__MAIN_TEXT__

Page 1

KONGEMAGT KIRKEMAGT RETSVÆSEN DEMOKRATI

NYT MUSEUM OM DANMARKSHISTORIE I VIBORG


12

INDHOLD

Læs med her om Viborg Museums markante forandringer frem mod 2021. Vi har sammensat et spændende indhold, der fra hvert sit ståsted besvarer spørgsmål som: Hvorfor Viborg Museum lancerer en ny vision? Hvad der er kernen i visionen? Hvordan Viborg Museum ønsker at drive museum i fremtiden? Formålet med dette prospekt er således at åbne for museets visioner og mål.

16

6 Side 6: Viborg Museum Vision 2021

20 Kolofon 2

Side 12: Domkirkekvarteret: Danmarks nye store kulturattraktion Side 16: Derfor skal vi lære om kongen, kirken, loven, retten og demokratiet Side 20: Viborg Museum for hele Danmark

Prospektidé: Creative ZOO / Layout: Creative ZOO og Kong Gulerod Reklamebureau Grafisk arbejde: Kong Gulerod Reklamebureau / Tekst: Viborg Museum / Fotos: Viborg Museum hvor ikke andet er angivet


Indholdet i prospektet har været igennem en god proces. Museets organisation har i fællesskab formuleret en ny vision for det kommende museum. Visionen og mere konkrete ideer om det nye museum er blevet gentænkt og justeret efter de mange input, vi har fået fra museets primære samarbejdspartnere og interessenter, offentlige som private, samt det nedsatte Advisory Board for Viborg Museum. Vi er derfor stolte over at præsentere et prospekt og en vision for Viborg Museum, som møder opbakning og anerkendelse.

VELKOMMEN På Viborg Museum taler vi om en historie, der trænger sig på. En 1.000-årig historie så spændende og vigtig, at den skal fortælles i et nyt museum. Du fornemmer den, når du færdes til fods i Viborgs smukke og dragende Domkirkekvarter og mærker historiens vingesus rundt om i byen. For Viborg er rigets by i midten: Kongemagt. Kirkemagt. Restvæsen. Demokrati. Fire centrale emner, som bliver omdrejningspunkterne i et nyt bymuseum for Viborg. Og en historie, vi skal kende til, fordi den har haft vigtig betydning for dannelsen af vort land. Det er ufortalt Danmarkshistorie i Viborg. Viborg Museums udstillinger på Hjultorvet er nu lukket ned for offentligheden, men museet vil være til stede i byrummet og i kommunen på underfundig vis, alt imens vi arbejder på åbningen af et helt nyt Viborg Museum i den tidligere landsretsbygning i Domkirkekvarteret.

frem i lyset. Vi fortæller om, hvad vore visioner og drømme med det nye museum er, og hvad du som gæst kan forvente dig af et besøg på museet. Vi fortæller også om, hvordan vi vil være med til at løfte, at det nye Domkirkekvarter på sigt bliver blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark. Vi er der ikke endnu. Vi har solid opbakning fra Viborg Kommune til det nye museum. Men vi mangler fortsat midler til at finansiere vores drøm om at fortælle Danmarkshistorien, som den har fundet sted i Viborg. Til at skabe et nyt bymuseum i Viborg og en ny måde at være lokalmuseum på. Til et museum, hvor vi med moderne formidlingsteknikker vil skabe en museumsoplevelse, der sætter aftryk hos gæsten og gør en forskel i samfundet. God læselyst Venlig hilsen

Du sidder her med et prospekt, som fortæller, hvorfor det er vigtigt, at dette stykke Danmarkshistorie skal

Museumschef Brian Wiborg Viborg Museum

3


KOM TÆT PÅ KONGEN


De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping Skt. Cæcilienat 1286.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 5


VIBORG MUSEUM VISION 2021 Vi vil skabe et nyt Viborg Museum i byens tidligere landsretsbygning i Domkirkekvarteret. Formålet med museet er at formidle Danmarkshistorien, som den har udfoldet sig i Viborg gennem 1.000 år. Gæsterne skal opleve udstillinger om kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og demokrati på en helt ny måde. Udstillingerne vil være varierede, stemningsmættede og virkningsfulde. Visionen er udmøntet i fem fokusområder.

