Page 1

สเปน - โปรตุเกส แกรนด์ ทัวร์ 10 วัน

ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม โบราณสถาน และกีฬาทีโ่ ดดเด่น เก่าแก่ ทรงคุณค่า

1/9


วันที่ 1 21.00 น. หมายเหตุ

วันที่ 2 00.10 น. 07.50 น.

12.00 น. 14.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริ ด (สเปน) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ ้ ญรอ ณ ห้ องพัก ผู้โดยสารขาออก ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มี สิทธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทาง บริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากใน รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบ ได้ กรุงแมดริ ด (สเปน) - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งเมือง - กรานาด้ า ออกเดินทางสูก่ รุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 948 คณะถึงสนามบิน Barajas กรุงแมดริ ด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโตเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าตังแต่ ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ศูนย์กลาง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คริ สเตียน, อิสลามและฮีบรู ตัวเมืองตังอยู ้ บ่ นหน้ าผาสูงเบื ้องล่างล้ อมรอบไปด้ วยแม่ นํ ้าตาโฆเหมาะแก่การป้องกันการรุกรานจากข้ าศึก เริ่ มต้ นการเทีย่ วชมเมืองจากหน้ าสถานี รถไฟ แบบนีโอมูเดฆาร์ ที่รูปทรงทางสถาปั ตยกรรมที่แปลกตา ข้ ามสะพานแบบโรมัน ดังเดิ ้ ม (ปูเอนเต เด อัลกานตารา) บนเนินเขาท่านจะเห็นกัสตีโย เด ซาน เซร์ บานโด ป้อม ปราการขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้ างขึ ้นเพื่อปกปั กษ์ รักษาเมือง แล้ วเข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่า โดย ผ่านประตูเมืองปูเอร์ ตา เด บิซากรา หนึง่ ในประตูเมืองทีม่ ีความสําคัญที่สดุ ทุกทุกแห่งของ เมืองท่านจะได้ ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปั ตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์ , โกธิคและ เรอเนสซองส์ เมื่อท่านมาเยือนโตเลโด้ แล้ วต้ องแวะชมคือ มหาวิหารโตเลโด้ สถาปั ตยกรรม แบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึง่ ของโลก ใช้ เวลาสร้ างยาวนาน เดิมมุสลิมใช้ เป็ นสุเหร่า ต่อมาได้ ก่อสร้ างรูปทรงแบบโกธิคในปี 1226 และเพิ่มศิลปะแบบมูเดฆาร์ บาร็ อกและนีโอ คลาสสิค จนเสร็ จสมบูรณ์ในอีก 300 ปี ถัดมา นับเป็ นมรดกแสดงความเป็ นเมืองศาสนา ของสเปน ภายในมหาวิหารมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้ วยไม้ แกะสลักและภาพสลัก หินอ่อน อีกด้ านหนึง่ ท่านจะเห็นอัลคาซาร์ เป็ นผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัย ศตวรรษที่ 16 ได้ รับการบูรณะและเป็ นพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั อีกสถานที่หนึง่ ที่ไม่ควรพลาด คือโบสถ์ยิว ที่สาํ คัญชื่อว่าซินาโกกา ซานตา มาเรี ย เดอ ลา บลันกา จุดเด่นของโบสถ์อยูท่ ี่ หัวเสาสะท้ อนถึงอิทธิพลที่ได้ รับมาจากศิลปะแบบไบเซนไทน์หรื อเปอร์ เชียนซึง่ มี ดอกไอริ ส อันถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความซือ่ สัตย์และเครื่ องหมายดาว 6 แฉก (สัญลักษณ์ชาวยิว) เข้ ามามีบทบาทสําคัญในการประดับและตกแต่งโบสถ์แห่งนี ้ เที่ยวชมไฮไลท์ของเมือง แล้ ว มีเวลาให้ ทา่ นหาซื ้อของที่ระลึกในย่านกลางเมืองเป็ นงานฝี มือที่ร้ ูจกั กันดีมีชื่อเสียงของนคร โตเลโด้ คือดาบและมีดเหล็กกล้ า แบบเคลือบดําฝั งเงินทองและลวดทองแดง นอกจากนี ้ยัง มีงานเซรามิคทุกประเภทให้ ทา่ นได้ สะสมเป็ นของประดับบ้ านอีกด้ วย ก่อนอําลาเมืองแวะ จุดชมวิว เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโตเลโด้ ทงเมื ั ้ อง ซึง่ เป็ นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (EI Greco) ได้ จําลองลงในแผ่นภาพที่งดงามยิ่งกว่าของจริ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูส่ เปนตอนใต้ ในแคว้ นอันดาลูเซีย แคว้ นแห่งเกษตรกรรมที่มีบทบาทสําคัญ ต่อสเปนมาทุกยุคทุกสมัย สร้ างผลผลิต อาทิ นํ ้ามันมะกอก พืชไร่ องุ่น ฝ้ าย และดอก ทานตะวัน เป็ นเขตภูมิภาคทีอ่ บอุน่ เนื่องจากอากาศดีตลอดปี เพราะอยูต่ ดิ กับมหาสมุทร และทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน จนเข้ าสูเ่ มืองกรานาด้ าอดีตเมืองหลวงของพวกมัวร์ เมืองทีม่ ี ความเจริ ญสูงสุดทังทางวั ้ ตถุและศิลปะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของพวกมัวร์ และชาวยิว 2/9

