Page 1

วันที่ 1 22.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - สูส่ นามบินแมดริ ด (สเปน) พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย พบเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกใน เรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัว หน้ า ทัว ร์ มี สิท ธิ์ ใ นการเปลี่ย นโปรแกรม และไม่ส ามารถคื น เงิ น 1/9

ศุกร์


วันที่ 2 00.05 น. 08.00 น.

ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่าน ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

แมดริ ด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - ปูเอต้ า เดอโซล ออกเดินทางสูแ่ มดริ ด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 948 ถึงสนามบินแมดริ ด หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว รถโค้ ช นําคณะเข้ าสูเ่ มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตังแต่ ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสม ผสานของ 3 วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลาม และฮีบรู ตัวเมืองตังอยู ้ ่บนหน้ าผา สูงเบื ้องล่างล้ อมรอบไปด้ วยแม่นํ ้าตาโฆ เหมาะแก่การป้องกันการรุ กรานจาก ข้ าศึก เริ่ มต้ นการเที่ยวชมเมืองจากบนเนินเขา ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ชาว โรมันสร้ างขึ ้นเพื่อปกปั กษ์ รักษาเมือง แล้ วเข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่าทุก ๆ แห่งของเมือง ท่านจะได้ ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมแบบอารบิค, มูเด ฆาร์ , กอธิค และเรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้ แล้ ว สิ่งที่ต้องแวะชมคือมหา วิหารโตเลโด้ สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึง่ ของโลก ใช้ เวลาสร้ างยาวนานเดิมมุสลิมใช้ เป็ นสุเหร่ า ต่อมาได้ ก่อสร้ างรู ปทรงแบบกอธิค ในปี 1226 และเพิ่มศิลปแบบมูเดฆาร์ บาร็ อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็ จ สมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา นับเป็ นมรดกแสดงความเป็ นเมืองศาสนาของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้ แกะสลักและภาพสลัก หินอ่อน อีกด้ านหนึง่ ท่านจะเห็นอัลคาซาร์ เป็ นผลงานของสถาปนิกระดับสุด ยอดในสมัยศตวรรษที่ 16 ได้ รับการบูรณะและเป็ นพิพิธ ภัณฑ์ใน ชมไฮไลท์ของ เมือง แล้ วมีเวลาให้ ท่านหาซื ้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็ นงานฝี มือที่ร้ ู จกั กันดี มีชื่อเสียงของนครโตเลโด้ คือดาบและมีดเหล็ก กล้ าแบบเคลือบดําฝั งเงิน ทอง และลวดทองแดง นอกจากนี ้ยังมีงานเซรามิคทุกประเภทให้ ท่านได้ สะสม เป็ นของประดับบ้ านอีกด้ วย

เสาร์ (75 ก.ม.)

13.00 น. 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ก่อนอําลาเมืองแวะจุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ ทงเมื ั ้ อง ซึง่ เป็ น ทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (EI Greco) ได้ จําลองลงในแผ่น ภาพที่งดงามยิ่งกว่าของจริ งแล้ วเดินทางกลับสูก่ รุ งแมดริ ด เป็ นเมืองหลวงที่อยู่ สูงที่สดุ ของยุโรป (600 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล) เป็ นที่ร้ ูจกั ครัง้ แรกของชาว อาหรับว่า มาการิ ด อิสระให้ ช้อปปิ ง้ ย่าน Serrano ที่มีสินค้ าแบรนด์เนมชันนํ ้ า อาทิ นาฬิกาชื่อดังจากสวิตเซอร์ แลนด์, กระเป๋ าและเครื่ องแต่งกายฝรั่งเศส และ อิตาลี ตามอัธยาศัย

