Page 1

EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

1


28 ธ.ค. 56 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) 21.30 น. พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่ อยอํานวยความสะดวกในเรือ่ งสัมภาระและ การเช็คอิน 29 ธ.ค. 56 กรุงโรม – โคลอสเซียม – โรมันฟอรัม่ – นํ้าพุเทรวี – บันไดสเปน - นครวาติกนั ฟลอเร้นซ์ 00.05 น. ออกเดินทางสูก่ รุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 944 หมายเหตุ ทางบริษทั ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั ๋วเครื่องบิน, เช่ารถ

05.55 น.

เสาร์

อาทิตย์

โค้ช, จองทีพ่ กั , ร้านอาหาร สถานทีเ่ ข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีทเ่ี กิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทีย่ วบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเทีย่ วบิน (ขึน้ เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุ ดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัว หน้ า ทัว ร์ มีส ิท ธิใ์ นการเปลี่ย นโปรแกรม และไม่ ส ามารถคืน เงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีช่ าํ ระแล้ว เพราะทางบริษทั ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่าน ทราบ เพราะเป็ นสิง่ ทีท่ างบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีทก่ี รุงโรม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะแล้วนําท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ ก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผชู้ มได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พน้ื สนาม ประลองมีหอ้ งใต้ดนิ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ขังสิงโตและนักโทษประหาร ก่อนปล่อยให้ ออกมาต่อสูก้ นั กลางสนาม ปจั จุบนั ได้มกี ารบูรณะเป็ นโบราณสถาน ทีส่ ามารถ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้ทวโลก ั่ ถ่ายรูปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่านชมเขต อุทยานประวัตศิ าสตร์โรมันฟอรัม่ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชีวติ ในเมืองของโรมในยุค โบราณ, จตุรสั เวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเน เซีย เคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้านตรงข้ามคือ อนุสาวรียพ์ ระเจ้า วิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล ปฐมกษัตริยห์ ลังจากการรวมชาติอติ าลี หลังจากนัน้ นําท่าน สูน่ ้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พซี ของนิโคลัส-ซาลวี แล้วอิสระให้ทา่ นได้สาํ รวจ สินค้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่านบันไดสเปน ทีม่ ชี อ่ื เสียงและคลาคลํ่าไป ด้วยนักท่องเทีย่ ว 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.00 น. นําท่านเดินทางสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ได้รบั การตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู ั้ หรา รูปปนแกะสลั กเฟียต้า ผลงานชิน้ เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทห่ี าชมได้ยาก ซึง่ ปจั จุบนั ล้วนแต่ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญลํ้าค่าคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของอิตาลี 15.00 น. ออกเดินทางสูภ่ าคกลางของประเทศเขตแคว้นทอสคาน่า มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็ น เมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัส กันทีอ่ ยูม่ าตัง้ แต่ครัง้ ก่อนคริสต์กาล จนกระทังโรมั ่ นเข้ามาครอบครองบ้านเรือน ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงั ้ อยู่บนเนินเขา เป็ นชัยภูมทิ เ่ี หมาะสมผ่านท้องทุง่ เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนั ้ ดีของแคว้นนี้ 19.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าพักโรงแรม Novotel Firenze Nord 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 30 ธ.ค. 56 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิ ซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรสั ซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

