Page 1

ΔΖΑΔΖΗΠΡΑΗΕ ΝΓΞΖΜΔΖΗΕ ΓΗΔΜΟΕ ΠΕΟ ΜΙΑΔΑΟ ΔΕΙΜΟΖΜΓΞΑΦΖΑΟ ΗΑΖ ΘΜΓΜΡ ΠΜΡ 4μο ΓΡΙΚΑΟΖΜΡ ΟΝΑΞΠΕΟ «ΓΖΑΚΚΕΟ ΞΖΠΟΜΟ» Σεύπμξ 1 – Υνηζημύγεκκα 2013 – Η Μαζεηηθή δηάζηαζε είκαη ειεύζενα πνμζβάζημε μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ ημο ζπμιείμο μαξ θαη δεκ απμηειεί ζε θαμηά πενίπηςζε πνμσόκ πνμξ πώιεζε.

ΟΡΚΑΚΠΕΟΑΙΓ ΠΜΚ ΠΖΠΜ ΝΑΠΞΖΗΖΜ ΗΑΖ ΠΕ ΙΑΞΖΚΑ ΘΑΙΝΞΑΗΕ-ΝΘΑΗΑ Πμ βνάδο ηεξ 29εξ Κμεμβνίμο 2013 θαηέθζαζε ζηεκ Ημομακηάνεημ Νηκαθμζήθε ηεξ Οπάνηεξ ε μμάδα Δεμμζημγναθίαξ θαη Θόγμο ημο 4μο Γομκαζίμο Οπάνηεξ «Γηάκκεξ Ξίηζμξ», με ζθμπό κα θαιύρεη δεμμζημγναθηθά ηα εγθαίκηα ηεξ κέαξ έθζεζεξ ηεξ Νηκαθμζήθεξ. Η έθζεζε με ηίηιμ «Υανημγναθία ημο Υώνμο θαη ημο Υνόκμο», πμο εγθαηκηάζηεθε από ηε Δηεοζύκηνηα ηεξ Γζκηθήξ Πηκαθμζήθεξ θ. Μανίκα Λαμπνάθε – Πιάθα, πανμοζία πακεπηζηεμηαθώκ δαζθάιςκ, πμιηηηθώκ θαη πιήζμοξ θόζμμο, πενηέπεη πάνηεξ ημο εονύηενμο ειιαδηθμύ πώνμο, ηεξ πενηόδμο από ημκ 15μ έςξ ημκ 19μ αηώκα, πμο ακήθμοκ ζηε ζοιιμγή ημο πακεπηζηεμηαθμύ θαζεγεηή Ιαηνηθήξ θ. Πακαγηώηε ΢μοθάθμο. Σα μέιε ηεξ μμάδαξ μαξ πενηεγήζεθακ θαηανπάξ ζημ πώνμ ηεξ έθζεζεξ θαη παναηήνεζακ με ζαομαζμό θαη πνμζήιςζε ηα εθζέμαηα, ηα μπμία ήηακ πςνηζμέκα ζε έλη εκόηεηεξ: Υενζαία πανημγναθία, Νεζηώηηθε πανημγναθία, Ιζημνηθή πανημγναθία, Θνεζθεοηηθή πανημγναθία, Πνμμεηςπίδεξ θαη ΢αηηνηθή πανημγναθία

ΝΓΞΖΙΓΚΜΚΠΑΟ ΠΑ ΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ

ΔΖΑΒΑΟΠΓ: Ιε ηε μαηηά ηεξ ζοκηαθηηθήξ μαξ μμάδαξ

ΔΖΑΒΑΟΠΓ ΓΝΖΟΕΟ: Δώζαμε ημ δηθό μαξ ηέιμξ ζε μηα ηζημνία Αδέζπμηα δώα Μ ενςηζμόξ επζέξ θαη ζήμενα 3 Δεθεμβνίμο: Ναγθόζμηα εμένα Αηόμςκ με Γηδηθέξ Ακάγθεξ Γνάθμκηαξ θείμεκα Βηβιημπανμοζίαζε

΢ηε ζοκέπεηα, ε μμάδα μαξ ζοζηήζεθε ζηεκ θ. Γεςνγία Καθμύνμο Υνόκε, Γπημειήηνηα ηεξ Γζκηθήξ Πηκαθμζήθεξ, ε μπμία μαξ οπμδέπζεθε ζενμά. Όπςξ όιμη γκςνίδμομε, ε θ. Καθμύνμο θαηαβάιιεη άμθκεξ πνμζπάζεηεξ, γηα κα

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 1


θένεη ζε επαθή ημοξ ΢πανηηάηεξ, θαη ηδίςξ εμάξ ημοξ μαζεηέξ, με ηεκ ηέπκε ηεξ δςγναθηθήξ. Αθμιμύζεζακ ηα εγθαίκηα ηεξ έθζεζεξ με έκακ πενηεθηηθό ιόγμ ηεξ θ. Λαμπνάθε-Πιάθα, αιιά θαη ημο θαζεγεηή θ. ΢μοθάθμο, πμο εκεμένςζακ ημοξ επηζθέπηεξ γηα ηα εθζέμαηα ηεξ Πηκαθμζήθεξ, ηα μπμία ζα βνίζθμκηαη ζηε ΢πάνηε μέπνη ημ ηέιμξ Μανηίμο.

Γηα κα δηαβάζεηε πνόζθαηε ζοκέκηεολε ημο Σίημο Παηνίθημο παηήζηε εδώ

Νμημξ είκαη μ Πίημξ Ναηνίθημξ; Ναηήζηε εδώ.

Johann Baptist Homann (1664-1724), «Atlas Novus», Νονεμβένγε, 1710, επηπνςμαηηζμέκε παιθμγναθία, 48x28 εθ.

Μεηά ημ πέναξ ηςκ εγθαηκίςκ, ε θ. Καθμύνμο μαξ ζύζηεζε ζηε Δηεοζύκηνηα ηεξ Γζκηθήξ Πηκαθμζήθεξ, ε μπμία δέπηεθε με μεγάιε εοπανίζηεζε κα απακηήζεη ζηηξ ενςηήζεηξ μαξ. Πνμξ μεγάιε μαξ έθπιελή ηεκ ίδηα ζηηγμή μαξ γκώνηζε ημκ πμηεηή Σίημ Παηνίθημ, γηα ηεκ πανμοζία ημο μπμίμο δεκ ήμαζηακ εκεμενςμέκμη. Έηζη όιμη εμείξ, μη μηθνμί δεμμζημγνάθμη θαη μη εθιεθημί πνμζθεθιεμέκμη βνεζήθαμε ζημ πώνμ ημο γναθείμο ηεξ, όπμο πήναμε ηεκ πνώηε μαξ ζοκέκηεολε. Με ηα ζεμεηςμαηάνηα θαη ηηξ θάμενεξ ζημ πένη άνπηζε μηα πμιύ επμηθμδμμεηηθή ζοδήηεζε. Γκώ ανπηθά οπμζπεζήθαμε κα ζέζμομε ιίγεξ ενςηήζεηξ, γηα κα μεκ θμοναζημύκ μη πνμζθεθιεμέκμη, μ δήιμξ θαη ε αγάπε ημο θ. Παηνίθημο θαη ηεξ θ. Λαμπνάθε γηα ηεκ ηέπκε θαη ηα παηδηά μδήγεζακ ζε μηα ζοδήηεζε μίαξ πενίπμο ώναξ. Η πνώηε ενώηεζε αθμνμύζε ημκ Σίημ Παηνίθηo. Σμο δεηήζαμε κα μαξ μηιήζεη γηα ηεκ πνόζθαηε πμηεηηθή ημο ζοιιμγή «΢ε βνίζθεη ε πμίεζε» (2012) θαη μαξ απάκηεζε πςξ είκαη μία ζοιιμγή πμο εθθνάδεη ηα δηιήμμαηα ηεξ δςήξ ημο, θαζώξ θαη ηεκ εζηθή ημο ζηάζε απέκακηη ζημκ θόζμμ. Μαξ πνμέηνερε, ςζηόζμ, κα μεκ νςηάμε ημοξ ίδημοξ ημοξ δεμημονγμύξ γηα ημ ένγμ ημοξ, αιιά κα πνμζπαζμύμε κα ακαθαιύρμομε μη ίδημη ηη έπεη κα πεη θάζε πμίεμα ζημκ θαζέκα μαξ πςνηζηά. Καηόπηκ, απεοζοκόμεκε ζηεκ θ. Μανίκα Λαμπνάθε-Πιάθα, μία άιιε μαζήηνηα νώηεζε ζπεηηθά με ημ επίπεδμ δοζθμιίαξ ηεξ δμοιεηάξ ηεξ Γζκηθήξ Πηκαθμζήθεξ. Η θ. Λαμπνάθε – Πιάθα απάκηεζε πςξ ημ ένγμ ηεξ Πηκαθμζήθεξ πςνίδεηαη ζε δύμ ζθέιε: ημ εζςζηνεθέξ, πμο ζπεηίδεηαη με ηηξ δναζηενηόηεηεξ εκηόξ ηεξ Πηκαθμζήθεξ, ηε ζοκηήνεζε ηςκ πηκάθςκ, ημκ ηνόπμ πανμοζίαζήξ ημοξ, ημκ οπμμκεμαηηζμό ημοξ θιπ. θαη ημ ελςζηνεθέξ, πμο αθμνά ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ Πηκαθμζήθεξ ςξ δςκηακμύ μνγακηζμμύ πμο δηαηενεί αμείςημ ημ εκδηαθένμκ ημο θμηκμύ, με ηα εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα, ηηξ πενημδηθέξ εθζέζεηξ θιπ. Η επόμεκε ενώηεζε έγηκε πνμξ ημκ πμηεηή, ζπεηηθά με ημ πόηε κηώζεη ηεκ ακάγθε κα θαηαθύγεη ζηεκ πμηεηηθή δεμημονγία. Ο ίδημξ μαξ απάκηεζε πςξ θάζε άκζνςπμξ έπεη πμιιά πνάγμαηα ζημ μοαιό ημο, πμο θάπμηε κηώζεη ηεκ

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Η θ. Μανίκα Λαμπνάθε-Πιάθα εγθαηκηάδεη ηεκ έθζεζε

Γηα κα δηαβάζεηε ημ βημγναθηθό ηεξ θ. Θαμπνάθε-Νιάθα, παηήζηε εδώ.

Σελίδα 2


ακάγθε κα εθθνάζεη. Καηά ζοκέπεηα, γνάθεη πμηήμαηα όπμο απμηοπώκμκηαη μη ζθέρεηξ ημο θαη ε ζηάζε ηεξ δςήξ ημο. Μαξ ζομβμύιερε κα παναηενμύμε δηανθώξ ηα πάκηα γύνς μαξ θαη κα ζέημομε ηα πημ απιά ενςηήμαηα, όπςξ, γηα πανάδεηγμα, «πώξ θαηαζθεοάζηεθε αοηό ημ έπηπιμ» θαη κα πνμζπαζμύμε κα ακαζοκζέζμομε όιε ηεκ ηζημνία ημο (πώξ λεθίκεζε ςξ δέκηνμ, ηη είπε ζομβεί μιόγονά ημο, πμημη ημ έθμρακ, πμύ ηαλίδερε, πμημξ ημ θαηαζθεύαζε, πμηα ήηακ ηα όκεηνά ημο θιπ). Μαξ πνμέηνερε κα απμμκεμμκεύμομε ηα πμηήμαηα πμο αγαπμύμε, ώζηε κα είμαζηε αοηάνθεηξ, κα ηα ακαθαιμύμε θάζε ζηηγμή ζηε μκήμε μαξ θαη κα μεκ έπμομε ακάγθε ζε αοηόκ ημκ ημμέα ημοξ οπμιμγηζηέξ. Μαξ πανόηνοκε κα θναηάμε ζεμεηώζεηξ γηα ό,ηη μαξ θάκεη εκηύπςζε, ώζηε κα ζημπαδόμαζηε ζηε ζοκέπεηα γη΄ αοηό θαη κα μεκ πεημύκ μαθνηά μαξ μη ηδέεξ θαη μη εμπκεύζεηξ μαξ. Μαξ ζύμηζε όηη μ ηόπμξ μαξ γέκκεζε δύμ ζπμοδαίμοξ πμηεηέξ, ημ Ν. Βνεηηάθμ θαη ημ Γ. Ρίηζμ θαη μαξ εοπήζεθε κα ακηιμύμε δηδάγμαηα από ηεκ πμίεζή ημοξ θαη (γηαηί όπη;) κα ημοξ μημεζμύμε. Η θ. Λαμπνάθε-Πιάθα με ηε ζεηνά ηεξ, ημ ίδημ δεζηή θαη ακζνώπηκε, μμηνάζηεθε μαδί μαξ ηηξ εμπεηνίεξ ηεξ όπη μόκμ ςξ πακεπηζηεμηαθήξ δαζθάιαξ αιιά θαη ςξ θνηηηθμύ ηεξ Σέπκεξ. Μαξ μίιεζε γηα ημκ θόζμμ γύνς μαξ θαη γηα ημκ ηνόπμ πμο ημκ πανμοζίαζακ μη ημπνεζημκηζηέξ θαη μαξ πνμέηνερε κα μεκ οπμηημμύμε ηα απιά θαζεμενηκά πνάγμαηα, γηαηί είκαη αοζεκηηθά: ηε γιώζζα ηςκ παππμύδςκ μαξ, ηε γκώζε ηςκ γηαγηάδςκ μαξ γηα ηα θοηά, ηα πόνηα, ηα ακηηθείμεκα ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ. Μαξ ζομβμύιερε κα θαιιηενγμύμε ζοκέπεηα ημ γιςζζηθό μαξ όνγακμ, ζομίδμκηάξ μαξ ηα ιόγηα ημο Βηηγθεκζηάηκ όηη «ηα όνηα ημο θόζμμο μαξ είκαη ηα όνηα ηεξ γιώζζαξ μαξ». ΢ημ ηέιμξ αοηήξ ηεξ αιεζηκά πμιύηημεξ εμπεηνίαξ ακακεώζαμε ημ «νακηεβμύ» μαξ με ημκ θ. Παηνίθημ, με ζηόπμ ηε ζοδήηεζε ζπεηηθά με ηε κέα ημο ζοιιμγή εκώ οπμζπεζήθαμε ζηεκ θ. Λαμπνάθε –Πιάθα κα επηζθεθζμύμε ηεκ Γζκηθή Πηκαθμζήθε.

