Page 1

EUROPEAN HOLIDAY ขอนําท่านท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ ของยุโรป

ในช่วงฤดูกาลที่สดใสและสดชื่นที่สดุ ของปี ดอกไม้ ผลิบาน ชูช่ออวดความสวยงาม ท่ามกลางแสงแดดที่อบอุน่ ทุ่งหญ้ าเขียวขจี เป็ นช่วงที่ดีที่สดุ ที่ท่านจะได้ สมั ผัสความเป็ นธรรมชาติของ ยุโรป นอกจากนี ้เรายังนําเสนอเส้ นทางสุดสวยของประเทศเยอรมัน เนเธอร์ แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์ แลนด์ ที่รวม ไฮไลท์ของประเทศต่าง ๆ ไว้ ด้วยกัน แต่ละเมืองล้ วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เติมสีสนั ด้ วยการคัดสรรเมนู Gourmet ในแต่ละที่ให้ ท่านได้ ลองลิ ้มชิมรส วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์เฟิ ร์ ต (เยอรมัน) ศุกร์ 21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและ การเช็คอิน 23.45 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920 หมายเหตุ ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การ พลาดเที่ยวบิน (ขึน้ เครื่ องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การ 1/7


วันที่ 2 06.00 น.

11.30 น. 13.00 น.

18.00 น. วันที่ 3 07.00 น. 08.00 น.

ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ เดิ น ทางไปยัง จุ ด หมายตามโปรแกรมได้ หัว หน้ า ทัว ร์ มี สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย น โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่ งที่ทางบริ ษัทฯ มิ อาจรับผิดชอบได้ แฟรงค์เฟิ ร์ ต - ล่องเรื อแม่นํ ้าไรน์ - บ๊ อบพาร์ ด - มหาวิหารโคโลญจน์ คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และสัมภาระแล้ ว รถโค้ ชเดินทางสูเ่ มืองเมืองบ๊ อบพาร์ ด นําท่านล่องเรื อชมความ งดงามอันแสนโรแมนติกของแม่นํ ้าไรน์ อาณาเขตกว่า 15 ก.ม. ได้ รับการขึ ้น ทะเบียนเป็ นเขตมรดกโลกของยูเนสโก้ ท่านจะได้ เห็นวิวทิวทัศน์ริมสองฝั่ งแม่นํ ้า อันเป็ นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคตอนกลางของประเทศ เส้ นทางนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ น Castle Rhine ที่มปี ราสาทหลายแห่งเรี ยงรายอยู่บน เนินเขา จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อม คลาย วิถีของชาวเมืองยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ ทงทาง ั้ ด้ าน ประวัติศาสตร์ และทางด้ านจิตใจของชาวเยอรมัน แม่นํ ้าแห่งนี ้ยังก่อให้ เกิด เรื่ องราวตํานานและบทเพลงต่าง ๆ ที่ทําให้ ผ้ คู นหลงใหล จุดชมวิวหน้ าผาลอ เรไล (Lorelei Rock) อันเป็ นตํานานของหญิงสาวที่คร่ าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดย เรื อผ่านแม่นํ ้าสายนี ้ จนเรื อเทียบท่าที่เมืองเซนต์กอร์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Panorama ออกเดินทางต่อโดยรถโค้ ชสูโ่ คโลญจ์ ชาวเยอรมันเรี ยกโคโลญจน์วา่ เคิล์น เป็ น เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่ องการอุตสาหกรรมริ มฝั่ ง แม่นํ ้าไรน์ เป็ นศูนย์กลางทางการค้ า อุตสาหกรรมและศิลปะ เมืองโคโลญจ์เป็ น ที่มาของนํ ้าหอมชนิดหนึง่ ที่เรี ยกว่า ออดิโคโลญจน์ ทังนี ้ ้เพราะผู้ผลิตนํ ้าหอม ชนิดนี ้ตังอยู ้ ่ในเมืองนี ้ซึง่ ใช้ ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี ้มีที่มาจากบ้ านเลขที่ 4711 ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงานผลิ ั้ ตในขณะนัน้ ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็ นของฝาก ขึ ้นชื่อของโคโลญจน์จนถึงปั จจุบนั นําท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมัน เรี ยกว่า DOM เป็ นศาสนสถานของคริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี ้ใหญ่ และสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปั จจุบนั มหาวิหารโคโลญจน์นบั เป็ นจุดหมายสําคัญของเมือง สถานที่แห่งสร้ าง ขึ ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมของสามมหากษัตริ ย์ แห่งจักรวรรดิโ์ รมันอัน ศักดิ์สิทธิ์และเป็ นสถานที่เก็บหีบสามกษัตริ ย์ไว้ ณ ที่แห่งนี ้ด้ วย ได้ รับการขึ ้น ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 อิสระให้ ท่านได้ เดิน สํารวจย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้ างของถนนเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า มีทงแบรนด์ ั้ ที่เป็ น local และแบรนด์ดงั ชันนํ ้ ามากมายจากทัว่ ทุกมุมโลก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร FRÜH Gastronomy นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COLOGNE MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน โคโลญจ์ - หมูบ่ ้ านประมง - หมูบ่ ้ านกังหันลม - ล่องเรื อหลังคากระจก - สถาบัน เจียระไนเพชร รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม สมควรแก่เวลาออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านประมงโฟเลนดัม ทางตอนเหนือของกรุ ง อัมสเตอดัม ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ที่ยงั คงอนุรักษ์ วิถีแบบดังเดิ ้ มด้ วยชุดแต่งกาย พื ้นเมือง บ้ านเรื อนสไตล์ดชั ต์เรี ยงราย ร้ านค้ า ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก คลาคลํ่าไปด้ วยนักท่องเที่ยว 2/7

