Page 1

“อัญมณีลํ ้าค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติก” ที่ที่ทกุ ลมหายใจของนัก เดินทางประสานเป็ นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ ในอ้ อมกอดของเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบสีเขียวใสดัง่ มรกตป่ าอัลไพน์อนั อุดม และ ปราสาทที่งดงาม กับทังร่้ องรอยอารยธรรมแห่งแคว้ นบาวาเรี ย และเรื่ องราวของราชวงศ์ฮบั สบูร์กอันเกรี ยงไกรในทิโรล หากท่าน ชื่นชอบกับการท่องเที่ยวไปยังหมูบ่ ้ านแบบชนบท ที่ยงั คงอนุรักษ์ วฒ ั นธรรมถิ่น แต่งกายแบบพื ้นเมือง ปราศจากการจราจรที่คบั คัง่ ของเมืองใหญ่ บ้ านเรื อนสะอาดตาสีสนั งดงามและการประดับประดาตกแต่งเป็ นเอกลักษณ์ ในแต่ละวันไม่ต้องเร่ งรี บกับการเดิน ทางไกลๆ หรื อนัง่ รถนานๆ ทังหมดล้ ้ วนผสานผสมอยู่ในดินแดนงดงามและโรแมนติกแห่งนี ้ เพียงคุณเปิ ดใจเข้ าไปสัมผัส....... EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

1|Page


วันที่ 1 21.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - แฟรงค์เฟิ ร์ ต พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการ เช็คอิน

23.45 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินแฟรงค์เฟิ ร์ ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลาง การการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920 แฟรงค์เฟิ ร์ ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่ าดํา อาทิตย์ ถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ (110 ก.ม.) ศุลกากรแล้ วนําท่านเดินทางสูเ่ มืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็ นเมืองที่สดุ แสนโรแมนติก ตังอยู ้ ่บริ เวณฝั่ งแม่นํ ้าเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลาง การศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงของมหาวิ ั้ ทยาลัย ไฮเดลเบิร์ก ซึง่ เป็ น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้ วยความสวยงามของเมืองนี ้ทําให้ มี นักท่องเที่ยวนับล้ านคนในแต่ละปี ต้ องมาเยือนเมืองแห่งนี ้ นําท่านเข้ าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้ างขึ ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่ นํ ้า เน็กคาร์ ซึง่ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้ โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้ าง ด้ วยหินทรายสีแดงซึง่ มีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถงั เก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local ออกเดินทางสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติป่าดํา (Black Forest) ในประเทศเยอรมนี (219 ก.ม.) ครอบคลุมอาณาเขตพื ้นที่กว่า 12,000 ตร.กม. นําท่านสัมผัสบรรยากาศริ ม ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยาน แห่งชาติที่หนาแน่นไปด้ วยต้ นสนวิถีของชาวเยอรมัน ยังรักษาประเพณีดงเดิ ั ้ มอีก ทังยั ้ งเป็ นถิ่นกําเนิดการทํานาฬิกากุ๊กกูจากดินแดนแห่งนี ้ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมู + ไส้ กรอกเยอรมัน นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN Hotel Hofgut Sternen หรื อเทียบเท่าใน www.hofgutระดับเดียวกัน sternen.bestwestern.de ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมูบ่ ้ านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ จันทร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื อ (285 ก.ม.) ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของยุโรป และกิน อาณาเขตพรมแดน 3 ประเทศได้ แก่เยอรมัน ออสเตรี ย และสวิตเซอร์ แลนด์ จากนันเข้ ้ าสูเ่ ส้ นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้ นทาง ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สดุ โดยสิ ้นสุดที่ฟืสเซ่น เมืองสุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่ งเรื องในอดีตตังแต่ ้ ยคุ โรมัน ที่ใช้ เมืองนี ้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ า และซื ้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พกั ตลอดจนร้ านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local นําท่านออกเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านชวานสเกา เป็ นที่ตงของปราสาทแห่ ั้ งเทพนิยายนอย ชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้ แต่ราชาการ์ ตนู วอลท์ดิสนีย์ยงั หลงใหล และนําไป เป็ นต้ นแบบของปราสาทเจ้ าหญิงนิทรา ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ บันทึกภาพสวย ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็ นฉากหลัง กษัตริ ย์ ลุควิคที่2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้ างปราสาท 3 แห่งที่ยิ่งใหญ่อนั ได้ แก่นอย ชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้ เป็ นมรดกอันลํ ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรี ย ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น และมีทะเลสาบและธารนํ ้าแข็ง ล้ อมรอบจากสะพานมาเรี ย ซึง่ พาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็ นจุดชมวิวที่งดงาม

วันที่ 2 06.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

18.30 น. วันที่ 3 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 14.00 น.

EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

เสาร์

2|Page


ที่สดุ ของปราสาทที่สร้ างบนหน้ าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 คริ สเตียน จังค์ เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอก ให้ เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้ าสูภ่ ายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยที่ได้ รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้ วย ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่ องราวอุปรากรและห้ องทรงงาน,ห้ องท้ องพระโรง,ห้ องบรรทม ล้ วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) 19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 5 08.00 น. 10.00 น.

12.30 น. 13.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LISL & JAGERHAUS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.hohenschwangau.de ฟื สเซ่น - การ์ มิชพาร์ เท่น เคียร์ เช่น - ยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ - เบิร์ชเทสกาเด้ น อังคาร รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําท่านสูเ่ มืองการ์ มิช-พาร์ เท่นเคียร์ เช่น จุดหมายปลายทางของนักสกี ขึ ้นสูย่ อด (62 ก.ม.) เขาซุกสปิ ตเซ่ ซึง่ เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิว ทะเลสาบที่อยู่เบื ้องล่าง เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สงู ที่สดุ ใน เยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดับนํ ้าทะเล ที่ทําให้ เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ทังปี ้ เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้ างไกล ไปถึง 4 ประเทศด้ วยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรี ย อิตาลี และสวิสเซอร์ แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค์ (Wank) ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทาง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา นําท่านเดินทางต่อสูเ่ บิร์ชเทสกาเด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั ไพน์โร้ ด เส้ นทางเก่าแก่ ที่สดุ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตังขึ ้ ้นให้ เป็ น ศูนย์กลางทางการค้ าและการสํารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี ้เต็มไปด้ วย ศิลปะการสร้ างอาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบน รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL WITTELSBACH หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เบิร์ชเทสกาเด้ น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - หมูบ่ ้ านฮัลล์สตัทด์ - ทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์ กัง รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้ างตังแต่ ้ ค.ศ. 1517 ซึง่ ในสมัยโบราณเหมืองเกลือ เป็ นสถานที่ต้องห้ ามของบุคคลทัว่ ไป เนื่องจากเกลือมีคา่ จนได้ ชื่อว่าเป็ น ทองคําขาว แต่ในปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าเที่ยวชมภายในที่ยงั คง รักษาสภาพเดิมไว้ ทกุ ประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่มีเตรี ยมไว้ ให้ นําท่านนัง่ รถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถํ ้าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ ภูเขาที่งดงามด้ วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริ งเมื่อ 500 ปี ก่อน ภายใต้ อณ ุ หภูมิ 12 องศาเซลเซียส จากนันเดิ ้ นทางสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูทที่มี ทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กังเป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึง (มี Audio ภาษาไทยบรรยาย) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูฮ่ ลั สตัท (Hallstatt) หมูบ่ ้ านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตงอยู ั ้ ่ริมทะเลสาบ โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด เมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน อัพเพอร์ ออสเตรี ย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรี ยให้ ฉายาเมืองนี ้ว่า เป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรี ย และเป็ นพื ้นที่มรดกโลกของ UNESCO CulturalHistorical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ ท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝั น

EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

Local (193 ก.ม.)