ศุกร์

เสาร์ (74 ก.ม.)

Local (408 ก.ม.)


19.00 น. วันที่ 3 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําคณะพัก HOTEL M. A. NAZARIES – BUSINESS & SPA ***** หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน พระราชวังอะลัมบรา - กอร์ โดบ้ า - สุเหร่าเมซกิต้า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านสูพ่ ระราชวังอะลัมบรา สิง่ มหัศจรรย์ของโลกที่ไม่มีอนั ดับอย่างเป็ นทางการ ความ สุดยอดแห่งจินตนาการและความสามารถทางศิลปะของมัวร์ ตงอยู ั ้ บ่ ริ เวณสันเขาบนเนิน เขียวขจี ไม่มคี ําบรรยายใดจะเปรี ยบเปรยความวิจิตรพิสดารและความประณีตสมดุลอันน่า ทึง่ นี ้ได้ พระราชวังแห่งนี ้มิได้ ยงิ่ ใหญ่เฉพาะภายนอกแต่อลังการไปด้ วย ฝี มืออันประณีต จากช่างฝี มือในยุคก่อนที่ได้ สร้ างสรรค์การตกแต่งอย่างวิจิตร นําคณะเข้ าชมพระราชวัง หลวง (Nasrid Palace) โดดเด่นไปด้ วยลวดลายแกะสลักบนเพดานไม้ ลายเครื อเถาบนปูน ปั น้ ที่ประดับผนัง ลายลดาวัลย์ และลายลูกไม้ ฉลุบนเรี ยวโค้ งของเสาหินอ่อน ด้ านนอกเป็ น สวนสวยราวกับจําลองสวนสวรรค์มาไว้ บนดิน ลานดอกเมอร์ เทิล ขนาบด้ วยแนวพุม่ ดอก เมอร์ เทิล, ซาลอน เดโลส เอมบาฆาโดเรส ห้ องสําหรับเข้ าเฝ้ ากษัตริ ย์และสุดปลายทางใต้ เป็ นลานสิงโตสร้ างขึ ้นรอบนํ ้าพุโบราณขนาดใหญ่ ห้ องพักที่เคยต้ อนรับนักเขียนชื่อดัง วอชิงตัน เออร์ วงิ ในปี 1829 ที่เคยพํานักในพระราชวังแห่งนี ้นานถึง 3 เดือนและจุดสุดท้ าย ที่ไม่ควรพลาดชมก็คือพระราชวังเฆเนราลิเฟ เดิมเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของสุลต่าน ความ งดงามของอุทยานสวนอันร่มรื่ นและเขียวขจีประดับด้ วยนํ ้าพุและสระนํ ้าสมกับความหมาย ที่วา่ อุทยานสถาปนิก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองกอร์ โดบา เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรื องที่สดุ ของยุโรปใน ศตวรรษที่ 10 มีการสร้ างมหาวิทยาลัยเน้ นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ นําท่านเลาะเลียบผ่านเขตกําแพงเมืองเก่าที่ด้านหลังเป็ นชุมชน ชาวยิว ปราสาทอัลคาซาร์ และสะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน) ทอดตัวข้ ามแม่นํ ้า กวาดัลกีบีร์ แล้ วพาเข้ าชมสุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมยั ยาด หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โตคงจะไม่สร้ างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี ้ คือ บทสรุปของการปลูกฝั งคริ สต์ศาสนาลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึง่ ท่านจะ ได้ เห็นศิลปะการสร้ างโบสถ์ของชาวคริ สต์อนั ยิ่งใหญ่และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติม แต่งให้ สมบูรณ์ จึงเป็ นสถาปั ตยกรรมที่เปรี ยบเป็ นความหฤหรรษ์ อย่างลึกซึ ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริ ญรุ่งเรื องทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึง่ ก็คือมีห์รับ ซึง่ ถือ เป็ นสุดยอดสถาปั ตยกรรมชิ ้นเอกบนกระเบื ้องเซรามิคของศิลปิ นชาวมัวร์ แท้ ๆ ได้ รับการ อนุรักษ์ เก็บรักษาให้ ทรงคุณค่าความงาม จนแทบจะหาชมไม่ได้ อกี แล้ วบนโลกใบนี ้

