Page 1

ท่ องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้ าหลวง ในปี คริ สต์ศกั ราช 1907 หรื อ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั หรื อรัชกาลที่ 5 เสด็จ ประพาสประเทศนอร์ เวย์ และแหลมเหนือ หรื อ นอร์ ธเคป (North Cape) ตังอยู ้ ่ที่ตําแหน่ง 71 องศา 11 ลิปดา 21 ฟิ ลิปดาเหนือ อยู่สงู กว่าระดับนํ ้าทะเล 307 เมตร จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สดุ ในโลก เป็ นเวลากว่า 300 ปี มาแล้ ว นอร์ ธเคปถูกค้ นพบโดยกัปตันเรื อชาวอังกฤษ และเรี ยกพื ้นที่แห่งใหม่นี ้ว่า “นอร์ ธเคป” ต่อมาก็มีกษัตริ ย์ และบุคคลอีกมากมายที่ เดินทางขึ ้นมาเยือนจุดที่สงู ที่สดุ ของทวีปยุโรปแห่งนี ้ ยูโรเปี ย้ นฮอลิเดย์ มีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่วนหนึง่ ในการดูแลท่านท่อง เที่ยวอย่างมีความสุข และสัมผัสประสบการณ์อนั น่าประทับใจ ด้ วยการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถนั สมกับคําว่าทัวร์ มืออาชีพ อย่างแท้ จริ ง


วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

ศุกร์

วันที่ 2

โคเปนเฮเก้ น - โรเซนบอร์ ก - ลิตเติล้ เมอร์ เมด - ล่ องเรือสําราญเดิน สมุทร DFDS

เสาร์

23.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนันเชิ ้ ญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

01.20 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งโคเปนเฮเก้ น ประเทศเดนมาร์ ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 07.40 น. ถึงกรุ งโคเปนเฮเก้ น ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระและการตรวจของ ศุลกากร แล้ วนําเที่ยวชมเมืองผ่านจัตรุ ัสซิตี ้ฮอลล์ ถ่ายรู ปคูก่ บั เงือกน้ อยลิตเติ ้ลเมอร์ เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึง่ ยังคงนัง่ เศร้ ารอเจ้ าชายตามเนื ้อเรื่ องในเทพนิยายอันลือ ลัน่ ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริ สเตียน-แอนเดอร์ สนั โดยได้ รับการสนับสนุนจา กบริ เวอร์ -จาคอบเซ่น เจ้ าของมูลนิธิคาร์ ลสเบิร์ก ใกล้ กนั เป็ นย่านท่าเรื อขนาดใหญ่ ที่ มีเรื อสินค้ าและเรื อสําราญจอดเด่นเป็ นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ นํ ้าพุเกฟิ ออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้ างเกาะซีแลนด์ขึ ้นมา จากนันไป ้ ชมพระราชวัง อมาเลียนบอร์ ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ ก นํา ท่านชมปราสาทโรเซนบอร์ ก สร้ างในศตวรรษที่ 17 ภายในประดับตกแต่งด้ วยวัตถุลํ ้า ค่าอย่างวิจิตรงดงาม จัดแสดงเครื่ องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับด้ วยอัญ มณี นอกจากนี ้ยังเป็ นที่เก็บเครื่ องเพชร มหามงกุฎ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของ ราชวงศ์เดนมาร์ กอีกด้ วย รถโค้ ชผ่านเขตท่าเรื อ Kongens Nytorv ที่มีอาคาร บ้ านเรื อนตังแต่ ้ ยคุ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 เรี ยงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุก ทิโวลีที่ เก่าแก่ตงแต่ ั ้ ปี 1843 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของ โลก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.30 น. อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าย่านวอล์คกิ ้งสตรี ท หรื อถนนสตรอยก์ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่ยาว ที่สดุ ในโลก เริ่ มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้ าแบรนด์ เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้ านนาฬิกาหรู แบรนด์ดงั จากสวิส, พอร์ ซเลน เป็ นต้ น 15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรื อเพื่อลงเรื อสําราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้ อมไป ด้ วยร้ านขายของ, ร้ านค้ าปลอดภาษี ,ร้ านอาหาร, ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณา เตรี ยมกระเป๋ าสําหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 17.00 น. เรื อออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล (นอร์ เวย์) ผ่านน่านนํ ้าของเดนมาร์ กและสวีเดน 20.30 น. อาหารคํ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์”ภายในภัตตาคารในเรื อสําราญ พักค้ างคืนบนเรื อสําราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้ องพักคู่ SEASIDE CABIN

