Page 1

วันที่ 1 21.00 น. หมายเหตุ

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล ปารี ส (ฝรั่งเศส) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ ้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ การเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่ 1/7

เสาร์


วันที่ 2 00.05 น. 07.05 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 3 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. บ่าย

สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่าย ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่า ใช้ จ่ ายอื่น ๆ เกิ ด ขึน้ นอกจากในรายการทัว ร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ ปารี ส - บ้ านโมเน่ต์ - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ ออกเดินทางสูก่ รุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 ถึงสนามบินชาร์ ล เดอโกล ณ กรุงปารี ส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว นําท่านออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านเล็กๆที่ชื่อว่า จิแวร์ นี (Giverny) เข้ าบ้ านโมเนต์ ศิลปิ น อิมเพรสชัน่ นิสม์ที่โด่งดัง บ้ านสองชันหลั ้ งนี ้ปกคลุมไปด้ วยพืชพรรณไม้ นานาชนิด, ห้ องและเฟอร์ นิเจอร์ ตา่ งๆ ภายในบ้ านยังคงสภาพเดิม ห้ องนัง่ เล่น, ห้ องนอนและ ห้ องครัวขนาดใหญ่พร้ อมอุปกรณ์ทําครัวครบครัน สะท้ อนให้ เห็นว่าโมเนต์เป็ นคน พิถีพิถนั ไฮไลท์ของบ้ านคือ สวนสวย 2 แห่งอยูใ่ นที่เดียวกัน สวนไม้ ดอกคลาสสิค สไตล์ฝรั่งเศส “คลอส นอร์ แมนด์” (Clos Normand) และสวนไม้ นํ ้า ขึ ้นมาคูก่ บั สวน ไม้ ดอก เหมือนกับโมเนต์ตวัดปลายพูก่ นั ลงบนผ้ าใบ กลางสวนไม้ นํ ้ามีสระบัวที่เป็ น ต้ นกําเนิดของภาพเขียนชุดอันเลือ่ งชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้ อนบนพื ้นนํ ้าในสระ บัวเป็ นสิง่ ที่โมเนต์ชื่นชอบมาก จากนันออกเดิ ้ นทางสูเ่ มืองรูอ็อง (Rouen) เมือง หลวงของแคว้ นนอร์ มงั ดีบนฝั่ งแม่นํ ้าแซนน์ โมเนต์ใช้ ชีวติ อยูท่ ี่นตี่ อน ปี ค.ศ.1892 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้ วาดภาพวิหารแห่งนี ้ใน ช่วงเวลาที่ตา่ งกัน โมเนต์เปลีย่ นผ้ าใบที่ใช้ วาดผืนแล้ วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบน วิหารก็เปลีย่ นตามไปด้ วย ภาพเขียนคอลเล็คชัน่ นี ้จีงมีทงหมด ั้ 28 ภาพ จากนันไป ้ ชมสถานที่สาํ คัญอีกแห่งหนึง่ ของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ ค ซึง่ เป็ นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ ค ถูกเผา วีรสตรี ของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ ประหารชีวิตด้ วยการเผาทัง้ เป็ นเมื่ออายุได้ เพียง 19 ปี เดิมบริ เวณนี ้เป็ นตลาดเก่า ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองโดวิลส์ (Deauville) เมืองตากอากาศริ มทะเลอีกเมืองหนึง่ ทีด่ าราและนางแบบนิยมมา ถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยูเ่ ป็ นประจํา เดินเทีย่ วชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และ แวดล้ อมไปด้ วยกลิน่ อายของเหล่าชนชันสู ้ งในอดีต ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยอาคาร ร้ านค้ าสวยงามน่ารัก และร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE DEAUVILLE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน โดวิลส์ - อนุสรณ์สถานรํ าลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มเิ ชล รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านออกเดินทางสูเ่ มืองก็อง (Caen) ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนวกําแพงของ ปราสาทก็อง ที่บง่ บอกถึงความเจริ ญรุ่งเรื องในครัง้ อดีต นําเข้ าชมอนุสรณ์สถาน แห่งสงครามโลก (Memorial de Caen) ภายในจัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับการสู้รบ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีอาคารกว่า 200,000 หลังถูกทําลาย ผู้คนเสียชีวิตนับแสน และบาดเจ็บอีกมากมาย การจัดแสดงเรื่ องราวการยกพลขึ ้นบกในวันดีเดย์ ล้ วนแต่ เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับแคว้ นนอร์ มงั ดีทงสิ ั ้ ้น ตลอดจนเรื่องราวของผู้ที่ได้ รับ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกจนถึงปั จจุบนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูม่ งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตงของศาสนสถานที ั้ ่ยงิ่ ใหญ่ ที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรปเทียบได้ กบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงโรม อยูบ่ นเกาะใน เขตแคว้ นนอร์ มงั ดี สถานที่แห่งนี ้ได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของ ฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ ซายน์ มงแซงต์-มิเชล สร้ างมา หลายยุคหลายสมัยเปลีย่ นแปลงรูปแบบตลอดการสร้ างจน ปี ค.ศ.966 นักบวช นิกายเบเนดิกทีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรี ย์ได้ สร้ างโบสถ์และอาคารขึ ้นใหม่เป็ นอาราม ขนาดใหญ่ ตัววิหารตังอยู ้ บ่ นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับนํ ้าทะเล 75 เมตร จากนันมี ้ การสร้ างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครัง้ แคว้ นนอร์ มงั ดี เจริ ญรุ่งเรื อง 2/7

