Page 1

SWEDAC INFO 14:1

Bitar av Swedac

Verksamhet i korthet 2013-2014


Bitar av Swedac

Verksamhet i korthet 2013–2014 Dokumentnummer: SWEDAC INFO 14:1 Tryck: Tabergs tryckeri, Taberg 2014-04-09 Papper: PEFC-märkt Produktion: Swedacs kommunikationsavdelning Bilder och illustrationer Anette Andersson: sid 2, 6, 52, 61 Anette Malmström: sid 40-41, 50 Christina Jonsson (illustrationer): sid 44, 63, 66, 67 Gabriella Nilsson: sid 47, 49 Hans Alm: omslag, sid 3, 16, 24-25, 33, 43, 65 Helena Bjuremalm/Sida: sid 53 Heléne Johansson: sid 54 ILAC/IAF: sid 1, 13 Infranord/mätenheten: sid 36 Johan Mikaelsson: sid 17, 19, 22, 28, 48, 55 Jonas Ekströmer: sid 35

Kilian Munch/Norsk Akkreditering: sid 59 Koncis Affärsinformation: sid 34 (fingeravtryck) Krister Hansson: sid 34 (matfusk) Lars Classon: sid 34 (FOI) Lars Thulin: sid 37 Lex van Lieshout: sid 40 Martin Lagerwall (illustrationer): sid 5, 15 Matton: sid 52, 57 Mikael Ljungström: sid 21, 27, 31, 44 Silje Bergum Kinsten/norden.org: sid 38-39 Simon Maina/Sida: sid 10-11

Huvudförvaltning Stockholmskontor

Österlånggatan 5 Klarabergsviadukten 70, D7 Box 878, 501 15 Borås Box 733, 101 35 Stockholm 0771-99 09 00 •www.swedac.se• registrator@swedac.se


SID 23 Certifiering och kontroll

SID 12 Kommunikation

SID 60 Personal

SID 42 Reglerad mätteknik

INNEHÅLL 2 4 7 8 10 12 14 16 18 20 23 26 29

Generaldirektören har ordet Våra områden och arbetsuppgifter Vision, mission och organisation Ackreditering ger fördelar Giltig i hela världen Kommunikation swedac.se och sociala medier Aktiviteter och kanaler Miljöarbete Frågor och svar Certifiering och kontroll Fordon Industri och anläggningar

30 32 34 37 38 42 46 49 52 56 60 62 64

Anmälda organ Medicin, miljö och livsmedel Händelser 2013 Bedömning och bedömarkurs Förvaltning Reglerad mätteknik Marknadskontroll av ädelmetallarbeten Samordning av marknadskontroll Internationellt utvecklingssamarbete Internationellt samarbete Personal Undersökningar Insynsrådet Bitar av Swedac 2013–2014

1


Verksamhet i korthet Generaldirektören har ordet

Vi kontrollerar för att

V

issa saker bör kunna tas för självklara. Särskilt när förändringens vindar blåser vill vi kunna lita på att de mest grundläggande kraven uppfylls. Ett fungerande samhälle förutsätter att medborgare känner tillit till att hissen är säker att åka i, att blodprovet från laboratoriet är tillförlitligt, att vågen i affären väger rätt, att bilbesiktningen ställer samma krav över hela landet och att det levereras samma kvalitet vid handel över nationsgränser. Swedac är en av garanterna för Sveriges kvalitetsinfrastruktur. Inom många områden ansvarar Swedac för att säkerställa kvalitetsgranskning enligt givna standarder och föreskrifter. Det sker genom kontroll av olika slag – kontroll som öppnar nya möjligheter och inte begränsar. Det skapar frihet för medborgarna att leva i ett fungerande och säkert samhälle. Det fulla värdet av nyttan blir tydligt om man tänker bort det som idag kan tas för självklart för alla oss som lever i den del av världen där samhället baseras på denna typ av tillit. Alternativet är oförutsägbarhet och

2

Bitar av Swedac 2013-2014

en värld där utvecklingen bromsas, handeln begränsas och svenska företags konkurrenskraft försvagas. Det skulle innebära mer ovisshet, mindre trygghet. Bland de verktyg Swedac använder för att säkerställa efterlevnad av olika typer av kvalitetssystem finns ackreditering, som används i öppna system. Vid avregleringen av fordonsbesiktningen i Sverige 2010 valdes ackreditering med framgång och ackreditering av medicinska laboratorier ökar tillförlitligheten. Kvalitetssäkring sker även genom välanpassade föreskrifter, tillsyn av vågar, elmätare och vattenmätare och vid kontroll av ädelmetallarbeten. Swedac samordnar dessutom landets marknadskontroll. Målet är att produkter och tjänster ska uppfylla givna krav innan de släpps på marknaden. Vår vision är att ständigt bidra till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv och tryggare konsumenter i ett hållbart samhälle. Att nå visionen är en utmaning. Nya handelsmönster etableras. Nya varor och tjänster utvecklas i snabb takt.


skapa frihet Nya innovationer knyter samman känd teknik på nya sätt. Behovet av fungerande kvalitetssystem, enhetliga mått och effektiv kontroll ökar ständigt. Bit för bit säkrar Swedac de framsteg som gjorts och är samtidigt med och bygger framtiden. Så tryggar Swedac tillit i en värld i ständig förändring. Vill du följa Swedac och veta mer besöker du swedac.se. Där finns

information om vår verksamhet och om lagar och regler som styr oss. Du kan prenumerera på föreskrifter och andra dokument, nyhetsartiklar och fakta, liksom på vår tidning i pappers- eller webbformat. Swedac är även aktivt på sociala medier. Det är ett bra sätt att följa utvecklingen under 2014. Det går också bra att kontakta oss så guidar vi dig. Peter Strömbäck

Generaldirektör

Bitar av Swedac 2013–2014

3


Verksamhet i korthet Våra områden och arbetsuppgifter

Swedac har fyra starka grenar Alla i Samhället – konsumenter, företag, upphandlare, myndigheter och lagstiftare – har behov av att veta att varor och tjänster är säkra och uppfyller gällande krav. I Sverige och många andra länder fanns det tidigare statliga provningsmonopol som utförde provning. En öppen och allt mer globaliserad ekonomi kräver öppna och tillförlitliga bedömningar som utförs på ett oberoende och kompetent sätt. Swedac har rötterna i europeisk och svensk lagstiftning och internationella standarder. Rötterna växer sig hela tiden starkare genom ett aktivt samarbete inom olika internationella organisationer. Trädet med de fyra grenarna ska bära frukt i form av tillit till att produkter och tjänster möter ställda krav på säkerhet och kvalitet. Det ska också ge ökad konkurrenskraft och frihandel i ett hållbart samhälle. Styrkan i Swedacs expertis och kunskapsbas är att vi finns med i flera steg i en produkts eller tjänsts livscykel. Vår expertis för oss från EUs gemensamma marknad till att utarbeta lagstiftning om mätinstrument och om bedömning av

4

Bitar av Swedac 2013-2014

överensstämmelse för ackreditering vidare till Swedacs samordning av svensk marknadskontroll. Vår närvaro på de olika arenorna gör oss till en central och unik aktör i den svenska kvalitetsinfrastrukturen. Illustrationen här intill visar Swedacs fyra starka grenar, med en gemensam stam där kärnan är att kontroll skapar frihet.


Våra områden och arbetsuppgifter Verksamhet i korthet ackreditering Swedac har som nationellt ackrediteringsorgan ett övergripande ansvar i Sverige för ackreditering och tillämpning av befintliga internationella standarder och regelverk inom området. Verksamheten omfattar huvudsakligen ackreditering av laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan.

internationella UtVecklingSProJekt Swedacs utvecklingsprojekt strävar mot det övergripande målet för den svenska politiken för global utveckling – ”att bidra till en rättvis och hållbar utveckling”. Swedac hjälper många länder att bygga upp en inhemsk kvalitetsinfrastruktur, vilket underlättar deltagande i världshandeln.

reglerad mätteknik Det är viktigt att kunna mäta och väga rätt. Det handlar om kvalitet och säkerhet gentemot kunder och brukare. Swedac är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik (kallas även metrologi), vilket innebär att vi tar fram regler för mått och vikt och ser till att de följs.

marknadSkontroll Myndigheternas marknadskontroll syftar till att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de lagstadgade kraven på bland annat säkerhet, hälsa och miljö. Kontrollen ska också motverka snedvriden konkurrens. Genom Marknadskontrollrådet, bestående av 17 myndigheter, samordnar Swedac den svenska marknadskontrollen.

Bitar av Swedac 2013–2014

5


6

Bitar av Swedac 2013-2014


Vision, mission och organisation Verksamhet i korthet

ledning

avdelningar

enheter

Vision och mission leder oss SwedacS ViSion och mission visar hur vi ser på vårt ansvar och på vårt arbete. En verksamhetsidé styr vår planering och tillämpas internt för att

ge en tydligare och mer detaljerad bild av vad som krävs av organisationen och medarbetarna för att lyckas med det mångsidiga uppdraget.

fakta Vision

fakta mission

Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter i ett hållbart samhälle.

Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upprätthåller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga mätningar samt samordnar svensk marknadskontroll. Bitar av Swedac 2013–2014

7


Verksamhet i korthet Ackreditering ger fördelar

ackrediteringSmärket är litet, men har stor betydelse. märket är ett tecken på ett globalt samarbete och får endast användas av ackrediterade organ. om märket används utan tillåtelse har Swedac möjlighet att utfärda en sanktionsavgift.

kompetent och behörig ackreditering ger en verksamhet flera fördelar. Det innebär större trygghet för kunder och ökad konkurrenskraft för företagare. I många fall är ackreditering nödvändig för att till exempel ett laboratorium över huvud taget ska komma ifråga för ett uppdrag. Det finns också kontroll- och besiktningsorgan som måste vara

fakta ackreditera Att ackreditera innebär att intyga att ett företag eller en organisation har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom sitt område. Ackreditering är ett bevis på att företaget arbetar på ett tillförlitligt och enhetligt sätt. Företag och organisationer kallas på fackspråk för organ.

