Page 1

1/8


วันที่ 1 22.00 น. หมายเหตุ

วันที่ 2 00.10 น. 06.50 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

18.30 น. วันที่ 3 07.00 น. 08.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารี ส (ฝรั่งเศส) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D1619 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัว หน้ า ทัว ร์ มี สิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นโปรแกรม และไม่ ส ามารถคื น เงิ น ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัท ฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่าน ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ มหานครปารี ส - พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ - พระราชวังแวร์ ซายน์ ออกเดินทางสูก่ รุงปารี ส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 ถึงสนามบินชาร์ ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ วรถโค้ ชรอ รับท่านแล้ วเดินทางเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ นําท่านเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ เดิมเป็ นพระราชวังทีใ่ หญ่โตมากที่สดุ ของโลก สร้ างขึ ้นใน สมัยพระเจ้ าฟิ ลปิ ออกุสต์ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี ้กลายเป็ น พิพิธภัณฑ์ที่สาํ คัญและใหญ่โตทีส่ ดุ ในปารี สที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ภายในเป็ น ที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่าง ๆ ทีม่ ีคา่ และมีชื่อเสียงของโลก เช่น ภาพเขียน ลาชาก็อง (La Jaconde) หรื อภาพโมนาลิซา่ อันเป็ นภาพวาดของเลโอนาร์ ด เดอ วินซี จิตรกร และสถาปนิกชาวอิตาเลียน และวัตถุโบราณซึง่ เป็ นศิลปะอันลํ ้าค่าจากชาติตา่ งๆ กว่า 300,000 ชิ ้น ที่ฝรั่งเศสเคยมีอิทธิพลปกครองมาในอดีต ส่วนใหญ่ได้ มาจากตะวันออก กลางและอาณานิคมจากประเทศในเอเชีย เช่น รูปปั น้ ซาโม ทราซ ( La Victoire de Samothrace) และรูปปั น้ เทพธิดาวีนสั (Venus de Milo) และในปี 1981 เอ็ม ไอ เป่ ย สถาปนิกชื่อดังชาวอเมริกนั ได้ สร้ างทางเข้ าพิพิธภัณฑ์เป็ นรู ปปิ รามิดกระจก ครอบคลุม เนื ้อที่บนลานนโปเลียนทําให้ สถาปั ตยกรรมของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ดูโดดเด่นเป็ นสง่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังทีใ่ หญ่ที่สดุ ในปฐพี ตังอยู ้ ห่ า่ งจากจุด ศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี ้ได้ รับการ บูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านเข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือชาว ฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS MONTMARTRE SACRE COEUR HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน มหานครปารี ส - ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้ านดิวตี ้ฟรี แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรื อแม่นํ ้าแซนน์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมมหานครปารี ส กล่าวกันว่าเปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ทมี่ ีชีวติ นําท่านชมมหา วิหารโนตเตรอดาม สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิค บนเกาะกลางแม่นํ ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) โดดเด่นด้ วยงานประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) รถโค้ ช นําท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ใิ หญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่าง งดงาม} ประตูชยั (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของ จักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความ ยาว 2 กม. ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้ั ้ านค้ าชันนํ ้ า หอแสดงศิลปะ สวน ดอกไม้ นํ ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ ้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มสี สี นั ตลอด 24 ชัว่ โมง 2/8

เสาร์

อาทิตย์

Local

Chinese www.accorhotels.com จันทร์ Buffet


12.00 น. 13.00 น. 19.00 น.

วันที่ 4 06.30 น. 07.30 น. 08.25 น. 10.44 น.

13.00 น. 14.00 น.

19.00 น. วันที่ 5 07.00 น. 08.00 น.

11.00 น.

จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก, โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง , โรงเรี ยนนายร้ อยทหารบก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้ างที่เป็ นจุด ที่สวยที่สดุ แล้ วขึ ้นชมวิวบนชัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของกรุงปารี ส รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่าน ถนนออสแมนบูโลวาร์ ด และสินค้ าประเภทนํ ้าหอม, เครื่ องสําอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร **ย่านชิลล์เอ๊ าท์มงต์มารต์ หนึง่ ในภัตตาคารที่ เก่าแก่ที่สดุ ปารี ส เปิ ดบริการปี ค.ศ. 1793 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก และ เมนูระดับ FRENCH GASTRONOMY** นําท่านล่องเรื อแม่นํ ้าแซนน์ ชมสถานที่สาํ คัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่นํ ้า โบราณ สถานและอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และ ทําให้ ให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS MONTMARTRE SACRE COEUR HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ปารี ส - รถไฟ TGV สูส่ ตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์ แลนด์) รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ Paris E’st นําท่านนัง่ รถไฟ TGV สูน่ ครสตราสบูรก์ วิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง คณะเดินทางถึงสถานี STRASBOURG GARE นําคณะเดินเทีย่ วชมเมืองเก่าในย่าน ประวัติศาสตร์ ที่เรี ยกว่า “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราล ที่ตงของโบสถ์ ั้ นอร์ ธเตรอดาม คูบ่ ้ านคูเ่ มืองทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ในโลกและปั จจุบนั สูงเป็ นอันดับ 4 ของ โลก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค แล้ วไปชมย่านทีเ่ ก่าแก่ที่สดุ ของเมืองคือ La Petite France ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 บ้ านเรื อน ในยุคกลางนี ้ได้ รับการบูรณะให้ อยูใ่ นสภาพดีทาสีสดใสหลาก หลายสีสนั สลับสับ เปลีย่ นกันไปเรี ยงรายอยูร่ ิ มสองฝั่ งแม่นํ ้าอิล จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุ ของการเดิน เที่ยวชมเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางข้ ามพรมแดนสูป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ที่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวที่มชี ื่อ เสียง เป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ วที่นกั ท่องเทีย่ วและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือน เมืองนี ้ อิสระให้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี ้ ของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกา ชันดี ้ , มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่น ๆ อีกมากมายตาม อัธยาศัย รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SEEBURG LUZERN**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นัง่ กระเช้ าสูย่ อดเขาทิตลิส - ลูกาโน่ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ ทอดตัวข้ ามแม่นํ ้ารอยส์ ใน อดีตสร้ างมาตังแต่ ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ วา่ เป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ภายหลังได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ แล้ วไปชมรูปสลักสิงโต หินบนหน้ าผา สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส มีเวลาให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ย่าน Schwanenplatz หรื อจัตรุ ัสหงส์ เดินทางสูเ่ มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้ วา่ ใจกลางที่สดุ ของยุโรป ตัง้ อยูบ่ นความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็ น ธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้ อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้ วยผ้ า ม่านลูกไม้ สขี าว ล้ วนแต่เป็ นบรรยากาศที่งดงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ นําคณะขึ ้นกระเช้ าขึ ้นสูย่ อดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ ที่มีอยูเ่ พียงสองแห่งในโลก (กระเช้ าหมุนรอบตัวเอง ให้ ทา่ นได้ ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิตลิสเป็ นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว 3/8

Thai

Local

www.accorhotels.com อังคาร Buffet (2.19 ช.ม.)

Local (220 ก.ม.)

Chinese www.hotelseeburg.ch พุธ Buffet


12.30 น.

19.00 น. วันที่ 6 07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.30 น.