อาทิตย์ (93 ก.ม.)

Chinese

Local www.mercure.com จันทร์ Buffet (59 ก.ม.)

Chinese (130 ก.ม.)


19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

12.30 น. บ่าย 19.00 น. วันที่ 5 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE MONT SAINT MICHEL หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล - ดีนาร์ - ตูร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองแซงต์มาโล (St.Malo) – ดีนาร์ (Dinard) เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงในเขตเอเมอรัลด์โคสต์ ทังสองเมื ้ องมีความแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อน รื่ นเริ งบันเทิงไปกับสถานคาสิโนที่มี ชื่อเสียง และมีชายหาดที่คนฝรั่งเศสนิยมเดินเที่ยวชมเมืองไปรอบๆ บนกําแพงเมือง เก่าเหนืออ่าวช่องแคบอังกฤษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองตูร์ (Tours) ในเขตแม่นํ ้าลัวร์ ทางตอนเหนือและแม่นํ ้าแชร์ ทางตอนใต้ มีประวัตศิ าสตร์ เก่าแก่ยาวนาน จัตรุ ัสเมืองเก่า เรี ยงรายไปด้ วยบ้ านกึ่งไม้ ซุงที่สร้ าง มาตังแต่ ้ สมัยยุคกลางเป็ นเมืองคลาสสิคที่นา่ ชมอีกเมืองหนึง่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN HOTEL TOURS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - ปราสาทชองบอร์ ด (ปราสาทลุม่ นํ ้าลัวร์ ) - กรุงปารี ส รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเทีย่ วชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้ างบนฝั่ งแม่นํ ้า แชร์ และสร้ างมาก่อนหน้ าทีจ่ ะมีหลักฐานทางเอกสาร เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิ ลแบรต์เดอลอร์ ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลักษณะของสถาปั ตยกรรมของเชอนงโซ เป็ นแบบผสมระหว่างสถาปั ตยกรรม โกธิกคและสถาปั ตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้ น ลานด้ านหน้ าวางแบบลานปราสาท ยุคกลางล้ อมรอบด้ วยคูนํ ้า ประตูทางเข้ าขนาดใหญ่ทําจากไม้ แกะสลัก ด้ านในเป็ น ชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้ วยหน้ าต่างประดับ กระจกสี, ห้ องบรรทม, ห้ องกรี น (Green) เป็ นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้ องรับรอง, ห้ องบรรทมพระ เจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้ องพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 และห้ องโถงตกแต่งด้ วยเพดานโค้ งสันที่ มีหินหลักแยกจากกันเป็ นเส้ นขาด ถือว่าเป็ นห้ องที่แกะสลักที่สวยที่สดุ ห้ องหนึง่ ใน การตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูช่ องบอร์ ดมหาปราสาทแห่งลุม่ นํ ้าลัวร์ มีแม่นํ ้าสายยาวที่สดุ ของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่ งมีปราสาทหรื อชาโต (Chateau) ของกษัตริ ย์และ เชื ้อพระวงศ์ ในจํานวนทังหมดปราสาทชองบอร์ ้ ด (Chambord) นับเป็ นความ ปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว พระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้ สร้ างขึ ้น ในปี ค.ศ.1519 หลังนําทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลาน เพื่อไว้ รับรองพระสหายและไว้ เป็ น ที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์ โด ดาวินชี เป็ นผู้ร่างโครงสร้ าง (Drawing) และ Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงาน ได้ นําเค้ าโครงสร้ างนี ้ไป ปรับปรุงเป็ นแบบสมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี ้ตังอยู ้ ท่ า่ มกลางสวนป่ าที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ ที่ทําโครงและพื ้นเป็ นไม้ โอ๊ กจากป่ าบริเวณปราสาท หลังคาและ ส่วนตกแต่งที่เลียนแบบจากหินอ่อน ด้ านหน้ าทางเข้ าปราสาทเป็ นลานกว้ าง บ่ง บอกถึงความยิง่ ใหญ่ของกษัตริ ย์ฟรองซัวส์ที่ 1 ด้ านหลังเป็ นโบสถ์และที่ประทับของ กษัตริ ย์ ทางขึ ้นปราสาททําเป็ นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้ อนกัน อยูท่ ําให้ ขึ ้นและลงแยกจากกันได้ เป็ นอิสระ นําคณะชมส่วนที่เป็ นชันล่ ้ างเป็ นห้ อง ของพระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1 มีภาพสีนํ ้ามันประดับอยูม่ ากมาย, ห้ องเก็บราชรถของ กษัตริ ย์หลายพระองค์ที่เก็บรักษาอย่างดี ชันบนเป็ ้ นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุตา่ งๆ ที่เคยถูกใช้ ในปราสาทแห่งนี ้ มีห้องบรรทมของกษัตริย์ราชวงศ์และผู้ติดตาม พร้ อม ห้ องที่ใช้ จดั งานเลี ้ยงสังสรรค์ถดั ขึ ้นไปเป็ น ห้ องของราชินี พร้ อมภาพวาดที่วาดลง บนเนื ้อไม้ ชนบนสุ ั้ ดเป็ นระเบียงคล้ ายๆดาดฟ้ า สามารถมองเห็นยอดปราสาทอย่าง ชัดเจนและสวยงาม 3/7

