Page 1

1/8


วันที่ 1

11.30 น. หมายเหตุ

14.05 น. 20.00 น.

วันที่ 2

07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและ การเช็คอิน ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช , จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่เ ข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ า ให้ กับกรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เ กิ ด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัย พิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทาง บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ออกเดินทางสูน่ ครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TG 924 คณะถึงสนามบินนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และ ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชนําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Marriott Munich Airport Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี ้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูเ่ มืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนีและออสเตรี ย กล่าวกันว่าเมืองนี ้เป็ น “เมืองสามแคว” แห่งแคว้ นบาวาเรี ย เป็ นจุดบรรจบกัน ระหว่างแม่นํ ้า 3 สายอันได้ แก่ ดานูบ (Danube), แม่นํ ้าอินน์ (Inn) และแม่นํ ้าอิซ (Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี ้ยังเคยเป็ นที่พํานักของอดอฟ์ฮิตเลอร์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยฮิตเลอร์ และครอบครัวเคยอาศัยอยู่ในพัสเซาถึง 4 ปี เที่ยวชมสถานที่สําคัญ ของเมืองคือ วิหารเซนต์สตีเฟน ผลงานมาสเตอร์ พีซของศิลปิ นชาวอิตาลี ซึง่ ภายในวิหารแห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บออร์ แกนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เดินเที่ยวชมเขตเมือง เก่ากับเมืองใหม่ เก็บภาพความคลาสสิคของตึกรามบ้ านช่องของเขตเมืองเก่าทัง้ โกธิคและบาร็ อค รวมไปถึง Veste Oberhaus อดีตป้อมปราการของบิชอฟ ซึง่ ปั จจุบนั กลายเป็ นที่ตงของพิ ั้ พิธภัณฑ์ประจําเมืองพัสเซา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสูเ่ มืองมรดกโลก World Heritage เพชรนํ ้างามแห่ง โบฮีเมียที่เมืองเชสกี ้ครุ มลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้ รับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี ้ตังอยู ้ ่ริมสองฝั่ ง ของแม่นํ ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตงแต่ ั ้ ยคุ กลางกว่า 300 หลัง ได้ รับการอนุรักษ์ และขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ เป็ นสถานที่สําคัญแห่งหนึง่ ของโลก ไป ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุ มลอฟ ถือเป็ นปราสาทที่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊ าก อิสระให้ ท่านเดิน เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Mlyn Cesky Krumlov 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 2/8

www.marriott.com Buffet (158 ก.ม.)

Chinese (119 ก.ม.)

Local www.hotelmlyn.eu/en


วันที่ 3

07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.30 น.

18.30 น.

วันที่ 4

07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

เชสกี ้ คลุมลอฟ - เมืองนํ ้าแร่ คาร์ โลวี วารี - กรุงปร๊ าก

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองคาร์ โลวีวารี หรื ออีกชื่อหนึง่ คือเมืองคาร์ ลบาด เป็ นเมืองที่มีการ ค้ นพบนํ ้าแร่ โดยพระเจ้ าคาร์ ลที่ 4 ที่ดํารงตําแหน่งเป็ นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเที่ยวชมเมืองนํ ้าแร่ แสนสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ใน หุบเขาสองฝั่ งแม่นํ ้าเทปลา ดินแดนแห่งนี ้เป็ นที่ค้นพบแหล่งนํ ้าแร่ ร้อนธรรม ชาติ และมีบ่อนํ ้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สดุ อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้ อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนํ ้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมนํ ้าแร่ ด้วยถ้ วย ชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทําจากพอร์ ซเลนในเมืองนี ้เท่านัน้ เมืองนี ้เป็ นที่นิยมในการเข้ า คอร์ สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ เดินเที่ยวชมเมืองตึกอาคารเรี ยงรายด้ วย สถาปั ตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็ นอย่างยิ่ง ร้ านค้ าเรี ยง รายตลอดสองข้ างทาง อิสระให้ ท่านซื ้อของที่ระลึกหรื อหาซื ้อเหล้ าพื ้นเมืองที่มี ชื่อเสียง Becherovka โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็ นของที่ ระลึก จนได้ เวลาอันสมควรออกเดินทางต่อสูก่ รุ งปร๊ าก เมืองแห่งปราสาทร้ อยยอด ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Intercontinental Hotel Prague 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

