Buduj Energooszczędnie 2/2022

Page 1

Buduj

poradnik budowlany z projektami

ISSN 1644-0374 ● INDEX 277444 ● cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

energo oszczędnie numer specjalny

nr 2/2022

dobra cena

8,90

Niższe koszty ogrzewania

(w tym 8% VAT)

Czy to możliwe?

Energooszczędny dach ISSN 1644-0374

Krok po kroku

• Okna, drzwi wejściowe, bramy – na miarę XXI wieku • Termoizolacja – ciepłe cztery kąty dla każdego • Ciekawa realizacja: dom z pompą ciepła i rekuperacją


Styropian Austrotherm -zdrowe serce każdego systemu ociepleń

www.austrotherm.pl/serce

Styropian dla wymagających rekomendowany przez wiodących producentów systemów ETICS gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo izolacji zapewnia maksymalne oszczędności w budżecie domowymSPIS TREŚCI NOWOŚCI �������������������������������������������������� 6 TERMOIZOLACJA

Właściwa metoda na ciepło �������������������������� 12

nr 2/2022

ISSN 1644-0374

INDEX 277444

Adres redakcji

Rewolucja na rynku paliw powoduje, że coraz więcej z nas planuje inwestycje

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

związane z termomodernizacją. Większość rozumie ją jako zakup nowego,

redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

bardziej efektywnego źródła ciepła, jednak to podejście niewłaściwe. Nawet najbardziej sprawne urządzenie grzewcze nie przyniesie spodziewanych oszczędności, jeżeli jego instalacja nie zostanie poprzedzona gruntownym i dokładnie przemyślanym ociepleniem budynku.

Redaktor naczelna

Małgorzata Nietupska malgorzata.nietupska@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

PROJEKT I REALIZACJA

Dom z perspektywą ������������������������������������ 22 Położony nad jeziorem w Wielkopolsce dom czerpie z natury pełnymi gar­ ściami. Jego właściciele, korzystając z odnawialnych źródeł energii, dbają o swoje finanse i przyszłość planety.

Julia Borowska Julia.Borowska@koncept‑wydawnictwo.pl

Marta Kulik marta.kulik@koncept-wydawnictwo.pl

Anna Lewczuk anna.lewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Katarzyna Zacharewicz-Łukaszuk OGRZEWANIE

katarzyna.zacharewicz@koncept-wydawnictwo.pl

Walka o niższe rachunki ������������������������������� 30 Kiedy zmieniające się z dnia na dzień ceny energii przyprawiają o szybsze

Współpraca

bicie serca, należy szczególnie pilnie szukać sojuszników w walce o oszczęd­

Artur Golak

ności. Prezentujemy najwierniejszych aliantów – technologie, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji domu.

STOLARKA

Aby zawsze oszczędzać �������������������������������� 42

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

Dzięki nowoczesnej stolarce, oszczędzać można pieniądze oraz czas. Inwe­ stycja w dobrej klasy okna, drzwi i bramę zawsze się zwraca. Zyskuje się rów­ nież komfort oraz bezpieczeństwo na co dzień.

Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

CIEPŁY DOM

Energooszczędny dach – krok po kroku ������������ 54

Reklama i marketing tel. 734 475 501 reklama@koncept-wydawnictwo.pl

Trudna sytuacja na rynku energetycznym i szybujące w górę rachunki za prąd zmieniły nawyki ludzi na całym świecie. Energooszczędność przesta­ ła być tylko modna – stała się niezbędna. W oszczędzaniu może nam pomóc odpowiednio skonstruowany i zaizolowany dach.

okładka

Projekt: Figiel II ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k.

INSPIRAJE

Tańsze ogrzewanie domu i wody

2 – 16 sposobów ������������������������������������������ 6

© Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich

Wybór systemu ogrzewania pomieszczeń i wody nigdy nie był łatwy. Obec­

skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­

nie doszły podwyżki cen za gaz, węgiel, drewno, pellet, olej opałowy, prąd.

druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest

Oszczędzanie jest konieczne. Jak to zrobić? Warto zainwestować w nowocze­

za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą

sne rozwiązania!

Jak czytać projekt ��������������������������������������� 70 Alfabetyczne zestawienie

1 projektów i pracowni ��������������������������������� 7

Prezentacje projektów �������������������������������� 7 2

do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.Nowoczesne żaluzje fasadowe Żaluzje fasadowe SunFas to nowo‑ czesne i eleganckie osłony okienne lub drzwiowe mocowane na ze‑ wnątrz budynków. Stanowią do‑ skonałą barierę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pozwalają na re‑ gulację dopływu światła oraz ciepła do wnętrza. W pomieszczeniach panuje przyjemny chłód bez ko‑ nieczności stosowania klimatyzacji i dodatkowego chłodzenia. Żaluzje fasadowe są idealnym rozwiązaniem chroniącym wnętrza pomieszczeń w przypadku zastosowania dużych przeszkleń. Poza walorami praktycznymi żaluzje elewacyjne mogą stanowić estetyczną ozdobę budynku. Charakteryzują się prostym i nowoczesnym wzornictwem, dedykowane są do obiektów o dużej powierzchni okien lub szklanych fasad. Znajdą zastosowanie zarówno w domach prywatnych, jak i komercyjnych inwestycjach. Oferta żaluzji fasadowych SunFas obejmuje dwa rozwiązania montażowe: podtynkowe (przeznaczone do budynków w trakcie budowy lub istniejących – to rozwiązanie sprawia, że żaluzje idealnie wpasowują się w elewacje) i adaptacyjne (system przeznaczony głównie do stosowania w istniejących budynkach – montaż do elewacji, we wnęce okiennej lub drzwiowej). Dostępne opcje zapewniają elastyczność na etapie projektowania lub doboru produktu do gotowego projektu nieruchomości.

System cechuje łatwy, prosty montaż. Dużym atutem jest całkowity brak widocznych śrub montażowych zarówno na prowadnicach, jak i na skrzynce natynkowej. Konstrukcja oparta jest na wysokiej jakości komponentach użytych w procesie produkcji. Elegancki, uniwersalny wygląd żaluzji SunFas wpisze się w każdy styl architektoniczny budynku: tradycyjnego domu, jak i nowoczesnej przestrzeni biurowej. Poziome lamele, wykonane z wysokiej jakości aluminium, to jeden z głównych elementów żaluzji zewnętrznych. Do wyboru mamy dwa rodzaje lameli: w kształcie C (żaluzja fasadowa C80) oraz Z (żaluzja fasadowa Z90). Pokryte

Zdaniem eksperta firmy Aliplast Michał Ozon – manager produktu Duże przeszklenia to obecnie dominujący trend w budownictwie. Zwiększają funkcjonalność domu, podnoszą jego estetykę, zapewniają dostęp maksymalnej ilości światła wpływając na nasze samopoczucie i codzienny komfort. To plusy, ale – niestety – mamy też minusy tego typu rozwiązań. Duże przeszklenia są również przyczyną uciążliwego przegrzewania pomiesz­ czeń w okresie letnim i strat energii w przypadku ich chłodzenia. Jak temu zapobiec? Na rynku mamy wiele rozwiązań – rolety zewnętrzne, osłony przeciwsłoneczne typu zip screen czy żaluzje fasadowe. Opcje dedykowane zarówno domom jednorodzinnym, jak i budynkom użyteczności publicznej. Coraz bardziej popularne są osłony typu zip screen. Prosty montaż, elegancki i uni­ wersalny wygląd sprawia, że system osłon tego typu wpisze się w każdy styl architektoniczny budynku. Możliwość doboru koloru i rodzaju tkaniny z szerokiej oferty pozwala je dopasować wizualnie do stylu i kolorystyki elewacji tworząc spójną całość. Firma Aliplast posiada w swo­ jej ofercie systemy osłon typu zip screen w wersji adaptacyjnej (do stosowania w istniejących budynkach) Screen Round, Screen Cube, Screen Quadro oraz podtynkowej Screen Hide (w bu­ dynkach nowopowstających). Drugą propozycją są żaluzje fasadowe SunFas. To nowoczesne i eleganckie osłony okienne. Zmiana kąta nachylenia lameli umożliwia regulację dopływu świa­ tła oraz ciepła do pomieszczenia. Dzięki możliwości podpięcia osłon do systemu inteligentnego zarządzania domem zapewniamy sobie wygodę i komfort użytkowania.

4

Artykuł reklamowy

wysokiej jakości lakierami są odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz mają zwiększoną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Kolory dobrać można z bardzo szerokiej gamy, co pozwala dopasować wizualnie żaluzję do stylu i kolorystyki elewacji. Żaluzje fasadowe to wyjątkowy system. Zapewnia nam prywatność i spokój, a także spełnia funkcje izolacji termicznej – latem żaluzje zmniejszają w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń i ograniczenie użytkowania klimatyzatorów, a zimą redukują koszty ogrzewania. System żaluzji fasadowych SunFas można wyposażyć w napęd elektryczny. Umożliwi on swobodne sterowanie żaluzją oraz kątem nachylania lameli. Żaluzje poruszają się łagodnie, lamele ustawiają się perfekcyjne modulując światło i kontrolując poziom nasłonecznienia wnętrza domu. Możliwa jest także współpraca żaluzji z systemem automatyki pogodowej. Stosując rozwiązania najwyższej klasy (w ofercie napędy marki Somfy oraz innych producentów) uzyskujemy możliwość sterowania z poziomu komputera, smartfonu czy tabletu. Więcej informacji: www.aliplast.pl www.sunfas.pl

www. aliplast.pl


Żaluzje fasadowe – idealne rozwiązanie dla wymagających

Aliplast Sp. z o.o.

Kontakt

ul. Wacława Moritza 3

tel: +48 81 745 50 30

20-276 Lublin

fax: +48 81 745 50 31

www.sunfas.pl

e-mail: biuro@aliplast.pl

www.aliplast.pl

e-mail: systemyoslonowe@aliplast.pl


Zebrała: Julia Borowska

Nawet 30% mniej opału Wkład kominkowy VNP 480/480 od Kratki.pl z opcją sterowania elektronicznego oszczędza nawet do 30% opału! Urządzenie oznaczone certyfikatem EcoDesign jest zgodne z wymogami Ekoprojektu i spełnia normy BImSchV 2 wyznaczające maksymalną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Stalowy kominek o klasie energetycznej A+ z szybą typu Glass przeznaczony jest do spalania drewna liściastego. kratki.com

Oszczędza wodę i energię Deszczownia Ferro Vitto Black Verdeline z systemem oszczędzania wody i ograniczeniem jej temperatury do 70°C to prosty sposób na zmniejszenie zużycia wody oraz energii potrzebnej do jej podgrzania. Wykonaną ze stali nierdzewnej deszczownicę z ergonomiczną rączką natryskową wyposażono również w system Easy Clean ułatwiający usuwanie osadu wapiennego. ferro.pl

Grzeje i jonizuje powietrze Fairy – nowość marki Gree – w zależności od potrzeb może chłodzić, osuszać lub ogrzewać pomieszczenia. Klimatyzator o efektywności grzewczej A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania pracuje nawet, gdy na zewnątrz panuje duży mróz. Urządzenie wyposażono m.in. w zaawansowane technologie autokonserwacji, 7 biegów wentylatora, gorący start, odczyt temperatury z poziomu pilota czy jonizator powietrza – sprawdzoną broń w walce z domowym elektrosmogiem. Dostępne kolory: antracytowy, srebrny, biały.

Ciepło i zdrowo O ciepło w domu troszczymy się teraz szczególnie. Z rozwagą wybieramy urządzenia grzewcze, baterie czy opał. Komfort nie musi być drogi!

Do sterowania ogrzewaniem O komfort termiczny i ciepło pod stopami zadba cyfrowy termostat Unisenza Digital – nowość Purmo. Urządzenie, przeznaczone do montażu podtynkowego, pozwala sterować ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym. Może działać w trybie komfortowym czy NSB (temperatura definiowana przez użytkownika). Po podłączeniu zewnętrznego czujnika możemy nim sterować zdalnie. Obsługę termostatu ułatwia intuicyjny wyświetlacz LCD. purmo.com/pl‑pl

6

nowości

gree.pl


Fühl Dich wohl. Kermi.

Kermi – przyjazny klimat

W domu szukamy przytulności i bezpieczeństwa. To, że czujemy się w nim dobrze i możemy odpocząć, to w dużej mierze zasługa odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach. Pomożemy Państwu go stworzyć. Kermi to kompetentny partner w zakresie techniki grzewczej, dostarczający sprawdzone, niezawodne rozwiązania. Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziecie Państwo na www.kermi.pl

Grzejniki płytowe therm-x2

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe x-net

Grzejniki dekoracyjne


Nawiewnik z ochroną przed hałasem Wpuszczenie do pomieszczenia świeżego powietrza wiąże się przeważnie ze zwiększeniem hałasu we wnętrzu. Pozwala tego uniknąć kom­paktowy nawiewnik z ochroną przed hałasem AEROPAC Siegenia. Wyposażony jest w bardzo wydajny, a zarazem wyjątkowo cichy wentylator. Dodatkowe trzy opcje filtra zapewniają ochronę przed drobnymi zanieczyszczeniami i pyłkami. Poziom wydajności nawiewnika AEROPAC można ustawić korzystając z wyświetlacza LCD lub – w przypadku wersji smart – przez aplikację. Natomiast nawiewnik pasywny AEROPAC DD wykorzystuje wyłącznie naturalną różnicę ciśnień. siegenia.com

Praktyczne rozwiązania

Nie taki remont straszny, jak go malują. Trzeba jednak wie­ dzieć, co można mieć. Wtedy dom będzie tańszy w utrzy­ maniu, bardziej komfortowy i... w zasięgu smartfona. Sterowanie smartfonem

Odporna na czarne ślady

benjaminmoore.pl

Reguluje temperaturę Samoczynny, termostatyczny zawór mieszający NovaMix Value z Taconova zapewnia stałą temperaturę wody w punkcie poboru z możliwością dokładnej, bezstopniowej regulacji w zakresie 20–50°C, 45–65°C lub 35–70°C. Dzięki trzem dostępnym średnicom (DN 15, 20 i 25) produkt ma szeroki wachlarz zastosowań w instalacjach sanitarnych i grzewczych. W wersji z zaworami zwrotnymi nie są potrzebne dodatkowe uszczelnienia. Zapewnia też pewną ochronę przed poparzeniem, a jednocześnie ogranicza do minimum niepożądane domieszki zimnej wody. taconova.com

8

nowości

krispol.pl

Zebrała: Małgorzata Nietupska

Wodorozcieńczalną, lateksową farbę akrylową Ultra Spec SCUFF‑X z Benjamin Moore wyróżnia innowacyjna technologia Scuff‑Resistant. Dzięki temu wykonana z niej powłoka jest odporna na czarne ślady i przetarcia powstałe np. podczas przesuwania krzeseł, mebli, kontaktu ścian z walizkami, plecakami, torebkami. Farba przeznaczona jest do malowania ścian wewnętrznych w przestrzeniach o wysokim natężeniu ruchu.

Aplikacja myKRISPOL to nowoczesne narzędzie do zarządzania stolarką KRISPOL z poziomu smartfona i budowania domowego centrum dowodzenia. W połączeniu z automatyką STARCUS, aplikacja umożliwia projektowanie inteligentnego i bezpiecznego domu zintegrowanego ze światem IoT. Dzięki niej możliwe jest m.in. zarządzanie kilkoma lokalizacjami jednocześnie, szybka identyfikacja czy dane urządzenie jest włączone lub wyłączone, a także zsynchronizowanie otwierania i zamykania rolet i żaluzji ze wschodami i zachodami słońca.


I N S PI R AC J E | R E A LIZ AC J E | S P R AW DZO N E R OZ W I Ą Z A N I A | P O R A DY A R C H IT E K TÓW


Zawsze czysta Masz dość butelkowanej wody? System filtrujący Dafi Flow Comfort zapewnia czystą wodę bez zbędnego plastiku. System przeznaczony jest do montażu pod zlewozmywakiem i można go umieścić nawet na bocznych drzwiach szafki. Redukuje twardość wody i usuwa smak oraz zapach chloru. dafi.pl

Bądź nowoczesny!

Jak być nowoczesnym? Wystarczy wybierać produkty ekologiczne i ułatwiające codzienne życie.

Idealnie dopasowane Nowa kolekcja drzwi zewnętrznych AWILUX Woodec pozwala skonfigurować skrzydło według własnych upodobań. Do wyboru jest kilka wersji oklein imitujących drewno, różEkologiczny design ne modele pochwytów Ażurowa kostka brukowa Vjetra® firmy Bruk to produkt typu 2w1 pozwalający oraz wzory przeszkleń. ułożyć powierzchnię litą lub ekologicznie czynną. Ułożenie powierzchni z odpoNa zdjęciu: wersja Marwiednim udziałem miejsc czynnych biologicznie zapewnia naturalną retencję cello z okleiną Woodec wody oraz mniejsze nagrzewanie nawierzchni w czasie dużego nasłonecznienia. Malt i pochwytem PZL Produkt zdobył kilka nagród, w tym Red Dot 2022 oraz Dobry Wzór 2021. awilux.pl

bruk.info.pl

Sprawdź zanim kupisz Nie lubisz kupować kota w worku? Firma CREATON niektóre punkty sprzedaży wyposażyła w multimedialne, interaktywne ekspozytory, tzw. infokioski. Dzięki nim przed wyborem modelu dachówki ceramicznej i betonowej możesz każdy z nich obejrzeć w wersji 3D. Oprócz tego, na podstawie wybranego modelu i koloru, skonfigurujesz wizualizację dachu, aby sprawdzić czy spełnia twoje oczekiwania. creaton.pl

10

nowości


Czyszczenie pod ciśnieniem Urządzenia wysokociśnieniowe K 7 Compact i K 5 Compact Special FJ 3 marki Kärcher to niezawodna broń do walki z nieporządkiem na posesji. Są tak niewielkie, że mieszczą się nawet w bagażniku samochodu. Można je zabrać na działkę, by wyczyścić np. meble i ścieżki ogrodowe, taras, ogrodzenie. W wyposażeniu są różne końcówki. karcher.pl

Praktyczny bęben z wężem W ofercie Fiskars są bębny z wężem, które zostały wyposażone w kółka oraz we wszystkie niezbędne akcesoria do nawadniania (w specjalnym schowku). Od razu są gotowe do użycia! Bębny wyróżnia elegancki design. Łatwo je złożyć jak walizkę i zapakować np. do bagażnika samochodu. fiskars.pl

Zebrała: Marta Kulik

Farba oczyszczająca powietrze Najnowszej generacji farba Tikkurila Optiva Clean Air opracowana została z wykorzystaniem technologii oczyszczającej powietrze. Pozwala ona obniżyć poziom szkodliwych formaldehydów, które są obecne w materiałach znajdujących się we wnętrzach i poprawić w nich mikroklimat. Dzięki najwyższej klasie zmywalności, z powierzchni pomalowanej tą farbą można usuwać nawet plamy po winie, ketchupie, musztardzie czy ślady po markerach. tikkurila.pl

Składane rusztowanie Lekkie, składane rusztowanie MONTO RollTec firmy Krause wyposażone jest w 4 rolki jezdne (z hamulcem), co pozwala na łatwą zmianę ustawienia. Bez problemu mieści się w standardowy otwór drzwiowy. W wersji złożonej zajmuje mało miejsca. krause‑systems.pl


Właściwa metoda na ciepło Inwestor nie powinien sprowadzać izolacyjności cieplnej wyłącznie do za‑ gadnienia ucieczki ciepła z wnętrza pomieszczenia. Upalne lata dobitnie uświadamiają, że ograniczenie napływu gorącego powietrza jest zadaniem równie istotnym z punktu widzenia eksploatacji budynku mieszkalnego. Szczegól‑ nie wyraźnie uwidacznia się to w przypadku poddasza użytkowego. Zastosowanie materiału izolacyjnego o znacznej gęstości po‑ zwoli kumulować ciepło w dzień i wypromienio‑ wać je wraz z obniżeniem temperatury. Stąd coraz większa popularność m.in. wełny drzewnej, rów‑ nież do izolowania dachu. Fot. Steico

