Page 1

Swedac

kvalitetsaktuellt ”Ledningssystemet hjälper oss att göra rätt från början” – Ett certifierat ledningssystem ger större säkerhet i arbetet och hjälper oss att göra rätt från början. Nu behöver det aldrig råda någon tvekan om vad som gäller. Det säger Gun Pettersson, ansvarig för ledningssystem hos Cementa AB. Här framför fabriken i Slite på Gotland. SIDORNA 10–11

FOTO: KRISTER HANSSON

EN TIDNING FRÅN SWEDAC OM KVALITET OCH SÄKERHET ► NR 4 ► DECEMBER 2013

Labbet som jobbat med arbetsmiljö i 50 år ► Laboratoriet på Arbets- och miljömedicin i Lund har sedan mer än 50 år arbetat med att analysera prover som har med arbets- och miljörelaterade sjukdomar att göra. Thomas Lundh arbetar som kemist och Anna Axmon är chef för laboratoriet. SIDORNA 6–7

Ökad marknadskontroll ska ge färre olyckor ► Under flera år minskade antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Men nu ökar de igen. För att bryta den negativa trenden har Arbetsmiljöverket bland annat intensifierat sitt arbete med marknadskontroll för att stoppa farliga maskiner och andra produkter. SIDORNA 4–5

Swedac önskar God Jul och Gott Nytt År!

T FOTO: STIG HAMMARSTEDT

15 TEMASIDOR: MILJÖ+ARBETSMILJÖ


2

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

INLEDARE

Miljön och vår gemensamma framtid De ökande kraven på hållbar energiförsörjning och miljötänkande driver på ett positivt sätt företagen att spetsa sin kompetens, tänka i nya banor och därmed också skärpa sin konkurrenskraft. De investeringar som görs globalt och i Sverige för att skapa framtidslösningar inom energiförsörjning, hållbara transporter, stadsutveckling, bostadsbyggande med mera skapar nya företag och arbetstillfällen. Ackreditering, certifiering och kontroll är viktiga delar i att kvalitetssäkra ledningssystem och processer. Mätning och analys av utsläpp, verifiering av utsläppsrapporter, ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem för kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö. Det finns över 20 kontrollordningar för skydd av luft, mark och vatten där ackreditering används.

► Miljö och arbetsmiljö är teman i det här

Marknadskontroll ger färre olyckor

’’

Vi behöver ha långsiktigt hållbara strategier.

E Citera oss gärna, men ange källan. Swedac, Box 878, 501 15 Borås. Telefon 0771-99 09 00. E-post: registrator@swedac.se. Hemsida: www.swedac.se

Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra? Beställa ett gratisabonnemang? Beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Hör av dig via e-post till Maricelle Toreborg: maricelle.toreborg@swedac.se.

Ansvarig utgivare: Maria Oldegård, telefon 08-406 83 36. E-post: maria.oldegard@swedac.se. Korrektur: Else-Marie Hultin. Produktion: Koncis Affärsinformation, telefon 0500-43 55 10. Redaktör: Leo Olsson, tel 0707-722 100. leo.olsson@koncis.se. Annonser: Karina von Brömsen, tel 0704-13 26 26. kvb@koncis.se. Tryckning: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri, 2013. ISSN 1652-9294.

Även arbetsmiljö är ett område där Swedacs verksamhet spelar en väsentlig roll. Läs om hur marknadskontroll ger färre arbetsolyckor, om hur det ackrediterade arbets- och miljömedicinlaboratoriet gör analyser vid misstänkta yrkesrelaterade skador och om ledningssystem för arbetsmiljö. Swedac har ett större antal uppdrag som anknyter till miljö, energiförsörjning och ett hållbart samhälle. Nu när det lackar mot jul och vi ska köpa julskinkan, associerar vi till ett av dessa uppdrag: ackreditering av certifieringsorgan för KRAV-märkning. Trevlig läsning och god jul!

PETER STRÖMBÄCK Generaldirektör för Swedac

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. Swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden).

FOTO: HANS ALM

numret. Miljö är ett brett begrepp och i detta kan vi lägga in en mängd vinklar och tolkningar. Vad de flesta är eniga om är att några av mänsklighetens ödesfrågor och vår gemensamma framtid ingår i begreppet. Detta gäller till exempel energi och energiförsörjning. Tekniken finns, kunnandet likaså. Ändå går det trögt med energieffektiviseringen. För att få fart på sparandet krävs det nya aff ärsmodeller och engagemang ända upp i företagens styrelse. Detta summerades vid IVA-seminariet ”Energieffektivisering – aff ärsmöjligheter och aff ärsmodeller”. På sidorna 10 och 11 kan du läsa om Cementas arbete med att styra sin verksamhet för en mer hållbar produktion; såväl ur miljö- som energisynpunkt. Ett ledningssystem, där man integrerat olika standarder för kvalitet, miljö och energi, är basen för arbetet. Cementa är representativt för basindustrin i Sverige – den är energikrävande och har stor miljöpåverkan. Just därför är det viktigt att hitta vägar att effektivisera och minimera den negativa påverkan. För samma industri är också en hörnsten i Sveriges export och ekonomiska välfärd. Vi är ett litet land med stort exportberoende, men samtidigt behöver vi långsiktigt hållbara strategier och lösningar för energiförsörjning och miljöpåverkan. Samhället stimulerar i till exempel skattereduktion för industri som ingår i programmet för energieffektivisering. Men, som Cementas representant säger, är den stora vinsten inte skattereduktioner, utan de besparingar man åstadkommer genom systematiskt arbete med energieffektivisering.


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

3

NYHETER OS i London, Vätternrundan, Eurovision Song Contest. Flera stora evenemang och anläggningar har börjat använda den nya globala standarden för hållbara evenemang. – Det som skiljer mot ISO 14001 är att arbetet går ännu mer på djupet, säger Gunilla Strömberg-Pettersson, administrativ chef på spa- och konferenshotellet Skepparholmen Nacka. (Bilden: Konferensförberedelser på Skepparholmen Nacka).

Ny standard ska ge hållbara evenemang valen i Stockholm och Swedbanks årsstämma har anpassat sina ledningssystem till standarden. – Intresset för standarden är stort och flera certifieringar är på gång, konstaterar Ulrika Jupiter, revisionsledare och produktansvarig på SP Certifiering. Nyligen blev Swedac klar med sin vägledning för ackreditering av certifieringsorgan inom området.

► Initiativet till standarden kom-

mer ursprungligen från Storbritannien och Brasilien som efterlyste ett konkret verktyg för att kunna planera och genomföra OS i London 2012 respektive fotbolls-VM i Rio de Janeiro 2014. Den internationella standarden fastställdes 2012 och i början av 2013 publicerades den som svensk standard. Tanken är att SS-ISO 20121:2012 nu ska kunna användas av såväl organisationer som genomför hela eller delar av evenemang som ägare till olika typer av anläggningar.

BILDER FRÅN SKEPPARHOLMEN NACKA

Flera viktiga områden Standarden handlar inte bara om miljö, utan har fokus även på arbetsmiljö, sociala aspekter och ekonomi. – Den tar upp de flesta områden som är viktiga för att kunna arbeta strukturerat med hållbara evenemang, till exempel avfallsfrågor, transporter, arbetsvillkor, säkerhet och tillgänglighet, säger Kristina

– ISO 20121 är ett bra komplement till våra övriga certifieringar, säger Gunilla Strömberg-Pettersson på Skepparholmen Nacka.

Sandberg, verksamhetsområdeschef för ledningssystem på SIS, Swedish Standards Institute. Flera organisationer, både i Sverige och utomlands, har börjat använda standarden. Först i Sverige var Malmö stad och Region Skåne som utnyttjade den i samband med Eurovision Song Contest i våras. Men även arrangörerna av till exempel Vätternrundan, Kulturfesti-

Ett tillägg till ISO 14001 – Det finns visserligen önskemål om att standarden ska kunna stå på egna ben. Men eftersom det fortfarande saknas ett internationellt regelverk är standarden än så länge ett tillägg till ISO 14001 vid certifiering, förklarar Magnus Pedersen, utvecklingssamordnare på Swedac. En av de anläggningar som är först i Sverige med standarden är spa- och konferenshotellet Skepparholmen Nacka utanför Stockholm, som sedan tidigare har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.