วันที่ 3

ออสโล - เที่ยวชมเมือง - พิพธิ ภัณฑ์ ไวกิง้ - บินสู่เบอร์ เก้ น เมืองมรดก โลก

08.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า สัมผัสอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ์บนชันดาดฟ ้ ้ าของเรื อ ระหว่างเส้ น ทางเรื อสําราญผ่านออสโลฟยอร์ ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้ อมรับประทานอาหาร เช้ าที่ภตั ตาคารบนเรื อสําราญ 09.30 น. เรื อจอดเทียบท่า ณ กรุ งออสโล นําท่านเที่ยวชมกรุ งออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้ างในปี 1648 นําคณะ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื อไวกิ ้งที่สร้ างจากไม้ ในยุค คริ สต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้ จากรอบ ๆ ออสโลฟยอร์ ด นอกจากนี ้ยังจัดแสดง เกี่ยวกับเครื่ องมือในชีวิต ประจําวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี แล้ วไปชมอุทยานฟ

Chinese

Local dfdsseaways.com

อาทิตย์ Scandinavian Buffet


ร็ อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็ นอยู่สภาพชีวิตและการดิ ้นรนต่อสู้ของ มนุษย์ชาติ ซึง่ เป็ นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้ วกลับเข้ าสูเ่ ขตใจ กลางเมือง ชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปั ตยกรรมเก่าแก่อายุ กว่า 100 ปี อาทิเนชัน่ แนลเธียเตอร์ , อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึง่ เป็ น สัญลักษณ์ของเมือง 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่ บอร์ เก้ น เมืองท่าแห่งนอร์ เวย์ ตะวันตกเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ นประตูสฟู่ ยอร์ ด ตัวเมืองเรี ยงรายไปด้ วยบ้ านเรื อนเก่าแก่ อายุกว่า 1,000 ปี ปั จจุบนั มีประชากรอาศัยอยู่ 225,000 คน สถานที่สวยงามที่ได้ ขึ ้น ทะเบียนเป็ นมรดกโลก และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จนได้ รับ การบันทึกภาพมากที่สดุ 16.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่ มืองเบอร์ เก้ น 17.15 น. ถึงเมืองเบอร์ เกน (Bergen) ชมเมืองในฝั นที่แสนน่ารัก เป็ นเมืองท่าที่สําคัญของ นอร์ เวย์มาตังแต่ ้ คริ สศตวรรษที่ 13 เมืองนี ้ล้ อมรอบด้ วยภูเขาถึงเจ็ดลูก มีท่าเรื อที่ยาว ถึง 10 กิโลเมตร เที่ยวชมเขตเมืองเก่าอันเป็ นที่ตงของ ั ้ Fish Market และ Bryggen ที่ ยังคงอนุรักษ์ อาคารไม้ ที่มีอายุเกือบ 300 ปี ซึง่ เป็ นตัวอย่างการก่อสร้ างที่โดดเด่น จน ได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําคณะนัง่ รถรางขึ ้นสูย่ อดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล เพื่อให้ ท่านได้ ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็ นภาพบรรยากาศที่งดงามไม่ควรพลาด นําท่านเข้ าพักโรงแรม RADISSON BLU HOTEL NORGE หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