เสาร์ (114 ก.ม.)

Local (122 ก.ม.)

Local www.marriott.com อาทิตย์ Buffet (279 ก.ม.)


12.00 น. 13.00 น.

18.30 น. วันที่ 4 07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 15.00 น.

17.41 น. 18.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Habour restaurant DE LUNCH นําท่านสูภ่ มู ิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอดัม หลัง ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่านสามารถเข้ าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาว ดัชต์ ที่ใช้ กงั หันลมกว่าร้ อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตังแต่ ้ ศตวรรษที่ 1718 โดยทําหน้ าที่ผลิตนํ ้ามันจากดอกมัสตาร์ ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี ้ ภายในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ ม นาฬิกา ร้ านขายเครื่ องกาแฟและชา โรงหีบนํ ้ามัน (Oil Mill) และโรงงานทํา รองเท้ าไม้ ที่อยู่คกู่ บั ชาวดัชต์มาแต่โบราณกาล และพาท่านชมบรรยากาศการ ล่องเรื อหลังคากระจก เรื อจะล่องไปตามลําคลองของเมือง ที่จะให้ ท่านได้ เห็น บ้ านเรื อนแบบชาวดัชต์ถกู สร้ างมาตังแต่ ้ ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ น อาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชนบนสุ ั้ ดของอาคารเอาไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าบ้ าน ระหว่างล่องเรื อผ่านบ้ าน เรื อนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้ วไป ชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุ ของกรุ งอัมสเตอดัม จากนันเรื ้ อจอดส่งท่านที่สถาบัน เจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของ เนเธอร์ แลนด์ ได้ รับการยกย่องว่าดีที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ชมขันตอนการ ้ คัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชํานาญ ตลอดจนขันตอนการเจี ้ ยระไน ให้ เป็ นอัญมณีที่มีคา่ ที่สดุ สําหรับท่านที่ต้องการเป็ นเจ้ าของอัญมณีลํ ้าค่า เชิญ ท่านเลือกซื ้อเพชรชันดี ้ พร้ อมรับรองด้ วย Certificate จากบริ ษัทฯ ที่มีชื่อเสียง รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Floating restaurant SEA PALACE นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน อัมเตอร์ ดมั - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตรุ ัสกรองปลาซ (Grand Place) – นัง่ รถไฟด่วน THALYS สูป่ ารี ส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรื อบาโตมูช รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านสูเ่ มืองบรัสเซลส์ ไปถ่ายรู ปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิด ซ่อมแซมด้ วยงบประมาณถึง 27.5 ล้ านยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหนึง่ ที่นกั ท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุ ง บรัสเซลส์ ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลมๆ ขนาด ยักษ์ ซึง่ เปรี ยบเสมือนอะตอม จํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม แล้ ว กลับเข้ าสูก่ รุ งบรัสเซลส์ เมืองนี ้เปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ ง อาคารบ้ าน เรื อนได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ จากรัฐบาล รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chez Léon, a typically นําท่านชมจตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) จัตรุ ัสอันงดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของ ยุโรป ได้ รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก หรื อแม้ แต่อาร์ คดัชเชสอิสซาเบล ลา ธิดาของกษัตริ ย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองหรื อเลือกซื ้อสินค้ า ของเมือง อาทิ ช็อกโกแลต เบลเยี่ยมผลิตช็อกโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อกโกแลตกว่า 2,000 ร้ าน, ผ้ าปั กลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวาฟเฟิ ล ของ อร่ อยที่หาชิมได้ ไม่ยาก ออกเดินทางโดยรถไฟด่วน THALYS จาก บรัสเซลล์เพื่อ เดินทางสูม่ หานครปารี ส ถึงกรุ งปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

3/7

Local

Chinese www.novotel.com จันทร์ Buffet (205 ก.ม.)

