Page 1

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 1


EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 2


30 ม.ค.57 21.30 น. 31 ม.ค.57 00.20 น. หมายเหตุ

06.50 น.

12.00 น. 13.00 น.

15.30 น.

20.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความสะดวกในเรือ่ งสัมภาระและ การเช็คอิน กรุงโรม - นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน-โคลอสเซียม- พิพธิ ภัณฑ์วาติกนั - ฟลอเร้นซ์ ออกเดินทางสูก่ รุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 944

พฤหัส

ศุกร์

ทางบริษทั ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั ๋วเครื่องบิน, เช่ารถ โค้ช, จองทีพ่ กั , ร้านอาหาร สถานทีเ่ ข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีทเ่ี กิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่ วบิน (ขึน้ เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัว หน้ า ทัว ร์ มีส ิท ธิใ์ นการเปลี่ย นโปรแกรม และไม่ ส ามารถคืน เงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าํ ระแล้ว เพราะทางบริษทั ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ทีท่ างบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีทก่ี รุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์วาติกนั ซึง่ เป็ นทีร่ วบรวม ผลงานทางศิลปะทีห่ าชมได้ยาก นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งแสดงศิลปะการตกแต่งฝา ผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัย กลาง และสมัยเรอเนสซองส์ อาทิ จ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิลปิ โป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซสิ ทีน (Sistine Chapel) ซึง่ เป็ นผลงานของไมเคิลแองเจโลทีว่ าดภาพเขียนสีเฟรสโก้ทโ่ี ด่งดังทีส่ ดุ ของโลกคือ The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ได้รบั ั้ การตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรูหรา ชมรูปปนแกะสลั ก เฟียต้า ผลงานชิน้ เอกของไมเคิล แองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทห่ี าชมได้ ยาก ซึง่ ปจั จุบนั ล้วนแต่เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญลํ้าค่าคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของอิตาลี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ ก่อสร้างทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถกู สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผชู้ มได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พน้ื สนามประลองมีหอ้ งใต้ดนิ ทีส่ ร้าง ขึน้ เพือ่ ขังสิงโตและนักโทษประหาร ก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสูก้ นั กลางสนาม ปจั จุบนั ได้มกี ารบูรณะเป็ นโบราณสถาน ทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ทวโลก ั่ ถ่ายรูปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่าฯชมเขตอุทยานประวัตศิ าสตร์โรมันฟอรัม่ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชีวติ ในเมืองของโรมยุคโบราณ, จตุรสั เวเนเซีย มีอาคารแบบเรอ เนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโส ลินี ด้านตรงข้ามคืออนุสาวรียพ์ ระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล หลังจากนัน้ นําท่านสู่ นํ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พซี ของนิโคลัส-ซาลวี แล้วอิสระให้ทา่ นได้สาํ รวจสินค้า แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ทีม่ ชี อ่ื เสียงและคลาคลํ่าไปด้วย นักท่องเทีย่ ว ได้เวลาออกเดินทางสูภ่ าคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า ทีม่ เี มืองฟลอ เร้นซ์เป็ นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของ ชาวอีทรัสกันทีอ่ ยูม่ าตัง้ แต่ครัง้ ก่อนคริสต์กาล จนกระทังโรมั ่ นเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงั ้ อยูบ่ นเนินเขา เป็ นชัยภูมทิ เ่ี หมาะสมผ่าน ท้องทุง่ เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนั ้ ดีของแคว้นนี้ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 3

Chinese

Local


01 ก.พ.57 07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.00 น.

16.00 น. 19.00 น. 02 ก.พ.57 07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 13.30 น. 14.00 น. 19.00 น.

นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Meridiana Country Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.meridianacountryhotel.it ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิ ซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรสั ซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ เสาร์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม Buffet ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่า เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นําท่านเข้าสูจ่ ตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรสั อัศจรรย์" หรือทีไ่ ด้รบั ลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชือ่ จตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือบริเวณทีล่ อ้ มรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้วยสิง่ ก่อสร้าง ได้แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เริม่ สร้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปจั จุบนั ยูเนสโกประกาศให้เป็ น มรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ทา่ นถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกตาม อัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local นําคณะเดินทางเข้าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะ ในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองต้นแบบทีไ่ ม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง เก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็ น ั ้ ดของแท้มานาน ศูนย์กลาง ใกล้กนั เป็ นจตุรสั ซินญอเรีย เดิมเป็ นทีต่ งั ้ รูปปนเดวิ ั กว่า 3 ศตวรรษ ในปจจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมี อิสระชมเมือง ฟลอเร้นซ์ ผ่านชมพิพธิ ภัณฑ์อฟุ ฟิซี ทีเ่ ก็บงานศิลปะลํ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชม สะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกทีข่ า้ มแม่น้ําอาร์โน กับวิวทิวทัศน์ทแ่ี สน สวย ออกเดินทางสูเ่ มืองเวนิสเมสเตร้เป็ นเมือง ในแคว้นเวเนโต้ทต่ี งั ้ อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศอิตาลี รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร “Award Michelin Guide 2004” Local นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Venezia Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.accorhotels.com เทีย่ วเกาะเวนิส - จตุรสั ซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า – ลูกาโน่ อาทิตย์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม Buffet นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสูเ่ กาะเวนิส ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่ มถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยูท่ จ่ี ตั ุรสั ซานมาร์โค รายล้อมรอบจัตุรสั เป็ นอาคารสถาปตั ยกรรมเวเนเชีคยน พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็ นทีป่ ระทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต มหา วิหารเซนต์มาร์ก งดงามอลังการด้วยสถาปตั ยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆัง ที่ มีความสุง 98.6 ฟุต, เสาแห่งนักบุญ, อาคารล้อมรอบจัตุรสั ซานมาร์โค ทีนโป เลียนกล่าวชมว่า "The drawing room of Europe” ดูงามสง่ายิง่ นัก อิสระให้ ท่านได้เดินเทีย่ วชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้ งสินค้าของเมืองอาทิ เครือ่ งแก้วมูราโน่ งานฝีมอื ตัง้ แต่ครัง้ บรรพบุรษุ ทีม่ ชี อ่ื เสียง, ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ทีเ่ ปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี 1720 และสัมผัสความเป็ น เวนิส ด้วยการ ล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็ นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เรือลําน้อย (นังลํ ่ าละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว แก รนด์คาแนล เป็ นคลองทีก่ ว้างทีส่ ดุ ของเกาะและงานก่อสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึง ความเป็ นอัจฉริยะด้านสถาปตั ยกรรมทีส่ ะพานเรียลอัลโต้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local ั ่ นดินใหญ่ทท่ี า่ เรือตรอนเคตโต้ คณะนังเรื ่ อกลับสูฝ่ งแผ่ ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนทีเ่ มืองคีอสั โซ่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสูเ่ มืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริม ทะเลสาบ ทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Chinese นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Lugano Paradiso Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับ www.novotel.com

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 4


03 ก.พ.57 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 13.00 น. 15.00 น.

18.30 น. 04 ก.พ.57 07.00 น. 08.00 น.

11.00 น. บ่าย

19.00 น. 05 ก.พ.57 06.30 น.