Ε έθζεζε γηα ηε πανημγναθία ζα θηιμλεκεζεί ζηεκ Ημομακηάνεημ Νηκαθμζήθε Οπάνηεξ έςξ ηηξ 31 Ιανηίμο. Θα αθμιμοζήζεη έθζεζε ημο μεγάιμο Κεμέιιεκα δςγνάθμο Οπύνμο Ναπαιμοθά.

Γηα κα δηαβάζεηε θείμεκμ ηεξ θ. Γεςνγίαξ Ηαθμύνμο - ΢νόκε ζπεηηθό με ηεκ επίζθερε ηεξ μμάδαξ μαξ, παηήζηε εδώ.

Γεςνγία Ιειηάθμο

ΑΗΜΡΟΠΕΗΑΚ ΟΠΑ ΓΓΗΑΖΚΖΑ: Μ θαζεγεηήξ Ομοθάθμξ γηα ηε πανημγναθία: «Ε πανημγναθία είκαη μηα μιόθιενε επηζηήμε ζηεκ μπμία εμπιέθμκηαη μηα ζεηνά από γκςζηηθά ακηηθείμεκα, πανημγνάθμη, μαζεμαηηθμί, γεςγνάθμη, θοζηθμί, πενηεγεηέξ, καοηηθμί, θηιόζμθμη. Μη πενηζζόηενμη από αοημύξ, γηα κα μεκ πς όιμη, είπακ ειιεκηθή παηδεία. Δεμμζίεοακ ειιεκηθά θαη ιαηηκηθά γη΄αοηό θαη μηα ζεηνά από αοημύξ ημοξ πάνηεξ εζηηάδεη ζηεκ ανπαία μοζμιμγία, ζηεκ ανπαία ειιεκηθή θιαζηθή παηδεία, θηιμζμθία θαη ηζημνία.»

Από ηεκ εκόηεηα ηεξ ζνεζθεοηηθήξ πανημγναθίαξ

«Βιέπμκηαξ ηεκ πανημγναθία ςξ μηα επηζηήμε μιόθιενε, ακηηιήθζεθα όηη με ημκ ίδημ ηνόπμ πμο δεκ μπμνεί κα είζαη θαη μνζμπεδηθόξ θαη μθζαιμίαηνμξ θαη γοκαηθμιόγμξ, έηζη θαη ζηε πανημγναθία πνέπεη κα ελεηδηθεοηείξ. Γη΄ αοηό θη εγώ εζηίαζα ημ εκδηαθένμκ μμο μεηά από έκακ ανπηθό αβέβαημ βεμαηηζμό, ζημ πώνμ ημκ ειιαδηθό, ζημκ εονύηενμ ειιαδηθό πμο είκαη ε ακαημιηθή Ιεζόγεημξ, ε γε ηεξ Ζςκίαξ.»

Γοπανηζημύμε ηεκ θ. Γεςνγία Καθμύνμο – Υνόκε γηα ηε βμήζεηά ηεξ θαη ημ οιηθό πμο μαξ παναπώνεζε.

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 3


Ε θ. Ιανίκα Θαμπνάθε-Νιάθα γηα ηεκ πνμζπάζεηα ηςκ πνώηςκ πανημγνάθςκ «Βιέπμομε όηη, μη πνώημη πανημγνάθμη δεκ έπμοκ ηεκ αζθαιή γκώζε ηςκ μνίςκ ηςκ πςνώκ πμο έπμομε ζήμενα, με ηα θαηαπιεθηηθά ζοζηήμαηα μέηνεζεξ θαη πανημγνάθεζεξ. Γθεί βιέπεη θακείξ ηε θοζηθή πνμζπάζεηα ημο ακζνώπμο κα θαηαθηήζεη ζηγά-ζηγά ημκ θόζμμ. Αοηή ε πνμζπάζεηα ελεγήζεθε από ημοξ ανπαίμοξ Έιιεκεξ, γηα ημοξ μπμίμοξ είμαζηε πενήθακμη!»

Γεςνγία Ιειηάθμο

Από ηεκ εκόηεηα ηεξ ζαηηνηθήξ πανημγναθίαξ

Ε μαζήηνηα Κόνηα Δεμάθε, πμο ήηακ πανμύζα ζηε ζοκάκηεζε με ημκ θ. Πίημ Ναηνίθημ θαη ηεκ θ. Ιανίκα Θαμπνάθε Νιάθα, απμζεζαύνηζε ηηξ παναθάης ζομβμοιέξ ημοξ πνμξ ηεκ μμάδα δεμμζημγναθίαξ: 1. Πίημξ Ναηνίθημξ: - "Δεκ λένς ακ πνέπεη κα νςηάηε ημοξ πμηεηέξ ζπεηηθά με όζα είπακ ζημ μοαιό ημοξ όηακ έγναθακ έκα πμίεμά ημοξ. Η θαιή πμίεζε απαηηεί πμιύ πνόκμ, γηα κα ακαιοζεί. Σα μεγάια πμηήμαηα είκαη ηόζμ πιμύζηα ζε κμήμαηα πμο θάηη δηαθμνεηηθό έπμοκ κα πμοκ ζημκ θαζέκα μαξ." - "Ο ίδημξ μ πμηεηήξ δεκ πνέπεη κα θάκεη θνηηηθή γηα ημ ένγμ ημο θαη κα ημ ενμεκεύεη. Σεκ θνηηηθή ηεκ θάκεη μ ακαγκώζηεξ θαη μ πμηεηήξ επςθειείηαη από αοηήκ."

Από ηεκ εκόηεηα ηεξ ηζημνηθήξ πανημγναθίαξ

- “Καιό είκαη κα λακανπίζμομε κα απμμκεμμκεύμομε ηα πμηήμαηα πμο αγαπάμε, όπςξ θάκαμε παιηά ζημ ζπμιείμ. Έηζη, δεκ ζα έπμομε ακάγθε ημκ οπμιμγηζηή. Σα πμηήμαηα αοηά ζα απμηειμύκ πενημοζία μαξ, ζηεκ μπμία ζα ακαηνέπμομε μπμηαδήπμηε ζηηγμή”.

Ιανίκα Θαμπνάθε-Νιάθα: - "Ο αιεζηκόξ πιμύημξ είκαη κα παίνεζαη ημκ θόζμμ γύνς ζμο, ηα απιά θαζεμενηκά πνάγμαηα." 2. - "Δεκ πνέπεη κα θμονάδεζαη πμηέ κα νςηάξ θαη κα μαζαίκεηξ. Ρςηάηε ηηξ γηαγηάδεξ θαη ημοξ παππμύδεξ ζαξ, γηα κα με παζεί ε γκώζε ημοξ ζπεηηθά με ημκ θόζμμ πμο μαξ πενηβάιιεη”.

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Από ηεκ εκόηεηα ηεξ κεζηςηηθήξ πανημγναθίαξ

Σελίδα 4


Με τη ματιϊ των μαθητών… Ιηα αλέπαζηε ανπή θαη μηα θμβενή ζοκέπεηα Πνηκ δομ πνόκηα ζημ ζπμιείμ μαξ ζογθεκηνώζεθακ γηα πνώηε θμνά ηα μέιε ηεξ Λέζπεξ Ακάγκςζεξ. Σα παηδία, πανόιμ πμο ήηακ ζομμαζεηέξ ζημ ίδημ ζπμιείμ, δεκ γκςνίδμκηακ μεηαλύ ημοξ, θη έηζη μέζα από έκα εοπάνηζημ ζεαηνηθό παηπκίδη θαη ηεκ πανμοζίαζε ηςκ αγαπεμέκςκ ημοξ βηβιίςκ απμθάζηζακ κα μάζμοκ θαιύηενα μ έκαξ ημκ άιιμκ, αθμύ ζα βνίζθμκηακ θάζε βδμμάδα ζημ ίδημ μένμξ με ζθμπό κα δηαζθεδάζμοκ αιιά θαη ηαοηόπνμκα κα ακηαιιάλμοκ ηδέεξ θαη απόρεηξ πάκς ζε δηάθμνα ζέμαηα πμο ημοξ απαζπμιμύζακ θαη κα πνμβιεμαηηζημύκ με θείμεκα, ηα μπμία επελενγάδμκηακ με ηε βμήζεηα ηςκ θαζεγεηώκ. Όμςξ, δεκ επνόθεηημ γηα θάπμημ ζπμιηθό μάζεμα, αθμύ θαηά ηε δηάνθεηα αοηήξ ηεξ δίςνεξ ζοκάκηεζεξ λεπκμύζακ εκηειώξ ηηξ οπμπνεώζεηξ ημοξ, δναμαημπμηώκηαξ απμζπάζμαηα δηαθόνςκ θεημέκςκ ή θάκμκηαξ άιιεξ δναζηενηόηεηεξ πμο ημοξ βμεζμύζακ κα ακαπηύλμοκ ηεκ ηθακόηεηα ηεξ θνίζεξ θαη όπη μόκμ. Γπηπιέμκ απμθόμηζακ ανθεηέξ γκώζεηξ γηα ηηξ ζεμακηηθόηενεξ πνμζςπηθόηεηεξ ηεξ πόιεξ ημοξ μέζα από επηζθέρεηξ πμο έθακακ. Με ηδηαίηενε εοπανίζηεζε δηάβαζακ θαη απήγγεηιακ ένγα πμηεηώκ, όπςξ μ Καβάθεξ, μ Ρίηζμξ θαη μ Βνεηηάθμξ, πμο είκαη γκςζημί ζε όιμ ημκ θόζμμ. Γθηόξ όμςξ από όια ηα παναπάκς αζπμιήζεθακ θαη με ηεκ ηεπκμιμγία μαζαίκμκηαξ πώξ κα θηηάπκμοκ μηα ειεθηνμκηθή αθίζα. Γπηπιέμκ, ηίμεζακ ανθεημύξ Έιιεκεξ πμηεηέξ μέζα από μειέηε πμηεμάηςκ ημοξ, εκώ πνμζπάζεζακ κα εηθάζμοκ ημ ηέιμξ θάπμηςκ δηεγεμάηςκ. ΢ήμενα είκαη εδώ γηα μηα κέα ημιμενή πνμζπάζεηα. Φέημξ έπμοκ έκακ κέμ ζηόπμ, ηεκ έθδμζε μηαξ ειεθηνμκηθήξ εθεμενίδαξ. Αοηή ε απόθαζε πάνζεθε έπεηηα από ζοδήηεζε μεηαλύ μαξ. Η εθεμενίδα αοηή ζα πενηέπεη ζέμαηα ηεξ επηθαηνόηεηαξ πμο αθμνμύκ άμεζα ημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο αιιά θαη ζέμαηα πμο ζα ημοξ παιανώκμοκ. Βέβαηα, μη ζηήιεξ πμο ζα ηεκ απμηειμύκ ζα είκαη γναμμέκεξ από ηα μέιε ηεξ δεμμζημγναθηθήξ μμάδαξ ημο ζπμιείμο. Με αοηό ημκ ηνόπμ μη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο ζα ένπμκηαη πημ θμκηά ζηεκ είδεζε, λεπκώκηαξ ηα μαζήμαηα ημο ζπμιείμο. Όια ηα μέιε ηεξ μμάδαξ ειπίδμοκ όηη ζα ηα θαηαθένμοκ με αοηή ηεκ θαηκμύνγηα πνόζθιεζε θαη οπόζπμκηαη όηη ζα θναημύκ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ πάκηα εκεμενςμέκμοξ γηα ηα ζέμαηα πμο ημοξ απαζπμιμύκ.

Sherlock Holmes

Από ηηξ πνώηεξ ζοκακηήζεηξ ηεξ Θέζπεξ ακάγκςζεξ δύμ πνόκηα πνηκ…

Γηα κα δηαβάζεηε ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ Θέζπεξ ακάγκςζεξ 2011-12, παηήζηε εδώ…

Πμ 2012 ηημήζαμε ημ Έημξ Βνεηηάθμο με πιήζμξ εθδειώζεςκ.

ΙΝΞΜΟΠΑ ΟΓ ΙΖΑ ΚΓΑ ΝΞΜΗΘΕΟΕ Φέημξ βνεζήθαμε μπνμζηά ζε μηα κέα πνόθιεζε, θαζώξ απμθαζίζαμε κα ζοκηάλμομε ηε δηθή μαξ ειεθηνμκηθή εθεμενίδα, πμο ζα ακαθένεηαη ζε όιεξ ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ζπμιείμο μαξ, θαη όπη μόκμ. Πνώηα όμςξ ζα πνέπεη κα θαζμνίζμομε ηη επηζομμύμε από ηεκ εθεμενίδα μαξ. Θα ήζεια ε εθεμενίδα αοηή κα θαιύπηεη έκα μεγάιμ θάζμα ζεμάηςκ πμο ζα θηκμύκ ημ εκδηαθένμκ όιςκ ηςκ μαζεηώκ ημο ζπμιεημύ μαξ, έηζη ώζηε κα είκαη εκενγή θαη δεμμθηιήξ ακάμεζα ζημοξ μαζεηέξ. Θα μπμνμύζαμε κα γνάθμομε άνζνα γηα πμιηηηζηηθέξ εθδειώζεηξ ή γεκηθόηενα εθδειώζεηξ εκηόξ ημο ζπμιείμο μαξ θαη κα ηηξ πνμηείκμομε ζημοξ μαζεηέξ, εκώ δεκ είκαη ακαγθαίμ κα πενημνίζμομε ηε δνάζε μαξ ζημ πώνμ ημο ζπμιείμο. Θα μπμνμύζαμε,ι.π., κα επεθηαζμύμε θμηκμπμηώκηαξ ηηξ απόρεηξ μαξ ζηηξ ανπέξ ηεξ πόιεξ μαξ θαη πνμηείκμκηαξ ηηξ ζθέρεηξ μαξ. Γηδηθόηενα ζα ήζεια μέζα από ηεκ εθεμενίδα μαξ, θαζώξ ζα

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Γηα κα δηαβάζεηε ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ Θέζπεξ ακάγκςζεξ θαη δεμημονγηθήξ απαζπόιεζεξ 2012-13, παηήζηε εδώ…

Σελίδα 5


αζπμιμύμαζηε με θμηκςκηθά πνμβιήμαηα θαη ζα ακαιύμομε ηηξ επηπηώζεηξ πμο πνμθαιεί μ ζύγπνμκμξ ηνόπμξ δςήξ ζηεκ θμηκςκία, κα πνμςζήζμομε ηεκ εοαηζζεημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ πάκς ζε δηάθμνα ζέμαηα θαη κα οπενεηήζμομε με ηηξ απόρεηξ μαξ ορειά ηδακηθά θαη αλίεξ. Σέιμξ , ημ ζεμακηηθόηενμ είκαη όηη ε εθεμενίδα μαξ ζα γίκεη αθμνμή κα γκςνηζημύμε θαιύηενα μεηαλύ μαξ θαη κα μάζμομε κα ζοκενγαδόμαζηε. Μαθάνη ε πνμκηά αοηή κα μαξ βμεζήζεη κα πεηύπμομε όιμοξ ημοξ ζηόπμοξ μαξ!

