Page 1

EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

1


ท่องเที่ยวฤดูหนาวในเขตแลปป์แลนด์ทางตอนเหนือของฟิ นแลนด์ เพิ่มประสบการณ์ด้วยการผจญภัยไปกับเรื อตัดนํ ้าแข็ง SAMPO Icebreaker ตะลุยไปในท้ องทะเลที่จบั ตัวเป็ นนํ ้าแข็งหนากว่า 1 เมตร และทะยานไปในทุ่งหิมะกว้ างโดยรถ Snowmobile พาหนะ คูใ่ จของชาวแลปป์แลนด์ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวแลปป์ที่ KOTA Village กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรี ยนรู้ กบั กิจกรรมของชาวขัวโลก ้ นัง่ ลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (Reindeer Sleigh) ที่จะทําให้ ท่านสนุกสนานไปอย่างไม่ร้ ู ลมื Snow Castle เมืองที่ถกู สร้ างขึ ้นจาก นํ ้าแข็งงดงามและยิ่งใหญ่ด้วยงานประติมากรรมระดับโลก ทดสอบประสบการณ์กบั Husky Safari สุนขั ลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มี ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยนํ ้าแข็งและหิมะ เยือนดินแดนซานตาครอส (Santa Claus Village) หมูบ่ ้ านซานต้ าขวัญใจของเด็ก ๆ ทัว่ โลกที่เมือง โรวาเนียมิ (Rovaniemi) ที่อยู่ของซานตาครอสในประเทศฟิ นแลนด์ ณ เส้ นแบ่ง เขตขัวโลก ้ ชมปรากฏการณ์แสงออโรร่ า (แสงเหนือ) เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรื องบนท้ องฟ้าในเวลากลางคืน โดย มักจะขึ ้นในบริ เวณแถบขัวโลกเหนื ้ อ (Arctic Circle) และขัวโลกใต้ ้ เยือนเมืองตูรกุ (Turku) อดีตเมืองหลวงของฟิ นแลนด์ พักผ่อน ใน นานทาลีสปา & รี สอร์ ท (Naantali Spa & Resort 5*) หรู ระดับ 5 ดาว อีกหนึง่ ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่า ประทับใจ ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขด้ วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถนั สมกับคําว่าทัวร์ มืออาชีพอย่างแท้ จริ ง วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – กรุ งเฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์) – เคมิ 07.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟิ น แอร์ เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก หมายเหตุ ทางบริ ษัท ฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย ซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองโรงแรมที่พกั , ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชม ต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูก ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเป็ นผลทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไป ยังจุดหมายปลายทางได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยน โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ท่านได้ ชําระมาแล้ ว เพราะทาง บริ ษัท ฯ ได้ มีการตกลงชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วและหากมีคา่ ใช้ จ่าย ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือ จากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 09.05 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 090 15.15 น. ถึงสนามบินกรุ งเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง แล้ วเปลี่ยน เที่ยวบินสูด่ ินแดนแห่งแลปป์แลนด์ ทางตอนเหนือของประเทศ 16.45 น. ออกเดินทาง เคมิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 8313 18.20 น. ถึงสนามบินเมืองเคมิ (Kemi) ในเขตแลปป์แลนด์ ประเทศฟิ นแลนด์ เมืองที่ตงริ ั้ ม ทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก รถรอรับคณะเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั 19.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Merihovi หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พัก 2 คืน) www.merihovi.fi วันที่ 2 ขับ Snowmobile – เรื อตัดนํ ้าแข็ง SAMPO Icebreaker 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 09.00 น.

