Page 1

Ă…rsrapport 2010

Regatta - Trening - Seilkurs - Matchrace - Havn - Klubben


Indeks

DAGSORDEN OG INNHOLDSFORTEGNELSE 2. desember 2010

SAK 1 - STYRETS BERETNING OG KOMITÉRAPPORTER Æres/innbudte medlemmer 3 Styrets årsberetning 4 Komitéer 6 KNS representasjon 7 KNS resultater 8 Sportskomitéen 9 Ulabrandkomitéen 10 Team Sonar 13 Seilskolen 14 KNS Match Race Senter 17 Dronningen/klubbkvelder 18 Turseilingskomitéen 19 Færderseilasen 20 Kommersielle partnere og marked 23 Regattakomitéen 24 Administrasjonen 26 Miljø, båt og samfunn 26 Havn, eiendom og utstyr 27 KNS Seilsportsenter, hva har skjedd? 27 Økonomi & finans 28

Generalsekretær Jan-Erik Næss jan-erik@kns.no Sports- og Aktivitetsleder Per Bøymo per@kns.no Kurs og Seilskoleleder Lene Johansen lene@kns.no Matchrace Karl Kjørstad karl@kns.no Økonomi og havneplass Aage Eylertsen aage@kns.no

29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41

Per Børstein per.børstein@kns.no Hovedtrenere Jan Steven Johannessen, Elite jan-steven@kns.no Iens Ludvig Høst, Rekruttering iens@kns.no

SAK 3 - KONTINGENTER OG AVGIFTER

42

SAK 4 - ORIENTERING ULABRAND PROSJEKTET

42

SAK 5 - BUDSJETT

42

SAK 6 - FORSLAG OM REVIDERING AV LOVENE 42 SAK 7 - VALG

Huk Aveny 1 0287 Oslo Tlf. 23 27 56 00 Faks: 23 27 56 10 e-mail: info@kns.no www.kns.no

ADMINISTRASJONEN

SAK 2 - REGNSKAP 2009/2010 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Kontantstrømanalyse Kontrollkomitéens rapport Aktivitetsregnskap m/Budsjett Investeringsbudsjett Budsjett Fondsregnskap Styremedlemmer i fondene

KONGELIG NORSK SEILFORENING

42

SAK 8 - ÆRESMEDLEMSSKAP

42

Medlemsservice Anine Arntzen anine@kns.no Havnesjef Johann Haldorsson johann@kns.no Klubben Kaja Wiel kaja@kns.no Stine Bye stine@kns.no +47 22 43 87 66 Vaktmester Ulabrand Thomas Schjetlein ulabrand@kns.no

ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er produsert av: KNS Layout: Anine Arntzen Foto: Seilas, KNS

2 20 2

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010


Oversikt over æres/innbudte medlemmer

H.M. Kong Harald V med mannskap under årets Færderseilas.

FORENINGENS ÆRESFORMANN H.M. Kong Harald V FYRSTELIGE ÆRESMEDLEMMER H.M. Dronning Sonja H.M. Kong Konstantin H.H. Prinsesse Irene H.H. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen H.H. Prinsesse Astrid fru Ferner H.K.H Kronprins Haakon H.K.H Prins Henrik H.K.H Kronprins Frederik  ÆRESMEDLEMMER 1982 Kristian Hansen 1987 Knut Røsholm 2005 Peter T.M. Brandt 2010 Einar B. Moen

INNBUDTE MEDLEMMER 1978 Carl Emil Petersen 1979 Frank Tolhurst (Aus) 1979 Mick Morris (Aus) 1986 Carl Halvorsen (Aus) 1987 Arve Johannessen 1987 Olav E. Klingenberg 1987 Leif Lehmann (S) 1988 Jonathan Janson (UK) 1989 Morten Bergesen 1998 Knut Frostad 2000 Bjørn Løken 2001 Henrich Nissen-Lie 2001 Herman Horn Johannesen 2002 Tulle Kamfjord 2002 Peder Lunde jr. 2005 Marit Grundseth

2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009

Odd Roar Lofterød Egil Wold Arve Sundheim Ragnar Klevaas Morits Skaugen Marianne Middelthon Thomas Kresse Steff Herbern Peer Moberg Stig Herbern Erik Ask Kristian Nergaard David Tunic (USA)

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

3


SAK 1 - Styrets beretning 2009 – 2010 uttrykk for at det er medgått mye tid for både styret og administrasjonen til denne saken. I skrivende stund arbeides det for byggestart høsten 2011. Styret ser med bekymring på medlemmenes manglende bruk av Klubben. Til tross for tilbud om søndags- og seilermiddager, samt klubbkvelder med interessante foredragsholdere, viser dessverre medlemmene liten interesse for disse tilbudene. Styret vil derfor vurdere nødvendige endringer. Styret har også brukt mye tid på forholdet til NSF som er vesentlig for at våre eliteseilere skal få tilstrekkelig støtte til å hevde seg i verdenstoppen innen sine respektive klasser. Styret beklager at forbundet ikke har rammer til at eliteutøverne får den støtte de må ha dersom de skal konkurrere på like vilkår internasjonalt. KNS har for øvrig en god dialog og et godt samarbeid med forbundet. (Mer om dette under KNS Sports spalter i rapporten). Arbeidsmiljøet i KNS anses som godt og det er ikke rapportert om alvorlige skader eller ulykker gjennom året. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal følgelig ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.

FORENINGENS FORMANN: Tor Møinichen

Denne årsrapporten inneholder enkeltrapporter fra de respektive komitéer og administrasjonen. Disse må leses i sammenheng med styrets beretning for å gi en helhetlig presentasjon av foreningens virksomhet gjennom året. Styret har i perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010 hatt ni ordinære styremøter, ett strategi møte og ett budsjettmøte. Styrets sammensetning og arbeidsform har fungert godt og det har ikke vært forbehold om dissens i noen av styrets vedtak. Det har også vært et nært og godt samarbeid med administrasjonen, Rådet og Kontrollkomitéen. Foreningens 126. årsmøte fant sted 3. desember 2009 med 49 stemmeberettigede medlemmer til stede. Sesongen har vært preget av jevnt høy aktivitet selv om vi i år ikke har hatt internasjonale mesterskap slik vi har hatt de fem foregående årene. Dette var det lagt bevist opp til da man hadde behov for et roligere år med mindre slitasje på våre trofaste frivillige. Nytt av året var imidlertid at store båter også fikk et tilbud til deltagelse i Hankø Race Week med en egen serie i forkant av den tradisjonelle regattaen. Formatet for dette anses som vellykket og vil ligge til grunn for kommende sesonger. Våre øvrige store, terminfestede regattaer har vært avviklet med gode resultater sett både fra arrangørsiden og med blikk for våre seileres innsats. Færderseilasen hadde rundt 50 båter færre enn fjoråret. Vi mener dette i hovedsak skyldes at det er iverksatt lisensordningen som ble vedtatt på seiltinget i 2009. Dette medfører både høyere deltakerkostnader og en mer komplisert påmeldingsprosess. Det siste vil vi arbeide for å forenkle innen påmeldingen til neste år. Foreningen har fått ytterligere en sponsor gjennom Quality Marine Insurance som bidrar til foreningen gjennom en honorering basert på premieinntektene våre medlemmer genererer. KNS medlemmer er også gitt 10% direkte rabatt på normal premie. Vi takker våre øvrige sponsorer som har valgt å fortsette sin støtte, Fokus Bank, Helly Hansen, Volvo, Swang og Doyle for deres bidrag og oppfordrer våre medlemmer til å preferere våre sponsorers produkter og tjenester. Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Årets resultat er imidlertid lavere enn budsjettert i det styret bevilget ekstraordinært ca. kr. 360.000,- til planarbeidet med nytt seilsenter på Bygdøy Sjøbad. Korrigert for denne bevilgningen har dette vært et normalår med et bidrag på rundt kr. 1 million på bunnlinjen. Prosessen rundt det nye seilsenteret blir grundig behandlet lenger ut i årsrapporten. Styret vil imidlertid gi

4

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med miljørettede tiltak. Havnen på Dronningen ble også i år sertifisert som ”Blått flagg”-marina, en sertifisering som innebærer strenge krav til bl. a. avfallshåndtering og sikkerhet. Årsregnskapet for 2009-10 er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.


Seiling i 2010

Kongelig Norsk Seilforening - Ă…rsrapport 2010

5


Komitéer RÅDET Ragnar Klevaas- Ordfører Pål Arne Næss - Viseordfører Nini Høegh Nergaard Bjørn Løken Stig Herbern Lars A. Knudsen Suzanne B-M Riekeles Jørgen Heje Rudi Doornbos

TURSEILINGSKOMITÉEN Tom Ottar, leder Rudolf Doornbos Bjørn Bakke Erik Ask Tore Valstad Leif Benestad Håkon Ingvaldsen

KONTROLL KOMITÉEN Einar B. Moen - Formann Kaare Terland Jørgen Stang Heffermehl

SPORTSKOMITÉEN Tom B. K. Knutsen, leder Jan Steven Johannessen Anders Myhre

LOVKOMITÉEN Morten Johnsen Egil Wold Suzanne B-M Riekeles

REGATTAKOMITÉEN Pål A. Næss- Leder Erik Ask Peter T.M. Brandt Paal Erik Bryn Per Bøymo Marit Grundseth Nils Hauff Petter Hauff Åge Inglingstad Nils Klippenberg Tor Møinichen Ole Petter Nyland Rolf Palmer Trine Tjøm Maj Britt Mark Andersen Ragni Bjørnethun Thor Petter Christoffersen Merethe Fonstad-Smith Sara Hagerup Tom Hargreaves Ragnar Klevaas Marit Kuhle Erik Kuhle Bjørn Løken Lise Landmark Cecilie Meyer Kai Pretorius Per Undrum Iver Waalen

KONTAKTPERSONER INTEGRERT SEILING Paal Erik Bryhn Ragnar Klevaas Alexander Wang-Hansen

ULABRANDKOMITÉEN Nils Klippenberg - Leder Ole Petter Nyland – Økonomiansvarlig Børre Paulsen - Klassekaptein Optimist Yngre Christian Begby - Klassekaptein Laser/e-jolle Lars Moe – Klassekaptein Optimist NC Danckert Mellbye – Klassekaptein Zoom8 Karl Christian Agerup – Klassekaptein 29er Rolf Palmer - Klassekaptein Laser Sivert Kalvik – Klassekaptein Brett Thomas Føyen - Regattagruppe Eva Tryti - Kiosk og klubbmiljø Kyrre Tjøm - Utbyggingskomitéen Per Mathisen - Materialforvalter og dugnad Iens Ludvig Høst – Hovedtrener Rekruttering Jan Steven Johannessen – Hovedtrener Elite

6 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

INNSTILLINGSKOMITÉEN Jan-Erik Næss Jan Steven Johannessen Anders Myhre Tom B. K. Knutsen Iens Ludvig Høst

PLANKOMITÉ / NYTT SEILSPORTSENTER Tor Møinichen - leder av byggekomitéen Tom B. K. Knutsen Bjørn Vadholm John Stoud Platou Jan-Erik Næss Kyrre Tjøm Per Undrum

FÆRDERKOMITÉEN Per Bøymo - Prosjektleder Marit Grundseth - Regattasjef Jan-Erik Næss- Sikkerhetsjef Ragnar Klevaas Bjørn Løken Åge Inglingstad Paal Erik Bryhn Nils Hauff Jan Reiling Henning B. Bull Lene Johansen Marianne Middelthon

TEKNISK KOMITÉ Per Bøymo- Leder Morten Nissen - Lie Bjørn Løken Nils Nordenström

ARRANGEMENTFORUM Trine Tjøm – leder, styremedlem KNS Tor Møinichen – Formann KNS Iver Waalen – medlem KNS Jan Erik Næss - Generalsekretær Per Bøymo - Arrangementsansvarlig Karl Kjørstad - Match Pål Næss - Leder Regattakomitéen Marit Grundseth - IRO, medlem av regattakomitéen Anders Myhre - 1. Viseformann Christian Begby - Regattaansvarlig Ulabrandkomitéen Henning Bull - Leder Eventkomitéen Harald Sørensen - Dommerutvalget


KNS Representasjon i andre organisasjoner NSF Administrasjonsutvalg Stig Hvide Smith Eliteutvalget Karianne U. Melleby Appellutvalget Kristian Hansen Marianne Middethon Lovkomitéen Olav E. Klingenberg Utdanningskomitéen Thomas Kresse Kontrollkomitéen Nini Høegh Negaard (Leder) Dommerutvalget Thomas Kresse (Leder) Marianne Middethon Trenerutvalget Esben Segelstad Slaatto Helene Gjerpen Joakim Karlsen Regel og appell komitéen Marianne Middethon (Leder) Thomas Kresse Egil Wold Olav E. Klingenberg Teknisk Komité Bjørn Vadholm Per Bøymo Internasjonalt utvalg Stig Hvide Smith (Leder) Nils Nordenstrøm Marianne Middethon NSF Båt og Samfunn Jan-Erik Næss Lovkomitéen Egil Wold (Leder) Valgkomitéen Karianne U. Melleby, leder

ISAF Council Stig H. Smith Council Committee H.M. Kong Harald V President of Hounor International Council of Yacht Clubs Ragnar Klevaas Vice President Europe Review Board Egil Wold Racing Rules Committee Marianne Middethon International Umpires Sub Committée Marianne Middethon Empirical Handicap Committée Nils Nordenström Women´s Forum Marianne Middethon ORC Measurement committée Per Bøymo Event and offshore committée Thomas Nilsson Sjøfartsdirektoratet Sakkyndig Råd for fritidsbåter: Anne Sofie Gestrum Ninni Strøm (Vara) ”Klar for Sjøen” Edruskapsdirektoratets alkokutt-kampanje for båtliv. Jan-Erik Næss (Styringsgruppemedlem) OAS Petter F. Rhingvold (Styremedlem) Carolle Bjertnes (Styremedlem)

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

7


Resultater - topp 3 HANKØ RACE WEEK 11Mod 3 NOR 157 UGLY Jacob Daas KNS 5.5mR 3 NOR 65 ODLO Odd Roar Lofteröd KNS Drake 1 NOR 277 Peder Lunde jr. ORCi Class A 2 NOR 9 LEXINGTON Thomas Føyen KNS ORCi Class B 2 NOR11400 BONITA Knut G Heje KNS X-41 1 NOR 9 LEXINGTON Thomas Føyen KNS Melges 24 1 NOR 804 FULL MEDAL JACKET Eivind Melleby KNS 3 NOR 751 STORM CAPITAL SAIL RACING Peder Jahre KNS 5.5mR GULDPOKALEN NOR 57 ARTEMIS XIV Kristian Nergaard, Peer Moberg P. Mørland Pedersen KNS 5.5mR VM 2 NOR 57 ARTEMIS XIV Kristian Nergaard, Peer Moberg P. Mørland Pedersen KNS NM MELGES 24 1 NOR 751 Storm Capital Jahre, Peder KNS 2 NOR 600 Blow Nergaard, Peder KNS 3 NOR 341 Dolly Arthur, Erik KNS NM ORCi Nr 3 Team Granseil , Terje Wang KNS VM MELGES 24 2 NOR 400 BAGHDAD Kristian Nergaard Corinthian trophy: 1 NOR 751 Storm Capital Jahre, Peder KNS NM 11 meter 2 NOR 157 Pål Brudevoll KNS OL & REKRUTTERINGSKLASSER Sonar Alexander Wang-Hansen, Per Eugen, Marie Solberg SOF Hyerés nr. 3 Miami OCR nr. 1 Sonar World Cup overall 2010 nr. 1 Star Eivind Melleby, Petter MørlandPedersen KNS Miami ORC nr. 1 SOF Hyéres nr. 1 Delta Lloyd Holland nr. 1

Laser Radial Cathrine Gjerpen NM nr. 1 FÆRDERSEILASEN Klasse: Klassiske treseilere>=1,39 2 H 51 LYDIA Bengt Danielsen 3 NOR 2 LE CID Lars Tingstad Klasse: IRC 1 NOR 12000 FRAM XVI H.M. Kong Harald V 2 NOR 12811 CAMILLA Ole Martin Vordahl Klasse: LYS =>1,47 1 NOR 12055 ONYX Thor Johan Furuholm 2 NOR 13853 EXABYTE Geir Tømerstigen/Ho Klasse: ORC Club 1 NOR 12000 FRAM XVI H.M. Kong Harald Klasse: H-båt 2 NOR 95 FOLIE II Danckert Mellbye Klasse: IF u/spinnaker 1 NOR 63 PATRICIA II Svein Heglund 2 NOR 30 IFNOT Terje Johannesen Klasse: LYS R40 2 NOR 12510 BREEZIN Morten Gaarud 3 NOR 9000 XFRAM Andreas Skar Klasse: LYS 1.31-36 2 NOR 10410 BLANKE ARC Einar Unhjem Johansen Klasse: LYS 1.37-46 1 NOR 9095 CHAOS Morten Opstad 3 BRA 333 SAGA Erling S. Lorentzen Klasse: LYS 1,28- 1,30 1 NOR 10847 OMEN Øivind Haug Klasse: LYS 1,20-1,21 1 K 2 CARRON Morten Tenvig Klasse: First 31.7 1 NOR 11531 VANNSTRYKEREN Atle Styrvold Klasse: First Class 8 3 NOR 5895 BEKK Janniche Haugen Klasse: Maxi 77 u/spinnaker 1 N 2979 BRIS I Ståle Killie Klasse: TUR 1 3 NOR 8561 YLVA Jon Petter Omtvedt Klasse: LYS u/spinnaker =< 1,13 3 NOR 2170 JIBB Morten Nygren Klasse: TUR 4 3 NOR 11268 FLAKS Torbjørn S. Anderse Klasse: 11 Meter One Design 1 NOR 186 SCANDINAVIAN Andreas Abildgaard 2 NOR 162 NN Marius Løken Klasse: X-99 1 NOR 547 IBÅT 2.0 Tor Kramvik Siverts 3 NOR 578 CASICA-X Christopher