– ISO 20121 är ett bra komplement till våra övriga certifieringar. Den är anpassad till branschen och går mer på djupet än till exempel ISO 14001. Hållbarhetsarbetet handlar inte bara om att minimera miljöpåverkan utan även om socialt ansvarstagande, som till exempel arbetsvillkoren för våra medarbetare och relationen till andra intressenter än kunder och leverantörer, säger Gunilla Strömberg-Pettersson, administrativ chef på Skepparholmen Nacka. Men samtidigt är det viktigt att hållbarhetsarbetet inte går ut över kvaliteten och servicen på tjänsterna utan snarare ger ett mervärde till verksamheten, säger hon: – Hållbarhetsarbetet får inte bli förnumstigt. Även om vi försöker bidra till en hållbar utveckling och strävar efter att vara omtänksamma mot miljön ska en vistelse hos oss vara så härlig att gästerna längar tillbaka. Det är den kombinationen som är långsiktigt värdeskapande.


4

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ Efter flera års minskning ökar nu återigen antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. För att bryta den negativa trenden har Arbetsmiljöverket bland annat intensifierat sitt arbete med marknadskontroll för att stoppa farliga maskiner och andra produkter på marknaden.

31 000

Utökad marknadskontroll ska ge färre arbetsolyckor

arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro anmäldes 2012.

► Ä nda sedan 2003 minskade anta-

let anmälningar av arbetsolyckor och arbetssjukdomar stadigt. Men de senaste tre åren har det skett en vändning. Under 2012 anmäldes 31  000 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro respektive 58 000 som inte innebar sjukfrånvaro samt 10 300 arbetssjukdomar. – Det innebär att vi nu ligger på en högre nivå än före den ekonomiska krisen, som gav en kraftig uppbromsning i antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar, konstaterar Bodil Umegård, analytiker på Arbetsmiljöverket. En av Arbetsmiljöverkets huvuduppgifter är att se till att arbetsmiljölagen, AML, följs och minska riskerna för sjukdomar och olycksfall i arbetslivet. Och ett av verktygen som myndigheten har till sitt förfogande är marknadskontroll, alltså den kontroll som olika utpekade myndigheter gör av att produkter

på marknaden uppfyller de lagstadgade kraven på hälsa och säkerhet samt märkning och dokumentation.

Inriktad på fem områden Arbetsmiljöverkets marknadskontroll är inriktad på fem områden inom det harmoniserade området som omfattas av EU-direktiv. Det största är maskindirektivet som i sin tur är kopplat till drygt 600 olika standarder med detaljkrav för en mängd olika produkter – allt ifrån utrustning som ingår i stora maskinlinor på industriföretag till borrmaskiner för konsumentbruk. Men i Arbetsmiljöverkets ansvar ingår också att kontrollera personlig skyddsutrustning, tryckbärande anordningar som kompressorer, enkla tryckkärl som brandsläckare och explosionsfarliga produkter, samt produkter inom det icke harmoniserade området, som om-

fattas av nationell lagstiftning och EUs allmänna produktsäkerhetsdirektiv, som till exempel stegar, arbetsställningar och arbetsbockar. – Utvecklingen går mot ökad harmonisering både inom EU samt mellan EU och USA för att underlätta handeln, förklarar Monica Torgrip, chef för enheten för teknik på Arbetsmiljöverket.

300 arbetsmiljöinspektörer Totalt är det ett 15-tal personer på Arbetsmiljöverket som ägnar omkring 20 procent av sin arbetstid åt marknadskontroll. Men till sin hjälp har de även myndighetens cirka 300 arbetsmiljöinspektörer som är stationerade runt om i landet och som regelbundet besöker olika arbetsplatser. – Om de misstänker att till exempel en maskin inte uppfyller ställda krav upprättar de en rapport till oss och vi kan sedan sätta

– Arbetsmiljölagen ger oss rejäla muskler att ingripa, säger Monica Torgrip, chef för enheten för teknik på Arbetsmiljöverket. FOTO: HANS ALM


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

5

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

”Certifiering en bra metod för att lyfta arbetsmiljöfrågorna” ► I den nationella handlingsplan som lagts fast av regeringen för

Swedac samordnar marknadskontroll Ett femtontal myndigheter är ansvariga för marknadskontroll i Sverige. Swedac är central samordningsmyndighet och leder bland annat Marknadskontrollrådet, som samlas fyra, fem gånger per år för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Mer information fi nns på  www.marknadskontroll.se

OLYCKSDRABBAD ARBETSPLATS Citybanan för järnvägstrafi k som just nu byggs genom Stockholm är  ett exempel på en olycksdrabbad arbetsplats. Här förbereds sänkningen av ett tunnelrör i Riddarfjärden. FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

in de åtgärder som behövs, berättar Monica Torgrip. Traditionellt har Arbetsmiljöverkets marknadskontroll varit inriktad på reaktiva insatser mot enskilda produkter på marknaden. Men de senaste åren har strategin förändrats och fått ett större inslag av proaktiva åtgärder inom hela produktområden.

Personlig skyddsutrustning Det handlar om både förebyggande arbete och insatser inom områden där Arbetsmiljöverket misstänker att det finns brister. Varningssignalerna kan komma från exempelvis arbetsmiljöinspektörerna, men även från myndigheter i andra länder via till exempel ICSMS, som är ett europeiskt informations- och kommunikationssystem, som används för att utbyta information om marknadskontrollerade produkter.

– Bland annat har vi genomfört flera åtgärder inom personlig skyddsutrustning som till exempel hörselkåpor och skyddsglasögon, där vi skickat ut information till importörer, tillverkare och distributörer, men även granskat produkter på marknaden. Många känner tyvärr inte till att man som importör från tredje land också får tillverkaransvaret för en produkt, säger Monica Torgrip.

Proaktiva insatser Cirka 60 procent av Arbetsmiljöverkets marknadskontroll handlar i dag om proaktiva insatser och resultatet är att antalet ingripanden mot farliga produkter ökat dramatiskt. – A rbetsmiljölagen ger oss rejäla muskler att ingripa – inte bara att påtala brister, utan även att stoppa fortsatt användning av farliga produkter, förklarar Monica Torgrip.

perioden 2010–2015 ingår att Arbetsmiljöverket ska arbeta för att fler företag och organisationer inför certifierade ledningssystem för arbetsmiljö. Cirka 670 är hittills certifierade mot Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1” och/eller det internationella kravdokumentet OHSAS 18001. – Certifiering är en bra metod för att lyfta arbetsmiljöfrågorna högre upp på agendan, säger Ulf Strandberg, projektledare på Arbetsmiljöverket. Däremot ger certifieringen inget ”fribrev” för den ordinarie tillsyn som görs vid Arbetsmiljöverkets inspektioner. Den genomförs oavsett om företaget är certifierat eller inte, understryker han: – Men en certifiering för arbetsmiljö underlättar givetvis vårt arbete. Om ett företag dokumenterat sitt systematiska arbetsmiljöarbete i ett ledningssystem blir det ofta enklare för våra arbetsmiljöinspektörer. I Arbetsmiljöverkets uppdrag ingår även att publicera information om certifierade arbetsplatser på www.av.se/arbetsmiljocertifierade. Där finns även information om standardiserade ledningssystem och förhållandet till den lagstiftning som gäller inom arbetsmiljöområdet. – Dessutom har vi tagit fram utbildningsmaterial för våra anställda i syfte att öka förståelsen för hur våra regelverk hänger ihop med kraven i ledningssystemstandarder. De båda liknar varandra och skiljer sig åt, säger Ulf Strandberg.

Verksamhetssystem Dokumenthantering

Ledningssystem

Ärendehantering

Kvalitets- & Miljöledning

Avtalshantering

Projekthantering

Kalla det vad du vill. Vi kallar det RmtPlus. Med RmtPlus får du ett IT-stöd med allt som ett ledningssystem ska innehålla. Och lite till. Fördelar som ger dig kontroll över dina processer. Du vinner tid. Och arbetet blir lättare – och säkrare. Oavsett om du arbetar i ett litet företag eller en stor organisation. Maila oss på info@rmt.se eller gå in på www.rmt.se, så berättar vi mer!