Local www.hotelwittelsbach.com พุธ Buffet

Chinese

3|Page


19.00 น. วันที่ 6 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. 13.00 น. วันที่ 7 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

แล้ วเดินทางต่อสูภ่ มู ิภาคซาลส์ซมั เมอกูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วลู ฟ์กังเป็ นเสน่ห์อนั น่าติดตรึง รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SCALARIA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เซนต์วลู ฟ์กัง - ซาลส์บวร์ ก - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิก รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม รถโค้ ชนําท่านเที่ยวชมเมืองซาลส์บวร์ ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้ สถานที่ตา่ งๆ ของเมืองในการถ่ายทําภาพยนตร์ ชื่อก้ องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสน โรแมนติก ที่มีทะเลสาบ และภูเขาเป็ นฉากสวย ในปี นี ้เป็ นปี ที่ชาวออสเตรี ยน เฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปี ของคีตกวีเอกโมสาร์ ต เมืองอนุรักษ์ ที่ตงอยู ั ้ ่สองฝั่ งของ แม่นํ ้าซาลซ่า เข้ าชม “สวนมิราเบล” ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้ หลากหลายสีสนั ข้ ามฝั่ งสูเ่ มืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ กตังเด่ ้ นตระหง่าน อยู่บนเนินเขา แล้ วผ่านไปชมบ้ านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรี ยน “โมสาร์ ต” ที่สร้ างผลงานทางด้ านดนตรี ไว้ อย่างมากมาย นําท่านไปชมมหาวิหารประจําเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ ก ที่สร้ างขึ ้นจากความรํ่ ารวยที่เกิดจากการทําเหมือง เกลือ ถนนเกรไทรเด้ ที่มีชื่อเสียงประดับประดาได้ ด้วยป้ายบอกชื่อร้ านค้ า เป็ น เอกลักษณ์อนั โดดเด่น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินสูห่ มูบ่ ้ านปรี น ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่ใหญ่ที่สดุ ริ มทะเลสาบคีมเซ หรื อ ทะเลสาบบาวาเรี ย ตังอยู ้ ่ใจกลางแคว้ นบาวาเรี ยตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิค และซาล์สบวร์ ก นําท่านล่องเรื อไปยังเกาะแฮเรนอินเซล หรื อเกาะผู้ชาย ซึง่ ตังอยู ้ ่กลางทะเล สาบ อันเป็ นที่ตงของปราสาทชื ั้ ่อก้ องโลก “แฮเรนคีมเซ” ของพระเจ้ าลุดวิกที่ 2 โดยมี พระประสงค์ให้ สร้ างเลียนแบบพระราชวังแวร์ ซายน์ แต่ให้ หรูหราอลังการกว่าด้ วย เทคโนโลยีอนั ทันสมัยในยุคนัน้ นําท่านเที่ยวชมห้ องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ่ ห้ องฑูตานุทตู , ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องเสวย และห้ องกระจก ที่ประดับ ตกแต่งอย่างสง่างามด้ วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายที่ปราสาท แห่งนี ้ยังสร้ างไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้ วยพระเจ้ าลุควิกที่ 2 สิ ้นพระชมน์ไปก่อน รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตํารับแท้ นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตรุ ัสมาเรี ยน - เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําชมนครมิวนิคเมืองหลวงแห่งเบียร์ ผ่านชมโอลิมปิ คปาร์ ค สนามกีฬาระดับโลก ที่ใช้ ในการแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ในปี 1972 ได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใกล้ กนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ BMW World รถยนต์หรู ที่มีฐานการ ผลิตในแคว้ นนี ้ นําท่านไปชมพระราชวังนิมเฟนบวร์ ก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรม แบบบาร็ อก เพื่อเป็ นที่ประทับตากอากาศฤดูร้อน อีกทัง้ เป็ นที่ประสูติของพระเจ้ า ลุควิกที่ 2 ผ่านเข้ าสูเ่ ขตเมืองเก่าจตุรัสโคนิก ที่ตงของอาคารทรงกรี ั้ กโบราณที่ ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์, ประตูชยั , ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่ า, เรสซิเด้ นซ์ และภาพของโบสถ์เฟราเอนเคียร์ เช หลังคาทรงหัว หอมในสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ท่านเดินเที่ยวชมเมืองมิวนิคที่ทนั สมัยและสง่างาม ผสมผสานกับ ขนบธรรมเนียมแบบดังเดิ ้ ม ย่านเขตเมืองเก่าจัตรุ ัสมาเรี ยน แหล่งรวมห้ าง

EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

Local www.scalaria.com พฤหัส Buffet (49 ก.ม.)

