Page 1


หยิบยื่นความปลอดภัยห่วงใยกัน (Actively Caring) การหยิบยื่นความปลอดภัยห่วงใยกันหมายถึงการที่คุณมองออกไปนอกเหนือตัวคุณเองและเพื่อน ร่วมงานของคุณ ถ้าคุณเห็นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ขอให้ช่วยพูดออกมาและเราจะร่วมกันมั่นใจ ได้ว่า ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแน่นอน!

ไม่ว่าคุณจะกำ�ลังเดินระหว่างสำ�นักงานหรือว่า

จะเดินไปทานอาหารค่ำ� ช่วยนึกถึงพฤติกรรมความ ปลอดภัยเหล่านี้ในใจด้วย: • ไม่ควรวิ่ง • เดินอย่างระมัดระวังและตื่นตัวเสมอ • ระมัดระวังทางในจุดที่มองไม่เห็น เช่น ทางแยก คอยสังเกตกระจกตรงมุมเสมอ • จับราวบนบันไดและลิฟต์ • เมื่อเดินออกไปข้างนอกระวังสภาพอันตราย เช่น การก้าว, น้ำ�, เปลือกล้วย ฯลฯ • มองทั้งสองด้านก่อนที่จะข้ามถนน ซ้าย ขวา ซ้าย ไม่มีรถ ข้ามได้! เป็นต้น

1

อาการปวดหลังเป็นสาเหตุหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาความ

ปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน

ปัจจัยเหล่านี้ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงประกอบด้วย: • ท่าทางที่ไม่ดี • สภาพร่างกายที่ไม่ไหว • กลไกของร่างกายที่ไม่เหมาะสม • การยกของที่ไม่ถูกต้อง การป้องกันอาการปวดหลัง: • ออกกำ�ลังกายส่วนหลังให้เป็นส่วนหนึ่งของการออก กำ�ลังกายเป็นประจำ�ของคุณ • ลดน้ำ�หนักของร่างกายบางส่วน • ยกวัตถุให้ถูกท่าทาง • ไม่สะพายกระเป๋าหรือถุงที่หนักบนไหล่ของคุณ • รักษาท่าทางที่ดี • ใช้เก้าอี้ที่หนุนหลังส่วนล่างของคุณ • หลีกเลี่ยงการนั่งที่นานเกินไป


ลื่น สะดุด ล้ม/หล่น เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอาจต้องใช้การจับ

ทำ�งานไม่ได้เกิดได้ทุกแห่งทั้งที่บ้าน ที่ทำ�งาน ที่อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โปรดตระหนักถึง สภาพแวดล้อมของคุณและช่วยสังเกตเพื่อเพื่อนร่วมทีม ของคุณด้วย:

ที่อาจทำ�ให้เมื่อยมือและการเคลื่อนไหวที่ซ้ำ�ๆบนปุ่ม กดเล็กๆกับการเคลื่อนไหวของข้อมือที่น่าไม่สะดวก อาการเหล่านี้สามารถนำ�ไปสู่โรคที่มือ ข้อมือและแขน ได้

• ใช้เวลาของคุณใส่ใจกับที่ที่คุณจะไปไม่ทำ�สิ่งอื่นๆใน ขณะเดินทาง • สวมรองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปรับให้เหมาะ สำ�หรับเท้าของคุณในพื้นผิวที่เดินและงานที่คุณกำ�ลัง ทำ� • ขจัดอุปสรรคจากทางเดินและทำ�ให้ทางเดินไม่มีสิ่ง กีดขวาง • หยิบเก็บสิ่งที่อาจทำ�ให้เกิดอันตรายบนพื้นให้เข้าที่ เช่น สายที่พันกันบนพื้น • ไม่ถือของสองมือในขณะขึ้นลงบันได อย่าปล่อยให้ความยุ่งเหยิงทำ�ให้คุณบาดเจ็บ

เมื่อใช้มือถือ: • จับให้เป็นธรรมชาติเมื่อถืออุปกรณ์เท่าที่ทำ�ได้ • พักสมองทุกชั่วโมงหรือสลับไปทำ�กิจกรรมอื่นๆ เปลี่ยนมือบ่อยๆ • มองไปที่ไกลๆตาเพื่อป้องกันการปวดตา • ไม่ทำ�กิจกรรมใดๆในขณะที่เดิน • กรุณาใช้วิจารณญาณที่ดีเมื่อใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ

หากปล่อยทิ้งไว้ ความเครียดอาจ มีผลกระทบในทางลบต่อกิจกรรม การทำ�งานและที่บ้าน...

2


SMITH SYSTEM เพื่อเน้นถึงการเสี่ยงอันตรายและสิ่งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการขับ ช้าๆและสาธิตว่าการใช้ 5 กุญแจของระบบสมิทธ์ (Smith System 5 Keys®) สามารถช่วยให้คนขับขับขับช้าๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร และวิธีปฏิบัติที่ดี ที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุการชน

หากปล่อยทิ้งไว้ ความเครียดอาจมีผลกระ

ทบในทางลบต่อกิจกรรม การทำ�งานและที่บ้าน แม้ว่าเราจะไม่มีทางที่จะกำ�จัดความเครียดให้ ผลไปได้ก็ตาม เคล็ดลับต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณ จัดการกับมัน: • วางแผนเวลาของคุณให้ดี-จัดลำ�ดับความ สำ�คัญของกิจกรรมที่สำ�คัญที่สุดก่อนหลัง; ถ้า งานมีมากก็พยายามแบ่งย่อยๆที่สามารถจัดการ ได้ • รู้ตัวเองว่าสิ่งในที่คุณสามารถทำ�ได้จริง-ตั้ง เป้าหมายที่คุณสามารถทำ�ได้เพื่อให้คุณผิดหวัง หรือท้อแท้ • แบ่งปันในสิ่งที่คุณกังวลอยู่ – การขอความ ช่วยเหลือถ้าคุณกำ�ลังมีปัญหาเป็นสิ่งที่สำ�คัญ คุณอาจจะปรึกษากับคนที่คุณไว้ใจในยามที่คุณ ท้อแท้ได้ • หาเวลาสำ�หรับตัวเอง-ใช้เวลาพักผ่อนระยะ สั้นบ้างเมื่อคุณรู้สึกเครียดหรือเหนื่อย ยืดเส้นยืด สายหรือออกไปเดินสั้นๆก็ได้ เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายบ้าง-หายใจลึกๆ, รู้จักประนีประนอม และเทคนิคการผ่อนคลาย กล้ามเนื้อจะช่วยในการบรรเทาความเครียดได้

การเกิดอุบัติเหตุชนกันขณะขับช้าๆ เป็นปัญหาขององค์กร โดย อุบัติเหตุชนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากความสามารถในการตัดสินใจที่ ไม่ดีของคนขับ หรือจากการที่คนขับไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน การปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ และการนำ�หลัก กุญแจ 5 ข้อของระบบสมิทธ์ Smith System 5 Keys ® มาใช้ให้ถูกต้องเป็นทางแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ขอบเขตการมองเห็นในกระจก กระจกข้างมี 2 ประเภท – เรียบ (แบน) และ โค้ง - กระจกเรียบ ให้การมองเห็นวิวด้านท้ายของรถพ่วงของคุณ และวิวทาง เดินรถหลังรถบรรทุกได้ดีที่สุด - กระจกโค้งให้คุณมีมุมการมองเห็นกว้างสำ�หรับวิวบริเวณด้านข้างรถ บรรทุก และช่วยลดบริเวณจุดบอดที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดในกระจกเรียบ อย่างไรก็ตามภาพที่เห็นจะถูกทำ�ให้ผิดส่วน และดูเหมือนว่าอยู่ไกลกว่าที่ เป็นจริง การปรับกระจก • ควรปรับที่นั่งคนขับก่อนที่คุณจะปรับกระจก

3


สังเกต และ เห็นภาพโดยรอบที่เกิด ขึ้นในขณะนั้นใช้ผู้ช่วยดูรถ เพื่อช่วยใน การมองภาพโดยรอบ แน่ใจว่าผู้ช่วยดู รถเข้าใจสัญญาณที่จะใช้ และอันตราย ต่างๆที่ต้องคอยระวัง

3.เคลื่อนไหวสายตา ® • ก่อนเคลื่อนรถ คนขับควรปรับ กระจกทุกด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าเขามีวิว การมอง • เห็นด้านข้างและด้านท้ายของรถ บรรทุกที่ดีที่สุดและปรับกระจกขณะที่ รถตรงเพื่อให้ได้ภาพการมองเห็นที่ดี ที่สุด • ควรดูแลกระจกให้สะอาดก่อนออก เดินทางและหลังการเดินทางทุกครั้ง ด้วยหากมีสภาพอากาศแย่ • กระจกเรียบ (แบน) ควรปรับให้ด้าน ในมุมตั้งตรงของกระจกมองเห็นตัวรถ พ่วงส่วนอื่นของกระจกควรให้คุณเห็น วัตถุใดๆที่เข้ามาด้านข้างและด้านหลัง รถพ่วง • ควรปรับกระจกโค้งเพื่อให้ด้านใน และมุมตั้งตรงของกระจกเห็นด้านหลัง ของรถพ่วง มุมบนแนวขวางควร

แสดงให้เห็นวิวส่วนที่ซ้อนกันกับด้านล่าง ของวิวจากกระจกเรียบ วิวนี้ควรขยายให้ เห็นไปถึงตอนท้ายของรถพ่วง และควรเห็น จนไปถึงบริเวณด้านข้างของรถพ่วง 5 กุญแจของระบบสมิทธ์สำ�หรับ การขับขี่อย่างปลอดภัย

1.มองไกล ®

ขณะที่คุณใกล้ถึงสถานีบริการ กวาด สายตามองให้ทั่วบริเวณเพื่อดูอันตรายที่ อาจเกิดได้ และเมื่อเข้าไปในสถานี คอย ระวังอันตรายต่างๆทั้งหมดที่ระบุไว้บนบัตร สถานที่ มอง คิด และวางแผนล่วงหน้าถึง ทางที่ปลอดภัยที่สุดที่จะไปยังจุดขนถ่าย หากมีรถจอดขวาง หรือสิ่งกีดขวาง ขอให้ คนขับเลื่อนรถก่อนที่จะพยายามขับไปยัง จุดขนถ่าย อย่าถอยหลัง ยกเว้นว่ากำ�หนด ไว้บนบัตรสถานที่ หากมีรถขวางทางไม่สามารถเข้าไปยังจุด ขนถ่ายได้ คนขับควรรอ จัดการให้บริเวณ กฎทั่วไปคือ ปราศจากสิ่งกีดขวาง แล้วจึงดำ�เนินการต่อ กระจกทั้งสอง แทนที่จะพยายามถอยรถหลบสิ่งกีดขวาง แบบ ควรถูก อย่างไม่ปลอดภัย ปรับให้มอง เห็นประมาณ 20 % ของ รถพ่วง และ 80% ของ ถนน

