Page 1

Katalog

Małych domów

poradnik budowlany z projektami NR 2/2016

ISSN 1734–4115 INDEX 201545

Raport:

Inteligentne rozwiązania na każdą kieszeń do

Ciepło prosto z natury

dobra cena

8,90 (w tym 23% VAT)

cena: 8,90 zł (w tym 23% VAT)

Znajdź projekt, o jakim marzysz

140 m2

ISSN 1734-4115

Zalety ścian dwuwarstwowych

Tu jest Twój mały, rodzinny dom!


Ciepły fundament A może fundament z ogrzewaniem podłogowym? Płytowy Fundament Grzewczy to unikalne połączenie dwóch funkcji fundamentu i systemu grzewczego dla całego domu. Połączenie fundamentu i umieszczonego w nim ogrzewania podłogowego gwarantuje odbiorcy nie tylko pewną podstawę budynku, ale również zabezpieczenie przed podciąganiem wilgoci z gruntu i jej skutkami, stabilną temperaturę i komfort cieplny w pomieszczeniach mieszkalnych oraz niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Krótki cykl budowlany przyspiesza znacznie budowę domu. Zastosowanie powietrza jako nośnika energii cieplnej do minimum ogranicza niebezpieczeństwo przecieków wody, a w przypadku nagłego spadku temperatury poniżej zera, zamarznięcia instalacji wodnej.

www.legalett.com.pl Legalett Polska Sp. z o.o. 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 487A Tel./Fax 58 554 21 88 info@legalett.com.pl


FABRYKA OKIEN I DRZWI www.abm-jedraszek.pl

UL. PIŁSUDSKIEGO 3H, PABIANICE

+48 42 225 52 51


Katalog

Małych

Spis treści

domów

Nowości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 Raport

Nie szukaj kluczy��������������������������������������� 10 Do sterowania inteligentnym domem wystarczy nam dzisiaj urządzenie mo­ bilne. Skomunikowanie ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, alarmu i mul­ timediów w jednym systemie pozwoli nam czuć się bezpiecznie.

Konstrukcje

Co dwie warstwy, to nie jedna���������������������� 18 Technologia dwuwarstwowa jest nie tylko optymalnie szybka i prosta w wy­ konaniu, ale też ekonomiczna. Jej efekt to trwały i solidny mur z termoizo­ lacją, dzięki której wnętrze naszego domu jest skutecznie chronione przed utratą ciepła.

Polecane

Nawierzchnie ������������������������������������������ 29 Stolarka otworowa

Dobre widoki na przyszłość�������������������������� 30 Jakie powinny być idealne okna? Odpowiedź na to pytanie chcą poznać nie

nr 2/2016

p oradnik budowl any z projektami

ISSN 1734–4115

INDEX 201545

Adres redakcji

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl www.najciekawszeprojekty.pl

Redaktor naczelna

Agata Piszcz‑Wendołowicz apiszcz@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

Anna Lewczuk alewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Maria Kubala Maria.kubala@koncept‑wydawnictwo.pl

Szymon Trusewicz szymon.trusewicz@koncept‑wydawnictwo.pl

Grafik kreatywny

Tomasz Sosnowski tsosnowski@koncept‑wydawnictwo.pl

tylko inwestorzy, ale też cała rzesza ekspertów i producentów, którzy od lat

Projekt makiety i DTP

doskonalą swoją ofertę handlową. Skutkiem ich poszukiwań są drewniane

Tomasz Sosnowski

i plastikowe produkty, charakteryzujące się wieloletnią trwałością i świetnymi parametrami izolacyjnymi.

Pokrycia dachowe

Blaszana zbroja czy słomiany kapelusz? ����������  38 Szeroka oferta materiałów na pokrycia dachowe wcale nie ułatwia nam wy­ boru, tym bardziej że wygląd dachu musimy uzależnić od kąta nachylenia połaci, wytrzymałości więźby dachowej oraz kształtu całej konstrukcji.

Instalacje

Ukryte w naturze ��������������������������������������  46 Jedną z podstawowych funkcji źródeł odnawialnej energii jest wytwarzanie energii do ogrzewania pomieszczeń lub wody. Poszukiwanie przez inwesto­

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz Reklama i marketing

Ewa Kuryłowicz tel. 85 743 82 11 ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

rów sposobów na zmniejszenie rachunków za paliwa i gaz opałowy sprawi­ ło, że zarówno rynek kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, jak

okładka

i pomp ciepła dynamicznie się rozwija, wciąż wprowadzając nowe techno­

Projekt: Dom w malinówkach Archon+

logie.

Projekt z rekomendacją

W domowym zaciszu��������������������������������� 52 Nieduży dom z poddaszem użytkowym ma wszystko, co zapokaja potrzeby współczesnej rodziny – funkcjonalny rozkład pomieszczeń, kuchnię ze spiżar­ nią, klimatyczny kominek, garaż i  malowniczy taras z  widokiem na  piękny ogród.

Poradnik inwestora

Jak czytać projekt�������������������������������������� 54 Alfabetyczne zestawienie projektów � � � � � � � � � � � 56 Spis pracowni � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 Prezentacje projektów z wnętrzami� � � � � � � � � � � � � 60 Prezentacje projektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 64

P – packshot TS – tekst sponsorowany © Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­ druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.


W trosce o harmonię

Æ

Szybko i perfekcyjnie

Æ

Drzwi garażowe boczne firmy DAKO to ciekawa propozycja dla inwestorów, którym zależy na eleganckiej elewacji budynku, czyli harmonijnym połączeniu wyglądu bramy garażowej i drzwi. Są one dostępne w bogatej gamie kolorów i oklein, w tym również drewnopodobnych, co w połączeniu z trzema wzorami paneli daje wiele możliwości wyboru ostatecznego efektu. Paletę wzorów tworzą panel gładki bez przetłoczeń, panel z jednym przetłoczeniem poziomym i panel z trzema przetłoczeniami poziomymi. Grubość paneli wynosi 40 mm, są one wypełnione pianką poliuretanową oraz dodatkowo oblekane blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,5 mm.

Akryl Natychmiast Malowalny firmy Den Braven to rewolucja na rynku uszczelniaczy. Specjalistyczny uszczelniacz akrylowy przeznaczony jest do malowania metodą „mokre na mokre”, dzięki czemu można go pokrywać farbą natychmiast po jego nałożeniu. Został on stworzony z myślą o jak największym uproszczeniu i przyspieszeniu prac remontowo‑wykończeniowych. Perfekcyjnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wykonanie różnego rodzaju uszczelnień i wypełnień rys, szczelin czy połączeń w ścianach i sufitach.

Æ

Æ

DAKO

Na trudne sprawy

www.dako.eu

Æ

Den Braven

Inwestycja na lata

www.denbraven.pl

Æ

Elewacyjna farba akrylowa do stosowania na trudne podłoża ATLAS SALTA E jest idealnym rozwiązaniem do malowania powierzchni w miejscach położonych na terenach o podwyższonej wilgotności. Dzięki doskonałym właściwościom sprawdza się na powierzchniach narażonych na silne zabrudzenia czy uszkodzenia mechaniczne. Jest rekomendowana do odświeżania starych, zniszczonych i brudnych powłok elewacyjnych. Cechuje ją wysoka odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Nie wymaga rozcieńczania i jest gotowa do nakładania po dokładnym wymieszaniu.

Cegła klinkierowa Rustika wyróżnia się ciekawą fakturą i oryginalną kolorystyką, jednak o jej wyborze mogą też zadecydować względy praktyczne. Jest odporna na mróz, korozję chemiczną i biologiczną oraz grzyby, glony i mchy, mogące wywołać alergię. Cechuje ją także wysoka odporność mechaniczna, wynikająca z właściwości spieku ceramicznego. Zbita i zwarta struktura spieku zapewnia również niską nasiąkliwość, a co za tym idzie dużą odporność na zabrudzenia oraz łatwość pielęgnacji.

Æ

Æ

4

Atlas

nowości

www.atlas.com.pl

CRH Klinkier

www.klinkier.pl


Trzy w jednym

Æ

Najprostsza droga na zewnątrz

Æ

Firma V33 Polska wprowadziła na rynek innowacyjny produkt, który łączy w sobie zalety farby, lakieru i nowoczesnej lazury. Dzięki unikatowej formule preparat Renowacja Tarasy & Elewacje sprawdzi się zarówno na powierzchniach poziomych, jaki i pionowych. Preparat z powodzeniem można stosować na popularnych gatunkach europejskich drzew oraz na bardziej tłustym drewnie egzotycznym. V33 oferuje sześć popularnych kolorów w matowym wykończeniu. Cena: 70,94 zł za 1 litr; 154,36 zł za 2,5 litra.

System automatycznego otwierania drzwi podnoszono‑przesuwnych QDS24 umożliwia ciche, płynne i bezpieczne otwieranie się i zamykanie drzwi balkonowych. Użyteczny i łatwy w obsłudze, stanowi gwarancję wygody, niezależności i komfortu. Sprawdza się szczególnie w przypadku modnych ostatnio wielkogabarytowych konstrukcji. Przy odpowiednim zaprojektowaniu zestawu drzwi podnoszono‑przesuwnych system automatycznego otwierania może posłużyć do obsługi nawet 13‑metrowej szklanej ściany. Dzięki wykorzystaniu automatycznego napędu użytkownicy mogą bez trudu przesuwać skrzydła o wadze nawet do 400 kg.

Æ

Æ

V33 Polska

Perfekcyjna imitacja drewna

www.v33.pl

Æ

QDS24 

Ściany z dobrą ochroną

www.qds24.pl

Æ

Drewnopodobne płytki z coraz większym powodzeniem konkurują ze swoim pierwowzorem – drewnem. Imitują je perfekcyjnie, czego przykładem jest najnowsza propozycja firmy Cersanit – Ziros. Z pewnością przypadnie ona do gustu tym, którzy szukają do swojego domu wygodnych i praktycznych rozwiązań. Delikatna struktura płytek realistycznie oddaje fakturę naturalnego surowca, a kolorystyka nawiązująca do wybarwień dębu i klonu, intensyfikuje to wrażenie. Płytki bez przeszkód można układać w łazience, salonie czy jadalni, ale także na zewnątrz domu. Matowe płytki o rozmiarze 42x42 cm oferowane są dwóch odcieniach: Maple i Oak.

Płaskie elementy Pfleiderer to doskonały sposób na zabezpieczenie w domu ścian szczególnie narażonych na zabrudzenia. Co to za produkt i jakie możliwości oferuje? To nic innego, jak płyta wiórowa oklejona wytrzymałym laminatem HPL. Bazą są płyty P2 w czterech grubościach: 8, 10, 16 lub 18 mm, dostępne w formatach: 4100 x 1285 mm. Dzięki tak dużym wymiarom, możliwe jest zaaranżowanie za ich pomocą praktycznie każdej powierzchni w domu, bez konieczności rozpoczynania remontu! Wystarczy tylko przyciąć element do pożądanego rozmiaru i zabezpieczyć nim ścianę. Paleta dostępnych dekorów obejmuje aż 162 wzory, z których każdy może wybrać coś dla siebie i swojego domu.

Æ

Æ

6

Cersanitwww.cersanit.com.pl

nowości

Pfleiderer 

www.pfleiderer.pl


NOWA KOLEKCJA PROJEKTÓW DOMÓW MAŁYCH I OSZCZĘDNYCH

Z374

Zx138 D

Z379

Z316

Z376 D

Zx145

Zx77

Z354

+48 (22) 355 15 55

Zb21

WWW.Z500.PL


Malowanie na świetle

Æ

Ochrona przed słońcem

Æ

Lumigesso to seria wykonanych z białego gipsu opraw marki GTV. Nie tylko oryginalny dizajn i stylowa forma wyróżniają ten produkt. Każda z opraw w serii może pozostać biała, jeśli cenimy minimalistyczne, stonowane wnętrza, ale są one gotowe do malowania na dowolny kolor – swoboda aranżacji jest właściwie nieograniczona. To nasza wyobraźnia zdecyduje o przeznaczeniu i ostatecznym kolorze oprawy. Możemy też zdecydować, jaką funkcję w domu będzie pełniła Lumigesso, wybierając spośród opraw sufitowych, ściennych, wiszących, wbudowanych i wpuszczanych profili gipsowych do taśm LED.

Emulsję izolacyjną Bolix PTE stosuje się w systemach ociepleń do grafitowych płyt styropianowych. Nałożona warstwa służy ograniczeniu ich nagrzewania podczas silnego nasłonecznienia. W efekcie chroni styropian przed niepożądanym odkształceniem termicznym, pozwalając tym samym na zachowanie parametrów izolacyjnych systemu ocieplenia. Produkt oparty jest na bazie klejów cementowych i dyspersyjnych, ale w jego skład wchodzą również wypełniacze kwarcowe, które zwiększają przyczepność warstwy zbrojnej do styropianu. Emulsja po nałożeniu tworzy białą powłokę.

Æ

Æ

GTV 

Bez kurzu i wilgoci

www.gtv.com.pl

Æ

Bolix 

Wkrętaki do zadań specjalnych

www.bolix.pl

Æ

Kolekcja paneli Wineo 500 XL V4 składa się z 12 eleganckich dekorów, doskonale odwzorowujących naturalny rysunek drewna dębowego i sosnowego, utrzymanych w różnych tonacjach kolorystycznych. Oprócz walorów wizualnych nowy produkt Wineo wyróżnia się funkcjonalnością. O wytrzymałości paneli świadczy klasa ścieralności AC4 oraz klasa użyteczności 23/32. Płyta nośna Aqua Protect skutecznie zabezpiecza je przed negatywnymi skutkami wilgoci, a warstwa antystatyczna minimalizuje ryzyko elektryzowania się podłogi i utrudnia osadzanie się kurzu na jej powierzchni.

Izolowane wkrętaki FACOM Slimblade staną się pomocą przy pracach nad elektryką. Testowane przy napięciu 1000 V prądu zmiennego i 15000 V prądu stałego zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo użytkowania, potwierdzone europejskim certyfikatem IEC 60900 i amerykańskim ASTM F1505. Komfort pracy zapewni rękojeść Protwist®, pozwalająca użytkownikowi na pewny i komfortowy chwyt, który lepiej przenosi siłę mięśni na dokręcaną śrubę. Wyprofilowane końcówki umożliwiają łatwy dostęp do głęboko osadzonych śrub bez konieczności zdejmowania izolacji.

Æ

Æ

8

Wineo 

nowości

www.wineo‑polska.pl

Facom 

www.facom.pl


Dla wygody

Æ

Rozpal ogień

Æ

Somfy wprowadziło do sprzedaży w Polsce nową gamę pilotów do zdalnego sterowania osłonami, roletami, żaluzjami i oświetleniem. Situo io dostępny jest w dwóch podstawowych wersjach: jednokanałowej, przeznaczonej do sterowania wybranym urządzeniem oraz pięciokanałowej, która umożliwia zarządzanie nawet pięcioma urządzeniami jednocześnie. Pilot dostępny jest w czterech liniach stylistycznych: Metal Orange, Metal Green, Titane oraz Pure. Cała gama nowych pilotów wyprodukowana jest z materiałów przyjaznych środowisku.

Nowa linia żeliwnych wkładów DECO marki Kratki wyróżnia się innowacyjnym sposobem łączenia szyb. Przednia szyba zespolona jest z boczną pod kątem prostym bez użycia szprosa. Zapewnia to szeroką wizję ognia, elegancki wygląd urządzenia oraz większe możliwości aranżacyjne we wnętrzach o nieregularnych kształtach. Flagowym modelem unowocześnionej linii Deco jest wkład Amelia. Jego korpus wykonany jest z żeliwa szarego klasy 200. To materiał, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na działanie korozji. Nowa linia wkładów posiada szeroki zakres mocy – od 12 do 26 W, co pozwala dopasować urządzenie w zależności od wielkości powierzchni, jaką trzeba będzie ogrzać. Cena: 4.500 zł

Æ

Æ

Somfy

www.somfy.pl

Najtwardszy PIR do termoizolacji posadzki

Æ

Kratki

www.kratki.pl

Do zadań specjalnych

Æ

Firma Recticel wprowadziła do sprzedaży w Polsce rewolucyjny produkt. Eurofloor 300 to jedyna na rynku polskim płyta PIR (poliizocjanur wolny od freonów) stosowana jako termoizolacja posadzek, która wytrzymuje obciążenie aż 300 kPa (30 ton/m2). Gwarantuje długotrwałą bezawaryjną eksploatację posadzki (również przemysłowej). Dzięki bardzo korzystnemu współczynnikowi λd = 0,024 W/mK wg EN 12667 przy niewielkiej grubości uzyskujemy znaczący efekt izolacyjności cieplnej. Gęstość objętościowa rdzenia PIR to ok. 30 kg/ m3. Płyty mają grubości 60, 80, 100 mm. Niewielkie wymiary 600 x 1200 mm ułatwiają układanie płyty. Produkt oznaczony prestiżowym znakiem jakości Keymark. Jego produkcja odbywa się zgodnie z ISO 14001 i 9001:2008.

Cementowa reaktywna zaprawa uszczelniająca ZR Turbo XXL to nowość w szerokim portfolio specjalistycznych produktów Sopro do zadań specjalnych. Wysokoelastyczny produkt nie zawiera bitumów, a jednocześnie jest dla nich alternatywą. Sprawdzi się w wielu sytuacjach, m.in. tam, gdzie prace wykonawcze obejmują uszczelnienie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów, jako poziome uszczelnienie płyt fundamentowych, w przypadku klejenia płyt izolacyjnych i ochronnych, ale również jako uszczelnienie cokołów i uszczelnienie poziome. Dodatkowo, zaprawa ZR Turbo XXL może być stosowana na zimnych i lekko wilgotnych podłożach. Zaprawę można nakładać za pomocą wałka, szpachelki, pędzla lub metodą natryskową.

Æ

Æ

Recticel Izolacje 

www.recticelizolacje.pl

Sopro

pl.sopro.com

 nowości

9


Nie szukaj

kluczy

ººZewnętrzne oświetlenie budynku to również element dekoracyjny. Produkt marki Steinel wyróżnia zastosowana w czujniku technologia. Dzięki sensorom iHF, wykorzystującym wysoką częstotliwość (radarową), udało się stworzyć lampę z niewidocznym czujnikiem ruchu. Fot. Steinel

Brama otworzy się na widok samochodu, światło zareaguje na kroki, a drzwi rozpoznają głos. Nowoczesne urządzenia wykonują wiele czynności za nas, zapewniając przy tym bezpieczeństwo. Trzeba je tylko zamontować. I włączyć. Szymon Trusewicz 10

instalacje Æ  automatyka


D

o sterowania inteligentnym domem wystarczy nam dzisiaj urządzenie mobilne. Skomunikowanie ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, alarmu i multimediów w jednym systemie pozwoli nam czuć się bezpiecznie. – W  czasach przesytu technologiami to  właśnie połączenie wszystkich systemów domowych w  smartfonie pozwala na  określenie domu jako „smart”. Z  całą pewnością, wiele osób chciałoby poprzez aplikację sprawować kontrolę nad wszystkimi systemami oraz mieć zdalny podgląd na to, co się dzieje w domu, również podczas nieobecności domowników – mówi Adam Horbacz, przedstawiciel firmy Jung w Polsce. Troska o bezpieczeństwo szczególnie dotyczy elementów zewnętrznych, które bronią domu w pierwszej kolejności. Naszpikowane elektroniką bramy, oświetlenie i  drzwi już od  progu pomogą chronić nasze mienie, zapewnią nam również nieco wygody.

ººObecność w domu gadżetów typu „smart” nie oznacza jeszcze, że nasz dom jest „inteligentny”. Dopiero spójny system zarządzający ogrzewaniem, oświetleniem, klima‑ tyzacją, alarmem i multimediami daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Fot. Jung

ÆÆOdpowiedni napęd Otwieranie bramy jeszcze jakiś czas temu było zajęciem męczącym i niewygodnym. Pomimo deszczu i śniegu musieliśmy wyjść z  samochodu, aby mocować się z  ciężkim mechanizmem. Otwieraniu skrzydeł towarzyszyło przeraźliwe skrzypienie, a  następujący potem ból pleców kazał nam się zastanawiać, z  jakiego metalu jest wykonana nasza brama i czy na pewno nie jest to ołów. Szczęśliwie ratunek po raz kolejny niosą nam maszyny i nowoczesne technologie. Rodzaj bramy ma rzecz jasna znaczenie estetyczne. Bramy skrzydłowe są bardziej tradycyjne, natomiast modele przesuwne są bardziej atrakcyjne przy nowoczesnej stylistyce. Wybór uzależniony jest również od rodzaju ogrodzenia, wielkości działki, układu roślin, rodzaju podjazdu. Niezależnie od  tego, na jaki rodzaj bramy się zdecydujemy, wygodę zapewnią nam systemy automatyki. Wybór odpowiedniego napędu ma  znaczenie przy jej otwieraniu, ale prawdziwym testem dla silnika będą skrajne warunki pogodowe. Zimą tarcie będzie o wiele większe niż latem, poza tym może ona zamarzać. Dobór odpowiedniego siłownika da gwarancję, że me-

chanizm nie zostanie przeciążony i posłuży przez wiele lat.

ÆÆEkologiczne zasilanie Doprowadzenie zasilania do bramy bywa czynnością kłopotliwą, zwykle wymagającą poprowadzenia kabli pod ziemią. Aby tego uniknąć, sięgnijmy po rozwiązania ekologiczne. Panele słoneczne, bardzo popularne źródło energii odnawialnej, pomoże uniezależnić system automatyki wjazdowej

od sieci energetycznej. Ładowane w dzień za  pomocą promieni słonecznych akumulatory pozwolą nam zaoszczędzić energię, ale podniosą też funkcjonalność bramy – otworzy się ona również wtedy, gdy zabraknie prądu.

ÆÆBrama pod kontrolą Kolejnym udogodnieniem będzie sposób sterowania bramą wjazdową. Do kontroli służą już nie tylko piloty i panele sterujące,

ººOgrodzenie CreaZen to nowość w ofercie marki Betafence. Uwagę zwraca charakterystyczne ułożenie krzyżujących się profili. Ogrodzenie przypominające wyglądem gałęzie krzewów i drzew, gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo na lata. fot. Betafence

automatyka Æ  instalacje

11


ººSiłownik Faac 413 nadaje się do zastoso‑ wań przydomowych i półprzemysłowych, o wysokiej częstotliwości użytkowania. Moduł elektroniczny instalowany na płytce centrali sterującej bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu i zapewnia zabezpieczenie Fot. Faac przeciwzgnieceniowe. 

ale uniwersalne smarftony i tablety. Jeszcze jakiś czas temu systemy otwierania bram za  pomocą telefonu wykorzystywały sieć GSM, teraz są to  sprzężone ze  sterowaniem inteligentnym domem połączenia LAN/WLAN. Poszczególne firmy proponują różnego rodzaju rozwiązania, zazwyczaj jednak wykorzystują one domowy router, który podłączony do  systemu producenta można kontrolować za  pomocą urządzeń mobilnych, instalując odpowiednią aplikację. Telefon pozwoli nam sprawdzić stan naszej posesji z każdego miejsca na świecie, a  w  razie potrzeby zamknąć lub otworzyć

bramę. Aby upoważnić użytkownika, należy zarejestrować go w systemie, nie każdy musi jednak korzystać z  niego na  tych samych prawach. W  przypadku systemów kontrolujących kilka wejść, albo cały dom, możemy ustalić, że sąsiad, który dba o przydomową zieleń podczas naszej nieobecności, będzie miał dostęp jedynie do  bramy wjazdowej. Sam otworzy ją urządzeniem mobilnym bez konieczności używania klucza czy pilota. Nowoczesne technologie pomogą nam również w  programowaniu prędkości oraz czasu otwierania i zamykania bramy. W słup-

ººW ofercie inteligentnego oświetlenia firmy GTV znajdziemy lampy wykorzystujące czujniki podczerwieni, czujniki mikrofalowe i czujniki zmierzchowe. Fot. GTV

12

instalacje Æ  automatyka

kach możemy zainstalować czujniki, które zdejmą z nas część obowiązków i  zamkną skrzydła, gdy wyjedziemy z  posesji. Fotokomórki skierowane na  przestrzeń ruchu skrzydeł zapewnią również bezpieczeństwo dzieciom i  zwierzętom, zatrzymując pracę silników bramy w  momencie, w  którym uchwycą ruch, podobnie jak zamontowane na bramie listwy bezpieczeństwa. Mechanizmy przeciwzgnieceniowe to  bardzo przydatne rozwiązanie, stosowane coraz częściej, dopasowywane do każdego rodzaju bramy. Wysoka czułość tego typu urządzeń pomoże zachować bezpieczeństwo na podjeździe.


Inteligentne oświetlenie w domu i na zewnątrz Mateusz Strzałkowski, ekspert firmy GTV Dzięki inteligentnej instalacji można dowolnie dopasować oświetlenie do indywidu‑ alnych potrzeb i upodo‑ bań. Jednym z prostszych rozwiązań, a jednocześnie sposobem na oszczędze‑ nie energii, są z pewnością różnego rodzaju czujniki. Pozwalają one na włączenie światła w sposób automatyczny, w momencie kiedy jest potrzebne i jego wyłączenie, gdy staje się zbędne. Sensory takie doskonale sprawdzają się na klatkach schodowych, w ciągach komunika‑ cyjnych, obiektach publicznych, a także miesz‑ kaniach i domach (wewnątrz i na zewnątrz). Wszędzie tam, gdzie przebywamy.

ººBramka LAN/WLAN BiSecur firmy Hörmann pozwala na kontrolę bram i drzwi z każdego miejsca na świecie. Wysokie bezpieczeństwo zapewni 128‑bitowe kodo‑ wanie, stosowane w bankowości elektronicznej. Fot. HÖrmann

ÆÆGoście, goście Słupki, na których zamontowana jest brama, mogą spełniać również inne ważne funkcje. Prócz odbierania poczty za sprawą uroczo wkomponowanej skrzynki na  listy, pomogą one przy odwiedzinach gości. Bliscy i  przyjaciele, którzy zapomnieli klucza, a nie korzystają ze smartfonów, wejdą na posesję wpisując kod albo przykładając palec do czytnika linii papilarnych. W słupku obok furty instalowane są również domofony, obecnie coraz częściej zastępowane wideofonami. Wyposażone w wysokiej jakości obiektyw i oświetlenie pokażą nam wyraźny obraz sprzed bramy, abyśmy mogli ocenić, czy wejść chcą wyczekiwani goście czy

nieproszeni intruzi. Wiele z wideofonów nagrywa obraz i dźwięk w przypadku nieodebranego sygnału, zapisując nagranie w pamięci albo wysyłając je na telefon. Z osobą czekającą przed posesją można rozmawiać za  pomocą mobilnych baz sterujących i, jak można się domyślić, smarfonów, które z  powodzeniem zastąpią wszystkie inne urządzenia sterujące. Żeby otrzymać takie powiadomienie i  porozmawiać z  osobą przed furtką, telefon musi mieć włączone połączenie z siecią Wi‑Fi.

ººBlueCompact BO Master Key to system wkładek bębenkowych pozwalających otwierać wszystkie drzwi jednym kluczem. Dzięki apli‑ kacji na smartfona możemy ustalić, kto ma dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Fot. Winkhaus

Oferta sensorów jest bardzo bogata i zróżnico‑ wana. Wśród nich warto wyróżnić: ÂÂdziałające na podczerwień – rejestrują waha‑ nia promieniowania ciepła i dzięki zastosowa‑ niu segmentowej soczewki stają się sygnaliza‑ torami ruchu; ÂÂmikrofalowe – emitują fale radiowe o wyso‑ kiej częstotliwości ok. 1‑10 GHz, które odbijają się od przedmiotów, zwierząt, ludzi i wracają do czujki. Układ porównuje falę wysłaną z falą odebraną i rejestruje jego zmianę – czyli ruch; ÂÂzmierzchowe – są sterowane fotokomór‑ ką. W chwili, gdy natężenie światła spadnie do ustawionej i regulowalnej wartości usta‑ wienia, czujnik włączy podłączone do niego źródło światła. Gdy natężenie światła otocze‑ nia przekroczy wartość ustawienia, albo też po upływie określonego czasu, czujnik wyłączy źródło światła. Oprócz wszystkich wymienionych wyżej typów czujników, GTV w swojej ofercie posiada również programatory umożliwiające elektro‑ niczne, bądź mechaniczne zaplanowanie cyklu włączania i wyłączania światła w określonym czasie. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się na przykład podczas tygodniowego urlopu. Zmienna sekwencja oświetlenia to doskonałe narzędzie do odstraszenia potencjalnego włamywacza, który być może obserwuje nasze zwyczaje i nasz dom. Bardzo efektownym rozwiązaniem jest zastoso‑ wanie oświetlenia LED z możliwością stero‑ wania. Wykorzystują je różne modele opraw LED lub rozwiązania bazujące na profilach aluminiowych z taśmami LED, które parame‑ trami niejednokrotnie przewyższają tradycyjne rozwiązania. Dzięki nim podświetlenie krawę‑ dziowe lub akcentujące stało się jeszcze łatwiej‑ sze i bardziej efektywne. Rozwiązania RGB dają szerokie możliwości w zakresie tworzenia scen świetlnych ściśle dopasowanych do określo‑ nych wymagań – nastroju, samopoczucia. Rozsądne połączenie tych rozwiązań uzupeł‑ nionych dodatkowo np. sterownikami DALI daje w efekcie duże możliwości w zakresie speł‑ nienia indywidualnych potrzeb użytkowników, przynosi również oszczędności.

automatyka Æ  instalacje

13


ººConnexoon firmy Somfy to kolejne rozwiązanie umożliwiające zdalne ste‑ rowanie bramą, roletami okiennymi i pergolami. Produkt przeznaczony jest dla użytkowników rozpoczynają‑ cych dopiero zarządzanie inteli‑ gentnym domem. Dla szukających bardziej zaawansowanych rozwiązań przeznaczony jest system Tahoma. Fot. Somfy

ÆÆOświetlenie Gdy przekroczymy już bramę i znajdziemy się na  podjeździe, warto by  do  drzwi domu zaprowadziła nas dobrze oświetlona ścieżka. Światło w  ogrodzie i  na  podjeździe pomaga wytworzyć pożądany nastrój po zmroku, ale nie można zapomnieć o  jego podstawowej funkcji – oświetleniu nawierzchni pod naszymi stopami. Planowanie instalacji warto uwzględnić na etapie projektowania ogrodu, nim nabierze on realnych kształtów. Rozkopywanie trawnika, przenoszenie dorosłych krzewów i  drzew nie będzie przyjemną czynnością. Wybierając lampy i  reflektory do  oświetlenia podjazdu i ogrodu nie możemy zapominać o  warunkach atmosferycznych, na  które narażone będzie oświetlenie. Oprawy po-

14

instalacje Æ  automatyka

winny być odporne na mróz i wilgoć, jak też uszkodzenia mechaniczne. Nie chcielibyśmy, aby lecący z  nieba grad czy kopnięta piłka pozbawiła nasz podjazd światła. W  przypadku oświetlenia, tak jak i  bramy, komfort użytkowania podniosą zastosowane nowoczesne rozwiązania. Będą to przede wszystkim różnego rodzaju czujniki. W  zależności od  użytej technologii, jedne z  nich reagują na  ruch dzięki podczerwieni albo mikrofalom, inne z kolei, takie jak czujniki zmierzchowe, wyposażone są w  fotokomórkę. Do  kontroli przydomowego oświetlenia możemy użyć programatorów, pozwalających ustalić, w  jakich godzinach światło ma się zapalać. Zaawansowane kontrolery pozwalają na  regulację natężenia światła, jak i  koloru. Tutaj rolę

urządzenia programującego znowu odegra nasz smartfon albo tablet. Zainstalowana aplikacja pokaże nam również wtedy gdy jesteśmy poza domem, czy zgasiliśmy światło. Pozwoli ona również wybrać tryb pracy i spersonalizować sposób podświetlania ogrodu, podjazdu ale również wnętrza. Systemy inteligentnego zarządzania domem pozwalają zazwyczaj na  kontrolę całości oświetlenia. Dzięki temu nie potrzebujemy oddzielnych urządzeń, wszystko kontrolujemy za  pomocą telefonu. Jest to  o  tyle istotne, że włączając światło zdalnie, gdy jesteśmy poza domem, możemy liczyć na  skuteczniejsze odstraszanie włamywaczy. Nie zapominajmy również o  oszczędności prądu, jakiej sprzyjają systemy kontrolujące oświetlenie. W  ten czy inny sposób,


za sprawą czujnika, programatora lub inteligentnego systemu sterowania zaoszczędzimy pieniądze. Światło nie będzie włączone w dzień, a jego natężenie zostanie dopasowane do sytuacji.

ÆÆPod drzwiami Zainstalowane w naszym domu drzwi antywłamaniowe to  z  pewnością doskonałe zabezpieczenie przed włamaniami. Na  rynku pojawiają się jednak coraz nowsze rozwiązania podnoszące nasze bezpieczeństwo i  komfort użytkowania. Oprócz wspominanych domofonów i wideofonów drzwi mogą zostać wyposażone w  panele sterujące. Takie urządzenie łączy w  sobie funkcje wideofonu, klawiatury do wprowadzania kodu i panelu kontrolującego dom, spełniając przy tym wysokie wymagania estetyczne. Również w  tym wypadku nagrania odwiedzających gości zostaną przesłane na urządzenie mobilne. Innym rozwiązaniem, umożliwiającym zdalne otwieranie i  zamykanie drzwi są zamki elektroniczne. Niektóre z  nich wymagają wymiany tradycyjnych zamków i  wiercenia w  drzwiach, inne montuje się o  wiele prościej. Występują w  formie nakładek na  zamki, adapterów i  wkładek. Producenci stosują różne rozwiązania – wspólne jest oczywiście kontrolowanie zamka urządzeniem mobilnym. Niektóre systemy po-

ººDzięki projektantom firmy Wiśniowski słup ogrodzeniowy przemienił się w Multi Boxa. Solidna konstrukcja pozwala wykorzystać urządzenie w swojej pierwotnej funkcji, jako słup chwytakowy do bramy i furtki, ale również jako skrzynkę poczto‑ wą, wideofon, domofon czy włącznik kodowy. Fot. Wiśniowski

ººWażnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo budynku są drzwi. Produkt Schüco ADS SimplySmart, wyposażony w pa‑ nel dotykowy DCS Touch Display, pomaga w identyfikacji gości. Jest to jednocześnie bardzo dizajnerska, zgodna z nowoczesnym stylem, propozycja. Fot. Schüco

automatyka Æ  instalacje

15


ººWideofony pomogą nam w monitorowaniu otoczenia domu, ale pozwolą również na prowadzenie rozmów z odwiedzającymi nas gośćmi, nagrywanie obrazu i stero‑ wanie kamerą wjazdową z każdego miejsca na świecie. Fot. AC Software

zwalają na otwieranie drzwi przy pomocy technologii Bluetooth, a  więc zwykłego telefonu. W  grę wchodzą również, zaprogramowane wcześniej, różnego rodzaju karty, breloki i  bransolety, które otworzą drzwi przy  zbliżeniu do  zamka. Spośród mniej standardowych rozwiązań wyróżnić można komendy głosowe i, co ciekawe, pukanie. Wbudowany w  zamku akcelerometr pozwoli zaprogramować unikalny wzór pukania odblokowujący drzwi. Dla domowników zmęczonych nowymi technologiami zazwyczaj oferowana jest alternatywa w postaci tradycyjnego klucza. W ostateczności pozostaje nam telefon do  członka rodziny z prośbą, aby za pomocą swojego smartfona otworzył nam drzwi.

ÆÆZapraszam do środka Nasze kroki od bramy do drzwi śledzą nowoczesne czujniki, które można wprzęgnąć w inteligentny system sterowania domem. Oprócz zamków i  alarmów pozwoli on kontrolować drzwi garażowe, oświetlenie, rolety w  oknach, ogrzewanie, multimedia i  inne pomniejsze sprzęty we  wnętrzu naszego mieszkania. Integracja ich za pomocą jednego urządzenia wydaje się rozwiąza-

16

instalacje Æ  automatyka

niem bardzo wygodnym. Zapewnia ono stałą kontrolę nad domem, również wtedy, gdy jesteśmy daleko od niego. Inteligentny system zapewni nam bezpieczeństwo, ale również wygodę. Gdy sprawdzimy tryby funkcjonowania wszystkich urządzeń i  spersonalizujemy je, otwieranie bramy, oświetlenie drogi do domu i otwarcie drzwi zacznie umykać naszej uwadze. A przecież to  dopiero początek, bo  dzięki inteligentnym rozwiązaniom otwiera się przed nami wnętrze oświetlone i ogrzane, jakby wyczekiwało naszego przybycia. »

ººWśród rozwiązań zabezpieczających drzwi, ale również okna, znajdziemy kodowane klamki Yale. Te precyzyjnie wykonane, solidne przedmioty pozwolą nam zrezygnować z tradycyj‑ nych kluczy. Fot. Yale


Co dwie warstwy,

to nie jedna

18

technologie Æ  ściana dwuwarstwowa


Solidny i trwały mur w ciepłym płaszczu izolacji – to prosty przepis na ścianę przyszłego domu. Technologia dwuwarstwowa jest nie tylko optymalnie szybka i prosta w wykonaniu. Możemy też mieć nadzieję, że nie nadszarpnie naszego budżetu. Anna Lewczuk

J

eśli budując dom zdecydowaliśmy się na technologię dwuwarstwową, ciągle najczęściej wybieraną przez inwestorów, potrzebne będą nam materiały: konstrukcyjny i izolacyjny. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku producenci oferują bogaty wachlarz propozycji. Pamiętajmy jednak, że aby oszacować rzeczywiste koszty budowy, nie powinniśmy porównywać cen samych materiałów. Pod uwagę należy brać wyłącznie koszt powstania całej, już ocieplonej i wykończonej przegrody.

ÆÆCiepło w liczbach Ze  względu na  to, że w  przypadku ścian dwuwarstwowych mur jest zawsze chroniony przez warstwę izolacji, wybór materiałów do  wznoszenia takich przegród nie stawia zbyt wielu ograniczeń. Warstwa konstrukcyjna ma zazwyczaj grubość od 24 do 30 cm, zaś grubość ocieplenia utrzymuje się w  granicach 15–20  cm. Jeśli do  wybranego materiału dopasujemy odpowiednią warstwę ocieplenia, uzyskamy wymagany przez prawo współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych. Parametr ten decyduje o tym, czy w przyszłym domu będzie po prostu ciepło. Ściślej rzecz ujmując, współczynnik ten informuje nas o  tym, ile ciepła stracimy przez przegrodę zewnętrzną. Oczywiście, im niższa jest jego wartość, tym lepiej dla naszego komfortu cieplnego. Z kolei na wartość wspomnianego parametru wpływ ma jeszcze jeden współczynnik charakteryzujący materiały izolacyjne i  budowlane. To  współczynnik przewodzenia ciepła λ, który opisuje zdolność określonego materiału budowlanego do przewodzenia ciepła. I znów – im niższa wartość tego parametru, tym lepszym izolatorem będzie wybrany materiał.

Zwróć uwagę! W przypadku ścian dwuwarstwowych wszelkie uszkodzenia mechaniczne można przykryć lub uzupełnić pod warstwą izolacji. Ponadto przegrody wykonane w tej technologii dobrze izolują termicznie, a ich postawienie jest tańsze w porównaniu do konstrukcji trójwarstwowych. Fundamenty z kolei mogą być węższe niż pod ścianą jednowarstwową, co również obniża koszty inwestycji. FOT. WIENERBERGER

ściana dwuwarstwowa Æ  technologie

19


ººFirma ZCB Owczary ma w swojej ofercie kilka ciepłych systemów do budowy przegród w technologii dwuwarstwowej. Jedną z propozycji jest system TERMOton P+W 25 DIAMENT, który z dwudziestocentymetrową warstwą ocieplenia osiąga współczynnik przenikalności cieplnej muru wynoszący 0,126 W/m²K. FOT. ZCB OWCZARY

ÆÆZe szczelinami Do  rozwiązania pozostaje zatem dylemat, który materiał wybrać. W  zasadzie nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń, gdyż w  osiągnięciu pożądanych parametrów cieplnych pomoże nam warstwa izolacyjna. Warto jednak mieć na  uwadze, że cieplejszy materiał również poprawi izolacyjność zbudowanej z niego przegrody, a co za tym idzie konieczna będzie cieńsza warstwa izolacji. Materiał na  mur powinien przede wszystkim zapewnić konstrukcji odpowiednią nośność i  stabilność. Z  powodzeniem można go wznosić na przykład z ceramiki. Tradycyjne cegły zostały jednak wyparte przez pustaki ceramiczne, zwane poryzowanymi. Ceramika poryzowana, określana też ciepłą, od tradycyjnej ceramiki różni się tym, że do użytej do jej produkcji gliny dodawany jest pył drzewny lub trociny, które spalając się w piecach tworzą w glinie mikropory. Powstające w  ten sposób pustaki mają system wypełnionych powietrzem drążeń i porów, które zapewniają im jeszcze lepszą izolacyjność cieplną i  akustyczną.

20

Chociaż są nieco bardziej kruche i nasiąkliwe niż tradycyjne cegły, spełniają najwyższe wymagania cieplne i  doskonale stabilizują temperaturę w  pomieszczeniach, co  oznacza, że wybudowane z nich ściany kumulują ciepło zimą, a oddają je latem zapewniając tym samym orzeźwiający chłód. Ponadto ściany z pustaków poryzowanych są trwałe, mrozoodporne, odporne na  ogień i  całkowicie ekologiczne.

ÆÆDla wygody Dzięki specjalnym pustakom do łączenia na  pióro i  wpust, które nie wymagają stosowania zaprawy w  spoinach pionowych, znacznie przyspieszymy proces murowania. Pomocne są również produkty dodatkowe, takie jak pustaki narożnikowe, połówkowe, czy pustaki uzupełniające, przeznaczone do  minimalizacji strat ciepła w  miejscach połączeń muru i  stolarki otworowej. Jeśli wybraliśmy ceramikę poryzowaną jako materiał budowlany, do  łączenia poszczególnych elementów powinniśmy używać tradycyjnej zaprawy cementowo‑wapien-

technologie Æ  ściana dwuwarstwowa

nej albo ciepłochronnej zaprawy klejowej. Trzeba przy tym pamiętać, że cienkowarstwowe zaprawy klejowe stosujemy wyłącznie do murowania pustaków fabrycznie szlifowanych.