Chinese (65 ก.ม.)

Local www.marriott.com Chinese ศุกร์ Buffet

Chinese

4|Page


สรรพสินค้ าอันทันสมัย และร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง 17.30 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Thai 18.30 น. นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองมิวนิค สนามบินที่ทนั สมัยและใหม่ที่สดุ ใน เยอรมนี แล้ วออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG925 (21.50-13.30+1) วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ เสาร์ 13.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะคํานึงถึง ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ) กาหนดวันเดินทาง 5 – 12 เม.ย. 2557 12 – 19 เม.ย. 2557 19 – 26 เม.ย. 2557 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2557 3 – 10 พ.ค. 2557 10 – 17 พ.ค. 2557 17 – 24 พ.ค. 2557 24 – 31 พ.ค. 2557 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2557 7 – 14 มิ.ย. 2557 14 – 21 มิ.ย. 2557 21 – 28 มิ.ย.2557 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2557 5 – 12 ก.ค. 2557 12 – 19 ก.ค. 2557 19 – 26 ก.ค. 2557 26 ก.ค. – 2ส.ค. 2557 2 – 9 ส.ค. 2557 9 – 16 ส.ค. 2557 16 – 23 ส.ค. 2557 23 ส.ค. – 30 ส.ค. 2557 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2557 6 – 13 ก.ย. 2557 13 – 20 ก.ย.2557 20 – 27 ก.ย. 2557 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 2557 4 – 11 ต.ค. 2557 11 -18 ต.ค. 2557 18 – 25 ต.ค. 2557 ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 2557 ( ยกเว้ น 12– 19 เมษายน 2557 )  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 89,900. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 80,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 71,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักแบบ Double Single Used เพิ่มท่านละ 15,000 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ -39,500. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ -32,500.ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางวันที่ 12 – 19 เมษายน 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 95,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 85,500. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 76,500. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักแบบ Double Single Used เพิ่มท่านละ 15,000 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ -44,500. กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ -36,500.ค่าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก / ค่าเข้ าปราสาทนอยชวานสไตน์ / ค่าขึ ้นยอดเขาชุกสปิ ตเซ่ / ค่าเข้ าชมเหมืองเกลือ / ค่าเข้ าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ  โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่ ่าน มี ขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ เยอรมัน (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

5|Page


กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุม ถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบ ท้ ายใบจอง ทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่ เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ ไม่รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการ เดินทางหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่ม ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หาก ท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 – 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 – 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 15 วัน หัก 50% ของทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  ในกรณืที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่ านยกเลิ ก การเดินทางในเงื่ อนไขใด เงื่ อนไขหนึ่ง แต่ท่ าน สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ ทันตาม กําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวี ซ่า และค่า เปลี่ ย นชื่ อ ตั๋ว เท่ า นัน้ และต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นเงื่ อ นไขของตั๋ว ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วี EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

6|Page


ซ่าไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อมกัน ถือว่าเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการ พิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการ ยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดิน ทาง ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถ รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การ ก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ใน กรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทาง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทาง ผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทาง บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระ เงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/ Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน การปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม  โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่ มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี ้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนันๆ ้ ปิ ด EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

7|Page


ทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ โปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น ผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน ชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยก กระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้ เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ

(ในการยื่นคําร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทําการสแกนลายนิวมือด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่ (ในกรณีที่ทา่ นไม่เคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชง เก้ นหรื อ, อเมริ กา, แคนาดาและอังกฤษ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท่านจะต้ องมายื่นวีซา่ ด้ วยตนเองที่สถานทูต)

 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป / **กรุ ณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรู ปถ่าย**  สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์  หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่ EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

8|Page


      

มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชี กระแสรายวัน*** กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด ้ นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใด ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR09_Best of Germany Bavaria-Tirol 8 Days (July - October, 2013)

9|Page

Best of german bavaria 8 days  
Best of german bavaria 8 days  

อัญมณีล้ำ ค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติก” ที่ที่ทุกลมหายใจของนัก เดินทางประสานเป็นหนงึ่ เดียวกับธรรมชาติ ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบสีเขีย...

Advertisement