Buduj Energooszczędnie 2/2021

Page 1

Buduj

poradnik budowlany z projektami

ISSN 1644-0374 ● INDEX 277444 ● cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

energo oszczędnie numer specjalny

nr 2/2021

dobra cena

8,90

Ciepły dom

(w tym 8% VAT)

Termoizolacyjne trendy

Bezpiecznie i komfortowo

ISSN 1644-0374

Okna, drzwi, bramy • Wykorzystaj naturę – odnawialne źródła energii • Ogrzewanie – energooszczędne rozwiązania • Ciekawa realizacja: mały dom z lustrzanymi szybami
SPIS TREŚCI NOWOŚCI �������������������������������������������������� 6 TECHNOLOGIE

Termoizolacyjne trendy �������������������������������� 1 6

nr 2 /2021

ISSN 1644-0374

INDEX 277444

Adres redakcji

O stabilnych oraz niskich cenach ciepła i energii elektrycznej na najbliższe

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

kwartały możemy chyba zapomnieć. Ceny paliw kopalnych szybują w górę

redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl

i nic nie świadczy, że w najbliższym okresie ten stan ma ulec zmianie. To ozna­ cza horrendalny skok kosztów utrzymania domu. Czy w konsekwencji konsu­ menci są skazani na wysokie rachunki? Nie do końca. Każdy inwestor ma re­ alny wpływ na to, ile wydaje na ogrzewanie.

PROJEKT I REALIZACJA

Ukryty w lesie �������������������������������������������� 28 Ten niewielki dom przyjechał na ciężarówce. Był prawie gotowy do zamiesz­ kania. Jego lustrzana fasada sprawia, że można go... nie zauważyć na leśnej działce. Nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają komfort i niskie koszty eksploatacji.

STOLARKA

Ciepło, bezpiecznie, komfortowo �������������������� 3 8

Redaktor naczelna

Anna Lewczuk anna.lewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Redaktor prowadząca

Małgorzata Nietupska malgorzata.nietupska@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

Julia Borowska Julia.Borowska@koncept‑wydawnictwo.pl

Współpraca

Artur Golak

Okna, drzwi zewnętrzne i brama garażowa muszą być nie tylko estetyczne, ale też energooszczędne oraz komfortowe w użytkowaniu. Ich wybór warto potraktować jak inwestycję. Opłaca się bardziej niż najlepsza lokata w banku! Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13

OGRZEWANIE

Na progu energetycznej rewolucji ������������������ 5 0 Odczuwalne dla konsumenta zmiany w technologii następują z reguły w drodze powolnej ewolucji, dostosowując się do możliwości nabywczych klientów, zmieniającego się prawa, potrzeb rynku czy w końcu oczekiwań odbiorców. Tymczasem to, co w ostatnich miesiącach prezentuje rynek paliw kopalnych, przypomina bardziej rewolucję. Czy jest to stały trend czy tylko

Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

Reklama i marketing tel. 734 475 501 reklama@koncept-wydawnictwo.pl

wahania spowodowane czynnikami politycznymi? Nieodległa przyszłość udzieli odpowiedzi, jednak na każde zmiany, a już zwłaszcza te rewolucyjne, warto się przygotować.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

okładka

Projekt: Amon ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k.

Energia z natury ����������������������������������������� 70 Ekologia to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki. Aby być eko we własnym domu i jednocześnie oszczędzać, warto zainwestować w odna­

© Copyright by koncept

wialne źródła energii (w skrócie OZE). Takie źródła wykorzystują np. pompy

Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich

ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i panele słoneczne. Czerpią energię z biogazu,

skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­

biopłynów, biomasy czy promieniowania słonecznego. Korzystają też z ener­

druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest

gii geotermalnej.

za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą

Projekt wnętrzem �������������������������������������� 80

ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób

Jak czytać projekt � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 2 Alfabetyczne zestawienie 3 projektów i pracowni ��������������������������������� 8 Prezentacje projektów �������������������������������� 8 4

do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.Aluminiowe rolety zewnętrzne – rozwiązania smart

Współczesne budownictwo to inteligentne domy, którymi zarządzamy nawet telefonem: oświetlenie, ogrzewanie, okna dachowe jak również systemy rolet okiennych. Idea inteligentnego domu jest już coraz bardziej namacalna – do swojego domu i mieszkania możemy w łatwy sposób wprowadzić rozwiązania, które znacznie ułatwią nam codzienne życie. Już na etapie budowania domu podejmujemy decyzję dotyczącą jego funkcjonalności. Stolarka okienna i systemy dodatkowe (rolety zewnętrzne, moskitiery) to ważny element wpływający na komfort użytkowania domu. Myśląc o oknach czy drzwiach tarasowych analizujemy możliwości: tradycyjne zasłony, żaluzje wewnętrzne czy ostatecznie podejmujemy decyzję i wybieramy tak modne ostatnio rolety zewnętrzne. System, który zapewnia nam prywatność i spokój, a także spełni funkcje izolacji termicznej (latem rolety zmniejszają w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń, zimą redukują koszty ogrzewania). Dlatego też aluminiowe – rolety adaptacyjne i podtynkowe – to coraz częściej wybierane rozwiązanie przez inwestorów, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Prosty montaż, elegancki i uniwersalny wygląd – wpiszą się w każdy styl architektoniczny budynku. Możliwość doboru koloru z szerokiej gamy oferty (modne szarości i antracyty, tradycyjne drewno) pozwala dopasować wizualnie roletę do stylu i kolorystyki elewacji. Rolety zewnętrzne to wyjątkowy system, który zapewnia nam prywatność i spokój. Rolety sprawdzą się również jako ochrona przed światłem i hałasem z zewnątrz. A jeżeli dołożymy do tego możliwość inteligentnego sterowania, szybko przekonamy się o słuszności decyzji montażu rolet zewnętrznych. Firma Aliplast posiada w swojej ofercie systemy rolet adaptacyjnych oraz podtynkowych. System rolet adaptacyjnych przeznaczony jest do stosowania w istniejących

budynkach. Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub w ościeży. Skrzynka jest wówczas elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku. W ofercie Aliplast: roleta R (Round) – o zaokrąglonym kształcie skrzynki, roleta Q – o kwadratowym kształcie skrzynki. Rolety zewnętrzne podtynkowe – w ofercie Aliplast to roleta H (Hide), system do zabudowy, w którym skrzynki ukryte są pod warstwą docieplenia. Jedną z opcji sterowania automatycznego jest wykorzystanie prostego systemu opartego na działaniu fal radiowych. Stosując takie rozwiązanie będziemy mogli zarządzać roletami w sposób maksymalnie dla nas wygodny – bez konieczności ich ręcznego opuszczania i podnoszenia, a nawet nie przebywając w tym samym pomieszczeniu. Posiadając dom z dużą ilością okien, drzwi tarasowych wyposażonych w rolety – automatyka jest rozwiązaniem optymalnym.

Możliwość kontroli zamknięcia czy otwarcia rolety na odległość, korzystając ze sterowania radiowego – to wygoda i komfort użytkowania. Aby zapewnić wygodną obsługę rolet (zarówno adaptacyjnych, jak i podtynkowych) – mamy do wyboru kilka opcji sterowania: dla tradycjonalistów obsługa ręczna: za pomocą paska, korby lub paska z przekładnią korbową, lub elektryczna – automatyczne: pilotem lub wyłącznikami. Jeśli zależy nam na wyższym komforcie życia, warto zainwestować w nowoczesny i niezawodny napęd do rolet. Obecne na rynku zaawansowane technicznie silniki do automatyzacji rolet zewnętrznych gwarantują niezawodność i funkcjonalność obsługi. Systemy sterowania automatycznego rolet zewnętrznych to nieskomplikowane i szybkie programowanie, prostota montażu, wszechstronność i możliwość połączenia urządzeń w jeden spójny system zarządzania automatyką w całym domu za pomocą telefonu.

www. aliplast.pl 4

Artykuł reklamowyNa rąbek stojący

Æ

Zamiast klucza

Æ

Dach w technologii rąbka stojącego Lindab PLX zwraca uwagę nowoczesnym wyglądem. To pokrycie wyróżnia też m.in. łatwa obróbka. Materiał daje się formować bez pęknięć i jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne. Odpowiednio dobrany skład stopu rdzenia stalowego sprawia, że rąbki po uformowaniu nie otwierają się oraz zachowują odpowiednią sprężystość i sztywność. Te cechy sprawiają, że blachy płaskie na rąbek stojący nadają się również do wykonywania różnego rodzaju obróbek, elementów maskujących i dekoracyjnych. Dostępne są dwa rodzaje powłok: Elite – poliestrowa, a także DuraFrost – z unikalnego materiału Lindab.

Drzwi wejściowe z inteligentnym systemem kontroli dostępu i automatyczną zasuwnicą wielopunktową SIEGENIA to połączenie nowoczesnej technologii oraz solidnego zabezpieczenia antywłamaniowego. Takie drzwi możemy wygodnie otwierać przez przyłożenie palca do skanera lub wpisanie kodu numerycznego. Na życzenie możliwa jest także obsługa w aplikacji lub przez funkcję keyless i Bluetooth‑ID. Łatwo też zarządzać indywidualnymi prawami dostępu. Przykładowo, będąc poza domem można zdecydować, komu i na jaki czas nadać uprawnienia dostępu, cofnąć te uprawnienia jednym ruchem palca, bądź dokładnie skontrolować w protokole, kto wchodził do domu. Po zatrzaśnięciu, drzwi zaryglują się automatycznie we wszystkich punktach – jak w pilnie strzeżonej twierdzy.

Æ

Æ

Lindab

lindab‑polska.pl

Ciepło i jasno

Æ

Siegenia siegenia.com

Pakiet dla zdrowia

Æ

Grzejące rury AKTIVIST z firmy Redwell to połączenie przyjemnego ciepła podczerwieni z oświetleniem LED. Mogą być w różnych długościach, mocach i kolorach. Świetnie wyglądają w wysokich pomieszczeniach, np. salonach z antresolą lub pokojach w starych kamienicach.

Innowacyjna farba do malowania ścian Baumit IonitColor oczyszcza powietrze z domowego kurzu, pyłków roślin, a według najnowszych badań także aerozoli, mogących przenosić wirusy i być źródłem zakażeń. Mineralna farba Baumit IonitColor zwiększa ilość jonów w powietrzu, które działają na zanieczyszczenia jak naturalne magnesy, wiążąc je i powodując ich opadanie na podłogę. By uzyskać najlepsze warunki do produkcji jonów, warto zastosować ją w systemie z masami szpachlowymi – Baumit IonitFinish lub Baumit IonitFino. Zwiększają one liczbę cząsteczek wody w powietrzu, utrzymując ją w przedziale 40–60%, który jest także najzdrowszy dla mieszkańców.

Æ

Æ

6

Redwell redwell.com.pl

nowości

Baumit baumit.pl


Fühl Dich wohl. Kermi.

Kermi – przyjazny klimat

W domu szukamy przytulności i bezpieczeństwa. To, że czujemy się w nim dobrze i możemy odpocząć, to w dużej mierze zasługa odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach. Pomożemy Państwu go stworzyć. Kermi to kompetentny partner w zakresie techniki grzewczej, dostarczający sprawdzone, niezawodne rozwiązania. Więcej informacji na temat naszych produktów znajdziecie Państwo na www.kermi.pl

Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe x-net

Grzejniki płytowe therm-x2

HK_Polen_Anzeige_GesProgramm_220x290.indd 1

Grzejniki dekoracyjne

28.05.19 09:32


Izolacja akustyczna

Æ

Eleganckie okna energooszczędne

Æ

SIMFOFIT® to skuteczna izolacja akustyczna do samodzielnego ułożenia. Stanowi idealne rozwiązanie umożliwiające podniesienie komfortu akustycznego w mieszkaniu lub w domu. Simfofit® to płyty grubości 4 cm wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej wzmocnionej włóknami. Lekkie i miękkie płyty Simfofit redukują poziom hałasu od dźwięków powietrznych o 12 dB. Specjalnie dobrany klej oraz łatwość łączenia zarówno ze ścianą, jak i wykończeniem z płyty gipsowo‑kartonowej pozwalają na samodzielne wykonanie izolacji akustycznej przy użyciu prostych narzędzi.

Firma KRISPOL wprowadziła do oferty okna FEN 92 z eleganckim zgrzewem wykonanym w technologii V‑Perfect. Okna klasy premium z wąskim, bezwypływkowym zgrzewem to nowy wymiar designu przy zachowaniu doskonałych parametrów technicznych. Okna FEN 92, dostępne również w opcji antywłamaniowej, są wysoce odporne na wpływ czynników atmosferycznych i spełniają wymagania budownictwa energooszczędnego. To jeden z modeli, który zadowoli nawet najbardziej wymagających inwestorów.

Æ

Æ

Recticel Izolacje recticelizolacje.pl

Włącz i wyłącz smartfonem

Æ

Krispol

Komunikacja na dachu

krispol.pl

Æ

Simon 54 GO to gama nowoczesnych sterowników przyciskowych kontrolowanych smartfonem przez sieć wi‑fi. Nowoczesna bezprzewodowa elektronika, ukryta pod klawiszem, umożliwiła stworzenie sterowników, które nie tylko włączają i wyłączają światło lub kontrolują rolety, ale posiadają wiele rozbudowanych funkcjonalności sprawdzających się w codziennym użytkowaniu. Standardowa obsługa oświetlenia, rolet i innych urządzeń poprzez klawisz sterownika elektronicznego została wzbogacona o możliwość kontroli za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety. Sterowniki Simon 54 GO pasują do ramek z serii Simon 54 Nature oraz Simon 54 Premium.

Dobry system komunikacji dachowej musi zapewniać maksymalne bezpieczeństwo podczas prowadzenia na dachu prac remontowych, montażowych czy związanych z czyszczeniem połaci i komina. Wytrzymałe i dobrej jakości są systemy komunikacji dachowej CREATON – w pełni komplementarne pod względem funkcjonalnym i estetycznym z pokryciami tej marki. Na system komunikacji dachowej składają się różne elementy, z których każdy ma inne przeznaczenie. Do wyboru są m.in. stopnie, ławy i drabinki kominiarskie. Można instalować je oddzielnie, jednak największe bezpieczeństwo zapewni odpowiednio zaplanowany system, dostosowany do specyfiki dachu, np. rodzaju pokrycia.

Æ

Æ

8

kontakt-Simon kontakt-simon.com.pl

nowości

Creaton

creaton.pl


Żaluzje fasadowe Anwis

Na wymiar. Idealnie! Żaluzja fasadowa SOLIDBOX, dzięki pełnej zabudowie skrzynki i prowadnic pod elewacją, gwarantuje estetyczne wykończenie budynku. Skutecznie chroni wnętrze przed słońcem i hałasem, a także zapewnia prywatność o każdej porze dnia. Żaluzje fasadowe Anwis są dostępne w szerokiej palecie kolorów. Komfort użytkowania zapewnia sterowanie elektryczne - przewodowe lub radiowe.

System podtynkowy SOLIDBOX

Dostepne kształty lamel:

lamela C-80

pobierz folder

Oryginalne produkty marki Anwis znajdziesz w autoryzowanych salonach. Sprawdź gdzie kupić na www.anwis.pl.

lamela Z-90


Nowe powierzchnie bram garażowych

Æ

Ekologiczny i ekonomiczny

Æ

Firma Hörmann oferuje nowe powierzchnie bram garażowych: o strukturze łupku i z indywidualnym nadrukiem. Wykonywana w technologii druku cyfrowego powierzchnia Duragrain daje możliwość zaprojektowania wyglądu bramy z wykorzystaniem wzoru lub zdjęć według własnego pomysłu. Powierzchnia Slategrain z tłoczoną strukturą łupku polecana jest z kolei inwestorom poszukującym niedrogich, a jednocześnie modnych i efektownych rozwiązań.

Ekogroszek stworzono z myślą o klientach poszukujących paliwa do najbardziej wydajnego i niskoemisyjnego palenia w piecach CO z podajnikiem. Produkowany na bazie wybranego rodzaju węgla kamiennego o bardzo wysokiej kaloryczności (do 29 MJ/kg) ekogroszek jest poddawany najnowocześniejszej technologii suchego wzbogacania, który znacznie podnosi jego parametry jakościowe. Generuje małą ilość popiołu (do 3%), co przekłada się na rzadsze czyszczenie komory i wizyty w kotłowni. Nie pozostawia spieków (RI 0–5) i cechuje się niską zawartością siarki (do 0,5%). Dostępny w workach 20 i 25 kg. W ofercie Energo posiada ekogroszek Popularny, ekogroszek Premium + oraz ekogroszek Power +. Produkty dostępne w sklepie www.energobielsk.pl/sklep (dowóz na terenie całego kraju gratis).

Æ

Æ

Hörmann hormann.pl

Kompaktowy kocioł ciepła

Æ

Energo

Do naprawy dachów z papy

www.energobielsk.pl

Æ

Vitodens111‑W łatwo dopasować do każdego domu: zarówno budynku nowego, jak i modernizowanego, o większym lub mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło. Kocioł wyróżniają kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i cicha praca (< 38 dB). Ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej o pojemności 46 l zapewnia komfort poboru ciepłej wody porównywalny ze zbiornikami o 3‑krotnie większej pojemności. Sprawność urządzenia na poziomie ok. 98% można zwiększyć przez samodzielne sterowanie kotłem przy pomocy dotykowego wyświetlacza LED lub aplikację mobilną.

Marka Ultrament oferuje bogatą linię produktów bitumicznych służących do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy. Seria obejmuje Kit dekarski (masa naprawcza do stosowania na podłożach bitumicznych, asfaltowych, tynkach i murach); Masę naprawczą Profi (szybkoschnąca, wzmocniona włóknami, nieprzepuszczająca wody masa bitumiczna, którą można stosować na wilgotne powierzchnie w czasie deszczu i w temp. od 0°C); Uszczelniacz do dachów; Klej do papy i gontów; Lepik do papy oraz Renowator do dachów. Produkty Ultrament dostępne są w popularnych marketach budowlanych, tj. Bricomarche, Castorama, Leroy Merlin, OBI.

Æ

Æ

10

Viessmann viessmann.pl

nowości

Ultrament

ultrament.plОБЛАДНАННЯ

Jak wiekowa cegła

62

VENTS Magazine, July 2019

Czyste powietrze

Æ VENTS Magazine, July 2019

63

Cegła i płytki imitujące cegłę to ponadczasowy trend w aranżacji wnętrz. Miłośnikom stylu vintage polecamy kafle do złudzenia przypominające cegłę nadgryzioną zębem czasu. Stara Cegła Naturalna z oferty Elkamino Dom stworzona została na wzór oryginalnej cegły z XIX wieku. Płytki można zastosować np. na ścianach, schodach lub obudowie kominka. Odporne na warunki atmosferyczne płytki cementowe sprawdzą się też w aranżacjach tarasów i ogrodów. Dzięki charakterystyczej kolorystyce pasują do różnego rodzaju wnętrz i dodatków. Wymiary: ok. 6,5x27 cm; grubość: 1,5 cm

Centrala wentylacyjna FRESHBOX 200 ERV Wi‑Fi to urządzenie spełniające wymogi rządowego programu „Czyste powietrze”. Przeznaczona jest do wentylacji pojedynczych pomieszczeń. Prosty montaż będący alternatywą dla wentylacji centralnej, która przy montażu nie wymaga instalacji kanałów wentylacyjnych i nadaje się do montowania w budynkach modernizowanych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością filtracji cząstek PM 2,5 do 99% za pomocą dwóch wbudowanych filtrów G4 i F7. Wydajność urządzenia: do 200 m³/h. Skuteczność odzysku ciepła: do 75%.