Local http://nazaries-businessspa.hotel-rv.com อาทิตย์ Buffet

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําคณะพัก AC HOTEL CORDOBA PALACIO BY MARRIOTT***** หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน กอร์ โดบ้ า - เซบียา - มหาวิหารเซบียา - ปลาซา เด เอสปาญา - ระบําฟลามิงโก รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองเซวิลล์หรื อเซบียา เมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของสเปนและเป็ นเมืองหลวง ของแคว้ นอันดาลูเซีย เมืองที่เต็มไปด้ วยความเขียวขจีพื ้นที่โล่ง สวนสาธารณะ และสวน ดอกไม้ เมืองในฝั นสําหรับผู้ต้องการสัมผัสชีวติ ราตรี อนั เร่าร้ อนของอันดาลูเซีย นําท่านเข้ า ชมวิหารแห่งเมืองเซบียา (Seville) มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามรองจากมหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สดุ ในสเปน สร้ างด้ วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้ อย่างงามวิจิตร สร้ างขึ ้นแทนที่ตงของสุ ั้ เหร่าเดิม โดยต้ องการให้ ยิ่งใหญ่ แบบไม่มีใครเทียบเทียมได้ ในห้ องเก็บทรัพย์สมบัติลํ ้าค่ามีทงั ้ ภาพเขียน, เครื่ องใช้ ในพิธี ของศาสนา ที่ทํามาจากทองคําและเงิน ล้ วนแต่ประเมินค่ามิได้ อีกทังยั ้ งเป็ นที่เก็บศพของ

Chinese www.marriott.com

3/9

Local (209 ก.ม.)

จันทร์ Buffet (141 ก.ม.)


13.00 น. 14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 5 07.00 น. 08.00 น. 13.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 6 06.00 น. 09.00 น.

11.50 น.