Rewolucja na rynku paliw powoduje, że coraz więcej z nas planuje inwestycje związane z termomodernizacją. Większość rozumie ją jako zakup nowego, bardziej efektywnego źródła ciepła, jednak to podejście niewłaściwe. Nawet najbardziej sprawne urządzenie grzewcze nie przyniesie spodziewanych oszczędności, jeżeli jego instalacja nie zostanie poprzedzona gruntownym i dokładnie przemyślanym ociepleniem budynku. Artur Golak 12

IZOLACJA Æ jak uniknąć błędów


Prace wykończeniowe przy układaniu izolacji termicznej mogą na‑ razić membranę dachową na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego jej odporność na przebicie i rozdarcie jest jednym z kluczowych para‑ metrów, który należy wziąć pod uwagę. Membrana Ventia Neo 200 firmy MDM NT jest wytrzymała, a przy tym wyjątkowo elastyczna, co ułatwia operowanie pasami membrany podczas prac ocieplenio‑ wych. Badania prowadzone w Niemczech dowiodły, że membrana przybita gwoździami do konstrukcji – a więc przerwana – nie traci swoich właściwości. Fot. MDM NT

P

odczas termoizolacji na przyszłych inwestorów czai się wiele pułapek i zagrożeń. Część z nich pozwoli ominąć indywidualnie dostosowany do konkretnych warunków projekt architektoniczny, inne – fachowa i odpowiedzialna ekipa budowlana. Jednakże odpowiedzialny inwestor musi mieć świadomość, że każda złotówka wydana na placu budowy pochodzi z jego kieszeni i każda decyzja związana z procesem inwestycyjnym obciąża jego budżet. Wykonanie termoizolacji to etap budowy, który zadecyduje o przyszłej eksploatacji budynku. Warto mieć na to wpływ!

na rynku materiał izolacyjny – styropian. Wykorzystuje się go do ocieplania praktycznie każdej przegrody, jednakże nie wszystkie jego odmiany sprawdzą się przy każdej z nich. Ściany zewnętrzne – o ile zmniejszenie ich grubości nie jest dla inwestora priorytetem – można ocieplić najpopularniejszym tzw. styropianem białym EPS. Niższy współczynnik przewodzenia ciepła (ale i wyższą cenę) ma styropian ekstradowany XPS. Stosując go można uzyskać pożądaną izolacyjność przegrody przy jej mniejszej grubości, uwzględniając wszystkie tego

konsekwencje. Jeszcze bardziej wyśrubowane parametry przewodnictwa ciepła ma tzw. styropian szary. Ma najniższą wśród styropianów lambdę, jest jednak najdroższy i najtrudniejszy w montażu. Wymaga także specjalnego traktowania już po naklejeniu na ścianę – jest szczególnie podatny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV. W przypadku przegród narażonych na kontakt z wilgocią, jak choćby fundamentów czy piwnic, równie ważną cechą jak izolacyjność cieplna będzie nasiąkliwość. Podstawowy styropian EPS w takich przy-

ÆÆTrafny wybór Bogaty asortyment materiałów termoizolacyjnych na pewno nie ułatwia wyboru. Różnią się nie tylko najważniejszym z punktu widzenia inwestora parametrem – współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ), ale także masą, odpornością termiczną, elastycznością, nasiąkliwością, paroprzepuszczalnością, izolacyjnością akustyczną, wytrzymałością mechaniczną i odpornością na związki chemiczne pochodzenia naturalnego (np. zawarte w wodzie opadowej i w gruncie). Co więcej, zasadnicze różnice mogą dotyczyć materiałów ociepleniowych tego samego rodzaju. Dobrym tego przykładem jest choćby najpopularniejszy

Styropian grafitowy wyróżnia się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Jednak jest najtrudniejszy w montażu – wymaga chemii budowlanej dostosowanej do konkretnie tego rodzaju materiału. Jest też szczególnie wrażliwy na wysoką temperaturę, która może zakłócić proces wiązania zaprawy klejowej. Specyficzny kolor jest wynikiem dodania uszlachetniających dodatków takich jak sadza czy grafit. Fot. Austrotherm

jak uniknąć błędów Æ IZOLACJA

13


Instalacje, czyli krwiobieg domu Maria Witkowska, technical manager Europe East, firma Armacell Poland Świadomość znaczenia izolacji na systemach HVAC, czyli ogrzewania, klimaty‑ zacji oraz doprowadzania wody i odprowadzania ścieków jest coraz wyższa, na co wpływ ma dyskusja dotycząca kryzysu energetycznego i szukania oszczędności oraz rosnąca świadomość ekologiczna społeczeń‑ stwa. Warstwa izolacji pomaga zabezpieczyć rury przed stratami ciepła i niepotrzebnego ogrze‑ wania przestrzeni nieużytkowych. Nieosłonięta rura działa jak grzejnik i kosztem temperatury czynnika grzewczego oddaje ciepło na całej swojej długości – także w piwnicach, na stry‑ chach i w innych niewymagających ogrzewania pomieszczeniach. Ważne jest, aby do grzejnika dotarła woda o zaprojektowanej temperatu‑ rze, gdyż tylko wtedy jego wydajność będzie największa. Tak samo jak w przypadku wyboru izolacji termicznej dla budynku, także tu po‑ winniśmy zwrócić uwagę na wartość współ‑ czynnika przenikania ciepła. Produkowane przez Armacell izolacje Tubolit, przeznaczone do stosowania na instalacjach w warunkach domowych i przemysłowych, dzięki wartości λ40°C ≤ 0,040 [W/mK] są w stanie zapewnić redukcję strat energetycznych na poziomie aż do 90%, tym samym znacząco obniżając koszty ogrzewania oraz ilość CO2 emitowaną do atmosfery podczas spalania. Izolować powinniśmy nie tylko instalacje grzewcze, ale także pozostałe systemy. Na po‑ wierzchni zimnych rur dochodzi do zjawiska kondensacji pary wodnej. To z kolei prowadzi do korozji i nieszczelności. W najlepszym przypadku oznacza to konieczność wymiany instalacji, w najgorszym – uprzednim zalaniem mieszkania. Dlatego właśnie materiały Tubolit dodatkowo zabezpieczają przed przenikaniem wilgoci zwiększając żywotność instalacji. Ich zamkniętokomórkowa struktura dodatkowo wygłusza odgłosy powstające wewnątrz rur, korzystnie wpływając na komfort akustyczny w pomieszczeniach. Newralgicznym punktem są też fragmenty instalacji wychodzące na zewnątrz budynku – np. związane z klimatyzacją czy systemami solarnymi. Ze względu na promieniowanie UV na tych odcinkach należy stosować izolacje odporne na działanie promieni słonecznych, np. wykonane na bazie syntetycznego kauczu‑ ku izolacje HT/ArmaFlex albo preizolowane przewody Tubolit Split – nie staną się kruche i nie ulegną szybkiemu zniszczeniu pod wpły‑ wem czynników atmosferycznych.

Każdy inwestor szuka oszczędności, jednak oszczędzać należy w sposób odpowie‑ dzialny i przemyślany. Dobór materiałów o gorszej jakości – czyli tańszych – to droga donikąd. Być może zastosowanie bardzo dobrej jakości akcesoriów, w sporej mierze uniwersalnych, to lepszy sposób ogranicze‑ nia wydatków. Wysokiej jakości membrany dachowe sprawdzą się także jako folie wstępnego krycia. Fot. MDM NT

14

IZOLACJA Æ jak uniknąć błędów

padkach nie jest polecany. Tu sprawdzi się jego odmiana o podwyższonej odporności na wilgoć – styropian hydrofobowy lub EPS o zmniejszonej nasiąkliwości już na etapie produkcji. Niski współczynnik przewodzenia ciepła, korzystna cena, niska masa i wysoka odporność na upływ czasu oraz warunki zewnętrzne to atuty styropianu, jednak nie jest to materiał pozbawiony ograniczeń. To także materiał o bardzo niskiej paroprzepuszczalności. Wilgoć wytworzona w wewnątrz budynku w zdecydowanej części jest usuwana na zewnątrz poprzez wentylację. Ten proces uzależniony jest zarówno

od sprawności wentylacji, jak i nawyków eksploatacyjnych – zimą wietrzymy domy rzadziej i krócej. Cześć wilgoci, która nie zostanie wyprowadzona na zewnątrz przez wentylację wymuszoną mechanicznie lub grawitacyjną, zostanie usunięta bezpośrednio przez ściany zewnętrzne i strop. Napotykając przeszkodę w postaci materiału o wysokiej oporności dyfuzyjnej, wilgoć może utkwić wewnątrz przegrody, powodując jej zawilgocenie. Zastosowanie tzw. materiałów oddychających, jak np. wełna mineralna czy izolacja natryskowa z pianki PUR, zapobiegnie temu procesowi.


Płyta fundamentowa to ratunek dla działek budowlanych o trudnych warunkach geo‑ logicznych: wysokim poziomie wód gruntowych czy gruncie o obniżonej nośności. Dzięki płycie, nacisk na grunt odbywa się powierzchniowo, a nie, jak w przypadku klasycznych fundamentów, liniowo. W tej technologii hydroizolacja i izolacja termicz‑ na gwarantują bezpieczną i długą eksploatację domu. Materiał ociepleniowy musi wyróżniać się obniżoną nasiąkliwością i dużą odpornością na agresywne biologicznie składniki gruntu. Takie parametry ma styropian hydrofobizowany EPS o podwyższo‑ nej odporności mechanicznej lub też styropian ekstradowany XPS. Fot. Arbet

ÆÆIzolacja poddasza Zauważalna jest tendencja do budowy domów o mniejszym metrażu, tańszych w budowie i eksploatacji. Nie wymagających dużych działek budowlanych, lepiej dostosowanych do mobilności społeczeństwa i bardziej pasujących do oczekiwań rynku wtórnego. Projekt małego, energooszczędnego domu wymaga szczególnej dbałości przy rozplanowaniu i aranżacji wnętrz. Mowa o walce o każdy metr dodatkowej powierzchni mieszkalnej. W tym kontekście najczęściej pojawia się problem dostosowania do stałego zamieszkania poddasza użyt-

kowego. Pod względem konstrukcyjnym to szczególne pomieszczenie – miejsce kumulacji wilgoci tworzącej się wewnątrz budynku (para wodna w naturalny sposób przemieszcza się w górę), a zarazem przestrzeń, gdzie rozpoczyna się proces jej usuwania na zewnątrz. To także pomieszczenie narażone na silne nagrzewanie się latem i wychłodzenie zimą, wymagające wydajnej izolacji akustycznej, chroniącej przed dźwiękami powietrznymi i uderzeniowymi, pochodzącymi zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz pomieszczenia.

Popularnym błędem wykonawczym jest niewłaściwa kolejność. Newralgicznym momentem jest zbrojenie płyt styropiano‑ wych. Zasada jest prosta: siatkę zbroje‑ niową zatapia się w masie klejowo‑szpa‑ chlowej naniesionej pacą (jak na zdjęciu), nigdy odwrotnie. Fot. Baumit

Nie ma technologicznych przeciwwskazań, by płyty styropiano‑ we zastosować jako izolację nakrokwiową. Najlepiej sprawdzą się mało nasiąkliwe płyty XPS lub styropian grafitowy wykończone obwodowo na zamek typu pióro‑wpust, układane na deskowa‑ niu, osłonięte membraną dachową. Styropian nie jest materiałem paroprzepuszczalnym, toteż należy rozwiązać problem wentyla‑ cji połaci dachowej. Fot. Austrotherm

jak uniknąć błędów Æ IZOLACJA

15


Jaka metoda ocieplenia?

Podstawą realizacji ocieplenia przegrody zewnętrznej wykona‑ nej w systemie ETICS jest wełna mineralna ISOVER Fasoterm 35 oraz dedykowane rozwiązania systemowe (produkty WEBER: klej weberbase UNI W, siat‑ ka z włókna szklanego weber PH913, płyn gruntujący weber.prim compact oraz innowa‑ cyjny tynk hydrofilowy weber pas topdry AquaBalance). Fot. Isover

Grzegorz Jędra, doradca techniczny, firma Austrotherm Podstawową rolą elewacji jest ochrona cieplna przy jednoczesnym zabezpie‑ czeniu budynku przed szkodliwymi czynnikami ze‑ wnętrznymi. Ale jest to także walor estetyczny nadający atrakcyjny wygląd i niepowtarzalny charakter danemu obiektowi. Budownictwo jest zatem świetną przestrzenią do poszukiwania, doboru oraz realizacji nowa‑ torskich rozwiązań również w tej kwestii. System ETICS, nazywany przez wielu metodą lekką‑mokrą, jest od dziesięcioleci najpopular‑ niejszą metodą termoizolacji ścian zewnętrz‑ nych i kształtowania fasad budynków. Moż‑ liwość znacznego poprawienia izolacyjności cieplnej ścian, łatwość wykonania i stosunkowo niski koszt realizacji znacząco przyczyniły się do jego popularyzacji. Zdecydowana większość domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych realizowanych jest w oparciu o tę metodę. Nowe technologie, wyroby czy gotowe systemy pojawiające się w branży budowlanej rzucają nowe światło na problematykę nowoczesnego kształtowania brył obiektów. W przypadku budynków biurowych, usługowych, użytecz‑ ności publicznej czy zamieszkania zbiorowego itp. coraz częściej spotykamy fasady wentylo‑ wane, jako metodę poszerzającą możliwości kształtowania elewacji obiektu, szczególnie mając na uwadze sporą dowolność w wyborze materiału okładzinowego od różnokolorowych wyrobów kompozytowych, przez drewno, na kamieniu skończywszy. Technologia wykonania fasad wentylowanych jest niestety bardziej pracochłonna, a konieczność przygoto‑ wania odpowiednio zaawansowanego projektu wykonawczego wpływa dodatkowo na wzrost już i tak bardzo wysokiego kosztu całkowitego wentylowanego systemu elewacyjnego. Którą technologię w takim razie wybrać? Odpowiedź na to pytanie znać może jedynie inwestor, który wspólnie z projektantem wnikliwie przeanalizu‑ je wszystkie za i przeciw.

Do wykonania izolacji termicznej poddasza od wewnątrz najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną lub drzewną. Z punktu widzenia termodynamiki nie jest to najlepsze rozwiązanie – najkorzystniej jest układać izolację po „zimnej” stronie przegrody – jest to jednak często jedyny możliwy sposób. Materiał izolacyjny należy instalować w dwóch, wzajemnie przesuniętych wobec siebie o połowę szerokości płyty lub maty warstwach, miedzy krokwiami i między elementami rusztu do którego zostaną przymocowane płyty poszycia. Taka termoizolacja nie będzie stanowić przeszko-

dy w drodze pary wodnej na zewnątrz, ale źle wykonana, z mostkami termicznymi w miejscach połączenia płyt z konstrukcją więźby dachowej nie tylko nie obniży rachunków za ogrzewanie, ale również może doprowadzić do zawilgocenia elementów drewnianych więźby dachowej i izolacji termicznej. Wełna mineralna i drzewna to materiały nasiąkliwe, które zawilgocone tracą swoje izolacyjne właściwości. Warto wiedzieć, że izolacja wewnętrzna zmniejszy nieco powierzchnię użytkową pomieszczenia, ale np. bardzo dobrze ochroni je przed hałasem.

Wilgoć tworząca się wewnątrz to jedno z największych zagrożeń dla przegrody. Jej uwięźnięcie i wykroplenie w ścianie może spowodować szybką degradację przegrody, mimo zastosowania materiałów izolacyjnych o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła, jak choćby płyt poliure‑ tanowych PIR. Między płytami izolacji a murem należy zostawić szczelinę o grubości 2–3 centymetrów. W zewnętrznej części muru pozostawia się także przestrzeń wentylacyjną ponad linią fundamentów i ponad linią nadproży oraz w górnej części ściany. To gwarantuje swobodne wyprowa‑ dzenie na zewnątrz zbierającej się wilgoci. Fot. Recticel Izolacje

16

IZOLACJA Æ jak uniknąć błędów


Gdzie NIE oszczędzać? Krzysztof Siemak, ekspert firmy ISOVER

Pianka poliuretanowa PUR/PIR to ciekawa alternatywa wobec klasycznych materiałów termo‑ izolacyjnych. Jej zalety są niezaprzeczalne: montuje się ją szybko i czynność ta nie wymaga licz‑ nego zespołu, choć niezbędne przy tym są urządzenia aplikujące – raczej to wyklucza realizację prac we własnym zakresie. Warstwa izolacyjna jest trwała, lekka, nie pyli oraz – w przypadku tzw. pianki otwartokomórkowej – także oddychająca. Łatwo przywiera do praktycznie każdej powierzchni – drewna, kamienia, betonu czy ceglanego muru. Wypełnia każdą, nawet trudno dostępną przestrzeń, tworząc szczelną, pozbawioną przerw powłokę. Fot. PCC Prodex

Wykonując izolację termicz‑ ną budynku mieszkalnego, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość materiałów. Termoizolacja domu, zwłaszcza w kon‑ tekście stale rosnących cen energii i paliw opałowych, to inwestycja na dłu‑ gie lata, dlatego warto wybierać certyfikowane rozwiązania sprawdzonych producentów. Bio‑ rąc pod uwagę doświadczenie ekip wykonaw‑ czych, sposób montażu oraz możliwe do użycia komponenty najbardziej popularną technolo‑ gią ocieplania budynków w Polsce jest metoda lekka‑mokra ETICS. Warto jednak zwrócić uwa‑ gę, iż w przypadku systemów ETICS parametry użytkowe fasady są uzyskiwane z jednej strony, dzięki zastosowaniu odpowiedniej jakości che‑ mii budowlanej i siatek zbrojących, a z drugiej, dzięki jakości materiału izolacyjnego, którego właściwości fizyczne odgrywają kluczową rolę. Te elementy razem składają się na gotowe i zweryfikowane przez producentów systemy ociepleń ETICS. Przykładem takiego rozwią‑ zania w ofercie marki Isover jest weber.therm WM wraz z wełną mineralną Isover Fasoterm 35, który pozwoli osiągnąć wymierne korzyści cieplne (λD= 0,035 W/(m*K)), a jednocześnie spełnia wymagania określone w odpowiednich, aktualnych przepisach (Warunki Techniczne 2021). Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, możliwe jest zmniejszenie grubości warstwy izolacyjnej do 15 cm przy zachowaniu świetnych właściwości termicznych. Wybór go‑ towego systemu to gwarancja, że poszczególne jego elementy są ze sobą kompatybilne i będą skutecznie spełniały swoje zadanie, utrzymu‑ jąc ciepło w środku budynku. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną prawidłowo użyte. Stąd też niezmiernie istotną kwestią, na którą powinni zwrócić uwagę inwestorzy, jest facho‑ we i rzetelne wykonawstwo. Ocieplając dachy i ściany, zawsze miejmy na uwadze dokład‑ ność termoizolacji. Przede wszystkim należy pamiętać o tzw. mostkach termicznych, czyli wszelkich lukach i nieciągłościach w powłoce budynku, przez które ucieka energia. Jeśli ich odpowiednio nie zabezpieczymy, temperatura na zewnątrz i wewnątrz budynku będzie dążyć do wyrównania, w chłodnych miesiącach pro‑ wadząc do znacznych strat ciepła.