Æ

Æ

ELKAMINO DOM

Wymienniki i bufory do pomp ciepła

12

Æ

elkaminodom.pl

Æ

VENTS GROUP blauberg.pl

Dach gotowy na zimę

Æ

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem ogrzewania, stąd urządzenia działające w takiej instalacji powinny mieć dużą powierzchnię wymiany ciepła. Dotyczy to także wymienników do podgrzewania wody użytkowej. Najlepiej sprawować się będą wymienniki o dużej powierzchni wężownicy, dlatego wybrane wymienniki marki KOSPEL posiadają wężownicę o powierzchni od 2,1 m² do nawet 4,22 m². W instalacji z pompą ciepłą polecane jest również użycie zbiornika buforowego. Posiada on inne zadanie niż wymiennik c.w.u. Zakumulowaną w nim ciepłą wodę wykorzystujemy na cele grzewcze. Pompa, dzięki współpracy z buforem, będzie działała płynniej i bezpieczniej. Wymienniki c.w.u. i zbiorniki buforowe KOSPEL polecane do pomp ciepła posiadają wszystkie cechy niezbędne, by instalacja grzewcza spełniała swoje zadanie.

Bitumiczna masa dekarska weber.tec 911 jest stosowaną na zimno masą uszczelniającą i klejącą m.in. do przyklejania blach i naprawy uszkodzeń punktowych dachu. Po związaniu jest plastyczna, ma dużą wytrzymałość i rozciągliwość. Masę cechuje także wysoka odporność na warunki atmosferyczne (zapewnia wodoszczelność od razu po aplikacji) oraz na promieniowanie UV. Produkt jest elastyczny, dzięki czemu nie kruszy się pod wpływem czasu. Występuje w postaci pasty.

Æ

Æ

KOSPEL

nowości

kospel.pl

Weber Saint‑Gobain

pl.weberBardzo ciepły dom

Mierzy zużycie wody

Æ

Płyty XENTRO® wyróżnia najniższa lambda oraz najwyższa izolacyjność. To innowacyjne płyty do termoizolacji ścian i podłóg z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej w technologii Xentro w unikalnych szczelnych dyfuzyjnie miękkich okładzinach. Współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0,019 W/m·K umożliwia dwukrotne pocienienie warstwy izolacji w porównaniu ze standardowymi materiałami. Płyty Xentro® występują w dwóch zastosowaniach: Eurowall Xentro – jako izolacja ścian szczelinowych, Eurofloor® Xentro® – izolacja posadzek, również pod ogrzewanie podłogowe.

Przepływomierz IDEAL™ firmy Cellfast pozwala w prosty sposób kontrolować zużycie wody w ogrodzie, pomagając w jej oszczędzaniu. Wyposażony jest w szybkozłącze – montuje się go do przyłącza wody. Duży, czytelny wyświetlacz oraz wygodne przyciski ułatwiają wybór odpowiednich ustawień.

Æ

Æ

Recticel Izolacje recticelizolacje.pl

Klinkier inny niż wszystkie

14

Æ

Æ

Cellfast

Komfortowe kotły elektryczne

cellfast.pl

Æ

Marka Röben wprowadziła do oferty cegłę klinkierową MARGATE w nowym, wydłużonym formacie XLDF (365x115x52 mm). Jej dotychczasowe formaty to NF (240x115x71 mm) i LDF (290x115x52 mm). Nowością są też płytki klinkierowe MARGATE PEXLDF o wymiarach 365x14x52 mm. Baza cegły jest ciemna, pokryta dwoma odcieniami szarości, co sprawia, że prezentuje się inaczej w zależności od oświetlenia. W pełnym słońcu wydaje się być niemalże biała! Kolekcja sprawdzi się zarówno w przypadku elewacji, jak i wnętrz. Cegły pasują do nowoczesnych projektów o minimalistycznej bryle. Doskonale prezentują się również w połączeniu ze szkłem czy metalem.

Dlaczego warto ogrzewać się kotłem elektrycznym? Kotły elektryczne są doskonałą alternatywą dla kotłów stałopalnych. Nie zanieczyszczają środowiska, a ich użytkowanie jest bezpieczne i komfortowe. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną, ogrzewanie domu za pomocą kotła elektrycznego może być ekonomicznym rozwiązaniem. Firma KOSPEL posiada w swojej ofercie kotły elektryczne wyposażone w sterownik pogodowy, naczynie przeponowe, a także możliwość sterowania nawet 24 obiegami grzejnymi. Kotły elektryczne KOSPEL mogą współpracować ze zbiornikiem buforowym, a także z wymiennikami c.w.u. Zastosowanie dodatkowego modułu sprawi, że sterowanie ustawieniami kotła może odbywać się zdalnie przez Internet.

Æ

Æ

Röben roben.pl

nowości

Kospel

kospel.plTermoizolacyjne

trendy

Rys. Baumit

O stabilnych oraz niskich cenach ciepła i energii elektrycznej na najbliższe kwartały możemy chyba zapomnieć. Ceny paliw kopalnych szybują w górę i nic nie wskazuje, że w najbliższym okresie ten stan ma ulec zmianie. To oznacza horrendalny skok kosztów utrzymania domu. Czy konsumenci są skazani na wysokie rachunki? Nie do końca. Każdy inwestor ma realny wpływ na to, ile wydaje na ogrzewanie. Artur Golak

Partner tematu 16

technologie Æ ciepły dom

www.baumit.com


W

ytwarzanie ciepła, obok konsumpcji energii elektrycznej, pochłania największą część domowego budżetu. W codziennym życiu decydujemy jak ciepło jest uzyskiwane, jednak nawet najnowsze technologie grzewcze nie zdadzą egzaminu, jeżeli nie powstrzymamy ucieczki ciepła z budynku. Temu służy prawidłowo wykonana termoizolacja. Czy zainstalowanie odpowiednio grubej warstwy materiału izolacyjnego wyczerpuje temat izolacyjności cieplnej? Tak naprawdę to tylko początek.

ÆÆOdpowiedź na trudne pytanie Zarówno dobór materiałów termoizolacyjnych, jak i technologii wykonania izolacji termicznej, powinno poprzedzić głębokie przeanalizowanie potrzeb, oczekiwań konsumentów, ale także obecnych oraz przyszłych warunków eksploatacyjnych. – System ocieplenia ścian zewnętrznych, opisywany kiedyś jako metoda lekka‑mokra, czy później Bezspoinowy System Ocieplania, a aktualnie ETICS, to obecnie najbardziej popularny sposób ocieplenia ścian zewnętrznych budynku – mówi Marcin Feliks z działu doradztwa technicznego

firmy Austrotherm. – Rozwiązanie to ma już ponadsześćdziesięcioletnie doświadczenie, stąd też cieszy się tak dużym zaufaniem. Zaletą tej metody ocieplenia jest nie tylko walor ekonomiczny, ale również trwałość, jeżeli realizowany jest zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Najbardziej popularnym materiałem termoizolacyjnym wykorzystywanym w ETICS jest styropian. – Pierwsze rozwiązania tego sposobu ocieplenia ściany zewnętrznej były realizowane w oparciu o płyty styropianowe i tak na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat materiał ten okazał się być najlepszym rozwiązaniem – podkreśla Marcin Feliks. – Płyty stosowane w tej aplikacji to płyty z grupy „Fasada”. Styropian jest materiałem, który może być stosowany do kompleksowej izolacji termicznej budynku. W zależności od tego, jaki element budynku planujemy ocieplić, z oferty producentów płyt styropianowych można optymalnie dobrać konkretny rodzaj styropianu. – Nie każdy rodzaj płyty jest taki sam – mówi ekspert. – Inne są właściwości płyt EPS stosowanych w miejscach, w których

przewiduje się ich pracę, gdzie będą występowały naprężenia ściskające, np. zastosowanie do termoizolacji podłogi, a jeszcze inne są właściwości płyt styropianowych stosowanych np. do izolacji ścian zewnętrznych budynków, gdzie płyty będą poddane głównie siłom rozrywającym. Dobierając płyty styropianowe do danego zastosowania, ważne jest, by zapoznać się z kartą techniczną tego wyrobu, tak by dobrać taki rodzaj płyty styropianowej, jaki zaleca jego producent. Kolejnym ważnym „krokiem” jest określenie odpowiedniej grubości płyty styropianowej. Grubość płyty, wraz z konkretną wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK] przekładają się na tzw. opór cieplny R [m²K/W], którego wartość jest istotna dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności termicznej całej przegrody, wyrażonej poprzez tzw. współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K].

ÆÆCzy tylko materiał? Z punktu widzenia trwałości i stabilności termoizolacji, wykonywanej w technologii ETICS, równie istotne jak dobór odpowiedniego materiału izolacyjnego jest odpowiednia zaprawa klejowo‑szpachlowa.

Montaż płyt nakrokwiowych – po‑ liuretanowy system izolacji ter‑ micznej można kłaść bezpośrednio na deskowaniu lub na płytach OSB. Zamki typu pióro‑wpust, rozciągnięte na obwodzie i łączące poszczególne płyty, w praktyce likwidują powstanie mostków termicznych. Przyspieszają także prace ociepleniowe. Fot. Braas

Partner tematu

www.baumit.com ciepły dom Æ technologie

17


Technika aplikacji zaprawy Tomasz Jarzyna, ekspert firmy Baumit Bez względu na wybrany rodzaj zaprawy klejo‑ wo‑szpachlowej, należy trzymać się zasady klejenia płyt termoizolacyjnych metodą obwodowo‑punk‑ tową, mając na uwadze, że powierzchnia płyt powinna być pokryta co najmniej w 40% zaprawą klejącą. W przeciw‑ nym razie narażamy ocieplenie na zbyt słabe zamocowanie, odkształcanie się i drganie płyt termoizolacyjnych, co może skutkować odkleje‑ niem się płyt od ściany. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej pamiętajmy, że zaprawę klejowo‑szpachlową nakłada się i rozprowadza na powierzchni płyt termoizolacyjnych dążąc do uzyskania warstwy o grubości 2–3 mm, używając do tego stalowej pacy zębatej. W ko‑ lejnym kroku zatapia się w niej pionowe pasy siatki zbrojeniowej, pamiętając o zachowaniu min. 10‑centymetrowych zakładów, a następnie szpachluje na równo świeżą masą klejo‑ wo‑szpachlową tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego powinna mieć grubość nie mniejszą niż 3 mm. W przypadku takich stref jak cokoły czy okolice wejścia do budynku dobrą praktyką jest wykonanie podwójnej warstwy zbrojonej. W ten sposób uzyskamy wyraźnie wyższą odporność ocieplenia na uderzenia. Zarów‑ no zaprawa klejowo‑szpachlowa, jak i siatka zbrojąca są elementami systemu ocieplenia. Ważne, by wszystkie jego elementy pochodziły od jednego producenta – systemodawcy! Tak zwane „składaki”, nawet komponowane z ma‑ teriałów renomowanych marek, mogą się nie sprawdzić – poszczególne elementy nie zostały bowiem sprawdzone w systemie. Kompaty‑ bilność wszystkich elementów składowych systemu stanowi najlepszą gwarancję jego niezawodności.

To kluczowy element warstwy zbrojeniowej ocieplenia w metodzie lekkiej‑mokrej. Wraz z siatką zbrojeniową z włókna szklanego, zaprawa łączy poszczególne warstwy w całość. Ten „duet” kompensuje i przenosi obciążenia mechaniczne działające na warstwę izolacji, a także zapewnia równe, mocne i stabilne podłoże pod tynki elewacyjne. Zadaniem warstw wierzchnich systemu ocieplenia, począwszy od warstwy zbrojącej a kończąc na wyprawie wierzchniej, jest zapewnienie ochrony przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi – nagrzewaniem powierzchni, wiatrem, deszczem lub nawet gradem, znacznymi wahaniami temperatury lub mrozem w okresie zimo-

Partner tematu 18

technologie Æ ciepły dom

Pianka poliuretanowa otwartokomórkowa to alternatywa dla bardziej konserwatywnych materiałów izolacyjnych. W wielu przypadkach może skutecznie zastąpić wełnę mineralną. Jest w pełni paroprzepuszczalna, łatwo przylega do różnych powierzchni, stanowi dobry izolator termiczny, którego współczynnik przewodzenia ciepła waha się w granicach 0,035- 0,037 W/ (m·K). Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie złożona konstrukcja więźby dachowej stanowić będzie poważne wyzwanie nawet dla elastycznych płyt wełny mineralnej. Fot. PCC Prodex

wym oraz szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego. – Zaprawy klejowo‑szpachlowe przeznaczone do zastosowania w systemach ETICS to produkty, których skład musi być właściwie dobrany – mówi Tomasz Jarzyna z firmy Baumit. – Materiał po związaniu musi być odpowiednio elastyczny, wodo- i mrozoodporny, a dodatkowo charakteryzować się wysoką paroprzepuszczalnością. To ważne dla dyfuzyjnego odprowadzania pary wodnej potocznie zwanego również „oddychaniem ścian”, zapobiegającemu gromadzeniu się w nich wilgoci. Kolejnym bardzo ważnym atrybutem zaprawy klejowo‑szpachlowej jest przyczepność zapewniająca stabilne połączenie poszcze-

gólnych warstw systemu. Niedocenianym, lecz bardzo istotnym parametrem, jest uziarnienie zaprawy. – Odpowiednio dobrana wielkość ziarna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej trwałości i udarności systemu ociepleń, ponieważ determinuje grubość warstwy zbrojącej w systemie ociepleń i zapewnia należyte zatopienie siatki z włókna szklanego – podkreśla Tomasz Jarzyna. – Ponadto właściwa struktura powierzchni warstwy zbrojącej, dzięki delikatnej chropowatości ułatwia aplikację i zapewnia lepszą przyczepność tynku strukturalnego. Warto pamiętać, że oprócz standardowych zapraw klejowo‑szpachlowych rynek oferuje nam również rozwiązania o podwyższo-

www.baumit.com


nej wytrzymałości, pozwalające przyspieszyć prace na budowie, jak wzmocniona włóknami, niewymagająca gruntowania systemowa zaprawa klejowo‑szpachlowa Baumit StarContact White, czy stworzona do zastosowania w niskich temperaturach szybkoschnąca Baumit StarContact Speed.

Popularność ceramicznych pokryć dachowych w nowoczesnym budownictwie zasługuje na mia‑ no fenomenu. Popularne esówki wyróżnia charakterystyczny przekrój poprzeczny w kształcie litery S. Ceramiczne pokrycie dachowe to nie tylko trwały i estetyczny sposób wykończenia dachu. Ciężka dachówka pełni istotną rolę w systemie izolacyjności termicznej dachu. Fot. Wienerberger

ÆÆNie tylko lekka‑mokra Wybór odpowiedniej technologii wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych jest wynikiem analizy wielu czynników. Wielu wykonawców wybiera między metodą lekką‑mokrą a lekką‑suchą. Nie jest to jednak jedyna opcja. – Nieśmiertelną „klasyką” w polskim budownictwie są fasady otynkowane, w przypadku których za trwałe połączenie poszczególnych elementów, w tym warstwy termoizolacji, odpowiadają zaprawy klejące i klejąco‑szpachlowe – mówi Adam Buszko, szef wsparcia sprzedaży izolacji budowlanych w firmie Paroc Polska. – Coraz większą popularnością cieszą się jednak w ostatnich latach fasady wentylowane, oparte na drewnianych ścianach szkieletowych. Dlaczego rozwiązanie to szczególnie upodobali sobie właściciele domów pasywnych i niskoenergetycznych? Tzw. ściana skandynawska osiąga pożądane war-

Elastyczna i paroprzepuszczalna wełna mineralna to najczęściej używany w Polsce materiał izolacyjny stosowany przy ociepleniach poddasza użytkowego. Wełna układana jest w dwóch, przesuniętych wobec siebie warstwach między i pod krokwiami. Fot. Isover

Partner tematu

www.baumit.com ciepły dom Æ technologie

19


Jak zapanować nad powietrzem? Agata Wołkowiecka, eks‑ pert marki Isover Rzadko w kontekście dysku‑ sji o izolacyjności termicznej budynków podkreśla się, że najlepsze ocieplenie nie przełoży się na efektyw‑ ność energetyczną, jeśli poszczególne przegrody nie będą szczelne. Szczelność powietrzna nie jest równoznaczna z izolacją. Budynek ocieplony może być niestety nieszczelny, jeśli na etapie projektowym czy wykonawczym nie zabez‑ pieczono przegród zewnętrznych nieprzezro‑ czystych (ścian, dachu itp.), złącz między nimi i przejść elementów instalacji przed przeni‑ kaniem powietrza. Konieczna jest precyzja, ponieważ chodzi o zapanowanie nad gazem, jakim jest powietrze. Na szczelność powietrz‑ ną mają ponadto wpływ zwieńczenia ścian szczytowych w miejscach połączenia z elemen‑ tami konstrukcyjnymi połaci dachowej, sposób ułożenia elementów dachowych, wykonanie przejść instalacji sanitarnych, osadzenie drzwi i okien czy jakość montażu instalacji elektrycz‑ nych w dachu i przy powierzchniach ścian zewnętrznych. Jak widać, istnieje wiele miejsc w konstrukcji, w których łatwo zapomnieć o szczelnym połączeniu. Aby osiągnąć poziom szczelności powietrznej na poddaszu konieczne jest między innymi zwrócenie szczególnej uwagi na szczelną warstwę paroizolacyjną. Warto stosować kompletne systemy, czyli folie, kleje, taśmy (jak np. ISOVER Vario®), które służą poprawie szczelności chociażby zaizolowanego wełną mineralną poddasza. Nie wystarczy tylko użyć odpowiednich materiałów, ale trzeba też precyzyjnie i dokładnie wykonać wszystkie połączenia folii z elementami konstrukcyjnymi budynku, przejściami instalacyjnymi itd.

tości współczynnika przenikania ciepła (U) przy zachowaniu cieńszej konstrukcji, jednocześnie oferując większe pole manewru, jeśli chodzi o sposób wykończenia elewacji. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej metodzie, w charakterze termoizolacji dobrze sprawdza się wełna kamienna. Materiał ten stanowi wyjątek od reguły mówiącej, że „jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”. – Dzięki różnej orientacji włókien, konkretne produkty i rozwiązania mogą przybierać różne formy, w zależności od przeznaczenia – podkreśla Adam Buszko. – Sprężyste płyty o niższej gęstości i zaburzonej strukturze włókien szczególnie dobrze wypełniają konstrukcje szkieletowe fasad, ścianek

Partner tematu 20

technologie Æ ciepły dom

Od tej zasady nie ma wyjątków. Siatkę zbrojeniową zatapiamy na równo rozprowadzonej po po‑ wierzchni podłoża warstwie kleju, nigdy odwrotnie! Dobrze naniesiona siatka nie powinna być widoczna spod warstwy zaprawy klejowo‑szpachlowej. Fot. Baumit

Efekt źle wykonanej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Zawilgocone bloczki ceramicz‑ ne, odpadająca warstwa zaprawy klejowo‑szpachlowej. W tym przypadku prace renowacyjne pochłoną wyższe koszty niż suma prac hydro- i termoizolacyjnych. Podkreślić należy, że taki stan to nie wynik dekad, tylko kilku lat oddziaływania wody na fundamenty. Fot. SUEZ

www.baumit.com


działowych, podłóg oraz dachów skośnych i poddaszy. Dzięki dużej elastyczności, naturalny materiał łatwo wpasowuje się pomiędzy drewniane elementy konstrukcji, szczelnie wypełniając puste przestrzenie i skuteczniej zapobiegając tworzeniu się mostków termicznych. Z kolei sztywniejsze płyty izolacyjne z wełny sprawdzają się lepiej w przypadku ocieplania ścian masywnych czy fasad tynkowanych. Z myślą o inwestorach poszukujących energooszczędnego oraz prostego w montażu rozwiązania do ocieplenia lub termomodernizacji budynku, odświeżyliśmy niedawno ofertę izolacji ogólnobudowlanych. Nowe, elastyczne płyty: Paroc Solid, Paroc Ultra oraz Paroc Ultra Plus różnią się od siebie parametrami termoizolacyjnymi (współczynnik przewodzenia ciepła od 0,037 do aż 0,034 W/mK), co pozwala łatwo dobrać odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania. Niezależnie od wyboru, wszystkie płyty posiadają optymalną gęstość, która uniemożliwia konwekcję powietrza w ich wnętrzu i zapewnia stałość właściwości izolacyjnych przez cały okres eksploatacji.