โคลัมบัสอีกด้ วย จากนันขึ ้ ้นชมหอคอยฆีรัลดา ตึกทรงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าสูง 93 เมตร (ไม่ แนะนําสําหรับท่านที่สขุ ภาพไม่เอื ้ออํานวย) ติดกันกับมหาวิหารเป็ นลานส้ มและนํ ้าพุเพื่อใช้ ในพิธีชําระร่างกายของอิสลาม ด้ านหน้ าเป็ นลานกว้ างมี ปราสาทอัลคาซาร์ สถาปั ตยกรรม ที่ยงั คงมีคราบเงาความบรรเจิดและความคิดสร้ างสรรค์ของชาวมัวร์ ในอดีตเคยเป็ น พระราชวังของกษัตริ ย์สเปนมาก่อน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านไปชมสิง่ ก่อสร้ างที่งดงามด้ วยสถาปั ตยกรรมการออกแบบของ ปลาซา เดเอสปาญา (Plaza de Espanga) ชมกลุม่ อาคารรูปครึ่งวงกลมเรี ยงต่อกันเป็ นแนวยาว แต่ละโค้ งประตู มีตราประจําจังหวัดไล่เรี ยงตามตัวอักษร ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่ นงดงาม ตระการตาและแฝงความโรแมนติก อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้

Chinese

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง พร้ อมชมและเพลิดเพลินกับ ดนตรี และระบําฟ ลามิงโก อันเร่าร้ อนสไตล์อนั ดาลูเซีย

Local

นําคณะพัก HOTEL BARCELO RENACIMIENTO ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เซบียา - ลิสบอน(โปรตุเกส) - เที่ยวชมเมือง - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูพ่ รมแดนสเปน-โปรตุเกสที่เมืองแบฮา เคยตกเป็ นเมืองของโรมันในยุคของ จูเลียส ซีซาร์ และตังให้ ้ เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นตะวันตกแห่งอาณาจักรโรมัน จนเข้ าสูก่ รุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกสตังอยู ้ ใ่ นทวีปยุโรปตอนใต้ บนคาบสมุทรไอบีเรี ย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมกรุงลิสบอน ชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตงแต่ ั ้ ศตวรรษที่ 14 ผสมผสาน ระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิคและมัวร์ อย่างสวยงาม ปั จจุบนั เป็ นที่พํานักอย่างเป็ นทางการ ของประธานาธิบดี ชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา และการเดินทางสูอ่ ินเดียเป็ นผลสําเร็ จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็ นผลงานอันเยี่ยมยอดของงาน สถาปั ตยกรรมที่เรี ยกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้ เวลาก่อสร้ างทังสิ ้ ้น 70 ปี จึงเสร็ จ สมบูรณ์และได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ วา่ เป็ น World Heritage Site ภายใน ประกอบไปด้ วย อาคารสําคัญต่างๆ แล้ วไปชมหอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้ างไว้ กลางนํ ้าเพื่อเป็ นป้อมรักษาการณ์ดแู ลการเดินเรื อเข้ าออก และเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการ เดินเรื อออกไปสํารวจและค้ นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรื อชาวโปรตุเกส เป็ น อีกตัวอย่างหนึง่ ของสถาปั ตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ ดิสคัฟเวอรี่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ ้นพระชนม์ของ เจ้ าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรื อสํารวจรอบโลก เชิญท่านลองชิมขนม ทาร์ ตคัสตาร์ ด (Nata de Pasteis) ในร้ านขนมเก่าแก่ทใี่ ห้ บริ การมากว่าร้ อยปี แวะชิมขนม โปรตุเกสต้ นตํารับของขนมไทย อาทิ ทองหยอด, ฝอยทองที่มีต้นตํารับแท้ อยูท่ ี่โปรตุเกสและ เข้ าไปเผยแพร่ในกรุงศรี อยุธยา โดยท่านท้ าวทองกีบม้ า รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําคณะพัก ALTIS HOTEL ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ลิสบอน - บินสูบ่ าร์ เซโลนา (สเปน) - เที่ยวชมเมือง - สนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูเ่ มืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TP 1040 เมืองซึง่ ได้ รับการขนาน นามให้ เป็ นนครหลวงในเมดิเตอร์ เรเนียน ที่สวยงามเจริ ญรุ่งเรื องด้ วยธุรกิจท่าเรื อและ การค้ า อีกทังยั ้ งผสมผสานประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่และความทันสมัยให้ สมกับเป็ นเมือง โอลิมปิ ก เป็ นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ มาเยือน ถึงสนามบินเมืองบาร์ เซโลนา ประเทศสเปน รถโค้ ชรอรับคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร

