Page 1

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ ชาติอนั ยิ่งใหญ่ สถาปั ตยกรรมอันโดด เด่น ภูมิทศั น์งดงามตา ทังหมดนี ้ ้รอคอยให้ ท่านมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปั ตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอด จากบรรพบุรุษทิ ้งไว้ ให้ เป็ นสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชันสุ ้ ดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกนั ศูนย์กลางของคริ สต์จกั ร เดิน เที่ยวเมืองในฝั นในยุคเรอเนสซองส์ที่ฟลอเร้ นซ์ หรื อล่องเรื อตามลําคลองในเวนิส ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สําหรับผู้ที่กําลังมองหาสถานที่ช้อปปิ ง้ ที่น่าสนใจ มิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ชันนํ ้ าของโลก เที่ยวไปอย่างไม่ร้ ู เบื่อใน สวิตเซอร์ แลนด์ ดินแดนในฝั น ภูมิทศั น์อนั งดงามของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กล่าวกันว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เดินทอดน่องไปตามถนน Champs- Élysées ในปารี ส ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแวร์ ซายน์ จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะต้ องจดจํา เส้ นทางท่องเที่ยวแสนสวยของยุโรปนี ้กําลังรอท่านมาร่ วมเดินทางไปกับ เรา EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

1


วันที่ 1 21.30 น. วันที่ 2 00.20 น.

หมายเหตุ

06.50 น.

12.00 น. 13.00 น.

18.00 น. วันที่ 3 07.00 น. 08.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโรม (อิตาลี) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ อง สัมภาระและการเช็คอิน กรุ งโรม–นครรัฐวาติกนั -โคลอสเซียม-นํ ้าพุเทรวี–่ บันไดสเปน ออกเดินทางสูก่ รุ งโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเทีย่ วบิน (ขึ ้น เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทํา ให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ น ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้

คณะถึงสนามบินลีโอนาร์ โดดาวินชีที่กรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชนําท่านเข้ าสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลาง ของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของมหา วิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ชมรู ปปั น้ แกะสลัก เฟี ยต้ า (Pieta) ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่สําคัญลํ ้าค่า คูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลีทงสิ ั ้ ้น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมกรุ งโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นําท่านเข้ าชม สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 80 (ต้ น คริ สต์ศตวรรษที่ 1) อัฒจันทร์ เป็ นรู ปวงกลมก่อด้ วยอิฐและหินทราย สามารถจุ ผู้ชมได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้ พื ้นสนามประลองมีห้องใต้ ดินที่สร้ างขึ ้นเพื่อขัง สิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ ออกมาต่อสู้กนั กลางสนาม ปั จจุบนั ได้ มี การบูรณะเป็ นโบราณสถาน ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทวั่ โลก ถ่ายรู ปกับ ประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่านให้ ท่านได้ ชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์ โรมันฟอรั่ม ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมสุ ที่เก่าแก่ และยิ่งใหญ่ที่สดุ จุคนได้ 250,000 คน, จัตรุ ัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้ าน ตรงข้ ามคืออนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล แล้ วไปชมนํ ้าพุเทรวี่ ผลงาน มาสเตอร์ พีซของนิโคลัส-ซาลวี อิสระให้ ท่านได้ สํารวจสินค้ าแบรนด์เนมบนถนน คอนดอตติ ในเขตย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคลํ่าไปด้ วยนักท่องเที่ยว รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sheraton Golf Hotel & Resort 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน กรุ งโรม-หอเอนปิ ซ่า-ฟลอเร้ นซ์-ดูโอโม่-จตุรัสซินญอเรี ย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ ั้ ซ่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้ นทอสคาน่า ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็นร่ องรอยของอารย

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

เสาร์

อาทิตย์

(31 ก.ม.)

Chinese

Local

www.StarwoodHotels.com

จันทร์ Buffet (371 ก.ม.) 2


ธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตังแต่ ้ ครัง้ ก่อนคริ สต์กาล จนกระทัง่ โรมันเข้ ามา ครอบครอง บ้ านเรื อนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงอยู ั ้ ่บนเนินเขา เป็ นชัยภูมิที่ เหมาะสมผ่านท้ องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี ั ้ ของแคว้ นนี ้ 12.30 น. 13.30 น.