8

Bitar av Swedac 2013-2014 2013–2014

ackrediterade för att få utföra kontroller. Inom fordonsområdet gäller det exempelvis för företag som utför kontroll av färdskrivare och hastighetsregulatorer. Många söker också ackreditering frivilligt. Syftet är att kunna bevisa sin förmåga att utföra ett uppdrag på ett kompetent sätt. Ett viktigt frivilligt område är ackreditering av certifieringsorgan för olika typer av ledningssystem, till exempel inom kvalitet och miljö. Ackreditering ger ”ordning och reda” i verksamheten och risken för fel minimeras. Ackrediteringen gör det också enklare för kunderna när de söker pålitliga tjänster inom provning, certifiering, kontroll och kalibrering.


Bitar av Swedac 2013–2014

9


Verksamhet i korthet Giltig i hela världen

Ackreditering innebär giltighet Provning, analys, kalibrering, certifiering och kontroll – vilken leverantör ska vi välja? Ackrediterade företag och metoder borgar för att uppdragen

10

Bitar av Swedac 2013-2014

utförs opartiskt och är grundade på internationellt erkända standarder. Swedac är Sveriges representant i detta världsomfattande system. Swedac ackrediterar laboratorier,


Giltig i hela världen Verksamhet i korthet

över hela världen certifieringsorgan och kontrollorgan. En ackreditering ger en verksamhet ett formellt kompetenserkännande både inom och utom landet. I princip kan provning, certifiering och kontroll

inom alla områden ackrediteras. Om en produkt eller ett material har provats eller godkänts av en ackrediterad verksamhet underlättar detta tillträde till marknader i andra länder.

fakta öppnar gränser Förtroende mellan länder och ömsesidiga erkännanden gör att varor kan flöda över nationsgränser (läs mer på sidan 56). I Swedacs ackrediteringsregister på swedac.se kan du se vilka som är ackrediterade inom olika områden och därmed får använda Swedacs ackrediteringsmärke.

tidningSBilagan ”Swedacs värld” beskriver vår roll i det globala samarbetet. läs den på swedac.se! Bitar av Swedac 2013–2014

11


Verksamhet i korthet Kommunikation

Vikten av kommunikation ökar Under 2013 har Swedac i de olika kommunikationskanalerna tydligare framhållit den samhällsnytta som Swedacs verksamhet bidrar till. Det handlar bland annat om att visa på den möjliggörande kontrollen av kvalitetssystemen i samhället, de som skapar frihet för medborgarna att leva i ett tryggt och säkert samhälle och att handla fritt över gränserna. Swedacs kommunikATION inom sociala medier har förstärkts. Swedac finns nu på Linkedin, Twitter, Facebook och Instagram. Dessa kanaler har visat sig värdefulla för att sprida kunskap och öka intresset för vår verksamhet. Under året har arbetet också blivit mer utåtriktat. Ett exempel är frukostseminarier, som ger möjlighet att presentera Swedacs verksamhet. Seminarierna under 2014 utvecklas till att bli en blandning av generella informationsmöten och mer ämnesspecifika, beroende på intresse. Swedac fanns också representerat på ett antal mässor under året – GoldFair, Precious, Industri- och Teknikmässan samt Kvalitetsmässan. Som samordnare av marknadskontrollen i Sverige arrangerade Swedac bland annat seminariet ”Din

12

Bitar av Swedac 2013-2014

produkt – ditt ansvar”, med utställning i samverkan med andra myndigheter och intresseorganiationer. Webbplatsen marknadskontroll.se har utvecklats för att bättre möta besökarnas behov. Swedac uppmärksammar på olika sätt Världsackrediteringsdagen varje år i juni. Temat för 2013 var ”Ackreditering underlättar världshandeln”. På seminariet i juni 2013 talade både representanter för Näringsdepartementet och näringslivet kring temat världshandel. Det är en speciell känsla och innebär en extra dimension att veta att hela världen firar framsteg inom ackrediteringsområdet. Temat för 2014 är ”Ackreditering för förtroende i energiförsörjningen”. 2014 är det 25 år sedan Swedac grundades i sin nuvarande form. Den 3 juni 2014 firar Swedac därför 25-årsjubileum, världsackrediteringsdagen samt världsmetrologidagen, som annars vanligen uppmärksammas i maj. plattformarna för kommunikation inbegriper självklart traditionella kanaler. Swedac arbetar vidare med webb, broschyrer och papperstidningar. Målet är att synas i sammanhang som är relevanta för Swedac, kunder och och övriga intressenter.


I JUNI 2014 är ”säker och hållbar energiförsörjning” tema för Världsackrediteringsdagen. Läs mer på sidan 59 om de internationella samarbetsorganisationerna som är verksamma inom ackrediteringsområdet. Bitar av Swedac 2013–2014

13


Verksamhet i korthet swedac.se

Besök swedac.se n Har du en fråga om vår verksamhet? Söker du information, dokument eller föreskrifter? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss! På vår webbplats swedac.se finns kontaktuppgifter. Du kan prenumerera på nyheter från swedac.se och nyhetsbrev från de olika enheterna. Du kan också anmäla dig till kurser och kunddagar inom olika ackrediteringsområden.

Följ oss i sociala medier n Genom Swedacs sida på Facebook (www.facebook.com/Swedac.Myndighet) kan du vara med Swedac i nuet. Diskutera aktuella frågor och få kontakt med andra som följer oss. Swedac finns även på Twitter, Instagram och Linkedin.

Läs Swedacs tidning n I arkivet på swedac.se finns Kvalitetsaktuellt från 2007 och framåt. Prenumerera på tidningen eller läs den som blädderexemplar på webbplatsen (se uppslaget till höger). Hösten 2014 görs tidningen om. Det blir ny form och till varje nummer ska också filminslag produceras.

14

Bitar av Swedac 2013-2014


Aktiviteter Verksamhet i korthet

Bitar av Swedac 2013–2014

15


Seminarier. Swedac deltar regelbundet vid seminarier och branschdagar och arrangerar varje år egna seminarier. Den 3 juni 2014 uppmärksammas att det är 25 år sedan Swedac namngavs och fick uppgiften som expertmyndighet. Samtidigt firas Världsackrediteringsdagen och Världsmetrologidagen. Under Almedalsveckan i Visby anordnar Swedac två seminarier 30 juni, ett om marknadskontroll och ett om ackreditering. Marknadskontrollrådet anordnade i april 2013 ett seminarium under rubriken ”Din produkt, ditt ansvar” för 150 deltagare. Under 2013 deltog Swedac vid ”Rätt säkerhet”, som arrangeras av SIS, Swedish Standards Institute. Hösten 2014 samlar SIS åter informationssäkerhetsbranschen, för att fokusera på hur organisationer kan skydda informationstillgångar. Certifiering av standarder höjer informationssäkerheten. Bedömardagar. Swedac anlitar cirka 200 tekniska bedömare som konsulter. För att harmonisera bedömningarna anordnas bedömardagar inom olika områden. Målet är ökad samsyn och mer likvärdiga bedömningar. Det säkerställs genom grupparbeten, information om nyheter och diskussioner kring standarder och krav.

16

Bitar av Swedac 2013-2014

TIDNINGAR. Swedac ger ut tidningen Kvalitetsaktuellt. Tidningen distribueras till Swedacs kunder och sprids till riktade målgrupper. Den är helt gratis att prenumerera på och kan även läsas på Swedacs webbplats. Ett antal artiklar översätts och publiceras på Swedacs engelska webbplats. Under 2013 kom fyra utgåvor med teman kring fordonsbranschen, globalisering, livsmedel, miljö och arbetsmiljö. Vid särskilda tillfällen produceras särskilda bilagor och tematidningar. I februari 2013 gavs tematidningen Vårdkvalitet ut. Annonser. Från och till genomför vi riktade annonskampanjer eller publicerar enstaka annonser för att nå olika målgrupper. Under 2013 annonserade Swedac bland annat i Dagens Industri. I samband med att Swedac söker nya medarbetare sker annonsering, oftast i dags- och fackpress. Samtidigt som Swedac försöker hitta medarbetare kan intresse väckas för Swedac hos allmänheten. Medarbetare från Swedac och SIS på plats vid Kvalitetsmässan i Göteborg 2013.


Aktiviteter Verksamhet i korthet

Kunddagar och kurser. För att uppdatera kunder och sprida kunskap, exempelvis om förändringar i regelverk, håller Swedac kunddagar och kurser inom olika områden. Bedömarkurs hålls varje år (se sid 35). Swedac arrangerade 2013 seminarier för kontrollorgan med fokus på nya versionen av standarden SS-EN ISO/IEC 17020. Mässor. Swedac har under åren deltagit vid ett antal olika mässor inom våra områden, där Swedacs verksamhet kan

göras synlig för särskilda målgrupper såväl som allmänheten. Under 2013 medverkade Swedac vid Kvalitetsmässan i Göteborg, guldmässorna Precious och GoldFair samt vid Industri- och Teknikmässan. Under 2014 medverkar Swedac bland annat i Jönköping vid mässan ”Lastbil 2014”. Nyhetsbrev. Enheterna vid Swedac skickar regelbundet riktade nyhetsbrev. Främsta syftet är att informera våra kunder och andra intressenter.