Tel: 08-735 92 00 • www.rmt.se • info@rmt.se


6

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Anna Axmon är chef för laboratoriet vid Arbets- och miljömedicin i Lund och Thomas Lundh arbetar som kemist. FOTO: KRISTER HANSSON

Laboratoriet som sätter arbetsmiljön under luppen


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

7

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ I Sverige finns en lång tradition av att utreda och förebygga ohälsa som är orsakad av olika faktorer i arbetsmiljön eller den omgivande miljön. Laboratoriet på Arbets- och miljömedicin i Lund har i över 50 år arbetat med att analysera prover som har med arbets- och miljörelaterade sjukdomar att göra. ► – Den yrkesmedicinska verksam-

heten vid sjukhuset startade redan i mitten av 1950-talet och 1958 tillkom laboratorieresurserna, berättar Anna Axmon, som är chef för laboratoriet vid Arbets- och miljömedicin. Arbets- och miljömedicin i Lund är i dag en regionspecialitet för hela Södra Sjukvårdsregionen som omfattar Skåne, Blekinge och Kronobergs län samt södra Halland. Inom verksamheten finns flera olika yrkeskategorier representerade – läkare, ergonomer, sjukgymnaster, yrkeshygieniker, psykologer med flera – och patienterna kommer till mottagningen på remiss från till exempel vårdcentraler och företagshälsovård. – Gemensamt för patienterna är att det finns en misstanke om att sjukdomen eller arbetsskadan är yrkesrelaterad. En vanlig patientkategori är personer som drabbats av vibrationsskador, förklarar Anna Axmon.

Lagstadgade kontroller Arbets- och miljömedicin har totalt ett 60-tal anställda, varav 12–13 är knutna till laboratoriet. Labbets uppgift är att ta emot och analysera prover från remitterande läkare antingen på den egna mottagningen eller från andra vårdgivare i sjukvårdsregionen som en del i arbetet med patientutredningar. – Vissa yrkeskategorier omfattas också av lagstadgade kontroller. Den som till exempel exponeras för bly i sitt arbete måste regelbundet lämna blodprov som skickas till oss för analys, säger Anna Axmon. Förutom den kliniska verksamheten deltar laboratoriet även i det forskningsarbete som bedrivs vid enheten. Fem forskargrupper med olika inriktning är knutna till verksamheten och publicerar årligen ett 100-tal forskningsrapporter. Laboratoriet utför analys av olika markörer för sjukdom och exponering i både biologiska och tekniska prov. Sedan 1997 är de metoder som används för analys av bly, kad-

mium och kvicksilver ackrediterade av Swedac. – Metallexponering var tidigare ett stort arbetsmiljöproblem och metallanalyserna svarar traditionellt för en stor volym i vår verksamhet. Det skapade i sin tur ett behov av ordning och reda samt full spårbarhet, förklarar Thomas Lundh, kemist på laboratoriet.

Ackreditera fler metoder Laboratoriet överväger nu att ansöka om ackreditering för fler metoder alternativt ackreditering med flexibel omfattning. Det senare innebär att laboratoriet har möjlighet att komplettera med nya metoder, som Swedac granskar i efterhand vid ordinarie bedömningstillfälle, under förutsättning att de bygger på mätprinciper som redan finns inom det ackrediterade området. – Det som talar för flexibel ackreditering är att vi använder moderna instrument med kapacitet att utföra analys av flera olika ämnen i samma prov, säger Thomas Lundh. Något krav på ackreditering finns inte, men det har ändå stora fördelar, säger Anna Axmon: – Det ger en kvalitetsstämpel och en systematik i arbetet, som även spiller över på våra icke ackrediterade metoder.

’’

Personer som exponeras för bly i sitt arbete måste regelbundet lämna blodprov som skickas till oss.

Många kommuner väger hushållsavfallet ► Många kommuner har gått

över till viktbaserad avgift för hushållsavfall. Swedac har nu genomfört ett första tillsynsprojekt för att undersöka om entreprenörerna uppfyller de krav som ställs på avfallsvågarna. Ett 30-tal kommuner tillämpar viktbaserad avgift för att stimulera hushållen att källsortera och minska mängden avfall. – Tekniken har funnits i nästan 20 år, men har fått ett allt större genomslag i takt med det ökade miljömedvetandet, konstaterar Jon Djerf, som är rådgivare på branschorganisationen Avfall Sverige. För att väga avfallet används en våg som är monterad på sopbilen. Vågen väger sopkärlet före och efter tömning för att säkerställa att rätt värden överförs till faktureringssystemet. Men avfallsvågar måste också uppfylla vissa föreskrivna krav, enligt de bestämmelser som utfärdats av Swedac, som har föreskrifts- och tillsynsansvaret inom området. Reglerna skiljer sig åt beroende på om vågen är automatisk eller icke-automatisk. Gemensamt för båda typerna är att vågarna, innan de tas i bruk, måste genomgå så kallad bedömning av överensstämmelse mot respektive EU-direktiv av ett anmält organ, det vill säga ett oberoende tredjepartsorgan som kompetensbedömts och anmälts till EU-kommissionen. För automatiska vågar är det EUs mätinstrumentdirektiv och för icke-automatiska vågar EUs vågdirektiv som ligger till grund för bedömningen. CE-märket samt ett versalt ”M” är kännetecknet för att vågen uppfyller kraven i respektive direktiv. För automatiska vågar finns dessutom krav på återkom-

Ett 30-tal kommuner tilllämpar viktbaserad avgift för hushållssopor. FOTO: TT-BILD

mande kontroll – omverifiering – var tolfte månad, enligt de nationella regler som fastställts av Swedac. Några sådana krav finns däremot inte på ickeautomatiska vågar, utan det räcker att de kontrolleras när plomberingen brutits. – Men även om det saknas krav på regelbunden kontroll kan det vara lämpligt att även icke-automatiska vågar kontrolleras för att avgiften ska bli rättvis för alla parter, säger Ann Nilsson Frödeen på Swedacs avdelning för reglerad mätteknik. Swedac har nu genomfört ett första tillsynsprojekt inom området för att undersöka efterlevnaden av reglerna. Projektet omfattar Stockholm, Danderyd, Göteborg, Umeå och Sundsvall, där man frågat ett tiotal entreprenörer om användningen av avfallsvågar samt om de vågar som omfattas av reglerna för årlig återkommande kontroll också genomgått sådan. – Resultatet är ännu inte helt klart. Men det förefaller ändå som om entreprenörerna är medvetna om sitt ansvar och att vågarna genomgått återkommande kontroll enligt de föreskrivna kraven, säger Ann Nilsson Frödeen.

SP ÄR ANMÄLT ORGAN FÖR VÅGAR ► Swedac har kompetensbedömt och utsett SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut till anmält organ för automatiska och ickeautomatiska vågar. Swedac har även ackrediterat fyra kontrollorgan för återkommande kontroll inom området.


8

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Det har blivit allt viktigare för företag och organisationer att kvalitetssäkra sitt arbete inom miljö och hållbarhet. Många nya standarder är också aktuella inom området, varav flera kan användas för certifiering under ackreditering.

MÅNGA NYA STANDARDER INOM MILJÖ OCH HÅLLBARHET ► Det ökade intresset för miljö och

hållbarhet har flera förklaringar, menar Kristina Sandberg, som arbetar med ledningssystemstandarder på SIS, Swedish Standards Institute:   – Dels finns en ökad medvetenhet om frågorna, dels förekommer en ökad styrning från både politiskt håll och ägarhåll. Kraven på företag och organisationer har ökat, vilket skapar ett behov av styrning och struktur i arbetet.

Flera pågående projekt Inom standardiseringen pågår för närvarande flera projekt som syftar till att utveckla nya standarder inom såväl miljö och hållbarhet

som socialt ansvarstagande. Intresset för att delta i arbetet är också stort – framför allt i de projekt som är inriktade på ledningssystem för miljö och arbetsmiljö.

Revideringen av ISO 14001 – Det standardiseringsarbete som rönt allra störst intresse är revideringen av ISO 14001. Men även arbetet med att ta fram en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö, som kommer att ersätta OHSAS 18001, har lockat många deltagare, förklarar Kristina Sandberg.   Flera av de nya standarderna är också möjliga att använda för certifiering under ackreditering. Det

gäller till exempel den egendeklaration som tagits fram inom SIS, Swedish Standards Institute, och som kan användas som komplement till standarden för socialt ansvarstagande. Egendeklarationen består av 80 frågor som ska besvaras med utgångspunkt från SS-ISO 26000.

