Page 1

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

1


จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ ชาติอนั ยิ่งใหญ่ สถาปั ตยกรรมอันโดด เด่น ภูมิทศั น์งดงามตา ทังหมดนี ้ ้รอคอยให้ ท่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปั ตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอด จากบรรพบุรุษทิ ้งไว้ ให้ เป็ นสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชันสุ ้ ดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกนั ศูนย์กลางของคริ สต์จกั ร เดิน เที่ยวเมืองในฝั นในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้ นซ์ หรื อล่องเรื อตามลําคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สําหรับผู้ที่กําลังมองหาสถานที่ช้อปปิ ง้ ที่น่าสนใจ มิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ชันนํ ้ าของโลก เที่ยวไปอย่างไม่ร้ ู เบื่อใน สวิตเซอร์ แลนด์ ดินแดนในฝั น ภูมิทศั น์อนั งดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs- Élysées ในปารี ส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้ องจดจํา เส้ นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี ้กําลังรอท่านมาร่ วมเดินทางไปกับ เรา วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโรม (อิตาลี) เสาร์ 21.30 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่าง ประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความ สะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน วันที่ 2 กรุ งโรม–นครรัฐวาติกนั -โคลอสเซียม-นํ ้าพุเทรวี–่ บันไดสเปน อาทิตย์ 00.20 น. ออกเดินทางสูก่ รุ งโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 หมายเหตุ ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัด หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การ เดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมาย ตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่ สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 06.50 น. คณะถึงสนามบินลีโอนาร์ โดดาวินชีที่กรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง (31 ก.ม.) และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชนําท่านเข้ าสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและ ศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้ าสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้ รับการตกแต่ง อย่างโอ่อา่ หรู หรา ชมรู ปปั น้ แกะสลัก เฟี ยต้ า (Pieta) ผลงานชิ ้นเอกของไม เคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ ที่หาชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่สําคัญลํ ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของ อิตาลีทงสิ ั ้ ้น 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 13.00 น. เที่ยวชมกรุ งโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นําท่าน เข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 80 (ต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์ เป็ นรู ปวงกลมก่อด้ วยอิฐและหินทราย สามารถจุผ้ ชู มได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้ พื ้นสนามประลองมีห้องใต้ ดินที่ สร้ างขึ ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ ออกมาต่อสู้กนั กลางสนาม ปั จจุบนั ได้ มีการบูรณะเป็ นโบราณสถาน ที่สามารถดึงดูด EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

2


18.00 น. วันที่ 3 07.00 น. 08.00 น.

12.30 น. 13.30 น.

15.30 น.

19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

นักท่องเที่ยวได้ ทวั่ โลก ถ่ายรู ปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่านให้ ท่านได้ ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โรมันฟอรั่ม ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของ โรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมสุ ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สดุ จุคนได้ 250,000 คน, จัตรุ ัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซ โซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้ านตรงข้ ามคือ อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล แล้ วไปชมนํ ้าพุเทรวี่ ผลงาน มาสเตอร์ พีซของนิโคลัส-ซาลวี อิสระให้ ท่านได้ สํารวจสินค้ าแบรนด์เนมบน ถนนคอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคลํ่าไปด้ วย นักท่องเที่ยว รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sheraton Golf Hotel & Resort 4* หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน กรุ งโรม-หอเอนปิ ซ่า-ฟลอเร้ นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรี ย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ ั้ ซ่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้ นทอสคาน่า ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็นร่ องรอย ของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตังแต่ ้ ครัง้ ก่อนคริ สต์กาล จนกระทัง่ โรมันเข้ ามาครอบครอง บ้ านเรื อนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงอยู ั้ ่ บนเนินเขา เป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้ องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิต ไวน์ชนดี ั ้ ของแคว้ นนี ้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จัตรุ ัสดูโอโม แห่งปิ ซ่า คือบริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไป ด้ วยสิ่งก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ท่าน ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นําคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะ ในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ น ศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มา นานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บงานศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพาน อันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่นํ ้าอาร์ โน รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Novotel Firenze 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ฟลอเร้ นซ์-เวนิส เมสเตร้ -เที่ยวเกาะเวนิส–จัตรุ ัสซานมาร์ โค-ล่องเรื อกอนโด ล่า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูจ่ งั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโตเป็ นแคว้ นที่มีความ มัง่ คัง่ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยังเป็ น แคว้ นหนึง่ ที่มีนกั ท่องเที่ยวมามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมา

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

Local

www.StarwoodHotels.com

จันทร์ Buffet (371 ก.ม.)