Bitar av Swedac 2013–2014

17


Verksamhet i korthet Miljöarbete

Vi verkar för att skydda miljön Inom Allt fler områden kan Swedac påverka miljön i positiv riktning. Det visar den uppdaterade sammanställning som beskriver Swedacs uppdrag med koppling till Sveriges nationella miljömål (se svensk och engelsk folder på swedac.se). Den bidrar till att höja kunskapen bland anställda, kunder, intressenter och allmänhet om att vår verksamhet har betydelse för miljön, även utanför landets gränser. I trycksaker och tidningar används PEFC-märkt papper. Mängden trycksaker minskas – broschyrer görs allt oftare enbart i webbversion. Från 2014 halveras kundtidningens tryckta upplaga och interntidningen görs nu i digital version istället för att tryckas. Utsläpp av koldioxid vid resor med hyrbil hålls nere genom automatisk tilldelning av miljöbil. Swedac har avtal med taxibolag som kör miljöbilar och är miljöcertifierade. De totala utsläppen vid tjänsteresor ökade under 2013 med tre procent. Det beror på ökat deltagande i internationella utvecklingsprojekt och deltagande i arbetet inom internationella organisationer. Däremot har utsläppen vid tjänsteresor inom landet minskat både totalt (-13,7 procent) och per

18

Bitar av Swedac 2013-2014

årsarbetskraft (-19,3 procent). Vid upphandlingar ställs specifika miljökrav där det är relevant (i alla upphandlingar 2013). Miljöledningsgruppen arbetar med att integrera miljöarbete i den dagliga verksamheten. Inom Swedac sker aktiviteter för ökad hänsyn till miljön. Handlingsplanen för ”Grön IT” vägleder vid inköp av IT-utrustning. Energieffektiva produkter, ofta märkta med ”Energy Star”, och smart användning bidrar till att hålla nere elförbrukningen vid våra kontor (-4,1 procent 2013). Ekologiska produkter, bland annat kaffe och mjölk köps till våra kontor och det mesta av frukten är KRAV-märkt. Vattenbaserad städning med mikrofiberprodukter gör att minimalt med kemikalier används. Inom ramen för ordinarie uppdrag ska Swedac ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i verksamheten. I detta ingår att följa upp och rapportera direkt miljöpåverkan (koldioxidutsläpp vid tjänsteresor och transporter samt energiförbrukning i kontorslokaler). I Naturvårdsverkets bedömning av svenska myndigheters användning av miljöledningssystem nådde Swedac 14 av 15 poäng för 2012 och förväntas få samma resultat 2013.


Bitar av Swedac 2013–2014

19


Verksamhet i korthet Vanliga frågor n hur många ackrediterade företag och organisationer finns det i Sverige idag? – I början av april 2014 var drygt 1670 företag och organisationer ackrediterade. Flera ackrediterade företag, exempelvis kontrollorgan som besiktigar fordon har ett stort antal stationer. Antalet tillsynsobjekt är knappt 3300, spridda från norr till söder i landet. n Vad betyder standardbeteckningen?

n Varför är det krav på att företag i en bransch ska ackrediteras, men inte i en annan bransch? – Inom olika områden finns krav från myndigheter på ackreditering, för att verksamheter måste uppfylla uppställda krav. Inom andra områden sker ackreditering frivilligt för att kvalitetssäkra och höja effektiviteten. n läs frågor och svar på swedac.se!

International Organization for Standardization International Electrotechnical Commission

SS-en iSo/iec 17021:2011 SS – EN-standard fastställs av SIS, SEK (svensk elstandard) eller ITS (Informationstekniska standardiseringen) som ”svensk standard”.

EN – Europastandard från CEN (europeisk kommitté för standardisering) och CENELEC (el och elektronik) innebär att ISO/IEC-standard eller ENstandard antagits som standard.

n Hur går certifiering av miljöledningssystem till? – Certifiering av miljöledningssystem sätter miljön i fokus. Certifieringen sker mot standarden SS-EN ISO 14001. Den har strukturmässigt stora likheter med certifiering av kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001. Organisationen analyserar den egna miljöpåverkan och formulerar mål. Denna certifiering kan kombineras med en registrering enligt EMAS (EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning,

20

Bitar av Swedac 2013-2014

År för revidering

Område (här 17021 – certifieringsorgan för ledningssystem).

läS mer om standarder på sis.se (Swedish Standards Institute)

”Eco Management and Audit Scheme”). Kraven på certifieringsorgan för kvalitetsoch miljöledningssystem är likartade när det gäller organisation och arbetssätt, men kraven på kompetens skiljer sig åt. Den granskning Swedac gör vid ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem fokuserar på certifieringsorganets opartiskhet, kompetens och egna kvalitetsledningssystem. Swedac deltar även som observatör vid certifieringsrevisioner för att granska det praktiska arbetet.


fakta god laboratoriesed Förkortningen GLP står för ”Good Laboratory Practice”, god laboratoriesed. GLP är ett kvalitetssystem som används internationellt vid icke-kliniska säkerhetsstudier av produkter inför registrering och godkännande. Syftet är att få fram uppgifter om egenskaper och säkerhet och eventuell påverkan på folkhälsa och miljö. GLP-kraven finns införlivade i EU-direktiv. Regeringen utsåg 1991 Läkemedelsverket och Swedac till GLP-myndigheter i Sverige. Läkemedelsverket är GLP-myndighet för läkemedel, kosmetiska och hygieniska produkter och Swedac är GLP-myndighet för industrikemikalier och bekämpningsmedel. Tillsyn sker i form av regelbundna inspektioner. GLP är inget generellt kvalitetssystem för laboratorier. Ackreditering för laboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025 syftar till att säkerställa kvaliteten i mätresultat vid upprepad, rutinmässig provning med definierade analysmetoder.

Bitar av Swedac 2013–2014

21


22

Bitar av Swedac 2013-2014


Certifiering och kontroll Verksamhet i korthet

Nya standarder på agendan Swedac ackrediterar certifieringsorgan för ledningssystem, personer, produkter och processer. De standarder som styr certifieringsorganens arbete utarbetas inom ISO (International Organization for Standardization). Swedac deltar i arbetet med en reviderad version av standarden inom ledningssystem (SS-EN ISO/IEC 17021). Under året har arbetet med övergången för de nya standarderna för personcertifiering (SS-EN ISO 17024:2012) och produktcertifiering (ISO/IEC 17065:2012) påbörjats. Övergången hos Swedacs kunder blir viktig under 2014 och kommande år. I januari 2013 slutfördes övergången till nya versionen av standarden för certifieringsorgan av ledningssystem (SS-EN ISO/IEC 17021:2011). Sedan 2010 gäller nya EU-regler för ackreditering och marknadskontroll. Principen är att ackreditering inom ett lands gränser ska skötas av det landets nationella ackrediteringsorgan. För Swedac innebär det en del nya kunder i Sverige och några färre utomlands. Dessutom genomför vi på uppdrag av andra europeiska ackrediteringsorgan bedömningar i Sverige. Anmälda organ bekräftar överensstämmelse med krav i EU-rättsakter.

De ska som huvudregel, enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, vara ackrediterade. Under 2013 har Swedac gjort flera bedömningar av anmälda organ. Inom järnvägsområdet har den första ackrediteringen för så kallade ECM (Entities in Charge of Maintenance) genomförts. Ett annat nytt område för 2013 inom produktcertifiering är energimärkning av fönster, där första ackrediteringen genomförts. Ytterligare ett nytt område under produktcertifiering är socialt ansvarstagande, som bygger på ISO 26000. Inom området finns ännu inga ackrediteringar genomförda. Inom området ledningssystem har flera nya certifieringsordningar accepterats av Swedac. Några exempel är ledningssystem för vägtrafiksäkerhet, SS-EN 39001:2012 och hållbarhet vid evenemang, SS-ISO 20121:2012. Inom dessa områden finns ännu inga ackrediteringar genomförda. En ny EU-förordning om verifiering av utsläppsrapporter för växthusgaser har trätt i kraft och gäller handelsperioden som startar 2013. Ny kravstandard blir SS-EN ISO 14065, som liknar de ”vanliga” ackrediteringsstandarderna. forts på nästa sida Bitar av Swedac 2013–2014

23


Verksamhet i korthet En gemensam standard minskar också skillnaderna mellan länderna. Swedac har under 2013 arbetat med att ta fram en ny ackrediteringsordning för området. Första ackrediteringen slutfördes i februari 2014. inom kontrollområdet finns ett antal myndighetsföreskrifter om ackreditering som handlar om skydd av människoliv, egendom och yttre miljö. Under året har ett nytt område, kontroll av oljeavskiljare etablerats och de första ackrediteringarna har genomförts. Inom området trycksättning med gas gäller Arbetsmiljöverkets krav, som berör många företag över hela landet. Inom området har ett informationsarbete i syfte att nå de företag som är berörda av Arbetsmiljöverkets krav men ännu inte är ackrediterade påbörjats. Energideklarationer för byggnader har varit ett ackrediteringsområde under några år. Förändringar i regelverket innebär att krav på ackreditering av kontrollföretag från 1 juli 2014 ersätts av skärpta krav på certifiering av energiexperter. Swedacs tillsyn inom området upphörde vid årsskiftet 2013/2014 och utfärdade ackrediteringar upphörde samtidigt att gälla. Cisternkontroll, liksom kontroll av gasflaskor, är stabila områden med etablerade företag i god utveckling.

24

Bitar av Swedac 2013-2014

kontroll aV olJeaVSkilJare. olja som läcker ut i avlopps- och dagvattenledningar är ett stort miljöproblem. Swedac ackrediterar kontrollorgan som kontrollerar oljeavskiljare. Dessa finns bland annat på bensinstationer och verkstäder och inom industrin.


