Page 1

วันที่ 1 22.30 น. หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการ เช็คอิน ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี 1/8

เสาร์


วันที่ 2 00.30 น. 07.25 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 3 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัย พิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ การเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ เหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่ สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่าย ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่า ใช้ จ่ ายอื่น ๆ เกิ ด ขึน้ นอกจากในรายการทัว ร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ เดินทางสูน่ ครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 970 คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ ชรอรับแล้ วเดินทางสูก่ รุงเบิร์น นครหลวงอันงาม สง่าของประเทศ และเป็ นเมืองมรดกโลกอันลํ ้าค่าที่ได้ รับการอนุรักษ์ มาสูป่ ั จจุบนั เบิร์น ถูกสร้ างขึ ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ สว่ นหนึง่ ของ เบิร์นเป็ นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาทีม่ ีหน้ าปั ดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นประตู โบราณตังคร่ ้ อมอยูค่ รึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ จัตรุ ัสรัฐสภา และย่านเมื องเก่าที่มี ร้ านค้ าเรี ยงรายมากมาย ผ่านชมนํ ้าพุที่ตงอยู ั ้ ก่ ลางถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มี ถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้ นหนึง่ ของยุโรป สมกับเป็ นเมืองหลวงของประเทศ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะเดินทางสูเ่ มืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จกั ดีในสวิส นอกจากเป็ นเมืองที่ ประทับของสมเด็จย่าแล้ ว พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงสําเร็ จการศึกษาจาก เมืองนี ้อีกด้ วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้ แต่ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีว้ ดู “ชาลี แชลป ปลิ ้น” ยังหลงใหลและได้ อาศัยอยูท่ ี่นี่ในบันปลายชี ้ วติ สูจ่ ดุ หมายปลายทางที่เมือง มงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มชี ื่อเสียง ทังในฤดู ้ ร้อนและหนาวริ ม ทะเลสาบเจนีวา ซึง่ ได้ รับสมญานามว่าริ เวียร่ าแห่งสวิตเซอร์ แลนด์ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX 4* หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์ มทั - ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น พาราไดซ์ - แซร์ มทั รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูเ่ มืองแซร์ มทั เมืองทีไ่ ม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่งและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยก ย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตังอยู ้ บ่ นความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ นเจ้ าของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ สิ ้นสุดการ เดินทางด้ วยรถโค้ ช พาคณะนัง่ รถไฟสูห่ มูบ่ ้ านแซร์ มทั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสูส่ ถานีเคเบิ ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับ ความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นที่สงู ถึง 4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอด เขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอล์ป กระเช้ าไฟฟ้ าแบบพาโนรามาวิว (นัง่ ได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอนั กว้ างไกลสุดสายตา แล้ วเปลีย่ นเป็ น Cable Car ใหญ่จไุ ด้ กว่า 80 คน ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริ เวณไคลน์แมท เทอร์ ฮอร์ น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บ ลังก์ ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่อยูส่ งู ที่สดุ ในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํ ้าแข็งที่สวยงาม ลาน หิมะกว้ างให้ ทา่ นได้ สมั ผัสอย่างจุใจ หลังจากนัน้ อิสระตามอัธยาศัย ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรื อเดินเทีย่ วชมเมือง ถ่ายรูป อีก ทังยั ้ งเป็ นเมืองสวรรค์ของนักสกี รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ROMANTIC HOTEL JULEN 4*หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์ แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริ โอ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านนัง่ รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วงิ่ ช้ าที่สดุ ในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศทีง่ ดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบ 2/8

อาทิตย์ (127 ก.ม.)

Local

Chinese www.edenpalace.ch จันทร์ Buffet (138 ก.ม.)

Asian

Local www.julen.com อังคาร Buffet


12.00 น. 13.00 น.

19.30 น. วันที่ 5 06.30 น. 07.30 น.

12.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 6 07.30 น. 08.30 น.

เหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้ นทางท่าน สามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารนํ ้าแข็งเจ้ าของเส้ นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเข้ าสูเ่ มืองอันเดอร์ แมท รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รถรอรับท่านแล้ วเดินทางผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบของแคว้ นทิ ซิโน่ จนเข้ าสูเ่ ขตทะเลสาบโคโม ได้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุ ของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรี ยบเสมือนป้อมปราการทาง ธรรมชาติ ที่สร้ างฉากหลังอันงดงามอลังการให้ กบั ดินแดนแห่งนี ้ ผ่านเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศทีเ่ รี ยงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็ นศูนย์รวมชนชันสู ้ ง และบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป ถึงเมืองซอนดริ โอ (Sondrio) เมืองที่เคยเป็ นเมืองพัก ของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยูก่ บั อาณาจักรลอมบาร์ ดี และถูก ผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สทิ ธิ์

Local (228 ก.ม.)