Chinese

(98 ก.ม.)

Local

www.novotel.com/Firenze‎

อังคาร

Buffet (248 ก.ม.)

3


12.00 น. 13.00 น.

18.00 น. 19.00 น. วันที่ 5 07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

15.30 น.

เยือนไม่ตํ่ากว่า 60 ล้ านคนในทุกๆ ปี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเว นิส มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ งที่ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อัน เป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่ งเรื อง เมื่อครัง้ ทําการค้ ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่ องราวน่าสนใจใน อดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งานฝี มือตังแต่ ้ ครัง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไป ชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์ โค ที่กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะ และสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้ อม ไปด้ วยโบสถ์นกั บุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ ดงู ามสง่า ยิ่งนัก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ด ให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 1720 นําท่านสัมผัสความเป็ นเวนิส ด้ วยการล่องเรื อ กอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนคร เวนิส ลําคลองน้ อยใหญ่สลับด้ วย บ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของ เกาะ และงานก่อสร้ างที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ าน สถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้ คณะนัง่ เรื อกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรื อตรอนเคตโต้ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Novotel Venice Mestre 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ novotel-venezia-mestre.hrez.com/‎ เดียวกัน เวนิส เมสเตร้ -ช้ อปปิ ง้ ที่มิลาน-ดูโอโม่-อินเทอลาเก้ น (สวิตเซอร์ แลนด์) พุธ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน เมืองเอกแห่งแคว้ นลอมบาร์ ดี มิลานมีชื่อเสียง (271 ก.ม.) ในด้ านแฟชัน่ และศิลปะ ถูกจัดให้ เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese ์ ์ นําเข้ าสูศ่ นู ย์กลางอันศักดิสิทธิของเมืองคือดูโอโม (DUOMO) มหาวิหาร แบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้ างในปี 1386 ด้ านนอกมี หลังคายอดเรี ยวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุค ทุกสมัยกว่า 2,245 ชันบนสุ ้ ดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอน น่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพเป็ นที่ระลึก แล้ วผ่านชมแกลลอ เรี ยวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้ านานาชนิดจากร้ าน ค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง, โรงละคร โอเปร่ าลาสกาล่า และรู ปปั น้ ของลีโอนาโด ดาวินชี อิสระให้ ท่านได้ เดินชม สินค้ าในเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ , ดีไซน์ และช้ อปปิ ง้ ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้ วข้ ามพรมแดนที่เมืองคีอสั (260 ก.ม.) โซ่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จนเข้ าสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริ ม ทะเลสาบของแคว้ นทิซิโน่ เลาะเลียบทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ เข้ าสูเ่ มืองอินเทอ ลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และมีความสําคัญประหนึง่ เมือง หลวงของแบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู ้ ่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอด เขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยั ้ งเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศ อันบริ สทุ ธิ์