6


1RIGETS BY I MIDTEN

2

BYMUSEUM OG BYRUMSFORMIDLING

3 DIN VIBORG

HISTORIE

4MERE MUSEUM FOR FLERE

5

EN DEL AF NOGET STØRRE

7


VIBORG ÅBNER FOR SIN STORSLÅEDE HISTORIE Når Viborg Museum slår dørene op i den gamle landsretsbygning, bliver Danmark et moderne museum rigere. Et museum, som tager fat i Danmarkshistoriens rødder i Viborg. Viborg Museum berører emner som kongehyldning, kongemord, lov og ret, kirkens betydning i Danmark og demokratiets udvikling. På de følgende sider dykker vi ned i de fem udvalgte fokusområder af museets vision og strategi. Her bliver du bl.a. klogere på, hvad ”Rigets by i midten” betyder, hvorfor ”Mere museum for flere” er en vigtig del af museets forandring, og hvad bymuseum og byrumsformidling handler om. Når gæsterne forlader Viborg Museum i den gamle landretsbygning, er de ikke kun blevet klogere på den danske kongehistorie. Ambitionen er, at Viborg Museum med sine udstillinger og sin måde at formidle Danmarkshistorien på skaber et univers for oplevelse, refleksion og samtale. Her skal vi opleve og lære om begreberne kongemagt, kirke og tro, retfærdighed og demokrati gennem 1.000 år, fordi det er en historie, som handler om os selv. Med den i bevidstheden kan vi forstå vores egen tid og træffe beslutninger om fremtiden på egne og fællesskabets vegne. Og med den mindes vi om, hvordan vore forfædre stræbte mod fænomener, vi tager for givet i dag, og som kun findes i fremtiden, hvis vi beslutter det.

1

RIGETS BY I MIDTEN

Omkring Viborg Domkirke opbyggedes den katolske kirkes centrum i Jylland fra ca. 1060 til 1536 med hele seks klostre og 12 kirker. Det

Kongemagt. Kirkemagt. Retsvæsen. Demokrati. Disse fire begreber er helt centrale for Danmarks historie og udviklingen af det moderne Danmark. Alle fire begreber er samtidig tæt knyttet til Viborg, hvorfra det ene danmarkshistoriske kapitel efter det andet har udfoldet sig – i rigets by i midten. Det var her på bakken over søerne, lige hvor Jyllands to store færdselsårer fra nord til syd og øst til vest mødtes, at vikingerne for over 1.000 år siden placerede både et ting og et helligsted. Tinget blev snart til et landsting for Jylland og Fyn, og helligstedet blev til en domkirke og den katolske kirkes højborg i Jylland.

HELE DANMARK BØR KENDE TIL OG FORSTÅ BEGIVENHEDERNE I VIBORG. DERFOR ER VIBORG ET NYT MUSEUM VÆRD

Det var ved landstinget i Viborg, at alle middelalderens kongsemner kom til for at blive valgt og hyldet som ny konge af Danmark. Lige fra Hardeknud i den tidligste middelalder til enevældens indførelse i 1660. Og det var i Viborg, at Kong Erik Klipping blev først kronet og siden begravet efter at være blevet myrdet i Finderup Lade syd for Viborg i 1286. Det var også ved landstinget, at Jyske Lov blev udmøntet, og det var i Viborg, at Stænderforsamlingerne lagde fundamentet til demokrati i Danmark.

var også i dette stærke katolske Viborg, at den lutherske reformation i Kongeriget Danmark begyndte i 1525 med johannitermunken Hans Tausens ankomst til byen efterfulgt af et folkeligt oprør og nedrivningen af mange af byens kirker i 1529 samt den brutale henrettelse af Skipper Clement på Domkirkepladsen i 1536.

Danmarkshistorien har foldet sig ud i Viborg gennem 1.000 år, og de mange dramatiske begivenheder og centrale institutioner har givet byen sit helt særlige præg, der stadig gør sig gældende som retsby og embedsmandsby.


EN HISTORIE OM LOVEN OG MAGTEN Ved landstinget samledes Jyllands adel gennem århundreder til udmøntningen af sædvaneret, Jyske Lov og Danske Lov og bidrog derved til opbygningen af retsstaten Danmark, for med lov skal land jo bygges. Samme adel samledes årligt gennem middelalderen og renæssancen til det store Snapsting, der med sine bryllupper og begravelser, politiske og økonomiske aftaler gjorde Viborg til magtens centrum i Jylland.