2.มองภาพโดยรอบ ®

กวาดสายตามองบริเวณโดยรอบให้ทั่ว เสมอซึ่งอาจรวมถึงการลงจากรถและเดิน ตรวจโดยรอบเมื่อตรวจดูภาพโดยรอบเสร็จ แล้ว คอยระมัดระวังถึงสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควรรักษาระดับ ความเร็วให้ต่ำ�ที่สุด ขณะถอย เพื่อให้คุณ

การรักษาการมองภาพโดยรอบของคุณ เป็นสิ่งจำ�เป็น อย่าจ้อง – การจ้องวัตถุ ใดวัตถุหนึ่งอาจทำ�ให้พลาดการเห็นข้อ มูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การกวาดสายตามอง ช่วยขยายบริเวณการมองเห็นโดยรอบ ของคุณ ขณะถอยหลัง คอยกวาดสายตา มองข้างหน้า ด้านข้าง และด้านท้าย ตลอดเวลา (จะต้องใช้กรวยเมื่อถอยหลัง ตามนโยบายของ EM)

4.หาทางออกให้ตัวเอง ® อย่าปล่อยให้มือ และ เท้าควบคุม รถของคุณแทนตา และ สติของคุณ – การลดความเร็วเป็น “ทางออก” ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุชนกับวัตถุที่อยู่กับ ที่ อย่าขับใกล้เกินความจำ�เป็น การถอย หลังเป็นเรื่องยาก และมีความเสี่ยง – ถอยในระยะเท่าที่จำ�เป็น ตั้งกรวยเสมอ เพื่อให้มีบริเวณถอยรถที่ปลอดภัย ก่อน ถอย

5.แน่ใจว่าคนอื่นเห็นเรา ® สบตากับคนขับรถคันอื่นหรือผู้ใดที่ อาจเข้ามาในทางเคลื่อนรถของคุณ ใช้ อุปกรณ์ให้สัญญานของคุณ –ไฟ ไฟกระ พริบ หรือ บีบแตรเบาๆ - เพื่อให้คนอื่น รอบตัวคุณสังเกตเห็น หากบัตรสถานที่กำ�หนดให้ถอยหลัง ตรวจให้แน่ใจว่าสัญญาณเตือนขณะถอย หลังใช้งานได้ และมีเสียงดังได้ยิน อย่า ละเลยทุกรายละเอียด

4


1.มองไกล(Aim High in Steering) • มองข้างหน้าอย่างน้อย 15 วินาที

การสังเกตเห็นอันตราย

เพื่อย้ำ�และสาธิตว่าการใช้ 5 กุญแจของสมิธ ซิสเต็ม Smith System 5 Keys® 2. มองภาพโดยรวม (Get the Big สามารถช่วยให้คนขับสังเกตเห็นอันตรายเมื่อ: มาถึงสถานีบริการ ทางเข้าสถานี Picture) บริการ เข้าตำ�แหน่งจอดที่สถานีบริการและ ออกจากสถานีบริการ • ทิ้งระยะตามหลังอย่างน้อย 6-8 วินาที รูปต่อไปนี้ถ่ายที่สถานีบริการ และแสดงให้เห็นถึงอันตรายทั่วไปที่คนขับอาจเจอเป็น • มองกระจกทุกๆ 5-8 วินาที ประจำ�ทุกวันคุณจะจัดการกับปัญหาอย่างไร และ กุญแจข้อใดที่จะช่วยให้คุณขจัด 3. เคลื่อนไหวสายตา (Keep Your อันตรายนั้นได้(เฉลยท้ายเล่ม) Eyes Moving) • หลีกเลี่ยงการจ้องมองวัตถุใดวััตถุหนึ่งนานเกิน กว่า 2 วินาที

4. หาทางออกให้ตัวเอง (Leave Yourself an Out)

- มีอันตรายใดบ้างที่คุณสังเกตเห็นในรูปนี? ้ - คุณจะจัดการกับอันตรายแต่ละจุดอย่างไร? - กุญแจ 5 ข้อ ข้อใดที่อาจช่วยคุณให้แก้ไข อันตรายนั้นได้?

• สร้างพื้นที่ว่างรอบตัว

5. แน่ใจว่าคนอื่นเห็นเรา (Make sure They See You) • สบตา ใช้อุปกรณ์ให้สัญญาณเตือน

- ทำ�ไมคนขับจึงต้องคอยระวังลูกค้าที่ - ทำ�ไมคนขับจึงควรมองเข้าไปในสถานีบริการก่อนเข้า ปั๊มหัวจ่ายเติมน้ำ�มัน เมื่อเข้ามาในสถานี - อะไรคือผลที่ตามมาหากไม่ได้มองก่อนเข้าสถานี? บริการ? - อะไรคือผลที่ตามมาของการไม่จัดการ กับปัญหาลูกค้าล่วงหน้า?

- อะไรคือผลที่ตามมาหากไม่ได้แก้ไขปัญหารถท่จอดอยู ี ่ต้งแต่ ั เนิ่นๆ? © 2007 Smith System Driver Improvement Institute, Inc.

5


Practice Makes Perfect! บริเวณจุดบอดที่มอง ไม่เห็นของรถบรรทุก

แผนผังนีแ้ สดงถึงตำ�แหน่งปลายสุดโดยประมาณของ กรวยที่ตั้งรอบรถบรรทุก

แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คนขับได้มี โอกาสเห็นและเข้าใจถึงบริเวณจุดบอด ที่มองไม่เห็นของรถบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น ได้ เมื่อเครื่องมือต่างๆไม่ได้ถูกใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยแบบฝึกหัดนี้ใช้เวลา ประมาณ 10 – 15 นาทีในการทำ� วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้เพื่อสาธิต ถึงบริเวณจุดบอดที่มองไม่เห็นที่อาจเกิด ขึ้นบริเวณรอบตัวรถ นอกไปจากการ ให้คำ�แนะนำ�ของสมิธซิสเต็ม เกี่ยวกับ การลดความเสี่ยงของโอกาสเกิดบริเวณ จุดบอดที่มองไม่เห็น ให้สาธิต; การปรับเบาะที่นั่งให้ถูก ต้องมีผลต่อการมองเห็นจากห้องคนขับ ได้อย่างไร, การปรับกระจกที่ถูกต้อง (80/20), และการใช้กระจก (มองทุกๆ 5-8 วินาที ทุกด้านให้ทั่ว) มีผลต่อการ มองเห็นจากห้องคนขับได้อย่างไร, สาธิต ความจำ�เป็นที่ต้องปรับ

กระจกโดยคาดเข็มขัดนิรภัย (จำ�กัด การเคลื่อนไหว) สาธิตความจำ�เป็นที่ ต้อง“ลงจากรถ และมอง” เมื่อถอยรถ ทั้ง ขณะเดินหน้า และ ถอยหลัง บทเรียน และคำ�แนะนำ� จาก 5 กุญแจของสมิธ ซิสเต็ม Smith System 5 Keys® คือควรปรับเบาะที่นั่งและกระจก ก่อนถอยรถ และความจำ�เป็นที่ต้อง ลง จากรถ และมองก่อนถอยรถ (กุญแจ 2 มองภาพโดยรวม Get The Big Picture®) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องมองกระจกตลอด เวลาขณะเคลื่อนรถเพื่อให้ มองเห็นภาพ โดยรวม (กุญแจ 3 เคลื่อนไหวสายตา Keep Your Eyes Moving®) เมื่อคนขับ ทราบถึงความสำ�คัญนี้แล้ว จะช่วยให้คน ขับคอยระมัดระวังระยะ (หรือเมื่อไม่มี ระยะพอ) รอบรถบรรทุก (กุญแจ 4 หา ทางออกให้ตัวเอง Leave Yourself An Out®)

6


ความปลอดภัยในสถานทีชุมนุมสาธารณะ ่

ทุกวันนี้ ผู้คนนับล้านตื่นขึ้นมา ไปที่ทำ�งานหรือโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แต่ทุกคนมักจะไม่คาดคิดถึงสิ่งที่ จะเกิดขึ้นเช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล การกระทำ�ของผู้ก่อการร้ายหรือภัยพิบัติอื่น ๆ ชีวิตประจำ�วันนั้นเปลี่ยนแปลง อย่างมากและผู้คนก็มีความตระหนักขึ้นมาทันทีถึงความเปราะบางของวิถีชีวิตและกิจวัตรประจำ�วันของพวกเขาเอง ภัยพิบัติแต่ละ ชนิดสามารถมีผลกระทบที่ยาวนาน และสำ�หรับคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ร้ายแรงและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จึงทำ�ให้คนที่เข้าสู่อาคารชุมนุมสาธารณะใด ๆ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้

ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าไปที่ไหนสักแห่ง เริ่มต้นด้วยการ มองดูดีๆ. ว่าอาคาร ที่เห็นอยู่ในสภาพที่ทำ�ให้คุณรู้สึกสะดวก สบาย มีทางเข้าหลักที่กว้างและมีทางที่ เปิดออกไปสู่ทางหนีได้ง่าย พื้นที่ที่อยู่ด้าน นอกโล่ง ไม่มีวัสดุที่วางขวางไว้กับอาคาร หรือปิดกั้นทางออกหรือทางหนี มีแผนในการสื่อสาร. ระบุญาติที่มี ความสัมพันธ์กับคุณหรือเพื่อนที่จะให้ ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและกรณีที่คุณอาจถูก แยกออกจากครอบครัวหรือเพื่อน หาสถานที่รวมพล. เลือกสถานที่รวม พลข้างนอกเพื่อพบกับครอบครัวหรือเพื่อน กับเพื่อนร่วมงาน ถ้ามีเหตุฉุกเฉินให้แน่ใจ ว่าจะได้พบพวกเขาที่นั่น ซึ่งสังเกตได้จาก ป้ายรวมพล

7

เมื่อคุณเข้าไปแล้ว

ดูให้ดีอีกครั้ง. ค้นหาทางออกทันที เมื่อ คุณเข้าไปในอาคารคุณควรมองหาทางหนีที่มีอยู่ ทั้งหมด บางทางออกอาจจะอยู่ข้างหน้าหรือข้าง หลังของคุณ และเตรียมพร้อมที่จะใช้ทางออก ที่ใกล้ที่สุดของคุณ โดยบางครั้งคุณอาจจะไม่ สามารถที่จะใช้ออกหลักก็ได้ ตรวจสอบเส้นทางออกให้ชัดเจน. ให้คุณ แน่ใจว่าทางเดินกว้างพอและไม่ได้บดบังด้วย เก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ และตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจ ว่าประตูทางออกของคุณไม่ได้ถูกปิดกั้นหรือถูก ล่ามโซ่ ถ้ามีอย่างน้อยสองทางออกหรือเส้นทาง ที่จะถูกปิดกลั้น รายงานสิ่งเหล่านี้ให้ฝ่ายบริหาร จัดการและออกจากอาคารถ้าไม่ได้รับคำ�ร้องใน ทันที โทรหาดับเพลิงท้องถิ่นที่จะรับเรื่องร้องเรียน


ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณรู้สึกปลอดภัยหรือไม่? อาคารนั้นแออัดหรือ เปล่า? มีแหล่งของไฟ เช่น เทียนที่จุดอยู่ บุหรี่หรือ ซิการ์ที่ติดไฟ ดอกไม้ไฟหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ ที่ อาจทำ�ให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่? มีระบบความ ปลอดภัยในสถานที่ เช่น ทางออกหลายทาง หัวฉีดและ สัญญาณเตือนควันหรือไม่? ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการ ช่วยชี้แจงข้อสงสัยให้คุณ ถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยใน อาคารนี้ออกจากอาคารในทันที

ตอบสนองทันที ถ้าเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น คุณจะเห็นควันหรือไฟไหม้หรือบางอย่างที่ผิดปกติอื่น ๆ รีบหนีออกจากอาคารทันทีตามระเบียบปฏิบัติ ออกไปอยู่ข้างนอก! เมื่อคุณได้หนีออกไปอยู่ข้าง นอกแล้ว คุณไม่ควรที่จะกลับไปอยู่ในสถานการณ์ใน อาคารนั้นอีก ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยดำ�เนิน การ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไฟไหม้ที่ไนต์คลับใน West Warwick , Rhode Island, United States. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปี 2003 ที่มี ผู้คนที่อยู่กว่า 100 ชีวิตและเป็นเหตุไฟ ไหม้ที่ไนต์คลับอันดับที่สี่ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ตั้งแต่ไฟไหม้ครั้งนั้น NFPA ได้ตรากฎหมายใหม่ที่ให้มีหัวฉีดน้ำ�ดับเพลิงและมีการจัดการฝูงชนในไนต์คลับและสถาน ที่จัดงานประเภทดังกล่าว บทบัญญัติเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและมาตรฐานการ ดูแลความปลอดภัยในที่ชุมชน

8


อิทธิพลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Influencing Risk Tolerance)

การเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบและเครื่องมือของ SSH&E โดย ExxonMobil SSH&E Leadership and Human Factors Center of Excellence

ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับคืออะไร? เรามาเริ่มต้นทำ�ความ เข้าใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับกันก่อนเพื่อช่วยให้คุณผู้อ่าน ได้เห็นภาพโดยรวม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับนั้นเกี่ยวข้องกับการชั่ง น้ำ�หนักปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือลด ความเสี่ยงนั้นๆ แล้วปัจจัยเหล่านี้ได้การรับรู้และชั่งน้ำ�หนักในใจของ พนักงานและกลุ่มงานที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยอย่างไร

สิ่งที่เป็นปัญหาที่มีอิทธิพลต่อระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับคืออะไร?

เป็นผลมาจากกระบวนการหลายขั้นตอน ที่รวมถึงต่อไปนี้: 1.การตระหนักถึงสภาพอันตราย • ความเสี่ยงที่ได้รับจากการตัดสินใจที่ 2.การรับรู้ความเสี่ยง ใส่ใจหรือไม่? 3.ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ •ปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตัวแบบง่ายๆที่แสดงให้เห็นถึงความ ของเราที่จะก็ให้เกิดโอกาส? •เราเข้าใจหรือไม่ว่าทำ�ไมเราตัดสินใจที่ สัมพันธ์ระหว่างการตระหนักถึงสภาพ อันตราย การรับรู้ความเสี่ยงและระดับ เราจะทำ�? •เราสามารถมีอิทธิพลต่อทางเลือกอื่น ๆ ความเสี่ยงที่ยอมรับเป็นสิ่งที่จำ�เป็นเพื่อ ลดการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลและ ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร? •และอะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างการตะ กลุ่มบุคคล ในขณะที่ระบบ SSH&Eที่มีอยู่นั้นเน้น หนักถึงสภาพอันตราย การรับรู้ความเสี่ยง หลักในการตระหนักถึงสภาพอันตรายที่เ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ? ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง น้นโดยตรงเกี่ยวกับการรับรู้ของความเสี่ ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับที่เป็นสิ่ ที่ยอมรับได้ งจำ�เป็นสำ�หรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ประชาชนได้ข้ามความแตกต่าง นำ�เข้าสู่ตัวแบบของระดับความ ด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เสี่ยงที่ยอมรับ (A Risk Tolerance ของภูมิหลังการทำ�งานต่างๆและด้วย ประสบการณ์ส่วนตัวที่แตกต่างกันแสดง Model) ให้เห็นถึงความแปรปรวนในปริมาณของ สภาพอันตรายคืออะไร? •สภาพอันตรายก็คือสภาพหรือสถาน ความเสี่ยงที่พวกเขากำ�ลังเตรียมที่จะ การณ์ที่สามารถสร้างอุบัติเหตุได้ ยอมรับในเวลางานและนอกเวลางาน. พฤติกรรมที่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงที่ การรับรู้คืออะไร?

9

•กระบวนการที่จะเพิ่มความหมายของ ข้อมูลที่ได้รับ •ได้รับอิทธิพลจากความรู้และ ประสบการณ์ของเรา การรับรู้ความเสี่ยงคืออะไร? •การตัดสินเป็นหลักว่าเราทำ�เกี่ยวกับ ลักษณะและความรุนแรงของความ เสี่ยง โดยเฉพาะ ... อะไรจะสามารถก็ ให้เกิดทางที่ผิดได้? , สิ่งที่เกิดขึ้นร้ายแรง อย่างไร? •จำ�นวนของความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลกำ�ลังเต็มใจที่จะยอมรับในการ แสวงหาเป้าหมายบางอย่าง พฤติกรรมจะถูกกำ�หนดขึ้นโดยการรับ รู้มากกว่าโดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง

10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ ปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ 1.ประเมินค่าความสามารถหรือประสบการณ์สูงเกินไป 2.คุ้นเคยกับงาน 3.ความเคร่งเครียดจากผลที่ได้


4.การกระทำ�ด้วยความสมัครใจกับการถูก 4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ควบคุม โดยใช้แผ่นงานสำ�หรับแต่ละปัจจัย 5.ประสบการณ์ส่วนตัวกับผลงาน 6.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกับไม่ปฏิบัติ ตาม 7.ความเชื่อมั่นในอุปกรณ์ 8.ความเชื่อมั่นในการป้องกันและการช่วย เหลือ 9.กำ�ไรที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับจากการกระ ทำ� 10.ตัวแบบที่มีบทบาทต่อการยอมรับความ เสี่ยง

เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องอิทธิพลของระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับ 1.ใช้ดีวีดีที่แสดงถึงการตระหนักต่อระดับ ความเสี่ยงที่ได้รับซึ่งให้ความรู้เป็นหัวข้อ เบื้องต้น 2.ใช้คู่มือ “อำ�นวยความสะดวกเรื่องระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ในการสร้าง กลยุทธ์การดำ�เนินงาน 3.ชักชวนพนักงานให้ผ่านการฝึกอบรมใน แต่ละ 10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้

10


ที่นี่ยังไม่ขอมีฮีโร่... (No Hero) การรับมือกับลูกค้า

- ใช้ถ้อยคำ�สุภาพ นุ่มนวล (อย่าตอบความโกรธด้วยความ โกรธ) - ยืนในตำ�แหน่งที่ปลอดภัย (ให้พ้นรัศมีถูกทำ�ร้าย เช่น เกิน 1 ช่วงแขน 1 ช่วงขา) - สอบถาม วิเคราะห์ปัญหา (ตั้งใจฟัง อย่าโต้ตอบ อย่าโต้ เถียง) - ใส่ใจเริ่มช่วยเหลือ - อย่าใช้คำ�ว่า “ไม่”หรือ “ไม่ได้” -- เราเข้าใจสิ่งที่ คุณพี่บอก ครับ/ค่ะ -- ขอเราดูก่อน ครับ/ค่ะว่าจะทาอะไรได้บ้าง -- เราอยากทำ�ให้แต่ว่า…ระเบียบเราคือ… -- ขอปรึกษาหัวหน้าก่อน -- มีเบอร์ติดต่อกลับไหม ครับ /ค่ะ

ยิ้มไว้ก่อน

No hero

การปฏิบัติเพื่อป้องกันถูกปล้น

- ส่งเงินตามข้อกำ�หนด เลือกที่/เวลานับเงิน ปิดลิ้นชัก เครื่องเก็บเงินเสมอ ล็อกประตูตู้บูธเสมอ - โดยปกติแล้ว ก่อนที่โจรจะทำ�การปล้นจะต้องทำ�การ สำ�รวจสถานที่จะเข้าปล้นว่ามีโอกาส/ความเสี่ยงมากน้อย เพียงใด ทักทายลูกค้าให้ รู้ว่าเราเห็นเขา เช่น สวัสดีครับ/ ค่ะ ไทเกอร์ มาร์ท…. - การสื่อสารให้โจรได้รู้ว่าสถานีบริการแห่งนี้มีระบบการ ป้องกันอย่างไร? ตลอดจนคุณโจรจะได้เงินสด

11

“หลี่กเลี่ยงการเผชิญหน้า” ประมาณเท่าใด? จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการ ลดแรงจูงใจในการทำ�การปล้น - แถบวัดความสูง (หน่วยเป็นฟุต) ติดที่ขอบประตูทางเข้า เพื่อกะความสูงคนร้าย - ข้อความที่ใช้ลดแรงจูงใจ ได้ แก่ 1) สถานีบริการแห่งนี้ มีบนทึกวีดีโอวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง 2) พนักงานเก็บ เงินสดไว้ในเครื่อง ไม่ เกิน 1,000 บาท เท่านั้น จึงสมควร ติด โปสเตอร์ หรือรูปภาพอื่นๆ ที่ใช้เตือน ในตำ�แหน่งที่ เหมาะสม - ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ถ้าเสียหรือชำ�รุด แจ้งผู้จัดการ เขตแล้ว แจ้งซ่อมทันที - อย่าพกของมีค่า เช่น มือถือ ใส่ สร้อยทอง นาฬิกาหรู กระเป๋าเก็บเงิน ล่อตาโจรขณะทำ�งาน

การปฏิบัติระหว่างถูกปล้น

- เมื่อมีการปล้นที่สถานี หน้าที่ของท่านคือ ป้องกันไม่ ให้ มีความรุนแรง - การกระทาตัวเป็นพระเอก อาจเป็นความกล้าหาญแบบ โง่ ๆ หรืออาจเสียชีวิต ปฏิบัติกับโจรด้วยความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือเต็มที่ - อยู่ในความสงบ ทำ�ตามที่บอกให้ เร็วเท่าที่ทำ�ได้ การ ปล้นที่ใช้ เวลานานจะเพิ่มความเครียดให้ โจร และเพิ่ม อันตรายกับตัวท่านเอง - อย่ามีการเคลื่อนไหวทันทีทันใด หรือไม่ คาดคิด ถ้าต้อง เคลื่อนตัว หรือคาดว่าจะมีผู้จะมา ให้ แจ้งโจรทราบล่วง