Produkty przeznaczone do ocieplenia stropów dachów niewentylowanych muszą odznaczać się podwyższoną odpornością mechaniczną: wytrzymałością na ściskanie, nacisk i zginanie. Niski współczynnik lambda gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną stropu. Fot. Austrotherm

Membrana Divoroll Maximum+2S przeznaczona jest do dachów wymagających podwyższonej szczelności. Jej wierzchnia warstwa wstępnego krycia pokryta jest wyjątkowo odpornym poli‑ uretanem. Fot. Braas

ÆÆPolegaj jak na hydroizolacji Jak bardzo izolacyjność termiczna jest zjawiskiem złożonym, pokazuje choćby problematyka termoizolacji fundamentów. Jej sprawność w takiej samej mierze zależy od wyboru odpowiedniego materiału ociepleniowego, jak też zabezpieczenia za-

Popularnym błędem popełnianym przy wykonywaniu hydroizolacji fundamentów jest… po‑ śpiech. Zbyt szybkie zasypywanie fundamentów z naniesioną warstwą bitumiczną nie pozwoli na zawiązanie się warstw hydroizolacyjnych. Na jakość prac może mieć także wpływ pogoda. Gruntujący preparat bitumiczny BituBase firmy SUEZ należy aplikować przy suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Fot. SUEZ

Partner tematu

www.baumit.com ciepły dom Æ technologie

21


Hydroizolacja fundamentów – czego się strzec? Dominik Szela, ekspert firmy Suez Jakie są najczęstsze błędy przy wykonywaniu hydroizo‑ lacji fundamentów? Często są to złej jakości materiały, nieodpowiednio dobrane do potrzeb obiektu. Wro‑ giem skutecznej hydroizola‑ cji jest też pośpiech. Zdarza się, że wykonawcy nanoszą jedną warstwę materiału, zamiast zalecanych przez producenta dwóch. Także zbyt wczesne zasypanie fundamentu, zanim jeszcze warstwa hydroizolacyjna dobrze zwiąże, fatalnie odbija się na jej skuteczności. Izolacje grubopowłokowe nie zwiążą pod ziemią, przez co nie będą pełniły swojej funkcji. Jak unikać błędów? Podchodźmy do fundamentów poważnie. Jest to zakres bardzo strategiczny, trudny do naprawy w razie niepoprawnego wykonania. Odpowiednie zaplanowanie pracy i dobranie technologii oraz materiałów odpowiednich do potrzeb obiektu to klucz do sukcesu.

Płyty z pianki poliuretanowej określa się jako płyty PUR, płyty poliizocyjanurowe – jako płyty PIR. Można wykorzystywać je jako izolację termiczną fasad – ścian trójwarstwowych lub fasad wentylowanych, ale także jako ocieplenie dachów skośnych, zarówno jako izolacja nakrokwiowa lub podkrokwiowa. Fot. Recticel Izolacje

Wysoka gęstość ceramicznych pustaków sprawia, że ich wartość współczynnika prze‑ nikania ciepła dla wybudowanej z nich ściany może wynosić poniżej 0,20 W/m²K. Oznacza to, że ściana wykonana wyłącznie z pusta‑ ków wypełnia normy przewidziane prawem budowlanym dla ścian zewnętrznych. Równie istotną rolę pełni zaprawa murarska oraz sposób jej aplikacji. Fot. Wienerberger

Partner tematu 22

technologie Æ ciepły dom

równo samych fundamentów, jak i izolacji termicznej przed wilgocią zawartą w podłożu. Zasadniczą funkcją izolacji przeciwwilgociowej jest utrzymywanie wody poza budynkiem. Jak mówi Dominik Szela z firmy Suez, rozmawiając z klientami często posługuje się porównaniem hydroizolacji fundamentów do szklanki wody włożonej do większego naczynia wypełnionego cieczą. Wnętrze szklanki pozostaje suche. W naszym przypadku „szklanka” to wszystko, co znajduje się wewnątrz obrysu budynku. A jeżeli owa „szklanka” będzie wykonana z odpowiednich materiałów o wysokiej trwałości, będzie pełniła swoją funkcję przez dziesięciolecia. Działki o trudnych warunkach hydromorfologicznych mogą stanowić prawdziwe wyzwanie dla ekip realizujących prace nad fundamentami. – Wody gruntowe mogą – i będą – wywierać ciśnienie hydrostatyczne na fundament – mówi Dominik Szela z firmy SUEZ. – W związku z tym, aby mieć gwarancję na długi czas, konieczne jest zastosowanie materiałów dobranych specjalnie do takich

warunków. Polecamy naszym klientom izolacje grubopowłokowe, takie jak BituTop 2K. Można zadać pytanie: dlaczego? Ponieważ mamy pewność, że ten materiał, użyty poprawnie, zgodnie z reżimami technologicznymi i zaleceniami producenta, będzie skuteczny na długi czas i zapewni trwałą ochronę fundamentu, nie tylko przed wilgocią, ale także przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Jakość materiału jest bardzo ważna, ale trzeba podkreślić, że jego umiejętne zastosowanie w kontekście całego systemu hydroizolacji budynku jest dla trwałości systemu fundamentów, a tym samym całego budynku kluczowe. – Staramy się patrzeć na izolacje całościowo i zawsze staramy się objąć swoim spojrzeniem cały obiekt, tak aby mieć pewność, że wszystkie zakresy hydroizolacyjne łączą się ze sobą, są ciągłe i nie mają słabych punktów – zaznacza Dominik Szela. – Swoim klientom wraz z odpowiednio dobranym materiałem, dostarczamy wiedzę, jak ich użyć i na co zwracać szczególną uwagę, aby osiągnąć zamierzony cel.

www.baumit.com


Pokrycie dachowe chroni budynek przed wpływem czynników atmosferycznych: deszczu, wiatru, zalegającej pokrywy śnieżnej. Jest także integral‑ nym elementem systemu ociepleniowego, chroniąc termoizolację i więźbę dachową przed wilgocią. Nowatorska płaska blachodachówka moduło‑ wa Hyygge marki Ruukki występuje w dwóch wariantach – z przetłoczeniami i bez. Doskonale wpisuje się we współczesne trendy architektoniczne, łączące utylitaryzm z prostotą. Fot. Ruukki

Ciemną barwę styropian grafitowy zawdzięcza domieszce na etapie produkcji uszlachetniających dodatków – grafitu, sadzy bądź też związków glinu. Przy tej samej gęstości co biały styropian, ma niższy współczynnik przewodzenia ciepła. Styropian grafito‑ wy ma w zasadzie jedną wadę – jest bardziej podatny na niszczące promieniowanie UV, jednak w przypadku prac na poddaszu wykończonym pokryciem dacho‑ wym, takie zagrożenie nie istnieje. Fot. Austrotherm

Partner tematu

www.baumit.com ciepły dom Æ technologie

23


Wełna mineralna stanowiąca warstwę termoizolacyjną pod‑ łóg nie tylko stanowi dosko‑ nałą barierę uniemożliwiającą ucieczkę ciepła, ale także jest dobrą izolacją akustyczną. Jej włóknista struktura skutecznie niweluje hałas. Fot. Paroc

Jak prawidłowo wykonać hydroizolację? Sławomir Pałka, Product Manager w firmie Bostik Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygo‑ towanie podłoża. Musi być ono mocne, stabilne, wolne od gniazd żwirowych, pęcherzy, pęknięć oraz nie‑ równości. Nie może zawierać żadnych pozostałości tłuszczu, olejów, smaru, pyłów, spękań oraz innych elementów anty‑ adhezyjnych. Ubytki w ścianach powinniśmy uzupełnić i wyrównać, a krawędzie i przepusty zaokrąglić – szerokość obróbki co najmniej 4 cm. Powierzchnie o nieregularnych kształ‑ tach, z licznymi wypukłościami i wgłębieniami, a także z pęknięciami i ubytkami oraz przepusty należy uzupełnić przy pomocy zaprawy Sperr‑ mörtel, co najmniej 24 godziny przed rozpoczę‑ ciem prac uszczelniających. W przypadku parcia wody od strony negatywnej, należy wykonać dwuwarstwowe uszczelnienie od krawędzi betonowej podłogi na wysokość około 30 cm na otaczających ścianach za pomocą wodosz‑ czelnej zaprawy hydroizolacyjnej Flex Schläm‑ me K11 Grau. Bostik Aqua Blocker® może być stosowany na lekko wilgotnych powierzchniach bez gruntowania. Po przygotowaniu podło‑ ża produkt nakładamy przy pomocy wałka z krótkim włosem na całej powierzchni – rów‑ nomiernie, w dwóch prostopadłych do siebie warstwach. Na krawędziach i w narożnikach używamy pędzla. Przed nałożeniem drugiej warstwy powinniśmy odczekać do wyschnięcia pierwszej. W zależności od obciążenia powłoki, należy dozbroić pierwszą warstwę włókniną po‑ liestrową. Przed nałożeniem kolejnych warstw, pierwsza powłoka powinna być całkowicie utwardzona – po 24 godzinach, przy tempera‑ turze 20°C i wilgotności względnej 50%. Pełne obciążenie uszczelnienia jest natychmiastowe (wg DIN 18195). Przy zastosowaniu płyt ochron‑ nych, drenażowych lub izolacyjnych, należy unikać naprężeń liniowych i punktowych.

Partner tematu 24

technologie Æ ciepły dom

ÆÆTaki mamy klimat… Wysoka amplituda opadów atmosferycznych, zalegający do trzech miesięcy śnieg i wysoka wilgotność powodują konieczność podwójnego układania pokryć dachów skośnych: pokrycia zasadniczego – jak ceramiczne dachówki czy blacha, oraz pokrycia wstępnego, składającego się z papy lub membrany dachowej. Zadaniem pokrycia wstępnego jest osłona izolacji termicznej i konstrukcji więźby dachowej przed wilgocią oraz zapewnienie jej odpowiedniej wentylacji. Wybór materiału wstępnego krycia w dużej mierze zależy od stopnia nachylenia połaci dachowej. Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe niezmiennie cieszą się popularnością zarówno inwestorów, jak i dekarzy. Najważniejszym parametrem przy wyborze membrany jest zdolność do transportu pary wodnej. Tu dobrym przykładem mogą być wysokoparoprzepuszczalne 3‑war-

stwowe i 4‑warstwowe membrany Divoroll z oferty firmy BMI Braas, które można kłaść bezpośrednio na termoizolacji, a wybrane modele – również bezpośrednio na sztywnym poszyciu wykonanym z płyt OSB lub desek. Takim produktem jest choćby membrana Divoroll Universal+2S nadająca się zarówno do układania bezpośrednio na membranie, jak również na płycie OSB. Do jej głównych zalet należą m.in. dwa pasy klejące, zwiększające jej szczelność i wiatroizolację w miejscu łączenia poszczególnych pasów membrany, a także dodatkowa warstwa wykonana z siatki wzmacniającej, która zapewnia wysoką stabilność i bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną. Papa z reguły jest stosowana w przypadkach, kiedy połać dachowa jest nachylona niżej niż wymogi producenta, co do wybranego pokrycia zasadniczego. Papa podkładowa spełnia wymogi hydroizolacyjności w systemie jednowarstwowym, pod warunkiem odpowiedniego jej ułożenia zgodnie z zaleceniami producenta. Nowoczesna papa Braas‑BIT Premium SBS stworzona na osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowej, charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Posiada m. in. obustronną powłokę z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Wierzchnia strona została pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, która chroni przed promieniowaniem UV, a spodnią stronę zabezpieczono folią z tworzywa sztucznego. Zastosowane rozwiązanie w postaci unikalnego systemu pasów samoprzylepnych umożliwia bezpieczne i trwałe łączenie brytów pap, gwarantując łatwość montażu na dachu. »

Płyty poliizocyjanurowe PIR Recticel Powerroof są elementem nakrokwiowego systemu izo‑ lacji dachów skośnych. Można je układać również na dachu bez pełnego deskowania. Płyty poliuretanowe mają wyjątkowo wysoką odporność mechaniczną na ściskanie i rozciąganie, nie chłoną wody oraz odznaczają się wyjątkowo wysoką odpornością ogniową. Nie są ma‑ teriałem paroprzepuszczalnym, toteż tak uszczelniony dach wymaga wykonania wydajnej wentylacji. Fot. Recticel Izolacje

www.baumit.com


Wentylacja i systemy grzewcze a izolacja termiczna Ujścia szybów ociepleniowych systemów nawiewnych są dyskretne i estetyczne. Jedyną zasadą jest ich niezastawianie i niezasłanianie. Rozprowadzane ciepłe powietrze jest oczyszczone ze stałych zanieczyszczeń – kurzu i innych alergenów.

mgr inż. Bogusław Hoder, ekspert firmy GoodAire W celu zmniejszenia kosztów ogrzewania stosuje się coraz lepszą izolację ścian i stropów oraz coraz bardziej szczelne okna i drzwi. Jed‑ nak taki budynek można porównać do termosu. Zastosowanie w nim systemu ogrzewania wodnego może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, kiedy istniejąca wentylacja nie spełnia oczekiwań. W pomiesz‑ czeniach przy małej wymianie powietrza pojawia się wilgoć, a w jej wyniku pleśń. Zawilgocone ściany mają wyższy współczynnik prze‑ nikania, co z kolei powoduje większe straty ciepła i wzrost kosztów eksploatacyjnych. Powyższy problem rozwiązuje ciągła cyrkulacja powietrza w sys‑ temach ogrzewania nawiewowego. Powietrze, krążące w instalacji w obiegu zamkniętym, jest ogrzewane lub schładzane, filtrowane, nawilżane, poddawane procesowi jonizacji oraz uzupełniane o świeże powietrze. Poszczególne funkcje są realizowane przez nagrzewnicę

Wełna mineralna jest produktem niepalnym. Jej obecność w warstwie izolacyjnej chroni także wąskie elementy tradycyjnej, krokwio‑ wej więźby dachowej. Inną zaletą jest paro‑ przepuszczalność. Para wodna wytwarzająca się wewnątrz budynku może swobodnie przez nią przenikać, bez obawy o zatrzyma‑ nie się wewnątrz przegrody. Zarządzaniu wilgocią z wewnątrz pomieszczenia pomaga paroizolacja montowana od wewnętrznej strony izolacji termicznej. Fot. Isover

Partner tematu

fot. GoodAire

powietrza, filtr, nawilżacz i moduł chłodzący. Za dystrybucję powietrza o odpowiednich parametrach odpowiedzialny jest system kanałów nawiewno‑wywiewnych. System HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), czyli centralne ogrzewanie powietrzem, pozwala na obróbkę uzdatniającą powietrze wewnętrzne w pełnym zakresie, dzięki czemu zyskujemy komfortowy mikroklimat w pomieszczeniach. W systemie ogrzewania nadmuchowego GoodAire pomieszczenia ogrzewane są ciepłym powietrzem, czyli bez wykorzystania czyn‑ ników pośrednich, jak przykładowo woda i grzejniki w ogrzewaniu wodnym. Dystrybucja ciepłego powietrza niemal zupełnie eliminuje bezwładność cieplną systemu, czyli zdolność materiału do zapamięty‑ wania bieżących parametrów cieplnych. Wielokrotnie niższa, niż w przypadku ogrzewania wodnego bezwładność cieplna, powoduje, że od uruchomienia systemu nadmuchowego do osiągnię‑ cia żądanych parametrów powietrza, upływa zaledwie krótka chwila, podczas gdy w ogrzewaniu tradycyjnym czeka się długo.

Zwłaszcza w okresie zimowym duże miasta spowite są smogiem. Trzeba mieć świadomość, że oddychamy tym samym powietrzem, które czerpane jest z zewnątrz. W przypadku tradycyjnego „wodnego” ogrzewania, ciepłe powietrze cyrkuluje, dodatkowo unosi pyły i kurz z podłogi. W przypadku ogrzewania nawiewowego powietrze jest stale filtrowane. Niezbędnym elementem takiego systemu jest elektroniczny filtr.

Obwodowo‑punktowa metoda nanoszenia zaprawy klejowej nie tylko gwarantuje odpowiednią izolacyjność termiczną przegrody, ale także wpływa na jej trwałość oraz poprawia parametry przeciwpo‑ żarowe przegrody. Ściany na które klei się płyty styropianowe muszą być równe, suche i wolne od zanieczyszczeń oraz zapewniać dobrą przyczepność kleju. Fot. Baumit

www.baumit.com ciepły dom Æ technologie

25


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że średnio 90% czasu spędzamy w zamknię‑ tych pomieszczeniach, z czego ponad połowę w naszych domach. W dobie pandemii ten czas jeszcze się wydłużył. To wystarczający powód, by zadbać o właściwy mikroklimat wnętrz. Ocie‑ plenie to podstawa, jeśli chcemy mieszkać zdro‑ wo, a przy tym również oszczędnie.

Ocieplenie robi różnicę

S

ystemy ociepleń oparte na styropianie i wykończone cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym to prawdziwy bestseller ostatnich lat. Moda? Nie, raczej głos rozsądku. Jest to bowiem rozwiązanie niosące konkretne korzyści – zarówno ekonomiczne, jak i użytkowe, które są poparte badaniami przeprowadzonymi w parku Baumit Viva Research. Można dowiedzieć się o nich więcej na stronie viva.baumit.com.

Zdrowe wnętrza Dobry jakościowo system ociepleń zapewnia najbardziej stabilny klimat w pomieszczeniach. Termoizolacja przyjmuje bowiem rolę osłony termicznej – zimą pomaga ścianom zatrzymać ciepło wewnątrz budynku, natomiast latem zapobiega ich nadmiernemu nagrzewaniu się, działając jak naturalny system klimatyzacyjny. Ponadto, ciepłe ściany w połączeniu ze sprawną wentylacją zmniejszają poziom wilgoci, minimalizując tym samym ryzyko zagrzybienia.

Realne oszczędności Koszty ogrzewania stanowią 75% wartości przeciętnych rachunków za energię w gospodarstwach domowych. Ocieplając ściany możemy je znacząco obniżyć. Przez zaizolowane przegrody ucieka mniej ciepła,

26

Artykuł reklamowy


co wpływa na mniejsze zapotrzebowanie budynku na prąd. Ponadto, im cieplejsze ściany, tym łatwiej i szybciej ogrzewa się powietrze wewnątrz pomieszczeń. Efekt? Nawet o połowę niższe rachunki za ogrzewanie, choć warto również wspomnieć o niższych kosztach chłodzenia budynku w okresie upałów.

Mniej smogu Termoizolacja to również ważne narzędzie w walce z niską emisją. Wraz z mniejszym zapotrzebowaniem budynku na energię, zostaje ograniczona ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zminimalizowany zostaje nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. W praktyce oznacza to czystsze powietrze, którym wszyscy oddychamy.

Do wyboru, do koloru Praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie kształtowania wyglądu fasady to tak-

że jedna z zalet nowoczesnych systemów ociepleń. Najpopularniejsze wykończenie stanowią tynki cienkowarstwowe o fakturze drapanej, zwanej potocznie „barankiem”. Jeśli zależy nam na najwyższej jakości wyprawy wierzchniej, warto wykorzystać tynk silikonowy Premium Baumit StarTop, tworzący szybkoschnącą i wysoce odporną na zabrudzenia powierzchnię, o zwiększonej ochronie przed grzybami, glonami i pleśnią. Możemy także wybrać tynk modelowany do kreowania struktur Baumit CreativTop, który w zależności od zastosowanej techniki nakładania pozwala osiągać rozmaite efekty na elewacji, w tym m. in. drewna, cegły klinkierowej, betonu architektonicznego, kamienia czy nawet metalu.

towania i budowy domu, choć także remont może być ku temu świetną okazją. Wybierając odpowiednie rozwiązania oraz technologie budowlane, możemy tworzyć domy, które będą piękne, energooszczędne i przede wszystkim przyjazne ich mieszkańcom.