2

BYMUSEUM OG BYRUMSFORMIDLING

Viborg Museum i landsretsbygningen skal være et bymuseum. Et bymuseum, som fortæller historien om de dramatiske danmarkshistoriske begivenheder, der udspandt sig i Viborg. Viborg var ”Jyllands hovedstad” i hundreder af år, og denne titel gør Viborg til noget helt specielt. Bymuseet kommer til at tage sin begyndelse i 1018, året hvor en bydannelse tog fart ved Søndersø. I museets udstillinger vil man derfra blive hvirvlet ind i byens 1.000-årige spændende og vigtige historie. Museet skal ikke være et nyt nationalmuseum, men ved at tage udgangspunkt i det lokalt særegne vil vi formidle den nære historie i det større perspektiv. Således skabes der en direkte forbindelse mellem den lokale historie og den nationale, og dermed bliver museet relevant for danskere fra både nær og fjern. Kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og demokrati er et anliggende for os alle, og den historie vi alle er rundet af. Når gæsten forlader Viborg Museum i landsretsbygningen og bevæger sig ud på byens historiske pladser, gader og gårde, er oplevelsen imidlertid ikke slut. Museet vil være gået i forvejen og har også fortalt historien der, hvor den rent faktisk fandt sted. Vi ønsker at udnytte den enorme styrke, den stedbundne historie

har. Derfor kan man i byens rum opleve kongehyldninger, kirkelige processioner, nedrivningen af kirkerne efter reformationen, mestermanden på arbejde og meget andet og virkelig lade sig bevæge af historiens stærke vingesus gennem gaderne og over pladserne.

3

DIN VIBORGHISTORIE

I et nyt læringscenter vil vi skabe adgang til Viborg Museums samlinger og viden samt museets registrerings- og bevaringsarbejde. Derved

VI VIL TRÆKKE EKSTRAKTEN UD AF VIBORG OG BRUGE DEN TIL AT SKABE MUSEUMSOPLEVELSER MED EN HELT SÆRLIG SMAG. VIBORG MUSEUM VIL FORTÆLLE EN HISTORIE, DER KOMMER ALLE VED.

9


EN HISTORIE OM DEMOKRATI OG RETFÆRDIGHED Viborgs landsting blev i nyere tid til landsoverretten og siden Vestre Landsret og udgør som sådan stadig en grundpille i demokratiets og retsstatens Danmark. Det var derfor også her, Stænderforsamlingerne placeredes, hvilket lagde kimen til Danmarks demokrati fra 1834 - 1848. Og det var derfor her, dele af retsopgøret efter anden verdenskrig fandt sted med efterfølgende henrettelse af 16 personer i Undallslund vest for Viborg.

vil vi dels øge kendskabet til museets ellers skjulte samlingsarbejde, dels gennem nyudviklede læringsforløb lade børn og unge selv arbejde med registrering og bevaring af kulturarven, dels på formidlingsskærme skabe adgang til mikrohistorien i Viborg. Museet udfører et stort arbejde med indsamling, registrering og bevaring af både museumsgenstande, arkivalier og fotos. Disse værdifulde ressourcer og al museets praktiske arbejde er oftest skjult for offentligheden. Museumssamlingerne er svært tilgængelige på internettet, og kun ca. 3% af dem er udstillet i det gamle Viborg Museum. Vi ønsker at ændre på dette forhold ved at åbne alle museets døre. Vi vil tilgængeliggøre museets samlinger til målgrupper som skoleelever, studerende, borgere og turister. 10

Og hvor den fysiske adgang og praktikaliteter sætter begrænsninger, tager teknologien og internettet over. Ved at sammentænke museets skoletjeneste med museets og lokalhistorisk arkivs samlingsarbejde i en ny åbenhedsstrategi giver vi således nem adgang til kulturarven. Vi vil invitere børn og voksne med helt ind i museets maskinrum, og vi vil formidle Viborgs mikrohistorie ud fra borgerens egne interesser.

