Page 1

1/11


วันที่ 1 21.00 น. หมายเหตุ

วันที่ 2 01.10 น. 07.15 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น. วันที่ 3

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - มหานครลอนดอน (อังกฤษ) พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและ การเช็คอิน ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การ พลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูก ปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถ เดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน โปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจาก ในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิ อาจรับผิดชอบได้ ลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ห้ างสรรพสินค้ าแฮร์ ร็อด ออกเดินทางสูน่ ครลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ มหานครลอนดอน หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถโค้ ชนําคณะเดินทางสูพ่ ระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริ ย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็ นผู้เลือก ทําเลก่อสร้ างพระราชวังแห่งนี ้ ซึง่ อยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่นํ ้าเทมส์อยู่เบื ้องล่าง วังนี ้เป็ นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ วา่ เป็ นวังที่มีผ้ พู ํานักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าวังแห่งใดในโลก เข้ าชมภายในผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้ าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็ นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชันใน ้ State Apartment ถือ เป็ นหัวใจของพระราชวัง ห้ องทุกห้ องจึงถูกประดับประดาด้ วยทรัพย์สมบัติของ ราชวงศ์ อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นภาพเขียนฝี มือ, ม่านปั กประดับผนัง, เครื่ องลายคราม, รู ปปั น้ , อาวุธ ชุดเกราะรวมไปถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในยุคต่าง ๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็ นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้ สลักปิ ดทอง สไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตงตระหง่ ั้ านอยู่กลางห้ อง และห้ องที่โดดเด่น ที่สดุ St George's Hall ท้ องพระโรงแห่งนี ้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ ใน งานพระราชพิธีเช่นงานเลี ้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้ าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้ วยอาวุธชุดเกราะ และตรา ประจําราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้ าชม St George's Chapel ถือเป็ นอาคาร สไตล์โกธิกที่งดงามที่สดุ ในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี ้เริ่ มก่อสร้ างในปี 1475 โดยพระเจ้ าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้ เวลากว่า 50 ปี จนสําเร็ จลุลว่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับเข้ าสูล่ อนดอน นําท่านเข้ าสูพ่ ิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมาดามทูสโซ่ด์ แต่ละ ห้ องล้ วนจัดไว้ อย่างน่าชมอาทิ ห้ องบุคคลสําคัญ ๆ จากทัว่ โลกและมีชื่อเสียง นักกีฬา, ศิลปิ นเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นําประเทศต่างๆ รวมทังราชวงศ์ ้ แห่งอังกฤษ แล้ วให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้ องต่างๆ ที่ ล้ วนแต่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง นําคณะสูย่ ่านช้ อปปิ ง้ ไนท์บริ ดจ์ (Knightsbridge) ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง Harrods หรู หราด้ วยสถาปั ตยกรรมอันงดงาม รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THISTLE KENSINGTON GARDEN HOTEL **** หรื อเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟลอนดอน - ถนนอ็อกฟอร์ ด - ลอนดอน อายส์ 2/11

พฤหัส

ศุกร์

(40 ก.ม.)

Chinese

Chinese www.thistle.com เสาร์


08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 14.00 น. 18.00 น. 19.30 น.

วันที่ 4 06.30 น. 07.30 น.

12.00 น. 13.00 น.