Bitar av Swedac 2013–2014

25


Verksamhet i korthet Fordon

Tillgängligheten fortsätter öka Fordonsägare kan idag välja bland företag som är ackrediterade för att besiktiga fordon. Monopolet för fordonsbesiktningar upphörde 2010 och besiktningsorgan, som är ackrediterade av Swedac, utför besiktningar. Transportstyrelsen ansvarar för regelverket som ska säkerställa att besiktningsorganen utför besiktningarna mot samma regler. Idag finns åtta ackrediterade besiktningsorgan med sammanlagt runt 320 stationer i landet. Närmare två tredjedelar av Bilprovningens tidigare besiktningsstationer har sålts till två andra aktörer. Ett av kraven på besiktningsorganen är att de ska vara helt oberoende från verksamheter som bedriver försäljning, tillverkning, reparation eller service av besiktningspliktiga fordon, yrkesmässig trafik eller biluthyrning. EFTERKONTROLL säkerställer att anmärkningar som bilen fått vid den obligatoriska kontrollbesiktningen har åtgärdats. Efterkontroll kan göras av besiktningsorganet. Bilen kan också repareras och kontrolleras av en ackrediterad verkstad. Förutsättningen för att en verkstad ska få ”släcka tvåor” är just att

26

Bitar av Swedac 2013-2014

verkstaden själv utfört reparationen. En bilägare kan alltså inte själv reparera sitt fordon för att sedan låta kontrollera bilen hos en ackrediterad bilverkstad. Många bilägare använder sig av dessa ackrediterade verkstäder, vilket i många fall kan spara både tid och pengar för bilägaren. ÖveR 1000 verkstäder över hela landet är ackrediterade av Swedac för att ”släcka tvåor”. Swedacs verksamhet omfattar även ackreditering av kontrollorgan som kontrollerar taxametrar, färdskrivare, hastighetsregulatorer, fordon för transport av farligt gods, fordonsmonterade lyftanordningar samt provning inför enskilt godkännande av fordon. Den nya versionen av standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 gäller för kontrollorgan inom många olika områden. På fordonssidan med ackrediterade besiktningsföretag och verkstäder finns största andelen av de ackrediterade kontrollföretagen. Kravet på opartiskhet är ett av de områden som lyfts fram. Ett vanligt omdöme om den nya versionen är att den är mer konkret och att det lämnas mindre utrymme för tolkning.


nya tider för BeSiktning. företagen som verkar på marknaden för fordonsbesiktning arbetar för att attrahera nya kunder. Bitar av Swedac 2013–2014

27


28

Bitar av Swedac 2013-2014


Industri och anläggningar Verksamhet i korthet

Bredd inom industri och bygg Swedac ackrediterar laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan för produkter inom byggområdet. I ansvaret ingår också att bedöma anmälda organ, vilka utför tredjepartsbedömningar av överensstämmelse under EU-lagstiftning (se sid 30). Ackrediterade laboratorier inom industrin arbetar med att prova bland annat fordonskomponenter, vägmaterial, byggnadsprodukter, möbler och elektriska komponenter för mekaniska, elektriska och andra egenskaper. Ackreditering har valts av dessa kunder som ett sätt att säkra kvalitet i provningarna och garantera spårbarhet i mätningarna. En annan kategori är laboratorier som arbetar med så kallad oförstörande provning, som oftast föreskrivs av myndigheter som Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Provningen sker för att försäkra sig om att produkter inom dessa myndigheters ansvarsområden inte utgör en fara. Swedac ackrediterar även kalibreringslaboratorier. Dessa utför bland annat spårbar kalibrering av mätdon och mätinstrument som används vid provningslaboratorier och kontrollorgan.

Kontrollorgan som Swedac ackrediterar utför kontroll, som Arbetsmiljöverket, Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Swedac och Transportstyrelsen har föreskrivit om. Det kan röra produkter som hissar, lyftanordningar, tryckbärande anordningar, bensinpumpar, vågar, vatten- och värmemätare och åkattraktioner på tivolin. Ackrediterade kontrollorgan kan även utföra kontroll hos tillverkaren eller vid installation för att kontrollera att produkterna uppfyller gällande krav. Sådana områden kan vara byggoch kärnkraftsindustrin. Anmälda organ ska som huvudregel enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll vara ackrediterade för de arbetsuppgifter de utför enligt respektive EUrättsakt. Ackreditering sker mot de krav som gäller för laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan samt de tillkommande krav som finns i regelverket för anmälda organ, respektive EU-rättsakt och dess genomförande i svensk lagstiftning. Bitar av Swedac 2013–2014

29


Verksamhet i korthet Anmälda organ

Anmälda organ länken till EU EN STOR DEL AV EUs produktlagstiftning utgår från en särskild lagstiftningsmetod som innebär att rättsakterna reglerar grundläggande krav på till exempel hälsa, säkerhet och miljö. Detaljerade tekniska krav undviks, i stället hänvisas till harmoniserade standarder. Används sådana standarder förutsätts produkten uppfylla de grundläggande kraven (den så kallade principen om presumtion om överensstämmelse). Denna typ av rättsakter föreskriver också om förfaranden för bedömning av överensstämmelse och CE-märkning. Rättsakterna genomförs eller kompletteras i svensk lagstiftning genom lagar, förordningar eller föreskrifter. Tillverkaren har ansvar för att en produkt uppfyller alla gällande krav. Som en bekräftelse förser tillverkaren produkten med ett CE-märke Produktlagstiftningen ställer ofta krav på att tillverkaren ska anlita ett oberoende tredjepartsorgan. Dessa ska genom till exempel typkontroll, konstruktionskontroll eller bedömning av kvalitetssystem säkerställa att produkterna uppfyller kraven. Det kan gälla produkter som exempelvis medicintekniska produkter, maskiner,

30

Bitar av Swedac 2013-2014

tryckkärl och byggprodukter. En typ av tredjepartsorgan är de anmälda organen. De bedömer överensstämmelse enligt villkor i de produktdirektiv som är fastställda inom EU. Swedac bedömer de anmälda organen genom ackreditering. Förutom relevant teknisk expertis måste anmälda organ uppfylla krav på bland annat oberoende, opartiskhet och ekonomisk stabilitet. Swedac rapporterar in/anmäler svenska företag till EU-kommissionen. Därmed blir företagen anmälda organ. Swedac utövar tillsyn över anmälda organ i Sverige, vilket ska säkerställa att de upprätthåller kompetens och kvalitet. En förteckning över alla anmälda organ finns på EU-kommissionens webbplats i den offentliga databasen NANDO. Tillverkare väljer ett anmält organ de vill anlita – de konkurrerar på hela inre marknaden i Europa. Swedac ska senast vid årsskiftet 2014/2015 ha ackrediterat samtliga anmälda organ och ett flertal av dem ackrediterades under 2013. Swedac har även bedömt och utsett sex anmälda organ under byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 som trädde i kraft 1 juli 2013. Dessa är nu ackrediterade.


Bitar av Swedac 2013–2014

31


Verksamhet i korthet Medicin, miljö och livsmedel

Ledningssystem ger säkerhet Inom medicin, miljö och livsmedel ackrediterar Swedac laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan. Antalet ackrediterade organ inom dessa områden uppgår idag till cirka 360. Regeringen har även pekat ut Swedac och Läkemedelsverket som GLPmyndigheter. GLP, Good Laboratory Practice, ska användas för icke-kliniska säkerhetsstudier av produkter inför registrering och godkännande. Swedacs ansvarsområde avser kemikalier, bland annat bekämpningsmedel (se även sidan 21). Swedac ackrediterar även arrangörer av kompetensprövning enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17043, producenter av referensmaterial samt brandplatsundersökningar inom området kriminalteknik. Ackreditering av klinisk obduktionsverksamhet och bedömning mot standarden SS-EN 22870 för patientnära analyser är två nya områden för året. För de medicinska laboratorierna är ackreditering frivillig, även om många landsting numera ställer krav på ackreditering vid upphandling av medicinska laboratorietjänster. Ackrediterade medicinska laboratorier återfinns på universitetssjukhus,

32

Bitar av Swedac 2013-2014

länssjukhus, institutioner och universitet, statliga myndigheter samt inom primärvården. Huvudområdena inom miljö och livsmedel är ackreditering av laboratorier för kemisk och mikrobiologisk analys av livsmedel och vatten samt ackreditering av certifieringsorgan inom livsmedelsområdet. Ett ökat intresse för frivillig ackreditering kan ses inom livsmedelsbranschen där det finns ett flertal aktörer som vill certifiera sig mot standarder med krav som bland annat berör livsmedelssäkerhet, djurvälfärd och ekologisk produktion av livsmedel och foder.

NATURLIGT ATT SATSA EKOLOGISKT. Systrarna Ulrica och Carina Brydling som driver Restaurang Brydlings i Stockholm satsar fullt ut på ekologiska produkter och råvaror med KRAV-certifiering


Bitar av Swedac 2013–2014

33


Verksamhet i korthet Händelser 2013

Kemvapenprover från Syrien analyserade vid FOI-labb

och fingeravtryck, säger Johan Holmberg vid Polismyndigheten i Stockholms län, först i Sverige att ackrediteras. Fördjupat gränsöverskridande samarbete i kampen mot terrorism och brottslighet ställer högre krav på jämförbara metoder genom bland annat ackreditering.

FOIs säkerhetslaboratorium i Umeå, ackrediterat av Swedac, är ett av 22 laboratorier i världen som är utsett att hantera prover med spår av kemiska vapen. Här analyserades hösten 2013 kemvapenprover som FN-inspektörer hämtat in i Syrien. Analyser i gaskromatografer som separerar kemiska ämnen och i masspektrometrar som identifierar specifika mönster i ämnena visade att sarin använts vid attacken i Damaskus. – Signaturen för sarin är tydlig och omöjlig att förväxla med andra ämnen, konstaterar Mats Strömqvist på FOI.

EU-krav på ackrediterade metoder för fingeravtryck

Ackrediterad metod avslöjar matfusket

EU kräver att kriminaltekniska analyser av fingeravtryck ska vara ackrediterade senast 30 november 2015. – Problemet är de kvalitetsskillnader som finns mellan olika länder. Det finns en osäkerhet kring hur analyserna utförts, vilka metoder som använts och hur resultaten har tolkats – särskilt när det gäller känsliga personuppgifter som DNA-profiler

Köttskandaler har skapat ökad efterfrågan på artidentifiering. ScanBi Diagnostics i Alnarp är ett av få privata laboratorier som använder en molekylärbiologisk teknik för att spåra små mängder DNA av till exempel hästkött i råvaror och färdigrätter. Metoden, som är ackrediterad, kallas Realtids-PCR. – Metoden har mycket hög känslighet och kan användas för att upptäcka mindre än en procents inblandning av hästkött. Vi kan som regel ge svar samma dag vi får provet, säger Josefin Sterky på ScanBi Diagnostics.