4

MERE MUSEUM FOR FLERE

I 2015 lancerede Viborg Museum en ny strategiplan under titlen ”Mere museum for flere”. Strategien har til formål at danne grundlag for

en vigtig forandringsproces på museets vej fra det gamle Viborg Museum på Hjultorvet til et nyt Viborg Museum i landsretsbygningen i Domkirkekvarteret. En forandring, som skal åbne Viborg Museum mere og nå ud til en langt bredere kreds af borgere end hidtil. Med den nye strategi som baggrund skal Viborg Museum også udfordre og udvikle sin rolle i samfundet. Det nye bymuseum skal formidle det helt særegne ved Viborg. Byens DNA er dybt præget af dels de danmarkshistoriske begivenheder, byen har lagt bygninger og brosten til, dels de helt centrale institutioner, der har præget Viborg og Danmark gennem 1.000 år. Derfor får det nye Viborg Museum en dobbelt relevans i forhold til det lokale og det nationale. Viborgs historie er relevant for den lokale borger, men byens historie er så vigtig, at den også har relevans for alle danskere.


NYT MUSEUM I GAMMEL BYGNING Hvor ellers? Sådan fristes man til at spørge, når talen falder på placeringen af et nyt Viborg Museum. For hvor fortæller man bedst Viborgs helt særegne historie, som er tæt knyttet til retsvæsenet og lovgivningens udmøntning i Danmark i over 1.000 år, hvis ikke i byens tidligere landsretsbygning? Bygningen, der husede Vestre Landsret i perioden 1919 – 2014, ligger ideelt placeret i Domkirkekvarteret. Skøn og statelig står den vinkelret på det gamle rådhus og arresten. Landsret og rådhus er forbundet af den ikoniske ”Sukkenes Bro”, hvor kriminelle danskere i knap 100 år har gået sin tunge gang fra arrest til retssal - og oftest tilbage igen. Landsretsbygningen skuer samtidig over mod Viborgs anden markante 1.000-årige institution, Viborg Domkirke, samt Stænderpladsen, Domkirkepladsen, Skovgaard Museet og Domkirkekvarterets øvrige historiske bygningsmasse. Landsretsbygningen blev rejst i 1919 som følge af en ny retsreform, der bl.a. indførte nævningeting og krævede bedre pladsforhold for retsvæsenet. Arkitekt Christoffer Varming skabte et smukt bygningsværk i klassisk ”jysk herregårdsstil”, som på en og samme vis emmer af både alvor og øvrighed samt skønhed og imødekommenhed.

11


DOMKIRKEKVARTERET: DANMARKS NYE STORE KULTURATTRAKTION Viborg Museum er en del af en større vision om at udvikle Domkirkekvarteret i Viborg til et kulturelt kraftcenter på internationalt niveau, hvor vi i fællesskab skal formidle Danmarkshistorien i Viborg på en ny måde. I dag kommer gæsterne primært til byen for at se Viborg Domkirke. De stiger ud af bussen, ser kirken og kører igen. Og mange stærke og relevante fortællinger fra byens historie bliver ikke fortalt. Der er brug for nytænkning.

5

EN DEL AF NOGET STØRRE

I dag ligger kulturattraktionerne i Viborg som spredte øer uden klare forbindelser. I fremtiden vil den besøgende træde ind i et sammenhængende forløb i Domkirkekvarteret, hvor bygninger, åbne pladser og kulturhistorisk indhold smelter sammen som en helheds- og heldagsoplevelse. Samtidig opstår der synergi ved at tænke kommende aktører i Domkirkekvarteret under samme brand, f.eks. i forhold til fælles markedsføring, turistservice, booking, kommunikation, skoletjeneste osv. Domkirkekvarteret kommer til at bestå af Viborg Museum, Viborg Domkirke, Skovgaard Museet, det gamle rådhus med nye kulturelle funktioner, et pilgrimscenter samt andre fremtidige aktører. Ambitionen er, at Domkirkekvarteret skal være blandt de 50 mest besøgte attraktioner i Danmark. Omdrejningspunktet for den samlede attraktion bliver et nyt synligt og samlende besøgscenter i området. Inspireret af den amerikanske ”visitor center”-tanke vil vi etablere en fælles hovedindgang for fremtidens gæster i Domkirkekvarteret. Her køber gæsten sin billet til hele området, inklusive Viborg Museum, og her bliver gæsten klædt på til dagens oplevelser ved en kort introfilm til Domkirkekvarterets stærke historie og mange muligheder. 12


FAKTA Domkirkekvarteret er organiseret under en styregruppe med repræsentanter fra alle områdets aktører. En helhedsplan blev politisk godkendt i Viborg Kommune i 2016, og helhedsplanen tænkes realiseret i løbet af 10 år. Helhedsplan og anden info om Domkirkekvarteret kan ses på www.domkirkekvarteret.dk.

