Page 1

ขอแนะนําเส้ นทางท่องเที่ยวครบสูตรในยุโรปตะวันออก หลังจาก ในปี 2008 ด่านพรมแดนของยุโรปตะวันออกได้ ทลายลงเพื่อเปิ ดประตู ต้ อนรั บนักท่องเที่ยว สําหรั บท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมและมีแหล่งมรดกโลกอยู่อย่างมากมาย สะดวกสบายด้ วยเที่ยวบินตรงของสายการบินไทย สูน่ ครแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี สูเ่ มืองวูร์ซบวร์ ก จุดเริ่ มต้ นของเส้ นทางถนนสายโร แมนติกจรดเมืองฟุสเซ่น เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศ ผ่านเข้ าสาธารณรัฐเชค ประเทศที่เต็มไปด้ วยประวัติศาสตร์ และ ทัศนียภาพที่สวยงาม เมืองคาร์ โลวีวารี กรุงปร๊ าก เมืองปราสาทร้ อยยอด เมืองโอลามุคแห่งอาณาจักรโมลาเวีย เยือนโปแลนด์ ประเทศที่ มีวฒ ั นธรรมแบบผสมผสานและมีสงิ่ ดึงดูดใจมากมายจะพบทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ที่นี่ ภูมิประเทศแบบเทือกเขาอัลไพน์ ทะเลสาบใสสะอาด ป่ า ใหญ่ อนุสาวรี ย์ทางประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อในระดับโลก ประชาชนที่เปี่ ยมไปด้ วยมิตรไมตรี เรายังได้ นําท่านไปเยือนสถานที่สําคัญอันเป็ น มรดกโลกถึง 2 แห่งโดยองค์การ UNESCO ก่  เมืองคราคูฟ เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เขตประวัติศาตร์ เมืองเก่า  เอาส์ชวิตซ์เบอร์ กเนา (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม นครบูดาเปสต์ มนต์เสน่ห์อนั ไม่เสือ่ มคลายริ มฝั่ งแม่นํ ้าดานูบงดงาม ดัง่ ภาพวาด เมืองเวียนนา ออสเตรี ยศูนย์กลางอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สบูร์ก กล่าวกันว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งดนตรี ชมเมือง ซาลส์บวร์ ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่ตา่ ง ๆ ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโร แมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้ านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ ต สูน่ ครมิวนิก ประตูของยุโรปที่หลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ แตกต่าง อีกทังยั ้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยอีกด้ วย การท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่ สมบูรณ์แบบด้ วย ที่พกั โรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว นําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ที่ชํานาญเส้ นทาง EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)


วันที่ 1 21.00 น. หมายเหตุ

23.45 น. วันที่ 2 06.00 น.

12.00 น. 14.00 น.

15.00 น. 19.00 น. วันที่ 3 07.30 น. 08.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - นครแฟรงค์เฟิ ร์ ต (เยอรมนี) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ ้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