ปฏิบัติการ ยิ้มแฉ่ง(อย่าสู้ฟัด)

หน้าปกติ แล้วโจรจะอยู่ในสภาวะตื่นเต้น เครียด ซึ่งอาจ ทำ�ให้ สถานการณ์ รุนแรงได้ ถ้าตกใจ - เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ ให้จำ�รูปพรรณสัณฐานของโจร ความสูงของโจร โดยเทียบกับแถบขีดความสู ง (Height Indicator) ที่ตดบริเวณของประตูทางเข้ามาร์ทและเขียน รายละเอียด รูปพรรณสัณฐานทันทีหลังการปล้น เมื่อ เขียนละเอียด จะช่วยจับคนร้ายเร็วขึ้นอย่าปรึกษาหรือ เปรียบเทียบข้อมูลกับพยานคนอื่น ๆ เพราะอาจทาให้ ตำ�รวจได้ ข้อมูลที่ผิด ๆ ไป ให้ ตรวจสอบแถบความสูง ด้วยตลับเมตรว่า ถูกต้อง - โทรเรียกตำ�รวจทันทีที่โจรไปแล้ว อย่าวางโทรศัพท์ จนกว่าตำ�รวจบอกให้ วางได้ และแจ้ ง ผู้จัดการสาขา ทันทีหลังแจ้งตำ�รวจ - อย่าไล่ตามโจรเพราะโจรจะทาอันตรายคนที่ไล่ตาม ให้ เฝ้าดูโจรจนกระทั่งหนีไป และจดเบอร์รถและยี่ห้อรถที่ใช้ พร้อมจดเส้นทางที่โจรหนีด้วย

การปฏิบัติหลังจากที่ถูกปล้น

- ห้ามตาม อย่าออกนอกประตู - หลังโทรเรียกตำ�รวจ ให้โทรหาผู้จัดการสาขา SM, TM - เก็บหลักฐานรอยนิ้วมือไว้ อย่าให้ ใครแตะต้องสิ่งของที่ โจรสัมผัส - รักษาวีดีโอเทปหรือไฟล์ดิจิตอลที่ถ่ายไว้ - ขอร้องให้พยานอยู่ที่สถานีเพื่อรอตำ�รวจมาสอบ

ซ้อม(ให้น่วม) ทีละคน ให้ทุกคนฝึกซ้อมพูดจริง โดย เริ่ม คนที่อยู่กะดึกก่อน โจร - เฮ้ย! ถ้ามึงยังไม่อยากตาย เอาเงินมาให้หมด เร็วๆ ! พนักงาน – ยอมแล้วๆ (ให้ยกมือขึ้นด้วย) เงินผม/หนู ส่งให้ หัวหน้าไปหมดแล้ว (พูดด้วยสำ�เนียงยินยอม สีหน้า แววตา ให้ดูน่าเมตตา) โจร - กูไม่เชื่อ ไหน เปิดกระเป๋า ดูซิ พนักงาน - ได้ ครับ/ค่ะ ได้ครับ/ค่ะ (ให้ความร่วมมือโดยดี เช่น ล้วง/เปิดกระเป๋า/เปิดลิ้นชักให้ดูแล้วยกมือขึ้นเหมือนเดิม (พนักงานไม่ควรพกของมีค่า เช่น กระเป๋าเงิน มือถือ สร้อย ต่างหู ทองคำ� นาฬิกาติดตัว) โจร - แม่งโว้ย/อะไรวะ บริษัทใหญ่โต ไม่มีเงิน เลยหรือวะ พนักงาน - ขอโทษนะพี่ ผม/หนู เพิ่งเข้ามาทำ�งาน อย่าทำ� อะไรผม/หนู เลยนะ ครับ/ค่ะ โจร – ผลักพนักงานแล้วขับออกไป ทุกกรณีพนักงานอย่าตาม โจรไปแล้วจึงรีบโทรหาผู้จัดการ ผู้ จัดการ/พนักงานแจ้ง ตำ�รวจ กรณี 2 ปล้นหน้าลาน ตู้บูธ (โจรได้เงินบางส่วนแล้ว หนีไป) โจร - เฮ้ย! ถ้ามึงยังไม่อยากตาย เอาเงินมาให้หมด เร็วๆ ! พนักงาน – ยอมแล้ว ยอมแล้ว (ให้ยกมือขึ้น ด้วย) เดี๋ยว ผม/ หนูเปิดลิ้นชักเครื่องเก็บเงินให้ ครับ/ค่ะ โจร - แม่งโว้ย/อะไรวะ บริษัทใหญ่โต ไม่มีเงิน แค่.... บาท เอง หรือวะ มึงเอามาไวๆ (ถ้าไม่ตระหนก ให้ความร่วมมือ โจรได้ เงินไป ก็จะรีบหนีออกไป ที่สำ�คัญพนักงานต้องส่งเงินตามข้อกำ�หนดเพื่อลดโอกาสที่ โจรจะเขากลับมาอีก

ตัวอย่างการฝึกซ้อม

กรณี 1 ปล้น เด็กปั๊ม หน้าลาน (ไม่มีเงินติดตัว) และโจร ยอมไป 1) เซฟตี้กัปตัน (สวมบทเป็นโจรห้าร้อย) ฝึกซ้อมบท สนทนา กรณีมีโจรปล้น กับพนักงานเติมน้ำ�มัน ทยอย

12


กรณี 3 ปล้นในมาร์ท โจรยอมไป หรือไม่ยอมไป บังคับให้ เปิดตู้เซฟตี้ โจร - เฮ้ย! ถ้ามึงยังไม่อยากตาย เอาเงินมาให้หมด เร็วๆ ! พนักงาน – ยอมแล้วๆ (ให้ยกมือขึ้นด้วย) เดี๋ยว เปิดลิ้น ชัก เครื่องเก็บเงินให้ ครับ/ค่ะ โจร - แม่งโว้ย/อะไรวะ บริษัทใหญ่โต ทำ�ไมมีเงินแค่.... บาท เองหรือวะ มึงเอามาไวๆ (ถ้าไม่ตระหนก ให้ความร่วมมือ โจรได้เงินไปแล้วก็จะรีบหนี ออกไป – ที่สำ�คัญพนักงานต้อง ส่งเงินตามข้อกำ�หนดเพื่อ ลดโอกาสที่โจรจะเข้ามาอีก) กรณีถ้าโจร ไม่ยอมไป ...... โจร - เฮ้ย! มึงเอาเงินจากตู้เซฟ ออกมาด้วย เร็วๆ! (ต้องมี สติ๊กเกอร์ครบ เช่นพนักงานไม่มีกุญแจฯ ส่งเงินตามกำ�หนด) พนักงาน - ขอโทษนะพี่ กุญแจ อยู่กับผู้จัดการครับ/ค่ะ (พนักงานไม่ควรพก ของมีค่า ล่อตาล่อใจโจร ติด ตัว) โจร - ปากแข็งอีก เดี๋ยวกูแทงไสไหลเลย มึงอยากลองดี ใช่ ไหม

พนักงาน - พี่จะเอาอะไร เอาไปเลย ผม/หนู เพิ่งเข้ามา ทำ�งาน กุญแจ อยู่กับผู้จัดการจริงๆนะ ครับ/ค่ะ โจร – แม่งโว้ย! เซ็งเป็ด แล้ววิ่งออกไป ทุกกรณี พนักงานอย่าตาม โจรไปแล้วให้โทรหาผู้จัดการ โดยผู้จัดการ/พนักงานแจ้งตำ�รวจ ทุกกรณี พนักงาน อย่าตาม จนโจรไปแล้วให้โทรหาผู้ จัดการ ผู้จัดการ/พนักงานแจ้งตำ�รวจ ขอให้ทุกท่านช่วยกรุณาทบทวนดังต่อไปนี้เสมอ 1. ทบทวนการรับมือกับลูกค้า หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า 2. ทบทวนการปฏิบัติกรณีถูกปล้น 3. และให้เซฟตี้กัปตันซ้อมบทสนทนา กรณีถูกปล้น กับ พนักงานทุกคน ทีละคน โดยเริ่ม โดยเริ่มจากจากพนักงานใหม่ และพนักงานกะกลางคืน ก่อนแล้วจึงพนักงานคนอื่นๆ

No Hero

Respond Calmly and Smile.

13


Let’s exercise. วิธีการออกกำ�ลังกายบรรเทาความเครียด

การออกกำ�ลังกายสามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางด้านจิตใจหรืออารมณ์ของคุณ เมื่อต้องเผชิญกับ ความเครียดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการออกกำ�ลังกาย (เรียกว่าการ ต่อสู้หรือหนีการตอบสนอง) การออกกำ�ลังกายการตอบสนองที่มีเหตุผลที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ ความตึงเครียดลดระยะเวลาและความรุนแรงของการตอบสนองต่อความเครียด มันช่วยให้ร่างกายกลับสู่ สภาวะที่ผ่อนคลายและมีความสมดุล การออกกำ�ลังกายที่ได้รับการเรียกตัวเองปลอบโยนของธรรมชาติ

เคล็ดลับการออกกำ�ลังกายเพื่อการจัดการความเครียด

Healthyroads

• การออกกำ�ลังกายในตอนท้ายของวันจะช่วยกำ�จัดความเครียดที่สร้างขึ้นมาทั้งวันได้ เช่น โยคะ แอโรบิก นวด กีฬาต่างๆ เป็นต้น • ออกไปเดินเล่นเพื่อที่จะหยุดพักและวางปัญหาเอาไว้ก่อน เพราะเมื่อสมองโล่งแล้วการ แก้ปัญหาที่ดีย่อมได้เสมอ • หลังจากการนั่งเป็นเวลานานในเวลาทำ�งาน ลองยืดเส้นยืดสายสักนิด ขยับใบหน้า ไหล่ คอสักหน่อยจะช่วยคุณได้ค่อนข้างดีทีเดียว • หลีกเลี่ยงกิจกรรมการออกกำ�ลังกายเพื่อการแข่งขันบ้าง เพราะอาจทำ�ให้คุณจริงจัง มากเกินไป

TM

14


การจัดการกับสภาพการทำ�งานที่มีความร้อน (Heat Stress)

โดย คู่มือ “Electronic SH&E Work Practices and Guidelines Manual”

การทำ�งานในช่วงอากาศร้อนหรือในพื้นที่ร้อนนั้น ทุกคน ควรมีการวางแผนและปฏิบัติเพื่อการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ ก่อให้เกิดโรคจากความร้อนและข้อควรระวังด้วย โดยเนื้อหา ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์ท่่จี ะให้คำ�แนะนำ�แก่พนักงานและผู้รับ เหมาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสภาพการทำ�งานในความ ร้อน เพื่อที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากความร้อน และวิธีการควบคุมที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงได้