ÆÆDomy z betonu Doskonałe parametry cieplne i wytrzymałościowe dla muru ściany dwuwarstwowej zapewni też beton komórkowy, którego cechą charakterystyczną jest porowata struktura. Właściwość ta  przekłada się na  niewielki ciężar i dobrą izolacyjność cieplną produktu. Tylko 20–40% objętości tego materiału stanowi ciało stałe, zaś pozostała część to powietrze, wypełniające jego pory. Taka budowa sprawia, że beton komórkowy charakteryzuje się małą gęstością objętościową i jest dużo lżejszy od innych materiałów budowlanych. Cecha ta ułatwia również transport wyrobów z  betonu komórkowego oraz ich ręczne układanie. Bloczki dostępne są w  kilku odmianach, wśród których najczęściej spotykamy wersje 400, 500, 600 i  700, różniące się współczynnikiem prze-


wodności cieplnej oraz gęstością pozorną. W zależności od  konstrukcji ściany, jaką chcemy zbudować, wykorzystuje się lżejsze lub cięższe odmiany materiału. W przypadku ścian dwuwarstwowych istnieje możliwość zastosowania zarówno bloczków o gęstości 600 kg/m³, jak i lżejszych. Wybór gęstości 400 kg/m³ do ścian z dociepleniem dodatkowo poprawia ich izolacyjność termiczną. Płytki i bloczki z betonu komórkowego w razie potrzeby można swobodnie przycinać. Bez problemu wykonamy w nich też otwory o  różnej wielkości, niezbędne do  poprowadzenia instalacji elektrycznej czy wodno‑kanalizacyjnej.

ÆÆSame korzyści Mieszkańcy budynków wzniesionych z betonu komórkowego z pewnością doceniają też komfort akustyczny, jaki gwarantuje ten materiał. Ma on bowiem większą zdolność tłumienia dźwięków niż inne materiały budowlane o  porównywalnej gęstości. Ponadto produkowany jest z  naturalnych surowców przy wykorzystaniu najnowszych technologii – dlatego jest nieszkodliwy dla zdrowia. Dzięki porowatej strukturze wchłania nadmiar wilgoci wewnątrz budynku i  oddaje ją, gdy powietrze staje się zbyt suche. Wręcz zapobiega zawilgoceniu ścian, rozwojowi groźnych pleśni i grzybów.

Trzeba też zauważyć, że ściany wykonane z betonu komórkowego wykazują dużą bezwładność cieplną. Pomimo małej masy, materiał wolno oddaje ciepło, dzięki czemu skutecznie niweluje nawet największe wahania temperatur na  zewnątrz. Bloczki z  betonu komórkowego o  kategoriach tolerancji wymiarowej TLMA lub TLMB można murować przy użyciu zaprawy klejowej.

ÆÆNaturalnie i zdrowo Kolejnym materiałem wartym rozważenia są pustaki z  keramzytobetonu. Keramzyt jest porowatym, lekkim i wytrzymałym kruszywem ceramicznym, powstałym przez wypalenie gliny, pęczniejącej w  piecach obrotowych w  temperaturze ok.  1200°C. Wykazuje się niepalnością i  odpornością na działanie wody, grzybów i pleśni. Do wybudowania muru ściany dwuwarstwowej stosowane są zazwyczaj elementy o  grubości od  17,5 do  24  cm. Z  kolei grubość warstwy ocieplenia dobieramy w  zależności od  współczynnika przenikania ciepła, jaki chcemy uzyskać. Chociaż keramzyt ma szarą barwę, barwiony jest na bordowo. Do murowania elementów z keramzytobetonu możemy użyć  zaprawy tradycyjnej, ciepłochronnej, a  do modeli szlifowanych również klejowej. Tak jak w  przypadku ceramiki, czy betonu komórkowego w  ofer-

cie producentów znajdziemy elementy do łączenia na pióro‑wpust oraz elementy uzupełniające, na  przykład do  wykonania nadproży. Najcięższym materiałem do  budowy muru będą natomiast silikaty. Choć ze  względu na  swój ciężar mają gorsze właściwości termoizolacyjne, doceniane są za  inne zalety. Te  twarde bloczki wapienno‑piaskowe są bardzo wytrzymałe na ściskanie, pozwalają więc na budowanie przestronnych wnętrz bez konieczności pogrubiania ścian. Ponieważ wytwarzane są wyłącznie z  naturalnych surowców zaliczane są do  jednych z  najzdrowszych materiałów budowlanych. Wykazują się odpornością na  grzyby i  pleśnie, świetnie akumulują ciepło i, co  pozostaje nie bez znaczenia dla naszego zdrowia, są bardzo dobrym izolatorem akustycznym. Mur ściany dwuwarstwowej murujemy z  bloczków silikatowych drążonych, wykorzystując grubości od 18 do 25 cm. Drążenia w poszczególnych elementach pozwalają na  łatwe poprowadzenie potrzebnych przewodów instalacyjnych.

ÆÆŚciana w swetrze Jeśli sprawa materiału na mur ściany dwuwarstwowej wydaje się rozwiązana, trzeba pomyśleć o  jej drugiej części, czyli izolacji. Ciągle najpopularniejszymi materiałami

ººBloczki z betonu komórkowego pozwalają wybudować równe i gładkie przegrody, które wewnątrz wykańcza się tynkami i gładziami grubości ok. 5–10 mm, a na zewnątrz pokrywa tynkami tradycyjnymi mi‑ neralnymi lub cienkowarstwowymi dekoracyjnymi. FOT. TERMALICA

ściana dwuwarstwowa Æ  technologie

21


ººElewacja pokryta eleganckim tynkiem w nowoczesnym kolorze dodaje architekturze wyrazu. FOT. BAUMIT

do ocieplania domów jednorodzinnych są styropian i wełna mineralna. Pierwszy z nich częściej wybierany jest w  przypadku ocieplania metodą tzw. mokrą, nazywaną teraz systemem ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), co  oznacza złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku. Płyty termoizolacyjne przyklejane są do  ścian ze  pomocą zaprawy klejowej z  wykorzystaniem kołków mocujących. Na  płyty nakłada się zabezpieczenie w postaci dwóch warstw zaprawy klejowej zbrojonych siatką z włókna szklanego, podkładu tynkarskiego oraz tynku zewnętrz-

nego. Każda z tych warstw systemu pełni określoną funkcję: płyty termoizolacyjne zapewniają izolacyjność cieplną, zaprawa klejąca z  łącznikami dba o  stabilność konstrukcyjną układu, a  warstwa zbrojąca chroni przed uszkodzeniami i  jest podłożem pod warstwę elewacyjną. Okładzina elewacyjna natomiast pełni funkcję dekoracyjną, a  jednocześnie zabezpiecza wszystkie elementy systemu przed niekorzystnym wpływem pogody. Przy ocieplaniu ścian metodą na  sucho częściej wybierana jest wełna mineralna, gdyż materiał jest wkładany między elementy rusztu przytwier-

ººSilikaty to jeden z najodporniejszych na ściskanie materiałów. Pozwala na projektowanie przestronnych wnętrz bez konieczności pogrubiania ścian. FOT. GRUPA SILIKATY

dzonego do ściany. Wełna jest bardziej elastyczna, dlatego łatwiej się ją w  tym przypadku mocuje. Jeśli ocieplimy ścianę na sucho, najczęściej wykańcza się ją okładziną montowaną na  ruszcie – może być to szalówka, okładzina z blachy czy też płytek kompozytowych. Warto jednak podkreślić, że w obu metodach ocieplania można zastosować i jeden i drugi materiał, a także inne dostępne na  rynku. Pamiętajmy jednak, aby wybierając konkretne rozwiązanie, zadbać również o  profesjonalną ekipę wykonawczą, która ma doświadczenie w mocowaniu wybranego przez nas materiału izolacyjnego.

ÆÆPopularność styropianu Na popularność styropianu wpływ mają takie cechy jak: dość niska cena, lekkość, łatwość w  transporcie, magazynowaniu, obróbce i  montażu. Nie zapominajmy jednak, że wykazuje mniejszą od  wełny mineralnej odporność na  wysokie temperatury. Mniejszą grubość ocieplenia niż w  przypadku styropianu białego pozwalają zastosować płyty z  domieszką grafitu, które osiągają współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) nawet na poziomie 0,031 W/mK. Mają one mniejszą gęstość i  są lżejsze niż tradycyjne płyty styropianowe, ale ich parametry cieplne są o  około 30% lepsze. Stosując 15‑cen-

22

technologie Æ  ściana dwuwarstwowa


dobry zakup Marcin Feliks – doradca techniczny Austrotherm, www.austrotherm.pl Kupno styropianu może wydawać się proste. Tymczasem warto wybierać z głową, aby nie przepłacić i aby wybrać styropian dobrej jakości. Przy zakupie należy więc zapoznać się z danymi na opakowaniu. Przede wszystkim zwrócić uwagę na gęstość materiału, jego spoistość (nie powinien się kruszyć, perełki nie powinny wypadać) oraz współczynnik przewodzenia ciepła lambda. Im jego wartość będzie niższa (bliższa zeru), tym lepiej. Współczynnik ten ma ogromny wpływ na skuteczność termoizolacji. Podstawowe płyty do termoizolacji fasad mają współczynnik na poziomie 0,042 W/mK, a te najlepsze 0,031 W/mK. Ważna jest też geometria płyty. Im płyty będą prostsze, tym montaż łatwiejszy. Unikniemy mozol‑ nego przycinania i szlifowania. Aby termoizolacja spełniła swoje zadanie, ważny jest również sam proces montażu na ścianie. Nasze doświadczenie pokazuje, że po‑ mimo zdecydowanie lepszej wiedzy wykonawców jest jeszcze taka ich część, która swoją pracę wykonuje w oparciu o błędną wiedzę. Na przykład kleją oni płyty jedynie na „plackach”, niby po to by za‑ pewnić dobre oddychanie ściany. Dla takiego działania nie ma uza‑ sadnienia. Jest to rażące naruszenie zaleceń będących podstawą ocieplenia ścian. Taki montaż może doprowadzić do odpadnięcia całego ocieplenia razem z tynkiem, a w najlepszym przypadku skutkuje widocznym spękaniem tynku. Docelowo będzie to prowa‑ dziło do szybkiego zniszczenia całego ocieplenia. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy ponadto bez‑ względnie przestrzegać reżimu aplikacyjnego, a w szczególności zadbać o prawidłowe składowanie materiałów, stosować się do instrukcji montażu wydanych przez producenta, w czasie wykonywania robót i później w trakcie schnięcia, temperatura oto‑ czenia i podłoża nie powinna być niższa niż 5° C i wyższa niż 25° C i co równie ważne podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmos‑ ferycznymi (deszcz, silny wiatr i nasłonecznienie). Zagrożone powierzchnie ocieplenia należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon, pozwalających ustabilizować się procesom zachodzącym w trakcie wykonywania ocieplenia. Jedynie takie podejście wykonawcy to gwarancja trwałości, skuteczności i bez‑ pieczeństwa ocieplenia ścian w ETICS.

REKLAMA

ººGrafitowe płyty styropianowe osiągają nawet o 30% lepsze efekty termoizolacyjne w porównaniu do tradycyjnego styropianu. FOT. AUSTROTHERM


tymetrową warstwę ocieplenia ze styropianu grafitowego, możemy uzyskać taki sam efekt jak przy 20‑centymetrowej grubości styropianu białego. Oprócz tego producenci proponują także styropiany: elastyczny, z nacięciami, wodoodporny o  znacznie zmniejszonej nasiąkliwości czy też ryflowany, którego powierzchnia ma wyfrezowane pionowe rowki. Dzięki nim powietrze swobodnie się przemieszcza, co  zapobiega zawilgoceniu ścian. Ostatnio coraz więcej mówi się też o tzw. styropianie trzeciej generacji. To szary styropian ze specjalną warstwą białego EPS, chroniącą go przed słońcem. Dzięki takiemu rozwiązaniu styropian jest stabilny wymiarowo i  nie generuje dodatkowych kosztów montażowych. Ponadto jest to materiał ciepły, lekki, łatwy w obróbce na placu budowy i bardzo uniwersalny w zastosowaniu – może być wykorzystywany do  izolacji właściwie wszystkich elementów budynku.

ººProces ocieplania ścian wełną mineralną. FOT. ISOVER

ÆÆDwie wełny Kiedy mówimy o wełnie mineralnej, możemy mieć na na myśli dwa odrębne produkty – wełnę skalną lub wełnę szklaną. Oba są doskonałym izolatorem ze  względu na  to, że między włóknami szkła lub bazaltu znajduje się powietrze. Produkty z  wełny mineralnej osiągają współczynnik przewodzenia ciepła λ wynoszący od 0,032–0,045 W/mK. Włóknista struktura materiału ma wpływ na jego cechy użytkowe. Stanowi ona dobrą izolację akustyczną, a  ocieplone wełną ściany, dzięki wysokiej paroprzepuszczalności tego izolatora, bez problemu „oddychają”. Trzeba jednak uważać, żeby nie dopuścić do  zawilgocenia wełny mineralnej, gdyż wtedy bezpowrotnie straci ona właściwości termoizolacyjne. Powstają z  niej płyty i  maty, ale też granulat wełniany. Płyty różnią się gęstością – te  miękkie są oczywiście najcieplejsze, z kolei najtwardsze są najbardziej odporne na ściskanie. Z wełny kamiennej produkuje się również płyty lamelowe, w  których włókna biegną prostopadle do powierzchni płyty. Taki układ włókien sprawia, że materiał jest bardziej elastyczny, nadaje się do  izolowania ścian z  nierównościami lub zaokrąglanych. Z  kolei maty z  wełny szklanej kupimy ciasno zwinięte w  rolkę o  różnej szerokości i  grubości. Po  otworzeniu opakowania, wełna zwiększy swoją objętość i  powróci do  pierwotnego rozmiaru (maty z wełny kamiennej nie są już tak sprężyste). Wełna mineralna w matach osiąga niższy współczynnik przewodzenia

24ºº Montaż styropianu grafitowego.

technologie Æ  ściana dwuwarstwowa

FOT. AUSTROTHERMººStaranne wykonanie warstwy izolacyjnej pozwala wyeliminować ryzyko powstania most‑ ków termicznych. FOT. KNAUF INSULATION


zalety wełny Ewa Kosmala, Technical Manager Knauf Insulation, www.knaufinsulation.pl Izolacja ścian dwuwarstwo‑ wych domu to skuteczny sposób na ograniczenie strat energii cieplnej. Warun‑ kiem uzyskania korzyści z takiej inwestycji jest dobór odpowiedniego materiału ociepleniowego i jego prawidłowa instalacja. Dwa najbardziej popularne rozwiązania to styropian i wełna mineralna. Przy wyborze konkretnego wyrobu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę współczynnik przewodzenia ciepła oznaczony symbolem λ (lambda) – im jest on niższy, tym „cieplejszy” jest dany materiał. Dla komfortu i bezpieczeństwa domowników ważne są: wskaźnik reakcji na ogień (najwyższa to klasa A), paroprzepuszczalność oraz izolacyjność akustyczna. Pod względem tych parametrów najlepszym rozwiązaniem jest kamienna wełna mineralna w postaci płyt, którą można wyko‑ rzystywać do ocieplenie ścian zewnętrznych budynków istniejących i modernizowanych. Przykładem takiego produktu jest izolacja OUT‑Therm, charakteryzująca się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła λD=0,035, paroprzepuszczalnością, niepalno‑ ścią (klasa reakcji na ogień A), skutecznym tłu‑ mieniem dźwięków, a także łatwym montażem – nieważne jest bowiem, z której strony płytę montuje się do ściany. Długotrwałą eksploata‑ cję zapewni nam wybór materiałów sprawdzo‑ nych, renomowanych producentów oraz ich prawidłowa instalacja – najlepiej wykonana przez fachową ekipę.

ciepła niż ta dostępna w płytach. Granulat wełniany sprawdza się z kolei w miejscach trudno dostępnych, gdzie zastosowanie mat czy płyt byłoby problematyczne.

ÆÆCoś innego Do interesujących rozwiązań na rynku materiałów izolacyjnych należą również twarde płyty termoizolacyjne PIR, które powstają z ulepszonej wersji poliuretanu w różnej wielkości i grubości. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla tego materiału mieści się w  granicach 0,022–0,028W/(mK). Tak doskonałe parametry pozwalają na stosowanie płyt wszędzie tam, gdzie zależy nam na zmniejszeniu grubości warstwy izolacyjnej. Przeznaczone są one także do izolowania ścian, choć najczęściej stosuje są je do izolacji nakrokwiowej dachu. Poliuretan możemy też kupić w  wersji półpłynnej, do  natryskiwania pod ciśnieniem za  pomocą specjalnego pistoletu. Piana pozwala na  wykonanie jednorodnej izolacji bez łączeń. Ciekawą ofertą są również cienkie metalizowane maty o  warstwowej budowie, które dzięki błyszczącej powierzchni wykorzystują zjawisko odbicia promieniowania cieplnego (do 92%). Produkty te są szczelne, nie przepuszczają pary wodnej i powietrza. Charakteryzują się niewielkim ciężarem oraz doskonałą izolacyjnością termiczną (współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,019 W/mk). Jednym z  najbardziej nowatorskich pomysłów na  materiał ociepleniowy będzie izolacja z  aerożelu. Jest to  bardzo lekka, przezroczysta i  porowata substancja, której ponad 90% masy stanowi powietrze. Do sprzedaży trafia w postaci płyt, mat lub granulatu. Chociaż niedawno stosowany był głównie do budowy statków kosmicznych, to ze względu na rewelacyjny współczynnik przewodzenia ciepła (o  wartości od  0,012 do  0,030 W/mK) podbił też

Jaki tynk na elewację? Tomasz Jarzyna, Product Manager w Baumit Sp. z o.o. www.baumit.com Zwieńczeniem termoizolacji budynku jest wykonanie wyprawy wierzchniej. Najczęściej stosowanym produktem jest tynk strukturalny. Wprowadzenie gotowych rozwiązań (tynków barwionych w masie) pozwoliło na pigmentowanie ich bogatą kolorystyką, jednak wyboru wyprawy wierzchniej nie należy dokonywać wyłącznie na podstawie wzornika kolorów czy faktur. Pamiętajmy, że jej zadanie to nie tylko ozdoba elewacji. Podobnie jak ludzka skóra ma chronić nasze ciało, wyprawa wierzchnia powinna za‑ bezpieczać elewację przed wiatrem, deszczem, promieniami UV, skokami temperatur i uszko‑ dzeniami, a także przed grzybami, glonami i pleśnią. Różne rodzaje tynków mają odmienne właściwości. Kluczem do udanej inwestycji jest wybór tego, który będzie najodpowiedniejszy ze względu na sposób ocieplenia ściany dwu‑ warstwowej, lokalizację budynku, czy wybór materiału termoizolacyjnego. Wełnę mineralną, lub styropian Baumit openTherm, które są paroprzepuszczalne, stosuje się na powierzch‑ niach mających „oddychać”. Często są to świeżo wzniesione mury, w których jest jeszcze wilgoć technologiczna. Jeśli taką konstrukcję zamknie‑ my tynkiem o wysokim oporze dyfuzyjnym, np. akrylowym, może dojść do kondensacji pary wodnej w warstwie termoizolacji. Dlatego na tak ocieplone ściany należy wybierać tynki paroprzepuszczalne – mineralne malowane, silikatowe lub silikonowe i mieszanki dwóch ostatnich. Ocieplając dom zwykłym styropia‑ nem, możemy wybrać dowolny tynk, kierując się jednak innymi właściwościami i oczeki‑ waniami. Kontynuując rozważania dotyczące wpływu usytuowania domu na zużycie elewa‑ cji, warto zaznaczyć, że ważne jest zarówno miejsce, w którym stoi budynek, jak również panujący w okolicy poziom wilgotności powie‑ trza i zanieczyszczenia atmosfery. Blisko lasów, wśród jezior, nad morzem najlepszym wyborem będą tynki najbardziej odporne na korozję biologiczną, np. silikonowe, silikatowe lub silikatowo‑silikonowe. W przypadku wysokiego ryzyka wystąpienia uszkodzeń mechanicznych, warto postawić na najbardziej elastyczne i wytrzymałe tynki akrylowe. Na obszarach, gdzie w powietrzu może unosić się dużo spalin czy innych zanieczyszczeń sprawdzają się tynki silikonowe, jednak najlepszą propozycją – zda‑ jącą egzamin przez najdłuższy czas i w nawet najbardziej wymagających warunkach – są tynki samoczyszczące oparte o nanotechnolo‑ gię i proces fotokatalizy, na przykład takie jak Baumit NanoporTop.

ººWybierając tynk elewacyjny weźmy pod uwagę nie tylko kwestie estetyczne, ale i użytkowe. Zna‑ czenie w tym przypadku ma nawet rodzaj użytego materiału izolacyjnego. FOT. BAUMIT

ściana dwuwarstwowa Æ  technologie

25


ººPustaki ceramiczne to jeden z popularniejszych materiałów do wznoszenia murów ściany dwuwarstwowej. Odpowiednio gruba warstwa ocieplenia pozwoli wybudować ścianę o parametrach wymaganych przez budownictwo pasywne. FOT. ZCB OWCZARY

rynek budowlany. Nic dziwnego! Materiał ten dodatkowo znakomicie tłumi dźwięki, jest też niezwykle wytrzymały na ściskanie.

ÆÆCo na koniec? W przypadku ścian dwuwarstwowych elewacja najczęściej jest wykończona tynkiem. Ma ona za zadanie nie tylko dobrze się prezentować i  harmonijnie wpisać się w  otoczenie domu, ale też chronić jego izolację przed działaniem wszelkich niekorzystnych czynników zewnętrznych. Producenci oferują wiele rodzajów tynków, z których każdy charakteryzuje się innymi właściwościami. Wśród cienkowarstwowych tynków elewacyjnych wyróżniamy tynki: mineralne, akrylowe, silikonowe i  silikatowe, różniące się rodzajem spoiwa. Tynki mineralne przygotowywane są na  bazie cementu i  wapna. W  tynkach akrylowych spoiwem jest żywica syntetyczna, w  silikonowych żywica silikonowa, natomiast silikatowe powstają ze  szkła wodnego. Niezależnie od rodzaju mieszanki, każda z nich powinna charakteryzować się trwałością, dobrą przyczepnością do  podłoża i  odpornością na  działanie czynników atmosferycznych

26

ººElementy dodatkowe, takie jak belki do budowy nadproży ułatwiają proces murowania i eliminują ryzyko powstawania mostków termicznych w miejscach newralgicznych. FOT. WIENERBERGER

technologie Æ  ściana dwuwarstwowa


i zabrudzeń. Na  rynku dostępne są również tynki polikrzemianowe, które są ulepszonymi tynkami silikatowymi. Odznaczają się odpornością na  niekorzystne czynniki atmosferyczne, są też niepodatne na porastanie pleśnią lub grzybami. W naszej strefie klimatycznej warunkiem niezbędnym do  osiągnięcia odpowiedniej trwałości elewacji jest odporność tynku na  korozję biologiczną, którą osiąga się poprzez dodawanie preparatu biologicznie czynnego, uniemożliwiającego rozwój glonów i  grzybów. Pozbawiony ochrony tynk już po  kilkunastu miesiącach może się pokrywać szarozielonym nalotem, w którym rozwijają się mikroorganizmy powodujące niszczenie kolejnych warstw elewacji. Trwałość koloru tynku jest wprost proporcjonalna do jego jasności. Im barwa jest jaśniejsza, tym jest bardziej żywotna, im ciemniejsza i  bardziej intensywna, tym proces utraty koloru jest szybszy. Ciemniejsza elewacja bardziej się nagrzewa i osiąga wyższą temperaturę, co  przyspiesza płowienie koloru i dodatkowo powoduje naprężenia termiczne, które mogą prowadzić do powstawania rys. Efekty strukturalne również mają dość duże znaczenie dla trwałości tynku – im gładsza jest jego powierzchnia, tym gorzej przenosi naprężenia i  łatwiej powstają rysy. Istnieje opinia, że gładka powierzchnia zbiera mniej brudu. Zanieczyszczeń jest być może mniej, ale za to są bardziej widoczne.

ººNakładanie tynku dekoracyjnego. FOT. BAUMIT

ÆÆZ dekoracją Chcącym uzyskać ozdobne ściany, warto zaproponować tynk dekoracyjny. Tynki strukturalne pozwalają za  pomocą wałka, miotełki, gąbki lub kielni przygotować powierzchnie o interesujących fakturach. Efekt baranka powstaje przy użyciu tynku nakrapianego, natomiast powierzchnie zatarte, wygładzone i  wyrównane powstają przy nakładaniu tynków zacieranych. Ziarnisty wypełniacz tynków boniowych tworzy różnorodne faktury, zaś tynki mozaikowe wykonywane są z  zapraw zawierających wypełniacze mineralne z uszlachetnionych granulatów skalnych. Tynki oferowane są zwykle w  bogatej gamie kolorów, jednak aby przedłużyć ich żywotność i  na  dłużej zachować intensywną barwę, warto nałożyć jeszcze warstwę dobranej do  konkretnego rodzaju tynku farby. Jeśli zadbamy o dobry stan systemów odprowadzających wodę i  na  bieżąco będziemy likwidować ewentualne usterki, pozostanie nam tylko cieszyć się z pięknej i estetycznej elewacji. »

28

ººNanoszenie na ścianę tynku struktu‑ ralnego typu baranek. FOT. BAUMIT

technologie Æ  ściana dwuwarstwowa


polecane Z elegancją

Delikatny połysk i aksamitna w dotyku powierzchnia to naj‑ ważniejsze wyróżniki kwadratowych płyt ogrodowych z serii Eleganza marki DASAG. Produkt wykonany ze szlachetnego beto‑ nu terrazzo przyciąga wzrok subtelnym wy‑ kończeniem i imponuje podwójnym systemem impregnacji. To idealna propozycja dla stwo‑ rzenia trwałej, solidnej i odpornej na zary‑ sowania nawierzchni przydomowego tarasu, ścieżki ogrodowej czy patio.

Kravento Alto i Kravento Grande są uniwersalnymi pro‑ duktami do gustownego obramowania brukowanych nawierzchni. Doskonale sprawdzą się podczas tworzenia dekoracyjnych linii, zamykających kręte aleje czy rabaty kwiatowe, jak i przy budowie stopni schodowych. Są one jednym z wielu elementów, składających się na serię Libet Completto, dzięki której uzyskamy na naszej posesji nie‑ zniszczalny przez lata i niepowtarzalny efekt estetyczny. Libet, www.libet.pl

Idealne dopełnienie

DASAG, www.dasag.eu

Przełamywanie schematów

Piękne i trwałe Płytki tarasowe firmy Elkamino to świetna propozycja dla inwestorów, którzy poszukują trwałych rozwiązań utrzymanych w rustykalnym lub naturalistycz‑ nym stylu. Płytki są odporne na warunki atmosferyczne i wszelkiego typu uszkodzenia, ich grubość jest niewielka, a do tego wyglądają jak stara cegła. Od tradycyjnego materiału różnią się także tym, że nie ulegają lasowaniu, a więc ich powierzchnia nie kruszy się i nie pęka.

Kostka Lunis Largo przełamuje schematy w myśle‑ niu o współczesnych nawierzchniach. Zaskakuje nowoczesnym dużym formatem, który świetnie zaprezentuje się w kontekście nowoczesnej architektury. Prezencji dodaje jej ciemny kolor z dodatkiem specjalnego kruszywa, lśniącego w promieniach słońca. Kostka brukowa dostępna jest w dwóch formatach: Lunis – 50x25x8 cm; Lunis Largo – 75x50x10 cm. Semmelrock Stein+Design, www.semmelrock.pl

Elkamino, www.elkaminodom.pl

nawierzchnie Æ  polecane

29


ººWOOD + to nowoczesne okna drewniane o ponadczasowym designie i dynamicznej linii. Ich doskonałą funkcjonalność gwarantuje zaawan‑ sowany proces produkcji, trwałość na lata zaś wykorzystanie przez producenta najwyższej jakości surowca. Fot. Wood Glass Team

Dobre widoki na przyszłość Jakie powinny być idealne okna? Odpowiedź na to pytanie chcą poznać nie tylko inwestorzy, poszukujący optymalnych rozwiązań do swego domu, ale też cała rzesza ekspertów i producentów, którzy od lat nieustannie doskonalą swoją ofertę handlową. 30

stolarka otworowa Æ  okna

S

tarania producentów nie ograniczają się tylko do tego, aby okna z  metką ich fabryki były w  przystępnej cenie. Walor oszczędnościowy – choć cena wciąż ma  znaczenie – ustąpił miejsca takim atrybutom, jak energooszczędność, odporność na odkształcenia, estetyczny wygląd czy skuteczna ochrona przed żywiołami lub włamaniem. Współczesne okna coraz częściej wchodzą również w  skład skomplikowanej struktury domu inteligentnego, reagując na  komendy wydawane przez właściciela domu za  pośrednictwem internetu. Dzięki temu rozwiązaniu mamy do  czynienia z  najwyższej jakości komfortem użytkowania – możemy otworzyć okna chwilę przed naszym powrotem z pracy, aby przewietrzyć dom lub też zamknąć je z powodu zbliżającej się nieoczekiwanie nawałnicy. Trudności nie sprawia nam też korzystanie


ººGama metalicznych powłok Schüco Automotive‑ Finish dedykowanych oknom z PVC‑U poszerzyła się w tym roku o trzy nowe odcienie, które odpowiadają najnowszym trendom w architekturze. Stolarka o ra‑ mach w kolorach jasnej szarości, nasyconego brązu lub lśniącej czerni z pewnością ułatwi realizację śmiałych projektów elewacji. Fot. Schüco

z umieszczonych wysoko w  połaci okien dachowych, którymi możemy swobodnie manewrować.

ÆÆZnaczące proporcje Mimo rosnących możliwości technologicznych dostępne na rynku okna wciąż powstają z trzech podstawowych materiałów, czyli drewna, PVC i aluminium. Pewną alternatywą dla tych propozycji są okna hybrydowe, do  wykonania których używa się drewna i aluminium lub plastiku i aluminium. Zanim jednak zaczniemy analizować wady i  zalety poszczególnych rozwiązań, skupmy się na  stawianych stolarce wymogach formalnych. Zgodnie z  przepisami w pomieszczeniach, które powstały z myślą o stałym pobycie ludzi, powierzchnia okien powinna wynosić przynajmniej 1/8 podłogi, a w pomieszczeniach pomocniczych mogą one wynosić minimum 1/12 powierzchni podłogi. Wnętrza umieszczone na  poddaszu możemy doświetlać za  pomocą okien dachowych, ale też przez lukarny. Wybierając to drugie rozwiązanie, można stosować kryteria takie, jak przy oknach standardowych tj. powierzchnia okien powinna stanowić 1/6–1/8 powierzchni podłogi, a  otwór

okienny powinien mieć wysokość 120 lub 150 cm i znajdować się 85 – 90 cm nad podłogą. Dobrze byłoby także, aby szerokość lukarny była większa niż połowa szerokości pomieszczenia. Pozwoli to lepiej doświetlić poddasze, optycznie powiększy przestrzeń i  umożliwi swobodne podejście do  okna. Z racji tego, że okna dachowe są zamontowane pod określonym kątem, wpada przez nie więcej światła, niż w  oknach w  pionie, a  to  oznacza, że ich powierzchnia może

stanowić 1/8 do 1/10 powierzchni podłogi pomieszczenia. Dolna krawędź okna połaciowego powinna znajdować się na  wysokości 90-110 cm nad podłogą, górna zaś 185–205 cm nad podłogą. Warto też pamiętać o tym, że im mniejszy jest kąt nachylenia dachu, tym wyższe powinno być okno dachowe. Osoby, które preferują bardzo jasne wnętrza, mogą skorzystać z opcji montażu dwóch okien – obok siebie lub jednego nad drugim.

ººNowością w tegorocznej ofercie firmy Drutex jest okno PVC Iglo Light. Wyróżnia się ono nowoczesnym designem, dużą powierzchnią szklenia oraz świetnymi parametrami w zakresie energooszczędności, wodoszczelności, odporności na wiatr i przepuszczalności powietrza. Fot. Drutex

okna Æ  stolarka otworowa

31


ººGENEO - okno stworzone z najnowocześniejszych profili RAU-FIPRO® opartych na włóknach szklanych, wykorzystywanych w branży lotniczej i samochodowej, dostępne w ofercie MAX+ EUROCOLOR. Fot. Eurocolor

ÆÆWspółczynnik

– prawdę Ci powie Najczęstszy wybór, jakiego dokonują inwestorzy, to wybór między oknami plastikowymi, a drewnianymi. Nie jest to jednak decyzja odnosząca się do  jakości produktów. Bez względu bowiem na  to, z  jakiego materiału są one wykonane, charakteryzują się bardzo podobnymi parametrami. Odróżnia je  estetyka, tradycja i  cena zakupu. Jedną z  ważniejszych cech, na  jakie powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupu okien, są jednak ich właściwości termoizolacyjne. Umieszczone w  przegrodach zewnętrznych okna są przecież nie tylko źródłem światła, ale też mogą być skuteczną barierą chroniącą wnętrze domu przed utratą ciepła, a nawet „pozyskiwać” ciepło ze słońca. O tych właściwościach najlepiej poinformują nas współczynniki, opisujące poszczególne typy produktów. Kluczowym jest współ-

32

stolarka otworowa Æ  okna

ººOkna MS więcej niż OKNA z potrójną szybą SUPERtermo 0,5 W/m²K z najnowszej generacji powłoką termiczną Clima‑ Guard Premium2 to produkty do zadań specjalnych. Dzięki powłoce do wnętrza przedostaje się więcej światła Lt=75%, co odczujemy szczególnie zimą. Fot. MS więcej niż Okna


Chcesz zbudować dom? Zacznij od dobrego projektu!

Aria II

Mariola

Pompejusz

Atreusz

Dakota

Benedykt

Amaltea Nowa

Oliwia

Maksymilian

www.dobredomy.pl tel. 71 352 04 40


ººJednoramowe okna Capital 92 produkowane są ze spe‑ cjalnie wyselekcjonowanego i wysuszonego drewna o wilgotności 12–14%. Ich zewnętrzną stronę ramy chroni aluminiowa nakładka. Fot. Stolbud Włoszczowa

ººDbając o najwyższą jakość, w oknach EC 90 EI 30 zasto‑ sowano nowoczesne szyby dźwiękochłonne i termoizola‑ cyjne. Fot. Pol‑Skone Drzwi i Okna

ººOto system profili okiennych Pasivtherm o gł. zabudowy 86 mm. Profile 7‑komorowe o klasycznym kształcie oraz pakiety szybowe o współczynniku Ug 0,5W/ m2K pozwalają konstruować okna, spełniające wymogi budownictwa pasywnego. Fot. Sonarol

czynnik przenikania ciepła Uw, wyrażany w jednostkach W/(m²K), którego wysokość określa, ile energii tracimy z  domu przez okno zamontowane w  ścianie. Na  jego wartość składają się takie cechy produktu, jak konstrukcja profilu, właściwości termochronne pakietu szybowego czy montaż ciepłych ramek dystansowych. Im niższa jest jego wartość, tym większą ochronę termiczną oferuje okno. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Uw nie może być wyższe, niż 1,3 W/(m²K), a dla okien pasywnych – 0,8 W/(m²K). Dla okien dachowych maksymalna wartość Uw to  1,5 W/(m²K). Podawane wartości współczynnika Uw odnoszą się do  całego okna, a  nie do  poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych. Innym ważnym dla energooszczędności parametrem jest współczynnik przepuszczalności

promieniowania słonecznego g, który informuje o tym, ile energii słonecznej możemy uzyskać dzięki szybom okiennym. Obecne wymogi formalne mówią, że wartość g nie może przekroczyć 0,35 W/(m²K), gdyż tylko taka wartość gwarantuje równowagę między nagrzewaniem wnętrz zimą i przegrzewaniem w miesiącach słonecznych. Osoby zamierzające budować dom w  miejscach o  dużym natężeniu ruchu powinny też zwrócić uwagę na wyrażany w decybelach współczynnik izolacyjności akustycznej Rw. Im wyższa jest jego wartość, tym lepsza jest ochrona domu przed hałasem. Standardowo Rw powinno wynosić 30 dB, ale na rynku są także okna o Rw = 45 dB.

stuje się drewno sosny. Decyduje o tym łatwość pozyskania surowca, ale też jego cechy, takie jak trwałość, sprężystość, gęstość i  łatwość obróbki. Duża zawartość żywicy sprawia, że sosna jest też odporna na szkodliwe działanie wilgoci, a  jej jasna barwa bardzo dobrze prezentuje się wykończona lakierami kryjącymi i  lazurowymi. Z  rodzimych gatunków do  wyrobu okien stosuje się także jodłę, świerk czy dąb, popularne egzotyczne drewna to meranti, cedr i merbau. Standardowy, dostępny na rynku profil, który spełnia podstawowe wymogi trwałości i  energooszczędności, wynosi 68  mm. Jednak inwestorom poszukującym bardziej pewnych rozwiązań, producenci oferują też profile o szerokości 78, 90, a nawet 100 mm.

ººStruktura okna dachowego VSC 2 E3 jest równomierna, pozbawiona sęków i sinizn. W parze z jego estetyką idzie też solidna konstrukcja oparta na klejonym drewnie sosnowym. Fot. Okpol

34

stolarka otworowa Æ  okna

ÆÆDynamiczny surowiec Uzbrojeni w wiedzę o  współczynnikach i cechach produktów, jakie się za nimi kryją, możemy spokojnie pochylić się nad pozostałymi atrybutami okien, w  tym nad ich ceną. Wyższa będzie ona z  pewnością w  przypadku produktów z  drewna, a  wiąże się to  z  kosztem pozyskiwania, ale też specjalistycznej obróbki technologicznej surowca. Ze względu na to, że drewno jest materiałem higroskopijnym, ulega ciągłym zmianom objętości, co  z  kolei nie służy trwałości stolarki. Aby nieco zniwelować niekorzystny wpływ tej dynamiki, surowiec przeznaczony na profile okienne poddawany jest gruntownej impregnacji. Ponadto drewno jest też klejone z trzech – czterech warstw oraz suszone do momentu, aż jego wilgotność wyniesie od  11 do  13  proc. Na koniec powierzchnię profili pokrywa się bezbarwnymi lub kolorowymi lakierami. Do  produkcji okien najczęściej wykorzy-

ººOvlo Classic – 6‑komorowy profil o szerokości zabu‑ dowy 80 mm zapewnia doskonałe parametry cieplne. Oprócz tego profil charakteryzuje podwyższona sztyw‑ ność, co gwarantuje większą swobodę w projektowaniu konstrukcji okien. Fot. Dobroplast


ººOkno RotoComfort i8 jest pierwszym w pełni automatycznym oknem uchylno‑wysokoosiowym, którym z łatwością będziemy stero‑ wać za pomocą pilota, przełącznika lub domowej sieci WLAN.Dostępne jest w pakiecie dwu– lub trzyszybo‑ wym. Fot. Roto

Jedną z kwestii, które przekonują inwestorów do zakupu okien z drewna, jest ich naturalny charakter. Do  wnętrz wnoszą one przyjemny klimat, odwołują się do  wielowiekowej tradycji, a ponadto są ekologiczne. Produkty z  fabryk o  wysokiej renomie opatrzone są specjalnym certyfikatem FSC. Potwierdza on, że surowiec zastosowany do  wyrobu profili został pozyskany z  natury w  zrównoważony sposób, czyli bez uszczerbku dla środowiska.

ÆÆPVC z głową Okna plastikowe szturmem zdobyły polski rynek stolarki, przekonując inwestorów przystępną ceną i  dobrą jakością. Aby wybrać je  z  głową, trzeba zwrócić uwagę na  to, jaka jest klasa profilu okna, jaka jest ilość komór oraz jaki zastosowano rodzaj przeszklenia. Za  najcieplejsze uznaje się pakiety trzyszybowe, w których przestrzeń między poszczególnymi taflami wypełniona jest gazem szlachetnym. Zazwyczaj są one wykorzystywane w oknach pasywnych i energooszczędnych, standardowo stosuje się głęboko osadzone w ramie pakiety dwuszybowe, na styku z profilem wykończone uszczelką. Istotne jest, aby między szybami znajdowała się tzw. ciepła ramka dystansowa ze stali szlachetnej, której obecność znacząco obniża współczynnik Uw. Największą sztywność i  trwałość uzyskamy kupując

Jak wybrać okna dachowe? Janusz Komurkiewicz, dyrektor marketingu FAKRO Na rynku dostępnych jest wiele różnych okien dachowych. Różnią się one nie tylko parametrami, ale przede wszystkim konstrukcją i wyposażeniem, co decyduje o komfortowym użytkowaniu pomieszczeń na poddaszu. Okna drewniane czy aluminiowo – tworzywowe? W zależności od rodzaju pomieszczenia, w którym będzie zamontowane okno, musimy dobrać odpowiedni jego rodzaj. Drewniane okna montowane są w większości pomieszczeń na poddaszu (sypialnie, pokoje dla dzieci czy korytarze, klatki schodowe). W miejscach, w których panuje pod‑ wyższony poziom wilgoci (kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie), stosowane są specjalne, odporne na wilgoć okna aluminiowo‑tworzywowe. Jaki sposób nawiewu w oknach? Prawidłowo działająca wentylacja w pomieszczeniu na poddaszu gwarantuje zdrowy mikroklimat. W niektórych oknach znajdziemy automatyczny nawiewnik, który samoistnie dozuje ilość napły‑ wającego powietrza. Dba o optymalną ilość świeżego powietrza na poddaszu, nie „wyziębiając” wnętrza, przez co oszczędzamy energię cieplną i płacimy mniejsze rachunki za ogrzewanie. Dlaczego okna dachowe muszą być bezpieczne? Okna dachowe montowane są w połaci dachu, ponad głowami domowników. Z tego względu muszą spełniać wysokie wymogi jakości i bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na specjalne systemy wzmacniające konstrukcję okien oraz wieczystą gwarancję odporności szyb hartowanych na gradobicie. Jaką wybrać konstrukcję? Musimy zdecydować, czy okno będzie służyło tylko do doświetlenia i przewietrzania, czy również ma umożliwiać swobodny dostęp do okna lub nawet umożliwiać wyjście na dach. Z podstawo‑ wych konstrukcji możemy wybrać: ÂÂpopularne okna obrotowe z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna, co umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej, ÂÂokna o podwyższonej osi obrotu otwierane są również obrotowo, lecz oś obrotu umieszczona jest powyżej połowy wysokości okna, ÂÂokna uchylno‑obrotowe to funkcjonalna konstrukcja o wysokiej użyteczności i łatwej obsłudze. ÂÂokna wyłazowe, w których skrzydło otwierane jest na bok o 90°. Okno wyłazowe umożliwia łatwe i bezpieczne wyjście na dach. Okna dachowe, chociaż służą do tego samego, różnią w kilku kwestiach. Niektóre okna w stan‑ dardzie posiadają ważne rozwiązania, a w innych musimy za to dopłacić. Podczas zakupu warto przemyśleć różne aspekty, aby mieszkać na poddaszu bezpiecznie i komfortowo.

okna Æ  stolarka otworowa

35


ººOkno uchylno‑obrotowe preSelect posiada dwie oddzielone od siebie funkcje otwierania skrzydła: uchylną oraz obrotową, co zapewnia stabilność oraz zwięk‑ sza bezpieczeństwo użytkowania. Fot. Fakro

okna zbudowane z profili klasy A. Choć ich koszt jest dość duży, to w zamian zyskujemy większą odporność na uszkodzenia i niekorzystne czynniki atmosferyczne. W obiegowej opinii funkcjonuje bowiem przekonanie, że im niższa jest klasa profilu, tym bardziej jest on podatny na odkształcenia i pękanie naroży. Pozostałe dostępne na  rynku klasy to klasa B i klasa C. Kolejnym kryterium, branym pod uwagę przy charakterystyce okien, jest ilość komór, z jakich zbudowany jest profil. Może być ich pięć, ale w oknach energooszczędnych wykorzystuje się profile siedmio-, a nawet ośmiokomorowe.

aluminiowa rama, a przestrzeń między nimi wypełnia dodatkowa termoizolacja. Okna aluminiowe to  propozycja dla inwestorów poszukujących niestandardowych rozwiązań. Sprawdzają się zarówno w wersji maksimum, czyli przeszkleń pełniących funkcję ścian, jak i  minimum, gdy potrzebujemy skrzydeł na przykład bardzo wąskich.

