Page 1

27 ธ.ค. 56

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

22.30 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สาย การบินไทย เจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ เหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย ต่าง ๆ ที่ชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

หมายเหตุ

28 ธ.ค. 56 00.35 น.

มิลาน - ดูโอโม่ - เวอโรน่า - เวนิสเมสเตร้

ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940

1/7

ศุกร์

เสาร์


07.10 น.

12.00 น. 13.00 น.

17.00 น. 18.30 น.

29 ธ.ค. 56 07.00 น. 08.00 น.

12.00 น. 15.00 น. 19.00 น.

30 ธ.ค. 56 07.00 น. 08.00 น.

ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และ ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางเข้ าสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอันศักดิ์สทิ ธิ์คือ ดูโอโม (Duomo) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป สร้ างในปี 1386 ด้ านนอก มีหลังคายอดเรี ยวแหลมจํานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุคทุก สมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ทา่ นได้ ถา่ ยภาพเป็ นที่ระลึก แล้ วผ่านชมแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกทีเ่ ก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนันนํ ้ าท่านชมโรงละครโอเปร่า ลา สกาล่า ชมรูปปั น้ ของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่งดัง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเ่ มืองเวอโรน่า เมืองต้ นกําเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขาน กันมากว่า 700 ปี โดยท่านเชคเปี ยร์ นําชมบ้ านเลขที่ 23 ของจูเลียต คาปูเลต์ กับภาพ ของระเบียงแห่งเรื่ องราวโรแมนติก ที่จเู ลียตเฝ้ ารอคอยพบโรมิโอทุกคํ่าคืน ผ่านชม Arena หรื อ Amphitheatre โรงละครกลางแจ้ งทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสามของโลก เดินทางสูจ่ งั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้ นเวเนโต เป็ นแคว้ นที่มีความมัง่ คัง่ และ เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สดุ ในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้ นหนึง่ ที่มีนกั ท่องเที่ยว มามากที่สดุ แห่งหนึง่ อีกด้ วย มีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนไม่ตาํ่ กว่า 60 ล้ านคนในทุกๆ ปี รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร Award winning by the Michelin Guide in 2004 นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL VENEZIA MESTRE HOTEL4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

Chinese (165 ก.ม.)

(115 ก.ม.) Local www.accorhotels.com

เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก - ล่องเรื อกอนโดล่า - เดินทางสูเ่ มืองปิ ซา่

อาทิตย์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านลงเรื อทัศนาจรข้ ามสูเ่ กาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วงิ่ ผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะ น้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่ งที่ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเว นิสในอดีตและมีความรุ่งเรื อง เมือ่ ครัง้ ทําการค้ ากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต การเป่ าแก้ วมูราโน่งานฝี มือตังแต่ ้ ครัง้ บรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง แล้ วไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมาร์ โค ที่กว้ างขวางรายล้ อมไปด้ วยศิลปะและ สถาปั ตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่แม้ แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้ อมไปด้ วยโบสถ์ นักบุญเซนต์มาร์ ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ ดงู ามสง่ายิง่ นัก อิสระให้ ทา่ นได้ เดิน เที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรื อช้ อปปิ ง้ สินค้ าของเมืองอาทิ ผ้ าลูกไม้ หรื อจิบกาแฟ ในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่ ้ ปี 1720 นําท่านเที่ยวชมลําคลองน้ อย ใหญ่ สลับด้ วยบ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้ วยการล่องเรื อกอนโดล่า เพื่อชม มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสูแ่ กรนด์คาแนล คลองที่กว้ างที่สดุ ของเกาะ และงานก่อสร้ างที่ แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้ านสถาปั ตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสูเ่ มืองปิ ซา่ อันเป็ นทีต่ งของหอเอนปิ ั้ ซ่า เป็ นสิง่ มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AC HOTEL PISA by MARRIOTT 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Buffet

เที่ยวหอเอนปิ ซา่ - นครฟลอเร้ นซ์ - จัตรุ ัสซินญอเรี ย - กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านเข้ าสูจ่ ตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือบริ เวณที่ล้อมรอบ ด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิง่ ก่อสร้ างได้ แก่ มหาวิหารปิ ซา่ (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่ มสร้ างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จ ในปี 1372 ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ 2/7

Local (333 ก.ม.) Chinese www.marriott.com

จันทร์

Buffet


12.00 น. 13.00 น.

15.00 น. 20.00 น.

31 ธ.ค. 56 08.00 น. 09.00 น.

12.00 น. 14.00 น.

19.00 น.

1 ม.ค. 57 07.30 น. 08.30 น. 12.00 น.

ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนันเดิ ้ นทางสูน่ ครฟลอเร้ นซ์ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําคณะเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส ซองส์ และเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรี ย เดลฟิ โอเร หรื อ Duomo แห่งนครฟลอเร้ นซ์เป็ นศูนย์กลาง ใกล้ กนั เป็ นจตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู ั ้ ปปั น้ เดวิดของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ใน แกลลอเรี ย อะเคเดมี ผ่านชมพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บงานศิลปะลํ ้าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่นํ ้าอาร์ โน จากนันรถโค้ ้ ชนําท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล เดินทางสูก่ รุงโรม ระหว่างเส้ นทางผ่านเมืองที่ตงั ้ อยูบ่ นเนินเขา ซึง่ ในอดีตเป็ นถิ่นที่อยู่ ของชาวอีทรัสกัน ก่อนที่ชาวโรมันจะเข้ าปกครองดินแดนแห่งนี ้ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

พิพิธภัณฑ์วาติกนั - โคลอสเซียม-นํ ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําท่านสูน่ ครวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้ าชมพิพิธภัณฑ์วาติกนั ซึง่ เป็ นที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หาชมได้ ยาก นอกจากนี ้ยังมีห้องแสดงศิลปะการตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนัก วาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลางและสมัยเรอเนสซองส์ อาทิจ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟิ ลปิ โป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซิส ทีน (Sistine Chapel) ซึง่ เป็ นผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโก้ ที่โด่ง ดังที่สดุ ของโลกคือ The Last Judgement แล้ วไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ ปี เตอร์ ได้ รับการตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรูหรา ชมรูปปั น้ แกะสลักเฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญลํ ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง่ ก่อสร้ างที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นสนามกีฬายักษ์ ที่จคุ นได้ กว่า 50,000 คน แล้ วพาท่านไป บันทึกภาพกับประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้ า วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล หรื อพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่ง จักรวรรดิ์โรมันที่โรมันฟอรั่ม หลังจากนันนํ ้ าคณะไปชมนํ ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พี ซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรี คอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึง่ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรี ยญอธิฐานไว้ จะได้ กลับมากรุงโรมอีกครัง้ หนึง่ เข้ าสูจ่ ตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุม่ สาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็ น แหล่ง ช้ อปปิ ง้ ชื่อดังเรี ยงรายไปด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมของอิตาลี รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั H10 ROMA CITTA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรุงโรม - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นาโปลี - นัง่ เรื อสูเ่ กาะคาปรี (พักบนเกาะ)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูต่ อนใต้ ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลี ซึง่ มีเมืองนาโปลี หรื อ เมืองเน เปิ ล้ เมืองใหญ่และเมืองท่าเรื อทีส่ าํ คัญทางตอนใต้ อีกทังยั ้ งเป็ นเมืองท่าของเรื อสําราญ ท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอร์ เรเนียนที่สาํ คัญอีกด้ วย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

3/7

Local (104 ก.ม.)

(275 ก.ม.) Chinese www.h10hotels.com

อังคาร Buffet

Chinese

Local www.h10hotels.com

พุธ

Buffet (228 ก.ม.) Local


13.00 น.

19.00 น.

2 ม.ค. 57

นําท่านสูเ่ มืองปอมเปอี เข้ าชมเขตเมืองเก่าที่ได้ รับการจัดตังเป็ ้ น พิพิธภัณฑ์เมือง ปอมเปอี (Pompei) เมืองที่ถกู ทับถมจมอยูใ่ ต้ ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของ ภูเขาไฟวิชเู วียส ชมสภาพของเมืองที่ขดุ ค้ นขึ ้นมา แล้ วนําคณะเดินทางสูท่ า่ เรื อเพื่อลง เรื อสูเ่ กาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นสถานที่ตากอากาศของบุคคล สําคัญ ๆ มาช้ านานซึง่ รายได้ หลักของเกาะนี ้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สูช่ มุ ชน คาปรี อนั เก่าแก่ตงรกรากมาแต่ ั้ บรรพบุรุษ จนกลายเป็ นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียง ในเรื่ องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้ านรวงเปิ ดให้ บริการนักช้ อปปิ ง้ ได้ เลือกสรร รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั REGINA CRISTINA HOTEL 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เกาะคาปรี - ถํ ้าบลูกร็ อตโต้ - ซอเรนโต้ - กรุงโรม

Local www.reginacristina.it

พฤหัส

07.00 น. 08.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม นําคณะเปลีย่ นลงเรื อเล็กไปชมถํ ้าบลูกร็ อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยูเ่ พียง ไม่กี่แห่งในโลก ถํ ้านํ ้าลอดที่มกี ารกระทบของแสงกับนํ ้าทะเลสีคราม ทําให้ ภายใน บริ เวณถํ ้าประกายไปด้ วยแสงสีนํ ้าเงินจึงเป็ นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทังนี ้ ้การเข้ าชม ภายในถํ ้าขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน)

Buffet

12.00 น. 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้ เวลานําคณะลงเรื อ Jet นําท่านกลับสูฝ่ ั่ งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเล ที่มีตวั เมืองเรี ยงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี ้ได้ สร้ างความ ประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยว จนเป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง แล้ วเดินทางต่อสูก่ รุง โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON GOLF HOTEL & RESORT 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ เดียวกัน

Local (266 ก.ม.)

