Page 2

วันที่ 1 21.00 น. หมายเหตุ

23.45 น. วันที่ 2 06.00 น.

12.00 น. 14.00 น.

15.00 น. 19.00 น. วันที่ 3 07.30 น. 08.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - นครแฟรงค์เฟิ ร์ ต (เยอรมนี) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ ้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ศุกร์

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เ ข้ า ชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ า ให้ กับ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เ กิ ด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางสูน่ ครแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 แฟรงค์เฟิ ร์ ต - วูร์ซบวร์ ก - บัมแบร์ ก - เมืองนํ ้าแร่ คาร์ โลวี วารี (เช็ก) คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระแล้ ว รถ โค้ ชนําคณะออกเดินทางสู่เมืองวูร์ซบวร์ ก จุดเริ่ มต้ นของเส้ นทางถนนสายโรแมนติ กจรดเมืองฟุสเซ่น เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่นํ ้าสายสําคัญ คือ แม่นํ ้าไมน์ไหลผ่าน นําท่านไปชม Residence Palace ปราสาทสไตล์บาโรก ภายใน ปราสาทตกแต่งด้ วยศิลปะแบบบาโรกและโรโคโค อันหรู เลิศอลังการ อีกทัง้ ยังมี ภาพเขี ย นสี เ ฟรสโก้ ประดั บ บนฝาผนั ง และเพดานห้ องโถงอั น งดงามวิ จิ ต ร โดยเฉพาะบันไดห้ องโถงของปราสาทอันโด่งดังที่ปลอดภัยจากการระเบิดของฝ่ าย พันธมิตรยูเนสโก จดทะเบียนเป็ นมรดกโลก ตังแต่ ้ ปี ค.ศ. 1982 เดินเที่ยวชมเมือง มหาวิหาร St.Kilian อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เอง ข้ ามสะพานหินเก่าแก่ข้ามแม่นํ ้าไมน์ (Alte Mainbruecke) สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 ที่ท่านจะเห็นป้อมปราการมาเรี ยน แบร์ ก (Fortress Marienberg) ตังตระหง่ ้ านอยู่บนเนินเขา ได้ เวลาออกเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก เมืองในแคว้ นบาวาเรี ย ที่เป็ นเมืองในไม่กี่เมืองของเยอรมนีที่รอดพ้ น จากการถูกทิ ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณย่านเมืองเก่าของเมือง ซึง่ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดก โลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1993 ในฐานะมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรม เนื่องจาก ยังคงรักษาคุณลักษณะของเมืองในยุคกลางได้ เป็ นอย่างดี ตัวเมืองเป็ นที่ตงของ ั้ มหาวิหารบัมแบร์ ก มหาวิหารเป็ นที่ตงของสั ั้ งฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัม แบร์ ก สถาปั ตยกรรมของมหาวิหารที่เห็นอยู่ในปั จจุบนั เป็ นแบบโรมานเนสก์ตอน ปลาย เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1004 โดยจักรพรรดิเฮนรี ที่ 2 ภายในประดิษฐานแท่น บูชากําเนิดพระเยซู ที่แกะจากไลม์วดู โดยประติมากรผู้มีชื่อเสียงไวต์ สตอสส์ (Veit Stoss) นอกจากนี ้ยังมีประติมากรรมบนหลังม้ าที่เรี ยกว่า “นายอาชาแห่งบัมแบร์ ก” เชื่อกันว่าเป็ นพระรู ปของพระเจ้ าสตีเฟนที่ 1 แห่งฮังการี ที่สนั นิษฐานกันว่าสร้ างราว ปี ค.ศ. 1225 ออกเดินทางสูเ่ มืองคาร์ โลวีวารี หรื ออีกชื่อหนึง่ คือเมืองคาร์ ลบาด เป็ นเมืองที่มีการ ค้ นพบนํ ้าแร่ โดยพระเจ้ าคาร์ ลที่ 4 ที่ดํารงตําแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THE THERMAL SPA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน คาร์ โลวี วารี - ปร๊ าก - สะพานชาร์ ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - โอลด์ทาวน์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเที่ยวชมเมืองนํ ้าแร่ แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ใน หุบเขาสองฝั่ งแม่นํ ้าเทปลา ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งนํ ้าแร่ร้อนธรรมชาติ

EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

เสาร์ (125 ก.ม.)

(95 ก.ม.)

Chinese

(174 ก.ม.) Local www.thermal.cz อาทิตย์ Buffet (128 ก.ม.)

Best of Eastern Europe 10 Days  

ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวครบสูตรในยุโรปตะวันออก หลังจาก ในปี 2008 ด่านพรมแดนของยุโรปตะวันออกได้ทลายลงเพื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรั...

Best of Eastern Europe 10 Days  

ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวครบสูตรในยุโรปตะวันออก หลังจาก ในปี 2008 ด่านพรมแดนของยุโรปตะวันออกได้ทลายลงเพื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรั...

Advertisement