Co do tego, że warto ocieplać ściany, nie powinniśmy mieć wątpliwości. Im termoizolacja będzie lepsza, tym zdrowiej będziemy żyć. Warto o tym pomyśleć już na etapie projek-

Artykuł reklamowy

27


Ten niewielki dom przyjechał tutaj na ciężarówce. Był prawie gotowy do zamieszkania. Jego lustrzana fasada sprawia, że można go... nie zauważyć na leśnej działce. Nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają komfort i niskie koszty eksploatacji. Tekst: Małgorzata Nietupska

Projekt: Bourgeois/Lechasseur architectes (zespół projektowy: Olivier Bourgeois, Régis Lechasseur, Alexandre Côte, Valérie Gauthier), bourgeoislechasseur.com Zdjęcia: Maxime Brouillet i Adrien Williams

Informacje o projekcie Nazwa: Reflection, www.reflexioncharlevoix.com Powierzchnia: 80 m² Lokalizacja: Charlevoix, Kanada Projekt: Bourgeois/Lechasseur architectes Generalny wykonawca: Charlevoix Acoustique Termin ukończenia realizacji: 2021 rok

28

PROJEKT I REALIZACJA


Ukryty w lesie

Fot. Adrien Williams

PROJEKT I REALIZACJA

29


D

om zaprojektowany został jako całoroczny budynek letniskowy. Działka położona jest w lesie, niedaleko jednego z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Kanadzie – Massif Petite‑Rivière‑Saint‑François. Miał być nowoczesny, inny niż domy w okolicy, a jednocześnie wtapiać się w otoczenie. Architekci z pracowni Bourgeois/Lechasseur architectes zaproponowali nietypowe rozwiązanie – dom z lustrzanymi oknami.

ÆÆModułowa konstrukcja Budynek został wykonany w technologii modułowej w zakładzie producenta, który specjalizuje się w budownictwie energooszczędnym i nietypowych zamówieniach. Na miejsce przyjechał w dwóch częściach na ciężarówce. Na przygotowanej wcześniej płycie fundamentowej posadowiono go przy pomocy dźwigu. Następnie zamontowano stolarkę oraz podłączono instalacje. Technologia modułowa pozwoliła uniknąć ewentualnych błędów podczas wznoszenia budynku. Dom fabrycznie miał zainstalowaną m.in. solidną termoizolację, odpowiednią na mroźne zimy, jakie są w tym regionie, a także instalacje. Proces budowy skrócony został do minimum.

W lustrzanych oknach przegląda się las. Aby o szyby nie rozbijały się ptaki, naniesiono na nie specjalne znaczniki, które widzą zwierzęta, ale prawie nie dostrzegają ludzie. Fot. Maxime Brouillet

30

PROJEKT I REALIZACJA

Na plac budowy dom przyjechał na ciężarówce. Przy pomocy dźwigu został posadowiony na płycie fundamentowej. Fot. Bourgeois Lechasseur architects


Dzięki lustrom, budynek dosłownie znika na leśnej działce. Fot. Adrien Williams

PROJEKT I REALIZACJA

31


Przez drzwi tarasowe XXL wychodzi się na taras. Dom jest ogrzewany m.in. kominkiem na drewno. Fot. Maxime Brouillet

Strefa wejścia jest lekko cofnięta. Dzięki temu drzwi są chronione przed deszczem i śniegiem. Powstał też rodzaj małej werandy. Fot. Adrien Williams

32

PROJEKT I REALIZACJA


Ciemne deski na fasadzie sprawiają, że dom nie dominuje w krajobrazie. Fot. Adrien Williams

PROJEKT I REALIZACJA

33


Z okien strefy dziennej rozciąga się widok na ogród leśny. Fot. Adrien Williams

Bryła budynku jest zwarta, przypomina prostopadłościan. Warto zwrócić uwagę na strefę wejściową przypominającą loggię. Wejście przesunięto do wewnątrz, co urozmaiciło proste, gładkie fasady. Dzięki zadaszeniu i zaprojektowaniu ścian pod skosem, drzwi zewnętrzne chronione są przed wiatrem i zamieciami śnieżnymi. Na szerokim podeście jest także dużo miejsca np. na sprzęt sportowy, jak rowery czy sanki. Tego typu zabieg architektoniczny należy do ulubionych architektów z Bourgeois/Lechasseur architectes, którzy lubią zacierać granice między wnętrzem domu a otoczeniem zewnętrznym.

34

zierne od zewnątrz. Jednak tego typu przeszklenia, zwłaszcza o dużej powierzchni, są niebezpieczne dla ptaków. Aby uniknąć kolizji skrzydlatych gości z oknami, architekci wiele uwagi poświęcili na zabezpieczenie lustrzanych fasad. Do ochrony wybrano niemal niewidoczne dla ludzkiego oka znaczniki okienne Feather Friendly. Odstraszają one ptaki, ale jednocześnie nie uszkadzają szkła. Zainstalowano je od zewnątrz na przeszkleniach XXL w salonie. Tego typu znaczniki rekomendowane są przez organizacje zajmujące się ochroną ptaków, jak Fatal Light Awareness Program (FLAP) czy American Bird Conservancy.

ÆÆOkna jak lustra

ÆÆEkologiczne materiały

Stolarka okienna to kluczowy element tego projektu. Zorientowano ją według stron świata tak, by promienie słoneczne dogrzewały pomieszczenia. Dodatkowo wnęki, w których osadzone są okna, dopasowano do trasy słońca. Dzięki temu latem, gdy słońce jest wysoko, wnętrza się nie przegrzewają, natomiast zimą jego energia jest maksymalnie wykorzystana. Wygląd okien wymagał konsultacji ze specjalistami od dzikich ptaków. Lustrzane szyby wyglądają bowiem wyjątkowo atrakcyjnie: odbija się w nich las oraz stwarzają złudzenie, że domu nie ma. Zapewniają także mieszkańcom prywatność, ponieważ są nieprze-

Wewnątrz i od zewnątrz dom wykończono drewnem w kontrastujących kolorach: jasnym i ciemnym. Mieszkańcy mają do dyspozycji przestronny salon z kuchnią, jadalnią i kącikiem do odpoczynku, a także dwie sypialnie i łazienkę. W całym domu zainstalowano ogrzewanie podłogowe, które jest zdalnie sterowane. Wydajnym źródłem ciepła jest również kominek na drewno. Umieszczono go w salonie, na tle ogromnego okna. Na zewnątrz rozciąga się ogród stworzony przez przyrodę, prawie nietknięty ręką człowieka. »

PROJEKT I REALIZACJA


Powierzchnia domu to 80 metrów kwadratowych. Większość zajmuje salon połączony z jadalnią i kuchnią. Fot. Adrien Williams

PROJEKT I REALIZACJA

35


Osadzenie okien zaprojektowano tak, by promienie słońca dogrzewały wnętrza w chłodne pory roku. Fot. Maxime Brouillet

W domu znajduje się jedna, komfortowo urządzona łazienka. Fot. Maxime Brouillet

Bourgeois/Lechasseur architectes Pracownia założona została w 2011 roku w Québec w Kanadzie. Pracuje w niej zespół architektów. Projekty ich domów są pomysłowo wpisane w regionalny i kulturowy krajobraz. Nawiązują do łączności architektury z naturą. Firma realizuje projekty w różnych krajach. Niedawno została zaangażowana przez amery‑ kańskiego dewelopera do pracy nad unikalnym osiedlem domków w USA. Mają one powstać w niewielkiej odległości od Parku Narodowego Great Smoky Mountains, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

36

PROJEKT I REALIZACJA

Za ścianką obok jadalni wygospodarowano zaciszny kącik, np. do lektury i podziwiania krajobrazu. Fot. Maxime Brouillet


CZY WIESZ ŻE... WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA POZWALA NA OBNIŻENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU

NAWET O 30%?

O2

O2

motor

CO2

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

VUT VB EC A21

A+

O2O2 Sprawdź więcej zalet wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na stronie www.vents-group.pl.

CO2

CO CO2


Brama garażowa UniTherm firmy Wiśniowski spełnia rygorystyczne normy pod wzglę‑ dem odporności na działanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalności powie‑ trza. Unikatowa konstrukcja panelu Innovo o grubości 60 mm pozwala zaoszczędzić więcej energii w domu. Współczynnik przenikania ciepła panelu wynosi 0,33 W/m²K. W pakiecie są bezpieczeństwo i elegancki wygląd. Fot. Wiśniowski

Ciepło, bezpiecznie, komfortowo

Okna, drzwi zewnętrzne i brama garażowa muszą być nie tylko estetyczne, ale też energooszczędne oraz komfortowe w użytkowaniu. Ich wybór warto potraktować jak inwestycję. Opłaca się bardziej niż najlepsza lokata w banku! Na co szczególnie zwrócić uwagę? Małgorzata Nietupska

Partner tematu 38

stolarka Æ okna, drzwi i bramy

www.wisniowski.pl


Ogród zimowy to pomysł na dodatkowy metraż do wykorzystania przez cały rok kalendarzowy. W ofercie firmy Aliplast są np. konstrukcje w róż‑ nych stylach, w tym systemy izolowane termicznie. Do wyboru są m.in. różne kolory oraz sposoby otwierania okien i drzwi. Fot. Aliplast

S

tolarka – okna, drzwi zewnętrzne i bramy – chroni dom przed chłodem, upałem, opadami, wiatrem. Zapewnia też m.in. bezpieczeństwo oraz dostęp do naturalnego światła. Wybór nie jest łatwy! Oferta rynkowa jest bardzo bogata, a ceny rozmaite. Kupno stolarki najlepiej potraktować jak inwestycję w przyszłość. Zysków jest wiele: niższe rachunki za ogrzewanie, wzrost wartości nieruchomości, komfort na co dzień. O czym trzeba wiedzieć, aby uniknąć błędów?

ÆÆPo pierwsze: Styl Gdy buduje się dom, w jego projekcie są też dane dotyczące stolarki. Jednak nie zawsze są one szczegółowe co do stylistyki. Z reguły ostateczny jej wygląd zależy od gustu inwestora. Problem w tym, że nie każdy potrafi dobrać proporcje, detale, kolory czy faktury. Dlatego warto skorzystać albo z porady architekta, albo specjalistów w salonach sprzedaży stolarki. W ten sposób można pogodzić marzenia o wyjątkowej stolarce,

innej niż mają sąsiedzi czy znajomi, ale jednocześnie gustownej i pasującej do otoczenia. Najwygodniej wybrać komplet stolarki z tej samej kolekcji jednego producenta. Wtedy wszystko do siebie pasuje, a poza tym – przy większym zamówieniu – można wynegocjować większe rabaty. Warto wiedzieć, że stolarkę można personalizować. Co to oznacza? Oczywiście jej wymiary dopasowuje się indywidualnie. Przy obecnych możliwościach technologicznych da się zrealizować praktycznie każdy projekt, choć nie wszyscy producenci podejmują się produkcji okien np. o wysokości 4 m lub wyższych. Personalizacja to także kolory – od bieli po czerń, a także odcienie drewna i metaliczne. Co istotne: okna w tym samym budynku mogą być w różnych kolorach, np. inne na parterze oraz na piętrze. Dość popularne są okna dwubarwne. Z zewnątrz domu mogą być np. szare, a wewnątrz – w kolorystyce drewna dopasowanej do podłogi czy mebli.

Partner tematu

Drzwi zewnętrzne i boczne, a także bramy garażowe również można personalizować. Do wyboru, podobnie jak w przypadku okien, jest mnóstwo kolorów, a także faktur. Czasem trudno odróżnić, czy np. brama jest wykonana z drewna, czy to stylizacja. Dodatkowo zarówno na drzwi, jak bramy garażowe (niektórych producentów) można nanosić wzory, np. geometryczne czy florystyczne, także według indywidualnych wzorów. Duże możliwości personalizacji umożliwiają przeszklenia drzwi zewnętrznych.

ÆÆPo drugie: Parametry Nawet stolarka tego samego producenta może mieć różne parametry co do energooszczędności, tłumienia hałasu, przepuszczalności światła czy zabezpieczeń antywłamaniowych. Regulują je przepisy, ale bardzo często są one jeszcze lepsze, niż narzuca prawo. Łatwo je sprawdzić w sklepie czy katalogu. Oznaczane są bowiem symbolami.

www.wisniowski.pl okna, drzwi i bramy Æ stolarka

39


Podstawę oferty VELUX sta‑ nowią produkty podzielone według stopnia zaawansowa‑ nia na trzy linie – Standard, Standard Plus i Premium. Teraz wszystkie okna dachowe dostępne są z trzyszybowymi pakietami, a nowe okna linii VELUX Standard Plus to kolejny przełom na rynku stolarki okien‑ nej. Zapewniają one unikalny zestaw korzyści w atrakcyjnych cenach do tej pory dostępnych tylko w produktach premium. Okna cechują się bardzo dobry‑ mi parametrami energooszczęd‑ ności. Zewnętrzna szyba została pokryta specjalną powłoką łatwo zmywalną N2, na której zabrudzenia organiczne rozkła‑ dane są poprzez oddziaływanie promieniowania UV. Fot. Velux

Najważniejsze to: Uw – współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej. Informuje, ile ciepła ucieka przez całe okno. Nie może być wyższy niż 0,9 W/m²K. Wyjątkiem są okna połaciowe, których maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uw może wynosić 1,1 W/m²K. Im niższy współczynnik Uw, tym mniej ciepła ucieka zimą z pomieszczeń oraz wnika do nich w czasie upałów; Ug – współczynnik przenikania ciepła dla szyby informuje, ile ciepła ucieka z pomieszczenia tylko przez szybę. Im jest niższy, tym lepiej dla inwestora; Uf – współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej to wskazówka, ile ciepła ucieka z pomieszczenia przez ramę okna. Im jest niższy, tym korzystniej dla inwestora; Okna renowacyjne P‑Line Renovo firmy Dobroplast wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami technicznymi. Specjalne komory zapewniają naj‑ wyższe wartości izolacyjności termicznej (Uf do 0,94 W/m²K, Uw do 0,72 W/m²K). Okna wykonane są z PVC łatwego w utrzymaniu w czystości. Fot. Dobroplast

Partner tematu 40

stolarka Æ okna, drzwi i bramy

Ud – współczynnik przenikania ciepła dla drzwi oraz bram garażowych. Nie może być wyższy niż 1,3 W/m²K. Warto wiedzieć, że drzwi i bramy z niskim współczynnikiem Ud

chronią zarówno przed ucieczką ciepła z pomieszczeń w chłodne pory roku, jak też zapobiegają przenikaniu ciepła do wnętrza domu w czasie upałów; Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej. Informuje o poziomie ochrony przed hałasem, zarówno z zewnątrz (np. z ruchliwej ulicy), jak z wewnątrz (np. głośna muzyka). Wyrażany jest w decybelach. Przykładowo, jeśli okno ma Rw=32, a hałas na ulicy to 82 dB, do pomieszczeń dochodzą dźwięki o natężeniu 50 dB; Lt – współczynnik przepuszczalności światła. Informuje, ile światła słonecznego docierającego do szyby zostaje przez nią przepuszczone. Im wyższa wartość współczynnika (procent przepuszczanego światła), tym więcej światła w pomieszczeniu. Wbrew pozorom szyby nie przepuszczają tak samo naturalnego światła. Ilość światła naturalnego ma wpływ na samopoczucie domowników. Jasne pomieszczenia wizualnie wydają się też większe;

www.wisniowski.pl


Aluminiowe drzwi zewnętrzne CREO firmy Wiśniowski są nie tylko eleganckie i odporne na odkształcenia, ale także wyróżniają się ener‑ gooszczędnością i dobrym wytłumieniem hałasu. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła oraz wysokiej jakości profilom aluminiowym, ich współczynnik przenikalności ciepła wynosi od Ud = 0,8 W/m²K. Do wy‑ boru jest m.in. wiele kolorów i wzorów. Ten model można też wykre‑ ować według indywidualnego projektu. Fot. Wiśniowki

Partner tematu

www.wisniowski.pl okna, drzwi i bramy Æ stolarka

41


Inwestycja w stolarkę – to się opłaca! Bartłomiej Pławecki, specja‑ lista ds. komunikacji i PR firmy Wiśniowski Projektowanie energo‑ oszczędnych budynków to trend, który wpisuje się w globalne działania na rzecz klimatu. Coraz czę‑ ściej jest to również wymóg prawny. Warunki Techniczne 2021 wymagają od inwestycji spełnienia surowych norm termoizolacyjności. Czy w bramach, oknach i drzwiach da się zagwarantować odpowiednie współczynniki, nie zapominając o dobrym designie i bezpieczeństwie? Zalety odpowiednio szczelnej stolarki otwo‑ rowej nie są widoczne na pierwszy rzut oka, jednak to właśnie ona w najbliższych dekadach będzie decydowała o komforcie naszego życia. Energia elektryczna będzie coraz droższa. Odpowiednio dobrana stolarka otworowa zmniejszy rachunki za prąd i ogrzewanie, gwa‑ rantując domownikom większą niezależność. Wybranie odpowiednich produktów może dać oszczędności już na etapie zakupu – np. po‑ przez skorzystanie z możliwości programu „Czyste Powietrze”. Największym elementem stolarki otworowej jest brama garażowa. Ze względu na swoje rozmiary ma ona ogromne znaczenie w bilansie energetycznym całego budynku. Wśród bram garażowych marki WIŚNIOWSKI wyróżnić należy bramy segmentowe UniTherm oraz PRIME. Zastosowano w nich oryginalne panele INNOVO o grubości 60 mm, których współ‑ czynnik U wynosi jedynie 0,33 W/m²K. W gronie ciepłych bram segmentowych WIŚNIOWSKI jest również ekonomiczna brama UniPro z panelem o grubości 40 mm. W ofercie drzwi wejściowych WIŚNIOWSKI rozwiązaniem dedykowanym dla budownictwa energooszczędnego są drzwi CREO i NOVA. Można je również z łatwością dostosować wizualnie do własnych potrzeb wykorzystując szeroką ofertę wzorów i opcji, pozwalających na niemal nieograniczoną personalizację. Drzwi CREO i NOVA łączą w sobie wszystkie najważ‑ niejsze cechy: są bezpieczne, ciepłe, piękne i trwałe. Do pełnej ochrony domu brakuje tylko szczel‑ nych okien. Te również są dostępne w ofercie marki WIŚNIOWSKI, która zajmuje się produkcją okien od niemal 30 lat! Okna PVC Primo 82 i Pri‑ mo 76 z okuciami Maco MultiMatic i technolo‑ gią V‑Perfect mogą pochwalić się współczynni‑ kiem U na poziomie nawet 0,5 W/m²K! Ciepła stolarka WIŚNIOWSKI w komplecie jest szansą na korzystną termomodernizację domu. To również okazja, by znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort życia w pięknym domu i czystym środowisku.

RC – klasa odporności na włamanie. Klas jest sześć – im są wyższe, tym lepsze zabezpieczenia. Najprostsze zabezpieczenia są w klasach 1, 2 oraz 3, zaś najbardziej zaawansowane w klasach 4, 5 i 6.