Poliuretany wyróżniają się wyjątkowo ko‑ rzystnymi parametrami termoizolacyjnymi. Warto wiedzieć, że prefabrykowana płyta wykończona obwodowo zamkiem typu pióro‑wpust, warstwami ochronnymi i taśmą wstępnego krycia jest gotowym produktem przeznaczonym do prac izolacyjnych z dekla‑ rowanym przez producenta współczynnikiem przewodzenia ciepła. Tak przygotowany materiał jest dostatecznie chroniony przez czynniki atmosferyczne i ułatwia montaż jednolitej, szczelnej izolacji przegrody. Fot. Braas

jak uniknąć błędów Æ IZOLACJA

17


Rozwiązania systemowe – metoda niwelowania ryzyka błędów Maciej Iwaniec, product manager, firma Baumit Polska Trwałość i niezawodność wykonanej izolacji termicz‑ nej budynku warunkowana jest dobrym wykonawstwem oraz właściwym współdzia‑ łaniem poszczególnych elementów systemu ocieplenia, z których każdy pełni w układzie ściśle określoną rolę. Zastosowanie kompletnego – skomponowa‑ nego w oparciu o badania i testy – systemu jest zdecydowanie bardziej uzasadnione ekonomicznie niż termoizolacja wykonana przy użyciu przypadkowych materiałów o niezna‑ nych parametrach. Komponowanie autorskich rozwiązań nie daje żadnej pewności, że taki zestaw będzie prawidłowo spełniał swoje za‑ dania. Fundamentalna różnica polega na tym, że system ocieplenia to produkty pochodzące od jednego producenta, stanowiące spójną całość, wprowadzone do obrotu pod własną nazwą i posiadające Aprobatę Techniczną jako zestaw. Takie rozwiązania – zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną po‑ zwalają na uzyskanie odpowiedniej charaktery‑ styki energetycznej budynku, która umożliwia racjonalne gospodarowanie energią cieplną w domu. Stosowanie przypadkowo dobranego układu może doprowadzić m.in. do uszkodzeń mecha‑ nicznych elewacji, jak pęknięcia, odspajanie, rozwarstwienia, które z reguły ujawniają się już po pierwszej zimie. Skutkiem może być również nadmierna wrażliwość fasady na zabrudzenia. Poważną konsekwencją stosowania przypad‑ kowo zestawionych produktów może być także przesadne zawilgocenie ścian wewnątrz budyn‑ ku, co przejawia się początkowo parowaniem okien, a w kolejnych latach pojawieniem się wykwitów grzybów i pleśni. Niestety, inwesto‑ rzy często uświadamiają to sobie dopiero, gdy skompilowana z różnych elementów izolacja cieplna elewacji szwankuje i nie spełnia swojej funkcji. Najczęściej też sami muszą ponosić koszty potrzebnych napraw. Poszczególne materiały na różnych spoiwach, od różnych producentów, mogą wchodzić we wzajemne reakcje, powodując zmianę lub utratę parametrów zakładanych przez ich wytwórców. Dlatego producenci nie biorą odpowiedzialności za efekt działania elewacji „ocieplonej” losowo zestawionymi produktami.

Izolacja nakrokwiowa układana bezpośrednio na krokwiach lub na deskowaniu w znacznej mierze ograniczy te niedogodności. Izolację termiczną można wykonać z różnych materiałów, jak płyty poliuretanowe PUR/PIR, ale też płyty styropianowe, wełna mineralna czy drzewna. Nie ma tu technicznych przeciwwskazań, choć wykorzystanie materiałów nasiąkliwych zawsze będzie wiązało się z ryzykiem i koniecznością wykonania odpowiedniego zabezpieczenia, które ochroni ocieplenie

18

IZOLACJA Æ jak uniknąć błędów

Prawidłowe mocowanie listwy cokołowej wiąże się z zachowaniem kilku warunków. Jej grubość powinna być taka sama jak grubość montowanych płyt styropianowych. Nigdy mniejsza! Listwę przytwierdza się do muru łącznikami mechanicznymi, np. wkrętami. Większość ekspertów radzi stosować trzy łączniki na metr bieżący listwy. Fot. Baumit

Wełna mineralna jest materiałem nasiąkliwym, a zawilgocona traci właściwości termoizolacyjne. Odwrócenie tego procesu jest długie, kosztowne i nie zawsze skuteczne. Wykonanie izolacji termicznej przy użyciu wełny mineralnej z zastosowaniem technologii fasady wentylowanej jest rozwiązaniem zalecanym przez wielu ekspertów. W jej trakcie nie używa się zapraw klejo‑ wo‑szpachlowych, które wymagają znacznych ilości wody. Fot. Paroc

zarówno przed wilgocią z zewnątrz, jak też nie będzie stanowiło bariery dla pary wodnej z wewnątrz. Na tym nie kończy się katalog materiałów izolacyjnych, które można wykorzystać do wykonania izolacji termicznej poddasza. Izolacja natryskowa pianką PUR/PIR to łatwy, szybki i ekonomiczny sposób wykonania szczelnej, jednolitej i paroprzepuszczalnej izolacji termicznej. Odnosi się to do pianki otwartokomórkowej, gdyż zamkniętokomórkowa ma mniejszą nasiąkliwość, ale

i większą oporność dyfuzyjną (wykorzystywana jest zwłaszcza w termomodernizacji starszych budynków z osłabioną nośnością więźby dachowej).

ÆÆWykończenie elewacji Przyjęło się, że jesień wyznacza koniec prac termoizolacyjnych. Ma to swoje technologiczne uzasadnienie. Większość budynków ocieplanych jest metodą lekką‑mokrą, popularnie nazywaną ETICS lub bezspoinowym systemem ociepleń (BSO).


Ten sam rodzaj materiału izolacyjnego może występować w różnych postaciach, zachowując przy tym wszystkie swoje charakterystyki. Wełna mineralna to bardzo dobry tego przykład. Jej dwie podstawowe odmiany (skalna i szklana) mogą mieć postać płyt, mat, formatek lub granulatu. Wełna mineralna to materiał niezwykle elastyczny, łatwo dopasowujący się do zróż‑ nicowanych, także trudno dostępnych przestrzeni. Jednak są pomieszczenia szczególnie trudne do instalacji ocieplenia. W takich ekstremalnych przypadkach sprawdzi się wełna mineralna w postaci granulatu. Fot. Ursa

Stolarka otworowa z punktu widzenia termiki budynku to punkty przerwania ciągłości warstwy izolacyjnej. Elastyczna i rozprężliwa wełna mineralna ułatwia wykonanie szczelnej, pozbawionej mostków termicznych izolacji termicznej, wypełniając przestrzeń między ościeżnicą a murem. Szczelna paro- i wiatroizolacja zabezpieczy nasiąkliwą wełnę przed wilgocią z wewnątrz i ze‑ wnątrz budynku, uniemożliwiając jej koncentrację w przegrodzie. Fot. Paroc

Izolacja tworzy klimat Ryszard Rówiński, zastępca Dyrektora Handlowego w Hufgard Optolith Bau‑ produkte Odpowiednia izolacja termiczna ścian chroni pomieszczenia przed niskimi i wysokimi temperaturami zewnętrznymi. Dzięki temu chłód zimą i upał latem w mniejszym stopniu przenikają bezpośrednio do budynku. Dobre docieplenie sprzyja także utrzymaniu optymal‑ nej wilgotności powietrza w pomieszczeniach i korzystnie wpływa na ich mikroklimat. Właści‑ wie wykonana izolacja zapobiega tworzeniu się tzw. mostków termicznych, eliminując zjawisko kondensacji pary wodnej w przegrodach bu‑ dowlanych i powstrzymując możliwość rozwoju w nich grzybów i pleśni. Jednocześnie stanowi skuteczną izolację akustyczną ścian. Co jed‑ nak najważniejsze, dzięki ograniczeniu strat ciepła przez ściany do ogrzewania potrzebne jest mniej energii – co znacząco obniża koszty użytkowania pomieszczeń.

jak uniknąć błędów Æ IZOLACJA

19


Jak określić grubość izolacji? Łukasz Kondracki, account manager, firma Paroc Polska Określenie odpowiedniej grubości izolacji termicznej budynku to zadanie leżące po stronie projektanta, który korzystając z profesjonal‑ nych programów oblicze‑ niowych, musi uwzględnić ściśle określone czynniki, takie jak m.in. rodzaj konstrukcji, technologia jej wykonania, a także właściwości samego materiału ocieplenia. Wpływ na koń‑ cowe parametry termoizolacyjne ściany lub dachu ma też szereg dodatkowych czynników, jak chociażby bryła budynku czy parametry termiczne zastosowanej stolarki otworowej (drzwi i okien). Po wzięciu pod uwagę wszystkich określo‑ nych w przepisach aspektów, projektant może dostosować grubość izolacji termicznej w odniesieniu do planowanego współczynnika przenikania ciepła U przegrody. Aby projekt mógł uzyskać pozwolenie na budowę, należy bowiem wykazać, że żadna z objętych wyma‑ ganiami konstrukcji nie przekracza konkret‑ nych wartości U określonych w Warunkach Technicznych. Przykładowo, jeśli temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 16°C, dla ścian zewnętrznych wskaźnik UMAX wynosi 0,20 W/ m²K, a dla dachów: 0,15 W/ m²K. Warto tutaj podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze, nic nie stoi na przeszkodzie, aby projektowane konstrukcje posiadały niższy, niż maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła U. Wówczas przegroda będzie lepiej izolować termicznie, co znajdzie pozytywne przełoże‑ nie w niższych rachunkach za ogrzewanie. Po drugie, grubość izolacji termicznej możemy zmniejszyć, stosując produkty o niższym współczynniku przewodzenia ciepła, potocznie nazywanego „lambdą”. Z myślą o inwestorach i projektantach, opra‑ cowaliśmy zgodnie z normą PN‑EN ISO 6946 gotowe obliczenia termiczne dla przegród o konkretnej budowie, przy zastosowaniu ekonomicznie uzasadnionych grubości izolacji. Przykładowo: w przypadku fasady wentylowa‑ nej, stosując dwie warstwy płyt izolacyjnych z wełny kamiennej PAROC Solid o lambdzie 0,037 W/mK, wypełniających szkielet drew‑ niany: jedną o grubości 170 mm oraz drugą o grubości 50 mm, a do tego dokładając płytę wiatrochronną z wełny kamiennej PAROC Cortex o grubości 50 mm, uzyskamy ścianę o bardzo niskim współczynniku U na poziomie 0,13 W/m²K.

Polega na tym, że materiał ociepleniowy – z reguły styropian, ale może być to też wełna mineralna – nakleja się przy pomocy zaprawy klejowej do dobrze oczyszczonej powierzchni ściany i dodatkowo mocuje mechanicznie przy pomocy kotew lub metalowych łączy. Następnie wykonuje się zbrojenie z zaprawy klejowej, w której zatapiana jest siatka zbrojeniowa. Po odpowiedniej przerwie technologicznej, która umożliwia zawiązanie trwałych połączeń zapraw, kładzie się tynk. Wykorzystanie tej metody umożliwia osiągnięcie wysokich parametrów izolacyjnych oraz nie ogranicza w wyborze zewnętrznych tynków fasadowych. Metoda ta pozwala na prowadzenie stosunkowo szybkiego tempa prac, nawet uwzględniając konieczne przerwy technologiczne. Jej wadą jest silne uzależnienie od warunków pogodowych. Prace należy prowadzić przy stabilnej, suchej pogodzie i stosunkowo wysokiej temperaturze, choć liczni dostawcy chemii budowlanej oferują dodatki zimowe do stosowania, gdy jest zimno. Tak wykończona ściana podatna jest także na uszkodzenia

mechaniczne. Wymaga też dużej staranności od ekipy ociepleniowej. Innym sposobem wykończenia ściany może być metoda lekka‑sucha. W tej technologii materiał izolacyjny mocuje się do impregnowanego drewnianego lub metalowego rusztu albo za pośrednictwem połączeń mechanicznych bezpośrednio do muru: kołków, kotew, wkrętów lub gwoździ. Metoda jest szybka, nie ogranicza jej panująca aura, umożliwia wykorzystanie różnych rodzajów materiałów fasadowych, ale ekip wykonujących ocieplenie tą metodą nie jest dużo. Alternatywą może być tzw. fasada wentylowana. Na jej konstrukcję składa się warstwa izolacji termicznej (styropianu, wełny mineralnej, płyt poliuretanowych czy wełny drzewnej) mocowanej do drewnianego lub metalowego stelaża, szczelina wentylacyjna oraz w praktyce każdy dostępny materiał fasadowy. Główną zaletą takiego rozwiązania jest bardzo dobra wentylacja ściany, a także ograniczenie napływu chłodnego powietrza zimą i gorącego latem, co umożliwia osiągnięcie stabilnej temperatury wnętrza niezależnie od warunków pogodowych. »

Z jednej strony styropian jest mało nasiąkliwy, z drugiej to materiał nieelastyczny i nierozprężliwy, przez co w sposób naturalny nie dopasowuje się do styku konstrukcji okna i muru. Izolacja otworów okiennych przy jego użyciu wymaga szczególnej, drobiazgowej dbałości, ale wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, zapewnia wysokie parametry cieplne. Fot. Knauf

Trudno w merytoryczny sposób odnieść się do braku zaintereso‑ wania wielu inwestorów procesem wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej systemów przesyłu mediów. Wykonanie izolacji systemów przesyłowych przy zastosowaniu materiałów nie‑ odpowiednich lub o słabej jakości to nie tylko realne straty ciepła w dobie szukania oszczędności w praktycznie każdym elemencie eksploatacji domu, ale także realna groźba dla integralności całej konstrukcji. Zawilgocona przegroda może stać się początkiem końca wymarzonego domu. Fot. Armacell

20

IZOLACJA Æ jak uniknąć błędów


DOM zaczyna się od...

dobrego projektu! DO M Y

do 7ud0owm y

2

zab

NAJLEPSZE

Dom w papawerach (A)

PROJEKTY DOMÓW Bezpłatnie pomożemy Ci wybrać projekt domu, pasujący do Twojej działki i oczekiwań !

Dom w kronselkach

Dołącz do nas !

Dom w kosaćcach 3 (N)

12 37 21 900

Dom w malinówkach 14 (E) OZE


Dom

z perspektywą

Położony nad jeziorem w Wielkopolsce dom czerpie z natury pełnymi garściami. Jego właściciele, korzystając z odnawialnych źródeł energii, dbają o swoje finanse i przyszłość planety. Tekst: Marta Kulik

Projekt: Atelier Starzak Strebicki, starzakstrebicki.eu Zdjęcia: Danil Daneliuk

22

PROJEKT I REALIZACJA


Informacje o projekcie: Nazwa: Dom nad jeziorem Lokalizacja: Wielkopolska, Polska Powierzchnia: 285 m² Projekt: Atelier Starzak Strebicki (zespół) – Jola Starzak, Dawid Strębicki, Anna Śmierzchalska, Wioleta Bowsza, Maria Kalińska, Luis Gómez Soriano, Paweł Krauska, Joanna Lewańska, Bartosz Bisaga

PROJEKT I REALIZACJA

23


K

lienci pracowni Atelier Starzak Strebicki postanowili wielkomiejski zgiełk zamienić na spokojne życie na peryferiach. Marzyli o wygodnym domu dla wielopokoleniowej rodziny ulokowanym w malowniczej okolicy. Wybrali działkę, której głównym atutem była bliskość jeziora. Architekci postanowili wykorzystać krajobraz jako punkt wyjścia przy projektowaniu budynku.

ÆÆPanoramiczny widok Parterowy dom ma nowoczesną bryłę. Wieńczy ją płaski dach podtrzymywany przez wąskie stalowe kolumny o przekroju litery H. Konstrukcję dachu wykonano z deskowanego żelbetonu wylewanego na miejscu. W ten sposób na suficie uzyskano ciekawy rysunek odbitego drewna. Niezwykle atrakcyjnie prezentują się panoramiczne okna, które zacierają granicę między wnętrzem a ogrodem. To niejedyny ich atut. Wielkoformatowe przeszklenia doświetlają wnętrza, a dodatkowo je dogrzewają. Przegrzaniu pomieszczeń latem zapobiegają zadaszone tarasy wybudowane od południa. Trzyszybowe okna gwarantują oszczędność energii, a co za tym idzie obniżają rachunki za ogrzewanie. Wrażenie robią umieszczone od północy świetliki dachowe. Pełnią one w domu dwie funkcje – dekoracyjną oraz praktyczną, zapewniając dostęp światła dziennego m.in. w korytarzu pozbawionym okien.

ÆÆEkologia i oszczędności Właścicielom domu zależało na tym, aby dom był ekologiczny i ekonomiczny w utrzymaniu. Zdecydowali się więc skorzystać z odnawialnych źródeł energii. Za ogrzewanie domu odpowiada geotermalna pompa ciepła typu woda‑woda, której montaż wymagał wykonania pod ziemią dwóch odwiertów o głębokości 150 m. Optymalną temperaturę przez cały rok pomaga utrzymać ogrzewanie podłogowe. Dzięki niemu, członkowie rodziny i ich goście mogą chodzić w domu boso nawet zimą. Na dachu rozmieszczone zostały panele fotowoltaiczne o powierzchni 50 m². System zapewnił gospodarzom uniezależnienie od firm energetycznych, a tym samym wzrostu cen energii. Czyste i świeże powietrze przez całą dobę to zasługa wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła). To rozwiązanie eliminuje też wilgoć w pomieszczeniach, a dodatkowo filtruje powietrze, usuwając kurz i pyłki.

24

PROJEKT I REALIZACJA

ÆÆPrzytulne wnętrza Zgodnie z sugestią gospodarzy wnętrza domu są przytulne i sprzyjają spotkaniom towarzyskim. Przyjemny klimat udało się uzyskać dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów, wśród których dominuje fornir orzecha europejskiego. Część elementów wykonano z drewna uzyskanego z rozbiórki starego pomostu. Integrację rodziny i ich gości ułatwia zaprojektowana na otwartym planie strefa dzienna. Przygotowując posiłki, gospodarze mogą swobodnie rozmawiać z gośćmi przebywającymi w salonie i jadalni. Z drugiej strony budynku znajdują się cztery sypialnie z wyjściami na taras – jedna dla stałych mieszkańców z przylegającą łazienką oraz trzy pokoje gościnne. Pokój z prywatnym wyjściem do ogrodu to marzenie wielu, dlatego goście chętnie chętnie tu nocują. Kiedy mają ochotę obejrzeć zachód słońca z wysokości, gospodarze zapraszają ich na taras znajdujący się na dachu. Prowadzą tam spiralne metalowe schody umieszczone nietypowo, bo na zewnątrz budynku. Przywilejem podziwiania okolicy z różnych perspektyw rodzina może cieszyć się na co dzień. Najbardziej doceniają jednak wspólnie spędzany czas i możliwość obcowania z naturą przez cały rok. »

Deskowany żelbeton, wykorzystany przy konstrukcji dachu, pozwolił uzyskać piękny efekt odbitego drewna.


Wszystkie znajdujące się z tyłu domu sypialnie mają wyjście na taras.

Duża działka z miejscem do rekreacji to spełnienie marzeń także czworonożnego członka rodziny.

PROJEKT I REALIZACJA

25


Przeszklenia w wersji XXL to też sposób na dogrzanie pomieszczeń promieniami słońca.

Wielkopowierzchniowe okna zacierają granicę między wnętrzem a ogrodem.

26

PROJEKT I REALIZACJA


PROJEKT I REALIZACJA

27


Strefa dzienna została zaprojektowana na otwartym planie. Wszystkie pomieszczenia płynnie się przenikają, ułatwiając integrację domowników i ich gości.

W łazience ciepłe w odbiorze drewno kontrastuje z surowością kamienia.

28

PROJEKT I REALIZACJA


Świetlik dachowy w strefie dziennej jest dodatkowym źródłem światła. To także efektowna dekoracja wnętrza.