ปราสาทปร๊ าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเข้ าชมปราสาทแห่งกรุ งปร๊ าก สร้ างขึ ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 11 ด้ วยศิลปะ แบบกอธิค เคยได้ รับการรับรองจากกินเนสส์บ๊ กุ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่ใหญ่ ที่สดุ ในโลก ปั จจุบนั ได้ เป็ นที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค ชมความใหญ่โต โอ่อา่ ของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัส ที่เด่นเป็ นสง่า แต่ละลานกว้ างประดับ ประดาไปด้ วยนํ ้าพุ รู ปปั น้ นักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์ จ และคอนแวนต์ รวมทังโอลด์ ้ รอยัลพาเลซ และโกลเด้ นเลน ซึง่ เคยใช้ เป็ นที่พํานักของช่างฝี มือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่ แปรธาตุตา่ ง ๆ ให้ เป็ นทองคํา ที่จะทําให้ ท่านย้ อนไปถึงความยิ่งใหญ่ ของโบฮีเมียในอดีต รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินสูส่ ะพานชาร์ ล สะพานเก่าแก่สญ ั ลักษณ์ของเมือง สร้ างด้ วยหินขนาด ใหญ่ ประดับด้ วยรู ปปั น้ ของนักบุญถึง 28 องค์ ชาวคริ สต์เชื่อว่า หากเดินผ่าน สะพานแห่งนี ้ ต้ องขอพรจากนักบุญจอหน์แห่งเนโปมุข กรุ งปร๊ ากในยุคกลาง เคย เป็ นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่ งแม่นํ ้าวัลตวา ท่านจะได้ เห็น สถาปั ตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่ า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปื นที่ได้ รับ การอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม จนเข้ าสูจ่ ตุรัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของวิ ั้ หาร ตินส์ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องแก้ วโบฮีเมีย “โมเซอร์ ” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก และ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีห่นุ ออกมาเต้ นรํ าให้ นักท่องเที่ยวได้ ชม เป็ นโบราณคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของกรุ งปร๊ าก อิสระให้ ท่านได้ มีเวลาช้ อปปิ ง้ ในห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย อาทิ มาร์ คแอนด์สเปนเซอร์ หรื อร้ านค้ าแบ 3/8

Buffet (239 ก.ม.) Local

Chinese www.icprague.com Buffet

Chinese


19.00 น.

วันที่ 5

07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 7

รนด์เนมอื่น ๆ ใน Palladium Shopping Mall รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Intercontinental Hotel Prague 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

Local www.icprague.com

กรุงปร๊ าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี )

Buffet รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม (329 ก.ม.) เดินทางสูก่ รุ งบราติสลาวานครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็ นเมืองหลวงและ เมืองที่ใหญ่สดุ ของสโลวัค เป็ นที่ตงของรั ั้ ฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ รวมทัง้ โรงละคร ที่มีการขยายเมืองอย่างไม่หยุดยัง้ Chinese รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (202 ก.ม.) นําท่านขึ ้นสูท่ ี่ตงของปราสาทแห่ ั้ งกรุ งบราติสลาวา ตังอยู ้ ่บนเนินเขาคาร์ เบเธียน เหนือลุม่ แม่นํ ้าดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้ านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมี หอคอยสูง 80 เมตรทัง้ 4 ด้ าน ผสมผสานไปด้ วยศิลปะแบบกอธิค,เรอเนสซองส์ และบาร็ อค เข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตรุ ัสใจกลางเมืองอันเป็ นที่ตงของ ั้ ทําเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางสูน่ ครบูดาเปสต์ เมืองที่ตงั ้ อยู่สองฝั่ งแม่นํ ้าดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าและใหม่ อันได้ แก่เมืองบูดาและ เปสต์ อัน เป็ นที่มาของคําว่าบูดาเปสต์ นครที่สวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมอันลํ ้าค่า ริ มสองฝั่ ง แม่นํ ้าดานูบ Local รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Intercontinental Hotel Budapest 5* หรื อเทียบเท่าในระดับ www.budapest.interconti nental.com เดียวกัน