ÆÆPo trzecie: Materiały Każdy, kto planuje zakup stolarki, staje przed dylematem, czy wybrać drewno, tworzywo sztuczne (PVC), metal, kompozyt albo ich połączenia. Parametry użytkowe okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych, bez względu na materiał, są podobne, gdyż określają je normy. To wybór indywidualny. Przykładowo, drewno kojarzy się z naturalnością i klimatem rodzinnej siedziby. Jednak wymaga – od czasu do czasu, w odróżnieniu np. od tworzywa sztucznego – konserwacji. W praktyce popularne są łączenia różnych materiałów. Wszystko po to, aby pogodzić gusta z praktycznymi aspektami, jak łatwiejsza konserwacja czy wysokość ceny. W przypadku okien popularne są np. połączenia aluminium i PVC oraz aluminium i drewna. Drzwi zaś mogą być np. z tworzywa, ale mieć stalowy rdzeń. Stylizacje

drewna albo aluminium, np. na bramach, są często tak wierne, że trudno je odróżnić od oryginałów. Poza tym w tym samym budynku może być stolarka wykonana np. z aluminium i tworzywa sztucznego, ale wyglądać tak samo. Taki efekt dają nowoczesne wykończenia. Bramy garażowe, ale też drzwi boczne do garażu, mogą być nie tylko pasującym do siebie duetem. Możliwe jest nawet zamówienie ich np. w tej samej stylistyce jak elewacja. Dzięki temu brama dosłownie wtapia się w bryłę budynku. Można jej nawet nie zauważyć! A jakie wybrać przeszklenia? Warto wiedzieć, że tak samo wyglądające okna mogą mieć różne tzw. pakiety szybowe. I to inwestor może dopasować je indywidualnie do swoich potrzeb. Przykładowo, do pomieszczeń na parterze mogą to być pakiety antywłamaniowe, a do pokojów dziecięcych – z zabezpieczeniem przed skaleczeniem szkłem w razie rozbicia. Producenci proponują bardzo różne rozwiązania – czasem są one w cenie stolarki, ale bywa iż trzeba dopłacić. Do wyboru są okna dwu-, trzy-, a nawet czteroszybowe.

Higrosterowany AEROMAT flex to nowy nawiewnik w ofercie firmy SIEGENIA, który pozwala na perfekcyjne wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej. Może być stosowany w oknach oraz systemach HS bez ingerencji w wygląd zewnętrznej elewacji budynku i bez wpływu na funkcjo‑ nalność. Zapewnia regulowany dopływ świeżego powietrza odpowiednio do potrzeb użytkowników. Może być montowany niezależnie – poziomo lub pionowo wzdłuż okna co sprawia, że nie naruszamy zabezpieczeń antywłamaniowych i nie osłabiamy właściwości konstrukcyjnych okna, jak izolacyjność akustyczna czy wodoszczelność. Fot. Siegenia

Partner tematu 42

stolarka Æ okna, drzwi i bramy

www.wisniowski.pl


Wybierając stolarkę otworową – okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe – najlepiej zdecydować się na kom‑ pleksowe rozwiązanie oferowane przez jednego producenta. W firmie KRISPOL inwestor może liczyć na szereg korzy‑ ści, jak uzyskanie fachowego doradz‑ twa na każdym etapie realizacji zamó‑ wienia, jednolitą opiekę gwarancyjną i serwisową, jak również zachowanie spójności kolorystycznej wszystkich elementów. Fot. Krispol

Grzejące okno? To możliwe dzięki szy‑ bom grzewczym EGLAS z Saint‑Gobain Building Glass. Prąd, gdy przepływa przez tafle pokryte niskoemisyjną powłoką z tlenków metali, zamieniany jest w energię cieplną. Szkło grzewcze może być głównym źródłem ciepła lub dodatkowym, np. do przyśpieszania topnienia śniegu na oknach dacho‑ wych. Dzięki funkcji antykondensacji zapobiega gromadzeniu się na szybach pary wodnej. Fot. Saint‑Gobain Building Glass

Partner tematu

www.wisniowski.pl okna, drzwi i bramy Æ stolarka

43


Dzięki zastosowaniu bramy ALR F42 firmy Hörmann, przystosowanej do nakładania warstw zewnętrznych zlicowanych z fasadą, znika podział bramy na składające się podczas ruchu wrót po‑ ziome segmenty. Segmenty te, wykończone – tak samo jak ściana obok – pionowymi listwami, dają wrażenie ciągłości. Gdy brama jest zamknięta, całość wygląda jak jednolita ściana. Drzwi wejściowe Thermo65 mają współczynnik izolacyjności cieplnej 0,87 W/(m²K). Za produkty użyte w tej realizacji firma Hörmann otrzymała Grand Prix w kategorii „Drzwi zewnętrzne i bramy” w konkursie zorganizo‑ wanym przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Fot. Hörmann

Jak działają nawiewniki higrosterowane? Beata Fiedosichin, kie‑ rownik marketingu, firma Siegenia Nawiewniki higrosterowa‑ ne marki Siegenia działają pasywnie (bez wsparcia mechanicznego). Wyko‑ rzystują naturalną zasadę wyrównania różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem panującym we wnętrzu i na zewnątrz pomieszczenia, umożliwiając doprowadzenie niezbędnej ilości powietrza w zależności od poziomu wilgotności. Mecha‑ nizmem sterującym są wielowar­stwowe taśmy poliamidowe, które roz­szerzają się lub zwężają pod wpływem zmian wilgotności względnej w powie­trzu. Powoduje to otwarcie przepust‑ nicy i doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia. Takie roz­wiązanie, oprócz wymiany powietrza, zapewnia również kontrolę poziomu jego wilgotności.

Partner tematu 44

stolarka Æ okna, drzwi i bramy

Zamiast zwykłych, w oknach oraz drzwiach można mieć rozmaite szyby: ◗ Absorpcyjne – pochłaniają część energii słonecznej, przez co zapobiegają przegrzewaniu się pomieszczeń; ◗ Refleksyjne – odbijają promienie słoneczne i dają efekt nieprzezierności od zewnątrz; ◗ Dźwiękochłonne – wyciszają hałas z zewnątrz; ◗ Hartowane – są bardziej odporne na uderzenia. Jeśli zostaną rozbite, rozsypują się na małe, nieostre kawałki; ◗ Laminowane – mają zwiększoną odporność na włamanie, wyciszają hałas, zmniejszają przenikanie promieniowania słonecznego, a w razie potłuczenia się nie rozsypują; ◗ Przepuszczające więcej światła – do wnętrz wpuszczają więcej promieni słonecznych;

◗ Grzejące – dzięki podłączeniu do energii elektrycznej, są rodzajem ogrzewania. Mogą służyć np. do przyśpieszania topnienia śniegu leżącego na oknach dachowych.

ÆÆPo czwarte: Otwieranie Sposób otwierania stolarki dobiera się indywidualnie. Nie każde rozwiązanie jest dla wszystkich. Zawsze trzeba skorzystać z porady w salonie stolarki. Pomocne są też opinie znajomych. Najmniej opcji co do sposobu otwierania mają drzwi zewnętrzne. Skrzydła – jedno lub dwa – powinny otwierać się na zewnątrz. Warto wiedzieć, że dodatkowo strefa wejścia może mieć nieotwierane naświetla (z boku lub nad drzwiami), dzięki którym hol jest lepiej doświetlony. W przypadku okien pionowych najczęściej wybierane są modele uchylne, uchylno‑rozwierne, rozwierne, przesuwne, a dacho-

www.wisniowski.pl


Drzwi pasywne THERMO PREMIUM 75 firmy Gerda maksymalnie oszczędzają energię, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Ich współczynnik przenika‑ nia – w zależności od zasto‑ sowanej ościeżnicy – wynosi od 0,8 do 0,9 W/m²K, zaś grubość to 75 mm. Do wy‑ boru są różne kolory. Fot. Gerda

Partner tematu

www.wisniowski.pl okna, drzwi i bramy Æ stolarka

45


Okna PVC z kolekcji PRIMO firmy Wiśniowski wyróżniają funkcjonalność, energooszczędność i design. Każde można personalizować, w zależności od architektury domu i potrzeb domowników. Do wyboru są m.in. różne kolory, klamki oraz jedno- i dwukomorowe pakiety szybowe. Fot. Wiśniowski

wych – uchylno‑obrotowe oraz obrotowe. Dostępne są też wersje nieotwierane (mają niższe ceny niż otwierane). Bramy również – w zależności od modelu – mają rozmaite sposoby otwierania. Obecnie popularne są modele roletowe i segmentowe. Bywają też inwestorzy, którzy preferują tradycyjny sposób otwierania, czyli uchylny. Sposób otwierania bramy warto przedyskutować z architektem oraz w sklepie. Pod uwagę trzeba wziąć np. dostępne miejsce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz garażu. Czasami wygodnie jest zaplanować – oprócz bramy – drzwi boczne garażowe. Dzięki nim np. dzieci będą mogły łatwiej wyprowadzać z garażu rowery. To rozwiązanie, a także okno, przydają się też, jeśli w garażu jest kącik hobby, m.in. do majsterkowania.

ÆÆPo piąte: Dodatkowe funkcje Okna, drzwi zewnętrzne oraz bramy garażowe można wyposażyć w dodatkowe

Partner tematu 46

stolarka Æ okna, drzwi i bramy

elementy, które zapewnią większy komfort i bezpieczeństwo. Opcji jest mnóstwo. W oknach od południa, wschodu i zachodu przydają się rolety, markizy albo żaluzje, które zapewnią prywatność oraz będą chroniły przed nadmiernym nasłonecznieniem. Przynajmniej w kuchni i sypialniach niezbędne bywają moskitiery. W pokojach dzieci warto mieć rolety zaciemniające oraz uchwyty okien z blokadami otwarcia, np. na klucz. Jeśli okna wyposaży się w czujniki pogodowe, będą się automatycznie zamykały po zdiagnozowaniu deszczu czy wiatru. To bardzo praktyczne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku okien dachowych. Trzeba też zadbać o wentylację – wśród propozycji producentów są np. nawiewniki oraz funkcja rozszczelnienia. Okna, ale też drzwi zewnętrzne i brama garażowa mogą być częścią systemu alarmowego. Po niekontrolowanym otwarciu wysyłają cichy alarm do właściciela lub firmy ochroniarskiej. Zabezpieczenie

działa nawet wtedy, gdy okna są uchylone np. na noc. Wygodnym rozwiązaniem jest zdalne sterowanie stolarką, np. przy pomocy smartfona. Można skontrolować w każdej chwili czy okna, drzwi zewnętrzne oraz brama garażowa są zaryglowane, a także je otwierać i zamykać nawet nie będąc w domu. Przykładowo, wychodząc z domu można jednym dotknięciem palca na smartfonie zamknąć wszystkie okna. Gdy wróci dziecko ze szkoły, rodzic zdalnie otworzy mu drzwi. Smartfon powiadomi też, że ktoś stoi przy furtce. Jest nawet możliwość porozmawiania z gościem on‑line, także gdy nikogo nie ma w domu. Systemy zarezerwowane dawniej dla banków, jak zamki z czytnikami linii papilarnych, są już dostępne dla każdego. Dzięki geolokalizacji można wjechać do garażu z ulicy (i odwrotnie) bez wyjmowania smartfona z kieszeni czy torebki. Bramy wjazdowa i garażowa otwierają się automatycznie przed samochodem. Możliwe jest tworzenie scenariu-

www.wisniowski.plszy w ramach domu inteligentnego, np. tuż po powrocie włączone zostanie oświetlenie na podjeździe i na parterze domu, a także zostaną odryglowane drzwi do domu. Rozwiązań jest mnóstwo.

ÆÆPo szóste: Dobry montaż

Okno uchylno‑obrotowe FPP‑V preSelect MAX firmy Fakro wyróżnia się jakością wykonania, in‑ nowacyjnymi rozwiązaniami oraz bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjności. Otwierając je uchylnie zyskuje się jeszcze więcej przestrzeni na poddaszu oraz nieograniczony widok na ze‑ wnątrz. Łatwiej też podejść do otwartego okna. Funkcja obrotowa służy do mycia okna, a dzięki specjalnej zasuwce blokującej, czynność ta jest wygodna i bezpieczna. Klamka umieszczona jest w dolnej części skrzydła – umożliwia obsługę okna oraz dwustopniowe mikrouchylenie. Fot. Fakro

Prawidłowy montaż nie może obejść się bez sprawdzonych fachowców. Nawet najlepsza stolarka nie spełni swoich funkcji, jeśli zostanie źle zamontowana. Błędy montażowe mogą skutkować przedostawaniem się do wnętrz zimnego powietrza, stratami energii cieplnej, zawilgoceniem i zagrzybieniem pomieszczeń. Na co zatem zwrócić uwagę? Przede wszystkim warto montaż powierzać fachowcom autoryzowanym przez producentów stolarki. Ciepły montaż zaś to dobra termoizolacja domu na lata. »

Rolety zewnętrzne chronią m.in. przed nadmiernym nasłonecznieniem, hałasem i włamaniem. Zapewniają prywatność w domu i lepszą termoizolację. Przykłado‑ wo: w ofercie firmy Anwis znajdują się 3 typy rolet zewnętrznych: podtynkowe, naokienne i elewacyjne. Mogą być obsługiwane ręcznie lub elektrycznie, przy użyciu sterowników naściennych bądź pilota, a także podłączone do systemu inteligentnego domu. Fot. Anwis

Partner tematu 48

stolarka Æ okna, drzwi i bramy

www.wisniowski.pl


Najlepiej dobrany zestaw BRAM, OKIEN I DRZWI spełniający wymagania programu CZYSTE POWIETRZE

™ System Home Inclusive – wybierz energooszczędną stolarkę WIŚNIOWSKI w jednym designie i oryginalnym kolorze z kolekcji Home Inclusive 2.0

Zaplanuj termomodernizację z marką WIŚNIOWSKI. Kup bramę garażową UniTherm, okna PVC PRIMO 82 oraz drzwi zewnętrzne NOVA i zyskaj nawet 37 tysięcy złotych dotacji z programu „Czyste Powietrze”.


Na progu

energetycznej rewolucji

Pompa ciepła powietrze‑woda Versati III firmy Gree Polska należy do urządzeń typu monoblok. To oznacza, że wszystkie komponenty jednostki zostały zawarte w jednym urządzeniu zewnętrznym, które za pomocą rur jest połączone bezpośrednio z instalacją wodną ogrzewanego budynku. Fot. Gree Polska

Odczuwalne dla konsumenta zmiany w technologii następują z reguły w drodze powolnej ewolucji, dostosowując się do możliwości nabywczych klientów, zmieniającego się prawa, potrzeb rynku czy w końcu oczekiwań odbiorców. Tymczasem to, co w ostatnich miesiącach prezentuje rynek paliw kopalnych, przypomina bardziej rewolucję. Czy jest to stały trend czy tylko wahania spowodowane czynnikami politycznymi? Nieodległa przyszłość udzieli odpowiedzi, jednak na każde zmiany, a już zwłaszcza te rewolucyjne, warto się przygotować. Artur Golak 50

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


Firma Daikin oferuje m.in. stojące i wiszące gazowe kotły kondensacyjne. Szczególnie wysoką efektywność – na poziomie 109% – mają kotły dwu‑ funkcyjne. W ich przypadku spaliny zderzają się z dopływającą wodą przed odprowadzeniem, w wyniku czego zostaje uwolnione ciepło utajone w parze wodnej. Parę wodną zawraca się, a następnie podgrzewa w wymienniku ciepła o unikalnej konstrukcji. Efekt? Oszczędność kosztów i eks‑ ploatacja nienaruszająca równowagi ekologicznej! Fot. Daikin

O

bserwowanie krajowego rynku energetycznego u każdego z nas jest w stanie podnieść ciśnienie do niebezpiecznych granic. Inwestycje w urządzenia grzewcze, które jeszcze pół roku temu uważane były za ekonomicznie bezpieczne, teraz mogą budzić uzasadnione wątpliwości. I odwrotnie: urządzenia dostosowane do spalania paliw, które do niedawna były w odwrocie, teraz budzą duże zainteresowanie. „Zielona energia”, która, zdaniem obserwatorów miała już swoje pięć minut, budzi jeszcze większą ciekawość, która przekłada się wprost proporcjonalnie na zainteresowanie inwestorów. Jedno jest pewne. Najbliższe miesiące zmuszą nas do przewartościowania niejednej opinii.

ÆÆCzy nadal warto? Jeszcze do niedawna ceny gazu ziemnego utrzymywały się na wysokim, ale stabilnym poziomie i biorąc pod uwagę możliwości nabywcze odbiorców, nie stanowiły bariery zaporowej, zarówno dla rozwoju technologii grzewczych, jak też i infrastruktury gazowej. Czy to może się zmienić? Eksperci

rynku energetycznego uspakajają zarówno obecnych, jak i przyszłych użytkowników kotłów na gaz. Opalanie gazem ziemnym nadal jest tańsze niż eksploatacja urządzeń grzewczych na gaz skroplony, olej opałowy czy energię elektryczną. Trzeba mieć też świadomość, że nowoczesne urządzenie grzewcze to inwestycja wieloletnia i rezultat ich amortyzacji będzie możliwy do oceny nie wcześniej niż po upływie dekady. Takie urządzenie na pewno pozytywnie wpływa na cenę domu na wtórnym rynku mieszkaniowym. Wzrost cen paliw jest wkalkulowany w ryzyko rynkowe, podobnie jak i ich spadek. Trzeba też wziąć pod uwagę regulacje prawne związane z koniecznością ochrony powietrza. Już teraz liczne samorządy wprowadzają obostrzenia co do emisji zanieczyszczeń emitowanych przez popularne „kopciuchy”. Popularność kotłów gazowych jako źródła ciepła i c.w.u. rośnie i to mimo wysokich, stałych cen. Od lat liderują w kategorii urządzeń wyróżniających się najwyższą sprawnością wśród kotłów opalanych paliwami pochodzącymi ze źródeł nieodnawialnych.

Optymalizacja działania zaawansowanych technicznie urządzeń grzewczych bez rozwiązań jakie dają nowoczesne cyfrowe sterowniki i regulatory nie byłaby możliwa. Ilość zmiennych związanych z procesami nadzoru i optymalizacji procesów grzewczych wyklucza sterowanie manualne. Quantum to regulator marki Salus Controls. To wielo‑ funkcyjny produkt z wbudowanym czujnikiem wilgotności i możliwością wyboru algorytmu sterującego. Posiada blokadę PIN oraz opcję ustawienia limitu temperatury zadanej. Dzięki temu sprawdzi się w domach prywatnych, jak i w hotelach oraz lokalach przeznaczonych na wynajem. Komunikuje się bezprzewodowo z pozostałymi elementami systemu Salus Smart Home. Fot. Salus Controls

energooszczędne rozwiązania Æ OGRZEWANIE

51


Pompa ciepła i kocioł c.o. – czy to się sprawdzi? Grzegorz Łukasik, ekspert marki Bosch Zastosowanie pompy ciepła do centralnego ogrzewania i podgrzewania c.w.u. oraz kotła gazowego jednocze‑ śnie w jednej instalacji rzad‑ ko idzie w parze. Połączone rozwiązanie, można spotkać w przypadku modernizacji systemu grzewcze‑ go w istniejących budynkach, gdzie do istnie‑ jącego kotła gazowego „dokłada się” pompę ciepła. Jednak w takich systemach często pozostawia się kocioł na cele c.w.u. ze względu na kompatybilność techniczną z tym urządze‑ niem grzewczym. W nowych rozwiązaniach zazwyczaj stosuje się wyłącznie jedno z tych źródeł ciepła. O wykorzystaniu kotła do pod‑ grzewania c.w.u. często decyduje dostępność do sieci gazowej. Częściej spotyka się połą‑ czenie urządzenia gazowego z pompą ciepła do c.w.u., która jest zintegrowana z zasobni‑ kiem. Zasobnik wyposażony jest w wężownicę, pod którą podłącza się kocioł grzewczy. Jeśli wziąć pod uwagę sam rachunek ekonomicz‑ ny podgrzewania c.w.u. przy wykorzystaniu jednego i drugiego źródła, to przy dzisiejszych cenach można stwierdzić, że podgrzewanie ciepłej wody wypada na korzyść pompy ciepła o około 20%. Ta wartość może się oczywiście wahać w zależności o tego jak wysoka tempera‑ tura wody ma być w zasobniku wody. Im niższa temperatura, tym ekonomiczniej pompa ciepła podgrzewa wodę.