Local

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU MADRID PRADO HOTEL หรื อเทียบ เท่า ในระดับเดียวกัน เที่ยวกรุ งแมดริ ด - พระราชวังหลวง - ปลาซ่า มายอร์ - นัง่ รถไฟด่วนสูเ่ มืองบาร์ เซโลน่า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเที่ยวชมเมืองเก่าแก่นบั พันปี ตังอยู ้ ่ใจกลางแหลมไอบีเรี ยน เป็ นเมือง หลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ผ่านชม “นํ ้าพุซีเบเลส” (Cibeles Fountain) ที่สร้ างอุทิศให้ แก่เทพธิดาซีเบลีน และอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ “ที่ทําการ ไปรษณีย์” แล้ วชม “ประตูชยั ” (Puerta de Alcala) ที่สร้ างถวายพระเจ้ าชาร์ ลที่ 3 พาเข้ าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real) ของกษัตริ ย์ฮวนคาลอส ตังอยู ้ ่บน เนินเขาริ มฝั่ งแม่นํ ้าแมนซานาเรส มีความสวยงามโอ่อา่ อลังการไม่แพ้ พระราชวัง

Chinese www.radissonblu.com

วันที่ 3 08.00 น. 09.00 น.

2/9

อาทิตย์ Buffet


13.00 น. 14.00 น. 19.30 น. วันที่ 4 07.30 น. 08.30 น.

13.00 น. 14.00 น.

อื่น ๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรี ยบเทียบความใหญ่โตของ พระราชวังแวร์ ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี ้จึงถูกสร้ างด้ วยหินทังหลั ้ งในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์ บาร็ อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบ ด้ วยห้ องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้ อง ซึง่ นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงาม แล้ ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนันรวมทั ้ งสิ ้ ่งของมี ิ ค่าต่าง ๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬกา, หนังสือ, เครื่ องใช้ , อาวุธ ฯลฯ แล้ วพาท่าน ไปชมปลาซา เดอ เอส ปั นญา (Plaza de Espana), อนุสาวรี ย์เซอร์ แวนเตส กวี เอกชาวสเปน ที่ตงอยู ั ้ ่เหนืออนุสาวรี ย์ดอนกิโฮเต้ และซันโซปั นซา ใน สวนสาธารณะ, ปลาซ่า มายอร์ จตุรัสหลวง ศูนย์กลางเมืองอันเก่าแก่ ถูก สถาปนาขึ ้นในปี ค.ศ. 1620 เขตปูเอต้ า เดล ซอล หรื อประตูพระอาทิตย์ จัตรุ ัส ใจกลางเมือง ซึง่ นอกจากจะเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ ว ยังเป็ น ศูนย์กลางรถไฟใต้ ดนิ และรถเมล์ทกุ สาย และยังเป็ นจุดตัดของถนนสายสําคัญ ของเมืองที่หนาแน่นด้ วยร้ านค้ ามากมาย และห้ างสรรพสินค้ าใหญ่อีกด้ วย และ ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปคูก่ บั อนุสาวรี ย์หมีกบั ต้ นมาโดรนาอันเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ Atocha AVE สูบ่ าร์ เซโลน่า เมืองที่โด่งดังของแคว้ นกาตาลุญญ่า ทางตอนเหนือของสเปน รถไฟความเร็ วสูง ใช้ เวลาในการเดินทางเพียง 2.30 ช.ม. (กระเป๋ าใบใหญ่ไปกับรถโค้ ช)

Chinese

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HILTON BARCELONA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน บาร์ เซโลน่า - ซิตี ้ออฟเกาดี ้ - ซากราด้ าแฟมิเลีย - สนามกีฬากัมป์นูว์ - บารี โกธิค - ถนนลา ลัมบรา - ระบําฟลามิงโก้ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมเมืองของเกาดี ้ ที่ชาวบาร์ เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อเรี ยกหนึง่ ว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้ พบกับงานสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่าคือ กาซ่า บัตโย ที่เกาดี ้ออกแบบให้ กบั เศรษฐี สิ่งทอในบาร์ เซโลน่า อีกหนึง่ แห่งที่น่าชมคือ กาซา มิลา เกาดี ้ ออกแบบให้ กบั นักธุรกิจผู้มงั่ คัง่ ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความ มัง่ คัง่ , ความคิดสร้ างสรรค์ ซึง่ ถือเป็ นแฟชั่นในยุคนัน้ แล้ วไปชมสวนสาธารณะ เกวล (Park Guell) เป็ นหนึง่ ในงานสุดรักสุดหวงที่เกาดี ้อุทิศให้ กบั ชาวเมือง ออกแบบตังแต่ ้ ปีค.ศ. 1900 - 1914 สถานที่สดุ ท้ ายของเกาดี ้คือการเข้ าชม โบสถ์ซากราด้ า แฟมิเลีย ที่ยงั คงสร้ างไม่เสร็ จจนถึงปั จจุบนั ความพิเศษในงาน ของเกาดี ้ คือการรวบรวมรู ปทรงและพื ้นผิวต่าง ๆ ในธรรมชาติมาใช้ และ สะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของยอดเขา และความสูงของมองต์เซร์ ราต แล้ ว