www.barcelo.com อังคาร Buffet (389 ก.ม.)

4/9

Thai

Local www.altishotels.com พุธ Buffet


13.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 7 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. 15.00 น. 19.00 น. วันที่ 8 08.00 น. 09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese เที่ยวชมเมืองบาร์ เซโลนา ไปสวนสาธารณะเกวล (Park Guell) เป็ นหนึง่ ในงานสุดรักสุด หวงที่เกาดี ้อุทิศให้ กบั ชาวเมือง ออกแบบตังแต่ ้ ปี 1900 – 1914 นําชมสถานที่สดุ ท้ ายของ เกาดี ้คือ โบสถ์ซากราด้ า แฟมิเลีย ที่ยงั คงสร้ างไม่เสร็ จจนถึงปั จจุบนั ความพิเศษในงาน ของเกาดี ้คือ การรวบรวมรูปทรงและพื ้นผิวต่างๆ ในธรรมชาติมาใช้ และสะท้ อนให้ เห็นถึง อิทธิพลของยอดเขาและความสูงของมองต์เซร์ ราต เข้ าชมสนามฟุตบอล เอล กัมป์ โนว ของทีมบาร์ เซโลน่า ขึ ้นสูย่ อดเขามอนต์จอู ิก ชมความสวยงามของตัวเมืองอีกทังยั ้ งเป็ นที่ตงั ้ ของสถานทีจ่ ดั งานกีฬาโอลิมปิ กในปี 1992 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Local นําคณะพัก HOTEL MELIA BARCELONA SKY**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.melia.com บาร์ เซโลนาบาร์ รีโกติก - ซิตี ้ออฟเกาดี ้ - ถนนลารัมบร้ า - รถไฟด่วน AVE สูแ่ มดริ ด พฤหัสบดี รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําคณะชมเมืองโดยเริ่ มจาก บาร์ รีโกติกหรื อย่านโกธิค สถาปั ตยกรรมในย่านนี ้เสร็ จ สมบูรณ์ในยุคทองของโกธิคคือระหว่างศตวรรษที่ 13 – 15 อีกทังร่้ องรอยของพวกโรมันที่ยงั เหลืออยูจ่ ะเห็นได้ จากกําแพงเมืองโบราณ เข้ าชมมหาวิหารของบาร์ เซโลนาที่มีอายุเก่าแก่ กว่า 700 ปี แล้ วไปชมผลงานสถาปั ตยกรรมของเกาดี ้ที่ชาวบาร์ เซภาคภูมิใจจนมีอีกชื่อ เรี ยกหนึง่ ว่า City of Gaudi บนถนนกราเซีย ท่านจะได้ พบกับงานสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่า คือ กาซ่า บัตโย ที่เกาดี ้ออกแบบให้ กบั เศรษฐี สิ่งทอในบาร์ เซโลนา อีกหนึง่ แห่งที่นา่ ชมคือ กาซา มิลา เกาดี ้ ออกแบบให้ กบั นักธุรกิจผู้มงั่ คัง่ ในปี 1906 แสดงถึงฐานะความมัง่ คัง่ , ความคิดสร้ างสรรค์ซงึ่ ถือเป็ นแฟชัน่ ในยุคนัน้ แล้ วเข้ าสูจ่ ตั รุ ัสกาตาลุนญา จุดเริ่ มของย่าน ถนนคนเดิน Las Ramblas ถนนที่มีชีวติ ชีวามากที่สดุ ในบาร์ เซโลนา มีทงสิ ั ้ นค้ านานาชนิด, แผงดอกไม้ , ศิลปิ นเร่, และละครใบ้ , เชื ้อเชิญให้ นกั ท่องเทีย่ วเดินชมอย่างไม่ร้ ูเบื่อ ปลายสุด ของถนนเป็ นอนุสาวรี ย์โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้ค้นพบโลกแถบใหม่หมูเ่ กาะเวสต์อินดีส รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese รถไฟด่วน AVE (HI SPEED TRIAN) นําคณะเดินทางสูก่ รุงแมดริด เมืองหลวงทีเ่ ก่าแก่และ สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก (ใช้ เวลาเดินทาง 2.45 ชัว่ โมง) AVE TRIAN เปิ ดให้ บริการ เฉพาะการเดินทางในประเทศสเปนเท่านัน้ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Chinese นําคณะพัก EUROSTARS MADRID TOWER HOTEL ***** หรื อเทียบเท่าในระดับ www.eurostarsmadridtower.co เดียวกัน m เที่ยวแมดริ ด - พระราชวังหลวง (Palacio Real) - ปลาซา เดอ เอสปั นญ่า - อนุสาวรี ย์หมี ศุกร์ กับต้ นมาโดรนา - ช้ อปปิ ง้ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําคณะเทีย่ วกรุงแมดริ ด เมืองหลวงของประเทศสเปนเก่าแก่นบั พันปี ตังอยู ้ ใ่ จกลางแหลม ไอบีเรี ยน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก เข้ าชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) ตังอยู ้ บ่ นเนินเขาริมฝั่ งแม่นํ ้าแมนซานาเรส มีความ สวยงามโอ่อา่ อลังการ ไม่แพ้ พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป จากแนวความคิดเปรียบเทียบ ความใหญ่โตของแวร์ ซายส์และความสวยงามของลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี ้ถูก สร้ างด้ วยหินทังหลั ้ งในปี ค.ศ.1738 ในสไตล์บาร็ อก โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบ ฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้ อง ซึง่ นอกจากจะมีการ ตกแต่งอย่างงดงามแล้ ว ยังเป็ นที่เก็บภาพเขียนชิ ้นสําคัญที่วาดโดยศิลปิ นในยุคนัน้ รวมทัง้ สิง่ ของมีคา่ ต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่ องใช้ , อาวุธ ฯลฯ แล้ วชมอุทยาน หลวงที่มีการเปลีย่ นพันธุ์ไม้ ทกุ ฤดูกาล ดอกไม้ งดงามตลอดปี ชมอนุสาวรี ย์เซอร์ แวนเตส กวี เอกชาวสเปน ที่ตงอยู ั ้ เ่ หนืออนุสาวรี ย์ดอนกิโฆเต้ ในสวนสาธารณะ เที่ยวชมนํ ้าพุไซเบเลส (Cibeles Fountain) ที่สร้ างอุทิศให้ แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้ เป็ นสถานที่เฉลิมฉลองใน 5/9