13


BRIAN WIBORG I SPIDSEN FOR VIBORG MUSEUM At udvikle et nyt museum er en lang proces, som kræver megen tankevirksomhed. Hvilke tanker har chefen for Viborg Museum gjort sig om flytningen af museet og udviklingen af et helt nyt museum? Og hvordan vil han gribe opgaven an? Læs om hans overvejelser her.

som deres eget, fordi de selv kommer til at præge det via den borgerinddragelse, der sker frem mod åbningen.

Hvordan griber du opgaven an? Jeg går altid strategisk til værks. Først den store vision og strategi for det nye museum, som vi i fællesskab formulerede på museet i 2015. Nu arbejder vi med planlægningen af en flytning af museet og udviklingen af et nyt bymuseum. Det handler om at have klart formulerede planer og tidshorisonter, så vi alle er trygge i processen frem til målet.

Hvilken rolle mener du, de lokale museer skal spille i fremtidens samfund? Der er brug for, at de lokale museer spiller en stærkere rolle i fremtiden. Vi lever i en globaliseret tid med hastige forandringer, og midt i disse forandringer har vi brug for et lokalt museum, som kan oversætte ændringerne ned i en lokal kontekst. Se f.eks. på samfundets syn på retfærdighed. Når en alvorlig forbrydelse sker i dag, er den sigtede knap dømt, før der rejses krav om hårde straffe og ændret lovgivning. Vi lader os rive med af en stemning, som vi har set før i historien, men som aldrig har bragt noget godt med sig. Her kan et museum sætte tingene i perspektiv.

Hvad kan viborgenserne forvente sig af et nyt Viborg Museum? Jeg tør godt lægge hovedet på blokken. Det bliver en stor oplevelse for viborgenserne, når de i 2021 træder ind i det nye museum. Viborgs historie er så stærk og spændende, og med nogle af landets bedste formidlere kan vi skabe et ekstraordinært museum. Museet vil også være langt mere synligt i byrummet end før. Vi vil være de rigtige steder i byen, på sociale medier og ramme borgerne, hvor de er. Jeg håber også, at borgerne vil opleve museet

Fundraising

2015

2016

2017

2017

2017

2021

2019

2021

Borgerinddragende processer i hele Viborg Kommune 14

Fakta om Brian Wiborg Brian Wiborg er født i 1975 og færdiggjorde i 2003 sin uddannelse som cand.mag. i historie og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet. Siden har han bl.a. været museumsinspektør ved Danmarks Industrimuseum i Horsens og museumsdirektør ved Museum Mors. I 2014 blev han ansat som museumschef ved Viborg Museum.

Hvad er en god kulturoplevelse for dig? Jeg elsker det sublime og det ekstraordinære.

Vision og konceptudvikling af nyt bymuseum

TIDSPLAN

Når en forfatter får mig til at miste forbindelsen til virkeligheden ved at have præsteret et mesterværk, eller når en kunstner fanger min opmærksomhed med noget overraskende. Oversat til min egen verden betyder det, at vi som museum altid skal have som ambition at skabe det ypperste. Altid søge ”det perfekte slag”. Samtidig skal en kulturoplevelse have relevans og bevæge mig.

Projektering og renovering af landsretsbygningen


OM VIBORG MUSEUM Viborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for arkæologi og nyere tids historie i Viborg Kommune, som også ejer og driver museet. Museet er organiseret med en museumschef og stabsfunktion samt faglige teams inden for arkæologi, samling, forskning og formidling. Museet blev grundlagt i 1861 og driver udover hovedmuseet i Viborg også Hvolris Jernalderlandsby, hvor museet fremadrettet vil udvikle sin formidling af oldtidens historie.