Star World Cup overall 2010 nr. 1 8 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

Arnese Klasse: TUR 5 3 NOR 11085 SAILABOUT Hans Fr Melgård Klasse: LYS u/spinnaker => 1,20 2 NOR 10076 HEMITH III Thor Øveraasen 3 NOR 10600 GORGEOUS Lise Trommestad Klasse: LYS u/spinnaker 1,14- 1,19 2 NOR 11882 KONG NEPTUN Paul Holst Klasse: TUR 7 1 NOR 12310 CUMULATUS Frithjof Wiese Klasse: Skøyteklasse E 1 R/S 5 LIV Terje Smith 3 RS 2 LANGESUND Hallgeir Skogen Klasse: LYS u/sp Son 1 NOR 5907 COLON Petter Fernando Ringvold Klasse: Shorthanded LYS 3 NOR 13882 333 HALF EVIL Bjørn William Lindgren Klasse: Skøyteklasse D 1 NOR 4966 MOA IV Esben Kaastad Klasse: Skøyteklasse F 3 NOR 353 BRIS Sigurd U Bjørnstad HOLLÆNDERSEILASEN Shorthanded LYS 1 NOR 13882 333 HALF EVIL Bjørn William Lindgren LYS 1,13-1,17 2 NOR 3688 CAPRICORN Jon W. Ringvold Klasse: LYS u/sp=>1,13 1 NOR 8841 ENZO Pål Grobstok 3 NOR 11882 KONG NEPTUN Paul Holst Klasse: 11 Meter 1 NOR 119 TACK Dag-Olav Nikolaysen 2 NOR 191 AIR FORCE ONE Erlend Munkeby 3 NOR 186 SCANDINAVIAN Andreas Abildgaard Klasse: LYS =>1,36 3 NOR 12143 SANTA Claus Landmark Klasse: ORC 1 NOR 9 LEXINGTON Espen Clason 2 NOR 37 TEAM GRANSEIL Terje Wang Klasse: Skøyte C-F 1 R/S 5 LIV Terje Smith NM KNARR Arr. Oslo Sf. 2 NOR 138 Morten Heldal Haugerud, Catharina H. Frostad KNS KM KNARR Arr. Oslo Sf. 1 NOR 138 Morten Heldal Haugerud, Catharina H. Frostad KNS 2 NOR 140 Dag Ivar Ytreberg; KNS NM YNGLING 2 NOR 1406 Mikkel Thommessen


KNS SPORT Som kjent har Norge gode tradisjoner med å sikre OL medaljer i seiling, og eliteseilerne fra KNS har stått for svært mange av dem. OL i Kina ble samlet sett. En gedigen nedtur for norsk seilsport. Året for KNS SPORT har vært preget av nitidig arbeid for å sikre OL satsingen til klubbens høyest rankete seilere og forbedre grunnlaget for at klubbens eliteseilere igjen skal kunne ha medaljesjanser i England i 2012 i tråd med KNS’ målsetninger. KNS seilerne vi har satset på i 2010 er Peer Moberg (Finnjolle), Eivind Melleby/Petter Mørland Pedersen (Star), Cathrine Gjerpen (Laser Radial) og Sonaren til Paralympics (Aleksander Wang-Hansen, Marie Solberg og Per Eugen Kristiansen). Peer har hatt flere meget jevne og gode plasseringer gjennom første halvår i år. Årets Kieler Woche avbrøt Peer midtveis etter materialskade. Realiteten bak bruddet er å tilbakeføre til håpløsheten Peer har vært utsatt for uten noen form for formell, praktisk, trenermessig, organisatorisk eller økonomisk støtte fra NSF og derigjennom andre statlige støtteorganer (OLT etc). Uten en fullstendig holdningsendring fra NSF ser ikke Peer at det er mulig å kunne satse for å oppnå en OL medalje og har lagt sin OL satsing på is inntil forholdene i NSF blir avklart. På ISAF rankingen pr. juni 2010 ligger Peer på 5. plass. Andre flotte resultater i år: EM Split nr. 9, SOF Hyéres nr.13, Princess Sofia Trophy, Mallorca nr. 12, Miami ORC nr. 7. STAR’en har kommet meget bra tilbake etter oppholdet i OL satsingen i fjor. KNS SPORT opplever bra treningsvilje i laget, men manglende økonomi fremstår som et betydelig hemsko. Seieren i årets WC ansporer imidlertid til videre stasing mot OL 2012. Andre resultater i år: VM Rio nr. 8, Princess Sofia Trophy Mallorca nr. 4, Kieler Woche nr. 10. Cathrine har prioritert studier og avsluttende eksamener siden fjorårssesongen som var preget av meget god progresjon og resultater. Hun startet opp regattadeltagelsen igjen i juni med den forventete negative innvirkning på resultatene etter eksamensavbrekket. Under EM i Tallin manglet det støtten fra NSF for en dag som igjen har resultert i

at Cathrine har gjort som Peer, å fryse sin OL satsing inntil forutsetningene for OL deltagelse og arbeide for mulig medalje blir reetablert. ISAF ranking per juni 2010 nr. 45. SONAR´en har vist en gledelig og rask stigning med det nye lagsammensetningen i 2010 sesongen. KNS SPORT gleder oss over jevn og god seiling og ikke minst den hederlige 1. plassen i årets WC. Andre resultater: Skandia Sail for Gold, Weymouth nr. 5 VM, Medemblik nr. 9. Selv om vi i KNS SPORT ikke våger å ta del i æren, er det oppsiktsvekkende at Kristian Nergaard, Sigurd Hekk Paulsen, Johan Barne og Harry Melges III sikret en hederlig sølvmedalje i årets VM i Melges 24 – sannsynligvis en av de største resultatprestasjonene noen sinne i vår forenings historie. Utfordringene for KNS SPORT har vært og er flere og tyngre enn noen gang på det organisatoriske og økonomiske plan. I samarbeid med Olympiatoppen (OLT) har vi hatt en gjennomgang av forutsetningene for å kunne lykkes mot OL og dermed sikre offentlig støtte: 1) seileren må ha nådd et kvalitativt stabilt nivå (resultat nivå) hvor det er realsistisk å kunne sikre en medalje 2) seileren må ha en organisasjon rundt seg som sikrer de nødvendige funksjonene 3) satsingen må ha ansatt en erfaren trener i en respektive klasser, som passer, og blir effektiv for utøveren 4) satsingen må ha en tilstrekkelig økonomi KNS SPORT opplever at vårt nitidige arbeid har bidratt til at punkt 1) er oppfylt når det gjelder Peer, Eivind/ Petter og Sonar’en. Cathrine’s eksamensavbrekk har medført en naturlig resultatsvikt i WC regattaene i etterkant. Potensialet hennes definerer vi imidlertid absolutt å være til stede for videre nødvendig progresjon mot OL 2012.

Sportskomitéen fyllelse av de ovenstående punktene 2), 3) og 4). KNS har bidratt med økonomi fra SPORT og Fondene tilsluttet KNS, men størrelsen på støtten har aldri vært tiltenkt å skulle fullfinansiere OL-sating. Som en konsekvens av manglende støtte fra NSF og andre statlige økonomiske bidrag, er det ikke realistisk å kunne ansette de nødvendige topptrenerne. Fraværet av psykologisk og organisatorisk støtte fra NSF er imidlertid det punktet som har bekymret SPORT mest i forrige og den pågående OL-perioden. Inntil disse forholdene er rettet opp i NSF, ser SPORT det lite realistisk i forhold til OL klassene, å satse ytterligere ressurser på disse. Hvis foreningens målsetning modifiseres fra ”OL medalje” til ”OL kvalifisering” kan dette være oppnåelig for alle våre nevnte OL-kandidater mot OL 2012 og innenfor de rammene som foreligger. KNS SPORT stiller seg ikke bak en slik modifisering av vår målsetning. Diskusjonene er i gang i SPORT om hvilke klasser vi ser det formålstjenelig å satse på for foreningen og hvor seilergleden fortsatt er i varetatt under mottoet; SEILING – EN REN GLEDE. KNS SPORT ser meget positivt på den gode utviklingen av rekruttering innen juniormiljøene i klubben. Klubbens hovedtrener for rekruttering – Iens Ludvig Høst – og en meget effektivt arbeidene Ulabrand komité under Nils Klippenberg’s ledelse, skal ha svært mye av æren for det sammen med et dyktig trenerkorps og stadig sterkere involverte foreldre. Vår store bekymring ligger i hvilket system som fremtidig skal kunne ”overta” våre rekrutter når de er ferdigutviklet i KNS’ jolle- og brettmiljøer hvis noen av dem ønsker å ta steget helt til topps. Denne bekymringen vil ha ringvirkning i forhold til formatet på KNS’ nye Seilsenter. I 2010 sesongen har KNS seilerne mottatt støtte fra Morits Skaugens Fond, Halfdan Hansens og Erik Ankers Minnefond. Ordningen har fungert kostnadseffektivt for foreningen og utøverne. KNS SPORT har bidratt med økonomisk støtte til OL satsingene til - Peer Moberg, Finnjolle - KNS Star’en med Eivind Melleby og Petter Mørland Pedersen - Cathrine Gjerpen, Laser Radial - KNS Sonaren Tom B. K. Knutsen KNS SPORT

Imidlertid innser KNS SPORT pr. 30.09.2010 at forenings målsetning om minst en OL medalje er urealistisk. En medalje i Paralympics kan imidlertid være innen rekkevidde for Sonarens del. Dette gjenspeiler mangel på opp-

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

9


Ulabrand

ULABRAND Anders Hylen Klippenberg og Tobias Jarl Tjøm leverte en glimrende 5. plass i Jr. ISAF VM 29´er i Istanbul. FRA ULABRAND KOMITÉEN 2010 har vært et godt seilår for juniorgruppen i KNS med flere aktive seilere og svært gode resultater i nasjonale og internasjonale regattaer. Det har vært en imponerende rekruttering i Brett-klassen med hele 55 nye brettseilere i vårsemesteret takket være solid innsats av Sivert Kalvik, Thomas Føyen og Sigurd Solheim. Totalt har vi hatt ca. 120 nybegynnere i joller og på brett. Alle nybegynnere starter opp i varmt basseng for å bygge mestring og trygghet før de går på vannet ved Bygdøy Sjøbad. Seilsamlinger er viktig for de yngste så vel som de eldre seilerne. Samlinger bygger fellesskap mellom seilere og skaper et godt klubbmiljø. Foreldreengasjementet er også svært nødvendig for klubbmiljøet. Kiosken er nå drevet av blide og innsatsvillige foreldre, og det er stadig flere foreldre som bidrar på vannet i sikringsbåter eller som regattaarrangører. Samlingene på Hankø Yacht Club i høstferien var også i år en suksess med seilere fra mange inviterte klubber og med Norges beste trenere på plass. Her seiler våre 10 åringer i optimist sammen med VM-laget og Zoom8 seilere. I andre halvdel av høstferien var det seilere i Laser, 29´er og brett som fikk gleden av HYC. Våre beste seilere i Optimist, Zoom8, Laser, Brett og 29´er har også i år deltatt i alle Norges Cuper, i Stor NM, i Nordisk Mesterskap og i forskjellige EM og VM. Eurocup er det også blitt for Lasere og 29´ere. KNS var mestvinnende klubb i Stor NM med åtte medaljer. I Optimist jenter ble det gull og sølv til Ragna og Maja Agerup. I 29´er ble det gull til Helene Næss og Ane Gundersen mens Anders Hylen Klippenberg og Tobias Jarl Tjøm tok sølv. Cathrine Gjerpen gull i Laser Radial jenter og Henrik Begby bronse i Laser Radial gutter. Erik Kavli bronse i e-jolle og Mads Mellbye bronse i Zoom 8. Maja Agerup og Anne Sophie Tjøm tok sølv i Nordisk lagseiling i Optimist. Våre jenter – Girl Power – vant årets lagcup i Optimist. The Girl Power består av Ragna og Maja Agerup, Line Flem Høst og Anne Sophie Tjøm. Line Flem Høst og Henrik Begby har vist glimrende Eurocup plasseringer i Laser 4.7 og Laser Radial. Anders Hylen Klippenberg og Tobias Jarl Tjøm leverte en glim-

10 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

rende 5. plass i Jr. ISAF VM 29´er i Istanbul. Anders og Tobias var også eneste norske båt i gullfinalen i EM i Barcelona. Helene Næss og Ane Gundersen lurte alle i Sail Amsterdam og vant Downhill Skiff Cross i 29’erXX. Denne seilformen er inspirert av Downhill Ski Cross fra siste vinter OL. Ragna Agerup er kvalifisert for VM i Optimist i Malaisia. Vi har også hatt lag med i 5-klubb regattaen i Marstrand og neste år skal vi arrangere dette mesterskapet som består av våre søsterklubber i Sverige, Danmark, Finland og USA. Foreldreressursene har arrangert tirsdagsregattaer, klubbmesterskap og vårens første mønstring i Oslo – Blåveisen med SkiYachting. Vår hovedtrener Iens Ludvig Høst har gjort en strålende innsats for trenere og seilere. Han tar tak i trenerutvikling som fag. Fremover vil dette gi oss bedre og mer stabile trenere for alle seilgrupper. Fjorten foreldre har tatt trenerkurs og deltar nå aktivt i treningen for de yngre gruppene. Iens Ludvig jobber tett sammen med Jan Steven Johannessen i KNS Sport. Planleggingen av nytt seilsenter på Ulabrand går sakte fremover med gode diskusjoner om planløsning og ikke minst finansiering og drift. Begrenset areal gir større utfordringer for seilere, trenere og foreldre enn det vi skulle ønske oss. Det er flott å se hvordan vi alle klarer å manøvrere på en smidig måte til beste for alle. Foreldre, trenere, hovedtrener og vaktmester skal ha en stor takk for den innsats de gjør for KNS og for seilerne våre. Ulabrandkomitéen har hatt jevnlige møter gjennom året og har hyppig kontakt med styret og sekretariatet i KNS. Det har vært avholdt vår- og høstdugnad. OPTIMIST I 2010 ble det gjennomført fire nybegynnerkurs i Optimist. Kursene startet tradisjonelt med en teoridel og kullseilingsøvelser innendørs i basseng. Gjennom trening og lek lærte


Ulabrand barna å mestre optimistjollen. Målsetningen har vært å lære basis seilferdigheter og forberede seileren mot regattadeltagelse. Seilerne har i tilegg til en treningsdag i uken også fått tilbud om å seile fire helger på Ulabrand i tillegg til en treningsuke i begynnelsen av sommerferien. Det var bra oppmøte på treningene og totalt var det over 60 nybegynnere som deltok. Det ble arrangert videregående kurs i det som heter OAS gruppen. Denne gruppen er for de som har seil i et år og en gruppe for de som har seilt mer enn to, har grunnleggende seilerkompetanse og som ønsker regattatrening to ganger i uken. Denne gruppen deltar i lokale OAS regattaer. Totalt seilte 24 KNS seilere i OAS regattaer. Sesongen for de yngste ble avsluttet med klubbmesterskap og grilling. Norges Cup-gruppen i optimist består av aktive regattaseilere fra 12-15 år. Gruppen som ved inngangen på året besto av 11 seilere, har holdt et utrolig høyt aktivitetsnivå – både i trening, samlinger og regattaer. Sesongen startet allerede før jul med søndagstreninger i Horten. I midten av mars brøytet vi is rundt bryggene på Ulabrand og seilerne spadde frem bryggene. I påsken reiste 13 av seilerne til Garda – til deltakelse på KNS sin treningssamling samt startet i verdens største Optimistregatta; Lago del Garda Meeting med over 1000 deltakende Optimister. Optimistseilerne våre markerte seg sterkt i NC-sammenheng. Spesielt må Ragna Agerup nevnes – som beste jente og nummer fem på Norges-rankingen totalt og klar for VM-deltakelse i Malaisia på nyåret 2011. Seks KNS seilere kvalifiserte seg også til Nordisk mesterskap i Helsinki i sommer, og jentene fra Norge tok der sølv for lag. Maia Agerup, Anne Sophie Tjøm fra KNS deltok på sølv-laget. Norgesmesterskapet på Fjærholmen var det også gode jente resultater i optimist med 1.,2.,4. og 6. plass for henholdsvis Ragna Agerup, Maja Agerup, Line Flem Høst og Anne Sofie Tjøm. De samme fire jentene tok også hjem seieren i NOK`s lag-cup (tidligere lagNM) tidlig på høsten. I siste finaleomgang mot Tønsberg Seilforenings 1. lag demonstrerte de fire KNS-jentene GIRL POWER ved å gå i mål som nr 1, 2, 3 og 4. Gruppen avgir syv seilere til Laser 4.7 og 29’er og får 15 nye seilere fra OAS-gruppen. ZOOM 8 Zoom 8 klassen har over 200 registrerte båter og rundt 60 aktive seilere fra hele landet. Båten er spesielt egnet for de som tidlig vokser ut av Optimisten eller som ikke føler seg klare for større joller. Båten seiles i internasjonale regattaer på høyt nivå helt frem til fylte 18 år. Zoom 8 gruppen i KNS har ved slutten av sesongen ca. fem aktive seilere, fordelt på viderekomne og NC. Samtlige seilere har vist god fremgang. For å oppnå et større miljø ble inngått et samarbeid mellom KNS, Bærum og Bundefjorden seilforening om felles treningsopplegg. Samarbeidet har vært en suksess med til sammen 10-12 seilere som nå utgjør et solid miljø godt trenet av Andreas Klette. Det arbeides med rekruttering til klassen. NC-gruppen har bestått av fire seilere som har deltatt i Norges Cupene. De har vist potensiale og fremgang. Plasseringene er enda ujevne. I NM deltok fire KNS-deltakere. Mads Mellbye tok en respektabel bronsemedalje. BRETT Brettgruppen kan vise til meget sterke resultater dette året. Etter høstsemesteret har det vært over 70 aktive brettseilere mellom 11 og 16 år som har deltatt på organisert trening på Ulabrand. Det er bygget opp gjennom et helhetlig opplegg tilpasset ulike nivåer og fokus har vært å bygge en langt større plattform med nye juniorseilere. Hele 55 nybegynnere deltok på vårens kursmodul og ca. 30 på høstens modul. Dette har nå bidratt til en stor og spennende viderekommende gruppe med 30 utøvere denne høsten. Det er også spennende at Bic har slått igjennom som entypebrett og at vi nå i klubben har 30 seilere med eget brett.