เทศกาลต่างๆ ของเมืองและอาคารสวยงามใกล้ ๆ กันคือ ที่ทําการไปรษณีย์ ผ่านประตูชยั อาคาล่า (Puerta de Alcala) ที่สร้ างถวายพระเจ้ าชาร์ ลส์ที่ 3 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 14.00 น. เที่ยวชมปลาซา เดอ เอส ปั นญา (Plaza de Espanga) ใกล้ เขตปูเอต้ าเดลซอล หรื อประตู พระอาทิตย์ จตุรัสใจกลางเมืองซึง่ นอกจากจะเป็ นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ ว (กิโลเมตรทีศ่ นู ย์) ยังเป็ นศูนย์กลางรถไฟใต้ ดิน และรถเมล์ทกุ สายและยังเป็ นจุดตัดของ ถนนสายสําคัญของเมือง ที่หนาแน่นด้ วยร้ านค้ ามากมาย และห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ อีกด้ วย ชมอนุสาวรี ย์หมีกบั ต้ นมาโดรนา สัญลักษณ์ของเมือง จากนันอิ ้ สระให้ ทา่ นเดิน เที่ยวย่าน Walking Street ตามอัธยาศัย 20.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Local นําคณะพัก EUROSTARS MADRID TOWER HOTEL ***** หรื อเทียบเท่าในระดับ www.eurostarsmadridtower.co เดียวกัน m วันที่ 9 กรุงแมดริ ด - เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ เสาร์ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 09.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบิน Barajas กรุงแมดริด เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ 11.35 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 949 วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ 05.35 น. นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กําหนดวันเดินทาง

