Page 1

ผู้คนทัว่ โลกรู้จกั ฝรั่งเศสในฐานะที่เป็ นดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรม และสวยงามด้ วยภาพของชายหาดที่สวยงาม แคว้ นนอร์ มงั ดี ชายฝั่ งทะเลตอนเหนือของฝรั่งเศสเป็ นที่ก่อกําเนิดศิลปะอิมเพรสชัน่ นิสม์ ความสัมพันธ์ของแคว้ นนี ้กับภาพเขียนเกิดขึ ้นในสมัยยุคปฏิวตั ิ อุตสาหกรรม มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint - Michel) ศาสนสถานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรป เทียบได้ กบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่ง กรุงโรม อยูบ่ นเกาะในเขตแคว้ นนอร์ มงั ดี สถานที่แห่งนี ้ได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 ปราสาทริ มฝั่ งแม่นํ ้าลัวร์ ทอี่ ลังการตระการตา แคว้ นซองตร์ มีพื ้นที่กว้ างขวางและมีอทุ ยานแห่งชาติอยูใ่ นความดูแลถึง 3 แห่ง บุคคล สําคัญของโลกสมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กษัตริ ย์ของฝรั่งเศสหลายพระองค์ คิดไม่ผิดเลยที่ตดั สินใจสร้ างคฤหาสน์ หรื อปราสาทไว้ ใน ดินแดนที่เขียวชอุม่ ด้ วยผืนป่ าและอุดมสมบูรณ์ด้วยสายนํ ้าของทีน่ ี่ ปราสาทที่สวยงามทรง คุณค่าทางศิลปะและมีชื่อเสียงหลายแห่งของ ฝรั่งเศส เช่น Chambord, Blois, Chenonceau ล้ วนยืนตระหง่านท้ าทายสายตานักท่องเที่ยว ถือเป็ นมรดกลํ ้าค่าของแคว้ นซองตร์ นครปารี สและอิล-เดอ-ฟรองซ์ นครแห่งแสงสี สวรรค์ของคูร่ ัก ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคย หยุดนิ่ง ทังหมดนี ้ ้ซึง่ เป็ นกระจกสะท้ อนความเป็ นฝรั่งเศส คือสมญานามเพียงส่วนเดียวของนครปารี สซึง่ ยังมีคําจํากัดความอื่นๆ อีก มากมาย... นอกจากนี ้ปารี สยังเป็ นเมืองทีม่ ีชีวติ ชีวาไม่มีวนั น่าเบือ่ จนสามารถเขียนถึงได้ เป็ นหนังสือเล่มใหญ่ทเี ดียว คุณจะได้ สมั ผัสกับ มนต์เสน่ห์ของนครแห่งนี ้ที่พร้ อมจะเป็ นปารี สของคุณ รสนิยม, สินค้ าคุณภาพ, กลิน่ อายฝรั่งเศส, สร้ างสรรค์อย่างเสรี และขนมปั งบาแก็ ตต์กรอบอร่อย ฝรั่งเศสมีภมู ิประเทศที่งดงามด้ วยธรรมชาติอนั หลากหลาย นักท่องเทีย่ วจะตื่นตาตืน่ ใจที่ได้ พบสิง่ ใหม่ๆ สุขใจที่ได้ ร้ ูจกั มิตร ต่างแดน สนุกสนานและประทับใจไม่ร้ ูลมื เราจะนําคุณไปพบกับดินแดนที่มีทกุ สิง่ ทีค่ ณ ุ ชื่นชอบและทุกคนต่างใฝ่ ฝั นที่จะไปเยือน EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

1


วันที่ 1 22.00 น. หมายเหตุ

วันที่ 2 00.05 น. 07.05 น.

12.30 น. 13.30 น.