Νακςναία Δεμάθε

Ε Νηόδ Κάμε γηα ηε κέα μαξ πνμζπάζεηα… Δομ πνόκηα ηώνα πέναζακ πμο εμείξ απμθαζίζαμε με όνελε θαη ζέιεζε θάηη κα λεθηκήζμομε.

Φέημξ, ε Λέζπε Ακάγκςζεξ ημο ζπμιείμο μαξ μεηαηνάπεθε ζε μμάδα Δεμμζημγναθίαξ θαη Λόγμο, με ζθμπό κα δεμημονγήζεη μία ζπμιηθή εθεμενίδα. Αοηή ε εθεμενίδα απμηειεί μηα θαηκμύνγηα πναγμαηηθόηεηα ζηε μαζεηηθή μαξ δςή. Σεκ εθεμενίδα μαξ ηε θακηάδμμαη δηαθμνεηηθή από ηηξ «θιαζηθέξ» ζύγπνμκεξ θαη πνμθαηεηιεμμέκεξ εθεμενίδεξ, πμο πονπμιμύκ ημοξ ακαγκώζηεξ, πνμπαγακδίδμκηαξ πμιηηηθά, πμιηηηζηηθά ή αζιεηηθά γεγμκόηα ή «γεγμκόηα». Η εθεμενίδα μαξ επηζομώ κα έπεη έκα μαζεηηθό ζηίγμα, όπμο ζα θαηαγνάθμκηαη μη μαζεηηθέξ δεμημονγίεξ θαη ζα εκεμενώκμκηαη μη δηαδηθηοαθμί ακαγκώζηεξ γηα ηα

Βηβιία θαη αθμύζμαηα, ζθίηζα θαη απμζπάζμαηα, πμηήμαηα θαη δςγναθηέξ, μα θη εθδειώζεηξ πάμπμιιεξ.

πμιηηηζηηθά δνώμεκα ηεξ πόιεξ μαξ. Γπίζεξ, δεκ πνέπεη, θαηά ηε γκώμε μμο, κα πενηέπεη μόκμ θείμεκα, αιιά θαη μπηηθμαθμοζηηθό οιηθό (εηθόκεξ θαη βίκηεμ ζπεηηθά με ημ ζέμα), ώζηε κα λεθμονάδμκηαη μη ακαγκώζηεξ από ηηξ πμιιέξ

Ήηακ μη ζηόπμη ορειμί,

πιενμθμνίεξ θαη ηα μαθνμζθειή θείμεκα. Άιιςζηε, αοηό θαζηζηά όιμοξ μαξ πνμζπάζεηα ηενάζηηα

δηαθμνεηηθμύξ από ημοξ οπμιμίπμοξ: ε δεμημονγηθόηεηα θαη ε πνςημηοπία. Γ.Μ.

όμςξ η‟ απμηειέζμαηα

Γθέημξ ημ ζπμιείμ μαξ θάκεη ηεκ πνώηε ημο απόπεηνα κα θηηάλεη ηε δηθή ημο ειεθηνμκηθή εθεμενίδα. ΢ε αοηή ηεκ πνμζπάζεηα ζομμεηέπμοκ θάπμηα μέιε ηεξ ιέζπεξ ακάγκςζεξ ημο ζπμιείμο, πμο απμηειμύζε ηε ζοκηνμθηά θαη ημκ ηόπμ ζοκάκηεζήξ μαξ ηα δύμ πνμεγμύμεκα πνόκηα. Σα μέιε ηεξ μμάδαξ μαξ πμο ζα θάκμοκ ό,ηη πνεηαζηεί γηα θναημύκ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ όζμ θαιύηενα γίκεηαη εκεμενςμέκμοξ γηα ζέμαηα πμο ημοξ αθμνμύκ άμεζα. Όμςξ δεκ ζα ιείπμοκ θαη μη εοπάνηζηεξ πηκειηέξ πμο ζα θάκμοκ ημκ ακαγκώζηε κα απμιαύζεη πενηζζόηενμ ηεκ εθεμενίδα μαξ. Η ύπανλε γειμημγναθηώκ ζα παιανώκεη θαη ζα δηαζθεδάδεη ημοξ μηθνμύξ ακαγκώζηεξ με ηα ιαμπνά μοαιά. Ανθεί, βέβαηα, κα βνμύμε ζθηηζμγνάθμ!

μάξ άμεηρακ ακηάληα.

Sherlock Holmes

Με τη ματιϊ του εμψυχωτό

Σμ 2012 δναζηενημπμηεζήθαμε εκηόξ ζπμιείμο θαη εθηόξ πμιιά θαηαπηαζηήθαμε.

Ιηα κέα ανπή, ιμηπόκ… Μηα δεμημονγηθή μμάδα μαζεηώκ απμηειεί πεγή πνόζζεηεξ έμπκεοζεξ γηα ημκ εθπαηδεοηηθό, πμιύ πενηζζόηενμ όηακ ε ζοκενγαζία μαδί ηεξ δηανθεί θαζ΄ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ θμηηήζεώξ ημοξ ζημ ζπμιείμ πμο αοηόξ οπενεηεί. Η εοιμγία, μάιηζηα, είκαη πςξ ημ ζπμιείμ, ςξ δςκηακόξ μνγακηζμόξ, έπεη ηεκ ηθακόηεηα, πανά ηηξ ακηηλμόηεηεξ, κα ακακεώκεηαη δηανθώξ, θαζώξ ημ μαζεηηθό δοκαμηθό πμο θάζε πνόκμ πνμζηίζεηαη πνμζθένεη ζημ ήδε οπάνπμκ, αιιά θαη ζημ εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό, ηε κέα ημο μαηηά θαη ηεκ ειπίδα γηα ελέιηλε. Γηα ηνίηε ζοκεπή πνμκηά, ιμηπόκ, με παιημύξ θαη κέμοξ μαζεηέξ θαη

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Γμκείξ, δαζθάιμη, μαζεηέξ ηόζεξ μαξ είπακ θνηηηθέξ μεγάιε κηώζαμε πανά, μα επακάπαοζε θαμία.

Σελίδα 6


μαζήηνηεξ ζοκεπίδμομε έκα εκδηαθένμκ ηαλίδη ζημκ θόζμμ ημο ιόγμο θαη ηεξ δεμημονγίαξ. Απμηειεί, κμμίδς, ειάπηζημ θόνμ ηημήξ πνμξ ημκ μεγάιμ πμηεηή, ημ όκμμα ημο μπμίμο θένεη ημ ζπμιείμ μαξ, κα με ιεζμμκμύμε, παναζονμέκμη από ηε ζθιενή θαζεμενηκόηεηα, ημοξ πμηεηέξ μαξ θαη κα ακηιμύμε δύκαμε θαη δηδάγμαηα από ημκ έκηεπκμ ιόγμ. Σα πνμεγμύμεκα πνόκηα ζοκμδμηπόνμη ζημ γόκημμ αοηό ηαλίδη ήηακ μη εθιεθηέξ ζοκάδειθμη θ.θ. Μεηαλία Παπαπμζηόιμο θαη ΢ηαονμύια Λαγμύ. Γθέημξ ζοκεπίδμομε ηεκ πνμζπάζεηα με ηεκ επηθμονία ημο Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο, θ. Θεόδςνμο Καννά, θαη μηα μμάδα παηδηώκ από όιεξ ηηξ ηάλεηξ ημο ζπμιείμο μαξ, πμο όια ημοξ έπμοκ έκα θμηκό ζημηπείμ: ηε βμύιεζε γηα ζοκενγαζία θαη δεμημονγία. Σηξ δύμ πνμεγμύμεκεξ πνμκηέξ ε «Λέζπε Ακάγκςζεξ θαη δεμημονγηθήξ απαζπόιεζεξ» πνμζέγγηζε με βηςμαηηθό ηνόπμ ιμγμηεπκηθά θονίςξ θείμεκα, ηα δναμαημπμίεζε θαη ηα ζπμιίαζε. Γθέημξ ε Λέζπε μαξ μεηελειίπζεθε ζε Ομάδα Δεμμζημγναθίαξ θαη Λόγμο, με ζηόπμ ηεκ έθδμζε μηαξ εθεμενίδαξ. Ιδμύ, ιμηπόκ, ημ πνώημ ηεύπμξ ηεξ εθεμενίδαξ μαξ, πνμσόκ ηςκ θεηηκώκ μαξ ζοκακηήζεςκ, με ηηξ αηέιεηεξ θαη ηηξ αδοκαμίεξ ημο, αιιά θαη ημκ εκζμοζηαζμό θαη ημκ αοζμνμεηηζμό ημο πνςηόιεημο. ΢ημκ έκα πενίπμο μήκα πμο πνμεγήζεθε ε μμάδα απμθάζηζε γηα ημκ ηίηιμ ηεξ εθεμενίδαξ, γηα ημκ πνμζακαημιηζμό θαη ημοξ ζηόπμοξ ηεξ, γηα ηα ζέμαηα ημο πνώημο ηεύπμοξ. Πμιιά από αοηά πνμέθορακ με αθόνμεζε δηάθμνα θείμεκα, ιμγμηεπκηθά θαη με, πμο ζοδεηήζεθακ ζηηξ ζοκακηήζεηξ μαξ. Γπηπιέμκ, ηα εγθαίκηα μηαξ έθζεζεξ ζηεκ Κμομακηάνεημ Πηκαθμζήθε έδςζακ ζηα παηδηά ηεκ εοθαηνία γηα μηα ελαηνεηηθά γόκημε ζοκάκηεζε με πκεομαηηθμύξ ακζνώπμοξ, όπςξ μ Σίημξ Παηνίθημξ, ε Μανίκα Λαμπνάθε-Πιάθα θαη ε Γεςνγία Υνόκε-Καθμύνμο, θαη γηα μηα ζοκέκηεολε πμο θαηέιελε ζε ζοδήηεζε πενί ηέπκεξ. Σα παηδηά παναθμιμύζεζακ, επίζεξ, άιιεξ εθδειώζεηξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ ζηεκ πόιε μαξ από ηα μέζα Νμεμβνίμο έςξ ζήμενα. Δεκ πενημνίζηεθακ ζε νεπμνηάδ, αιιά πνμζέγγηζακ θάζε ζέμα με πιεζώνα θεημέκςκ θαη ένεοκα ζημ δηαδίθηομ. ΢ηηξ ηειεοηαίεξ ζοκακηήζεηξ πνηκ από ηεκ έθδμζε ηεξ εθεμενίδαξ, πμο πναγμαημπμηήζεθακ ζημ Γνγαζηήνημ Πιενμθμνηθήξ ημο ζπμιείμο μαξ, ηα παηδηά επημειήζεθακ ηα θείμεκα ηςκ ζομμαζεηώκ ημοξ, εκηόπηζακ ηηξ ηζημζειίδεξ ζηηξ μπμίεξ παναπέμπμοκ θαη επέιελακ ημ θςημγναθηθό οιηθό ημο ηεύπμοξ. Ο ηνόπμξ πμο οπμγνάθμοκ ηα μέιε ηεξ μμάδαξ θάζε άνζνμ έπεη επηιεγεί από ηα ίδηα: άιιμηε με ηα ανπηθά ημοξ, άιιμηε με ημ θηιμιμγηθὀδεμμζημγναθηθό ημοξ ρεοδώκομμ θαη άιιμηε με ημ μκμμαηεπώκομό ημοξ. Σμ πνμσόκ ηεξ πνμζπάζεηάξ ημοξ ημ μκμμάδμομε ζομβαηηθά εθεμενίδα, ακ θαη ε μμνθή θαη ε πενημδηθόηεηα ηεξ έθδμζεξ θάζε ηεύπμοξ ζομίδμοκ πενηζζόηενμ πενημδηθό. Πένα από ημοξ όνμοξ, όμςξ, ημ μοζηώδεξ είκαη όηη ηα παηδηά λεθηκμύκ μηα πνμζπάζεηα ζηεκ μπμία ζα θαηαγνάθμκηαη ε πνμζςπηθή ημοξ μαηηά, μη ακεζοπίεξ θαη ηα όκεηνά ημοξ· ζηεκ μπμία ζα απμηοπώκεηαη αοηό πμο πμιύ εύζημπα δείπκεη μ ηίηιμξ πμο ηα ίδηα επέιελακ γηα ηεκ εθεμενίδα ημοξ: ηε μαζεηηθή δηάζηαζε ηςκ πναγμάηςκ θαη ηςκ γεγμκόηςκ. ΢ηόπμξ, ε δηθή μαξ θαζμδήγεζε κα είκαη δηανθώξ θζίκμοζα, ώζηε κα ακαδεηθκύεηαη μιμέκα θαη πενηζζόηενμ ε μαζεηηθή μαηηά. Αξ μμο επηηνέρμοκ ηα παηδηά κα μμηναζηώ μαδί ημοξ ημκ κεακηθό ημοξ εκζμοζηαζμό γηα ημ εγπείνεμα. Πνμζςπηθά κηώζς εογκώμςκ πμο ζομμεηέπς ζε μηα ηέημηα μμάδα θαη ηα εοπανηζηώ θαη από ηε ζέζε αοηή.

Γηάκκεξ Ημκδοιόπμοιμξ

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Έηζη θαη θέημξ ζηαζενά πημ ζύγπνμκα θαη ημιμενά εθεμενίδα θηηάπκμομε με ζέμαηα ΚΑΤΣΑ!

Θέμαηα πμο μαξ κμηάδμοκε θαη μαξ απαζπμιήζακε παν‟ όιε ηεκ πνμζπάζεηα… μη άιιμη δεκ ηα ιύζακε.