เดียวกัน ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ว ทีน่ กั ท่องเทีย่ วและบุคคลผูม้ ชี อ่ื เสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ นําท่านชมรูปสลัก สิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึน้ เพือ่ เป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส เทีย่ วชม สัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ํารอยส์ ในอดีต สร้างมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่ง ของยุโรป ภายหลังได้มกี ารบูรณะขึน้ มาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ โดยด้านหลังมี ยอดเขาพิลาตุสเป็ นฉากสวย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกา ชัน้ ดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอืน่ ๆ อีกมากมายตาม อัธยาศัย ย่าน Schwanenplatz หรือจัตุรสั หงส์ ออกเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้น อันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ และมีความ สําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตัง้ อยูท่ ะเลสาบสองแห่งมี ภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทัง้ ยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัส บรรยากาศอันบริสทุ ธิ ์ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบสวิส “ฟองดูว”์ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Seiler Au Lac Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน กรินเดอวาลด์ - นังรถไฟสายภู ่ เขาสูย่ งู เฟรายอค – เบิรน์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม คณะออกเดินทางสูห่ มูบ่ า้ นกรินเดอวาลด์ จุดเริม่ ต้นของการท่องเทีย่ วยอดเขา ยูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็ นพืน้ ทีม่ รดกโลกทางธรรมชาติแห่ง แรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเทีย่ วธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้ พิชติ ยอดเขายูงเฟราทีม่ คี วามสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับการยก ย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึน้ สูย่ อดเขารถไฟจอดให้ทา่ นได้ ชมกลาเซียร์ หรือธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลทีส่ ดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถํ้านํ้าแข็งทีแ่ กะสลัก ให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่ ยาวทีส่ ดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ทา่ นได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยทีท่ าํ การไปรษณียท์ ส่ี งู ทีส่ ดุ ในยุโรป รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้าํ เส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่าน เมืองเวงเก้น หมุบ่ า้ นปลอดมลพิษที่ และหมูบ่ า้ นเลาเทอบรุนเน่น แล้วเปลีย่ นขึน้ รถโค้ชคันเดิมกลับเข้าเมืองอินเทอลาเก้นอีกครัง้ อิสระให้ทา่ นเทีย่ วชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขาถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้าน ขายของทีร่ ะลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และ ช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีทม่ี ชี อ่ื เสียงตามอัธยาศัย หลังจากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองเบิรน์ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Best Western Hotel Bristol**** หรือเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน เบิรน์ - เบอซงซอง - นังรถไฟ ่ TGV สูป่ ารีส-มหานครปารีส-โบสถ์โนตเตรอดามDINNER CRUISE รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 5

จันทร์ Buffet

Chinese

Local www.seileraulac.ch อังคาร Buffet

Asian

Local www.bristolbern.ch พุธ Buffet


07.00 น.

รถโค้ชเดินทางผ่านรัฐเนอชาแตล และเมืองลาโชซ์เดอฟองด์ เมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงใน เรือ่ งอุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิส ตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นภูเขาจูรา บนความสูง 1,000 ฟุตเหนือระดับนํ้าทะเล เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ จนเข้าสูเ่ มืองเบอซงซอง เมืองหลวงของแคว้นฟร็องกงเต้ และเป็ นบ้านเกิดของ วิคเตอร์ ฮูโก้ นักเขียนชือ่ ดังของฝรังเศส ่

10.30 น.

นําคณะออกเดินทางสูม่ หานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สูน่ ครปารีสวิง่ ด้วย ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัวโมง ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมงเศษ ่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเทีย่ วชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชันชั ่ น้ นําของโลก ชมมหาวิหาร โนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้ อยูบ่ นเกาะกลางแม่น้ํา (อิลเดอลาซิ เต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็ น สง่าคุบ่ า้ นคูเ่ มือง ผ่านกลุ่มอาคารพิพธิ ภัณฑ์ลฟู ร์ ปจั จุบนั เก็บงานศิลปะทีม่ คี า่ กว่า 300,000 ชิน้ , ลานจตุรสั คองคอร์ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวตั ใิ หญ่ฝรังเศส ่ ใกล้กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบ ฝรังเศสที ่ อ่ อกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชยั อาร์ค เดอ ตรีอองฟ์สร้างในปี ค.ศ. 1810 เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรืน่ ไปด้วยเงาต้น ปาตานสองฝงั ่ มีทงั ้ ร้านค้าชัน้ นํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ้าพุ ภัตตาคารชัน้ เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนทีม่ สี สี นั ตลอด24ชัวโมง ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ นถนนที่ สวยทีส่ ดุ ในโลก, โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่า, บันทึกภาพหอไอเฟล จากมุม กว้าง ณ จตุรสั ทรอคคาเดโร ปารีสได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี วี ติ โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิง่ ใหญ่ รับประทานอาหารคํ่าแบบฝรังเศส ่ บนเรือล่องแม่น้ําแซนน์ GASTRONOMY ั่ พร้อมชมสถานทีส่ าํ คัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองสองฝงของแม่ น้ําแซนน์ โบราณสถานและ อาคารทีเ่ ก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ ทําให้ ปารีสโดดเด่นเป็ นมหานครทีง่ ดงามแห่งหนึ่งของโลก

13.30 น. บ่าย

18.30 น.