Visa kunder på enkelt sätt – Med egendeklarationen kan användare av standarden på ett enkelt sätt visa kunder och samarbetspartners inte bara att man arbetar med socialt ansvarstagande, utan även hur man arbetar med frågorna. För att öka trovärdigheten kan man låta ett ackrediterat

organ verifiera egendeklarationen, säger Kristina Sandberg.

Hållbara evenemang En annan standard som numera kan användas för certifiering under ackreditering är ledningssystem för hållbarhet vid evenemang.   – Standarden tar upp de områden som är viktiga för att företag och organisationer ska kunna arbeta strukturerat med hållbara evenemang, som till exempel avfallsfrågor, transporter, arbetsvillkor, säkerhet och tillgänglighet, förklarar Kristina Sandberg. ► Läs om nya standarden för

hållbara evenemang på sidan 3.


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

9

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Aktuella standardiseringsprojekt inom hållbarhet Hållbara städer ► En svensk grupp speglar ett europeiskt arbete som genomför en kartläggning över vilka europeiska standarder som behövs för till exempel smidiga transporter, energieffektiva byggnader och hållbar vattenförsörjning.

Spillskydd ► Projektet syftar till att ta fram en svensk standard för att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor. Standarden är ett tillägg till ISO 14001.

Verifiering av miljöteknik ► Nystartat internationellt arbete som ska utveckla ett verktyg som underlättar för innovativ miljöteknik att nå marknaden. Organisationer kommer även att kunna göra en oberoende tredjepartsverifiering för att visa att man uppfyller kraven i standarden.

Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang ► Standarden är ett tillägg till ISO 14001. Kan användas av organisationer som genomför återkommande evenemang, eventföretag och anläggningsägare.

Revidering av ISO 14001 – miljöledningssystem ► Ny utgåva beräknas komma 2015. ► Revidering av ISO 9001 – kvalitetsledningssystem.

Ledningssystem för arbetsmiljö

– Det finns en ökad medvetenhet när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor, säger Kristina Sandberg, som arbetar med ledningssystemstandarder på SIS, Swedish Standards Institute. FOTO: HANS ALM

► Nystartat arbete som kommer att resultera i en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö, som ska ersätta OHSAS 18001. ► Vägledning för hållbarhetsarbete i kommuner, landsting och regioner. ► Ny svensk standard som kan användas av kommuner, landsting och regioner som vill införa ledningssystem för hållbar utveckling. Publiceras årsskiftet 2013/2014.

Vägledning för hållbar IT ► Svensk standard som blir viktigt verktyg för att stödja organisationer i sitt hållbarhetsarbete med att minska den samlade miljöpåverkan och för att bättre strukturera IT-användningen. Publiceras 2013/2014.

Kommunerna brister i sin hantering av vattenmätare ► 13 av 34 granskade kommuner

uppvisar brister i sin hantering av vattenmätare. Det framkom vid den tillsyn som Swedac genomförde tidigare i år.   Årets tillsyn är den tredje i ordningen som Swedac genomför inom vattenmätarområdet. De två tidigare – 2009 och 2011 – visade på brister i vattenmätarhanteringen och att döma av den senaste har många vattendistributörer fortfarande en bristfällig hantering av sina mätare.   De mätare som sätts ut är visserligen godkända, men däremot låter flera distributörer mätarna sitta ute för länge innan de kontrolleras och de mätare som tas ned genomgår heller inte återkommande kontroll enligt de föreskrivna kraven.   Swedac håller för närvarande på att följa upp tillsynen genom att kontakta vattendistributörerna och säkerställa att bristerna åtgärdas.

Visa att ditt företag bryr sig om vår gemensamma miljö. Låt certifiera ditt företag mot ISO 14001 hos A3CERT. Vi certifierar även mot ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 3834 och EN 1090-1. AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H, 441 43 Alingsås 0322-64 26 00 • www.a3cert.com


10

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Cementas

ledningssystem ger klart besked På Cementa väger det certifierade ledningssystemet tungt. Ledningssystemet är tillgängligt för alla medarbetare och ger klara instruktioner om vad som krävs för att företaget ska uppfylla kraven inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energiledning. ► Cementa AB är Sveriges enda ce-

menttillverkare och ett av landets största byggmaterialföretag med cirka 425 anställda i Slite, Skövde, Degerhamn och på huvudkontoret i Stockholm. Att företaget lokaliserats till just dessa platser har att göra med tillgången till råvara, det vill säga kalksten och märgelsten. Stenen krossas och mals till ett torrt pulver, som först bränns till hårda kulor, så kallade klinkers, som sedan mals med gips till cement.   Hela processen – från det att stenen bryts i dagbrotten tills dess att den färdiga cementen lastas ut – styrs av ledningssystemet, som numera är certifierat mot en rad internationella standarder. Sedan 1993 är det certifierat för kvalitet enligt ISO 9001 och sedan 1998 för miljö enligt ISO 14001.

  – Det handlar om att skapa ordning och reda i verksamheten. Ett certifierat ledningssystem ger större säkerhet i arbetet och hjälper oss att göra rätt från början. Nu behöver det aldrig råda någon tvekan om vad som gäller, säger Gun Pettersson, som är stationerad i Slite och ansvarig för ledningssystem på Cementa AB.

Prioriterar arbetsmiljön Sedan 1999 uppfyller ledningssystemet även kraven för arbetsmiljö enligt standarden OHSAS 18001 – dock utan att det skett någon certifiering.   – Cementa är en tung industri och arbetsmiljöfrågorna har ändå alltid funnits högt på agendan. Bland annat har vi skapat en särskild organisation – Health & Safety – som har till uppgift att minska

olycksriskerna och styra verksamheten mot ett säkert beteende ute på arbetsplatserna, berättar Gun Pettersson.   Ända sedan ledningssystemet började byggas upp för över 20 år sedan, är det helt integrerat utan några som helst gränslinjer mellan kraven för kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö. Däremot togs ett nytt grepp för tio år sedan genom att flytta fokus från enskilda rutiner till hela processer enligt de krav som numera ställs i ISO 9001.   För varje fabrik finns nu en huvudprocess samt flera underprocesser med tillhörande instruktioner för de olika arbetsmomenten – allt uppbyggt enligt kraven i de olika standarderna.   – I systemet finns färdiga mallar för dokumenthanteringen och genom att följa dem uppfyller vi

de krav på dokumentstyrning som finns i standarderna, förklarar Gun Pettersson.   Några riktlinjer för hur omfattande innehållet i dokumenten ska vara finns dock inte. Men rekommendationen till medarbetarna är att försöka begränsa textmängden.   – Inledningsvis förekom det att medarbetarna skrev hela ”romaner”. Därför har vi uppmanat dem att försöka vara så kortfattade och lättbegripliga som möjligt, för att göra systemet mer användarvänligt, säger Gun Pettersson.   Tillverkningen av cement är en energiintensiv verksamhet och stora mängder energi går åt för att driva Cementas anläggningar. Fabriken i Slite exempelvis, som är en av Europas största cementfabriker, svarar för en tredjedel av all energianvändning på Gotland.


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

11

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

CEMENTA HAR EGET ACKREDITERAT LABB

– Ett certifi erat ledningssystem ger  större säkerhet i arbetet och hjälper oss att göra rätt från början. Nu behöver det aldrig råda någon tvekan om vad som gäller, säger Gun Pettersson, som är stationerad i Slite och ansvarig för ledningssystem på Cementa AB. FOTO: STIG HAMMARSTEDT

För att effektivisera energianvändningen är Cementa med i det statliga programmet för energieffektivisering. Programmet infördes 2004 för att ge den energiintensiva industrin kompensation för den elskatt på 0,5 öre/kWh som Sverige införde som en anpassning till EUs energiskattedirektiv.