Γη‟ αοηό ζα θαηαβάιιμομε πνμζπάζεηα ηενάζηηα γηα ηεκ απόπεηνα αοηή κα ηνίβεηε ηα μάηηα!

Ε ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΙΑΟ ΜΙΑΔΑ Από ηεκ Α΄ ηάλε: Δαιηάκε Αιελάκδνα, Δαιηάκε Νηθμιία, Δαιηάκε Βαζηιηθή, Δεμάθε ΢ηαονμύια, Καιμγενάθμο Βαζηιεία, Κμοιμοβάθμο ΢ηαονμύια, Κςκζηακηέιιμο Γοαγγειία, Παηκέζεξ Ηιίαξ - Ιςάκκεξ, ΢θμύπα Αιελάκδνα, Φειαθάθμο Γιίδα. Από ηε Β΄ ηάλε: Σμονκά Μανία, Ρεγάθμξ ΢ηαύνμξ, Σηηηγθίκε Φέκηα, Σζημπίδε ΢ηαονμύια, Φςημπμύιμο Μανίιηα. Από ηε Γ΄ ηάλε: Γηακκαθμπμύιμο Μανία - Ιςάκκα, Γηακκαθμπμύιμο Υνηζηίκα, Δεμάθε Πακςναία, Κόιιηαξ Κςκζηακηίκμξ, Κμοηνμομάκε Γιεοζενία, Κμοθμύηζε Κςκζηακηίκα, Κμοηζμβίηε Μειίκα, Νηθμιμπμύιμο Αιελάκδνα, Μειηάθμο Γεςνγία, Μόνζηκθ-Παιμύμπα Βενεκίθε.

Σελίδα 7


ΜΖ ΙΑΘΕΠΓΟ ΠΕΟ ΟΝΑΞΠΕΟ ΔΩΓΞΑΦΖΔΜΡΚ ΓΖΑ ΠΑ ΑΠΜΙΑ ΙΓ ΓΖΔΖΗΓΟ ΑΚΑΓΗΓΟ Από

ηεκ

Πεηάνηε

04/12/2013

θηιμλεκμύκηαη

ζηεκ

Ημομακηάνεημ

Νηκαθμζήθε Οπάνηεξ (πανάνηεμα Γζκηθήξ Νηκαθμζήθεξ) ένγα μαζεηώκ από 15 ζπμιεία ηεξ πόιεξ μαξ. Αθμνμή ημο γεγμκόημξ αοημύ είκαη ε παγθόζμηα εμένα γηα ηα Άημμα Ιε Γηδηθέξ Ακάγθεξ, ε 3ε Δεθεμβνίμο.

«Ιαξ βιέπεηξ δηαθμνεηηθμύξ, αιιά είμαζηε ίδημη…» Οη μαζεηέξ ηςκ 15 ζπμιείςκ ζε ζοκενγαζία με μαζεηέξ ημο Γηδηθμύ ΢πμιείμο ΢πάνηεξ δεμημύνγεζακ εθπιεθηηθά ένγα, πμο ακηηπνμζςπεύμοκ ηε δςή αοηώκ ηςκ παηδηώκ θαη εθθνάδμοκ ηηξ δοζθμιίεξ με ηηξ μπμίεξ ένπμκηαη θαζεμενηκά ακηημέηςπα, ηε ζέιεζε γηα δςή θαη ηεκ ακάγθε ηζόηημεξ ακηημεηώπηζεξ. ΢ηεκ έθζεζε παναβνίζθμκηακ εθπαηδεοηηθμί από ηα ζπμιεία πμο έιαβακ μένμξ, γμκείξ θαη μαζεηέξ. Η Δηεοζύκηνηα ημο Γηδηθμύ ΢πμιείμο ΢πάνηεξ, θ. Άκκα ΢ςπηάδμο, δήιςζε εκηοπςζηαζμέκε από ημ πιήζμξ ηςκ ζπμιείςκ πμο ζομμεηείπακ. Η ζογθίκεζε ήηακ εμθακήξ ζηα πνόζςπα ηςκ παναβνηζθόμεκςκ εθπαηδεοηηθώκ.

Όια αοηά απμηειμύκ έκα αηζηόδμλμ μήκομα ηεξ δηαθμνεηηθήξ κμμηνμπίαξ, πμο ανπίδεη ζηγά – ζηγά κα δηαμμνθώκεηαη. Η απμδμπή ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ οπμδειώκεη ηα αηζζήμαηα ζεβαζμμύ θαη εθηίμεζεξ γηα ημ ζοκάκζνςπμ ζηηξ δύζθμιεξ επμπέξ πμο δμύμε. Γιεοζενία Ημοηνμομάκε

Ένγα ηςκ μαζεηώκ από ηεκ έθζεζε

Μάηηα μεγάια

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 8


Δώςαμε το δικό μασ τϋλοσ ςε μια ιςτορύα… ΝΞΜΘΜΓΖΗΑ ΢ημ δηαδίθηομ «θοθιμθμνμύκ» πμιιέξ ηζημνίεξ, εκοπόγναθεξ ή, ζοπκόηενα, ακοπόγναθεξ. Πμιιέξ από αοηέξ έπμοκ ακανηεζεί ζε ηζημιόγηα, θάπμηεξ, μάιηζηα, πνμςζμύκηαη μέζς e-mail. Ακάιμγα με ημοξ θίιμοξ θαη ηα εκδηαθένμκηά ημοξ μαξ πνμηείκμκηαη θαζεμενηκά δεθάδεξ από αοηέξ ηηξ ηζημνίεξ. Πμιιέξ θαηαιήγμοκ θαηεοζείακ ζημκ θάδμ απμννημμάηςκ ημο οπμιμγηζηή, ιόγς ειιείρεςξ πνόκμο ή δηαζέζεςξ. Άιιεξ πάιη ηηξ δηαβάδμομε δηαγςκίςξ θαη γνήγμνα έπμοκ ηεκ ηύπε εθείκςκ πμο πνμακαθένζεθακ. Ση ζομβαίκεη, όμςξ, όηακ μηα ηζημνία μαξ ζογθηκήζεη γηα θάπμημκ ιόγμ; Μπμνεί μηα ηέημηα ηζημνία κα απμηειέζεη ηεκ αθόνμεζε μηαξ από ηηξ ζοκακηήζεηξ μαξ ζηεκ Ομάδα Δεμμζημγναθίαξ θαη Λόγμο ημο ζπμιείμο μαξ, ζε μηα Λέζπε Ακάγκςζεξ ή ζηε ζπμιηθή αίζμοζα; Έκα πνόγναμμα ηεξ εμηηοπηθήξ εθπαίδεοζεξ, όπςξ ηα πνμγνάμμαηα πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ ή ηα πμιηηηζηηθά πνμγνάμμαηα, δίκεη ηεκ εοθαηνία κα δμθημαζημύκ ζηεκ πνάλε, πνηκ αθόμε βνμοκ ηε ζέζε ημοξ ζηεκ ηοπηθή εθπαίδεοζε, μέζμδμη ή πναθηηθέξ δηδαζθαιίαξ, αθόμε θαη θείμεκα. Όηακ, ιμηπόκ, δηάβαζα ηεκ ηζημνία πμο αθμιμοζεί ζθέθηεθα όηη ζα είπε ελαηνεηηθό εκδηαθένμκ ακ αοηή αλημπμημύκηακ με ημκ παναθάης ηνόπμ: κα δμζεί ζηα παηδηά ηεξ μμάδαξ δεμμζημγναθίαξ μηζή θαη κα εηθάζμοκ αοηά ημ ηέιμξ ηεξ. Πνάγμαηη, ενγαδόμεκα ζε μμάδεξ, ηα παηδηά έγναρακ ηε ζοκέπεηα ηεξ ηζημνίαξ. Σα θείμεκά ημοξ είκαη, κμμίδς, εκδεηθηηθά ηεξ εοαηζζεζίαξ θαη ηεξ ακζνςπηάξ πμο δηαθνίκεη ημ θαζέκα πςνηζηά. ΢ημ ηέιμξ ηεξ ζοκάκηεζεξ δηαβάζαμε ημ «αοζεκηηθό» ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ. Μηα ηειεοηαία επηζήμακζε, πνηκ παναζέζμομε ηα θείμεκα: μηα πνόπεηνε ένεοκα ζημ δηαδίθηομ από μέιε ηεξ μμάδαξ μαξ μάξ μδήγεζε ζημ ζομπέναζμα όηη ημ θείμεκμ παναηίζεηαη ζε ηζημζειίδεξ ή ηζημιόγηα ζε δηάθμνεξ παναιιαγέξ, αιιά πάκηα

ακοπόγναθμ. Γίκαη θη αοηό έκα δείγμα ηεξ θαηκμύνηαξ

πναγμαηηθόηεηαξ πμο ακαδύεηαη με ηε πνήζε ηςκ Σ.Π.Γ. Πάκηςξ, όπμημξ θαη ακ είκαη μ δεμημονγόξ ημο, κμμίδς όηη ζα παηνόηακ ακ δηάβαδε ηηξ ηζημνίεξ πμο έγναρακ ηα παηδηά, με αθόνμεζε ημ δηθό ημο θείμεκμ. Γ. Η.

Πμ ανπηθό θείμεκμ εμηηειέξ, όπςξ δόζεθε ζηα παηδηά… Δφο άντρεσ, και οι δφο ςοβαρά άρρωςτοι, ζμειναν ςτο ίδιο δωμάτιο ενόσ νοςοκομείου. Στον ζναν από τουσ δφο οι γιατροί επζτρεπαν να ςθκωκεί όρκιοσ ςτο κρεβάτι του για μια ϊρα κάκε απόγευμα, για να κατζβουνε τα υγρά από τα πνευμόνια του. Το κρεβάτι του βριςκόταν δίπλα ςτο μοναδικό παράκυρο του δωματίου. Ο άλλοσ άντρασ ζπρεπε να περνάει όλθ του τθν ϊρα του ξαπλωμζνοσ. Οι άντρεσ μιλοφςαν αδιάκοπα. Μιλοφςαν για τισ γυναίκεσ τουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ για τα ςπίτια τουσ, τισ… δουλείεσ τουσ, τθ κθτεία τουσ ςτο ςτρατό, ποφ πιγαν διακοπζσ. Κάκε απόγευμα, όταν ο άντρασ δίπλα ςτο παράκυρο μποροφςε να ςθκωκεί,

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 9


περνοφςε τθν ϊρα του περιγράφοντασ ςτο «ςυγκάτοικο» του όλα όςα μποροφςε να δει ζξω από το παράκυρο. Ο άντρασ ςτο άλλο κρεβάτι άρχιηε να ηει για αυτζσ τισ περιόδουσ μιασ ϊρασ όπου μποροφςε να ανοιχτεί και να ηωογονθκεί ο δικόσ του κόςμοσ από όλθ τθ δραςτθριότθτα και χρϊμα από τον κόςμο εκεί ζξω. Το παράκυρο ζβλεπε ςε ζνα πάρκο με μια όμορφθ λιμνοφλα. Ράπιεσ και κφκνοι ζπαιηαν ςτα νερά ενϊ παιδιά αρμζνιηαν τα καραβάκια τουσ. Ερωτευμζνοι νζοι περπατοφςαν χζρι-χζρι ανάμεςα ςε κάκε χρϊματοσ λουλοφδια και μια ωραία κζα του ορίηοντα τθσ πόλθσ μποροφςε να ειδωκεί ςτο βάκοσ. Κακϊσ ο άνδρασ ςτο παράκυρο περιζγραφε όλο αυτό με κεςπζςια λεπτομζρεια, ο άντρασ ςτο άλλο μζροσ του δωματίου ζκλεινε τα μάτια του και φανταηόταν αυτό το γραφικό ςκθνικό. Ζνα ηεςτό απόγευμα, ο άντρασ ςτο παράκυρο περιζγραφε μία παρζλαςθ που περνοφςε. Αν και ο άλλοσ άνδρασ δεν μποροφςε να ακοφςει τθν φιλαρμονικιμποροφςε να τθ δει ςτο μάτι του μυαλοφ του κακϊσ ο κφριοσ δίπλα ςτο παράκυρο το απεικόνιηε με παραςτατικζσ λζξεισ. Μζρεσ, βδομάδεσ και μινεσ πζραςαν. Ζνα πρωί, θ πρωινι νοςοκόμα ιρκε για να τουσ φζρει νερό για το μπάνιο τουσ. Τότε λοιπόν είδε το άψυχο ςϊμα του άνδρα δίπλα ςτο παράκυρο, ο οποίοσ πζκανε ειρθνικά ςτον φπνο του. Ξαφνιάςτθκε και κάλεςε τουσ κεράποντεσ ιατροφσ να πάρουν το νεκρό ςϊμα. Ο άντρασ ςτο παράκυρο είχε λοιπόν πεκάνει. Ο πρϊθν «ςυγκάτοικοσ» του κοιμόταν κάνοντασ όνειρα για τθν περιγραφι του ζξω κόςμου από τον φίλο του. Πταν άνοιξε τα μάτια, διαιςκάνκθκε αμζςωσ τθν απουςία του φίλου του. Ρερίμενε να τον ακοφςει, περίμενε όλο το απόγευμα, όμωσ θ επικυμία του να ακοφςει τθ φωνι που του πρόςφερε ςυντροφιά δεν βρικε απάντθςθ. Κατάλαβε. Δυςτυχϊσ κατάλαβε…

Η ζοκέπεηα ηεξ ηζημνίαξ, όπςξ ηε θακηάζηεθακ ηα παηδηά… ... Η κμζμθόμα λαθκηάζηεθε θαη θάιεζε ημοξ ζενάπμκηεξ ηαηνμύξ κα πάνμοκ ημ κεθνό ζώμα. Όηακ έθηαζακ ζημ δςμάηημ θη εκώ αθμύγμκηακ ζνήκμη θαη θςκέξ από ημ δηάδνμμμ, μη γηαηνμί δεκ ακαγκώνηζακ ηε θςκή ημο άιιμο άκδνα, μ μπμίμξ λαπιςμέκμξ πάκηα ζημ άβμιμ θνεβάηη ημο κμζμθμμείμο, αθίκεημξ βνήθε μεηά από πμιύ θαηνό ηε δύκαμε κα θςκάλεη: «Να πνμζέπεηξ, θαη, κα είζαη ζίγμονμξ όηη θάπμηα μένα ζα ζοκακηεζμύμε. Καη δε ζα ανγήζεη κα γίκεη αοηό… Να ημ λένεηξ». Οη γηαηνμί έμεηκακ, όπςξ ήηακ θοζηθό, άκαοδμη. Πήγακ ημ κεθνό ζώμα ημο «παναηενεηή»