Chinese

Local www.novotel.com จันทร์ Buffet

2


08.00 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซ่า อันเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่า เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นําท่านเข้าสูจ่ ตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรสั อัศจรรย์" หรือทีไ่ ด้รบั ลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชือ่ จตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือบริเวณทีล่ อ้ มรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้วยสิง่ ก่อสร้าง ได้แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY) เริม่ สร้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปจั จุบนั ยูเนสโกประกาศให้เป็ น มรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 อิสระให้ทา่ นได้บนั ทึกภาพสวย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 13.00 น. นําคณะเดินทางเข้าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะ ในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองต้นแบบทีไ่ ม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง เก่า มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็ น ศูนย์กลาง ถัดไปเป็ นจตุรสั ซินญอเรีย หรือ ทีว่ ่าการเมือง เดิมเป็ นทีต่ งั ้ รูปปนั ้ เดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ (ปจั จุบนั เก็บรักษาไว้ในแกลลอเรียอะเคเดมี) ผ่านชมพิพธิ ภัณฑ์อฟุ ฟิซี ทีเ่ ก็บงานศิลปะลํา้ ค่าในยุคกลาง ชมวิวทิวทัศน์อนั แสน สวยของสะพานเวคคิโอ สะพานแห่งแรกทีข่ า้ มแม่น้ําอาร์โน ทีม่ มี นต์เสน่หไม่ เสือ่ มคลาย 16.00 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองเวนิสเมสเตร้ เป็ นเมืองในแคว้นเวเนโต้ทต่ี งั ้ อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศอิตาลี 19.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าพักโรงแรม Novotel Venezia 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 31 ธ.ค. 56 เทีย่ วเกาะเวนิส - จตุรสั ซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า – มิลาน 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม 08.00 น. นําคณะเดินทางสูท่ า่ เรือตรอนเชตโต เพือ่ ลงเรือท่องเทีย่ วข้ามสูเ่ กาะเวนิส เกาะ แห่งนี้ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่ มถึงกัน กว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยูท่ จ่ี ตั ุรสั ซานมาร์โค รายล้อมรอบจัตุรสั เป็ นอาคาร สถาปตั ยกรรมเวเนเชียน พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็ นที่ ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต มหาวิหารเซนต์มาร์ก งดงามอลังการด้วย สถาปตั ยกรรมแบบไบแซนไทน์ หอระฆัง ทีม่ คี วามสุง 98.6 ฟุต เสาแห่งนักบุญ อาคารล้อมรอบจัตุรสั ซานมาร์โค ทีน่ โปเลียนกล่าวชมว่า "The drawing room of Europe” ดูงามสง่ายิง่ นัก อิสระให้ทา่ นได้เดินเทีย ่ วชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้ ง สินค้าของเมืองอาทิ เครือ่ งแก้วมูราโน่ งานฝีมอื ตัง้ แต่ครัง้ บรรพบุรษุ ทีม่ ชี อ่ื เสียง ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ทีเ่ ปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี 1720 และ สัมผัสความเป็ นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็ นสัญลักษณ์ของ ชาวเวนิส เรือลําน้อย (นังลํ ่ าละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วย บ้านเรือนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว แกรนด์คาแนล เป็ นคลองทีก่ ว้างทีส่ ดุ ของเกาะ และงานก่อสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะด้านสถาปตั ยกรรมทีส่ ะพาน เรียลอัลโต้ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ั ่ นดินใหญ่ทท่ี า่ เรือตรอนเชตโต 13.30 น. คณะนังเรื ่ อกลับสูฝ่ งแผ่ 14.00 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน ศูนย์กลางแห่งแฟชันชั ่ น้ นําของโลก เข้าสูจ่ ดุ ศูนย์กลาง อันศักดิ ์สิทธิ ์คือ ดูโอโม (Duomo) มหาวิหารแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสามใน ยุโรป สร้างในปี 1386 ด้านนอก มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด และมี ั ้ นอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิน้ บนสุดมีรปู ปนทองขนาด ั้ รูปปนหิ 4 เมตร ั ของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อีกทัง้ สถาปตยกรรมอันงดงามของโรงละคร ั้ โอเปร่า ลาสกาล่า และรูปปนของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่งดัง อิสระให้ ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่ เก่าแก่และมีความสวยงาม ร้านค้าหรูหราเรียงรายให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ ง นอกจากนี้ม ิ ลานยังมีถนนแบรนด์เนมชือ่ ดัง Monte Napoleone เสน่หอ์ ย่างหนึ่งทีน่ กั ช้อปไม่ EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

Chinese

Local www.novotel.com อังคาร Buffet

Local

3


19.00 น. 01 ม.ค. 57 08.00 น. 09.00 น.

12.30 น.

18.00 น. 18.30 น. 19.30 น. 02 ม.ค. 57 07.00 น. 08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

ควรพลาด รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าพักโรงแรม Ramada Plaza Milano 4* หรือเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน มิลาน – อินเทอลาเก้น – ชมพลุไฟเฉลิมฉลองปี ใหม่ 2014 - ลูเซิรน์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม ออกเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้น อันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าํ คัญ และมีความ สําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตัง้ อยูท่ ะเลสาบสองแห่งมี ภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทัง้ ยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัส บรรยากาศอันบริสทุ ธิ ์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระให้ทา่ นเทีย่ วชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขา ถนนสายหลัก เรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้านขายของทีร่ ะลึก, ร้านอาหารในสไตล์แบบสวิส เพลิด เพลินกับการชมเมือง และช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีทม่ี ชี อ่ื เสียงตามอัธยาศัย