Local www.mercure.com อังคาร Buffet (54 ก.ม.)

Local (320 ก.ม.) Chinese www.holidayinn.com พุธ Buffet (45 ก.ม.)

Local (59 ก.ม.)


16.00 น.

ออกเดินทางโดยรถโค้ ชสูก่ รุงปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหา (183 ก.ม.) นครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิง่ อีกทังยั ้ งเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ ในโลกสําหรับอีกหลายๆ คน 19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Chinese นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOVOTEL PARIS EST หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com วันที่ 6 พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารี ส - ช้ อปปิ ง้ พฤหัสบดี 07.30 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 08.30 น. นําท่านออกเดินทางสูพ่ ระราชวังฟองแตนโบล ตังอยู ้ ท่ างทิศใต้ ของกรุงปารี ส (66 ก.ม.) พระราชวังแห่งนี ้สร้ างก่อนศตวรรษที่ 12 พระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1 โปรดให้ บรู ณะและ สร้ างต่อเติมในหลาย ๆ ส่วนโดยช่างฝี มือชาวอิตาเลีย่ น ในสมัยพระเจ้ าหลุย ส์ที่ 14 จะเสด็จมาที่นเี่ พื่อล่าสัตว์เท่านัน้ หลังการปฏิวตั ใิ หญ่ในฝรั่งเศส นโปเลียนเรื อง อํานาจ และได้ ตกแต่งภายในพระราชวังเพื่อต้ อนรับสันตะปาปา และใช้ เป็ นที่พาํ นัก สําหรับส่วนที่เป็ น Small Apartment เพื่อใช้ สว่ นตัวกับมเหสี และ Grand Apartment เป็ นที่รับรองอย่างเป็ นทางการ หลังจากนันมี ้ การสร้ างพิพิธภัณฑ์จีน (Musee Chinois ) สําหรับรวบรวมสิง่ ละอันพันละน้ อยที่มาจากตะวันออก ผ่านเข้ า ในเขตพระราชฐานชันในจะเป็ ้ นลานที่มีชื่อว่า Cour des Adieux (กูร์ เดส์ ซาดีเยอ) เพื่อรํ าลึกถึงนโปเลียนกล่าวคําอําลาต่อกองทัพ ชมห้ อง Galarie Diane (กาลารี ดิ อาน) แสดงเรื่ องราวของไดอาน่า เทพแห่งการล่าสัตว์, ห้ องบรรทมของพระนางโจเซ ฟิ น, ห้ องบรรทมของนโปเลียน, ห้ องประชุมเสนาบดี และห้ องทรงงาน, ห้ องรับแขก ส่วนตัว ที่มีโต๊ ะเล็กโต๊ ะที่ นโปเลียนใช้ ลงนามสละราชสมบัติและยอมให้ เนรเทศไป ยังเกาะเอลบา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 14.00 น. นําท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสําอาง ที่ร้าน Duty Free Shop ที่มีสว่ นลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้ แล้ วมีเวลาให้ ทา่ นเลือกซื ้อ สินค้ าในห้ างแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ที่มีแบรนด์ชนนํ ั ้ าจากทัว่ ทุกมุมโลกเปิ ดให้ บริ การ ในห้ างแห่งนี ้ 18.30 น. รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOVOTEL PARIS EST หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com วันที่ 7 สนามบินชาร์ ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 10.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ล เดอ โกล ปารี ส เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ 13.40 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 05.55 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กําหนดวันเดินทาง เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2556