ζημ

κεθνμημμείμ

θαη

επέζηνερακ

ζημ

ζάιαμμ,

γηα

κα

δηαπηζηώζμοκ απιώξ ημ ζάκαημ θαη ημο «ζογθάημηθμο». Γίπε θηάζεη ε ζηηγμή πμο θαη μη δύμ πενίμεκακ, ε ζηηγμή ηεξ μεγάιεξ, αηώκηαξ ζοκάκηεζεξ. Νηόδ Κάμε θαη Απμηοπώμαηα

… Σεκ

επόμεκε μένα μηα κμζμθόμα ήνζε κα ημο δειώζεη ημ ζάκαημ ημο

θαιύηενμο ημο θίιμο, ημο αδειθμύ ημο, όμςξ δεκ είπε κόεμα πηα, ηίπμηα δεκ είπε πηα κόεμα. Δεκ οπήνπε μοζία ζηε δςή. Οη επόμεκεξ μένεξ θύιεζακ βαζακηζηηθά, πανόιμ πμο δήηεζε κα μεηαθενζεί ημ θνεβάηη ημο δίπια ζημ

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 10


πανάζονμ, ηίπμηα δεκ άιιαλε, γηαηί αοηόξ έιεηπε. Γίπε βοζηζηεί ζε απειπηζία. Μηακ ηέημηα δςή δεκ ηεκ ήζειε πιέμκ. Έηζη έκα πνςί απμθάζηζε κα δώζεη έκα ηέιμξ ζε αοηή ηε δςή, ώζπμο λαθκηθά…. Μηα ζαΐηα μπήθε ζημ δςμάηημ ημο. Σεκ θμίηαλε θαη ζομήζεθε ηα ιόγηα ημο θίιμο ημο: ε δςή ζοκεπίδεηαη γηα όζμοξ ηεκ αγαπμύκ θαη ηεκ επηζομμύκ, ΜΗ ΣΑ ΠΑΡΑΣΗ΢ΓΙ΢ ΠΟΣΓ! Έκα παηδάθη μπήθε ζημ δςμάηημ κα πάνεη ηε ζαΐηα ημο. Άνπηζε κα ζοδεηά με ημκ άννςζημ θαη ημο έδςζε θμονάγημ. Από ηόηε μ άκδναξ άνπηζε κα θάκεη πνμμδεοηηθά βήμαηα πηζηεύμκηαξ πιέμκ ζηε δύκαμε ημο ακζνώπμο θαη ηεξ δςήξ θαη ζε ιίγμ θαηνό μπμνμύζε κα δεη μόκμξ ημο ηε ζέα από ημ πανάζονμ! ΢νηζηίκα Γηακκαθμπμύιμο θαη Κόνηα Δεμάθε

… Καζώξ

ζοκέβαηκε αοηό, μ άκδναξ πμο δεκ μπμνμύζε κα ζεθςζεί από ημ

θνεβάηη ημο, παναθμιμοζμύζε με ιύπε κα παίνκμοκ ημ κεθνό ζώμα ημο αγαπεμέκμο ημο «ζογθαημίθμο». Γηα μένεξ θαη βδμμάδεξ πνμζπαζμύζε κα ακαβηώζεη ζηε μκήμε ημο ηηξ πενηγναθέξ ημο θίιμο ημο, πςνίξ όμςξ κα μπμνεί. Άθμογε ηα αοημθίκεηα πμο βμύηδακ θαη ηα παηδηά πμο θώκαδακ πανμύμεκα ζε ακηίζεζε μ‟ αοηόκ πμο βοζηδόηακ όιμ θαη πημ πμιύ ζηε ζιίρε ημο. Μηα μένα, άνπηζε κα θιαίεη με ακαθηιεηά, αθμύ ημο έιεηπε μ θίιμξ ημο θαη ημκ θαηέιαβε απένακηε μμκαληά. Αμέηνεηεξ κύπηεξ ημκ έβιεπε ζηα όκεηνα ημο, όνζημ ζημ πανάζονμ, κα ημκ θμηηάεη με ζημνγή θαη έκα ειαθνύ πανάπμκμ θαζώξ ημο πενηέγναθε έκα «δηαθμνεηηθό» θόζμμ. Ξαθκηθά λοπκμύζε δεηώκηαξ ημκ απεγκςζμέκα. Έκα πνςί ε κμζμθόμα μπήθε ζημ δςμάηημ γηα κα θένεη έκα κέμ «ζογθάημηθμ», θμηηάδμκηάξ με μίθημ έκακ άκηνα ζπεδόκ κεθνό, πςνίξ ροπή. Ώνεξ ανγόηενα ημ ζώμα ημο άκηνα θείηεηαη θαζανό ζημ θνεβάηη, εκώ επηηέιμοξ ε ροπή ημο ζοκάκηεζε ημκ θαιύηενό ημο θίιμ. Ιειηάθμο Γ. - Κηθμιμπμύιμο Α.

Ο άκηναξ πμο δεκ μπμνμύζε κα ζεθςζεί, ζηεκαπςνήζεθε πνμξ ζηηγμήκ γηα ημ παμό ημο θίιμο ημο θαη άνπηζε κα θιαίεη. Αθμύ ζηαμάηεζε, δήηεζε από ηε κμζμθόμα, ςξ ηειεοηαία ημο επηζομία κα ημκ βμεζήζεη κα θμηηάλεη έλς απ‟ ημ πανάζονμ, γηα κα δεη ημ μαγεοηηθό ημπίμ πμο ημο πενηέγναθε μ θίιμξ ημο. Πνάγμαηη εθείκε ημκ βμήζεζε θαη μπόνεζε κα δεη μ,ηη πνμζδμθμύζε ηόζμ θαηνό. Αθμύ απόιαοζε ηε ζέα, έγεηνε ημ θεθάιη ημο ζημ πιάη θαη άθεζε ηεκ ηειεοηαία ημο πκμή ιέγμκηαξ: «θίιε, ένπμμαη!». Pink

Ο άκηναξ πμο δεκ μπμνμύζε κα ζεθςζεί, ζηεκαπςνήζεθε πμιύ γηα ημ παμό ημο θίιμο ημο. Έθιαηγε ζοκέπεηα θάζε μένα, μέπνη πμο έγηκε θαιά θαη πήνε εληηήνημ από ημ κμζμθμμείμ. Πνηκ θύγεη, απμθάζηζε κα δεη ηη οπήνπε έλς απ‟ ημ πανάζονμ. Μόιηξ

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 11


θμίηαλε, είδε όια ηα μαγεοηηθά πνάγμαηα πμο άθμογε κα λεδηπιώκμκηαη μπνμζηά ζηα μάηηα ημο. Γίπε ζογθηκεζεί. Από ηόηε πήγαηκε θάζε μένα ζ‟ εθείκμ ημ δςμάηημ, όπμο πέναζε ηηξ πημ δοζηοπηζμέκεξ, αιιά θαη ηηξ πημ εοηοπηζμέκεξ ζηηγμέξ ηεξ δςήξ ημο θαη δηεγμύκηακ ζημ κεθνό ημο θίιμ, ζα κα ημκ άθμογε, ό,ηη έβιεπε έλς απ‟ ημ πανάζονμ, όπςξ έθακε θη εθείκμξ όηακ μ άκδναξ δεκ μπμνμύζε κα ζεθςζεί. Pink

Ο άιιμξ άκδναξ γκώνηδε πςξ δε ζα μπμνμύζε κα δεη ημκ θόζμμ λακά, δηόηη ηα μάηηα ημο θίιμο ημο, μέζα από ηα μπμία ημκ έβιεπε μέπνη ηώνα, είπακ πιέμκ θιείζεη. Σμ επόμεκμ βνάδο είδε ζημκ ύπκμ ημο ημ θίιμ ημο, πμο ημκ θαιμύζε κα δεη

μαδί ημο, ημκ οπένμπμ θόζμμ πμο δμύζε. Ο βανηά άννςζημξ άκδναξ

απμθαζηζμέκμξ, ζεθώκεηαη, πιεζηάδεη ημ πανάζονμ, θμηηά έλς θαη βιέπεη ημκ οπένμπμ θόζμμ πμο ημο είπε δηεγεζεί μ θίιμξ ημο. Όια είκαη μαγηθά ζακ όκεηνμ! Ακαπαομέκμξ πιέμκ πέθηεη ζημ θνεβάηη αθμιμοζώκηαξ ημ θίιμ ημο.

Δεμάθε Οηαονμύια, Ηαιμγενάθμο Βαζηιεία, Ημοιμοβάθμο Οηαονμύια

… H ζέζε ημο άκδνα δίπια ζημ πανάζονμ ήηακ πιέμκ θεκή. Ο άιιμξ άκδναξ μεηά ηε δοζάνεζηε απώιεηα ημο θίιμο θαη ζογθάημηθμο ημο, έκηςζε ηε δοζηοπία θαη ηεκ μμκαληά κα ημκ θαηαιαμβάκμοκ. Κάπμηα μένα, μ άκδναξ θνοθάθμοζε ηηξ κμζμθόμεξ κα μηιμύκ γηα ημ ζάκαηό ημο, μ μπμίμξ δεκ ζα ανγμύζε όπςξ πνμβιεπόηακ. Έκα πνςηκό, μ εημημμζάκαημξ άκδναξ είπε ηεκ επηζομία κα ακηηθνίζεη γηα ηειεοηαία θμνά ημ όμμνθμ πάνθμ πμο ημο πενηέγναθε μ θίιμξ ημο με ηόζμ όμμνθα ιόγηα. Έηζη ιμηπόκ, με ηε δύκαμε ηεξ ζέιεζεξ, θαηάθενε κα ζεθςζεί θαη με βανηά θαη ανγά βήμαηα έθηαζε ζημ πμιοπόζεημ πανάζονμ. Γθεί ακηίθνηζε ημ όμμνθμ πάνθμ με ηε ιίμκε. Σα πακέμμνθα πμοιηά, πμο μόιηξ είπακ βγεη ζηηξ όπζεξ ηεξ ιίμκεξ γηα κα ακαδεηήζμοκ ηνμθή από ημοξ πεναζηηθμύξ, δεογάνηα κα πενπαηάκε, παηδία κα παίδμοκ θαη κα γειμύκ θαη ημκ ήιημ κα ιάμπεη! Ο άκδναξ έκηςζε δηάθμνα ζοκαηζζήμαηα ηαοηόπνμκα. Γθείκε ηε ζηηγμή με έκα πιαηύ παμόγειμ έθιεηζε ηα μάηηα ημο θαη πανέμεηκε εθεί, κηώζμκηαξ ηηξ αθηίκεξ ημο ήιημο κα δεζηαίκμοκ ημ ζώμα ημο. Μεηά από ιίγα ιεπηά μηα κμζμθόμα ημκ βνήθε κεθνό δίπια ζημ πανάζονμ με ημ πνόζςπμ ημο γεμάημ γαιήκε. Ηςκζηακηίκα Ημοθμύηζε

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 12


Αξ δηαβάζμομε ηώνα ημ ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ, όπςξ ημ έγναρε μ δεμημονγόξ ηεξ… Μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα, ο άλλοσ άντρασ ηιτθςε να μετακινθκεί ςτο κρεβάτι που βρίςκονταν δίπλα ςτο παράκυρο. Η νοςοκόμα με πολφ προκυμία τον μετακίνθςε και φρόντιςε να είναι άνετοσ. Σιγά-ςιγά ςτθρίχκθκε με πόνο ςτον αγκϊνα του για να ςθκωκεί και να ρίξει μια ματιά ζξω. Επιτζλουσ κα μποροφςε να δει τον ζξω κόςμο και όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του.

Αυτό που είδε ιταν ζνασ κενόσ τοίχοσ!

Κάλεςε τθν νοςοκόμα και τθν ρϊτθςε: «Ρϊσ μποροφςε ο ςυγκάτοικοσ μου να βλζπει όλα αυτά που μου περίγραφε; Ρϊσ μποροφςε να μου μιλάει για τόςθ ομορφιά και με τόςεσ λεπτομζρειεσ, όταν αυτό που φαίνεται από αυτό εδϊ το παράκυρο είναι ζνασ παλιόσ τοίχοσ»;

Και θ νοςοκόμα του απάντθςε: «Ω κεζ μου... δεν το ξζρατε πωσ ο πρϊθν ςυγκάτοικοσ ςασ ιταν τυφλόσ; Δεν μποροφςε να δει καν τον τοίχο. Ίςωσ ικελε να ςασ ενκαρρφνει».

____________________________________________________

Σκϋψεισ Μ ήνςαξ πζεξ θαη ζήμενα Ήνςα

απμθαιμύμε ημκ άκζνςπμ ημκ μπμίμ ζαομάδμομε γηα θάπμηα ή

θάπμηεξ πνάλεηξ ημο, μη μπμίεξ είκαη ζεμακηηθέξ γηα άιια άημμα, ημ θμηκςκηθό ζύκμιμ, ηεκ παηνίδα ημο ή ημκ θόζμμ. Κη όμςξ ε έκκμηα „ήνςαξ‟ έπεη μεγάιε δηαθμνά ακάμεζα ζημ πζεξ θαη ημ ζήμενα. Η μμνθή ημο ήνςα ήηακ πμιοπόζεηε θαη αλημδήιεοηε από πμιιμύξ ήδε από ηα πακάνπαηα πνόκηα. Κάπμημη πνμζπαζμύζακ κα γίκμοκ ήνςεξ επηδηώθμκηαξ ημ αθαηόνζςημ, πμιιέξ θμνέξ πςνίξ απμηέιεζμα. ΢ηεκ Ιιηάδα μη ήνςεξ λεπςνίδμοκ

ανηζηεύμκηαξ,

ζηε

κεμειιεκηθή

ιμγμηεπκία

πεηοπαίκμκηαξ

Αφορμι για τα κείμενα τθσ διπλανισ ςτιλθσ ςτάκθκε θ μελζτθ του διθγιματοσ «Σο γιοφςουρι» του Ανδρζα Καρκαβίτςα και αποςπαςμάτων από το «Βαςίλθ τον Αρβανίτθ» του ΢τρατι Μυριβιλθ και θ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ςχετικά με τα κίνθτρα των πρωταγωνιςτϊν των δφο κειμζνων.