บูดาเปสต์ - ล่องเรื อแม่นํ ้าดานูบ - เวียนนา (ออสเตรี ย) - หมูบ่ ้ านกรี นซิ่ง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมนครบูดาเปสต์ นําชมจตุรัสฮีโร่ ที่รําลึกถึงการสร้ างชาติ และการรอดพ้ น จากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะอัน เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบนํ ้าสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคาร รัฐสภาที่สร้ างในสไตล์แบบกอธิค โดดเด่นเป็ นตระหง่าน แล้ วข้ ามสูฝ่ ั่ งบูดา เพื่อขึ ้น ชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส เลาะเลียบสูค่ าสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของ เมืองที่ถกู แยกออกเป็ นสองฝั่ ง นําท่านสูถ่ นนช้ อปปิ ง้ ที่มีสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด จําหน่ายเป็ นของฝาก อาทิ ผ้ าปั ก เครื่ องแก้ วของที่ระลึกต่างๆ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรื อดานูบ ชมความงดงามของอาคาร สถาปั ตยกรรมแบบกอธิค เรี ยงรายสองฝั่ งแม่นํ ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับ การยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติก บนสายนํ ้าแห่งหนึง่ ของโลก ได้ เวลาอันสมควร ออกเดินทางสูก่ รุ งเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอํานาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี ยน นําท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านกรี นซิ่ง หมูบ่ ้ านพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการทําไวน์สด รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื ้นเมือง นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Austria Trend Savoyen Hotel Vienna 4*superior หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กมั เมอร์ กทู 4/8

Buffet

Chinese (256 ก.ม.)

Local www.austria-trend.at


08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 8

07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

15.30 น. 17.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําเข้ าชมความงามของพระราชวังเชิงบรุ นน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถกู สร้ างขึน้ ให้ มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ ซายส์ เข้ าชมภายในกว่า 20 ห้ องที่จดั แสดงไว้ อย่างน่าชม ผ่านห้ องทรงงาน ห้ องบรรทม ห้ องแกลลอรี่ ห้ องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิร์ก หลังจากนันนํ ้ าท่านเข้ าสูร่ ิ ง สตราเซ่ ถนนสายวงแหวนที่รายล้ อมไปด้ วยสถานที่สําคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่ าที่ เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่ าตลอดปี พระราชวังฮอฟบูรก์อนั ยิ่ง ใหญ่ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นที่ทําการสําคัญของรัฐ ใกล้ กนั เป็ นโรงเรี ยนสอนขี่ม้าแบบ สเปน แล้ วผ่านไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี ้ฮอลล์ ก่อนจะข้ ามแม่นํ ้าดานูบสูเ่ ขตเมือง ใหม่ อันเป็ นที่ตงขององค์ ั้ การสหประชาชาติแห่งที่สองของยุโรป ให้ ท่านได้ ชมสาย แม่นํ ้าดานูบใหม่และเก่า ที่มีความสําคัญต่อหลายประเทศในยุโรป รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในย่านถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตรี ท ที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยม ในการนัง่ จิบกาแฟต้ นตํารับแท้ และซัคเกอร์ เค้ กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา สมควรแก่ เวลาเดินทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กังเป็ นเสน่ห์อนั น่า ติดตรึง รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Scalaria St.Wolfgang 4*หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ ก - กลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูฮ่ ลั สตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตงอยู ั ้ ่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายา เมืองนี ้ว่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ยและเป็ นพื ้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น แล้ วเดินทางต่อสูเ่ มืองซาลส์บวร์ ก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมเมืองซาลส์บวร์ ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่ตา่ ง ๆ ของเมืองในการถ่าย ทําภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มี ทะเลสาบและภูเขาเป็ นฉากสวย บ้ านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ ต เมืองอนุรักษ์ ที่ ตังอยู ้ ่สองฝั่ งของแม่นํ ้าซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่ง พันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั ข้ ามฝั่ งสูเ่ มืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตัง้ เด่น ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้ านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โม สาร์ ต” ที่สร้ างผลงานทางด้ านดนตรี ไว้ อย่างมากมาย นําท่านไปชมมหาวิหาร ประจําเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ ก ที่สร้ างขึน้ จากความรํ่ ารวยที่เกิดจากการทํา เหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มีชื่อเสียง ประดับประดาได้ ด้วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ า เป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น ออกเดินทางสูน่ ครมิวนิก ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นประตูของยุโรป เมืองมิวนิกหลากหลาย ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่แตกต่าง อีกทังยั ้ งเป็ นเมืองหลวงแห่งแคว้ นบาวาเรี ยอีกด้ วย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 5/8