30 มี.ค. - 6 เม.ย. 2556 4 - 11 พฤษภาคม 2556

7 - 14 เมษายน 2556 11 - 18 พฤษภาคม 2556

20 - 27 เมษายน 2556 18 - 25 พฤษภาคม 2556

27 เม.ย. - 4 พ.ค. 2556 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2556 89,900.80,900.71,900.8,500.36,000.30,000.-

1 - 8 มิถนุ ายน 2556

8 - 15 มิถนุ ายน 2556

15 - 22 มิถนุ ายน 2556

22 - 29 มิถนุ ายน 2556

     

ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ราคาต่อท่าน ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ราคาต่อท่าน กําหนดวันเดินทาง เดือนมิถนุ ายน - เดือนสิงหาคม 2556 4/7


29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2556 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2556 24 - 31 สิงหาคม 2556      

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

13 - 20 กรกฎาคม 2556 10 - 17 สิงหาคม 2556

ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ราคาต่อท่าน ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ราคาต่อท่าน กําหนดวันเดินทาง เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2556

31 ส.ค. - 7 ก.ย. 2556 28 ก.ย. - 5 ต.ค. 2556 26 ต.ค. - 2 พ.ย. 2556      

6 - 13 กรกฎาคม 2556 3 - 10 สิงหาคม 2556

7 - 14 กันยายน 2556 5 - 12 ตุลาคม 2556

14 - 21 กันยายน 2556 12 - 19 ตุลาคม 2556

ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ราคาต่อท่าน ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ราคาต่อท่าน

20 - 27 กรกฎาคม 2556 17 - 24 สิงหาคม 2556 91,900.82,900.73,900.8,500.36,000.30,000.21 - 28 กันยายน 2556 19 - 26 ตุลาคม 2556 89,900.80,900.71,900.8,500.36,000.30,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 4 เมษายน 2556  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าบ้ านโมเน่ต์ / อนุสรณ์สถานที่เมืองก็อง / มงต์แซงต์มิเชล / ปราสาทชองบอร์ ด / ปราสาทเชอนองโซ / พระราชวังฟองแตนโบล  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะ ไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน  ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)  ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเทีย่ ว และคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุมถึง สุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่ เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและ เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หาก ท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม 5/7


การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัด จําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการเดินทาง หาก ท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

 คืนค่าทัวร์ ทงหมด ั้ หรื อ กรณีปิดกรุ๊ปแล้ ว คิดค่าเสียหายตามความเป็ นจริ ง  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไขNON-REFUND  หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือ ค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไข ของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อมกัน ถือ ว่าเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา อนุมตั ิวซี า่ จากสถานทูต บริษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง ชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง บริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัท ฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณา ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนๆ ั้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ เดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว 6/7


สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋ าแบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินอาทิ บริ การยกกระเป๋ าเข้ าห้ องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นที่ผ้ ู เดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ , การสูญหายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการ บินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ และบริ ษัทจะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระ ใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน (ในระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศเท่านัน้ ไม่รวมถึงในระหว่างทําการ บิน และการถูกโจรกรรม)

เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศฝรั่งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนาสูติ บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตาํ แหน่ ง, อัตรา เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมา ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมี จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด แต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

7/7

ROMANTIC FRANCE 8 DAYS  

ROMANTIC FRANCE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you