ÆÆSpójrz w niebo Rozważając kwestie związane z  zakupem stolarki okiennej, nie sposób pominąć tematu okien dachowych. Są one najpopularniejszym sposobem doświetlenia po-

mieszczeń umieszczonych na poddaszu. Idealnie sprawdzają się zwłaszcza tam, gdzie tradycyjna stolarka nie jest w  stanie zapewnić wystarczającej ilości światła słonecznego z powodu np. dużego zacienienia. Okna dachowe montuje się w  połaci dachu, co  oprócz optymalnej ilości światła gwarantuje też intymność i  swobodę, zwłaszcza w  takich pomieszczeniach, jak sypialnia lub łazienka. Do  tych ostatnich jednak – ze względu na wysoką wilgotność pomieszczenia – warto zakupić produkty specjalnie przystosowane do  ekstremalnych warunków. »

ÆÆInnowacje dla indywidualistów Pewną alternatywą dla okien drewnianych i plastikowych są tzw. okna hybrydowe, które łączą plastik z  aluminium lub drewno z  aluminium oraz okna aluminiowe, szczególnie chętnie wykorzystywane w  nowoczesnej architekturze. W  przypadku okien hybrydowych kupujący zyskują produkty łączące w  sobie najlepsze cechy dwóch rodzajów materiału. Mogą zatem cieszyć się pięknem drewnianego profilu wewnątrz domu, ale też nie muszą się martwić o to, że ich drewniane okno narażone jest na  szkodliwe czynniki atmosferyczne z  zewnątrz, gdyż chroni je  aluminiowa nakładka. Oprócz okien z  nakładką, na  rynku obecne są też okna zbudowane z  dwóch profili – na  drewniany rdzeń nałożona jest

36

stolarka otworowa Æ  okna

ººOkno przeciwpożarowe EC 90 EI 30 powstało z drewna sosnowego klejonego warstwowo. Jest ono produktem bardzo wysokiej jakości, a jego naturalny materiał bardzo dobrze komponuje się z różnymi stylami wnętrz i budynków, przez co daje ogromne możliwości aranżacyjne. Odpowiednia obróbka i przygotowanie surowca gwarantują wysokie parame‑ try izolacyjne, ale też łatwość konserwacji czy odnawiania. Fot. Pol‑Skone Drzwi i Okna


Blaszana zbroja

czy słomiany kapelusz?

ººOryginalny wzór i połysk nowej blachodachówki Germania Simetric z oferty Blachotrapez sprawia, że produkt ten jest bardzo podobny do dachówki ceramicznej. FOT. BLACHOTRAPEZ

Jakie pokrycie dachowe wybrać? Ekskluzywny łupek kamienny, elegancką ceramikę czy wytrzymałe dachówki cementowe? Może raczej zdecydować się na praktyczny bitum, albo lekką blachodachówkę? Szeroki wybór materiałów wcale nie ułatwia tego zadania. Tym bardziej że pokrycie dachowe trzeba dopasować również do kształtu przyszłego dachu, kąta nachylenia połaci i wytrzymałości więźby dachowej. 38

konstrukcje Æ  pokrycia dachowe

Z

e względu na szereg zalet, takich jak lekkość, trwałość i stosunkowo niska cena właściciele domów jednorodzinnych doceniają nowoczesne pokrycia blaszane. Najczęściej są to blachy płaskie – sprzedawane w  zwojach lub arkuszach – albo blachy profilowane dostępne w formie trapezowej, falistej lub blachodachówek, przypominających tradycyjne dachówki. Najpopularniejsze z blaszanych pokryć, czyli blachodachówki kupimy w postaci arkuszy lub paneli. Dzięki temu że występują w  wielu kolorach, można je  swobodne zharmonizować z  kolorystyką dachu, kolorem elewacji, stolarką i  estetyką otoczenia. Ponadto zabezpieczane są powłokami zwiększającymi ich odporność na korozję i uszkodzenia, a kilka warstw lakieru, którym są pokryte, stanowi nieprzepuszczalną barierę dla wilgoci. W  ofercie producentów znajdziemy również blachy z posypką mineralną lub granulatem ceramicznym, które dobrze tłumią odgłosy deszczu i są bardzo trwałe. Dużą zaletą blachodachówek jest fakt, że ze względu na niewielki ciężar nie wymagają dużych przekrojów krokwi i gęstych rozstawów.


Blacha Ælekki materiał (m² waży około 3 kg) Ænadaje się również do dachów o niskim spadku Ænie wymaga konserwacji Æprzystępna cenowo

ººDach pokryty blachą tytan‑cynk to nie tylko nowoczesny, dizajnerski wygląd, ale też skuteczna ochorna budynku przed niekorzystnymi czynnikami pogodowymi. Na zdjęciu realizacja firmy Rheinzink. FOT. RHEINZINK

ÆÆBez zmartwień Blacha płaska z kolei wymaga sztywnego poszycia na  konstrukcji dachowej, które najczęściej wykonywane jest z  płyt OSB, a  następnie izolowane za  pomocą folii. Na  rynku dostępne są również elementy systemowe z  gotowymi rąbkami stojącymi, przygotowanymi do  łączenia na  zatrzask. Funkcjonalnym rozwiązaniem są arkusze cynkowo‑tytanowe z  materiałem izolacyjnym, dzięki którym można jednocześnie pokryć i  ocieplić połacie dachowe, co  eliminuje powstawanie mostków termicznych. W przypadku pokryć blaszanych nie musimy martwić się o  kosztowną impregnację czy czyszczenie. Gładka powierzchnia blachy powoduje, że wszelkie zanieczyszczenia są spłukiwane przez opady, a śnieg zsuwa się z niej samoistnie.

Co jakiś czas wystarczy tylko usunąć gałęzie i liście zalegające w koszach albo na załamaniach połaci. Uporczywych zanieczyszczeń można pozbyć się przy pomocy miękkiej szczotki lub myjki ciśnieniowej z  użyciem detergentu przeznaczonego do tego typu powierzchni.

ÆÆGwarancja od starożytnych Bardzo popularnym widokiem w  polskim krajobrazie są również dachówki ceramiczne. Za  tym materiałem stoi wyjątkowo długa tradycja budowlana. Od czasów Starożytnego Rzymu zyskał on wyjątkową pozycję w architekturze i używany jest zarówno do  pokrywania budynków zabytkowych, jak i współczesnych, utrzymanych w  nowoczesnej, jak i  tradycyjnej stylistyce. Nie od  dziś więc wiadomo, że cerami-

ka na dachu to  gwarancja jego trwałości na  długie lata. Do  tego trzeba wymienić szereg innych zalet, takich jak: odporność na ogień, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne, mrozoodporność czy niepalność. Ponadto dachówki ceramiczne są paroprzepuszczalne i  gwarantują doskonałe odprowadzanie wody opadowej i  dobrą wentylację. Należy też docenić ich naturalny charakter. Nie zawierają metali czy barwników chemicznych, a  tym samym zapewniają zdrowy mikroklimat w  budynkach. Dzięki temu że nie są nasiąkliwe, mamy pewność, że dach nie będzie przeciekał. Co  więcej, dachówki ceramiczne nie wymagają szczególnych zabiegów konserwacyjnych, gdyż nie grozi im porastanie mchem lub innymi roślinami. Dostępne są w  wielu kształtach oraz bogatej gamie kolorystycznej, a  jako małoformatowy materiał dają ogromne możliwości kształtowania dachu, wykończenia wieżyczek i innych elementów ozdobnych. Pokrycia ceramiczne powinny być montowane na sucho, przy użyciu gwoździ, drutu lub klamer. Nie zapominajmy, że oprócz

ººW ofercie firmy Braas można znaleźć szeroki wachlarz kolorów dachówek ceramicznych. Oprócz klasycznych odcieni, takich jak ceglany czy miedziany, można wybrać bardziej niestan‑ dardowe barwy: bukową, sosnową, łupkową, tekową czy czarny kryształ. FOT. BRAAS

pokrycia dachowe Æ konstrukcje

39


Dachówka ceramiczna Æze względu na duży ciężar wymaga przygotowania wytrzymałej konstrukcji dachowej Æjest bardzo trwała (około 100 lat), odporna na ogień, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne, mrozoodporna i niepalna, paroprzepuszczalna, nienasiąkliwa Æw przypadku ewentualnych uszkodzeń, bez problemu wymienimy pojedyncze elementy Æjako małoformatowy materiał stwarza możliwość swobodnego kształtowania dachu Ægwarantuje bezproblemowe odprowadzanie wody opadowej

płytek podstawowych, w ofercie producentów znajdziemy dachówki lewe, prawe, połówkowe, kątowe, mansardowe, a  także inne praktyczne i  dekoracyjne elementy. Pozwalają one na  realizację nawet najbardziej śmiałych wizji projektowych oraz

estetyczne wykończenie trudnych miejsc, np. przejść wentylacyjnych, kominowych czy okien dachowych.

Ciężar pokrycia a bezpieczeństwo

ÆÆCeramiczne kompozycje

Dachówki ceramiczne należą do pokryć ciężkich (waga m2 przekracza zwykle 40 kg) w porównaniu do innych materiałów pokryciowych. Ze względu na spory ciężar dobrze przylegają do kon‑ strukcji dachu. Wyróżniają się także formą – dach układa się z poszczególnych mniejszych elementów. W czasie silnych wiatrów siły ssące działające na dach, muszą najpierw pokonać ciężar dachówki zanim zaczną ją „podnosić”. Z kolei mały format pokryć dachowych skutkuje tym, że siła ssąca rozkładająca się na pojedyn‑ cze dachówki może te pojedyncze dachówki unieść niezależnie od innych. W ten sposób działają one jak zawór bezpieczeństwa, dzięki któremu cały dach nie zostanie podniesiony, ale jedynie kilka czy kilkanaście dachówek na połaci. Wymiana lub uzupełnienie ich prze‑ biega szybciej, jest także znacznie łatwiejsza. Przekłada się to także na bezpieczeństwo. Niewielkie elementy dachu stanowią mniejsze zagrożenie dla ludzi w przypadku porywistych wiatrów, burz i huraganów niż wielkoforma‑ towe pokrycia zerwane z domów. Duża masa to także lepsza izolacja akustyczna. Dachówki trudno wprawić w drgania, dzięki czemu stanowią bardzo dobrą ochronę przed hałasem z zewnątrz.

Ceramika może być stosowana właściwie na wszystkie rodzaje dachów. Ale warunkiem jest przestrzeganie wskazanego przez producenta kąta nachylenia połaci oraz dobranie odpowiedniego rodzaju dachówki do projektu. Dachówki o małych formatach sprawdzą się przy wykończeniu tak skomplikowanych elementów konstrukcyjnych jak wole oka, natomiast w  przypadku dachów jednospadowych odpowiednie będą modele pulpitowe. Atrakcyjny wizualnie materiał pokryciowy nada reprezentacyjny charakter każdemu budynkowi, szczególnie jeśli mamy do czynienia z tak szerokim wachlarzem dostępnych kolorów i wzorów. W  ofercie producentów dostępne są naturalne stonowane barwy, ale też bardziej awangardowe kolory. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że z upływem lat dachówki nie łuszczą się i nie tracą barw. Warto wziąć pod uwagę, że najbardziej odporne na porastanie mchem i  wnikanie brudu są dachówki o wykończeniu glazurowanym.

ººEksperci firmy Röben podkreślają, że trwałość dachówek o naturalnej, glazurowanej i angobowanej powierzchni jest dokładnie taka sama. Różnica polega na odporności na zabrudzenia i porastanie mchem czy glonami. Dachówki szkliwione (glazurowane) o zminimalizowanej porowatości, są najbardziej odporne na to zjawisko. FOT. RÖBEN POLSKA

40

konstrukcje Æ  pokrycia dachowe

Krzysztof Omilian, ekspert firmy Röben


ÆÆCementowe kuzynki Tańszą alternatywą dla ceramicznych pokryć dachowych są, do złudzenia podobne, dachówki cementowe. Do  ich wyrobu stosuje się wyselekcjonowany piasek kwarcowy. Zakładkowe esówki, marsylki czy płaskie karpiówki barwione są za  pomocą pigmentów nierozpuszczalnych w  wodzie i  odpornych na  działanie promieni słonecznych. Powłoki akrylowe zapewniają im wyższą mrozoodporność, zabezpieczają przed mchem i  powstawaniem wykwitów wapiennych. Zapewniają też jednolity kolor, a  jednocześnie zmniejszają podatność na  zabrudzenia. Dachówki cementowe przekonują inwestorów tymi samymi zaletami, co ich ceramiczne odpowiedniki – są trwałe, szczelne, odporne na  niekorzystne

warunki pogodowe i nienasiąkliwe. Nadają się do dachów o kącie nachylenia około 22–60°, a  ich masa utrzymuje się w  granicach 42–45 kg/m². Bogate wzornictwo i wybór kształtów sprawiają, że są materiałem uniwersalnym i  bardzo popularnym wśród kupujących. Dostępne w  wersjach: matowej, półmatowej lub błyszczącej. W  celu przedłużenia żywotności dachówek cementowych można zdecydować się na zabieg impregnacji i  malowania. Pierwszy z  nich można wykonać gdy powierzchnia dachówek nie jest uszkodzona. Natryskowe nałożenie środka impregnującego pomoże zabezpieczyć dach przed następnymi zabrudzeniami i  powstawaniem nalotu. Zmniejsza też nasiąkliwość dachówek, powodując tym samym, że stają się też bar-

Dachówka cementowa Æw ymagany kąt nachylenia połaci: około 22–60° Æmasa: 42–45 kg/m² Ætrwała, szczelna, odporna na niekorzystne warunki pogodowe i nienasiąkliwa Ætańsza od dachówki ceramicznej

dziej odporne na działanie mrozu. Dachówki cementowe można też odświeżyć za pomocą farby, dzięki której będą wyglądały jak nowe.

ººBetonowa dachówka Celtycka, oferowana jest przez firmę Braas już od 14 lat. To najpopu‑ larniejszy i najczęściej kupowany model od momentu wprowa‑ dzenia jej na rynek. Sekret tej dachówki tkwi w ponadczasowym i harmonijnym kształ‑ cie. FOT. BRAAS

JAK WYBRAĆ DOBREGO DEKARZA? Zanim rozpoczniemy budowę domu, warto przejrzeć informacje na portalach branżowych, gdyż sporo wartościowych treści możemy uzy‑ skać z pierwszej ręki – od tych, którzy budowę mają już za sobą. Istnieje mnóstwo forów, gdzie tego typu dyskusje stanowią porządny materiał do autoedukacji. Dla każdego inwestora jednym z istotniejszych kryteriów jest cena. W przypadku wyboru ekipy dekarskiej należy dwa razy zastanowić się, zanim pozornie niskie koszty skłonią nas do wyboru konkretnego dekarza. Może się bowiem okazać, że niższa cena robocizny będzie wiązać się z brakami w wiedzy i doświadczeniu, co w skrajnych przy‑ padkach skończyć się może zrywaniem dachu i układaniem go od nowa. O kosztach takiego remontu lepiej nie wspominać. Jak więc wybrać ekipę dekarską, która spełni nasze oczekiwania? Przede wszystkim powinniśmy zdać się na de‑ karzy certyfikowanych, których wiedza i facho‑ wość są weryfikowane przez producenta. Prosta wyszukiwarka Certyfikowanych Dekarzy BRAAS znajduje się na stronie: www.superdekarz.pl

ººDachówki betono‑ we, choć nieco tańsze od ceramicznych, wykazują podobne walory wytrzymało‑ ściowe. FOT. BRAAS

pokrycia dachowe Æ konstrukcje

41


ººO trzcinowym dachu swojego domu marzy niejeden inwestor. Pragnienia te pomoże spełnić firma Słowinex, która szczyci się ogromnym doświadczeniem i wieloma realizacjami w Polsce i na świecie. FOT. SŁOWINEX

Łupek kamienny Æmateriał niepalny i długowieczny Æw ymaga wytrzymałej więźby Æsprawdza się w szerokim zakresie spadku połaci (25–90°) i na dachach o skomplikowanych kształtach Æjego wytrzymałość szacuje się nawet na 300 lat

ÆÆLuksus z kamienia Niezwykle luksusowym pokryciem jest łupek kamienny, materiał odporny na  niekorzystne warunki atmosferyczne, niepalny i  o  nieprzeciętnej trwałości, która pozwala cieszyć oczy pokrytym nim dachem nawet kilkaset lat. Ten naturalny materiał może być stosowany nawet na najbardziej skomplikowanych dachach o szerokim zakresie spadku połaci od 25 do 90°. Jeśli zdecydujemy się na  kamienne zwieńczenie budynku, upewnijmy się jednak, że więźba jest wystarczająco wytrzymała. Ze względu na ciężar materiału, którego m² waży nawet 25–40 kg, konieczne jest zastosowanie pełnego deskowania. Warto też poświęcić czas na  znalezienie profesjonalnego i  doświadczonego dekarza, ponieważ ułożenie płytek kamiennych na dachu to bardzo żmudna i wymagająca ogromnej precyzji praca. Dzięki różnorodnym metodom układania kamiennych płytek możemy uzyskać kompozycje pasujące zarówno do  tradycyjnych, stylowych budynków, jak i  domów utrzymanych w  nowoczesnym

stylu. Produkty dostępne są w wielu kształtach i  wymiarach, pozwalających na  tworzenie efektownych kompozycji na  dachach.

ÆÆRybia łuska czy plaster miodu? Najbardziej popularnym typem krycia jest typ staroniemiecki, który idealnie sprawdza się przy skomplikowanych elementach architektonicznych. Niezwykle oryginalny efekt uzyskamy decydując się na tzw. „dzikie krycie”, które charakteryzuje się swobodnym, a  równocześnie niezwykle plastycznym wyglądem. W  przypadku tej metody kamienne elementy nierzadko są indywidualnie formowane tuż przed ułożeniem na  dachu, a  nawet bezpośrednio na nim. To bezsprzecznie najdroższy rodzaj

pokrycia łupkowego, na który decydują się inwestorzy. Miłośnicy idealnego porządku z  pewnością docenią czytelne i  proste struktury pokryć prostokątnych oraz uniwersalnych, tworzonych z delikatnie zaokrąglonych płytek. Wymienione rodzaje krycia idealnie podkreślają nowoczesny charakter domu. Doceniane są również ze  względu na  łatwiejsze utrzymanie dachów w  czystości oraz zwiększenie ich odporności na warunki pogodowe. Kamień oferuje też wiele możliwości tworzenia dekoracyjnych efektów. Służą temu między innymi płytki ośmiokątne lub karpiówkowe, z  których powstanie faktura plastra miodu lub rybiej łuski. Istotnym walorem wizualnym kamiennego dachu jest też jego barwa. Łupki kamienne, w zależności od struktury mineralnej, zachwycą nas głębokimi odcieniami grafitu, purpury, zieleni lub czerni.

ÆÆWiejsko i sielsko

ººTrudno o bardziej ekskluzywny dach niż ten pokryty naturalnym kamieniem. Na zdjęciu realizacja pokrycia z łupka kamiennego, autorstwa mistrzów z firmy Roofer, specjalizującej się w układaniu tego materiału. FOT. ROOFER

42

konstrukcje Æ  pokrycia dachowe

Jest jeszcze cała grupa naturalnych pokryć dachowych, które sprawdzają się szczególnie w sielskim otoczeniu łąk czy lasów. Strzecha, gont drewniany i  wiór osikowy swoją stylistyką nawiązują do uroczej estetyki wiejskich chałup. Strzecharstwo to pracochłonny sposób wykończenia dachu, gdyż wymaga specjalnie pozyskiwanego i  wyselekcjonowanego materiału. Dlatego też kreacja z  trzciny nie należy do  tanich. Jeśli jednak się na  nią zdecydujemy, latem zapewni ochronę przed upałami, zimą zaś (dzięki doskonałym właściwościom termoizolacyjnym) nie pozwoli na  utratę ciepła. Obok strzechy do  najstarszych materiałów pokryciowych zalicza się gont drewniany.


Strzecha Æw ymagany kąt nachylenia połaci: co najmniej 45° Æwarstwa strzechy o grubości ok. 35 cm to naturalny izolator cieplny Æporowata struktura materiału zapewnia dobrą izolację akustyczną Æ1 m² waży od 40 do 70 kg – wymagana jest solidna konstrukcja więźby dachowej

Do wyrobu gontów stosuje się drewno iglaste, głównie sosnę, świerk, jodłę, modrzew i  cedr. Mają one kształt zwężającego się klina, o  szerokości 7–12  cm i  długości 50– 70  cm. Możemy zdecydować się na  gont cięty, wyróżniający się gładką powierzchnią, lub gont łupany, który sprawi, że dach uzyska chropowatą strukturę. Materiał przybijany jest do poszycia z desek warstwowo (2–3 warstwy) w taki sposób, że tylko część klepek narażona jest na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

ÆÆDach warstwowy Zwolennikom podobnej estetyki spodobają się również lekkie płaty strugane z drewna sosnowego, świerkowego i – najczęściej – osikowego (tzw. wiór osikowy). Takie nakrycie dachu to skomplikowana praca, wymagająca precyzji i  cierpliwości. Ułożenie wióra powinno być poprzedzone wykonaniem izolacji, np.  z  papy bitumicznej. Poszczególne elementy o wymiarach 6–8 cm szerokości i  30–60  cm długości, trzeba układać profilowaną częścią w  dół, pod kątem około 70°, w tzw. rybią łuskę i mocować za pomocą długich cienkich gwoździ. Gotowy dach składa się z  pięciu, a  nawet większej ilości elastycznych warstw, a mimo to  jest lekki i  waży ok.  18  kg/m². Wiór osikowy nadaje się do  wszystkich dachów o nachyleniu co najmniej 35°. Ze szczególną uwagą wykładamy miejsca przy kominach i wokół okien połaciowych.

ÆÆJak kameleon Do dachów o  niewielkim spadku połaci świetnie nadają się pokrycia bitumiczne. Do  tej grupy materiałów zaliczymy papy, dachówki, gonty bitumiczne i  faliste płyty

Gont drewniany Æw ymagany kąt nachylenia połaci: od 22° Ælekki, więc nie obciąża więźby dachu Æmoże być też używany na skomplikowanych dachach Æodporny na niekorzystne warunki pogodowe Æposiada bardzo dobre właściwości wyciszające oraz termoizolacyjne

bitumiczne. Na dachy płaskie przeznaczone są papy, natomiast pozostałe z  wymienionych produktów wymagają kąta nachylenia połaci powyżej 12°. Do  najtrwalszych pap należą papy termozgrzewalne, produkowane na osnowie z włókna szklanego lub poliestrowego. Są one odporne na  działanie niekorzystnych czynników pogodowych, a ich trwałość oceniania jest nawet na 30 lat. Zmodyfikowaną odmianą tych produktów są gonty i dachówki bitumiczne. Dostępne są one w formie pasów z nacięciami, które

ººGont drewniany to idealna propozycja dla wielbi‑ cieli stylu dworkowego. Fachowcy z firmy Dach‑Gont specjalizują się między innymi w kryciu dachów tym materiałem. FOT. DACH‑GONT

pokrycia dachowe Æ konstrukcje

43


ººPokrycie dachu wiórem osikowym to praca wy‑ magająca wielkiej precyzji i cierpliwości. W firmie EkoDachPol tradycja i umiejętność wyrabiania wióra oraz wykonania dachu była przekazywana z pokolenia na pokolenie i tak dotrwała do dni dzisiejszych. FOT. EKODACHPOL

Bitum Ædość tanie i lekkie (waga – ok. 9–13 kg/m²) Æmożna je montować na dachach o każdym kącie nachylenia Æproste w montażu, estetyczne i wytrzymałe

pod uwagę, że z upływem czasu mogą pojawiać się drobne uszkodzenia, które warto od  razu usuwać, aby uniknąć większych problemów, wpływających nie tylko na  stan samego pokrycia, ale nawet konstrukcji całego budynku. » 

Wiór osikowy Æw ymagany kąt nachylenia połaci: co najmniej 35° Ælekki – waży ok. 18 kg/m² Æmoże być używany na skomplikowanych dachach

się w granicach 9–13 kg/m². Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj pokrycia dachowego wymaga podkładu. Najczęściej stosowane są w  tym celu płyty OSB lub sklejka wodoodporna. Najbardziej tradycyjnym sposobem jest pełne deskowanie.

ÆÆBez usterek

do złudzenia naśladują rysunek dachówki lub naturalnego łupka. Możemy wybrać też produkty pokryte posypką mineralną w  różnych kolorach, które pozwalają na  uzyskanie efektu cieniowania. Do  podstawowych zalet pokryć bitumicznych należą niska cena i niewielka waga, mieszcząca

Oprócz kontroli stanu technicznego dachu przed sezonem zimowym, zadbajmy o to, aby niezależnie od tego, jakie pokrycie wybraliśmy, poddać je  przeglądowi mniej więcej co  2–3 lata. W  pierwszych latach użytkowania dachu, o  ile nie przydarzą się usterki spowodowane np.  czynnikami atmosferycznymi, z  pokryciem nie powinniśmy mieć problemów. Weźmy jednak

ººCzy gont bitumiczny na dachu może prezentować się luksusowo? Oczywiście! Aby się o tym przekonać, warto obejrzeć realizacje firmy Gaf. FOT. GAF

44

konstrukcje Æ  pokrycia dachowe

Ciepło na dachu Niezależnie od wybranej konstrukcji dachu, to właśnie przez niego ucieka z domu najwięcej ciepła. Niezbędne są zatem prawidłowa izolacja termiczna i przeciwwilgociowa, wykonane od‑ powiednio do funkcji, jaką ma pełnić poddasze. Do ocieplenia dachów możemy użyć tradycyj‑ nie wełnę mineralną, styropian lub pianki po‑ liuretanowe. Zaletą wełny mineralnej jest nie‑ wątpliwie ognioodporność, dobra izolacyjność akustyczna i paroprzepuszczalność. Dodatkowo jest ona materiałem bardzo sprężystym, co uła‑ twia układanie termoizolacji między elemen‑ tami konstrukcji dachu. Styropian natomiast jest częściej wybierany w przypadku dachów płaskich, ale nie tylko. Do ocieplenia przestrze‑ ni między krokwiami możemy wybrać płyty styropianowe z podłużnymi nacięciami, które zwiększają sprężystość tego materiału. Nieco twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianu jest polistyren ekstrudowany. Najlepiej stosować go jako ocieplenie nakrokwiowe, układane pod pokryciem dachowym. Do izolacji dachów płaskich, jak i skośnych z powodzeniem stosuje się również płyty poliuretanowe PIR. Ze wzglę‑ du na wysoką zdolność termoizolacyjną i niską wagę materiał ten wypiera inne rozwiązania stosowane na dachach płaskich. Płyty PIR kształtem przypominają płyty styropianowe, są jednak obustronnie zabezpieczone folią metalizowaną lub papierem typu kraft. Podda‑ sze można też ocieplić pianką poliuretanową, która umożliwia wykonanie ocieplenia metodą natryskową. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymu‑ jemy jednorodną izolację bez szczelin i łączeń. Rynek budowlany podbija też aerożel. Jest on najlżejszą stałą substancją, której współczynnik przewodzenia ciepła wynosi od 0,012 do 0,030 W/mK. Znakomicie tłumi dźwięki, co ma szcze‑ gólne znaczenie w przypadku izolacji dachu. Ciekawą propozycją są też cienkie, metali‑ zowane maty o warstwowej budowie, które wykorzystują zjawisko odbicia promieniowania cieplnego. Maty charakteryzują się niewielkim ciężarem i znakomitą izolacyjnością cieplną. Błyszcząca powłoka mat odbija nawet do 92% promieniowania cieplnego.


34-700 Rabka-Zdrój, ul.Kilińskiego 49a tel. 18 26 85 200, fax 18 26 85 215 biuro@blachotrapez.eu

Produkt dostępny w sieci sklepów Blachotrapez oraz u naszych dystrybutorów na terenie całego kraju. Szczegóły na stronie: www.blachotrapez.eu


Ukryte w naturze Odnawialna energia, którą czerpiemy z natury to dla nas przepustka do zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości, a w praktycznym wymiarze – szansa na mniejsze rachunki za ogrzewanie domu. Maria Kubala

Fot. Junkers

46

instalacje Æ  technika solarna, pompy ciepła, rekuperacja


ENERGIA z natury ÂÂenergia z promieniowania słonecznego (ko‑ lektory słonecznego) ÂÂenergia zawarta w naturalnym środowisku – powietrzu, ziemi i wodzie (pompy ciepła) ÂÂenergia biomasy ÂÂenergia odpadowa (rekuperacja ciepła z ukła‑ dów wentylacyjnych)

J

edną z podstawowych funkcji źródeł odnawialnej energii jest wytwarzanie energii do celów ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej. Poszukiwanie przez inwestorów sposobów na  zmniejszenie rachunków za  paliwa i  gaz opałowy sprawiło, że zarówno rynek kolektorów słonecznych i  paneli fotowoltaicznych, jak i  pomp wykorzystujących energię z  ziemi, powietrza i  wody dynamicznie się rozwija, a  producenci wciąż wprowadzają w  tej dziedzinie nowe technologie.

ººSystem InDaX marki Braas oparty jest na modułach polikrystalicznych. Można go stosować z praktycznie każdą standardową dachówką, zarówno ceramiczną jak i betonową. Rozwiązanie to cechuje się doskonałą integracją paneli z linią dachu. Fot. Braas

ÆÆEnergetyczne słońce Kolektory słoneczne to urządzenia, które służą do  zamiany energii promieniowania słonecznego na  ciepło. Dzięki nośnikowi ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (powietrze) energia pobrana ze słońca wykorzystywana jest do ogrzania wody użytkowej. Systemy solarne mogą też stanowić wsparcie systemu grzewczego w  budynku. Kolektory montowane są zazwyczaj na  dachu, ale istnieje także możliwość zainstalowania ich na  ziemi, na  przykład w  ogrodzie. Wśród kolektorów możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje: płaskie i  rurowo‑próżniowe. Te  pierwsze składają się z  przezroczystego pokrycia ze szkła strukturalnego, absorbera i wymiennika ciepła w postaci miedzianych lub aluminiowych rurek przymocowanych do  absorbera, a  także izolacji, którą z  reguły stanowi wełna mineralna. Z  kolei kolektor próżniowo‑rurowy zbudowany jest, jak sama nazwa wskazuje, z  rur, w  których absorber znajduje się w próżni. Dzięki temu

ººZestaw solarny Inisol marki De Dietrich przezna‑ czony do wsparcia produkcji ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym. Zawiera m.in. kolektor płaski C250V PL z absorberem z wysoko selektywną powłoką Mirotherm® oraz podgrzewacz solarny. Fot. De Dietrich

efektywność kolektora nie jest tak ściśle powiązana z warunkami pogodowymi. W klimacie, jaki panuje w Polsce, tego typu kolektory są wydajniejsze, ale także mniej wytrzymałe na zimowe opady i grad. Wybór określonego rodzaju kolektora to  jedna z  pierwszych decyzji, którą musimy podjąć, decydując się na  systemy solarne. Dylemat – czy kolektory płaskie, czy próżniowe – należy rozstrzygać na  dwóch oddzielnych płaszczyznach – możliwości montażu instalacji oraz kosztów samego urządzenia. – W  pierwszym wypadku powinniśmy zwrócić uwagę na  ilość wolnej przestrzeni na  dachu, jego azymut i  stopień nachylenia. Pamiętajmy przy tym, że standardowe instalacje solarne powinny być skierowane w  stronę południową oraz charakteryzować się nachyleniem od  30 do  60°. Optymalnym zaś jest kąt 45° – mówi Paweł Sokół z firmy Soleo. W  sytuacjach, gdy nie występują żadne istotne ograniczenia wynikające z  warunków zabudowy, na  ogół najbardziej optymalnym wyborem będą kolektory płaskie. Jeśli połać dachu ma  zbyt niskie nachylenie, używa się po prostu uchwytów korekcyjnych lub stelaży. Z  kolei w  sytuacjach, w  których z  różnych względów jedynym sposobem montażu instalacji jest umiejscowienie jej pionowo, postawić należy na  kolektory próżniowe. Niektóre modele tego typu pozwalają nawet na  obrócenie rur próżniowych, co  poprawia kąt nachylenia absorberów do  poziomu, tym sa-

technika solarna, pompy ciepła, rekuperacja Æ  instalacje

47


mym nieznacznie niwelując niekorzystne warunki pracy. Warto jednak zaznaczyć, że montaż pionowy siłą rzeczy wiąże się z docieraniem mniejszej ilości promieniowania i związanymi z tym nieco niższymi zyskami ciepła. Kiedy już wybierzemy rodzaj kolektora, najwyższy czas ustalić ilość urządzeń oraz ich powierzchnię. Podczas podejmowania tego rodzaju decyzji należy założyć, że energia słoneczna pochodząca z  promieniowania słonecznego powinna pokryć około 60–70% zapotrzebowania rocznego na ciepłą wodę. Opisując urządzenia, które korzystają z dobrodziejstw energii słonecznej, nie możemy pominąć paneli fotowoltaicznych. Te baterie słoneczne zbudowane są z  ogniw solarnych, w  których następuje jej zamiana na  prąd, dzięki półprzewodnikowi, czyli poddanemu specjalnej obróbce krzemowi. Zestaw fotowoltaiczny przyłączamy z reguły do istniejącej w budynku instalacji elektrycznej. Inwestycja ta  zapewnia nam przede wszystkim tańszy prąd w  naszych gniazdkach, warto go także wykorzystywać do ogrzewania wody i domu. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Rozważając opłacalność fotowoltaiki należy pamiętać, że razem z systemem fotowoltaicznym kupujemy zapas energii na  wiele lat. Od  momentu uruchomienia instalacji każdego następnego dnia czerpiemy darmowy prąd ze słońca!

ººMontując panele fotowoltaiczne możemy zdecy‑ dować się na instalację typu ON‑GRID, zapewniającą połączenie z siecią energetyczną w celu oddawania nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej lub instalację typu OFF‑GRID, autonomiczną, wyspową, pracującą wyłącznie na potrzeby zasilania naszego budynku w energię. Fot. Hewalex

ÆÆCiepło z pompy

ººKolektor słoneczny płaski Vitosol 300‑F z nową, opatentowana przez firmę Viessmann technologią ThermProtect zapobiegającą przegrzewaniu się instalacji solarnej. Polega ona na pokryciu absorbera kolektora dodatkową warstwą dwutlenek wanadu (VO2). Fot. Viessmann

ººMikrogenerator mCHP opracowany przez markę Vaillant przy współpracy z Hondą jest w stanie zapew‑ nić do 70% elektryczności potrzebnej gospodarstwu domowemu rocznie. W skład systemu wchodzi: mo‑ dułu Honda mCHP, moduł odzysku ciepła, 300‑litrowy wielofunkcyjny zasobnik, boiler kondensacyjny oraz Fot. Vaillant moduł sterujący systemem. 

48

instalacje Æ  technika solarna, pompy ciepła, rekuperacja

Pompy ciepła to urządzenia, które czerpią energię ze środowiska naturalnego – wody, powietrza lub gruntu. Ich cel to  zamiana zimna w  ciepło lub ciepła w  zimno. W  zależności od  potrzeb mogą więc ogrzewać wnętrze domu lub je  chłodzić. Urządzenia te  transportują ciepło o  niższej temperaturze do  miejsca cieplejszego, co  oznacza, że kondensują one energię cieplną odzyskaną z  powietrza lub gleby (określanych jako dolne źródła ciepła) i  oddają ciepło do  domowej instalacji ogrzewania (czyli górnego źródła ciepła). Proces kondensacji, w zależności od naturalnego źródła energii zachodzi w  sprężarce (w  pompach gruntowych i wodnych) lub wymienniku ciepła (w  pompach powietrznych). Kluczowym elementem gwarantującym ekonomiczne działanie pompy jest odpowiedni dobór jej mocy. Dobrze dopasowana do  potrzeb naszego budynku może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o  75%. Pamiętajmy, że do działania pomp potrzebny jest prąd, zaś kluczowym ich parametrem jest COP. Nowoczesne urządzenia mogą osiągać wartość COP wyższą niż 5,0, co  oznacza, że pompa taka zużywa minimum 1 kilowat energii podczas swojego działania, a  wytwarza 5 kilowatów energii cieplnej. Na  efektywność pracy pompy wpływa przede wszystkim temperatura źródła ciepła oraz aktualna temperatura czynnika ogrzewanego. Warto zatem pamiętać, że


ººPompa ciepła powietrze– woda Excelia Tri DUO 16 marki Atlantic z zasobnikiem wody przeznaczona do domów o powierzchni ok.150–200 m². Fot. Atlantic

wzrost różnicy temperatur pomiędzy nośnikiem niskotemperaturowym a nośnikiem o wysokiej temperaturze powoduje obniżenie wydolności systemu i mocy grzewczej.

ÆÆCo dwa, to nie jedno

ººNowa powietrzna pompa ciepła Logatherm WPLS.2 Fot. BuderusººPompa glikol‑woda Logatherm WPS 192‑18i. Fot. Buderus

ººGruntowa pompa ciepła DHP‑H Varius PRO+. Fot. Danfoss

Planując system grzewczy w naszym domu, warto wiedzieć, że najlepsze efekty uzyskamy integrując ze sobą co najmniej dwa systemy – np. kolektory słoneczne i pompy ciepła. Wybór drugiego źródła ciepła powinien uwzględniać przede wszystkim koszty całej inwestycji oraz wpływ instalacji na środowisko naturalne. – W  ostatnim czasie rosnącą popularnością cieszy się integrowanie przynajmniej dwóch różnych systemów korzystających z odnawialnych źródeł energii. Przykładem takiego rozwiązania może być instalacja, w  której powietrzna pompa ciepła współ-

technika solarna, pompy ciepła, rekuperacja Æ  instalacje

49


ººPompa ciepła powietrze–woda WPL 25 AC jest najczęściej wybieraną przez inwesto‑ rów indywidualnych pompą wśród bogatej oferty firmy Stiebel Eltron Polska. Fot. Stiebel Eltron

pracuje z kolektorami słonecznymi. – mówi Paweł Sokół z firmy Soleo. Pompy ciepła to  niskotemperaturowe źródła ciepła, potrafiące podgrzać wodę użytkową do  temperatury 55‑60°C. Z  kolei kolektory słoneczne mają za zadanie dostarczać „darmową” energię cieplną, pozwalającą na podgrzewanie wody niekiedy nawet na  potrzeby użytkowe – a  przynajmniej na  tyle, by  w  znaczący sposób ograniczyć czas pracy pompy ciepła. Połączenie obu tych rozwiązań tworzy samowystarczalny system, który jest w  stanie zaopatrywać nas w  energię przez większą część roku. Pamiętać należy, że same źródła energii to  nie wszystko, bowiem zarówno pompy, jak i kolektory wymagają zasobnika akumulującego ciepło. W  tym wypadku zbiornik ten powinien mieć większą pojemność, niż w przypadku ogrzewania tradycyjnego. Pozwoli to  na  długotrwałą regulację temperatury zużywanej wody, a  jednocześnie umożliwi wyeliminowanie nadmiernych strat ciepła.