15.30 น.

19.00 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จัตรุ ัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือ บริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นําคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุค เรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร ซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บ งานศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ ข้ ามแม่นํ ้าอาร์ โน รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Novotel Firenze 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ฟลอเร้ นซ์-เวนิส เมสเตร้ -เที่ยวเกาะเวนิส–จัตรุ ัสซานมาร์ โค-ล่องเรื อกอนโดล่า รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูจ่ งั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโตเป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คัง่ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึง่ ที่มี นักท่องเที่ยวมามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนไม่ตํ่ากว่า 60 ล้ านคนในทุกๆ ปี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มี เกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ งที่ ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่ประทับ ของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่ งเรื อง เมื่อครัง้ ทําการค้ ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งาน ฝี มือตังแต่ ้ ครัง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์ โค ที่กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่ แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์นกั บุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ ดงู ามสง่ายิ่งนัก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโร แมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 1720 นําท่านสัมผัสความเป็ นเวนิส ด้ วยการ ล่องเรื อกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนคร เวนิส ลําคลองน้ อยใหญ่สลับด้ วย บ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงานก่อสร้ างที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพาน เรี ยลอัลโต้

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

Chinese

(98 ก.ม.)

Local

www.novotel.com/Firenze‎

อังคาร Buffet (248 ก.ม.)

Chinese

3


18.00 น. 19.00 น. วันที่ 5 07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

15.30 น.

19.00 น. วันที่ 6 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น. บ่าย

คณะนัง่ เรื อกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรื อตรอนเคตโต้ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Novotel Venice Mestre 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เวนิส เมสเตร้ -ช้ อปปิ ง้ ที่มิลาน-ดูโอโม่-อินเทอลาเก้ น (สวิตเซอร์ แลนด์) รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน เมืองเอกแห่งแคว้ นลอมบาร์ ดี มิลานมีชื่อเสียงในด้ าน แฟชัน่ และศิลปะ ถูกจัดให้ เป็ นเมืองแฟชัน่ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําเข้ าสูศ่ นู ย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคือดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบ กอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้ างในปี 1386 ด้ านนอกมีหลังคายอดเรี ยว แหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชัน้ บนสุดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ท่าน ได้ บนั ทึกภาพเป็ นที่ระลึก แล้ วผ่านชมแกลลอเรี ยวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคาร กระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้ านานาชนิดจากร้ าน ค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง, โรงละครโอเปร่ าลาสกาล่า และรู ปปั น้ ของลีโอนาโด ดาวินชี อิสระให้ ท่านได้ เดินชมสินค้ าในเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ , ดีไซน์ และช้ อปปิ ง้ ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้ วข้ ามพรมแดนที่เมืองคีอสั โซ่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จนเข้ าสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริ มทะเลสาบของ แคว้ นทิซิโน่ เลาะเลียบทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ เข้ าสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สําคัญ และมีความสําคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอร์ โอเบอ ลันด์ ตังอยู ้ ่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยั ้ ง เมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิ์ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Krebs Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อินเทอลาเก้ น-กริ นเดอวาลด์-นัง่ รถไฟสูย่ อดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPE รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านกริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขา ยูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับ การยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางนําท่านสูย่ อดเขาแวะชม กลาเซียร์ หรื อ ธารนํ ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่ แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธารนํ ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่ เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา ยูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ใน ยุโรป รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวย ผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่ง แล้ วเปลีย่ นขึ ้นรถโค้ ชคันเดิม กลับสูอ่ ินเทอลาเก้ น อิสระให้ ท่านเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึง่ เมืองใน

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

Local www.mercure.com พุธ Buffet (271 ก.ม.) Chinese

(260 ก.ม.)

Local www.krebshotel.ch พฤหัส Buffet (85 ก.ม.)