Fra NC gruppa fjor har kun tre seilere fortsatt i 2010. Med så få seilere har vi slitt med kontinuitet på treningene, og å holde motivasjonen oppe på seilerne. Mange av Bic seilerne trener mye og er modne for å rykke opp til NC og til neste sesong regner vi med at NC gruppa er oppe på minst ti seilere igjen. Brettgruppa i KNS er nå den største brettforeningen i landet og det vises på resultatlistene. Internasjonalt har Karl Magnus og Sigurd Kalvik deltatt i Kielerwoche og Sigurd har i tillegg deltat i RSX jr EM hvor han kvalifiserte seg til ”Silverfleet”. Sigurd representerte også Norge i ISAF jr VM . Resultater for KNS i Norgescup Formula Windsurfing: 1. plass til Anders Løken, Karl Magnus Kalvik ble nr. 10, Sigurd Kalvik nr. 13, Kari Guderud nr. 18 og Marianne Berntsen nr 21. Resultater Norgescup Bic klasse U15: 1. plass til Fabian Wilkens Solheim, 2. plass til Peder Aubert, Håkon Begby nr. 4, Arthur Ulrichsen nr. 6 og Christopher Lowzow nr. 7. Vi har også hatt seilere i U13 klassen, men her er det ikke rangering. Årets siste NC for Bic og Raceboard ble arrangert av KNS og Lysakefjorden Brettseilerklubb med 30 seilere på Lysakerfjorden. Det er mange år siden det var med så mange seilere i en NC. I tillegg til at vi har deltatt på treningssamlinger i OAS og NBK regi, har vi arrangert egne samlingerm i Larvik med Jannicke Stålstrøm som trener, på Sola og i Tønsberg med egne KNS trenere. Vi har fått en god struktur på kursene våre med en nybegynnermodul over syv uker som vi kjører vår og høst. Etter gjennomført nybegynnermodul kommer seilerne over i VK gruppa hvor de kommer i en gruppe ut i fra sitt eget ferdighetsnivå. Vi har definert klare nivåer i form av Bronsje, Sølv og Gullror. Fokus i vinter er ”Trenerutvikling” slik at vi møter godt forberedt til 2011-sesongen. En stor takk til trenere og alle foreldre som har stilt opp. Uten foreldrene hadde vi ikke fått dette til. LASER RADIAL OG LASER 4,7 I 2010 har det vært satset på å bygge opp Laser 4.7 og Radial som enmannsjolle i KNS. Laser 4.7 er en vanlig Laser, med en noe mindre rigg og et noe mindre seil som gjør at båten passer godt til seilere som vokser ut av Optimist eller Zoom8 og som ønsker å satse i en sterk internasjonal klasse. Internasjonalt er Laser den desidert største regattaklassen sammen med optimist og ”ungdomsklassen” 4.7 er for øyeblikket den raskest voksende klassen i verden. Allerede til neste år blir den også en aktiv klasse i det hjemlige NorgesCupmiljøet. Gjennom sesongen har det vært tre til fem seilere som jevnlig har trent i Laser Radial/Laser 4.7. Line Flem Høst og Henrik Begby har i år vært de mest aktive seilerne i gruppen. Begge har deltatt i flere internasjonale regattaer i Laser 4.7 og Laser Radial, herunder henholdsvis Europamesterskap og Verdensmesterskap. Begge har oppnådd meget sterke resultater i Europacuper. Som beste resultat i løpet av sesongen står Henrik med to andre plasser i Europacuper og ligger på en 5. plass sammenlagt i EuropaCupen. Han ble nr 3 i det norske klassemesterskapet for Laser Radial. Line har tre 1. plasser og en 2 . i EuropaCupen i Laser 4,7 jenter under 16 og leder gruppen klart. Ekstra gledelig er det at vi i høst har fått flere nye Laser 4,7 seilere på Ulabrand og regner med høyere aktivitet i 2011. 29´ER 29´er gruppen har bestått av ni båter I 2010. Gruppen har deltatt på regattaer i Norge og i utlandet med meget gode sportslige resultater. KNS har landets ledende 29´er miljø og utgjør ca. halvparten av de aktive seilerne i Norge. For flere av båtene begynte sesongen med deltagelse på den årlige påskeregattaen i Cavalaire i Frankrike. Den hjemlige sesongen fortsatte som vanlig med Frostbite og Blåveisen/SkiYachting. Dette etter at flere av båtene hadde vært aktivt i bruk gjennom vintersesongen med helgetreninger sammen med Moss seilforening.

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

11


Ulabrand Nasjonalt har 29´erne fra KNS deltatt i Norgescup og tre av båtene har deltatt i diverse internasjonale regattaer og mesterskap. Årets høydepunkt var EM i Barcelona og ISAF Jr. VM i Tyrkia. EM var det kun Anders Hylen Klippenberg og Tobias Jarl Tjøm som seilte bra nok til å kvalifisere seg til gullfinalen. Guttene endte opp på en 14. plass. Ane Gundersen og Helene Næss ble nr. fem i sølvfinalen, mens Ragna Melbye Eide og Kristin Nyland kvalifiserte seg til bronsefinalen der de ble nr. 6 I ISAF Jr. VM sto Anders og Tobias for en kjempeprestasjon og ble nr. 5 av 18 startende båter. Det var ikke mange poengene opp til bronsen. Ane og Helene var ett av åtte som jenteteam invitert til å delta i 29’erXX Downhill Skiff Cross i Holland. Downhill Skiff Cross er en ny slalom regattabane designet etter den populære Downhill Ski Cross som høstet mediastorm etter vinter OL. I denne super publikumsvennlige regattaen, med hundrevis av tilskuere på begge sider av kanalen, og i veldig godt selskap, tok Ane og Helene seier. I årets NM arrangert av Tønsberg Seilforening gjorde KNS seilerne det meget bra. Ane og Helene vant NM tittel, mens Anders og Tobias tok sølv noen få poeng bak. 22 båter deltok i årets NM. Ragna og Kristin fikk 5.plass. Seilerne har vært godt fulgt opp av trener Sivert Denneche. Flere av båtene satser meget aktivt mot sesongen 2011 og det er god rekruttering til klassen og gruppen både fra KNS og klubber i nærområdet.

KLUBBMESTERSKAPET: Kristofer Olsen er en av tre nye Laserseilere i KNS.

KNS JOLLE- OG BRETTAVDELING – KNS SEILSENTER RAPPORT FRA KNS HOVEDTRENERE Sammen med en Ulabrandkomitéen og entusiastiske tillitsvalgte og foreldre legger hovedtrener en vesentlig del av sin arbeidstid og innsats i arbeidet med rekrutteringen til jolle- og brettseiling i KNS. 2010 har vært et fantastisk år med 75 nye brettseilere og 65 nye optimistseilere. På bryggene og Lysakerfjorden er det en aktivitet og et liv som vi ikke har sett på mange år. Det har vært lagt mye omtanke og innsats i å forstå rekrutteringsmekanismene og i å utvikle vår praksis slik at flere nybegynnerne fortsetter som aktive seilere i klubben. Vi har en lang vei å gå og mye og hente. Fra år 2000 til denne sesongen har vi mistet flere enn 90% av alle nybegynnere før de har fylt 15 år. Det er uttalt en målsetting for å redusere dette frafallet vesentlig de kommende år – med sikte på å bygge et sterkt ungdomsmiljø av seilere – både brett og jolleseilere som først og fremst er med for miljøets skyld og som seiler lokale regattaer og noen NorgesCuper og ungdommer som satser tungt i et internasjonalt miljø. Vi er på god vei mot å bygge dette miljøet for barn og ungdom fra syv til 18-19 år. Når vi beholder 40-50% av førstegangsseilerne til de er ferdige med skoletid skal vi være tilfredse – men det

12

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

er langt fram. Viktige faktorer i dette arbeidet er nyrekrutter ing, trenerutvikling, foreldreengasjement og -deltakelse. Vi har gjort noen store steg i 2010; fra fire-fem nybegynnere på brett i 2009 til 75 i 2010. Fra 28 nybegynnere joller i 2009 til 65 i 2010. Brettgruppen ser ut til å ha kommet et vesentlig steg videre også med å beholde seilerne i klubben og i aktivitet på brettet, jollegruppen satser også hardt for å komme videre. De sportslige resultatene har ikke uteblitt; åtte NM-medaljer; gull, sølv og 4. plass i optimist, bronse i zoom8, bronse i europajolle, gull og bronse i Laser Radial, gull og sølv i 29’er, gull i lagmesterskap optimist (rent jentelag!). Våre seileres internasjonale deltakelse er i sterk utvikling; deltakelse i VM 29’er, i EM for 29’er, ISAF junior VM 29’er (5. Plass), EM Laser Radial, EM Laser 4.7, EM og VM zoom8, VM optimist, et meget stort antall EuropaCuper for laser Radial (foreløpig 5. plass sammenlagt), for Laser 4.7 (foreløpig ledelse for jenter under 16 år) og for 29’ere. KNS har uten tvil mange, veldig dyktige trenere og i klubben har vi store menneskelige ressurser i form av nåværende og tidligere toppseilere. Vi har mange unge trenere som yter mye for seilerne våre, som synes det er gøy å være trenere og som ønsker å bidra aktivt til seilernes utvikling. Det er allikevel en utfordring å skaffe mange nok og stabile nok trenere med høyt faglig fokus. Spesielt til brettseilerne har det vært vanskelig å skaffe mange nok trenere og vi har maktet årets rekrutteringsboom bare ved en enorm innsats fra dyktige foreldre. I Norge er det dessverre svært få profesjonelle seiltrenere. Treneraktiviteten er preget av at de fleste har den som en hobby ved siden av, eller i tillegg til andre jobber. Dette går ut over stabiliteten og fagligheten. Med flere som satser på å utvikle seg i jobben, som legger sin sjel i å bli profesjonelle trenere på et høyere faglig og personlig nivå vil det være enklere å utvikle trenerkulturen i klubben dit vi ønsker den. Seilerne skal følges fra år til år, de skal få utvikle sine potensialer, de skal trives i miljøet og seiling skal være en ren glede. De som ønsker å komme langt internasjonalt skal få den nødvendige faglig støtten til det. At vi etter hvert har mange foreldre med sterk egen seilsportog regattaerfaring, samt trenerutdanning vil også bety mye for den sportslige utviklingen framover. De er med som viktig trenertilskudd for de yngre gruppene og som viktige tilretteleggere for de mer erfarne gruppene. I 2009 fikk fem foreldre grunnleggende opplæring som trener I. I år startet 18 foreldre på trener I-program og deltok som hjelpetrenere. Mellom ti og tolv vil tilfredsstille kravene til trener kompetanse. Denne satsingen vil fortsette i årene som kommer. Vi vil i langt større grad ta ansvaret for å utvikle våre egne trenere - unge jolleseilere, toppseilere, erfarne trenere og resurssterke foreldre sammen. Vi har en en kjerne av dyktige trenere som følger NCgruppene og de eldre seilerne. Vi er i gang med videreutdanning av trenere på alle nivåer og vi søker flere stabile trenere på alle nivåer – vi skal fortsatt løfte oss. KNS utmerker seg også stadig sterkere som organisator av treningssamlinger på et høyt faglig nivå hvor vi har plass til og omtanke for seilere fra andre klubber. Hankøsamlingen i høstferien er nå blitt en av de mest søkte samlingene i Norge – i år hadde vi lang kø av seilere som ikke fikk plass. I påsken arrangerte vi også samling i Riva del Garda for våre seilere. Hele NC- og optimist gruppen samt seilere fra andre klubber deltok. Sosialt for foreldre og søsken og veldig utviklende for seilerne. Sammen med GKSS arrangerer vi også toppseilersamling i Marstrand i november.


Integrert seiling

TEAM SONAR SONARLAGET: Per Eugen Kristiansen, Marie Solberg, Aleksander Wang-Hansen INTERNASJONALE REGATTAER VERDENSCUP MIAMI, 25-29. januar Marie og Aleksander reiste til Miami 12. januar sammen med trener Esben for å seile en lokal regatta og trene litt vinterrust ut av systemet før verdenscupregattaen startet. Per Eugen kom en uke senere. Vi leide en båt fra Team Paradise, den samme båten som vant i 2009. Seilasene gikk over all forventning. Den første dagens to spikere av tre mulige viste seg å være representativt for resten av serien, og seks seire på ti seilaser og første plass sammenlagt var en fantastisk start på sesongen. HYERES, 24.-30. april Dessverre holdt vinteren grepet om Dronningen lenge i vinter, og det ble kun en treningsøkt på oss hjemme før avreise til Hyeres. Vi hadde ikke latt resultatene fra Miami gå helt til hodet på oss, og holdt på målsetningen om topp 5 resultater i verdenscupen. Vinden i Hyeres i år var særdeles lett og skiftende og resultatene viser det. En av dagene klarte ikke lederen dagen før, Nederland, å komme i mål innen maksimaltiden. Til slutt ble det fotofinish, vi lå på andreplass før siste race á poeng med ledende Israel. Til slutt ble vi tre sammenlagt, men kun to båtlengder bak Israel. Hadde vi slått de hadde vi vunnet. Vi var fornøyde med nok en pallplass, men når vi var så nære var det surt å ikke vinne igjen. WEYMOUTH, 9.-14. august Vi ankom Weymouth med en ledelse i verdenscupen sammenlagt etter første- og tredjeplassen i Miami og Hyeres. Vi hadde nå målsetning om å ta nok en medalje, samt å sikre verdenscupen sammenlagt. For å klare det trengtes en topp 5 plassering hvis britene vant. Seilasene gikk ikke helt som vi hadde håpet. Det var mye nesten og vi manglet litt på farten i forhold til en del av konkurrentene. Dette kombinert med noen dårlige valg så ble det kun en femteplass. Det holdt til å vinne verdenscupen, noe vi er godt fornøyde med, men med en liten bismak. VM, MEDEMBLIK, 10.-14. juli Årets store mål var VM i Medemblik. Dette var også første kvalifisering til Paralympics i 2012. Vi ankom tidlig for en treningsregatta helgen før VM hvor de fleste andre båtene var med. Til VM hadde vi med nye seil og ny trener i Jacob Haug og målet var klart: Medalje! Og i hvertfall ingen kopi av fjerdeplassen fra i fjor. Fjerdeplasser har vi nok av. Imidlertid gikk ingenting som vi hadde håpet. Vi seilte ørlite for sakte, og det førte til noen uheldige valg. Vi slet også med å finne ut av

forholdene, noe som også førte til en del feil valg. I et så tett felt fører det til at man drar med seg noen poeng for mye i hvert race, og da blie det fort 9. plass til slutt. Eneste trøst var at det akkurat holdt til å kvalifisere Norge til Paralympics. TRENING I NORGE Vi har trent i hele år fra Dronningen, hovedsaklig med en båt. Ved et par anledninger har vi klart å fylle opp den andre båten. Mye reising i vår og sommer har gjort at det ble færre treningsøkter på Dronningen enn tidligere år, men vi har tatt mye igjen i høst. Sesongen har dog vært vindfattig. Til neste år må vi satse mer på trening lengre ut i fjorden i mer vind. Det har vært tydelig i år at det er i hardvind vi har mest å hente. TRENING I UTLANDET Weymouth, 3.-6. juni Vi fløy til Weymouth for å trene med britene første helgen i juni. Vi tok med oss seil, og lånte båt og trener av dem. Dette var en utbytterik helg. Både med tanke på at vi fikk testet båten og riggoppsettet til britene, vi fikk kjørt en del fart, og vi fikk seilt mer på Paralympicsarenaen. Dette kommer vi nok til å prøve å få til ved flere anledninger. Medemblik, 17.-20. juni Vi møtte tyskere, briter og nederlendere i Medemblik for å trene en helg før VM. Vi tok med egen båt som vi lot stå til VM. Dette var en helg med mye vind, og X-35ene som seilte EM var knapt nok på vannet. Det ga oss mye verdifull hardvindstrening, og det var ingen som var mer på vannet enn oss den helgen. Uheldigvis fikk vi ikke en eneste dag med hard vind, eller nordavind, under VM. OPPSUMMERING Det har vært et år med både oppturer og nedturer. Seieren i Miami var ganske uventet, og resultatet i VM føltes som et tilbakeslag. Vi jobber jevnt og trutt videre, og satser enda hardere til neste år. Seieren i verdenscupen sammenlagt var en oppmuntring og viser at vi har gjort mye riktig i året som har gått. Hvis vi klarer å stabilisere oss på den seilingen vi viste i Miami er det ingen som slår oss. TAKK FOR STØTTE Vi er takknemlige for all den støtte vi har mottatt fra KNS til gjennomføringen av sesongen 2010. Vi håper at dere og andre ønsker å fortsette å støtte vår satsing økonomisk og/eller praktisk mot Paralympics i London i 2012. Med seilerhilsen Team Sonar Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