PROJEKT I REALIZACJA

29


walka o niższe rachunki

Kiedy zmieniające się z dnia na dzień ceny energii przyprawiają o szybsze bicie serca, należy szczególnie pilnie szukać sojuszników w walce o oszczędności. Poniżej prezentujemy najwierniejszych aliantów – technologie, które mogą przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji domu. Artur Golak Pompy ciepła to realny sposób ograniczenia zużycia energii pochodzącej ze źródeł bezzwrotnych. Do uzyskania ciepła wymagają energii elektrycznej z zewnątrz, ale ich sprawność waha się w granicach 400–500%. Czerpiąc 1 kWh energii elektrycz‑ nej, w sprzyjających warunkach, przekazują 4–5 kWh energii cieplej niezbędnej do ogrzania domu i wody. Fot. Bosch

30

OGRZEWANIE Æ nowinki techniczne


Projektujemy i stawiamy domy o coraz mniejszej powierzchni. Konieczność wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia na kotłownię i magazyn paliwa dla kotłów na paliwo stałe jest coraz większym problemem. Wybór kotła gazowego go rozwiązuje. Jeżeli dom jest zintegrowany z siecią gazową, nie trzeba gromadzić paliwa. Samą jednostkę grzewczą można zamontować praktycznie w każdym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na całodzienny pobyt domowników. To mogą być np. strych, suszarnia, a nawet łazienka. Fot. BDR Thermea Poland

P

ierwszym i najważniejszym decydentem w walce o ciepły dom jest zawsze inwestor. To od jego decyzji zależy zapotrzebowanie energetyczne budynku. Im bardziej przemyślany będzie projekt architektoniczny, tym lepiej zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb. Im staranniej zostanie ograniczona ucieczka ciepła z budynku, tym przyszły dom będzie lepiej spełniał nie tylko wymogi współczesności, ale też wyzwania przyszłości.

ÆÆWydajnie, czyli oszczędnie O tym trzeba koniecznie pamiętać: bez ograniczenia ucieczki ciepła z budynku

dyskusja o termomodernizacji domu jest bezprzedmiotowa. Kiedy dom jest już izolowany, wtedy należy zastanowić się nad źródłem ciepła i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Gdyby wskazać na temat jakiej technologii grzewczej toczą się najgorętsze i najbardziej skrajne dyskusje, to bez wątpienia mowa będzie o kondensacyjnych kotłach gazowych. Polscy konsumenci „pokochali” je od pierwszej chwili. Nie istnieje bardziej wydajna i ekonomiczna technologia wykorzystująca paliwa kopalne. Według ostrożnych szacunków, sprawność kotłów kondensacyjnych zasilanych gazem ziemnym

wynosi ok. 98%. Ich konstrukcja umożliwia odzyskanie ciepła z gazów spalinowych, które w konwencjonalnych urządzeniach grzewczych bezpowrotnie jest tracone. Sprawność to najważniejsza choć niejedyna ich zaleta. Same jednostki grzewcze są niewielkie, można bez stwarzania zagrożenia dla domowników instalować je w każdym pomieszczeniu nieprzeznaczonym do całodziennego pobytu mieszkańców domu. Nie wymagają oddzielnych kotłowni, tak więc są idealnie dostosowane do trendu stawiania budynków o mniejszej powierzchni użytkowej. Ich obsługa jest mało kłopotliwa i w praktyce może ograniczać

Energooszczędna stolarka okienna Rafał Buczek, menedżer sprzedaży Polska, firma Awilux To wyjątkowy przypadek, kiedy konsumenci mają realny wpływ na wielkość zużycia energii elektrycz‑ nej. Domowa elektrownia, czyli fotowoltaika, może w znacznej mierze ograni‑ czyć koszt ogrzania domu i wody użytkowej. Dla konsumentów urządzeń elektrycznych to możli‑ wość redukcji wydatków. Dla właścicieli pomp ciepła, którzy zadbali o odpowiednią termo‑ modernizację budynku, to już wręcz futurystyczna możliwość bezpłatnego ciepła przez sporą część sezonu grzewczego. Fot. Hewalex

Nowoczesne domy i okna od sprawdzonych dostaw‑ ców są coraz cieplejsze. Stolarka energooszczędna posiada współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,9 W/(m²K), a pasywna – nawet poniżej 0,8 W/(m²K). Coraz częściej spotykamy profile docieplone wkładkami termicznymi oraz potrójne pakiety szybowe, które wypełnione są argonem lub kryptonem. By cały dom spełniał surowe wymagania dotyczące energooszczęd‑ ności, należy zdecydować się także na ciepły montaż stolarki. Wstawienie okien tradycyjnym sposobem sprawi bowiem, że stracą one swoje parametry, co przełoży się na straty energii dla całego domu.

nowinki techniczne Æ OGRZEWANIE

31


Szybkie tempo życia nie pozostawia wiele czasu na dozór urządzeń grzew‑ czych. Pompy ciepła świetnie pasują do wymogów naszej rzeczywistości. Zmniejszają, i to znacznie, obciążenie środowiska naturalnego. Uwalniają od groźby zmniejszenia dostaw paliw, np. gazu ziemnego. Pomagają utrzy‑ mać w ryzach wydatki na ciepło, ale też w praktyce są wręcz bezobsługowe. Fot. Bosch

Dom w pełni cyfrowy Joanna Poniatowska‑Staniec, firma IPbud Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie jednego systemu do sterowania całym domem. Kiedy posia‑ dasz możliwość sterowania ogrzewaniem, oświetleniem, rekuperacją, klimatyzacją, nagłośnieniem czy osłonami okiennymi z jednej aplikacji to masz pewność, że realnie będziesz z tego korzystał. Każdy posiada wiele aplikacji ułatwiających różne aspekty naszego życia, dlatego ujednoli‑ cenie sterowania domem znacznie ułatwi życie. W IPbud przetestowaliśmy to wielokrotnie i najlepiej sprawdzają się proste i przejrzyste rozwiązania. Nasi Klienci bardzo doceniają również możliwości, które niesie ze sobą sterowanie domem z jednego systemu. Mają realne oszczędności na poziomie kilku tysięcy złotych rocznie. Zyskują poprzez automaty‑ zację, bo np. kiedy otwierają okna, to w zimie wyłącza im się automatycznie ogrzewanie, latem zaś klimatyzacja. Rekuperacja samoist‑ nie dostosowuje się do liczby osób obecnych w domu, osłony okienne działające z rytmem dnia dają duże oszczędności na ogrzewaniu. Kontrola oświetlenia sprawia, że zawsze mamy zgaszone światło, tam gdzie nas nie ma, a tam gdzie przebywamy oświetlenie dostosowujemy w łatwy sposób do naszych potrzeb. Można to uzyskać w bardzo prosty sposób, a miano‑ wicie zdecydować na etapie budowy bądź re‑ montu mieszkania na odpowiednie rozłożenie instalacji elektrycznej.

32

się do kontroli parametrów pracy i corocznego przeglądu serwisowego. Niewątpliwie niedogodnością kotłów gazowych jest konieczność funkcjonowania w oparciu o sieć przesyłową gazu. Istnieje oczywiście możliwość budowy lub dzierżawy zbiornika gazowego, ale zwiększa to, i to znacznie, koszty inwestycyjne. Dyskusja o kotłach gazowych nie wynika z niedostatków technologii, ale z ceny i dostępu do gazu dla odbiorców indywidualnych. Eksperci rynku grzewczego zwracają

OGRZEWANIE Æ nowinki techniczne

uwagę, że koszt gazu nie powinien być jedynym kryterium, jakie inwestor bierze pod uwagę. Zapotrzebowanie energetyczne energooszczędnych i pasywnych budynków jest niewielkie. Automatyka systemów sterujących pracą urządzeń grzewczych pozwala dostosować ich działanie zarówno do potrzeb dobowych domowników, jak i warunków zewnętrznych, które wpływają na realne zapotrzebowanie na ciepło. Kotły gazowe łatwo zintegrować z innymi źródłami ciepła, np. pompami ciepła lub Analiza otoczenia i warunków pracy jednostek grzewczych to podstawa funkcjonowania tzw. urządzeń hybrydowych. Elastyczne dopasowanie pracy konkret‑ nego zespołu urządzenia hybrydowego może wynikać m.in. z tem‑ peratury zewnętrznej, indywidualnego, a tym samym subiektywnego zapotrzebowania na cie‑ pło, czy też aktualnych cen paliw. Fot. Daikin


Automatyczne systemy zarządzania nie ograniczają się wyłącznie do sterowania procesami pracy urządzeń grzewczych. Idea stojąca za pojęciem smart home zakłada spojenie w jeden autonomiczny system zarządzający wszystkich układów biorących udział w procesach wymiany energii. Inte‑ ligentny dom samoczynnie zasunie zasłony w słoneczny dzień, przez co zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną zasilającą klimatyzację. Odsłoni je zimą, kiedy promienie słońca będą mogły dogrzać wnętrze, czy zmniejszy temperaturę w strefach domu, w których nie ma aktualnie domowników. Taki system z elementami sztucznej inteligencji będzie uczył się rozkładu dnia domowników i harmonijnie dostosowywał pracę poszczególnych systemów do aktualnych potrzeb. Fot. Somfy

systemami fotowoltaicznymi w jeden system ogrzewania i produkcji c.w.u. Sezon grzewczy wydłuża się i może trwać od końca września do początków maja, choć dni ekstremalnie chłodnych, kiedy urządzenia grzewcze będą pracować z mocą bliskiej znamionowej, jest w roku tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii może okazać się, że koszt kotłów gazowych pracujących w takim reżymie zwróci się już po kilku sezonach grzewczych, gwarantując bezpieczeństwo termiczne nawet w czasie srogich zim.

W wielu przypadkach instalacja urządzeń grzew‑ czych jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicz‑ nie. W takich przypadkach urządzenia zasilane prądem mogą być jedyną alter‑ natywą. Sieć elektryczna obejmuje przeszło 97% powierzchni kraju, a szeroki wybór urządzeń, np. pro‑ mienników podczerwieni, umożliwia dopasowanie źródła ciepła do indywidu‑ alnych potrzeb inwestorów. Fot. Redwell

ÆÆŹródła odnawialne Energię ze źródeł odnawialnych często określa się jako darmową. Takie sformułowanie, zwłaszcza teraz, wprowadza w błąd, bo nie uwzględnia kosztów uzyskania energii, na które składają się m.in. wydatki inwestycyjne, serwisowe i eksploatacyjne. Dużo bardziej precyzyjnym terminem jest określenie „niskonakładowe”. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie pompy ciepła. Wbrew stereotypowym opiniom, pompy ciepła samoistnie nie wytwarzają energii cieplnej, ale czerpią ją z otoczenia: powietrza, wody lub ziemi. Do tego potrzebują energii elektrycznej z zewnątrz. Sekret po-

nowinki techniczne Æ OGRZEWANIE

33


Pompy ciepła a fotowoltaika Grzegorz Łukasik, product manager Bosch Termotechnika Integracja pomp ciepła z systemami fotowoltaicz‑ nymi oznacza funkcjonalne połączenie dwóch energo‑ oszczędnych źródeł energii. Pompy ciepła Bosch Com‑ press wykorzystują do swojego działania ener‑ gię elektryczną, ale robią to bardzo efektywnie. W porównaniu do tradycyjnego ogrzewania elektrycznego potrzebują do funkcjonowania ok. 4 do 5 razy mniej energii. Dzięki temu, nie jest potrzebna wysoka moc zainstalowanych paneli. Kiedy sterowanie pompy ciepła zostanie połączone z inwerterem instalacji fotowoltaicz‑ nej, to istnieje możliwość wykrywania na bieżą‑ co, czy produkcja darmowej energii elektrycz‑ nej odbywa się z promieniowania słonecznego, czy pobierana jest z sieci elektrycznej. Pompa ciepła produkuje ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, wytwarza chłód do chłodzenia oraz ogrzewa wodę użytkową. Kiedy otrzymuje sygnał o produkcji darmo‑ wej energii elektrycznej, może się uruchomić i wytworzyć większą ilość ciepła, którą można zakumulować np. w buforze lub w systemie ogrzewania podłogowego, podwyższyć tem‑ peraturę ciepłej wody w porównaniu do stan‑ dardowych ustawień lub w okresie letnim przeznaczyć na cele chłodzenia budynku. Dzięki temu, przy odpowiedniej ilości energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, pompa ciepła w 100% działa za darmo, bez opłat za energię elektryczną. Pompy ciepła Bosch Compress można połączyć zarówno z nową, jak i istniejącą instalacją fotowoltaiczną. Urządzenie jest bezobsługowe, komfortowe w obsłudze i nie wymaga uzupełniania paliwa. Pompa ciepła Bosch Compress to bezpiecz‑ ne źródło ciepła. Nie zachodzi w nim żadne spalanie. Nie emituje żadnych szkodliwych substancji do atmosfery, nie przyczynia się do powstawania smogu, czyli jest przyjazne środowisku. Aktualnie dostępne są dofinansowania do paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, które ułatwiają inwestycję w obie technologie. Zatem mamy oszczędność zarówno w kosztach eksploatacji, jak i inwestycji.

Urządzenia hybrydowe przez wielu ekspertów rynku urządzeń grzewczych uważane są za przyszłość branży. To dwa lub więcej urządzeń połączonych funkcjonalnie w jedną jednostkę grzewczą. Umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa pochodzące ze źródeł nieod‑ nawialnych i są w stanie płynnie dostosować się do zmiennego zapotrzebowania na energię cieplną zależnie od pory roku czy doby. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest integracja kotła gazowego i pompy ciepła. Fot. Daikin

pularności pomp ciepła tkwi w ich sprawności, rozumianej jako stosunek energii dostarczonej do energii otrzymanej. Czerpiąc 1 kWh energii elektrycznej optymalnie można uzyskać 4–5 kWh energii cieplnej, czyli sprawność możliwa do uzyskania waha się w granicach 400–500%. Nowoczesne pompy ciepła mogą czerpać energię ze źródła dolnego (czyli obszaru z którego ciepło jest uzyskiwane), którego temperatura wynosi -20°C, jednak należy mieć świadomość, że wraz ze spadkiem temperatury

spada też sprawność pompy. Stąd też nasuwa się prosty wniosek – pompy sprawdzą się w izolowanym termicznie domu z niskotemperaturową instalacją grzewczą pracującą w zakresie 55–60°C. W przypadku montażu pomp gruntowych, kosztowne będą prace ziemne związane z montażem sondy źródła dolnego. Jednak z drugiej strony grunt jest obszarem pod względem termicznym najbardziej stałym. Powietrzna pompa ciepła może być jedyną alternatywą dla budynków, w których instalacja np. kotła gazowego lub olejowego nie jest możliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie. Im temperatura otoczenia jest niższa, tym koszty pracy pompy rosną, czyli na ostateczny koszt ogrzewania i tak największy wpływ będą miały ceny energii elektrycznej. Czy mimo to można realnie wpływać

Rekuperacja nie tylko umożliwia zaoszczędze‑ nie na kosztach ogrzewania. System filtracji usuwa z powietrza zanieczyszczenia, stałe alergeny i smog. Zapobiega, ogrzewając nawiewane z zewnątrz powietrze, wychładza‑ jącym przeciągom, które tworzą się w wyniku tradycyjnego wietrzenia. Pozwala to na racjo‑ nale korzystanie z ogrzewania zimą i klimaty‑ zacji latem. Fot. IPbud

34

OGRZEWANIE Æ nowinki techniczne


na koszt ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody eksploatując urządzenia wykorzystujące prąd? Panele fotowoltaiczne przetwarzają ciepło promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jeszcze do niedawna, kiedy ceny energii elektrycznej w Polsce na tle Europy były nie tylko niskie, ale i stabilne, gromadzenie jej nie miało uzasadnienia ekonomicznego. Wytworzony w przydomowej „elektrowni” prąd odprowadzany jest do ogólnej sieci energetycznej, a domowy wytwórca rozlicza się z zakładem energetycznym w relacji prąd dostarczony – prąd czerpany z sieci. Oczywiście sposób rozliczenia preferuje dostawcę zinstytucjonalizowanego. Dziś, kiedy ceny prądu rosną z kwartału na kwartał, idea gromadzenia energii elektrycznej jest co najmniej kuszą-

Automatyzacja pracy urządzeń grzewczych umożliwia optymalizację ich pracy. Dzięki temu szybko reagują na zachodzące zmiany, np. liczbę osób w budynku czy zmianę temperatury na zewnątrz. Fot. GoodAire

Zagadnienie komfortu termicznego jest problemem dużo bardziej złożonym niż tylko dostarczenie ciepła w sezonie jesien‑ no‑zimowym. To również zapewnienie od‑ powiedniej temperatury latem. Klimatyza‑ tory potrafią pracować w szerokim zakresie temperatury, ogrzewając wnętrza, ale także schładzając je i filtrując w czasie upałów. Łatwo jest integrować je z innymi urządze‑ niami, np. systemami fotowoltaicznymi. Fot. Gree

nowinki techniczne Æ OGRZEWANIE

35


Urządzenia hybrydowe i automatyka Magdalena Sawicka‑Balcerzak, kierownik ds. produktu w dziale systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, firma Daikin Urządzenia grzewcze, jakimi warto się zainteresować w celu obniżenia kosztów ogrzewania, to z pewnością pompy ciepła powietrze‑powietrze, czyli klimatyzatory. Obecnie prawie wszystkie urządzenia tego typu są wyposażone w funkcje grzania. W okresach przejściowych, jak wiosna czy jesień, zamiast włączać kocioł, możemy wykorzystać do ogrze‑ wania pomieszczeń pompy ciepła powie‑ trze‑powietrze. Kiedy temperatura zewnętrzna jest nadal na plusie, urządzenia te osiągają wysokie współczynniki efektywności pracy – SCOP nawet do 5,2. Warto wiedzieć, że istnieją także pompy ciepła powietrze‑powietrze zopty‑ malizowane do celów ogrzewania (takie jak np. Daikin OH4), które mogą pracować nawet do temperatury zewnętrznej -25°C. Rozwiązania te mogą spełniać funkcje grzewcze przez cały sezon, a latem być także wykorzysty‑ wane do chłodzenia pomieszczeń. Oszczędność w zastosowaniu tego typu rozwiązań polega na tym, że tylko ok. 20-25% energii pobieramy w postaci energii elektrycznej, a pozostałe 75–80% to energia odnawialna z powietrza zewnętrznego. W domach wyposażonych w kocioł gazowy warto zastanowić się nad instalacją hybry‑ dowej pompy ciepła. Urządzenia hybrydowe to po prostu pompa ciepła powietrze‑woda połączona z kotłem kondensacyjnym gazowym w jednym urządzeniu i posiadająca sterowanie, które zarządza oboma źródłami ciepła. Celem działania automatyki zawartej w Hybrydzie, jest osiągnięcie jak najniższych rachunków za ogrzewanie. Po wprowadzeniu do sterow‑ nika cen za prąd oraz cen za gaz, urządzenie samo decyduje, czy w danym momencie taniej jest grzać pompą ciepła lub kotłem gazowym, czy jednym i drugim urządzeniem naraz. Takie rozwiązanie pozwoli nam zaoszczędzić na kosz‑ tach za gaz. Innym sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania jest umiejętna eksploatacja, czyli właściwe korzystanie z urządzenia grzewczego oraz brak przegrzewania lub niedogrzewania pomieszczeń. Wymienione wyżej systemy po‑ siadają wbudowaną automatykę, która ma nam pomóc w uzyskaniu umiejętnej eksploatacji. Przykładem może być choćby termostat, który – jeżeli temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta – wyłączy urządzenie grzewcze, żeby nie przegrzać, a włączy, jeżeli, temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości nastawy. Możemy wykorzystać także harmonogramy i zaprogramować, kiedy urządzenie ma praco‑ wać, a kiedy nie, bo np. nie ma nas w domu. Dodatkowo utrzymywanie niższych nastaw temperatury podczas grzania (od 19°C do 21°C) pozwoli utrzymać rachunki na niskim poziomie.

36

Wysokie ceny i perspektywy ograniczenia dostę‑ pu dla odbiorców indywidualnych gazu ziemnego zmuszają do poszukiwania równie wygodnych i sprawnych urządzeń grzewczych. Coraz więcej inwestorów interesuje się elektrycznymi kotłami grzewczymi. Fot. Bosch

ca. Jako argument „przeciw” można przytoczyć ceny banków energii elektrycznej. Ich autonomiczność też nie szokuje i nie przekracza 3 dób samowystarczalności przy niewielkim zużyciu, tak więc nie jest możliwe naładowanie akumulatorów latem i czerpanie z nich prądu przez okres jesienno‑zimowy.