Asian (12.5 ก.ม.)

4


19.00 น. วันที่ 7 07.30 น. 08.30 น.

12.00 น.

18.08 น. 19.00 น. วันที่ 8 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

18.30 น.

หุบเขามีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง ถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วย ร้ านค้ า, ร้ านขายของที่ระลึก ร้ าน อาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชม เมือง และช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันดี ้ ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Krebs Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน อินเทอลาเก้ น-สตราสบรก์-ย่านแกรนด์อิล-นัง่ รถไฟ TGV สูป่ ารี ส รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม รถโค้ ชข้ ามพรมแดนของสวิตเซอร์ แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านข้ ามแดนที่เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมเคมีที่มีชื่อเสียงของสวิส จนข้ ามสูแ่ คว้ นอัลซาส ที่เมือง สต ราสบูรก์ ประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป อีกทังยั ้ งเป็ นที่ตงของ ั้ รัฐสภาแห่งยุโรปอีกด้ วย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีด ราลที่ตงของโบสถ์ ั้ นอร์ ธเตรอดาม คูบ่ ้ านคูเ่ มืองที่ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ในโลกและปั จจุบนั สูงเป็ นอันดับ 4 ของโลก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบ กอธิค แล้ วไปชมย่านที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองคือ La Petite France ได้ รับการยก ย่องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้ านเรื อนในยุคกลางนี ้ได้ รับการ บูรณะให้ อยู่ในสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสนั สลับสับ เปลี่ยนกันไปเรี ยง รายอยู่ริมสองฝั่ งแม่นํ ้าอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุ ของการเดินเที่ยวชม เมือง แล้ วนําท่านนัง่ รถไฟ TGV สูน่ ครปารี สวิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมงใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 19 นาที คณะเดินทางถึงสถานีรถไฟ Paris Est ในนครปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนําท่าน เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Mercure Montmarte Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน พระราชวังแวร์ ซายน์-ร้ านดิวตี ้ฟรี -แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรื อดินเนอร์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่างจาก จุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางส่วนของพระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ าชมความงามของ พระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพได อาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วย ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้ วอิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้งสินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่ งเศส ในแกลลอรี่ ลาฟา แยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด และสินค้ าประเภท นํ ้าหอม, เครื่ องสําอาง, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ รับประทานอาหารคํ่าแบบฝรั่งเศสบนเรื อล่องแม่นํ ้าแซนน์ Dinner Cruise ชม สถานที่สําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่นํ ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่ เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทําให้ ให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

Swiss Fondue www.krebshotel.ch ศุกร์ Buffet

Local

Chinese www.mercure.com เสาร์ Buffet (20 ก.ม.)

Chinese

5


นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Mercure Montmarte Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน ซิตี ้ทัวร์ - ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมมหานครปารี ส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตังอยู ้ ่ ทางฝั่ งตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลางแม่นํ ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รับการ บูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สดุ คนหนึง่ ของ ฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่าง การปฏิวตั ิฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี ้ได้ รับความเสียหายอย่างหนัก งาน ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก และได้ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ นําท่านไปถ่ายรู ปกับ โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง, โรงเรี ยนนายร้ อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สดุ แล้ วนํา คณะขึ ้นชมวิวบนชัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งปารี ส กล่าวกัน ว่าเปรี ยบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต รถโค้ ชนําท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม, ประตูชยั (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนน ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ น ไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้ ั ้ านค้ าชันนํ ้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ ้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้ ช้ อปปิ ง้ ในร้ านค้ าชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็ นต้ น

www.mercure.com

12.00 น. 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ Gare Du Nord เพื่อเดินทางสูม่ หา นครลอนดอนโดยรถไฟ EUROSTAR สะดวกสบายกับการเดินทางลอดอุโมงค์ที่ ลอดใต้ ทะเลบริ เวณช่องแคบฝรั่งเศส-อังกฤษ