13


Seilskolen

SEILSKOLEN SEILKURS PÅ ULABRAND OG DRONNINGEN: For barn ungdom og voksne Seilskolen har hatt et spennende og morsomt år, med mange kursdeltakere og god kvalitet på kursene. Seilskolen har arrangert kurs for barn/ungdom og voksne i 11 år. Seilskolen har hele tiden hatt som mål å oppdatere og utvikle sine kurstilbud, slik at det utvides og tilpasses flere ønsker og behov. I løpet av 2010 har KNS seilskole hatt totalt 982 barn og voksne på kurs eller arrangementer. I 2010 har KNS arrangert praktiske seilkurs for barn, ungdom og voksne, i følgende båttyper: A-JOLLEN A-jollene har vært flittig i bruk denne sesongen. Båten benyttes på egne A jolle kurs, i SFO tilbudet og på sommerleir. A-jollen viser seg å være en jolle som egner seg godt for de minste. Barna får en trygg og god start da båten er stor nok til å ha med seg en forelder, eller sosialt at flere barn seiler sammen. For de minste barna, 7-12 år, er det vanskelig og forholde seg til 3 elementer, seil, båt med ror og vind. I denne innkjøringsfasen er det en stor fordel å ha med en voksen. Trygghet er viktig og må ivaretas for at barna skal oppleve seilglede. På familiekursene er det positivt at foreldre og barn gjør aktiviteten sammen. SEILKURS I AKTIVITETSSKOLEN KNS sendte ut tilbud til skoler om seilkurs i aktivitetsskoletiden kl 15.00 – 17.00. Kursene går over seks uker med seiling en dag i uken fra kl 15.00-17.00. Skoler og foreldre viste stor interesse. Vi samlet barn fra ulike skoler slik at vi fikk arrangert kurs mandag, onsdag, torsdag vår og mandag til og med torsdag høst. Totalt 65 barn har vært med på vår og høstkurs. I løpet av seks uker får barna prøve seg i A – jolle, Optimist og Hunter. Alle starter i A-jolle med ro / skåte før mast blir satt på og seilene blir heist. Både vår og høst i 2010 har vi vært veldig heldige med vær og vind. Vi har hatt ”frøkenvind”, mild bris og solfylte, varme dager. SOMMERMORO KNS arrangerte sommermoro fem uker i løpet av sommeren, uke 25,26, 27, 32 og 33. Dette er et attraktivt tilbud og ukene fylles opp allerede tidlig på våren. Begrensningen på antall deltakere ligger i seilsenteret på Ulabrand, så vi venter på det planlagte nye senteret på Bygdø Sjøbad med større garderober og bedre fasiliteteter. I Sommermoro ukene var det stor aktivitet, fart og moro på Ulabrand seilsenter. Med 391 barn og 17 instruktører i full aktivitet. KNS er utrolig heldige som har så mange dyktige instruktører som stiller opp på sommermoro år etter år. Noen har vært der fra denne aktiviteten startet

14

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

DELTAKELSE PÅ KURS 2010 Total Hunter; barn, ung, vok, fam NYB SFO; barn 7-12år Sommerleir 7-14år Topper; ung, vok, VK Bavaria 37 Turseiling Sonar; ung, vok, NYB DS Match Racer FC8; ung, vok, NYBEG, VK

, 39 93 391 44 31 20 13 20

for ti år siden, og det fører til gode rutiner på gjennomføring av aktiviteter, logistikk og annet arbeid som medfølger disse ukene. Det er også mange barn som kommer tilbake år etter år, og da er det gøy å treffe igjen ”gamle kjente”, både barn og instruktører. I løpet av hver uke gjennomfører barna en rekke organiserte og noen uorganiserte aktiviteter, også frilek som det er plass til på sommermoro. De organiserte aktivitetene er seilopplæring i forskjellige jolle typer, A-jolle, Optimist, Hunter 146 og Topper Omega. Før instruktørene rigget A-jollen med mast og seil, måtte alle barna lære å ro og skåte samme båt. I tillegg til seilaktivitetene lærer barna knuter, makramé og tar sjøvettdiplom. Vi har også en egen klatre aktivitet. Barna blir utstyrt med klatresele før de rappellerer ned og klatrer opp fjellsiden. Alle gruppene får en dag med langtur til gruvene på Spro. Utfordringen på Spro er landgang og forsvarlig fortøyning av båter. I gruvene gikk vi på jakt etter kråkesølv og fortalte skrøner historier om diverse udyr som levde i gruvene. Spro turen ble populær med grilling, ball lek og ”boksen går”. I Topper Omega og Hunter 146 seilte barna sammen med instruktør. Dette er to større joller, Hunter 146 meget stabil med flytekule i toppen. Topper omega er litt mer ustabil. Båten har gennaker slik at man kan få større fart og utfordringer. De flinkeste barna klarte å beherske båtene alene, og da ble


Seilskolen instruktøren pent sendt ombord i følgebåten/ sikringsbåten. A – jolle og optimist var en kjempe suksess da barna får prøve og feile mye alene. Barna blir selvstendige i båten og klarer å beherske båt og seil alene. Hver onsdag kom ukens lille høydepunkt, langturen! Her er det alltid mye spenning og nerver før avreise. Barna seilte ut på ”det store havet”, helt til Ytre Vassholmen! Det er langt det! Instruktører og barn fordelte seg i A-joller, Optimister, Hunter, Topper Omega og motorbåter (som følgebåter og sikringsbåter). Vel fremme ble det grilling og bading. Værgudene var på sommermoros lag. Vi storkoste oss med sol og fin bris alle ukene SIKKERHET: Svært mange barn er med på sommermoro, og det er mange barn som driver med vannaktivitet samtidig. Det vil si at vi har stor fokus på sikkerhet og dagene er meget godt planlagt og organisert. Det er en instruktør pr 6. barn i tillegg til to ekstra instruktører, en i sikringsbåt og en på land til å ta ut fliser, lage mat, trøste eller bare leke litt. Mange av instruktørene jobber alle ukene, hvilket er en stor fordel. Utvikling deltakerantall Sommermoro 2010 : 391 2009 : 260 2008 : 275

deltakere deltakere (kun 3 uker pga Stor NM) deltakere

Dikt fra deltaker: ”En sommerleir med mye gøy, og to dager med regntøy. Det var mye seiling, og jeg vil si jeg fikk litt peiling, på Hunter, A-jolle og Optimist som jeg klarte greit til sist. Trenerne var veldig kule, og lærte meg å rule seilbåt og i båt med motor Sommeren kom og vinden løya På en liten øy grilla vi mat uten vind er en seiler ei parat” Lars August

KURSTILBUD UNGDOM 13-19 ÅR I 2010 valgte vi å legge ungdomskurs sammen med voksenkursene noe som har fungert veldig fint. Kursene i Topper Omega har hatt færre deltakere enn forventet. Vi vet at det er vanskelig å få med ungdom i denne alderen, og vi må kanskje tenke litt mer kreativt for å trigge lysten til ungdommene. KURSTILBUD VOKSNE KNS har satt opp kurs med variasjon med tanke på nivå varighet og båtstørrelse. Kursene i joller, Hunter 146 og topper omega går over 6 uker med seiling en kveld pr uke. Kursene i kjølbåter, Sonar, First Class 8, Ds 37 Scandinavian Match Racer går over 6 uker med seiling en kveld pr uke. Turseilerkurs i Bavaria går over 4 kvelder, helg eller 5 døgn, alt avhengig av hvilket nivå og hva man ønsker å lære på kurset. 2009/2010 kurs ungdom/voksne: Hunter :39 deltakere Topper :44 deltakere Sonar :20 deltakere First Class :20 deltakere Bavaria :31 deltakere Match Racer :13 deltakere

Nybegynner kurs i HUNTER 146 Familiekurs i Hunter 146 var en nyhet i 2008 og en suksess som vi viderefører i KNS seilskole. Dette er et tilbud til barn, ungdom, voksne eller hele familien på nybegynner nivå. Kursene går over 6 uker vår og høst med seiling en kveld pr uke. Tilbakemeldingene er positive og mange har sagt at de lærte utrolig mye på kort tid. På Hunter kursene har vi hatt litt for dårlig påmelding og vi må nok jobbe litt for å få voksne til å starte i jolle. ”Seiling på Hunter 146 er en morsom opplevelse. Vi har praktisert kullseiling og forberedt oss for vind forhold følgende uke! Læring på Hunter 146 er en god måte å starte seiling tror jeg. Jeg er veldig inspirert, og jeg vil bli med i Færdern Takk til våre instruktører, de er meget bra. Det er gøy! Hilsen kursdeltaker. ” Nybegynner kurs for ungdom, voksne i Sonar og First Class 8 I 2010 har vi hatt to ulike nybegynnerkurs over 6 uker forungdom og voksne i Sonar og First Class 8. Båtene fungerer meget godt og vi får gode tilbakemeldinger på alle våre kurs. Gode instruktører gir fornøyde deltakere. I Sonar og på FC 8 kurs har det vært fulltegnet kurs både vår og høst. KNS har et godt samarbeid med First Class 8 (FC 8) klubben. KNS seilskole benytter FC 8 båter til kursvirksomhet vår og høst. Instruktørene er gjerne eiere eller mannskap fra båten slik at båt og utstyr er best mulig sikret og at alt utstyr benyttes på en mest mulig forsvarlig måte. Kursdeltakerne gjør alle arbeidsoppgavene om bord i båten, instruktøren er kun en veileder som instruerer og delegerer. Kursene er populære og er et meget godt tilbud da mange ønsker opplæring i litt større båt, dvs ikke jolle, men heller ikke ”stor båt” som kjølbåter ofte kan virke for ”nybegynnere” eller deltakere med begrenset erfaring. I First Class 8 har vi hatt både nybegynner og videregående kurs. Dette har vært populære kurs med venteliste på vår semesteret og fulltegnede kurs på høstsemesteret.

SEILSKOLEN: har som mål å oppdatere og utvikle sine kurstilbud,

”Først av alt.. det var SUPER gøy å endelig komme i gang Merker at dette er noe jeg kan bruke mye av fritiden min på!! Litt lite vind i går, men det var kanskje like greit!! Vi fikk rigget og testet, og lært litt av en flink instruktør. Vi gleder oss til de andre tirsdagene… og satser på at vi blir såpass flinke at vi med tiden kan delta på regattaer.. konkurranse er jo alltid moro!! Hilsen kursdeltaker”

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 15


Seilskolen VIDEREGÅENDE KURS FOR UNGDOM, VOKSEN I TOPPER OMEGA Videregående kurs i Topper Omega kan gi deltakerne en fartsfylt opplevelse, og jeg har fått mange tilbakemeldinger om at dette har vært et opplevelses rikt kurs. ”Hei Lene! Kurset med Joachim Storksen var veldig bra. Joachim var skikkelig fokusert og en dyktig trener. Det er planlagt en samling til våren - det gleder vi oss til. Vi ønsker å fortsette til våren. Joachim nevnte noen litt større båter som nok kunne være aktuelle for oss som har gjennomført nybegynnerkurs på Hunter og videregående på Topper Omega. Han sa vi burde konferere med deg og høre hva du vil anbefale. Vi gleder oss til våren. Hilsen Liv og Nora” REGATTAKURS FOR VOKSNE I DS 37 SCANDINAVIAN MATCHRACER Behovet for opplæring i regattaseiling er stort, og KNS satt opp kurs over 6 kvelder, fra 18.00 – 20.00 vår og høst. Kurset har fokus på grunnleggende regattateori og praksis, startprosedyre, baneseilas, taktikk og kappseilingsregler. Målet er at opplæringen skal gi seilerne bedre forutsetninger på regatta banen, samt rekruttere flere fleet - og matchrace seilere. KURS I BAVARIA 37 Turseiling, for voksne nybegynner, videregående, kombikurs, og egne damekurs Kursene i Bavaria er populære med tilbud til nybegynnere og videregående. Det har vært helgetilbud og seiling på ukedager, samt at kombinasjonskursene har gått over 5 dager der deltakerne bor i båten. Det har vært færre deltakere på kursene i år noe som vi er litt forundret over, siden vi kun har gode tilbakemeldinger. Vi har totalt hatt 31 deltakere på kurs i Bavaria 37. På kombinasjonskurset fikk deltakerne tilbud om å ta båtførerprøven. Dette har blitt tatt godt i mot og de som manglet båtførersertifikatet benyttet muligheten til å ta båtførerprøven. Damekurs i Bavaria var en nyhet i 2008 og et tilbud vi har videreført i 2009 og 2010. Kurs for damer med kvinnelig instruktør har vært et flott tilbud med god deltakelse, og gode tilbakemeldinger. TEORETISKE KURS Båtførerprøven, VHF, Fritisbåtskipper og Havseilas II (astronavigasjon) KNS arrangerer kontinuerlig båtførerkurs gjennom året, med Karl Kjørstad som foreleser. Kursene går over 5 eller 6 kvelder eller som intensivkurs lagt til helg. Kursene inkluderer en times eksamen. Ut i fra erfaring viser det seg at helgekurs egner seg best for personer som har noe erfaring fra båt, og er over 18 år. Deltakerne har gitt meget gode tilbakemeldinger på kurset, og foreleser. Vi hadde ventet stor etterspørsel og fulle kurs, men stedet ser vi at deltakerantallet har gått noe ned. Vi forventer økt etterspørsel i 2010/2011. For 2009-2010 gjennomførte 277 deltakere kurset. For 2008-2009 gjennomførte 216 deltakere kurset For 2007-2008 gjennomførte 335 deltakere kurset

VHF KURS Det ble arrangert 2 VHF kurs med Bjørn Sørensen som foreleser og faglig ansvarlig. Bjørn ledet deltakerne trygt gjennom kurset og prøven som ble arrangert av Telenor. VHF sertifikat er påkrevd for å kunne benytte seg av VHF radio. 2010 2009 2008

16

28 deltakere 44 deltakere 48 deltakere

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

FRITIDSBÅTSKIPPERKURS Arrangeres i samarbeid med Oslo Kystskipperskole og Roar Breivik er ansvarlig for gjennomføring, faglig innhold og materiell. Det er et omfattende kurs med oppstart medio oktober og avslutning juni/juli. Deltakerne skal gjennom 6 eksamener; navigasjon, skips og stabilitetslære. Sjøveisregler, motorteknologi, sikkerhetsopplæring, navigasjons midler. KNS merker at deltakelse på kurs i 2009 ikke er som forventet og at det er nedgang i antall påmeldinger til alle våre kurs. 2009/2010 2008/2009 2007/2008

16 deltakere 22 deltakere 34 deltakere

NAVIGASJON II / HAVSEILAS (ASTRONAVIGASJON) Fritidsbåtskippersertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt med bruttotonnasje inntil 50. Med navigasjon II / havseilas (astronavigasjon) kurs gjelder sertifikatet i uinnskrenket fartsområde. I 2008/2009 måtte vi avlyse dette kurset. I år 2009/2010 fikk vi samlet 10 deltakere som gjennomførte og bestod eksamen. ANDRE ARRANGEMENT I KNS SEILSKOLE KNS seilskole har arrangert seiling for: Sponsorer (HH) Skoler Private selskaper Kurs/teambuilding for bedrifter og private vennegjenger Alle arrangementene har blitt holdt på Lysakerfjorden med seiling på trekantbane, kryss og slør slik at man unngår ren lens med bruk av spinnaker. Arrangementene har blitt holdt i KNS egne båter, A-jolle, ny innkjøpte Hunter 146 og Topper Omega. MARKEDSARENAER KNS er opptatt av å synliggjøre all aktivitet og alle tilbud for å øke medlemstall og rekruttere til seilsporten. KNS seilskole har i løpet av 2010 hatt flere store arrangementer: • Sjøen for alle, 100 kvm stand på messe Lillestrøm • Sjøvett dagene, KNS stilte med båter og instruktører i 2 uker, mandag – fredag kl 09.00 – 15.00 Oslo kommune hadde storsatsning for 4. Klassingene i grunnskolen. KNS håper at alle våre medlemmer stiller opp og hjelper til med aktiv rekruttering under f.eks. Sjøen for alle.