ความเครียดที่เกิดจากความร้อน ถ้ามีอาการควรติดต่อผู้บังคับบัญชาได้ ของร่างกายจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโดย และนอกจากนี้ก็เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะรู้และ รอบและทางกายภาพ(ซึ่งรวมอุปกรณ์ ทำ�ความเข้าใจว่าสภาพของร่างกายเมื่อ ทำ�งานในที่ร้อนเป็นจุดตั้งต้นสู่การบาด ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ด้วย) รวม เจ็บประเภทอื่น ๆ เนื่องจากการตื่นตัวที่ ทั้งอัตราการทำ�งานซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความสามารถของร่างกายในการรักษา ลดลง อุณหภูมิให้ปกติที่ประมาณ 37 องศา ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เซลเซียส อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมที่รวมด้วย และสิ่งแวดล้อม: ความล้มเหลวในการตระหนักถึงและ องค์ประกอบของอุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศและการแผ่ การควบคุมการสัมผัสกับความเครียดที่ เกิดจากความร้อนอาจเป็นผลทำ�ให้เกิด ความร้อน. การเคยชินกับสภาพ (คือ การบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ ความสามารถที่จะทนต่อผลกระทบ สภาพงานในที่ที่มีความร้อน)เกี่ยวข้อง กิจกรรมการทำ�งานที่มีความเสี่ยงสูง กับการปรับเปลี่ยนสภาพทางสรีรวิทยา ได้แก่ งานความความต้องการทางด้าน ร่างกาย (เช่น การอับของอากาศที่ร้อน และทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในแต่ละ คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสาม ในพื้นที่ทำ�งานที่จำ�กัด การสร้างนั่งร้าน การขุดโดยใช้คน การใช้ฉนวนกันความ สัปดาห์แรกของการสัมผัสกับสภาพ ร้อนของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการ แวดล้อมที่ร้อน ให้ความร้อน ฯลฯ ) โดยแต่ละคนเป็นส่วนสำ�คัญใน การทำ�งานขณะที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ การป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน พนักงานทุกคนควรทำ�ความเข้าใจเรื่อง ป้องกันด้านใน (เช่น ชุดกระดาษ ชุด สภาวะร่างกายเมื่อเผชิญกับความร้อน เสื้อกันฝน เกียร์บังเกอร์ เครื่องป้องกัน ร่างกายระดับ A ถึง D ฯลฯ),ทำ�งานใน ปัจจัยเสี่ยง อาการ มาตรการป้องกัน ขณะที่สวมใส่เครื่องป้องกันระบบทาง และวิธีการปฐมพยาบาล และควร เดินหายใจ,การทำ�งานในที่ที่มีการ สื่อสารสิ่งที่ตระหนักได้ในเรื่องนี้หรือ 15

ห่อหุ้ม (เช่นใยหิน ตะกั่ว การทำ�ลาย ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ฯลฯ ),การทำ�งานใน บริเวณที่อุปกรณ์มีการแผ่ความร้อนสูง (เช่น ท่อไอน้ำ� หม้อไอน้ำ� เตาเผา ฯลฯ)

มาตรการควบคุมทั่วไป:

ตัวเลือกการควบคุมสภาวะการ ทำ�งานในที่ร้อนนั้นรวมถึงการใช้การ ควบคุมทางวิศวกรรมเป็นสิ่งสำ�คัญใน อันดับแรก ตามด้วยการปฏิบัติในการ บริหารและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนบุคคล(PPE) ปัญหาคที่เกิดจาก ความร้อนควรได้รับการพิจารณาก่อน ที่งานจะเริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ วางแผนการควบคุมความเหมาะสม สำ�หรับอุปกรณ์ที่จะใช้

การควบคุมทางวิศวกรรม:

สภาพที่เกิดจากความร้อนอาจจะ ลดลงได้โดยการปรับปรุงให้เหมาะสม บางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทาง วิศวกรรมดังต่อไปนี้:


-อุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวกับ กระบวนการ (ที่กำ�จัดความร้อนเผา ไหม้ที่อาจเกิดและลดภาระความร้อน ที่แผ่ออกมา) -เพิ่มพัดลมระบายอากาศและ ทำ�ความเย็นหรือเครื่องถ่ายเทอากาศ -ติดตั้งที่ป้องกันการแผ่รังสีความร้อน -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบพก พาในสถานที่หรือหน่วยงานในพื้นที่ เฉพาะเจาะจง (เช่น พื้นที่จำ�กัด ส่วน ที่เป็นระบบปิด ฯลฯ) -เครื่องป้องกันและลดแสงแดด

การติดตามตรวจสอบและการ ควบคุมต่อไปนี้อาจช่วยลด ภาระงานที่เกิดจากความร้อน ได้:

-วางแผนสำ�หรับสภาพที่เกิดจากการ ทำ�งานโดยในแต่ละวันถ้าเป็นไปได้ ควรมีช่วงเวลาสำ�หรับรับความเย็น -หมุนเวียนพนักงานที่ทำ�งานที่มีความ เสี่ยงสูง -ใช้เวลาพักที่กำ�หนดไว้ในพื้นที่เย็น และดื่มเครื่องดื่มหรือน้ำ�มากๆ -วางแผนการทำ�งานเพื่อให้แน่ใจว่า ใช้เวลาขั้นต่ำ�ในการใส่เสื้อผ้าที่ใช้ ป้องกัน -ตั้งเครื่องดื่มไว้ท่สถานี ี งาน -PPE ที่ช่วยในการบรรเทาสภาวะที่ เกิดจากความร้อน

อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล(PPE): อาจจะถูกนำ�มาใช้เมื่อต้องการควบ คุมทางวิศวกรรมและการบริหารโดยได้ รับการพิจารณาและพบแล้วว่าจะ ไม่ทำ�ให้เกิดการดำ�เนินงานที่ไม่สมบูรณ์ และอาจจัดให้มีการบรรเทาที่ จำ�เป็นดังต่อไปนี้: เสื้อเย็นที่มีแพ็คน้ำ�แข็งหรือเจลที่เป็น แพ็ค ปลอกคอเย็น เสื้อกั๊กเย็น Vortex (คอและศีรษะ) * หมายเหตุ: เทคโนโลยี Encapsulation ในเสื้อผ้ามีประสิทธิภาพมาก แต่ อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลมาก ขึ้นสำ�หรับอากาศที่ใช้สำ�หรับระบาย ความร้อนจะต้องมีใช้อากาศที่หายใจ ได้เกรด D หรืออากาศที่ถูกอัดด้วย ระบบกรองอากาศที่ได้รับการรับรอง คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอน้ำ�และน้ำ�มัน สรุปแล้วเสื้อเย็น (Cool vests) ได้รับ การแนะนำ�

-ขั้นตอนของการจัดการสภาพการ ทำ�งานที่เกิดจากความร้อน (Heat Stress Procedure) -ตัวแบบ TRACCESS หรือ Mockingbird ที่มีหรือในคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (emanual) สำ�หรับการฝึกอบรมเพิ่มเติม -ผลกระทบที่เกิดจากทางการแพทย์ ส่วนบุคคลด้วย (เช่นโรคเบาหวานโรค ความดันโลหิตสูง ฯลฯ) -ผลของการใช้ยา (เช่น ความดันโลหิต แพ้ระคายเคือง ฯลฯ)

ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน:

เริ่มจากพนักงานทุกคนมีความรับผิด ชอบที่จะทำ�ความคุ้นเคยกับสัญญาณ เตือนภัยล่วงหน้าจากสภาวะที่เกิดจาก ความร้อนในตัวเองและเพื่อนร่วมงาน ของพวกเขาและผู้บังคับบัญชาควรได้ รับการแจ้งเตือนทันทีหากมีความ กังวลเกิดขึ้นในขณะที่ทำ�งานในสภาพ แวดล้อมที่ร้อน

การฝึกอบรม:

ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความมั่นใจ ว่าพนักงานมีการฝึกอบรมที่เหมาะ สมด้านผลกระทบของความเครียด ที่เกิดจากความร้อนและขั้นตอนการ ปฐมพยาบาล ต่อไปนี้จะเป็นหลักสูตร การฝึกอบรมของเอกซอนโมบิลและ รายงานโดยตรงอื่น ๆ (หลักสูตรคล้าย ๆ กันในที่แนะนำ�สำ�หรับผู้รับเหมา):

16


ความรับผิดชอบ: หัวหน้าแผนกมีความรับผิดชอบในการตรวจ สอบ: -ขั้นตอนที่ยังทำ�งานอยู่น้นั พนักงานได้รับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสภาพการ ทำ�งานในความร้อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อได้รับ มอบหมายหรือตามที่ต้องการ -การควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดภาระงานที่เกิด จากความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าพนักงานมีความรับผิดชอบในการ ตรวจสอบ: -ขั้นตอนและคู่มือแนะนำ�ในเรื่องนี้ได้มีการ ทำ�ความเข้าใจและนำ�มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ งาน Pre-Job SPSA (Safe Performance Self Assessment) -พนักงานเข้าใจว่าเงื่อนไขทางการแพทย์ส่วน บุคคล (เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูง ฯลฯ) และ หรือยา (ระคายเคืองเช่นความดันโลหิต ฯลฯ) อาจเพิ่มความไวต่อความร้อนและก่อให้ เกิดความเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนได้ -มีเครื่องดื่มเพียงพอ เช่น น้ำ�หรือเครื่องดื่ม ชูกำ�ลัง (Gatorade) และสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำ�หรับพนักงานทุกคน ผู้รับเหมาและผู้เข้าชมที่ หน้างาน

17

กลุ่มอาการที่เกิดจากความร้อนและขั้นตอนการปฐม พยาบาลเบื้องต้น โรคตะคริวความร้อน

อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ตะคริวหรือปวดที่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่หน้า ท้องและขา เกิดจากการสูญเสียน้ำ�และเกลือแร่ทางเหงื่อที่มากเกินไป การดื่มเครื่องดื่ม เช่น เกลือแร่ สามารถลดความรุนแรงของอาการเหล่า นี้ได้

โรคเพลียความร้อน

อาการที่แสดงออก ได้แก่ เมื่อยล้า เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย และหน้า มืดซึ่งเกิดจากการรับปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม คนที่เป็นอาจเกิด จากร่างกายที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงจนทำ�ให้อุณหภูมิ ในร่างกายสูงทำ�ให้ร่างกายขาดน้ำ�และเกลือแร่ จนรู้สึกวิงเวียน หน้ามืด ปวดหัว หรือจนกระทั่งอาจเป็นลม ผู้ป่วยควรนอนลง (ยกเท้าสูงด้วยถ้ารู้สึกวิงเวียน) ได้รับเครื่องดื่มมาก พอและพักผ่อนในที่เย็น ถ้าอาการยังคงตัวหรือแย่ลง ควรนำ�ไปส่งแพทย์