πνάγμαηα πμο θακείξ άιιμξ δεκ είπε θαημνζώζεη έςξ ηόηε. Αξ ζομεζμύμε ημ Γηάκκμ Γθάμανμ ζημ «Γημύζμονη» ημο Ακδνέα Κανθαβίηζα, πμο ήζειε κα θαηαθένεη κα λενηδώζεη ημ ηνμμενό θαη επηθίκδοκμ ζαιάζζημ θοηό, γηα κα ημκ ζαομάζμοκ μη θμπέιεξ ημο πςνημύ ημο, αιιά θαη μ παηέναξ ημο. Μηα πνμζβμιή

«Το γιοφςουρι» κυκλοφορεί και ςε μορφι κόμικσ (graphic novel)

ημο παηένα έθακε θαη ημκ Βαζίιε Ανβακίηε ζημ μμώκομμ πεδμγνάθεμα ημο Μονηβήιε κα επηδηώλεη ημ δηθό ημο θαηόνζςμα, ημ πήδεμα ηεξ Κανύκεξ. Άιιεξ επμπέξ, άιια ήζε. ΢οπκά μ ενςηζμόξ ζπαηαιηόηακ ζε πνάλεηξ ακώθειεξ, θαμηά

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 13


θμνά οβνηζηηθέξ. Κάπμηεξ, ςζηόζμ, απμζθμπμύζακ ζηεκ πνμζηαζία αδύκαμςκ αηόμςκ θαη ηόηε ε θήμε ημο ήνςα θώιηαδε ζηηξ ροπέξ θαη ζηηξ θανδηέξ ηςκ οπόιμηπςκ θαημίθςκ ηεξ θμηκόηεηαξ. ΢ήμενα ήνςαξ είκαη μ θάζε άκζνςπμξ πμο δεη ζε αοηόκ ημκ πανάλεκμ πιακήηε, μ μπμίμξ πνμζηαηεύεη θαη οπεναζπίδεηαη θάπμημκ άιιμκ, αθόμα θαη ημκ

S

ίδημ ημο ημκ εαοηό από ηηξ αδηθίεξ πμο ημκ πενηβάιιμοκ. Δεκ είκαη ακάγθε κα είκαη γκςζηόξ ζε όιε ηεκ πώνα ή ηεκ ήπεηνμ! Μόκμ πμο αγςκίδεηαη θαη δίκεη θάζε μένα πανά ζημκ ζοκάκζνςπό ημο είκαη ημ θαιύηενμ δώνμ πμο μπμνεί κα πνμζθένεη! Καη είκαη ηοπενμί αοημί πμο δμύκε δίπια ημο! Ηςκζηακηίκα Ημοθμύηζε

Όιμη

ζαομάδμομε θάπμημκ ήνςα από θόμηθξ ή θάπμηα ηειεμπηηθή

ζεηνά, όμςξ ζηεκ πναγμαηηθόηεηα μη ήνςεξ δεκ μνίδμκηαη από ηεκ θάπα, ηε μάζθα ή ημ ζύμβμιμ ημο «οπμηηζέμεκμο» ενςηζμμύ ημοξ, αιιά από ηηξ πακακζνώπηκεξ αλίεξ πμο πνέπεη κα μεηαδίδμοκ, ακ ζέιμοκ κα ιέγμκηαη έηζη. Οη ήνςεξ ζηεκ θαζεμενηκή δςή είκαη μη άκζνςπμη πμο πνμζπαζμύκ κα βμεζήζμοκ ημοξ ζοκακζνώπμοξ ημοξ, πνμζθένμκηαξ αγάπε, θνμκηίδα θαη ζημνγή, πςνίξ απαναίηεηα κα πενημέκμοκ ακηαπόδμζε. Ήνςεξ είκαη μη γμκείξ πμο αγςκίδμκηαη θαζεμενηκά, πμο βμεζμύκ ηα παηδηά ημοξ, είηε οιηθά είηε ζοκαηζζεμαηηθά θαη πκεομαηηθά, πμο ημοξ πανέπμοκ αζθάιεηα θαη πνμζηαζία. Γπίζεξ, ήνςεξ θαη ενςίδεξ είμαζηε όιμη μαξ, πμο αγςκηδόμαζηε μέζα ζε έκακ θόζμμ αθαηακόεημ, γηα έκα μέιιμκ μιμέκα πημ αβέβαημ. Οηαονμύια Π. θαη ΢νηζηίκα Γ.

Συνϋβηςαν Παρακολουθώντασ μια βιβλιοπαρουςύαςη «΢ηα μοιμιίζανα ημο πνόκμο» ημο ΢πύνμο Παπαδόγηακκε

Πνηκ από ιίγμ θαηνό, πναγμαημπμηήζεθε ζηε Βηβιημζήθε ηεξ ΢πάνηεξ αθηένςμα ζημ ΢πύνμ Παπαδόγηακκε, θηιμιόγμο. Ιδηαίηενε ακαθμνά έγηκε ζημ ηειεοηαίμ ημο βηβιίμ με ηίηιμ «΢ηα μοιμιίζανα ημο πνόκμο». Σμ βηβιίμ μάξ μηιάεη γηα ηεκ παηδηθή δςή ημο ζογγναθέα θαη γηα ηεκ θαζεμενηκόηεηα ηςκ ακζνώπςκ εθείκε ηεκ επμπή.

Ο θ. ΢πύνμξ Παπαδόγηακκεξ ζημ Λαμγναθηθό ημο μμοζείμ ζηε Μαγμύια

Όηακ μ ίδημξ νςηήζεθε γηαηί έγναρε ημ βηβιίμ, απάκηεζε παναθηενηζηηθά: “Σμ βηβιίμ αοηό γνάθηεθε, γηαηί ήζεια κα πενηζώζς απ‟ ηα «Μοιμιίζανα ημο πνόκμο», πμο ζοκζιίβμοκ θαη αιέζμοκ ηα πάκηα, ηηξ γιοθόπηθνεξ ακαμκήζεηξ ηςκ παηδηθώκ μμο πνόκςκ, πμο πανάιιεια απμηειμύκ ακηηπνμζςπεοηηθό δείγμα ημο ηνόπμο δςήξ ηςκ ακζνώπςκ ηεξ επμπήξ εθείκεξ, μηαξ επμπήξ όπη θαη ηόζμ αιανγηκήξ, αιιά όμςξ ηόζμ δηαθμνεηηθήξ.

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Αθόμε γνάθηεθε γηαηί ήζεια κα

Σελίδα 14


δώζς ζηε κέα γεκηά ηεκ εοθαηνία κα μάζεη, πώξ δμύζαμε ηα πνόκηα εθείκα πμο ε δςή ήηακ όμμνθε ζηεκ απιόηεηά ηεξ, μιηγανθήξ ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ θαη θεηδςιή ζηηξ πανμπέξ ηεξ.” Ο ΢πύνμξ Παπαδόγηακκεξ έπεη γνάρεη άιια δύμ βηβιία με ηίηιμ: «Σμ πμιοαηςκόβημ πακεγύνη ημο Μηζηνά» θαη «Έκαξ θόζμμξ πμο πάζεθε», ζοκέπεηα ημο μπμίμο απμηειεί ημ βηβιίμ αοηό. Πεγαίκμκηαξ ζηεκ πανμοζίαζε θαη αθμύγμκηαξ μενηθά απμζπάζμαηα ημο βηβιίμο, εκηοπςζηάζηεθα θαη απμθάζηζα κα ημ δηαβάζς. Γίκαη έκα βηβιίμ πμο ζοκανπάδεη από ηηξ πνώηεξ θηόιαξ ζειίδεξ, θαζειώκεη ημκ ακαγκώζηε θαη όζεξ θμνέξ θη ακ ημ δηαβάζεη θακείξ, δεκ πνόθεηηαη κα ημ βανεζεί. Απμηειεί μηα θαιή εοθαηνία γηα εμάξ ηα παηδηά κα γκςνίζμομε ηε δςή ζηεκ παιηά ΢πάνηε μέζα από ηεκ αθεγεμαηηθή δεηκόηεηα θαη ημ αλεπέναζημ πημύμμν ημο ζογγναθέα.

Γιίδα Σειαθάθμο

Θϋμα Αδέζπμηα δώα

Πμ ζέμα επηιέπζεθε με αθμνμή ημ πνώημ bazaar αγάπεξ γηα ηα αδέζπμηα δώα, πμο

Ε ηζημνία ημο Mani

πναγμαημπμηήζεθε από ημκ Νμιηηηζηηθό Φηιμδςηθό Ούιιμγμ Οπάνηεξ ζηηξ 8 θαη 9 Κμεμβνίμο ζηε Βηβιημζήθε ηε πόιεξ μαξ.

Ο μηθνόξ Mani Brown, όπςξ ημκ απμθαιμύκ πιέμκ μη μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ, είκαη έκα αδέζπμημ ζθοιάθη, πμο βνέζεθε ηοπαία ζημ πνμαύιηό μαξ. Πανέμεηκε ζημ ζπμιείμ μαξ θμκηά ζημ ζπμιείμ μαξ, γηαηί όιμη (ή… ζπεδόκ όιμη) ημ αγαπήζαμε, όπςξ μαξ αγάπεζε θη αοηό. Όμςξ, δοζηοπώξ, οπάνπμοκ θάπμημη πμο ημο ζομπενηθένμκηαη άζπεμα, θιμηζώκηαξ ζημ πνόζςπμ θαη απμθαιώκηαξ ημ «θόπνμ» ή «βνςμόζθοιμ». Αξ θακηαζημύμε ιμηπόκ ηεκ ηζημνία ημο Mani, λεθηκώκηαξ από ηεκ εμένα πμο γεκκήζεθε.

Αδέζπμηα ζθοιηά Ιάηηα μεγάια πηθναμέκα, μέζα ζηεκ ζιίρε βμοηεγμέκα, ηνέπμοκε πάκηα εδώ θ ’εθεί ράπκμκηαξ ρίπμοια θαί.

Μάιιμκ γεκκήζεθε ζε θάπμημ ζηεκό ηεξ γεηημκίαξ ημο ζπμιείμο μαξ, μα θακείξ δε κμηάζηεθε πμηέ γηα αοηό. Σώνα, όμςξ, λέθογε από ηεκ μίδενε θαη θηςπηθή δςή ημο, απμθηώκηαξ μηα μηθμγέκεηα, αοηή πμο βνήθε θμκηά μαξ. Οη πενηζζόηενμη μαζεηέξ ημύ πνμζθένμοκ, αγάπε, ηνμθή θαη μηα δεζηαζηά πμο δεκ είπε γκςνίζεη πμηέ ςξ ηώνα. Μπμνμύμε, όμςξ, κα ακαθένμομε θαη θάπμηα δοζάνεζηα πενηζηαηηθά πμο ημο έπμοκ ζομβεί ςξ ηώνα. Έκα από αοηά είκαη όηακ θάπμημξ άγκςζημξ

Γεκκήζεθακ ζηεκ μμκαληά, παναηεμέκα ζηα ζηεκά· θακείξ δεκ κμηάδεηαη γη’ αοηά όιμη ηα δηώπκμοκ μαθνηά

(εκήιηθαξ μάιιμκ, γηαηί δεκ μπμνμύμε κα θακηαζημύμε όηη θάηη ηέημημ ζα μπμνμύζακ κα ημ θάκμοκ παηδηά) ημ πηύπεζε ζημ πόδη με έκα αενμβόιμ. Ο Mani ηεκ άιιε μένα εμθακίζηεθε ζημ ζπμιείμ θμοηζαίκμκηαξ. Αοηή ε ζομπενηθμνά είκαη ημοιάπηζημκ απανάδεθηε. Καη ακ αοηό ζοκέβε θέημξ μέζα ζημοξ ηνεηξ

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Ια θάκε εζύ ηεκ δηαθμνά

Σελίδα 15


μόιηξ μήκεξ από ηεκ εμένα πμο λεθίκεζε ημ ζπμιηθό έημξ, ηη άιιμ, άναγε, ημο είπε ζομβεί όζμ είκαη ζηε δςή;

θένε ζη’ αδέζπμηα πανά, έια, άκμηλε ηεκ αγθαιηά

Αξ ακαιμγηζημύμε ακ αοηή ζομπενηθμνά απέκακηη ζηα δώα είκαη ζςζηή; Καη ακ θάπμηε ελαηηίαξ αοηήξ ηεξ ζομπενηθμνάξ ζθμηώζμομε θάπμημ δώμ ή ημ

δώζε ημοξ ιίγε δεζηαζηά!

ηναομαηίζμομε ζμβανά; Σόηε ηη ζα θάκμομε; Θα έπμομε εκμπέξ; Μήπςξ ζα

Μαρία Τουρνά

έπνεπε, ιμηπόκ, κα αιιάλμομε ημκ ηνόπμ με ημκ μπμίμ θενόμαζηε ζε όια αοηά ηα πανηηςμέκα πιάζμαηα; Ακ αγαπάμε πναγμαηηθά αοηό ημ ζθοιάθη, πνέπεη κα ημο δείπκμομε ηεκ αγάπε μαξ, ημ ζεβαζμό μαξ θαη κα ημ αθήζμομε κα πεζάκεη από γενάμαηα, δειαδή κα μεκ έπεη ηεκ ηύπε πμο έπμοκ ηα πενηζζόηενα αδέζπμηα, ηα πενηζζόηενα από ηα μπμία πάκμοκ πνόςνα ηε δςή ημοξ από θάπμημ ηνμπαίμ ή άιιμ δοζηύπεμα. Καη μία πνόηαζε: μήπςξ ζα έπνεπε ηα μαζεηηθά ζομβμύιηα ημο ζπμιείμο μαξ κα οημζεηήζμοκ» ημ ζθοιάθη, θνμκηίδμκηαξ γηα ημκ εμβμιηαζμό ημο;

Γκςνίδεηε όηη ηα αδέζπμηα ζηαηηζηηθά δμοκ θαηά μέζμ όνμ μόκμκ 3 πνόκηα; Δοζηοπώξ, αοηόξ μ ειάπηζημξ πνόκμξ δςήξ δεκ είκαη θαη ηόζμ εοπάνηζημξ. Ε πεηνόηενε ζηηγμή ηεξ δςήξ ημοξ όμςξ είκαη μ ζάκαηόξ ημοξ, δηόηη δεκ είκαη πμηέ θοζημιμγηθόξ. Ιεηά από ένεοκεξ έπεη απμδεηπηεί πςξ ηα θύνηα αίηηα ζακάημο ημοξ είκαη ηα δοζηοπήμαηα, γηαηί δεκ έπμοκ μόκημε

Ο.Δ, Β.Δ, Γ.Η, Β.Η.