วันที่ 4

เบอร์ เก้ น - โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ล่ องเรือชมซองจ์ ฟยอร์ ด - เกโล่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม 08.00 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองโวส เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีทงป่ ั ้ า, เขา, แม่นํ ้า, ลําธาร และ ลานสกีกว้ างในฤดูหนาว เป็ นที่ชื่นชอบของชาวเมืองมาพักผ่อนกันในฤดูร้อน นําคณะนัง่ รถไฟเส้ นทางสายโรแมนติก (FLAMSBANA) จากมีร์ดาลสูฟ่ ลอมเพียง 55 นาที มีร์ดาลเป็ นศูนย์ กลางของรถไฟสายโรแมนติก ตัง้ อยู่บนความสูง 857 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเลใกล้ กบั ฟยอร์ ด Aurland ที่มีภมู ิทศั น์งดงามสุดสายตา ที่คณ ุ จะได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟยอร์ ด อันเกิดจากการละลายของธารนํ ้าแข็งปกคลุม เหนือพื ้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้ นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์ , ลอด ภู เ ขา, สะพานข้ า มหุ บ เขาและแม่ นํ า้ และจอดให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยภาพกับ นํ า้ ตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์ อันงดงาม ของฟยอร์ ดที่มีอยู่มากมาย สุดปลายทางที่หมู่บ้านฟลอม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน เขตภูมิภาคฟยอร์ ด 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นําคณะล่องเรื อชมซองน์ฟยอร์ ด ที่สวยงามที่สดุ ในนอร์ เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ ามาในแผ่นดิน โดยเป็ นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัด เซาะแผ่นดินของธารนํ ้าแข็ง เมื่อหลายล้ านปี ก่อน จนถึงเมืองกู๊ดวาเก้ น รถรอรับแล้ ว เดินทางสูเ่ มืองเกโล่ เมืองสกีรีสอร์ ทของชาวนอร์ เวย์ 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าพักโรงแรม BARDOLA HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5

เกโล่ - ออสโล - ชอปปิ ้ งถนนคาร์ ลโจฮันเกท

07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

Chinese

Thai radissonblu.com

จันทร์

Scandinavian Buffet

Local

Local bardola.no

อังคาร

Scandinavian Buffet


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ออกเดินทางสูก่ รุ งออสโล อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของออสโล 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าพักโรงแรม SCANDIC HOTEL OSLO AIRPORT หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

วันที่ 6

ออสโล - บินสู่อัลต้ า - นอร์ ธเคป ชมพระอาทิตย์ เที่ยงคืน

06.00 น. อาหารเช้ าแบบกล่องที่สนามบิน 07.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินนอร์ วีเจียน แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ DY 320 09.00 น. ถึงเมืองอัลต้ า เมืองใหญ่ด้านการศึกษาของนอร์ เวย์ เมืองนี ้ท่านสามารถชมพระ อาทิตย์เที่ยงคืนได้ เพราะเป็ นเมืองที่ตงอยู ั ้ ่เหนือเส้ นอาร์ กติกเซอร์ เคิล นําท่านเดินทางสูเ่ มืองแฮมเมอร์ เฟสต์ (Hammerfest) เมืองท่าอันทันสมัยเป็ นเกทเวย์ สูท่ ะเล Barents) มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 9,200 คน นําท่านไปชม Meridian Column สร้ างขึ ้นในปี 1854 เพื่อรํ าลึกถึงการกําหนดเส้ นรอบโลก แล้ วไปชมวิว ทิวทัศน์เหนือป้อมปราการ Fuglenes ถูกสร้ างในยุคสงครามนโปเลียนในปี 1810 แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสใจกลางเมือง ที่มีสีสนั ให้ ความรู้ สกึ ถึงเมืองที่อบอุน่ และน่าอยู่อาศัย เป็ นอย่างยิ่ง 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 14.00 น. นําท่านขึ ้นสูด่ ินแดนตอนเหนือ ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเลสูน่ อร์ ธเคปที่เมืองฮอนนิ่งสแวก ที่ตงอยู ั ้ ่บนดินแดนเหนือสุดที่มปี ระชากรอาศัยอยู่บนเขตยุโรปเหนือ นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 21.00 น. ออกเดินทางสูท่ ี่ตงของ ั้ “ศูนย์นิทรรศการนอร์ ธเคป” ซึง่ ตังอยู ้ ่บนปลายแหลมนอร์ ธ เคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึง่ พระองค์ ได้ จารึกพระปรมาภิไธยบนก้ อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบนั ได้ จดั แสดงไว้ ให้ ชาวไทยได้ มี ความภาคภูมิใจในพระปรี ชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จดั สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ น เกียรติแก่ประเทศไทย รับฟั งและชมเรื่ องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนใน ห้ อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริ งด้ านนอก ต่อจากนันเฉลิ ้ มฉลอง การพิชิตแหลมนอร์ ธเคปด้ วย แชมเปญแกล้ มด้ วยไข่ปลาคาร์ เวียเลิศรส แล้ วรับมอบ ประกาศนียบัตร สําหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ นําท่านเข้ าพักโรงแรม RICA HOTEL NORDKAPP หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7