TOTAL DELTAKELSE PÅ KURS

Barn Ungdom Voksne SFO Sommerleir Båtførerprøven VHF Fritidsbåtskipper Navigasjon ISAF Sikkerhetskurs Totalt ant. delt.

Lene Johansen Kurs- og seilskoleleder

2008/2009 52 18 168 65 260 216 44 22 0 15 861

2009/2010 slått sammen m voksne 167 93 391 277 28 16 10 982


KNS Match Race Senter

MATCH.

MATCHRACING: Norgesmesterskap ble for første gang gjennomført med bare norske deltagere. KNS Match Race Senter (MRS) har hatt en flott 2010 sesong med god utvikling på alle områder, både når vi ser på det sportslige, men også som match race arrangør og som aktør på bedriftsarrangement markedet. Nivået blant lagene som trener i senteret er blitt merkbart høyere, og det er også kvaliteten på stevnene. Vi har uten unntak fått mye skryt for gjennomføringen av arrangementene våre, både fra seilerne selv og fra inviterte dommere. Vi har også kjørt et prøveprosjekt der vi tilbyr bedriftsidrettslag å knytte seg til senteret på samme måte som de aktive match lagene. En av de viktigste brikkene som kom på plass i 2010 er allikevel tilgangen på regattasjefer, banemannskap og funksjonærer. Tidligere år har vi til tider slitt med å sette sammen en kvalifisert bemanning, men det kan se ut til at dette problemet er i ferd med å løse seg. Peter Hauff, Tor Møinichen, Paal Erik Bryhn og Hans Egil Eriksen (Moss SF/ NSF) har sammen tatt denne utfordringen på strak arm. De har delt erfaringer, fordelt seg på stevner og hjulpet hverandre på veien til å bli gode match race regattasjefer. Vi skal heller ikke glemme våre mentorer: Marianne Middelthon og Harald Sørensen, som fremdeles ofrer mye tid og kunnskap for å hjelpe oss videre. Uten deres hjelp ville veien vi har gått blitt mye tyngre. Som et resultat av alt dette har også det sosiale miljøet blomstret og sammen er vi klare for å ta i KNS MRS et steg videre i året som kommer. STEVNER 2010 Vi startet sesongen med Aker Brygge Match i begynnelse av juni, dette var som tidligere år et grade 3 stevne hvor rundt halvparten av de inviterte lagene var norske. Det er stor interesse for dette stevnet og mange Europeiske lag søker om å få delta. Vår danske venn Joachim Aschenbrenner (16) gjorde som han pleier, og stakk av med førsteplassen i dette stevnet. Beste nordmann ble Lars Hannisdal på en 4. plass. Moss Raymarine Match ble arrangert som et samarbeid mellom KNS og Moss seilforening 21.-22. august. Dette stevnet var også et grade 3 stevne, noe som betinger utenlandsk deltagelse. Her fikk vi besøk fra Danmark, Sverige, England og Australia i tilegg til fire norske lag. Banen lå på nordsiden av

kanal broen og selv under kraftig sønnavind kunne seilerne more seg på helt flatt vann. Beliggenheten og rammene rundt dette stevnet gir store muligheter for å lage et flott arrangement der publikum kan følge matchene på nært hold, og vi gleder oss til å videreutvikle både stevnet og samarbeidet med Moss seilforening. Ingen ble spesielt overasket over at Joachim Aschenbrenner også her stakk av med 1. plassen. Beste norske lag ble Petter Mørland Pedersen på 3. plass. Norgesmesterskapet i matchracing 2010 ble som vanlig seilt på Oslobanen. Vi hadde som målsetning å få nok norske lag til å delta slik at vi ikke ble nødt til å åpne mesterskapet. Med ti norske lag var vi godt innenfor kravene ISAF stiller til et grade 3 stevne, og vi kunne endelig gjennomføre et norgesmesterskap med bare norske deltagere, og fremdeles beholde graderingen vi ønsket. Geir Victor Svendsen fra Oslo seilforening ble norgesmester, Martin Mehus og Bjørn Mørland Pedersen tok henholdsvis andre og tredje plass. BEDRIFTSARRANGEMENTER Også på dette området har det vært en positiv utvikling det siste året. Vi har hatt mange arrangementer, og mange som har benyttet oss tidligere kommer tilbake. I 2010 har vi gjennomført arrangementer i alle størrelser fra 4 til 80 deltagere. Vi har allikevel et stort forbedringspotensial, og har troen på at dette kan bli et viktig tilskudd til foreningen i årene som kommer. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle denne delen av MRS. Nytt i 2010 var at vi også kunne tilby bedriftsidrettslag å knytte seg til senteret på samme måte som de aktive match lagene. Det er i dag fire bedrifter som benytter seg av dette tilbudet. De har gjennomgått et kursprogram som gir tilgang til en av våre båter en gang pr. uke mot å betale en årlig treningsavgift. REKRUTTERING Det er i dag 17 norske matchlag registrert hos ISAF. Det har aldri vært så mange norske lag registrert. Noen av disse er riktignok ikke aktive, men det gir oss en bekreftelse på at KNS MRS er godt på vei til og nå en sine viktigste målsetninger, være ledende på match racing i Norge og fremme norsk matchracing. Det er i tilegg flere nye lag som har varslet sin ankomst til sesongen 2011. Det ser dermed ut til at vi går en spennende og aktiv sesong i møte, og vi gleder oss til å ta KNS MRS et steg videre. Karl Kjørstad Matchrace Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

17


Klubbkvelder Dronningen

DRONNINGEN DRONNINGEN RESTAURANT- OG KLUBBLOKALER

DRONNINGEN SELSKAPSLOKALER Året begynte som i fjor stille og rolig, men tok seg betraktelig opp i månedsskiftet april/mai. I sommersesongen har det vært svært travelt med flere store brylluper, diverse middager, samt foredrag og andre seilrelaterte tilstelninger. Sommerferien var naturlig nok etterlengtet og velfortjent etter noen hektiske måneder. August og september var relativt fullsatt i helgene. Lunsjserveringen går sin vante gang på hverdagene. Med oppgraderinger i utvalget er gjestene våre godt fornøyd. I tillegg til de faste gjestene våre fra kontorene i underetasjen, får vi stadig flere faste gjester utenfra - dette er en positiv utvikling, vi har plass til mange flere. Seiler- og søndagsmiddagene har i år vært en fiasko med svært lite interesse og besøkende. Neste år blir det nødvendig med en omstrukturering av dette tilbudet. Daglig leder Kaja Wiel gikk ut i permisjon i juni grunnet barnefødsel. Stine Bye som har jobbet på Dronningen som restaurantansvarlig og vinkelner, har per i dag stillingen som vikarierende daglig leder. Kaja kommer tilbake for fullt sommer 2011. Stine har med seg Karen Halldorsson på teamet.

Christoph Rassy ”the grand old man” innen skandinavisk båtkonstruksjon KLUBBKVELDER Våren 2010 ble en “mager” sesong for klubben. Vi hadde lagt opp til to møter, i mars og april, men det endte opp med ett. Onsdag 10. mars kom Einar Sissener og viste en praktfull film om gamle dagers 12-mR seilas, samt visning av relativt nye 12-metere på østkysten av USA. En spennende film om praktfulle båter! Einar Sissener driver et båtsenter i Sandefjord, der to nydelige, restaurerte 12-metere kan chartres. Disse praktfulle yachtene med navn Erna Signe og Magda VIII, ble det også snakket om. Onsdag 20.april skulle navigatør Aksel Magdahl komme og fortelle om sitt berømte strategiske kursvalg med Ericsson 3 i Volvo Ocean Race. Valget som gjorde at de fikk kontakt med teten. Vulkanutbruddet på Island gjorde at møtet dessverre måtte avlyses og Aksel ble sittende “askefast” i Barcelona! 13. oktober fikk vi besøk av Christoph Rassy, “the grand old man” innen skandinavisk båtkonstruksjon! Han gav oss et foredrag fra en vakker jordomseilingstur han gjorde i en Hallberg-Rassy for ikke lenge siden. Oppmøtet denne kvelden var på 15 personer.

I sommersesongen har det vært svært travelt med flere store brylluper

18

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

Alle medlemskveldene starter med en matbit kl. 18.30 og foredraget starter kl. 19.00. Lars Knudsen, Klubbsjef


TURSEILING

Turseilerkomitéen

STOR AKTIVITET I TURESEILERGRUPPEN: Hele året. Turseilergruppens aktivitetsområder er i hovedsak knyttet til følgende aktiviteter: TURSEILERCUP - Serieseilas 12 onsdager (mai, juni, august, september) for niende gang. Det seiles på Lysakerfjorden med start kl 1800. Hensikten er å øke ferdigheter i trimming og manøvrering under kappseilas, samt bli fortrolig med kappseilingsreglene og inspirere til deltagelse i andre regattaer. I serieseilasen var det syv av 12 seilaser tellende i sammendraget. Det seiles etter LYS-systemet. Ettersom mange båter seiler med lite mannskap, seiles det uten spinnaker eller gennaker. Det var totalt 23 båter som deltok, med LYS-tall i området 0,97-1,37 i år. Dagen etter hver seilas fikk deltagerne tilsendt resultatliste for regattaen og sammenlagtliste på E-post. Det ble meget spennende hvem som skulle gå av med sammenlagtseieren og dermed få sin inngravering på den flotte vandrepokalen som beholdes for ett år. Først etter siste seilas, 22 september, ble det klart at Serenity med skipper Leif Benestad vant foran Erina med Erik Kamfjord. Etter siste seilas var det en riktig hyggelig skalldyraften med lysbildefremvisning. De fem beste sammenlagt får premiering på turseilermøtet 1. november. SOMMERCRUISE Åtte båter, 20 voksne, fem ungdommer og to hunder deltok i årets Sommercruise langs svenske vestkysten. Cruiset startet på Fredrikstad Seilforenings hyggelige anlegg i Hankøsundet med grilling for voksne og ungdom. Turen gikk videre til Kostersundet mellom syd- og nord Koster og derifra til Havstensundet. Etter en uforglemmelig kveld på land med grill, vin og sang brøt uværet løs. Martin og Håkons redningsinnsats sent på kvelden var til god hjelp for en norsk båt som mistet ankerfestet i uværet. Hendelsen mottok positiv omtale fra en representant for Sjøredningstjenesten i området som selv ikke disponerte båt. På tur gjennom Grebbestadskjærgården ble båtene grundig rengjort av store nedbørsmenger slik at alt var ship shape i vår neste havn Hamburgsund. Sotenkanalen ble forsert i nydelig sommervær og Smøgen området var neste stoppested med grilling på land og sedvanelig god stemning. Fiskebäckkil var neste stopp hvor samtlige båter ble ”parkert” av en myndig men hyggelig havnevakt på Lyckans slip. Felles middag på en restaurant avsluttet en flott dag på sjøen. Neste stopp var en uthavn på Mollöen og en del båter fortøyde til land andre for anker/ bøyer - en nydelig kveld på land i solnedgangen i havet mot vest. Første del av cruiset ble avsluttet i Marstrand med forhåndsbestilte VIP plasser og priser. Hyggelige havnevakter ordnet opp og vi følte oss alle velkomne i denne flotte

havnen hvor vi også inntok et siste fellesmåltidet før våre veier skiltes. De fleste satte kursen nordover mens tre båter fortsatte cruiset over til Danmark. Kursen ble lagt til Østerbyhavn på Læsø, men i motvind og stampesjø endret kursen til Skagen. Derifra gikk turen i nydelig kryss til Sæby, og videre for motor i vindstille - og pent vær til Østerby. To båter ble liggende i Østerbyhavn i finværet mens en satte kursen for Gøteborg i motvind og blæst. Alt i alt et flott Cruise med fine opplevelser og nye seilervenner for oss alle. Erfaringen fra sommeren 2010 vil legge grunnlag for nytt cruise i 2011, I tillegg til Finlands cruiset for de som ønsker å være med på Vikinge treffet 2011! TURSEILER MØTER Første mandag i måneden arrangeres det turseilermøte i Huk Aveny 1. Vi har også et julemøte og en utstilling med båter i havnen. Møtene starter med sosialt samvær godt hjulpet av de beste vaffler og kaffe. Det er et variert innhold med månedens havn, sosialt tema og teknisk tema som ledesnor. Antall deltakere har variert fra 35-70 engasjerte personer pr. møte. Møtetype og frekvens vil bli videreført i neste års program. PINSETREFF Årets pinstreff var lagt til Andersen slippen i Hankø Sundet. Slippen drives meget godt av Fredrikstad seilforening, og har et meget flott anlegg – både brygger og forsamlingslokale! 14 båter og ca. 40 deltagere gjorde sitt til et meget vellykket treff! HØSTSAMLING Årets Høsttreff hadde meget bra oppslutning – til tross for mange konkurrerende arrangementer første helgen i september. Treffet ble lagt til Åsgårdstrand i fantastisk vær! TURSEILERKOMITÈEN Det ble avholdt syv møter i en aktiv turseilingskomitè for å tilrettelegge gjennomføringen av årets aktive program. Komitèen arbeider i tillegg aktivt med etableringen av en uthavn i Prestvika i Bærum kommune. På lengre sikt også et tilsvarende anlegg i ytre Oslofjord i tråd med KNS strategiplan. Planene for Prestvika er inne i en spennende fase når denne årsrapporten er trykket. Det arbeides også med planer om å etablere en medlemsstyrt havnekomitè som et bindeledd mellom brukere av havnen på Dronningen og KNS` styre og administrasjon. Tom Ottar Leder av Turseilerguppen

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

19


Med fokus på

Færderseilasen

FÆRDER´N

FÆRDERSEILASEN: 1000 startende båter

Årets Færderseilas ble i det store og hele kontrastenes seilas. De 1000 båtene startet i grei vind før det ble en iskald seilas i lite vind og mye strøm før de fleste møtte vinden ved Filtvedt. Utover i løpet frisknet vinden til og mange båter fikk opp til 10-12 m/s med vind. Heldigvis ga regnet seg slik at det ikke ble så kaldt lenger. På PR/Media siden ble det produsert presseklipp som ble distribuert til nyhets- og sportsredaksjoner gjennom hele helgen. Gambit, Hill and Knowlton gjorde en kjempejobb og vi fikk meget god dekning ifra både tv, aviser og radio. Under selve arrangementet har Seilas’ hjemmeside vært den mest oppdaterte for å følge seilasen. De har profesjonell stab av fotografer og journalister som dekket arrangementet, med fortløpende bilder og reportasjer. I tillegg til Seilas har vi samarbeidet med Fovea som lager Færderboken, en billedbok med minner fra seilasen. De hadde fem fotografer som tok mye bilder som dannet grunnlaget for minneboken. Alle seilerene har fått tilbud om å kjøpe denne via SMS og registrering på Fovea sin webside etter seilasen.

Færderboken - bildebok med minner fra seilasen

20

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

Sammen med ”Seilas” fikk vi kontakt med en Hollandsk leverandør av tracking, MyLaps sport timing. Et selskap som også har Kieler Woche på kundelisten. Samarbeidet med MyLaps fungerte bra. Utdeling og tilbakelevering av trackerboksene var den største utfordringen. I og med at årets Færder ble ganske lang, ble dessverre trackingen slått av i noen timer på natten for at boksene ikke skulle gå tomme for strøm. Dette er et klart forbedringspotensiale. Rapporteringstjeneste via SMS fra deltakerbåter bidrar til at våre websider under arrangementet blir godt besøkt. Her finner man midlertidige resultatlister fra passerings- og rundingsmerker utover i seilasen, noe som gjør det enklere for media og ’supportteam’ å følge båtene. I tillegg får seilerne selv en anelse om hvordan de ligger an. Vi ser at ca 60% av båtene klarer å gjennomføre SMS meldinger. På sikt ser vi for oss at vi bør ha tracking på hele flåten, noe som medfører økt oversikt samt en forbedret målgang når det er mørkt. Pr. i dag er det urealistisk med for store kostnader og for liten kapasitet på de mobile basestasjonene. På sponsorsiden fortsatte samarbeidet med hovedsamarbeidspartner og tittelsponsor Fokus Bank, i godt selskap med samarbeidspartnerne, Helly Hansen og Volvo. Alle markerte seg godt i skipperposene. Fokus Bank, Helly Hansen samt meteorologisk institutt var godt synlige i Race Village. Fokus Bank var også på plass i Horten når seilerne kom inn. Vi hadde også et ICEnet med oss. De hadde stand og resultatservice i telt ved inngangen til Regattakontoret. Klasseinndelingen og fremskaffing av LYS/ORC tall er fortsatt en tidkrevende prosess i en hektisk periode. Det har hjulpet å ha en siste frist for endring av handikaptall i midten av mai, samt. at direkte import av LYS tall fra NORLYS fungerer meget bra. NORLYS markedsførte muligheten til å få midlertidig LYS målebrev som førte til at de fleste deltakere klarte å få dette på plass i tide. Det legges også ned mye arbeid i Tekniskkomitè for å få klassene så jevne som mulig. Det må fortsatt gjøres manuelt med basert på erfaring, og ikke kun gjennom automatikk i regattaprogrammet.