18.00 น. 19.00 น. วันที่ 7 07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําท่านสัมผัสกับถํ ้านํ ้าแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึก ที่สดุ ถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถํ ้านํ ้าแข็งที่หาชมได้ ไม่งา่ ยนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา แล้ วอิสระให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว้ าง ชมธาร นํ ้าแข็งที่ทบั ถมกันมานานนับพันปี บนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเลด้ วย ICE FLYER CHAIRLIFT (ไม่รวมในค่าตัว๋ ) จนได้ เวลานําท่านเดินทางลงจากยอดเขา แล้ วเดินทางเข้ าสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริ มทะเลสาบ ที่ตงอยู ั ้ ร่ ะหว่าง พรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL**** หรื อเทียบเท่าใน ระดับเดียวกัน ลูกาโน่ - ปาดัว - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - เวเนเซีย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูจ่ งั หวัดปาดัว เมืองทีเ่ ก่าแก่ที่สดุ ในภาคเหนือของอิตาลี ถือว่าเป็ นศูนย์กลาง ประวัติศาสตร์ ที่มีความสําคัญมากแห่งหนึง่ ของประเทศ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อสูเ่ วเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มคี วามมัง่ คัง่ ในอดีต นํา ท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส ซึง่ ได้ รับฉายาว่าเป็ น ราชินแี ห่งทะเลอาเดรี ยตริ ก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ ้า (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เวนิสมีลกั ษณะเป็ นเกาะ ประกอบไปด้ วยเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองเก่าอยูท่ ี่จตั รุ ัสซานมาร์ โค เป็ นที่ตงของพระราชวั ั้ งเก่า มหาวิหารเซนต์ มาร์ ก, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ อาคารเก่าแก่รายล้ อมจัตรุ ัสสร้ างด้ วยศิลปะและ สถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล มนต์เสน่ห์ที่ดงึ ดูดนักท่อง เที่ยวจากทัว่ โลก อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ า ของเมืองอาทิ เครื่ องแก้ วมูราโน่ และผ้ าลูกไม้ ที่เป็ นงานฝี มืองของชาวเวนิส หรื อจิบ กาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 1720 นําท่านสัมผัสความเป็ น เวนิส ด้ วยการล่องเรื อกอนโดล่า ไปตามลําคลองน้ อยใหญ่ สลับด้ วยบ้ านเรื อนที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนถึงแกรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงานก่อสร้ าง ที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ คณะนัง่ เรื อกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ที่ทา่ เรื อตรอนเคตโต้ แล้ วนําท่านเข้ าสูภ่ ตั ตาคาร รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL**** หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน เวเนเซีย - หอเอนปิ ซ่า - ฟลอเร้ นซ์ - ดูโอโม่ - จัตรุ ัสซินญอเรี ย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ ั้ ซ่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้ นทอสคาน่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือบริ เวณที่ล้อมรอบ ด้ ว ยกํ า แพงใจกลางเมื อ งปิ ซ่ า ประกอบไปด้ ว ยสิ่ ง ก่ อ สร้ างได้ แ ก่ มหาวิ ห ารปิ ซ่ า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จ ในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระ ให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนัน้ นําคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองเก่า ของนครฟลอเร้ นซ์ นําคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส ซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรี ย เดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย 4/8

Asian ( 143 ก.ม.)

Local www.accorhotels.com พฤหัสบดี Buffet ( 338 ก.ม.) Chinese

Local www.accorhotels.com ศุกร์ Buffet (330 ก.ม.) Chinese

( 100 ก.ม.)


เดิมเป็ นที่ตงรู ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ใน แกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิ ซี ที่เก็บงานศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่นํ ้าอาร์ โน

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL**** หรื อ www.accorhotels.com เทียบเท่าในระดับเดียวกัน วันที่ 8 ฟลอเร้ นซ์ - นครรัฐวาติกนั - กรุงโรม - นํ ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน เสาร์ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 08.00 น. เดินทางสูก่ รุงโรม ระหว่างเส้ นทางผ่านเมืองที่เคยเป็ นอูอ่ ารยธรรมของอีทรัสกัน ที่อยูม่ า ( 281 ก.ม.) ตังแต่ ้ ครัง้ ก่อนคริ สต์กาล จนกระทัง่ โรมันเข้ ามาครอบครอง บ้ านเรื อนตลอดจนปราสาท เก่าแก่ตงอยู ั ้ บ่ นเนินเขา เป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้ องทุง่ เกษตรกรรม และแหล่งผลิต ไวน์ชนดี ั้ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 13.00 น. เข้ าสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย โรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้ รับ การตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรูหรา ถือเป็ นศาสนสถานที่งดงามหาที่เปรียบได้ ในโลกใบนี ้ ชม รูปปั น้ แกะ สลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิล แองเจโล, เสาพลับพลาที่ออกแบบ โดย แบร์ นินี ,และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ด้ านนอกยิ่งใหญ่ไปด้ วยจัตรุ ัส เซ็นต์ปีเตอร์ จัตรุ ัสแห่งนี ้โอบล้ อมด้ วยระเบียงเสาครึ่งวงกลมซึง่ เบอร์ นินี ตังใจออกแบบ ้ เปรี ยบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจักรที่ยื่นออกไปโอบล้ อมโลก จัตรุ ัสนี ้สามารถ รองรับคริ สต์ศาสนิกชน ได้ ถึง 400,000 คน ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญลํ ้าค่า คูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลีทงสิ ั ้ ้น 15.00 น. นําชมนํ ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิโคลัส ซาลวี แล้ วอิสระให้ ทา่ นได้ สาํ รวจ สินค้ าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ที่มชี ื่อเสียงและคลาคลํา่ ไปด้ วย นักท่องเที่ยว 19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ROME MARRIOTT PARK HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับ www.marriott.com เดียวกัน วันที่ 9 กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ อาทิตย์ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 08.00 น. เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี นําท่านเข้ าชมสนามกีฬาโคลอส เซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬา แห่ง กรุ ง โรมนี ถ้ ูก สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 72 ปั จ จุบัน ได้ มี ก ารบูร ณะเป็ นโบราณสถานที่ สามารถดึงดูด นัก ท่อ งเที่ ยวได้ ทั่ว โลก และสถานที่น่า สนใจในประวัติ ศาสตร์ อ าทิ ประตูชยั คอนสแตนติน, โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมสุ จัตรุ ัสเวเนเซีย อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล 11.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพ ฯ มีเวลาให้ ท่าน ได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน 13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945 วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร์ 06.05 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กาหนดวันเดินทาง 2 - 11 พ.ย. 56 9 - 18 พ.ย. 56 16 - 25 พ.ย. 56 23 พ.ย. - 2 ธ.ค. 56 5/8