06 ก.พ.57 08.00 น. 09.00 น.

13.30 น.

นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Courtyard by Marriott Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน พระราชวังแวร์ซายส์-หอไอเฟล-ร้านดิวตีฟ้ รี-แกลลอรีล่ าฟาแยตต์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นําท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในปฐพีซง่ึ อยูห่ า่ ง จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปจั จุบนั บางส่วนของ พระราชวังนี้ได้รบั การบูรณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของพระราชวัง ภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั , ห้องเทพไดอาน่า และ ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีคา่ ด้วยภาพ เขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมอื เอกชาวฝรังเศส ่ ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ น พระราชวังทีง่ ดงามลํ้าค่าทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 6

Thai

www.marriott.com พฤหัส Buffet

Chinese


บ่าย

นําท่านขึน้ ลิฟต์สชู่ นั ้ 2 ของหอไอเฟลเพือ่ ชมวิวทิวทัศน์ของมหานครปารีส หลังจากนัน้ อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ทโ่ี ด่งดังของฝรังเศส ่ สินค้าประเภท นํ้าหอม, เครือ่ งสําอางค์, เครือ่ งประดับ, เครือ่ งแต่งกายในร้าน Duty Free ทีค่ นื ภาษีให้กบั นักท่องเทีย่ วโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชนั ้ นําของฝรังเศสและอิ ่ ตาลีใน ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Courtyard by Marriott Hotel**** หรือเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน เดินทางสูส่ นามบิน – เพือ่ เดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ลเดอโกล เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลา ให้ทา่ นได้ทาํ TAX REFUND คืนภาษีกอ่ นการเช็คอิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 931 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ การบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

07 ก.พ.57 08.30 น. 09.30 น. 13.40 น. 08 ก.พ.57 05.55 น.

Local www.marriott.com ศุกร์ Buffet

เสาร์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ )

กําหนดวันเดินทาง 30 ม.ค.-08 ก.พ.2557

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางระหว่ างวันที่ 30 มกราคม – 08 กุมภาพันธ์ 2557

ค่ าทัวร์ รวม :

 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียง ท่านละ  ในกรณีทท่ี า่ นเดินทางคนเดียว ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ  ไม่ใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน ผูใ้ หญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน เด็กหักท่านละ

115,000.103,900.92,900.12,500.-37,000.-30,000.-

 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของนํ้ามันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556  ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมทีร่ ะบุ มาตรฐานยุโรป  ค่าเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์วาติกนั / ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าทีเ่ กาะเวนิส / ค่าเรือ ไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายูงเฟรายอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ ารีส / ค่าล่องเรือ+อาหารคํ่า / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / หอไอเฟล  โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศในกรณีที ท่านมีขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ สวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น) **พักในประเทศสวิ ตเซอร์ แลนด์ 3 คืน**  ค่าประกันการเดินทางของ บริษทั Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุม้ ครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ ครอบคลุมถึงสุขภาพทีไ่ ม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ สัมภาระและเทีย่ วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 7


จองทัวร์  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่าน เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ลอ้ ลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ไม่รวม :  ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารทีส่ งมาในห้ ั่ องพัก ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ ั ่ เศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีท่ างบริษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรือที่ ท่านรูจ้ กั และเชือ่ ถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้วยขัน้ ตอนทีง่ า่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นการยืนยันการ เดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วัน นับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง และ 21 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่ กําหนด ทางบริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge) High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทัง้ หมด  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทัง้ หมด  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 - วันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หัก 75% ของค่าทัวร์ หรือ NO SHOW  ในกรณีทว่ี นั เดินทางดังกล่าวเป็ นตั ๋วเงือ่ นไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงือ่ นไขหนึ่ง แต่ ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซา่ ได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือ ค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไข ของตั ๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์ EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 8