Zasada funkcjonowania pomp ciepła wynika z podstawowych praw fizyki – przemian ter‑ modynamicznych. Czynnik roboczy, którego temperatura wrzenia waha się w granicach -40°C jest w stanie pobrać ciepło z tzw. dol‑ nego źródła ciepła (gruntu, powietrza, wody) do źródła górnego (systemu ogrzewania powierzchniowego). Fot. Daikin

52

Elektryczne podgrzewacze wody są alternatywą w budynkach pozbawionych instalacji za‑ pewniającej c.w.u. lub w miejscach gdzie modernizacja urządzeń tego typu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wybierając podgrzewacz przepływowy można realnie zmniejszyć koszty uzyskania ciepłej wody. Fot. Kospel

Przypomnijmy, że sprawność urządzenia grzewczego podawana jest w procentach i oznacza stosunek energii dostarczonej do energii spalonej. W przypadku urządzeń kondensacyjnych ich sprawność jest wyższa o ok. 10% od urządzeń konwencjonalnych. Tak definiowana sprawność w urządzeniach, których konstrukcja umożliwia odzyskanie części ciepła zawartego w spalinach (w procesie kondensacji), przekracza 100%. Oczywiście jest to bardziej chwyt marketingowy, bo dostarczenie większej ilości energii niż jej pobranie jest niezgodne z zasadą zachowania energii, ale w opisowy sposób pokazuje potencjał kotłów kondensacyjnych. Czy istnieją argumenty przeciwko zakupowi tego typu urządzeń? W zasadzie racjonalny jest tylko jeden: brak odpowiedniej infrastruktury. Kiedy budynek ma przyłącza do sieci gazowej, jedyną inwestycją jest zakup kotła i dostosowanie infrastruktury domowej do jego eksploatacji – odprowadzenia kwaśnych spalin oraz, o ile będzie taka potrzeba, zagospodarowanie kwaśnego kondensatu, choć w przypadku kotłów na gaz skroplony i o mocy dostosowanej do zapotrzebowania energetycznego budynku, wystarczy zwykłe przyłącze do instalacji ściekowej.

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania

ÆÆRenesans paliw stałych? Przywykliśmy mówić o węglu, drewnie i biomasie jako o najtańszych paliwach dostępnych na rynku odbiorców detalicznych. Jednak tylko połowa tego zdania jest prawdziwa. To także źródła ciepła o najbardziej zróżnicowanej cenie w obrębie rodzaju, która w znacznej mierze zależy od wartości opałowej, sortu i stopnia oczyszczenia węgla, a także postaci oraz gatunku i stopnia wysuszenia drewna oraz kosztów transportu. Przy obecnych zawirowaniach z dostawą gazu opałowego należy podkreślić, że zarówno węgiel, drewno, pellet, jak i biomasa wytwarzana jest w kraju i z krajowych produktów. Popularny ekogroszek produkowany jest z wyselekcjonowanych gatunków węgla kamiennego, wyróżniających się wysoką kalorycznością, niewielką wilgotnością i zmniejszoną zawartością substancji niepalnych. Błędem jest rozpatrywanie emisyjności kotłów na paliwo stałe wyłącznie w kontekście tego, czym w kotle się pali. Na czyste spalanie składa się nie tylko klasa kotła, ale także jego odpowiednia konfiguracja (czyli dostosowanie mocy kotła do realnego zapotrzebowania budynku na ciepło), odpowiednia eksploatacja oraz jakość paliwa. Nawet kocioł najwyższej 5. klasy


Podłączenie budynku do instalacji gazowej nie warunkuje zakupu kotłów kondensacyjnych na gaz ziemny. Ten sam model z reguły może spalać różne rodzaje gazu z uwzględnieniem konieczności wymiany dysz i sterownika. Fot. Immergas

Kuchenki na tradycyj‑ ny opał umożliwiają wykorzystanie tej samej energii dwukrotnie: do gotowania oraz ogrzewania pomiesz‑ czeń. Tego typu modele zwykle są wyposażone w płytę grzejną oraz piekarnik. Luksusowe modele marki La Nordi‑ ca mają m.in. skrzynię na opał oraz obudowę z kamienia. Fot. La Nordica

Kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur 2200 jest wyjątkowo przyjazny środowisku dzięki niskiej emisji tlenków azotu (6 klasa NOx). Urządzenie wyróżnia nowoczesny design i niewielkie wymiary. Wyposażony w 7 przyci‑ sków i wyświetlacz LCD kocioł jest intuicyjny w obsłudze. Ma energooszczędną elektro‑ nicznie modulowaną pompę c.o. Maksymalna sprawność: do 109%. Fot. Junkers

energooszczędne rozwiązania Æ OGRZEWANIE

53


Węgiel kamienny to skała pochodzenia roślinnego, która powstała miliony lat temu. Popularny ekogroszek produkowany jest z wyselekcjonowanych gatunków węgla kamiennego. Wyróżnia się wysoką kalorycznością, niewielką wilgotnością i zmniejszoną zawartością substancji niepalnych. Ekogroszki Energo mają kaloryczność dochodzącą do 29 MJ/kg i zawartość popiołu najniższą na rynku (do 3%). Dzięki znikomej zawartości siarki (0,5%) mniej zanieczyszczają powietrze. Dodatkowe atuty: lepszy stan przewo‑ dów kominowych oraz zerowa spiekalność, która zapewnia bezawaryjną pracę pieca. Ekogroszki powstają w innowacyjnej technologii wzbogacania i oczyszczania węgla na sucho. Sprzedawane są w workach po 20 i 25 kg. Fot. Energo

opalany słabej jakości paliwem i niewłaściwie sterowany, będzie emitował więcej zanieczyszczeń niż kocioł klasy 3. zasilany wysokiej jakości węglem, drewnem czy też biomasą, nieprzewartościowany w stosunku do zapotrzebowania na ciepło oraz właściwie sterowany. Ta sama zasada odnosi się do urządzeń grzewczych spalających paliwo stałe. Najczęstszym grzechem inwestorów jest zakup i instalacja kotła przewymiarowanego. Większość urządzeń grzewczych zakupionych w ostatnim pięcioleciu działa z najwyższą sprawnością – a więc najbardziej ekonomicznie i najbezpieczniej dla środowiska naturalnego – z mocą blisko maksymalnej. Kocioł o mocy nominalnej wyższej niż wyliczone zapotrzebowanie już przy niższych, ale relatywnie nadal wysokich temperaturach, przy których już niewielka ilość energii jest w stanie wywołać

Jaka jest sprawność pomp ciepła typu powietrze‑woda w po‑ równaniu z innymi „klasycznymi" źródłami ciepła, np. kotłami? Rafał Piguła, Manager ds. Produktu w firmie GREE Jednym z najistotniejszych parametrów źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania budynku jest jego sprawność. Jest to zdolność do pozyskiwania jak największej ilości ciepła ze źródła, na jakim oparte jest dane rozwiązanie. Kla‑ sycznym przykładem są tutaj najczęściej stosowane kotły węglowe lub gazowe. Pierwsze z nich charakteryzują się sprawnościami teoretycznymi dochodzącymi do 70~90%. Oznacza to, że z paliwa jakim jest węgiel, w postaci ciepła uzyskamy maksymalnie 90% zawartej w nim energii. W przypadku konwencjonalnych kotłów gazowych wskaźnik ten osiągać może wartości od 80~90%. Jak widać sprawność nie przekracza 100%. Jedynie kotły kondensacyjne pochwalić się mogą wskaźnikiem np. 110%, lecz jest to jedynie sprytne przeliczenie uwzględniające ciepło odzyskane ze skroplenia wilgoci ze spalin. Urządzeniem, którego sprawność może znacznie przekraczać wskaźnik 100% jest jedynie pompa ciepła np. Versati III od GREE. Najpopularniejsza wersja typu powietrze‑woda charakteryzuje się współczynnikiem COP (wskaźnik efektowności ogrzewania) sięgającym nawet 5,0. Oznacza to, że z dostarczonej ilości energii elektrycznej możemy uzyskać nawet pięć razy tyle ciepła. Dzieje się tak, ponieważ większą część ciepła urządzenie to uzyskuje z otoczenia (w tym przypadku powietrza zewnętrznego). Tym samym możliwe jest uzyskanie 80% wykorzystywanego ciepła zupełnie bez‑ płatnie. Kosztem będzie jedynie 20% energii elektrycznej zasilającej układ. Z tego względu, anali‑ zując sprawność ogrzewania budynków, pompy ciepła charakteryzują się zdecydowanie wyższymi wartościami niż klasyczne źródła, co przekłada się tym samym na znaczne oszczędności finansowe.

54

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania

Tower Grand to szybki wymiennik c.w.u. do pomp ciepła o powiększonej wężownicy. Opracowany został w oparciu o najlepsze cechy najwydajniejszego wymiennika c.w.u. do pomp ciepła – Maxi. Stanowi uzupełnienie oferty stojących wymienników c.w.u. z wę‑ żownicą spiralną, których podstawą są najpo‑ pularniejsze ogrzewacze Tower, a największą moc oferują ogrzewacze Maxi. W zbiorniku zastosowano znacznie powiększoną wężow‑ nicę spiralną. Fot. Galmet


Kluczem do sprawności każdego zaawansowanego technolo‑ gicznie urządzenia grzewczego jest odpowiednia konserwacja. Warto rozważyć opcję doko‑ nania przeglądu kotła jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Usługa serwisowa powinna być nieco szybsza, również drobne niedociągnięcia lepiej załatwić przed sezonem grzewczym. Fot. Bosch

Ogrom możliwości dają pompy ciepła, kotły i podgrzewacze wody sterowane zdalnie: przez telefon, tablet czy laptop. Dzięki nim np. na odległość przygotujesz wodę na ką‑ piel. Na zdjęciu: podgrzewacz wody Bosch Therm 6000i S ze zintegrowanym wyświe‑ tlaczem cyfrowym. Można nim sterować dotykowo bądź zdalnie, przez Bluetooth lub aplikację Bosch Water. Fot. Bosch

energooszczędne rozwiązania Æ OGRZEWANIE

55


Elastyczna technologia

Urządzenie grzewcze Aktivist marki Redwell działa na zasadzie emisji promieniowania pod‑ czerwonego. W przeciwieństwie do zwykłych, punktowych urządzeń grzewczych ogrzewa otaczającą materię, nie zaś powietrze. Już po kilkunastu minutach od włączenia odczuwalne jest wrażenie ciepła. Do pracy wymaga wyłącznie standardowej sieci elektrycznej. Fot. Redwell

Tomasz Popiel, manager działu marketingu, BDR Thermea Poland Auriga to pierwsze urządzenie z segmentu pomp ciepła w ofercie marki Baxi. Jest to pom‑ pa powietrze/woda typu monoblok, zapew‑ niająca ogrzewanie, chłodzenie i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Nowy szereg obejmuje 5 modeli od 5 do 16 kW, w wersji z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym. Dzięki sprężar‑ ce inwerterowej DC gwarantuje maksymalną efektywność energetyczną i pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych: grzanie od -25°C, a chłodzenie aż do +46°C. Auriga ma zabudowaną pompę obiegową, naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa po stro‑ nie c.o. Pompa ciepła ze względu na dostępne moce może pracować w nowych budynkach jak również modernizowanych. Pompę ciepła Au‑ riga można w łatwy sposób połączyć w jeden system z instalacją solarną, kotłem lub grzałką elektryczną, co pozwoli na jeszcze większy komfort i większą oszczędność. Pompa ciepła pracuje cicho dzięki specjalnie wykonanej konstrukcji komory chłodniczej i izolacji sprę‑ żarki. Dodatkowo użytkownik ma do wyboru z poziomu regulatora dwa tryby pracy ograni‑ czające hałas. Zaawansowany panel sterowania pozwala zarządzać ogrzewaniem i chłodzeniem przy wykorzystaniu aż 16 krzywych pogodo‑ wych, a także sterować zasobnikiem c.w.u., zintegrowanym kotłem, wspomagającą grzałką elektryczną oraz umożliwia integrację z insta‑ lacją solarną i zarządzanie pompą cyrkulacyjną c.w.u. Pompa ciepła posiada także funkcję dezynfekcji termicznej, tryb cichy z 2 ustawia‑ nymi poziomami ciszy oraz tryb wakacyjny wraz z zabezpieczeniem przeciw zamarznięciu. Dzięki zastosowaniu protokołu Modbus Aurigę można połączyć z systemem zarządzania budynkiem (BMS).

wrażenie komfortu cieplnego, będzie spalał więcej paliwa, ale dużo mniej efektywnie, wydzielał więcej cząsteczek lotnych, mocniej dymił, wytwarzał więcej szkodliwych produktów spalania. A w całym sezonie grzewczym dni, kiedy urządzenia muszą działać z najwyższą mocą, będzie kilkanaście lub kilkadziesiąt. Nie jest to problem, ponieważ odpowiednia konfiguracja kotła uwzględnia okresy dużego zapotrzebowania na energię cieplną, jak i czas, kiedy wystarcza jej znikoma ilość.

I ważna uwaga. W wyniku prac termomodernizacyjnych, zapotrzebowanie budynku na ciepło zmniejsza się, tak więc kocioł, który dotąd sprawował się bardzo dobrze, teraz może zacząć kaprysić. Tu nie ma dobrego rozwiązania. Nie ma bezpiecznych sposobów na zmniejszenie domowymi sposobami mocy urządzenia grzewczego, tak więc inwestor albo akceptuje straty i niedogodności spowodowane pracą przewymiarowanego kotła, albo wymienia go na jednostkę o mniejszej mocy.

Regulatory urządzeń grzewczych mogą działać zarówno na podstawie komend użytkowni‑ ka, łącząc się np. ze smartfonem czy tabletem, lub też w oparciu o tworzone harmonogramy uwzględniające program dnia domowników. Fot. GoodAire

56

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


Wbrew potocznym opiniom, instalacja fotowoltaiczna pracuje, choć ze zróżnico‑ waną sprawnością, przez cały rok. Dzięki temu może celowo uzupełniać działanie innych urządzeń grzewczych i wytwarzających c.w.u. Połączenie jej np. z pompą ciepła powoduje, że uzyskanie ciepła jest niemal bezkosztowe. Fot. Hewalex

r e k l a m a

OGRZEWANIE NAWIEWOWE WENTYLACJA, REKUPERACJA I KLIMATYZACJA

Zalety systemu GOODAIRE: • niski koszt instalacji • najniższy koszt eksploatacji • najwyższy komfort (ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, filtracja) • całoroczna funkcjonalność systemu • najniższa bezwładność systemu • filtracja • kontrola wilgotności • brak wody w instalacji • bezawaryjność • 7‑letnia gwarancja • atrakcyjna cena • estetyka – brak grzejników

GOODAIRE POLSKA Sp. z o.o. Bujaków ul. Bielska 28G 43-356 Kobiernice

biuro@goodaire.pl www.goodaire.pl


Bezpieczeństwo i wygoda Arkadiusz Świerad, ekspert ds. Szkoleń Kospel Podgrzewacze i ogrzewacze elektryczne nie wymagają budowy specjalnych przyłączy gazowych, odpowiedniej wentylacji pomiesz‑ czeń ani budowy komina. Ich eksploatacja jest bezpieczna, nie grozi wybuchem ani zaczadze‑ niem. Najważniejsze zalety podgrzewaczy prze‑ pływowych to: niewielkie gabaryty, dzięki któ‑ rym można je łatwo podłączyć blisko miejsca poboru wody, a także automatyczne załączanie tylko w momencie odkręcenia kranu, dzięki czemu jest to energooszczędne rozwiązanie. Nie spotykamy się tutaj ze stratami związanymi z przechowywaniem ciepłej wody w zbiorniku oraz jej przepływem w długich odcinkach rur. Najpopularniejsze są małe podgrzewacze, najczęściej wyposażone w baterię i wieszane bezpośrednio nad umywalką, idealnie nadają się do domków letniskowych, niewielkich lokali gastronomicznych, biur oraz zakładów fryzjerskich. W domkach letniskowych i na cam‑ pingach często stosuje się podgrzewacze prysznicowe posiadające stopień ochrony IP25, dzięki takiej wodoszczelności można je za‑ montować bezpośrednio w kabinie prysznico‑ wej. Podgrzewacze bez wbudowanej baterii najczęściej znajdują zastosowanie w kuchniach. Są małe, dzięki czemu można je łatwo schować w szafce pod zlewozmywakiem. Posiadają one również możliwości umieszczenia pod lub nad umywalką. Chcąc jednak uzyskać większą ilość ciepłej wody w kilku miejscach poboru, należy zastosować urządzenia trójfazowe, zasilane napięciem 400 V. Firma Kospel oferuje modele ze sterowaniem hydraulicznym oraz bardziej zaawansowane technologicznie modele ze ste‑ rowaniem elektronicznym.

58

Pompy ciepła nie wytwarzają samoistnie ciepła, ale odzyskują je z otoczenia, do czego niezbęd‑ na jest energia elektryczna napędzająca sprężarkę. Sprawność tych urządzeń może wynieść nawet 400%. Zużywając 1 kWh energii elektrycznej przekazują do systemu grzewczego do 4 kWh energii cieplnej. Fot. Kermi

ÆÆZielono nam Mówienie w kontekście pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy urządzeń fotowoltaicznych o alternatywnych źródłach energii jest zwykłym nieporozumieniem. Od dawna nie są to technologie eksperymentalne lecz dojrzale, dopracowane i pełnoprawne źródła ciepła dla budownictwa mieszkaniowego. Ich zastosowanie jest bardziej celowe, ponieważ bilans energetyczny dobrze izolowanych i wentylowanych budynków jest znacznie mniejszy, a tym samym – niższe jest zapotrzebowanie na ciepło. Urządzenia te zaliczany do tzw. niskotemperaturowych źródeł ciepła. Ich prawidłowa i satysfakcjonująca eksploatacja zależy

od kilku czynników. Na pierwsze miejsce wysuwa się wysoka termoizolacyjność budynku. Równie istotne są odbiorniki ciepła. Istnieją grzejniki o kompaktowych rozmiarach, które bardzo dobrze współpracują z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, jednak nadal wielu inwestorów decyduje się na instalację odbiorników powierzchniowych: podłogowych i ściennych. Mają swoje zalety, jak choćby duża powierzchnia grzejna, korzystny z punktu widzenia ludzkiej fizjologii rozkład temperatury czy wyraźne oszczędności w porównaniu z punktowymi odbiornikami ciepła. Trzeba mieć też świadomość ograniczeń takiej technologii, podkreślając równocześnie, że

Wysokie ceny energii elektrycznej i przestarzała infrastruktura przesyłowa czynią ogrzewa‑ nie energią elektryczną mało atrakcyjną ekonomicznie. Własna instalacja fotowoltaiczna pozwala realnie myśleć o zmniejszeniu zależności gospodarstw domowych od ciepła uzyskiwanego dzięki paliwom pochodzącym ze źródeł nieodnawialnych. Fot. Braas

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


Kompaktowe rozmiary, brak stałych produktów procesu spalania, bezpieczeń‑ stwo eksploatacji i brak konieczności osobistego nadzoru sprawiają, że kotły kondensacyjne można instalować w każdym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, tak więc może to być kuchnia, pralnia, suszarnia czy łazienka. W odróżnieniu od kotłów na paliwo stałe nie ma tu konieczności wyodrębnienia osobnego pomieszczenia na jednostkę grzewczą oraz paliwo. Fot. Bosch

energooszczędne rozwiązania Æ OGRZEWANIE

59


W piecyku Vermont ABX można palić drewno liściaste, a także brykiet drzewny i węgla brunat‑ nego. To model z panoramiczną szybą, dzięki czemu ogień jest widoczny z różnych stron. Fot. ABX