19.00 น.

3 ม.ค. 57 08.00 น. 10.00 น. 13.50 น.

4 ม.ค. 57

Thai www.starwoodhotels.com

เดินทางสูส่ นามบิน

ศุกร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม ออกเดินทางสูส่ นามบินลีโอนาร์ โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ น ได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

เสาร์

06.05 น. สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวัน เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน) ้

กําหนดวันเดินทาง 27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :  ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ ค่าทัวร์ รวม :

 กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ  กรณีไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน (เด็ก) หักใบละ

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556  ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรปท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ 4/7

102,000.91,900.81,900.8,000.-43,000.-35,000.-


 ค่าเรื อท่องเที่ยวเกาะเวนิส, ค่าล่องเรื อกอนโดล่า, ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรื อท่องเที่ยวเกาะคาปรี , ค่าเรื อท่องเที่ยวถํ ้าบลูกร็ อตโต้ , ค่าเข้ าพิพิธภัณฑ์วาติกนั , ค่าเข้ าสนามกีฬาโคลอสเซียม  โรงแรมที่พกั 4* ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน  ค่าธรรมเนียมวีซา่ อิตาลี (เชงเก้ น)  ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเทีย่ ว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อย กว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี ้ ้ครอบคลุม ถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว

ค่าทัวร์ ไม่รวม

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์  ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  สมนาคุณทุกท่านด้ วยกระเป๋ าเป้ล้ อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%  ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)  ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ การจองทัวร์ (How to make your reservation) หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั และ เชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที ้ ่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจอง ทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่วงหน้ า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ ท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจําดังกล่าวจะ เป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือล่วงหน้ า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงิน ส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้

ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สําหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 2. ผู้สงู อายุที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

 คืนค่าทัวร์ ทงหมด ั้ หรื อ กรณีปิดกรุ๊ปแล้ ว คิดค่าเสียหายตามความเป็ นจริ ง  หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน  หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  หัก 50% ของค่าทัวร์  หัก 75% ของค่าทัวร์  หัก 90% ของค่าทัวร์

   

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรื อ NO SHOW ในกรณีที่วนั เดินทางดังกล่าวเป็ นตัว๋ เงื่อนไข NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ น สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่าน ไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ วีซา่ ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อทังคณะพร้ ้ อมกัน ถือว่าเป็ น 5/7


การยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่มนั่ ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่ จากสถานทูต บริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบบุคคลธรรมดา จะทราบผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบคณะ (กรุ๊ป)  บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ซึง่ การ เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็ ้ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่ม บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋ สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  โปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้ าชมถูกระบุไว้ ในโฆษณา “อัตรานี ้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ทางบริ ษัทจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนๆ ั้ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ เดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชําระเข้ าชมและ Reservation Fee ไปเรี ยบร้ อยแล้ วแล้ ว สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)  โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้ กําหนดให้ ผ้ เู ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่นํ ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ใบ และมีกระเป๋ าแบบ Hand Carry นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อีกท่านละ 1 ใบ ค่าใช้ จ่ายส่วนเกินอาทิ บริ การยกกระเป๋ าเข้ าห้ องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ ้าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ หรื อ ภายในประเทศ เป็ นค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นที่ผ้ ู เดินทางจะต้ องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ, การสูญหายของกระเป๋ า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการ บินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทําการ

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง เก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป  สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติบตั ร ใน กรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์  หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ ้ ตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน เดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั ้ บมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ลา  กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีค่ ดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน  หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี ้ ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสมํา่ เสมอ และมี จํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่ อกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ใน กรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***  กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื ้ อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัท จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย  กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสําเนาบัตรนักเรี ยน/ นักศึกษา  กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไปยื่น เรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการ เขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง  การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้  หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย 6/7


สุภาพ ทังนี ้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้ หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

7/7

Ds271213 eur07 grand italy 9 days (dec 27 '13 jan 4 '14)  
Ds271213 eur07 grand italy 9 days (dec 27 '13 jan 4 '14)  

แกรนด์อิตาลี 9 วัน จากเหนือจรดใต้ บินตรงสู่มิลาน โดดเด่นด้วยมหาวิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอธิคใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป เวอโรน่าเมืองต้นกำเนิดขอ...

Advertisement