Local www3.hilton.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเช้ าชมสนามฟุตบอลเอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์ เซโลน่า ทีมฟุตบอลลาลี กา ของสเปนที่โด่งดังที่สดุ และมีแฟนคลับทัว่ โลกกว่า 50.3 ล้ านคน เป็ นอันดับ 1 เหนือทีมเรี ยล มาดริ ด และทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แล้ วขึ ้นสูย่ อดเขามอนต์ จูอิก ชมความสวยงามของตัวเมือง อีกทังยั ้ งเป็ นที่ตงของสถานที ั้ ่จดั งานกีฬา โอลิมปิ กในปี ค.ศ. 1992 จากนันเข้ ้ าสูเ่ ขตเมืองเก่าย่านบารี โกติก หรื อย่านโกธิก สถาปั ตยกรรมในย่านนี ้เสร็ จสมบูรณ์ในยุคทองของโกธิค คือระหว่างศตวรรษที่ 13-15 อีกทังร่้ องรอยของพวกโรมันที่ยงั เหลืออยู่จะเห็นได้ จากกําแพงเมือง โบราณ ชมมหาวิหารของบาร์ เซโลนา ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ผ่านไป ย่านนี ้มี ถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวิตชีวามากที่สดุ ในบาร์ เซโลน่า มีทงสิ ั ้ นค้ า นานาชนิด, แผงดอกไม้ , ศิลปิ นเร่ , และละครใบ้ คอยเชื ้อเชิญให้ นกั ท่องเที่ยว เดินชมอย่างไม่ร้ ู เบื่อ จุดเริ่ มต้ นถนนเส้ นนี ้อยู่ที่จตั รุ ัสกาตา ลุนญา และปลายสุด

Chinese

3/9

จันทร์ Buffet


18.45 น.

วันที่ 5 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 6 07.30 น. 08.30 น.

12.30 น. 13.30 น.

19.00 น.

ของถนนเป็ นอนุสาวรี ย์โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมูเ่ กาะเวสต์ อินดีส รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านชมระบําฟลามิงโก้ ที่ สวยงามสนุกสนานเร้ าใจ นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HILTON BARCELONA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน บาร์ เซโลน่า - ราชรัฐอันดอร์ รา - ช้ อปปิ ง้ สินค้ าในเมืองปลอดภาษี - การ์ กาส ซอน - เมืองสวยบนป้อมปราการสูง รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูอ่ นั ดอร์ รา-ลาเวลลา เมืองหลวงของประเทศอันดอร์ รา หรื อ ราชรัฐ อันดอร์ รา เป็ นรัฐปลอดภาษี มีรายได้ หลักมาจากการท่องเที่ยว ตังอยู ้ ่บน เทือกเขาพิเรนีส ระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปน อุตสาหกรรมหลัก ของเมืองคือด้ านการท่องเที่ยว และเป็ นแหล่งจําหน่ายสินค้ าปลอดภาษี นานา ชนิดให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูเ่ มืองการ์ กาสซอน ในแคว้ นล็องก์ดอค-รู ซียง (LanguedocRoussillon) มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปี เรเน่เป็ นฉากหลัง มี แสงแดดอันอบอุน่ เกือบตลอดปี เส้ นทางสายวัฒนธรรมที่สบื สานมาตังแต่ ้ ครัง้ ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคโรมัน ที่จะเห็นได้ จากร่ องรอยของกําแพงเมืองและ ป้อมปราการอันแข็งแกร่ งในยุคกลาง นําท่านชมป้อมปราการที่บรู ณะใหม่หมด ในปี ค.ศ. 1853 โดยสถาปนิกเออแฌน วียอเล-เลอ-ดุ๊ก และยังได้ รับการขึ ้น ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE CARCASSONNE HOTEL หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน การ์ กาสซอน - อาร์ ก - ปงต์ดกู าร์ - ชาโตเนิฟดูปาบ - อาวีญง รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูเ่ มืองเมืองอาร์ ก (Arles) เมืองประวัติศาสตร์ ที่ยงั คงเหลือสนามต่อสู้ ของชาวโรมัน Arène d’Arles ความจุ 25,000 ที่นงั่ สร้ างเมื่อ 80 ปี ก่อน คริ สตกาล ที่มีสภาพสมบูรณ์ และโรงละครสมัยโรมัน (le théâtre antique) ได้ ขึ ้นบัญชีเป็ นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี 1981 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ ขตหุบเขาแม่นํ ้าโรห์น แม่นํ ้าสายสําคัญของภูมิภาคนี ้ ผ่านชมไร่ องุ่นที่ มีชื่อเสียงชาโตเนิฟ-ดูเปบ ไร่ องุ่นที่เลื่องชื่อในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง แล้ ว นําท่านไปชมปง ดู การ์ (Pont du Gard) หนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้ าง เมื่อ 2000 ปี มาแล้ ว คือทางส่งนํ ้าซึง่ มีความยาว 275 เมตร สามารถส่งนํ ้าได้ 34.8 ล้ านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพานส่งนํ ้าจุดหนึง่ ในการส่งนํ ้าระหว่าง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึง่ มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ น มรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1985 จากนันเข้ ้ าสูเ่ มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ ริมแม่นํ ้าโรห์น (Rhône) และเป็ นที่ตงของพระราชวั ั้ งของพระ สันตะปาปา (Palais des Papes) ที่ได้ ย้ายที่พํานักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ. 1309 - 1423 เป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้ า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ สําคัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียง คือ สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง (Pont d’Avignon) สร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1177 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 4/9