ÆÆCiepło odzyskane Ostatnim ogniwem instalacji bazującej na odnawialnych źródłach energii jest rekuperacja, czyli wentylacja z odzyskiem ciepła określana także nawiewno‑wywiewną. Jej zadaniem jest ograniczenie do  minimum strat ciepła powstałych podczas wentylacji pomieszczeń zimą. Dążenie do  wznoszenia budynków energooszczędnych, w  których wyeliminowano większość mostków termicznych i  zapewniono maksymalną szczelność rola strat wentylacyjnych w  ca-

ººRecoVAIR VAR to system wentylacji pomieszczeń mieszkalnych marki Vaillant, który zapobiega prze‑ dostawaniu się kurzu i pyłków do domu, jednocześnie odprowadzając dwutlenek węgla i wilgoć na zewnątrz. W rekuperatorach zastosowano najnowsze wentylatory o niskim zużyciu energii elektrycznej. Jest ono mniejsze o 15% aniżeli wymagania niemieckiego Passive Hause Institut. Fot. Vaillant

50

instalacje Æ  technika solarna, pompy ciepła, rekuperacja

łym bilansie energetycznym budynku staje się coraz ważniejsza. Tym bardziej że zmniejszenie intensywności wentylowania domu znacznie pogarsza jakość powietrza w pomieszczeniach, niebezpiecznie wzrasta także jego wilgotność, sprzyjająca rozwojowi grzybów i  pleśni. Idealnym kompromisem między oszczędzaniem energii i  właściwą wentylacją pomieszczeń jest więc rekuperacja, która nie tylko usuwa powietrze z budynku, ale także na  jego miejsce dostarcza świeże z  zewnątrz. Przy okazji odzyskuje


ººComfosystems to systemy wentylacji z odzyskiem ciepła marki Zehnder, w skład którego wchodzi między innymi kompaktowa centrala energetyczna z wbudowa‑ nym urządzeniem wentylacyjnym. Fot. Zehnder

znaczną ilość ciepła z powietrza usuwanego z  budynku. Głównym elementem systemu wentylacyjnego jest centrala (określana też rekuperatorem), która składa się z wentylatorów i wymiennika ciepła. Do niej doprowadzona jest sieć izolowanych, elastycznych przewodów wentylacyjnych, która rozprowadza powietrze do  wszystkich pomiesz-

czeń w domu. Poprzez mocowane w suficie lub w ścianach okrągłe anemostaty lub kratki wentylacyjne nawiewane jest świeże powietrze z  zewnątrz i  zabierane te  zużyte. Centrale pozwalają odzyskać średnio 50–80% ciepła z  powietrza usuwanego z budynku. Tym odzyskanym ciepłem ocieplane jest chłodne powietrze czerpane z ze-

ººSystem rekuperacji Logavent HRV2 marki Bu‑ derus dostępny w trzech wariantach: HRV2‑140 dla domów szeregowych (wydajność do 140 m³/h), HRV2‑230 dla domów jed‑ norodzinnych (wydajność 230 m³/h) oraz HRV2‑350 dla większych domów jednorodzinnych (wydaj‑ ność do 350 m³/h). Fot. Buderus

wnątrz. Najpopularniejsze wśród inwestorów indywidualnych rekuperatory krzyżowe konstruowane są w taki sposób, aby zużyte powietrze nie mieszało się ze  świeżym, przepływając ułożonymi naprzemiennie sekcjami nawiewnymi i wywiewnymi. Dzięki temu powietrze przepływa przez wymiennik prostopadle na krzyż, a obieg powietrza wymuszają wentylatory. W budynku, w którym zastosowano rekuperację, centrale pracują stale. Można jednak regulować prędkość wentylatorów, zmniejszając lub zwiększając wydajność systemu, zgodnie z  aktualnymi potrzebami. Wyższe lub niższe biegi możemy włączać ręcznie lub korzystając z  automatyki. Dzięki zastosowaniu elektronicznych programatorów można ustawić kilka cykli pracy centrali przewidzianych na różne pory dnia, biorąc pod uwagę takie czynności, które wymagają intensywniejszej wymiany powietrza np.  gotowanie, kąpiel, suszenie prania czy wizyty gości. Najbardziej zaawansowane centrale wentylacyjne można podłączyć do sieci komputerowej i  za  pomocą komputera PC kontrolować i sterować pracą całego układu. »

technika solarna, pompy ciepła, rekuperacja Æ  instalacje

51


Mariola II

autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

W domowym zaciszu powierzchnia użytkowa: 112,3 m² + garaż 19,3 m² + pom. gosp. 6,3 m² powierzchnia zabudowy: 122,3 m² kubatura netto: 452,5 m³ kąt nachylenia dachu: 4 0° powierzchnia dachu: 1 96,7 m² wysokość budynku: 8,2 m min. wymiary działki: dł. 18,27 m x szer. 20,44 m

pok. dzienny + jadalnia

łazienka 2,7 m²

29,7 m²

pom. gosp. 6,3 m²

hall 4,5 m²

kuchnia 10,6 m²

spiżarnia 1,5 m²

wiatrołap

garaż 19,3 m²

5,5 m²

PARTER

pokój 14,2 m²

łazienka 8,0 m² hall 6,4 m²

pokój 14,5 m² garderoba 3,1 m²

PODDASZE

52

projekt z rekomendacją

Nieduży dom z poddaszem użytkowym ma wszystko, co zaspokaja potrzeby współczesnej rodziny. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń, kuchnię ze spiżarnią, klimatyczny kominek, garaż i malowniczy taras z widokiem na piękny ogród.

pokój 11,6 m²

M

ariola II to niewielki dom, który z  powodzeniem zapewni komfort mieszkania rodzinie z  dwójką lub trójką dzieci. Na  parterze do  dyspozycji domowników zaplanowana została otwarta, wygodna strefa dzienna, w której obok kuchni zaaranżowano także praktyczną spiżarnię. W  centralnym miejscu salonu, połączonego z jadalnią i kuchnią, architekci zaproponowali trójstronny kominek. Jego walory będzie można podziwiać zarówno z wygodnej sofy w  salonie, jak i  podczas rodzinnych posiłków przy jadalnianym stole. Z racji położenia kominek można też wykorzystywać jako alternatywne źródło ogrzewania domu, co z pewnością przyniesie realne korzyści finansowe w  sezonie grzewczym. Wyjście na  taras z  pokoju dziennego nie tylko doświetla pomieszczenia na  parterze, ale także pozwala na bezpośredni kontakt z ogrodem. Taras stanowi dopełnienie domu, a jednocześnie przy otwartych drzwiach powiększa salon w ciepłych wakacyjnych miesiącach. Na dole znajduje się również niewielka łazienka oraz garaż z kotłownią. Miłośnicy pielęgnacji ogrodów z  pewnością docenią bezpośrednie wejście z  zewnątrz do  kotłowni. Na poddaszu tego uroczego domu znalazły się trzy sypialnie, wspólna garderoba oraz duża łazienka. Z dwóch pokoi na poddaszu istnieje możliwość wyjścia na balkon. Warto też zobaczyć ten projekt w wersji z inną aranżacją poddasza i dachu (Mariola).


12,44 m

4m

3m

4m

18,27 m

11,27 m

zamów bezpłatny katalog

4m

ściany zewnętrzne: w arstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych ściany wewnętrzne: z bloczków wapiennopiaskowych, na poddaszu g-k strop: gęstożebrowy z elementami żelbetowymi wykończenie: tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana pokrycie dachu: d achówka cementowa lub ceramiczna

20,44 m

Nieskomplikowany, dwuspadowy dach znacząco wpłynie na obniżenie kosztów budowy domu.

Duże, narożne okno w kuchni zapewni optymalną ilość naturalnego światła i jednocześnie stanie się ciekawym elementem wystroju wnętrza.

Dobre Domy Flak & Abramowicz 71 352komandytowa 04 40 Sp. z o.o. Spółka 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl

Okna dachowe pięknie doświetlają pomieszczenia na poddaszu i zapewniają nieustanny kontakt z otaczającą naturą.

Jednostanowiskowy garaż wbudowany został w bryłę domu, co pozwoli zaoszczędzić miejsce na działce.

projekt z rekomendacją

53


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆ wizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆwizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

54

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Porady Æ ściągawka dla czytelnika

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂpowierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂwysokość budynku – wyrażona w me‑ trach i mierzona od poziomu terenu (przyję‑ tego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to naj‑ wyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂkubatura – mierzona w metrach sześcien‑ nych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂk ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂpowierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂminimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wy‑ maganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂpropozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂkrótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂadres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


163

160

Adonis II

Agatka z tarasem

93 Agaton

111

106

184

Alicja

Alpinia

Amanda

92

138

Ania

Anulka z garażem

152

194

Bartne 19

Bella

193 Apoloniusz

114 Benedykt II

123 Agis

186 Amazonka

185 Ardenowo g2

113

140 Blanka

108

137

101

Bryza 6

Bursztyn

96

122

170

Dom na miarę

115

204

Dom w malinówkach 2

146

Dom z widokiem 5

206

ESTER |bliźniak 1 segment

105

Ester II Energo

182

Gładyszów dwsk

200

Gracja Mała

174

HomeKoncept 27

56

Dom na parkowej

HomeKoncept 32

124 Dario

94 Dom pod jarząbem 7 ver.2

127 Dziekanów 5L

147 Fabia V

133 Groszek z garażem

177 HomeKoncept 36

Alfabetyczne zestawienie projektów

169 Aureliusz

Blanka

Borówka

Czaruś

179 Atreusz Mały

125 Anatol

151

78

180

197 Ambrozja Nowa

183 Albatros 2

Bianka

Bonifacy

Chmielniki małe dw

205 Akira I

109 Dariusz Mały

165 Dom w galach

181 Elsa

131 Flawia III

191 Cefeusz I

104 Dawid II

190 Dom w idaredach (A)

189 Emilia Mała

175 Foton I

207

156

Helios

Hiacynt

129 HomeKoncept 38

82 Chatka 2

87 Delta

195 Dom w jabłonkach 4

99 Epsilon

149 Gładyszów 3

159 HomeKoncept 23

168

128

Idealny

Iskierka


196 Jaworki 9

110 Justynian Mały II z poddaszem

130 Lena

142 Marcel z garażem

86 Milutki

178 Nela

192 Omega

81 Przepiórka

100 Słoneczny z garażem 2

162 Jaworze 3

150 Konwalia

167 Lena

143 Mariola II

103 Miłka

107 Niezapominajka z garażem

155 Optymalny 2

97 Przygoda 2

79 Sosenka 2

136 Jaworzynka nowa mg

120 Koori

112 Lena mała

134 Nina

84 Perełka

98

117

Letycja

Malina

144 Na swoim 2

203 TK10gl2

119 Zadębie średnie 3ab

135 Nektarynka

118

83

Oktawia

Oleńka

164 Południowa

158

77

166 Natalia 3

172 Milena

148

Realny II

Sosenka 3

176 Mila

Oceania

88

89

161

202 Leos I

Pulsar I

TK109

Viking 3

126 Laura

80

141

187

91 Kropka

Mikrus

76

188 Juliusz Nowy

153

157

Miłków L

145 Juliusz Mały

Kordelia

Marlena

Telimena

Viking 2

173 Julia

121 Spokojny

154 TK21

116 Zawoja mk1

139 PROMYCZEK

201 Ron Energo

198 Szmaragd

171 Tuliusz

95 Promyk

132 Słoneczko I

102 Szpak

199 Tytan

85

90

Zosia

Żabka

A lfabetyczne zestawienie projektów 

57


ARCHECO Sp. z o.o. Alka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julia III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 73 74 75

AGART s.c. Aleksandra Gawoł, Zbigniew Gawoł Alpinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Borówka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

ARCHITEKA Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska TK109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 TK21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 TK10gl2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Archon+ Biuro Projektów Dom pod jarząbem 7 ver.2. . . . . . . . . . 94 Dom w malinówkach 2. . . . . . . . . . . 115 Dom w galach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Dom w idaredach (A). . . . . . . . . . . . . 190 Dom w jabłonkach 4. . . . . . . . . . . . . 195

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa Agaton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Letycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dawid II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Dariusz Mały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Justynian Mały II z poddaszem. . . . . . 110 Lena mała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Blanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Benedykt II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Malina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Oktawia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Agis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Dario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Lena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

58

Flawia III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słoneczko I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telimena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariola II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juliusz Mały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabia V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oceania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bianka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kordelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiacynt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marlena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realny II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aureliusz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuliusz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atreusz Mały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gracja Mała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amazonka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juliusz Nowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilia Mała. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apoloniusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambrozja Nowa . . . . . . . . . . . . . . . .

131 132 134 141 143 145 147 148 151 153 156 157 158 169 171 172 173 176 178 179 181 182 184 186 188 189 193 194 197

DOM-PROJEKT Kinga i Władysław Piwowarczyk Miłków L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Gładyszów dwsk. . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zawoja mk1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Zadębie średnie 3ab . . . . . . . . . . . . . 119 Dziekanów 5L. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Jaworzynka nowa mg . . . . . . . . . . . . 136 Gładyszów 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Bartne 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Jaworze 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Chmielniki małe dw. . . . . . . . . . . . . . 180 Ardenowo g2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Jaworki 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak Iskierka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groszek z garażem. . . . . . . . . . . . . . Anulka z garażem . . . . . . . . . . . . . . . Marcel z garażem . . . . . . . . . . . . . . . Agatka z tarasem. . . . . . . . . . . . . . . . Południowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alfabetyczne zestawienie pracowni

128 133 138 142 160 164

MTM Styl

HomeKoncept HomeKoncept 38. . . . . . . . . . . . . . . . HomeKoncept 23. . . . . . . . . . . . . . . . HomeKoncept 32. . . . . . . . . . . . . . . . HomeKoncept 36. . . . . . . . . . . . . . . . HomeKoncept 27. . . . . . . . . . . . . . . .

129 159 174 177 200

MG PROJEKT Pracownia Architektoniczna s.c. Michał Gąsiorowski, Tadeusz Gąsiorowski Sosenka 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Bonifacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Sosenka 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Mikrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Przepiórka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Chatka 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Oleńka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Perełka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Zosia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Milutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Żabka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kropka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Ania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Promyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Czaruś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Przygoda 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Słoneczny z garażem 2. . . . . . . . . . . . 100 Bursztyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Szpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Niezapominajka z garażem . . . . . . . . 107 Alicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Spokojny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Dom na miarę. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Anatol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Nektarynka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Bryza 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Na swoim 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Konwalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Optymalny 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Viking 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Natalia 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Lena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Idealny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Dom na parkowej. . . . . . . . . . . . . . . 170 Albatros 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Viking 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Szmaragd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tytan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Dom z widokiem 5 . . . . . . . . . . . . . . 204 Helios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Ariel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambrozja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decyma 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiwi 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amarylis 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilga 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeżyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 65 66 67 68 69 70 71

Opus Pracownia Projektowa PROMYCZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTER |bliźniak 1 segment . . . . . . . . Ron Energo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ester II Energo. . . . . . . . . . . . . . . . . .

139 146 201 206

Pracownia Projektowa DOMUS Sabina Sniechowska Delta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pulsar I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Epsilon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Miłka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Koori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Blanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Adonis II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Foton I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Cefeusz I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Omega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Leos I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Akira I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205


60

Projekt wnętrz


86,16 m2

NIKA 13,55 m

Pow. użytkowa domu: 86,16 m2 Pow. garażu: 24,40 m2 Pow. zabudowy: 143,98 m2 Kubatura: 764 m3 Wys. w kalenicy: 6,35 m Kąt nach. dachu: 25° Pow. dachu: 240 m2 Wysokość parteru: 2,80 m Min. wym. działki: 20,55 x 21,65 m

4m

12,65 m

21,65 m

4m

3m

5m

Dach: dachówka lub blachodachówka

Elewacje: tynk Strop: żelbetowy Ściany wewnętrzne: murowane Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny, docieplony styropianem Nieduży jednorodzinny budynek mieszkalny, parterowy, z jednostanowiskowym garażem. Funkcjonany układ pomieszczeń zapewnia optymalny komfort

3‑osobowej rodzinie. Ergonomicznie zaprojektowana przestrzeń została wyraźnie podzielona na część dzienną, nocną i gospodarczą. Część reprezentacyjna domu, to przestronny salon połączony z jadalnią, który otwiera się na duży, zadaszony taras oraz kuchnia ze spiżarnią. Oprócz części dziennej, przewidziano strefę intymną domu, która składa się z dwóch sypialni i łazienki. Dużą kotłownię oraz garaż zaprojektowano w części gospodarczej domu. Ciekawie zaprojektowaną wnękę w garażu można wykorzystać jako skład opału bądź pomieszczenie gospodarcze. Geometria rzutu oraz prostota bryły czynią ten dom tanim i prostym w budowie oraz niedrogim w utrzymaniu i eksploatacji.

20,55 m

15,64m²

10,15m²

20,66m²

5,79m²

9,66m²

1,52m² 24,40m²

12,96m² 4,56m²

3,37m²

1,85m²

Archetyp s.c. Rafał Zdanowicz, Tomasz Siemieniuk ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok tel. +48 85 652 55 54, tel. kom. 504 682 562 www.archetyp.pl e-mail: biuro@archetyp.pl

PARTER

Projekt wnętrz

61


62

Projekt wnętrz


134,43 m2

szmaragd 6 Kubatura: 685 m³ Powierzchnia zabudowy: bez podcieni: 131,31 m² z podcieniami: 142,17 m² Powierzchnia całkowita: 223,78 m² Powierzchnia netto: 142,01 m² + garaż 33,49 m² Powierzchnia użytkowa: 134,43 m² wg PN‑70/B‑02365 142,01 m² + garaż wg PN‑ISO 9836:1997 Powierzchnia dachu: 201,89 m² Nachylenie dachu: 25 stopni Wysokość budynku: 8,75 m (9,10 m z podmurówką) Szerokość budynku: 11,97 m

11,97 m

propozycje materiałów Fundamenty – betonowe ławy i ściany fundamentowe z bloczków betonowych Ściany zewnętrzne – pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Strop – Teriva Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna Elewacje – tynk cienkowarstwowy na styropianie Projekt domu Szmaragd 6 jest kolejną wersją bardzo popularnego projektu z serii Szmaragd.

Jest to piętrowy dom dla cztero‑sześcioosobowej rodziny, o  zwartej bryle, przykryty czterospadowym dachem i częściowo wbudowanym w  bryłę dwustanowiskowym garażem. Dom stanowi propozycję dla tych Inwestorów, którzy planując piętrowy dom, chcą jednocześnie zmieścić się w  niewielkiej powierzchni użytkowej, oraz tych, których działka nie pozwala na  budowę szerokiego dużego domu, o  dużej powierzchni zabudowy. Szmaragd 6 ma nowoczesną bryłę, ozdobioną kamiennymi okładzinami (lub boniowaniem tynku), oraz drewnianymi wstawkami w  elewacji. Wejście podkreślone jest narożnym podcieniem ze słupem. Elewację frontową ozdabiają duże okna i  balkonik sypialni na piętrze. Elewacja ogrodowa to przede wszystkim piękne przeszklenia z salonu, podcień nad częścią tarasu, oraz balkon –taras z sypialni

na piętrze. Nowoczesne materiały i detale, oraz udane proporcje bryły budynku dają atrakcyjną całość. Wnętrze domu: na parterze zaprojektowaliśmy jednoprzestrzenne wnętrze dzienne, łącząc hol, salon, jadalnię i ładną kuchnię. Obok przewidziano garaż, kotłownię i wc. Na piętrze mamy aż cztery sypialnie i łazienkę, co przy takiej powierzchni domu jest dobrym wynikiem. Sypialnia rodziców jest największa i ma własną garderobę. Czwarty pokój może być sypialnią, ale też na przykład domowym biurem. Budynek jest nowoczesny, energooszczędny, ma prostą, łatwą w budowie bryłę. Dom świetnie wpasuje się niemal w każdą nawet niewielką działkę, oraz w  każde otoczenie. Jest nowoczesny, ale bezpretensjonalny. Szmaragd 6 można łatwo dostosować do standardu NF 40.

3m

4m

4m

Długość budynku: 13,35 m Min szerokość działki: 18,97 m Min długość działki: 21,35 m Wysokość pomieszczeń: 2,80 m

podcień / taras

sypialnia 2 13,64 m

TV

sypialnia / pokój 2 9,17 m

18,97 m

hol 2 8,43 m

sypialnia 2 14,47 m

pom. gosp. 2 7,58 m

4m

pokój dzienny i jadalnia 2 36,72 m

kominek

21,35 m

13,35 m

balkon

wc 2 1,80 m garaż 2 33,49 m

sypialnia 2 14,37 m

kuchnia 2 12,15 m sień 2 4,20 m

hol 2 7,36 m

łazienka 2 9,50 m garderoba 2 2,60 m

balkon

podcień

parter PARTER

PIĘTRO

PODDASZE

MG Projekt Pracownia Architektoniczna s.c. Michał Gąsiorowski, Tadeusz Gąsiorowski ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, tel. 22 676‑66‑83, fax 22 676‑66‑82, tel. kom. 600‑392‑884 www.mgprojekt.com.pl e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor projektu: Michał Gąsiorowski

Projekt wnętrz

63


14,14

4,47 m²

4,25 m²

14,08 m²

16,53 m²

5,36 m²

17,19

11,47 m²

13,89 m² 5,86 m²

Zapytaj o kąt 30°

2,01 m²

31,90 m²

64

32,86 m²

5,47 m²

2,84 m²

9,43 m²


16,85

12,0 m² 18,0 m²

7,2 m² 36,2 m²

4,9 m²

13,7 m²

18,65

13,0 m² 3,6 m²

3,8 m²

11,7 m² 2,3 m²

3,1 m²

7,5 m²

Zapytaj o kąt 30° 34,1 m²

65


14,75

12,03 m²

3,47 m²

11,73 m²

10,28 m² 7,95 m²

42,72 m²

10,28 m²

18,53

4,05 m²

20,55 m²

Zapytaj o kąt 30°

3,20 m² 9,83 m²

66

2,83 m²

31,58 m² 4,89 m²

4,69 m²


13,55

12,15 m²

16,74 m²

22,16 m²

16,55

10,11 m² 10,46 m²

1,87 m² 2,20 m²

4,86 m²

11,70 m²

5,14 m²

5,78 m²

32,15 m²

Zapytaj o kąt 30°

67


9,05

16,11 m² 12,52 m²

20,45 m² 12,22 m² 8,59 m²

16,67

5,29 m² 2,81 m²

5,94 m²

12,32 m² 9,60 m²

7,96 m² 9,11 m²

4,67 m²

4,60 m²

4,80 m²

5,13 m²

5,94 m² 9,10 m²

33,78 m² 13,32 m²

68

28,23 m²

13,54 m²

13,26 m²


11,40

8,27 m² 5,83 m²

7,93 m² 8,75 m² 2,50 m²

9,77 m² 11,55 m²

4,79 m²

12,65 m²

12,80

2,83 m²

16,00 m²

28,33 m²

1,85 m²

10,66 m² 3,18 m²

8,37 m²

3,85 m²

69


9,94

4,22 m²

6,94

5,01 m²

22,00 m²

4,21 m²

2,32 m²

1,65 m²

2,00 m²

8,59 m² 7,91 m²

3,85 m²

8,11 m²

70

3,66 m²

10,20 m²

2,17 m²


11,45

4,55 m² 2,61 m²

11,80 m² 9,66 m² 26,36 m²

12,14 m²

11,61 m²

5,52 m²

8,95

7,37 m²

5,45 m²

5,96 m²

11,50 m² 8,19 m²

2,82 m²

7,92 m² 4,39 m²

71


Cena projektu:

2500 zł ALKA

autor arch. Maja Klimowicz

10,0 m2

Powierzchnia użytkowa Powierzchnia garażu Liczba pokoi Liczba łazienek Powierzchnia zabudowy Nachylenie dachu Wysokość budynku Działka Szacunkowy koszt budowy

112,6 m² 18,4 m² 5 2 103,3 m² 40° (83,91%) 8,5 m 19,8 x 17,9 m 280000 zł

Zamów projekt u autora: biuro@domdlaciebie.com.pl

3,9 m2

19,9 m2

6,0* m2

112,6 m2 + garaż 18,4 m

2

12,1 m2

18,4* m

3,8 m2

4,0 m2 4,0 m2 7,3 m2

1,1 m

2

4,8 m2

15,4 m2

2

10,8 m2 15,5 m2

* powierzchnia nie wliczona do użytkowej

Telefoniczna pomoc architekta:

71 311 20 66 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ www.domdlaciebie.com.pl

72

Pracownia projektowa ARCHECO Sp. z o.o. ul. Sosnowa 30/2 | 55-075 Bielany Wrocławskie


Cena projektu:

2500 zł 92,9 m2 + garaż 18,2 m

2

JULIA III

autor arch. Tomasz Pisaniak

6,4* m2 20,1 m2

7,9 m2

6,3 m2

8,3 m

2

11 m

2

7,3* m2

6 m2 2,5 m2

3,7 m2

2,8 m2

2,4* m2 7,4 m2

7,1 m2

0,8 m2 6,8 m2 2,4 m2

* powierzchnia nie wliczona do użytkowej

18,2* m2

Powierzchnia użytkowa Powierzchnia garażu Liczba pokoi Liczba łazienek Powierzchnia zabudowy Nachylenie dachu Wysokość budynku Działka Szacunkowy koszt budowy

92,9 m² 18,2 m² 5 2 100,6 m² 40° (83,91%) 7,9 m 20,2 x 16,6 m 275000 zł

Zamów projekt u autora: biuro@domdlaciebie.com.pl Telefoniczna pomoc architekta:

71 311 20 66

Pracownia projektowa ARCHECO Sp. z o.o. ul. Sosnowa 30/2 | 55-075 Bielany Wrocławskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ www.domdlaciebie.com.pl

73


Cena projektu:

2500 zł ARES

Powierzchnia użytkowa Powierzchnia garażu Liczba pokoi Liczba łazienek Powierzchnia zabudowy Nachylenie dachu Wysokość budynku Działka Szacunkowy koszt budowy

78,4 m² brak 4 1 109,8 m² 30° (57,74%) 6,3 m 19,8 x 17,5 m 190000 zł

Zamów projekt u autora: biuro@domdlaciebie.com.pl

autor arch. Tomasz Pisaniak

78,4 m2 bez garażu

10,9 m2 23 m2

8,4 m2

6,6 m2

9,6 m2

6,0* m2

3,8 m2

5,1 m2

11,4 m2

* powierzchnia nie wliczona do użytkowej

Telefoniczna pomoc architekta:

71 311 20 66 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ www.domdlaciebie.com.pl

74

Pracownia projektowa ARCHECO Sp. z o.o. ul. Sosnowa 30/2 | 55-075 Bielany Wrocławskie


Cena projektu:

2500 zł 88,6 m2 + garaż 17,8 m

2

autor arch. Maja Klimowicz

JER

9,5* m2 13,5 m2

11,3 m2

21 m2

17,8* m2

1,3 m2 8,6 m2

3,1 m2

14,1 m2 3,3 m2

3,4 m2 9,1 m2

* powierzchnia nie wliczona do użytkowej

Powierzchnia użytkowa Powierzchnia garażu Liczba pokoi Liczba łazienek Powierzchnia zabudowy Nachylenie dachu Wysokość budynku Działka Szacunkowy koszt budowy

88,6 m² 17,8 m² 4 1 148,4 m² 30° (57,74%) 7,2 m 20,8 x 19,3 m 220000 zł

Zamów projekt u autora: biuro@domdlaciebie.com.pl Telefoniczna pomoc architekta:

71 311 20 66

Pracownia projektowa ARCHECO Sp. z o.o. ul. Sosnowa 30/2 | 55-075 Bielany Wrocławskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ www.domdlaciebie.com.pl

75


52,10 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,00 m

3m

4m

7,00 m

15,00 m

4m

4m

Miłków L

1780 zł

17,00 m

PARTER 52,10 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 70,14 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 60,00 m KUBATURA 278,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 107,48 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,00 x 15,00 m

pokój 9.86 m ² łazienka 4.24 m ²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

komunikacja 4.6 m ² salon/kuchnia 21.38 m ²

wiatrołap 3.54 m ²

Mały domek parterowy z poddaszem nieużytkowym. Salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka. W salonie kominek z możliwością rozprowadzenia ciepła.

pokój 8.48 m ²

PODOBNE PROJEKTY Miłków, Miłków dws KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

76


58,33 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Sosenka 3

cena projektu:

2500 zł 8,8 m

4m

4m

6,65 m

14,65 m

4m

4m

PARTER 40,83 m2 PODDASZE 22,70 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 52,39 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,68 m KUBATURA 259,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 106,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,80 x 14,65 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: gazobeton, zewnętrzne: dwuwarstwowe – gazobeton + styropian

16,8 m

pom. gosp. 3,05 m2

PARTER

łazienka 4,38 m2 pokój dzienny 23,82 m2

taras

aneks kuchenny 7,44 m2

wiatrołap 2,14 m2

Projekt domku jednorodzinnego, mogącego służyć jako budynek całoroczny, jak również letniskowy. Domek z gankiem wejściowym oraz pomieszczeniem gospodarczym z osobnym wejściem, przystosowany do ogrzewania za pomocą kotła oraz dodatkowo kominkiem. Dzięki prostej konstrukcji jest łatwy i niedrogi w budowie. Wariant podstawowy: EU CO = 85,51 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 44,13 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). sypialnia 10,05 m2 (15,28 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

komunikacja 1,54 m2 (2,91 m2)

sypialnia 11,11 m2 (17,07 m2)

PODDASZE

77


58,98 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

10,58 m

4m

4m

8,74 m

16,74 m

4m

3m

Bonifacy

1900 zł

PARTER 63,04 m2 STRYCH 21,08 m2

17,58 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82,94 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,10 m KUBATURA 359,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 132,94 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,58 x 16,74 m

taras/podcień

PARTER kuchnia 7,25 m2 sypialnia 10,51 m2

pokój dzienny 19,67 m2 hol 4,0 m2

sypialnia 10,67 m2

łazienka 4,23 m2

sień 2,66 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustaki Porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy

pom. gosp. 4,05 m2

podcień

Prezentujemy niewielki domek jednorodzinny, dla 3-, 4-osobowej rodziny, parterowy, przekryty dwuspadowym dachem. Nad parterem znajduje się nieużytkowy strych, który z łatwością można zaadaptować na poddasze z dodatkowymi pokojami. Dom, dzięki prostej bryle, jest łatwy i niedrogi w budowie. Będzie też tani w ogrzewaniu. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl strych – studio 21,8 m2

STRYCH

78


60,47 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Sosenka 2

cena projektu:

2400 zł 9,84 m

3m

PARTER 39,17 m2 PODDASZE 22,28 m2

14,55 m

3 m 2,9 m 5,65 m

3m

4m

16,84 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 79,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,56 m KUBATURA 216,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° i 16,5° POWIERZCHNIA DACHU 130,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,84 x 14,55 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka lub blacha dachówkowa Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian

schowek 2,35 m2

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 10,67 m2 (17,00 m2)

pokój dzienny 23,84 m2

Domek stanowi inną wersję projektu „Sosenka”. Będzie doskonale pełnić rolę Państwa letniej rezydencji, domu letniskowego, jak również całorocznego. Projekt dostępny jest też w wersji bez zadaszonego tarasu. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 99,49 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 51,35 kWh/(m2 rok)

łazienka 3,65 m2

kuchnia 8,99 m2

sypialnia 9,32 m2 (15,38 m2) komunikacja 1,65 m2 (3,09 m2)

taras 26,52 m2

PARTER

PODDASZE

www.mgprojekt.com.pl

79


61,69 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

7,28 m

4m

PARTER 39,00 m2 PODDASZE 27,40 m2 pow. podłogi 34,85 m2

4m

7,28 m

15,28 m

4m

4m

Mikrus

2500 zł

15,28 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 53,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,43 m KUBATURA 301,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 104,98 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,28 x 15,28 m

taras/podcień

sypialnia 6,2 m2 (8,13 m2)

pokój dzienny 25,32 m2

sypialnia 7,27 m2 (9,89 m2) kuchnia 5,15 m2

łazienka 2,14 m2

kotłownia 4,71 m2 sień 1,68 m2

podcień wejściowy

PARTER

PODDASZE

sypialnia 6,0 m2 (7,11 m2) hol 2,74 m2 łazienka 5,19 m2 (6,98 m2)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: gazobeton 24 + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt domu Mikrus to sympatyczny, niewielki domek jednorodzinny dla 3-4-osobowej rodzinki. Mikrus jest mały, ale równocześnie pojemny i funkcjonalny. W niewielkiej kubaturze udało się zmieścić pełnoprawne czteropokojowe mieszkanie. Dom jest całoroczny, można go też wykorzystywać jako budynek letniskowy. Mikrus ma bardzo prostą bryłę. Zbudowany jest na planie kwadratu o boku 7,3 m, przekryty jest symetrycznym dwuspadowym dachem. Budynek ma prostą konstrukcję, jest łatwy i niedrogi w budowie, a przy tym – dzięki dobrym ociepleniom - energooszczędny i tani w późniejszym utrzymaniu. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 85,58 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 44,17 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

80


63,32 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Przepiórka

cena projektu:

2500 zł 8,66 m

4m

3m

2,88

15,39 m

5,51 m

4m

4m

PARTER 42,15 m2 PODDASZE 23,34 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 47,63 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,68 m KUBATURA 196,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45°, 16° POWIERZCHNIA DACHU 128,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,66 x 15,39 m

16,66 m

pom. gosp. 2,37 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka lub blacha dachówkowa Æ elewacje deski elewacyjne Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: brak danych, zewnętrzne: ściany szkieletowe drewniane

łazienka 4,7 m2 sypialnia 11,52 m2 (18,24 m2)

pokój dzienny 25,10 m2 aneks kuchenny 9,94 m2

Domek jednorodzinny, mogący służyć również jako letniskowy. Niewielki, o prostej konstrukcji, tani w budowie. Składa się z pokoju dziennego na parterze oraz łazienki, pomieszczenia gospodarczego i kuchni. Na poddaszu natomiast z dwóch sypialni. Atutem domu jest wielka, zadaszona weranda, gdzie można schronić się przed słońcem lub deszczem.

komunikacja 1,6 m2 (3,0 m2)

sypialnia 10,18 m2 (16,65 m2)

zadaszony taras

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

PARTER

PODDASZE

81


64,78 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

Chatka 2

2400 zł 8,04 m

4m

16,5 m

8,00 m

4m

3m

3m

1,5 m

PARTER 45,88 m2 PODDASZE 23,35 m2 pow. podłogi 33,62 m2

15,04 m

kotłownia 4,47 m2

łazienka 3,29 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 59,08 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,27 m KUBATURA 264,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 50° POWIERZCHNIA DACHU 127,89 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,04 x 16,50 m

sypialnia 6,32 m2 (9,82 m2)

kuchnia 6,58 m2

hol 1,87 m2 w.c. 1,71 m2 sień 3,4 m2

sypialnia 7,85 m2 (11,57 m2)

pokój dzienny 28,14 m2

sypialnia 5,6 m2 (8,65 m2)

podest

balkon

podcień/taras

PARTER

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczki gazobetonowe 24 + styropian + tynk cienkowarstwowy Prezentujemy powiększoną wersję popularnego projektu „Chatka”. „Chatka 2” jest domem jednorodzinnym dla 3-, 4-osobowej rodziny. Dom można wybudować też jako letniskowy. Bryła budynku, przekryta jest stromym dwuspadowym dachem. Dużym balkon i zadaszonym taras od strony ogrodowej oraz szerokie przeszklone wyjście z salonu dają fantastyczny efekt otwarcia na ogród. Duża ilość drewna w elewacji, kamienne okładziny – to delikatne nawiązanie do architektury podhalańskiej. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

82


67,57 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Oleńka

cena projektu:

2500 zł 7,30 m

4m

7,9 m

16,60 m

4,7 m

3,73 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 57,48 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,42 m KUBATURA 317,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 105,52 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,03 x 16,60 m

15,03 m

taras/ podcień

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: murowane – pustaki porotherm 25 + styropian + tynk Projekt domu Oleńka to urocza propozycja dla trzy-czteroosobowej rodziny. Dom zaprojektowaliśmy na planie zbliżonym do kwadratu, ma poddasze użytkowe przykryte dwuspadowym dachem. Projekt posiada wszystkie atuty, aby stać się ulubieńcem swoich przyszłych właścicieli. Architektura zewnętrzna domu to połączenie nowoczesnych detali i materiałów z tradycyjną formą „dachowca”. Projekt z jednej strony jest skromny i powściągliwy w wyrazie, z drugiej strony ma w sobie nowoczesność, atrakcyjność i świeżość. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 85,23 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 43,99 kWh/(m2 rok)

4m

PARTER 42,10 m2 PODDASZE 29,76 m2 powierzchnia podłogi 38,94 m2

balkon

sypialnia 7,58 m2 (9,91 m2)

pokój dzienny 23,18 m2

sypialnia 8,14 m2 (11,13 m2)

hol 2,37 m2 hol 4,49 m2 w.c. 1,40 m2 kuchnia 5,74 m2 kotłownia 4,73 m2

łazienka 4,84 m2 (6,34 m2)

sień 2,56 m2

podest wejściowy

PARTER

sypialnia 6,83 m2 (9,21 m2)

balkon

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

83


67,83 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

10,86 m

4m

17,23 m

11,23 m

3m

3,2 m

Perełka

2500 zł

3m

PARTER 69,83 m2 STRYCH 21,58 m2 pow. podłogi 67,67 m2

18,06 m

taras/podcień

PARTER sypialnia 11,46 m2 kotłownia 4,16 m2 pokój dzienny 20,42 m2 sypialnia 10,8 m2

łazienka 4,51 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, kąt nachylenia 30° Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczki gazobetonowe 24 + styropian + tynk cienkowarstwowy

hol 5,88 m2

sień 2,49 m2

w.c. 1,29 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,04 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,67 m KUBATURA 380,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,06 x 17,23 m

kuchnia 8,82 m2

podcień

strych 21,58 m2 (67,67 m2)

Prezentujemy bliźniaczo podobny projekt do popularnego „Klejnota”. Tym razem dom przykryty jest dwuspadowym prostym dachem. Domek jest parterowy, przeznaczony dla 3-, 4-osobowej rodziny. Bryłę zbudowaną na planie prostokąta urozmaicono gankiem wejściowym, wykuszem w elewacji bocznej i ogrodową werandą, będącą zadaszeniem nad częścią tarasu. Duże, ładne przeszklenia z podziałami, fragmenty elewacji obłożone płytkami klinkierowymi, nowoczesne materiały – wszystkie te elementy tworzą udaną całość z tradycyjnym kształtem domu. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

STRYCH

84


70,48 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Zosia

cena projektu:

2800 zł 9,5 m

4m

4m

9,5 m

17,5 m

4m

4m

PARTER 70,48 m2

17,5 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 90,25 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,03 m KUBATURA 412,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 131,52 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,50 x 17,50 m

taras

sypialnia 9,49 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop wiązary kratownicowe drewniane Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczki silikatowe + styropian + tynk cienkowarstwowy Prezentujemy dom jednorodzinny dla rodziny cztero-, pięciooosobowej, parterowy, zbudowany na planie kwadratu 9,5 x 9,5 m, przekryty dwuspadowym dachem. Istotą projektu jest prostota bryły w połączeniu z dobrze dobranymi proporcjami i ciekawym detalem. Domek zaprojektowano w dwóch technologiach do wyboru: tradycyjnej – murowanej lub prefabrykowanej – z elementów gotowych, przywożonych z fabryki i montowanych na budowie za pomocą dźwigu. Wariant podstawowy: EU CO = 80,31 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 41,45 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

pokój dzienny 20,52 m2

sypialnia 9,49 m2

hol 6,68 m2

kuchnia 5,77 m2

łazienka 4,83 m2 sypialnia 9,03 m2

w.c. 1,62 m2 sień 3,06 m2

kotłownia 4,16 m2

podest

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

PARTER

85


71,76 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

7,78 m

1,25 3 m

3 m 1,2

7,28 m

15,48 m

4m

3m

Milutki

2500 zł

16,03 m

PARTER 42,28 m2 PODDASZE 29,49 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 56,64 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,69 m KUBATURA 312,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° i 45° POWIERZCHNIA DACHU 123,53 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,03 x 15,48 m

pokój dzienny 27,60 m2

kotłownia 4,71 m2

łazienka 2,28 m2

kuchnia 6,01 m2

sień 1,68 m2

PARTER

h=180 cm sypialnia 7,12 m2 (8,61 m2)

sypialnia 7,30 m2 (9,13 m2)

hol 3,99 m2 łazienka 4,59 m2 (7,23 m2) h=180 cm

sypialnia 6,49 m2 (8,87 m2)

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: ściany murowane - pustaki gazobeton 24 + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt domu Milutki przeznaczony jest dla trzy-czteroosobowej rodziny. Dom został zaprojektowany jako jednorodzinny całoroczny, może też służyć jako budynek letniskowy. Prostokątny rzut parteru został przykryty dwuspadowym dachem, mieszczącym w sobie poddasze użytkowe. Ciekawą bryłę urozmaicono zadaszeniem tarasu i balkonem od strony ogrodu, oraz wspartym na dwóch kolumienkach daszkiem nad wejściem. Architektura domu łączy w sobie tradycyjną formę, z nowoczesnym detalem i materiałami. Projekt dzięki swojej bezpretensjonalności doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Milutki dobrze będzie wyglądał i w górach, i na Mazurach :-). Wnętrze domu podzielono na część dzienną na parterze i sypialnie na poddaszu. Połączone pomieszczenia salonu, kuchni i holu tworzą dużą otwartą wspólną przestrzeń. Sprytnie umiejscowione schody na piętro są ozdobą pokoju dziennego. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

86


73,03 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

Delta

cena projektu:

2829 zł 6,72 m

5m

9m

20,64 m

7,5 m

4 (3) m

4m

PARTER 44,30 m2 PODDASZE 28,70 m2

15,72 (14,72) m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 60,92 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,05 m KĄT NACHYLENIA DACHU 48° POWIERZCHNIA DACHU 79,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,72 x 20,64 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka (w ramach adaptacji inny materiał) Æ elewacje tynk mineralny + okładzina drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: parter – murowane, poddasze – gips-karton, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian Dom piętrowy o nowoczesnej formie, przeznaczony dla 3 osobowej rodziny, bez garażu. Ściana salonu od strony ogrodu jest w całości przeszklona co stanowi wizualne połączenie z ogrodem. Dodatkowe światło do salonu jest wpuszczone przez okna połaciowe. Projekt spełnia aktualne wymogi energooszczędności stawiane budynkom jednorodzinnym. Przegrody zewnętrzne zostały zaprojektowane w standardzie budownictwa niskoenegetycznego. Zmieniając sposób ogrzewania budynku na ekologiczny (np. pompę ciepła) budynek spełni wymogi budownictwa niskoenergetycznego. Projekt dostępny w lustrzanym odbiciu.

pokój 12,80 m2

salon z jadalnią 28,58 m2

pom. techniczne 6,48 m2 kuchnia 6,63 m2

hol 2,15 m2

w.c. 2,64 m2

łazienka 5,27 m2

pokój 8,48 m2

KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

PARTER

PODDASZE

87


73,39 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Sabina Sniechowska zespół projektowy: DOMuS

cena projektu:

4m (3 m)

13,08 m

4m

12,36 m

22,36 m

6m

4m

Pulsar I

2583 zł

PARTER 100,12 m2 garaż 18,86 m2 magazynek 7,87 m2

21,08 m (19,08)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 129,57 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,95 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 223,98 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,08 x 22,36 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka Æ elewacje tynk mineralny Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: parter – murowane, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian

pokój 11,98 m2 salon z jadalnią 26,91 m2

w.c. 1,22 m2

magazynek* 7,87 m2

komunikacja 2,57 m2

łazienka 5,03 m2

hall 2,56 m2

sypialnia 11,98 m2

kuchnia 8,22 m2

Dom parterowy, niepodpiwniczony z garażem jednostanowiskowym z dachem wielopołaciowym, przeznaczony dla 4 osobowej rodziny. Przy zlikwidowaniu okien w ścianach bocznych dom ten można zlokalizoważ na wąskiej działce 19,08 m. W pomieszczeniu za garażem zaprojektowano magazynek ogrodowy który można wykorzystać na mały warsztat lub przenieść w to miejsce kocioł. Projekt dostępny w lustrzanym odbiciu.

garaż* 18,86 m2

wiatrołap 2,92 m2

PODOBNE PROJEKTY PULSAR Ia - z użytkowym poddaszem. KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

*pomieszczenie niewliczane do powierzchni użytkowej

PARTER

88


78,80 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl autor: arch. Tomasz Kałaska

TK109

cena projektu:

2250 zł 11,43 m

4m

4m

8,18 m

16,18 m

4m

4m

19,43 m 2

PARTER 78,80 m POWIERZCHNIA ZABUDOWY 93,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,90 m KUBATURA 380,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,43 x 16,18 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny + okładzina drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: szkielet drewniany tzw. kanadyjski, zewnętrzne: szkielet drewniany tzw. kanadyjski Mały, parterowy domek w technologii szkielet kanadyjski, w którym, dzięki niezwykle funkcjonalnemu rozłożeniu pomieszczeń, program użytkowy dla 4-osobowej rodziny zmieszczono na zaledwie 78,8 m2. Dzięki temu zabiegowi dom jest niezwykle tani w budowie jak również, co bardzo ważne, w późniejszej eksploatacji. Dom posiada trzy sypialnie, salon, kuchnię, łazienkę.