ศุกร์

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เ ข้ า ชมต่ า ง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ า ให้ กับ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เ กิ ด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางสูน่ ครแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 แฟรงค์เฟิ ร์ ต - วูร์ซบวร์ ก - บัมแบร์ ก - เมืองนํ ้าแร่ คาร์ โลวี วารี (เช็ก) คณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระแล้ ว รถ โค้ ชนําคณะออกเดินทางสู่เมืองวูร์ซบวร์ ก จุดเริ่ มต้ นของเส้ นทางถนนสายโรแมนติ กจรดเมืองฟุสเซ่น เส้ นทางท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่นํ ้าสายสําคัญ คือ แม่นํ ้าไมน์ไหลผ่าน นําท่านไปชม Residence Palace ปราสาทสไตล์บาโรก ภายใน ปราสาทตกแต่งด้ วยศิลปะแบบบาโรกและโรโคโค อันหรู เลิศอลังการ อีกทัง้ ยังมี ภาพเขี ย นสี เ ฟรสโก้ ประดั บ บนฝาผนั ง และเพดานห้ องโถงอั น งดงามวิ จิ ต ร โดยเฉพาะบันไดห้ องโถงของปราสาทอันโด่งดังที่ปลอดภัยจากการระเบิดของฝ่ าย พันธมิตรยูเนสโก จดทะเบียนเป็ นมรดกโลก ตังแต่ ้ ปี ค.ศ. 1982 เดินเที่ยวชมเมือง มหาวิหาร St.Kilian อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เอง ข้ ามสะพานหินเก่าแก่ข้ามแม่นํ ้าไมน์ (Alte Mainbruecke) สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 ที่ท่านจะเห็นป้อมปราการมาเรี ยน แบร์ ก (Fortress Marienberg) ตังตระหง่ ้ านอยู่บนเนินเขา ได้ เวลาออกเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก เมืองในแคว้ นบาวาเรี ย ที่เป็ นเมืองในไม่กี่เมืองของเยอรมนีที่รอดพ้ น จากการถูกทิ ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณย่านเมืองเก่าของเมือง ซึง่ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดก โลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1993 ในฐานะมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรม เนื่องจาก ยังคงรักษาคุณลักษณะของเมืองในยุคกลางได้ เป็ นอย่างดี ตัวเมืองเป็ นที่ตงของ ั้ มหาวิหารบัมแบร์ ก มหาวิหารเป็ นที่ตงของสั ั้ งฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัม แบร์ ก สถาปั ตยกรรมของมหาวิหารที่เห็นอยู่ในปั จจุบนั เป็ นแบบโรมานเนสก์ตอน ปลาย เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1004 โดยจักรพรรดิเฮนรี ที่ 2 ภายในประดิษฐานแท่น บูชากําเนิดพระเยซู ที่แกะจากไลม์วดู โดยประติมากรผู้มีชื่อเสียงไวต์ สตอสส์ (Veit Stoss) นอกจากนี ้ยังมีประติมากรรมบนหลังม้ าที่เรี ยกว่า “นายอาชาแห่งบัมแบร์ ก” เชื่อกันว่าเป็ นพระรู ปของพระเจ้ าสตีเฟนที่ 1 แห่งฮังการี ที่สนั นิษฐานกันว่าสร้ างราว ปี ค.ศ. 1225 ออกเดินทางสูเ่ มืองคาร์ โลวีวารี หรื ออีกชื่อหนึง่ คือเมืองคาร์ ลบาด เป็ นเมืองที่มีการ ค้ นพบนํ ้าแร่ โดยพระเจ้ าคาร์ ลที่ 4 ที่ดํารงตําแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THE THERMAL SPA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน คาร์ โลวี วารี - ปร๊ าก - สะพานชาร์ ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - โอลด์ทาวน์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเที่ยวชมเมืองนํ ้าแร่ แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ใน หุบเขาสองฝั่ งแม่นํ ้าเทปลา ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งนํ ้าแร่ร้อนธรรมชาติ

EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

เสาร์ (125 ก.ม.)

(95 ก.ม.)

Chinese

(174 ก.ม.) Local www.thermal.cz อาทิตย์ Buffet (128 ก.ม.)