เมืองอินเทอลาเก้นมีการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับวันปีใหม่ 2014 อย่างอลังการ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร แบบสวิส “ฟองดูว”์ ออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงเป็ นเวลานับศตวรรษมาแล้ว ทีน่ กั ท่องเทีย่ วและบุคคลผูม้ ชี อ่ื เสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ นําท่านเข้าพักโรงแรม Seeburg Lucerne 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ลูเซิรน์ – อนุสาวรียส์ งิ โตแกะสลัก – ยอดเขาทิตลิส – สะพานชาเปล – ลูเซิรน์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นําท่านชมรูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึน้ เพือ่ เป็ นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาว สวิส แล้วเดินทางสูห่ มูบ่ า้ นแองเกิลเบิรก์ เมืองทีถ่ อื ได้ว่าใจกลางทีส่ ดุ ของยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยูบ่ นความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ในเขตแอล ไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชืน่ ชอบกับความเป็ นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบา้ น น้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สขี าว และปลูกดอกไม้หลากสีสนั ตาม หน้าต่างสลับกับท้องทุง่ สีเขียวขจี โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะ ล้วนแต่เป็ นบรรยากาศทีง่ ดงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง ท่านขึน้ กระเช้าขึน้ สูย่ อดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็ นยอดเขาที่ สูงทีส่ ดุ ในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ทีม่ อี ยู่ เพียงสองแห่งในโลก (กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้ทา่ นได้ชมวิว 360 องศา) ยอด เขาทิตลิสเป็ นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นําท่านสัมผัสกับถํ้านํ้าแข็ง Glacier Grotto ทีม่ คี วามยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกทีส่ ดุ ถึง 15 เมตร บันทึกภาพ ภายในถํ้านํ้าแข็งทีห่ าชมได้ไม่งา่ ยนักท่ามกลางอุณหภูม ิ 1 ถึง 1.5 องศา แล้ว อิสระให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว้าง ชมธารนํ้าแข็งทีท่ บั ถมกัน มานานนับพันปีบนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สนุกกับกิจกรรมทีม่ ี เพียงแห่งเดียวทีจ่ ะให้คณ ุ ได้เพลิดเพลินไปกับปุยหิมะ SNOW TOYS AT TITLIS GLACIER PARK รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

Chinese www.ramada.com พุธ Buffet (260 ก.ม.)

Local

Local (68 ก.ม.) www.hotelseeburg.ch

พฤหัส Buffet

Asian

4


15.00 น.

19.00 น. 03 ม.ค. 57 07.00 น. 08.00 น.

ได้เวลากลับสูเ่ มืองลูเซิรน์ เทีย่ วชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพาน ไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ํารอยส์ ในอดีตสร้างมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็ น สะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ภายหลังได้มกี ารบูรณะขึน้ มาใหม่หลัง จากถูกไฟไหม้ โดยด้านหลังมียอดเขาพิลาตุสเป็ นฉากสวย อิสระให้ทา่ นเดิน เทีย่ วชมย่านเมืองเก่า ใกล้จตั ุรสั Schwanenplatz หรือจัตุรสั หงส์ ย่านช้อปปิ้ งใจ กลางเมือง รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าพักโรงแรม Seeburg Lucerne 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ลูเซิรน์ – ดิจอง - นังรถไฟ ่ TGV สูป่ ารีส – มหานครปารีส – โบสถ์โนตเตรอดาม – ล่องเรือบาโตมูช รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม รถโค้ชเดินทางผ่านเมืองบาเซิล เมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงในเรือ่ งอุตสาหกรรมเคมีของ สวิส และเป็ นเมืองทีจ่ ดั งานแสดงนาฬิกาชัน้ นําของโลก ข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศ ฝรังเศส ่ จนเข้าสูเ่ ขตเมืองดิจอง เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดี

Chinese www.hotelseeburg.ch

ศุกร์

Buffet

12.00 น. บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะออกเดินทางสูม่ หานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สูน่ ครปารีสวิง่ ด้วย ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชัวโมง ่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง ่ นําท่านเทีย่ วชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชันชั ่ น้ นําของโลก ปารีสได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี วี ติ โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิง่ ใหญ่ ผ่านจตุรสั คองคอร์ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีช่ วนให้ระลึกถึงการ ปฏิวตั ใิ หญ่ฝรังเศส, ่ สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรังเศสที ่ อ่ อกแบบไว้อย่างงดงาม, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ม รืน่ ไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝงั ่ มีทงั ้ ร้านค้าชัน้ นํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ้าพุ ภัตตาคารชัน้ เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็ นถนนทีม่ สี สี นั ตลอด24ชัวโมง ่ จน ์ ได้ชอ่ื ว่าเป็ นถนนทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก, ประตูชยั อาร์ค เดอ ตรีอองฟสร้างในปี ค.ศ. 1810 เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ชมมหาวิหารโนต เตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตัง้ อยูบ่ นเกาะกลางแม่น้ํา (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็ นสง่าคุ่ บ้านคูเ่ มือง