pokój 9,1 m2

pokój 11,4 m2

salon 18,8 m2

komunikacja 6,5 m2

pokój 13,2 m2

łazienka 3,9 m2

PODOBNE PROJEKTY TK9 w wersji murowanej KOSZTY BUDOWY

www.budujdom.pl

pom. techn. 3,1 m2

sień 3,1 m2

kuchnia 9,9 m2

PARTER

89


79,31 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

11,19 m

4m

3m

1,05 m

9,62 m

18,22 m

1,55 m

3m

3,1 m

Żabka

2600 zł

PARTER 107,65 m2

18,29 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 107,65 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,20 m KUBATURA 429,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 168,79 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,29 x 18,22 m

podest wejściowy

łazienka 6,16 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy

sypialnia 12,47 m2 pokój dzienny 27,85 m2

w.c. 1,87 m2

sypialnia 12,47 m2

hol 6,3 m2

sień 3,72 m2

Projekt domu Żabka to dom jednorodzinny parterowy dla 3-5-osobowej rodziny, o prostej bryle, zaprojektowany na planie zbliżonym do kwadratu, przykryty dwuspadowym dachem. Projekt występuje w kilku wersjach wariantowych: dla trzech osób – z dwiema sypialniami, dla czterech osób – z trzema sypialniami, z niezagospodarowanym strychem lub ze strychem zagospodarowanym na poddasze użytkowe. Żabka to budynek bardzo łatwy i niedrogi w budowie, a podczas późniejszej eksploatacji także tani w utrzymaniu. Dzięki zastosowanym materiałom i technologii, jest ciepły i energooszczędny – przy zastosowaniu pakietu wentylacji mechanicznej z rekuperacją udaje się bardzo zredukować koszty ogrzewania budynku.

kuchnia 8,46 m2 kotłownia 3,94 m2

podest wejściowy

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl PARTER

90


81,49 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Kropka

cena projektu:

2500 zł 12,24 m

4m

3m

9,67 m

16,67 m

4m

4m

20,24 m

PARTER 81,49 m2 pom. gosp. 2,54 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,08 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,08 m KUBATURA 331,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 24° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,24 x 16,67 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop drewniane wiązary kratownicowe Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczki gazobetonowe 24 + styropian + tynk cienkowarstwowy Nieduży dom jednorodzinny dla czteroosobowej rodziny, parterowy, zbudowany na planie prostokąta, przekryty czterospadowym dachem. Front domku ozdabia ganek wejściowy wsparty na dwóch kolumnach. Wygląd zewnętrzny budynku nawiązuje do architektury polskiego dworku, ale we współczesnym ujęciu. Dom zaprojektowano na działkę z ogrodem z boku - wyjście drzwiami balkonowymi z salonu i taras znajdują się od strony elewacji bocznej.

sypialnia 9,07 m2

sypialnia 10,89 m2

pokój dzienny 28,63 m2 taras ziemny

hol 6,71 m2

sypialnia 10,13 m2 kuchnia 7,76 m2

łazienka 5,43 m2 kotłownia 2,54 m2

sień 2,86 m2

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl podcień

PARTER

91


82,83 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

9m

4m

4m

7,3 m

16,11 m

1,8 3 m

3,1 m

Ania

2500 zł

PARTER 48,14 m2 PODDASZE 37,49 m2

16,1 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 64,55 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,55 m KUBATURA 368,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 116,09 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,10 x 16,11 m

PARTER pokój 8,57 m2 pokój dzienny 18,48 m2 hol 6,79 m2

łazienka 3,37 m2

sień 2,50 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: ściany murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy

kuchnia 5,65 m2 kotłownia 2,78 m2

pokój 8,79 m2 (10,77 m2)

pokój 9,79 m2 (12,08 m2) hol 4,33 m2

pokój 6,25 m2 (8,23 m2)

PODDASZE

pokój 8,33 m2 (10,62 m2)

Projekt Ania jest odpowiedzią na potrzebę wygodnego mieszkania dla trzy-czteroosobowej rodziny, sympatyczny domek, parterowy z użytkowym poddaszem. Jego bezpretensjonalna architektura z łatwością wkomponuje się w każde otoczenie. Prosta nowoczesna forma architektoniczna zbudowana na planie prostokąta, z dwuspadowym symetrycznym dachem, daje poczucie porządku i harmonii. Dzięki nieskomplikowanej bryle, konstrukcja domu jest łatwa i tania w budowie. Nowoczesne materiały wykończeniowe i okładziny ścian elewacji - urozmaicają front z podcieniem wejściowym. Elewację ogrodową ozdabia drewniana pergola nad tarasem dostępnym z salonu. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 78,02 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 40,27 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

92


86,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Małgorzata Dracz, Marcin Abramowicz

Agaton

cena projektu:

2331 zł 13,46 m

4m

12,26 m

20,26 m

4m

4m

4m

PARTER 86,50 m2 garaż 19,10 m2 STRYCH 50,90 m2

21,46 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 160,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,10 m KUBATURA 524,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 231,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,46 x 20,26 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina drewniana oraz klinkierowa Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, zewnętrzne: warstwowe, bloczki wapienno-piaskowe ocieplone styropianem Mały dom parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 3-, 4-osobowej rodziny. Na parterze znajdują się pokój dzienny połączony z jadalnią, częściowo zamknięta kuchnia ze spiżarnią, dwie sypialnie, łazienka, pom. gospodarcze z kotłem grzewczym oraz garaż. W strefie wejściowej znajdują się schody na przestronny strych. Na poddaszu, w ramach adaptacji, można wygospodarować dwa pokoje z łazienką.

pokój 12,1 m2

łazienka 4,9 m2

pokój dzienny + jadalnia 26,8 m2

kuchnia 11,4 m2

PARTER

pokój 11,2 m2

hall 10,5 m2

garaż 19,1 m2

strych 50,9 m2

pom. gosp. 4,3 m2 wiatrołap 3,6 m2 spiż. 1,7 m2

STRYCH

PODOBNE PROJEKTY Agaton II, Agaton Multi-Comfort, Agia, Agis II, Agis IIIA, Agis IIIB, Agis IV KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

93


86,88 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

cena projektu:

14,35 m

4m

4m

17,40 m

9,40 m

4m

4m

Dom pod jarząbem 7 ver.2

2170 zł

22,35 m

PARTER 91,34 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 123,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 605,08 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 187,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,35 x 17,40 m Pokój 11,17 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach czterospadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: cegła wapienno piaskowa SILKA 24 cm styropian 20 cm + tynk

Pokój 12,01 m²

Salon + Jadalnia 24,64 m² Łazienka 5,98 m²

Projekt posiada: 4 pokoje, 1 kuchnia, 1 łazienka, spiżarka, toaleta, kotłownia

Przedpokój 3,40 m²

PODOBNE PROJEKTY Dom pod jarząbem 2: w stylu tradycyjnym, z poddaszem użytkowym, z garażem w bryle budynku Dom pod jarząbem 5: w stylu dworkowym, z poddaszem użytkowym Dom pod jarząbem 8(N): z dachem 2-spadowym Dom pod jarząbem 18: powiększony, z poddaszem do adaptacji

Hol 4,52 m² Toaleta 1,60 m²

Kotłownia 4,46 m² Pokój 10,48 m² Wiatrołap 3,01 m²

Spiżarnia 1,83 m²

Kuchnia 8,24 m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 164 200 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

PARTER

94


87,50 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Promyk

cena projektu:

2600 zł 15,68 m

3m

16,67 m

3 m 1,33 8,34 m

4m

4m

22,68 m

PARTER 113,00 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 129,78 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,08 m KUBATURA 330,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 24° POWIERZCHNIA DACHU 183,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,68 x 16,67 m

taras

pom. gosp. 4,90 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop wiązary kratownicowe drewniane Æ ściany wewnętrzne: brak danych, zewnętrzne: dwuwarstwowe, gazobeton + styropian lub technologia szkieletowa drewniana

sypialnia 11,55 m2

salon + jadalnia 21,20 m2

sypialnia 9,30 m2 garaż 18,12 m2

korytarz 1,83 m2

hol + korytarz 7,83 m2

Projekt domu jednorodzinnego dla 4-5 osób, mogący pełnić funkcję domu całorocznego, jak i letniskowego. Dostępny też jest projekt w wersji murowanej oraz szkieletowej drewnianej. Dom jest bardzo prosty i funkcjonalny. Ma właściwe proporcje, a wnętrze jest funkcjonalnie rozwiązane. Prostokątna bryła przykryta została dwuspadowym dachem. Wariant podstawowy: EU CO = 82,52 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 42,59 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

kuchnia 12,45 m2

sypialnia 10,85 m2

w.c. 2,09 m2 przeds. 2,84 m2

łazienka 4,89 m2

podcień wejściowy

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl PARTER

95


87,51 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

15,78 m

4m

3m

12,35 m

18,35 m

3m

3m

Czaruś

2600 zł

22,78 m

PARTER 107,20 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 132,19 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,08 m KUBATURA 530,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 24° POWIERZCHNIA DACHU 192,06 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,78 x 18,35 m

taras/podcień

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka, kąt nachylenia 24° Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop drewniane wiązary kratownicowe Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczki gazobetonowe 24 + styropian + tynk cienkowarstwowy

kotłownia 4,9 m2 sypialnia 9,3 m2

sypialnia 11,55 m2

garaż 18,12 m2

pokój 22,35 m2 korytarz 1,83 m2

hol 7,83 m2

sypialnia 11,40 m2

łazienka 5,10 m2 sień 3,04 m2

w.c. 2,09 m2

kuchnia 13,02 m2

podcień

PARTER

Dom jednorodzinny dla 4-, 5-osobowej rodziny, parterowy, przekryty czterospadowym dachem, z dobudowanym garażem. Prosta, nieskomplikowana w budowie bryła budynku oraz bezpretensjonalna architektura, dają czytelny efekt współczesnego domu, nawiązującego do tradycji dworkowej, ale z wykorzystaniem nowych materiałów i detali. Elewację frontową ozdabia – i jednocześnie akcentuje wejście – centralnie wkomponowany ganek wejściowy, wsparty na dwóch kolumnach. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 76,38 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 39,42 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

96


87,53 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Przygoda 2

cena projektu:

2500 zł 9,36 m

4m

4m

PARTER 57,59 m2 PODDASZE 36,21 m2 (51,01 m2)

16,24 m

8,24 m

4m

4m

17,36 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 76,92 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,79 m KUBATURA 389,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 134,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,36 x 16,24 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: ściany murowane - bloczki gazobetonu + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt domu Przygoda 2 to sympatyczny dom dla cztero-pięcioosobowej rodziny - parterowy, z poddaszem użytkowym, o zwartej prostokątnej bryle przykrytej dwuspadowym dachem. Prosta elegancja domu i jego funkcjonalność idą w parze z energooszczędnością i nowoczesnością. Kształt domu, jego proporcje od razu przywołują obraz małego białego domku, takiego domku z kominem - z dziecięcych wyobrażeń. Budowa domu to wielka przygoda. KOSZTY BUDOWY Realizacja domu pod klucz 234 594,00 zł

PARTER

PODDASZE

97


89,20 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

cena projektu:

12,90 m

4m

4m

19,95 m

11,95 m

4m

4m

Letycja

2331 zł

PARTER 89,20 m2 + garaż 19,7 m2

20,90 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 154,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KUBATURA 317,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 222,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,90 x 19,95 m

pokój 11,3 m²

pokój 16,0 m²

łazienka 4,3 m² pok. dzienny + jadalnia 24,9 m² hall 9,6 m² wc 1,5 m²

kuchnia 11,8 m²

spiżarnia 2,0 m²

wiatrołap 4,2 m²

pom. gosp. 3,6 m²

garaż 19,7 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny oraz okładzina drewniana i kamienna Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych. Strop gęstożebrowy, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych Parterowy dom w nowoczesnym stylu dla 3-4-osobowej rodziny. Wnętrze, mimo niewielkiej powierzchni użytkowej, jest bardzo funkcjonalne. Otwarta strefa dzienna składa się z jasnego salonu, jadalni i kuchni ze spiżarnią. W strefie prywatnej przewidziano dwie sypialnie oraz łazienkę. Wśród pozostałych zalet tego domu należy wymienić: dodatkowe wc, wydzielone miejsce na szafę wnękową w hallu czy przejście z wiatrołapu do garażu. PODOBNE PROJEKTY Letycja II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

98


89,31 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

Epsilon

cena projektu:

3075 zł

12 m

29,34 m

13,34 m

4m

4 m 8,84 m 7,2 m (5,7m)

PARTER 89,31 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,15 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,71 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 145,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,54 x 29,34 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach drewniany wiązar dachowy Æ elewacje tynk mineralny Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: tylko działowe - bloczki silikatowe, zewnętrzne: pustak ceramiczny gr.25cm + 20 styropianu Mały dom parterowy, przeznaczony dla 3-4 osobowej rodziny. W salonie i kuchni zaprojektowano duże przeszklenia z widokiem na taras ogrodowy. Powoduje to, że przestrzeń salonową odbieramy jako powiększoną . Prosty dach i bryła budynku czynią ten dom prosty w budowie.

20,04 m (18,54m)

pokój 12,54 m2

pokój 12,54 m2

salon 28,50 m2

łazienka 5,69 m2

wc 6,17 m2

pokój 12,55 m2 3,90 m2 kuchnia 7,42 m2

KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

PARTER

99


89,86 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

17,2 m

3m

3m

9,42 m

16,42 m

4m

4m

Słoneczny z garażem 2

2500 zł

24,2 m

PARTER 95,82 m2 garaż 19,14 m2

PARTER taras/podcień

kotłownia 5,28 m2 sypialnia 10,08 m2

sypialnia 11,98 m2

garaż 19,14 m2

pokój dzienny 27,67 m2 korytarz 2,38 m2

hol/korytarz 5,32 m2 w.c. 1,32 m2

kuchnia 9,54 m2 pom. gosp. 3,21 m2

łazienka 5,92 m2

sień 3,06 m2

podest wejściowy

sypialnia 10,07 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 144,82 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,31 m KUBATURA 560,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 205,22 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,20 x 16,42 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustaki Porotherm 25 cm + styropian + tynk Projekt domu „Słoneczny z garażem 2” to parterowy budynek jednorodzinny dla rodziny cztero-pięcioosobowej. „Słoneczny z garażem 2” jest kolejną wersją popularnej serii „Słonecznych” z pracowni MGProjekt. Domek jest parterowy, zbudowany na rzucie prostokąta, przekryty dwuspadowym dachem. Podstawowy atut budynku to jego prosta konstrukcja, która pozwoli na niedrogą i niekłopotliwą realizację. Każdy majster bez trudu podejmie się zbudowania tak prostego budynku. Dzięki właściwym proporcjom i odpowiednio dobranym materiałom i detalom „Słoneczny z garażem 2” jest jednocześnie zgrabny i ma sympatyczny wygląd. Wariant podstawowy: EU CO = 77,67 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 40,08 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

100


91,43 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Bursztyn

cena projektu:

15,64 m

4m

3 m 1,83

9,89 m

20,27 m

2,55 3 m

3m

2700 zł

22,64 m

PARTER 126,02 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 154,63 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,46 m KUBATURA 447,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 24° POWIERZCHNIA DACHU 229,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,64 x 20,27 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop wiązary kratownicowe drewniane Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: dwuwarstwowe: pustaki ceramiczne Max + styropian Dom dla 4-, 5-osobowej rodziny. Budynek o prostej bryle, przekryty dwuspadowym dachem. Ekonomiczny i nieskomplikowany w budowie. We wnętrzu przewidziano, oprócz obszernego salonu, 3 sypialnie, 2 łazienki oraz pomieszczenie gospodarcze. Kocioł c.o. może się znajdować w pomieszczeniu przy wejściu lub w przypadku kotłowni na paliwo stałe – w pomieszczeniu za garażem. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 83,66 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 43,18 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

taras

pom. gosp. 8,46 m2

pokój 10,19 m2

pokój 9,86 m2

pokój 30,46 m2

garaż 20,86 m2 łazienka 5,59 m2 hall 8,99 m2

łazienka 2,24 m2

pokój 9,76 m2

kuchnia 10,20 m2 pom. gosp. 5,27 m2 sień 4,15 m2

PARTER

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

101


91,43 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

11,99 m

4m

3 m 1,82

9,89 m

20,26 m

2,55 3 m

3m

Szpak

2600 zł

PARTER 91,43 m2

18,99 m

taras/podcień

sypialnia 10,19 m2 sypialnia 9,86 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop drewniane wiązary kratownicowe Æ ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne, zewnętrzne: pustaki ceramiczne Max + styropian + tynk cienkowarstwowy

pokój dzienny + jadalnia 30,46 m2 łazienka 5,59 m2 hall 8,99 m2

w.c. + natrysk 2,24 m2

sypialnia 9,76 m2 sień 4,15 m2

podcień

PARTER

102

kuchnia 10,20 m2 pom. gosp. 5,27 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,58 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,48 m KUBATURA 361,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 24° i 14° POWIERZCHNIA DACHU 177,89 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,99 x 20,26 m

Prezentujemy nieduży, prosty w budowie, parterowy dom jednorodzinny o spokojnej, skromnej architekturze, przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Prostokątna bryła domu przekryta dwuspadowym łagodnym dachem, z dodatkowymi podcieniami frontowego ganku i ogrodowego zadaszenia tarasu, kryje funkcjonalne, przemyślane wnętrze. Proporcjonalnie rozplanowane okna, ozdoby elewacji, dodatki, takie jak okiennice czy kolumienki akcentujące wejście, nadają elewacjom atrakcyjnego wyglądu. Wariant podstawowy: EU CO = 85,30 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 44,02 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl


91,77 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

Miłka

cena projektu:

2460 zł 11,88 m

4 m (3 m)

4,05 m

PARTER 91,77 m2 pom. gosp. 3,69 m2 PODDASZE 47,95 m2 strych 47,95 m2

19,97 m

10,98 m

4,94 m

4 m (3 m)

19,88 m (17,88 m)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,44 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,93 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 204,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,88 x 19,97 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka cementowa (w ramach adaptacji inny materiał) Æ elewacje tynk mineralny Æ strop gęstożebrowy Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian Dom parterowy z poddaszem do adaptacji, przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. W hallu znajdują się schody prowadzące na poddasze, na którym po adaptacji można uzyskać pom. mieszkalne. Likwidując okna w ścianach bocznych dom można zmieścić na działce o szer. 17,88 m. Projekt spełnia aktualne wymogi energooszczędności stawiane budynkom jednorodzinnym. Zmieniając sposób ogrzewania budynku na ekologiczny (np. pompę ciepła) budynek spełni wymogi bubudownictwa niskoenergetycznego. Projekt występuje w lustrzanym odbiciu.

sypialnia 12,23 m2

pokój 10,18 m2 salon 23,63 m2

łazienka 5,49 m2

hall 14,06 m2 w.c. 1.36 m2

pokój 11,01 m2

strych* 47,95 m2 kuchnia 10,02 m2

wiatr. pom. gosp. 3,79 m2 2 3,69 m

* pomieszczenie niewliczane do pow. użytkowej

PARTER

PODDASZE

PODOBNE PROJEKTY Miłka I - z garażem na 1 samochód Apollo II - z garażem na 2 samochod Apollo IIa zm1 – z garażem na 2 samochody i dużym poddaszem KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

103


91,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marta Zaperty-Adamek Marcin Abramowicz

cena projektu:

11,70 m

4m

4m

18,20 m

10,20 m

4m

4m

Dawid II

2478 zł

19,70 m

PARTER 50,30 m2 garaż 19,7 m2, pom. gosp. 6,7 m2 PODDASZE 41,50 m2 strych 19,10 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 112,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,00 m KUBATURA 417,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 44° POWIERZCHNIA DACHU 198,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,70 x 18,20 m

pom. gosp. 6,7 m² pok. dzienny + jadalnia

garaż 19,7 m²

27,3 m²

wc 3,2 m²

garderoba 3,5 m²

hall spiżarnia 3,0 m² 1,1 m² wiatrołap 3,3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych

kuchnia 8,9 m²

PARTER

pokój 10,2 m² pokój 11,7 m² strych 19,1 m²

hall 4,3 m² pokój 9,5 m² łazienka 5,8 m²

PODDASZE

104

Projekt jednorodzinnego domu parterowego z poddaszem użytkowym i garażem 1-stanowiskowym, przeznaczony dla rodziny 4-osobowej. Układ funkcjonalny parteru obejmuje strefę dzienną (salon połączony z jadalnią i osobna kuchnia) oraz gospodarczą (garaż i pom. gosp.). Dodatkowe pomieszczenia na tej kondygnacji to: spiżarnia, wc, garderoba. Na poddaszu zlokalizowano strefę nocną (3 sypialnie i łazienka) oraz strych. PODOBNE PROJEKTY Dawid, Dawid III KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl


93,30 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gładyszów dwsk

cena projektu:

2480 zł 10,80 m

4m

4m

8,50 m

16,50 m *

4m

4m

PARTER 45,12 m2 +część gosp. 25,18 m2 PODDASZE 48,18 m2 (73,62 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 89,55 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,66 m KUBATURA 432,95 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 177,02 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 16,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ strop drewniany, szkieletowy Æ ściany wewnętrzne: szkieletowe drewniane, zewnętrzne: szkieletowe drewniane ocieplone wełną mineralną

18,80 m *

PARTER kotłownia 5.87 m²

salon 24.91 m² korytarz 1.25 m²

kuchnia 8.31 m²

garaż 19.31 m²

komunikacja 3.67 m² łazienka 4.44 m² wiatrołap 2.54 m²

Funkcjonalny dom w konstrukcji szkieletu drewnianego. Duży salon z kominkiem, wyjściem na taras i schodami na poddasze. Kuchnia, łazienka, wiatrołap oraz komunikacja. Garaż, kotłownia. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, garderoba i komunikacja. Z dwóch pokoi dostępny balkon. Zwarta bryła budynku sprzyja szybkiej i taniej realizacji i niskim kosztom eksploatacji. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 9.08 (12.86)m²

pokój 8.33 (10.96)m²

pokój 13.14 (18.16)m²

kom. 2.35 (6.67) m²

PODOBNE PROJEKTY Gładyszów 32dws, Gładyszów 30dw, Gładyszów wąski dws, Gładyszów dws, Gładyszowo dws

pokój 7.19 (10.29)m²

KOSZTY BUDOWY

garderoba 2.51 (7.02) m² łazienka 5.58 (7.66) m²

www.dom-projekt.pl PODDASZE

105


93,70 m2 powierzchnia użytkowa

AGART sc. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gruzełki 7 tel./fax 32 285-52-41 tel. kom. 508 147-179 tel. kom. 505 099-179 www.malydom.pl e-mail: architekt@malydom.pl autor: arch. Aleksandra Gawoł zespół projektowy: AGART

cena projektu:

14,30 m

4m

4m

15,84 m

7,84 m

4m

3m

Alpinia

2290 zł

21,30 m

PARTER 51,70 m2 powierzchnia podłogi 77,4 m2 PODDASZE 42,00 m2 powierzchnia podłogi 52,8 m2

pom. ogrod. 4,7 m2 garaż 16,9 m2

kotłownia 4,1 m2

łaz. 2,8 m2

komunikacja 2,1 m2

pokój dzienny + hol 26,2 m2

pokój 9,1 m2

wiatrołap 4,0 m2

spiż. 1,2

kuchnia 6,3 m2

PARTER

łazienka 6,1 m2 (7,9 m2)

pokój 9,5 m2 (12,1 m2) hol 5,2 m2

sypialnia 9,1 m2 (11,4 m2) gard. 2,6 m2 (4,1 m2)

PODDASZE

106

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 104,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 580,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 204,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,30 x 15,84 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop gęstożebrowy, Teriva Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: beton komórkowy 24 cm + ocieplenie 20 cm Dom wolno stojący, o prostej konstrukcji, parterowy, z użytkowym poddaszem. Mimo niewielkich gabarytów, budynek zapewnia wygodny układ funkcjonalny z kilkoma pomieszczeniami gospodarczymi, takimi jak garderoba, spiżarnia, kotłownia i pomieszczenie ogrodowe (lub skład opału), które ułatwiają jego eksploatację. Dom posiada kominek i częściowo zadaszony taras. PODOBNE PROJEKTY Alpinia A - bez garażu Alpinia D 84 - z pokojem nad garażem

pokój 9,5 m2 (12,1 m2)

KOSZTY BUDOWY stan surowy 141360 zł netto


94,76 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Niezapominajka z garażem

cena projektu:

2900 zł 15,98 m

3m

3m

13,16 m

19,16 m

3m

4m

PARTER 123,80 m2 STRYCH 32,23 m2 pow. podłogi 100,45 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 151,41 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,18 m KUBATURA 611,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 233,66 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,98 x 19,16 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: brak danych, zewnętrzne: bloczki gazobetonowe + styropian + tynk cienkowarstwowy

22,98 m

taras/ podcień

salon + jadalnia 31,14 m2

sypialnia 9,89 m2

w.c. 1,81

sień 2,86

pom. gosp. 5,03 m2

PARTER

garaż 20,4 m2

kotł./pralnia 3,65 m2

hol 10,75 m2 kuchnia 9,64 m2

sypialnia 11,44 m2

łazienka 6,41 m2

sypialnia 10,82 m2

podcień

Prezentujemy wariantową wersję z garażem popularnego projektu „Niezapominajka”. Dom jednorodzinny, parterowy, przeznaczony dla czteroosobowej rodziny. Prostokątna bryła budynku z dobudowanym garażem została przekryta dwuspadowymi dachami. Nieużytkowy strych nad parterem można zaadaptować na poddasze. Architektonicznie dom nawiązuje do typowej tradycyjnej stylistyki. Front domu z zaakcentowanym gankiem wejściowym wspartym na dwóch kolumnach z oknami po bokach, przypomina polski dworek. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 82,09 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 42,37 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

strych 32,23 m2 (100,45 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

STRYCH

107


95,10 m2 powierzchnia użytkowa

AGART sc. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Gruzełki 7 tel./fax 32 285-52-41 tel. kom. 508 147-179 tel. kom. 505 099-179 www.malydom.pl e-mail: architekt@malydom.pl autor: arch. Aleksandra Gawoł zespół projektowy: AGART

cena projektu:

Borówka

2290 zł 7,75 m

4m

19,05 m

11,05 m

4m

3m

4m

PARTER 40,50 m2 pow. podlogi 64,70 m2 PODDASZE 54,60 m2 pow. podłogi 61,20 m2

14,75 m

kuchnia 7,0 m2

pokój 11,6 m2 (10,2 m2)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,85 m KUBATURA 667,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,75 x 19,05 m

pokój 11,8 m2 (10,3 m2)

pokój dzienny 28,6 m2

hol górny 5,7 m2

schody 4,8 m2

w.c. 1,5 m2

sień 3,4 m2 kotłownia 3,7 m2

łazienka 6,7 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceram., cementowa, bitumiczna lub blachodachówka, kąt nachylenia 40° Æ elewacje tynk cienkowarstwowy mineralny Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: beton komórkowy 24 cm + ocieplenie 15 cm Nieduży, tani dom bez piwnic dla 4-, 5-osobowej rodziny. Pokój dzienny z kominkiem i otwartą kuchnią sprawiają, że parter jest przestronny, mimo garażu wbudowanego w bryłę budynku. Pomieszczenie gospodarcze na piętrze (garderoba, prace domowe) może być zaadoptowane na niewielką sypialnię. Doskonały dom do zabudowy bliźniaczej (wersja – segment B) oraz szeregowej (wersja – segment S).

sypialnia 14,8 m2 (13,4 m2)

pom. gosp. 10,6 m2 (8,2 m2)

KOSZTY BUDOWY 155 400 zł garaż 15,7 m2

PARTER

108

PODDASZE


95,60 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

Dariusz Mały

cena projektu:

2394 zł 11,10 m

4m

4m

8,70 m

16,70 m

4m

4m

PARTER 45,10 m2 garaż 18,8 m2 pom. gosp. 6,10 m2 PODDASZE 50,50 m2

19,10 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 97,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,10 m KUBATURA 394,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 175,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,10 x 16,70 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje Elewacje pokryte tynkiem oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków silikatowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych Prosty dom z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym, przewidziany dla 4-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano otwartą strefę dzienną: salon połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnię, toaletę, garaż oraz kotłownię. Na poddaszu umieszczono trzy sypialnie oraz dwie łazienki.

kotłownia 6,1 m2

pokój dzienny +jadalnia 23,6 m2

w.c. 1,5 m2

pokój 8,9 m2

garaż 18,8 m2

hall 6,0 m2 kuchnia 8,2 m2

spiżarnia 1,9 m2

łazienka 8,5 m2 hol 4,3 m2

pokój 10,0 m2 pokój 15,2 m2

łazienka 3,6 m2

wiatrołap 3,9 m2

PODOBNE PROJEKTY Dariusz, Dariusz II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

109


96,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

cena projektu:

16,22 m

4m

4m

19,39 m

11,39 m

4m

4m

Justynian Mały II z poddaszem

2646 zł

24,22 m

PARTER 96,40 m2 + garaż 22,70 m2 STRYCH 42,50 m2

pokój 12,4 m² pokój 13,6 m² pok. dzienny + jadalnia 23,8 m²

kuchnia 8,8 m²

spiżarnia 1,8 m²

wc 1,8 m² hall 8,3 m² wiatrołap 3,8 m²

łazienka 4,9 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 168,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,90 m KUBATURA 558,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 242,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,22 x 19,39 m

garaż 22,7 m²

pom. gosp. 5,2 m²

pokój 12,0 m²

PARTER

Projekt domu z poddaszem użytkowym i garażem, przewidziany dla 4-5-osobowej rodziny. Plan domu podzielony jest zasadniczo na dwie strefy. Dzienna to salon połączony z jadalnią oraz kuchnia. Część prywatna to trzy sypialnie i wspólna łazienka. Całości dopełniają: spiżarnia, garderoba, osobna toaleta, pomieszczenie gosp. oraz garaż. Na poddaszu można zaplanować dwie duże sypialnie.

strych/pokój 19,1 m²

strych/pokój 18,7 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

PODOBNE PROJEKTY Justynian Mały, Justynian Mały II, Justynian, Justynian II, Justynian III

strych/hall 4,7 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PODDASZE

110


96,61 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Alicja

cena projektu:

2800 zł 10,59 m

3m

4m

PARTER 79,34 m2 garaż 18,93 m2 PODDASZE 36,20 m2 pow. podłogi 44,25 m2

18,04 m

10,04 m

4m

4m

17,59 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 96,99 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,76 m KUBATURA 438,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45°, 20° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,59 x 18,04 m

taras ziemny

PARTER pokój dzienny 29,88 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczki gazobetonowe + styropian + tynk cienkowarstwowy

pokój 10,62 m2

garaż 18,93 m2

kuchnia 8,32 m2

hol 4,17 m2 sień 1,71 m2

w.c. + natrysk + kotłownia 5,71 m2

balkon

Dom jednorodzinny dla rodziny cztero-pięcioosobowej, parterowy z poddaszem użytkowym, przykryty dwuspadowymi dachami, z dobudowanym garażem. Dom zaprojektowano w spokojnej stylistyce z przenikającymi się tradycyjnymi i nowoczesnymi detalami. Zwarta bryła budynku, z dobudowanym garażem, została ozdobiona lukarnami oraz balkonem w elewacji ogrodowej.

podcień

sypialnia 9,72 m2 (11,84 m2)

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 8,57 m2 (10,95 m2)

hol 2,87 m2

www.mgprojekt.com.pl sypialnia 9,42 m2 (11,13 m2)

łazienka 5,62 m2 (7,46 m2)

PODDASZE

111


98,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

cena projektu:

11,74 m

4m

4m

17,64 m

9,64 m

4m

4m

Lena mała

2520 zł

19,74 m

PARTER 51,10 m2 + garaż 18,8 m2 + pom. gosp. 5,9 m2 PODDASZE 47,30 m2 + strych 15,6 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 107,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 407,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 205,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,74 x 17,64 m

PARTER

pom. gosp. 5,9 m² pok. dzienny + jadalnia

garaż 18,8 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna oraz drewniana Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

28,3 m² wc 1,7 m²

hall 4,7 m²

wiatrołap 5,6 m²

spiż. 1,7 m²

kuchnia 9,1 m²

pokój 11,7 m²

pokój 11,8 m²

hall 5,0 m² strych 15,6 m²

pokój 11,6 m² łazienka 7,2 m²

PODDASZE

112

Nieduży, ale wygodny i praktyczny dom dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano kuchnię, pokój dzienny połączony przestrzennie z jadalnią, spiżarnię oraz łazienkę. Z wiatrołapu jest przejście do jednostanowiskowego garażu, a dalej do pomieszczenia gospodarczego. Poddasze to strefa nocna – z trzema pokojami i przestronną łazienką, oraz strych. Projekt można wykorzystać do zabudowy bliźniaczej. PODOBNE PROJEKTY Lena, Lenka KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl


99,20 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak Katarzyna Widurska

Blanka

cena projektu:

2478 zł 13,24 m

4m

4m

10,24 m

18,24 m

4m

4m

21,24 m

PARTER 99,20 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 268,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 145,90 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,24 x 18,24 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną drewnianą Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Nowoczesny dom parterowy, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W części ogólnodostępnej zlokalizowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią. Część prywatną tworzą trzy sypialnie oraz łazienka i w.c. Pomieszczenie gospodarcze umieszczone tuż przy wejściu dostępne jest również z kuchni.

pokój 10,8 m2

pokój 14,7 m2

pokój dzienny + jadalnia 27,5 m2

łazienka 6,1 m2 hall 11,5 m2

w.c. 1,5 m2

kuchnia 7,7 m2 pom. gosp. 5,8 m2

pokój 9,3 m2 wiatrołap 4,3 m2

PODOBNE PROJEKTY Blanka II, Milo KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

113


99,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

cena projektu:

16,2 m

4m

4m

11,35 m

19,35 m

4m

4m

Benedykt II

2394 zł

24,2 m

PARTER 99,50 m2 garaż 22,80 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 167,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,90 m KUBATURA 356,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 243,90 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,20 x 19,35 m pokój 11,5 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną kamienną i drewnianą Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

pokój 12,1 m2 garaż 22,8 m2

łazienka 5,2 m2

pokój dzienny + jadalnia 22,9 m2

pom. gosp. 6,1 m2

hall 8,5 m2 w.c. 1,5 m2 kuchnia 9,1 m2

spiżarnia 2,0 m2

Prosty, mały dom parterowy, z garażem, dla 4-osobowej rodziny. Strefa dzienna to otwarta przestrzeń: salon połączony z jadalnią i kuchnia. Strefa prywatna to trzy sypialnie i łazienka. Dodatkowe pomieszczenia to spiżarnia, garderoba, osobna toaleta oraz pomieszczenie gospodarcze.

pokój 12,6 m2 wiatrołap 4,2 m2

garderoba 3,8 m2

PODOBNE PROJEKTY Benedykt II, Patrycjusz, Hiacynt II, Justynian Mały II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

114


99,70 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w malinówkach 2

cena projektu:

2170 zł 9,20 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,91 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,37 m KUBATURA 515,53 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 156,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,20 x 16,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk

4m

PARTER 53,26 m2 pow. podł. 56,28 m2 PODDASZE 49,50 m2 pow. podł. 58,13 m2

16,50 m

8,50 m

4m

4m

17,20 m

PARTER

Pokój 8,25 m²

Salon + Jadalnia 24,27 m²

Łazienka 2,44 m²

Kotłownia Wiatrołap 3,06 m² 3,88 m²

Spiżarnia 2,64m² (5,66m²)

Kuchnia 8,72 m²

Projekt posiada: 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia PODOBNE PROJEKTY Dom w malinówkach: powiększony Dom w malinówkach (G): z garażem, powiększony Dom w malinówkach 2 (B): do zabudowy bliźniaczej Dom w malinówkach 3: z garażem, powiększony Dom w lipcówkach: pomniejszony Dom w malinówkach 2 (R2): dwurodzinny

140

220

Pokój 10,77m² (13,24m²) Pokój 11,46m² (13,95m²) Hol i schody 11,18m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 135 200 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

Łazienka 6,62m² (8,54m²)

Pokój 9,47m² (11,22m²) 220

140

PODDASZE

115


99,88 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,8 m

4m

4m

7,75 m

15,75 m

4m

4m

Zawoja mk1

2280 zł

18,8 m

PARTER 55,35 m2 część gosp. 6,03 m2 PODDASZE 44,53 m2 (61,95 m2)

pokój 10,56 m2 salon/aneks kuchenny 33,43 m2 łazienka 5,86 m2

wiatrołap 5,5 m2

kotłownia 6,03 m2

PARTER

pokój 19,11 m2 (26,81 m2)

komunikacja 4,86 m2 (5,0 m2)

łazienka 3,75 m2 (6,17 m2)

PODDASZE

116

pokój 8,58 m2 (12,18 m2)

pokój 8,23 m2 (11,79 m2)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 89,03 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,17 m KUBATURA 430,23 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 171,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 15,75 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian Mały, tani w budowie i użytkowaniu dom. Spora, wspólna przestrzeń salonu i aneksu kuchennego. Ogrzewanie: kocioł na paliwo stałe lub gaz, kolektory słoneczne. PODOBNE PROJEKTY „Zawoja średnia”, w technologii drewnianej „Zawoja drewniana” (płazy), „Zawoja DWS1L” (szkielet drewniany), z garażem – „Zawoja mk7g”, „Zawoja MK1X”, „Zawoja MK3X” KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


99,90 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

Malina

cena projektu:

2499 zł 10,16 m

4m

4m

7,46 m

15,46 m

4m

4m

18,16 m

PARTER 54,80 m2 PODDASZE 45,10 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 79,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 315,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 143,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,16 x 15,46 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną drewnianą i kamienną Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom parterowy z poddaszem użytkowym, dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze znajdują się pokój dzienny, połączony przestrzennie z kuchnią, osobne WC, dodatkowy pokój oraz pom. gosp. Na poddaszu zlokalizowano trzy sypialnie i ogólnodostępną łazienkę.

pokój 10,5 m2

pokój 9,9 m2 pokój 12,4 m2

pokój dzienny + jadalnia 22,9 m2

w.c. 1,8 m2

hall 3,4 m2

pom. gosp. 5,2 m2

wiatrołap 4,4 m2

kuchnia 7,2 m2

hall 4,4 m2

łazienka 7,3 m2

pokój 10,5 m2

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

117


99,90 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

cena projektu:

12,52 m

4m

18,12 m

4m

10,12 m

4m

4m

Oktawia

2394 zł

20,52 m

PARTER 99,90 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 126,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KUBATURA 287,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 192,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,52 x 18,12 m

pokój dzienny + jadalnia 25,5 m2

pokój 12,3 m2

pokój 14,6 m2

łazienka 5,2 m2

hall 8,7 m2

pom. techn. 5,4 m2

kuchnia 10,4 m2 spiż. 1,5 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna bądź cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Parterowy projekt domu dla 4-5-osobowej rodziny. Przestronny hall prowadzi z jednej strony do strefy dziennej, obejmującej pokój dzienny połączony z jadalnią oraz oddzieloną kuchnię ze spiżarnią, a z drugiej strony do strefy prywatnej - trzech sypialni i ogólnodostępnej łazienki. Wejście do pomieszczenia gospodarczego jest bezpośrednio z wiatrołapu.

wiatrołap 4,8 m2 pokój 11,5 m2

PARTER

PODOBNE PROJEKTY Słodki, Słoneczko I, Flawia, Jagoda, Honoriusz KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

118


99,97 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Zadębie średnie 3ab

cena projektu:

2280 zł 14,41 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 141,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,31 m KUBATURA 660,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 211,01 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,41 x 18,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian

4m

PARTER 99,97 m2 kotłownia 6,43 m2 STRYCH 37,22 m2 pow. podłogi 118,68 m2

22,41 m

pokój 13,23 m2

pokój 12,56 m2

salon 30,2 m2

w.c. 1,11 m2

kotłownia 6,43 m2

18,5 m

10,5 m

4m

4m

korytarz 3,0 m2

komunikacja 6,07 m2

łazienka 5,66 m2 pokój 10,79 m2

wiatrołap 5,98 m2

kuchnia 11,14 m2

PARTER

Funkcjonalny dom parterowy. Podstawowym pomieszczeniem domu jest przestronny salon, oprócz salonu trzy pokoje sypialne różnej wielkości, wydzielona kuchnia, łazienka i kotłownia. W salonie ozdobny wykusz. Schody na strych prowadzą z wiatrołapu. PODOBNE PROJEKTY Zadębie średnie 3 – inny układ funkcjonalny Zadębie 15 – większa powierzchnia Zadębie, Zadębie średnie z garażem KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

strych 33,10 m2 (110,39 m2)

komunikacja 4,12 m2 (8,29 m2)

STRYCH

119


100,57 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Sabina Sniechowska zespół projektowy: DOMuS

cena projektu:

14,38 m

3m

4m

9,78 m

20,28 m

6,5 m

3m

Koori

2460 zł

20,38 m

PARTER 100,57 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 126,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,85 m KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 200,65 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,30 x 20,30 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drweniana, dachówka Æ elewacje tynk mineralny Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian

łaz. 5,86 m2

kuchnia 9,76 m2

pokój 14,86 m2

salon z jadalnią 32,20 m2 hall 9,09 m2

wiatrołap 4,56 m2

Mały, parterowy domek, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 2-, 4-osobowej rodziny, o bardzo prostej, tradycyjnej konstrukcji. Na parterze zaprojektowano przestronny salon z jadalnią, z widokiem na strefę wejściową, dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i dosyć duże pomieszczenie gospodarcze. Projekt dostępny w lustrzanym odbiciu.

pokój 14,86 m2

PODOBNE PROJEKTY Koori I - z garażem na 1 samochód

pom. gosp. 9,38 m2

KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

PARTER

120


101,78 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Spokojny

cena projektu:

2700 zł 12,55 m

4m

3 m 1,35 m

8,5 m

17,2 m

1,35 m

3m

3m

PARTER 76,86 m2 PODDASZE 47,60 m2 pow. podłogi 54,98 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 100,47 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,13 m KUBATURA 527,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 185,61 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,55 x 17,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt domu Spokojny to projekt sympatycznego domu jednorodzinnego dla rodziny 4-5-osobowej, parterowy z poddaszem użytkowym, przekryty dwuspadowym dachem, z dobudowanym garażem. Ten niewielki domek ma w sobie wszystko to, czego potrzeba do wygodnego mieszkania każdej rodzinie. Jego wygląd zewnętrzny, tradycyjny styl architektury – potęgują wrażenie solidności i trwałości. Dzięki swojej stylistyce, niewielki budynek wydaje się być większy i bardziej reprezentacyjny. Wejście do domu podkreślono ładnym zadaszeniem wspartym na bocznych kolumienkach. Szerokie przeszklone drzwi z bocznym naświetlem zapraszają do wewnątrz. KOSZTY BUDOWY