Local (307 ก.ม.)

Chinese


20.30 น.

วันที่ 5 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 6 06.30 น.

นําคณะล่องเรื อบาโตมูช ชมสถานที่สําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่นํ ้าแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่ การอนุรักษ์ ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD BY MARIOTT HOTEL PARIS หรื อเทียบ เท่า ในระดับเดียวกัน พระราชวังแวร์ ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารี ส - หอไอเฟล - ช้ อปปิ ง้ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่างจาก จุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางส่วนของพระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ าชมความงามของ พระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพ ได อาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ อลังการและหรูหราที่สดุ แสดงให้ เห็นถึง ความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์บรู ก์บองแห่งฝรั่งเศส แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมี ค่าด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยก ย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําชมมหาวิหารโนตเตรอดาม ศิลปะแบบกอธิค ตังอยู ้ ่บนเกาะกลางแม่นํ ้า (อิล เดอลาซิเต้ ) งดงามด้ วยประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ถือได้ วา่ เป็ นผลงานศิลปะอันลํ ้าค่าของกรุ งปารี ส แล้ วเที่ยวชมมหานคร ปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันนํ ้ าของโลก โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่า, ถ่าย ภาพหอไอเฟลเป็ นที่ระลึก จากมุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สดุ . ประตูชยั (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้ วยเงาต้ น ปาตานสองฝั่ ง มีทงร้ ั ้ านค้ าชันนํ ้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ ้าพุ ภัตตาคารชัน้ เลิศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด24ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่ สวยที่สดุ ในโลก จตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ใกล้ กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงามผ่านอาคาร พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ เป็ นพระราชวังที่ประทับของกษัตริ ย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ปั จจุบนั เก็บงานศิลปะที่มีคา่ กว่า 300,000 ชิ ้น อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสําอาง ที่ร้าน Duty Free Shop ที่มีสว่ นลดพิเศษ ให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้ และสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของฝรั่งเศสใน ห้ างสรรพสินค้ า Galleries Lafayette รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร la mère Catherine fonde en 1793 นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD BY MARIOTT HOTEL PARIS หรื อเทียบ เท่า ในระดับเดียวกัน ปารี ส - นัง่ รถไฟ TGV - สตราสบูร์ก - Le Petitte France - อินเทอลาเก้ น รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางโดยรถไฟ TGV จากมหานครปารี สพื่อเดินทางสูส่ ตราสบูร์ก ถึงเมืองสตราสบูร์ก เมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป นําท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าใน ย่านประวัติศาสตร์ ที่เรี ยกว่าแกรนด์อิล, โบสถ์นอร์ ทเทรอดาม สถาปั ตยกรรม แบบโกธิกที่สงู เป็ นอันดับ 4 ของโลก, มีร้านค้ าเรี ยงรายสองข้ างทางและไม่พลาด กับการไปชม Le petite France ที่ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก บ้ านเรื อนในยุคกลางนี ้ได้ รับการบูรณะให้ อยู่ในสภาพดี ทาสีสดใส หลากหลาย สีสนั สลับสับเปลี่ยนกันไป เรี ยงรายอยู่ริมสองฝั่ งแม่นํ ้าอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่ 4/7

www.marriott.com อังคาร Buffet (20 ก.ม.)

Thai

Local www.marriott.com พุธ Buffet (488 ก.ม.)