Lukning, nedpakning og flytning af museum + magasin

Bortset fra et usædvanligt år i 2016 med 80.000 gæster på Viborg Museum, har besøgstallet i mange år ligget stabilt på ca. 20.000 årlige gæster. Ud fra erfaringerne i 2016 og på baggrund af forventningerne til besøgstal i Domkirkekvarteret, forventer vi i et nyt Viborg Museum et besøgstal mellem 60.000 og 80.000 gæster om året.

Forskningsprojekter bringer ny viden til det nye museum

Udvikling og produktion af byrumsformidling

2017

2017

2017

2018

2018

2021

2020

2020

2021

2021

#Historienkommer, formidlingsaktiviteter i byrum, sociale medier m.m.

Udvikling og produktion af nye udstillilnger 15


DERFOR SKAL VI LÆRE OM KONGEN, KIRKEN, LOVEN, RETTEN OG DEMOKRATIET

16


KONGEHYLDNINGEN I 1584 HVORFOR SKULLE EN KUN 7-ÅRIG DRENG STIGE OP PÅ ET PODIE OG HYLDES SOM KOMMENDE KONGE? HVORFOR I VIBORG? HVEM HAVDE VALGT HAM? HVORFOR HAVDE DE VALGT HAM? VAR DER ANDRE, DE KUNNE HAVE VALGT? SKULLE HAN REGERE HELT ALENE? HVORDAN VÆLGER VI KONGER I DAG? HVORFOR ER DET ANDERLEDES I DAG?


VI BLIVER KLOGERE PÅ DANMARKS REGERINGSFORM OG MONARKI I DAG VED AT LÆRE OM FORTIDENS MAGTSTRUKTURER. VED AT OPLEVE HISTORIEN OG REFLEKTERE OVER DEN SKABER VI GRUNDLAG FOR AT TRÆFFE BESLUTNINGER OM FREMTIDENS MONARKI. Museerne har siden sidste halvdel af 1800-tallet været tæt forbundet med begreberne oplysning og dannelse. De opstod bl.a., fordi samtiden pegede på, at viden om historien dels øger vores bevidsthed om os selv, dels øger vores bevidsthed om fællesskabet.

Viborg Museum spiller en central rolle i lokalsamfundet, og vi ønsker at spille en endnu stærkere rolle ved at tage fat i formidlingen af det helt særegne ved Viborg. Viborgs historie er historien om, hvordan det danske monarki har udviklet sig gennem 1.000 år, hvilken betydning kirke og tro har haft for danskerne i 1.000 år, hvordan retsstaten blev til og fungerer, og hvordan demokratiet skabtes i Danmark. Viborgs historie er en historie, der har formet os både som individer og samfund. Når gæsten i 2021 forlader Viborg Museum, har denne fået en god oplevelse, men der vil også være sket noget for vedkommende. Formidlingen på museet har sendt tanker og samtaler ud i hjørnerne af helt store emner i livet og samfundet og mindet om, at nogle af de fænomener, vore forfædre stræbte mod, kun findes i fremtiden, hvis vi beslutter det.

18


RETSOPGØRET 1946-1950

Vi tager retsstaten Danmark for givet, men den ændrer hele tiden karakter. Ved at formidle f.eks. retsopgøret – endda i selvsamme bygning hvor det fandt sted – bliver vi klogere på, hvordan retsstaten reagerer i ekstreme situationer. Og vi opbygger et grundlag for at vurdere, hvordan vi skal forholde os til retfærdighed nu og i fremtiden.

RUDERNE VAR DUGGEDE, MEN NÆVNINGENE KUNNE STADIG ANE VIBORGS YNDIGE DAME - DOMKIRKEN - STÅ UROKKELIG OG MAJESTÆTISK UDE VED TORVET. I OTTE TIMER HAVDE DE DISKUTERET OG VURDERET FREM OG TILBAGE. SKULLE GESTAPOS HJÆLPER OG TOLK NIELS RIIS FRA KOLDING DØMMES TIL DØDEN? VAR HANS UGERNING AF EN SÅDAN KARAKTER, AT HAN MÅTTE LADE LIVET HERFOR? TO AF MÆNDENE HVILEDE ET ØJEBLIK I VINDUESKARMEN OG KIGGEDE SØGENDE OVER PÅ KIRKEN. MEN HER VAR INGEN HJÆLP ELLER TRØST AT HENTE. I DAG VAR DET IKKE OP TIL VORHERRE AT DØMME OVER DE LEVENDE. DET VAR OP TIL DEM.