θαημηθία, μη αζζέκεηεξ θαη ε αζηηία, επεηδή δεκ ηνέθμκηαη ζςζηά θαη δμοκ ζημ δνόμμ παναμειεμέκα από ημοξ ακζνώπμοξ. Έκαξ άιιμξ ιόγμξ είκαη μη επηπιμθέξ γέκκαξ ελαηηίαξ ηεξ απειπηζηηθήξ θαη άζιηαξ δςήξ ημοξ Θίκα Δεμάθε θαη Γύα Ηςκζηακηέιιμο

ΔΖΑΒΑΟΠΓ ΟΠΜ ΔΖΑΔΖΗΠΡΜ: Αιέλακδνμξ Ναπαδηαμάκηεξ, πνηζημογεκκηάηηθα δηεγήμαηα: 1. Πα ΢νηζημύγεκκα ημο ηεμπέιε 2. Οημ ΢νηζηό ζημ θάζηνμ 3. Πμ ΢νηζηόρςμμ

Γπηηέιμοξ, ΢νηζημύγεκκα!

Ακδνέαξ Ηανθαβίηζαξ, «Θείμκ όναμα» Οηέθακμξ Δάθκεξ, «μ Λέκμξ ηςκ

΢νηζημογεκκηάηηθμ Ιπαδάν

΢νηζημογέκκςκ»

ζημ 4μ Γομκάζημ Οπάνηεξ « Γηάκκεξ Ξίηζμξ»

«Πμ Βιμγεμέκμ Ιακηνί» ημο Φώηε Ηόκημγιμο Όπςξ θάζε πνόκμ, έηζη θαη θέημξ ε Γ‟ ηάλε ημο 4μο Γομκαζίμο ΢πάνηεξ «Γ. Ρίηζμξ»,

ηεκ

Παναζθεοή

20

Δεθεμβνίμο

δημνγακώκεη

ημ

εηήζημ

πνηζημογεκκηάηηθμ μπαδάν ημο ζπμιείμο με δεμημονγίεξ ηςκ μαζεηώκ. Τπεύζοκε

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Ένεοκα ζημ δηαδίθηομ: Γύα Κ., Βαζηιεία Κ.

Σελίδα 16


θαζεγήηνηα ηεξ εθδήιςζεξ είκαη θαη εθέημξ ε θ. Ακαζηαζία Κακειιμπμύιμο, θηιόιμγμξ ημο ζπμιείμο. Μεηά ημ ηέιμξ ημο μπαδάν, ζημ πώνμ πμιιαπιώκ πνήζεςκ ημο ζπμιείμο αθμιμοζεί ηναγμύδη θαη

πμνόξ, με ζηόπμ κα λεθύγμομε γηα

ιίγμ από ηα

δηαγςκίζμαηα θαη ηα πνμβιήμαηα ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ. Οη μαζεηέξ εοπανηζηημύκηαη θαζ‟ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ, αθμύ κηώζμοκ ημ πκεύμα ηςκ Υνηζημογέκκςκ, ενγάδμκηαη ζοιιμγηθά, πνμζθένμοκ ζημ ζπμιείμ θαη ζηεκ θμηκςκία θαη ακαιαμβάκμοκ ηεκ εοζύκε ηεξ δηαζθέδαζεξ ηςκ ζομμαζεηώκ θαη ηςκ επηζθεπηώκ.

Γηθόκεξ από ημ πενζηκό μπαδάν:

ΑΚΓΗΔΜΠΑ 1. -΢ε ποιο μζροσ του κόςμου βρίςκεται θ Πρωτοχρονιά πρϊτθ από τα Χριςτοφγεννα; -΢το λεξικό …

Κμζημιόγεζε ηςκ πνμσόκηςκ

2. Η κυρία ανζκεςε ςτθν τάξθ να κάνουνε μια εργαςία για το πϊσ πζραςαν τα Χριςτοφγεννα . Ο Σοτόσ αρχίηει να γράφει: θ

1 ςελίδα : Χιόνιηε, χιόνιηε, χιόνιηε……. θ

2 ςελίδα : Χιόνιηε, χιόνιηε , χιόνιηε……. θ

3 ςελίδα : Χιόνιηε , χιόνιηε , χιόνιηε……. θ

4 ςελίδα : Και ςτο τζλοσ το ςτρϊςε! Οη μαζεηέξ πμοιμύκ ηα πνμσόκηα πμο εημίμαζακ ε πάντα εδϊ κ ’εκεί ψάχνοντασ ψίχουλα φαί.

Γεννικθκαν ςτθν μοναξιά, παρατθμζνα ςτα ςτενά· κανείσ δεν νοιάηεται γι’ αυτά Δεκ ιείπμοκ θαη ηα ημπηθά πνμσόκηα!

όλοι τα διϊχνουν μακριά

Σμ πενζηκό μπαδάν ζεμείςζε μεγάιε επηηοπία. Με ηα πνήμαηα πμο ζογθεκηνώζεθακ αγμνάζηεθε δηαδναζηηθόξ πίκαθαξ γηα μία από ηηξ ηάλεηξ ημο

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Μα κάνε εςφ τθν διαφορά

Σελίδα 17


ζπμιείμο μαξ, όπςξ είπε ζομβεί θαη με ημ μπαδάν ημο ζπμιηθμύ έημοξ 2010-11. Γπίζεξ, θάζε πνμκηά μεγάιμ μένμξ ηςκ πνεμάηςκ δίκεηαη γηα θηιακζνςπηθμύξ ζθμπμύξ. Μέκεη κα δμύμε ακ θαη ημ θεηηκό μπαδάν ζα γκςνίζεη ηέημηα επηηοπία.

Γ.Ι.

φζρε ςτ’ αδζςποτα χαρά, ζλα, άνοιξε τθν αγκαλιά δϊςε τουσ λίγθ ηεςταςιά!

Μαρία Σουρνά ΢ηε Γενμακία ημ δηάζηεμα πνηκ ηα Υνηζημύγεκκα είκαη πμιύ ζεμακηηθό. Γηα ηηξ

Β2

μηθμγέκεηεξ, ηα πνηζημογεκκηάηηθα γιοθά (μπηζθόηα θ.ιπ.) απμηειμύκ πανάδμζε ηεξ πενηόδμο. Υαναθηενηζηηθέξ είκαη θαη μη πνηζημογεκκηάηηθεξ αγμνέξ ζημ θέκηνμ θάζε πόιεξ από ημ πνώημ ΢αββαημθύνηαθμ ημο Δεθεμβνίμο έςξ ηεκ παναμμκή ηςκ Υνηζημογέκκςκ. Οη Υνηζημογεκκηάηηθεξ αγμνέξ, ζηηξ μπμίεξ πςιμύκηαη γιοθά, ζημιίδηα θαη δεζηό θόθθηκμ γιοθό θναζί με μπαπανηθά απμηειμύκ βαζηθό παναθηενηζηηθό ηεξ πενηόδμο ηςκ Υνηζημογέκκςκ ζηε Γενμακία. ΢ηηξ 6 Δεθεμβνίμο γημνηάδεηαη μ Άγημξ Νηθόιαμξ πμο ζοκδέεηαη με ημ έζημμ ηςκ δώνςκ. Γπηπιέμκ, ζηε Γενμακία ζοκακηάηαη ζοπκά ημ έζημμ ημο «Adventskranz». Πνόθεηηαη γηα έκα θενμπήγημ από θιαδηά ειάημο πμο ζπεμαηίδμοκ έκα ζηεθάκη. Πάκς ζημ ζηεθάκη βνίζθμκηαη ηέζζενα θενηά, πμο ζομβμιίδμοκ ηηξ ηέζζενηξ ηειεοηαίεξ εβδμμάδεξ πνηκ ηα Υνηζημύγεκκα. Κάζε Κονηαθή ακάβμοκ θη από έκα θενί, μεηνώκηαξ ακηίζηνμθα ημ πνόκμ πμο απμμέκεη γηα ημκ ενπμμό ηςκ Υνηζημογέκκςκ. Σμ Υνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ ζημιίδεηαη ηεκ παναμμκή. Σα δώνα ηα βάδμοκ θνοθά θάης από ημ δέκηνμ, γηα κα ηα βνμοκ ηα παηδηά επηζηνέθμκηαξ από ηεκ εθθιεζία. ΢ηε Γαιιία ε παναμμκή ηςκ Υνηζημογέκκςκ είκαη μηα ζοκεζηζμέκε ενγάζημε μένα. Σμ βνάδο όμςξ ε μηθμγέκεηα ζογθεκηνώκεηαη γηα έκα μιμθιενςμέκμ πνηζημογεκκηάηηθμ δείπκμ. Ο «Père Noël», δίκεη ηα δώνα ημο ημ βνάδο ηεξ 24 εξ Δεθεμβνίμο. Σμ παναδμζηαθό εμνηαζηηθό ηναπέδη απμηειείηαη από μηα πιμύζηα πμηθηιία πηάηςκ. ΢ηεκ Ζηαιία ε πενίμδμξ ηςκ Υνηζημογέκκςκ έπεη ηε μεγαιύηενε δηάνθεηα από όιεξ ηηξ άιιεξ ηςκ πνηζηηακηθώκ πςνώκ. Ανπίδεη από ηηξ 8 Δεθεμβνίμο θαη μιμθιενώκεηαη ζηηξ 6 Ιακμοανίμο. ΢ηηξ 25 Δεθεμβνίμο μεηά ημ παναδμζηαθό μεζεμενηακό γεύμα, ηα παηδηά ζοκεζίδμοκ κα απαγγέιιμοκ πμηήμαηα ζηεκ μηθμγέκεηα θαη ζημοξ ζογγεκείξ ημοξ θαη ακηαμείβμκηαη με μηθνά ζομβμιηθά πμζά. ΢ηεκ Γιβεηία μη ηέζζενηξ εβδμμάδεξ πνηκ ηα Υνηζημύγεκκα εμνηάδμκηαη με

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 18


πιμύζηα παναδμζηαθά έζημα, όπςξ ημ γημνηηκό ζηεθάκη θαη ημ πνηζημογεκκηάηηθμ εμενμιόγημ. Ο «Άγημξ Νηθόιαμξ» ηεξ πώναξ μμηνάδεη γιοθά θαη δώνα ζηα παηδηά ζηηξ 6 Δεθεμβνίμο. Η παναμμκή ηςκ Υνηζημογέκκςκ με όια ηα άιια έζημα ημο Δέκδνμο ,ηα θάιακηα, ημ γημνηηκό ηναπέδη θαη ηε πνηζημογεκκηάηηθε ιεηημονγία παναθηενίδμοκ ηεκ εμένα αοηή. ΢ηε Δακία ηεκ πενίμδμ ηςκ Υνηζημογέκκςκ ηα ζπίηηα δηαθμζμμύκηαη με δηάθμνα πεηνμπμίεηα ζημιίδηα. Τπάνπεη επίζεξ ςξ έζημμ ημ Αιελακδνηκό ζηεθάκη με ηα ηέζζενα θενηά πμο ζομβμιίδμοκ ηηξ ηέζζενηξ Κονηαθέξ μέπνη ηεκ εμένα ηςκ Υνηζημογέκκςκ, θαζώξ θαη ημ «έζημμ ημο θενημύ» πμο πνεζημεύεη ζακ εμενμιόγημ. Η παναμμκή ηςκ Υνηζημογέκκςκ γημνηάδεηαη με ημ παναδμζηαθό ηναπέδη μεηαλύ ηςκ ζογγεκώκ. Μέζα ζημ δακέδηθμ γιοθό θνύβεηαη έκα αμύγδαιμ θαη μ ηοπενόξ πμο ζα ημ βνεη ακηαμείβεηαη με ημ ιεγόμεκμ «δώνμ ημο αμύγδαιμο». ΢ηε Φηκιακδία ε 24ε Δεθεμβνίμο είκαη ε ζεμακηηθόηενε εμένα ηεξ πενηόδμο ηςκ Υνηζημογέκκςκ. Οη εμνηαζμμί ανπίδμοκ ημ μεζεμένη. ΢ύμθςκα με ηεκ πανάδμζε, ε μένα αοηή είκαη αθηενςμέκε ζηε μκήμε ηςκ κεθνώκ γη‟ αοηό θαη ζοκεζίδεηαη ε επίζθερε ζημ κεθνμηαθείμ ηεκ εμένα αοηή. Γπημέιεηα: Ηαηενίκα ΢μύπε

Γνάθμκηαξ δηθά μαξ θείμεκα Ε ΢ΩΞΑ ΠΜΡ ΝΞΖΚ Καη πεηώκηαξ βνέζεθα εθεί. ΢ε έκα θόζμμ θάης από ηε γε, θάης από ηε ιμγηθή. Βνέζεθα ζε έκα θόζμμ πμο θακείξ δεκ ζέιεζε κα ακαθαιύρεη. Όια λεθίκεζακ έκα βνάδο παγενό, ζακ όια η‟ άιια, μηα κύπηα πμο θακείξ δεκ έδςζε ζεμαζία, όπςξ θαη ζηηξ οπόιμηπεξ ζβεζμέκεξ. Κακείξ δεκ λένεη γηα εθείκε ηε κύπηα. Μμκαπά εγώ. Σοιηγμέκε ζε μηα δεζηαζηά αζήμακηε, ημ μοαιό μμο γύνηδε ζηα πζεζηκά παμόγεια. Ώζπμο όια πάζεθακ μεμηάξ, ζακ έγεηνα ημ θεθάιη θαη λέπαζα ημ θςξ. Μηα ζηγή μμόνθαηκε ημ δςμάηημ, έκα ζθμηάδη, πμο θακείξ δεκ ήλενε ηη έθνοβε... μα εθείκμ ημ βνάδο όια ηα μοζηηθά πμο πανέμεκακ ζθεπαζμέκα θάης από ηα ζεκηόκηα μαξ, απμθαιύθζεθακ.