34

Bitar av Swedac 2013-2014


Händelser 2013 Verksamhet i korthet Intresset för att delta i arbetet är stort – framför allt i de projekt som är inriktade på ledningssystem för miljö och arbetsmiljö.

Äldsta miljöinstitutet verksamt i alla områden Utökad marknadskontroll minskar arbetsplatsolyckor Efter flera års minskning ökar nu antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. För att bryta trenden har Arbetsmiljöverket bland annat intensifierat sitt arbete med marknadskontroll för att stoppa farliga maskiner och produkter på marknaden. Cirka 60 procent av Arbetsmiljöverkets marknadskontroll handlar om proaktiva insatser. En följd är att antalet ingripanden mot farliga produkter ökat dramatiskt. – Arbetsmiljölagen ger oss rejäla muskler att ingripa – inte bara påtala brister, utan stoppa användning av farliga produkter, förklarar Monica Torgrip på Arbetsmiljöverket.

Fler och fler kvalitetssäkrar inom miljö och hållbarhet Det blir allt viktigare för företag och organisationer att kvalitetssäkra arbete inom miljö och hållbarhet. Många nya standarder är aktuella inom området. Flera kan användas för certifiering under ackreditering. Inom standardiseringen pågår flera projekt för att utveckla nya standarder inom såväl miljö och hållbarhet som socialt ansvarstagande.

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöinstitut och har uppdrag inom hela miljöområdet, inte minst undersökningar av vatten och luft. Kvalitetssäkrade mätningar och analyser utgörs till stor del av metoder som är ackrediterade av Swedac. – Swedacs ackreditering omfattar inte bara verksamheten vid våra laboratorier, utan i många fall hela kedjan från provberedning till utlämning av resultat, förklarar Camilla Hållinder Ehrencrona, kvalitetsansvarig för mätanalysverksamheten i Göteborg.

Många kommuner brister i hantering av vattenmätare Nära var tredje kommun uppvisar brister i hanteringen av vattenmätare. Det framkom vid Swedacs tillsyn 2013 i 34 kommuner. Den senaste tillsynen visar att många vattendistributörer fortfarande har brister. Mätare som sätts ut är visserligen godkända, men kontrolleras inte tillräckligt ofta. Mätare som tas ned genomgår heller inte återkommande kontroll enligt föreskrivna krav. Efter tillsyn måste brister åtgärdas. Bitar av Swedac 2013–2014

35


Verksamhet i korthet Händelser 2013

Spårbara mätningar ger säkrare järnvägar

Swedac bistår afrikanska länder vid Medelhavet

För att trygga säkerhet och komfort för passagerare och få underlag till planering av underhåll genomförs periodiska mätningar på järnvägsnätet. 2013 blev mätenheten på Infranord AB först att ackrediteras enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Bland annat ställs krav på spårbar kalibrering. – Ackreditering är en bra kvalitetsgaranti som säkerställer allt från att organisationen har rätt kompetens och utrustning till att ledningssystemet är i sin ordning, säger Stefan Lundström Sveder, projektledare på Trafikverket, som har övergripande ansvar för järnvägsnätet.

Swedac ska utveckla kvalitetsinfrastruktur i Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien. Projektet med budget på 51 miljoner kronor blir Swedacs hittills största internationella projekt. Frihandelsavtal mellan de fyra länderna som ingår i Agadiravtalet samt fördjupade handelsrelationer med omvärlden är några mål. Lagstiftning ska harmoniseras och uppfylla internationella krav. Institutioner för mätteknik, standardisering, ackreditering och certifiering ska inrättas. Projektet finansieras av Sida och genomförs i samarbete med Agadir Technical Unit, som har säte i Amman, Jordanien.

Ny standard för att öka säkerheten i trafikmiljöer

Metso Power är ett ledande företag inom energiåtervinning för bland annat kraft-, pappers- och massaindustrin. Anläggningar utvecklas, konstrueras och tillverkas i Göteborg, men produktion sker hos underleverantörer jorden runt. – Den decentraliserade produktionen kräver teknisk kontroll under ackreditering för att vi ska kunna vara säkra på att komponenterna uppfyller ställda krav, säger kvalitetsingenjören Mikael Noring. Tryckkärl kräver stora insatser av ett anmält organ innan produkten kan CE-märkas.

Bristande trafiksäkerhet ökar med den ökade fordonstrafiken. Problemet är globalt. Varje år omkommer 1,3 miljoner människor och uppemot 50 miljoner människor skadas i trafiken enligt Claes Tingvall, professor vid Chalmers och upphovsman till det svenska arbetet med ”Nollvisionen”. En ny standard för ledningssystem för vägtransportsystem, ISO 39001, ska göra våra vägar säkrare. Sverige har delat erfarenheter och haft inflytande på standarden som kan certifieras under ackreditering.

36

Bitar av Swedac 2013-2014

Företag kan kvalitetssäkra produktionskedjan


Bedömning och bedömarkurs Verksamhet i korthet

högre krav på besiktning inom hela eU Gemensamma regler för fordonsbesiktning saknas inom EU, men ett arbete har inletts med ambitionen att harmonisera reglerna. – Syftet är att höja miniminivån för fordonsbesiktning för att förbättra trafiksäkerheten, säger Tomas Holm på Swedac. Arbetet med harmonisering av fordonsbesiktning ingår i EUs långsiktiga satsning på trafiksäkerhet. Målet är halverat antal omkomna i trafiken till 2020.

kalibrerade mätinstrument kan minska transportbehov LKABs produktion av förädlade järnmalmsprodukter är avancerad och kräver noggranna mätningar. Ungefär 1000 mätinstrument är kvalitetskritiska och kräver spårbar kalibrering eller kontroll. På järnvägsvågar vägs järnmalm (70 000 ton per dag) som transporteras med tåg till Narvik. – Beräkningar visar att vi genom vägning med spårbart kalibrerade vågar teoretiskt skulle kunna reducera 50 malmtåg per dag, säger Jan Björkman på LKAB.

fakta Bedömning Vid ackreditering görs en bedömning på plats. En bedömningsledare granskar ledningssystemet (kvalitetssystemet) och ofta deltar en eller flera av Swedacs erfarna tekniska bedömare och experter som granskar tekniska moment. Bedömningen omfattar alltså dels ledningssystem och dess tillämpning, dels en teknisk bedömning av utrustning och kompetens hos ledning och personal. Vid ackreditering av laboratorier och vissa kontrollorgan görs provningsjämförelser, kalibreringsjämförelser och bevittningar av besiktningsmoment. Hos exempelvis certifieringsorgan observerar Swedac även arbetet med kunder.

fakta Swedacs bedömarkurs Bedömarkursen riktar sig i första hand till tekniska bedömare och bedömningsledare som ska bedöma laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan. I mån av plats är den även öppen för andra deltagare, exempelvis kvalitetsansvariga som vill lära sig mer om ackrediteringskrav och intern revision. Under fyra dagar tolkar deltagarna föreskrifter, bedömer överensstämmelse mot standarder (SS-EN ISO/IEC 17025, SS-EN ISO/IEC 17020, SS-EN ISO 15189) formulerar avvikelser och presenterar fakta pedagogiskt. Kursen omfattar föreläsningar, grupparbeten, rollspel och diskussioner. Läs mer på swedac.se om kommande kurstillfällen, innehåll och anmälan. Bitar av Swedac 2013–2014

37


Verksamhet i korthet Förvaltning

Svensk lagstiftning anpassas Swedac utfärdar föreskrifter inom olika ackrediteringsområden samt föreskrifter om avgifter för ackreditering. Swedac utfärdar även föreskrifter inom området reglerad mätteknik (sidan 42). Swedac har i uppdrag att främja och utveckla öppna kontrollordningar både nationellt och internationellt, samt att besvara remisser och samråda med föreskrivande myndigheter. Dessa myndigheter är enligt förordningen om ackreditering och teknisk kontroll skyldiga att höra Swedac vid utarbetande av föreskrifter med bestämmelser om teknisk kontroll. Ett annat exempel på hur Swedac har arbetat med att utveckla öppna

38 26

Bitar Swedac avavSwedac 2009-2010 2013-2014 Bitar Swedac 2013-2014

kontrollordningar är genom deltagande i översynen av EUs regelverk för saluföring av produkter. Den avslutades 2008, då Europaparlamentet och rådet antog tre rättsakter, kallat varupaketet (faktaruta sidan 40). Paketet har till stora delar under tidigare år anpassats till svensk lagstiftning, förutom de övergripande bestämmelserna om marknadskontroll. Regeringen föreslog 2013 i en skrivelse hur dessa skulle kunna införlivas. Arbetet med detta fortsätter under 2014. EU-KOMMISSIONEN HAR i februari 2013 lämnat ett förslag till ett lagstiftningspaket om produktsäkerhet


Förvaltning Verksamhet i korthet

efter europeiska lagar och marknadskontroll. Paketet består av ett nytt förslag till europeisk förordning om marknadskontroll vilken kommer att ersätta marknadskontrollbestämmelserna i EUförordning 765/2005 och i direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet, ett nytt förslag till förordning om produktsäkerhet samt en flerårig handlingsplan för marknadskontroll inom EU. Förslagen till förordningar förhandlades under större delen av 2013. Swedac bistod regeringen i detta arbete. Förhandlingarna har emellertid avstannat och det är mycket osäkert om och i så fall när de kommer att återupptas.