ฮอนนิ่งสแวก - คาราสจ็อก - ทะเลสาบไอนารี - อิวาโล่

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม 09.00 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองคาราสจ็อก เมืองพรมแดนระหว่างนอร์ เวย์และฟิ นแลนด์ หรื ออีก นัยหนึง่ คือเมืองหลวงของชาวซิมิ (ชาวแลปป์) ชาวพื ้นเมืองในเขตฟิ นน์มาร์ ก ที่ยงั คง อนุรักษ์ วฒ ั นธรรมถิ่นได้ เป็ นอย่างดี 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางผ่านทะเลสาบ Inari เขตนี ้เป็ นเขต Lapland ของชาว Sami ซึง่ เป็ นชนเผ่า พื ้นเมืองทางเหนือของฟิ นแลนด์ ทะเลสาบนี ้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นําท่านเข้ าชม SIIDA MUSEUM (OPENING HOURS In summer, June 1 - Sept. 19 from 9 a.m. to 8 p.m. daily) พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ที่จดั แสดงออกเป็ น 2 ส่วน ๆ แรก เป็ นเอ็กซิบิชนั่ บอกเล่าเรื่ องราวและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวพื ้นเมือง และอีกส่วน หนึง่ เป็ น ได้ เห็นภาพบรรยากาศจริ งของการดํารงชีวิต เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธ์เก่าแก่ที่เคยโยกย้ ายถิ่นฐานไปมาในเขตประเทศสวีเดน นอร์ เวย์ ฟิ นแลนด์ รัสเซีย ชาวแลปป์นิยมเลี ้ยงกวางเรนเดียร์ ไว้ ใช้ งาน ซึง่ ท่านสามารถหาซื ้อ สินค้ าที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากกวางเรนเดียร์ เป็ นของฝาก แล้ วเดินทางสูเ่ มืองอินารี 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

Local (287 ก.ม.) Chinese scandichotels.no

พุธ

Breakfast Box

(141 ก.ม.)

Chinese / Local (178 ก.ม.) Local

rica-hotels.com

พฤหัส

Scandinavian Buffet (237 ก.ม.) Local

Local


วันที่ 8

นําท่านเข้ าพักโรงแรม IVALO HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

อิวาโล - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - บินสู่เฮลซิงกิ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม 09.00 น. เดินทางสูเ่ มืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เป็ นนครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดน มหัศจรรย์บริ เวณเส้ นอาร์ คติก (เส้ นแบ่งเขตอบอุน่ กับเขตหนาวเหนือ) 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นําท่านสูห่ มูบ่ ้ านซานตาคลอส ตังอยู ้ ่บนเส้ นอาร์ คติกเซอร์ เคิล ภายในหมูบ่ ้ านมีที่ทํา การไปรษณีย์ สําหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้ านขายของที่ ระลึก, ถ่ายรู ปกับคุณลุงซานตาที่ใจดี เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน 18.10 น. เดินทางสูก่ รุ งเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY430 19.25 น. ถึงสนามบินกรุ งเฮลซิงกิ รถรอรับคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร 20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA HOTEL HELSINKI หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