19,55 m

podcień/ taras

garaż 18,6 m2

pokój/gabinet 8,57 m2

pokój dzienny 23,28 m2

hol 9,68 m2 łazienka kotłownia 2,38 m2 4,12 m2

kuchnia 7,15 m2

sień 3,08 m2

PARTER podcień wejściowy

pokój 10,23 m2 (11,86 m2)

pokój 12,48 m2 (14,11 m2) hol 4,84 m2

łazienka 5,99 m2 (8,05 m2)

pokój 14,06 m2 (16,12 m2)

www.mgprojekt.com.pl PODDASZE

121


102,15 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

11,84 m

4m

4m

23,08 m

16,08 m

3m

4m

Dom na miarę

2800 zł

19,84 m

PARTER 124,32 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 158,97 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,94 m KUBATURA 613,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 234,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,84 x 23,08 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane – bloczki gazobetonowe + styropian + tynk cienkowarstwowy

PARTER

Prezentujemy parterowy dom jednorodzinny dla rodziny 4-5cioosobowej. Nieduży, mieszczący się powierzchnią w wymaganiach programu MDM. Budynek oparty jest na prostokątnym rzucie z wystającą częścią salonu i kuchni. Całość przykryta jest wielospadowym dachem. Dom nadaje się na wąską parcelę, a w szczególności na działkę z wjazdem od południa. Dzięki skierowaniu okien części dziennej i sypialni na elewację boczną i częściowo na front domu, nawet na działce o niekorzystnym układzie względem stron świata, wnętrze będzie dobrze oświetlone. Wygląd zewnętrzny domu współtworzą nowoczesne materiały i rozwiązania, ciekawie rozmieszczone okna, podcienie, narożne okna, okładziny ścian, oraz urozmaicony dach. Całość dopełnia funkcjonalne wnętrze domu. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 82,02 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 42,33 kWh/(m2 rok) KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

122


102,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Małgorzata Dracz, Marcin Abramowicz

Agis

cena projektu:

2268 zł 13,42 m

4m

4m

11,57 m

19,57 m

4m

4m

21,42 m

PARTER 102,70 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 157,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,10 m KUBATURA 301,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 231,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,42 x 19,57 m

pokój 11,8 m2 pokój 14,1 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym, okładziną drewnianą oraz klinkierową Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych docieplonych styropianem, posadowione na betonowych fundamentach

w.c. 1,7 m2

pokój dzienny + jadalnia 26,7 m2

łazienka 5,3 m2

hall 11,5 m2

pokój 10,5 m2

Dom parterowy, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. Część ogólnodostępna obejmuje pokój dzienny, który został przestrzennie połączony z jadalnią. Z kuchni dostępna jest podręczna spiżarnia. W części prywatnej znajdują się trzy sypialnie z łazienką. W strefie wejściowej znajduje się pomieszczenie gospodarcze oraz toaleta. Z hallu istnieje możliwość wejścia na obszerny strych schodami chowanymi w stropie. Istnieje wersja z poddaszem oraz z garażem jednostanowiskowym.

pom. gosp. 4,4 m2

wiatrołap 3,6 m2

kuchnia 11,4 m2 spiż. 1,7 m2

PODOBNE PROJEKTY Agis II, Agis IIIA, Agis IIIB, Agis IV, Agaton, Agaton II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

123


102,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

cena projektu:

11,70 m

4m

4m

9,00 m

17,00 m

4m

4m

Dario

2436 zł

PARTER 48,80 m2 garaż 21,10 m2 pom. gosp. 7,30 m2 PODDASZE 53,90 m2

19,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 420,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 193,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,70 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych

pom. gosp. 7,3 m2 pokój dzienny + jadalnia 25,1 m2

pom. gosp. 1,2 m2

garaż 21,1 m2

łazienka 9,1 m2

pokój 12,2 m2 hall 4,2 m2

korytarz 2,5 m2 kuchnia 7,3 m2

w.c. spiż. 1,5 1,4

hall 6,7 m2

pokój 13,7 m2

garderoba 3,7 m2

pokój 11,0 m2

Mały dom jednorodzinny, z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym. Na parterze znajdują się: pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnia, schowek, toaleta, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Na poddaszu zaplanowano: trzy sypialnie, garderobę i łazienkę.

wiatrołap 3,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Dariusz, Dariusz II, Dariusz Mały KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

124

PODDASZE


103,04 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Anatol

cena projektu:

2800 zł 18,57 m

3m

3m

12,87 m

18,87 m

3m

4m

25,57 m 2

PARTER 103,00 m garaż 22,82 m2 kotłownia 8,37 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 166,71 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,13 m KUBATURA 653,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 262,15 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 25,57 x 18,87 m

podcień /taras

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop drewniany belkowy Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustaki Porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Prezentujemy wygodny parterowy dom o bardzo stonowanej architekturze, dla rodziny 4-, 6-osobowej. Łączący w sobie prostotę, nowoczesną racjonalność i tradycyjny detal architektoniczny. Parterowa bryła przekryta dwuspadowymi dachami, kryje w sobie dodatkową przestrzeń strychu, który po zaadaptowaniu może służyć jako poddasze użytkowe. Dzięki udanym proporcjom oraz dodatkom, takim jak ganek frontowy na kolumienkach czy duża ogrodowa weranda, przekryta dwuspadowym dachem – dom jest zarazem prosty, ciekawy i elegancki. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 74,96 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 38,69 kWh(m2/rok). Możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

sypialnia 10,12 m2

pokój dzienny 23,97 m2

sypialnia 10,12 m2

garaż 22,82 m2

sypialnia 10,97 m2

w.c. + natrysk 2,49 m2

hol 14,33 m2 w.c. 1,17 m2

kuchnia 8,92 m2

spiż. 2,07 m2

pokój 8,57 m2 sień 3,59 m2

łazienka 6,72 m2

kotłownia 8,37 m2

podcień

PARTER

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

125


103,60 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

cena projektu:

15,44 m

3,6 m

4m

22,59 m

14,59 m

4m

4m

Laura

2562 zł

23,04 m

PARTER 103,60 m2 garaż 26,30 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 171,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 376,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 202,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,04 x 22,59 m łazienka 7,0 m2 pokój 10,8 m2

pokój 13,6 m2 pokój dzienny +jadalnia 26,6 m2

pokój 10,8 m2 hall 13,1 m2 kuchnia 7,2 m2

łazienka 2,6 m2 spiżarnia 2,8 m2

garaż 26,3 m2

wiatrołap 4,1 m2 pom. gosp. 5,0 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym i płytami włókno-cementowymi (lub kamiennymi) Æ strop gęstożebrowy i płyta monolityczna Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków silikatowych, ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych Dom parterowy, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W części ogólnodostępnej zlokalizowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią. Część prywatną tworzą trzy sypialnie oraz łazienka i WC. Z wiatrołapu dostępne jest pom. gospodarcze, prowadzące dalej do garażu. PODOBNE PROJEKTY Hiacynt II, Milo, Blanka KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

126


104,74 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Dziekanów 5L

cena projektu:

2380 zł 13,50 m

4m

8,0 m

16,0 m

4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 111,64 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,88 m KUBATURA 707,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 291,64 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,50 x 16,30 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

4m

PIWNICA 58,30 m2 PARTER 55,57 m2 garaż 18,6 m2 PODDASZE 49,17 m2 63,31 m2

21,50 m

PARTER

łazienka 7.83 m²

salon 19.23 m²

komunikacja 4.91 m²

wiatrołap 4.07 m² pralnia 9.61 m² komunikacja 6.41m²

piwnica 4.69 m ²

piwnica 9.61 m²

PODDASZE

Dom parterowy z poddaszem, podpiwniczeniem i garażem. Salon z przejściem do kuchni, kominkiem i wyjściem na taras. Pokój, łazienka, wiatrołap i komunikacja. Na poddaszu trzy pokoje, łazienka i komunikacja. Balkon. W piwnicach kotłownia, pralnia i pomieszczenia gospodarcze. Zwarta bryła budynku sprzyja łatwej budowie i niskim kosztom eksploatacji. PODOBNE PROJEKTY Dziekanów 3, Działoszyce 9, Jaworze P KOSZTY BUDOWY

garaż 18.60 m²

kuchnia 8.15 m²

PIWNICA

kotłownia 27.98 m²

pokój 11.38 m²

łazienka 6.64 (8.62) m² pokój 11.33 (14.21)m² pokój 11.86 (14.39)m²

komunikacja 4.76 (9.46) m²

pokój 14.58 (16.63)m²

www.dom-projekt.pl

127


105,00 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

11,06 m

4m

19,6 m

9,6 m

5m

4m

Iskierka

2320 zł

5m

PARTER 54,70 m2 pom. gosp. 7,9 m2 garaż 17,53 m2 PODDASZE 50,00 m2 garderoba 5,5 m2

19,06 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,09 m KUBATURA 438,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,06 x 19,60 m

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

pom. gosp.* 7,9 m2 łazienka 5,4 m2

pokój 10,8 m2

pokój dzienny z jadalnią 31,2 m2

garderoba* 5,5 m2

hall 6,0 m2

kuchnia 8,7 m2

hall 7,5 m2

garaż* 17,5 m2

sypialnia 14,5 m2 pokój 13,3 m2

łazienka 3,3 m2 wiatrołap 4,2 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, płyta g-k, zewnętrzne: pustak ceramiczny + ocieplenie Mały, parterowy domek, z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem. Prosty, niedrogi w budowie. Adresowany jest do 4-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się duży salon z przylegającą do niego kuchnią, a bezpośrednio z wiatrołapu można dostać się do garażu. Zaletą domu jest również duże pomieszczenie gospodarcze. Poddasze to miejsce z 3 sypialniami i wygodną łazienką. Dostępne wersje: dom energooszczędny; w technologii szkieletu drewnianego; Iskierka poszerzona. Każda wersja projektu dostępna jest w odbiciu lustrzanym. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 124 700 zł

PARTER

128

PODDASZE


105,64 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 38

cena projektu:

2900 zł 18,50 m

4m

4m

20,15 m

12,15 m 4 m

4m

26,50 m 2

PARTER 105,70 m + garaż 33,91 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 178,04 m2 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 105,64 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,50 x 20,15 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje kamień elewacyjny połączony z tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm HomeKONCEPT 38 to niewielki dom parterowy - idealny dla 4-osobowej rodziny szukającej nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań projektowych. Prosta bryła domu, przykryta dachem kopertowym, wykończona okładziną kamienną i tynkiem, doskonale zaprezentuje się na eksponowanych działkach z wjazdem od północy. Wysunięty do przodu dwustanowiskowy garaż oraz ozdobne belkowanie strefy wejściowej dodają uroku całej bryle. Wnętrze domu jest bardzo dobrze doświetlone dzięki dużym przeszkleniom zaprojektowanym w salonie i jadalni. Dużą zaletą budynku jest możliwość wyjścia na taras nie tylko z salonu, ale również z każdej sypialni.

salon 24,7 m²

pokój 11,0 m²

pokój 11,0 m² sypialnia 12,4 m²

komunikacja 9,0 m²

jadalnia 7,4 m²

kuchnia 11,0 m²

wiatr. 3,4 m²

wc 1,7 m²

łazien. 7,9 m² garaż 33,9 m²

kotłownia 6,2 m²

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 36, HomeKONCEPT 26, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 32 KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

PARTER

129


106,00 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

cena projektu:

11,92 m

4m

9,82 m

17,82 m

4m

4m

Lena

2520 zł

4m

PARTER 54,80 m2 garaż 19,30 m2 pom. gosp. 5,80 m2 PODDASZE 51,20 m2 strych 16,20 m2

19,92 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 110,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KUBATURA 495,30 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 196,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,92 x 17,82 m

PARTER pom. gosp. 5,8 m2 garaż 19,3 m2

pokój dzienny + jadalnia 31,1 m2

łaz. 1,9 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina klinkierowa Æ strop gęstożebrowy oraz płyta monolityczna Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno piaskowe, zewnętrzne: warstwowe, bloczki wapienno-piaskowe ocieplone styropianem

hall 5,0 m2 kuchnia 9,3 m2

wiatrołap 5,8 m2

spiż. 1,7 m2

pokój 12,9 m2

pokój 13,2 m2

PODOBNE PROJEKTY Lena Mała, Lenka

hall 5,7 m2

strych 16,2 m2

pokój 12,2 m2

łazienka 7,2 m2

PODDASZE

130

Nieduży, ale wygodny i praktyczny dom dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano kuchnię, pokój dzienny połączony przestrzennie z jadalnią, spiżarnię oraz łazienkę. Z wiatrołapu jest przejście do jednostanowiskowego garażu, a dalej do pomieszczenia gospodarczego. Poddasze to strefa nocna – z trzema pokojami i przestronną łazienką, oraz strych. Projekt można wykorzystać do zabudowy bliźniaczej.

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl


107,60 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

Flawia III

cena projektu:

2688 zł 17,60 m

4m

4m

19,95 m

11,95 m

4m

4m

26,50 m

PARTER 107,60 m2 + garaż 20,3 m2 STRYCH 64,90 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 177,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,30 m KUBATURA 608,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 258,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 25,60 x 19,95 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy oraz monolityczny Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Projekt domu z poddaszem do adaptacji, które można wykończyć w późniejszym czasie. Część dzienna na parterze obejmuje pokój dzienny, jadalnię, kuchnię ze spiżarnią oraz wc. Strefa gospodarcza to kotłownia i garaż. Strefa nocna domu to trzy sypialnie, łazienka oraz garderoba. Propozycja zaranżowania poddasza obejmuje dwa pokoje, garderobę, łazienkę i pralnię. PODOBNE PROJEKTY Flawia, Flawia Mała, Flawia Mała II, Flawia II KOSZTY BUDOWY

pokój 12,9 m² pok. dzienny + jadalnia 28,5 m²

pokój 13,9 m²

łazienka 4,5 m²

pom. gosp. 5,8m²

hall 8,6 m² kuchnia 10,9 m²

pokój 16,1 m² wiatrołap 4,1 m²

spiżarnia 2,3 m²

garaż 20,3 m²

PARTER

strych/pokój 18,8 m²

strych/pralnia 7,3 m²

strych/garderoba 6,5 m² strych/pokój 17,3 m² strych/hall 6,3 m²

strych/łazienka 8,7 m²

www.dobredomy.pl

PODDASZE

131


108,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Iwona Flak

cena projektu:

13,38 m

4m

4m

11,08 m

19,08 m

4m

4m

Słoneczko I

2478 zł

21,38 m

PARTER 108,30 m2

pokój 11,1 m2

pokój 12,5 m2 pokój dzienny 27,9 m2 łazienka 6,6 m2 hall 14,1 m2 w.c. 1,6 m2

p.gosp. 6,7 m2 kuchnia + jadalnia 13,9 m2

wiatrołap 4,7 m2

pokój 9,2 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 132,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,90 m KUBATURA 309,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 194,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,38 x 19,08 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, płytki klinkierowe Æ strop gęstożebrowy lub drewniane wiązary kratowe Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: z betonu komórkowego posadowione na betonowych fundamentach Mały dom parterowy dla 3-, 4-osobowej rodziny. Dzięki prostej konstrukcji i niewielkim gabarytom jest ekonomiczny w budowie. Dodatkowym walorem jest możliwość poszerzenia bryły budynku bez konieczności zmiany konstrukcji dachu. Dom posiada kominek wewnętrzny i zadaszony taras. Podane parametry, wielkość działki i opis dotyczą wersji I (dużej) projektu. Projekt można wykorzystać do zabudowy bliźniaczej. PODOBNE PROJEKTY Słoneczko II, Słoneczko III, Słodki KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

132


109,00 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Groszek z garażem

cena projektu:

2420 zł 15,7 m

4m

4m

23,5 m

14,5 m

5m

3m

PARTER 109,00 m2 garaż 19,30 m2

22,7 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 173,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,50 m KUBATURA 367,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,70 x 23,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowa, pustak ceramiczny

pokój 11,0 m2 pokój 13,8 m2 pokój dzienny 31,6 m2

gard./sch.* 3,3 m2

p.pokój 5,3 m2

łazienka 6,1 m2

Wygodny parterowy domek z funkcjonalnym i rozkładowym układem pomieszczeń. Trzy sypialnie i łazienka stanowią strefę nocną, natomiast do strefy dziennej należy przestronna kuchnia i piękny salon z kominkiem, którego ciepło może być wykorzystane do ogrzania całego domu. Duża kotłownia daje możliwość zastosowania różnego rodzaju opału. Kolejną zaletą tego domu jest to, że możemy powiększyć jego powierzchnię adaptując poddasze. Dostępne wersje projektu: dom energooszczędny, bez garażu, z kątem nachylenia dachu 35°. Każda wersja dostępna jest w odbiciu lustrzanym.

pomieszczenie pomoc./c.o.* 7,0 m2

hall 9,0 m2

w.c. 1,5 garaż* 19,3 m2

kuchnia 13,3 m2

wiatrołap 4,1 m2

pokój 13,3 m2

KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 154 000 zł

pomieszczenia oznaczone "*" nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

PARTER

133


109,00 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

cena projektu:

13,8 m

4m

4m

8,1 m

16,1 m

4m

4m

Nina

2478 zł

21,8 m

PARTER 59,80 m2 garaż 18,20 m2 pom. gosp. 4,80 m2 PODDASZE 49,20 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 112,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 337,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 147,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 16,10 m

pom. gosp. 4,8 m2 garaż 18,2 m2

pokój dzienny + jadalnia 27,6 m2

pokój 10,8 m2 w.c. 2,0 m2

hall 3,4 m2

wiatrołap 5,1 m2

spiżarnia 3,3 m2

kuchnia 7,6 m2

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna bądź cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu z płyt g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych Projekt domu dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnię, WC, gabinet oraz część gospodarczą: garaż i pom. gosp. Na poddaszu zaplanowano trzy sypialnie i ogólnodostępną łazienkę.

pokój 11,4 m2 pokój 13,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Malina

hall 4,9 m2

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 11,4 m2 łazienka 8,4 m2

PODDASZE

134


109,19 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Nektarynka

cena projektu:

2900 zł 14,07 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 166,22 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,08 m KUBATURA 706,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 248,14 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,07 x 22,97 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: ściany murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Domek jednorodzinny, przeznaczony dla 4-osobowej rodziny, która „rośnie” i może potrzebować z biegiem czasu więcej dodatkowej przestrzeni. Dom jest parterowy, przekryty dwuspadowym dachem, ze strychem do zaadaptowania na poddasze użytkowe – w drugim etapie. Architektura domu jest tradycyjna, nawiązująca do języka detali polskich dworków. Prosta bryła budynku i dobrze dobrane proporcje dają spokojny i nieprzesadzony efekt. Wariant podstawowy: EU CO = 87,01 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 44,91 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

4m

PARTER 132,80 m2 STRYCH 77,90 m2 (133,55 m2)

22,97 m

14,97 m

4m

4m

22,07 m

taras/podcień

sypialnia 12,38 m2 sypialnia 11,93 m2 pokój dzienny + jadalnia 35,27 m2

strych 77,9 m2 (133,55 m2) hol 8,86 m2

hol 4,49 m2 kuchnia 10,8 m2

spiż. 1,92 m2

PARTER

sypialnia 12,1 m2

w.c. 2,16 m2 sień 4,05 m2

łazienka 5,22 m2

kotłownia 5,38 m2 garaż 18,24 m2

STRYCH

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

135


109,37 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

8,10 m

4m

4m

9,60 m

17,60 m

4m

4 m 3,34

Jaworzynka nowa mg

2480 zł

PIWNICA 68,01 m2 PARTER 61,50 m2 PODDASZE 47,87 m2 (56,85 m2)

19,50 m

PARTER łazienka 3.66 m² kuchnia 11.03 m²

wiatrołap 4.21 m²

komunikacja 8.97 m²

PIWNICA

salon 33.63 m²

pralnia 10.59 m²

kotłownia 10.47 m² kom. 6.6 m²

garaż 22.87 m² piwnica 10.1 m²

pom.gosp. 7.38 m²

pokój 8.49 (10.82)m²

kom. 2.4 (2.48) m²

pokój 14.41 (16.54) m²

łazienka 8.16 (10.47) m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian Dom podpiwniczony, idealnie nadający się do realizacji na działce ze spadkiem terenu. Na parterze przestronny salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściem na bardzo duży taras. Ponadto wiatrołap, łazienka i komunikacja. Na poddaszu trzy wygodne pokoje, duża łazienka i balkon. W piwnicach garaż, kotłownia, pralnia, pom. piwniczne i gospodarcze. PODOBNE PROJEKTY Jaworzynka nowa, Jaworzynka, Jaworzynka dw, Jaworzynka średnia

pokój 14.41 (16.54) m²

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

PODDASZE

136

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 111,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,85 m KUBATURA 588,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 154,84 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,60 x 19,50 m


109,41 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Bryza 6

cena projektu:

2800 zł 14,26 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,02 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,20 m KUBATURA 605,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 189,55 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,26 x 17,89 m

4m

PARTER 99,20 m2 PODDASZE 53,62 m2 (80,54 m2)

17,89 m

9,89 m

4m

4m

22,26 m

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: ściany murowane - bloczki z betonu komórkowego + styropian + tynk Projekt domu Bryza 6 (MDM) jest kolejną odsłoną projektu z popularnej serii Bryza - tym razem jest to Bryza 6 – MDM, czyli projekt dostosowany swoją wielkością i parametrami do programu dopłat Mieszkanie dla Młodych. Dom ma powierzchnię użytkową poniżej 110 m2, dzięki czemu kwalifikuje się jako projekt dla większości osób ubiegających się o dopłatę i uczestnictwo w programie. Bryza 6, mimo niewielkiej powierzchni, mieści w sobie wszystkie potrzebne funkcje.

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

137


109,70 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

18,4 m

4m

5m

21 m

12 m

4m

4m

Anulka z garażem

2420 zł

26,4 m

PARTER 109,70 m2 garaż 22,7 m2 pom. gosp. 11,2 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 184,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,60 m KUBATURA 393,25 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,40 x 21,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna, blachodachówka Æ elewacje tynk Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny + ocieplenie

pokój 12,1 m2 pom. gosp.* 6,6 m2 pokój 11,4 m2

garaż* 22,7 m2 garderoba 4,8 m2

pokój dzienny 31,2 m2 przedpokój 4,9 m2

garderoba 2,0 m2 hall 6,4 m2

pokój 10,6 m2

kuchnia 14,3 m2 w.c. 1,3 m2

spiż. 0,9 m2

łazienka 6,2 m2 wiatrołap 3,6 m2

pom. gosp./c.o.* 4,6 m2

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

PARTER

138

Parterowy, przytulny domek z trzema sypialniami i łazienką. Do dyspozycji mamy również przestronny salon z kominkiem i z wyjściem na taras. Zaletą domu jest wyraźnie oddzielona część dzienna od nocnej. W projekcie przewidziano dwie garderoby, które zminimalizują liczbę szaf w domu. Istnieje możliwość likwidacji jednej z nich, uzyskując w ten sposób większą powierzchnię pokoi. Przy kuchni zaprojektowano pomieszczenie, które z powodzeniem nadaje się na spiżarkę. Dostępne wersje projektu: dom energooszczędny; z garażem; w technologii szkieletu drewnianego; bez garażu; z garażem dwustanowiskowym. Każda wersja projektu dostępna jest w odbiciu lustrzanym. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 128 200 zł


109,80 m2 powierzchnia użytkowa

OPUS Pracownia Projektowa 51-420 Wrocław ul. Jaskółcza 29a tel./fax 71 781 73 57 tel. kom. 604 77 30 37 WWW.OPUSDOM.PL e-mail: opus@opusdom.pl autor: arch. Marek Oczkowski

PROMYCZEK

cena projektu:

1990 zł 7,7 m

3m

4m

PARTER 62,80 m2 PODDASZE 47,00 m2

19 m

11 m

4m

3m

13,7 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,55 m KUBATURA 420,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 13,70 x 19,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk mineralny, cokół – cegła lub okładzina klinkierowa Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: nośne – bloczek gazobetonowy, działowe – murowane z cegły lub gazobetonowe, zewnętrzne: jednowarstwowe – bloczek gazobetonowy

sypialnia 10,2 m2

pokój dzienny 28,2 m2

hall 3,6 m2

łazienka + kotłownia 5,3 m2

Niewielki, parterowy dom, z użytkowym poddaszem, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. Może być wybudowany na wąskiej działce. Bardzo prosta bryła i przykrycie dwuspadowym dachem sprawiają, że jest tani i łatwy w realizacji. Więcej informacji o projekcie na stronie www.opusdom.pl.

hall 6,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Promyk, Piotruś, Przemek

pokój 8,0 m2

sypialnia 10,0 m2

wiatrołap 3,3 m2

spiżarnia 2,1 m2

łazienka 5,9 m2

kuchnia 9,8 m2 garderoba 2,8 m2

sypialnia 14,5 m2

KOSZTY BUDOWY

www.opusdom.pl

PARTER

PODDASZE

139


110,04 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

cena projektu: 10,98 m

4m

27,73 m

19,73 m

4m

4m

Blanka

2583 zł

4m

PARTER 110,04 m2 + garaż 17,40 m2

18,98 m

sypialnia 13,34 m2

garaż 17,40 m2*

łaz. 3,54 m2

łaz. 3,07 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 160,42 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,87 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 229,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,98 x 27,73 m

pokój 9,11 m2

komunikacja 7,77 m2

pokój 10,86 m2

w.c. 1,94 hall 5,78 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: parter – murowane, zewnętrzne: beton komórkowy+styropian

pom. gosp. 5,81 m2

spiż. 1,86 m2

wiatr. 2,16 m2

salon 35,65 m2 kuchnia 9,15 m2

PARTER * - pomieszczenie niewliczone do powierzchni użytkowej

Dom parterowy przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Parter wyraźnie podzielony jest na dwie strefy: dzienną – salon z kominkiem połączony z jadalnią, kuchnia z widokiem na strefę wejściową oraz nocną – sypialnia z łazienką, dwa pokoje oraz łazienka dostępna z korytarza. Dom posiada duży strych dostępny przez schody chowane w stropie. Projekt spełnia aktualne wymogi energooszczędności stawiane budynkom jednorodzinnym. Projekt występuje w lustrzanym odbiciu. PODOBNE PROJEKTY Blanka P - wariant z podpiwniczeniem, Ala - wariant powiększony z garażem na 2 samochody, Merkury II - wariant poszerzony. KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

140


110,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

Telimena

cena projektu:

2562 zł 12,05 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 117,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,10 m KUBATURA 449,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 194,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,05 x 19,10 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

4m

PARTER 54,80 m2 garaż 19,70 m2 pom. gosp. 8,90 m2 PODDASZE 55,90 m2

19,10 m

11,10 m

4m

4m

20,05 m

PARTER

pom. gosp. 8,9 m² schowek 1,2 m²

pok. dzienny + jadalnia 31,1 m²

wc 1,6m² kuchnia 9,8 m²

spiżarnia 1,8 m²

hall 6,5 m² garaż 19,7 m² wiatrołap 2,8 m²

Dom z użytkowym poddaszem, przeznaczony dla 4-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny z bezpośrednim wyjściem do ogrodu, przestrzennie połączony z jadalnią oraz częściowo otwartą kuchnią. Przy jednostanowiskowym garażu znajduje się obszerne pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu znajdują się trzy pokoje, w tym jeden z własną garderobą, oraz łazienka.

pokój 9,6 m² pokój 16,0 m²

hall 5,8 m²

PODOBNE PROJEKTY Telimena II 1G, Telimena II 2G, Telimena III, Telimena IV KOSZTY BUDOWY

garderoba 5,4 m²

www.dobredomy.pl

łazienka 9,3 m²

pokój 9,8 m²

PODDASZE

141


112,20 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

13,6 m

4m

4m

18 m

26 m

4m

4m

Marcel z garażem

2420 zł

21,6 m

PARTER 112,20 m2 garaż 22,7 m2

PARTER

pokój 13,3 m2 pokój 18,2 m2 pokój dzienny z jadalnią 30,5 m2

przedpokój 4,5 m2 w.c. 1,4 m2

łazienka 7,4 m2 hall 6,3 m2

kuchnia 11,8 m2

spiżarnia 4,2 m2

pokój 10,3 m2

wiatrołap 4,2 m2

142

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny Dom o nowoczesnej, prostej architekturze przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W strefie dziennej zaprojektowano salon wraz z jadalnią i otwartą kuchnię ze spiżarnią, natomiast wyciszoną strefę nocną stanowią trzy sypialnie oraz duża łazienka. Dodatkową zaletą domu jest możliwość powiększenia jego powierzchni adaptując poddasze. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 169 000 zł

pom. gospodarcze/c.o.* 12,7 m2

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 199,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,20 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,60 x 26,00 m

garaż* 22,7 m2


112,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

Mariola II

cena projektu:

2562 zł 12,44 m

4m

4m

PARTER 54,50 m2 + garaż 19,3 m2 + pom. gosp. 6,3 m2 PODDASZE 58,00 m2

20,44 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 452,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 196,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,44 x 18,27 m

PARTER

pok. dzienny + jadalnia

łazienka 2,7 m²

29,7 m²

pom. gosp. 6,3 m²

hall 4,5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

kuchnia 10,6 m²

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, dla 4-5-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano pokój dzienny połączony z jadalnią, kuchnię, spiżarnię i łazienkę. W części gospodarczej znajdują się garaż i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka i garderoba. PODOBNE PROJEKTY Mariola, Mariola III

18,27 m

11,27 m

3m

4m

pokój 14,2 m²

spiżarnia 1,5 m²

wiatrołap

garaż 19,3 m²

5,5 m²

łazienka 8,0 m² hall 6,4 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 14,5 m² garderoba 3,1 m²

pokój 11,6 m²

PODDASZE

143


112,42 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

8,64 m

3,7 m

4m

19,49 m

11,13 m

1,36 3 m

4m

Na swoim 2

2600 zł

16,34 m

PARTER 68,29 m2 PODDASZE 47,67 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 91,36 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,27 m KUBATURA 481,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,34 x 19,49 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt domu Na swoim 2 to sympatyczny projekt domu jednorodzinnego dla 4-5cioosobowej rodziny. Jest to wersja wariantowa podstawowego projektu, z dodatkowym pokojem na parterze zamiast wbudowanego garażu, oraz powiększoną przestrzenią dzienną o sporą kuchnię. Z naszym projektem zbudujecie Państwo piękny dom i poczujecie się wreszcie na swoim. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

PARTER

144

PODDASZE


112,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Juliusz Mały

cena projektu:

2436 zł 12,95 m

4m

4m

PARTER 65,50 m2 garaż 18,90 m2 pom. gosp. 5,70 m2 PODDASZE 47,30 m2 strych 16,20 m2

18,2 m

10,2 m

4m

4m

20,95 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,00 m KUBATURA 465,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 196,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,95 x 18,20 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią, z wyjściem na ogród, kuchnia, spiżarnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz pomieszczenie gospodarcze dostępne z jednostanowiskowego garażu. Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. PODOBNE PROJEKTY Juliusz Mały II, Juliusz Mały III, Juliusz Mały IV, Juliusz, Juliusz II, Juliusz III, Juliusz Nowy, Juliusz Nowy II, Juliusz Nowy III, Juliusz Multi Comfort

pom. gosp. 5,7 m2 pokój dzienny + jadalnia 30,1 m2

pokój 10,1 m2

pokój 13,4 m2

garaż 18,9 m2 pokój 14,6 m2

hall 6,0 m2 kuchnia 8,8 m2

wiatrołap 3,9 m2

hall 4,3 m2 spiżarnia 2,5 m2

pokój 9,2 m2

strych 16,2 m2 łazienka 5,8 m2

łazienka 4,1 m2

PARTER

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

145


113,40 m2 powierzchnia użytkowa

OPUS Pracownia Projektowa 51-420 Wrocław ul. Jaskółcza 29a tel./fax 71 781 73 57 tel. kom. 604 77 30 37 WWW.OPUSDOM.PL e-mail: opus@opusdom.pl autor: arch. Marek Oczkowski

cena projektu:

7,08 m 7,08 m

4m

22,02 m

15,02 m

3m

4m

ESTER bliźniak 1 segment

2120 zł

4m

PARTER 55,00 m2 garaż 18,8 m2 PODDASZE 58,40 m2

11,08 m

11,08 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,10 m KUBATURA 624,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 11,08 x 22,02 m

salon 27,2 m2

kuchnia 10,3 m2

hall 4,4 m2 w.c. 2,7 m2 wiatrołap 5,1 m2

sypialnia 11,1 m2

salon 27,2 m2

kotł. i pom. gosp. 5,3 m2 garaż 18,8 m2

kotł. i pom. gosp. 5,3 m2 garaż 18,8 m2

kuchnia 10,3 m2

gard. 4,6 m2

komun. 4,6 m2

sypialnia 10,8 m2

sypialnia 10,8 m2

łazienka 7,0 m2

łazienka 7,0 m2

sypialnia 11,1 m2

komun. 4,6 m2

gard. 4,6 m2

hall 4,4 m2 w.c. 2,7 m2

gard. 5,4 m2

wiatrołap 5,1 m2

sypialnia 14,9 m2

sypialnia 14,9 m2

gard. 5,4 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub betonowa Æ elewacje tynk mineralny Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: bloczek gazobetonowy, zewnętrzne: bloczek gazobetonowy Dom ma bardzo atrakcyjny wygląd, wyróżniający go formą i ciekawą kolorystyką z sąsiadującej zabudowy. Przekrycie dwuspadowym dachem i czytelna konstrukcja, sprawiają, że nie jest on trudny w realizacji, co przekłada się na niższe koszty wybudowania. Możliwe jest również zrealizowanie kilku segmentów „Ester” jako zabudowy szeregowej. Dane i ceny dotyczą jednego segmentu. Więcej informacji o projekcie na stronie www.opusdom.pl PODOBNE PROJEKTY Ester wolnostojący, Ester szereg, Malwina bl KOSZTY BUDOWY

PARTER

146

PODDASZE

www.opusdom.pl


113,90 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz Marta Zaperty-Adamek

Fabia V

cena projektu:

2625 zł 13,90 m

4m

4m

PARTER 113,90 m2 + garaż 32,60 m2

25,05 m

17,05 m

4m

4m

21,90 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 195,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 438,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 283,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,90 x 25,05 m

pokój 13,4 m² pokój 17,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lun cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych

garderoba 4,3 m² pok. dzienny + jadalnia

łazienka 6,8 m²

łazienka 3,0 m²

27,8 m²

hall 9,2 m² spiż. 0,8 m²

Projekt parterowego domu z garażem 2-stanowiskowym i poddaszem nieużytkowym, które można w późniejszym czasie przystosować do zamieszkania. Część dzienna obejmuje pokój dzienny, jadalnię umieszczoną w pięknym, przeszklonym wykusz oraz kuchnię ze spiżarnią. Tuż przy wiatrołapie zaprojektowano pom. gosp. i garaż. Strefa nocna domu to trzy sypialnie, garderoba i dwie łazienki.

kuchnia 11,5 m²

wiatrołap 4,2 m²

pom. gosp. 4,7 m²

pokój 11,0 m²

garaż 32,6 m²

PODOBNE PROJEKTY Fabia, Fabia II, Fabia III, Fabia IV KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PARTER

147


114,00 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marta Zaperty-Adamek Marcin Abramowicz

cena projektu:

14,64 m

4m

26,52 m

18,52 m

4m

4m

Oceania

2520 zł

4m

PARTER 114,00 m2 garaż 32,60 m2

22,64 m

łazienka 7,5 m²

pokój 13,8 m² pralnia 2,7 m² pokój 11,0 m² pok. dzienny + jadalnia 35,6 m²

kuchnia 8,6 m²

spiż. 2,0 m²

wc 1,9 m² hall 9,3 m²

pom. gosp. 4,1 m² gard. 2,0 m²

pokój 11,6 m²

wiatrołap 3,9 m²

garaż 32,6 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 222,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,10 m KUBATURA 433,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 301,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,64 x 26,52 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny oraz okładzina drewniana i kamienna Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych Dom parterowy z dwustanowiskowym garażem, dla 4-osobowej rodziny. Część dzienna to salon połączony z jadalnią i kuchnią. Część prywatna to trzy sypialnie, łazienka i wc. Dodatkowe pomieszczenia w domu to spiżarnia, garderoba i pralnia. Całości dopełnia kotłownia i garaż. PODOBNE PROJEKTY Fabia V, Miriam, Nela, Julia, Bianka, Hiacynt III KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

148


114,25 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Gładyszów 3

cena projektu:

2380 zł 8,5 m

4m

4m

PARTER 66,32 m2 PODDASZE 54,30 m2 (82,08 m2)

19,95 m

11,95 m

4m

4m

16,5 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 101,57 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,18 m KUBATURA 520,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,50 x 19,95 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian

pokój 11,17 m2 (16,95 m2)

komunikacja 4,12 m2 korytarz 4,12 m2 (8,49 m2) kuchnia 11,46 m2

Dom z poddaszem użytkowym o stosunkowo niedużej powierzchni, co czyni go ekonomicznym w budowie i późniejszym użytkowaniu. Parter to strefa dzienna, a w niej przestronny salon z kominkiem i częściowo zamknięta kuchnia ze spiżarką. Na parterze znajduje się również spora kotłownia. Poddasze to strefa nocna z trzema wygodnymi sypialniami i dużą łazienką. Typ ogrzewania – kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy PODOBNE PROJEKTY Gładyszów 5 z garażem 1-stanowiskowym Gładyszów 7 z garażem 2-stanowiskowym

pokój 13,56 m2 (19,41 m2)

salon 30,58 m2

łazienka 9,2 m2 (13,5 m2) w.c. 3,2 m2

spiżarnia 4,58 m2

kotłownia 6,3 m2

wiatrołap 6,08 m2

garderoba 1,49 m2 (4,16 m2)

pokój 14,76 m2 (19,57 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl PARTER

PODDASZE

149


114,28 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

10,73 m

4m

4m

20,03 m

12,03 m

4m

3m

Konwalia

2900 zł

17,73 m

PARTER 86,07 m2 PODDASZE 50,93 m2 (65,57 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 112,69 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,17 m KUBATURA 541,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 181,71 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,73 x 20,03 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: ściany murowane – pustaki porotherm 25 + styropian + tynk

PARTER

PODDASZE

Projekt domu Konwalia to dom jednorodzinny dla cztero-pięcioosobowej rodziny, parterowy z poddaszem użytkowym, przykryty dwuspadowym dachem, zbudowany na prostokątnym rzucie z wbudowanym garażem w bryle budynku. Forma architektoniczna, zastosowane materiały, detale, podkreślają nowoczesny styl domu. Konwalia mimo niedużej powierzchni mieści w sobie wszystko to, co powinno się znaleźć w domu jednorodzinnym. Na parterze mamy więc otwartą przestrzeń dzienną, z pokojem dziennym z kominkiem i ścianą TV, kącikiem jadalnym, oraz otwartą kuchnią i holem. Mamy też dodatkowy pokój – sypialnię lub gabinet, oraz garaż i kotłownię – dostępne z przedsionka wejściowego. Ładne przeszklenia i otwarcia na taras i ogród doświetlają wnętrze i otwierają dom na otaczającą przyrodę. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco – 81,73 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco – 42,18 kWh/(m2 rok) KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

150


114,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

Bianka

cena projektu:

2625 zł 12,66 m

4m

4m

19,26 m

27,26 m

4m

4m

PARTER 114,50 m2 garaż 36,00 m2 pom. gosp. 4,40 m2

20,66 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 226,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,70 m KUBATURA 454,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 308,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,66 x 27,26 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym, okładziną drewnianą oraz klinkierową Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom parterowy, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W części dziennej zlokalizowano otwartą kuchnię połączoną z pokojem dziennym poprzez jadalnię. Sypialnie z ogólnodostępną łazienką i garderobą zaprojektowano w odizolowanej części nocnej. Dodatkowo sypialnia rodziców posiada własną garderobę i łazienkę.

pokój 14,5 m2

garderoba łazienka 3,6 m2 4,7 m2

pokój 11,5 m2

pok. dzienny + jadalnia 32,4 m2

korytarz 8,2 m2

pokój 11,5 m2

hall 7,6 m2

kuchnia 8,1 m2

spiżarnia 1,3 m2

łazienka 6,5 m²

wiatrołap 4,6 m2

pom. gosp. 4,4 m2 garaż 36,0

m2

PODOBNE PROJEKTY Julia, Maja, Nela, Oceania KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

151


114,65 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,00 m

4m

4m

17,00 m

9,00 m

4m

4m

Bartne 19

2580 zł

PIWNICA 67,57 m2 PARTER 64,54 m2 PODDASZE 50,11 m2 (62,23 m2)

19,50 m

piwnica 9.46 m² pokój 8.85 m²

salon+kuchnia 32.09 m²

kotłownia 17.17m²

garaż 32.24 m²

komunikacja +schody 10.39 m²

łazienka 7.46 m²

kom. +schody 8.7m²

wiatrołap 5.75 m²

PIWNICA

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian

PARTER

pokój 12.01 (15.05)m² pokój 12.87 (15.93)m²

PODDASZE

152

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85,94 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,23 m KUBATURA 682,55 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 159,90 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,50 x 17,00 m

pokój 9.04 (11.33)m²

Dom z podpiwniczeniem, idealny do usytuowania na działkach ze spadkiem terenu. Na parterze duży salon z aneksem kuchennym, wyjściem na taras pokój, łazienka, komunikacja i wiatrołap. Na poddaszu cztery pokoje, łazienka, balkon. W piwnicach: garaż, piwnica, kotłownia i komunikacja. Zwarta bryła budynku i dach dwuspadowy sprzyjają taniej i szybkiej budowie i niskim kosztom eksploatacji. PODOBNE PROJEKTY Bartne nowe, Bartne dr

komunikacja 3.97(3.97)m²

KOSZTY BUDOWY łazienka 3.18 (4.62)m²

pokój 9.04 (11.33)m²

www.dom-projekt.pl


115,00 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak, Katarzyna Widurska

Kordelia

cena projektu:

2730 zł 8,56 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 119,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 404,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 118,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,44 x 23,19 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, fragmentami cegła klinkierowa ręcznie formowana i drewniane profile wykończeniowe Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Nowoczesny dom na wąską działkę. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny połączony z kuchnią i jadalnią, spiżarnię, wc, pom. gosp. oraz garaż. Na poddaszu znajdują się 4 pokoje oraz wspólna łazienka.