Færderseilasen Starten fra Aker Brygge utenfor Oslo følger formen som Oslo Havnevesen (OHV), Oslo Havnepoliti (OHP) og KNS sammen er fornøyde med. Innseilingen til start kontrolleres med god hjelp fra OHV,OHP og våre egne kontrollbåter. Ved hovedinnseilingen til startområdet (østre løp) har vi igjen hatt Sjøheimevernet (SHV) med M/S Kaholmen. I år var innseilingen ytterligere markert med flere begrensningsbøyer sydover.

”Race Village” på Aker brygge er godt innarbeidet, og har naturlig blitt en delt av enden på Oslo Race Week som starter med Volvo Aker Brygge Cup helgen før Færder`n. Oslo Race Week med Herbern Marina som base og Steff Herbern i spissen har blitt en fin ramme som gir seilsport arrangementer til Oslo hele uken før Færder`n, og på den måten bygger opp mot arrangementet. Neste år må vi sammen med ORW finne ny standplass.

I alt var det påmeldt 956 startende båter fra Aker Brygge, mens det var påmeldt 33 båter fra Son. Elleve i Formula 18 startet som i fjor fra Sollerudstranda. Disse ga seg etter andre etappe i Vinfangbukta grunnet nedkjøling. Første start fra Oslo gikk kl.12.00. Årets start var nok en gang en drøm for startsjefen og en glede å se på fra Dronningen. Start etter start gikk av gårde i skftende fin bris fra øst slik at det var tomt innefor Dyna fyr før neste start gikk. Videre utover var det meget svak vind og kontinuerlig regnvær. Mange hadde store problemer med å forsere strømmen i Drøbaksundet under disse forholdene. Først ved Filtvedt utover lørdagen begynte vinden å fylle på og de siste båtene fikk faktisk liten kuling fra nord det siste strekket fra Færder og til mål.

Færder’n startet som normalt med skippermøtene torsdag ettermiddag, og utdeling av skipperposer og diverse salg og utstillinger i Race Village. I år var skippermøtet på Latter etter at Norwegian Property igjen velvillig stilte salen til disposisjon. Følgende samarbeidspartnere og utstillere var representert i teltet i år: Helly Hansen, Volvo, Meteorologisk Institutt og Swang. Fokus Bank hadde egen stand langs brygga under hele Oslo Race Week. KNS hjalp seilerne og publikum med spørsmål om seilasen.

Årets tall:

1000 påmeldte båter 72 DNC/DNS (8 i 2009) 347 DNF (62 i 2009) 7 Prosentstraff (tillegg i tid) (28 i 2009) 9 RET (0 i 2009) 2 Protester (35 i 2009)

Speakertjenesten på Aker brygge under startene fredag ble i år igjen gjennomført fra taket på Herbern Marina av Mikkel Thommessen og John Herwig Carlsen. Under årets starter ble det også gjort videoopptak som ble benyttet til å supplere tv kanalene med. Kontrollbåtene som lå på begrensningsmerker og rundingsbøyene bestod av funksjonærer med egne båter på de innerste bøyene (Slemmestad, Filtvedt og Mefjordbåen) og utover. I løpet fikk vi nok en gang god hjelp av Redningsselskapet på de ytre merkene, samt i Drøbak. Skøyta vår, Sigvald Bergesen D.Y. var også ekstra sikkerhetsbåt i Drøbaksundet så lenge det var båter der. Dette i samråd med Trafikksentralen i Horten.

I mål kom 581 båter i årets seilas. Årets seilas var virkelig kontrastenes seilas. DNF´er på grunn av lite vind var omtrent like mange som de som ga seg årsaket av for mye vind på slutten.. Rundt LYS R40 var den største klassen med 46 båter tett fulgt av LYS R 36 med 44 deltagere. Trenden er fortsatt at de store båtene øker i antall og i klassen LYS > 1,37 var det i år 20 båter.

Lokalene til lokalhistorisk forening i Horten er godt etablert som regattakontor (den gamle ”sykestua”). Bygningen eies av Horten Kommune, men disponeres av Lokalhistorisk forening, som steller svært godt med bevertning av våre funksjonærer, og har latt oss disponere noen velegnede rom som er svært egent til formålet. Protestkomitèen i Horten jobbet i to paneler med eget bemannet sekretariat. Dommerne hadde meget lite å gjøre.

Det ble 24 starter totalt i år (Oslo, Sollerud og Son) fordelt på 35 klasser hvorav 15 seilte scratch, 1 LYS klasser bestående av en type båt (Omega), 14 rene LYS klasser, 2 LYS klasser u/ spinnaker, 1 ORCi klasse, samt. 7 TUR klasser. I tillegg startet 1 flerskrogsklasse, Formula 18, klassiske treseilere og fire skøyteklasser, alle de sistnevnte med sitt eget respittsystem.

I år hadde HIP færre oppdrag som la beslag på kaien. Dette og at mange hadde brutt gjorde havnekapasiteten god. Tross forholdsvis mye vind og like full havn som vanlig, klarte Sven og hans havneteam å sy det hele sammen på en flott måte. Det er alltid en travel jobb å guide alle båtene på plass i havnen. Fortsatt så er det helt klart at vi må få på plass et havneopplegg som ikke gjør oss avhengige av HIP.

Deltagerantall Færder´n

På land forsatte vi vårt vanlige opplegg. Området er gjerdet inn og inngangsbånd er etablert som billett for å komme inn på området. Det gir god definering av området, og en bedre oversikt over menneskemengdene. Landarrangementet ble gjennomført av Landkomitèen (LK) i Horten (gamle ”Anker komitèen”) som består av Horten Jazzklubb, Ørn Fotballklubb, Marinemusèets matroser, Horten Seilforening og Horten Roklubb. Samarbeidspartnere ble tatt hånd om av KNS eventkomitè v. Henning Bull. På underholdningssiden var det mye på programmet. Underholdningen som er et spleislag mellom Horten Kommune, LK og KNS hvor hovedattraksjonen var CC Cowboys. Underholdningen utover ettermiddag og kveld var veldig bra og ga en god stemning på området.

For båter som seilte LYS >1,20 eller ORCi var Færder’n en del av Skagerrak Cup bestående av seilasene Færder’n, Skagen Race, Göteborg Offshore Race og Tjørn Rundt. Skagerrak Cup baserer seg på et samarbeid mellom GKSS, Stenungsunds Segelsällskap og KNS. Sikkerhetskontrollen i Oslo ble i år igjen utført med kontroll på vannet, i tillegg til kontrollen på bryggene startdagen. 10 % av flåten ble sjekket, i henhold til målsetning. Tilsvarende ble 10 % av de startende i Son innkalt til sjekket der.

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

21


I forbindelse med seilasen får KNS hjelp av ca. 100 frivillige funksjonærer! Disse ønsker vi å takke! Annen hjelp og tjenester har vært levert av: Meteorologisk Institutt (værtjenester), Aker Brygge (arrangementsområdet, lokaler Skippermøte, annonsering), Herbern Marina (pressebåter, arrangements område, Startbåt, marina), Seilas (digitale bilder, reportasjer), Horten Kommune (scene og lyd, konsert), Oslo Havnevesen og Havnepoliti (båter i starten), Anker komitèen (landarrangementet i Horten). Andre som har vært engasjert i prosjektet er: Norwegian Property, Gambit (presseansvarlig), Horten Industripark (leie av dypvannskai og brygger), One Communication AS (presentasjon Skippermøtet), Intility (IT support/drift), Norlandia Grand Ocean Hotell (Overnatting Horten), Færder’n ble organisert gjennom sekretariatet, teknisk-komitè og områdeansvarlige. Områdefordeling i organisasjonen: Regattasjef: Marit Grundseth Sikkerhet: Jan-Erik Næss Startsjef Oslo: Nils Hauff Startsjef Son: Jan Reiling Kontrollbåter start: Morten Husby Sikkerhetskontroll: Paal Erik Bryhn Bøyer: Morten Husby Kontrollbåter: Bjørn Løken Målbod: Åge Inglingstad Protestkomite: Marianne Middelthon Horten havn: Johann Haldorsson, Thomas Schjetlein, Sven Ellefsen, Bærum Røde Kors og Horten Seilforening ”Skranken” på regattakontoret: Marit Grundseth ”Bakrommet” Resultater: Lene Johansen Desk: Anine Arntzen Race Village: Anine Arntzen Premieutdeling: Marit Grundseth Åsgårdstrand bøyen: Otto Book IT: Intility Speaker: Mikkel Thommessen, Jon Herwig Carlsen Teknisk-komitè: Morten Nissen-Lie, Bjørn Løken, Nils Nordenstrøm

Per Bøymo Sports- & aktivitetsleder

22

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010


Kommersielle Partnere og marked VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Vi kan se tilbake på et år med et godt og aktivt samarbeid med vår partnere. Vi gleder oss over at samarbeidet er dynamisk og utviklende for begge parter. Hvert år gjør vi endringer og forbedringer som skal gi våre partnere større utbytte av samarbeidet samtidig som foreningen får trygge rammevilkår på inntektssiden. I skrivende stund er det godt håp om at alle vil være med oss også neste år. Fokus Bank stiller med finansiell rådgivning, forvaltning og ordinære banktjenester som er blant Norges beste. Egen kundeveileder for KNS medlemmer. Fokus Bank har bidratt sterkt til å bygge opp Matchseilingen i KNS ved blant annet å gi oss to DS 37 båter i tillegg til de to vi hadde fra før. Helly Hansen og KNS samarbeider om en ny nettbutikkløsning med gode rabatter for KNS medlemmer samt. egen KNS kolleksjon, den aller beste kvaliteten for seilere. Volvo tilbyr gode, individuelle priser på alle sine topp moderne modeller. Stikk innom en forhandler og sjekk selv. I 2010 fikk vi tillegg Quality Maritime Insurance inn som ny partner.QMI tilbyr svært gode løsninger innen lystbåtforsikring. Våre medlemmer tilbys 10% rabatt på premien. Vi vet fra før at QMI er svært konkurransedyktige, - så her har alle båteiere mulighet til å redusere sine premiekostnader betydelig, samtidig som det genererer støtte til KNS. Ta kontakt med oss i KNS eller QMI direkte for et tilbud. Aftenposten og KNS samarbeider om A-jolle prosjektet. En god ordning der KNS gratis får benytte et større antall joller til kursvirksomhet. Med Swang båtutstyrsforretning på Lysaker Brygge har vi inngått en rabattordning for våre medlemmer på 10% på ordinære priser ved fremvisning av medlemskort. Bruker du rundt kr. 10.000,- på båten din i året og samler dine innkjøp her har du tjent inn hele medlemskontingenten i KNS. Doyle, Lyngør Seilmakerverksted leverer topp kvalitet til rabatterte priser for KNS medlemmer. Ekstra gunstige tilbud dersom du unngår vår/sommer sesongen for bestilling av nye seil. Vi takker alle for deres bidrag til at Seiling i KNS er en ”ren glede”.

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 23


Regattakomitéen

REGATTA Start Hankø Race Week Big boat Series Sesongen 2010 har vært en travel sesong som startet i april og ble avsluttet i oktober. Foreningens regattaarrangører har vært aktive på Lysakerbanen, i Bundefjorden, på Oslobanen og ikke minst på Hankø. Det har vært store og små utfordringer som vi med stolthet kan si at vi har løst på en utmerket måte. Stor honør til alle som har vært med. I forkant av sesongen på vannet har det vært møter andre mandag i måneden. Dette for å sveise gjengen sammen og spores til enda større innsats. Både ved antall personer og hva den enkelte har bidratt med. Dette er en modell vi vil fortsette med og ønsker alle som vil være med oss i 2011 sesongen til å bli med på møtene i vinter. Mange utfordringer står for døren i 2011 så det blir nok å holde på med gjennom neste års sesong også. Med tanke på sesongen 2011 vil KNS gjøre utskiftinger i båtmaterialet slik at man står enda bedre rustet for de store oppgaven vi møter på vannet. En annen utfordring er rekrutteringen av dommere. Vi trenger flere dommere og håper enhver som kan tenke seg slike oppgaver gir lyd fra seg til regattakomitèen. MUSTO SKI-YACHTING 13 Melges 24, syv 11 MOD og åtte Formula 18 deltok i årets Musto-Millet Ski-Yachting 16. og 17. april. Nok en gang var det flotte forhold i Tryvannskleiva fredag ettermiddag. Slalomen ble vunnet av Kjetil Andre Aamodt foran Bjarne Solbakken, Lars Sunde Løseth, Lasse Kjus og Axel WrollEvensen. Hedda Berntsen ble beste jente foran Cathrine Wroll-Evensen. Etter skikjøringen ledet Lasse Kjus og hans lag i “Marjalisa” i Melges 24 og Erlend Munkeby i “Kollenhopp” 11 MOD. Pål Kirkebø/Morten Røisland var best på ski av Formula 18. 18 juniorer kjørte også slalomen, og her var Fabian Solheim raskest. Lørdag bød på frisk vind i Bundefjorden med flotte seilforhold. Det ble avviklet tre seilaser. I 11 MOD vant “Tack” seilingen, men med fjerde plass i seiling holdt det til sammenlagtseier for Erlend Munkeby og hans lag i “Kollenhopp” foran “Tack”. I Melges 24 var Eivind Melleby og hans lag i “Siste stein” først i seilingen foran “Lek” Geir Dahl-Andersen. Vinner sammenlagt ble “Baghdad 2” med Kristoffer Spone ved roret foran Peder Jahre i “Storm”. De endte begge på åtte poeng, men “Baghdad 2” gikk foran med bedre seilresultat. I Formula 18 vant Hans Ulrik Grüner og Eirik Gravdal seilingen og også sammenlagt ski/seiling. Årets

18

24

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2006

seilerfest med premieutdeling lørdag kveld på Dronningen avsluttet nok en vellykket Musto-Millet Ski-Yachting. BLÅVEISEN Rett etter påske arrangerte vi den tradisjonsrike Blåveisen med Skiyachting. Denne OAS regattaen åpner sesongen for en rekke jolle seilere. I år deltok ca 60 seilere på Lysakerfjorden under fine forhold. VÅRREGATTAEN Denne ble avholt på Lysakerfjorden 8,-9, mai. Dette var noe tidlig slik at fremmøte var noe magert. Det stilte ca ti båter fordelt på klassene Drake, Melges og Knarr. I tillegg hadde man invitert Formula 18 for først gang og de stilte totalt 10 båter. Vindforholdene var megetvariende men det ble til slutt avviklet nok regattaer til å kåre vinnere i alle klasser. VOLVO AKER BRYGGE CUP Denne populære regattaen ble arrangert i sitt tradisjonelle format med baneseiling helgen 5. – 6. juni og finaleseilaser om ettermiddagen torsdag 10. juni som en del av Oslo Race Week. Det var i alt 41 startende båter i Melges 24, 11MOD, Drake, X-99 og Knarr. Begge dager bød på utfordrende forhold med lite vind og store, hyppige dreininger. Det ble i alt gjennomført ni seilaser for de raskeste klassene, mens Draker og Knarrer kun fikk seilt fem. Klassevinnerne gikk videre til den avsluttende ”Superfinalen” på ”Oslobanen” ved Aker Brygge. Det ble en spennende finale med lite vind i Topper Omega. H.M. KONGENS SERIESEILASER Den 44. serieseilas ble arrangert på Bundefjord-banen i dagene 17. – 19. august. Havnevesenet var også i år meget behjelpelige med utlegging av de ekstra rundingsmerker som dette banealternativ krever. HANKØ RACE WEEK Etter inngående diskusjoner hadde KNS sammen med Fredrikstad seilforening utvidet Hankø Race Week med storbåtseiling og HRW var atter en gang en hel uke med seiling fordelt på Big Boat Series og One design Series.