KAN MAN INDFØRE DØDSSTRAF MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT? KAN DØDSSTRAF FORSVARES? HVAD ER ET RETSSAMFUND, OG HVAD ER IKKE ET RETSSAMFUND? HVAD VILLE VI I DAG MENE VAR EN PASSENDE STRAF FOR DE DØMTE UNDER RETSOPGØRET? HVORDAN STRAFFER VI I DAG MENNESKER, DER SAMARBEJDER MED DANMARKS FJENDER? 19


VIBORG MUSEUM FOR HELE DANMARK PÅ VIBORG MUSEUM ER VI IKKE KUN OPTAGET AF AT FINDE UD AF, HVILKE HISTORIER VI GERNE VIL FORTÆLLE. VI ER MINDST LIGE SÅ OPTAGET AF AT FINDE UD AF, HVORDAN VI VIL FORTÆLLE VORES HISTORIE. LÆS MERE OM, HVILKE AMBITIONER VI HAR FOR MUSEETS FORMIDLING.

20


Gæsten skal mærke historien Vi vil skabe museumsoplevelser i nye permanente udstillinger og i formidling i byrummet, der er let tilgængelige og kvalitetsfyldte oplevelser, som kan mærkes og gør indtryk. Vi vil samtidig arbejde strategisk med at skabe særudstillinger, som tager udgangspunkt i skiftende målgruppers interesser. Vi opererer ud fra et begreb, vi kalder kulturel empati, som sikrer, at vi i vores produktion af museumsoplevelser sætter gæsten i centrum og derved tager udgangspunkt i gæstens interesser og forestillinger om det gode museumsbesøg. På det nye Viborg Museum vil gæsten derfor blive taget med på Tinget. Få plads i kredsen af mægtige adelsmænd, som håndhæver Jyske Lov og dømmer eller frikender tyve, mordere og hekse. Gæsten får også stillet til opgave at opklare den uløste gåde om drabet på Kong Erik Klipping i 1286. Hvad skete der? Hvem var de? Hvad kunne motivet være? Hvem førte kniven? Og gæsten vil opleve at stå i Skt. Hans Kirke og fordybe sig i Hans Tausens luthersk inspirerede prædikener i 1526 og senere gyse ved synet af Skipper Clement, der får skilt hoved,

arme og ben fra torsoen på Domkirkepladsen i 1536. I udstillingerne vil vi også gå tæt på hovedpersonerne. Gæsten kan træde op på podiet sammen med den syv-årige Christian 4., der med bævende knæ skal hyldes som kommende konge i 1584 på Nytorv. Og når byen brænder i 1726, kan gæsten mærke ildens hede og borgernes fortvivlelse. Sjovt bliver det til gengæld at deltage i et af Snapstingets mange bryllupper i de gode år i 1790’erne, men den alvorlige mine må igen findes frem, når gæsten kommer med til bords til Stænderforsamlingerne som kongens rådgiver og demokratiets første bærere. Senere skal grundige overvejelser gøres, når man bliver konfronteret med efterkrigstidens retslige dilemmaer, og ikke mindst når man får plads i cellen natten før henrettelsen i 1949. Viborg Museums udstillinger får Danmarkshistorien, som den på dramatisk vis udfoldede sig i Viborg, som det primære omdrejningspunkt, og hele historien bliver i udstillingerne kittet sammen af en fortløbende grundfortælling om byens udvikling, byens borgere og byens liv.

BEDRE SÆRUDSTILLINGER I mange år - indtil 2015 - havde Viborg Museum et årligt besøgstal på ca. 20.000. Sammensætningen af gæsterne bestod typisk af skoleklasser og vante lokale kulturbrugere. I 2016 besøgte 80.000 gæster Viborg Museum. Sammensætningen af gæsterne bestod af skoleklasser og vante lokale kulturbrugere, men for en stor dels vedkommende også af borgere fra Viborg og resten af Danmark, der ellers sjældent eller aldrig går på museum. Forandringen skyldes et bevidst strategisk arbejde fra museets side om at skabe særudstillinger med bred appel og om emner, som gerne må række ud over det lokale. Denne strategi vil blive fastholdt i det nye museum.