30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 56 7 - 16 ธ.ค. 56 14 - 23 ธ.ค. 56 4 - 13 ม.ค. 57 11 - 20 ม.ค. 57 18 - 27 ม.ค. 57 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 57 1 - 10 ก.พ. 57 8 - 17 ก.พ. 57 15 - 24 ก.พ. 57 22 ก.พ. - 3 มี.ค. 57 1 - 10 มี.ค. 57 8 - 17 มี.ค. 57 15 - 24 มี.ค. 57 22 - 31 มี.ค. 57 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางระหว่ างเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557 (ยกเว้ นปี ใหม่ )  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 108,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 97,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ 86,900. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 11,500. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ต่อท่าน -38,000. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ต่อท่าน -31,000.ค่าทัวร์ รวม :  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 9 กันยายน 2556  ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าตัว๋ ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่าเรื อล่องแม่นํ ้าแซนน์ / ค่ารถไฟ ชัน้ 2 TGV สูส่ ตราสบูรก์ / ค่า TITLIS Glacier Excursion / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่าล่องเรื อกอนโดล่า / ค่าเข้ า ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก้ น)  ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN. คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์จะ เพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณา สอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ ไม่รวม :  ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณา จองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าว จะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระ เงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ 6/8


การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

 คืนเงินมัดจําทังหมด ้

กรณีปิดกรุ๊ ปแล้ ว คิดค่าเสียหายตามความเป็ นจริ ง

   

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณี ที่ วั น เดิ น ทางดั ง กล่ า วเป็ นตั๋ ว เงื่ อ นไข NON-  หัก 90% ของค่าทัวร์ REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี ซ่าได้ ทนั ตามกําหนดเวลา  ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยน ชื่ อ ตั๋ว เท่า นัน้ และต้ อ งไม่อ ยู่ใ นเงื่ อ นไขของตั๋ว ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อมกัน ถือว่าเป็ น การยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการ สะสมไมล์ของสายการบินนันๆ ้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด ทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนๆ ั ้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น ผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋ าแบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จา่ ยส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋ าเข้ าห้ องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นที่ผ้ ู เดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ, การสูญหายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการ บินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ใน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ

กรณีมีผ้ ยู ื่นวีซา่ ไม่ถึง 15 ท่าน ไม่สามารถยื่นวีซา่ กรุ๊ปได้ ลูกค้ าจะต้ องยื่นวีซา่ เดีย่ ว (โชว์ตวั )  พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์ 7/8


 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางานตามปกติหลังครบ กําหนด  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลําเนา ในกรณีที่ เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใ ดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1–6 แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริ ง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมสําเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป ยื่น เรื่ อ งแสดงความจํ า นงในการอนุญาตให้ บุตรเดิน ทางไปกับ อีก ท่า นหนึ่ง ได้ ณ ที่ ว่า การอํ าเภอหรื อ เขต โดยมีน ายอํ า เภอ หรื อ ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง กายสุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ า ท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

8/8

Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน  
Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน  

-ที่นี่คุณจะได้สัมผัสหิมะตลอดทั้งปี -สะดวกรวดเร็วกับการขึ้นเขาด้วย Caleway -เพลิดเพลินกิจกรรมท่ามกลางหิมะ

Advertisement