Page 1

1

หากจะเปรี ยบเทียบการพัฒนาประเทศในโลกใบนี ้ กว่า 193 ประเทศคงต้ องยอมรับรัฐดูไบ 1 ใน 7 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การ เติบโตแบบไร้ ขีดจํากัดเป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศในกลุม่ ตะวันออกกลาง และชาติตะวันตก อีกทังในอนาคตยั ้ งได้ รับการ คัดเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพงานเอ็กซ์โป เป็ นการแสดงนิทรรศการนานาชาติที่จะจัดขึ ้นในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ดูไบไม่เพียงมี ชื่อเสียงในเรื่ องสถาปั ตยกรรม ที่สร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆในทุกๆปี รวมไปถึงรางวัลสิ่งก่อสร้ างที่เป็ นตึกสูงระฟ้าที่สงู ที่สดุ ในโลก ช้ อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สนามบินที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกกําลังจะเปิ ดให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่จะเข้ ามาปี ละกว่า 100 ล้ านคน หรื อแม้ แต่การพัฒนาชายฝั่ งทะเลจากการขุดทรายจากใต้ ทะเลขึ ้นมาถม จากแนวชายหาดเดิมเพียงแค่ 10 ก.ม. จนถึงปั จจุบนั ดูไบมีชายฝั่ งทะเลถึง 2,000 ก.ม. สถานที่ท่องเที่ยวที่นี่สว่ นใหญ่ล้วนแล้ วแต่ถกู มนุษย์สร้ างขึ ้น และเมื่อจะเนรมิต ขึ ้นมาทังที ้ ก็ต้องทําให้ โลกตะลึง เรี ยกได้ วา่ ดูไบเป็ นเมืองที่รวมความเป็ นที่สดุ ในโลกไม่วา่ “ใหญ่ที่สดุ ” “สูงที่สดุ ” “สวยที่สดุ ” หรื อ “แห่งแรก” ดูไบกลายเป็ นสวรรค์แห่งใหม่ของนักเดินทาง แล้ วคุณล่ะ พร้ อมที่จะไปสัมผัสรึยงั Page 1