4m

PARTER 53,20 m2 + garaż 17,20 m2 PODDASZE 61,80 m2

23,19 m

13,24 m

2,95 3 m

3,88 m

16,44 m

pok. dzienny + jadalnia

pokój 10,2 m²

pokój 11,1 m²

26,9 m²

kuchnia

garaż

17,2 m²

hall 7,9 m²

wiatrołap 4,3 m²

PODOBNE PROJEKTY Brenda, Lena Mała, Ida, Emma, Hektor, Ofelia bliźniak

łazienka

hall 6,7 m²

7,0 m² spiżarnia 1,8 m²

7,3 m²

wc 1,7 m²

pokój 10,0 m²

pom. gosp. 3,6 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 16,5 m²

PARTER

PODDASZE

153


115,52 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl autor: arch. Tomasz Kałaska

cena projektu:

TK21

2350 zł 11,68 m

4m

4m

19,72 m

11,72 m

4m

4m

PARTER 90,91 m2 PODDASZE 46,19 m2

19,68 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,38 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,22 m KUBATURA 553,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,68 x 19,72 m łazienka 4,75 m2 pokój 8,32 m2 (18,39 m2)

salon 26,16 m2

pokój 15,55 m2

pokój 10,26 m2 (20,21 m2)

korytarz 2,53 m2 garaż 18,49 m2

łazienka 3,46 m2

pom. tech. 3,09 m2

korytarz 7,67 m2

hall 3,12 m2 pokój 6,88 m2 (13,75 m2) sień 2,96 m2

kuchnia 10,80 m2

łazienka 2,69 m2 (6,39 m2)

schowek 2,68 m2 (6,55 m2)

gabinet 7,69 m2 (13,04 m2)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny + okładzina drewniana Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + ocieplenie styropian Dzięki bardzo funkcjonalnie rozplanowanemu wnętrzu dom ten charakteryzuje się dużą ilością pokoi przy stosunkowo małej powierzchni użytkowej. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako dom wielopokoleniowy, gdzie na parterze, w pokoju z łazienką będzie mogła zamieszkać np. babcia. Na poddaszu zaprojektowano aż 4 pokoje, łazienkę i pomieszczenie pomocnicze. PODOBNE PROJEKTY TK26 KOSZTY BUDOWY

PARTER

154

www.budujdom.pl PODDASZE


115,71 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Optymalny 2

cena projektu:

2900 zł 14,49 m

3m

9,72 m

17,72 m

4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 126,84 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,45 m KUBATURA 641,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 202,55 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,49 x 17,72 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: ściany murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk Projekt domu Optymalny 2 jest wersją wariantową Optymalnego, z dobudowanym do elewacji bocznej garażem jednostanowiskowym. Budynek jest parterowy z poddaszem użytkowym, zaprojektowany na planie prostokąta, przekryty dwuspadowym dachem. Prosta, minimalistyczna bryła tworzy spokojną estetyczną architekturę z nowoczesnymi detalami i materiałami. Elewacje zostały ciekawie urozmaicone: frontowa podcieniem wejściowym zaakcentowanym dwuspadowym daszkiem, oraz narożnym oknem kuchni; ogrodowa - ładnymi przeszkleniami salonu, oraz narożnym podcieniem osłaniającym część tarasu. Domek, dzięki swojej bezpretensjonalności, z powodzeniem wpasuje się w każde otoczenie. Wariant podstawowy: EU CO = 81,59 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 42,11 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

4m

PARTER 97,01 m2 garaż 19,40 m2 PODDASZE 56,56 m2 pow. podłogi 78,08 m2

21,49 m

taras/podcień

pom. gosp. 5,18 m2 sypialnia 10,78 m2 pokój dzienny 30,18 m2

PARTER

kuchnia 8,62 m2

spiż. 1,59 m2 sień 4,11 m2

garaż 19,14 m2

hol 8,1 m2 łazienka 2,52 m2 kotłownia 6,79 m2

podcień wejściowy

sypialnia 11,09 m2 (15,94 m2)

sypialnia 11,34 m2 (17,05 m2)

strych 7,0 m2

hol 4,63 m2 sypialnia 12,24 m2 (17,04 m2)

PODDASZE

garderoba 2,88 m2 (4,82 m2)

łazienka 7,38 m2 (11,6 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

155


116,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

14,13 m

4m

4m

20,32 m

12,32 m

0,5 3,5 m

4m

Hiacynt

2436 zł

22,13 m

PARTER 116,30 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 163,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,30 m KUBATURA 338,90 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 239,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,13 x 20,32 m

pokój 11,8 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach

pok. dzienny 25,4 m²

pokój 13,2 m²

łazienka 5,7 m²

hall 11,2 m²

kuchnia + jadalnia 24,7 m²

wc 2,1m²

wiatrołap 4,5 m²

pokój 10,4 m²

Dom parterowy, z dachem wielospadowym. Funkcja mieszkalna obejmuje kuchnię połączoną z jadalnią, pokój dzienny, wc, trzy sypialnie i łazienkę. Całości dopełnia pom. gosp. PODOBNE PROJEKTY z grażem jednostanowiskowym - Hiacynt II, oraz dwustanowiskowym - Hiacynt III

pom. gosp. 5,4 m²

spiżarnia 1,9 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

156


116,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

Marlena

cena projektu:

2625 zł 11,94 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KUBATURA 472,70 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 210,20 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,94 x 18,89 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte okładziną klinkierową oraz tynkiem strukturalnym Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

4m

PARTER 58,70 m2 garaż 19,30 m2 pom. gosp. 5,80 m2 PODDASZE 57,60 m2 strych 16,30 m2

19,94 m

PARTER pom. gosp. 5,8 m2

pokój dzienny + jadalnia 27,0 m2

garaż 19,3 m2 łazienka 2,8 m2

wiatrołap 4,4 m2

kuchnia 7,4 m2

hall 6,8 m2

pokój 10,3 m2

Dom z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze zaplanowano wyraźnie oddzieloną kuchnię pokój dzienny połączony z jadalnią, łazienkę oraz dodatkowy pokój. Z wiatrołapu jest przejście do jednostanowiskowego garażu, a dalej do pomieszczenia gospodarczego. Poddasze to strefa nocna – z trzema pokojami i przestronną łazienką. Z dwóch sypialni jest wyjście na wspólny balkon. Dostępny z półpiętra strych można zaadaptować na dodatkowy pokój. Projekt można wykorzystać do zabudowy bliźniaczej.

pokój 13,2 m2

strych 16,3 m2

www.dobredomy.pl

pokój 12,9 m2

hall 6,0 m2 pokój 16,9 m2

PODOBNE PROJEKTY Susan, Juliusz Mały, Milena, Eos, Aureliusz, Aurelia KOSZTY BUDOWY

18,89 m

10,89 m

4m

4m

łazienka 8,6 m2

PODDASZE

157


119,20 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

cena projektu:

14,32 m

4m

PARTER 63,50 m2 garaż 31,8 m2 pom. gosp. 10,4 m2 PODDASZE 55,70 m2 strych 25,9 m2

4m

11,32 m

19,32 m

4m

4m

Realny II

2730 zł

22,32 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 139,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 559,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 239,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,32 x 19,32 m pokój dzienny + jadalnia 29,4 m2

pom. gosp. 10,4 m2

pokój 11,9 m2

pokój 11,9 m2

garaż 31,8 m2 łazienka 3,2 m2

wiatrołap 4,5 m2

hall 8,0 m2

kuchnia 8,4 m2

hall 6,2 m2

strych 25,9 m2

pokój 16,5 m2

pokój/gabinet 10,0 m2

PARTER

łazienka 9,2 m2

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym Æ strop mieszany Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze znajdują się: pokój dzienny połączony z jadalnią, kuchnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz duże pomieszczenie gospodarcze dostępne z garażu jednostanowiskowego. Na poddaszu zaprojektowano trzy pokoje, przestronną łazienkę oraz obszerny strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. Projekt dostępny w wersji z garażem jednostanowiskowym - Realny. Projekt może być wykorzystany do zabudowy bliźniaczej. PODOBNE PROJEKTY Realny, Milena, Milena II, Rawena, Rawena II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

158


119,28 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 23

cena projektu:

2100 zł 12,51 m

3m

9,67 m

18,17 m

3,0 1,5

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 114,44 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,88 m KUBATURA 618,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 37° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,51 x 18,17 m

19,51 m

taras 31,05 m2

salon 23,80 m2

kotłownia 6,20 m2

gabinet 10,60 m2

garaż 20,00 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian Projekt HomeKoncept 23 to bardzo dobra propozycja skierowana do oszczędnych inwestorów. Klasyczna i zwarta bryła połączona z niewielką powierzchnią zapewni niski koszt budowy. Co ważne, wszystko to przy zachowaniu wyjątkowo funkcjonalnego wnętrza. Zaprojektowaliśmy w nim salon z jadalnią, funkcjonalny gabinet, dużą kotłownię, a nawet spiżarnię przy kuchni. Lekka i przyjemna bryła domu z interesującymi elementami wykończeniowymi, brak balkonów oraz dwuspadowy dach sprawiają, że dom ten wybierany jest przez wielu naszych klientów.

4m

PARTER 65,40 m2 garaż 20,01 m2 PODDASZE 53,88 m2 pow. podłogi 88,31 m2

hol 8,00 m2 kuchnia 8,30 m2 spiżarnia wiatrołap 2,30 m2 3,90 m2

w.c. 2,40 m2

PARTER

sypialnia 7,50 m2 (15,00 m2)

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 21, HomeKONCEPT 22, HomeKONCEPT 24 pokój 12,10 m2 (17,60 m2)

KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

strych do adaptacji 17,10 m2 (27,80 m2)

hol 6,30 m2

pokój 5,50 m2 (10,90 m2)

łazienka 5,30 m2 (10,80 m2)

PODDASZE

159


119,30 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

14,20 m

3m

5m

18,60 m

9,60 m

4m

4m

Agatka z tarasem

2450 zł

21,20 m

PARTER 68,80 m2 garaż 20,9 m2 spiżarnia 1,8 m2 pom. gosp. 3,5 m2 PODDASZE 50,50 m2 taras 21,7 m2

pokój 11,6 m²

pokój dzienny 31 m²

hall 5,6 m²

kuchnia 8,5 m² spiżarnia * 1,8 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,78 m KUBATURA 426,65 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 37° POWIERZCHNIA DACHU 160,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,20 x 18,60 m

wiatrołap 3,2 m²

przedpokój 5,7 m²

garaż * 20,9 m²

pom. łazienka pomocnicze/ 3,2 m² c.o.* 3,5 m²

PARTER

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

"Agatka" to piękny parterowy domek z użytkowym poddaszem. Prostota widoczna jest zarówno w wyglądzie zewnętrznym, układzie funkcjonalnym wnętrza jak i w rozwiązaniach konstrukcyjnych, przez to staje się on łatwy i niedrogi w budowie. Na parterze znajduje się obszerny salon z wyjściem do ogrodu, funkcjonalnie połączony z jadalnią i kuchnią. Kuchnia może być otwarta na salon lub też może stanowić niezależne, zamknięte pomieszczenie. Dodatkowy pokój na p arterze to niewątpliwy atut, który może spełniać rolę sypialni lub gabinetu. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie i wygodna łazienka. Dostępne wersje projektu: bez garażu, z garażem dwustanowiskowym. Każda z wersji dostępna jest również w lustrzanym odbiciu.

pokój 12,3 m²

pokój 9,5 m²

hall 7,6 m²

pokój 15,8 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: dwuwarstwowe, beton komórkowy + ocieplenie

taras* 21,7 m² łazienka 5,3 m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl PODDASZE

160


119,34 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Viking 3

cena projektu:

3000 zł 10,82 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 89,65 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,94 m KUBATURA 561,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 173,33 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,82 x 17,04 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha na rąbek Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy

4m

PARTER 68,00 m2 PODDASZE 55,45 m2 (70,90 m2)

17,04 m

9,04 m

4m

4m

18,82 m

PARTER

taras / podcień TV

pokój dzienny 2 39,54 m

kominek

wc 2 1,88 m

kotłownia 2 4,11 m

holl 2 7,32 m

sień 2 4,27 m

spiż. 2 1,45 m

kuchnia 2 9,43 m

podest wejściowy

Projekt domu Viking 3 to kolejny dom z serii Viking - tym razem najmniejszy z kolekcji, parterowy, z poddaszem użytkowym, bez garażu, przeznaczony dla 3-4roosobowej rodziny. Budynek ma zwartą prostokątną bryłę przykrytą dwuspadowym symetrycznym dachem. Nowoczesne materiały i detale dają Vikingowi 3 dynamiczny a zarazem pełen uroku wygląd zewnętrzny. Duże przeszklenia, drewniane i włókowo -cementowe okładziny ścian, podział elewacji na poziome pasy urozmaicają elewacje budynku. Wejście podkreślono podcieniem z dużymi drzwiami z bocznym naświetlem.

spiż. 2 1,66 m 2 (2,64 m )

h=180 cm

sypialnia 2 14,58 m 2 (18,10 m )

holl 2 5,87 m

KOSZTY BUDOWY

łazienka + pralnia 2 8,52 m 2 (13,36 m )

www.mgprojekt.com.pl

sypialnia 2 12,29 m 2 (15,53 m )

sypialnia 2 12,53 m 2 (15,40 m )

h=180 cm

PODDASZE

161


119,35 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

11 m

4m

4m

9m

17 m

4m

4m

Jaworze 3

2380 zł

19 m

PARTER 75,86 m2 PODDASZE 61,73 m2 pow. podłogi 75,59 m2

pokój 12,74 m2

komunikacja 6,79 m2 łazienka 5,58 m2

salon/aneks kuchenny 29,57 m2 spiżarnia 4,17 m2

wiatrołap 4,55 m2 kotłownia 6,88 m2

PARTER

pokój 13,76 m2 (17,67 m2)

pokój 10,37 m2 (13,41 m2) komunikacja 6,96 m2 (7,17 m2)

pokój 13,94 m2 (17,69 m2)

łazienka 7,28 m2 (9,35 m2) pokój 7,81 m2 (8,61 m2)

PODDASZE

162

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 99,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,75 m KUBATURA 550,44 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 188,49 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian Dom przeznaczony jest dla 4-5-cioosobowej rodziny. Strefę dzienną zaprojektowano na parterze i tworzy ją salon z kominkiem oraz otwarta kuchnia. Znajdują się na parterze również: dodatkowy pokój mogący także pełnić funkcję gabinetu, łazienka, kotłownia i usytuowana w pobliżu kuchni spiżarka. Na poddaszu zaplanowano strefę nocną z czterema sypialniami i wygodną łazienką. Zwarta bryła budynku sprzyja niższym kosztom budowy i energooszczędności w trakcie użytkowania domu. Typ ogrzewania kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy. Projekt posiada wiele wariantow. KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


119,61 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Sabina i Arkadiusz Sniechowscy zespół projektowy: DOMuS

Adonis II

cena projektu:

3075 zł

6m

35,75 m

23,75 m

6m

4 m (3m) 13,35 m 4 m

PARTER 119,61 m2 + garaż 32,00 m2

21,35 m (20,35m)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 230,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,30 m KĄT NACHYLENIA DACHU 25°, 0° POWIERZCHNIA DACHU 178,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,35 x 35,75 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: bloczek silikatowy gr. 24cm, zewnętrzne: beton komórkowy gr.24cm + styropian gr. 20cm

salon z jadalnią 37,64 m² pokój 13,27 m²

Dom parterowy z garażem dwustanowiskowym, przeznaczony dla 4 osobowej rodziny. Od frontu jak i od grodu zlokalizowano zadaszone tarasy. Kuchnia w razie potrzeby może być powiększona o spiżarkę i fragment korytarza. Z kuchni mamy również bezpośredni wgląd na strefę wejściową. W strefie prywatnej zlokalizowano pokoje i łazienki. Przy sypialni rodziców zaprojektowano garderobę i łazienkę. Łazienki zostały zlokalizowane blisko pomieszczenia z kotłem. Dzięki temu ciepła woda szybko dochodzi do tych pomieszczeń. Projekt dostępny w lustrzanym odbiciu.

kuchnia 8,14 m²

pokój 15,27 m²

komunikacja 12,52 m² spiżarnia 1,35 m² wiatrołap 3,51 m²

łazienka 4,04 m²

pokój 13,61 m²

łazienka 4,87 m²

pom, gosp. 5,39 m²

KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

garaż 32,00 m²

PARTER

163


119,90 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

11,7 m

4m

22,55 m

13,55 m

4m

4m

Południowa

2320 zł

5m

PARTER 58,40 m2 garaż 18,0 m2 pom. gosp. 8,3 m2 PODDASZE 61,50 m2 + garderoba 4,40 m2

19,7 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,48 m KUBATURA 444,45 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,70 x 22,55 m

jadalnia 13,4 m2

hall spiż.* 0,9 5,6 m2

łazienka 6,9 m2 pokój 14,6 m2

garaż* 18,0 m2

łazienka 3,0 m2

pokój dzienny 24,5 m2

garderoba* 4,4 m2

c.o./ pom. gosp.* 8,3 m2

kuchnia 7,6 m2

korytarz 10,5 m2 pokój 16,0 m2

m2 pokój 13,5 m2

wiatrołap 4,3 m2

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

PARTER

164

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: dwuwarstwowe, beton komórkowy + ocieplenie Południowa to domek, który nadaje się na działkę z wjazdem od południa. Dzięki klasycznej bryle będzie to dom niedrogi w budowie i w użytkowaniu. Podparcie zadaszenia nad wejściem i nad tarasem na kolumnach sprawia, że dom wygląda bardzo atrakcyjnie. Adresowany jest dla 4 osobowej rodziny. Na parterze znajduje się duży salon z przylegającą do niego kuchnią, a bezpośrednio z wiatrołapu można dostać się do garażu. Poddasze to miejsce z 3-ma sypialniami i wygodną łazienką. Dostępne wersje projektu: dom energooszczędny. Każda wersja dostępna jest w odbiciu lustrzanym. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 144 000 zł


120,21 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w galach

cena projektu:

2320 zł 13,80 m

4m

4m

23,60 m

15,60 m

4m

4m

PARTER 125,38 m2

21,80 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 163,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,87 m KUBATURA 914,34 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 252,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 23,60 m

Garderoba 3,97 m² Pokój 11,40 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu kom. H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk

Pokój 10,68 m² Łazienka 4,60 m²

Przedpokój 7,10 m²

Projekt posiada: 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby

Pokój 10,51 m² Łazienka 2,59 m²

PODOBNE PROJEKTY Dom w galach (G) z garażem Dom w galach 2(G) z garażem, dachem 4-spadowym KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 203 200 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

Pralnia 3,46 m²

Salon + Jadalnia 30,31 m²

Kotłownia 5,17 m²

Hol 8,45 m² Pokój 9,84m²

Spiżarnia 1,65 m² Kuchnia 10,84 m²

Wiatrołap 4,81 m²

PARTER

165


120,23 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

Natalia 3

3100 zł 14,48 m

4m

25,3 m

17,3 m

4m

4m

4m

PARTER 161,38 m2 STRYCH 54,01 m2

22,48 m

podcień/taras

sypialnia 12,85 m2

sypialnia 14,05 m2

łazienka 6,64 m2

korytarz 4,95 m2 sypialnia 12,96 m2

pokój dzienny + jadalnia 37,02 m2 hol 11,34 m2 w.c. 2,11 m2 kuchnia 14,22 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 195,55 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,12 m KUBATURA 758,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 306,44 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,48 x 25,30 m

strych 54,01 m2

kotłownia/ suszarnia 7,51 m2

garaż 33,63 m2 sień 4,08 m2

podcień

PARTER

STRYCH

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: ściany murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt Natalia 3 to wariantowa wersja projektu Natalia. Zachowując podobny kształt bryły budynku oraz układ pomieszczeń udało się zaprojektować dodatkową – trzecią sypialnię na parterze, dzięki czemu dom może zamieszkiwać czteroosobowa rodzina mieszkając tylko na parterze, zostawiając niewykończone poddasze jako strych nieużytkowy. Natalia 3 jest zatem domem parterowym, ze strychem możliwym do zaadaptowania na cele użytkowe w drugim etapie. Wariant podstawowy: EU CO = 94,46 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 48,75 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

166


120,67 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Lena

cena projektu:

8,55 m

4m

4m

PARTER 86,50 m2 PODDASZE 59,50 m2 (81,14 m2)

21,49 m

13,23 m

1,26 3 m

3,6 m

2800 zł

16,15 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 111,75 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,85 m KUBATURA 575,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 173,63 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,15 x 21,49 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: pustaki porotherm 25 + styropian + tynk Projekt domu Lena to dom jednorodzinny, o nowoczesnej architekturze, przeznaczony dla 4-5cioosobowej rodziny. Dom parterowy, z użytkowym poddaszem, zaprojektowany na prostokątnym rzucie, przykryty dwuspadowym symetrycznym dachem. Kształt bryły, forma budynku, zastosowane materiały, oraz detale podkreślają nowoczesność, energooszczędność i funkcjonalność budynku. Dom ma prostą konstrukcję, jest łatwy w budowie, co pozytywnie wpłynie na szybkość budowy i jej koszt. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

PARTER

PODDASZE

167


121,93 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

10,5 m

4m

4m

9,2 m

17,2 m

4m

4m

Idealny

2700 zł

PARTER 73,18 m2 PODDASZE 51,05 m2

18,5 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 94,48 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 532,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 171,33 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,50 x 17,20 m

gabinet/pokój 10,32 m2 pokój dzienny 31,09 m2 hol 10,86 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop gęstożebrowy, Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy

spiżarnia 0,91 m2 kuchnia 9,21 m2

sień 3,33 m2

łazienka 2,39 m2

kotłownia 5,07 m2

PARTER sypialnia 10,84 m2 (15,40 m2)

sypialnia 12,86 m2 (17,82 m2)

hol 6,32 m2 sypialnia 11,09 m2 (15,76 m2)

garderoba 3,2 m2 (5,24 m2)

łazienka 6,74 m2 (10,88 m2)

Projekt domu jednorodzinnego dla 4-5cioosobowej rodziny, parterowy z poddaszem użytkowym, przekryty dwuspadowym symetrycznym dachem. Idealny, jak sama nazwa wskazuje :), ma w sobie wszystko czego można wymagać od komfortowego domu: wygodne, przestronne i funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze, oraz nowoczesną i estetyczną bryłę zewnętrzną. Prosta konstrukcja, zbudowana na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem – bez dodatkowych daszków i lukarn sprawi, że budowa będzie łatwa i niedroga. Bezpretensjonalna architektura budynku wpasuje się w każde otoczenie. Nowoczesne detale i materiały zastosowane w elewacjach połączono z tradycyjną formą domu z poddaszem. Wariant podstawowy: EU CO = 70,96 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 36,62 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok). KOSZTY BUDOWY

PODDASZE

168

www.mgprojekt.com.pl


122,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Aureliusz

cena projektu:

2520 zł 12,52 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 123,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 481,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 206,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,52 x 18,42 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

4m

PARTER 71,30 m2 garaż 18,80 m2 pom. gosp. 5,70 m2 PODDASZE 51,00 m2 strych 15,50 m2

18,42 m

10,42 m

4m

4m

20,52 m

PARTER pom. gosp. 5,7 m2 pok. dzienny + jadalnia 28,6 m2

hall 6,8 m2 kuchnia 10,6 m2

wiatrołap spiżarnia 4,5 m2 1,3 m2

gabinet 11,8 m2

garaż 18,80 m2

garderoba 2,3 m2

łazienka 5,4 m2

Dom z poddaszem użytkowym, zaprojektowany z myślą o 4-6-osobowej rodzinie. Na parterze zaplanowano pokój dzienny, przestrzennie połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnię, łazienkę, garderobę oraz pokój gościnny/gabinet. Pomieszczenie gospodarcze dostępne z jednostanowiskowego garażu. Poddasze to trzy sypialnie (w tym jedna z własną garderobą), łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój.

pokój 13,4 m2

pokój 12,0 m2

garderoba 3,3 m2

PODOBNE PROJEKTY Aureliusz II, Aureliusz III

strych 15,5 m2

hall 5,6 m2

pokój 10,8 m2 łazienka 5,9 m2

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl PODDASZE

169


122,39 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

16,50 m

4m

24,85 m

15,35 m

2,5 3 m

3m

Dom na parkowej

3500 zł

4m

PARTER 160,84 m2 STRYCH 24,46 m2 (97,03 m2)

23,50 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 203,91 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 721,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 305,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,50 x 24,85 m

PARTER taras / podcień

kominek sypialnia 13,10m2 sypialnia 15,33 m2 gard.2 3,16m

sypialnia 13,10m2

TV pokój dzienny + jadalnia 33,64 m2

hol 12,51m2 wc 1,92 m2

łazienka 8,75m2

szatnia 1,67m2 sień 2 5,67m

kotłownia 6,16m2

gara ż 34,22 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk

kuchnia spiż. 2 1,20m2 12,33 m

podcień wejściowy

BM W

strych / poddasze 24,46 m2 (44,15 m2 )

pustka nad salonem

pustka nad przedsionkiem

otwór w suficie nad garażem

Projekt domu Dom na parkowej jest kolejną wersją projektu z serii Rezydencja parkowa, willa parkowa. Tym razem jest to najmniejszy wariant tego projektu. Dom przy niewielkiej powierzchni, niedużych wymiarach zewnętrznych i niewysokich kosztach budowy i eksploatacji, jest mniejszym bratem większej Rezydencji, czy Wilii Parkowej. Projekt posługuje się tym samym językiem detali architektonicznych, ma podobne proporcje i podobny układ brył. Budynek został zaprojektowany jako prostokątna główna bryła przykryta czterospadowym dachem, z dobudowanym garażem. KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl strych nad garażem (28,42 m2 )

PODDASZE

170


122,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Tuliusz

cena projektu:

2562 zł 12,52 m

4m

4m

PARTER 69,00 m2 garaż 18,80 m2 pom. gosp. 5,70 m2 PODDASZE 53,70 m2 strych 15,70 m2

18,72 m

10,72 m

4m

4m

20,52 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 493,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 210,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,52 x 18,72 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, płytki klinkierowe Æ strop gęstożebrowy oraz płyta monolityczna Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z poddaszem użytkowym, zaprojektowany z myślą o 4-, 6-osobowej rodzinie. Na parterze zaplanowano pokój dzienny, przestrzennie połączony z jadalnią i kuchnią, spiżarnię, łazienkę, garderobę oraz pokój gościnny/gabinet. Pomieszczenie gospodarcze dostępne z jednostanowiskowego garażu. Poddasze to trzy sypialnie (w tym jedna z własną garderobą) , łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. Projekt może być wykorzystany do zabudowy bliźniaczej. PODOBNE PROJEKTY Tuliusz II, Tuliusz III

gabinet 11,8 m2

pokój dzienny + jadalnia 27,9 m2

pom. gosp. 5,7 m2 pokój 12,0 m2

garaż 18,8 m2

garderoba 3,5 m2 hall 4,2 m2 łazienka 3,8 m2 kuchnia 2 12,4 m spiżarnia 1,5 m2

garderoba 3,2 m2 wiatrołap 4,2 m2

pokój 10,3 m2

PARTER

pokój 14,1 m2

hall 6,2 m2

strych 15,7 m2

łazienka 7,6 m2

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

171


122,90 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

cena projektu:

12,22 m

4m

11,92 m

19,92 m

4m

4m

Milena

2625 zł

4m

PARTER 63,80 m2 pom. gosp. 6,60 m2 garaż 19,90 m2 PODDASZE 59,10 m2 strych 16,10 m2

20,22 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 126,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 462,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 43° POWIERZCHNIA DACHU 219,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,22 x 19,92 m

pom. gosp. 6,6 m2

pokój dzienny +jadalnia 29,7 m2

pokój 13,6 m2

pokój 13,6 m2

garaż 19,9 m2

łazienka 3,2 m2

hall 8,0 m2

hall 6,2 m2

strych 16,1 m2

kuchnia 8,4 m2

pokój 16,5 m2 wiatrołap 4,5 m2

łazienka 9,2 m2

pokój/gabinet 10,0 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze znajdują się: pokój dzienny połączony z jadalnią, kuchnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz duże pomieszczenie gospodarcze dostępne z garażu. Na poddaszu zaprojektowano trzy pokoje, przestronną łazienkę oraz obszerny strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. PODOBNE PROJEKTY Milena II, Milena Multi Comfort, Realny, Realny II KOSZTY BUDOWY

PARTER

172

PODDASZE

www.dobredomy.pl


123,70 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Tomasz Flak

Julia

cena projektu:

2625 zł 15,94 m

4m

4m

PARTER 123,70 m2 garaż 36.10 m2 pom. gosp. 6,30 m2

27,24 m

19,24 m

4m

4m

23,94 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 234,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,90 m KUBATURA 490,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 322,80 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,94 x 27,24 m

pokój 19,1 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz fragmentami okładziną drewnianą i klinkierową Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach

łazienka 7,8 m2 pokój dzienny + jadalnia 33,8 m2 hall 7,4 m2 *

Parterowy dom zaprojektowany dla 4-, 5-osobowej rodziny. Dom podzielony jest na trzy strefy. Część dzienna to salon z jadalnią, kuchnia z dużą spiżarnią, hall, wiatrołap oraz niewielka łazienka. Część prywatna składa się z trzech sypialni, dużej łazienki oraz korytarza. Część gospodarcza to dwustanowiskowy garaż oraz pomieszczenie gospodarcze.

spiżarnia 3,7 m2

kuchnia 10,9 m2

korytarz 5,6 m2

pokój 13,1 m2

pokój 13,1 m2

łazienka 2,8 m2

pom. gosp. 6,3 m2

wiatrołap 6,4 m2 garaż 36,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Maja, Bianka, Miriam, Nela, Oceania KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

173


124,02 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

cena projektu:

14,50 m

4m

29,30 m

21,30 m

4m

4m

HomeKoncept 32

2900 zł

4m

PARTER 124,02 m2 + garaż 24,09 m2

22,50 m

taras 52,90 m²

sypialnia 2- os 15.04m²

garderoba 6.48m²

pralnia 3.28m²

łazienka 7.80m²

sypialnia 1-os 13.96m²

salon 23.18m²

jadalnia 11.57m²

komunikacja 11.80m² wc 1.44m² kuchnia 6.39m²

pokój 8.82m²

spiżarnia 1.95m² kotłownia 4.76m² garaż 24,09 m²

PARTER

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 190,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,04 m KUBATURA 971,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 246,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,50 x 29,30 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian HomeKoncept 32 to najmniejszy wariant naszego wyjątkowego domu HomeKoncept 26, idealny dla nielicznej rodziny. Na niewielkiej powierzchni użytkowej zaprojektowaliśmy naprawdę funkcjonalne wnętrze z wyraźnym podziałem na dzienną oraz intymną strefę domowników. Do dyspozycji mieszkańców są dwie sypialnie oraz gabinet. Zadbaliśmy również o pomieszczenia dodatkowe, takie jak spiżarnia, pralnia czy garderoba przy dużej sypialni. Projekt zachowuje to, co najcenniejsze z pierwowzoru – duże przeszklenia, dzięki którym wnętrze pełne jest naturalnego światła, oraz zachwycające rozwiązanie elewacji. W projekcie HomeKoncept 32 jednostanowiskowy garaż zdobi z zewnątrz ciemna deska elewacyjna, którą skomponowaliśmy z jasnym kamieniem. Całości dopełnia geometryczny biały detal oraz nasze unikatowe rozwiązanie belkowania nad wejściem i przyjemnym, dużym tarasem. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 26, HomeKONCEPT 27, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 33, HomeKONCEPT 36, HomeKONCEPT 38 KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

174


124,72 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

Foton I

cena projektu:

14,49 m

4m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówką cementowa (w ramach adaptacji inny materiał) Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy, Teriva Æ ściany wewnętrzne: bloczki gr. 24 cm, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian

9,79 m 5m

PARTER 73,21 m2 garaż 22,44 m2 PODDASZE 51,51 m2 strych 6,79 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 123,84 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,76 m KĄT NACHYLENIA DACHU 43,5° POWIERZCHNIA DACHU 242,55 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,49 x 22,79 m

22,49 (21,49) m

PARTER

pokój gościnny 13,85 m2

garaż 22,44 m2*

salon z jadalnią 26,82 m2 hall + schody 9,82 m2 łazienka 2,48 m2 kotłownia 5,53 m2

wiatrołap 3,43 m2

spiżarka 1,73 m2

kuchnia 9,55 m2

Dom parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-5-osobowej rodziny. Uwaga: projekt dostępny w odbiciu lustrzanym. Dom można zmieścic na działce o szer. 21.49m likwidując lub zastępując okna luksferami w garażu oraz likwidując okno w pokoju na poddaszu zastępując je oknem połaciowym. Projekt spełnia aktualne wymogi energooszczędności stawiane budynkom jednorodzinnym. Projekt występuje w lustrzanym odbiciu. PODOBNE PROJEKTY Foton – wariant bez garażu Foton II – z garażem na 2 samochody

22,79 m

8m

4 (3) m

2583 zł

strych 6,79 m2 pokój 13,08 m2

pokój 12,64 m2 korytarz 7,72 m2

pokój 12,37 m2

PODDASZE

łazienka 5,70 m2

KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

175


125,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

cena projektu:

13,36 m

4m

4m

10,22 m

18,22 m

4m

4m

Mila

2625 zł

21,36 m

PARTER 62,20 m2 + garaż 20,6 m2 + pom. gosp. 6,8 m2 PODDASZE 63,10 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 486,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 203,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,36 x 18,22 m

PARTER pom. gosp. 6,8 m² schowek 1,0 m² pok. dzienny + jadalnia 29,1 m²

kuchnia 12,4 m²

łazienka 4,3 m²

garaż 20,6 m² hall 8,3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynkiem strukturalny, okładzina kamienna oraz drewniana Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

wiatrołap spiżarnia 5,5 m² 1,6 m²

pokój 10,9 m² pokój 15,9 m²

PODOBNE PROJEKTY Amanda, Atalia, Mariola, Melania, Antonina, Amanda Mała, Olimpia

hall 8,4 m²

pokój 11,1 m²

PODDASZE

176

łazienka 5,8 m²

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Jest to dom z garażem jednostanowiskowym i dachem dwuspadowym. Układ funkcjonalny obejmuje pokój dzienny, 4 pokoje oraz 2 łazienki. Dodatkowo projekt zawiera również spiżarnię i schowek.

pokój 11,0 m²

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl


125,80 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

HomeKoncept 36

cena projektu:

2900 zł 19,10 m

4m

4m

21,60 m

13,60 m

4m

4m

27,10 m

PARTER 125,80 m2 + garaż 36,78 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 205,98 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,92 m KUBATURA 1110,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,60 x 27,10 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach tradycyjna więźba dachowa pokryta dachówką ceramiczną lub cementową Æ elewacje płyty elewacyjne połączone z drewnem i tynkiem Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm/wełna mineralna 18 cm HomeKONCEPT-36 jest doskonałą propozycją dla osób szukających niewielkiego domu parterowego z nowoczesną stylizacją elewacji oraz wygodnym układem pomieszczeń. Przestronna część dzienna to przede wszystkim jasny salon ze strefą TV i kominkiem oraz jadalnia z wyjściem na taras. Obszerna kuchnia została oddzielona od jadalni praktycznym blatem śniadaniowym. Przy kuchni znajduje się niewielka spiżarnia. W części nocnej do dyspozycji domowników są 3 wygodne sypialnie z wyjściami na taras oraz duża łazienka i dodatkowa toaleta z prysznicem. Układ funkcjonalny domu uzupełnia garaż mieszczący 2 samochody, pomieszczenie gospodarcze oraz obszerna kotłownia gazowa z pralnią.

taras 11,7 m² pokój 11,9 m²

pokój 11,9 m²

salon 26,2 m²

jadalnia 8,4 m²

komunik. 11,3 m² łazien. 8,7 m²

wc 2,7 m² kuchnia 10,5 m²

sypialnia 14,6 m²

spiż. 1,9 m²

wiatrołap 3,5 m²

kotł+pralnia 6,5 m²

garaż 36,8 m²

pom. gosp. 7,7 m²

PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 26, HomeKONCEPT 27, HomeKONCEPT 31, HomeKONCEPT 32, HomeKONCEPT 33 KOSZTY BUDOWY

PARTER

www.homekoncept.pl

177


126,30 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marta Zaperty-Adamek, Tomasz Flak

cena projektu:

15,48 m

4m

4m

26,88 m

18,88 m

4m

4m

Nela

2625 zł

PARTER 126,30 m2 garaż 37,80 m2

23,48 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 239,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,20 m KUBATURA 485,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 325,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,48 x 26,88 m

garderoba 3,9 m² pokój 16,2 m² łazienka 3,7 m²

pokój 13,3 m²

łazienka 5,8 m²

pok. dzienny + jadalnia

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lun cementowa Æ elewacje tynk strukturalny oraz okładzina drewniana i kamienna Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: bloczków wapienno-piaskowych., zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych ocieplone styropianem, na fundamentach betonowych.

wc 2,2 m²

36,3 m² korytarz 9,7 m²

kuchnia 9,4 m²

1,5 m² spiż. 1,8 m²

wiatrołap 3,0 m²

pom. gosp.

pralnia 2,4 m²

pokój 13,3 m²

3,8 m²

garaż 37,8 m²

Projekt domu jednorodzinnego, parterowego, dla 4-5-osobowej rodziny. Część dzienna obejmuje pokój dzienny, dużą jadalnię oraz sporą kuchnię ze spiżarnią. Tuż przy wiatrołapie zaprojektowano wygodną garderobę. W hallu znajduje się osobne wc. Strefa nocna domu to trzy sypialnie (jedna z własną łazienką i garderobą), ogólnodostępna łazienka oraz pralnia. W części gospodarczej znajduje się kotłownia oraz dwustanowiskowy garaż. PODOBNE PROJEKTY Hiacynt III, Maja, Afrdoyta, Biana, Julia, Idalia, Julita, Kamila, Kasjopea, Kasjopea II, Oceania, Alanis, Miriam KOSZTY BUDOWY

PARTER

178

www.dobredomy.pl


126,50 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Atreusz Mały

cena projektu:

2520 zł 13,85 m

4m

9,9 m

17,9 m

4m

4m

4m

PARTER 71,50 m2 garaż 19,2 m2 pom. gosp. 6,0 m2 PODDASZE 55,00 m2 strych 13,4 m2

21,85 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 498,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 223,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,85 x 17,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Jednorodzinny dom parterowy z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. Parter składa się z kuchni połączonej z jadalnią i salonem, gabinetu, łazienki, pom. gosp. i jednostanowiskowego garażu. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie (jedna z garderobą), łazienka i strych.

pom. gosp. 6,0 m2 pokój dzienny + jadalnia 33,2 m2

hall 6,8 m2 kuchnia 9,8 m2

wiatrołap 4,3 m2

pokój 10,1 m2

garaż 19,2 m2

pokój 12,8 m2

pokój 12,7 m2

garderoba 4,7 m2

hall 6,6 m2 spiżarnia 2,6 m2 pokój 13,2 m2

łazienka 4,7 m2

strych 13,4 m2 łazienka 5,0 m2

PODOBNE PROJEKTY Atreusz Mały II, Atreusz Mały III, Atreusz Nowy, Atreusz Nowy II, Atreusz Nowy III, Atreusz, Atreusz II, Atreusz III KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

179


126,79 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

12,0 m

4,0 m

5,0 m

9,0 m

* 18,0 m

4m

1,5 m 3,0 m

Chmielniki małe dw

2880 zł

* 20,5 m

PARTER 79,41 m2 pom. gosp. 4,3 m2 PODDASZE 43,08 m2 pow. podłogi 78,59 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 108,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,17 m KUBATURA 568,64 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 236,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,50 x 18,00 m

pokój 12,37 m2 salon 30,7 m2 komunikacja 4,15 m2

komunikacja 1,98 m2

kuchnia 11,11 m2

wiatrołap 9,58 m2 kotłownia 4,3 m2

łazienka 9,52 m2

pustka nad salonem

antresola

PARTER

Dom o pięknej architekturze oraz przemyślanej funkcji pomieszczeń, który zapewni komfort użytkowania. Głównym pomieszczeniem parteru jest salon, z którego zaprojektowano wyjście na duży, zadaszony taras. Nad salonem otwarta przestrzeń – pustka + antresola. * – Minimalne wymiary działki należy poddać analizie ze względu na odległości między budynkami oraz ochronę przeciwpożarową.

pokój 8,87 m2 (17,56 m2) komunikacja 9,58 m2 (16,56 m2)

pokój 11,69 m2 (20,85 m2)

PODOBNE PROJEKTY większy metraż: „Chmielniki średnie dw”, „Chmielniki dw”, „Chmielniki małe” – w technologii murowanej, „Chmielniki małe dw 19” – z podpiwniczeniem

łazienka 5,13 m2 (11,38 m2) pokój 7,81 m2 (12,24 m2)

KOSZTY BUDOWY

PODDASZE

180

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona Æ elewacje płazy drewniane Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: płazy drewniane, zewnętrzne: płazy drewniane + wełna mineralna + deska

www.dom-projekt.pl


127,10 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak Katarzyna Widurska

Elsa

cena projektu:

2625 zł 11,12 m

4m

4m

PARTER 56,70 m2 + garaż 20,9 m2 + pom. gosp. 6,7 m2 PODDASZE 70,40 m2

20,42 m

12,42 m

4m

4m

19,12 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 122,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KUBATURA 465,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 198,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,12 x 20,42 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop gęstożebrowy oraz monolityczny Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu ścianki lekkie, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, przeznaczony dla 4-6-osobowej rodziny. Jest to dom z garażem jednostanowiskowym i dachem dwuspadowym. Układ funkcjonalny obejmuje pokój dzienny, 4 pokoje oraz 2 łazienki. Dodatkowo projekt zawiera również spiżarnię, pralnię i garderobę.

pom. gosp. 6,7 m²

pok. dzienny + jadalnia 31,1 m²

garaż 20,9 m²

pokój 10,2 m²

pokój 11,0 m²

łazienka 7,0 m² hall 4,1 m²

wc 2,2 m² spiżarnia 2,6 m²

kuchnia 11,3 m²

hall 6,3 m²

pralnia 2,6 m²

hall 4,1 m²

garderoba 5,9 m²

pokój 9,5 m²

pokój 16,0 m² wiatrołap 3,2 m²

PODOBNE PROJEKTY z garażem 2-stanowiskowym Elsa II KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

PARTER

PODDASZE

181


127,20 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

cena projektu:

14,42 m

3m

18,12 m

10,12 m

4m

4m

Gracja Mała

2499 zł

4m

PARTER 69,10 m2 garaż 20,30 m2 PODDASZE 58,10 m2 strych 13,80 m2

21,42 m

PARTER garaż 20,3 m2 pokój 1/7 11,7 m2 pok. dzienny jadalnia 1/6+32,9 m2

1/8 hall 3,6 m2

1/2

kuchnia 8,9 m2 1/5

pokój 2/4m2 13,3

spiż. 1,5 m2 łazienka 1/3 1/4 2,0 m²

strych 13,8 2/6m2

łazienka 2/2 5,3 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa lub ceramiczna Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym Æ strop gęstożebrowy oraz żelbetowy monolityczny Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach Dom parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze zlokalizowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią. Funkcji mieszkalnej dopełniają gabinet, spiżarnia oraz toaleta. Jednostanowiskowy garaż dostępny jest poprzez pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu mieszczą się trzy pokoje z przestronną łazienką oraz strych, który można zaadaptować na pokój. Projekt można wykorzystać do zabudowy bliźniaczej.

pokój 2/5m2 17,5

hall 6,5 2/1m2

pokój 15,52/3 m2

1/1 pom. gosp. wiatrołap 4,2 m2 4,3 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 485,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 222,40 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,42 x 18,12 m

PODOBNE PROJEKTY Gracja, Gracja II, Gracja III, Gracja Mała II i Gracja Mała III

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

182


127,55 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Albatros 2

cena projektu:

13,95 m

3m

10,60 m

19,70 m

2,1 m

3m

3 m 1,39 m

3200 zł

4m

PARTER 102,86 m2 + garaż 35,34 m2 PODDASZE 65,74 m2 (79,73 m2)

21,34 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 130,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,58 m KUBATURA 623,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 166,25 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,34 x 19,70 m

PARTER

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha na rąbek (wariantowo dachówka) Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Terriva Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: ściany murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Projekt domu Albatros 2 jest wersją wariantową popularnego projektu Albatros z podwójnym garażem. Jest to prosty w budowie, niedrogi dom z poddaszem użytkowym dla 4-5cioosobowej rodziny. Bryła budynku została zaprojektowana na planie prostokąta - do głównej bryły dobudowany jest częściowo wchodzący w nią garaż na dwa auta. Poddasze wieńczy symetryczny dwuspadowy dach. Projekt podporządkowano połączeniu ekonomicznych i funkcjonalnych rozwiązań, z nowoczesną i ciekawą estetyką budynku. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 82,16 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 42,40 kWh/(m2 rok) KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl PODDASZE

183


128,20 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

cena projektu:

14,3 m

3m

4m

18,24 m

10,24 m

4m

4m

Amanda

2520 zł

21,13 m

PARTER 71,10 m2 garaż 21,10 m2 PODDASZE 57,10 m2 strych 14,10 m2

PARTER

pokój dzienny + jadalnia 32,9 m2 hall 4,3 m2 kuchnia 8,8 m2 spiż. 1,6 m2

pokój 11,7 m2

wiatrołap 4,2 m2

garaż 21,1 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina drewniana Æ strop mieszany Æ ściany wewnętrzne: bloczki wapienno-piaskowe, zewnętrzne: warstwowe, bloczki wapienno-piaskowe ocieplone styropianem

pom. gosp. 4,3 m2

łazienka 3,3 m2

Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, podręczna spiżarnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie gospodarcze oraz jednostanowiskowy garaż. Na poddaszu są trzy pokoje, łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. Projekt może być wykorzystany do zabudowy bliźniaczej.

pokój 13,8 m2 pokój 17,9 m2

PODOBNE PROJEKTY Amanda II, Amanda III, Amanda Mała, Amanda Mała II, Amanda Mała III

strych 14,1 m2

hall 6,1 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KUBATURA 518,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 225,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,13 x 18,24 m

KOSZTY BUDOWY pokój 13,4 m2

184

łazienka 5,9 m2

www.dobredomy.pl PODDASZE


128,28 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

Ardenowo g2

cena projektu:

2680 zł 14,68 m

4m

4m

24,75 m

16,75 m 4 m

4m

22,68 m 2

PARTER 128,51 m + cz. gosp. 48,40 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 226,24 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,34 m KUBATURA 985,74 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 308,09 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,75 x 22,68 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustaki ceramiczne, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian Dom parterowy. Duży salon z aneksem kuchennym, kominkiem i wyjściami na taras. Trzy pokoje, dwie łazienki, korytarz, wiatrołap, garaż na dwa samochody, kotłownia. Poddasze nieużytkowe z możliwością wykorzystania na strych lub cele gospodarcze.