ÆÆAby ciepło nie uciekało Ciepło ucieka nie tylko przez przegrody zewnętrzne. Znaczna jego część uchodzi wraz ze zużytym powietrzem i parą wodną. W przypadku budynków izolowanych termicznie straty ciepła przez wentylację wynoszą przeciętnie 10%, choć z badań prowadzonych w budynkach ponad 40‑letnich z przeprowadzoną termomodernizacją i zastosowaną wentylacją mechaniczną straty sięgały nawet 60%. Rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii z usuwanego z wnętrza budynku powietrza, może w znaczny sposób wpłynąć na ostateczny bilans cieplny budynku.

OGRZEWANIE Æ nowinki techniczne

Pompy ciepła typu powietrznego dla wielu odbiorców prezentują się jako najbardziej dopasowane do potrzeb współczesnego konsumenta. Dzięki wysokiej sprawności mogą dostarczać ciepło ze źródła dolnego o temperaturze do -20ºC. Nie wymagają też dodatkowych inwestycji, jak np. wykonywa‑ nie odwiertów i wykopów dla pomp grunto‑ wych. Nie są także uzależnione od istnienia zbiornika wody, jak jest w przypadku pomp wodnych. Fot. Gree


– Rekuperacja daje naszym Klientom realne oszczędności – mówi Joanna Poniatowska‑Staniec, prezes zarządu firmy IPbud. – Ta nowoczesna forma wentylacji bardzo dobrze przyjęła się wśród Polaków. Natomiast, mimo że pojęcie jest ogólnie znane i – można powiedzieć – modne, to niewiele osób zna wszystkie zalety oraz wady tego rozwiązania. Ma to związek z brakiem informacji na temat rekuperacji podanych w przystępny sposób. W IPbud zmieniliśmy znacząco podejście do tego zagadnienia. Prowadzimy zarówno konsultacje indywidualne, jak i grupowe szkolenia dla projektantów, architektów oraz klientów indywidualnych. Aby rekuperacja była najbardziej wydajna, powinna być dobrze zwymiarowana, jeśli będzie dobrana „na styk”, spowoduje to jej głośność oraz brak optymalnego efektu. Umiejscowienie samego urządzenia też ma ogromne znaczenie. Rekuperator umieszczamy w pomieszczeniu oddalonym od sypialni czy też części wypoczynkowo‑dziennych domu, gdyż w takim

We współczesnych kotłach gazowych nie istnieje realnie groźba zgaśnięcia płomienia. Sama instalacja jest szczelna i bezpieczna. Jednym z niewielu wymogów technicznych, związanych z kotłami gazowymi, jest konieczność dostarczenia tlenu z zewnątrz, a w przypadku kotłów kondensacyjnych odprowadzenie kwaśnego kondensatu. Fot. BDR Thermea Poland

Grzejnik do pomp ciepła x‑flair firmy Kermi jest dostępny w wariantach Profil, Plan i Line. Montaż jest prosty – można go podłączać do już istniejącej instalacji. Model optymalnie wykorzystuje niską temperaturę zasilania pompy ciepła, skutecznie się nagrzewa i szybko rozprowadza ciepło. Obsługa grzejnika x‑flair nie różni się od obsługi tradycyjnego grzejnika płytowego. Wentylatory włączają i wyłączają się automatycznie w miarę potrzeb. Fot. Kermi

nowinki techniczne Æ OGRZEWANIE

37


Większość urządzeń grzewczych działa najbardziej wydajnie pracując z mocą blisko znamionowej. Przez sporą część sezonu grzewczego dobrze izolowany dom nie potrzebuje dużej ilości energii cieplnej. Z tego wynikają dwa wnioski. Pierwszy – grzechem, z którym eksperci rynku grzewczego stykają się najczęściej, to przewymiarowanie urządze‑ nia dostarczającego ciepło. Drugi – stoso‑ wanie odbiornika ciepła niedostosowanego do jednostki grzewczej. Popularne ogrzewa‑ nie podłogowe współpracuje najwydajniej z niskotemperaturowym źródłem ciepła, np. pompą ciepła. Fot. Kisan

przypadku może być słyszalny. Zdarza się również, że z przyczyn technologicznych urządzenie umieszczane jest na strychu. Wtedy strych powinien być odpowiednio do tego celu przygotowany, np. ocieplony, jeśli nie cały, to przynajmniej fragment, gdzie stanie rekuperator. W przypadku, kiedy potrzebujesz zaoszczędzić przestrzeń, rekuperator można podwiesić pod sufitem, co daje Ci możliwość zagospodarowania podłogi. Dzięki rekuperacji powietrze w domu jest wolne od alergenów, kurz zbiera się znacznie rzadziej, co pozwala zaoszczędzić czas na sprzątaniu. Możesz cieszyć się oknami typu fix, a duże, nieotwierane przeszklenia są nie tylko bardzo modne, ale również niezmiernie praktyczne. No i przede wszystkim zaoszczędzisz zimą na ogrzewaniu, a latem – na chłodzeniu domu. Dobrze dobrana, a następnie wykonana rekuperacja pozwala cieszyć się świeżym powietrzem i zaoszczędzić spore sumy. »

By w zasadniczy sposób ograniczyć koszty ogrze‑ wania elektrycznego, warto wybrać urządze‑ nia grzewcze, które będą kumulowały ciepło. Taką możliwość stwarzają piece akumulacyjne. Mogą pracować w tzw. drugiej taryfie (tańszej) i oddawać energię w godzinach, których energia elektryczna jest najdroższa. Fot. Stiebel Eltron

38

OGRZEWANIE Æ nowinki techniczne


W przypadku dobrze izolowanego termicz‑ nie domu najwięcej ciepła uchodzi w proce‑ sie wymiany zużytego powietrza z wnętrza. W wyniku procesu re‑ kuperacji znaczna jego część jest z powrotem przywracana, służy ono do ogrzania powietrza z zewnątrz. Dzięki temu temperatura wnętrza nie ulega wahaniom, co również wpływa pozytywnie na stabil‑ ność pracy urządzeń grzewczych. Na zdjęciu: elementy instalacji elektrycznej systemu rekuperacji. Fot. IPbud

r e k l a m a

Ekologia w Twoim domu System: powietrzna pompa ciepła i fotowoltaika

Powietrzna pompa ciepła Logatherm WLW196i AR może współpracować z fotowoltaiką ■ ■

■ ■

Do zasilania pompy ciepła wykorzystywana jest darmowa energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej może być zamieniony przez pompę ciepła w energię cieplną wykorzystywaną w systemie grzewczym lub ciepłej wodzie. Automatyka sterująca pompy jest przystosowana do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. System grzewczy składający się z pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie bezemisyjne i przyjazne środowisku.

Infolinia: 801 777 801 www.buderus.pl


Energooszczędne technologie

Fot. Bosch

Systemy grzewcze o wysokiej sprawności energetycznej Urządzenia zasilane paliwami kopalnymi i energią elektryczną, które dzięki automaty‑ zacji procesów pracy i wysokiej sprawności zmniejszają zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł bezzwrotnych. Mają mniej degradujący wpływ na środowisko natu‑ ralne i są łatwe w codziennym użytku. To m.in. pompy ciepła, kondensacyjne kotły gazowe, promienniki promieniowania podczerwonego czy elektryczne piece akumulacyjne. Mogą być integrowane z urządzeniami zasilanymi energią pochodzącą z OZE.

Fot. Daikin

Urządzenia hybrydowe

Urządzenia OZE

To różne, zintegrowane ze sobą w sposób funkcjonalny, urządzenia grzewcze, np. pom‑ pa ciepła plus gazowy kocioł kondensacyjny. Dzięki sterownikom mogą autonomicznie lub symultanicznie podejmować pracę zależnie od warunków pogodowych, indywidualnego zapotrzebowania na energię cieplną i c.w.u., aktualnych cen energii itp. Często są inte‑ growane z urządzeniami zasilanymi energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Zamieniają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych (promieniowanie słoneczne, energia cieplna ziemi, powietrza, wody) na energię używaną do ogrzewania budynku, podgrzewanie wody użytkowej lub energię elektryczną niezbędną do zasilania urządzeń domowych, np. RTV i AGD. Są to m.in. systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Fot. Somfy

Fot. IPbud

Fot. OknoPlus

40

Fot. IKEA

Energooszczędna stolarka okienna

Automatyczne systemy zarządzające

O energooszczędności stolarki okiennej decyduje współczynnik przenikania ciepła. Dla okien wynosi on nie więcej niż 0,9 W/(m²K). Na przenikanie ciepła przez okna ma wpływ zarówno ilość pakietów szybowych, jak i pokrycie szyb powłokami niskoemisyjnymi, odbijającymi długofalowe promieniowanie cieplne. Szerokie przeszklenia doświetlają pomieszczenia, zmniejszając zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie.

Systemy automatyczne, zintegrowane z syste‑ mami ciepłowniczymi, mogą m.in. zarządzać procesami grzewczymi, np. spalania w celu ich optymalizacji ze względu na aktualne potrzeby czy warunki zewnętrzne, dystrybucją ciepła, bezpieczeństwem. W szerszym znaczeniu automatyczny system zarządzający reguluje i kontroluje procesy związane z eksploatacją budynku.

OGRZEWANIE Æ nowinki techniczne

Rekuperacja Rekuperacja to proces odzyskiwania ciepła ze zużytego powietrza przed usunięciem go na zewnątrz budynku. Jest realizowana poprzez jednostkę centralną z wbudowanym wymiennikiem ciepła. Ogrzane powietrze z wewnątrz budynku jest tam nawiewane po‑ przez zainstalowane kanały. Wymiennik ciepła absorbuje energię cieplną, po czym wykorzy‑ stuje ją do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. W procesie rekuperacji powietrze jest oczyszczane z cząstek stałych i nawilżane.


• Funkcja chłodzenia i ogrzewania • Dobre samopoczucie o każdej porze roku • Rozwiązanie przyjazne dla środowiska dzięki czynnikowi R32 • Wydajność i oszczędność • Cicha praca

BDR THERMEA GROUP


Aby zawsze oszczędzać Nowoczesny próg Brak barier oraz skuteczna ochrona przed chłodem i deszczem to atuty zlicowanego z pod‑ łogą progu ECO PASS axxent 0 mm Siegenia do drew‑ niano‑aluminiowych drzwi przesuwnych. Ponadto przemy‑ ślana konstrukcja 10‑komorowego profilu umożliwia uzyskanie naj‑ wyższego stopnia izolacji termicznej. W standardowej wersji progu wysokość przejścia wynosi zaledwie 5 mm. Oba warianty zapewniają wysoki komfort, w tym oso‑ bom w podeszłym wieku i z ogranicze‑ niami sprawności. Fot. Siegenia

Dzięki nowoczesnej stolarce, oszczędzać można pieniądze oraz czas. Inwestycja w dobrej klasy okna, drzwi i bramę zawsze się zwraca. Zyskuje się również komfort oraz bezpieczeństwo na co dzień. Małgorzata Nietupska 42

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy


M

rozy dochodzące do minus 30ºC oraz tropikalne upały to standard w polskim klimacie. Do tego dochodzą jesienna plucha, kapryśne wiosny, wichury. Nowoczesna stolarka – okna, drzwi zewnętrzne i brama garażowa – chronią przed ucieczką ciepła zimą, nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń latem i wiatrem. Stolarka oszczędza także czas, a nawet... ubrania. Nieprzypadkowo tak bardzo polubiliśmy zdalne sterowanie bram – nie trzeba wysiadać z samochodu, by wjechać na posesję i do garażu. Nawet podczas ulewy! Dobrej klasy stolarka to duży wydatek, ale zwracający się szybko, zwłaszcza w czasach gdy ceny gazu i prądu szybują w górę. Szacunkowo dzięki niej oszczędza się ok. 15–25% energii cieplnej. Jakie są trendy?

ÆÆZdalne sterowanie To jeden z wiodących trendów w stolarce otworowej. Do niedawna w zdalne sterowanie – pilotem lub smartfonem – były wyposażone przede wszystkim bramy wjazdowa i garażowa. Pojawiła się nawet wersja jeszcze wygodniejsza – geolokalizacja, która umożliwia otwieranie i zamykanie bram bez dotykania smartfona lub innego sterownika. Zdalne sterowanie bram to nie tylko wygoda (nie trzeba wysiadać z samochodu). To także oszczędność czasu i bezpieczeństwo (unika się np. pozostawiania na ulicy włączonego samochodu, podczas gdy kierowca zamyka lub otwiera bramę). Obecnie coraz częściej inwestujemy w zdalnie sterowane okna oraz drzwi wejściowe do domu. Dlaczego? Tak jest wygodniej i bezpieczniej. Jeżeli w domu są drzwi wejściowe otwierane zdalnie, nie trzeba np. dawać dzieciom klucza do szkoły. Można je otwierać smartfonem czy używając kodu lub odcisku palca.

Sterowanie smart Zarządzanie bramą, roletami, oświetle‑ niem, zamkami drzwi zewnętrznych czy ogrzewaniem może być tak proste jak obsługa tabletu lub smartfona. Dzięki mo‑ dułowemu systemowi Smart Home homee Hörmann, nie trzeba wszystkich urządzeń smart kupować od razu. Urządzenia nie muszą też pochodzić od tego samego producenta. W dowolnym momencie można rozbudowywać system w osprzęty dopasowane do potrzeb. Fot. Hörmann

Steruj smarfonem Zdalne sterowanie stolarką pozwala oszczędzać czas i pieniądze oraz zyskiwać wygodę. Aplikacja SIEGENIA Comfort, zainstalo­wana na smartfonie lub tablecie, umożliwia wy‑ godne obsługiwanie urządzeń firmy SIEGENIA oznakowanych jako smart. Zastępuje indy­ widualne sterowanie pilotem radiowym lub pilotem na podczerwień. Dzięki dodatkowym funkcjom, podnosi obsługę na zupełnie nowy poziom komfortu: od inteligentnych funkcji automatycznych i funkcji timera, poprzez dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb, po łatwe łączenie napędów, nawiewników oraz czujników w celu stworzenia idealnie zautomatyzowanego komfortowego wnętrza. Wszystko jest pod stałą kontrolą! Fot. Siegenia

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

43


Okna smart Beata Fiedosichin, ekspert firmy Siegenia Myśląc o rozwiązaniach, które są potrzebne przy włączaniu okien do systemu smart home, musimy przede wszystkim zastanowić się nad tym, jakimi funkcjami smart jesteśmy najbardziej zainteresowani. Jeżeli zależy nam na monitoro‑ waniu pozycji okien na centrali smart home lub w aplikacji, wówczas wystarczy zainstalować czujniki otwarcia: niezależne, zasilane baterią czujniki radiowe lub przewodowe – wymaga‑ jące okablowania. Te ostatnie mogą być stoso‑ wane także do tarasowych drzwi przesuwnych. Dzięki czujnikom szybko ustalimy czy okna w domu są otwarte, uchylone czy zamknięte. Informacja ta jest wykorzystywana w ramach systemów zabezpieczeń antywłamaniowych, umożliwia też podjęcie szybkiej reakcji w razie niesprzyjającej pogody. Jest to jedno z naj‑ prostszych, możliwych zastosowań smart home. Kolejnym krokiem może być zainsta‑ lowanie w oknach elektromechanicznych napędów łańcuchowych, które pozwalają auto‑ matycznie uchylać i ryglować okna za pomocą przycisku lub zdalnie poprzez aplikację. Dzięki temu możemy obsługiwać okna na odległość, w tym np. zaprogramować stałą porę wentylacji w czasie naszej nieobecności. Po określonym czasie okna automatycznie się zaryglują. Elek‑ tromechaniczne napędy dostępne są również do przesuwnych drzwi tarasowych i oferują podobne możliwości pod względem funkcji i sposobu obsługi.

Okna elektryczne W niektórych oknach, np. dachowych FTP‑V firmy Fakro, można zamontować sterowanie elektryczne, by je zamykać m.in. przy pomocy smartfona czy pilota. Okna mogą być też wyposażone w czujniki deszczu, które zamy‑ kają otwarte skrzydła, gdy wykryją pierwsze krople. Fot. Fakro

Pasywne rozwiązania Wraz z rozpowszechnieniem idei budow‑ nictwa pasywnego, wzrosła popularność rozwiązań gwarantujących najlepsze para‑ metry izolacyjne. Stąd też rosnące zaintere‑ sowanie ciepłymi oknami, jak Schüco AWS 90.SI+ z oferty AWILUX. Jest ono widoczne nie tylko w przypadku aluminiowych okien pasywnych, ale także innych, nieco tańszych, choć o zbliżonych parametrach izolacyjnych rozwiązań, zarówno w technologii ALU, jak i PVC. Wysokie parametry osiągnięto dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu uszczelnienia środkowego oraz optymalizacji strefy izolacyj‑ nej z piankowymi przekładkami. Fot. Awilux

44

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy


Komplet energooszczędnej stolarki Wybierając stolarkę otworową, jak okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, najlepiej zdecydować się na kompleksowe rozwiązanie oferowane przez jednego producenta. Dzięki temu inwestor uzyskuje fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji zamówienia, jednolitą opiekę gwa‑ rancyjną i serwisową, jak również zachowanie spójności kolorystycznej wszystkich elementów. Komplet energooszczędnej stolarki od KRISPOL to funkcjonalne i podążające za najnowszymi trendami rozwiązania, spełniające wymagania nowoczesnego budownictwa. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić na ogrzewaniu, zwiększy bezpieczeństwo domowników, a także zapewni im większą funkcjonalność użytkowanych przestrzeni. Fot. Krispol

Otwarcie okna, rolety czy żaluzji to prosta czynność. Jednak gdy okna są umieszczone w trudno dostępnym miejscu, np. nad wanną, albo gdy rolet jest dużo, ta czynność staje się uciążliwa. Poza tym każdemu zdarza się zapomnieć zamknąć okno i przypomnieć o tym, gdy zaczyna się ulewa... Dlatego elektryczne okna przestają już dziwić. Przykładowo, wychodząc z domu jednym dotknięciem palca na smartfonie można zamknąć wszystkie okna dachowe czy rolety. Oknami, ale także drzwiami tarasowymi, steruje się nie tylko przy pomocy smartfona. To mogą być też piloty, przyciski zainstalowane na ścianach, komendy głosowe. Poczucie, że zawsze można sprawdzić, czy okna, bramy, rolety są zamknięte lub otwarte jest bezcenne.