Under 2012 och 2013 har ett arbete genomförts inom EU för att anpassa åtta produktdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter. Dessa produktdirektiv antogs och publicerades i mars 2014. DE PRODUKTDIREKTIV som omfattas inom detta gemensamma europeiska lagstiftningspaket reglerar bland annat explosiva varor, hissar och mätinstrument. Swedac har haft i uppdrag att bistå regeringen med underlag i arbetet.

Bitar av Swedac 2013–2014

39


Verksamhet i korthet Förvaltning

fakta centrala begrepp En kontrollordning är de lagar och regler som anger att exempelvis en produkt ska kontrolleras samt hur kontrollen ska göras. Bedömning av överensstämmelse av en produkt, tjänst eller process avser ordningen för kontroll av att kraven i specifik standard eller regelverk uppfylls. öppen kontrollordning innebär att oberoende organ i konkurrens utför bedömning. Dessa organ bedömer om produkter, processer eller tjänster överensstämmer med de krav som gäller. Organ som utför bedömning ska vara kompetensbedömda.

fakta Varupaketet innehåller tre n förordning (eg) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll gav ackreditering en starkare och mer formell ställning inom EU. Företag och organisationer som är ackrediterade av Swedac påverkas inte nämnvärt. Swedacs beslut om ackreditering utfärdas sedan 2010 med hänvisning till den nya EU-förordningen. Den innehåller även bestämmelser om marknadskontroll (se sidan 49).

40

Bitar av Swedac 2013-2014


eU-rättsakter om regler för saluföring av produkter n Beslut nr 768/2008/eg om en gemensam ram för saluföring av produkter innehåller referensbestämmelser och ska användas som mall vid utarbetandet av ny sektorslagstiftning för produkter. Beslutet innehåller bland annat krav på anmälda organ och anmälande myndigheter samt metoder för bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll.

n förordning (eg) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler för produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat. Förordningen är tillämplig för Swedac i egenskap av föreskrivande myndighet för mätinstrument och ädelmetallarbeten. Förordningen innehåller regler för hur en myndighet ska förfara när den, med utgångspunkt från nationella regler, hindrar den fria rörligheten för en produkt från en annan medlemsstat i EU som inte omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning. Bitar av Swedac 2013–2014

41


Verksamhet i korthet Reglerad mätteknik

exakthet av yttersta vikt ViSSa mätinStrUment och mätmetoder är centrala och viktiga från ett allmänt samhällsperspektiv. Därför har statsmakterna valt att författningsreglera mätinstrumentområdet. Swedac föreskriver om krav på mätinstrument och färdigförpackade varor. Genom tillsyn kontrollerar Swedac att reglerna följs. Swedac har vidare ansvar för tillsyn över bestämmelser som gäller handel med ädelmetallarbeten. Vad gäller mätinstrument omfattas följande instrumenttyper av Swedacs ansvar:

bensinmätare finansieras genom avgifter. Vågar och flödesmätare som används vid försäljning till konsument måste kontrolleras periodiskt. Denna kontroll utförs av ackrediterade kontrollorgan. I samband med kontrollen tar de för Swedacs räkning ut en avgift av mätinstrumentets innehavare. Ädelmetalltillsynen är också avgiftsfinansierad. Innehavaren av en namnstämpel betalar en årlig avgift till Swedac. Avgiften finansierar bland annat Swedacs tillsyn på området.

n Vatten- och värmemätare n El- och gasmätare n Mätare på bensinpumpar n Vågar n Avgasmätare n Taxametrar VerkSamheten finansieras huvudsakligen genom avgifter. Den som använder en mätare för att debitera kostnad för förbrukning av vatten, värme eller el ska betala en årlig tillsynsavgift till Swedac. Årsavgiften grundar sig på antalet mätare som fanns i bruk den 1 januari. Även tillsyn av vågar och olje- och

42

Bitar av Swedac 2013-2014

fakta regler för mått och vikt Swedac är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. Reglerna gäller exempelvis vågar, bränslemätare och färdigförpackade varor, som är varor som vägts på en våg när kunden inte är närvarande och försetts med en prislapp baserad på vikt. I princip alla föreskrifter bygger på EU-direktiv.


Bitar av Swedac 2013–2014

43


Verksamhet i korthet Reglerad mätteknik fakta koll på mätare Swedac har övergripande ansvar för kontroll av miljontals mätinstrument, mätare och vågar i landet, inom flera olika användningsområden: •Bränslemätare (31 500) •Vattenmätare (1 500 000) •Elmätare (5 200 000) •Värmemätare (280 000) •Gasmätare (50 000) •Icke automatiska vågar (20 000) •Taxametrar (14 000)

44

Bitar av Swedac 2013-2014


StämPelnyckeln är en hjälp för alla som vill veta mer om stämplar på ädelemetallarbeten. finhaltsstämpel och namnstämpel är obligatoriska ansvarsstämplar på ädelmetallarbeten, medan ortsmärke och årsbeteckning är frivilliga. På swedac.se finns ortsmärken listade. De anger den svenska tillverkningsorten eller importörens hemvist. Bitar av Swedac 2013–2014

45


Verksamhet i korthet Marknadskontroll av ädelmetallarbeten

Ädelmetallarbeten under lupp MarknadsKontroll av ädelmetallarbeten ligger under Swedacs ansvar. För några år sedan upptäckte Swedac stora brister, främst vad gäller stämpling av ädelmetallföremål. Främsta skälet var näringsidkarnas okunskap om reglerna. Det har blivit bättre, men det finns fortfarande brister. Kontrollen omfattar att föremålen har föreskriven märkning (se stämpelnyckel) och att den angivna finhalten stämmer. Vid kontroll av finhalt hos ädelmetallarbeten görs förstörande provning. Så kallad kupellationsanalys av guld och titeranalys av silver är tekniskt avancerade metoder och utförs vid laboratorier som har nödvändig utrustning. Under 2013 kontrollerades 20 näringsidkare från Stockholm, Järfälla, Spånga, Kista, Jönköping, Karlstad, Huddinge och Bergkvara. Sammanlagt granskades cirka 150 ädelmetallarbeten av guld och silver med avseende på stämplar. Finhalten på 52 smycken kontrollerades genom kupellationsanalys. Ett underhaltigt ädelmetallarbete av guld påträffades. Vad gäller stämpling upptäcktes allvarliga brister hos en guldhandlare, vilket ledde till ett försäljningsförbud.

46

Bitar av Swedac 2013-2014

I Swedacs arbete inom ädelmetallområdet ingår även att informera om regelverket. Swedac har bland annat deltagit som utställare på mässorna ”Precious” och ”Goldfair” i Stockholm. Besökarna på mässorna fick delta i en enkätundersökning om regler på området. För att öka kunskapen om reglerna och sprida den inom ännu större grupper har Swedac tagit fram en informationsbroschyr om regler för ädelmetallarbeten på arabiska. Vidare informerar Swedac om regelverket via elektroniska nyhetsbrev. Under 2013 och 2014 riktar Swedac tillsynen mot dem som tidigare inte har besökts. Ädelmetallagstiftningen ställer bland annat krav på att ädelmetallarbeten måste hålla en viss lägsta finhalt för att få säljas. Ett arbete av guld måste till exempel innehålla minst 375 tusendelar (9 karat) fint guld för att få säljas som ett ädelmetallarbete. Swedac för också register över svenska namnstämplar och fastställer svenska ortsmärken (ortsmärken finns listade på swedac.se, se exempel på sidan 45). Valentina Valestany, handläggare vid Swedac, arbetar med tillsyn inom ädelmetallområdet.


Marknadskontroll av ädelmetallarbeten Verksamhet i korthet

Bitar av Swedac 2013–2014

47


Verksamhet i korthet Samordning av marknadskontroll

48

Bitar av Swedac 2013-2014


Samordning av marknadskontroll Verksamhet i korthet

Ökat fokus på synliggörande ENDAST PRODUKTER som uppfyller alla krav på säkerhet, hälsa, miljö och andra lagstadgade egenskaper får saluföras. Ett antal myndigheter har ansvar för att kontrollera de produkter som finns på marknaden. De kan till exempel besluta om försäljningsförbud och återkallelse om ekonomiska aktörer har produkter som inte uppfyller kraven. Swedac ansvarar för samordning av den svenska marknadskontrollen. Det innebär arbete nationellt och internationellt för ett ökat erfarenhetsutbyte om marknadskontroll. Enhetlig tillämpning av reglerna för marknadskontroll är ett mål. Den nationella samordningen sker framför allt inom ramen för Marknadskontrollrådet vid Swedac. Varje år utarbetar rådet en nationell handlingsplan för marknadskontroll. Den består av gemensamma åtgärder för en mer effektiv marknadskontroll på nationell och internationell nivå. Åtgärderna handlar exempelvis om att effektivisera marknadskontrollen, förbättra informationsutbyte mellan myndigheter, öka samarbetet med näringslivs- och

konsumentorganisationer och förbättra informationen till allmänheten. Av genomförda åtgärder och projekt kan nämnas vidareutvecklingen av marknadskontroll.se, den gemensamma webbplatsen där näringsidkare, konsumenter och andra intressenter kan hitta information om aktuell lagstiftning och ansvariga myndigheter. På webbplatsen publiceras också varningar om farliga produkter och information om åtgärder som myndigheterna vidtagit. Under 2013 har webbplatsen omarbetats och bland annat har GD-bloggen skapats, där Marknadskontrollrådets myndigheter genom deras generaldirektörer skriver om aktuella marknadskontrollfrågor. INFORMATIONSINSATSER om aktuellt regelverk riktade till företag inom tillverkningsindustri och handel är en betydelsefull del av myndigheternas marknadskontroll. Marknadskontrollrådet arrangerade i samarbete med Svensk Handel och Teknikföretagen den 25 april 2013 seminariet ”Din produkt, ditt ansvar” för dem som tillverkar, importerar och säljer produkter inom EU/EES. forts på sid 51 Bitar av Swedac 2013–2014

49


marknadSkontrollrådet. representanter från 17 myndigheter ingår i rådet. från Swedac deltar generaldirektör Peter Strömbäck, som är ordförande i marknadskontrollrådet, samt handläggarna amina makboul, anna Stattin och göran lundmark vid Swedacs avdelning för juridik och inre marknad, som arbetar med samordning av marknadskontroll.

fakta 17 myndigheter samarbetar i marknadskontrollrådet

www.marknadskontroll.se läs om produktlagstiftning, ansvariga myndigheter, marknadskontrollrådet, marknadskontrollplaner, märkning, bedömningsorgan, internationellt samarbete, nyheter om farliga produkter och försäljningsförbud.