łazienka 7.16 m ²

pokój 15.62 m ²

pokój 13.72 m ²

salon /aneks kuchenny 40.62 m ²

kom. 6.73 m ²

pokój 12.64 m ²

łazienka 4.24 m ²

kotłownia 8.25 m ²

korytarz 18.11 m ² spiżarka 3.31 m ²

PODOBNE PROJEKTY Ardenowo Senior, Ardenowo wynajem, Ardenowo usługi, Astronowo KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl

garaż 36.84 m ² wiatrołap 9.67 m ²

PARTER

185


128,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Aldona Dymus

cena projektu:

14,02 m

3m

9,52 m

17,52 m

4m

4m

Amazonka

2625 zł

4m

PARTER 76,50 m2 garaż 20,90 m2 PODDASZE 51,90 m2 strych 13,10 m2

21,02 m

garaż 20,9 m2 gabinet 12,2 m2

pokój dzienny +jadalnia 33,6 m2

kuchnia 9,6 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną kamienną Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

hall 8,0 m2 spiż. łazienka 1,9 m2 wiatrołap 2,9 m2 pom. gosp. 5,3 m2 3,0 m2

PARTER

pokój 10,5 m2

Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, podręczna spiżarnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Na poddaszu są trzy pokoje, w tym jeden z garderobą, łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój.

łazienka 5,6 m2

garderoba 2,8 m2 hall 6,5 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 124,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,40 m KUBATURA 514,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 222,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,02 x 17,52 m

strych 13,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Amazonka II, Amazonka III, Amazonka Multi Comfort KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 11,3 m2 pokój 15,2 m2

PODDASZE

186


128,65 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Viking 2

cena projektu:

3200 zł 13,44 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 129,16 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,94 m KUBATURA 690,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,44 x 21,05 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha na rąbek Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy

4m

PARTER 94,67 m2 PODDASZE 56,96 m2 (71,61 m2)

21,05 m

13,05 m

4m

3m

20,44 m

PARTER

taras / podcień TV pokój dzienny 36,21 m2

kominek

holl 13,68 m2

łazienka 2,71 m2

kotłownia 5,25 m2

sień 3,36 m2

garaż 22,80 m2

spiż. 1,15m2

kuchnia 9,51 m2

podest wejściowy

Projekt domu Viking 2 jest jednym z projektów z serii domów Viking - pomniejszoną wersją ze zwężoną bryłą główną i pojedynczym garażem. Budynek zaprojektowano na planie prostokąta, przykrytego dwuspadowym symetrycznym dachem, z dobudowanym parterowym garażem. Prosta nowoczesna architektura idzie w parze z funkcjonalnie zaprojektowanym wnętrzem. Front domu zaakcentowano szerokimi drzwiami wejściowym z bocznym naświetlem, umieszczonymi w podcieniu wejściowym, oraz narożnym dużym oknem kuchennym. Drzwi garażowe z boku pozwalają na stworzenie urokliwego placyku wjazdowego przed domem.

h=180 cmgard.2 1,66 m (2,64m2) sypialnia 2 14,14 m (17,66 m2)

holl 8,56 m2 łazienka + pralnia 7,78 m2 (10,82 m2)

KOSZTY BUDOWY

sypialnia 12,29 m2 (15,54 m2)

sypialnia 12,53 m2 (16,39 m2) h=180 cm

www.mgprojekt.com.pl

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

187


128,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

cena projektu:

Juliusz Nowy

2625 zł 13,47 m

4m

18,42 m

10,42 m

4m

4m

4m

PARTER 72,80 m2 garaż 18,90 m2 pom. gosp. 5,70 m2 PODDASZE 56,00 m2 strych 16,50 m2

21,47 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 508,20 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 209,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,47 x 18,42 m

garderoba 3,6 m2 pom. gosp. 5,7 m2 pokój dzienny + jadalnia 33,7 m2

gabinet 11,8 m2

garaż 18,9 m2

pokój 17,5 m2 pokój 12,4 m2

strych 16,5 m2

hall 5,3 m2 hall 6,4 m2 kuchnia 9,3 m2

PARTER

wiatrołap 4,1 m2

pom. gosp. 2,9 m2 pokój 11,0 m2

łazienka 4,6 m2

PODDASZE

łazienka 6,2 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem, dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się pokój dzienny połączony z jadalnią, z wyjściem na ogród, kuchnia, łazienka, pokój gościnny/gabinet oraz 2 pomieszczenia gospodarcze dostępne z jednostanowiskowego garażu. Na poddaszu są trzy sypialnie, łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. PODOBNE PROJEKTY Juliusz Nowy II, Juliusz Nowy III, Juliusz Mały, Juliusz Mały II, Juliusz, Juliusz II, Juliusz III, Juliusz Multi Comfort, Juliusz Mały III, Juliusz Mały IV KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

188


128,90 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Jagoda Gruca

Emilia Mała

cena projektu:

2625 zł 12,30 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 129,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 485,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 214,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,30 x 18,66 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny, okładzina klinkierowa i drewniana Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe, z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych

4m

PARTER 65,60 m2 + garaż 18,9 m2 + pom. gosp. 5,5 m2 PODDASZE 63,30 m2

18,66 m

11,66 m

3m

4m

20,30 m

PARTER

pom. gosp. 5,5 m²

pokój 10,5 m²

pok. dzienny + jadalnia 31,1 m²

garaż 18,9 m²

łazienka 3,4 m²

wiatrołap 5,0 m²

hall 4,7 m²

spiżarnia 1,1 m²

kuchnia 9,8 m²

Projekt domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, dla 4-6-osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, gabinet, łazienkę, garaż i kotłownię. Poddasze to cztery sypialnie (jedna z garderobą i łazienką) oraz łazienka. pokój 10,4 m²

PODOBNE PROJEKTY z innym układem pomieszczeń: Emilia i Emilia II

łazienka 4,1 m² pokój 12,8 m²

KOSZTY BUDOWY

hall 9,1 m²

www.dobredomy.pl pokój 10,3 m²

łazienka 5,8 m²

pokój 10,8 m²

PODDASZE

189


129,66 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

cena projektu:

12,70 m

4m

17,92 m

9,92 m

4m

4m

Dom w idaredach (A)

2530 zł

4m

PARTER 84,68 m2 pow. podł. 87,26 m2 PODDASZE 72,06 m2 pow. podł. 87,33 m2

20,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 116,14 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,57 m KUBATURA 773,94 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 209,77 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,70 x 17,92 m

PARTER

Kotłownia 6,85 m²

Spiżarnia 2,48 m²

Garaż 20,23m² (20,40m²)

Kuchnia 10,60 m²

Schowek Hol Salon + Jadalnia 0,92m² (1,79m²) 5,64m² 31,49 m² (7,18m²) Łazienka 3,52 m² Wiatrołap 2,95 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm styropian 20 cm + tynk Projekt posiada: 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, garaż 140

220

Pokój 10,75m² (11,62m²)

Schody 6,17m² (6,17m²)

220

Pokój 9,85m² (14,46m²)

220

Łazienka 8,29m² (10,61m²)

Hol 6,30m² (6,30m²) Pralnia Garderoba 2,67m² 2,68m² (3,81m²) (3,78m²)

Pokój 13,74m² (16,36m²)

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 198 600 zł

Pokój 11,61m² (14,22m²) 220 140

140

PODDASZE

190

PODOBNE PROJEKTY Dom w idaredach ver.2: podobny Dom w idaredach (G2) ver.2: z garażem dwustanowiskowym Dom w idaredach (P): z piwnicami Dom w idaredach 3 ver.2: bez garażu Dom w idaredach 5: powiększony

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.


129,74 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

Cefeusz I

cena projektu:

2583 zł 16,07 m

4m

4m

PARTER 129,74 m2 + garaż 19,31 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 186,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,79 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 308,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,07 x 24,17 m

24,07 m

PARTER

pokój 14,25!m²

pokój 14,25!m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka cementowa Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: bloczek silikatowy gr. 24cm, zewnętrzne: beton komórkowy gr.24cm + styropian gr. 12 cm Dom parterowy, przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny, z wbudowanym garażem jednostanowiskowym. Dom posiada ciekawie zaprojektowaną część ogrodową z wiatą przyległą do przestronnego salonu, który dzięki swoim dużym oknom balkonowym wizualnie łączy się z ogrodem. W ramach adaptacji można zagospodarować przestrzeń poddasza (ok.17m2) na pomieszczenia mieszkalne. Wariant projektu z poddaszem do adaptacji (Cefeusz Ia) posiada o.k. 26m2 wolnej przestrzeni do aranżacji, wówczas kąt nachylenia dachu jest 35 stopni. Schody na poddasze są zlokalizowane w miejscu garderoby. Projekt dostępny w lustrzanym odbiciu.

24,17 m

15,17 m

5m

4m

garderoba 4,16!m² łazienka 6,73!m² komunikacja 6,16!m²

w.c. 1,51 m²

salon z!jadalnią 41,42!m² garaż* 19,31 m²

hol 6,86!m² łazienka 3,12!m²

pokój 14,13!m²

wiatrołap 5,46!m²

kuchnia 8,73!m²

pom. gosp. 2,96!m²

PODOBNE PROJEKTY Cefeusz Ia - z użytkowym poddaszem Cefeusz II - z podwójnym garażem Cefeusz IIa - z podwójnym garażem i użytkowym poddaszem KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

191


131,22 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

cena projektu:

Omega

3075 zł

PARTER 131,22 m2 STRYCH 18,30 m2

6m

26,52 m

36,52 m

4m

3 m 8,99 m 3 m

14,99 m

PODDASZE

PARTER łazienka 2,86 m² pokój 14,90 m²

pokój 12,28 m²

komunikacja 22,42 m²

pokój 12,07 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka cementowa Æ elewacje kamień i tynk mineralny Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: bloczek silikatowy gr. 24cm, zewnętrzne: beton komórkowy gr.24cm + styropian gr. 20cm

pom. gosp. 6,88 m²

łazienka 7,42 m²

spiżarnia 2,13 m²

kuchnia 10,55 m²

wiatrołap 4,66 m² salon z jadalnią 35,05 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 190,72 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,80 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30°, 35° POWIERZCHNIA DACHU 230,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,99 x 36,52 m

strych* 18,30 m²

Dom na wąską działkę przeznaczony dla 4 osobowej rodziny. Mały domek z wejściem od strony południowej. Od frontu zaprojektowano salon zdużym przeszkleniem łączącym wnętrze salonu z zadaszonym tarasem. Z kuchni mamy widok na strefę wejściową poprzez duże okno w salonie. W części prywatnej dostępnej z wewnętrznego korytarza znajdują się 3 sypialnie. Przy korytarzu zaprojektowano schody na strych, który można zaadoptować np. na pokój gościnny. Projekt dostępny w lustrzanym odbiciu. PODOBNE PROJEKTY Omega I - wariant z garażem na 1 samochód KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

192


131,60 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Marcin Abramowicz, Aldona Dymus

Apoloniusz

cena projektu:

2625 zł 13,72 m

4m

10,42 m

18,42 m

4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 135,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KUBATURA 549,10 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 241,90 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,72 x 18,42 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym oraz okładziną kamienną Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, zewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych docieplonych styropianem, posadowione na betonowych fundamentach Dom z poddaszem użytkowym, dla 4-, 5-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się kuchnia z jadalnią, pokój dzienny, gabinet, w.c., spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Na poddaszu zaprojektowano trzy sypialnie, łazienkę oraz obszerny strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój.

4m

PARTER 71,80 m2 garaż 20,50 m2 pom. gosp. 7,10 m2 PODDASZE 59,80 m2 strych 19,20 m2

21,72 m

pom. gosp. 7,1 m2 pokój dzienny 24,4 m2

jadalnia 13,5 m2

kuchnia 8,7 m2

hall 8,5 m2

w.c. 1,6 m2

garaż 20,5 m2

spiżarnia 1,5 m2 pokój 9,4 m2

wiatrołap 4,2 m2

PARTER

pokój 18,6 m2 pokój 15,1 m2

PODOBNE PROJEKTY Apoloniusz II, Tytus, Tytus II, Tytus III

strych 19,2 m2

korytarz 5,9 m2

KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

pokój 14,4 m2

łazienka 5,8 m2

PODDASZE

193


131,80 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autorzy: Tomasz Flak Katarzyna Widurska

cena projektu:

9,60 m

4m

19,88 m

11,88 m

4m

4m

Bella

2520 zł

4m

PARTER 77,50 m2 PODDASZE 53,30 m2

17,60 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 109,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KUBATURA 428,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° POWIERZCHNIA DACHU 193,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,60 x 19,88 m gabinet 14,1 m²

pokój 10,8 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny oraz okładzina kamienna Æ strop gęstożebrowy oraz monolityczny Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu ścianki lekkie, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, posadowione na betonowych fundamentach

pokój 10,7 m²

hall 5,3 m²

pok. dzienny + jadalnia 28,9 m²

łazienka 3,9 m² hall 8,7 m²

wiatrołap spiżarnia 4,2 m²

PARTER

kuchnia 8,2 m²

pom. gosp. 6,3 m²

pokój 18,4 m²

łazienka 9,1 m²

3,2 m²

PODDASZE

Bella to niewielki dom z poddaszem użytkowym, bez garażu, z niezwykle starannie i funkcjonalnie zaplanowanym wnętrzem – idealne rozwiązanie dla 4-5 osobowej rodziny, ceniącej niebanalną architekturę i codzienną wygodę. Większą część parteru zajmuje strefa dzienna, obejmująca salon z kominkiem, kuchnię z podręczną spiżarnią i jadalnię. Uzupełnieniem programu parteru jest pokój z możliwością wykorzystania go zarówno jako gabinet, biblioteka, jak i dodatkowa sypialnia, z przylegającą do niego łazienką (w której znalazło się miejsce na prysznic), hall z obszerną garderobą, spory wiatrołap z miejscem na szafę wnękową oraz pomieszczenie gospodarcze/kotłownia. PODOBNE PROJEKTY Galaktyka III, Iliada III, Ares VI, Aria KOSZTY BUDOWY

www.dobredomy.pl

194


132,51 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w jabłonkach 4

cena projektu:

2320 zł 11,50 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,69 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KUBATURA 685,26 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,50 x 17,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian 20 cm + tynk

4m

PARTER 73,11 m2 kotłownia 5,23 m2, pow. podłogi 76,40 m2 PODDASZE 64,63 m2 pow. podłogi 77,18 m2

17,50 m

9,50 m

4m

4m

19,50 m

Kotłownia 5,23 m² Łazienka 4,45m² (5,06m²) Pom, gospodarcze 3,9 m²

Salon + Jadalnia 28,92m² (31,60m²)

Gabinet 14,03 m² Wiatrołap Spiżarnia 4,59 m² 1,94 m²

Kuchnia 10,05 m²

PARTER

Projekt posiada: 5 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, pomieszczenie gospodarcze PODOBNE PROJEKTY Dom w jabłonkach: z garażem, bez dodatkowego pokoju na parterze Dom w jabłonkach (G2): z garażem dwustanowiskowym Dom w jabłonkach 2: z garażem, powiększony Dom w jabłonkach 3 (G2): z garażem dwustanowiskowym Dom w jabłonkach 7: z salonem od wejścia

140 220

Pokój 13,35m² (15,84m²)

Łazienka 7,72m² (9,40m²)

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 178 500 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

Hol i schody 10,75m² Pokój 12,76m² (17,60m²)

Pralnia 2,69m²

Garderoba 3,83m² (5,25m²)

Pokój 13,53m² (15,65m²) 220 140

PODDASZE

195


133,26 m2 powierzchnia użytkowa

DOM-PROJEKT 32-400 Myślenice ul. Daszyńskiego 6B tel. 12 274 08 22 fax 12 274 08 20 tel. kom. 609 512 803 WWW.DOM-PROJEKT.PL e-mail: biuro@dom-projekt.pl autorzy: arch. Władysław Piwowarczyk artysta malarz Kinga Piwowarczyk

cena projektu:

10,8 m

4m

5,6 m

9m

18,6 m

4m

4m

Jaworki 9

2480 zł

PIWNICA 72,30 m2 PARTER 69,65 m2 PODDASZE 63,61 m2 (78,13 m2)

18,8 m

pokój 10,62 m2 (12,95 m2)

pokój 10,96 m2

salon/ kuchnia 29,78 m2

korytarz 5,1 m2

wiatrołap 6,79 m2

pokój 21,71 m2 (24,51 m2)

łazienka 7,04 m2

pokój 9,98 m2

łazienka 4,35 m2 (6,26 m2)

PARTER

PODDASZE

pom. gosp. 10,49 m2

garaż 28,95 m2

piwnica 6,79 m2

PIWNICA

196

pokój 11,58 m2 (12,38 m2)

łazienka 9,1 m2 (10,63 m2)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + styropian Dom w pełni podpiwniczony. Prosta bryła, łatwy w budowie, tani w eksploatacji. Sześć pokoi i trzy łazienki. Na parterze salon z aneksem kuchennym i kominkiem oraz dwa pokoje. Trzy sypialnie na poddaszu. W piwnicy garaż i pom. gospodarcze

kom. 7,06 m2

kotłownia 19,01 m2

komunikacja 6,25 m2 (11,4 m2)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 97,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,51 m KUBATURA 806,91 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 183,29 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,80 x 18,60 m

PODOBNE PROJEKTY w technologii drewnianej „Jaworki 9 drewniane”, podobny projekt „Jaworki 9M”, bez piwnicy, z kotłownią na parterze – „Jaworki nowe k” KOSZTY BUDOWY

www.dom-projekt.pl


133,40 m2 powierzchnia użytkowa

zamów bezpłatny katalog 71 352 04 40

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 tel. 71 352 04 40, 71 352 04 42 fax 71 352 04 41 WWW.DOBREDOMY.PL e-mail: info@dobredomy.pl autor: Marcin Abramowicz

Ambrozja Nowa

cena projektu:

2625 zł 15,05 m

3m

9,90 m

17,90 m

4m

4m

4m

PARTER 74,30 m2 garaż 20,80 m2 PODDASZE 59,10 m2 strych 13,30 m2

22,05 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,50 m KUBATURA 502,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 196,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,05 x 17,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje pokryte tynkiem strukturalnym i okładziną klinkierową Æ strop gęstożebrowy z elementami żelbetowymi Æ ściany wewnętrzne: z bloczków wapienno-piaskowych, na poddaszu g-k, zewnętrzne: warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych, na fundamentach betonowych Dom z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, przeznaczony dla 4-, 6-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się część dzienna z obszernym salonem, kuchnią i jadalnią, gabinet z wyjściem na ogród, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu znajdują się trzy sypialnie, ogólnodostępna łazienka oraz strych, który można zaadaptować na dodatkowy pokój. Centralnie usytuowany kominek umożliwia zastosowanie ogrzewania kominkowego.

pokój 10,4 m2 pokój dzienny +jadalnia 33,0 m2

hall 6,5 m2 kuchnia spiżarnia 9,9 m2 1,7 m2 wiatrołap 3,2 m2

www.dobredomy.pl

łazienka 2,9 m2

pom. gosp. 6,7 m2

PARTER

pokój 15,0 m2 pokój 16,6 m2

PODOBNE PROJEKTY Ambrozja Nowa II, Ambrozja Nowa III, Ambrozja I, Ambrozja II, Ambrozja III, Helike I, II, III, Helike Nowa, Helike Nowa II i III KOSZTY BUDOWY

garaż 20,8 m2

hall 6,4 m2 strych 13,3 m2

pokój 14,9 m2

łazienka 6,2 m2

PODDASZE

197


133,87 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

11,93 m

3m

PARTER 103,80 m2 PIĘTRO 71,13 m2

4m

13,31 m

21,31 m

4m

4m

Szmaragd

3000 zł

18,93 m

PARTER podcień/taras pom. gosp. 7,58 m2 pokoj dzienny i jadalnia 37,27 m2

hall 8,65 m2

w.c. 1,74 m2 garaż 33,54 m2

kuchnia 10,89 m2 balkon

pokój/garderoba 7,00 m2

sypialnia 14,87 m2

balkon

198

Nowoczesna forma budynku, z atrakcyjnymi detalami, współgra z prostą formą zbudowanej na planie kwadratu bryły, przykrytej kopertowym dachem. Zasadniczą bryłę wzbogacono o częściowo wystający garaż, podcień wejściowy i ogrodowy, wykusz i balkony. Całość tworzy spójną, czystą kompozycję. Nowoczesny wygląd zewnętrzny domu doskonale współgra z wnętrzem. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 84,37 kWh/(m2 rok) Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco 43,54 kWh/(m2 rok)

hall 7,29 m2

gard. 2,60 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blachodachówka lub dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy Æ strop gęstożebrowy, Teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: dwuwarstwowe Porotherm 25 cm + 18 cm styropian

podcień

sypialnia 14,46 m2

sypialnia 15,41 m2

sień 4,20 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 130,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,75 m KUBATURA 683,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 201,89 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,93 x 21,31 m

łazienka 9,50 m2

KOSZTY BUDOWY

PIĘTRO

www.mgprojekt.com.pl


134,26 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Tytan

cena projektu:

3200 zł 9,7 m

3m

4m

11,56 m

19,56 m

4m

4m

PARTER 81,47 m2 PIĘTRO 77,11 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 101,72 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,40 m KUBATURA 850,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,70 x 19,56 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop teriva Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: ściany murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Prezentujemy Państwu projekt piętrowego domu, przeznaczonego dla 4-5-osobowej rodziny. Projekt przeznaczony jest dla Inwestorów chcących mieszkać w domu „bez skosów”, którzy dysponują niewielką parcelą. Dom jest zaprojektowany w taki sposób, aby pasował na działkę z niekorzystnym nasłonecznieniem – na przykład z ulicą od południa. Prosta bryła, nowoczesny wyraz architektoniczny, połączony z funkcjonalnym wnętrzem, daje bardzo korzystne połączenie. Dom jest funkcjonalny choć niewielki – z ładnym salonem, garażem i czterema pokojami na piętrze ma powierzchnię użytkową poniżej 140 m2. Koszt budowy domu, dzięki prostej konstrukcji, nie jest wygórowany. Technologie, które zastosowano bardzo polepszają energooszczędność – doskonałe ocieplenia, wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Wszystkie te elementy pomniejszają koszty przyszłej eksploatacji budynku. Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: EUco 69,96 kWh(m2/rok). Dla budynku z wentylacją mechaniczną i rekuperacją: EUco - 36,11 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

16,7 m

taras ogrodowy

kuchnia 9,4 m2

spiż. 2,7 m2

sypialnia 11,78 m2

kotłownia 5,53 m2

pokój dzienny + jadalnia 32,36 m2

pokój 8,14 m2

w.c. 1,84 m2 hol. 7,58 m2

sypialnia 12,41 m2

hol 5,94 m2

garaż 18,78 m2

łazienka 6,26 m2 sypialnia rodziców 16,82 m2 garderoba 10,37 m2

sień 3,28 m2

łazienka 5,39 m2

podcień wejściowy

PARTER

PIĘTRO

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

199


136,58 m2 powierzchnia użytkowa

HomeKONCEPT ul. Dworska 23/1 30-314 Kraków tel. 606 228 556, 606 751 809 www.homekoncept.pl e-mail: studio@homekoncept.pl autor: HomeKoncept

cena projektu:

16,10 m

4m

4m

26,65 m

18,65 m

4m

4m

HomeKoncept 27

2900 zł

24,10 m

PARTER 136,58 m2 + garaż 35,7 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 214,22 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,33 m KUBATURA 1012,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,10 x 26,65 m

taras 38,3 m2

Salon + Jadalnia + Kuchnia 53,9 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ strop żelbetowy wylewany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe - pustak ceramiczny 25 cm + styropian

Gabinet 10,5 m2 Sypialnia 15,3 m2

Komunikacja 13,7 m2

Sypialnia 15,1 m2 Łazienka 8,4 m2

Wiatrołap 7,3 m2

WC 2,0 m2

Pralnia/ Kotłownia 5,3 m2

Garaż 35,7 m2

PARTER

Spiżarnia 2,1 m2

Pom. gospodarcze 3,0 m2

HomeKoncept 27 to niewielki, lecz bardzo ciekawy dom parterowy. Wyjątkowy charakter domu podkreśla taras oraz wejście do domu, ozdobione atrakcyjnym i nowoczesnym belkowaniem. Elewacja, ozdobiona płytką klinkierową i drewnem dodaje uroku i elegancji całemu domowi. Wewnątrz domu są wyodrębnione 3 strefy – podwójny garaż z pomieszczeniem gospodarczym oraz pralnią z funkcją kotłowni, pokoje domowników oraz przestronny salon z kuchnią i jadalnią o powierzchni 54 m2. Przy kuchni zmieściliśmy niewielką spiżarnię, co jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem. W salonie wzrok przykuwa niskie ale bardzo szerokie okno, które z pewnością intryguje i odkrywa część tarasu. Daje również możliwość ciekawej aranżacji wnętrza. Dom jest zaprojektowany w standardzie energooszczędnym co ma duży wpływ na koszty ogrzewania domu w przyszłości. Dom jest dostępny w dwóch wersjach – z wysokim sufitem w salonie – sięgającym konstrukcji dachu lub w wersji z tradycyjnym stropem nad całym salonem. PODOBNE PROJEKTY HomeKONCEPT 26, HomeKONCEPT 29, HomeKONCEPT 31 KOSZTY BUDOWY

www.homekoncept.pl

200


138,20 m2 powierzchnia użytkowa

OPUS Pracownia Projektowa 51-420 Wrocław ul. Jaskółcza 29a tel./fax 71 781 73 57 tel. kom. 604 77 30 37 WWW.OPUSDOM.PL e-mail: opus@opusdom.pl autor: arch. Marek Oczkowski

Ron Energo

cena projektu:

2750 zł 10,47 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,85 m KUBATURA 680,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 5° POWIERZCHNIA DACHU 108,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,47 x 19,12 m

4m

PARTER 70,60 m2 PODDASZE 67,60 m2

19,12 m

11,12 m

4m

4m

18,47 m

PIĘTRO

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach stropodach Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: dwuwarstwowe: bloczek silikatowy + docieplenie Nieduży, wygodny, piętrowy dom o charakterystycznej, nowoczesnej architekturze. Na parterze znajduje się wiatrołap, hall, otwarta kuchnia z wyspą, przestronna jadalnia doświetlona oknami wykusza, wygodny salon z wyjściem na zadaszony taras oraz łazienka i pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Od frontu zlokalizowano zadaszone miejsce postojowe dla samochodu. Na piętrze znajdują się trzy duże sypialnie, w tym dwie z własnymi garderobami, wygodna ogólnodostępna łazienka i komunikacja z częściowo otwartą przestrzenią nad salonem. Największa sypialnia od frontu posiada własny duży taras. Dom został zaprojektowany z naciskiem na funkcjonalność, ograniczenie kosztów realizacji i eksploatacji dzięki podwyższonym parametrom energooszczędnym. PODOBNE PROJEKTY Ron II, Grand KOSZTY BUDOWY

www.opusdom.pl

PARTER

201


138,31 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Arkadiusz Sniechowski zespół projektowy: DOMuS

cena projektu:

12,65 m

4m

20,95 m

10,95 m

6m

4m

Leos I

3075 zł

4m

PARTER 96,84 m2 + garaż 20,28 m2 PODDASZE 65,76 m2 + strych 4,01 m2

20,65 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 128,07 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,62 m KĄT NACHYLENIA DACHU 40°, 25° POWIERZCHNIA DACHU 212,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,65 x 20,95 m

PARTER

salon z!jadalnią 30,84!m²

pokój 10,70!m²

pom. gosp. 5,71!m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka cementowa Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian

garaż* 20,28!m²

hol+schody 10,74!m² łazienka 2,06!m² spiżarnia 3,44!m²

kuchnia 9,38!m²

wiatrołap 3,69!m²

Dom parterowy z użytkowym poddaszem, nie podpiwniczony, z garażem na 1 samochód, przeznaczony dla 5 osobowej rodziny. Przy kuchni zlokalizowano spiżarkę. Kocioł ogrzewający dom umieszczono w dużym pom. technicznym za garażem. Na piętrze znajduje się m.innymi wspólna łazienka z pralnią i stryszek na którym można wywieszać pranie. KOSZTY BUDOWY pokój 15,45!m²

komunikacja 5,74!m²

pokój 15,51!m² strych* 4,01 m²

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

202

PODDASZE

www.domus.wroc.pl

łazienka z!pralnią 7,88!m²

pokój 17,17 m²


138,88 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl autor: arch. Tomasz Kałaska

TK10gl2

cena projektu:

2250 zł 15,43 m

4m

4m

PARTER 61,10 m2 + garaż 32,35 m2 PODDASZE 68,78 m2

23,43 m

PARTER

salon + jadalnia 28,07 m2

garaż 32,35 m2 kuchnia 10,51 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny i okładzina klinkierowa/drewniana Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustaki ceramiczne + styropian

w.c. 4,03 m2

sień 5,06 m2

hall 6,54 m2 pokój 11,88 m2

schowek 2,01 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 127,33 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,81 m KUBATURA 590,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 42° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,43 x 18,13 m

18,13 m

10,13 m

4m

4m

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym, odpowiedni dla rodziny 4-5 osobowej. Na parterze atrakcyjna strefa dzienna z kominkiem i jadalnią, która za pomocą dużych przeszkleń otwiera się na ogród. Kuchnia częściowo otwarta na salon dzięki podwójnym drzwiom przesuwnym. Na poddaszu cztery sypialnie, łazienka i garderoba.

sypialnia 12,25 m2

KOSZTY BUDOWY

www.budujdom.pl

łazienka 9,48 m2 (5,64 m2)

pokój 31,41 m2 (17,80 m2)

garderoba 10,35 m2 (7,49 m2) hall 10,08 m2

pokój 9,07 m2 (5,64 m2)

pokój 13,78 m2 (9,88 m2)

PODDASZE

203


146,25 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

cena projektu:

16,40 m

2,3 3 m

4m

19,34 m

11,34 m

4m

3m

Dom z widokiem 5

3700 zł

24,34 m

PARTER 104,54 m2 PIĘTRO 74,60 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 136,18 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,26 m KUBATURA 802,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 23,8°, 24,9° POWIERZCHNIA DACHU 224,90 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,34 x 19,34 m

gazon

garaż 2 21,60 m

gabinet / pokój 2 9,45 m

kotłownia 2 5,27 m

szatnia 2 2,48 m

wc 2 2,29 m kominek hol 2 11,18 m

sień 2 3,89 m

spiż. 2 1,04 m

podest wejściowy

salon + jadalnia 2 36,81 m TV

zadaszenie nad tarasem

kuchnia 2 10,53 m

PARTER

łazienka 2 7,70 m strych 2 6,05 m 2 (20,88 m )

Projekt domu Dom z widokiem 5 to nowość z cieszącej się popularnością serii projektów Dom z widokiem, najmniejszy wariant tego projektu. Dom przy niewielkiej powierzchni i umiarkowanych kosztach budowy zawiera większość elementów i detali architektonicznych pierwotnego projektu, a jednocześnie ma wygodne i funkcjonalne wnętrze. Dom z widokiem 5 to budynek piętrowy, przykryty wielospadowym dachem. Jego główna bryła ma dach kopertowy.

sypialnia 2 12,34 m sypialnia 2 15,98 m

pralnia 2 2,18 m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop monolityczny żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: murowane - pustaki porotherm 25 + styropian + tynk

holl 2 6,82 m

KOSZTY BUDOWY sypialnia 2 12,98 m

www.mgprojekt.com.pl łazienka 2 5,23 m

garderoba 2 5,32 m

PIĘTRO

204


148,37 m2 powierzchnia użytkowa

Pracownia Projektowa DOMUS 55-114 Wisznia Mała Malin ul. Główna 52 tel. 71 356 80 50 tel. kom. 502 293 593 e-mail: projekty@domus.wroc.pl autor: arch. Sabina i Arkadiusz Sniechowscy zespół projektowy: DOMuS

Akira I

cena projektu:

2583 zł 14,06 m

4 m (3 m)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka cementowa Æ elewacje tynk Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: bloczki silikatowe, zewnętrzne: beton komórkowy + styropian Dom parterowy z użytkowym poddaszem, przeznaczony dla 5-osobowej rodziny. W salonie i w kuchni zaprojektowano malownicze wykusze. Wejście do domu, jak i wyjście na ogród, jest zadaszone. Projekt spełnia aktualne wymogi energetyczne stawiane budynkom jednorodzinnym. Przegrody zewnętrzne zostały zaprojektowane w standardzie niskoenegetycznego budownictwa. Zmieniając sposób ogrzewania budynku na ekologiczny (np. pompę ciepła) budynek spełni wymogi budownictwa niskoenergetycznego. Projekt występuje w lustrzanym odbiciu.

12,51 m 4m

PARTER 83,14 m2 garaż 20,75 m2 PODDASZE 68,75 m2 strych 5,22 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 141,91 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,19 m KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 226,96 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,06 x 21,51 m

21,51 m

4m

4 m (3 m)

22,06 m (20,06 m)

pom. techn. 9,71 m2

salon 33,46 m2 pokój 11,08 m2 łazienka 3,45 m2

garaż* 20,75 m2

hol+schody 8,22 m2 spiż. 2,80 m2

kuchnia 10,08 m2

wiatrołap 4,34 m2

PARTER pokój 17,48 m2 łazienka 6,28 m2 przedpokój 5,55 m2

PODOBNE PROJEKTY Diuna III, Diuna mix,Atryda I, Arrakis II, Diuna II.

pokój 16,01 m2

strych* 5,22 m2

pralnia 3,40 m2 hol+schody 3,81 m2 pokój 14,40 m2

KOSZTY BUDOWY

www.domus.wroc.pl PODDASZE

205


154,00 m2 powierzchnia użytkowa

OPUS Pracownia Projektowa 51-420 Wrocław ul. Jaskółcza 29a tel./fax 71 781 73 57 tel. kom. 604 77 30 37 WWW.OPUSDOM.PL e-mail: opus@opusdom.pl autor: arch. Marek Oczkowski

cena projektu: 9,85 m

4m

22,15 m

14,15 m

4m

3m

Ester II Energo

2550 zł

4m

PARTER 71,60 m2 + garaż 34,5 m2 PODDASZE 82,40 m2

16,85 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 131,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 9,24 m KUBATURA 855,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 192,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,85 x 22,15 m

SALO N I J ADALNIA SY PIALNIA

SY PIALNIA

KUC HNIA

ŁAZ IENKA

KO MUN.

5,1 m2

4,7 m2

KO T ŁO W NIA

HALL

SY PIALNIA

G ARAŻ

WC

PO KÓ J G O ŚCINNY W IAT RO ŁAP

PARTER

PODDASZE

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub betonowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina klinkierowa Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: dwuwarstwowe o podwyższonych parametrach energooszczędności - bloczek gazobetonowy + wełna mineralna ESTER II Energo jest większą, energooszczędną wersją popularnego projektu Ester. Dom w zabudowie wolno stojącej parterowy z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem dwustanowiskowym, przeznaczony dla 4-6 osobowej rodziny. Na parterze znajduje się obszerny wiatrołap, wc, hall, kuchnia otwarta na duży salon kominkowy z jadalnią oraz kotłownię z dużym pomieszczeniem gospodarczym i wbudowany wygodny garaż dwustanowiskowy. Na poddaszu zlokalizowano: hall, trzy duże sypialnie w tym, jedna z własnym balkonem, pokój gościnny, łazienkę i garderobę. W szczycie można wygospodarować dodatkowe pomieszczenie gospodarcze, strych. Przekrycie dwuspadowym dachem, czytelna konstrukcja, sprawia, że nie jest trudny w realizacji, co przekłada się na niższe koszty wybudowania. PODOBNE PROJEKTY Ester, Malwina, Mona w. B KOSZTY BUDOWY

www.opusdom.pl

206


157,19 m2 powierzchnia użytkowa

MG Projekt Pracownia Architektoniczna 03-112 Warszawa ul. Uczniowska 14 tel. 22 676-66-83 fax 22 676-66-82 tel. kom. 600-392-884 WWW.MGPROJEKT.COM.PL e-mail: mgprojekt@mgprojekt.com.pl autor: arch. Michał Gąsiorowski

Helios

cena projektu:

3200 zł 12,02 m

3m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 145,98 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KUBATURA 907,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,02 x 23,40 m

19,02 m

podcień/ taras 8,97 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka Æ elewacje tynk cienkowarstwowy na styropianie Æ strop Terva Æ ściany wewnętrzne: brak danych, zewnętrzne: pustaki Porotherm 25 + styropian + tynk cienkowarstwowy Prezentujemy uroczy piętrowy dom dla cztero-pięcioosobowej rodziny. Projekt jest propozycją dla inwestorów lubiących nowoczesną architekturę, którzy nie rezygnują z funkcjonalności i komfortu swojego domu. Piętrowa bryła została przekryta czterospadowym dachem, a wbudowany częściowo garaż zwieńczono dachem płaskim. Dobrze dobrane detale architektoniczne, ciekawie rozmieszczone okna, drewniane i ceglane okładziny na ścianach – wszystko to tworzy atrakcyjny wygląd zewnętrzny domu. Wariant podstawowy: EU CO = 81,80 kWh(m2/rok), wariant energooszczędny z rekuperacją: EU CO = 42,22 kWh(m2/rok), możliwe dostosowanie do dopłaty NF40 = 40 kWh(m2/rok).

4m

PARTER 118,18 m2 PIĘTRO 83,08 m2

23,4 m

14,72 m

4,68 m

4m

balkon

pokój/ gabinet 10,7 m2

pokój dzienny + jadalnia 33,49 m2 hol 8,97 m2

pokój 7,94 m2

schowek 3,34 m2

w.c. + natrysk 3,67 m2

sypialnia 14,23 m2

sypialnia 14,23 m2

kotłownia 7,69 m2

hol 9,03 m2

łazienka 9,24 m2

garderoba 4,07 m2

garaż 33,06 m2 kuchnia 12,26 m2

sypialnia 16,66 m2 sień 5,0 m2

łazienka 7,68 m2

podcień

KOSZTY BUDOWY

www.mgprojekt.com.pl

PARTER

PIĘTRO

207


Zbuduj z nami Znajdziesz u nas:

swój dom

■■ ponad

5 300 projektów ■■ aktualności budowlane i porady ■■ vademecum inwestora ■■ ABC formalności ■■ katalog

firm i produktów ■■ wypowiedzi ekspertów ■■ budownictwo energooszczędne


Katalog Małych Domów 2/2016  

Katalog Małych Domów - katalog projektów domów jednorodzinnych o powierzchni do 140 mkw., skierowany do inwestorów z niewielkim budżetem, pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you