Local

19.00 น. 20.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําล่องแม่น้ําแซนน์ Bateaux Mouches ชมสถานทีส่ าํ คัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองสองฝงั ่ ของแม่น้ํา โบราณสถานและอาคารทีเ่ ก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ ทําให้ปารีสโดดเด่นเป็ นมหานครทีง่ ดงามแห่งหนึ่งของโลก

Thai

นําท่านเข้าพักโรงแรม Mercure Paris Montmartre Sacre Coeur 4* หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน พระราชวังแวร์ซายส์ – ถนนชองป์เอลิเซ่ – หอไอเฟล –ร้านดิวตีฟ้ รี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นําท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในปฐพีซง่ึ อยูห่ า่ ง จากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปจั จุบนั บางส่วนของ พระราชวังนี้ได้รบั การบูรณะเรียบร้อยแล้ว นําเข้าชมความงามของพระราชวัง ภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั , ห้องเทพไดอาน่า และ ห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีคา่ ด้วยภาพ เขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมอื เอกชาวฝรังเศส ่ ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ น พระราชวังทีง่ ดงามลํ้าค่าทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก

www.mercure.com

04 ม.ค. 57 07.00 น. 08.00 น.

EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

เสาร์ Buffet

5


13.30 น. บ่าย

19.00 น. 05 ม.ค. 57 08.30 น. 09.30 น. 13.40 น. 06 ม.ค. 57 05.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านบันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้าง ณ ลานจตุรสั ทรอคคาเดโร หลังจากนัน้ อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ทโ่ี ด่งดังของฝรังเศส ่ สินค้าประเภท นํ้าหอม, เครือ่ งสําอางค์, เครื่องประดับ, เครือ่ งแต่งกายในร้าน Duty Free ทีค่ นื ภาษีให้กบั นักท่องเทีย่ วโดยเฉพาะ หรือแบรนด์ชนั ้ นําของฝรังเศสและอิ ่ ตาลี ในห้างสรรพ สินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด ทีท่ า่ นสามารถเลือกช้อ อาทิ Louis Vuitton / Chanel / Prada เป็ นต้น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าพักโรงแรม Mercure Paris Montmartre Sacre Coeur 4* หรือเทียบ เท่าในระดับเดียวกัน เดินทางสูส่ นามบิน – เพือ่ เดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ลเดอโกล เพือ่ เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลา ให้ทา่ นได้ทาํ TAX REFUND คืนภาษีกอ่ นการเช็คอิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 931 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ การบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Local

Local www.mercure.com อาทิตย์ Buffet

จันทร์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ )

กาหนดวันเดินทาง 28 ธ.ค. 2556 – 06 ม.ค. 2557 ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน :

ค่ าทัวร์ รวม :

 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียง ท่านละ  ในกรณีทท่ี า่ นเดินทางคนเดียว ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ  ไม่ใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน ผูใ้ หญ่หกั ท่านละ  ไม่ใช้ตั ๋วเครือ่ งบิน เด็กหักท่านละ

115,000.103,900.92,900.9,500.37,000.30,000.-

 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม่ ของนํ้ามันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556  ค่ารถโค้ชท่องเทีย่ วตามโปรแกรมทีร่ ะบุ มาตรฐานยุโรป  ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าทีเ่ กาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่า Cable Car ขึน้ ยอดเขาทิตลิส / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ ารีส / ค่าล่องเรือบาโตมูช / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์  โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศในกรณีที ท่านมีขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก้น) **พักในประเทศอิ ตาลี 3 คืน**  ค่าประกันการเดินทางของ บริษทั Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุม้ ครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้ นี้ครอบคลุมถึงสุขภาพทีไ่ ม่ได้เกิดจากโรคประจําตัว – หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของ

EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

6


สัมภาระและเทีย่ วบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ จองทัวร์  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่าน เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ลอ้ ลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ ค่าทัวร์ไม่รวม :  ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารทีส่ งมาในห้ ั่ องพัก ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ ั ่ เศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีท่ างบริษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บา้ นหรือที่ ท่านรูจ้ กั และเชือ่ ถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้วยขัน้ ตอนทีง่ า่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นการยืนยันการ เดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วัน นับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัว ร์สว่ นทีเ่ หลือ ล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันทีก่ าํ หนด ทางบริษทั ฯถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข การไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาํ หรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 1. เด็กทีม่ อี ายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามจําเป็ นต้องใช้วลี แชร์, ไม้เท้า หรือเครือ่ งมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผูเ้ ดินทางทีบ่ ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน  คืนค่ามัดจําทัง้ หมด กรณีปิดกรุ๊ปแล้ว คิดค่าเสียหาย ตามความเป็ นจริง  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง  หัก 50% ของค่าทัวร์  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทัวร์ ในกรณีทว่ี นั เดินทางดังกล่าวเป็ นตั ๋วเงือ่ นไข NON-REFUND  หัก 90% ของค่าทัวร์  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือ่ นไขใด เงือ่ นไขหนึ่ง แต่ทา่ น สามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้ทนั ตาม กําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่า เปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขของตั ๋วที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิ วีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทัง้ คณะ พร้อมกัน ถือว่าเป็ นการยกเลิกตามเงือ่ นไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทท่ี า่ นไม่มนใจว่ ั ่ าจะ ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่าจากสถานทูต บริษทั ขอแนะนําให้ทา่ นยืน่ ขอวีซ่าแบบบุคคลธรรมดา จะทราบ ผลเร็วกว่าการยืน่ ขอวีซ่าแบบคณะ (กรุ๊ป)  บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผเู้ ดิน ทางทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีต ั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

7


ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในโฆษณา “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ ถานที่ เข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทั จะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร่ ะบุไว้ใน เอกสารของสถานทีน่ นั ้ ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่า ช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง บริษทั ฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดๆให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาํ ระค่าเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้ว สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  โปรแกรมการท่องเทีย่ วนี้ กําหนดให้ผเู้ ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่น้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมี กระเป๋าแบบ Hand Carry นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินอาทิ บริการยกกระเป๋า เข้าห้องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรือ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ เู้ ดินทางจะต้องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ, การสูญ หายของกระเป๋า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการ บินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิ ตาลี ใช้เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

 พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวซี า่ ในกลุ่ม ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพืน้ หลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รปู ขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและ เหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชือ่ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดทีท่ า่ นทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเทีย่ ว หลังจากนัน้ จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา  กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทั ทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูเ้ ดินทางย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปจั จุบนั อัพเดทก่อนวันยืน่ วีซ่า 7 วัน ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพือ่ ให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสู่ภมู ลิ าํ เนา เนื่องจากสถานทูตอิตาลีเน้นดู เรือ่ งการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ามีบญ ั ชีฝากประจํา/ใบหุน้ /สลากออมสิน โปรดแสดงเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า ใน กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย (เป็ นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***  ในกรณีสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน(ต้องอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกัน)ถ้าฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใดออกค่าใช้จ่ายให้ตอ้ งทํา จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายและถ้ามีบุตรด้วยกันต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั รและสําเนาทะเบียนบ้านเพิม่ เติม และถ้าสามีภรรยา ไม่ได้จดทะเบียนเบียนสมรสกันและอยูค่ นละทะเบียนบ้านต้องใช้สมุดบัญชีสว่ นตัวของแต่ละบุคคล  กรณีทบ่ี ริษทั ของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ ชือ่ ผูเ้ ดินทางและเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง  กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบ่ ดิ า, มารดา จะต้องไปยืน่ เรือ่ งแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  ในกรณีทท่ี า่ นมีความจําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตเพือ่ เดินทางไปต่างประเทศกรุณาแจ้งล่วงหน้าในกรณีทย่ี น่ื วีซ่ากรุ๊ปไปแล้ว สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ขอดึงเล่มออกมาก่อนการพิจารณาวีซ่า  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

8


ทุกครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต ขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ  ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล ใดก็ตาม ท่านไม่มสี ทิ ธิ ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษทั ฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

EUR02_IT-CH-FR 10 D_NY_2812

9

Eur02 it ch fr 10 days (tg) titlis dec 28 jan 06'14(c)  

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you