60

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


Jakie źródło ciepła sprawdzi się w domu energooszczędnym lub po termomodernizacji? Budownictwo energooszczędne charakteryzuje się małą energochłonnością budynków przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego mieszkańców. Wielu inwestorów zadaje sobie podstawowe pytanie. Jakie źródło ciepła wybrać? Eksperci KOSPEL odpowiadają. Dom klasyczny, niskoenergetyczny, a może pasywny? Jak określić zapotrzebowanie energetyczne budynku? Bez specjalistycznego audytu energetycznego nie można dokładnie określić zapotrzebowania domu na energię cieplną, można jednak dokonać przybliżonej oceny poprzez znajomość technologii wykonania budynku pod kątem jego ocieplenia. Nawet stary klasyczny dom może zostać poddany termomodernizacji, dzięki czemu stanie się bardziej energooszczędny. Jednym elementów jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, a także ocieplenie stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami lub podłogi na gruncie. Kolejnym ważnym elementem jest stolarka drzwiowa i okienna o niskiej przenikalności cieplnej. To podstawowe elementy świadczące o energooszczędności budynków. Kolejnym elementem jest wybór źródła ciepła. Koszty inwestycyjne i koszty eksploatacji, dwa podstawowe czynniki, które decydują o wyborze źródła ciepła. Warto również zwrócić uwagę na pozostałe ich cechy. Rynek systemów grzewczych obecnie skupia się na urządzeniach, które nie emitują szkodliwych substancji. Istotną kwestią jest również emisja dwutlenku węgla, którego

nadmiar w atmosferze ziemskiej może spowodować poważne zmiany klimatyczne poprzez globalne ocieplenie. Najlepszym źródłem ogrzewania są urządzenia cechujące się jak najmniejszą emisyjnością CO². Takie warunki spełniają kotły elektryczne i pompy ciepła. Pompa ciepła czy kocioł elektryczny? Które urządzenie warto wybrać? Eksperci KOSPEL odpowiadają. Zarówno pompa ciepła, jak i kocioł elektryczny to urządzenia wygodne w użyciu i nie generujące potrzeby budowania kotłowni i komina. Kocioł elektryczny jest wyborem, który nie generuje zbyt dużych kosztów inwestycyjnych, jednak warto zastosować kilka zasad, by jego użytkowanie było równie ekonomiczne. Energia elektryczna płynąca z paneli fotowoltaicznych

i zasilająca kocioł elektryczny sprawi, że ogrzewanie nie będzie wiązało się z dużymi wydatkami, drugim sposobem jest zastosowanie zbiornika buforowego i dopasowanie się do odpowiednich taryf energetycznych. Pompa ciepła jest urządzeniem, które bezpośrednio korzysta z odnawialnych źródeł energii. Koszty związane z instalacją pompy ciepła są wyższe od kotła elektrycznego, jednak jej użytkowanie generuje mniejsze nakłady finansowe. Oba urządzenia są bezpieczne i komfortowe w użytkowaniu. Pompa w szczególności polecana jest do ogrzewania podłogowego lub mieszanego w postaci ogrzewania podłogowego i grzejników(najlepiej pracujących na niskich parametrach temperaturowych), kocioł elektryczny z kolei najlepiej sprawdzi się z grzejnikami standardowymi. Preferencji i możliwości przyszłych użytkowników urządzeń grzewczych jest tak wiele, że nie można jednoznacznie określić, że dane źródło ogrzewania jest lepsze lub gorsze. Po poznaniu głównych różnic między inwestycją i użytkowaniem zarówno kotła elektrycznego jak i pompy ciepła inwestor będzie mógł podjąć decyzję, który sposób ogrzewania będzie dla najlepszy.

www.kospel.pl A RTYKUŁ REKLAMOWY

61


Od A do Z dla każdego inwestora Tomasz Kolasiński, Doradca Techniczno‑Handlowy, firma Lindab Polska W odpowiedzi na wzrost zainteresowania energo‑ oszczędnymi rozwiązaniami dla budownictwa jednoro‑ dzinnego, Lindab uruchomił nową usługę o nazwie „Dom w ekoklimacie”. Inwestorzy indywidualni nie muszą już samodzielnie poszukiwać różnych rozwiązań do domu ani zlecać ich wykonania oddzielnym ekipom wykonawczym. Wszystkie systemy: od pokrycia dachowego zintegrowanego z sys‑ temem fotowoltaicznym przez system rynnowy, system bezpieczeństwa dachowego, systemy rekuperacji i klimatyzacji, system centralnego ogrzewania oparty na pompach ciepła, aż po przydomową stację ładowania samocho‑ dów elektrycznych można teraz zamówić wraz z montażem w jednym miejscu. Oferta „Domu w ekoklimacie” to coś więcej niż pojedyncze produkty, to także dostęp do ca‑ łego portfolio kompatybilnych elementów (kolory pokryć dachowych pasują do kolorów rynien, system paneli fotowoltaicznych jest zintegrowany z dachem, a system wentyla‑ cyjny współpracuje z systemem grzewczym) oraz gwarancja jakości i wykonania (produkty posiadają wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i szczegółową dokumentację). Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy na stro‑ nie internetowej www.eko‑lindab.pl wypełnić formularz zapytania, a ekspert skontaktuje się, aby poznać potrzeby i zaproponować spraw‑ dzone rozwiązania. Poza standardową ofertą możliwa jest także realizacja niestandardowych zapytań oraz projektów „szytych na miarę” konkretnych potrzeb. Zaletą tej usługi jest do‑ stęp do najnowszych technologii, a połączenie prawie 30‑letniego doświadczenia w produkcji wysokiej jakości rozwiązań dla budownictwa z know‑how sprawdzonych i rzetelnych ekip wykonawczych to duży komfort oraz oszczęd‑ ność czasu dla inwestora. Projektowanie i wy‑ konanie instalacji należy bowiem powierzyć profesjonalistom z doświadczeniem, dlatego „Dom w ekoklimacie” to kompletne rozwiązanie wpisujące się w oczekiwania obecnych i przy‑ szłych inwestorów.

Największą zaletą elektrycznych przepływo‑ wych ogrzewaczy wody jest uniezależnienie od drogiej i trudnej w instalacji i eksploatacji infrastruktury, z reguły wystarczy podłączenie do zwykłej sieci elektrycznej. Równie wielką zaletą jest szybkość reakcji urządzenia, ciepła woda płynie od razu po odkręceniu kurka. Wadą – wysoka cena energii elektrycznej, choć własna instalacja fotowoltaiczna znacz‑ nie obniża koszty eksploatacji. Fot. Kospel

62

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


energooszczędne rozwiązania Æ OGRZEWANIE

63


jest to specyfika eksploatacji, a nie jej wada. Ogrzewanie powierzchniowe cechuje się wysoką bezwładnością cieplną, co oznacza, że wolno się nagrzewa, ale też długo oddaje ciepło. Inwestor musi także zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń co do możliwości wykończenia ścian i podłóg, w zależności od miejsca montażu systemu. Nie ma technologicznych przeciwwskazań, by łączyć ze sobą różne niskotemperaturowe urządzenia grzewcze w jeden system. Są układy, np. pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna, które znakomicie się uzupełniają, czyniąc ich eksploatację właściwie bezkosztową. Instalacje hybrydowe, łączące niskotemperaturowe źródła ciepła i urządzenia zasilane paliwami pochodzącymi ze źródeł nieodnawialnych lub wolno odnawialnych, dopiero zdobywają sobie rynek, ale z wielu kierunków słychać, że może to być już niedaleka przyszłość rynku urządzeń grzewczych. Warunkiem wysokiej sprawności urządzeń grzewczych jest zarówno nadzór nad pracą jednostki grzewczej – obsługa większości nowoczesnych urządzeń grzewczych wymaga minimum uwagi ze strony użytkowania lub też jest zgoła bezobsługowe, nie licząc serwisu – jak też optymalizacja pro-

64

Ogrzewanie powierzchniowe działa optymalnie razem z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne, których czynnik grzewczy dostarczy do insta‑ lacji wodę o temperaturze w graniach 30–35°C. Większość instalatorów odradza łączenie pompy ciepła z klasycznymi, punktowymi źródłami ciepła takimi jak grzejniki. Wynika to z dużej różnicy temperatury źródeł górnego i dolnego. Fot. Kisan

Ogrzewacz termodynamiczny Egeo z Atlantic Polska daje oszczędność energii rzędu 65%. Wy‑ korzystuje darmową energię z otaczającego powietrza – w garażu czy piwnicy. Wyposażony jest w funkcjonalny i prosty w obsłudze sterownik umożliwiający łatwe zarządzanie jego pracą. Fot. Atlantic Polska

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


NOWA GENERACJA POMP CIEPŁA Versati III

Czy wiesz, że… Pompa ciepła Versati III wykorzystuje do 80% darmowej energii z otoczenia.

www.gree.pl


66

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania


Z punktu widzenia termodynamiki, kominek to najmniej wydajny układ wy‑ twarzający ciepło w domu. Ponad 80% energii cieplnej uchodzi przez komin. Istnieją jednak możliwości uczynienia z kominka pomocniczego źródła cie‑ pła. Wymaga to montażu płaszcza wodnego oraz systemu rozprowadzające‑ go ciepło po innych pomieszczeniach. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają wykonanie kominka z wymuszoną cyrkulacją ciepłego powietrza za pomocą zasilanego energią elektryczną wentylatora. Fot. Brunner

energooszczędne rozwiązania Æ OGRZEWANIE

67


Nowa pompa ciepła Auriga powietrze/woda typu monoblok jest propozycją marki Baxi należącej do grupy BDR Thermea. Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Nowy szereg obejmuje 5 modeli od 5 do 16 kW, w wersjach z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym. Pompę można w łatwy sposób połączyć w jeden system z instalacją solarną, kotłem lub grzałką elektryczną, co pozwoli na jeszcze większy komfort i większą oszczędność. Pracuje cicho, dzięki specjalnej konstrukcji komory chłodniczej i izolacji sprężarki. Dodatkowo do wyboru są dwa tryby pracy ograniczające hałas. Fot. BDR Thermea Poland

cesów technologicznych: spalania, zasilania, dostosowywania mocy urządzenia do realnego zapotrzebowania na ciepło, które zależy od warunków pogodowych, pory dnia czy obecności domowników w domu. Istnieją rozwiązania, które optymalizują pracę urządzeń np. ze względu na cennik taryfikatora dziennego i nocnego urządzeń zasilanych energią elektryczną. Sterowanie manualne tak złożonymi procesami byłoby niemożliwe. Sterowanie odbywa się przy pomocy sterowników i regulatorów. Sterowanie zdalne jest już szeroko pojętym standardem. Użytkownik może z poziomu każdego urządzenia połączonego z internetem regulować pracę urządzeń, np. przed powrotem podnieść temperaturę w domu lub opracować stały harmonogram prac poszczególnych jednostek w oparciu o kalendarz dnia.

ÆÆOdczarować elektryczność Koszt ogrzewania prądem w Polsce jest wysoki, jednakże urządzenia zasilane w ten sposób łatwo zaadaptować, zarówno w nowych budynkach, jak też i poddanych modernizacji. W praktyce wystarczy podłączenie do sieci ze standardowym napięciem 230V. Elektryczne urządzenia grzewcze to cały system rozwiązań, gwarantujących wygo-

68

Ciepło wytwarzane przez promienniki podczerwieni rozchodzi się równomiernie po całym po‑ mieszczeniu, nie pozostawiając stref lepiej lub gorzej dogrzanych. W odróżnieniu od konwekcyj‑ nych źródeł ciepła promienniki nie wymuszają obrotu ogrzanego powietrza, które może unosić pyły i alergeny. Istotne jest to zwłaszcza w okresie jesienno‑zimowym, kiedy nasza odporność jest osłabiona. Fot. Redwell

dę, bezpieczeństwo i estetykę. To nie tylko popularne systemy ogrzewania bezpośredniego, ale także kotły elektryczne czy systemy oparte o promieniowanie podczerwone. O ogrzewaniu elektrycznym powinni pomyśleć właściciele dobrze izolowanych domów, ale też posiadacze nieruchomości w których instalacja innych źródeł ciepła byłaby zbyt droga, np. brak infrastruktury gazowej, lub wiązała się z kosztowną modernizacją całego budynku, jak koniecz-

OGRZEWANIE Æ energooszczędne rozwiązania

ność wydzielania kotłowni. Ogrzewanie elektryczne jest także alternatywą dla budynków używanych okresowo, gdzie bardziej liczy się szybkość osiągnięcia odpowiedniego komfortu termicznego, np. w przypadku elektrycznych promienników podczerwieni, które już po kilkunastu minutach pracy są w stanie zapewnić przyjemne uczucie grzania. To też naturalny sposób ogrzewania dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. »


BDR THERMEA GROUP


Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne firmy Kratki.pl, przy dofinan‑ sowaniu z programu „Mój prąd”, mogą zmniejszyć rachunki za zużycie energii elektrycznej nawet o 90%! Instalacja fotowoltaiczna to nieza‑ leżność od podwyżek cen prądu. Zwrot samej inwestycji o przybliżonej wartości 25 tys. zł, przy zużyciu własnym 35% następuje po ok. 5 latach. Zgodnie z polskim prawem instalację można też odpisać od podatku. Fot. Kratki.pl

Energia z natury

Ekologia to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki. Aby być eko we własnym domu i jednocześnie oszczędzać, warto zainwestować w odnawialne źródła energii (w skrócie OZE). Takie źródła wykorzystują np. pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i panele słoneczne. Czerpią energię z biogazu, biopłynów, biomasy czy promieniowania słonecznego. Korzystają też z energii geotermalnej. Julia Borowska 70

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Æ ogrzewanie domu i wody


D

laczego rozwiązania eko są tak ważne? Paliwa kopalne to wysokoemisyjne źródła energii – podczas produkcji energii elektrycznej i ciepła generują ogromne ilości CO₂ do atmosfery, powodując degradację środowiska naturalnego. Poza tym są to surowce nieodnawialne – w którymś momencie ich zasób może się wyczerpać. Wspomniane OZE są „zieloną alternatywą” dla wysokoemisyjnych źródeł energii. Bazują bowiem na zasobach naturalnych, ekologicznych i niewyczerpywalnych. Na potrzeby tego artykułu pod lupę wzięliśmy 3 rozwiązania, bazujące na odnawialnych źródłach energii: kolektory słoneczne, panele (ogniwa) fotowoltaiczne i pompy ciepła.

ÆÆKolektory słoneczne Jak sama nazwa wskazuje, kolektory słoneczne do produkcji ciepła wykorzystują energię słońca. Ze względu na konstrukcję rozróżnia się dwa podstawowe typy kolektorów: skupiające i płaskie, zaś ze względu na czynnik

roboczy – cieczowe i powietrzne. Na rynku dostępne są m.in. kolektory płaskie cieczowe, próżniowe rurowe, próżniowe heat – pipe (całkowicie rozdzielające ciecz roboczą od obszaru kolektora) czy kolektory hybrydowe PVT (połączenie słonecznego cieczowego kolektora płaskiego przetwarzającego energię słoneczną w energię cieplną z monokrystalicznym modułem fotowoltaicznym przetwarzającym promieniowanie słoneczne w prąd elektryczny). Najbardziej rozpowszechniony typ to kolektory płaskie cieczowe.

Gruntowa pompa ciepła Maxima Compact od Galmet połączona ze zbiornikiem wody to komfort ogrzewania domu i wody zamknięty w jednym urządzeniu. Elementy instalacji wbudo‑ wane w urządzenie czynią ją prostą w montażu, a obsługa zdalna zapewnia wygodną kontrolę. Pompa występuje w trzech wersjach: 7, 10 i 12 GT, co z powodzeniem pozwala na zabezpieczenie c.o. i ciepłej wody użytkowej w standardowych budynkach jednorodzinnych. Klasa energetyczna: do A+++ Fot. Galmet

Kolektory SKW można montować w zespoleniach z oknami dachowymi FAKRO w dowolnych konfiguracjach. Łatwe, szybkie i szczelne połączenie ich z połacią dachu zapewniają standardowe kołnierze do okien dachowych FAKRO. Zakres montażu: 15-90°. 4 rozmiary od 78x140 do 114 x 206 cm. Powierzchnia absorbera od 0,91 do 2,07 m². Objętość cieczowa od 0,6 do 1,2 l. Fot. FAKRO

ogrzewanie domu i wody Æ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

71


Firma Lindab wprowadziła do oferty system fotowoltaiczny Lindab SolarRoof TM – zinte‑ growane połączenie pokrycia dachowego wykonanego z najwyższej jakości stali z pane‑ lami solarnymi typu CIGS. W efekcie powstaje nowoczesny dach, który przyciąga uwagę wyglądem i służy do ekologicznego pozyski‑ wania energii elektrycznej. Zamawiając system, inwestor otrzymuje cały pakiet: falowniki, optymalizatory, akcesoria podłączeniowe oraz dostęp do aplikacji mobilnej pozwalającej monitorować produkcję energii elektrycznej zdalnie. Wydajność paneli: do 98% Fot. Lindab

Mikroinstalacje OZE W naszym kraju dominują mikroinstalacje OZE o mocy do 50 kW, w tym największą popularno‑ ścią cieszą się mikroinstalacje fotowoltaiczne. Fotowoltaika w Polsce w obszarze mikroin‑ stalacji ma bardzo prosumencki, rozproszony charakter, co wpływa korzystnie na transforma‑ cję energetyczną. Ponadto panele fotowoltaicz‑ ne to szansa na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną. W 2019 roku największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja SA, na drugim miejscu znalazł się Tauron Dystrybucja SA. Trzecie miejsce przypadło Enerdze – Operator SA.

72

Zadaniem płaskiego kolektora słonecznego jest podgrzanie wody lub mieszaniny wody i czynników zabezpieczających przed zamarznięciem do celów użytkowych. W domach jednorodzinnych sprowadza się to głównie do dwóch profitów: ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytkowej. Najważniejszym elementem płaskiego kolektora cieczowego są absorbery, zbudowane z miedzianej lub aluminiowej blachy oraz orurowania umożliwiającego przepływ czynnika roboczego (wody lub mieszaniny cieczy i czynników zabezpieczających przed zamarznięciem) przez kolektor. Absorber pokrywany jest warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne. Poziom absorpcji promieniowania sięga dzięki niej nawet ponad 90%, a w kolektorach pokrytych szkłem antyrefleksyjnym – blisko 97%. Z punktu widzenia inwestora to istotne dane: większa zdolność absorbcyjna to większa sprawność pojedynczego kolektora. W efekcie inwestor może zamontować mniej kolektorów, by zaspokoić potrzeby domu na ciepło. Absorber zawiera też warstwę izolacji i obudowę – elementy niezbędne do tego, by kolektor nie oddawał ciepła do otoczenia i był chroniony przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Æ ogrzewanie domu i wody

Od sztywności, szczelności i wytrzymałości mechanicznej obudowy zależy więc trwałość kolektora i sprawność jego pracy. Materiałem izolacyjnym jest najczęściej wełna mineralna lub poliuretan w obudowie. Przy dużej wilgotności powietrza istotne są także niewielkie otwory – przez nie nagromadzona para wodna może wydostać się na zewnątrz absorbera. Ponadto, kolektor płaski cieczowy ma pokrycie szklane. Jest to szyba przystosowana do silnych uderzeń (np. gradu) i obciążeń mechanicznych, jak zaleganie śniegu czy mocny wiatr. Kolektory płaskie montuje się na dachu od strony południowej, pod kątem 30–45°. Inną opcją jest montaż kolektorów na terenie posesji lub na zestawach przymocowanych do dachu płaskiego. Kolektory płaskie wyróżnia przystępna cena i niezawodność – nieskomplikowana budowa to gwarancja bezawaryjnej, wydajnej pracy przez bardzo długi czas. Za znak jakości kolektora słonecznego uznawana jest zgodność z wymaganiami normy EN 12975, przewidującej cykl testowy symulujący 20‑letnią eksploatację kolektora. Poddane temu testowi kolektory otrzymują certyfikat Solar Keymark. Świadczy on o pomyślnym przebiegu testów przewidzianych w normie EN 12975.