นําท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึง่ ของการท่องเทีย่ วแบบตะลุยหิมะด้ วย การขับขี่ สโนว์ โมบิล (Snowmobile) พาหนะทีค่ ล่องตัวที่สดุ ในการเดินทางบนหิมะ หรื อนํ ้าแข็ง โดย ท่านจะได้ รับคําแนะนําในการขับขี่ที่ถกู ต้ อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้ าหน้ าที่ ผู้เชี่ยวชาญและชํานาญเส้ นทางในการเดินทางท่องเทีย่ วแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดย ทางบริ ษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่ องกันหนาวให้ ทา่ นอย่างครบถ้ วนตังแต่ ้ ศีรษะจรดเท้ า เราจะนําท่านขับขี่สโนว์โมบิล ลัดเลาะจากตัวเมือง ท่องไปบนทุง่ นํ ้าแข็งกว้ าง จนถึง KOTA VILLAGE CAMP กระท่อมของชาวแลปป์ ที่ให้ ทา่ นได้ พกั เหนื่อยระหว่างการ ท่องเที่ยว จิบนํ ้าชา TEEPEE “KOTA” สูตรพิเศษโดยเฉพาะ พร้ อมอาหารว่างแซนด์วชิ

EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

2


11.30 น.

และชากาแฟ จากนันชมกวางเรนเดี ้ ยร์ สัมผัสกับพาหนะสําคัญของคุณลุงซานต้ าทีใ่ ช้ เทียมเลือ่ นหิมะ มีโอกาสให้ ทา่ นทดลองนัง่ เลือ่ นหิมะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทําให้ ท่านได้ ร้ ูสกึ ตื่นเต้ นกับความเร็ วในรูปแบบใหม่พร้ อมรับ Reindeer driving license เป็ น ที่ระลึก

เดินทางสูท่ ่าเรื อของ SAMPO Icebreaker เรื อตัดนํ ้าแข็ง หรื อไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่ง ดังที่สดุ ในโลก หลังจากปลดประจําการแล้ ว นํามาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสกับ ความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากเรื อทลายนํ ้าแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์ คติก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรื อตัดนํ ้าแข็ง Local 12.00 น. - เรื อนําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งนํ ้าแข็ง 16.00 น. ที่จบั ตัวหนากว่า 1 เมตร ในแต่ละวัน ว่ายนํ ้าทะเล Ice Swimming ลงว่ายนํ ้าใน บ่อนํ ้ากลางทะเลที่หนาวเย็น และล้ อมรอบไปด้ วยนํ ้าแข็งหนาที่มี อุณหภูมิที่ติด ลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Merihovi หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.merihovi.fi วันที่ 3 Snow Castle – โรวาเนียมิ – HUSKY Park & Safari – ชมปรากฏการณ์แสง เหนือ (ออโรร่ า บอเรลลีส) 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม Buffet 10.00 น. นําท่านชม Snow Castle อันเป็ นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครัง้ นี ้เป็ น ครัง้ ที่ 19 ในทุก ๆ ปี ของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงาน ผู้ชํานาญการจะเริ่ มการแกะสลัก และนําเอานํ ้าแข็งก้ อนมหึมามาตกแต่งเป็ น รู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจําลองแบบให้ เป็ นเมืองนํ ้าแข็งที่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลกโดยฝี มือมนุษย์ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในภัตตาคารนํ ้าแข็ง Snow Restaurant อีกหนึง่ ประสบการณ์ดี ๆ จากขัวโลกเหนื ้ อ 13.00 น. นําคณะเดินทางสูเ่ มืองโรวาเนียมิ เข้ าสู่ Husky Park เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วย (117 ก.ม.) การขับเคลื่อนสุนขั ลากเลื่อน Husky Safari (5 ก.ม.) ฮัสกี ้เป็ นสุนขั ที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรื อเป็ นพาหนะ ในพื ้นที่ที่ปกคลุมไปด้ วยนํ ้าแข็งและหิมะ ฮัสกี ้จึงได้ กลายมาเป็ นสุนขั ลากเลื่อน พันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนขั ลากเลื่อนทังหมด ้ ทังนี ้ ้เนื่องจาก สุนขั มีนํ ้าหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรง และอดทนต่อความ หนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ ดี รวมทังมี ้ ความอดทนต่อความ เหนื่อยล้ าเป็ นที่หนึง่ จึงทําให้ สามารถลากเลื่อนด้ วยความเร็ วเป็ นเวลาติดต่อกัน นาน ๆ ในอุณหภูมิที่ตํ่ากว่าศูนย์องศาเซลเวียส นอกจากนี ้สุนขั ลากเลื่อนยังเป็ น กีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็ นผู้บงั คับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครัง้ จนแพร่ หลายไปยังหลายประเทศแถบขัวโลก ้ 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 19.00 น. – Snowmobile Safari นําคณะท่องไปในทุ่งนํ ้าแข็งกว้ าง เพื่อนําท่านสัมผัสกับ 22.00 น. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือแสงเหนือ หรื อ แสงออโรร่ า (Aurora Borealis) ซึง่ เป็ นภาษาละติน แปลเป็ นภาษาไทยได้ วา่ รุ่ งอรุ ณสีแดงแห่งทิศเหนือ ซึง่ ตังชื ้ ่อโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิ ในเขตขัวโลกเหนื ้ อ (เหนือเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล) ท่านสามารถ สังเกตออโรราได้ ทกุ คืนที่ฟ้าโล่งในฤดูหนาว ซึง่ ช่วงที่ดีที่สดุ คือสัปดาห์สดุ ท้ ายของ เดือน ซึง่ ดวงอาทิตย์หนั ด้ านแอคทีฟ (Active Area) มายังโลก นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sokos Hotel Vaakuna หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน http://www.sokoshotels.fi/ วันที่ 4 หมูบ่ ้ านซานตาครอส - โรวาเนียมิ – บินสูเ่ ฮลซิงกิ – อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