Thai

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Old Traditional English Pub in London นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Holiday Inn Kensington Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน เที่ยวชมมหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - พิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมาดามทุส โซ่ด์ - ลอนดอนอาย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเดินทางสูพ่ ระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือกทําเล ก่อสร้ างพระราชวังแห่งนี ้ ซึง่ อยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่นํ ้าเทมส์อยู่เบื ้องล่าง วังนี ้ เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ วา่ เป็ น วังที่มีผ้ พู ํานักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าวังแห่งใดในโลก เข้ าชมภายในผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้ าสูอ่ าคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชันใน ้ State Apartment ถือ

Local www.ihg.com

วันที่ 9 08.00 น. 09.00 น.

วันที่ 10 07.00 น. 08.00 น.

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

อาทิตย์ Buffet

จันทร์ Buffet (50.2 ก.ม.)

6


12.00 น. 13.00 น.

18.30 น.

วันที่ 11 08.00 น. 09.00 น.

เป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดาด้ วยทรัพย์สมบัติของ ราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปั กประดับผนัง, เครื่ องลายคราม, รู ปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้ สลักปิ ดทอง สไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงตระหง่ ั้ านอยู่กลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่น ที่สดุ St George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ ใน งานพระราชพิธีเช่นงานเลี ้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะ และตรา ประจําราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้ าชม St George's Chapel ถือเป็ นอาคาร สไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างในปี 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี จนสําเร็ จลุลว่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Dim Sum Menu เดินทางกลับเข้ าสูล่ อนดอน นําท่านเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมาดามทูสโซ่ด์ แต่ละ ห้ องล้ วนจัดไว้ อย่างน่าชมอาทิ ห้ องบุคคลสําคัญ ๆ จากทัว่ โลกและมีชื่อเสียง นักกีฬา, ศิลปิ นเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นําประเทศต่างๆ รวมทังราชวงศ์ ้ แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้ องต่างๆ ที่ ล้ วนแต่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง และนําทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ในการเยือน ลอนดอน ด้ วยการขึ ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้ าลอยฟ้าที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลาย มาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมและเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อย่าง มากในสหราชอาณาจักร มีผ้ มู าเยือนมากกว่า 3 ล้ านคนต่อปี รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Four Season เมนูเป็ ดย่าง Signature Dishes นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Holiday Inn Kensington Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน - ช้ อปปิ ง้ ในลอนดอน เดินทางสูส่ นามบิน - เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านจตุรัสทราฟั ลก้ าร์ จากนันผ่ ้ านจตุรัส ิ รัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตงของรั ั้ ฐสภาอังกฤษ, หอนาฬกาบิ๊กเบน ที่ ิ มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่นํ ้าเทมส์ แห่งแรก ทาวเวอร์ บริ ดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมือง แล้ วเข้ าสูท่ าวเวอร์ ออ ฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรื อแม้ แต่ซบั ซ้ อน ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน ประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคารและหอคอยหลายหลัง ชม มหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึง่ ประดับด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา แห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับ ด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัล ลินนั 1” ผ่านไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของรัฐในปั จจุบนั , บ้ านเลขที่

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

Chinese

Chinese www.ihg.com อังคาร Buffet

7


12.00 น. 13.00 น.

21.30 น. วันที่ 11 15.05 น.

10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้ านพักของนายกรัฐมนตรี องั กฤษ จตุรัสพิคคาดิลลี่เซอร์ คสั เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ ้าพุและรู ปปั น้ อีรอสตรงกลางเป็ นที่ นิยมของหนุ่มสาวมานัง่ พลอดรักกัน และถ่ายรู ปกับพระราชวังบัคกิ ้งแฮม พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย จนได้ เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน ฮีทโธรว์ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ท่านได้ ทํา Tax Refund พร้ อม ช้ อป ปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ การบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Chinese