โรคลมความร้อน

เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่การดูแลทางการแพทย์เป็นสิ่งจำ�เป็นเร่งด่วน ซึ่งสังเกตได้ดังนี้ -อุณหภูมิของร่างกายสูงมาก (40 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า) -ผิวแห้ง ร้อน (กลไกเหงื่อไม่สามารถรับได้) -ชีพจรเต้นอย่างรวดเร็ว -อาการวิตกกังวล สับสน เพ้อ ชัก หรือถึงขั้นอาการไม่รู้สึกตัว (Coma)


สิ่งที่ควรทำ�:

-พาผู้ป่วยออกจากพื้นที่ที่มีความร้อน -ทำ�ให้ผู้ป่วยเย็นขึ้นโดยหลายวิธีเหล่านี้: 1. นำ�ไปที่ห้องปรับอากาศ 2. เปิดพัดลมระบายแรงๆ 3. แช่เสื้อผ้าในน้ำ�เย็น -แล้วนำ�ไปพบแพทย์ทันที

สิ่งที่ไม่ควรทำ�:

-ให้เครื่องดื่มหรือยา -ใช้น้ำ�เย็นหรือน้ำ�แข็งโดยไม่อนุญาตให้ผู้ ป่วยได้รับความเย็นจัดในทันที โดยให้เขา เริ่มที่จะสั่น ขนลุก และอุณหภูมิสูงขึ้นทีละ ระดับ

คู่มือแนะนำ�เรื่องความเครียดที่เกิดจากความร้อน:

คู่มือแนะนำ�นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดวิธีการเชิงรุกในการจัดการ กับปัญหาที่ก่อให้เกิดความเครียดจากความร้อน แผนภาพการ ไหล(Flow diagram) ได้แนะนำ�เป็นสามระดับที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้ เพียงทราบอุณหภูมิของอากาศภายนอกและขอบเขตงานที่จะใช้ในคู่มือ เท่านั้น ระดับที่ใช้จะอยู่บนพื้นฐานของอุณหภูมิของอากาศแวดล้อม สมมติว่าความชื้นสัมพัทธ์> 80% กับภาระทางความร้อนที่แผ่รังสีสูง (แสงแดด) ตามแบบฉบับของสภาพอากาศในคาบสมุทร

18


Stuck means STOP ถ้าติดก็หยุดเลยดีกว่า

เมื่อคุณรู้สึกเริ่มติดแล้ว หยุด เมื่อเชือกที่ใช้เริ่มติดแล้ว หยุด เถอะครับ เถอะครับ •จะเป็นอะไรหรือไม่ถ้าเราดึงแล้ว มันยากกว่าเดิม? •จะเกิดอะไรขึ้นอย่างร้ายแรงถ้า เครื่องมืออันนี้ล่วงหล่น? •เรามีเครื่องมือที่เหมาะสมสำ�หรับ งานนี้หรือไม่ •เราได้ผ่านการฝึกอบรมในการใช้ เครื่องมือที่แตกต่างกันที่จะทำ�ให้ งานนี้มีความปลอดภัยกว่าหรือไม่? •เราควรจะขอความช่วยเหลือเลย ดีหรือไม่? และถ้าทำ�งานนี้ต่อจะ ปลอดภัยหรือไม่?

•จะเป็นอะไรหรือไม่ถ้าเราฉุดลาก เชือกนี้ให้หนักกว่าเดิม? •อะไรที่เลวร้ายจะเกิดขึ้นถ้าเชือกที่ เราดึงถูกับบางสิ่งบางอย่างและเรายัง ดึงมันแรงๆอีก? •จะมีใครที่อยู่ข้างใต้เราหรือไม่ที่จะ โดนเมื่อของตกและถูกขวางจากอุปก รณ์อื่นๆด้วยด้วย? •ทางที่เราจะใช้ขนวัสดุขึ้นนั้นไม่มีสิ่ง กีดขวางหรืออุปสรรคที่ยุ่งเหยิงแล้ว?

“การผลักหรือดึงอะไรที่ยากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงได้” “การใช้ค้อนที่ใหญ่กว่าสามารถ สร้างความเสี่ยงใหม่ให้คุณได้” “การดึงหรือดันอะไรที่ยากกว่า เดิมสามารถนำ�มาซึ่งความเสี่ยง ได้ ทั้งคนและอุปกรณ์อาจได้รับ บาดเจ็บหรือเสียหายได้” ใช้เวลาสักนิดที่จะ ประเมิน วิเคราะห์ และปฏิบัติ 19

การทุบหรือตอกที่ยากขึ้นถึง เวลาแล้วที่จะต้อง หยุดเถอะ ครับ

•จะเป็นอะไรหรือไม่ถ้าเราทุบหรือตอก แล้วมันยากขึ้นและควรจะตอกต่อไป หรือไม่? •อะไรเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายิ่งตอก ยากขึ้นเรื่อยๆ? •ค้อนที่ใหญ่กว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะ สมสำ�หรับงานนี้แล้วหรือไม่ ถ้าใช่อะไร คือความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น? แล้วมี เครื่องมือที่ดีกว่านี้อีกหรือไม่? •ฉันควรจะขอความช่วยเหลือหรือ เปล่า?


5KeysXoverP 5 กุญแจที่จะช่วยไม่ให้เกิดน้ำ�มันผสม (Crossover) ได้ STOP AND THINK

ใช้ 5 กุญแจต่อไปนี้ตลอดเวลา

กุญแจที่ 1 ตรวจดู (Check) – ที่หน้างาน กุญแจที่ 2 วางแผน (Plan) – SDC ใบนำ�เติมผลิตภัณฑ์ กุญแจที่ 3 ทำ�หลายๆครั้ง (Multiple) – ปากย้ำ�มือชี้ (Point Touch & Tell) หลายๆครั้ง กุญแจที่ 4 ตรวจสอบให้ถูก (Verify) – SDC ใบนำ�เติมผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กุญแจที่ 5 รายงาน (Report) – ปัญหาที่เกิดตามลำ�ดับและหยุดส่งผลิตภัณฑ์ทันที

พยายามคิดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของคุณ

-ใช้ SDC แล้วทำ�การปากย้ำ�มือชี้ (Point Touch Tell) หลายๆครั้งและเติมช่องในใบ SDC ให้ครบทุกช่อง -ถ้าพบป้ายผลิตภัณฑ์ที่ผิด ให้หยุดการส่งตามนโยบายทันที -ไม่วุ่นวายใจและไม่เชื่อมั่นอะไรมากเกินไป -รายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ในทันที การทำ�ปากย้ำ�มือชี้ (Point Touch Tell) หลายๆครั้งนั้นหมายความว่าให้คุณตรวจสอบ API และป้ายผลิตภัณฑ์ที่จุดเติมกับใบ SDC ให้เรียบร้อย หยิบยื่นความปลอดภัยห่วงใยกัน (Actively Caring) คือการที่เราช่วยกันเตือนทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่มี ความเสี่ยงและมั่นใจเสมอว่าคุณสามารถทำ�ให้ไม่เกิดน้ำ�มันผสมได้ด้วย 5KeyXoverP

“เราสามารถช่วย กันลดการเกิด น้ำ�มันผสมได้” 20


Excellent

Let’s tour in our

21

วันที่ 10 มกราคม 2013

วันที่ 12 มกราคม 2013

คุณอิทธิพล Fleet Supervisor at ESSO มาเยี่ยมหน่วยงานสระบุรี

(เยี่ยมบ้านกัปตัน) หน่วยงานสุราษฎร์ธานี

คุณอิทธิพลได้ทำ�การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องน้ำ�มันผสมที่หน่วย งานลำ�ลูกกาซึ่งเป็นต้นปีที่ไม่ดีเลยเพราะล่วงเลยปีใหม่มาแค่ 10 วันก็เกิดน้ำ�มันผสมแล้วเกิดจากสาเหตุการลัดขั้นตอนการทำ�งาน ของพนักงานจึงขอให้กัปตันอย่าทำ�งานลัดขั้นตอน • และขอชมเชยหน่วยงานสระบุรีที่ทำ�ให้ปลอดอุบัติเหตุมาเป็น ระยะเวลา 5 ปี แล้วขอให้รักษาคุณภาพนี้ไว้ตลอดไป • และได้ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาการขับรถช้าแล้วเกิดอุบัติเหตุ ในสถานีบริการ ว่าอาจมีการทดสอบการถอยหลังประมาณ 3 ด่าน ในสนามซ้อมและไปดูแลให้คะแนนในสนามจริงที่ปั๊มซึ่ง SOM_SRB เห็นดีด้วยอาจทำ�ในสัปดาห์หน้า • และได้นำ�กระเป๋ามาในงานคัดเลือก Near miss ดีเด่นใน เดือน มกราคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้กัปตันมีวัฒนธรรมด้านความ ปลอดภัย

คุณมงคล (ผู้บริหารจาก ESSO) คุณเอกพงษ์ (รอง ผจก. หน่วยงาน), คุณสัมพันธ์ (หัวหน้างาน) และ ทีมเซฟตี้ได้เดิน ทางไปเยี่ยมบ้านกัปตันเสรี รอดสั้น ซึ่งป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่ บ้านและได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำ�ลังใจให้แก่กัปตัน • ร่วมพูดคุยถาม อาการป่วยของกัปตัน และสอบถามความ เป็นอยู่ทั่วไปของกัปตันและครอบครัว • ทางผู้บริหาร ESSO ให้ความรู้กัปตันในเรื่องการรักษา แผลโดยให้ดูวีดีโอตัวอย่าง ของผู้ที่มี อาการเหมือนกับกัปตันเสรี


Activities

วันที่ 14 มีนาคม 2013 ทดสอบ Low Speed Maneuvering LSM ( เทคนิคการขับเคลื่อนด้วย ความเร็วต่ำ� ) ESSO_SRB

วันที่ 31 มกราคม 2013 Safety talk

วัตถุประสงค์ของการทดสอบการถอยหลังเพื่อทำ�ให้โครงการ LSM ประสบ ความสำ�เร็วและทำ�ให้กัปตันได้ทบทวนวิธีการถอยหลังในสถานีบริการได้อย่าง ปลอดภัย • ลงจากรถมามองทุกครั้ง • ถ้าไม่ลงจากรถมามองและวัดระยะผลของการทดสอบก็จะเป็นดังภาพที่เห็น • ลงจากรถมามองและวัดระยะทุกครั้งผลก็หยุดได้ตามต้องการไม่เกิดการเฉี่ยว ชน • นี้คือเทคนิคพิเศษในการมาร์คกรวยจราจร • เมื่อกันชนท้ายชนกรวยที่มาร์คก่อนถึงวัตถุด้านหลังก็หยุดรถ ผลการทดสอบ ดังภาพที่เห็น