Energiledningssystem De företag som deltar i programmet har fått fortsatt skattebefrielse under förutsättning att man inför certifierade energiledningssystem och genomför eleffektiviserande åtgärder. Även energiledningssystemet är nu helt integrerat i Cementas ledningssystem. – Den stora vinsten ligger inte i skattereduktionen, utan i de besparingar som vi åstadkommit genom vårt energiledningssystem. Den

energikartläggning som vi genomförde av företaget gav uppslag till en mängd åtgärder – både i stort och smått, konstaterar Gun Pettersson. Ett exempel är tryckluft som används på många ställen i verksamheten. Inom ramen för programmet har man gjort en översyn av den tryckluftsdrivna maskinutrustningen och investerat flera hundra tusen kronor i att bygga bort läckor och förhindra onödig tryckluftsanvändning. – Men å andra sidan är det en investering som betalat sig på mindre än tre år, påpekar Gun Petterson. 2014 upphör programmet för energieffektivisering i sin nuvarande form. Men för Cementa har det ändå gett upphov till större medvetenhet om energianvändningen och en kraftigt sänkt energinota.

► Cementa AB ingår i den internationella koncernen Heidelberg Cement. Tillsammans med Kunda Nordic Tsement i Estland och Norcem AS i Norge ingår det svenska bolaget i affärsområdet Heidelberg Cement Northern Europe. Cementa AB har ett eget ackrediterat laboratorium som ligger i anslutning till fabriken i Slite på Gotland. Cementa Research har ett 30-tal anställda och utför analysuppdrag åt de tre fabrikanläggningarna och marknadsavdelningen i Sverige. Cirka 5 000 analyser utförs i veckan av såväl råvaror som färdig cement för att kontrollera att kvalitetsnivån överensstämmer med kraven i de harmoniserade standarder som gäller inom EU.

– Den totala besparingen ligger på cirka tre procent. Det kanske låter försumbart, men handlar om miljontals kronor i sänkta kostnader, säger Gun Pettersson.

Handel med utsläppsrätter Cementa omfattas också av EUs system för handel med utsläppsrätter, som införts för att reducera utsläppen av koldioxid. För att minska klimatpåverkan har företaget formulerat en vision om att år 2030 nå noll i koldioxidutsläpp under cementens livscykel. – Det handlar bland annat om att fortsätta arbeta för att minska energianvändningen och öka andelen biobränslen – åtgärder som ligger väl i linje med de krav som ställs i vårt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energiledning, säger Gun Pettersson.

’’

Cementa är en tung industri och arbetsmiljöfrågorna har alltid funnits högt på agendan.


12

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Allt om Swedacs miljöuppdrag hittar du i den här broschyren som kan laddas ner från swedac.se

Swedacs arbete skyddar miljön Swedacs arbete har direkt eller indirekt stor påverkan på miljön. Totalt finns nu 22 olika kontrollordningar med krav på ackreditering som har till syfte att skydda luft, mark och vatten. ► – Det blir allt vanligare att myn-

digheter eller marknad ställer krav på ackreditering för att kvalitetssäkra de provningar och kontroller som utförs, konstaterar Robin Lundgren, som är miljösamordnare på Swedac. Ett av de största områdena är vatten, där Swedac sedan många år tillbaka ackrediterar laboratorier som analyserar dricksvatten och avloppsvatten samt vatten från sjöar, åar och hav enligt föreskrifter från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Men på senare tid har det även tillkommit flera nya områden, där kontroll under ackreditering förekommer till skydd för miljön. Ett

exempel är kontroll av så kallade oljeavskiljare, som används för att samla upp oljerester från till exempel bilverkstäder och industrier. Sedan i våras kan Swedac erbjuda frivillig ackreditering av de kontrollorgan som kontrollerar att oljeavskiljarna fungerar som de ska.

Livsmedelsproduktion Ett område som också är på frammarsch är livsmedel där Swedac bland annat svarar för ackreditering av de certifieringsorgan som utför certifiering av livsmedelsproduktion som uppfyller ekologiska krav samt klimatkrav. Men vid sidan om ackrediteringsverksamheten har Swedac

– Många små åtgärder kan tillsammans ge stort resultat, säger Robin Lundgren, miljösamordnare på Swedac. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

även utarbetat en miljöpolicy som syftar till att minska myndighetens egen miljöpåverkan. – Målet är att minska våra koldioxidutsläpp med 2 procent per år, framförallt genom att gå över till så miljövänliga resealternativ som möjligt, som till exempel tåg och miljöbilar, eller genom att ersätta resorna med videokonferenser, säger Robin Lundgren.

Krav på biluthyrare 2011 resulterade Swedacs miljöarbete i minskade koldioxidutsläpp med 18 procent, framförallt genom att ställa miljökrav på biluthyrningsföretagen, medan minskningen 2012 stannade på 0,6 procent. – Det som är viktigt för att åstadkomma en förändring är att lyfta miljöfrågorna så att de blir en naturlig del av vårt dagliga arbete. Många små åtgärder kan tillsammans ge ett stort resultat, säger Robin Lundgren.

Swedac håller koll även på våra mätare Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. Det innebär att Swedac har ansvar för att utfärda regler och precisera krav på mätare, som till exempel vatten-, värme- och elmätare, i syfte att bland annat minska miljöbelastningen. Kontroll av mätarna görs av ackrediterade kontrollorgan.


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

13

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Stora förändringar väntar i nya versionen av ISO 14001 ► En ny version av ISO 14001, världens mest använda standard för miljöledning, är på väg. Arbetet inleddes på allvar i början av 2012 och i mitten av 2015 kommer den nya utgåvan preliminärt att vara klar.   – Den nya versionen kommer att innehålla en hel del nyheter. Senast standarden reviderades var 2004 och omfattade endast mindre anpassningar. Nu blir det betydligt större förändringar, säger Elisabeth Leu på Swedacs enhet för certifiering och kontroll och ledamot av den svenska spegelgrupp som följer det internationella arbetet.

Elva framtida utmaningar Arbetet med den nya standarden bygger på elva så kallade framtida utmaningar som definierats av en arbetsgrupp inom ISO, Interna-

tional Organization for Standardization. Det handlar till exempel om tydligare krav på ledningens ansvar och delaktighet, faktiska miljöförbättringar samt livscykelperspektiv.

Ska bli lättare att använda Ett viktigt syfte med den nya standarden är också att öka användarvänligheten för små och medelstora företag.   – Vissa förespråkar en ”lightversion” med lägre krav, medan andra, menar att samma krav bör gälla alla företag och organisationer, oavsett storlek. Det senare förutsätter i så fall att standarden kompletteras med tydliga vägledningar som visar vad som ska göras, säger Elisabeth Leu. En vägledning finns redan och även den är under revidering.

Standard för ledningssystem får gemensam struktur ► Många företag och organisationer använder integrerade

ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Nu har den internationella standardiseringsorganisationen ISO utvecklat en ”mall” som blir gemensam för samtliga ledningssystemstandarder. Det innebär att standarderna bland annat får gemensam struktur och terminologi samt till viss del identiska textstycken.   – Syftet är att strömlinjeforma kraven och underlätta för både certifierade organisationer och certifieringsorgan, säger Elisabeth Leu på Swedacs enhet för certifiering och kontroll.   Den nya strukturen, som går under namnet ”High Level Structure”, kommer att fasas in allt eftersom nya standarder fastställs och nya utgåvor av befintliga standarder blir klara. Först ut var ledningssystem för dokumenthantering respektive ledningssystem för vägtrafiksäkerhet.   Men även de nya versionerna av ISO 9001 och ISO 14001 samt den nya standarden för certifiering av arbetsmiljö, som ska ersätta OHSAS 18001, kommer att vara anpassade till den nya strukturen.   – Den nya strukturen kommer att ge en större tydlighet. Samma krav går att hitta på samma ställe, oavsett om det handlar om till exempel kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, säger Kristina Sandberg, som arbetar med ledningssystemstandarder på SIS, Swedish Standards Institute.

Kyltekniker ammoniak Fibertekniker Teletekniker

Av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan för personcertifiering


14

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ MÅNGA MILJÖUPPDRAG IVL Svenska Miljöinstitutet har uppdrag inom hela miljöområdet. Camilla Hållinder Ehrenrona (till vänster) är kvalitetsansvarig för mätanalysverksamheten i Göteborg och Karin Persson är forskare och projektledare. FOTO: JERKER ANDERSSON

’’

Luft kräver betydligt mer avancerade mätmetoder än vatten.