19.00 น. วันที่ 3 08.00 น. 09.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สูส่ นามบินชาร์ ล เดอโกล กรุงปารี ส (ฝรั่งเศส) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก ในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ ้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ ปารี ส - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรํ าลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล ออกเดินทางสูก่ รุงปารี ส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 ถึงสนามบินชาร์ ลเดอโกล กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ ศุลกากรแล้ ว นําท่านออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านเล็ก ๆ ในชนบทที่ชื่อว่า จิแวร์ นี (Giverny) เพื่อชมบ้ านโมเนต์ ศิลปิ นอิมเพรสชัน่ นิสม์ที่โด่งดัง บ้ านสองชันหลั ้ งนี ้ปกคลุมไปด้ วยพืช พรรณไม้ นานาชนิด ห้ องและเฟอร์ นิเจอร์ ตา่ ง ๆ ภายในบ้ าน ยังคงสภาพเดิม ห้ องนัง่ เล่น, ห้ องนอน และห้ องครัวขนาดใหญ่ พร้ อมอุปกรณ์ทําครัวครบครันสะท้ อนให้ เห็นว่าโมเนต์เป็ นคนพิถีพิถนั ไฮไลท์ของบ้ านคือสวนสวย 2 แห่งอยูใ่ นที่เดียวกัน สวนไม้ ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศส “คลอส นอร์ แมนด์” (Clos Normand) และสวนไม้ นํ ้าขึ ้นมา คูก่ บั สวนไม้ ดอกเหมือนกับโมเนต์ตวัดปลายพูก่ นั ลงบนผ้ าใบ กลางสวนไม้ นํ ้ามีสระบัวที่ เป็ นต้ นกําเนิดของภาพเขียนชุดอันเลือ่ งชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้ อนบนพื ้นนํ ้าในสระ บัวเป็ นสิง่ ที่โมเนต์ชื่นชอบมาก เดินทางสูเ่ มืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้ นนอร์ มังดีบนฝั่ งแม่นํ ้าแซนน์ โมเนต์ใช้ ชีวิตอยูท่ ี่นี่ในปี ค.ศ.1892 เพื่อนําท่านชมมหาวิหารรูอ็ อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้ วาดภาพวิหารแห่งนี ้ในช่วงเวลาที่ตา่ งกัน โมเนต์ เปลีย่ นผ้ าใบทีใ่ ช้ วาดผืนแล้ วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลีย่ นตามไปด้ วย ภาพเขียนคอลเล็คชัน่ นี ้มีทงหมด ั้ 28 ภาพ จากนันไปชมสถานที ้ ส่ าํ คัญอีกแห่งหนึง่ ของ เมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ ค ซึง่ เป็ นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ คถูกเผาทังเป็ ้ น วีรสตรี ของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ ประหารชีวิตด้ วยการเผาทังเป็ ้ นเมื่ออายุได้ เพียง 19 ปี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองก็อง Caen ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนวกําแพงของปราสาทก็อง ที่ บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่งเรื องในครัง้ อดีต นําเข้ าชมอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลก Memorial de Caen ภายในจัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับการสู้รบในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มี อาคารกว่า 200,000 หลังถูกทําลาย ผู้คนเสียชีวิตนับแสนและบาดเจ็บอีกมากมาย การ จัดแสดงเรื่ องราวการยกพลขึ ้นบกในวันดีเดย์ ล้ วนแต่เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับแคว้ น นอร์ มงั ดีทงสิ ั ้ ้น ตลอดจนเรื่ องราวของผู้ที่ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกจนถึง ปั จจุบนั จากนันเดิ ้ นทางต่อสูเ่ มืองแซงต์มาโล St. Malo รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั OCEANIA HOTEL ST.MALO 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุม่ นํ ้าลัวร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านสูม่ งต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตงของศาสนสถานที ั้ ่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่ง หนึง่ ในยุโรปเทียบได้ กบั มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงโรม อยูบ่ นเกาะในเขตแคว้ นนอร์ มังดี สถานที่แห่งนี ้ได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอ ไอเฟลและพระราชวังแวร์ ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้ างมาหลายยุคหลายสมัย เปลีย่ นแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้ างจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหาร

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

ศุกร์

เสาร์

(135 ก.ม.)

Chinese (128 ก.ม.)

(168 ก.ม.) Local www.oceaniahotels.com อาทิตย์ Buffet (56 ก.ม.)