Local www3.hilton.com อังคาร Buffet (192 ก.ม.)

Thai (157 ก.ม.)

Local www.mercure.com พุธ Buffet (223 ก.ม.)

Chinese (54 ก.ม.)

Local


วันที่ 7 06.30 น.

13.00 น. บ่าย

19.00 น. 20.00 น.

วันที่ 8 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. บ่าย

นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน รถไฟด่วน TGV สูน่ ครปารี ส - พระราชวังแวร์ ซายน์ - ขึ ้นหอไอเฟล รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะนัง่ รถไฟ TGV สูน่ ครปารี ส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง วิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง คณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du Lyon รถโค้ ชท้ องถิ่นรอรับคณะพร้ อม สัมภาระ แล้ วนําคณะเดินทางสู่ภตั ตาคาร

www.novotel.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่างจาก จุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ าชมความงามของ พระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพได อาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วย ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําคณะขึ ้นสูช่ นั ้ 2 ของหอไอเฟล แสงไฟระยิบระยับทําให้ หอแห่งนี ้โดดเด่นเป็ น สง่า ชมมหานครปารี สท่ามกลางแสงไฟอันตระการตา สมกับสมญานามว่า City of light

Chinese (20 ก.ม.)

นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT PARIS SAINT DENIS HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เที่ยวชมมหานครปารี ส - พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ - อิสระช้ อปปิ ง้ - Dinner Cruise รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเที่ยวชมกรุ งปารี ส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหานคร ทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง อีกทังยั ้ งเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ ในโลกสําหรับอีกหลาย ๆ คน นําท่านชมทิวทัศน์ของหอไอเฟล, โบสถ์แองวาลีด, มหาวิหารนอร์ ทเตรอ ดาม ซึง่ ใหญ่และน่าชมที่สดุ ของยุโรป, ประตูชยั (Arc de Triomphe), จัตรุ ัส คองคอร์ ด, ถนนชองป์เอลิเซ่, โรงละครโอเปร่ า ล้ วนเป็ นสถานที่สําคัญคูบ่ ้ าน คู่ เมือง เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ (Musée du Louvre) เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะอัน ตังอยู ้ ่ในกรุ งปารี ส ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ,เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ซึง่ ได้ เปิ ดให้ สาธารณะชนเข้ าชมตังแต่ ้ ค.ศ. 1793มี ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็ น พระราชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่จดั แสดง และเก็บรักษาผลงานทาง ศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจํานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเล โอนาร์ โด ดาวินชี หรื อภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch ในปี พ.ศ. 2549 พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ มีผ้ มู าเยี่ยมชมเป็ นจํานวน 8.3 ล้ านคนทําให้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีผ้ มู าเยี่ยมชมมากที่สดุ ในโลกและยังเป็ นสถานที่ที่มี นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สดุ ในกรุ งปารี ส รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระครึ่งวันให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสําอาง ณ ร้ าน Duty Free Shop ที่มีสว่ นลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านัน้ ก่อนที่จะ