พุธ

(หมายเหตุ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า โดยจะ คํานึงถึงผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ) เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 2557 (ยกเว้ นเดินทางวันที่ 10 – 21 เมษายน) 29 มี.ค. - 9 เม.ย. 57 5 - 16 เม.ย. 57 10 - 21 เม.ย. 57 19 - 30 เม.ย. 57 26 เม.ย - 7 พ.ค. 57 3 - 14 พ.ค. 57 10 - 21 พ.ค. 57 17 - 28 พ.ค. 57 24 พ.ค. - 4 มิ.ย. 57 31 พ.ค. - 11 มิ.ย. 57 7 - 18 มิ.ย. 57 21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 57 5 - 16 ก.ค. 57 12 - 23 ก.ค. 57 26 ก.ค. - 7 ส.ค. 57 2 - 13 ส.ค. 57 9 - 20 ส.ค. 57 23 ส.ค. - 3 ก.ย. 57 30 ส.ค. – 10 ก.ย. 57 6 - 17 ก.ย. 57 20 ก.ย. - 1 ต.ค. 57 4 - 15 ต.ค. 57 11 - 22 ต.ค. 57 25 ต.ค. - 5 พ.ย. 57 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดือนเมษายน - ตุลาคม 2557 (ยกเว้ นเทศกาลสงกรานต์ : 10 - 21 เมษายน 2557)  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)  พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินผู้ใหญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินเด็กหักท่านละ       

กําหนดการเดินทาง 10 – 21 เมษายน 2557

ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room) พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use) ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินผู้ใหญ่หกั ท่านละ ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบินเด็กหักท่านละ

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

14 - 25 มิ.ย. 57 19 - 30 ก.ค. 57 16 - 27 ส.ค. 57 13 - 24 ก.ย. 57 18 - 29 ต.ค. 57

150,000.135,000.108,000.17,500.22,000.-44,000.-37,000.155,000.140,000.111,900.17,500.22,000.-49,000.-41,000.8


ค่าทัวร์ รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556  ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป  ค่าเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรื อกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสาย ภูเขายูงเฟรายอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ ารี ส / ค่าล่องเรื อ (Dinner Cruise) / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าตัว๋ ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ / ค่ารถไฟชัน้ 2 ยูโรสตาร์ / ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมาดามทุสโซด์ / ค่าเข้ าทาวเวอร์ ออฟลอนดอน  โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พกั หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทําให้ โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรื อ การปรับราคาสูงขึ ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ ในระดับเดียวกัน แต่เป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณี ที ท่านมี ขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก้ น) **เป็ นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุม่ เชงเก้ น** และ ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศอังกฤษ

 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ าย ใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ ไม่รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ เดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับ จากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข การไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

9


2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO หัก 75% ของค่าทัวร์ SHOW  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไขNONREFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือ ค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ใน เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก พร้ อมกันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่ แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบ จากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อ จลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทาง บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไป ในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้ กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

10


ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิ ของสายการบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ ในทุก กรณี สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่ เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ใน เอกสารของสถานที่นนๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะ ไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระค่าเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม  โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด กะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจ มีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่ม เป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่า กว่ามาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

11


เดินทาง  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนด ที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้

เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศอิตาลีและวีซา่ ประเทศอังกฤษ ใช้ เวลายื่นประมาณ 30 วันทาการ และ ขอเอกสาร 2 ชุด

(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิ สแกนลายนิว้ ว้ มืมืออด้ด้ววยตนเอง ยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศ อังกฤษ ตั ้งอยู่ที่ 183 อาคารรี เจ้ นท์ เฮาส์ ชั ้น 2 (ติดกับ AUA) ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330)  พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ เหมือนกันทัง้ 2 รู ป  สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน ในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมา ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรั บรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อม สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี ้ ้ควรเลือกเล่มที่มี การเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวี ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสําเนา บัตรนักเรี ยน/นักศึกษา  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

12


และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่ บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

EUR_04_IT CH FR UK 12 Days (Apr – Oct’ 2014)

13

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน  
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน  

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ประวัติศาสตร์ชาติอันยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ภูมิทัศน์งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยให้...

Advertisement