1

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ – ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์) 14.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้ าประตู 3 หน้ าเคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ ป สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่รอรับคณะพร้ อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 16.15 น. ออกเดินทางสูด่ ไู บ เที่ยวบินที่ TG 517 (ใช้ เวลาในการบิน 6.30 ช.ม.) 19.40 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ (เวลาท้ องถิ่นดูไบช้ ากว่ากรุ งเทพ 3 ชม.) หลังผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางสูท่ ี่พกั โรงแรม พักโรงแรม Dhow Palace Dubai Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน วันที่ 2 ดูไบ – อาบูดาบี ้ (นครหลวงแห่งรัฐ) – มัสยิดหลวง – เฟอรารี่ เวิลด์ – ดูไบ 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอาบูดาบี ้ เป็ นเมืองหลวงของ UAE ได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองที่รํ่ารวย ที่สดุ ในโลก ได้ รับสมญานามว่าเป็ น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของ ต้ นไม้ ตดั กับท้ องทะเลสีฟ้า เปรี ยบดัง่ สวรรค์แห่งทะเลทราย เมืองที่ขึ ้นชื่อว่าทุกอย่าง สร้ างขึ ้นมาด้ วยมนุษย์ ตึกสูงระฟ้ากลมกลืนไปกับเมืองเก่า นําท่านชมมัสยิดหลวง (Grand Mosque) ตังชื ้ ่อตามท่าน Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan ท่านเช คแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ มัสยิดสร้ างจากหินอ่อนสีขาวยิ่งใหญ่ อลังการ สวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ใช้ เวลาในการก่อสร้ าง 10 ปี จึงแล้ วเสร็ จ และเปิ ดให้ เข้ าชมในปี ค.ศ. 2007 ภายในสุเหร่ านี ้มีพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สดุ ในโลก นําเข้ าจากประเทศ เยอรมันทําด้ วยทองคําและทองแดง (สุภาพสตรี เข้ าชมภายในต้ องมีผ้าคลุมผม) แล้ วไปชมหมูบ่ ้ านวัฒนธรรม (Heritage Village) ชมนิทรรศการที่สะท้ อนภาพชีวิต ชาวเมือง ในยุคก่อนการขุดค้ นพบนํ ้ามัน การกําเนิดของซุก (Souk) หรื อตลาด อาหรับที่มีสีสนั เฉพาะตัว วัฒนธรรมการเข้ าสุเหร่ า รวมถึงการใช้ ชีวิตแบบชาว เบดูอิน 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Royal Orchid 14.00 น. นําท่านเข้ าสูเ่ ฟอร์ รารี เวิลด์ สวนสนุกในร่ มใหญ่ที่สดุ ในโลก เจ้ าของฉายา “ม้ า ลําพอง” ทีมยักษ์ ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึง่ ตังอยู ้ ่บนเกาะยาสที่สร้ างขึ ้นใหม่จาก การถมทะเล สวนสนุกแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อบ่งบอกความเป็ นเลิศทังในด้ ้ านผลงาน และนวัตกรรมด้ านเทคนิค นับตังแต่ ้ ประตูทางเข้ าสูด่ ้ านใน เน้ นโลโก้ เฟอร์ รารี ทังหมดเพื ้ ่อแฟนกีฬาโดยเฉพาะ หมดงบประมาณในการก่อสร้ างถึง 2.6 พันล้ าน ปอนด์ (ราว 1.3 แสนล้ านบาท) เครื่ องเล่นกว่า 20 ชนิด และไฮไลต์ที่สดุ คือ รถไฟ เหาะตีลงั กา “เอฟ-วัน ธีม ฟอร์ มลู า รอสซา” ซึง่ เตรี ยมสร้ างสถิติเร็ วที่สดุ ในโลกด้ วย ช่วงความเร็ วสูงสุดที่ 240 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ไห้ ความรู้ สกึ เหมือนจริ งในขณะที่คณ ุ นัง่ อยู่หลังพวงมาลัยรถฟอร์ มลู าวัน แล้ วเดินทางกลับสูด่ ไู บ 20.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารหมุน Al Dawar Revolving พักโรงแรม Dhow Palace Dubai Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน วันที่ 3 ดูไบ – จูไมร่ าห์บีช – เบิร์จ อับ อาหรับ – เดอะปาล์ม - แอตแลนตีส - ซาฟารี ทะเลทราย – BBQ ดินเนอร์ – โชว์ระบําหน้ าท้ อง 08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. นําท่านเที่ยวชมย่านหรู หราของดูไบ ชายหาดจูไมร่ าห์ที่ทอดตัวยาวตลอดแนว ชายฝั่ ง เป็ นที่ตงของเบิ ั้ ร์จ อัล อาหรับ โรงแรมที่สงู เป็ นอันดับที่ 4 ของโลก สถาปนิก Tom Wright of Atkins ออกแบบโดยได้ แรงบันดาลใจมาจากเรื อโบราณของชาว อาหรับที่เรี ยกกันว่า Dhow กางใบเพื่อรับลมแล่นออกทะเลกว้ าง โดยสถาปนิก ต้ องการให้ เป็ นแลนด์มาร์ กที่สาํ คัญของดูไบ เปรี ยบเทียบได้ กบั โรงละครโอเปร่ า Page 2

พฤหัส

www.dhowpalacedubai.com

ศุกร์ Buffet

Chinese

Local Buffet

www.dhowpalacedubai.com

เสาร์

Buffet


1

13.00 น. 14.00 น. 15.15 น.

19.00 น. 21.30 น. วันที่ 4 08.00 น. 09.00 น.

13.00 น.