Regattakomitéen I Big Boats Series (BBS), som varte fra 26. til 29. juni, seilte alle under ORCi med mulighet for klasse for x-41, First 40.7 og X-35. Kun X- 41 oppnådde klassestatus, men med den suksessen dette var håper vi at vi vil se flere entype klasser i Big Boat Series. Det var 27 deltager noe vi må si oss fornøyde med når man da tenker på at dette da er 240 seilere! Innsjekking og Race Office ble utmerket tatt hånd om av International Race officer Marit Grundseth og Ragni Bjørnetun. I og med at dette var et sammarbeidsprosjekt med FS var Lars Erik Larsen Regattasjef, han var flankert av syv antall Autoriserte Regattsjefer ,1 IRO, tre forbunddommere og en internasjonal dommer blant de syv om bord. Seilasene på vannet gikk fantastisk bra med fullt trykk og lite pauser – noe seilerne visste å sette pris på. Ellers er det fristene å sitere Asker Seilforening´s leder som oppsummerte BBS på en grei måte:” Det var tilnærmet perfekte og jevne forhold på Hankø. 10 seilaser ble strøkent arrangert av KNS/HYC/ Fredrikstad Seilforening over 4 dager i mye sol og 5-8 m/s. Hankø Race Week har forøvrig også et attraktivt sosialt program som krever at seilerne er topptrente også på dette feltet:-) “ One Design Series ble gjennomført i samarbeid med Fredrikstad Seilforening i dagene 1. til 4. juli. Alle dager bød på gode og vi varme forhold. På bane 1 lengst mot syd seilte Melges 24, 11 meter. På bane nr. 2 nord for Garnholmen seilte 5.5 mR, H-båt, Drake og IOD. Tilsammen 84 båter deltok hvorav fem utenlandske båter fra tre nasjoner. Det kan se ut som vi nye klasser da det ser ut til at f.eks Express og x-99 sliter med å stille nok båter. Det jobbes internt med utviklingen. ULABRANDSEILASEN Seilasen ble avholdt helgen 11.-12. september med start som vanlig fra Vestre Måsane. Regattaledelsen hadde etter innspill fra seilerne gått bort fra fast bane hver dag og i stedet laget syv ulike banealternativer som dekket ulike vindstyrker og retninger. Hvilken bane som skulle seiles ble så signalisert fra startbåt. KNS reklamerte grundig for seilasen overfor Oslo&Akershus seilerne som tidligere hadde deltatt i Hollænder seilasen. Noe som resulterte i god deltagelse med 42 båter. For første gang fikk vi til en Shorthandedklasse i tillegg var det to LYSklasser, 11meter og flerskrog. Helgen ble preget av lite vind, men startmannskapene ved Sven Ellefsen og Erik Ask m.fl. løste oppgavene med glans. På premieutdelingen tirsdag kveld fikk vi mange positive og hyggelig tilbakemeldinger. KNS vil fortsette å utvikle seilasen gradvis som blir oppfattet meget positivt bland seilerne.

Startsjef BBS Lars Erik Larsen MESTERNES MESTERSKAP Dette ble arrangert 16. oktober på Oslo-banen. Totalt var det 20 lag som stilte til dyst med Norgesmestere og verdensmester på linjen. Det ble arrangert fire innledende seilas slik at man sto igjen med ti lag. Deretter ble det gjennomført to eliminasjonsseilaser slik at man satt i gjen med tre lag som skulle seile om medaljene. Det var fjordårsvinner Christian Neergaard, Peder Jahre fra Melges klassen og Drakeseileren Vidar Hanson. Disse skulle seile til en hadde to seilere i finalen. Dette ble en thriller da alle tre lagene sto med en seiler hver etter tre seilaser. I tillegg hadde de hver sin andre plass og dermed også hver sin tredjeplass. Poengmessig likt. Solen gikk ned slik at det ikke ble mulig å gjennomføre den siste seilasen. Resultatet fra siste seilas ble dermed avgjørende. Mesternes Mester ble dermed Vidar Hanson, med Christian Nergaard på andre plass mens Peder Jahre fikk bronsemedalje.

KLUBBMESTERSKAP JOLLER OG BRETT Ved registrering til klubbmesterskapet ble deltagere delt inn i seks forskjellige lag. De konkurrerte i flere småregattaer på tre minutters pølsebane i havnebassenget på Ulabrand og i Lysakerfjorden. Nybegynnere seilte i A-joller og Optimister på egen pølsebane i havnebassenget. Lagene gjorde raske bytter på bryggene der foreldre og søsken fulgte med på kort hold og heiet frem sine håpefulle. -Et supert opplegg for alle deltagerne som bød på spennende utfordringer i de vanskelige vindforholdene med tøffe skiftende byger fra nord – enkelte seilere ble nok ganske våte, hevder hovedtrener Iens Ludvig Høst. I Lysakerfjorden var vindstyrken 8-9m/sek. Viderekommende jolle- og brettseilere seilte i fullplan gjennom hele banen og det ble seilt tre til fire regattaer i de respektive klassene. -Det var mye glede å spore hos utøverne, selv om nordavinden til tider var bitende kald og fingrene etter hvert hovnet opp i de kalde forholdene, forteller brettrener Sigurd Solheim -Vi er spesielt imponerte over enkelte brettseilere som seilte barbeint og faktisk så ut til og trives i det kalde vannet… men godt var det å samles til grilling og premieutdeling som avslutning på den flotte og kalde helgen, bekrefter formann i Ulabrand komiteen Nils Klippenberg. Videre takker ham alle utøvere, foreldre og funksjonærer for en formidabel innsats og ønsker velkommen tilbake neste år! Hankø Race Week - Peter T. M. Brandt

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 25


Administrasjonen Administrasjonens faste stab har foruten undertegnede bestått av: Per Bøymo, Sports- og aktivitetsleder Lene Johansen, Seilskole- og kursleder Anine Arntzen, Prosjektleder for Medlemsservice og webansvarlig Karl Kjørstad, Prosjektleder for matchseiling og hjelper Lene med kurs og seilskolen. Johann Halldarsson, Havnesjef og driftsansvarlig Sven Ellefsen (Sommersesongen, havnebetjent) Aage Eylertsen (50%) Havneadministrasjon Per Børstein (60%) Økonomisjef Iens L. Høst (80%) Hovedtrener. Jan Steven Johansen (20%) Hovedtrener Kaja Wiel , daglig leder i barselpermisjon Stine Bye, stedfortreder daglig leder Vi arbeider for at KNS skal ha medarbeidere med høy servicegrad og tydelige ansvarsområder. Det er min oppfatning at samtlige ansatte legger ned mye ekstra entusiasme og egeninnsats i tillegg til fulle arbeidsdager. Stor takk til dere alle! Jan-Erik Næss Generalsekretær

Miljø, båt og samfunn Vi er på nytt sertifisert med ”Blått flagg” – en miljøstandard for lystbåthavner. Vår miljøstasjon med kildesortering er i full virksomhet, og vi synes brukerne av havnen viser stor vilje til å kildesortere. Stadig flere i havnen går over til syntetisk diesel fra Ecofuel som man kan tappe 24/7 hele året fra kortautomat i vår havn. Denne dieselen gir lave utslipp av en rekke miljøgasser, samt mindre sot. Den er også velegnet for båter fordi den er hygroskopisk, - det vil si at det ikke danner seg et sjikt mellom vann (kondens) og dieselen. Det er i slike sjikt dieseldyr oppstår. Dette problemet forhindres effektivt ved bruk av syntetisk diesel. Vi arbeider fortsatt for å stoppe nye tiltak i strandsonen rundt Verpen og Sandspollen i Hurum kommune. KNS fronter denne saken på vegne av en rekke organisasjoner som har sammenfallende syn med vårt. Strandsonen i indre Oslofjord må ikke nedbygges videre. Vi er svært mange brukere av naturhavner for rekreasjon. Vi blir flere, mens strandsonene blir mindre og mindre. Det er gledelig at vi får støtte for dette arbeidet i brede kretser, også av regjeringens rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Jan-Erik Næss Generalsekretær

28 26

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2006

Karl Kjørstad

Iens Ludvig Høst

Anine Arntzen

Kaja Wiel

Aage Eylertsen

Per Børstein

Per Bøymo

Stine Bye

Jan-Erik Næss

Lene Johansen

Johann Haldorsson

Jan Steven Johansen


Havn, eiendom & utstyr Tidlig våren 2010 gjennomførte vi den planlagte omrokkeringen i havnen som gir en rett og åpen innseiling til servicebrygga med kranene. Vi la inn en ny pir mellom C og D brygga som vi har kalt X brygga. Endringene var omsøkt i Oslo Kommune ved Plan og bygningsetaten som hadde gitt sin godkjenning til tiltaket. Vann og avløps- etaten har ferdigstilt sitt arbeid med ny avløpsledning fra Bygdøy til Frognerstranda. Tilgang til bygging av ny pumpestasjon på nabotomten har gått over vår eiendom med betydelig trafikk med tunge lastebiler og maskiner. Vi har lagt godviljen til for at dette arbeidet skal gå så greit som mulig. For fremtiden vil dette tiltaket føre til vesentlig renere vann i Frognerkilen, - slik at seiling igjen blir en ren glede. Den periodiske utskiftingen av båter og motorer går som planlagt og driftsavbruddene blir stadig færre til tross for en del unødig hard bruk. Styret har vedtatt å erstatte bøyebåten av aluminium med en ny bøyebåt med større dekksplass. Vi prøver å kjøpe ny nå i høst for å få lavest pris og å selge alu-båten til våren for å få høyest pris. Vår forhenværende redningskrysser ” Sigval Bergesen d.y”. som vi fikk i gave i 2008 av Bergesen-stiftelsen har vist seg å fungere meget bra både som sikrings- og startfartøy. Båten er svært kompleks i forhold til resten av flåten, og krever over gjennomsnittet oppmerksomhet både med hensyn til bruk og vedlikehold. I år har vi ikke hatt noe vesentlig driftsavbrudd og må si oss svært fornøyde med flaggskipet vårt. På Dronningen er det skiftet ny dør til klubben, renovert inngangspartiet og bygget nytt avfallsrom. Alt betalt av gårdeier Sundt AS som vi har et nært og godt forhold til. Nå gjenstår ny himling i lokalene samt oppussing av styrerommet. Da har vi rehabilitert og nymøblert hele klubben på litt under 10 år. Huk Aveny 1 har ikke vært gjenstand for oppgraderinger utover normalt vedlikehold i år. Jan-Erik Næss Generalsekretær

KNS Seilsportsenter på Bygdøy Sjøbad, hva har skjedd? Vårt seilsenter ”Ulabrand” på Bygdøy Sjøbad er arena for noen av foreningens viktigste aktiviteter, barne- og ungdomsseiling på alle nivåer. Herfra skal vi rekruttere fremtidens eliteseilere, mosjonsseilere og turseilere. Både brygger og klubbhus er utilstrekkelig til å møte den store og hyggelige etterspørselen det er etter disse aktivitetene. Dessuten bærer den materielle standarden preg av stor slitasje over lang tid. Planene for en erstatning av dagens anlegg startet allerede for over 10 år siden. Vi har underveis også vurdert en annen lokasjon enn Bygdøy, - nemlig Sjøflyhavna på Snarøya (Fornebu). Styret bestemte i 2001 at vi skulle arbeide for å oppgradere det eksisterende anlegget og skrinla Fornebualternativet. Siden da har det vært en lang prosess som har satt vår tålmodighet på prøve. Først måtte vi forhandle med grunneier (Staten) om en ny kontrakt da den eksisterende utløp 1. mai 2007. Staten overtok området etter Kongsgården og har egne planer for å rehabilitere hele området for friluftsaktiviteter. Det var derfor ikke selvsagt at vår kontrakt ville bli fornyet. Etter vel et års forhandlinger fikk vi i stand en langsiktig (30+30 år) avtale som sikrer vår rett til området. Det ble i denne runden lagt inn noen vilkår fra Statens side. KNS skulle ikke ha bygningsmasse ute på bryggen, - men ville få regulert et eget område 40 meter fra bryggene til klubbhus. Videre skulle det i tilknytning til vårt anlegg ved bryggene være et offentlig tilbud om enkel servering (kiosk) og toaletter. På vår side fikk vi aksept for et totalt bryggeareal på hele fire mål. (nesten tre ganger så stort som i dag). Vi har også en meget lav leie på under kr. 50.000,- i året, en svært foreningsvennlig pris når

vi vet at det dreier seg om 14 mål med vestvendt strandeiendom på Bygdøy. Et samlet styre vedtok å signere den nye kontrakten. KNS fikk, på bakgrunn av vår nye langsiktige rolle i området, anledning til å påvirke utformingen av reguleringsplanen for området (tidligere uregulert). Vår arkitekt John Platou jobbet sammen med Multiconsult med utkastet til reguleringsplan. Planen ble fremmet for Byutviklingskomitéen (BUK) i Oslo Kommune. I denne runden fikk vi aksept for å trekke plasseringen av klubbhuset enda lenger syd og nærmere stranden. BUK vedtok planen som sendte den videre for endelig behandling i bystyret. Der gikk planen gjennom uten endringer. Da gjensto bare om eksterne instanser hadde innsigelser og ville protestere. Riksantikvaren hadde registrert funn av fornminner ved kirken og har foreløpig protestert mot iverksettelse av planen. Den er derfor på vent til dette er avklart. Uten en gyldig reguleringsplan kan vi ikke sende inn rammesøknad – og følgelig heller ikke iverksette bygging. I skrivende stund tror vi tidligste spadestikk blir høsten 2011. I mellomtiden jobber byggekomité og arkitekter med detaljplanlegging. Styret har gitt byggekomiteen et mandat til komme med et forslag på fire mål brygge og et funksjonelt klubbhus med grunnflate på 400 m2 inneholdende garderober, undervisningsrom og verksted/lager. De funksjoner vi er pålagt i henhold til leiekontrakten skal også med i forslaget. Prosjektet totalt skal ikke overstige 30 mill (eks. mva). Vi har ventet lenge, - men dette blir bra. Jan-Erik Næss Generalsekretær

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 27


Økonomi og finans Det siste regnskapsåret har ikke vært preget av noen spesielle poster eller utfordringer, Variasjonene i de ulike postene anses dog som helt normale i en forening som vår. Likviditeten kunne periodevis i forrige regnskapsår vært ønsket noe bedre, noe av dette skyldes blant annet at det har tatt lenger tid enn forventet å få oppgjør fra Statsbygg for bryggeinvestering tilknyttet Ulabrand. Vår likviditet vil bli presset i kommende år som et resultat av de store kostnadene knyttet til utbyggingen av nytt seilsenter. Vi varsler derfor at styrets krav til et gjennomsnitt på 20% av omsetningen i likviditet tidvis ikke vil kunne opprettholdes slik som i tidligere år. Vi forventer ikke at det blir nødvendig å gjennomføre noen spesielle tiltak rundt dette utover å ha et aktivt fokus på likviditeten også i tiden som kommer. Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr. 624.899 mot revidert budsjett kr. 952.000. Det er avvik mot budsjett på mange poster, både negative og positive, men den største enkeltposten gjelder en styregodkjent overskridelse vedrørende prosjektkostnader til nytt seilsportsenter. Korrigeres nettoresultatet for dette er man omtrent på budsjett, noe som må sies å være svært tilfredsstillende i tider hvor mange det er naturlig å sammenligne seg med, fortsatt sliter. Videre er det underskudd på driften av Klubben, men dette veies opp av andre poster med positive fortegn. Vi ønsker å kommentere noen enkelte tall i resultatregnskapet: KONTINGENTER OG BÅTAVGIFT Posten har økt med nesten kr. 600.000. Dette skyldes i første rekke økninger i kontingent og avgift vedtatt på forrige årsmøte. Medlemstallet pr. 30. september 2010 var 3.995 stk, en netto reduksjon på 121 fra i fjor. Pr. samme dato var det utestående kr. 112.950 i ubetalt kontingent og båtavgift for 134 medlemmer. Disse fordringene er sendt til rettslig inkasso, Det er videre tapsført kr. 65.281 for tilsvarende krav som ikke har latt seg drive inn. SALGSINNTEKTER INKL. KLUBBEN Salg av flagg, klær og klubbeffekter er omtrent på budsjett. Omsetningen på Klubben er ca. kr. 250.000 under budsjett. Omsetningssvikten samt dyrere innsatsfaktorer i form av kokkeleie og råvarer har gitt et underskudd på kr. 47.174 mot budsjettert overskudd kr. 421.000. STARTKONTINGENTER Reduksjon fra fjorår ca. kr. 265.000 skyldes i all vesentlighet lavere deltakelse på Færderseilasen.

INVENTAR/UTSTYR Postene viser en økning fra i fjor på ca. kr. 465.000, dette er omtrent som budsjettert, og skyldes planlagte ting vedrørende havneaktiviteter, brygger, inventar og utstyr samt direkte båtrelaterte kostnader. UTGIFTER KURS/INSTRUKSJON Viser en nedgang fra fjoråret, dette skyldes i først og fremst mer bruk av egne timelønnede trenere og gratis innsats fra foreldretrenere framfor bruk av innleiet hjelp. LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Reduksjon ca. kr. 153.000 fra i fjor. Se kommentar over vedrørende gratis trenerinnsats. Lønningene er gitt en inflatorisk endring og det er i noen måneder betalt dobbelt for økonomifunksjonen. DATAKOSTNADER Øker med ca. kr. 120.000 sammenlignet med i fjor. Budsjettoverskridelse er på ca. kr. 185.000 og vedrører i hovedsak ekstra tilpasninger i nytt medlemssystem. STRØM OG RENHOLD Øker med ca. kr. 510.000 fra fjoråret, og har en budsjettoverskridelse på kr. 175.000. Dette skyldes avsetning for en regning på reparasjon av en vannmåler med tilhørende vannavgift vi ikke har mottatt, samt en spesielt kald vinter med svært høye strømpriser. ANNEN FREMMED TJENESTE Kostnadsført i år er kr. 833.777. Av dette beløpet skriver ca. kr. 170.000 seg til innleiet kokkehjelp på Klubben og ca. kr. 526.000 konsulenttjenester vedrørende bygging av nytt seilsenter på Ulabrand. Budsjettoverskridelsen vedrørende dette er styregodkjent i egen sak. KONTORREKVISITA OG KOPIERING, TELEFON, PORTO, VAKTHOLD Økning ca. kr. 139.000 fra i fjor, totalt tilnærmet på budsjett. Økning skyldes at noe mer materiell nå kan produseres på egen maskin, samt noen flere personer i foreningen gir litt høyere telefonikostnader. STØTTE TIL AKTIVE Støtten tilsvarer de budsjetterte tall inkludert en tilleggsbevilgning og er omtrent på nivå med fjoråret. I fjor ble det oppløst en reserve som ga et litt mindre kostnadsført beløp. KONTINGENTER Posten omfatter medlemskontingent til Norges Seilforbund.