De analyserar vårt IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöinstitut med uppdrag inom hela miljöområdet. En av huvuduppgifterna är att undersöka miljöpåverkan på vatten och luft och för att kvalitetssäkra mätningarna och analyserna är en stor del av metoderna ackrediterade av Swedac. ► – Swedacs ackreditering omfattar

inte bara verksamheten vid våra olika laboratorier, utan i många fall hela kedjan från provberedning till utlämning av resultat, förklarar Camilla Hållinder Ehrencrona, som är kvalitetsansvarig för mätana-

lysverksamheten i Göteborg. IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 gemensamt av staten och näringslivet. Numera drivs det i aktiebolagsform och ägs av en stiftelse med representanter för såväl staten och näringslivet i styrel-

sen för att garantera IVL Svenska Miljöinstitutets oberoende ställning. Verksamheten spänner över hela miljöområdet med uppdrag åt både näringslivet och övriga samhället och bygger på den tillämpade forskning som bedrivs inom olika så kallade temaområden. Ett av de stora områdena är vatten och luft, där mätningar och analyser i många fall utförs som en del av den lagstadgade miljöövervakningen. – Bland beställarna finns myndigheter, länsstyrelser, kommuner,

företag samt vatten- och luftvårdsförbund som kontinuerligt skickar prover till oss för analys, säger Camilla Hållinder Ehrencrona.

Besitter unik kompetens Inom luftområdet har IVL Svenska Miljöinstitutet byggt upp en unik kompetens med ett kunnande som inte bara omfattar mätning och analys av utsläpp och luftföroreningar, utan även om till exempel luftkvalitet. – Luft kräver betydligt mer avancerade mätmetoder än vatten, sä-


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

15

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Dålig luftkvalitet i flera kommuner ► Flera kommuner har problem med

sin luftkvalitet. De mätningar som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att EUs gränsvärden för partiklar överskrids under enskilda dygn och även ligger långt från Sveriges miljökvalitetsmål för frisk luft.   – En missuppfattning är att bara större städer har problem med sin luftkvalitet. Men även mindre tätorter kan ha dålig luft på grund av faktorer som till exempel den lokala trafiksituationen, stadsplaneringen, meteorologi och geografiskt läge, förklarar Karin Persson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.   Alla kommuner är skyldiga att kontrollera sin luftkvalitet, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Frekvensen av de föreskrivna mätningarna kan dock variera – ju större problem en kommun har med sin luftkvalitet, desto mer omfattande mätningar krävs.   – De större kommunerna är skyldiga att göra helårsmätningar. Men även små och medelstora kommuner har i allt större utsträckning gått över till helårsmätning för att visa att man uppfyller EUs gränsvärden för PM10, alltså partiklar som är under 10 mikrometer, konstaterar Karin Persson.   Under 2012 var det endast två kommuner – Stockholm och Sunds-

vall – som överskred EUs gränsvärden räknat på ett genomsnitt för året. Däremot var det betydligt fler som överskred det övre tröskelvärdet under enskilda dygn.   – Problemen beror framförallt på slitage av dubbdäck på vägbeläggningen och uppvirvling av vägdamm. Den mest effektiva metoden för att minska partikelförekomsten är att reducera antalet transporter och användningen av dubbdäck, säger Karin Persson.   IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt luftkvaliteten i flera decennier och utför nu mätningar och analyser på uppdrag av ett 30tal kommuner runt om i landet. För att övervaka luftkvaliteten används både diffusionsprovtagare och pumpad filterprovtagning, för vilka kommunerna sköter provtagningen och sedan skickar in till laboratoriet, samt direktvisande instrument. Hela processen – från upparbetning av provtagningsmaterial och mätningar i kommunerna till analys på laboratoriet i Göteborg – är kvalitetssäkrad genom ackreditering.   –Från mitten av 1980-talet har luftkvaliteten i Sverige förbättrats avsevärt med klart reducerade halter av till exempel svavel och kväveoxider. Partikelhalten är dock fortfarande ett bekymmer. Sverige uppfyller inte EUs gränsvärden för partiklar, säger Karin Persson.

vatten och vår luft ger Camilla Hållinder Ehrencrona. Ett vattenprov kan skickas in i en flaska, medan ett luftprov kräver annan utrustning som är försedd med till exempel filter eller absorptionslösning.

Har utvecklat egna metoder Inom luftområdet har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat en rad egna metoder för enkla och robusta mätningar som beställarna kan utföra på egen hand. Ett av de mest kända exemplen är diffusionsprovtagaren, som är en dosa med ett

filter som sedan skickas in till laboratoriet för analys.   – Det är en både enkel, billig och väl beprövad teknik som vi använt sedan 1980-talet. Den har visserligen inte samma tidsupplösning som ett direktvisande instrument, men ger ändå en indikation om var det i så fall finns behov av noggrannare mätningar, säger Camilla Hållinder Ehrencrona.

Fokus på partiklar i luften För mätning av partiklar i luften har IVL Svenska Miljöinstitutet

också utvecklat en automat för dygnsvis provtagning, men med veckovisa provbyten.   – Partikelmätningarna har ökat i omfattning på senare år. Fram till 1980-talet var svavel i luften det stora problemet och under 1990talet kväveoxider, medan fokus nu ligger på partiklar i luften, säger Camilla Hållinder Ehrencrona.   Ett trettiotal mät- och analysmetoder, inklusive de egenutvecklade mätmetoderna, är i dag kvalitetssäkrade av Swedac mot SS-EN ISO/IEC 17025. Krav på ackredite-

ring ställs av flera kunder, men IVL Svenska Miljöinstitutet har också att uppfylla krav från andra håll. För till exempel partikelmätning krävs godkännande av The Departement of Applied Environmental Science (ITM) vid Stockholms universitet, som är referenslaboratorium för luftmätningar i tätorter.   – Swedacs och ITMs krav är inte helt överensstämmande. Men hittills har vi ändå lyckats att anpassa oss till kraven, utan att det uppstått någon konflikt, säger Camilla Hållinder Ehrencrona.


16

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ

Miljö och trafiksäkerhet viktigast vid besiktning Åtta företag med totalt över 300 stationer har hittills ackrediterats av Swedac för att utföra fordonsbesiktning. Huvudsyftet med fordonsbesiktningen är att kontrollera att fordonen är i det skick som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. ► Den 1 januari 1965 infördes pe-

riodisk kontrollbesiktning för alla registrerade motorfordon och släpvagnar. De första åren var kontrollerna till största delen inriktade på trafiksäkerhet. Men redan 1970 infördes miljökontroll av bensinfordon och 1989 kom skärpta avgasreningskrav med krav på katalysatorer för att minska utsläppen av koloxid (CO), kolväten (HC) och kväveoxider (NOx).

Har skärpts efter hand – Miljökraven har skärpts efter hand, konstaterar Anders Eriksson, handläggare på Transportstyrelsen. Med kravet på katalysator sänktes gränsvärdet för till exempel CO från 3,5 ned till 0,5 volymprocent.   På bensinbilar sker utsläppskontrollerna både vid tomgång och förhöjt varvtal och på nyare fordon, som är tagna i bruk efter 2002 och med en totalvikt på upp till 3 500 kg, görs även en så kallad OBD-mätning. Det innebär att ett elektroniskt diagnosverktyg kopplas in i ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen och som läser av eventuella felkoder som påverkar utsläppen.

  – OBD-mätningen ersätter tomgångsmätningen. Däremot görs alltid en mätning vid förhöjt varvtal för att kontrollera effekten på katalysatorn, förklarar Anders Eriksson.   På dieselbilar omfattar utsläppskontrollerna ingen mätning av koloxid, utan endast en så kallad opacitetsmätning, som ger besked om halten av sot och oljepartiklar i avgaserna.   – Men från 2004 började man gå över till OBD-mätning även på dieselbilarna, säger Anders Eriksson.

Inskrivet i regbeviset Besiktningsföretagens miljökontroller omfattar dock inte bara kontroll av utsläpp, utan även buller. För alla fordon finns gränsvärden för buller – en så kallad helfordonsgodkänd bil, det vill säga en bil som är godkänd inom hela EU, har bullervärdet inskrivet i registreringsbeviset.   – Om det finns en misstanke om att ett fordon överskrider gränsvärdet görs alltid en mätning med en bullermätare. För till exempel en helfordonsgodkänd bil tillåts en försämring av bullret med högst fem decibel, säger Anders Eriksson.