01-10 พ.ย. 2556 29 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2556 03-12 ม.ค. 2557 31 ม.ค. – 09 ก.พ. 2557 28 ก.พ. – 09 มี.ค. 2557

08-17 พ.ย. 2556 06-15 ธ.ค. 2556 10-19 ม.ค. 2557 07-16 ก.พ. 2557 07-16 มี.ค. 2557

15-24 พ.ย. 2556 13-22 ธ.ค. 2556 17-26 ม.ค. 2557 14-23 ก.พ. 2557 14-23 มี.ค. 2557

22 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2556 27 ธ.ค. 56 - 05 ม.ค. 57 24 ม.ค. – 02 ก.พ. 2557 21 ก.พ. – 02 มี.ค. 2557 21 มี.ค. – 06 เม.ย. 2557

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2556 – มีนาคม 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 115,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 104,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 92,000. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 10,500. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ - 37,000. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ - 30,000.ค่าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าชม Toledo Cathedral / ค่าเข้ าชม Alhambra Palace / ค่าเข้ าชม Cordoba Mezquita Mosque / ค่าเข้ าชม Seville Cathedral / ค่าเข้ าชม Madrid Palacio Rea l/ ค่าเข้ าชม Sagrada Famillia, ค่าเข้ าชม Camp Nou  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผล ให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน 6/9


ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าธรรมเนียมวีซา่ สเปน (เชงเก้ น)  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ Oasis Tripper Plan. คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความ คุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและ โปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิม่

การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับ จากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน , ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทาง บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนค่าทัวร์ ทงหมด ั้ หรื อ กรณีปิดกรุ๊ ปแล้ ว คิดค่าเสียหายตามความเป็ น  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน จริ ง  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW  หัก 50% ของค่าทัวร์ ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-  หัก 75% ของค่าทัวร์ REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่  หัก 90% ของค่าทัวร์ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี ซ่าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่าย เพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อม กัน ถือว่าเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการ พิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการ 7/9


ยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง ชําระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้ เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของสายการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50% ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วน หรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ด โดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีน่ นๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ า ชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋ าแบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จา่ ยส่วนเกิน อาทิ บริ การยกกระเป๋ าเข้ าห้ องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนัก ส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้นที่ผ้ เู ดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของ สัมภาระ, การสูญหายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสเปน ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ (ลูกค้ าทุกท่ านต้ องไปสแกนลายนิว้ มือที่ VFS สถานทูตสเปนทุกท่ าน)  พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา, ห้ ามสแกน และห้ ามใช้ รูปถ่ายเก่าที่เคยใช้ ขอวีซา่ มาแล้ ว) มีอายุ ไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตาํ แหน่ง , อัตรา เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางาน ตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากธนาคาร และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ที่ยื่นคําร้ องขอวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตาํ่ กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออก หนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** 8/9


 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป ยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

9/9

สเปน โปรตรุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน  

ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และกีฬาที่โดดเด่น เก่าแก่ ทรงคุณค่า

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you