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ROMANTIK GRAND HOTEL DELLA POSTA 4* หรื อ www.grandhoteldellaposta.eu เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ซอนดริ โอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้ น พุธ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําคณะเดินทางสูเ่ มืองทิราโน่ จุดเริ่ มต้ นของรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA (27 ก.ม.) EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สดุ ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเวลากว่าหนึง่ ศตวรรษมาแล้ วที่ เปิ ดให้ บริ การนักท่องเที่ยว นําท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุม ตลอดทังปี ้ ผ่านหุบเหว ลําธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้ งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เส้ นทางนี ้ รับประกันความสวยแบบห้ ามกระพริ บตา อีกหนึง่ ความประทับใจและความทรงจํา ในประสบการณ์ที่หาชมได้ ยาก จุดหมายปลายทางที่ เมืองฟ้ า ครามนํ ้าใส เป็ นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบในปี ค.ศ. 1864 ได้ สร้ างโรงแรม แห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทําให้ มกี ารเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ต นํ ้าแข็ง, บ๊ อบสเลด ที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมป์เปี ย้ นชิพ และโอลิมปิ กมาแล้ ว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local ออกเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น ที่มีความสําคัญประหนึง่ เมืองหลวงของ แบร์ น (296 ก.ม.) เนอร์ -โอเบอร์ ลนั ด์ ชื่อของเมืองมาจากทําเลที่ตงของ ั้ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยั ้ งเมืองแห่งการ ์ พักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสทุ ธิ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Chinese นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL KREBS 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.krebshotel.ch กริ นเดอวาลด์ - นัง่ รถไฟสูย่ งู เฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้ น พฤหัสบดี รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet ออกเดินทางสูเ่ มืองกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา โดย (30 ก.ม.) รถโค้ ช (ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทาง ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป) รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ ้น พิชิตยอดเขายูงเฟราทีม่ ีความสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับการยก ย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางแวะชมกลาเซียร์ หรื อธารนํ ้าแข็ง ขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟทีส่ งู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการ เล่นหิมะในลานกว้ าง SPHINX จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวยงาม อยูใ่ ต้ ธารนํ ้าแข็งลึกกว่า 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกสนานและ เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป 3/8


12.30 น. บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวยผ่าน หมูบ่ ้ านเวงเก้ น เมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วงิ่ แล้ วเปลีย่ นขึ ้นรถโค้ ช คันเดิมที่หมูบ่ ้ านเลาเทรอบรุนเน่นเข้ าสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นชม เมืองทีเ่ รี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า, บ้ านแบบชาเล่ต์สไตล์ และอิสระให้ ได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ า ชันดี ้ ของสวิสอาทิ นาฬิกา, นาฬกิ ากุ๊กกู, ของที่ระลึก และช้ อคโกแลตอันเลือ่ งชื่อ

Asian (12.5 ก.ม.)

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Swiss Fondue นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL KREBS 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.krebshotel.ch วันที่ 7 อินเทอลาเก้ น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ ศุกร์ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 08.00 น. นําท่านสูเ่ มืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาํ คัญของสวิส เป็ นศูนย์กลางการซื ้อขาย (135 ก.ม.) แลกเปลีย่ นทองคําที่ใหญ่ที่สดุ และเป็ นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ โลก 13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 วันที่ 8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เสาร์ 05.30 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้

กาหนดวันเดินทาง 5– 12 เม.ย. 2557 11 – 18 เม.ย. 2557 13 – 20 เม.ย. 2557 19 – 26 เม.ย. 2557 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2557 3 – 10 พ.ค. 2557 10 – 17 พ.ค. 2557 17 – 24 พ.ค. 2557 24 – 31 พ.ค. 2557 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2557 7 – 14 มิ.ย. 2557 14 – 21 มิ.ย. 2557 21 – 28 มิ.ย. 2557 28 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2557 5 – 12 ก.ค. 2557 12 – 19 ก.ค. 2557 19 – 26 ก.ค. 2557 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 2557 2 – 9 ส.ค. 2557 9 – 16 ส.ค. 2557 16 – 23 ส.ค. 2557 23 – 30 ส.ค. 2557 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 2557 6 – 13 ก.ย. 2557 13 – 20 ก.ย. 2557 20 – 27 ก.ย. 2557 27 ก.ย. – 4 ต.ค. 2557 4 -11 ต.ค. 2557 11 – 18 ต.ค. 2557 18 – 25 ต.ค. 2557 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 2557 (ยกเว้ นเดินทางวันที่ 11 – 18 เมษายน, 13 – 20 เมษายน 2557)  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 105,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 94,500. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 84,000. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักแบบ Double Single Used เพิ่มท่านละ 16,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ -39,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ -32,000.ค่ าทัวร์ ต่อทาน : เดินทางวันที่ 11 -19 เมษายน และ 13 – 20 เมษายน 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 110,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 99,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 88,000. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักแบบ Double Single Used เพิ่มท่านละ 16,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ -44,000. ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ -36,000.ค่าทัวร์ รวม

4/8


ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556  ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่า Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / ค่าเคเบิ ้ลคาร์ ขึ ้น Matterhorn Glacier Paradise, ค่ารถไฟสายภูเขา Jungfraubahn  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทา่ น จองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มี เครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)  ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเทีย่ ว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่ง เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการ เดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ (HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือน เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน 5/8


     

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์ HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่าน สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตาม กําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่า เปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม กันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ ว กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป  บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบจาก กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์ เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิด กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่าน จะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบิน เท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋

สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่ นันๆ ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง 6/8


การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางก่อนชําระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยก กระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร ซึ่ ง ความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area)  ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนด ที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)  หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

ใช้ เวลายื่นประมาณ 14 วันทาการ (การขอวีซ่าประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ผ้ ูเดินทางทุกท่ านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์ รับคาร้ องขอวี ซ่ าประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ )

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน กลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ ใช้ รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ เหมือนกันทัง้ 2 รู ป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจาก นันจะกลั ้ บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  สมุดเงินฝากของผู้เดินทางเล่มจริ ง (สถานทูตสวิสจะไม่คืนให้ จนกว่าจะพิจารณาวีซา่ เสร็ จ) หรื อ แนบสําเนาสมุดบัญชีเงิน ฝากของผู้เดินทางย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั พร้ อมทังมี ้ ตราแสตมป์จากทางธนาคาร และ ลายเซ็นเจ้ าหน้ าที่ ธนาคารทุกแผ่น ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน้ นดูเรื่ องการเงินเป็ นหลักหาก 7/8


ลูกค้ ามีบญ ั ชีฝากประจํา/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย (เป็ นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับพิจารณา***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้ เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมี นายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัท ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล ใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

8/8

Swiss scenic trails 8 days  

มรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน

Advertisement