1970 infördes miljökontroll av bensinfordon, 1989 skärptes avgasreningskraven och därefter har miljökraven blivit strängare efter hand. FOTO: BILPROVNINGEN

Både Swedac och Transportstyrelsen kontrollerar fordonsbesiktningen ► Både Swedac och Transport-

styrelsen har till uppgift att utöva tillsyn inom området fordonsbesiktning. Swedacs tillsyn är inriktad på att enskilda besiktningsföretag och besiktningsstationer uppfyller kraven för ackreditering, medan Transportstyrelsen har att kontrollera att marknaden funge-

rar avseende trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.   – En vanligt förekommande avvikelse gäller besiktningsföretagens miljökontroller, som till exempel att fordon som omfattas av OBD-kontroller hanteras felaktigt och att felaktiga gränsvärden

anges på protokoll, säger Heléne Jarefors, sektionschef på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning.   Inför 2014 har Transportstyrelsen planerat totalt 125 tillsynsåtgärder, varav 75 ”skrivbordskontroller” och 50 tillsynsbesök ute på stationerna.

Heléne Jarefors, Transportstyrelsen.


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

17

  TEMA/MILJÖ+ARBETSMILJÖ Trycksättning ska vara ackrediterad

Övergångsregler för energideklarationer under första halvåret

► Trycksättning med gas är en vanlig

provningsmetod som används för att kontrollera hållfasthet och täthet på till exempel kylanläggningar, avloppsrör och tryckkärl. Tidigare krävdes tillstånd från Arbetsmiljöverket för att kunna använda metoden. Men från 2007 krävs istället ackreditering av Swedac enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.   – När en gas komprimeras byggs det upp stora energimängder som kan orsaka både materiella skador och personskador om något går fel, förklarar Pär Lorén, teknisk handläggare på enheten för certifiering och kontroll på Swedac.   Cirka 500 företag är för närvarande ackrediterade – men antalet borde egentligen vara större.   – Den beräkning som gjordes innan kravet på ackreditering infördes visade på cirka 2 000 användare. Därför tror vi att det finns en gråzon med företag som använder metoden utan att uppfylla kravet på ackreditering, säger Pär Lorén.

► Vid årsskiftet 2013/2014 avskaffas kravet

på ackreditering för kontrollorgan som upprättar energideklarationer och istället införs krav på personcertifiering.   Men under första halvåret gäller övergångsregler och personer som arbetar på ett kontrollorgan som var ackrediterat den 31 december 2013 får fortsätta att utföra energideklarationer som tidigare.   – Även om övergångsreglerna inte innebär några förändringar för de ackrediterade företagen förrän den 1 juli 2014 upphör Swedacs tillsynsansvar redan från årsskiftet. Det innebär också att företagen heller inte får åberopa ackrediteringen i till exempel kontrollrapporter och marknadsföring, säger Ola Andersson på Swedacs enhet för certifiering och kontroll.

Trycksättning med gas är en vanlig provningsmetod som används bland annat för att kontrollera hållfasthet och täthet i röranläggningar.  FOTO: MATTON

Revisorer som förstår var du kommer ifrån och vart du är på väg Med LRQA och Business Assurance får du mer än ett certifikat. Vi är en naturlig samarbetspartner för dig som kontinuerligt vill förbättra din verksamhet genom ökad effektivitet och minskade risker. LRQA har mer än 25 års erfarenhet inom certifiering av ledningssystem. Med hög kompetens och väl beprövad metodik täcker vi alla dina certifieringsbehov. Kontakta oss på tfn 031-26 21 80 eller besök www.lrqa.se.

LRQA Business Assurance Improving performance, reducing risk


18

SWEDAC KVALITETSAKTUELLT DECEMBER 2013

NYHETER

Nya krav i standard för personcertifiering

13

certifieringsorgan är ackrediterade inom personcertifiering.

Personcertifiering används inom allt fler områden som ett sätt att bekräfta eller höja kompetensen för vissa yrkeskategorier. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17024 som nu kommit i en ny version. Swedac kommer i dagarna att göra de första bedömningarna mot den nya utgåvan. ► Personcertifiering används som

”kvalitetsstämpel” inom ett 30-tal yrkeskategorier, till exempel energiexperter, kontrollansvariga för byggen, kyl- och värmepumpstekniker, miljörevisorer, personal som arbetar med oförstörande provning, svetsare och ventilationsmontörer. Ett område som nu öppnats för certifiering är byggarbetsmiljösamordnare. – Det är en frivillig certifiering som kan användas av personer vars uppgift är att samordna aspekter avseende arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Byggen är farliga arbetsplatser och en effektiv styrning av olika aktörer och aktiviteter är en förutsättning för att minska olycksriskerna, säger Magnus Liedberg på Swedacs enhet för certifiering och kontroll.

Tryggare för användarna Inom det frivilliga området används personcertifiering främst som ett verktyg för att kontinuerligt höja kompetensen, medan motivet inom det tvingande området, som styrs av myndighetsföreskrifter, främst är att säkra kvaliteten på arbetsuppgifter som kan vara svåra att kontrollera i efterhand. – Det kan till exempel vara en svetsfog i ett tryckkärl som man behöver vara säker på att den är korrekt utförd. Personcertifiering har därför införts som ett krav för att bekräfta kompetensen på svetsaren och därmed trygga säkerheten för användarna, säger Else-Hanna Elgåsen på Swedacs enhet för certifiering och kontroll. För ackreditering av certifieringsorgan som utför personcertifiering används standarden SS-EN ISO/IEC 17024. Standarden ställer krav på bland annat oberoende, resurser, dokumentation och led-

ningssystem, men även den kravspecifikation som ligger till grund för certifiering. – En bra och tydlig kravspecifikation är grunden för personcertifiering. Kraven kan bestå av till exempel en standard, myndighetsföreskrift eller branschdokument, men måste vara väl förankrad bland intressenterna och tillräckligt tydlig för att inga tolkningstvister ska kunna uppstå, förklarar Else-Hanna Elgåsen. 2012 kom en ny utgåva av SSEN ISO/IEC 17024 och i dagarna genomför Swedac de första tillsynerna mot den. För närvarande är 13 certifieringsorgan ackrediterade inom området och senast den 1 juli 2015 ska samtliga ha genomgått bedömning mot den nya versionen. – Den nya versionen innebär endast mindre förändringar för certifieringsorganen. Däremot ställer den tydligare krav på kravspecifikationerna och kan innebära att vissa behöver ses över och uppdateras, säger Else-Hanna Elgåsen.

Else-Hanna Elgåsen och Magnus Liedberg arbetar på Swedacs enhet för certifi ering och kontroll.  FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

Ny standard för produktcertifiering ► Swedac har ackrediterat ett 20-

tal certifieringsorgan och anmälda organ för certifiering av produkter, processer och tjänster. För ackreditering har tidigare använts ISO Guide 65/EN 45011, men i september 2012 publicerades en ny standard – ISO/IEC 17065 – för ackreditering inom området.

Treårig övergångsperiod – Införandet av standarden kommer att ske under en treårig övergångsperiod. Senast den 15 september 2015 ska certifieringsorganen uppfylla kraven i den nya

standarden, säger Magnus Liedberg på Swedacs enhet för certifiering och kontroll. Swedac kommer från årsskiftet 2013/2014 att börja använda ISO/ IEC 17065 för tillsyner och förnyade bedömningar. – Målet är att vara klar med bedömningarna i god tid innan övergångsperioden är slut för att kunna hantera eventuella problem som kan uppstå, förklarar Magnus Liedberg. Innehållet i ISO/IEC 17065 överensstämmer i stort sett med ISO Guide 65/EN 45011. En skillnad är

att den nya standarden har ännu större fokus på certifieringsorganens verksamhet, men omfattar inte längre tydliga krav vad gäller utveckling och innehåll i de certifieringsordningar som ligger till grund för produktcertifiering. – Vår bedömning är att de certifieringsorgan som redan är ackrediterade inte ska ha några större svårigheter att arbeta in de nya kraven. Samtidigt är det viktigt att alla berörda arbetar med att förtydliga certifieringsordningar och beskrivningar, säger Magnus Liedberg.