ของซิดนีย์, หอนาฬิกาบิ๊กเบนของลอนดอน และหอไอเฟลของปารี ส โรงแรมแห่งนี ้ เป็ น 1 ใน 3 ของโรงแรมในเครื อจูไมร่ าห์ และเป็ นโรงแรมที่หรู หราราคาแพงที่สดุ ใน ดูไบ ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นโรงแรมระดับ 7 ดาว แล้ วพาท่านเดินชมตลาดในร่ ม มาดินาท (Madinat) ที่น่าเดินที่สดุ ในดูไบ จําลองบรรยากาศของเวนิสมาไว้ ที่นี่ รวง ที่ขายข้ าวของเครื่ องใช้ แบบอาหรับสวยหรู หรื อนัง่ ชิลล์จิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์เวนิ สแห่งอาหรับ แล้ วพาท่านเข้ าสูเ่ ดอะปาล์ม โครงการที่ยิ่งใหญ่และสร้ างความฮือฮา ให้ กบั คนทังโลก ้ เป็ นการถมทะเลเพื่อเนรมิตแผ่นดินใหม่ ตามดําริ ของท่านเชคที่ เปิ ดให้ ชาวต่างชาติเข้ าไปเป็ นเจ้ าของที่ดิน และที่อยู่อาศัย อภิมหาโปรเจคแห่งนี ้ เป็ นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ช้ อปปิ ง้ มอลล์ โรงหนัง โรงแรม และรี สอร์ ต โดยมี รถไฟฟ้าวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้ านปลายสุดของเดอะปาล์มคือ โรงแรมแอตแลนติส ที่ถกู กล่าวขวัญถึงว่าเป็ นโรงแรมที่หรู หราอลังการ มีชายหาด ส่วนตัว เฉกเช่นเทพีแห่งเดอะปาล์มกันเลยทีเดียว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Kaleidoscope ในโรงแรมแอตแลนตีส เข้ าเช็คอิน ณ โรงแรม Dhow Palace Dubai Hotel แล้ วอิสระตามอัธยาศัย รถ 4 WD นําท่านสนุกกับกิจกรรมอันดับ 1 ที่มาดูไบแล้ วต้ องไม่พลาด คือการผจญ ภัยไปในทะเลทราย สนุกและตื่นเต้ นพร้ อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อนั แปลกใหม่ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก กับการนัง่ รถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทงสู ั ้ งและ ตํ่าสลับกันไป พร้ อมชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ากลางทุ่งทะเลทรายอันเวิ ้งว้ าง รถ จอดส่งคณะที่แคมป์เบดูอิน ชาวพื ้นเมืองดังเดิ ้ มที่เร่ ร่อนไปในท้ องทะเลทราย กระโจมแบบอาหรับที่สร้ างขึ ้นจากปาล์ม และตกแต่งด้ วยพรมแบบเปอร์ เซียและที่ นัง่ อันแสนสบาย ต้ อนรับท่านด้ วยชาพื ้นเมืองและอิทผาลัม สนุก สนานกับการขี่อฐู ทดลองเพนท์เฮนน่า(การเพนท์ลวดลายบนผิวหนังคล้ ายรอยสัก) รับประทานอาหารคํ่าแบบ BBQ ปิ ง้ ย่างมีทงเนื ั ้ ้อแกะ, ไก่, ปลา ให้ ท่านเลือกทานจน อิ่ม พร้ อมการแสดงระบําหน้ าท้ อง หรื อ Belly Dance ท่ามกลางบรรยากาศอาหรับ ราตรี กลับถึงโรงแรมที่พกั เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม Dhow Palace Dubai Hotel 4* หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พิพิธภัณฑ์ดไู บ – ตลาดเครื่ องเทศ – ตลาดทองคํา – ช้ อปปิ ง้ ดูไบมอลล์ รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเที่ยวชมเมืองดูไบที่มีครี ก (Creek) ลํานํ ้าใหญ่ที่แบ่งดูไบออกเป็ น 2 ฝั่ งได้ แก่ เดียร่ า และเบอร์ ดูไบ ครี กเป็ นดัง่ สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยงทุกชีวิตในดูไบ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์ดไู บ ที่ที่เราจะแกะรอยอดีตของผู้คนที่อยู่อาศัยกันมาหลายชัว่ อายุคน ส่วนกลางแจ้ งแสดงบ้ านจําลองของชาวอาหรับ บ่อนํ ้าตรงลานกว้ าง วินด์ ทาวเวอร์ หล่องลมที่ช่วยระบายความร้ อนภายในบ้ าน ด้ านในเป็ นภาพวาด และ ภาพถ่ายในยุคที่ดไู บเจริ ญรุ่ งเรื องที่สดุ ในช่วงปี 1960-1980 ด้ านล่างหรื อชันใต้ ้ ดิน จะกว้ างใหญ่และลึกลับซับซ้ อนมาก มีทงภาพวาดสี ั้ นํ ้าของดูไบในอดีต การจัดหุน่ นิ่งแสดงวิถีชีวิตของคนพื ้นเมือง มีการจําลองบรรยากาศใต้ ทะเลโดยใช้ แสงสีจําลอง ทําให้ เห็นภาพของชาวดูไบในอดีต แล้ วพาท่านลงเรื อข้ ามฝากที่เรี ยกว่าอับรา (Abra) ข้ ามลํานํ ้าครี กสูฝ่ ั่ งเดียร่ า ที่รวมตลาดการค้ าไว้ ในย่านนี ้ อาทิ ตลาดปลา, ตลาดเครื่ องเทศ (Spicy Souk), ตลาดทองคํา (Gold Souk) เป็ นตลาดทองที่ใหญ่ ที่สดุ ในแถบตะวันออกกลางและในโลกอีกด้ วย ทองคํารู ปพรรณต่างๆ ที่ทําจากทอง 18K, 24K ล้ วนเป็ นงานฝี มือประดับเพิ่มเติมด้ วยจิวเวอรี่ หลากหลาย ล้ วนเป็ น เครื่ องประดับที่มีราคาให้ ท่านได้ เลือกซื ้อหา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai Chi Page 3

