Page 1

EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

1


ไอซ์แลนด์ ประเทศที่ ได้รับการยกย่องให้เป็ นประเทศที่ คุม้ ค่ าในการท่องเที่ ยวอันดับ 1 ของโลก โดยนิ ตยสารด้านการ ท่องเที่ยวประจําปี 2009 ฉากอันสวยงามและประทับใจจากภาพยนตร์ เรื่ อง James Bond 007 ตอน Die another Day และ A View to a Kill รวมทั้งภาพยนตร์ แอคชัน่ อย่าง Tomb Raider เป็ นที่กล่าวขวัญถึงดินแดนแห่ งนี้ “สาธารณรัฐไอซ์แลนด์" มี ภูมิประเทศและธรรมชาติ งดงามได้อย่างน่ าอัศจรรย์ นักเดิ นทางทัว่ โลกยังทึ่ งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมื อน ภูมิ ประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อีกอย่างหนึ่ งคื อธารนํ้าแข็ง (Glacier) ที่ ปกคลุมพื้นที่ กว่า 11,800 ตารางกิ โลเมตร หรื อ ประมาณ 11.5% ของพื้นที่ท้ งั หมดและมีธารนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นักถ่ายภาพโปรดปรานที่จะบันทึกภาพสวย นอกจากนี้ ไอซ์แลนด์ยงั มีอากาศดี บริ สุทธิ์ ที่ สุดในโลก เนื่ องจากใช้พลังงานธรรมชาติ เป็ นส่ วนใหญ่ อุณหภูมิอบอุ่นจาก อิทธิ พลของกระแสนํ้าอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็ นดินแดนแห่ งธรรมชาติอนั งามพิสุทธิ์ ยูโร เปี้ ยน ฮอลิเดย์ ภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในการดูแลท่าน ท่องเที่ยวอย่างมีความสุ ข และสัมผัสประสบการณ์อนั น่าประทับใจ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ อย่างพิถีพิถนั สมกับคําว่าทัวร์มืออาชีพอย่างแท้จริ ง 28 ธ.ค.56 กรุ งเทพฯ – ออสโล (นอร์เวย์) เสาร์ พร้ อ มคณะที ่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ ประตู 3 เคาน์ เ ตอร์ D16-19 สายการบิ น 22.30 น. ไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก 29 ธ.ค.56 ออสโลว์ – เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์) – อาบน้ าแร่ บลูลากูน อาทิตย์ 00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 950 07.25 น. ถึงสนามบินการ์ ดเดอมูน กรุ งออสโล ประเทศนอร์ เวย์ นําท่านผ่า นการตรวจ หนังสือเดินทางออกเดินทางต่อสูก่ รุ งเรกยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการ บิน NORWEGIAN AIR 10.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน NORWEGIAN AIR เที่ยวบินที่ DY 1170 11.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรคยาวิค(อ่าวแห่งควัน)เนื่องจากควันไอนํ ้าที่พวยพุ่งขึ ้นมาจากบ่อนํ ้าร้ อน นอกจากนี ้ยังมีตํานานไวกิ ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดน แถบนี ้มาก่อน 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local บ่าย นําคณะเข้ าสูบ่ ลูลากูน หรื อ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับ โลกและโด่งดังที่สดุ ของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการ มาเยื อนสถานที่แห่งนี ้ เชิญท่านอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติเพื่ อการบํ ารุ งผิ วพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้ จริ ง 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai นําคณะเข้ าสู่ที่พกั RADISSON SAS HOTEL SAGA 4* หรื อเทียบเท่าใน www.radissonblu.com ระดับเดียวกัน 30 ธ.ค.56 โกลเดนเซอร์เคิล – ซิ งเควลลีร์ – น้ าพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ าตกกูลฟอสส์ จันทร์ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 09.00 น. นํ าท่ านเที่ ย วชมความมหัศจรรย์ เหนื อธรรมชาติข องไอซ์ แลนด์ ในเส้ น ทาง วงกลมทองคํา หรื อ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้ าตัดกับทุ่งลาวา มีฝงู แกะ,วัว และม้ าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ไปชมสถานที่สําคัญใน ประวัติศาสตร์ ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก/ มรดกโลกขององค์ ก ารยูเนสโกเป็ นรอยเชื่ อมระหว่างทวี ปยูเรเซี ยและทวี ป อเมริ ก าเหนื อ สถานที่ แ ห่ ง นี ม้ ี ค วามสํ า คัญ ในฐานะเป็ นสภาแห่ ง แรกของ ไอซ์ แลนด์ โดยรั ฐสภาได้ ก่อตังเมื ้ ่อ ค.ศ.930 และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลิร์( Þingvellir) ตังอยู ้ ่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่ ง เป็ นทะเลสาบตามธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ ไอซ์แลนด์ ใกล้ กบั คาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็ นจุดกําเนิ ดทางด้ านประวัติศาสตร์ และทางด้ านธรณี วิทยา เพราะเป็ นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็ นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่าง ทางแวะเคริ ด ร่ องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ วมีนํา้ ท่วมขังจนเป็ นทะเลสาบ EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