วันที่ 9

เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ล่ องเรือสําราญเดินสมุทร Silja Line

hotelivalo.fi

ศุกร์

Scandinavian Buffet (288 ก.ม.) Chinese

Thai crowneplaza-helsinki.fi

เสาร์

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Scandinavian Breakfast 09.00 น. เที่ยวชมกรุ งเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เริ่ มต้ นจากมาร์ เก็ตสแควร์ (Market Square) เด่นตระหง่านด้ วยอาคารนีโอคลาสสิก ประดับยอดโดมสีเขียว ได้ รับการยกย่องว่างดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรปซึง่ ก็คือ จัตรุ ัสรัฐสภา (Senate Square) ลานจัตรุ ัสตรงกลางเป็ นที่ตงของอนุ ั้ สาวรี ย์ของซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 แห่ง รัสเซีย จากนันไปชมโบสถ์ ้ หิน (Rock Church) เสน่ห์ของโบสถ์แห่งนี ้เจาะเข้ าไปใน โพรงหินขนาดใหญ่ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ตกแต่งภายในอย่างเรี ยบง่ายแต่มี เสน่ห์ในตัวเองอย่างลํ ้าลึก ผ่านชมมหาวิหารอุสเพนสกี ้ ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากนิกาย ออร์ ธอดอกซ์ สวนสาธารณะเวลล์ ด้ านในเป็ นอนุสาวรี ย์ซิเบลิอซุ คีตกวีเอกชาวฟิ นน์ ผู้แต่งเพลงฟิ นแลนเดีย 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese บ่าย อิ ส ระให้ ท่ า นได้ มี เ วลาช้ อปปิ ้ ง ในห้ างสรรพสิ น ค้ า ชื่ อ ดัง ของกรุ ง เฮลซิ ง กิ อาทิ STOCKMANN ซึง่ เป็ นดีพาร์ ทเมนท์สโตร์ ที่ใหญ่ที่สดุ ในกลุม่ ประเทศนอร์ ดิก 15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรื อเพื่ อลงเรื อสําราญ SILJA LINE ที่พรั่ งพร้ อมไปด้ วยร้ านขายของ, คาสิโน, ร้ านค้ าปลอดภาษี , ร้ านอาหาร,ห้ อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ า สําหรับค้ างคืนบนเรื อ 1 คืน ในการเดินทางของท่านสู่กรุ งสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงของ สวีเดน) 18.00 น. รับประทานอาหารคํ่าแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ ต์”ภายในภัตตาคารในเรื อสําราญ Local Buffet พักค้ างคืนบนเรื อสําราญเดินสมุทร SILJA LINE ห้ องพักแบบ SEASIDE CABIN

วันที่ 10 กรุงสต็อกโฮลม์ - พิพธิ ภัณฑ์ วอซ่ า - ซิตฮี ้ อลล์ - ช้ อปปิ ้ งถนนคนเดิน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าบนเรื อสําราญ 09.45 น. ถึงท่าเทียบเรื อ ณ กรุ งสต็อกโฮลม์ รถรอรับแล้ วนําคณะเที่ยวชมกรุ งสต็อกโฮล์ม เมือง แห่งประวัติศาสตร์ มาตังแต่ ้ ครัง้ ศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปั ตยกรรมผสมผสาน ด้ วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้ านเมือง ตึกรามบ้ านช่อง รวมทังปราสาท ้ ราชวัง ตังอยู ้ ่ริมนํ ้าและตามเนินสูงตํ่า ทําให้ สต็อกโฮล์มเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก นําท่านชมเมืองที่จดุ ชมวิว สวยงามราวกับภาพวาด เขตเมืองเก่าแกม ล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สดุ ปั จจุบนั ยังทิ ้งร่ องรอยแห่งความเป็ นเมืองแห่งยุคกลาง และ ยังเป็ นที่ตงของพระราชวั ั้ งหลวง, รัฐ สภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุม่ อาคาร พิพิธภัณฑ์ 12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาทิตย์

Scandinavian Buffet

Chinese


13.00 น. นําท่านเดินทางสูซ่ ิตี ้ฮอลล์ หรื อศาลาว่าการเมืองซึง่ ใช้ เวลาสร้ างถึง 12 ปี ออกแบบ โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้ างด้ วยอิฐแดงกว่า 8 ล้ าน ก้ อนและมุงหลังคาด้ วยหินโมเสค สร้ างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุก ๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี ้ยงรับรองผู้ได้ รับรางวัลโนเบล ในห้ องบลูฮอลล์ ที่ดดั แปลงให้ เป็ นห้ องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่ อกว่า 1,300 คน แล้ วไปชม พิพิธภัณฑ์เรื อวาซา Vasa 17 95 และตกแต่งประดับประดา เรื อวาซาเป็ นทรัพย์สมบัติ