Local

www.dhowpalacedubai.com

อาทิตย์ Buffet

Thai


1

บ่าย

17.30 น. 18.30 น. 21.30 น. วันที่ 5 06.50 น.

อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ @Dubai Mall ช้ อปปิ ง้ มอลล์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก บนพื ้นที่กว่า 1,124,000 ตร.ม. มูลค่าการก่อสร้ าง 6 แสนล้ านบาท ที่ตอบโจทย์นกั ช้ อปได้ ดีที่สดุ แหล่งรวมแฟชัน่ ชันนํ ้ าจากมหานครนิวยอร์ ค ปารี ส มิลาน ลอนดอน ร้ าน แบรนด์ เนมชื่อดังอาทิ Hermes, Louise Vuitton, Chanel และอื่นๆอีกมากมายในราคาที่ ถูกกว่าภูมิภาคเอเซีย หรื อจะเดินในห้ างสรรพสินค้ าชันนํ ้ าอาทิ Galeries Lafayette, Debenhams, Bloomingdale's, Waitrose, Marks & Spencer, Zara, H&M รวม ไปทังนั ้ กชิมสามารถซื ้อหาขนมอร่ อยจากทัว่ โลกอาทิ La Cure Gourmande, Ladurée, Caramel Garrett Popcorn ไม่ใช่เพราะดูไบเป็ นเมืองปลอดภาษี แต่ที่นี่ คือแหล่งรวมสินค้ าอันทันสมัย นอกจากนี ้ยังให้ ท่านได้ ผอ่ นคลายกับการชมดูไบ อะควอเรี ยม (ไม่รวมค่าเข้ าชม) ชมโลกใต้ ทะเลกับสัตว์นํ ้านานาชนิดผ่านผนัง อะคริ ลิกที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก (The Guinness World Records) หรื อชมนํ ้าพุดนตรี ที่ จัดแสดงทุกๆ 30 นาทีตงแต่ ั ้ 18.00 น.เป็ นต้ นไป ที่บริ เวณทะเลสาบ Burj Khalifa นํ ้าพุพ่งุ สูงถึง 275 เมตร หรื อประมาณตึก 50 ชัน้ ร่ ายรํ าไปตามจังหวะเสียงดนตรี โดยมีตกึ Burj Khalifa ซึง่ เป็ นตึกสูงที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 828 เมตร 16 ชัน้ เปิ ด ให้ บริ การตังแต่ ้ เวลา 10.00-01.00 น. รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Sea World (เมนูอาหารทะเลแบบไทย) ออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 518 ดูไบ – เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ Tour Code :

Travel Period

DXB02_DS241013

24-28 OCT ’2013 31 Oct – 04 NOV ’2013 07-11 NOV ’2013 14-18 NOV ’2013 21-25 NOV ’2013 28 NOV–01 DEC ’2013 05-09 DEC ’2013 12-16 DEC ’2013 19-23 DEC ’2013 26-30 DEC ’2013 02-06 JAN ’2014 09-13 JAN ’2014 16-20 JAN ’2014 23-27 JAN ’2014 30 JAN – 03 FEB ’2014 06-10 FEB ’2014 13-17 FEB ’2014 20-24 FEB ’2014 27 FEB–03 MAR ’2014 06-10 MAR ’2014

DXB02_DS311013 DXB02_DS071113 DXB02_DS141113 DXB02_DS211113 DXB02_DS281113 DXB02_DS051213 DXB02_DS121213 DXB02_DS191213 DXB02_DS261213 DXB02_DS020114 DXB02_DS090114 DXB02_DS160114 DXB02_DS230114 DXB02-DS300114 DXB02_DS060214 DXB02_DS130214 DXB02_DS200214 DXB02_DS270214 DXB02_DS060314