 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07 - วันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 75% ของค่าทัวร์  HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - วันเดินทาง หัก 75% ของค่าทัวร์ หรือ NO SHOW  ในกรณีทว่ี นั เดินทางดังกล่าวเป็ นตั ๋วเงือ่ นไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงือ่ นไขหนึ่ง แต่ ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซา่ ได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือ ค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไข ของตั ๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ซี า่ ไม่ว่าด้วย เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถอื เป็ น การยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทท่ี า่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ซี า่ จาก ทางสถานทูต ทางบริษทั ขอแนะนําให้ทา่ นยืน่ ขอวีซ่าแบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยืน่ ขอวีซ่าแบบกรุ๊ป บริษทั ฯ ขอสงวน สิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั ดังนี้ การ ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รบั จากการซือ้ ประกันเพิม่ เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.ทีร่ ะบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้ นี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ ได้มากทีส่ ดุ และทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชําระมาแล้ว การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค. / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) ตั ๋วเครือ่ งบิน (Air Ticket) ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งของกรุ ั่ ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้ กําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ่ เพือ่ ยืนยันในกรณีทต่ี ั ๋วเครือ่ งบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่กอ่ นทีท่ า่ นจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีต ั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิ ของสายการบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 การเปลีย่ นแปลงของสายการบิน ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อก ตั ๋ว โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 9


 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่ี า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึน้ อยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต่ อ้ งการ  โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ณ ุ หภูมติ ่าํ เครือ่ งปรับอากาศทีม่ ี จะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้  ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอสงวน สิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมโรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัด และไม่มอี า่ งอาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบ ของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ สะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่าย เพิม่ เติมได้ สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่ สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารของสถานทีน่ นั ้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง การเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่ นช่วงวัน เดินทางของท่านก่อนชําระเงิน สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า เพิม่ เติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการ ในการยกกระเป๋าขึน้ ลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้  สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ บินทีท่ า่ นไม่อาจปฏิเสธได้  สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน  กระเป๋าและสัมภาระทีม่ ลี อ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋าถือขึน้ บนพาหนะการ เดินทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ ของผูโ้ ดยสาร ซึง่ ความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามกรมธรรม์แบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมี ข้อกําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคน ส่วนรวม การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family) EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 10


หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ ่ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายืน่ ประมาณ 10 วันทําการ (ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่าขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ้วมือทีส่ ถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ดว้ ยตนเอง)

 พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวซี า่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหัวไหล่) จํานวน 2 ใบพืน้ หลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รปู ขาวดํา และห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดทีท่ า่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเทีย่ ว หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทั ทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูเ้ ดินทางย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ในกรณีทไ่ี ม่ได้อพั เดทสมุดบัญชีทกุ เดือนหรือบางเดือนขาดหายไป ต้องขอเป็ น Statement ทีอ่ อกจากธนาคาร ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพือ่ ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ลิ าํ เนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน้นดูเรือ่ งการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ามีบญ ั ชีฝากประจํา/ใบหุน้ /สลากออมสิน โปรด แสดงเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออก หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็ นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รบั พิจารณา***  กรณีทบ่ี ริษทั ของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ ชือ่ ผูเ้ ดินทางและเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบ่ ดิ า, มารดา จะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า ท่านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ ทุกครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต ขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ  ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล ใดก็ตาม ท่านไม่มสี ทิ ธิ ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทั ฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

EUR02_IT-CH-FR 10 Days (Januray 30-February 08,2014) 11

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน  
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน  

เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่อง 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความเป็นเวนิส

Advertisement