Page 1

วันที่ 1

22.30 น. หมายเหตุ

วันที่ 2

00.35 น. 07.10 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)

ศุกร์

มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การ พลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูก ปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจ รับผิดชอบได้ ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940 ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้ าสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอัน ศักดิ์สิทธิ์คือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามใน 1/9

(31 ก.ม.)


12.00 น. 13.00 น.

16.00 น.

19.00 น.

วันที่ 3 07.00 น. 08.00 น.

09.00 น.

12.00 น. 15.00 น. 19.00 น.

ยุโรป สร้ างในปี 1386 ด้ านนอก มีหลังคายอดเรี ยวแหลมจํานวน 135 ยอด และมี รู ปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก แล้ วผ่าน ชมแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนันนํ ้ าท่านชมโรงละครโอเปร่ า ลาสกาล่า ชมรู ปปั น้ ของ ลีโอนาโด ดาวิน ชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองเวอโรน่า เมืองต้ นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่า ขานกันมากว่า 700 ปี โดยท่านเชคเปี ยร์ นําชมบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพของระเบียงแห่งเรื่ องราวโรแมนติก ที่จเู ลียตเฝ้ารอคอยพบโรมิโอทุกคํ่าคืน ผ่านชม Arena หรื อ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้ งที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของ โลก จากนันพาคณะออกเดิ ้ นทางต่อสูเ่ มืองปาดัว (Padua) หรื อ ปาโดวา (Padova) เมืองท่องเที่ยวของแคว้ นเวเนโต เป็ น 1 ใน 20 แคว้ นที่ตงอยู ั ้ ่ทางตอนเหนือของ ประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึง่ ที่มีนกั ท่องเที่ยวมามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย จากนันเดิ ้ นทางต่อสูส่ ปารี สอร์ ทอันขึ ้นชื่อของเมืองอาบาโน่ เทรอเม่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL TERME VENEZIA ABANO TERME 4* หรื อเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน

เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้ -เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติกล่องเรื อกอนโดล่า-เดินทางสูเ่ มืองปิ ซา่

Chinese (165 ก.ม.)

(85 ก.ม.)

Local www.termevenezia.it

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet เดินทางสูจ่ งั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คัง่ (45 ก.ม.) และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึง่ ที่มี นักท่อง เที่ยวมามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนไม่ตํ่ากว่า 60 ล้ านคนในทุกๆ ปี นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี เกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ งที่ซาน มาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่ งเรื อง เมื่อครัง้ ทําการค้ ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งานฝี มือตังแต่ ้ ครัง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์ โค ที่ กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโป เลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์นกั บุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่ง นักบุญ ทําให้ ดงู ามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่ เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 1720 นําท่านเที่ยวชมลําคลองน้ อยใหญ่ สลับด้ วย บ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้ วยการล่องเรื อกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์ แห่งนครเวนิสสูแ่ กรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงานก่อสร้ างที่ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ ั้ ซ่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ (333 ก.ม.) โลก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ABITALIA TOWER PLAZA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ www.abitaliatowerplaza.it 2/9


วันที่ 4

07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

16.00 น. 19.15 น. 20.00 น.

วันที่ 5

07.00 น. 08.00 น. 10.00 น.

12.00 น. บ่าย 19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น. 09.05 น.

เดียวกัน

เที่ยวหอเอนปิ ซ่า-นครฟลอเร้ นซ์-จตุรัสซินญอเรี ย-นัง่ รถไฟด่วนสูน่ าโปลี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือ บริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้ วเสร็จในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสูน่ ครฟลอเร้ นซ์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุค เรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร ซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บ งานศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ ข้ ามแม่นํ ้าอาร์ โน จากนันรถโค้ ้ ชนําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล นําคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ และเดินทางสูต่ อนใต้ ของประเทศในเขตคาบสมุทร อิตาลีด้วยรถไฟด่วน คณะเดินทางถึงเมืองนาโปลี หรื อ เมืองเนเปิ ล้ ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่และเป็ นเมือง ท่าเรื อที่สําคัญทางตอนใต้ อีกทังยั ้ งเป็ นเมืองท่าของเรื อสําราญท่องเที่ยวในเขต เมดิเตอร์ เรเนียนที่สําคัญ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN NAPLES 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

นาโปลี-นัง่ เรื อสูเ่ กาะคาปรี -ถํ ้าบลูกร็ อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี )

จันทร์

Buffet (4 ก.ม.)

Local (104 ก.ม.)

(16.39 น.-19.15 น.)

Chinese www.holidayinn.com

อังคาร

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet นําคณะเดินทางสูท่ ่าเรื อเมืองนาโปลี เพื่อลงเรื อสูเ่ กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มี ธรรมชาติที่สวยงามเป็ นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสําคัญๆมาช้ านานซึง่ รายได้ หลักของเกาะนี ้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นําคณะเปลี่ยนลงเรื อเล็กไปชมถํ ้าบลูกร็ อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่ เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถํ ้านํ ้าลอดที่มีการกระทบของแสงกับนํ ้าทะเลสีคราม ทําให้ ภายในบริ เวณถํ ้าประกายไปด้ วยแสงสีนํ ้าเงินจึงเป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทังนี ้ ้ การเข้ าชมภายในถํ ้าขึ ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเดินทางสูช่ มุ ชนคาปรี อนั เก่าแก่ตงรกรากมาแต่ ั้ บรรพบุรุษ จนกลายเป็ น ศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้ านรวงเปิ ด ให้ บริ การนักช้ อปปิ ง้ ได้ เลือกสรร รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL REGINA CRISTINA - CAPRI 4* หรื อเทียบเท่าใน www.hotelreginacristinac ระดับเดียวกัน apri.com

เกาะคาปรี -ซอเรนโต้ -พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ได้ เวลานําคณะลงเรื อ Jet นําท่านกลับสูฝ่ ั่ งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมือง ชายทะเลที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี ้ได้ 3/9

พุธ

Buffet


12.00 น. 13.00 น.