3


08.00 น. 09.00 น.

11.30 น. 14.05 น. 15.25 น.

19.00 น. วันที่ 5 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 6 08.00 น. 10.00 น.

11.30 น. 13.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม นําท่านสูห่ มูบ่ ้ านซานตาคลอส ตังอยู ้ ่บนเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิล (ดินแดนแห่งชัว้ โลกเหนือ) ภายในหมูบ่ ้ านมีที่ทําการไปรษณีย์ สําหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้ านขายของที่ระลึก, ถ่ายรู ปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เป็ นที่ ระลึกในการมาเยือน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูก่ รุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 428 ถึงสนามบินกรุ งเฮลซิงกิ นําท่านช้ อปปิ ง้ เป็ นการส่งท้ ายในห้ างสรรพสินค้ าอัน ทันสมัย อาทิ Stockmann Department store, หรื อ shop brand name อาทิ Louis Vuitton / Chanel หรื อ Verkkokauppa ห้ างสรรพสินค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ใน ภูมิภาคยุโรปบนเนื ้อที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร มีร้านค้ ามากมายทัง้ Angry Birds shop, Lego World and Teddy Workshop รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hilton Helsinki Strand Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน กรุ งเฮลซิงกิ – ตูรกุ – นานทาลี รี สอร์ ทแอนด์สปา รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม นําท่านเที่ยวชมเมือง เริ่ มจากตลาดนัดริ มทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง นอกจากจะเป็ นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว แหล่ง ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้ ว ยังเป็ นที่ตงสถานที ั้ ่สําคัญอาทิ ทําเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ แล้ วนําชม Rock Church โบสถ์ซงึ่ ออกแบบโดยสองพี่น้อง ตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 เป็ นโบสถ์แบบรู เธอรันที่ สร้ างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่ มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้ อมระบบเสียงที่ดี จากนันเยี ้ ่ยมชมมหาวิหารอุสเพนสเก้ ของศาสนาคริ สต์นิกายออร์ ธอดอกซ์ ที่ งดงามด้ วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบรัสเซีย พาท่านชมจัตรุ ัสรัฐสภา (Senate Square) ซึง่ เป็ นที่ตงของอนุ ั้ สาวรี ย์พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ และมหาวิหารใหญ่ นิกายรู เธอรัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูเ่ มืองนานทาลี (Naantali) เมืองริ มฝั่ งทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก สปา รี สอร์ ท นําท่านเข้ าที่พกั โรงแรมหรู หราระดับ 5 ดาว Naantali spa & resort พรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงแรม อิสระให้ ท่านได้ พักผ่อนสบาย ๆ กับบริ เวณต่าง ๆ ของโรงแรม อาทิ เซาว์น่า, สระว่ายนํ ้าแบบ INDOOR & OUT-DOOR ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่น หรื อโปรแกรมสปาหลากหลาย อิสระตามอัธยาศัยให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับกิจกรรมในรี สอร์ ท & สปา หรื อ ถ่ายภาพมุมสวย ๆ เป็ นที่ระลึก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NAANTALI SPA HOTEL & RESORT 5* หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน นานทาลี รี สอร์ ทแอนด์สปา – ตูรกุ – สนามบินเฮลซิงกิ – เดินทางกลับกรุ งเทพฯ รับประทานอาหารเช้ าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม เช็คเอ๊ าท์แล้ วเดินทางเมืองตูรกุ (Turku) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟิ นแลนด์ ปั จจุบนั เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศฟิ นแลนด์ ตัวเมืองตังอยู ้ ่บนสองฝั่ ง แม่นํ ้าโอราโจกิ มีมหาวิหารตุรกู ซึง่ เป็ นโบสถ์เก่าแก่ ที่มชี ื่อเสียงแห่งหนึง่ ของ ประเทศเป็ นจุดศูนย์กลางของเมือง สร้ างในสมัยศตวรรษที่ 13 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุ งเฮลซิงกิ เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ

EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

Buffet

Chinese

Thai http://www3.hilton.com/ Buffet

Chinese (181 ก.ม.)

Local www.naantalispa.fi Buffet

Chinese (185 ก.ม.) 4


18.30 น. วันที่ 7 09.15 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 099 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้

กําหนดวันเดินทาง (มกราคม – มีนาคม 2557)

31 ม.ค. – 06 ก.พ. 2557 04 – 10 ก.พ. 2557 14 – 20 ก.พ. 2557 25 ก.พ. – 03 มี.ค. 2557 04 – 10 มี.ค. 2557 11 – 17 มี.ค. 2557 18 – 24 มี.ค. 2557 25 - 31 มี.ค. 2557 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 115,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 104,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 92,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,500. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักท่านละ 38,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักท่านละ 31,000.ค่าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snow Castle / Snowmobile / Husky Safari / Snowmobile Aurora Borealis  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ใน กรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรป ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฟิ นแลนด์ (เชงเก้ น)  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุม ถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว  หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง ทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ ไม่รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิ เศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

5


หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง กรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถ  หัก 90% ของค่าทัวร์ หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัท ฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อม กัน ถือว่าเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ ท่านไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการ พิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการ ยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กํา หนด ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัท ฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าวกรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ สถานที่นนๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดใน ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ ท่าน เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

6


เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฟิ นแลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ (3 สัปดาห์ ) (ลูกค้ าทุกท่ านต้ องไปสแกนลายนิว้ มือที่สถานทูตฟิ นแลนด์ ทกุ ท่ าน)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 รู ป พื ้นหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รู ป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนา สูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะ ้ กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปั จจุบนั ที่ยื่น คําร้ องขอวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชี หนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6 แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธ วีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR_45_Finland Adventure (Icebreaker) 7 D. (AY)_2014

7

Finland adventure (icebreaker) 7 day  
Finland adventure (icebreaker) 7 day  

ท่องเที่ยวฤดูหนาวในเขตแลปป์แลนด์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ เพิ่มประสบการณ์ด้วยการผจญภัยไปกับเรือตัดนำ้ แข็ง SAMPO Icebreaker ตะลุยไปในท้องทะเลที...

Advertisement