Adult 54,900 54,900 54,900 55,900 55,900 55,900 56,900 56,900 56,900 59,900 59,900 56,900 56,900 59,900 56,900 56,900 56,900 59,900 56,900 56,900 Page 4

Thai จันทร์

Tour Prices Child 6-11 Child 4-6 49,900 49,900 49,900 50,900 50,900 50,900 51,900 51,900 51,900 54,900 54,900 51,900 51,900 54,900 51,900 51,900 51,900 54,900 51,900 51,900

43,900 43,900 43,900 44,900 44,900 44,900 45,900 45,900 45,900 48,900 48,900 45,900 45,900 48,900 45,900 45,900 45,900 48,900 45,900 45,900

SGL Sup. 6,000 6,000 6,000 8,500 8,500 8,500 6,500 6,500 6,500 8,900 8,900 6,500 6,500 8,900 6,500 6,500 6,500 8,900 6,500 6,500


1

DXB02_DS130314 DXB02-DS130314 DXB02_DS270314 DXB02_DS030414 DXB02_DS100414 DXB02_DS170414 DXB02_DS240414

13-17 MAR ’2014 20-24 MAR ’2014 27-31 MAR ’2014 03-07 APR ’2014 10-14 APR ’2014 17-21 APR ’2014 24-28 APR ’2014

56,900 56,900 56,900 XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX

51,900 51,900 51,900 XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX

45,900 45,900 45,900 XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX

6,500 6,500 6,500 X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX

รายละเอียดของราคาค่าทัวร์ 1. Adult ราคาผู้เดินทางเป็ นผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน สําหรับเตียง twin or double 2. Child ราคาผู้เดินทางเป็ นเด็กอายุ 6-11 ปี (ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 หรื อ ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 เสริ มเตียง) 3. Child ราคาผู้เดินทางเป็ นเด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม 4. SGL Sup. (Single Supplement) ส่วนของค่าห้ องที่เรี ยกเก็บเพิ่มในกรณีที่พกั ท่านเดียว 5. Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริ ษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 หากทางสาย การบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง อัตราค่าทัวร์ รวม 1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันนั ้ กท่องเที่ยวสายการบินไทย กรุงเทพฯ- ดูไบ // ดูไบ-กรุ งเทพฯ 2. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซา่ ดูไบ 80 US$ 3. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ ผู้เดินทาง 15-19 ท่านใช้ รถปรับอากาศขนาดกลาง 22 ที่นงั่ ผู้เดินทาง 20-46 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาดใหญ่ 49 ที่นงั่ 4. ค่าเข้ าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 5. โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน 6. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ และอาหารมื ้อพิเศษที่ได้ แจ้ งไว้ แล้ วในโปรแกรม 7. โลคัลไกด์ท้องถิ่น (คนไทย) นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริ ษัทเมืองไทยประกันภัย 9. ค่ายกกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง และ นํ ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. อัตรานี ้ไม่รวม 1. ค่าทําหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ ต) 2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% 3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) 5. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เงื่อนไขการสํารองที่นงั่  กรุ ณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท  ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันถื ้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ การยกเลิก  14 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน  ก่อนออกเดินทาง 7 วัน เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินการที่ได้ ชําระไปแล้ วจํานวนมาก ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน การหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งและจะคืนส่วนที่เหลือให้ กบั ท่าน ซึง่ อาจจะได้ เฉพาะค่าตัว๋ เครื่ องบินเท่านัน้ Page 5


1

หมายเหตุ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน โดยทางบริ ษัทฯ จะคืนเงินมัดจําให้ ทงหมดโดยไม่ ั้ หกั ค่าใช้ จ่าย บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนี ้ ้ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี ้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่าย กับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้ บริ การนันที ้ ่ทาง ทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ เอกสารในการยื่นวีซา่ ของประเทศดูไบใช้ เวลาพิจารณาวีซา่ 7 วันทําการ 1. สําเนาพาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ 2. หลังจากวีซา่ ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าธรรมเนียมวีซา่ 80 US$ คืนในทุกกรณี

Page 6

Dubai Wonderland 5 Days  

หากจะเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศในโลกใบนี้ กว่า 193 ประเทศคงต้องยอมรับรัฐดูไบ 1 ใน 7 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดเป็นที่ยอม...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you