2


แซ็ง-ว็องดรี ย์ได้ สร้ างโบสถ์และอาคารขึ ้นใหม่เป็ นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตังอยู ้ บ่ น ฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สงู จากระดับนํ ้าทะเล 75 เมตร จากนันมี ้ การสร้ างต่อเติม หลายยุคหลายสมัย เมื่อครัง้ ที่แคว้ นนอร์ มงั ดีเจริ ญรุ่งเรื อง

12.00 น. 13.00 น. 19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองตูร์ Tours ในเขตแม่นํ ้าลัวร์ ทางตอนเหนือและแม่นํ ้าแชร์ ทางตอนใต้ มี ประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนาน จัตรุ ัสเมืองเก่า เรี ยงรายไปด้ วยบ้ านกึ่งไม้ ซุงที่สร้ างมา ตังแต่ ้ สมัยยุคกลาง เป็ นเมืองคลาสสิคที่นา่ ชมอีกเมืองหนึง่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ALLIANCE HOTEL TOURS 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.30 น.

16.20 น. 19.00 น. วันที่ 5 07.30 น. 08.30 น.

ตูร์ - ชาโตชองบอร์ ด - ชาโตเชอนงโซ - นัง่ รถไฟ TGV สูบ่ อร์ โด รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม รถโค้ ชนําคณะเดินทางสูช่ าโตชองบอร์ ด มหาปราสาทแห่งลุม่ นํ ้าลัวร์ มีแม่นํ ้าสายยาว ที่สดุ ของฝรั่งเศสคือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่ งมีปราสาทหรื อชาโต Chateau ของ กษัตริ ย์และเชื ้อพระวงศ์ ในจํานวนทังหมดชาโตชองบอร์ ้ ด Chambord นับเป็ นความ ปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว พระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1519 หลังนําทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลานเพื่อไว้ รับรองพระสหาย และไว้ เป็ นที่ประทับ เมื่อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์ โด ดาวินชี เป็ นผู้ร่างโครงสร้ าง ต่อมาภายหลังDominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงาน ได้ นําเค้ าโครงสร้ างนี ้ไปปรับปรุงเป็ นแบบ สมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี ้ตังอยู ้ ท่ า่ มกลางสวนป่ า ที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ ที่ ทําโครงและพื ้นเป็ นไม้ โอ๊ กจากป่ าบริ เวณปราสาท หลังคาและส่วนตกแต่งทีเ่ ลียนแบบ จากหินอ่อน ด้ านหน้ าทางเข้ าปราสาทเป็ นลานกว้ างบ่งบอกถึงความยิง่ ใหญ่ของ กษัตริ ย์ฟรองซัวส์ที่ 1 ด้ านหลังเป็ นโบสถ์ และที่ประทับของกษัตริ ย์ ทางขึ ้นปราสาททํา เป็ นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้ อนกันอยูท่ ําให้ ขึ ้นและลงแยกจากกันได้ เป็ นอิสระ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะเข้ าชมภายในชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau สร้ างบนฝั่ งแม่นํ ้าแชร์ และสร้ างมาก่อนหน้ าทีจ่ ะมีหลักฐานทางเอกสาร เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดย ฟิ ลแบรต์ เดอลอร์ ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ Menier ลักษณะของ สถาปั ตยกรรมของเชอนงโซ เป็ นแบบผสมระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิค และ สถาปั ตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้ น ลานด้ านหน้ าวางแบบลานปราสาทยุคกลาง ล้ อมรอบด้ วยคูนํ ้า ประตูทางเข้ าขนาดใหญ่ทําจากไม้ แกะสลัก ด้ านในเป็ นชาเปล โดด เด่นด้ วยหน้ าต่างประดับกระจกสี, ห้ องบรรทม, ห้ องกรี น เป็ นลักษณะศิลปะแบบโกธิค และเรอเนซองส์ ห้ องรับรอง, ห้ องบรรทมพระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้ องพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 และห้ องโถงตกแต่งด้ วยเพดานโค้ งสันที่มีหินหลัก แยกจากกันเป็ นเส้ นขาด ถือว่าเป็ น ห้ องที่แกะสลักที่สวยที่สดุ ห้ องหนึง่ ในการตกแต่ง แบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส เดินทางสูเ่ มืองบอร์ โด โดยรถไฟด่วน TGV รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PULLMAN BORDEAUX HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน บอร์ โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์ กาซอน รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําชมเมืองบอร์ โด Bordeaux เมืองหลวงของแคว้ นอากีแดน เป็ นเมืองท่าใกล้ ชาย ฝั่ ง มหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของฝรั่งเศส มีแม่นํ ้าการอนไหลผ่าน ออกสูม่ หาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองซูลกั -ซูร์-แมร์ เขตท่าเรื อปอร์ ตเดอลาลูน Port de la Lune ที่ได้ รับการแต่งตังให้ ้ เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 2007 ตังแต่ ้ ศตวรรษที่