2


กว้ าง จากนันไปชมนํ ้ ้าตกกูลฟอสส์ หรื อไนแองการ่ าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็ นนํา้ ตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี ้ และยังจัดว่าเป็ น 1 ใน 3 ที่ ไอซ์แลนด์จดั ให้ อยู่ในเส้ นทาง “วงกลมทองคํา” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้อง มาท่องเที่ยว ชื่อนํ ้าตกแห่ง Gullfoss มาจากคําว่า Gull ที่แปลว่าทองคําและ Foss ที่แปลว่านํ ้าตก เมื่อรวมกันหมายถึงนํ ้าตกทองคํา ถือเป็ นหนึ่งในความ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารนํ ้าแข็งและลด ระดับลงในโตรกเขาเบื อ้ งล่างที่ ค วามสูง กว่า 30 เมตร แล้ วไปชมนํ า้ พุร้อน ธรรมชาติ (Geysir) นํ ้าพุร้อนหรื อเกย์ซีร์ ซึง่ เป็ นที่มาของคําว่ากีเซอร์ geyser ที่ ใ ช้ กัน ทั่ว โลก นํ า้ พุร้ อนที่ นี่ พ วยพุ่งขึ น้ สูง กว่า 180 ฟุตทุ ก ๆ 7-10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้ าบรรจงสร้ างขึ ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้ หิน เปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็ นนํ า้ พุร้อน ช่วยให้ อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้ แปลงความร้ อนให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ ทวั่ ประเทศ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local บ่าย บ่ายนําท่านพบกับประสบการณ์ ใหม่กับคําเปรี ยบเปรยว่า “อย่าเพิ่งไปจาก ไอซ์แลนด์หากท่านยังไม่ได้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากธารนํา้ แข็ง ” ด้ วยการ ขับรถสโนโมบิลตะลุยไปในทุ่งนํ ้าแข็ง Langjokull ตื่นตากับธารนํ ้าแข็งกว้ าง ใหญ่สดุ สายตาที่ท่านสามารถสัมผัสได้ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ แตกต่างอย่างสิ ้นเชิง กับธารนํา้ แข็งในอลาสก้ า ที่ท่านเพียงแค่มองเห็นในระยะห่างๆ สุดยอดการ เดินทางกับประสบการณ์ ขบั SNOW SCOOTER ด้ วยตัวของท่านเองไปบน ธารนํ า้ แข็ ง ตะลุย ไปในทุ่งนํ า้ แข็ งกว้ างอย่างเต็ม อิ่มตลอด 1 ช.ม. (ชุดกัน ความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้ าบู๊ทมีให้ บริ การ) 17.00 น. ได้ เวลานําท่านไปชมเพอร์ ลนั (Perlan) เป็ นสถานที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นไว้ คอยต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมนู ดูร์เป็ นผู้ออกแบบ อาคาร รู ปทรงคล้ ายลูกโลกครึ่งวง ตังอยู ้ ่บนฐานที่คล้ ายถังนํ ้ามองเห็นได้ ในระยะไกล โดดเด่ น แบ่ ง เป็ นส่ ว นต่ า ง ๆ เช่ น ร้ านอาหาร, ร้ านไอศกรี ม , พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ประวัติศาสตร์ ไวกิ ้ง, สวนนํ ้า และร้ านขายของที่ระลึก 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําคณะเข้ าสู่ที่พกั RADISSON SAS HOTEL SAGA 4* หรื อเทียบเท่าใน www.radissonblu.com ระดับเดียวกัน 31 ธ.ค.56 เที่ยวกรุ งเรกยาวิก – ล่องเรื อชมปลาวาฬ อังคาร 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 09.00 น. นําท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของกรุ งเรกยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรี มสคิร์ค ยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริ สต์ที่สงู ที่สดุ ในไอซ์แลนด์ เป็ นจุดที่ สูงอีกจุดหนึง่ ของเมือง ที่เมื่อขึ ้นไปด้ านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิก โดยรอบ โบสถ์นี ้มีความสําคัญในฐานะเป็ น ศาสนสถาน, เป็ นสถาปั ตยกรรม ที่ มี เ อกลัก ษณ์ สถาปนิ ก กุ ด โยน (Guðjón Samúelsson) ออกแบบ สถาปั ตยกรรมแนวอิมพราสชัน่ นิสท์ รวมเวลาการก่อสร้ าง 38 ปี คือตังแต่ ้ ปี เริ่ มสร้ าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.1986 แล้ วนําท่านไปชม สถานที่สําคัญอีกแห่งหนึง่ คือ Hofdi House บ้ านที่มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ชาติอนั น่าสนใจ เคยใช้ เป็ นที่รับรองและจัดเลี ้ยงผู้นํา 2 ประเทศมหาอํานาจผู้ ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรั ฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาเทศบาล เมือง 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai

EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

3


12.30 น. จากนัน้ เข้ าสู่ท่ าเรื อเรกยาวิ ก เพื่ อให้ ท่ านได้ ส นุก ไปกับ กิ จ กรรมล่องเรื อชม ปลาวาฬ (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ ีบริ ษัทฯเรื อยกเลิกให้ บริ การอันเนื่ อง มาจากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย) เป็ นที่ นิยมของนักท่องเที่ยวในการดู วาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรื อในสําเนี ยงภาษาไอซ์ แ ลนด์ เ รี ยกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรื อชมวาฬใช้ เวลา 2 ½ - 3 ½ ช.ม. (บนเรื อมีชุดกันหนาว ให้ บริ การ ) 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese ** ร่ วมนับถอยหลังส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ ชมพลุไฟอลังการริ มอ่าวเรคยา วิก ร่ วมเฉลิมฉลองเข้ าสูป่ ี 2014 ** นําคณะเข้ าสู่ที่พกั RADISSON SAS HOTEL SAGA 4* หรื อเทียบเท่าใน www.radissonblu.com ระดับเดียวกัน 1 ม.ค.56 เรกยาวิก – โคเปนเฮเก้น – เที่ยวเมืองหลวง – อิสระช็อปปิ้ ง พุธ 05.00 น. เช็คเอ๊ าท์แล้ วนําคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน(บริการอาหารเช้ าแบบกล่ อง) Breakfast Box 06.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุ งเรค ยาวิค หลังจากนัน้ นําท่านเช็คอินพร้ อมนําท่านออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้ น โดยสายการบิน ICELAND AIR 08.00 น. ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้ น โดยเที่ยวบิน FI 204 12.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน Kastrup กรุ งโคเปนเฮเก้ น นําคณะผ่านการตรวจ หนังสือเดินทาง "โคเปนเฮเก้ น สวรรค์ แห่งเมืองท่า" โคเปนเฮเก้ น ถื อว่าเป็ น เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรป ก่อตังมาราว ้ ๆ คริ สต์ศตวรรษที่ 10 และเป็ น เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย นับว่าเมืองที่มีความตื่นตา ตืน่ ใจมากแห่งหนึง่ 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese นําคณะเที บ่าย ่ยวชม จากนันนํ ้ าท่านชม “เงือกน้ อย” ( Little Mermaid ) สัญลักษณ์ ของเมืองซึ่ง ยังคงนั่งเศร้ ารอเจ้ าชายตามเนื อ้ เรื่ อง ในเทพนิ ยายอัน เลื่องชื่อ รู ปปั น้ เงื อก น้ อยสร้ างด้ วยสําริ ด นั่งอยู่บนก้ อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริ มอ่าวโคเปนเฮเก้ น เป็ นจุดท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้ างขึน้ โดย ศิลปิ นชาวเดนมาร์ ก โดยผู้ว่าจ้ างได้ รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซน รู ปปั น้ แล้ วเสร็ จถูกนํ าไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 จากนัน้ ไปชม นํ า้ พุเกฟิ ออนเทพธิ ดาผู้เสีย สละกับบุตรชายที่ ร่ วมสร้ างเกาะซีแลนด์ ขึน้ มา เที่ ยวชมเมืองผ่านชมรั ฐสภา, ซิตีฮ้ อลล์ , นิ วเฮ้ าส์ เขตย่านท่าเรื อที่ มีอาคาร บ้ านเรื อนตังแต่ ้ ยคุ คริ สต์ ศตวรรษที่ 17 เรี ยงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโว ลี สวนสนุก ที่ เก่ าแก่ ตัง้ แต่ปี 1843 ได้ รั บ การยกย่องให้ เป็ นแหล่งบัน เทิ งที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลกแล้ ว ไปชมความสวยงามของ “นํ า้ พุ ฟิ ออน” ต่อจากนัน้ นําท่านเที่ยวชม “ ถนนคนเดิน “ Walking Street หรื อ “ถนนสต รอยก์ “ ถนนช้ อ ปปิ ้งที่ ย าวที่ สุด ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมือง สิ น้ สุด ที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ ายี่ห้อแบรนด์เนม อาทิ หลุยส์ วิคตอง ชาแนล และ อื่นๆอีกมากมายให้ ท่านได้ เพลิดเพลินเลือกซื ้อสินค้ าและของฝากตาอัธยาศัย 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai นําคณะเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU HOTEL SCANDINAVIA หรื อเทียบเท่า www.radissonblu.com ในระดับเดียวกัน 2 ม.ค.56 โคเปนเฮเก้น ( เดนมาร์ก ) – ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ พฤหัสบดี 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 10.00 น. เช็คเอ้ าท์หลังจากนันนํ ้ าคณะเดินทางสูส่ นามบิน 11.00 น. ถึงสนามบิน Kastrup กรุ งโคเปนเฮเก้ น นําคณะเช็คอินที่เคาท์ เตอร์ สายการ บินไทย 14.00 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951 EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