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

4


19.00 น. วันที่ 6 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. บ่าย

19.00 น. วันที่ 7 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Krebs Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อินเทอลาเก้ น-กริ นเดอวาลด์-นัง่ รถไฟสูย่ อดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอด เขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่ มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่า ระดับนํ ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนําท่านสูย่ อดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรื อ ธาร นํ ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและ สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ใน ยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่ แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธารนํ ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธาร นํ ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับ กิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ ทําการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสน สวยผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลี่ยนขึ ้นรถโค้ ช คันเดิมกลับสูอ่ ินเทอลาเก้ น อิสระให้ ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือน หนึง่ เมืองในหุบเขามีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง ถนนสายหลัก เรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า, ร้ านขายของที่ระลึก ร้ าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี ้ ที่มีชื่อเสียงตาม อัธยาศัย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Krebs Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อินเทอลาเก้ น-สตราสบูรก์-ย่านแกรนด์อิล-นัง่ รถไฟ TGV สูป่ ารี ส รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม รถโค้ ชข้ ามพรมแดนของสวิตเซอร์ แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านข้ ามแดนที่เมืองบา เซิล เมืองอุตสาหกรรมเคมีที่มีชื่อเสียงของสวิส จนข้ ามสูแ่ คว้ นอัลซาส ที่ เมือง สตราสบูรก์ ประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป อีกทังยั ้ ง เป็ นที่ตงของรั ั้ ฐสภาแห่งยุโรปอีกด้ วย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัส คาธีดราลที่ตงของโบสถ์ ั้ นอร์ ธเตรอดาม คูบ่ ้ านคูเ่ มืองที่ครัง้ หนึง่ เคยเป็ น อาคารที่สงู ที่สดุ ในโลกและปั จจุบนั สูงเป็ นอันดับ 4 ของโลก สร้ างด้ วย สถาปั ตยกรรมแบบกอธิค แล้ วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองคือ La Petite France ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 บ้ านเรื อนในยุคกลางนี ้ได้ รับการบูรณะให้ อยู่ในสภาพดีทาสีสดใส หลาก หลายสีสนั สลับสับ เปลีย่ นกันไปเรี ยงรายอยู่ริมสองฝั่ งแม่นํ ้าอิล จุด ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุ ของการเดินเที่ยวชมเมือง แล้ วนําท่านนัง่ รถไฟ

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

Local www.krebshotel.ch พฤหัส Buffet (85 ก.ม.)

Asian (12.5 ก.ม.)

Swiss Fondue www.krebshotel.ch ศุกร์ Buffet

Local

5


18.08 น. 19.00 น. วันที่ 8 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

18.30 น.

วันที่ 9 08.00 น. 09.30 น.

TGV สูน่ ครปารี สวิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชัว่ โมง 19 นาที คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est ในนครปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนําท่าน เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Mercure Montmarte Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน พระราชวังแวร์ ซายน์-ร้ านดิวตี ้ฟรี -แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรื อดินเนอร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อย แล้ ว เข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอ พอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย ช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงาม ลํ ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้ วอิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด และสินค้ าประเภท นํ ้าหอม, เครื่ องสําอาง, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ รับประทานอาหารคํ่าแบบฝรั่งเศสบนเรื อล่องแม่นํ ้าแซนน์ Dinner Cruise ชมสถานที่สําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่นํ ้าแซนน์ โบราณสถานและ อาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทําให้ ให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Mercure Montmarte Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ – ซิตี ้ทัวร์ – ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์ มารต์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ในอดีตเป็ นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สดุ ของ โลก สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าฟิ ลิปออกุสต์ ราวคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี ้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญและใหญ่โตที่สดุ ในปารี ส ที่ นัก ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็ นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ มีคา่ และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรื อ ภาพโมนาลิซา่ อันเป็ นภาพวาดของเลโอนาร์ ด เดอ วินซี จิตรกรและ สถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึง่ เป็ นศิลปะอันลํ ้าค่าจากชาติ ต่างๆ กว่า 300,000 ชิ ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วน ใหญ่ได้ มาจากตะวันออกกลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รู ปแกะสลักซาโมทราซ (La Victoire de Samothrace) และรู ปแกะสลัก เทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชื่อ ดังชาวอเมริ กนั ได้ สร้ างทางเข้ าพิพิธภัณฑ์เป็ นรู ปปิ รามิดกระจกครอบคลุม เนื ้อที่บนลานนโปเลียน ทําให้ สถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดูโดด

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

Chinese www.mercure.com เสาร์ Buffet (20 ก.ม.)

Chinese

www.mercure.com อาทิตย์ Buffet

6


12.00 น. 13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 10 08.00 น. 09.30 น. 13.40 น. วันที่ 11 05.55 น.