Πνηκ από ιίγμοξ μήκεξ μ Δήμμξ ΢πάνηεξ πνμθήνολε δηαγςκηζμό ακάμεζα ζηα ζπμιεία ηεξ πόιεξ μαξ. Θέμα, ε ζογγναθή δηεγήμαημξ ζπεηηθά με ηε καομαπία ηεξ ΢αιαμίκαξ. Βναβεύηεθε θείμεκμ ηεξ Μειίκαξ Κμοηζμβίηε, ε μπμία εθπνμζώπεζε ηε ΢πάνηε ζηηξ εθδειώζεηξ «΢αιαμίκηα 2013», μαδί με ακηηπνμζώπμοξ από όιεξ ηηξ πόιεηξ πμο ζοκέπναλακ ζε εθείκε ηεκ ηζημνηθή κίθε. Γηα κα δηαβάζεηε ημ θείμεκμ ηεξ Μειίκαξ παηήζηε εδώ.

Έκα ζύκκεθμ ήνζε ζημ πνμζθέθαιό μμο θαη με ζήθςζε ρειά, ζομίδμκηαξ ηηξ

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 19


θιόγεξ ημο ηδαθημύ πμο ακέβαηκακ θαη λεροπμύζακ. Πνμζγεηώζεθα ηνοθενά ζε έκα πνάζηκμ δνόμμ θαη ζακ κα ήμμοκ θεκή, έκα πμδήιαημ από ημοιίπεξ πέναζε από μέζα μμο! Γύνηζα θαη είδα ακζνώπμοξ εδώ θη εθεί κα με παηνεημύκ θαη ηα πνόζςπά ημοξ κα ιάμπμοκ ζακ άζηνα ζημκ μονακό. Σα παηδία ηςκ γεηηόκςκ μαξ δίπια ζηεκ θαηεζηναμμέκε πανάγθα, λεπνόβαιιακ ζακ ειηαπηίδεξ από μηα γςκηά θναηώκηαξ θανβέιηα με ιαμπενά θμοζημομάθηα θαη μ‟ αγθάιηαζακ με ιαπηάνα. Οη δεηηάκμη ηεξ πιαηείαξ θαηέβεθακ από έκα πμοπμοιέκημ ιεςθμνείμ θαη μμο είπακ θαιεμένα με δομ μήια ζηα θαζανά ημοξ πένηα. Ση ήηακ όια αοηά; Μα γηαηί γέμηδακ ημ θμνηςμέκμ μοαιό μμο; Έηζη με όιε ηε πενηένγεηα θαη ηεκ απένακηε θακηαζία βνήθα μηα θίιε παηνηθή κα ηε νςηήζς πμύ είμαη θαη γηαηί. Φμνμύζε έκα θόθθηκμ θμοζηάκη, λοπόιεηε, έκα ζθηζμέκμ θόθθηκμ θηόγθμ ζηα θηδίζηα μαιιηά ηεξ, εκώ πίζς ηεξ έκα μκεηνηθό άνςμα ηεκ αθμιμοζμύζε πηζηά. Με είδε θαη θςηίζηεθακ ηα θαηαπνάζηκα μαηάθηα ηεξ. Γίπε με ηα ιαμπενά ηεξ μάηηα πςξ είμαζηε ζηε Υώνα ημο Πνηκ. ΢ε έκα ηόπμ ζςζηό θαη θαζώξ πνέπεη γηα ηεκ εοηοπία ημο θαζεκόξ. Πμο ιίγμη ημκ επηζθέθζεθακ θαη είδακ ηεκ πηθνή αιήζεηα. Κη εγώ έθακα ημ γηγάκηημ ιάζμξ κα νςηήζς: «Γηαηί κα είκαη πηθνή αοηή ε αιήζεηα, αθμύ αοηόξ μ θόζμμξ θένκεη ηεκ εοηοπία;» Γθείκε με μηα ιύπε κα θαηναθοιά ζε όιμ ηεξ ημ ζώμα με μαπαίνςζε με ιόγηα πμο δε ζα „πνεπε κα είπα αθμύζεη. Γίπε δηζηαθηηθά πςξ θαζεηί ζε αοηή ηε δςή έπεη απαγμνεύζεηξ θαη ηημςνίεξ. Με ημ ιεοθό ηεξ δάπηοιμ μμο έδεηλε ρειά θαη είδα μηα ζθμηεηκή θαη μαθνηκή άβοζζμ. Άθμοζα θναογέξ κα απειεοζενώκμκηαη από ημ βάζμξ ηεξ μίδενεξ ζθεπήξ πμο θάιοπηε ηε πνςμαηηζηή πόιε. Έκα νίγμξ με θονηάνπεζε θαη νμύθελε όιμ μμο ημ ζάννμξ. Πάγςζα θαη έθιαρα θαη ιένςζα ημκ πανάδεηζμ. Γίπε πςξ εθεί δμύζε ημ κέθμξ, μη πόιεμμη, μ εγςηζμόξ, ε θηώπεηα θαη μη εθηάιηεξ. Πςξ θαημηθμύζακ άκζνςπμη απενίζθεπημη με ηόζμ ζθμηεηκό μοαιό όζμ εθείκε ε άβοζζμξ. Πςξ ήηακ έκα ηόζμ βνμπενό μένμξ, αθμύ ηα δάθνοα όιμο ημο θόζμμο έπεθηακ εθεί. Πςξ εθεί δεκ εκδηαθενόηακ θακείξ γηα ημ ζπίηη ημο, ημ πενηβάιιμκ ημο, ηα δώα ημο. Πςξ ηα θαηαβνόπζηδακ όια, όπςξ θαη ηεκ εοηοπία ηςκ οπμιμίπςκ. Με θμίηαλε βαζηά ζηα μάηηα θαη μμο είπε: „‟Μεκ παξ εθεί‟‟. Καη έθογε ζακ μηα απόμαθνε ακάμκεζε με έκα παμόγειμ, ζακ κα μεκ ζοκέβε πμηέ. Σόηε έθακα ημ ηενάζηημ ιάζμξ. Σμ ιάζμξ πμο ζθέθηεθα έζης θαη γηα μηα ζηηγμή «Μα πόζμ άζπεμα ζα είκαη; Γλάιιμο έκα όκεηνμ είκαη μόκμ». Υςνίξ θακ κα πνμιάβς κα θάκς έκα βήμα, εθείκμ ημ γκςζηό ζύκκεθμ με ζήθςζε ρειά

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 20


λακά, όπςξ με ζήθςκε ρειά μ παηέναξ, όηακ ήμμοκ μηθνή. Άνπηζα κα πιεζηάδς εθείκε ηεκ άβοζζμ θαη κα κηώζς κα αδεηάδς ζακ μηθνό μπμοθαιάθη πμο ζηένερε. Μηα μμκαληά ρηζύνηδε ζηα παγςμέκα αοηηά μμο θαη μ άκεμμξ πμο ζθύνηδε ήηακ ε μόκε μμο ζοκηνμθηά. ΢ηαμάηεζα απόημμα κα ακεβαίκς θαη έπεζα ζε έκα βνώμηθμ πςμαηόδνμμμ, ίδημ με αοηόκ δηπιά από ημ εθθιεζάθη ηεξ ήζοπεξ γεηημκηάξ μμο. Κμίηαλα γύνς μμο, όια ήηακ ίδηα όπςξ πνηκ θνοθηώ θάης από ημ απαιό πάπιςμά μμο. Ο μονακόξ ήηακ θαηάμαονμξ θαη όπη γαιακόξ όπςξ ζηε Υώνα ημο Πνηκ. Οη δνόμμη άδεημη με εθείκε ηεκ εκμπιεηηθή κεθνηθή εζοπία κα βμοίδεη θαη κα με ηνακηάδεη. Πενπαηώκηαξ ανγά θαη βανηά έθηαζα ζημ ζπίηη μμο. Καμανςηόξ μ ζθύιμξ πνμζηάηεοε ημ ζπίηη από θαθόβμοιεξ ζθέρεηξ θαη ηα θμθηενά ημο δόκηηα θόβηδακ. Σίπμηα δεκ είπε αιιάλεη. Οη δεηηάκμη αθόμε θοθιμθμνμύζακ με ηα θμονειηαζμέκα ημοξ νμύπα δεηώκηαξ έιεμξ. Σμ ιεςθμνείμ ζηαμάηεζε ζηε ζηάζε όπςξ θάζε μένα, αθήκμκηαξ έκα λενό γθνη θαπκό πμο γέμηδε ηηξ ροπέξ ηςκ θμθαιςμέκςκ παηδηώκ πμο βάδηδακ απνόζομα γηα ημ ζπμιείμ. Μπήθα ζημ ηζημεκηέκημ μμο ζπίηη θαη ακηίθνηζα ημοξ γμκείξ μμο κα μηιμύκ γηα πνμβιήμαηα, όπςξ θάζε μένα ζηε μειαγπμιία. Δεκ με έβιεπακ μύηε με άθμογακ. Πνμπώνεζα ανπίδμκηαξ κα θαηαιαβαίκς ηεκ πηθνή εθείκε αιήζεηα ηεξ αβύζζμο. Ακέβεθα ηνέμμκηαξ ηεκ λύιηκε ζθάια, δηέζπηζα ημκ αηειείςημ δηάδνμμμ θαη άκμηλα ηεκ ειαθνηά πόνηα ημο δςμαηίμο μμο. Μπαίκμκηαξ άνπηζα κα μηθναίκς, κα ζηεγκώκς, κα ζηενεύς. Σα μάηηα μμο έγηκακ πέηνεξ, βιέπμκηαξ ημκ εαοηό μμο κα ακαπαύεηαη ζημ μεγάιμ μμο θνεβάηη θαη κα πκίγεηαη μέζα ζε δάθνοα αιεζμόκεηα. Καη λαθκηθά όια ελαθακίζηεθακ. Σα πάκηα μεηαμμνθώζεθακ ζε έκα απένακημ ζθμηάδη θαη λύπκεζα μέζα ζε μηα ιίμκε δαθνύςκ όπςξ με είδα ζημ αλέπαζημ όκεηνμ. Όια ήηακ πηα μηα θακηαζίςζε πμο άθεζε μηα αζενάπεοηε θαη πακημηηκή πιεγή ζηεκ θανδηά μμο. Η θόιαζε, ε άβοζζμξ εθείκε ήηακ μ ίδημξ μ αγένςπμξ θαη μηθνόξ θόζμμξ μαξ. Η ροπνή μαξ θαζεμενηκόηεηα πμο θακείξ δεκ έθακε ημκ θόπμ κα αιιάλεη θαη κα δεη με ιαμπνόηενα μάηηα. Γηαηί θακείξ δεκ ζέιεζε κα επηζθεθζεί ηε Υώνα ημο Πνηκ. Κνίμα.

Ιανίιηα Φςημπμύιμο

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 21


Κ

Α

Ε

Γ

Ρ

Ο

Δ

Ι

Σ

Κ

Λ

Μ

Ν

Η

Δ

΢

Ο

Β

Τ

Α

Φ

Α

Σ

Ν

Η

Λ

Ο

΢

Ρ

Τ

Ξ

Ο

Τ

Β

Χ

Λ

Λ

Β

Λ

Ο

Ρ

Ε

Ο

Π

Χ

Σ

Λ

Ο

Ρ

Δ

Ε

Ο

Ω

Ξ

Κ

Ξ

Ε

Μ

΢

Μ

Ι

Γ

Α

Ο

ΠΖΗΜ

Α

Γ

΢

Λ

Ι

Β

Λ

Ρ

Χ

Θ

Σ

Π

Ο

Μ

Μ

Δ

ΗΞΡΝΠΜΘΓΛΜ

Μ

Ε

Λ

Ο

Μ

Α

Κ

Α

Ρ

Ο

Ν

Α

Ν

Ν

Π

Ξ

Γπημέιεηα: Γηάκκεξ-Ηιίαξ

Π

Φ

Β

Τ

Β

Ι

Β

Ω

Η

Χ

Ζ

Λ

Α

Ε

Α

Ν

Ι

Α

Α

Λ

Α

Θ

Ο

Κ

Ψ

Ι

Ξ

Ε

Ν

Λ

Κ

Μ

Ε

Ε

Ζ

Α

Η

Ε

Λ

Α

Σ

Ο

Π

΢

Θ

Ο

Ι

Ψ

Δ

Ω

Ρ

Α

Τ

Φ

Κ

Κ

Α

Ν

Ι

Τ

Ρ

Χ

Α

Β

Ε

Ρ

Κ

΢

Σ

Ν

Ι

Λ

Γ

Ι

Ο

Χ

Ω

Λ

Ρ

Φ

΢

Α

Ν

Σ

Φ

΢

Α

΢

Κ

Γ

Α

Β

Π

Θ

Ν

Ι

Ε

Λ

Χ

Ε

Ψ

Ι

Ω

Κ

Ψ

Ι

Σ

Κ

Ο

Τ

Λ

Μ

Λ

Κ

Σ

Ρ

Ο

Λ

Χ

Ρ

Ι

΢

Σ

Ο

΢

Α

Ω

Λ

Ο

Ο

Α

Ι

Μ

Ξ

Ι

Κ

Κ

Α

Β

Ι

Κ

Η

Ι

Α

Ρ

Ο

Τ

Ν

Σ

Ο

Λ

Φ

Α

Χ

Δ

Α

Μ

Γ

Θ

Τ

Α

Γ

Ι

Ο

΢

Β

Α

΢

Ι

Λ

Η

΢

Μ

Κ

Λ

Ω

΢ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΖΑ-

Παηκέζεξ

ΚΑΛΑ ΧΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΤΣΤΧΙ΢ΜΕΝΟ ΣΟ 2014!

ΛΕΞΕΙ΢ ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟΤ (ΚΑΘΕΣΕ΢):        

ΚΟΤΡΑΜΠΙΕΔΕ΢ ΕΤΧΕ΢ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ Α΢ΣΕΡΙ ΧΙΟΝΙ ΜΠΑΛΕ΢ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ΢ ΛΑΜΠΑΚΙΑ

ΛΕΞΕΙ΢ ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟΤ (ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ΢):       

ΦΑΣΝΗ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΕΛΑΣΟ ΔΩΡΑ ΧΡΙ΢ΣΟ΢ ΡΟΤΝΣΟΛΦ ΑΓΙΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢

Μαθητική διάςταςη – Τεύχοσ 1 4ο Γυμνάςιο Σπάρτησ «Γιάννησ Ρίτςοσ»

Σελίδα 22

Mathhtikh diastash vol i 4 gym sparths  

Πρώτο τεύχος της "Μαθητικής διάστασης", διαδικτυακής εφημερίδας του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης 'Γιάννης Ρίτσος".