50

Bitar av Swedac 2013-2014 2013–2014

•Arbetsmiljöverket •Boverket •Elsäkerhetsverket •Energimyndigheten •Kemikalieinspektionen •Kommerskollegium •Konsumentverket •Läkemedelsverket •Myndigheten för radio och tv •Myndigheten för samhällsskydd och beredskap •Naturvårdsverket •Post- och telestyrelsen •Skatteverket •Socialstyrelsen •Swedac •Transportstyrelsen •Tullverket


Samordning av marknadskontroll Verksamhet i korthet

Vid seminariet deltog 120 representanter för olika företag samt 30 medarbetare vid marknadskontrollmyndigheter. Grundläggande principer och regelverk om marknadskontroll, de olika aktörernas ansvar, CE-märkning och Tullverkets roll var några programpunkter. Seminariet var mycket uppskattat och under 2014 förbereder därför Marknadskontrollrådet ett liknande seminarium som ska hållas 2015. I juni 2014 arrangeras ett seminarium om marknadskontroll under Almedalsveckan med deltagande från chefer på de myndigheter som ingår i Marknadskontrollrådet. en UPPfölJning aV en tidigare studie från 2004 om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket genomfördes under våren 2013. Syftet var att se om kännedomen ökat eller minskat. Resultatet visar att den spontana kännedomen om CE-märket hos konsumenter minskat något. Bland dem som faktiskt kände till märkningen hade däremot kunskapen fördjupats något, till exempel om vilka produkter som ska CE-märkas och att det är tillverkaren som med märket intygar att produkten uppfyller kraven. Bland handlare hade den

omedelbara kännedomen om CEmärkningen ökat, liksom kunskapen att vissa specificerade produkter ska CE-märkas. Färre tror också att märkningen innebär att myndigheterna har godkänt produkten. Det finns viss osäkerhet om de olika ekonomiska aktörernas skyldigheter. Få inom handeln har genomgått utbildning eller tagit del av information om CEmärkningen. effektiV marknadSkontroll förutsätter ett gott samarbete med andra länder. Flertalet marknadskontrollmyndigheter deltar i gemensamma EU-projekt på området och Swedac representerar också Sverige i flera horisontella expertoch arbetsgrupper på europeisk och internationell nivå. Swedac har i samarbete med andra myndigheter i Marknadskontrollrådet under 2013 tagit emot besök från Danmark, Norge, Moldavien, Montenegro, Litauen, Serbien och Japan.

Bitar av Swedac 2013–2014

51


Verksamhet i korthet Internationellt utvecklingssamarbete

Våra tjänster är efterfrågade Swedac arbetar kontinuerligt för att fortsätta vara en eftertraktad samarbetspartner i världen. Medarbetarna utbildas för att möta internationella behov och få förståelse för olika kulturer. Swedacs inflytande i internationella organisationer (sid 59) bidrar till att Swedacs kompetens inom teknisk kontroll och förebyggande av tekniska handelshinder är känd och efterfrågad. Swedac har nära samarbete med Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och deltar i Sidas nätverk för utbyte av erfarenheter med andra myndigheter inom internationellt utvecklingssamarbete. VÄRLDSSPELARE. Merih Malmqvist Nilsson, chef för Swedacs Internationella sekretariat och ställföreträdande generaldirektör, är vice ordförande i ILAC och ingår i det verkställande utskottet för ILAC.

52

Bitar av Swedac 2013-2014

ITP-kurser (International Training Programme) inom handelsområdet har drivits av Swedac sedan 1998. Kurserna har genomförts tillsammans med konsulter, andra svenska myndigheter och fristående experter från bland annat WTO (World Trade Organisation). Efter den myndighetsutvärdering som Sida genomförde under 2013, har Swedac fått i uppdrag att arrangera ytterligare ITP-kurser inom kvalitetsinfrastruktur för att stärka världshandeln och kvalitetsinfrastruktur för livsmedelssäkerhet (kursinnehåll sid 55). Kurser som påbörjats under 2013 riktar sig mot MENA-regionen (Mellanöstern och norra Afrika). Totalt har 98 personer deltagit i ITP-kurser under 2013.


GLOBAL UTVECKLING. Det övergripande målet för den svenska politiken för global utveckling (PGU) är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Tanken är att respekt för mänskliga rättigheter och demokrati uppnås genom tillväxt och minskad fattigdom (se sidan 54).

I SAMARBETE med NEN (Nederländernas standardiseringsorgan) driver Swedac ett EU-finansierat Twinning-projekt i Moldavien som beräknas pågå till september 2014. Swedac har under 2013 arbetat vidare med det långsiktiga samarbetet som inleddes 2011 med Irak och Agadirländerna (Jordanien, Egypten, Tunisien och Marocko). Syftet är att bidra till utveckling av kvalitetsinfrastrukturen och öka möjligheterna för frihandel, med syfte att skapa en tullunion mellan de fyra länderna. Första fasen av projektet

med Agadirländerna var en analys av status på kvalitetsinfrastruktur i länderna och avslutades 2013. Resultatet av analysen blir grunden för nästa steg som ska pågå under en fyraårsperiod och syftar till att öka frihandeln mellan de fyra länderna men också mellan regionen och omvärlden. Ett avtal med Sida gällande finansiering tecknades under första kvartalet av 2014. Projektet för Iraks kvalitetsinfrastruktur, där Swedac bygger upp ackrediteringsorganet, finansieras av Sida via UNIDO. Bitar av Swedac 2013–2014

53


ProJektSamarBete. Viktoria lindberg martinell och Per lundmark från Swedac tar emot besökare från libyen: hisham Burkan, accreditation manager och dr mahmud tellsi, general manager från libyan national center for Standardization and metrology, längst till höger Samira akoudad från aidmo (arab industrial development and mining organization).

fakta Strategi för internationellt utvecklingssamarbete Det övergripande målet för den svenska politiken för global utveckling (PGU) är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Tanken är att respekt för mänskliga rättigheter och demokrati uppnås genom tillväxt och minskad fattigdom. Hela den statliga sektorn har i uppdrag att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Swedacs utvecklingssamarbete bidrar till det övergripande målet för PGU. För samarbetet kring reformer i Östeuropa,

54

2013–2014 Bitar av Swedac 2013-2014

inklusive Balkan, är regeringens mål stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till EU och dess värdegrunder. Swedac arbetar internationellt för att sprida kunskap om teknisk kontroll i öppna system, för harmonisering av lagar och regler samt för säkra produkter och tjänster i en världshandel utan hinder. Swedac bistår i uppbyggnaden av länders kvalitetsinfrastruktur.


Internationellt utvecklingssamarbete Verksamhet i korthet fakta internationella kurser en del i utvecklingssamarbetet Världshandel bygger på förtroende för att de varor och tjänster som rör sig över nationsgränser och mellan handelsblock är säkra och uppfyller de krav som myndigheter och marknaden ställer. Swedac driver ITP (International Training Programmes) i syfte att bygga upp ländernas kvalitetsinfrastruktur. ITP-programmen är ett utbildningskoncept som är framtaget samt finansierat av Sida. Swedac driver tre inriktningar av ITP:

n Utveckling av kvalitetsinfrastruktur (Quality Infrastructure Development in Support of World Trade) – kurser inom TBT (Technical Barriers to Trade) n Kvalitetsinfrastruktur för livsmedelssäkerhet (Quality Infrastructure for Food Safety) – kurser inom SPS (Sanitary and Phytosanitary) n Förhandling inom handelsöverenskommelser (Negotiating Trade Agreements, Principles and Practices)

delar kUnSkaP. mittemot henrik carlborg sitter elham h. m. al-ahmad och lubna d.Salman från irakiska ackrediteringsorganet coSQc, kasem a. al-ameri, jurist vid Shura council vid irakiska justitieministeriet och muhammad Saad, ackrediteringsspecialist från fn-organet Unido. i utvecklingsprojektet hjälper Swedac till att skriva en irakisk lag om ackreditering som uppfyller kraven i iSo/iec 17011. det är en förutsättning för internationellt erkännande.

Bitar Bitar av av Swedac Swedac 2012–2013 2013–2014

53 55


Verksamhet i korthet Internationellt samarbete

Ömsesidiga erkännanden Grundläggande i det internationella samarbetet är att en ackreditering i ett land ska vara giltig i alla länder där ackrediteringsorganet fått internationell acceptans. Dessa ömsesidiga erkännanden sker genom avtal mellan ackrediteringsorganen. Det innebär att provningar, kalibreringar, certifieringar eller kontroller som utförs av ackrediterade organ i länder inom samarbetet erkänns som likvärdiga. INOM EUROPA finns ett multilateralt avtal mellan ackrediteringsorganen. Det innebär att de erkänner varandras kompetens och jämförbarheten i varandras ackrediteringar. EA, European co-operation for Accreditation, den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan, träffar i sin tur avtal med ackrediteringsorgan eller sammanslutningar av ackrediteringsorgan i övriga världsdelar. Genom dessa avtal har Swedac signerat de multilaterala överenskommelserna om ömsesidigt erkännande inom ramen för ILACs och IAFs verksamheter (se sidan 59 för närmare beskrivning av ILAC och IAF). Swedac och andra europeiska

56

Bitar av Swedac 2013-2014

ackrediteringsorgan granskas av EA med jämna mellanrum, i regel vart fjärde år, mot kraven i ISO/IEC 17011, den internationella standarden för ackrediteringsorgan och mot kraven på ackrediteringsorgan inom EU. Internationell acceptans uppnås genom att Swedac med få anmärkningar genomgår EAs bedömningar. Under hösten 2012 bedömdes Swedac av EA och fick bland annat beröm för förmågan att hålla samman och effektivt förvalta ett så omfattande system. Nästa bedömning är planerad till 2016. Inom EU regleras ackreditering av EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. Av förordningen följer att EUs medlemsstater ska ömsesidigt godta ackrediteringsintyg utfärdade av varandras ackrediteringsorgan samt intyg utfärdade av ackrediterade organ.