22


Excellent

Let’s tour in our

ความเข้าใจขั้นตอนการทำ�งาน

•หลักเกณฑ์ชั่วโมงการทำ�งานต่อวันต้องไม่เกิน 12 ชม.ขับได้ไม่เกิน 10 ชม. •หัวหน้ารับงานจากแพลนเนอร์ต้องไม่เกิน 12 ชม.ถ้า เกินต้องคุยกับแพลนเนอร์และแจ้งผู้จัดการ-หน่วยงาน ให้ทราบเพื่อแจ้งคุณอิทธิพล(ถ้างาน อุบลกับสุรินทร์ จัดคู่กันเวลาจะเกิน 12 ชม.ทุกเที่ยว) •ใช้มาตรฐานอะไรในการทำ�งาน : เวลาโดยเฉลี่ยจะ ใช้ไม่เกิน 10 ชม.ในการขับและต้องวางแพลนงานให้ดี •ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ กัปตันต้อง รีบแจ้งหัวหน้างานทันที และหยุดการทำ�งานทันที จะ ต้องไม่ล่าช้าในการแจ้งต้องรีบแจ้งทางเอสโซ่ทันที •อาการเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำ�งานต้องทำ�อย่างไร ; ถ้าเกิดการบาดเจ็บจนต้องหาหมอ หัวหน้างานต้องไป วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 ด้วยทุกครั้งเพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริงจากหมอ ว่า คุณชัชวาล ได้มาสอบถามความเข้าใจขั้นตอนการทำ�งาน อาการกัปตันเป็นอย่างไร สามารถทำ�งานได้หรือไม่ จากผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ GPS and KPI รุนแรงมากน้อยแค่ไหนควรต้องจ่ายยาอย่างไร • เข้าใจชั่วโมงทำ�งานหรือไม่ กัปตันทำ�งานได้วันหนึ่งกี่ชม.ขับไม่เกินกี่ชม. •วิธีการเช็ดชั่วโมงการทำ�งานของกัปตัน 1.มีคนเตรียม เอกสาร 2.มีคนตรวจสอบ 3.มีคนอนุมัติ • กัปตันทำ�งานได้ไม่เกิน 12 ชม.และขับรถไม่เกิน 10 ชม. ครับ •ถ้าชั่วโมงกัปตันเกิน ควรทำ�ใบให้กัปตันเซ็นรับทราบ • ถ้าได้รับแพลนงานที่มีชั่วโมงทำ�งานเกิน 12 ชั่วโมงคุณจะทำ�อย่างไร? • แจ้งแพลนเนอร์ให้รับทราบถ้ายังให้วิ่งงานต้องติดต่อ SOM และแจ้งต่อไปที่ และให้กัปตันพักมากกว่า 10 ชั่วโมง •ไม่มีการแบ่งลงน้ำ�มันโดยเด็ดขาดถ้าพบให้แจ้งเอส Fleet Supervisor โซ่ทันที่ • คุณชัชวาล ได้ร่วมทำ� 5 นาทีแห่งความปลอดภัย • กัปตันพูด 5 นาทีแห่งความปลอดภัยเรื่องเทคนิคการขับรถเข้าสถานีบริการ •เรื่องรูดการ์ด/ไซท์ การ์ด ต้องแนบให้กัปตันทุกครั้ง • SOM สรุปงานแล้วขอเพิ่มเติมเทคนิคหน่อยในการบล็อกเลนซ้ายเพื่อป้องกัน ที่ไปส่งงาน •ถ้าเจอป้ายออกผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ต้องหยุดการ รถแทรกตีหัวออกเลนขวาแต่หางบล็อกซ้าย • เมื่อไม่กี่วันมานี้มีน้ำ�มันผสมเกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกง ให้กัปตันทำ�งานตาม ทำ�งานทันทีและกัปตันต้องรีบแจ้งหัวหน้างานเพื่อ แก้ไข ขั้นตอนทำ� Point Touch & Tell พร้อม SDC ทุกครั้ง 5KeyXover เสมอ

23


Activities

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2013 โครงการประเมินความเสี่ยงในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และฮ่องกง(SEA/HK) ไฮไลท์สำ�คัญในช่วง SEA การรับรู้ถึงสภาพอันตรายและการฝึกอบรมการประเมิน ความเสี่ยง (RA) •การดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงในที่ไซต์ I & W ใหม่ - เพื่อให้เข้าใจถึงช่องว่างในการชี้บ่งอันตรายจากทีมภายในพื้นที่ - ใช้สนามจริงเพื่อฝึกทีมภายในพื้นที่ในการชี้บ่งอันตรายและความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้ - ได้นำ�ภาพถ่ายมาร่วมกันวิเคราะห์กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ในช่วงบ่าย •การดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงถึงการรับรู้สภาพอันตรายและการฝึกอบรม สำ�หรับ SEA Fleet and Haulers - แบ่งปันหลักการของการรับรู้สภาพอันตรายกับการประเมินความเสี่ยง และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2012 เป็นกรณี - ร่วมดูรูปถ่ายของ I & W ไซต์ใหม่และระดมความคิดเพื่อระบุถึงสภาพอันตราย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ให้การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของไซต์งาน ด้วยใบตรวจสอบ (Check List) •การดำ�เนินการประเมินความเสี่ยงที่ไซต์ LPG และสถานีบริการค้าปลีก (ทั้ง CORและตัวแทนจำ�หน่าย) - การประยุกต์ใช้การรับรู้สภาพอันตรายและหลักการประเมินความเสี่ยงจากการ ฝึกอบรมภายใต้การสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ

-SEA การรับรู้ถึงสภาพอันตรายและการฝึกอบรมการ ประเมินความเสี่ยง (RA) -SEA การรับรู้ถึงสภาพอันตรายและการฝึกอบรมการ ประเมินความเสี่ยง (RA)

ไฮไลท์ที่สำ�คัญในระหว่างการประเมินความเสี่ยงของฮ่องกง •แบ่งปันข้อมูล pHROs ที่มีอยู่และฟังการบรรยายสรุปเรื่อง Burge, Ferry, LPG - ในการร่วมแบ่งปันดังกล่าว Burge, Ferry, LPG โดยผู้เชี่ยวชาญและ เตรียมความพร้อมสำ�หรับการสังเกตการณ์ •ดำ�เนินการสังเกตการดำ�เนินงาน Burge, Ferry และเยี่ยมชม LPG - เพื่อให้ความเข้าใจที่ดีต่อเชี่ยวชาญก่อนที่จะหารือรายละเอียดที่เกี่ยวกับ pHROs - ใช้สนามจริงเพื่อฝึกอบรมทีมในพื้นที่ในการชี้บ่งอันตรายและความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น - การขอใช้บริการผู้รับเหมา Linfox เพื่อจำ�ลองการติดตั้งอุปกรณ์ LPG - เข้าชมไซต์ LPG ระบุสภาพอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น •ทบทวน pHROs - กล่าวถึง pHROs ของฮ่องกงและพัฒนาใน “ส่วนใหญ่” และ “กรณีที่ร้าย แรงที่สุด” โดยใช้แผ่นประเมินความเสี่ยง - แก้ไข pHROs ที่มีอยู่กับสมมติฐานที่ตกลงกันรวมทั้งการบรรเทาผลกระ ทบและขั้นตอนการป้องกัน

24


Excellent

Let’s tour in our

วันที่ 20-21 มีนาคม 2013 ทดสอบ เทคนิคการขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำ� (Low Speed Maneuvering LSM) ESSO_SRB เริ่มต้น คุณไซม่อน ได้อบรมเรื่อง LSM ณ คลังน้ำ�มัน ลำ�ลูกกา date: 05/02/13 คุณไซม่อน ติดตามเรื่อง LSM date: 12/03/13 นำ�ไปสู่กิจกรรม LSM ภายในหน่วยงาน LLK date: 20/03/13 • อ.อำ�นาจ เริ่มต้น ด้วยการเล่าถึงที่มาของ LSM ที่ได้รับการอบรมโดยคุณไซม่อน และ EM Team ที่ให้ความสำ�คัญกับเรื่องความปลอดภัย • อ.อำ�นาจและ อ.สมเดช อธิบายหลัก 3F NoRT–Get3 ในการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ� (LSM) พร้อมยกตัวอย่างการถอยหลังภายและจุดระวังในปั๊ม จากในห้องเรียนสู่ ภาคปฏิบัติ สาธิตการถอยหลัง LSM 2 แบบ คือ การถอยหลังแบบไม่มีคน ให้สัญญาณ และกรณีถอยหลังแบบมีคนให้สัญญาณ • สาธิตการถอยหลังแบบไม่มีคนให้สัญญาณ ใช้หลัก 3F-Get3 ถ้าถอยแล้วไม่แน่ใจควรใช้ Get-out and Look ลงไปตรวจสอบโดยรอบอีกครั้ง จนมั่นใจว่าปลอดภัย ซ้อมการให้สัญญาณมือ ก่อนสาธิตการถอยหลังแบบมีคนให้สัญญาณ กัปตันเข้าอบรมกันอย่างพร้อมเพียงและให้ความสนใจมากๆๆ • ก่อนจบ อ.อำ�นาจ/อ.สมเดช สรุปและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ อีกครั้ง คือ 1.การขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ� (LSM) หลัก 3F NoRT-Get3 2.การในหลักที่ได้เรียนรู้และสาธิต ไปใช้ในการทำ�งาน และ “ทำ�ทุกครั้งให้เหมือนเป็นครั้ง แรกที่เราทำ�เสมอ” • ชาวลำ�ลูกกา พร้อมใจร่วมมือร่วมใจ ที่จะบอกว่า “อุบัติเหตุเป็น 0 ” อุบัติเหตุต้องไม่เกิด ขึ้นอีกทุกประเภท

25

3FNoRT หมายถึง F1 Fit for duty คือ ร่างกายพร้อม สำ�หรับการทำ�งาน F2 Focus on the job-Get 3 คือ มีสมาธิในการทำ�งาน F3 Follow Procedure คือ การ ทำ�ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด No to Risk Tolerance คือ การ ไม่ยอมรับกับความเสี่ยง Get 3 – Get-Big Picture มอง ภาพโดยรอบ Get-Out and Look ออกจาก รถแล้วมองดูความเสี่ยงโดย รอบGet-It Right at First Time ทำ�ให้ถูกตั้งแต่ต้น


Activities คุณปิ่นสุวรรณได้พูดคุย เน้นย้ำ�ถึงความปลอดภัย ก่อนออกปฏิบัติงานในช่วง เทศกาลสงกรานต์ - ชั่วโมงการทำ�งานและการ พักผ่อน - น้ำ�มันหก ล้น ผสม - การขับขี่ - ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ 12 เมษายน 2013 Safety Talk