18.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเที่ยวชมมหานครลอนดอน ผ่านจตุรัสทราฟั ลก้ าร์ จากนันผ่ ้ านจตุรัส รัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตงของรั ั้ ฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่ ิ มีความสูง 320 ฟุต เป็ นนาฬกาที่มีหน้ าปั ดใหญ่ที่สดุ ในโลก, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริ ดจ์ สะพานข้ ามแม่นํ ้าเทมส์ แห่งแรก ทาวเวอร์ บริ ดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมือง แล้ วเข้ าสูท่ าวเวอร์ ออ ฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์ อนั เกรี ยงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรื อแม้ แต่ซบั ซ้ อน ซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็ นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดน ประหาร ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ซึง่ เป็ นกลุม่ อาคารและหอคอยหลายหลัง ชม มหามงกุฎอิมพีเรี ยล ซึง่ ประดับด้ วยเพชรที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกชื่อ “ดารา แห่งอาฟริ กา 2” หรื อ “คัลลินนั 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับ ด้ วยเพชร “โคอินรู ์ ” ที่เคยเป็ นเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก และชิ ้นสุดท้ ายคือ “คฑา” ประดับด้ วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สดุ ในโลก “ดาราแห่งอาฟริ กา 1” หรื อ “คัล ลินนั 1” ผ่านไปชมถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทําการของรัฐในปั จจุบนั , บ้ านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้ านพักของนายกรัฐมนตรี องั กฤษ จตุรัสพิคคาดิลลี่เซอร์ คสั เดิมเป็ นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีนํ ้าพุ และรู ปปั น้ อีรอสตรงกลาง เป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวมานัง่ พลอดรักกันและถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ ้งแฮม พระราชฐานที่ประทับอย่างเป็ นทางการของราชวงศ์องั กฤษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับแหล่งช้ อปปิ ง้ ของกรุ งลอนดอน ย่านถนนอ็อก ฟอร์ ดแหล่งช้ อปปิ ง้ ดังที่สดุ ของลอนดอน มีห้างที่เก่าแก่ของอังกฤษอาทิ Marks & Spencer และ Selfridges รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร “เป็ ดย่างโฟร์ ซีซนั่ ชื่อดัง” สัมผัสประสบการณ์ในการเยือนลอนดอน ด้ วยการขึ ้นชมทัศนียภาพของเมือง แบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้ าลอยฟ้าที่สงู ที่สดุ ในทวีปยุโรป มีความ สูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยม และเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผ้ มู าเยือน มากกว่า 3 ล้ านคนต่อปี นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั THISTLE KENSINGTON GARDEN HOTEL **** หรื อเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน นัง่ รถไฟ EUROSTAR สูป่ ารี ส (ฝรั่งเศส) - พระราชวังแวร์ ซายน์ - มงต์มารต์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ St.Pancras International ใจกลางมหานครลอนดอน ศูนย์ กลางสําคัญทางธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลก แล้ วออกเดินทาง โดยรถไฟยูโรสตาร์ 2nd Class นําท่านพร้ อมสัมภาระออกเดินทาง ด้ วยความเร็ ว กว่า 300 ก.ม./ช.ม. และลอดอุโมงค์ช่องแคบระหว่างโดเวอร์ และเมืองคาเล่ส์ จน เข้ าสูเ่ ขตมหานครปารี สที่สถานีรถไฟ Gare Du Nord รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ตังอยู ้ ่ ห่ า ง จากจุ ด ศู น ย์ ก ลางของปารี ส ไปทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ปั จ จุ บัน บางส่ ว นของ พระราชวั ง นี ไ้ ด้ รั บ การบู ร ณะเรี ย บร้ อยแล้ ว นํ า ท่ า นเข้ าชมความงามของ พระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพได อาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีค่าด้ วย ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ น พระราชวังที่งดงามลํ ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **ย่านชิลล์เอ๊ าท์มงต์มารต์ ท่ามกลาง 3/11

Buffet

Local

Chinese

www.thistle.com อาทิตย์ Buffet

Chinese

Local


วันที่ 5 07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 6 06.30 น.

13.00 น. 14.00 น.

บรรยากาศอันแสนโรแมนติก นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD BY MARRIOTT ARCUEIL **** หรื อเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน มหานครปารี ส - ขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล - โบสถ์โนตเตรอดาม - ร้ านดิวตี ้ฟรี แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรื อแม่นํ ้าแซนน์ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมมหานครปารี ส กล่าวกันว่าเปรี ยบเสมือน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต นําท่านชม มหาวิหารโนตเตรอดาม สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิค บนเกาะกลางแม่นํ ้า (อิล เดอลาซิเต้ ) โดดเด่นด้ วยงานประติมากรรม และหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) รถโค้ ชนําท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอ โนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวน แบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม} ประตูชยั (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้น เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs -Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตาน สองฝั่ ง มีทงร้ ั ้ านค้ าชันนํ ้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ ้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่ สวยที่สดุ ในโลก, โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง , โรงเรี ยนนาย ร้ อยทหารบก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวย ที่สดุ แล้ วขึ ้นชมวิวบนชัน้ 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งปารี ส รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด และสินค้ าประเภทนํ ้าหอม, เครื่ องสําอางค์, เครื่ อง ประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านล่องเรื อแม่นํ ้าแซนน์ ชมสถานที่สําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่นํ ้า โบราณ สถานและอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่ การอนุรักษ์ และทําให้ ให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD BY MARRIOTT ARCUEIL **** หรื อเทียบเท่า ในระดับเดียวกัน ปารี ส - รถไฟ TGV สูส่ ตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์ แลนด์) รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะออกเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ Paris E’st นําท่านนัง่ รถไฟ TGV สูน่ ครสตราสบูรก์ วิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง คณะเดินทางถึงสถานี STRASBOURG GARE นําคณะเดินเที่ยวชมเมืองเก่าใน ย่านประวัติศาสตร์ ที่เรี ยกว่า “แกรนด์อิล” จตุรัสคาธีดราล ที่ตงของโบสถ์ ั้ นอร์ ธเต รอดาม คูบ่ ้ านคูเ่ มืองที่ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นอาคารที่สงู ที่สดุ ในโลกและปั จจุบนั สูงเป็ น อันดับ 4 ของโลก สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค แล้ วไปชมย่านที่เก่าแก่ ที่สดุ ของเมืองคือ La Petite France ได้ รับการยกย่องจากยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดก โลกในปี ค.ศ.1988 บ้ านเรื อนในยุคกลางนี ้ได้ รับการบูรณะให้ อยู่ในสภาพดีทาสี สดใสหลาก หลายสีสนั สลับสับ เปลี่ยนกันไปเรี ยงรายอยู่ริมสองฝั่ งแม่นํ ้าอิล จุด ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สดุ ของการเดินเที่ยวชมเมือง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางข้ ามพรมแดนสูป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ที่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อ เสียง เป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ วที่นกั ท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพา กันมาเยือนเมืองนี ้ อิสระให้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี ้ ของชาวสวิสในเขตคนเดินย่าน 4/11