และมีบ่อนํ ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สดุ อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้ อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนํ ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมนํ ้าแร่ ด้วยถ้ วย ชิมเฉพาะพิเศษที่ทําจากพอร์ ซเลนในเมืองนี ้เท่านัน้ เมืองนี ้เป็ นที่นิยมในการเข้ าคอร์ สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรี ยงรายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ร้ านค้ าเรี ยงรายตลอดสองข้ าง ทางอิสระให้ ท่านซื ้อของที่ระลึกหรื อหาซื ้อเหล้ าพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็ นของที่ระลึก จนได้ เวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อสูก่ รุ งปร๊ าก เมืองแห่งปราสาทร้ อยยอด ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองสุดโรแมน ติกอีกเมืองหนึง่ ของโลก 12.30 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 5 08.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมความสวยงามของกรุ งปร๊ ากโดยเริ่ มจากสะพานชาร์ ล สะพานเก่า แก่ สัญลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาดใหญ่ ประดับด้ วยรูปปั น้ ของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี ้ ต้ องขอพรจากนักบุญจอหน์ แห่งเนโปมุข กรุ งปร๊ ากในยุคกลางเคยเป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่ งแม่นํ ้าวัลตวา ท่านจะได้ เห็นสถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละคร โอเปร่ า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม จนเข้ าสู่ จตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของวิ ั้ หารตินส์ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องแก้ วโบฮีเมีย “โมเซอร์ ” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อตี บอกเวลาจะมีห่นุ ออกมาเต้ นรํ าให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ชม เป็ นโบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มือง อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าอันทัน สมัย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON PRAGUE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เที่ยวชมกรุ งปร๊ าก - ปราสาทแห่งกรุ งปร๊ าก - โบสถ์วิตสุ - โอลามุค รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเข้ าชมปราสาทแห่งกรุ งปร๊ าก สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะ แบบกอธิค เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ กุ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั ได้ เป็ นที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โตโอ่ อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์วิตสุ ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับ ประดาไปด้ วยนํ ้าพุ รู ปปั น้ นักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทังโอลด์ ้ รอยัลพาเลซ และโกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พํานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่ แปรธาตุตา่ ง ๆ ให้ เป็ นทองคํา ที่จะทําให้ ท่านย้ อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของ โบฮีเมียในอดีต รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะออกเดินทางสูเ่ มืองโอลามูค ซึง่ ตังอยู ้ ่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐ เช็ก ตัว เมืองตังอยู ้ ่ริมแม่นํ ้าโมลาวา ภายใต้ อาณาจักรโมลาเวียเดิม ปั จจุบนั ถือเป็ นเมืองที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 6 นําท่านเดินทางสูจ่ ตั รุ ัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุ เป็ นที่ตงของ ั้ Holy Trinity Column อนุสรณ์สถานที่ก่อสร้ างขึ ้นในช่วงปี แรก ๆ ของคริ สต์ศตวรรษที่ 18 เป็ นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สดุ ที่มีเฉพาะในยุโรปกลาง สร้ างขึ ้นในแบบเฉพาะของที่ เรี ยกว่า โอโลมูค-บาโรค (Olomouc Baroque) มีความสูง 35 เมตร ตกแต่งด้ วย จารึกข้ อความทางศาสนาอย่างประณีต เป็ นผลงานของศิลปิ นที่มีชื่อเสียงชาวมอรา เวียน อองเดร ซาห์เนอร์ (Ondrej Zahner) ปั จจุบนั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก โลก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NH OLOMOUC CONGRESS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน โอลามุค - เอาส์ชวิตซ์ - เบอร์ กเนา (ค่ายกักกัน/พิพิธภัณฑ์สงคราม) - คราคูฟ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

Chinese

Local www.sheratonprague.com จันทร์ Buffet

Local ( 280 ก.ม.)

Chinese www.nh-olomouc.cz อังคาร Buffet


09.00 น.

อําลาเมืองโอรามูค เดินทางสูเ่ อาส์ชวิตซ์-เบอร์ กเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ตงั ้ ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม ภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงการทารุ ณกรรมและความ โหดร้ ายของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอานักโทษชาวยิวขึ ้นรถไฟสูค่ า่ ย กักกันแห่งนี ้ และใช้ เป็ นที่ประหารด้ วยแก๊ สพิษรมควันกว่า 1.5 ล้ านคน

(185 ก.ม.)