งดงามที่สดุ ของเมือง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 13.30 น. เดินทางโดยรถโค้ ชสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และมี (284 ก.ม.) ความสําคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู ้ ่ทะเลสาบสอง แห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยั ้ งเมืองแห่งการพักผ่อน ์ สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิ บนถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านขาย ของที่ระลึก ร้ านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และอิสระ ให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบพื ้นเมืองสไตล์ฟองดูว์สวิส Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEILER AU LAC HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.seileraulac.ch วันที่ 7 นัง่ รถไฟสูย่ อดเขายูงเฟรา - เมืองซูริค (Switzerland) พฤหัส 07.30 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 08.30 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา โดยรถโค้ ช (ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดก โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป) รถไฟ JUNGFRAUBAHN นําท่านขึ ้นสู่ ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ได้ รับการยกย่อง ว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางแวะชมกลาเซียร์ หรื อธารนํ ้าแข็ง ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับ การเล่นหิมะในลานกว้ าง SPHINX จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธาร นํ ้าแข็งลึกกว่า 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ใน เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควร พลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Asia 14.30 น. นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ ้าเส้ นทางเดิม ผ่านหมูบ่ ้ านเวงเก้ น (119 ก.ม.) และเลาเทอบรุ นเน่น หมูบ่ ้ านปลอดมลพิษ รถโค้ ชรอรับคณะแล้ วเดินทางเลาะ เลียบทะเลสาบเบรี ยนซ์สเู่ มืองซูริค เมืองศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้ า ธนาคาร ตลาดหุ้น เมืองที่พลุกพล่านแต่เป็ นระเบียบริ มทะเลสาบสวย 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ Traditional Restaurant ZEUGHAUSKELLER Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA ZURICH HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.crowneplaza.com เดียวกัน วันที่ 8 ซูริค - เดินทางกลับประเทศไทย ศุกร์ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เป็ นการส่งท้ ายย่านถนน Bahnhofstrasse ที่มีทงั ้ ร้ านค้ าแบรนด์เนม, ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์ และขนมชื่อดัง Sprungli เป็ นของฝาก 11.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน 13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 วันที่ 9 เดินทางกลับถึงประเทศไทย เสาร์ 05.30 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของ แต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กําหนดวันเดินทาง 2 - 10 ส.ค. 2556 9 - 17 ส.ค. 2556 16 - 24 ส.ค. 2556 23 - 31 ส.ค. 2556 30 ส.ค. - 7 ก.ย. 2556 6 - 14 ก.ย. 2556 13 - 21 ก.ย. 2556 20 - 28 ก.ย. 2556 5/7


27 ก.ย. - 5 ต.ค. 2556 4 - 12 ต.ค. 2556 11 - 19 ต.ค. 2556 25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2556 1 - 9 พ.ย. 2556 8 - 16 พ.ย. 2556 22 - 30 พ.ย. 2556 29 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2556 6 - 14 ธ.ค. 2556 20 - 28 ธ.ค. 2556 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 2556  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 04-06 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ ค่าทัวร์ รวม :

18 - 26 ต.ค. 2556 15 - 23 พ.ย. 2556 13 - 21 ธ.ค. 2556 108,000.97,900.86,900.10,000.-38,000.-31,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าล่องเรื อแม่นํ ้าไรน์ / ค่าล่องเรื อหลังคากระจก / ค่ารถไฟด่วน THALYS จากบรัสเซลล์สปู่ ารี ส / ค่าล่องเรื อ

บาโตมูช / ค่าเข้ าพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าตัว๋ ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล **ในกรณี คิวยาวมากหากท่านตัดสิ นใจ ไม่ขึ้น ทางบริ ษทั ฯคืนเงิ นท่านละ 8.50 €** / ค่ารถไฟด่วน TGV จากปารี สสูส่ ตารสบูร์ก / ค่ารถไฟสาย ภูเขายูงเฟรายอค

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที่ ท่านมี ข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ เนเธอร์ แลนด์ (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ ายใบ จองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่ เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการ เดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข

ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 6/7


1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนเงินมัดจําทังหมด ้ กรณีปิดกรุ๊ ปแล้ ว คิดค่าเสียหายตามความจริ ง  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND  หัก 90% ของค่าทัวร์

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ น สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัท ฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อม กัน ถือว่าเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการ พิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการ ยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)

ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ น จะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่ นันๆ ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋ า แบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินอาทิ บริ การยกกระเป๋ าเข้ าห้ องพักของ โรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ เกิดขึ ้นที่ผ้ เู ดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ, การสูญหายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการ บิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน 7/7


เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ **ผู้เดินทางทุกท่านต้ องไปแสดงตน ณ สถานกงสุลของประเทศเนเธอร์ แลนด์**

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รู ป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดทีท่ า่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตรา เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางาน ตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีม่ ีการ เข้ าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่ เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรอง ค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1 – 6แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป ยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน ไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

8/7

Eurpe GOURMET TOUR เยอรมันนี เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน  

EUROPEAN HOLIDAY ขอนำท่านท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ของยุโรป ในช่วงฤดูกาลที่สดใสและสดชื่นที่สุดของปี ดอกไม้ผลิบาน ชูช่ออวดความสวยงาม ท่ามกลางแส...