www.marriott.com จันทร์ Buffet

Thai

www.marriott.com อังคาร Buffet

(2.19 ช.ม.)

Local (220 ก.ม.)


19.00 น. วันที่ 7 07.00 น. 08.00 น.

11.00 น.

12.30 น. บ่าย

19.00 น. วันที่ 8 07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.30 น.

เมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชันดี ้ , มีดพับวิคตอรี น็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและ อื่น ๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MONOPOL **** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นัง่ กระเช้ าสูย่ อดเขาทิตลิส - ลูกาโน่ รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เที่ยวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือสะพานชาเปล สะพานไม้ ทอดตัวข้ ามแม่นํ ้ารอยส์ ในอดีตสร้ างมาตังแต่ ้ คริ สต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ วา่ เป็ นสะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ภายหลังได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ แล้ วไป ชมรู ปสลักสิงโตหินบนหน้ าผา สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้ างชาวสวิส มี เวลาให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ย่าน Schwanenplatz หรื อจัตรุ ัสหงส์ เดินทางสูเ่ มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้ วา่ ใจกลางที่สดุ ของยุโรป ตังอยู ้ ่บน ความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเล ในเขตแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชื่น ชอบกับความเป็ นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้ อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่ง ด้ วยผ้ า ม่านลูกไม้ สีขาว ล้ วนแต่เป็ นบรรยากาศที่งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ นําคณะ ขึ ้นกระเช้ าขึ ้นสูย่ อดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้ าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียง สองแห่งในโลก (กระเช้ าหมุนรอบตัวเองให้ ท่านได้ ชมวิว 360 องศา) ยอดเขาทิต ลิสเป็ นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําท่านสัมผัสกับถํ ้านํ ้าแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมี ความลึกที่สดุ ถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถํ ้านํ ้าแข็งที่หาชมได้ ไม่ง่ายนัก ท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา แล้ วอิสระให้ ท่านเพลิดเพลินกับการสัมผัส หิมะในลานกว้ าง ชมธารนํ ้าแข็งที่ทบั ถมกันมานานนับพันปี บนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับนํ ้าทะเลด้ วย ICE FLYER CHAIRLIFT (ไม่รวมในค่าตัว๋ ) จนได้ เวลานําท่านเดินทางลงจากยอดเขาแล้ วเดินทางเข้ าสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตาก อากาศแสนสวยริ มทะเลสาบ ที่ตงอยู ั ้ ่ระหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LUGANO PARADISO HOTEL **** หรื อเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน ลูกาโน่ - ปาดัว - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - เวเนเซีย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูจ่ งั หวัดปาดัว เมืองที่เก่าแก่ที่สดุ ในภาคเหนือของอิตาลี ถือว่าเป็ น ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ที่มีความสําคัญมากแห่งหนึง่ ของประเทศ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อสูเ่ วเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คัง่ ใน อดีต นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส ซึง่ ได้ รับฉายาว่าเป็ น ราชินีแห่งทะเล อาเดรี ยตริ ก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายนํ ้า (City of Water), เมือง แห่งสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light) เวนิสมีลกั ษณะเป็ นเกาะ อันประกอบไปด้ วยเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี สะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองเก่าอยู่ที่จตั รุ ัสซานมาร์ โค เป็ น ที่ตงของพระราชวั ั้ งเก่า มหาวิหารเซนต์มาร์ ก, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ อาคาร เก่าแก่รายล้ อมจัตรุ ัสสร้ างด้ วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่น โปเลียนยังหลงใหล มนต์เสน่ห์ที่ดงึ ดูดนักท่อง เที่ยวจากทัว่ โลก อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ เครื่ องแก้ วมู 5/11

Chinese www.monopolluzern.ch พุธ Buffet

Asian (143 ก.ม.)