ÆÆEnergia odnawialna Wiele osób rezygnuje z elektrycznych okien oraz osłon do nich, gdyż nie ma możliwości podłączenia ich do prądu bez większego remontu, np. w starszych budynkach. Inny powód: obawiają się zwiększonych

Otwieranie smartfonem Wysoki poziom izolacyjności cieplnej to niejedyna zaleta drzwi ThermoSafeHybrid firmy Hörmann. Otwierać je można m.in. zdalnie przy pomocy smartfona. Ta funkcja przydaje się np. do wpuszczania dzieci wracających ze szkoły. Drzwi standardowo wyposażone są w 5‑punk‑ towy listwowy ryglujący zamek do drzwi wejściowych. Odpowiadają wymogom antywłamanio‑ wej klasy RC 4 (drzwi bez przeszkleń) i RC 3 (drzwi z przeszkleniami). Fot. Hörmann

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

45


Aluminiowe osłony okienne Zawrotną karierę w branży okiennej robi aluminium. Jest nie tylko trwałe, ale i eleganckie. Z tego metalu wykonuje się okna oraz ich osłony. Aluminiowe rolety zewnętrzne firmy Aliplast sprawdzą się o każdej porze roku. Latem chronią przed słońcem i zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń, zimą z kolei zatrzymują więcej ciepła w domu. Fot. Aliplast

Sposób na wypaczanie Panele w drzwiach Reveal z OknoPlast mogą przypominać beton lub drewno, stal czy kamień. W tej kolekcji zastosowa‑ no m.in. opatentowaną technologię antybimetal – wysokiej jakości izola‑ tory, redukujące ryzyko odkształcenia wywołane różnicą temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. To zapobie‑ ga wypaczaniu, które prowadzi do trudności w zamykaniu skrzydła oraz jest bezpośrednią przyczyną powstawania nieszczelności. Fot. OknoPlus

46

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy


Nowa generacja UniTherm to brama nowej generacji stworzona z myślą o budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Ciepła konstrukcja paneli INNOVO pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie. Ten model spełnia też rygorystyczne normy pod względem odporności na działanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalności powietrza. Do kompletu można zamówić pasujące stylistycznie energooszczędne drzwi wejściowe, np. w kolorze złoty dąb. Fot. Wiśniowski

BOB – siłownik klasy premium marki BENINCA – wyróżnia niwelująca hałas i wibracje silnika przekładnia FACE®. Przekładnię oraz ślimacznicę wykonano ze stali hartowanej i brązu. W siłow‑ nikach na 230 V AC w standardzie wbudowany jest enkoder gwarantujący precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa. Modele zasilane napięciem 24 V DC posiadają amperometrycz‑ ny system wykrywania przeszkód i enkoder. Siłowniki BOB produkowane są w wersjach: do 2,1 oraz 3 i 5 m długości skrzydła i wadze aż do 800 kg. Wyposażone są w 2 wyłączniki krańcowe. Sprzedawana w zestawie centrala posiada wiele przydatnych funkcji, m.in. furtki, spowolnienie w fazie otwarcia i zamknięcia bramy, współużytkownika, zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek, sygnalizację o stanie bramy czy opcję zablokowania dostępu do centrali przez osoby niepowołane. Siłownik BOB50 (na zdjęciu) został nagrodzony przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w konkur‑ sie Dobry Wzór. Fot. Beninca

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

47


Z panelem wsadowym System drzwi zewnętrznych SOLANO 86 to efekt udanej kooperacji konstruktorów KRISHOME z dostawcami systemów aluminiowych. Tworząc drzwi z panelem wsadowym bazowano na sprawdzonym systemie MB86 oraz najpopularniejszych wzorach drzwi SOLANO 90. W ten sposób powstał przystępny cenowo produkt o wysokich parametrach technicznych i modnym wyglądzie. Producent dołożył starań, aby nowa linia drzwi idealnie dopasowała się do pozostałych elementów stolarki KRISPOL. Nowa kolekcja składa się z 16 unikatowych modeli. Fot. Krispol

rachunków za energię elektryczną. Warto wiedzieć, że okna, bramy, rolety czy markizy mogą być zasilane również energią słoneczną z małych, osobnych paneli solarnych (umieszczonych na zewnątrz). To uniezależnienie od zakładu energetycznego! Czy w domach będzie można mieć okna produkujące prąd do zasilania innych urządzeń domowych? Na razie to science‑fiction, ale ostatnie lata udowodniły, że niemożliwe staje się możliwe. Okazuje się, że energii mogą też dostarczać... nasze mięśnie. Na rynku są już czujniki okienne, które napędza energia generowana przez otwieranie i zamykanie skrzydeł.

ÆÆW rozmiarze XXL Duże przeszklenia, często zastępujące całe ściany, były dawniej bliższe bajkom niż rzeczywistości. Obecnie wielkoformatowa stolarka nie oznacza wyższych rachunków za ogrzewanie zimą. To efekt zastosowania nowinek technicznych w stolarce, które zdecydowanie poprawiły jej parametry termoizolacyjne, ale także ciepłego montażu. Energooszczędność to konieczność!

48

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy

Okna od południa Południowa ekspozycja okien gwarantuje dostęp do największej ilości światła w pokojach. Odgrywa też znaczącą rolę w dogrzewaniu budynku, podnosząc temperaturę wewnątrz o kilka stopni. Duże przeszklenia od strony południowej to cecha charakterystyczna np. domów pasywnych. Aby maksymalnie wykorzystać orientację budynku, warto rozważyć zastosowa‑ nie przeszklenia o dużej przezierności i wysokich parametrach technicznych, jak szyby ECLAZ Saint‑Gobain. Zapewniają komfort zarówno zimą, jak i latem. Fot. Saint‑Gobain Glass


BENINCA TURBO najszybsze napędy na rynku Każdego dnia na całym świecie wprawiamy w ruch bramy rezydencyjne i przemysłowe. Napędy do bram Beninca są najszybsze na rynku, innowacyjne, ale przede wszystkim bezpieczne. Dzięki produktom Beninca codzienność staje się przyjemniejsza. Produkujemy napędy do bram wjazdowych, garażowych i akcesoria uzupełniające. Beninca to część rodzinnej Grupy Beninca. 100% MADE IN ITALY

beninca.pl System Oszczędności Energii ESA SYSTEM® – siłowniki w klasie energetycznej A+

benincagroup.pl


Czujnik zasilany ruchem Inteligentny czujnik okienny SensTrack wireless z Schüco całodobowo monitoruje stan zamknięcia okien i informuje użytkownika o wszelkich zmianach. Działa niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania! Energia potrzebna do komunikacji z systemem inteligentnego domu jest genero‑ wana podczas zwykłego zamykania i otwierania okna. W przypadku włamania czujnik może natychmiast aktywować system alarmowy, a podczas wietrzenia pomieszczeń – wyłączyć ogrzewanie. Fot. Schüco

Standardy wyznaczają przepisy prawa budowlanego. W nowych budynkach okna pionowe muszą mieć współczynnik Uw na poziomie 0,9 W/m²K, zaś okna dachowe – 1,1 W/m²K. Jednak wielu producentów proponuje stolarkę z lepszymi parametrami. Wtedy oszczędza się jeszcze więcej na ogrzewaniu, a klimatyzacja zwykle jest niepotrzebna. Wysokie standardy termoizolacyjne muszą też spełniać bramy garażowe. Dzięki temu nawet ogrzewane garaże z domowym warsztatem i na więcej niż jeden samochód nie muszą być kosztowne w eksploatacji.

ÆÆAtuty działki Przygotowując się do budowy domu coraz częściej zwracamy uwagę na położenie działki względem stron świata. Ogólne zasady są powszechnie znane: największe okna powinny wychodzić na stronę południową, zachodnią i wschodnią, a najmniejsze – północną. Dzięki temu do wnętrz dociera więcej naturalnego światła i lepszy

50

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy

Zewnętrzne rolety Rolety zewnętrzne to prosty sposób, by poprawić termoizolację budynku, zarówno zimą, jak i latem. To także zabezpieczenie przed włamaniem, owadami, hałasem i więcej prywatności w domu. Rolety zewnętrzne firmy Anwis wyróżnia m.in. łatwe sterowanie, np. za pomocą pilota lub czujników. Fot. Anwis


Historia realizacji – Remont w 12 godzin Czy okna mogą być telewizyjnymi gwiazdami? Okazuje się, że tak! W tym starym domu zamontowano je przy pomocy śmigłowca. Na poddaszu zrobiło się jaśniej, cieplej i elegancko. Okna balkonowe FGH-V P5 Galeria FAKRO można podziwiać w trze‑ cim odcinku pierwszego sezonu popularnego serialu „Instant Dream Home” na platformie Netflix. Program dostępny jest nie tylko w USA, ale także w wielu innych krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Założeniem programu jest przeprowadzenie szybkiego i profesjonal‑ nego remontu wykonanego w domu w ciągu zaledwie 12 godzin. Podczas tego krótkiego czasu pomieszczenia przechodzą całkowitą metamorfozę. Tym razem miejscem akcji było piękne miasto Atlanta (USA), w którym mieszkają bohaterowie programu.

FOT. Fakro

W tym odcinku ciemne poddasze zostało doświetlone dużymi oknami balkonowymi FAKRO, co całkowicie odmieniło wnętrze. Montaż okien odbył się w iście amerykańskim stylu, bo przy użyciu helikoptera. Trzy duże okna Galeria, połączone ze sobą, zapewniły mieszkańcom domu mnóstwo naturalnego światła, ciepło i energię. Okna stworzyły aranżacyjnie unikalną przestrzeń, otwierając miesz‑ kanie na otoczenie. Piękny widok za oknem oraz możliwość otwarcia okien i stworzenia balkonów dodatkowo podniosły użyteczność całego domu. Mieszkańcy nową przestrzeń mogą wykorzystać do odpoczynku i relaksu.

okna, drzwi, bramy Æ STOLARKA

51


jest bilans energetyczny domu. Nawet w zimowe dni, oczywiście gdy jest słonecznie, temperatura w pomieszczeniach może się podnieść o kilka stopni Celsjusza. Co zrobić, by latem promienie słońca nie nagrzewały nadmiernie pomieszczeń? Od tego są osłony, jak rolety, żaluzje, markizy, okiennice. Przy okazji osłony okienne mogą pełnić wiele innych funkcji. Przykładowo, chronią przed włamaniami i zaciemniają pomieszczenia podczas snu. Coraz więcej pracowni architektonicznych zwraca uwagę, jak wysoko jest słońce o róż-

nych porach roku i uwzględnia to projektując np. szerokość okapów dachu. To prosty sposób, by okapy chroniły przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń latem (gdy słońce jest wysoko nad horyzontem), zaś nie były przeszkodą dla promieni zimą (gdy słońce jest nisko). Bierne dogrzewanie pomieszczeń, z wykorzystaniem słońca, to niejedyny sposób wykorzystania położenia działki i darmowej energii słońca. Na dachu, zwłaszcza od południowej strony, można również zainstalować panele solarne i ogniwa fotowoltaiczne. »

Z systemem ciepłego montażu Bramy segmentowe to najpopularniejsze rozwiązanie na rynku. Posiadają szereg zalet, charakteryzują się bezkompromisową estetyką i funkcjonalnością. Szeroki wybór kolorystyki pozwala dobrać bramę do elewa‑ cji i projektu architektonicznego budynku. Bramy segmentowe mogą być wykonane ze stali lub aluminium, ich wnętrze wypełnia pianka poliuretanowa. Wyróżnia je energo‑ oszczędność, są solidne i trwałe. Mogą być montowane w nowym i starym budownic‑ twie. VENTE K2 RFS 60 to najcieplejsza brama garażowa firmy KRISPOL. Wyjątkowo wysoki poziom izolacji zapewniają ocieplone na całej wysokości panele o grubości zwiększonej do 60 mm, wzmocniony system uszczelnień, a także dopracowana w każdym detalu konstrukcja. Należy jednak pamiętać, że prawidłowo wykonany montaż jest tak samo ważny, jak dobrej jakości produkt. Inwesto‑ rom, którzy planują garaż wbudowany w ku‑ baturę budynku, KRISPOL szczególnie poleca system ciepłego montażu bramy, który polega na wyizolowaniu elementów stycznych bramy z murem. Zastosowane dodatkowo uszczelki poprawiają uszczelnienie po obwodzie bramy, co – w połączeniu ze specjalnie wyprofilowa‑ nym twardym styropianem EPS – daje lepszą izolację dla węzła o ok. 30%, a całej bramy nawet do 20%, tym samym tworząc jedno z najcieplejszych rozwiązań na rynku. Fot. Krispol

Solarne zasilanie Fotowoltaika na dachu nie jest konieczna, by korzystać z bezpłatnej energii słońca. W osobne zasilanie solarne mogą być wyposa‑ żone np. markizy zaciemniające marki Velux, które montuje się na zewnątrz okien. Rolety tego typu chronią wnętrza przed nadmiernym nagrzewaniem i zapewniają prywatność. Niemal całkowicie blokują dostęp światła, gwarantując komfortowe warunki do odpo‑ czynku i snu. Fot. Velux

52

STOLARKA Æ okna, drzwi, bramy


Życie u progu natury.

Nowy system podnoszono-przesuwny PORTAL HS slim Słoneczne i przestronne wnętrza pozytywnie wpływają na nasz nastrój. Otwierają nas na otoczenie, pozwalają cieszyć się bliskością przyrody i zapewniają relaksacyjny klimat sprzyjający regeneracji sił. Właśnie dlatego skonstruowaliśmy PORTAL HS slim – rozwiązanie do dużych konstrukcji podnoszono-przesuwnych wykonanych z bardzo wąskich, 60-milimetrowych profili. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia przeszklenia i zaciera granica pomiędzy wnętrzem, a jego otoczeniem. Tak właśnie rozumiemy design, który sprzyja zdrowemu życiu: www.siegenia.com

360° komfortowej przestrzeni


Energooszczędny

dach – krok po kroku Trudna sytuacja na rynku energetycznym i szybujące w górę rachunki za prąd zmieniły nawyki ludzi na całym świecie. Energooszczędność przestała być tylko modna – stała się niezbędna. W oszczędzaniu może nam pomóc odpowiednio skonstruowany i zaizolowany dach. Marta Kulik

Płaska dachówka o prostej, geometrycznej formie idealnie wpisze się w minimalistyczną stylistykę energooszczędnego budynku. Na zdjęciu: dachówka betonowa Tegalit Fot. Monier/Braas

54

CIEPŁY DOM Æ pokrycia dachowe i więźba


Okna energooszczędne mają trzy lub czteroszybowy pakiet. FTP‑V od FAKRO to energooszczędny model obrotowy. W wersji z superosz‑ czędnym pakietem trzyszybowym U5 i kołnierzem EHV‑AT Thermo osiąga współczynnik Uw na poziomie 0,86 W/m²K. Fot. FAKRO

E

nergooszczędny dom – w dzisiejszych czasach każdy chciałby go mieć. Wpływ na całościowy bilans energetyczny budynku ma wiele czynników, w tym dach. Jakie warunki powinien spełniać, aby móc określać go mianem „energooszczędnego”? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w kilku punktach.

System rynnowy jest niezbędny w każdym budynku. Tym, którzy wolą rynny o klasycznym kształcie polecić można system Cellfast Bryza. W jego skład wchodzą rynny o półokrągłym kształcie dostępne w wersji stalowej lub z PVC. Fot. Cellfast

ÆÆKrok 1: Kształt Wbrew pozorom konstrukcja dachu ma duże znaczenie w oszczędzaniu energii. Im mniej skomplikowana połać dachu, tym mniej możliwości powstawania tzw. mostków termicznych. Czym są niesławne „mostki termiczne”? W skrócie to niepożądane luki, przez które budynek traci ciepło. Mogą to być mostki punktowe (powstałe w wyniku np. przewiercenia dachu z jakiegoś powodu) lub mostki liniowe, które powstają w wielu miejscach, np. na połączeniu ściany lub stropu ze ścianą zewnętrzną czy w okolicach kominów. Dlatego budynki energooszczędne i pasywne mają najczęściej dachy dwuspadowe, jednospadowe lub płaskie. Kolejną istotną kwestią jest powierzchnia dachu. Im jest mniejsza, tym mniejsze straty ciepła. Eksperci radzą, aby w przypadku powiększania powierzchni użytkowej domu, dobudowywać kolejne piętra, zamiast tworzyć rozłożyste domy parterowe.

pokrycia dachowe i więźba Æ CIEPŁY DOM

55


Kolor dachu powinien współgrać kolorystycznie z barwą elewa‑ cji. Idealne połączenie można stworzyć dobierając barwy w po‑ dobnej tonacji lub przeciwnie – na zasadzie kontrastu. Na zdję‑ ciu: dachówka cementowa Göteborg w kolorze grafitowym Fot. CREATON

Wentylacja dachu Łukasz Kondracki, Account Manager, firma Paroc Polska Pewny, trwały i bezpieczny dach to przede wszyst‑ kim dach suchy. Wilgoć utrzymująca się we wnętrzu przegrody może prowadzić do przykrych konsekwencji w postaci większych strat ciepła, rozwoju groź‑ nych pleśni i grzybów czy uszkodzeń konstruk‑ cji drewnianych. Sama warstwa hydroizolacji to za mało – nie mniej istotne jest sprawne odprowadzanie nadmiernej ilości wilgoci z wnętrza przegrody. W dachach skośnych można to osiągnąć na kil‑ ka sposobów. W przypadku dachu deskowa‑ nego, zawsze stosuje się podwójną szczelinę wentylacyjną – pomiędzy warstwą termo‑ izolacyjną i deskowaniem, a także pomiędzy warstwą wstępnego krycia, a pokryciem właści‑ wym. Ważne, aby zarówno warstwa wstępnego krycia, jak i deskowanie pozostawały otwarte w obszarze kalenicy. W przypadku dachu krokwiowego możemy zdecydować się na wentylację podwójną lub pojedynczą. W ramach pierwszej metody ponownie wykonujemy szczelinę wentylacyjną zarówno poniżej, jak i powyżej wstępnego krycia. Alternatywą jest pojedyncza szczeli‑ na wentylacyjna – wówczas niezbędne jest zastosowanie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, która umożliwia swobod‑ ne odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie rozszczelnia‑ my kalenicy, co zapewnia lepszą ochronę przed wodą opadową. Brak dodatkowej szczeliny wentylacyjnej jest też o tyle korzystny, że warstwy ocieplenia nie wychładza cyrkulujące zimne powietrze.

56

Zadaniem wentylacji dachowej jest usuwanie nadmiernej ilości wilgoci, która może prowadzić do powolnego niszczenia konstrukcji. Na zdjęciu: układanie płyt izolacyjnych PAROC Air na da‑ chu płaskim Fot. Paroc

ÆÆKrok 2: Pokrycie Rodzaj pokrycia dachowego nie ma dużego wpływu na bilans energetyczny budynku. Na dachu można ułożyć zarówno dachówkę (ceramiczną lub betonową), jak też pokrycia z blachy, kamienia czy bitumiczne lub drewniane. Wybrany materiał powinien być jednak dobrej jakości – wytrzymały i odporny na warunki pogodowe. Niebagatelne znaczenie ma za to prawidłowe ułożenie

CIEPŁY DOM Æ pokrycia dachowe i więźba

pokrycia, dlatego najlepiej zlecić to profesjonalnej firmie. Fachowcy, mający za sobą wiele lat doświadczenia dają gwarancję, że pokrycie dachu zostanie wykonane zgodnie ze sztuką dekarską. Warto się wcześniej upewnić, czy wybrana firma układała już dach z materiału jaki wybraliśmy. Dekarze, zajmujący się na co dzień dachówką, niekoniecznie będę umieli prawidłowo ułożyć dach np. z blachy cynkowo‑tytanowej.


Wyobrażając sobie energooszczędny dom, często widzimy przymocowane na dachu panele fotowoltaiczne lub solary. Można zdecydować się na takie rozwiązanie lub wybrać gotowy dach ze zintegrowanymi panelami. Lindab SolarRoof™ dedykowany jest minimalistom, którzy chcą pozyskiwać własną energię i jednocze‑ śnie mieć „czystą” powierzchnię dachu. Fot. Lindab Polska

Mówi się, że dach to ozdoba domu. Tak jest na pewno w przypadku dachów wyglądających jak obrazy. Dzieła sztuki można stworzyć np. dzięki dachówce w kształcie rybiej łuski (tzw. karpiówce). Na zdjęciu: model Klassic Fot. CREATON

pokrycia dachowe i więźba Æ CIEPŁY DOM

57


UWAGA! Folia to nie to samo co membrana: Folia dachowa (folia niskoparoprzepuszczalna) nie odprowadza całej pary wodnej, nagromadzonej od strony poddasza. Z tego powodu nie można jej układać bezpośrednio na ociepleniu. Między folią a warstwą ocieplenia należy zostawić szczelinę wentylacyjną. Ze względu na swoje właściwości, przeznaczona jest do ścisłej hydroizolacji i wykorzystywana na poddaszach nieużytkowych. Membrana (folia wysokoparoprzepuszczalna) to produkt o wysokiej przepuszczalności pary wodnej stosowany do izolacji poddaszy użytkowych. Nie wymaga zostawienia szczeliny wentylacyjnej i może być układana na ociepleniu.