เด่นเป็ นสง่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมมหานครปารี ส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตังอยู ้ ่ทางฝั่ งตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลางแม่นํ ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สดุ คนหนึง่ ของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี ้ได้ รับความเสียหาย อย่างหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก และ ได้ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุก ประการ นําท่านไปถ่ายรู ปกับโบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสี ทอง, โรงเรี ยนนายร้ อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สดุ แล้ วนําคณะขึ ้นชมวิวบนชัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งปารี ส กล่าวกันว่าเปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มี ชีวิต (ระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค. การซื ้อตัว๋ ด้ วยระบบออนไลน์ไม่เปิ ดรับจอง สําหรับกรุ๊ป นักท่องเที่ยวต้ องเข้ าคิวซื ้อตัว๋ ซึง่ ใช้ เวลาในการขึ ้นหอไอเฟล 12 ช.ม.) รถโค้ ชนําท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอ โนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม, ประตูชยั (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซ ลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไป ด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้ ั ้ านค้ าชันนํ ้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ ้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ง้ ใน ร้ านค้ าชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็ นต้ น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *ย่านชิลล์เอ๊ าท์มงต์มารต์ หนึง่ ใน ภัตตาคารที่เก่าแก่ที่สดุ ปารี ส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Mercure Montmarte Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน เดินทางสูส่ นามบิน - เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มีเวลา ให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ การบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Thai

Local www.mercure.com จันทร์ Buffet

อังคาร

(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะ คํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ) เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 2557 29 มี.ค. - 9 เม.ย. 57 5 - 16 เม.ย. 57 **10 - 20 เม.ย. 57** **12 – 22 เม.ย. 57** 19 - 29 เม.ย. 57 26 เม.ย - 6 พ.ค. 57 3 - 13 พ.ค. 57 10 - 20 พ.ค. 57 17 - 27 พ.ค. 57 14 - 24 มิ.ย. 57 19 - 29 ก.ค. 57

24 พ.ค. - 3 มิ.ย. 57 21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 57 26 ก.ค. - 6 ส.ค. 57

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

31 พ.ค. - 10มิ.ย. 57 5 - 15 ก.ค. 57 2 - 12 ส.ค. 57

7 - 17 มิ.ย. 57 12 - 22 ก.ค. 57 9 - 19 ส.ค. 57

7


16 - 26 ส.ค. 57 13 - 23 ก.ย. 57 18 - 28 ต.ค. 57

23 ส.ค. - 2 ก.ย. 57 20 - 30 ก.ย. 57 25 ต.ค. - 4 พ.ย. 57

30 ส.ค. – 9 ก.ย. 57 4 - 15 ต.ค. 57

6 - 16 ก.ย. 57 11 - 21 ต.ค. 57

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดือนเมษายน - ตุลาคม 2557 (ยกเว้ นเทศกาลสงกรานต์)

ค่าทัวร์ รวม :

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินผู้ใหญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินเด็กหักท่านละ ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางวันที่ 10 – 20 เมษายนและ 12 – 22 เมษายน 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินผู้ใหญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินเด็กหักท่านละ

122,000.110,000.88,000.13,500.15,500.-

-39,000.-32,000.127,900.114,500.91,500.13,500.15,500.-46,000.-43,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556  ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป  ค่าเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรื อกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟ สายภูเขายูงเฟรายอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ ารี ส / ค่าล่องเรื อ (Dinner Cruise) / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าตัว๋ ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์  โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พกั หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทําให้ โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรื อ การปรับราคาสูงขึ ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ ในระดับเดียวกัน แต่เป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีที ท่านมี ขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก้ น) **เป็ นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม่ เชงเก้ น**  ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ าย ใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

8


ค่าทัวร์ ไม่รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับ จากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO หัก 75% ของค่าทัวร์ SHOW  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไขNONREFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือ ค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ใน เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก พร้ อมกันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่ EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

9


แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป  บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถ รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ ความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน เนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน ชําระมาแล้ ว การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้ กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิ ของสายการบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ ในทุก กรณี โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่ มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

10


USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่ เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน เอกสารของสถานที่นนๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะ ไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระค่าเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมี กระเป๋ าแบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินอาทิ บริ การยกกระเป๋ า เข้ าห้ องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นที่ผ้ เู ดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ, การสูญ หายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ บินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศอิตาลี ใช้ เวลาพิจารณา 3-4 สัปดาห์

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ เหมือนกันทัง้ 2 รู ป  สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมา ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรั บรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อม สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี ้ ้ควรเลือกเล่มที่มี การเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวี ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสําเนา บัตรนักเรี ยน/นักศึกษา  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

11


เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR_04A_IT CH FR 11 Day (Nov 2013 – Mar 2014)

12

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน  

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ภูมิทัศน์งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยให้...

Advertisement