Bitar av Swedac 2013–2014

57


Verksamhet i korthet Internationellt samarbete

aktiva i ett globalt samarbete Swedac har i uppdrag att utveckla kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse enligt principerna i EUs Varupaket och internationella standarder. De kontrollordningar som utvecklas ska även kunna godtas internationellt. Genom deltagande i förhandlingar och arbetsgrupper på internationell nivå spelar Swedac en aktiv roll i arbetet med att främja öppna system för teknisk kontroll. Swedac biträder regeringen i olika sammanhang i och utanför EU och deltar i de internationella samarbetsorganisationerna för ackreditering. Ett viktigt arbete under året har varit revisionen av direktiv för att anpassa dem till kraven och principerna i det så kallade Varupaketet. Swedac har aktivt deltagit i detta arbete som i EUsammanhang kallas ”alignment”. Införandet av Varupaketet i EU har stärkt EAs och ackrediteringens roll inom Europa (läs i faktarutan till höger om EA och andra internationella organisationer). Under 2013 har Swedac arbetat vidare med frågor kring ackreditering av anmälda organ. Dessa arbetar med teknisk kontroll inom områden med gemensam EU-lagstiftning. Swedac har

58

Bitar av Swedac 2013-2014

också deltagit i arbetet med att utveckla regler för ackreditering av organ med gränsöverskridande verksamheter. Merih Malmqvist Nilsson, chef för Swedacs Internationella sekretariat och ställföreträdande generaldirektör, är vice ordförande i ILAC och ingår i det verkställande utskottet för ILAC. Peter Kronvall, chef för Enheten för certifiering och kontroll, sitter i EAs verkställande utskott sedan början av 2013 och tillträdde 2014 som ordförande för EAs kommitté för kommunikation och publikationer. Swedac är mycket aktivt inom alla huvudkommittéer inom EA, ILAC och IAF med syfte att delta i harmonisering av krav och arbetssätt för ackreditering inom alla områden. Swedac deltar i standardiseringsarbetet och har bidragit till att ta fram de nya internationella standarderna för ackreditering av kontrollorgan och för certifieringsorgan för produkter samt för ackreditering av medicinska laboratorier. Dessa har nu publicerats. Swedac deltar aktivt i arbetet, som inleddes 2012, med att ta fram nya internationella standarder för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem och personer.


eas generalförsamling i oslo i november 2013. inom ackreditering sker samarbete i europa inom ea och globalt i ilac och iaf.

fakta Swedac i internationella organisationer ea (European co-operation for Accreditation) är den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan för ackreditering av laboratorier, certifierings- och kontrollorgan. På EAs webbplats www.european-accreditation.org finns adresser till ackrediteringsorgan i Europa. iaf (International Accreditation Forum) är den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar certifieringsorgan. ilac (International Laboratory Accreditation Cooperation) är den internationella organisationen för ackrediteringsorgan som ackrediterar laboratorier och kontrollorgan. cita (International Motor Vehicle Inspection Committee) – internationellt nätverk inom området fordonsbesiktning.

eU-kommissionen – IMP (Internal Market for Products) arbetsgrupper för ackreditering och marknadskontroll. iSo (International Organization for Standardization) utarbetar standarder. ProSafe (Product Safety Forum of Europe) – nätverk för marknadskontrollmyndigheter. oecd (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en organisation för ekonomiskt samarbete mellan industriländer. oiml (Organisation Internationale de Métrologie Légale) är den internationella organisationen för legal mätteknik. Unece (Economic Commission for Europe) är ett samarbe inom FN, som bland annat har arbetsgrupp inom marknadskontroll. welmec (European Co-operation in Legal Metrology) är den västeuropeiska samarbetsorganisationen för legal mätteknik. Bitar av Swedac 2013–2014

59


Verksamhet i korthet Personal

Personal i ständig utveckling på Swedac är vi angelägna om att ständigt utveckla vår verksamhet och våra medarbetare. Rätt kompetens hos medarbetarna är en avgörande framgångsfaktor och vi måste också kunna behålla medarbetarna och attrahera nya. I samband med att en ny generaldirektör tillträdde under våren 2013 har vi fortsatt att utveckla vårt värdegrundsarbete. Vi har även fortsatt arbeta med det organisationsövergripande kompetensförsörjningsprojekt som startades 2012. Syftet är att skapa rutiner för att ytterligare förbättra hanteringen kring vår kompetensförsörjning på kort såväl som på lång sikt. Under året har kompetensförsörjningsprojektet fokuserat på att definiera kravnivåer för alla funktioner och att arbeta fram en allmän utbildningstrappa. Tanken med utbildningstrappan är att definiera olika utbildningssteg där första steget är en grundläggande utbildningsdel som alla Swedacs medarbetare ska genomföra för att få en gemensam förståelse för de yttre ramarna och regelverken som styr en myndighet, vår egen verksamhet och den interna styrningen samt en ökad förståelse för våra arbetssätt. Steg högre upp i trappan inkluderar utbildningar mer anpassade till olika typer av

60

Bitar av Swedac 2013-2014

yrkesgrupper med mer specialiserade kunskapsbehov. Vår verksamhet spänner över många fält och våra medarbetare har yrkeserfarenheter från en lång rad olika områden. Vi har därtill en hög utbildningsnivå och de flesta handläggare har minst grundutbildning på akademisk nivå inom till exempel teknik, ekonomi eller humaniora/samhällsvetenskap. En stor del av vår samlade tekniska kompetens utgörs av externa tekniska bedömare som anlitas inom uppdragsverksamheten. Medarbetarna får utvecklas och Swedac satsar mycket resurser på kompetensutveckling. I yrkesrollen finns möjlighet att utveckla både djup och bredd inom respektive kunskapsområde. I flera fall samarbetar vi även med medarbetare som tidigare har arbetat hos oss för att ytterligare kunna nyttja viss specifik kompetens. Swedac arbetar med modern teknik och erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet att kombinera yrkes- och familjeliv. Vi uppmuntrar till frisk- och hälsovård och ett öppet klimat där varje medarbetare är värdefull för vår verksamhet.


Bitar av Swedac 2013–2014

61


Verksamhet i korthet Undersökningar

Kunderna ger oss höga betyg genom undersökningar som görs med jämna intervaller får Swedac en bild av hur myndigheten uppfattas bland kunder, medborgare, myndigheter och kommuner. Resultatet från den årliga kundundersökningen ligger till grund för det interna förbättringsarbetet. I 2013 års undersökning svarade ■ Tycker du att Swedacs verksamhet har bidragit till att höja kvalitén på era tjänster och/eller produkter? 100 90 80 70 60

1012 kunder vilket motsvarar en svarsandel på 52 procent. Genomgående får Swedac höga betyg på de cirka 20 frågorna i undersökningen och generellt är värdena något högre än föregående år. Enkäten visar att 86 procent av våra kunder anser att Swedac har bidragit till att höja kvaliteten på deras tjänster/ produkter. Det är en förbättring jämfört med både 2011 och 2012 då siffran var 85 respektive 83 procent. Under flera år har siffran pendlat just omkring 85 procentsstrecket (se diagrammet). På swedac.se finns fler resultat och diagram i en sammanfattning av undersökningen.

50 40

Ja

30 20 10

Nej

0

(%)

2008 2012

2013

■ Swedacs bedömningsledare och bedömare får allt högre betyg för uppträdande och service.

4,40

62

Bitar av Swedac 2013-2014

UPPTRÄDANDE och service hos bedömningsledare och bedömare får bland de högsta betygen med ett medelvärde på 4,40 (högsta betyg är 5) jämfört med 4,26 föregående år. Kundernas total-bedömning ger Swedac betyget 4,10, vilket kan jämföras med 3,89 för 2012.


UndersĂśkningar Verksamhet i korthet

Bitar av Swedac 2013–2014

63


Verksamhet i korthet Insynsrådet

Ledamöterna i Insynsrådet SWEDAC är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören ensam är ansvarig för myndighetens verksamhet. Ledningsformen ska tillgodose regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheten och påskynda genomförandet av politiska beslut.

Insynsrådet uppfyller kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan fylla samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Insynsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Christina Bertler Edlund verksamhetsexpert Statens kriminaltekniska laboratorium, repr Eurolab Sverige

Lena Callermo avdelningschef Naturvårdsverket

Nils-Olof Hagberg affärsutvecklare Inspecta Group repr Swetic – branschorganisation för ackrediterade företag

Malin Hedberg kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig Stena Stål, Molkom, repr Sveriges konsumenter

Suzanne Håkansson Tf chef, Healthcare Affairs, ansvarig för samhällskontakter AstraZeneca

Barbro Köhler Krantz senior analytiker, internationell samordnare Arbetsmiljöverket

Maria Sandqvist verksamhetsansvarig produktkrav och miljö Teknikföretagen

Matz Söderlund ledningssystemssamordnare Gävleborgs läns landsting, repr Sveriges kommuner och landsting

64

Bitar av Swedac 2013-2014


Peter Strömbäck generaldirektör Swedac och Insynsrådets ordförande

Bitar av Swedac 2013–2014

65


Exp

or t

66

Bitar av Swedac 2013-2014


Bitar av Swedac 2013–2014

67

Bitar av Swedac 2013-2014  
Advertisement