4


3 ม.ค.56 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ ศุกร์ 06.30 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ ทางบริ ษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเพื่ อความเหมาะสมโดยมิ ได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะ คํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ) กาหนดวันเดินทาง

** 28 ธันวาคม 2556 – 03 มกราคม 2557** เพียงคณะเดียวเท่ านัน้

ค่าทัวร์ต่อท่าน :  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4 – 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4 – 6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ ค่าทัวร์รวม    

    

 

ค่าทัวร์ไม่รวม

123,000.110,900.98,900.7,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วน ใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน ค่าธรรมเนียมวีซา่ เดนมาร์ ก (เชงเก้ น) ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์ นํา เที่ยว และคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPLE PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความ ประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและ เที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์ ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่ เกิน 7 กิโลกรัม สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพักและค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ ( How to make your reservation )

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการ เดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การไม่รับจองทัวร์ ( Cannot Make your reservation ) EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

5


ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    

 คื น เงิ น มัด จํ า ทัง้ หมด กรณี ปิ ดกรุ๊ ปแล้ ว คิ ด ค่าเสียหายตามความเป็ นจริ ง  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  หัก 50% ของค่าทัวร์  หัก 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน ยกเลิกก่อนเดินทาง 29-20 วัน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW ในกรณี ที่ วั น เดิ น ทางดั ง กล่ า วเป็ นตั๋ ว เงื่ อ นไข NONREFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่ อนไขใดเงื่ อนไขหนึ่ง แต่  หัก 90% ของค่าทัวร์ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือ ค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไข ของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อม กัน ถือว่าเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการ พิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการ ยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ตัว๋ เครื่ องบิน ( Air Ticket )

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวัน เดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัท ฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่

การสะสมไมล์ของสายการบิน ( Mileage Cliam )

การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณี ตั๋วกรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่ นันๆ ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคื นเงิ นใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

6


โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋ า แบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินอาทิ บริ การยกกระเป๋ าเข้ าห้ องพักของ โรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ ้นที่ผ้ เู ดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ , การสูญหายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการ บิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ และบริ ษัทจะรับผิดชอบต่อการ สูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน (ในระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศเท่านัน้ ไม่ รวมถึงในระหว่างทําการบิน และการถูกโจรกรรม)

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเดนมาร์ ก ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน ** ผู้เดินทางทุกท่ านต้ องไปแสดงตน ณ ตัวแทนสถานกงสุลประเทศเดนมาร์ ก **

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 รู ป พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, หน้ าใหญ่ และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ เหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สําเนา สูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะ ้ กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดท ณ เดือนปั จจุบนั ที่ยื่น คําร้ องขอวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชี หนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 –6 แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํ านงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเ สธ วีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR_34_Fantastic Iceland 7 Days

7

Eur 34 fantastic iceland 7 d new year 28 dec 13 3 jan 14  

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 7 วัน อาบน้ำแร่บลูลากูน น้ำพุร้อน ขับสโนว์โมบิล ไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่คุ้มค่าใน...

Eur 34 fantastic iceland 7 d new year 28 dec 13 3 jan 14  

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 7 วัน อาบน้ำแร่บลูลากูน น้ำพุร้อน ขับสโนว์โมบิล ไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่คุ้มค่าใน...

Advertisement