26 เมษายน 2013 Safety Talk

The Best Drivers! กัปตันดีเด่นประจำ�ปี 2012 ของ Linfox คือ คุณ Kwok Chiu Man คุณ Chiu ได้ร่วมแบ่งปันเคล็ดลับสู่ความ สำ�เร็จของเขาที่ผ่านมาเป็นเวลา 8 ปีกับ เพื่อนๆร่วมงานดังนี้ -ทำ�งานด้วยความขยันในทุกๆวัน

กัปตันดีเด่นประจำ�ปี 2012 ของ SC Carrier. คือ คุณ อานนท์ กันไพ • อยากบอกย้ำ�ให้เพื่อนพนักงานขับรถ ทราบเกี่ยวกับการสำ�รวจความพร้อม ของตัวเอง , สภาพรถ และอุปกรณ์ความ ปลอดภัยต่างๆ และทุกครั้งที่จะเริ่มงาน

กัปตันดีเด่นประจำ�ปี 2012 ของ Wattwah คือคุณ Khoo You Nam เขาเป็นคนขยันและพิถีพิถันมากใน การทำ�งาน เขาได้รับรางวัลในการ แข่งขันรถสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยประจำ�ปี 2012 เขากระตือ-

-ทุกๆขั้นตอนต้องมีความปลดภัย มีข้อ ควรระวังและกลายมาเป็นการฝึก -หลังจากที่คุ้นเคยในกระบวนการทำ�งาน และสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็จะหาทางพัฒนา อย่างต่อเนื่องด้วย UDCR

จะคุยกันก่อนระหว่างพนักงานขับรถด้วย กัน เกี่ยวกับจุดอันตราย , จุดเสี่ยงต่างๆ , สถานที่รับสินค้าว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ เช่น จุดทางแยก , จุดจอดรถ เป็นต้น หาก พบเห็นให้ทำ� UDCR แจ้งหัวหน้างานให้รับ ทราบ • ต้องทำ�งานให้ปลอดภัย กลับมาเจอหน้า ครอบครัว

รือร้นในการรายงานสภาพันตราย และ NLI เขายังมีทัศนคติในการ ทำ�งานที่ดีที่จะร่วมแบ่งปันดังนี้ 1. เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณ และคนอื่นๆเสมอๆ 2.ทำ�งานคือทำ�งานต้องตั้งใจและไม่ วอกแวกขณะปฏิบัติงาน

26


Safety in a Flash เกร็ดข่าวความปลอดภัย แล้วทำ�ไมถึงเกิดเหตุแบบนั้น?

พนักงานขับรถของ Hauler อาจจะบกพร่องในการใช้กุญแจ สมิธดังนี้ กุญแจที่ 1 (มองไกล) - การใช่ช่วงเวลาอย่างน้อย 15 วินาที และปรับความเร็วตามที่ถนนกำ�หนด กุญแจที่ 2 (มองภาพโดยรอบ) - ตระหนักถึงการรักษา บริเวณ 360 องศาโดยรอบ โดยสอดส่องอย่าง น้อย 1 กระจกทุกๆ 5-8 วินาที กุญแจที่ 5 (แน่ใจว่าคนอื่นเห็นเรา) –นอกเหนือไปจากการ ลดความเร็วลงแล้ว พนักงานขับรถควรที่จะ บีบแตรหรือเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณเตือนด้วย

พนักงานขับรถผู้เชี่ยวชาญควรที่จะทำ�อะไร? รถของผู้รับเหมากำ�ลังออกจากช่องหลังจ่ายเงินเสร็จ จากรายงานของ GPS รถได้เริ่มเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 33 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เลนซ้าย ถนนในขณะนั้นไม่มี เครื่องหมายที่พ้นบอกว่ ื ามีคอนกรีตกั้นอยู่ทำ�ให้ถนนแคบเข้า มาทางด้านขวา กัปตันได้สังเกตเห็นรถบรรทุกอีกคันขับมา ด้วยความเร็วสูงจากด้านขวากำ�ลังแซงเข้ามา ทำ�ให้กัปตัน พยายามลดความเร็วลงแต่ก็ยังไม่สามารถหลีกการชนได้ ผล ของ DVA นี้ทำ�ให้กระจกข้างเสียหายและเป็นรอขีดข่วนที่ บริเวณด้านท้ายข้างซ้ายของรถบรรทุก แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้ รับบาดเจ็บหรือน้ำ�มันหก

การปฏิบัติงานระดับโลก – ประยุกต์ใช้ทักษะการขับรถใน เชิงป้องกันตลอดเวลา การดูแลช่วยเหลือกันอย่างแข็งขัน – สามารถอธิบายให้ เพื่อนกัปตัน ครูฝึก ผู้บริหารคนอื่นๆได้ฟังเกี่ยวกับการ ประยุกต์ใช้การขับขี่เชิงป้องกันได้ในขณะการประชุมด้าน ความปลอดภัย

5 เมษายน 2013 - ขับรถผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ 2 เดือนได้ลดลง ~ 2.8KL จากดีเซลเป็น G91 ถังในสถานี บริการ ครอสโอเวอร์ที่ถูกค้นพบเมื่อสัญญาณเตือนภัย ระดับสูงสถานที่ถูกเรียก โปรแกรมควบคุมการตอบสนอง โดยการหยุดการไหลของทั้งหมดและรายงานไปยังสถานี และผู้บังคับบัญชา โชคดีที่มีการรั่วไหลไม่ได้และลูกค้าที่ ไม่ได้รับผลกระทบ

27


ทำ�ไม?

คนขับรถที่ใช้ 2 ท่อขนถ่ายในนี้ เมื่อเขาเสร็จสิ้นการขนถ่าย G91 เขาเปลี่ยนท่อที่ด้านข้างของรถบรรทุก แต่ล้มเหลวที่จะ เปลี่ยนสายยางที่จุดเติม คนขับรถไม่ได้พูดถึง SDC เมื่อเปลี่ยนท่อและได้รับอนุญาตข้ามท่อไดร์ล้มเหลวในการดำ�เนินการสัมผัสหลายจุดและบอก คนขับรถก็อาจจะวิ่งและฟุ้งซ่านเนื่องจากการตั้งครรภ์เดือนที่ 8 จากภรรยาของเขา

สิ่งที่คุณควรทำ�ตามที่คนขับรถมืออาชีพ?

การดำ�เนินงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก - ทำ�ตามขั้นตอนที่ตกลงกันตลอดเวลา ในระหว่างการขนถ่ายเสมอหมายถึง SDC เมื่อเชื่อมต่อท่อและดำ�เนินการ “MPTT” ก่อนที่จะปลดประจำ�การ การดูแลอย่างแข็งขัน - อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ทำ�ให้ไขว้เขว / ไม่เหมาะสม กับหน้าที่กับอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณใด ๆ

NEWS

ชุดใหม่ by EM

ลักษณะเสื้อผ้าสวมใส ดังนี้ 1.เป็นผ้า Cotton 100% คอปก แขนยาว ติดกระดุมหลบ 2.สี มี 2สี แนวนอน โดยด้านบนเป็น สีชมพู (ตามสีของ GTE) และด้านล่างสีน้ำ�เงินเข้มถึงกรมท่า 3.มีกระเป๋าหน้าด้านซ้าย พร้อมปักตรา GTE ส่วนด้านขวาปัก สัญลักษณ์ Actively Caring ช่วงเวลาใส่: สวมใสทุกๆ วันศุกร์ของการทำ�งาน Life Style! กัปตัน ESSO LLK

2013 Focus Areas

•Taking Safety Personally •Active Caring / Care Management penetration •Lower Risk Tolerance Culture •Demonstrate visible leadership in the field (e.g. positive intervention) •Quality SBO/SBOQR by both EM and Hauler Management •Maintaining World Class Operations •Strictly follow established procedures •Personal Injury: SBO/SBOQR •DVA: LSM, Smith System •Crossover/Spill: SDC, Multiple point tell &touch •STOP and REPORT immediately •Effective Change Management •New Drivers / New Supervisors •Experience Drivers working at new location •Change in SS layout (Site Card)

28


ตัวอย่างคำ�ตอบ เราได้สังเกตเห็นอันตรายที่เป็นไปได้ 6 จุด 1.รถบรรทุกให้บริการสีขาวในสถานี • ใช้กุญแจ 3 และ 5 คอยระวังสัญญาณที่อาจชี้ถึง การเคลื่อนของรถ และ อยู่ใกล้แตรไว้ 2.ป้ายแสดงราคาของ Exxon ทางขวา • ใช้กุญแจ 4 เว้นระยะให้มากขึ้น ขณะเลี้ยว เพื่อ หลีกเลี่ยงที่จะชนกับเสา 3.รถที่ปั๊มหัวจ่ายเติมน้ำ�มัน • ใช้กุญแจ 3 และ 5 คอยระวังสัญญาณที่อาจชี้ถึงการเคลื่อนของรถและอยู่ใกล้แตรไว้ 4.ขอบถนนทางขวาตรงทางเข้า • ใช้กุญแจ 4 เว้นระยะให้มากขึ้น ขณะเลี้ยว เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะขับขึ้นไปบนขอบถนน 5.คนเดินในบริเวณนั้น • ใช้กุญแจ 2 กวาดสายตามองว่ามีอะไรที่กำ�ลังเคลื่อนที่ให้รอบทิศ 6.ยานพาหนะที่กำ�ลังเข้ามาในสถานี • ใช้กุญแจ 2 และ 3 กวาดสายตามองยานพาหนะที่อาจทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุชนกัน

- ทำ�ไมคนขับจึงควรมองเข้าไปในสถานีบริการก่อนเข้า? • เพื่อสังเกตว่ามีอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และเพื่อมองหาทางที่ปลอดภัยที่จะไปยังจุดขนถ่าย - อะไรคือผลที่ตามมาหากไม่ได้มองก่อนเข้าสถานี? • อาจเกิดการชนซึ้งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยง่าย - ทำ�ไมคนขับจึงต้องคอยระวังลูกค้าที่ปั๊มหัวจ่ายเติมน้ำ�มัน เมื่อเข้ามาในสถานีบริการ? • ลูกค้าที่เติมน้ำ�มันเสร็จแล้ว อาจถอยจากปั๊มหัวจ่ายเติมน้ำ�มัน และอาจไม่ทันเห็นรถบรรทุกในทางที่กำ�ลังจะ ถอย - อะไรคือผลที่ตามมาของการไม่จัดการกับปัญหาลูกค้าล่วงหน้า? • อาจเกิดอุบัติเหตุชนกันซึ้งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยง่าย - อะไรคือผลที่ตามมาหากไม่ได้แก้ไขปัญหารถที่จอดอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆ? • ไม่ดีต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า และอาจต้องเลื่อนรถบรรทุกเพื่อให้รถที่จอดอยู่ออก

30


Operational Excellance TH  

The first volume in Thai version

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you