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

Local (307 ก.ม.) Local www.alliance-hoteltours.com จันทร์ Buffet (79 ก.ม.)

Local (57 ก.ม.)

(349 ก.ม.) Local www.pullmanhotels.com อังคาร Buffet (38 ก.ม.)

3


12.00 น. 13.30 น

19.00 น. วันที่ 6 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 7 08.00 น. 09.00 น.

18 บอร์ โดมีชื่อเสียงและเป็ นแหล่งผลิตไวน์คณ ุ ภาพที่จดั อยูใ่ นกลุม่ AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึง่ ไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยูใ่ นกลุม่ นี ้ นําคณะเดินทางสู่ Pomerol เขตพื ้นที่การทําไร่องุ่นที่เล็กที่สดุ ในเมืองบอร์ โด ด้ วยเนื ้อที่การทําไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ นําท่านชมขันตอนการผลิ ้ ตไวน์ และ wine tasting ที่มีการผสมจากพันธุ์องุ่น ถึง 3 ชนิดได้ แก่ Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 7% จากนันนํ ้ าคณะเดินทางสูเ่ ขตพื ้นที่การผลิตไวน์อีกแห่งหนึง่ แซ็ง-เตมีลยี ง Saint-Emilion นับเป็ นเขตพื ้นที่ที่เก่าแก่ที่สดุ ของแคว้ น ซี่ง องค์การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นเขตมรดก โลกในปี 1999 ในฐานะทีเ่ ป็ นตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทศั น์ ไร่องุ่นประวัตศิ าสตร์ ที่ รักษาสภาพที่สวยงามจากอดีตถึงปั จจุบนั และยังคงทําการเพาะปลูกองุ่นที่ยงั คงรักษา คุณภาพองุ่น เพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับผลิตไวน์ในภูมิภาคไว้ ได้ เป็ นอย่างดี โดยมีการ กําหนดมาตรฐานการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด จากอดีตจนถึง ปั จจุบนั ไวน์แซ็งเตมีลยี ง ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นไวน์ที่มีคณ ุ ภาพเป็ นเลิศ มีรสชาติ นุม่ นวล สีสนั สดใส และบ่มได้ คณ ุ ภาพมากที่สดุ ของบอร์ โด ถึงแม้ วา่ จะมีการผลิตได้ เป็ นจํานวนน้ อยแต่คณ ุ ภาพที่ได้ นนกลั ั ้ บตรงกันข้ าม รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูเ่ มืองการ์ กาซอนในแคว้ นล็องก์ดอค - รูซียง Languedoc-Roussillon มี ที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปี เรเน่เป็ นฉากหลัง มีแสงแดดอันอบอุน่ เกือบ ตลอดปี เส้ นทางสายวัฒนธรรมที่สบื สานมาตังแต่ ้ ครัง้ ก่อนประวัติศาสตร์ จน ถึงยุค โรมันที่จะเห็นได้ จากร่องรอยของกําแพงเมือง และป้อมปราการอันแข็งแกร่งในยุคกลาง รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LES TROIS COURONNES 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน การ์ กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ ก - ท่อส่งนํ ้าโรมัน ปงต์ดกู าร์ - อาวีญง รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางผ่านเมืองมงเปลีเย่ เส้ นทางนี ้ร่มรื่ นสวยงามลัดเลาะผ่านไร่องุ่นสองข้ างทาง เรี ยงรายด้ วยต้ นไม้ เขตนี ้ปลูกองุ่นสําหรับทําไวน์กอร์ บีแยร์ และมีแนร์ ววั ซึง่ เป็ นไวน์แดง ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก แล้ วเข้ าสูเ่ มืองอาร์ ก Arles ชมสนามต่อสู้ของชาวโรมัน Arène d’Arles ความจุ 25,000 ที่นงั่ อายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี และโรงละครสมัยโรมัน (le théâtre antique) ได้ ขึ ้นบัญชีเป็ นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี 1981 เสน่ห์ของ เมืองนี ้เป็ นที่หลงใหลของแวนโก๊ ะ หรื อวินเซนต์ แวนโก๊ ะ ได้ มาพํานักอาศัยอยูใ่ นช่วงบัน้ ปลายของชีวิต รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ ขตหุบเขาแม่นํ ้าโรห์น แม่นํ ้าสายสําคัญของภูมิภาคนี ้ นําท่านไปชมปงต์ ดู การ์ Pont du Gard หนึง่ ในสิง่ มหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้ างเมือ่ 2000 ปี มาแล้ วคือทางส่ง นํ ้าซึง่ มีความยาว 275 เมตรสามารถส่งนํ ้าได้ 34.8 ล้ านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพาน ส่งนํ ้าจุดหนึง่ ในการส่งนํ ้าระหว่างเมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึง่ มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตรได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1985 จากนันเข้ ้ าสูเ่ มืองอา วีญง Avignon เมืองประวัติศาสตร์ ริมแม่นํ ้าโรห์น และเป็ นที่ตงของพระราชวั ั้ งของพระ สันตะปาปา Palais des Papes ที่ได้ ย้ายที่พาํ นักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309 – 1423 เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้ า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สาํ คัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มชี ื่อเสียงอันได้ แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1177 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL AVIGNON CENTER HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเทีย่ วชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมืองโบราณที่ตงอยู ั้ ่ บนภูเขาสูง ซึง่ ปั จจุบนั ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ของบ้ านเรื อน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและ

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

Local (336 ก.ม.)

Local www.hoteldestroiscouronnes.com พุธ Buffet (222 ก.ม.)

Local (61 ก.ม.) .

Local www.novotel.com พฤหัสบดี Buffet (102 ก.ม.) 4


12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 8 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น. 19.00 น. . วันที่ 9 07.00 น.

วัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น “หนึง่ ใน หมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส” แล้ วเดินทางต่อสูเ่ มืองเอ็กซองโพรวองซ์ Aix-enProvence ในอดีตเคยมีฐานะเป็ นถึงเมืองหลวงของแคว้ นโพรวองซ์ เป็ นศูนย์ กลางของ อํานาจ ปั จจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่มชี ื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ที่มีความเก่าแก่ ถึง 600 ปี ถนนมิราโบ le cour Mirabeau เป็ นที่ตงของร้ ั้ านค้ าหรูและร้ านกาแฟสไตล์ ฝรั่งเศส เมืองนี ้โด่งดังจากภาพวาดภูเขาแซงก์ วิกตัวร์ Saint Victoire ที่มีชื่อเสียงใน ด้ านความงดงามของภูมิทศั น์ ผลงานของศิลปิ นชื่อก้ องโลก ปอล เซซาน Paul Cézanne ที่มีถิ่นกําเนิดในเมืองนี ้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองกราซ Grasse หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกนํ ้าหอม” เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมโรงงานผลิตนํ ้าหอมที่ก่อตังขึ ้ ้นมาตังแต่ ้ สมัยศตวรรษที่ 16 ชม กระบวนการผลิตนํ ้าหอมด้ วยการสกัดและการกลัน่ ตลอดจนห้ องจัดนิทรรศการ แสดง ประวัติความเป็ นมาของการผลิตนํ ้าหอม และคอลเล็กชัน่ ขวดนํ ้าหอมต่าง ๆ อย่าง มากมาย แวะเทีย่ วชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติที่จดั ขึ ้นประมาณ เดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลัง่ ไคล้ ดาราแล้ วละก็พลาดไม่ได้ ที่กบั การวัดรอย มือดาราคนโปรดที่หน้ าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหล่าดาราชื่อดัง ทังหลายได้ ้ ประทับรอยมือไว้ ให้ เป็ นที่ระลึก เมืองคานส์ยงั เต็มไปด้ วยโรงแรมหรูหราริ ม ชายหาดริ เวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La Promenade de la Croisette นอกจากนี ้ยังมีทา่ จอดเรื อยอร์ ชลํางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐี ทงหลายด้ ั้ วย แล้ วเข้ าสูเ่ ขตริเวียร่าที่โด่งดังของฝรั่งเศส โดยมี เมืองนีซ Nice มีความใหญ่เป็ นอันดับห้ าของประเทศริ มฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SPLENDID NICE 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี) รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูร่ ัฐโมนาโก หรื อไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน หลังจากการเปลีย่ น แปลงกฎหมายทําให้ เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็ นเมืองหลวงแห่งการพนัน ของยุโรปซึง่ เศรษฐี นิยมมาเที่ยวกัน นําท่านเข้ าสัมผัสกับความหรูหราภายในบ่อน คาสิโนมองติกาโล เที่ยวชมโมนาโกเมืองที่ตงอยู ั ้ ท่ า่ มกลางท้ องทะเลสวย, หมูต่ กึ ระฟ้ า และทิวเขาอันงดงาม ชมมหาวิหารที่เคยใช้ จดั งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้ าหญิง เกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรี ผ้ สู งู ศักดิ์ ที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาว ธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ นเจ้ าหญิงในราชวัง วันนี ้เธอเป็ นตํา นานทีไ่ ม่ใช่เพียง เจ้ าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนําพาชื่อเสียงให้ โมนาโคเป็ นที่ร้ ูจกั ด้ านสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกุศลต่าง ๆ มากมาย แล้ วไปถ่ายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้ าชายแห่งรัฐสร้ างขึ ้นบนส่วนที่เป็ นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทัศน์ อันงดงาม แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ทขี่ นาบด้ วยท่าเรื อสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรื อยอร์ ชอันหรูหราแสดงถึงความมัง่ คัง่ และรํ่ ารวยของดินแดน แห่งนี ้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รถโค้ ชนําเข้ าสูใ่ จกลางเมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชัน่ ที่สาํ คัญเมืองหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL RADISSON BLU MILAN 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน มิลาน - ดูโอโม - สนามบินมาเพนซ่า (มิลาน) - เดินทางกลับกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

Local (208 ก.ม.)

Chinese www.splendid-nice.com ศุกร์ Buffet (20 ก.ม.)

Local (306 ก.ม.) Asian www.radissonblu.com เสาร์ Buffet

5


08.00 น.