HAVNEAKTIVITETER Viser en økning på kr. 791.000, dette skyldes økninger i havneleie samt bedret kapasitet i forbindelse med nye brygger ferdigstilt i fjor høst.

TAP PÅ KRAV Posten omfatter de tidligere omtalte kr. 65.281 i tapt medlemskontingent/båtavgift, samt kr. 28.521 i tap på fordringer vedrørende Klubben.

TRENINGSAKTIVITETER OG KURS Øker med ca. kr. 330.000, noe som reflekterer den hyggelige økte aktiviteten på Ulabrand blant juniorseilerene.

RENTEINNTEKTER Til tross for noe høyere rentesatser er det en liten reduksjon fra fjoråret. Dette skyldes at gjennomsnittlig innestående i bank har vært noe lavere enn tidligere.

VAREKJØP KLUBBEN Økning med rundt kr. 500.000 fra fjoråret, men da var det bare drift i 9 måneder i KNS’ regi. Varekost har øket med rundt 3 prosentpoeng uten at dette har latt seg videreføre i høyere inntekter. Det er også dyrt å opprettholde de rimelige medlemstilbudene til seiler- og søndagsmiddag, spesielt så lenge de fleste medlemmer ikke benytter seg av disse tilbudene. REGATTAKOSTNADER OG REISEKOSTNADER Til sammen utgjør disse to postene henholdsvis kr. 1.187.000 i fjor og kr. 1.270.000 i år, mot budsjett kr. 1.093.000. Avvik skyldes blant annet høyere sponsor- og premiekostnader. DRIFT BÅTER, REPARASJON/VEDLIKEHOLD OG

28 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

Per Børstein Økonomisjef


SAK 2 - Resultatregnskap

 

Driftsinntekter Kontingent og båtavgift Salgsinntekter inkl. Klubben Startavgift Sponsorinntekter og støtte Utleie havn, kran, parkering og lokaler Treningsavgifter og kursinntekter Diverse inntekter / avskrivning innskudd havn Sum driftsinntekter





 

3 644 641 2 925 272 1 994 012 1 743 728 6 750 752 2 803 028 1 829 732 21 691 165

4 237 479 3 646 402 1 728 998 1 510 046 7 542 367 3 132 834 1 697 676 23 495 801

4 077 000 3 830 000 1 865 000 1 545 000 7 389 000 2 986 000 1 876 000 23 568 000

-1 016 296 -250 698 -230 943 -681 025 -97 319 -544 111 -103 598 -185 595 -268 713 -907 339 -9 008 853 -156 902 -435 505 -762 970 -2 326 055 -501 837 -938 131 -318 840 -230 589 -377 034 -305 478 -643 472 -211 378 -50 164 -250 007 -314 556 270 0 -84 819 -21 201 957

-1 504 490 -233 442 -231 807 -681 004 -117 799 -809 666 -69 390 -515 812 -215 315 -575 460 -8 856 294 -83 125 -576 514 -882 575 -2 271 110 -446 969 -1 447 805 -312 551 -243 921 -833 777 -431 393 -460 336 -340 000 -51 394 -313 254 -333 585 -48 458 -93 801 -41 127 -23 022 174

-1 458 000 -98 000 -180 000 -656 000 -128 000 -429 000 -124 000 -224 000 -281 000 -658 000 -9 466 000 -165 000 -820 000 -697 000 -2 366 000 -477 000 -1 273 000 -484 000 -272 000 -295 000 -420 000 -664 000 -300 000 -35 000 -324 000 -324 000 -53 000 0 -85 000 -22 756 000

Driftsresultat

489 208

473 627

812 000

Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Bidrag fra fondene Netto finansinntekter

222 618 -1 433 6 611 227 796

144 388 -4 661 11 546 151 272

135 000 0 5 000 140 000

Årsresultat

717 004

624 899

952 000

Foreslås overført egenkapital

717 004

624 899

Driftskostnader Varekjøp Invitasjoner, seilingsbest. og trykksaker Møtekostnader og Sjøen for Alle Seilas Transport/bilkostnader Regattakostnader Forbruksmateriell Drift båter Annonser Utgifter kurs/instruksjon Lønn og sosiale kostnader (note 2, 3) Honorar revisor og advokat Reparasjoner og vedlikehold Datakostnader Ordinære avskrivninger (note 4) Leie lokaler og brygger Strøm og renhold Inventar og utstyr Kontorrekvisita og kopiering Annen fremmed tjeneste Telefon, porto, vakthold Reise og diett Støtte til aktive Gaver og representasjon Kontingenter Forsikringspremier Diverse kostnader Tap på krav Bank og kortgebyrer Sum driftskostnader

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

29


Balanse pr. 30.september

30 Kongelig Norsk Seilforening - Ă&#x2026;rsrapport 2010


Noter til regnskapet

 

                       



      



    

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

31


Noter til regnskapet

 



  



















































 

         







































 

 

 

 



 







































  



  

 





 





 





 



































 





 

















































 



 



      

32 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010




Revisjonsberetning for 2009/2010

Kongelig Norsk Seilforening - Ă&#x2026;rsrapport 2010

33


Kontantstrømsanalyse







      

    

 



   







      

      

    

    

  

  





      



       

34 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010


KontrollkomitĂŠens beretning

Kongelig Norsk Seilforening - Ă&#x2026;rsrapport 2010

35


SAK 2 - Aktivitetsregnskap- / Budsjett

  







 

 

 

 



 

 

 

 











 

 

 

 

 













 

 

 

 













 

 

 

 













 

 

 

 













 

 

 

 











 

 

 

 

 































 

 











 

 

 

































  





 

 

36 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010





 




SAK 2 - Aktivitetsregnskap- / Budsjett

  











 

 



 

 

 













 

 

 

 

















 



















 

















 

 

 

 













 

 

 

 













 

 

 

 













 

 

 

 













 

 

 

 











 

 

 

 

 











 

 

 

 

 







































 

 

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

37


SAK 2 - Aktivitetsregnskap- / Budsjett

  

 



 

 



















 

 

 



















 



















 







 





















 

 







Båter

    

    

  

 

 



   

  

  

 

 



Netto investeringer

1 913 000

38 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010


SAK 2 - Aktivitetsregnskap- / Budsjett

 

Driftsinntekter Kontingent og båtavgift Salgsinntekter inkl. Klubben Startavgift Sponsorinntekter og støtte Utleie havn, kran, parkering og lokaler Treningsavgifter og kursinntekter Diverse inntekter / avskrivning innskudd havn Sum driftsinntekter

 

 

4 237 479 3 646 402 1 728 998 1 510 046 7 542 367 3 132 834 1 697 676 23 495 801

4 000 000 3 641 000 1 984 000 2 731 000 7 627 000 3 057 000 1 619 000 24 659 000

-1 504 490 -233 442 -231 807 -681 004 -117 799 -809 666 -69 390 -515 812 -215 315 -575 460 -8 856 294 -83 125 -576 514 -882 575 -2 271 110 -446 969 -1 447 805 -312 551 -243 921 -833 777 -431 393 -460 336 -340 000 -51 394 -313 254 -333 585 -48 458 -93 801 -41 127 -23 022 174

-1 417 000 -254 000 -148 000 -775 000 -89 000 -734 000 -114 000 -156 000 -206 000 -432 000 -9 497 000 -180 000 -825 000 -733 000 -2 310 000 -509 000 -1 325 000 -429 000 -200 000 -2 428 000 -446 000 -725 000 -300 000 -26 000 -309 000 -337 000 -50 000 0 -33 000 -24 987 000

Driftsresultat

473 627

-328 000

Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Bidrag fra fondene Netto finansinntekter

144 388 -4 661 11 546 151 272

100 000 0 5 000 105 000

Årsresultat

624 899

-223 000

Driftskostnader Varekjøp Invitasjoner, seilingsbest. og trykksaker Møtekostnader og Sjøen for Alle Seilas Transport/bilkostnader Regattakostnader Forbruksmateriell Drift båter Annonser Utgifter kurs/instruksjon Lønn og sosiale kostnader (note 2, 3) Honorar revisor og advokat Reparasjoner og vedlikehold Datakostnader Ordinære avskrivninger (note 4) Leie lokaler og brygger Strøm og renhold Inventar og utstyr Kontorrekvisita og kopiering Annen fremmed tjeneste Telefon, porto, vakthold Reise og diett Støtte til aktive Gaver og representasjon Kontingenter Forsikringspremier Diverse kostnader Tap på krav Bank og kortgebyrer Sum driftskostnader

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010 39


Fondsregnskap pr. 30.09-10

 

     

  



      

   

  

 

    

  

   

  





      

    

     

    

 



  





 





 



 







40 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

    

   

   

  





  

 

 



   

  






Styremedlemmer i de enkelte fond

 

   

  

 

suzri@online.no

   

  

 

suzri@online.no

    

 

Ragnar Klevaas  ragnar.klevaas@online.no 

 

  

   

  

  

  

Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010

41


foreslår at kontingenten ikke økes i 2009 Styrets foreslårStyrets at kontingenten ikke økes i 2009

SAK 3 - Kontingenter og avgifter 2005

20062005 20072006 20082007 20092008

2009

Medlemmer i Oslo og25 omegn over 25 år, samt 850,-850,- 900,-850,- 900,-900,- 900,-900,Medlemmer i Oslo og omegn over år, samt 850,medlemmer utenfor Norden medlemmer utenfor Norden Medlemmer innenfor Norden for øvrig 700,Medlemmer innenfor Norden for øvrig 700,-700,- 750,-700,- 750,-750,- 750,-750,Ektefelle/samboer til medlem ktefelle/samboer til medlem 275,275,-275,- 325,-275,- 325,-325,- 325,-325,Medlemmer Medlemmer mellom 19 og mellom 25 år 19 og 25 år 350,350,-350,- 400,-350,- 400,-400,- 400,-400,-

Medlemmer Medlemmer under 19 år under 19 år Livsvarig medlemskap vsvarig medlemskap

2010

2011 985,-

900,MED 985,750,325,-

325,-

325,-

400,JUN 250,250,-

250,-

400,-

400,-

200,-200,- 250,-200,- 250,-250,- 250,-250,25.000,25.000,25.000,25.000,- 25.000,-25.000,25.000,- 25.000,25.000,25.000,25.000,Livsvarig for medlemskap for ektefelle/samboer til 15.000,15.000,15.000,15.000,- 15.000,-15.000,vsvarig medlemskap ektefelle/samboer til 15.000,- 15.000,15.000,15.000,15.000,livsvarig medlem vsvarig medlem Båtavgift forover medlemmer over 25 år 300,300,Familiekontingent åtavgift for medlemmer 25 år 300,-300,- 300,-300,- 300,-300,- 300,-300,Båtavgift for medlemmer over 25 300,300,300,- Båtavgift for medlemmer under 25 år 150,150,150,150,150,- 400,- åtavgift for medlemmer under 25 år 150,150,150,150,150,200,-

Båtavgift for medlemmer over 25

150,-

150,-

150,-

SAK 4 - Orientering om Ulabrandprosjektet

25.000,15.000,1850,400,-

250,-

250,-

SAK 5 -Budsjett

Se side 27

Se side 36-39

SAK 6 - Forslag om revidering av lovene Styret og Lovkomiteen har arbeidet med en revidering av KNS lover for å bringe dem i samsvar med NIFs basislovnorm for idrettslag som vi er pålagt å møte. De er i hovedsak fire forhold som berøres av reformen: 1. Kjønnsnøytralitet Innføring av kjønnsnøytrale titler (fra styreformann til styreleder. Fra varamann til varamedlem). Æresformannstittelen berøres ikke av dette. 2. Rådets rolle Rådets funksjon finnes ikke i NIFs lovnorm. Vi ønsker imidlertid å beholde Rådet som et rådgivende organ for styret med de samme funksjoner som før. NIF og OIK (som skal godkjenne våre lover ) aksepterer imidlertid ikke at Rådet kan a) kalle inn til ekstraordinært årsmøte (§§ 6 pkt.1 og 9 pkt. 5 i gammel lov) ved dissens

med styret, og b) kan blokkere et styrevedtak ved at det skal kalles inn til et årsmøte. Det er et absolutt krav fra NIF at det ikke skal være noe organ som kan intervenere mot et styre mellom årsmøtene. Disse endringene fremkommer ved sammenligning av de ovennevnte §§ og §§ 14 og 16 i ny lov. i § 14 er det imidlertid gitt adgang til at Rådet kan be styret om å innkalle til ekstraordinært årsmøte ved dissens mellom styret og rådet. Kravet til at medlemmer kan kreve slik innkalling er senket fra 1/3 til 1/10 for å gi et bedre minoritetsvern. Endelig kan ikke valgkomiteen (Rådet) innstille kandidater på seg selv. Kandidatene skal velges etter innstilling fra styret.

å sette stopp for at båter som under normale, nasjonale flaggregler ikke kan føre norsk flagg heller ikke kan føre foreningens flagg. Ref. § 19 b i ny lov. 4. Paragrafenes rekkefølge Er nå mer like basislovnormen. Lovkomiteen og styret har laget et omfattende dokumentasjonsgrunnlag for alle endringer som er foreslått. Dette grunnlaget kan lastes ned fra www.kns.no eller det kan fås ved henvendelse til KNS administrasjon. Tlf. 23275600 eller pr. e-post: info@kns.no

Vi oppfordrer alle medlemmer med interesse for saken å se gjennom denne dokumentasjonen. De nye lovene vil bli gjennomgått på årsmøtet 3. Flaggreglene med hovedvekt på realitetsendringene. Administrasjonen og Peter T.M.Brandt har tidligere bedt styret om en presisering av vilkårene Vi anmoder om at spørsmål i første omgang retfor å kunne føre foreningens flagg . Man ønsker tes til generalsekretæren.

SAK 7 -Valg STYRET

Nytt Verv

Navn

Valgbarhet

Formann Tor Møinichen Foreslås gjenvalgt 1. Viseformann Anders Myhre Foreslås gjenvalgt 2. Viseformann Karianne Undrum Melleby Ikke på valg Styremedlem Trine Tjøm Foreslås gjenvalgt Styremedlem Tom B. K. Knutsen Ikke på valg Styremedlem Tom Ottar Ikke på valg Styremedlem Rolf Palmer Foreslås valgt Styremedlem Jørgen Stang Heffermehl Foreslås valgt Varamedlem Christian Begby Foreslås gjenvalgt Varamedlem Jeanette Lunder Foreslås valgt

Nåværende verv Formann 1. Viseformann 2. Viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ny Varamedlem Ny

RÅDET (velger sin egen ordfører) Medlem Jørgen Heje Foreslås valgt Medlem Medlem Rudolph Doornbos Ikke på valg Medlem Medlem Lars A. Knudsen Ikke på valg Medlem Medlem Ragnar Klevaas ikke på valg Medlem Medlem Stig M. Herbern ikke på valg Medlem Medlem Bente Gjerpen Foreslås valgt Ny Medlem Marit Grundseth Foreslås valgt Ny Medlem Sverre Lorentzen Foreslås valgt Ny Medlem Iver Waalen Foreslås valgt Ny Kontrollkomitéen (velger sin egen leder) Medlem Marie Klippenberg Foreslås valgt Medlem Medlem Bjørn Løken Foreslås valgt Medlem Medlem Pål A. Næss Foreslås valgt Medlem ESKADRESJEF - Styret ber om fullmakt til å oppnevne Eskadresjef

SAK 8 - Æresmedlemsskap

OAS ÅRSMØTE - Styret ber om fullmakt til å oppnevne representanter til OAS årsmøte

Styret og rådet fremmer ingen forslag til æresmedlemsskap i 2011 42 Kongelig Norsk Seilforening - Årsrapport 2010


Styret har vedtatt å gi innbudt medlemskap og hederstegn til følgende medlemmer. Innbudte medlemskap: Paal Erik Bryhn Haakon Horn Nils Hauff

Hederstegn: Petter Ringvold Lars Knudsen Thorleif Thorleifsson Børge Ousland


Seiling -en ren glede KONGELIG NORSK SEILFORENING

Huk Aveny 1 -0287 Oslo - Tlf. 23275600 - info@kns.no - www.kns.no

Aarsrapport 2010  

rapport seiling, regatta, seilskole, kurs, trening, elite, handikappseiling, matchrace, havn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you