Local www.accorhotels.com พฤหัสบดี Buffet (338 ก.ม.) Chinese


ราโน่ และผ้ าลูกไม้ ที่เป็ นงานฝี มืองของชาวเวนิส หรื อจิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 1720 นําท่านสัมผัสความเป็ นเวนิส ด้ วยการ ล่องเรื อกอนโดล่า ไปตามลําคลองน้ อยใหญ่ สลับด้ วยบ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวจนถึงแกรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงานก่อสร้ างที่ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรี ยลอัลโต้ 18.00 น. 19.00 น. วันที่ 9 07.00 น. 08.00 น. 12.00 น. 13.00 น.

16.00 น.

19.00 น. วันที่ 10 07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

คณะนัง่ เรื อกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรื อตรอนเคตโต้ แล้ วนําท่านเข้ าสูภ่ ตั ตาคาร รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน เวเนเซีย - หอเอนปิ ซ่า - ฟลอเร้ นซ์ - ดูโอโม่ - จัตรุ ัสซินญอเรี ย รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นที่ตงของหอเอนปิ ั้ ซ่า เป็ นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้ นทอสคาน่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือ บริ เวณที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทาง วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนัน้ นําคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ นําคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุค เรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหาร ซานตามาเรี ยเดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ใน ปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บ งานศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ ข้ ามแม่นํ ้าอาร์ โน รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO **** หรื อเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน ฟลอเร้ นซ์ - นครรัฐวาติกนั - กรุ งโรม - นํ ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เดินทางสูก่ รุ งโรม ระหว่างเส้ นทางผ่านเมืองที่เคยเป็ นอูอ่ ารยธรรมของอีทรัสกัน ที่ อยู่มาตังแต่ ้ ครัง้ ก่อนคริ สต์กาล จนกระทัง่ โรมันเข้ ามาครอบครอง บ้ านเรื อน ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงอยู ั ้ ่บนเนินเขา เป็ นชัยภูมทิ ี่เหมาะสมผ่านท้ องทุ่ง เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี ั้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เข้ าสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกาย โรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ถือเป็ นศาสนสถานที่งดงามหาที่เปรี ยบได้ ใน โลกใบนี ้ ชมรู ปปั น้ แกะ สลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของไมเคิล แองเจโล, เสา พลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์ นินี ,และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ด้ าน นอกยิ่งใหญ่ไปด้ วยจัตรุ ัสเซ็นต์ปีเตอร์ จัตรุ ัสแห่งนี ้โอบล้ อมด้ วยระเบียงเสาครึ่ง วงกลมซึง่ เบอร์ นินี ตังใจออกแบบเปรี ้ ยบเทียบเสมือนแขนของศาสนาจักรที่ยื่น 6/11

Local www.novotel.com ศุกร์ Buffet (330 ก.ม.) Chinese

(100 ก.ม.)

Local www.novotel.com เสาร์ Buffet (281 ก.ม.)