นําท่านชมดูโอโม มหาวิหารทีม่ ีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรปและอันดับสีข่ องโลก สร้ างขึ ้นตามสไตล์โกธิคมีหลังคายอดเรี ยวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้ หินอ่อน จากทุกยุคทุกสมัยกว่า 3,200 ชิ ้น ในยุครุ่งเรื องสุดขีด ซึง่ นับเป็ นสิง่ บ่งบอกให้ เห็นถึง ความแปลกแยก ระหว่างเมืองมิลานกับเมืองอื่นๆ ของอิตาลี นอกจากนี ้มิลานยังได้ ชื่อ ว่ามีสถานที่สาํ คัญระดับสุดยอดของโลกอันได้ แก่ อาคารแกลลอเรี ยวิคเตอร์ เอ็มมานู เอ็ล ซึง่ เป็ นห้ างอันเก่าแก่ ศูนย์รวมสินค้ าแบรนด์เนมอันทันสมัย “โรงละครสกาล่า” โรง ละครโอเปร่าบนจัตรุ ัสเดลลา สกาลา บันทึกภาพกับรูปปั น้ ของศิลปิ นเอก ลีโอนาโด ดาวินชี 11.00 น. นําท่านเดินทางสูส่ นามบินมาเพนซ่า เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ 14.05 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 941 วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 05.55 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กําหนดวันเดินทาง เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2557 21-30 มี.ค.2557 28 มี.ค.- 06 เม.ย.2557 04-13 เม.ย. 2557 11-20 เม.ย. 2557 18-27 เม.ย. 2557 25 เม.ย.- 04 พ.ค. 2557 02-11 พ.ค. 2557 09-18 พ.ค. 2557 16-25 พ.ค. 2557 23 พ.ค.-01 มิ.ย. 2557 30 พ.ค.-08 มิ.ย.2557 06-15 มิ.ย.2557 13-22 มิ.ย.2557 20-29 มิ.ย.2557 27 มิ.ย.-06 ก.ค.2557 04-13 ก.ค.2557 11-20 ก.ค.2557 18-27 ก.ค.2557 25 ก.ค.-03 ส.ค.2557 01-10 ส.ค. 2557 08-17 ส.ค.2557 15-24 ส.ค.2557 22-31 ส.ค.2557 29 ส.ค.-07 ก.ย.2557 05-14 ก.ย.2557 12-21 ก.ย.2557 19-28 ก.ย.2557 26 ก.ย.-05 ต.ค.2557 03-12 ต.ค.2557 10-19 ต.ค.2557 17-26 ต.ค.2557 24 ต.ค.- 02 พ.ย.2557 31 ต.ค.-09 พ.ย.2557 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางระหว่ างวันที่ 21,28 มีนาคม และเดือนเมษายน – ตุลาคม 2557 (ยกเว้ นช่ วงสงกรานต์ )  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 109,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 98,500. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 88,500. พักห้ องเดี่ยว (Single Supplement) จ่ายเพิม่ ท่านละ 14,500.17,500. พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ ท่านละ -37,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ -30,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางระหว่ างวันที่ 11-20 เมษายน 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 114,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 103,500. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 92,500. พักห้ องเดี่ยว (Single Supplement) จ่ายเพิม่ ท่านละ 14,500.17,500. พักห้ องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิม่ ท่านละ -42,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ -34,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ ค่าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ  อนุสรณ์สถานรํ าลึกสงครามโลก / มงต์แซงต์มเิ ชล / ปราสาทชองบอร์ ด / ปราสาทเชอนองโซ / เทสติ ้งไวน์ /  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

6


ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีทา่ นมี ข้ อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน  ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)  ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิด จากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับ จากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 - วันเดินทาง หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรื อ หัก 75% ของค่าทัวร์ NO SHOW  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่าน สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้ EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

7


        

HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 - วันเดินทาง หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์ HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรื อ หัก 75% ของค่าทัวร์ NO SHOW  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่าน สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วย เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการ ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทาง สถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป  บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า ก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ น สุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของ ท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการ กระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของ สายการบินเท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

8


โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม  โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี ้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่ สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดใน ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใด ให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ เดินทาง  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

9


หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น หมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้

เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศฝรั่งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ (ในการยื่นคําร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่ศนู ย์ยื่นคําร้ องวีซา่ ฝรั่งเศสด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่ า่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตรา เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมา ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน  สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝาก ทุกหน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ จี ะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มีเลขที่เล่ มของ สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่ มีการเข้ าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมีจํานวนไม่ตาํ่ กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือ รับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป ยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุภาพ ทังนี ้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR36_BEST OF FRANCE 10 DAYS (Revise 24/01/2014)

10

Best of France 10 days  
Best of France 10 days  

ผู้คนทั่วโลกรู้จักฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรม และสวยงามด้วยภาพของชายหาดที่สวยงาม แคว้นนอร์มังดี ชายฝั่งทะเลตอนเหนือของฝรั...

Advertisement