16

9

, ยังมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับ แห่งนี ้ จากนันอิ ้ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ บนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของ

สต็อกโฮลม์ 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU ROYAL PARK HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

วันที่ 11 ออกเดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม 10.30 น. ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ 14.30 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 12 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ

Thai radissonblu.com

จันทร์

Scandinavian Buffet

อังคาร

05.55 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)

4-15 ก.ค. 2557 1-12 ส.ค. 2557

หมายเหตุ

กําหนดวันเดินทาง

11-22 ก.ค. 2557 8-19 ส.ค. 2557

18-29 ก.ค. 2557

ตังแต่ ้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 พระอาทิตย์ตกเวลา 00.00 น. พระอาทิตย์ขึ ้นเวลา 00.46 น. แสงสว่างตลอดวันเฉลีย่ 22 ชัว่ โมง 52 นาที

25 ก.ค.-5 ส.ค. 2557

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 165,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 148,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 132,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 26,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่หกั ท่านละ -39,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (การบินไทย) เด็กหักท่านละ -32,000.ค่ าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว  ค่ารถโค้ ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าชมปราสาทโรเซนบอร์ ก, พิพิธภัณฑ์เรื อไวกิ ้ง, ค่ารถไฟสายโรแมนติก, ล่องเรื อฟยอร์ ด, ค่ารถรางขึ ้นยอด เขาฟลอยเอ่น, ค่าเข้ าศูนย์นิทรรศการปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน, พิพิธภัณฑ์แลปป์, ซิตี ้ฮอลล์ และ พิพิธภัณฑ์เรื อวอซา


 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่ นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ นอร์ เวย์ (เชงเก้ น)  ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุในการเดินทางของ บ. มอลเดียล แอสซิสแทนซ์ ประกันภัย จก.  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการ เดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือน เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์การไม่ รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) โดยทางบริษัท ฯ คํานึงถึงความสะดวกแก่ ผ้ ูเดินทาง โดยส่ วนรวมเป็ นหลัก 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนพฤษภาคม / เดือนตุลาคม / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาล ปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 - วันเดินทาง หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หรื อ หัก 75% ของค่าทัวร์ NO SHOW  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวี ซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ อง ไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี


ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม กันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ ว กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบจาก กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิด กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่าน จะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการ บินเท่านัน้ ค่ าธรรมเนียมประกันภัยและค่ าธรรมเนียมนํา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)


 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน้ า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนันๆ ้ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของ สถานที่นนๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใด ในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงิน ใด ให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ ในช่วงวันเดินทางของท่าน ก่อนชําระเงิน

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศนอร์ เวย์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วัน (ไม่ รวมวันทําการ) ตังแต่ ้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป ประเทศในกลุม่ แชงเก้ น จะเริ่ มเก็บข้ อมูลทางกายภาพของผู้เดินทางโดยการเก็บข้ อมูล ภาพถ่ายดิจิตอล ใบหน้ าและข้ อมูลสแกนลายนิ ้วมือ 10 นิ ้ว ที่เรี ยกว่า ไบโอเมตริ กซ์ ซึง่ ข้ อมูลของผู้สมัคร จะถูกบันทึกไว้ ในระบบ ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับวีซา่ VIS เป็ นระยะเวลา 5 ปี ผู้สมัครทุกท่านจึงต้ องเดินทางมายังศูนย์รับยื่นวีซา่ ด้ วยตัวเองตามเวลานัดหมาย

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 4 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกัน ทัง้ 4 รู ป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางาน ตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือก เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ ง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด ก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ ได้ อา่ นรายละเอียดของข้ อความทังหมดข้ ้ างต้ น และยอมรับ ลงชื่อ  ข้ อตกลงพร้ อมเงื่อนไขของการเลือกจองทัวร์ ในครัง้ นี ้ ................/......../...........

SCANDINAVIA 12 DAY Denmark Norway Sweden Finland  

ท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง ในปีคริสต์ศักราช 1907 หรือ ร.ศ. 126 ของเดือนกรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัช...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you