www.marriott.com

5/9

พฤหัสบดี Buffet (689 ก.ม.)

Local

ศุกร์ Buffet

Thai


มีเวลาให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เป็ นการส่งท้ ายใน Galeries Lafayette ห้ างสรรพสินค้ า ชื่อดังของกรุ งปารี ส ที่มากมายไปด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมของฝรั่งเศส 18.15 น. นําท่านสัมผัสบรรยากาศการล่องเรื อแม่นํ ้าแซนน์ พร้ อมรับประทานอาหารคํ่า Dinner Cruise บนเรื อ Bateaux Parisiens นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT PARIS SAINT DENIS www.marriott.com HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน วันที่ 9 สนามบินชาร์ ลเดอโกล - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ เสาร์ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 09.30 น. นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน 13.30 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931 วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ อาทิตย์ 06.30 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ) กําหนดวันเดินทาง 28 มี.ค.-6 เม.ย. 57 18-27 เม.ย. 57 25 เม.ย.-4 พ.ค. 57 2-11 พ.ค. 57 9-18 พ.ค. 57 16-25 พ.ค. 57 23 พ.ค.-1 มิ.ย. 57 30 พ.ค.-8 มิ.ย. 57 6-15 มิ.ย. 57 13-22 มิ.ย. 57 20-29 มิ.ย. 57 27 มิ.ย.-6 ก.ค. 57 4-13 ก.ค. 57 11-20 ก.ค. 57 18-27 ก.ค. 57 25 ก.ค.-3 ส.ค. 57 1-10 ส.ค. 57 8-17 ส.ค. 57 15-24 ส.ค. 57 22-31 ส.ค. 57 29 ส.ค.-7 ก.ย. 57 5-14 ก.ย. 57 12-21 ก.ย. 57 19-28 ก.ย. 57 26 ก.ย.-5 ต.ค. 57 3-12 ต.ค. 57 10-19 ต.ค. 57 17-26 ต.ค. 57 24 ต.ค.-2 พ.ย. 57 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 116,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 104,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 92,900.13,500. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room) -38,500. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ -32,500. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ ค่าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556  ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าพระราชวังหลวง (Palacio Real) / ค่าเข้ ามหาวิหารโตเลโด้ / ค่าเข้ าชมโบสถ์ซากราด้ า แฟมิเลีย / ค่าเข้ า ชมสนามกีฬากัมป์นูว์ / ค่าเข้ าชมการแสดงระบําฟลามิงโก / ค่ารถไฟ 2nd Class TGV สูม่ หานครปารี ส / ค่าเข้ า ชมพระราชวังแวร์ ซายน์ / ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ / ค่าลิฟท์ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่าล่องเรื อ Dinner Cruise Bateaux Parisiens  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุ ณา ดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)  ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุม ถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว 6/9


 – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง ทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการ เดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือน เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้

ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่าน สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม กําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่า เปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี 7/9


ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม กันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ ว กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป  บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบจาก กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์ เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิด กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบิ นสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการ บินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม  โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี ้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่ เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่ 8/9


สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ เดินทาง  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่ คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศสเปนผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศสเปน) อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติ บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางานตามปกติหลังครบ กําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุด บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดตรงกับหนังสือรับรองจากทางธนาคาร โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี ้ ้ควรเลือกเล่ม 9/9


      

ที่มีการเข้ าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือ รับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสําเนาบัตรนักเรียน/ นักศึกษา กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง ไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุภาพ ทังนี ้ ้บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

10/9

Spain France country road 10 days  

เมืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน

Advertisement