ÆÆKrok 3: Izolacja Odpowiednia izolacja dachu to podstawa zarówno w budownictwie standardowym, jak i energooszczędnym. Ciepłe powietrze ma bowiem tendencję do unoszenia się ku górze, dlatego izolacja dachu musi być grubsza niż ta stosowana przy ocieplaniu ścian. Przyjmuje się, że w budownictwie energooszczędnym izolacja powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Układa się ją w dwóch warstwach – między krokwiami oraz pod lub nad krokwiami. Najczęściej do izolacji poddasza używa się wełny mineralnej (skalnej lub szklanej) w postaci płyt lub np. wdmuchiwanej. W przypadku płyt zaleca się układanie takich o grubości

20 cm i szerokości o 2 cm większej niż rozstaw krokwi. Zapewnia to szczelność izolacji. Dla lepszego efektu oraz zabezpieczenia izolacji warto zastosować folię dachową (nisko lub wysokoparoprzepuszczalną, tzw. membranę), której zadaniem jest odprowadzanie wilgoci na zewnątrz lub folię paroizolacyjną (nie przepuszcza pary wodnej), zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci z zewnątrz w głębsze warstwy konstrukcji dachu. Aby każda z nich spełniła swoją funkcję, trzeba znać zasady ich montażu – folię paroprzepuszczalną układa się od strony pokrycia dachowego, a paroizolacyjną od strony poddasza pod krokwiami.

Dachówkę płaską można układać także na fasadzie. Oto przykład: zarówno dach głównego budynku, jak i elewacja budynku z tyłu zostały wykończone dachówką ceramiczną DOMINO z oferty CREATON. Projekt i zdjęcie: Line Architekci

Podstawowe zasady doboru pokrycia dachowego Jacek Podlipski, doradca handlowo‑techniczny, firma CREATON Polska „Dobry” kolor to podstawa Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ostateczny kształt konstrukcji dachu niejednokrotnie określany jest przez miejscowe warunki zagospodarowania terenu. Dlatego czasami inwestorzy są zmuszeni dopasować do niego formę, kształt, kolorystykę i powłokę dachówek. Wybierając odpowiedni kolor i powłokę, warto zwrócić uwagę na barwę elewacji. Dach może mieć kolor w tonacji po‑ dobnej do fasady lub być dobrany na zasadzie kontrastu. Dobrze jednak, aby był na tyle uniwersalny, by późniejsze zmiany barwy ściany zewnętrznej nie zaburzyły stylistyki całego budynku. Architektura a pokrycie Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wybór pokrycia jest kształt dachu. Może on być prosty lub bardziej skomplikowany, wielospadowy z licznymi załamaniami i mieć balkony, lukarny, wykusze czy okna typu bawole oko. Im jego konstrukcja jest bardziej rozbudowana, tym trudniej ułożyć na nim pokrycie. Większe są też wymagania stawiane konkretnym rodzajom pokrycia. W takim przypadku najczęściej wykorzystuje się modele małoformatowe, które można precyzyjnie dopasować do połaci, ograniczając przez to straty materiału. Przy polecanym w budownictwie energooszczędnym dachu dwuspadowym, sprawdzą się łatwe w montażu dachówki przesuwane lub zakładkowe o dużej powierzchni i profilowanym kształcie. Wielkoformatowe dachówki świetnie wyglądają też na dużych, prostych połaciach dachu. Ich płaskie odmiany położyć można także na da‑ chach jednospadowych, a nawet pionowych ścianach zewnętrznych. Kąt nachylenia Kształt dachu często determinowany jest przez jego kąt nachylenia. Dachówki, zaliczane do pokryć ciężkich (ich waga mieści się w granicach od 35 do 80 kg/m²), nie nadają się do położenia na dachach płaskich. Zaleca się, by dachówki ceramiczne układać na dachach o spadku od 16 do 45 stopni, a cementowe od 22 do 60 stopni. Przy mniejszym niż zalecany kącie nachylenia dach może przeciekać, a przy większym ich przymocowanie okaże się zbyt pracochłonne. W praktyce warto jednak zwracać uwagę na minimalny, dopuszczalny kąt nachylenia zalecany przez producentów (dostosowany do konkretnego modelu pokrycia). Może się bowiem okazać, że przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń, położymy dachówkę nawet na dachu o spadku 10 stopni.

58

CIEPŁY DOM Æ pokrycia dachowe i więźba


Domy energooszczędne mają często prostą bryłę, dwuspa‑ dowy dach i bezokapowy system rynnowy, którego praktycznie nie widać. Fot. GALECO

Do izolacji dachu (standardo‑ wego i energooszczędnego) najczęściej stosuje się wełnę mineralną (szklaną lub skalną). Wełna szklana ze względu na mniejszą gęstość (nie obciąża nadmiernie konstrukcji) jest polecana do izolacji dachów skośnych. Na zdjęciu: proces wdmuchiwania szklanej wełny URSA Pure Flos Fot. URSA

pokrycia dachowe i więźba Æ CIEPŁY DOM

59


W budownictwie energooszczędnym najczęściej projektuje się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub płaskie. Im mniej skomplikowany jest kształt dachu, tym mniejsze są straty energii. Na zdjęciu: dachówka Orea 9 Koramic Fot. Wienerberger

ÆÆKrok 4: Okna dachowe Najlepiej oczywiście wybrać te energooszczędne. Wielu producentów stolarki okiennej ma w ofercie modele dedykowane budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu. Najważniejszym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła Uw. Im jest niższy, tym okno przepuszcza mniej ciepła, a straty energii są mniejsze. Okna dachowe powinny mieć współczynnik Uw poniżej 1,1 W(m²*K). Warto zwrócić uwagę także na pakiet szybowy. W budownictwie energooszczędnym i pasywnym najczęściej stosuje się potrójne lub poczwórne pakiety szybowe. Najlepsze dostępne szyby mają współczynnik Ug na poziomie ok. 0,4–0,6 W/m²K. Podobnie jak w przypadku pokrycia dachowego, ogromne znaczenie ma jakość montażu. Prawidłowo wykonany pozwala uniknąć nieszczelności (powstałych np. na styku ramy okna z połacią dachu), które mogą prowadzić do strat ciepła. »

60

Rodzaj i kolor pokrycia nie mają większego wpływu na bilans energetyczny budynku. Mają jed‑ nak znaczenie, jeśli nasz wybór nie pokrywa się z miejscowymi warunkami zagospodarowania terenu. Jeśli marzy nam się np. góralska chata nad morzem, możemy nie dostać na to pozwole‑ nia. Na zdjęciu: dachówka MONZAplus Fot. Röben

CIEPŁY DOM Æ pokrycia dachowe i więźba


GŁĘBOK A RYNNA

DŁUGIE NAROŻNIKI

SZEROK A ZŁĄCZK A RYNNOWA

SWOBODNA WENTYLACJA

FASCYNACJA

NIEZAWODNOŚCIĄ

STALOWY SYSTEM RYNNOWY

rynnybryza.pl

WZBOGACONA POWŁOK A

Dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji systemów rynnowych BRYZA PVC, współpraca z dekarzami oraz otwartość na potrzeby Klientów zaowocowały stworzeniem nowego stalowego systemu rynnowego BRYZA STAL. System rynnowy BRYZA STAL jest produkowany ze stali ocynkowanej najwyższej jakości, powlekanej powłoką poliuretanową, co zapewnia wieloletnią trwałość i wytrzymałość na najtrudniejsze warunki zewnętrzne


Tańsze ogrzewanie domu i wody – 16 sposobów

1

Okna z czujnikami Wchodzące w skład FAKRO smartHome okna można zaprogramować tak, by np. otwierały się samoczynnie, gdy temperatura w danym pomieszczeniu wzrośnie i zamykały, jeśli spadnie. To prosty sposób na ochronę domu przed utratą ciepła w sezonie zimowym oraz nadmierne nagrzewanie latem. Fot. FAKRO

Wybór systemu ogrzewania pomieszczeń i wody nigdy nie był łatwy. Obecnie doszły podwyżki cen za gaz, węgiel, drewno, pellet, olej opałowy, prąd. Oszczędzanie jest konieczne. Jak to zrobić? Warto zainwestować w nowoczesne rozwiązania! Julia Borowska 62

INSPIRACJE Æ nowości rynkowe


N

ie ma jednego złotego środka na ekologiczne oraz energooszczędne ogrzanie domu i wody. Wybór konkretnego sposobu warunkowany jest bowiem szeregiem kwestii indywidualnych, jak wielkość i termoizolacja domu czy mieszkania, ilość osób w gospodarstwie domowym, styl życia domowników. Sposoby na odciążenie portfela są różne. Na pewno inwestycja w nowoczesne rozwiązania jest obecnie lepsza niż lokata w banku. Walkę z wysokimi rachunkami za ogrzewanie i ciepłą wodę zacznij od niewielkich zmian: uszczelnienia okien, instalacji termostatów na grzejnikach, montażu perlatorów i ograniczników przepływu w bateriach. Małe innowacje mogą okazać się wielką ulgą dla domowego budżetu. Zaoszczędzone pieniądze będzie można prze-

znaczyć np. na kolejne modernizacje domu. Obecnie rynkowymi hitami są pompy ciepła i fotowoltaika. Pod uwagę warto wziąć również inne rozwiązania. Oszczędności mogą przynieść też rozwiązania z segmentu smart home. Przy ich pomocy pracą kotła, pompy ciepła czy zamontowanych na grzejnikach termostatów możemy sterować zdalnie, np. przez aplikację na tablecie lub smartfonie. Przez urządzenie mobilne możemy również skontrolować np. jak działa kocioł czy pompa, a także ile energii urządzenia zużywają do ogrzania domu i wody. Podczas naszej nieobecności źródło ciepła możemy przestawić na tryb EKO lub wyłączyć całkowicie, by nie zużywało zbędnej energii. »

2

Szkło grzejące Źródłem ciepła w domu może być nawet... okno! Tak dzia‑ ła szkło grzewcze EGLAS z Saint-Gobain Building Glass. Przez taflę pokrytą niskoemisyjną powłoką z tlenków metali przepływa prąd, dzięki któremu energia elek‑ tryczna zamieniana jest w energię cieplną. Szkło nie tylko nagrzewa wnętrza. Zimą przyspiesza topnienie śniegu z okien dachowych i zapobiega skraplaniu pary wodnej na szybach okiennych. Temperatura powierzchni szkła: od 20 do 52°C. Fot. Saint‑Gobain Building Glass

3

Ogranicznik przepływu wody Jego montaż jest bardzo prosty! Ogranicznik do węży prysznicowych FerroEcoSave ogranicza wypływ wody do 50%. To oznacza nawet o połowę mniejsze rachunki za zużycie wody oraz energii potrzebnej do jej podgrzania. Dzięki ogranicznikowi zapła‑ cimy też mniej za ścieki . Fot. Ferro

nowości rynkowe Æ INSPIRACJE

63


Skorzystaj z dodatku do opału Jeżeli główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym zasilane jest węglem, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplo‑ nym gazem LPG lub olejem opałowym, można otrzymać wsparcie finansowe w ramach jedno‑ razowego dodatku: ÂÂ3000 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany węglem, pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy; ÂÂ2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; ÂÂ1000 zł – jeżeli głównym źródłem ciepła są ko‑ cioł albo kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; ÂÂ500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do 30 listo‑ pada 2022 r. do właściwej dla zamieszkania gminie. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.

4 Pompa ciepła Tanio i ekologicznie ogrzewa i przygotowuje ciepłą wodę użytkową, a przy tym nie generuje za‑ nieczyszczeń ani spalin. Sekretem działania pompy ciepła Gree Versati III typu powietrze‑woda jest czerpanie ciepła z otoczenia i wymuszanie przepływu ciepła przeciwnego do naturalnego. W trybie ogrzewania pompa odbiera ciepło z zewnątrz, następnie przekazuje to ciepło urządze‑ niu grzewczemu w budynku. Fot. Gree

5 Stacja mieszkaniowa Nowym rozwiązaniem dla energooszczęd‑ nego budownictwa są stacje mieszkaniowe. Stacja Uponor Combi Port XS służy do lokal‑ nego wytwarzania ciepłej wody użytkowej i dystrybucji ogrzewania/chłodzenia w ener‑ gooszczędny sposób. Za sprawą wysoce wydajnego wymiennika ciepła woda nie jest magazynowana w zasobniku, ale podgrze‑ wana przepływowo do wymaganej tempera‑ tury tylko wtedy, gdy jej potrzebujemy. Jest higienicznie czysta, a sama stacja – prosta w montażu i skonfigurowana pod indywidual‑ ne potrzeby klienta. Fot. Uponor

64

INSPIRACJE Æ nowości rynkowe

6

Podgrzewacz przepływowy Bojler podłączony stale traci energię, bo uruchamia się co pewien czas, by utrzymać tempe‑ raturę podgrzanej wody. W odróżnieniu od bojlera, podgrzewacz przepływowy Kospel EPO2 zużywa energię elektryczną tylko w momencie przepływu wody. Przy tym pozwala na jej ciągły pobór, nieograniczony pojemnością zbiornika. Ma też oszczędzający zużycie wody perlator. Przeznaczony jest do montażu w pozycji z króćcami w górę lub w dół, nad albo pod zlewozmy‑ wakiem bądź umywalką. Fot. Kospel


7

Ogrzewanie podczerwienią Redwell to firma specjalizująca się w rozwoju i produkcji wysokiej klasy promienników podczerwieni. Efektywne energetycznie, ekonomiczne, estetyczne urządzenia mogą służyć jako dodatkowe ogrzewanie w okresie przejściowym lub jako główne ogrzewanie całego domu. Nie emitują zapachu, kurzu, hałasu ani elektrosmogu. Potwierdza to certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Elektrosmogu IGEF. Fot. Redwell

8

Klimatyzator do chłodzenia i grzania Klimatyzator U‑Crown marki Gree grzeje i chłodzi. Do pracy wykorzy‑ stuje oszczędzającą energię technologię inwerterową. Ma też funkcję „Oszczędzanie energii” pozwalającą na pracę przy zmniejszonym poborze prądu. Dzięki wysokowydajnej, dwustopniowej sprężarce po‑ trafi utrzymać nawet do 90% nominalnej wydajności grzewczej przy temperaturach zewnętrznych -25°C. To idealne źródło ciepła w domu w najchłodniejszych miesiącach roku – działa przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet -30° C. Fot. Gree

nowości rynkowe Æ INSPIRACJE

65


9

Izolacja instalacji Odpowiednia izolacja instalacji grzew‑ czej to mniej strat ciepła i niższe koszty ogrzewania domu. Do zaizolowania armatury, rur i rozgałęzień możemy użyć np. materiałów z serii ThermaSmart PRO. To proste w montażu, gotowe rozwiązania izolacyjne (kolana, trójniki) z wysokiej jakości pianki poliolefinowej o strukturze zamkniętokomórkowej. Po‑ siadają wysoką odporność mechaniczną i doskonały współczynnik lambda. Dzięki temu ograniczają straty energii cieplnej i zwiększają efektywność insta‑ lacji grzewczych. Fot. Thermaflex

10

Nowoczesny design Zaletą niskotemperaturowej pompy ciepła Daikin Altherma 3 typu powietrze‑woda jest nowoczesny wygląd. Za czarną kratą przednią obudowy ukryto tylko jeden wen‑ tylator, co znacznie zredukowało poziom głośności jednostki. Dzięki jasnoszarej obudowie, jednostka doskonale wkomponuje się w każde otoczenie. Na zdjęciu: jednostka wewnętrzna pompy ciepła Daikin Altherma 3 ze zintegrowanym zbior‑ nikiem c.w.u. o pojemności 180 l lub 230 l, zamontowana w zabudowie kuchennej. Fot. Daikin

11 Kierunek EKO Firma Daikin jest pionierem wprowadzania na rynek pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R‑32. Dzięki niższemu potencja‑ łowi tworzenia efektu cieplarnia‑ nego (GWP), czynnik ten osiąga wyższą efektywność energe‑ tyczną i zapewnia niższą emisję CO2 niż standardowe czynniki chłodnicze. To idealne rozwią‑ zanie pozwalające dostosować się do nowych europejskich wy‑ tycznych dotyczących emisji CO2. Na zdjęciu: jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła Daikin Altherma 3 R, zamontowana na konstrukcji montażowej. Fot. Daikin

66

INSPIRACJE Æ nowości rynkowe


12

Zdalne sterowanie Z centralą smart home TaHoma switch od Somfy systemem ogrzewania można sterować smartfo‑ nem lub głosowo, np. za pośrednictwem Asystenta Google, Amazon Alexa, Apple HomeKit lub usługi IFTTT. Prosta komenda wystarczy, by inteligentny termostat ustawił żądaną temperaturę w salonie czy sypialni. Męczy Cię obsługa smart home? Podłącz centralę np. pod termostat, czujnik na‑ słonecznienia i rolety, a inteligentny dom zacznie zarządzać ciepłem bez Twojej ingerencji. Produkty Somfy podłączane do domowej sieci automa‑ tyki są kompatybilne z większością systemów grzewczych wykorzystujących pompy ciepła, kotły, grzejniki, piece na pellet, itp. Na stronie somfy.pl możesz sprawdzić, czy są kompatybilne z Twoją instalacją grzewczą. Fot. Somfy

Czy pompa ciepła to kosztowna inwestycja? Magdalena Sawicka‑Balce‑ rzak, kierownik produktu w firmie Daikin W porównaniu do instala‑ cji z kotłem gazowym czy kotłem na węgiel, jeżeli chodzi o koszty inwestycyjne zakupu samego urządzenia, za pompę ciepła zapłacimy więcej. Dla przykładu powietrzna pompa ciepła rozpoznawalnej marki z funkcją centralnego ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody to koszt od 30.000 zł netto (do tej kwoty należy doliczyć montaż urządzeń i materiały). Dzięki obowiązującym dofinansowaniom, ta‑ kich jak Czyste Powietrze, Moje Ciepło lub Ulga termomodernizacyjna, możemy obniżyć koszt inwestycyjny i zbliżyć się do kosztów wykona‑ nia instalacji gazowej. Przy obecnym wzroście cen za paliwa kopalne, takie jak węgiel czy gaz, możemy liczyć na zwrot z inwestycji nawet w ciągu kilku lat. Im bardziej rosną ceny paliw tradycyjnych, tym szybciej zwróci się koszt pompy ciepła. Dodatkową zaletą jest zwolnienie z konieczno‑ ści instalacji przyłączy gazowych. Nie potrze‑ bujemy komina ani miejsca na składowanie opału, a urządzenie jest w pełni automatyczne. Do działania pompa ciepła potrzebuje tylko energii elektrycznej i to w ilości 20–25%. Pozo‑ stałe 75–80% to energia odnawialna, pobierana np. z powietrza zewnętrznego (w przypadku powietrznej pompy ciepła). Wg szacunków PORT PC roczne koszty eksploatacji powietrznej pompy ciepła w domu o powierzchni 150 m² są 1,4 razy niższe w stosunku do kotła gazowego z grzejnikami, lub nawet 1,8 razy niższe, jeżeli do pompy ciepła zastosujemy niskotemperatu‑ rowe ogrzewanie podłogowe.

13

Kuchenka jak kominek La Nordica Verona XXL to kuchenka z piekarnikiem i płytą grzejną. Po wrzu‑ ceniu polan może też pełnić rolę dogrzewającego pomieszczenie kominka. Wyposażona jest m.in. w oświetlenie, grill, wyjmowaną szufladę na popiół. Fot. La Nordica

nowości rynkowe Æ INSPIRACJE

67


14

Kocioł gazowy smart Roczna sprawność eksploatacyjna kotła Evodens AMC może wynosić nawet 110,6%. Dzięki kondensacji, modulującemu palnikowi i szybko reagującemu wymiennikowi urządzenie spala nawet 30% mniej gazu i emituje o połowę mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki modułowi i aplikacji SMART TC kotłem możemy sterować zdalnie. Fot. De Dietrich

16

Kocioł soniczny

15 68

Kolektory słoneczne Jednym z najtańszych sposobów podgrzewania ciepłej wody użytkowej są ko‑ lektory słoneczne. Próżniowy kolektor rurowy Vitosol 200‑TM firmy Viessmann pracuje na zasadzie rurki termicznej (heatpipe), przez którą przepływa parujący nośnik ciepła. Nośnik skrapla się w miedzianym wymienniku ciepła na końcu rurki heatpipe, oddając ciepło solarnemu czynnikowi roboczemu. Taka zasada działania gwarantuje optymalny transport ciepła oraz dobre właściwości eks‑ ploatacyjne i serwisowe kolektorów. Fot. Viessmann

INSPIRACJE Æ nowości rynkowe

Paliwem kotła sonicznego SONIC 10 kW z oferty Pereko jest trójfazowy prąd elektryczny. By zaoszczędzić na zużywa‑ nej przez niego energii, warto korzystać z tzw. nocnych taryf poboru prądu G12 lub G12w. Urządzenie można monitoro‑ wać zdalnie, np. przez smartfon, a przy pomocy kalkulatora na stronie kociolso‑ niczny.pl – obliczyć czas i moc, w jakim nagrzeje np. daną objętość wody. FOT. PEREKO


Pompy ciepła powietrze‑powietrze – skuteczne systemy grzewcze do domu

Zimą ogrzewają pomieszczenia, zaś latem chłodzą. Pompy ciepła powietrze‑powietrze to nowoczesne urządzenia, które zapewniają komfortową temperaturę przez cały rok.