12.00 น. 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมสารคดีในประวัติศาสตร์ กบั เรื่ องราวของความเป็ นจริ ง ชมพิพิธภัณฑ์กลาง แจ้ ง อันเป็ นสถานที่ตา่ งๆในค่ายกักกัน อาทิ ห้ องขังนักโทษ, ห้ องรมแก๊ สพิษและเตาเผา ศพ นําท่านขึ ้นหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของค่ายกักกันที่แข็งแรงและใหญ่ที่สดุ ซึง่ องค์การยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ ด้วย เดินทางต่อสูเ่ มืองคราคูฟ เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปั ตยกรรมแบบนีโอ คลาสสิค, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็ อก และเบลลา-อีโปค์ ไว้ ด้วยกันอย่างน่า มหัศจรรย์ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU HOTEL KRAKOW หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน เที่ยวเมืองคราคูฟ - วาเวลฮิลล์ - บูดาเปสต์ (ฮังการี ) รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเที่ยวชมเมืองหลวงเก่าคราคูฟ (Krakow) ปี ค.ศ. 965 คราคูฟ หนึง่ ใน ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ที่สําคัญที่สดุ แห่งโปแลนด์ และมีอารย ธรรมรุ่ งเรื องมากที่สดุ อันจะเห็นได้ จาก อาคารบ้ านเรื อนที่สวยงามด้ วย สถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัย ตังแต่ ้ โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนสซองส์, บาร็ อก, ร็ อก โคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ ตนูโว ขึ ้นชมวาเวลฮิลล์ อันเป็ นที่ตงของพระราชวั ั้ ง หลวง เป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงานแบบเรอ เนสซองส์ที่งดงามแห่งหนึง่ ของยุโรป เข้ าชมในส่วนที่เป็ นรอยัลอพาร์ ตเมนต์ จัด แสดงภาพเขียน, ศิลปะและงานประติมากรรม พระตําหนักด้ านในเก็บสิ่งลํ ้าค่าอัน ได้ แก่ ผ้ าปั กทาเปสตรี ้ 142 ผืน นําท่านชมท้ องพระคลังหลวง, ห้ องอาวุธ ยุทโธปกรณ์ในสมัยโบราณ ใกล้ กนั เป็ นมหาวิหารวาเวล มีความสําคัญในทาง ประวัติศาสตร์ ใช้ เป็ นที่ราชาภิเษกกษัตริ ย์ทกุ พระองค์, ป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 600 ปี ปกปั กษ์ รักษาเมืองที่หลงเหลืออยู่ แนวกําแพงเมืองเดิมเป็ นที่ชื่น ชอบของศิลปิ นที่จะมาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อําลาเมืองคราคูฟ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโปแลนด์ สูน่ คร บูดาเปสต์ เมืองที่ตงอยู ั ้ ่สองฝั่ งแม่นํ ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมือง บูดา และเปสต์ อันเป็ นที่มาของคําว่า บูดาเปสต์ เมืองหลวงที่สวยงามด้ วย สถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่าริ มสองฝั่ งแม่นํ ้าดานูบ

Local

15.30 น. 19.00 น. วันที่ 6 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 7 08.00 น. 09.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร “กูลาชปาร์ ตี ้” นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HILTON BUDAPEST WESTEND HOTEL หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน เที่ยวนครบูดาเปสต์ - ล่องเรื อแม่นํ ้าดานูบ - เวียนนา (ออสเตรี ย) รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นําชมจตุรัสฮีโร่ ที่รําลึกถึงการสร้ างชาติและการรอดพ้ นจาก การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ จากนันเลาะเลี ้ ยบผ่านสวนสัตว์และสวนสาธารณะ อันเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบนํ ้าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชม อาคารรัฐสภา ที่สร้ างในสไตล์แบบโกธิคโดดเด่นเป็ นตระหง่าน แล้ วข้ ามสูฝ่ ั่ งบูดา

EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

( 73 ก.ม.) Chinese www.radissonblu.com พุธ Buffet

Local ( 387 ก.ม.)

Local www.1.hilton.com พฤหัสบดี Buffet ( 243 ก.ม.)