Thai


ออกไปโอบล้ อมโลก จัตรุ ัสนี ้สามารถรองรับคริ สต์ศาสนิกชน ได้ ถงึ 400,000 คน ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่สําคัญลํ ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลีทงสิ ั ้ ้น 15.00 น. นําชมนํ ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิโคลัส ซาลวี แล้ วอิสระให้ ท่านได้ สํารวจ สินค้ าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคลํ่าไป ด้ วยนักท่องเที่ยว 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Local นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL **** หรื อเทียบเท่าในระดับ www.hotelh10romacitta.co เดียวกัน m วันที่ 11 กรุ งโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุ งเทพฯ อาทิตย์ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม Buffet 08.00 น. เที่ยวชมกรุ งโรมที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี นําท่านเข้ าชมสนามกีฬา โคลอสเซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี ้ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 72 ปั จจุบนั ได้ มีการบูรณะเป็ น โบราณสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ทวั่ โลก และสถานที่น่าสนใจใน ประวัติศาสตร์ อาทิ ประตูชยั คอนสแตนติน, โรมันฟอรั่ม ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชีวิตใน เมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมสุ จัตรุ ัสเวเนเซีย อนุสาวรี ย์พระเจ้ า วิคเตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล 11.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพ ฯ มีเวลาให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน 13.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945 วันที่ 12 เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ จันทร์ 05.35 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้ กาหนดวันเดินทาง 27 มี.ค.-7 เม.ย. 57 3-14 เม.ย. 57 10-21 เม.ย. 57 11-22 เม.ย. 57 17-28 เม.ย. 57 24 เม.ย.-5 พ.ค. 57 1-12 พ.ค. 57 8-19 พ.ค. 57 15-26 พ.ค. 57 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 57 29 พ.ค.-9 มิ.ย. 57 5-16 มิ.ย. 57 12-23 มิ.ย. 57 19-30 มิ.ย. 57 26 มิ.ย.-7 ก.ค. 572 3-14 ก.ค. 57 10-21 ก.ค. 57 17-28 ก.ค. 57 24 ก.ค.-4 ส.ค. 57 31 ก.ค.-11 ส.ค. 57 7-18 ส.ค. 57 14-25 ส.ค. 57 21 ส.ค.-1 ก.ย. 57 28 ส.ค.-8 ก.ย. 57 4-15 ก.ย. 57 11-22 ก.ย. 57 18-29 ก.ย. 57 25 ก.ย.-6 ต.ค. 57 2-13 ต.ค. 57 9-20 ต.ค. 57 16-27 ต.ค. 57 23 ต.ค.-3 พ.ย. 57 ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม 2557 (ยกเว้ น 10-21 เม.ย. และ 11-22 เม.ย.)  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 142,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 127,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 113,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,500. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักแบบ Double Single Used เพิ่มท่านละ 18,000. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ต่อท่าน -39,000. ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ ป หักค่าตัว๋ เด็ก ต่อท่าน -32,000.ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางวันที่ 10-21 เมษายน 2557 และ 11-22 เมษายน 2557  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ 147,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ 132,900. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 117,900.7/11


ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักแบบ Double Single Used เพิ่มท่านละ  ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ต่อท่าน  ในกรณีที่ไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ ป หักค่าตัว๋ เด็ก ต่อท่าน

16,500.18,000.-44,000.-36,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556  ค่ารถโค้ ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ  ค่าเข้ าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าขึ ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์ห่นุ ขี ้ผึ ้งมาดามทูสโซด์ /ค่าเข้ าทาวเวอร์ ออฟลอนดอน / ค่ารถไฟชัน้ 2 ยูโรสตาร์ / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าเรื อล่องแม่นํ ้าแซนน์ / ค่าขึ ้นชัน้ 2 หอไอเฟล / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูเ่ มืองสตราสบูรก์ / ค่า TITLIS Glacier Excursion / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่าล่องเรื อกอนโดล่า / ค่าเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม  ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุ ณา ดูรายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก้ น)  ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศอังกฤษ (ในกรณียื่นแบบ priority visa service เร่ งด่วน 3 วันเพิ่มค่าธรรมเนียม 5,100 บาท / ท่าน  ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุม ถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว  – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ สัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจอง ทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ท่าน รู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของ ท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวัน ที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 14 วันก่อนการ เดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือน เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 8/11


2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด ้  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรื อ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถ หาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อม กันทังหมด ้ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ ว กว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป  บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่ ้ สามารถรับผิดชอบจาก กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์ เท่านัน้ ทังนี ้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิด กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้ จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค. / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง ดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่าน จะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 9/11


การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่ กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการ บินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)  ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ ุ หภูมิตํ่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม  โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ ไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน ด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี ้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่ สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่าง การเดินทาง เป็ นผลทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผู้โดยสารชันประหยั ้ ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นําขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่า มาตรฐานได้ ทังนี ้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายในนํ ้าหนักส่วนที่เกิน  กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ ผู้โดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้ เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกําหนดที่ 10/11


ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี ้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่ คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลีและวีซ่าประเทศอังกฤษ ใช้ เวลายื่นประมาณ 30 วันทาการ และ ขอเอกสาร 2 ชุด

(การขอวีซา่ ประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคําร้ องขอวีซ่าประเทศ อังกฤษ และศูนย์รับคําร้ องขอวีซา่ ประเทศอิตาลี )

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ใน กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน เดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละประเทศ)  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัททีค่ ดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มขี ้ อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี ้ ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมี จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อ นเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ใน กรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสําเนาบัตรนักเรี ยน/ นักศึกษา  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการ เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย สุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

11/11

อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน  
อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน  

ประสบการณ์อันน่าประทับใจกับ TITLIS GLACIER EXCLURSION ที่นี่คุณสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี

Advertisement