DECEMBER 2013 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT

19

  AKTUELLT/SWEDAC ► Swedacs bedömarutbildning anordnas nästa gång den 31 mars–3 april 2014.

Nu kan du bli teknisk bedömare inom energibranschen. Han har betydligt kortare erfarenhet som teknisk bedömare och deltog i sin första tillsyn 2010. Sedan dess har han anlitats för ett 20-tal uppdrag, framförallt inom kalibreringsområdet.

Har du flera års erfarenhet från ett specifikt teknikområde och kännedom om ledningssystem och standardisering, men även är utrustad med en stor portion nyfikenhet och social kompetens? I så fall kan uppdraget som teknisk bedömare åt Swedac vara någonting för dig.   – Det är teknisk turism på hög nivå, säger Leif Nilsson, med lång erfarenhet som teknisk bedömare. ► Swedac har ett 100-tal externa tekniska bedömare som tillsammans med Swedacs bedömningsledare utför insyning vid nya ackrediteringar och återkommande tillsyn av ackrediterade verksamheter. Leif Nilsson, som är nybliven pensionär efter många år som forskare på Chalmers, har arbetat som teknisk bedömare sedan slutet av 1990-talet och deltagit i 300–400 olika bedömningar.   – Det började som ett extraknäck vid sidan om mitt ordinarie arbete. Men i takt med att jag trappade ned på Chalmers blev de tekniska bedömningarna allt mer min huvudsakliga syssla. Att arbeta som teknisk bedömare på äldre dar är perfekt, säger han.   På Chalmers ägnade sig Leif Nilsson framför allt åt energiteknisk grundforskning och har anlitats som teknisk bedömare av främst laboratorier som utför olika slags utmattnings- och hållfasthetsprovningar, men även kalibreringslaboratorier.   – Som teknisk bedömare har jag

fått förmånen att komma i kontakt med väldigt många olika verksamheter och träffat många kreativa människor som gett mig nya infallsvinklar på hur man bedriver experimentell verksamhet. En slags teknisk turism på hög nivå, om man så vill, konstaterar han.

Ger en unik inblick

Roland Lundberg har hittills anlitats för ett 20-tal uppdrag, främst inom kalibreringsområdet...

Diplomatisk förmåga Vilka personliga egenskaper, utöver de formella meriterna, krävs för att bli en bra teknisk bedömare?   – Det gäller att vara utrustad med en kombination av social kompetens och diplomatisk förmåga. Ett syfte med tillsynen är ju att upptäcka eventuella avvikelser från standarden, som i så fall måste åtgärdas av laboratoriet. Trots det förekommer sällan några sura miner. De allra flesta sätter värde på tillsynen som en del i sitt förbättringsarbete.   Roland Lundberg arbetar som mätteknisk specialist och projektledare på ONE Nordic AB i Malmö. Företaget är leverantör av tekniska tjänster, service och entreprenad

...medan Leif Nilsson har arbetat som teknisk bedömare sedan slutet av 1990-talet.

– Uppdragen är intressanta och ger unik inblick i olika verksamheter. Utan att ge avkall på sin roll som oberoende granskare finns stora möjligheter till principiella diskussioner om hur arbetet kan förbättras, konstaterar han.   För det mesta åker Roland Lundberg ut på uppdragen tillsammans med en bedömningsledare från Swedac. Bedömningsledare har till uppgift att titta på kvalitetssystem och kontrollera att bland annat dokumentstyrning, avvikelserapportering och interna revisioner är i sin ordning, medan tekniska bedömaren granskar de tekniska delarna, som till exempel att organisationen har tillräcklig kompetens, utrustning och kapacitet.   – Tanken är att jag nu ska kunna kvalificera mig som TBU, teknisk bedömare med utvidgade befogenheter. Det ger möjlighet att åka ut på egen hand och även granska de delar som normalt ligger på bedömningsledaren, förklarar han. Swedac söker just nu tekniska bedömare inom flera olika områden. Mer information på www.swedac.se


Posttidning B Swedac, Box 878, 501 15 Borås Adresser från Swedac och PAR

Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling:

”Mat och drivmedel kommer att räcka” ► Jordens befolkning växer sta-

digt och allt mer åkermark behövs för att producera mat och biodrivmedel. Men kommer marken att räcka till för att täcka de ökade behoven av ”mat och motor”? Det är huvudfrågan i den rapport som Macklean Strategiutveckling AB, ett dotterbolag till LRF, presenterade tidigare i höstas. – Det korta och enkla svaret är ja – förutsatt att vi använder åkermarken på rätt sätt, säger Martin Eriksson, seniorkonsult och författare till rapporten. ► Prognoser visar att jordens befolkning växer från dagens 7 miljarder invånare till drygt 10 miljarder år 2100. Vilka utmaningar innebär det? – Den stora utmaningen ligger i att fler ska dela på jordens ändliga resurser. Men inte nog med att jordens befolkning ökar med nästan 40 procent – medelklassens andel av befolkningen kommer också att fördubblas. Om alla skulle börja leva som vi gör i västvärlden skulle det behövas minst tre jordklot för att försörja dagens befolkning och minst fyra jordklot i framtiden. Så stort är vårt överutnyttjande av resurser i dag. ► Vilket behov finns av att öka produktionen för att klara matförsörjningen? – Att öka produktionen är inte det enda svaret. Det gäller att hela matkedjan blir effektivare. Problemet i många utvecklingsländer är att befolkningen inte får ut tillräckligt av sina odlingar och att grödor förstörs tidigt på vägen till matbordet. I väst är det tvärtom. Produktiviteten på åkrarna är hög, men extremt mycket mat kastas bort i butiker och i hem-

Personliga fakta

Martin Eriksson Ålder: 46 år. Bor: Solna. Familj: Sambo. Karriär: Civilekonom. Har tidigare arbetat inom IT och telekom, bland annat som operativ chef på British Telecom Norden och finanschef på Boxer. I dag seniorkonsult på Macklean Strategiutveckling. Fritidsintressen: Segling, skidåkning.

men. Om utvecklingsländerna kan lyfta sig till en produktivitetsnivå som vi hade i Sverige på sent 1900-tal i kombination med att vi drar ned på matsvinnet så är det möjligt att klara matförsörjningen för 10 miljarder människor, utan att ta ny åkermark i anspråk. ► Men åkermarken kommer också att behövas för produktion av biodrivmedel. Hur klarar vi det? – Jorden runt finns stora arealer av åkermark som inte används. Den ligger i träda eller har tagits ur bruk på grund av regelverk och subventioner. Denna mark tillsammans med en konvertering av 20 procent av de enorma arealerna för betes- och ängsmarker på många kontinenter räcker för att ersätta all bensin och diesel som används globalt i dag. ► Vilka blir de stora miljöproblemen? – Det blir självklart en utmaning att kunna åstadkomma en hållbar, säker och klimatsmart

Martin Eriksson på Macklean Strategiutveckling anser att åkermarken kommer att räcka till både ”mat och motor” i framtiden. FOTO: PRESSBILD

produktion. Allt jordbruk ger miljöpåverkan och med ökad produktion ökar utsläpp och kväveläckage. Men bara genom att ersätta bensin och diesel med biodrivmedel så kan vi ändå åstadkomma en positiv nettoeffekt. ► Vilket behov finns av tekniska kontroller i framtiden? – I takt med att vi går mot en mer biodrivmedelsbaserad ekonomi kommer riksdag och regering också att ställa ökade krav på tekniska kontroller och tillförlitliga mätningar av till exempel koldioxidutsläpp och andra klimatavtryck. Även för

livsmedelsproduktion kan vi räkna med skärpta krav. Efter den så kallade hästköttsskandalen har det till exempel höjts röster om att införa ett nytt, enhetligare system för märkning av livsmedel. Bara en sådan sak skapar ett ökat behov av ackrediterade organ som kontrollerar att primärproducenter, förädlingsföretag och handel uppfyller kraven. Macklean Strategiutveckling har fått sitt namn efter friherren Rutger Macklean, militär, politiker och bonde som reformerade det svenska jordbruket på 1700-talet.

Kvalitetsaktuellt nr4 2013  
Advertisement