เพื่อขึ ้นชมป้อมชาวประมงและโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ ของเมืองที่ถกู แยกออกเป็ นสองฝั่ ง อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด บนว็อลคกิ ้งสตรี ท วาซีอฟุ ฟี ที่จําหน่ายเป็ นของฝาก อาทิ ผ้ าปั ก เครื่ องแก้ ว ของที่ ระลึกต่างๆ นําคณะออกเดินทางสูก่ รุ งเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวง อันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอํานาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยน 12.00 น. 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านล่องเรื อแม่นํ ้าดานูบ LEGENDA CRUISE สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการ ล่องเรื อ ชมความงดงามของอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค เรี ยงรายสองฝั่ งแม่นํ ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายและรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติค บนสายนํ ้าแห่ง หนึง่ ของโลก จากนันออกเดิ ้ นทางสูป่ ระเทศออสเตรี ย ณ กรุ งเวียนนา ฉายานาม เมืองหลวงแห่งดนตรี

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั IMPERIAL RIDING SCHOOL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.imperialridingschool.com เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุ นน์ - ริ งสตราเซ่ - ซาลส์บวร์ ก ศุกร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําเข้ าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุ นน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นให้ มี ความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ องที่จดั แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก เข้ าสูร่ ิ งสตราเซ่ ถนนสายวง แหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่สําคัญ อาทิ โรงละคร โอเปร่ าที่เก่าแก่และยังมีการ จัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่ าตลอดปี พระราชวัง ฮอฟบูรก์อนั ยิ่งใหญ่ ซึง่ ใน ปั จจุบนั เป็ นที่ทําการสําคัญของรัฐใกล้ กนั เป็ นโรง เรี ยนสอนขี่ม้าแบบสเปน แล้ วผ่าน ไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้ฮอลล์ ก่อนจะข้ ามแม่นํ ้าดานูบสูเ่ ขตเมืองใหม่ อันเป็ นที่ตงั ้ ขององค์การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ ท่านได้ ชมสายแม่นํ ้าดานูบใหม่ และเก่า ที่มีความสําคัญต่อหลายประเทศในยุโรป รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในย่านถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตรี ท ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมใน การนัง่ จิบกาแฟต้ นตํารับแท้ และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา นําคณะเดินทางต่อสูเ่ มืองซาลส์บวร์ ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่ตา่ ง ๆ ( 298 ก.ม.) ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU HOTEL & CONFERENCE CENTRE www.radissonblu.com SALZBURG หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ซาลส์บวร์ ก - เมืองมิวนิค - ช้ อปปิ ง้ - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ เสาร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet เที่ยวเมืองซาลส์บวร์ ก เมืองแสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้ าน เกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ ต เมืองอนุรักษ์ ที่ตงอยู ั ้ ่สองฝั่ งของแม่นํ ้าซาลซ่า ชมสวนมิรา เบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั ข้ ามฝั่ งสูเ่ มืองเก่าที่มี ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตังเด่ ้ นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้ านเกิดคีตกวี เอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ ต” ที่สร้ างผลงานทางด้ านดนตรี ไว้ อย่าง มากมาย นําท่านไปชมมหาวิหารประจําเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ ก ที่สร้ างขึ ้น จากความรํ่ ารวยที่เกิดจากการทําเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มีชื่อเสียง ประดับ ประดาได้ ด้วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ าเป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น สมควรแก่เวลา เดินทางสูเ่ มืองมิวนิค ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป (141 ก.ม.) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวง

วันที่ 8 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น. 15.00 น. 19.00 น. วันที่ 9 07.00 น. 08.00 น.

13.00 น. 14.00 น.

EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

Chinese


แห่งแคว้ นบาวาเรี ยแห่งนีเ้ คยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้ มีความสําคัญที่สดุ ทางตอนใต้ ของเยอรมนี เป็ นแหล่งผลิตเบี ยร์ ศูน ย์ ก ลางการผลิ ต รถยนต์ BMW นํ า ชมสนามกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก, บั น ทึ ก ภาพกั บ พระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรื อพระราชวังฤดูร้อน เข้ าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูป โดมหัวหอม, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเป ร่ า, เรสซิเด้ นท์ อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ง เริ่ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ น ของถนนสายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึน้ ในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ น ถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้ ั ้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และ เป็ นที่ตงของโรงแรมหรู ั้ ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้ กระทบไหล่ ด าราหรื อ มหาเศรษฐี ร ะดับ โลก จั ตุ รั ส มาเรี ย นใจกลางเมื อ งเก่ า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรํ า ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมือง เก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 19.00 น. หลังอาหารคํ่า นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองมิวนิค สนามบินที่ทนั สมัยและใหม่ ที่สดุ ในประเทศเยอรมนี 21.50 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ อาทิตย์ 13.40 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กําหนดวันเดินทาง 4 – 13 เม.ย. 2557 10 – 19 เม.ย. 2557 18 – 27 เม.ย. 2557 25 เม.ย. – 4 พ.ค. 2557 2 – 11 พ.ค. 2557 9 – 18 พ.ค. 2557 16 – 25 พ.ค. 2557 23 พ.ค. – 1มิ.ย. 2557 30 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2557 6 – 15 มิ.ย. 2557 13 – 22 มิ.ย. 2557 20 – 29 มิ.ย. 2557 27 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2557 4 – 13 ก.ค. 2557 11 – 20 ก.ค. 2557 18 – 27 ก.ค. 2557 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 2557 1 – 10 ส.ค. 2557 8 – 17 ส.ค. 2557 15 – 24 ส.ค. 2557 22 – 31 ส.ค. 2557 29 ส.ค. – 7 ก.ย. 2557 5 – 14 ก.ย. 2557 12 – 21 ก.ย. 2557 19 – 28 ก.ย. 2557 26 ก.ย. – 5 ต.ค. 2557 3 – 12 ต.ค. 2557 10 – 19 ต.ค. 2557 17 – 26 ต.ค. 2557 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางระหว่างเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 2557 (ยกเว้ น 10 – 19 เมษายน)  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 103,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 92,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 82,500. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม(Single Room) ท่านละ 13,500.15,500. พักห้องเดีย่ ว (Double Single use) จ่ายเพิม่ ท่านละ -40,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ -33,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน: เดินทางวันที่ 10 – 19 เมษายน 25557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 108,900. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 98,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 87,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single Room) ท่านละ 13,500.15,500. พักห้องเดีย่ ว (Double Single use) จ่ายเพิม่ ท่านละ -45,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ -37,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ ค่ าทัวร์ รวม  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)


 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ปราสาทกรุ งปร๊ าก / ค่ายกักกัน เอาส์ชวิตซ์-เบอร์ กเนา / พระราชวังวาเวล / ล่องเรื อแม่นํ ้าดานูบ / พระราชวังเชิง บรุ นน์  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่ จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐเช็ก (เชงเก้ น)  ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยวและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุมถึง สุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว  – หากมีความประสงค์ จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณี สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง ทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่ เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ ไม่รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการ เดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, จลอดเดือน เมษายนม พฤษภาคมม และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้ คื น เงิ น มั ด จํ า ทั งหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)


    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันหรื อNO SHOW ในกรณี ที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไขNON-REFUND

หัก 50% ของค่าทัวร์ หัก 50% ของค่าทัวร์ หัก 75% ของค่าทัวร์ หัก 75% ของค่าทัวร์ หัก 90% ของค่าทัวร์

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถ หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อมกัน ถือว่าเป็ นการ ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จาก สถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบจาก

กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่ สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการ หลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว

การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง บริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัท ฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)


 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี ้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด ทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล ทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระ เงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร ชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ ปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ รครอบครัว (Family) หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่ คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้ เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศเช็ค ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทําการ (การขอวีซา่ ของประเทศเช็คผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิ ้วมือด้ วยตนเอง  พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่ (ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชง เก้ นหรื อ, อเมริ กา, แคนาดา และอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ท่านจะต้ องมายื่นวีซา่ ด้ วยตนเองที่สถานทูต)  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป **กรุ ณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรู ปถ่าย**  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติ บัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตรา เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมา EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)


ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการ เข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือ รับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวี ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด แต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR40_Best Of Eastern Europe 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

Best of Eastern Europe 10 Days  
Best of Eastern Europe 10 Days  

ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวครบสูตรในยุโรปตะวันออก หลังจาก ในปี 2008 ด่านพรมแดนของยุโรปตะวันออกได้ทลายลงเพื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรั...

Advertisement