21


7

GREB For at sikre at vi kan leve op til vores visioner og mĂĽl med museet, har vi i processen og gennem borgerinddragelse defineret syv formidlingsgreb, som vi vil anvende i vores arbejde med at skabe museet samt i vores kommunikation med gĂŚsterne.

22


ÉT FORLØB, ÉN HISTORIE Viborgs historie skal formidles i ét samlet forløb. Udstillingerne bygges op over de overordnede temaer kongemagt, kirkemagt, retsvæsen og demokrati. Vi starter i året 1018, og udstillingerne afsluttes med historien om Viborg i det 20. århundrede.

EN SOCIAL OPLEVELSE Et besøg på Viborg Museum skal være en social oplevelse. Derfor skal både formidlingsmetoder og udstillingsrummene understøtte gæsternes behov for at opleve kulturhistorien i fællesskab.

VARIATION I UDSTILLINGERNE Alle historier i udstillingerne skal fortælles og formidles på deres egne præmisser. Udstillingerne skal tage udgangspunkt i historiens eget formidlingspotentiale og med tilpassede virkemidler.

KULTURARVENS FORTÆLLEKRAFT Kulturarvens helt særlige fortællekraft skal udnyttes optimalt i udstillingerne. Viborg Museums righoldige samling skal bringes i spil som en bærende del af formidlingen.

DIGITAL FORMIDLING Vi vil anvende digitale formidlingsmetoder, hvor de hjælper fortællingen på vej og styrker gæsternes oplevelser. Den digitale del af formidlingen skal udvælges omhyggeligt med de bedst egnede virkemidler og teknologi.

HISTORIEN VÆKKER FØLELSER Viborgs historie vækker både gru og glæde, forbløffelse og forargelse. Når vi fortæller historien på Viborg Museum, skal den kunne mærkes og gøre indtryk. Vi ønsker at skabe identifikation for gæsterne ved at lade historiefortællingen gå meget tæt på hovedpersonerne.

ET MØDE MED ET MENNESKE Når du besøger Viborg Museum, vil du møde flere mennesker, som er på museet for at yde service, formidle historier og ikke mindst lytte til gæstens egne fortællinger. Vi vil arbejde aktivt med udvikling af værtskab og dialog på alle niveauer mellem museum og gæst.

BORGERNE MED PÅ RÅD Viborg Museum sætter også gæsten i centrum, når det gælder udviklingsprocessen frem mod det nye bymuseum. Alle kommende brugere af museet bliver inviteret med ind i processen i årene frem mod åbningen. Vi inviterer til, at borgerne i Viborg Kommune skal bidrage aktivt til det nye museum. Bidrage til historierne, der skal fortælles, og bidrage til oplevelserne i de nye udstillinger. Vi ønsker at skabe et stort ejerskab og stolthed over museet. Vi er godt i gang allerede. I 2016 afholdt vi en række workshops for vores kernepublikum. Det var meget lærerigt for os og det perfekte udgangspunkt for at inddrage en bredere skare. Fra 2017 udvides

kredsen kraftigt til det publikum, som måske ikke kender museet ret godt. Planen er dels at bruge offentlige kanaler til at komme i kontakt med borgere fra hele kommunen og fra alle samfundslag, dels at bruge kanaler i det private erhvervsliv til at komme i kontakt med driftige mennesker, der interesserer sig bredt for Viborgs identitet og DNA. Fælles for dem alle er, at vi vil invitere dem til særlige arrangementer, hvor vi undersøger, hvad Viborg betyder for dem, hvad byens historie betyder, og hvad den gode kulturoplevelse er for dem. Mødet mellem os og dem vil foregå både i deres nærmiljø og på museet. Det nye Viborg Museum er et fælles projekt for alle i Viborg Kommune. 23


JYLLANDS HJERTE KONGEHYLDNING MAGTCENTRUM REFORMATION ADELSMAGT KIRKEMAGT LOV OG RET SNAPSTING DEMOKRATI

Profile for Kong Gulerod Reklamebureau

Viborg Museum Prospekt  

Viborg Museum Prospekt  

Advertisement