15.00 น. 19.00 น.

วันที่ 7

08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 14.00 น.

19.00 น.

วันที่ 8

08.00 น. 10.00 น. 13.50 น.

วันที่ 9

สร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านสูเ่ มืองปอมเปอี เข้ าชมเขตเมืองเก่าที่ได้ รับการจัดตังเป็ ้ น พิพิธภัณฑ์เมือง ปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถกู ทับถมจมอยู่ใต้ ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการ ระเบิดของภูเขาไฟวิชเู วียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุ ค้ นขึ ้นมา

แล้ วออกเดินทางต่อสูก่ รุ งโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่ กว่า 2,000 ปี รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

พิพิธภัณฑ์วาติกนั - โคลอสเซียม-นํ ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านสูน่ ครวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย โรมันคาทอลิก เข้ าชมพิพิธภัณฑ์วาติกนั ซึ่งเป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หา ชมได้ ยาก นอกจากนี ้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรู ปสลักแบบ คลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัย เรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิ ลิปโป ลิป ปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึง่ เป็ นผลงานของไมเคิล แองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ ที่โด่งดังที่สดุ ของโลกคือ The Last Judgement แล้ วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ชมรู ปปั น้ แกะสลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลา ที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่ เป็ นสิ่งที่สําคัญลํ ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่ านเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ ที่จคุ นได้ กว่า 50,000 คน แล้ ว พาท่านไปบันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชม อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรื อพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชม ร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม หลังจากนันนํ ้ าคณะไปชม นํ ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์ออฟ เดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึง่ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรี ยญอธิ ฐานไว้ จะได้ กลับมากรุ งโรมอีกครัง้ หนึง่ เข้ าสูจ่ ตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของ หนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังเรี ยงรายไปด้ วย สินค้ าแบรนด์เนมของอิตาลี รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เดินทางสูส่ นามบิน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

Local (28 ก.ม.)

(246 ก.ม.) Thai www.h10hotels.com

พฤหัส Buffet

Chinese

Local www.h10hotels.com

ศุกร์

Buffet

เสาร์

06.05 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของ 4/9


แต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้

กําหนดการเดินทาง

7-15 เม.ย. 57 18-26 เม.ย. 57 25 เม.ย.-3 พ.ค. 57 9-17 พ.ค. 57 16-24 พ.ค. 57 23-31 พ.ค. 57 6-14 มิ.ย. 57 13-21 มิ.ย. 57 20-28 มิ.ย. 57 4-12 ก.ค. 57 11-19 ก.ค. 57 18-26 ก.ค. 57 1-9 ส.ค. 57 8-16 ส.ค. 57 15-23 ส.ค. 57 29 ส.ค.-6 ก.ย. 57 5-13 ก.ย. 57 12-20 ก.ย. 57 26 ก.ย.-4 ต.ค. 57 3-11 ต.ค. 57 10-18 ต.ค. 57 24 ต.ค.-1 พ.ย. 57 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดือนเมษายน - ตุลาคม 2557 (ยกเว้ นเทศกาลสงกรานต์ : 11-19 เมษายน 2557)  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ

กําหนดการเดินทาง

ค่าทัวร์ รวม :

11 - 19 เมษายน 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ

2-10 พ.ค. 57 30 พ.ค.-7 มิ.ย. 57 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 57 25 ก.ค.-2 ส.ค. 57 22-30 ส.ค. 57 19-27 ก.ย. 57 17-25 ต.ค. 57 99,000.89,900.79,900.7,500.9,500.-37,000.-30,500.104,000.93,900.83,900.7,500.9,500.-43,000.-35,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  **ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรื อท่องเที่ยวเกาะคาปรี , ค่าเรื อท่องเที่ยวถํ ้าบลูกร็ อตโต้ , ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์ วาติกนั **  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุ ณา ดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน  ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้ น)  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว  – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ จองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง 5/9


ค่าทัวร์ ไม่รวม

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทาง ของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่ จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วัน ก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอด เดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือ ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO หัก 75% ของค่าทัวร์ SHOW  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือ ค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไข ของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม กันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ ว 6/9


กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป  บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบ จากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อ จลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทาง บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไป ในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสาย การบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม  โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี ้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่ สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน 7/9


เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ เดินทาง  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่ คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศอิตาลี) อาคารสีลมคอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเ่ ริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเทีย่ ว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางานตามปกติหลังครบ กําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุด บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี ้ ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน สมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ กลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายใน ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 8/9


 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสําเนาบัตรนักเรียน/ นักศึกษา  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป ยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

9/9

Grand Italy แกรนด์อิตาลี 9 วัน  

บินตรงสู่มิลาน โดดเด่นด้วยวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอธิคใหญ่สุดเป็นอันดับสามในยุโรป เวอโรนา เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะ โรมิโอและจูเลียต

Advertisement