Czym są pompy ciepła powietrze‑powietrze? To nic innego jak klimatyzatory. Jednak dla przeciętnego inwestora są urządzeniami do chłodzenia, które również pełnią funkcję energooszczędnego ogrzewania i świetnie się w tej funkcji sprawdzają. Każdy klimatyza‑ tor nadaje się do chłodzenia pomieszczeń, ale nie każdy – do zastosowania jako całoroczny system grzewczy. Dlaczego? Do ogrzewania w polskim klimacie, uwa‑ żanym jako zimny, sprawdzą się tylko urzą‑ dzenia, które mają odpowiedni zakres pracy po stronie temperatury zewnętrznej, czyli np. mogą pracować w trybie ogrzewania do ‑25°C. Jeśli zakładamy, że klimatyzator ma nam służyć do ogrzewania zimą, zwróce‑ nie uwagi na jego zakres pracy jest niezwy‑ kle istotne. Takim urządzeniem jest pompa ciepła powietrze‑powietrze Daikin COLD (zoptymalizowana do ogrzewania). Można do niej podłączyć kilka wariantów jednostek wewnętrznych: urządzenia typu Stylish, jed‑ nostkę Perfera – model naścienny i przypo‑ dłogowy – oraz jednostkę Comfora.

Dlaczego pompa ciepła powietrze‑powietrze jest ekonomicznym źródłem ciepła? Ponieważ tylko między 20 a 25% procent energii potrzebnej do ogrzewania jest po‑ bierane z sieci zasilającej. Pozostała energia pobierana jest z odnawialnego źródła energii, jakim jest powietrze.

Czy ustawianie temperatury odbywa się tylko za pomocą sterownika? Nie, urządzenia można kontrolować z do‑ wolnego miejsca poprzez aplikację Daikin Onecta. Aby sprawdzić, jak to działa, zachę‑ camy do pobrania wersji demonstracyjnej tej aplikacji. Dla osób zastanawiających się nad zakupem pompy ciepła powietrze‑powietrze przygotowaliśmy specjalną, darmową aplika‑ cję Daikin 3D, dzięki której można, korzysta‑ jąc z funkcji „rozszerzonej rzeczywistości”, wstawić jednostkę wewnętrzną klimatyzacji do swojego pomieszczenia i zobaczyć np. jak

wyglądałaby u nas w domu czy mieszkaniu na ścianie, czy dany kolor i wielkość urządze‑ nia nam pasują. Oprócz urządzeń klimaty‑ zacyjnych wewnętrznych, możemy wybrać także jednostkę zewnętrzną klimatyzacji i ustawić ją na ścianie zewnętrznej budynku lub na balkonie. Zaletą pomp ciepła powietrze‑powietrze jest oczywiście fakt, że urządzenia te poza ogrze‑ waniem mają także wbudowaną funkcję

chłodzenia pomieszczeń. Co więcej, charak‑ teryzują się „szybką reakcją”, czyli po przyjściu do domu i włączeniu funkcji ogrzewania lub chłodzenia, już po kilkunastu minutach od‑ czujemy efekt pracy urządzeń. Dla porówna‑ nia czas reakcji wodnych systemów grzew‑ czych centralnego ogrzewania jest dużo wolniejszy i potrzebujemy kilka godzin, żeby nagrzać wodę w instalacji. Z tego powodu Daikin COLD sprawdzą się także jako źródło ciepła dla budynków używanych nieregular‑ nie, jak np. domki wypoczynkowe. Więcej informacji: www.daikin.pl

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 36, 02‑255 Warszawa

www. daikin.pl ARTYKUŁ REKLAMOWY

69


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆwizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆwizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

70

Poradnik inwestora

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂ powierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂ wysokość budynku – wyrażona w me‑ trach i mierzona od poziomu terenu (przyję‑ tego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to naj‑ wyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂ kubatura – mierzona w metrach sześcien‑ nych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂ k ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂ powierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂ minimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wy‑ maganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂ propozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂ krótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂ adres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


80

77

Dom w szyszkowcach 8 (E) OZE

74 Turkawka (A)

Dom w wisteriach 8 (E) OZE

79 Wygodny (B)

72

73

Figiel II (B)

Iwo II (B)

76

78

Klara IV (A)

Pogodna (A)

75 Ziomek (B)

Pogodna (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wygodny (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. Figiel II (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iwo II (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turkawka (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ziomek (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klara IV (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 73 74 75 76

Archon+ Biuro Projektów Dom w wisteriach 8 (E) OZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Dom w szyszkowcach 8 (E) OZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

aktualności architektura technologia wnęrza design styl życia ogrody inwestycje projekty

Zapraszamy do

Świata Rezydencji

dobra marka

nowości i Trendy

facebook

zaproś dobrą markę do domu lub ogrodu

bądź z nami codziennie

dołącz do nas

www.swiatrezydencji.pl/dobra-marka

www.swiatrezydencji.pl

www.facebook.com/SwiatRezydencji

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni

71


53,90 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

Figiel II (B)

3100 zł

cena projektu: 4m

4m

4m

16,70 m

8,70 m

4m

6,70 m

14,70 m

PARTER 39,80 m2 + pom. tech. z c.o. 3,1 m2 PODDASZE 14,50 m2 (24,2 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 61,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 81,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,70 x 16,70 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, cegła klinkierowa Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika

Salon z kuchnią 18,9 m²

Schody 3,7 m² Wiatrołap 5,1 m² Pom.techniczne z CO* 3,1 m² h=1,4 m

h=2,2 m

h=2,2 m

h=1,4 m

Łazienka 3,3 m²

Antresola 14,5 (24,2) m²

Pokój 8,8 m²

Nowoczesny i minimalistyczny projekt niewielkiego domku z dwuspadowym dachem. Dom posiada efektowne detale zadaszone wejście oraz wysoko przeszklone wyjście na taras podkreślone kontrastem kolorystycznym. Jest to propozycja projektu do 70 m2 powierzchni zabudowy. Prosta bryła z ciekawą, drewnianą, ciemną elewacją i z interesującymi kontrastującymi elementami kolorystycznymi doskonale wkomponuje się w naturalne otoczenie PODOBNE PROJEKTY Figiel (B), Amon (B), Iggi (B), Chmiel (B)

PARTER

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

72

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 122 793 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2021


57,50 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz, Agnieszka Golara

Iwo II (B)

3630 zł

cena projektu:

6,70 m

4m

4m

PARTER 57,50 m2 + pom. tech. 3,3 m2

19,50 m

12,50 m

3m

4m

14,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 83,10 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,00 m KUBATURA 164,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 102,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 14,70 x 19,50 m

Sypialnia 10,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha na rąbek stojący Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna Æ strop wiązary prefabrykowane MITEK Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika

Salon z kuchnią 30,7 m²

Sypialnia 9,1 m²

Projekt domu Iwo II to mały domek parterowy dla 2-3 osobowej rodziny o prostej konstrukcji i formie. Prosta bryła i dwuspadowy dach sprawiają, że jest to dom ekonomiczny w budowie i w użytkowaniu. W projekcie przewidziano wiązary prefabrykowane Mitek. Projekt domu Iwo II może służyć jako dom mieszkalny lub rekreacyjny. PODOBNE PROJEKTY Iwo, Karmelek, Małgosia KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 118 365 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2021

Pom. techniczne* 3,3 m²

Łazienka 3,9 m² Wiatrołap 3,5 m²

PARTER

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

73


82,00 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

9,10 m

4m

4m

17,10 m

9,10 m

4m

4m

Turkawka (A)

3750 zł

17,10 m

PARTER 38,70 m2 + garaż 17,9 m2 + pom. techn. 6,6 m2 PODDASZE 43,40 m2 (55,9 m2) + garderoba (strych) 2,1 m2 (3,2 m2)

PARTER

Schody 3,9 m²

Pom. tech.* 6,6 m²

Salon 20,1 m² Hol i garderoba 2,1 m² Kuchnia 5,8 m²

WC 1,4 m² Spiżarnia 1,7 m²

Wiatrołap 3,7 m²

Garaż* 17,9 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: porotherm + gk, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Turkawka to propozycja projektowa niewielkiego domu jednorodzinnego z wykorzystanym poddaszem na cele mieszkalne. Na niewielkiej powierzchni (niecałe 90 m2 - bez garażu) zaproponowano ustawną i efektywnie wykorzystaną przestrzeń. Na pierwszej kondygnacji mieści się strefa wspólna, dzienna. Mamy tu kwadratowy salon z jadalnią i wyjściem na taras, otwartą kuchnię i schody na druga kondygnację. Pod schodami zaproponowano miejsce na kominek i garderobę dostępną z niewielkiego holu. Kuchnia posiada wygodną spiżarnię, a z wiatrołapu można dostać się do niewielkiego WC oraz do garażu i dalej do kotłowni przewidzianej na paliwo stałe.

H=1,90m Sypialnia 10,3 (13,7) m²

Sypialnia 13,3 (16,2) m² Przedpokój 3,2 (3,2) m²

Łazienka 8,3 (10,5) m²

Garderoba (strych)* 2,1 (3,2) m²

Sypialnia 8,3 (12,3) m²

H=1,90m

PODOBNE PROJEKTY Turkawka II, Greta III trend, Eco 3, Głuszec

PODDASZE

74

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 87,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 302,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 136,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,10 x 17,10 m

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty * 212 058 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2021


100,80 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

Ziomek (B)

3630 zł

cena projektu: 4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 118,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KĄT NACHYLENIA DACHU 45° POWIERZCHNIA DACHU 202,20 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,00 x 16,00 m

4m

PARTER 74,10 m2 + pom. tech. z c.o. 6,8 m2 PODDASZE 26,90 m2 (41,5 m2)

16,00 m

8,00 m

4m

13,00 m

21,00 m

PARTER

Łazienka 3,8 m² Garderoba 3,4 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, cegła klinkierowa Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika

Pokój 11,9 m²

WC 2,2 m²

Salon 25,6 m²

Schody 6,7 m² Hol 7,0 m²

Pom. tech. CO* 6,8 m²

Garderoba 3,2 m²

Wiatrołap 2,7 m²

Spiżarnia 2,6 m²

Kuchnia 5,0 m²

Ziomek to projekt naturalnego domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym dla 4 osobowej rodziny. Prosta bryła jest przekryta głównym dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 45 stopni. Dzięki nieskomplikowanej bryle dom będzie tani i prosty w budowie i eksploatacji. PODOBNE PROJEKTY Kocanka (A), Sobota (B), Ślęza (B) KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 223 992 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2021

Pokój 9,3 (14,7) m² Hol Łazienka 8,0 1,1 (1,1) m² (11,9) m² Pokój 8,5 (13,8) m²

PODDASZE * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

75


114,70 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

cena projektu:

13,70 m

4m

25,90 m

17,90 m

4m

4m

Klara IV (A)

4250 zł

4m

PARTER 114,70 m2 + garaż 24,8 m2 + kotłownia 5,9 m2 + pralnia 4,6 m2

21,70 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 213,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,40 m KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 307,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,70 x 25,90 m

Sypialnia 12,0 m²

Sypialnia + gardoroba 18,5 m² Sypialnia 11,3 m²

Łazienka 3,1 m²

Komunikacja 9,2 m² Łazienka 6,0 m²

Pom. techn. z C.O.* 5,9 m²

Salon + jadalnia 29,8 m²

Holl 8,1 m² Pralnia* 4,6 m²

Garaż* 24,8 m²

WC 1,9 m²

Wiatrołap 4,1 m²

Spiżarnia 2,5 m²

Kuchnia 8,2 m²

PARTER

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

76

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika Projekt domu Klara IV z garażem to nowoczesny dom parterowy dla 4 do 5cio osobowej rodziny. Dom zaprojektowany jest w technologii murowanej z tradycyjną więźbą dachową, przekryty spadzistym dachem kopertowym. Klara IV to funkcjonalny projekt domu parterowego, łączący strefę ogólnodostępną i prywatną na jednym poziomie. Projekt jest opracowany w oparciu o projekt Klara III, względem którego różni się zadaszeniem strefy wejściowej dachem opartym na filarach przekrywającym garaż. W części wejściowej projektu mamy przewidziany wygodny wiatrołap i hol z szafami wnękowymi, pralnię oraz toaletę. W części ogólnodostępnej zaprojektowano przestronny i dobrze doświetlony salon z miejscem na wygodny stół jadalniany z widokiem na ogród. KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 292 500 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2021


120,70 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w wisteriach 8 (E) OZE

4280 zł

cena projektu:

11,00 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 93,89 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,23 m KUBATURA 614,94 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 38° POWIERZCHNIA DACHU 162,10 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 16,50 m

PODOBNE PROJEKTY Dom w wisteriach 8 z kominkiem, z wentylacją grawitacyjną, kocioł gazowy Dom w wisteriach 11 powiększony, w innym stylu

19,00 m

PARTER

Spiżarnia 0,82 (4,97) m2 Pokój 9,44 m2 Salon + Jadalnia 27,08 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian Termo Organika 20 cm, tynk Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym: 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, garderoby

4m

PARTER 63,19 m2 pow. podł. (67,27 m2) w tym kotł. 4,88 m2 PODDASZE 62,39 m2 pow. podł. (71,69 m2)

16,50 m

8,50 m

4m

4m

Hol 4,57 m2

Kuchnia 8,81 m2

Wiatrołap 4,16 m2

3,42 m2

Kotłownia 4,88 m2

140 Schody 5,43 m2

220 Pokój 13,13 (15,29) m2

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (koszty szacunkowe netto na III kwartał 2022 r.) - 197 300 zł

Korytarz 4,53 m2

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900. 220

Pokój 12,8 (14,96) m2

Łazienka 7,17 (9,08) m2

Pokój 16 (17,96) m2

Garderoba 3,28 (4,37) m2

140

PODDASZE

77


138,60 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

14,50 m

4m

PARTER 138,60 m2 + pom. tech. z CO 7,7 m2 + garaż 36,2 m2

4m

18,70 m

26,70 m

4m

4m

Pogodna (A)

4110 zł

cena projektu:

22,50 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 249,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KUBATURA 395,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 332,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,50 x 26,70 m

Pokój 17,4 m² Pokój 16,1 m²

Łazienka 6,5 m² Łazienka 3,9 m² Pokój 12,7 m²

Garderoba 3,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop teriva I Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: Porotherm 25cm + ocieplenie 20cm

Salon 36,4 m²

Komunikacja +garderoba 19,5 m² Pom. techniczne z CO* 7,7 m²

WC 2,1 m² Kuchnia 12,5 m²

Garaż* 36,2 m²

Wiatrołap 5,5 m²

Pogodna to projekt optymalnego domu jednorodzinnego dla 3-4osobowej rodziny. Główna bryła Pogodnej jest założona na planie kwadratu przekryta regularnym dachem o kącie nachylenia 25 stopni. Strefa wejściowa przed domem oraz dwustanowiskowy garaż stanowią spójną całość w strefie wejściowej. Budynek ozdobiony jest detalami w naturalnych kolorach – cegłą oraz jasnym drewnem.

Spiżarnia 2,8 m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty * 313 833 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

PARTER

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

78


144,30 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

Wygodny (B)

4700 zł

cena projektu:

4m

PARTER 84,80 m2 + pom. tech. z c.o. 7,9 m2 PODDASZE 59,50 m2 (62,9 m2)

15,90 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 130,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KĄT NACHYLENIA DACHU 45° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 15,90 x 24,60 m

Pustka 29.0*

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach blacha Æ elewacje tynk, okładzina drewniana/ceramiczna Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika Wygodny to projekt nowoczesnego domu typu stodoła, z poddaszem użytkowym dla osób poszukujących funkcjonalnego domu mieszkalnego. To projekt o prostej bryle z dużymi przeszkleniami w strefie ogrodowej, z elewacją z okładziny ceramicznej i z drewnem, dachem pokrytymi blachą. Na funkcję budynku składa się parter, gdzie przewidziano wygodną główną sypialnię z garderobą i łazienką, wygodną kuchnię z salonem i jadalnią. PODOBNE PROJEKTY Amon (B), Vikka (B) KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 284 748 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2021

24,60 m

16,60 m

4m

4 m 7,90 m 4 m

Salon + jadalnia 29,5 m²

Kuchnia 15,9 m² Antresola 29,7 (29,7) m²

Schody 3,4 m² Pom. gospod. + C.O.* 7,9 m²

Toaleta 1,7 m²

Łazienka 4,0 (4,0) m²

Sypialnia 13,5 m²

Hol 8,6 m²

Pokój 12,9 (14,6) m²

Wiatrołap 3,9 m²

Garderoba 4,3 m²

Pokój 12,9 (14,6) m²

Łazienka 4,0 m²

PARTER

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

79


145,99 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

cena projektu:

12,40 m

4m

4m

16,40 m

8,40 m

4m

4m

Dom w szyszkowcach 8 (E) OZE

4280 zł

20,40 m

PARTER 78,14 m2 pow. podł. (80,36 m2) PODDASZE 67,85 m2 pow. podł. (79,87 m2) PARTER

Spiżarnia 3,84 (6,11) m2 Kotłownia 7,6 m2

Hol 5,56 m2

Salon + Jadalnia 34,74 m2 Kuchnia 7,95 m2

Wiatrołap 5,82 m2

3,8 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm, styropian Termo Organika 20 cm, tynk

Pokój 8,78 m2

140 Schody 5.74 m2

Pokój 10.46 (12.59) m2

Garderoba 4.23 (5.52) m2

PODOBNE PROJEKTY Dom w szyszkowcach 3 - podobny, w innym stylu, kocioł na paliwo stałe, z wentylacją grawitacyjną Dom szyszkowcach 8 - podobny, z wentylacją mechaniczną, kocioł gazowy.

Pokój 9.8 (11.8) m2

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (koszty szacunkowe netto na III kwartał 2022 r.) - 232 800 zł

Pokój 10.25 (12.25) m2 Łazienka 5.34 (7,01) m2

Garderoba 2,99 (3.89) m2

220 140

PODDASZE

80

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym: 6 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, garderoby, pomieszczenie gospodarcze, kominek

220

Hol 8.48 m2 Pokój 10.51 (12.59) m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 104,58 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,33 m KUBATURA 742,65 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 147,45 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,40 x 16,40 m

Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.


O wnętrzach z pasją

do kupienia w dobrych salonach prasowych


Czy wiesz, że… POMPA CIEPŁA

…pobiera ciepło z otoczenia, które jest całkowicie bezpłatne, a jedynym kosztem eksploatacji

jest energia elektryczna używana do zasilania pompy ciepła.

…umożliwia ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ale także chłodzenie budynku

latem. Wybierając odpowiednie odbiorniki ciepła

możesz efektywnie chłodzić swój dom, kiedy tylko potrzebujesz.

…może pracować zarówno z ogrzewaniem

podłogowym i ogrzewaniem grzejnikowym. To daje Ci dużą elastyczność i komfort.

…jako jedna z nielicznych na polskim rynku posiada wbudowany zawór trójdrogowy

do połączenia zbiornika CWU. Dzięki temu oszczędzasz miejsce i koszty instalacji.

Zainwestuj w lepszą przyszłość! www.gree.pl