Buffet (20 ก.ม.)

Thai (298 ก.ม.)

Local www.scalaria.com Buffet (35 ก.ม.)

Chinese

(153 ก.ม.) Thai


18.30 น. 21.50 น.

วันที่ 9

ออกเดินทางสูส่ นามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

(38 ก.ม.)

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

14.25 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้

อัตราค่ าทัวร์ : 28 ธ.ค. 2556- 05 ม.ค. 2557 / 29 ธ.ค. 2556- 06 ม.ค. 2557

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

     

ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ เด็กอายุ 4-7 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักท่านละ ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักท่านละ

96,900.87,900.77,900.12,500.40,000.33,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าปราสาทกรุ งปร๊ าก, ค่าเรื อล่องแม่นํ ้าดานูบ, ค่าเข้ าพระราชวังเชิงบรุ นน์  โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศเชค (เชงเก้ น) **โปรแกรมทัวร์ พกั ในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**  ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท AGA Services (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN. คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่ม ความคุ้มครองในกรณี สมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณา สอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยัน การ เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับ จากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 6/8


14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน , ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทาง บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)     

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนค่าทัวร์ ทงหมด ั้ ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ น  หัก 90% ของค่าทัวร์ สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อมกัน ถือว่าเป็ นการ ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่ มนั่ ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จาก สถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระ เงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ้ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสาย การบินเท่านัน้ 7/8


ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ า ชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสาร ของสถานที่นนๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการ คืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมี กระเป๋ าแบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินอาทิ บริ การยกกระเป๋ า เข้ าห้ องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นที่ผ้ เู ดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ , การสูญ หายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ บินพาณิชย์ ซึ ้งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศเชค ใช้ เวลาทาการประมาณ 10 วันทาการ (ยื่นวีซ่ากรุ๊ ปลูกค้ าทุกท่ านไม่ ต้องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเชค)

 พาสปอร์ ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่ม ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น กรุ ณาแนบมาด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 1 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนา สูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปั จจุบัน, วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางาน ตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรั บรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองจากทางธนาคาร และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่ม ที่มีการเข้ าออกของเงิ นสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่ อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิ นเพียงพอที่ จะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** (วันที่ไปแสดงตนที่สถานทูตรบกวนทุกท่านเตรี ยมสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริ งไปด้ วย)  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1 –6แล้ ว ทาง บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํ านงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ ว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธ 8/8


วีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และ โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้  บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซา่ ของทางสถานทูต ตามข้ อตกลงของ สนธิสญ ั ญาเชงเก้ น ในกรณียื่นวีซา่ ผิดประเภทหรื อผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงนนมัจจาแล้ ว ทางบรนษัท ถือว่ าท่ านไจ้ ยอมรั บใน ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่บรนษัทไจ้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

9/8

Eur 12 grand ee 9 day new year (28,29 dec '2013)  

ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกเพชรน้ำเอกที่ทรงคุณค่า คาร์โลวี วารี สัมผัสความโรแมนติกของเมืองน้ำแร่ เมืองแห่งสปา.....