Efektywna praca, wysoka jakość, bezobsługowość i wielozadaniowość – pompa ciepła powie‑ trze‑woda typu split Vitocal 200‑S firmy Viessmann spełnia wszystkie oczekiwania. Urządzenie posiada dwie jednostki: wewnętrzną do montażu np. w piwnicy lub pomieszczeniu gospo‑ darczym oraz zewnętrzną, do zawieszenia na elewacji budynku lub zamontowania na posesji w formie wolnostojącej. Fot. Viessmann

Powierzchnia standardowego kolektora słonecznego to ok. 2–2,5 m². Jeśli projekt instalacji solarnej zakłada montaż kolektorów o łącznej powierzchni minimum 6 m², inwestor musi nastawić się na zakup co najmniej 3 kolektorów. Jak dużą instalację założyć na swoim dachu? To kwestia indywidualna. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i sposobu używania przez nie wody. Trudniej oszacować ilość ciepła konieczną do ogrzania budynku – warunkuje to wartość temperatur na zewnątrz budynku oraz czas trwania najniższych temperatur w danym klimacie. Należy też pamiętać, że zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zmienia się w ciągu doby. Najwięcej potrzebujemy jej rano i wieczorem, gdy słońce nie świeci wcale lub świeci mało intensywnie. Instalacja solarna musi być więc wyposażona w zasobnik wody, który podgrzeje i zmagazynuje podgrzaną wcześniej wodę. Komplet instalacji solarnej zamyka sterownik, który dokonuje pomiaru temperatury na kolektorach i w zbiorniku akumulacyjnym oraz zarządza

pracą całej instalacji. Do wybranych sterowników można też podłączyć np. pompę ciepła, grzałkę elektryczną lub kocioł c.o.

ÆÆPanele fotowoltaiczne Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się także wykorzystujące energię słońca panele fotowoltaiczne. W odróżnieniu od kolektorów słonecznych, promienie słoneczne przekształcane są nie w ciepło, a w energię elektryczną. Produkowana przez nie energia elektryczna może zostać wykorzystana także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy ogrzewania domu. Podstawowym elementem paneli fotowoltaicznych są ogniwa fotowoltaiczne (znane też jako fotoogniwa lub ogniwa słoneczne). Są to układy zbudowane z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny pod wpływem czynników zewnętrznych, m.in. promieniowania słonecznego. Gdy promienie słońca padają na ogniwo, mamy do czynienia z tzw. zjawiskiem fotowoltaicznym. Prekursorem zdefiniowania tego zjawiska był Alexandre Edmond Becquerel. Francuski

Elektryczny kocioł soniczny SONIC 10 kW z oferty Pereko to innowacyjne urządzenie grzewcze, wyko‑ rzystujące przewodność elektrolitu i podciśnieniowe zjawisko generowania pary. Urządzenie wykazuje sprawność na poziomie 99% i pracuje niemal bezgło‑ śnie (na poziomie 28 dB). Kocioł można monitorować zdalnie, np. przez smartfon. Przy pomocy kalkulatora na stronie kociolsoniczny.pl obliczysz czas oraz moc w jakim nagrzeje daną objętość wody. Fot. Pereko

ogrzewanie domu i wody Æ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

73


Ciepło w domu i na sercu – ekologiczne kominki Małgorzata Hartmann, kierownik marketingu w firmie Kratki.pl Nic nie tworzy we wnętrzu tak cudownego domowego klimatu jak kominek. Salon pięknie wygląda w blasku żywego ognia, a zapach płonących szczap drewna sprawia, że czujemy się w nim bezpiecznie i wy‑ jątkowo. Jednocześnie w dobie, gdy odpowie‑ dzialne i proekologiczne postępowanie nie jest tylko naszym wyborem, a stało się konieczno‑ ścią, bardziej niż kiedyś zwracamy uwagę na to, czy nasz kominek spełnia wszystkie normy prawa unijnego i krajowego oraz czym w nim palimy. Szacunek dla planety jest bowiem sprawą nadrzędną i priorytetową. Już 1 stycznia 2022 roku zaczną w Polsce obowiązywać przepisy Ekoprojektu (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego) dotyczące urządzeń do spalania biomasy, czyli kominków, piecyków, kuchni. Najważniejszymi wymaganiami, które stawia UE producentom urządzeń kominko‑ wych są granice efektywności energetycznej i emisji cząsteczek stałych, gazowych, związków organicznych, tlenków węgla oraz azotu. By mieć pewność, że kominek spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa i ekologii i że będzie nam służył wiele lat, warto kupić go ze spraw‑ dzonego źródła. W naszej bogatej ofercie znajdują się urządzenia oznaczone certyfikatem EcoDesign, spełniające warunki Ekoprojektu, wśród nich powietrzne kominki stalowe Lucy, Nadia, Mb i Nb. Urządzenia te to zamknięte wkłady , które wyposażone w system dys‑ trybucji gorącego powietrza, umożliwiają ogrzewanie całego domu. Kominki powietrzne firmy Kratki.pl spełniają również surowe normy BImSchV 2, wyznaczające maksymalną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Czym najlepiej palić w kominku? Najbardziej ekologicznym i ekonomicznym materiałem pozostaje drewno, szczególnie z drzew liścia‑ stych: dębu, buku, grabu, jesionu, klonu, brzozy i topoli. Drewno jest doskonałym odnawialnym źródłem energii, a podczas spalania emituje do atmosfery tylko tyle dwutlenku węgla, ile ponownie zaabsorbują rosnące drzewa. Paląc nim w kominku mamy pewność, że ogrzewamy tylko siebie, a nie całą planetę! Ponadto, kupu‑ jąc drewno na opał wspieramy region i lokalne miejsca pracy. Piec lub wkład kominkowy na drewno wraz z nowoczesnym systemem rekuperacji to rozwiązanie wymagające naj‑ mniejszego nakładu środków finansowych.

fizyk w 1839 roku badał zanurzone w elektrolicie ciała stałe. Zaobserwował wtedy, że w wyniku naświetlenia jednej z dwóch elektrod wykonanych z tego samego materiału między ciałami powstaje napięcie. Naukową definicję efektu fotowoltaicznego stworzył Albert Einstein. Dowiódł, że światło słoneczne posiada falowo‑korpuskularny charakter. Światło należy więc traktować jako rozchodzące się w przestrzeni z pewną częstotliwością fale lub jako strumień fotonów (kwantów). Za to odkrycie w 1921 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla. Fotowoltaika wykorzystuje energię fotonów. Bazuje na atomach, które posiadają dużą ilość tzw. elektronów walencyjnych. W tej roli świetnie sprawdza się krzem, na ostatniej powłoce ma bowiem aż 4 takie elektrony. Jest on jednak średnim przewodnikiem, dlatego do ogniw fotowoltaicznych stosuje się jego udoskonaloną wersję: krzem modyfikowany. Ogniwo fotowoltaiczne

Pompa ciepła Logatherm WLW196i AR do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. wykorzystuje naturalne źródło energii: ciepło z otoczenia. Latem posłuży też do chło‑ dzenia pomieszczeń. Dostępna w wersjach z mocą 6, 8, 11 i 14 kW, sprawdzi się w nowym lub modernizowanym domu oraz niewielkim budynku wielorodzinnym. Może współpraco‑ wać z systemem fotowoltaiki. Fot. Buderus

74

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Æ ogrzewanie domu i wody

składa się z dwóch warstw półprzewodnika, czyli krzemu. Jedna z nich zbudowana jest z atomów posiadających większą liczbę elektronów na ostatniej z powłok i ma ładunek ujemny (jest to tzw. warstwa typu n). Druga warstwa złożona jest z atomów posiadających puste miejsca po elektronach (jest to warstwa typu p o dodatnim ładunku elektrycznym). Na granicy obu warstw atomy z warstwy typu n oddają swoje dodatkowe elektrony atomom z warstwy typu p, zapełniając wolne miejsce. Przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje różnicę potencjałów i w efekcie powstanie napięcia elektrycznego. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, którego używamy np. w gniazdkach elektrycznych. W zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej, uzyskaną energię można zużywać na bieżąco, magazynować


Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także wspomagania centralnego ogrzewania mogą służyć kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Takie ciepło jest praktycznie darmowe i bezemisyjne. Firma Hewalex oferuje kompletne zestawy solarne i fotowoltaiczne oraz pompy ciepła ze wsparciem na każdym kroku realizacji inwestycji. Do typowych potrzeb w nowych domach eksperci polecają montaż 2–3 kolektorów płaskich. Efekt? Zużycie ciepła dla wody użytkowej niższe nawet o 60% rocznie. Fot. Hewalex

lub oddać nadwyżkę do sieci zakładu energetycznego, a następnie 80% jej odebrać z powrotem. Najbardziej popularne rodzaje paneli fotowoltaicznych to panele monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz z krzemu amorficznego. Na rynku dostępne są też panele z ogniw CIGS (zbudowane z miedzi, indu, galu i selenu) lub z ogniw CdTe (głównie z tellurku kadmu). Panele monokrystaliczne (z pojedynczych kryształów krzemu, w czarnym kolorze) są najbardziej wydajne, a przy tym trwałe i odporne na warunki zewnętrzne. Sprawdzą się do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem niewielkiej powierzchni dachu czy posesji. Niższą sprawność osiągają panele polikrystaliczne (z wielu kryształów krzemu, zazwyczaj niebieskie), przez co wymagają większej powierzchni instalacyjnej. Ich atutem może być niższa cena. Ze względu na małą efektywność, rzadko stosowane są panele z krzemu amorficznego. Dzięki prostemu

Pellet to paliwo opałowe ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych, jak wióry i trociny. Występuje w postaci granulatu i ma dobrą kaloryczność, a podczas spalania generuje niewielkie ilości popiołu.Wyróżnia się 3 klasy pelletu: A1 – najwyższej jakości, charakte‑ ryzujący się najmniejszą ilością powstającego popiołu (maks. 0,7% suchej masy); A2 – generujący większą ilość popiołu (maks. 1,2%) i stosowany przy większych instalacjach, B – generujący maks. 2% popiołu. Fot. Buduj Energooszczędnie

ogrzewanie domu i wody Æ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

75


Zalety kolektorów słonecz‑ nych i zestawów solarnych Ireneusz Jeleń, ekspert firmy Hewalex Główne roczne potrzeby energetyczne domów jednorodzinnych (blisko 82% wg danych GUS) wynikają ze zużycia ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Na zasilanie urządzeń elektrycznych i oświetlenie przeciętnie przypada niecałe 10% rocznych potrzeb energii (pozostała część na gotowanie posiłków). Stwarza to bardzo duży potencjał do uzyskania oszczędności dzię‑ ki zastosowaniu kolektorów słonecznych. Ich atutem jest całkowita niezależność od sieci przesyłowych, brak umów z odbiorcą energii i ryzyka zmian w zasadach rozliczeń energii oddawanej i magazynowanej w sieci. Atutem kolektorów słonecznych jest bardzo wysoka niezawodność i sprawność. Do podgrzania 200 litrów ciepłej wody do temperatury 45°C, potrzebne będzie około 4 m² powierzchni kolektorów słonecznych. Podgrzewanie wody grzałką elektryczną zasilaną z instalacji PV wy‑ musi z kolei zastosowanie nie mniej niż 16 m² powierzchni paneli PV. Trzeba zaznaczyć, że rolą fotowoltaiki jest wytwarzanie energii elektrycz‑ nej, a nie dostarczanie ciepła (np. do grzałki wody użytkowej). Dla typowych potrzeb rodziny wystarcza zwykle zastosowanie 2–3 kolektorów płaskich, co nie stanowi przeszkody do ich zastosowania nawet na małym dachu. Jeżeli budynek jest ogrzewany gazem ziemnym, dzięki kolektorom słonecznym można często obniżyć taryfę zaku‑ pową (z W‑3 na W‑2). Zmniejsza to dodatkowo koszty stałe i zwiększa opłacalność inwestycji.

montażowi i niewielkiej wadze mogą być zamontowane na elewacji budynku. Dobra instalacja fotowoltaiczna to instalacja założona przez specjalistów, według szczegółowego projektu. Powinien on uwzględniać takie zmienne jak intensywność światła słonecznego w różnych porach dnia i roku, usytuowanie paneli względem stron świata oraz umiejscowienie ich w odpowiednio nasłonecznionym miejscu na działce lub dachu. W efekcie staniemy się producentem czystej, ekologicznej energii elektrycznej, a przy okazji zaoszczędzimy na rachunkach za prąd!

ÆÆPompa ciepła Do pozyskiwania energii w sposób przyjazny środowisku służy też pompa ciepła. Można ją wykorzystać do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania c.o. Ciepło dostarczone przez pompę jest praktycznie darmowe i bezemisyjne.

76

Sama pompa nie wytwarza ciepła. Pobiera je, a właściwie przepompowuje ze źródła dolnego: powietrza, gruntu bądź wody. Następnie energię cieplną o wyższej temperaturze (podniesionej nawet do 60ºC) przekazuje do górnego źródła ciepła – instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła może współpracować z ogrzewaniem płaszczyznowym (podłogowym, sufitowym, ściennym) lub z tradycyjnymi grzejnikami. Sposób działania pompy ciepła przypomina znany mechanizm wykorzystywany w chłodziarkach i chłodziarko‑zamrażarkach. Chłodziarka odbiera ciepło ze swojego wnętrza i transportuje je na zewnątrz, czyli do kuchni. Najłatwiejsza w instalacji jest pompa ciepła typu powietrze/powietrze. Dzięki wykorzystaniu energii zgromadzonej w powietrzu, może służyć do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Jej efektywność maleje, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Æ ogrzewanie domu i wody

zera lub gdy różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń jest duża. Z tego powodu pompa powietrze/powietrze rzadko jest jedynym źródłem ciepła w domu. W połączeniu z obsługą zdalną, może służyć do ogrzewania domku letniskowego lub pomieszczeń, w których ogrzewanie nie musi być realizowane w sposób ciągły. Wyższą efektywność grzewczą osiąga pompa ciepła typu powietrze/woda. Urządzenie można podłączyć do istniejącej instalacji grzewczej przy niewielkich nakładach finansowych. Pompa powietrze/woda działa wydajnie nawet gdy na zewnątrz panują duże mrozy. Dzięki temu ogrzewanie domu i produkcja ciepłej wody użytkowej jest możliwa przez cały rok, także zimą. Pompy powietrze/woda nie zajmują dużo miejsca, a ich montaż nie wymaga wykonywania odwiertów czy specjalnego przygotowania posesji. Rozwiązania tego typu cieszą się coraz większą popularnością.


W ofercie Kratki.pl znajdziemy urządzenia grzewcze oznaczone certyfika‑ tem EcoDesign, zgodne z wymogami nowego Ekoprojektu. Wśród nich jest m.in. powietrzny kominek stalowy Lucy z zamkniętą komorą spalania. Wyposażony w system dystrybucji gorącego powietrza kominek umożliwia ogrzewanie całego domu. Spełnia też normy BImSchV 2, wyznaczające maksymalną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Fot. Kratki.pl

Pompa ciepła Bosch Compress 7000i AW do produkcji ciepła wykorzystuje odnawialne źródła energii. Estetyczny, szklany front (biały lub czarny) sprawia, że jed‑ nostka znajdująca się na zewnątrz nie szpeci otoczenia. Pompa może służyć do ogrzewania i chłodzenia domu oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Bezpłatna aplikacja pozwala sterować nią na odległość przez smartfon. Fot. Bosch

ogrzewanie domu i wody Æ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

77


Kolektory DeDietrich z serii Slim Line można zamontować na dachu pochyłym lub płaskim, a tak‑ że np. na tarasie. Seria składa się z dwóch kolektorów: Inisol DH200 SL o powierzchni czynnej 1,92 m² oraz Inisol CH250 SL o powierzchni 2,4 m². Zespół dwóch kolektorów zaspokoi potrzeby przeciętnej rodziny na ciepłą wodę użytkową, sprawdzi się też jako wspomaganie ogrzewania. Fot. De Dietrich Stiebel Eltron HPA‑O 8 CS Plus to monobloko‑ wa, inwerterowa pompa ciepła typu powie‑ trze‑woda, oferująca 3 funkcje: ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej. Urządzenie sterowane jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło, co zapewnia wysoką wydajność systemu i mniejsze zużycie energii elektrycz‑ nej. Pompa przeznaczona jest do montażu na zewnątrz budynku. Kompaktowe wymiary i niska waga umożliwiają instalację na gruncie lub na ścianie przy wykorzystaniu dedyko‑ wanych uchwytów montażowych. Pompy z serii WPL Classic oferowane są wyłącznie w zestawach z modułami hydraulicznymi: HM‑Trend, HSBB classic oraz HSBC 200. Klasa energetyczna A++/A+ przy W35/W55. Fot. Stiebel Eltron

Do nowo wybudowanych domów chętnie wybierane są gruntowe pompy ciepła o najwyższej efektywności działania COP. Ich największym atutem jest wykorzystanie ciepła gruntu na takiej głębokości, na której temperatura gruntu jest dodatnia niezależnie od pory roku i warunków klimatycznych. Aby było to możliwe, konieczna jest instalacja pionowych sond bądź specjalnych kolektorów wypełnionych niezamarzającym płynem lub czynnikiem chłodniczym. Zarówno kolektory, jak i sondy mają jednak wady: zajmują sporo miejsca i wymuszają wykonanie kosztownych odwiertów.

Pompa gruntowa ogrzewać może nie tylko pomieszczenia, ale i dostarczać ciepłą wodę użytkową. Jednostki wewnętrzne pomp oferowane przez Daikin standardowo są wyposażone w zbiornik ciepłej wody. Energię geotermalną uzyskuje się przy wykorzystaniu kolektora gruntowego (umieszczonego w gruncie poziomo, na głębokości 120–150 cm, czyli poniżej głębokości poziomu przemarzania) lub sondy gruntowej (umieszczonej pionowo w ziemi, na głębokości kilkudziesięciu metrów). Fot. Daikin

78

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Æ ogrzewanie domu i wody

Gruntowe i wodne pompy ciepła najnowszej generacji są w stanie uzyskać nawet 4–5 kW energii cieplnej na 1 kW zużytej energii elektrycznej, co daje efektywną sprawność na poziomie 400–500%! Jeśli zależy nam na większej efektywności grzewczej, zamiast urządzenia typu split (jedna jednostka wewnętrzna podłączona do jednej jednostki zewnętrznej), warto wybrać pompę typu multisplit. Do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest wtedy kilka jednostek wewnętrznych, które mogą ogrzewać lub chłodzić pomieszczenia. Wymienione rozwiązania to oczywiście niejedyne możliwości pozyskiwania „zielonej energii“. Alternatywą dla pomp ciepła mogą być chociażby kotły kondensacyjne na pellet. Nowoczesne, sterowane elektroniczne urządzenia przekonują inwestorów m.in. niższymi niż w przypadku pomp ciepła kosztami inwestycji. Do domu o niewielkim metrażu dobrym wyborem może okazać się zewnętrzny kocioł na pellet, który nie wymaga budowy instalacji kominowej i posiadania tradycyjnej kotłowni. Kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na pellet – warto zapoznać się ze sposobem działania każdego z nich i wspólnie z architektem wybrać rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb naszego domu. Niezależnie, które z nich wybierzemy, pamiętajmy – bezemisyjne źródła energii odnawialnej (OZE) to przyszłość naszej planety. »


Hybrydowe pompy ciepła Decydując się na modernizację systemu grzewczego z pompą ciepła trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów: budżet, zakres możliwości zastosowanego urządzenia, typ istniejącej instalacji grzewczej, dostępne źródło energii czy moż‑ liwości przyłącza energetycznego. Jeśli w budynku jest przyłącze gazowe, warto wybrać hybrydową pompę ciepła. To się opłaca! Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma, to połączenie niskotemperaturowej pompy ciepła 5 lub 8 kW z kondensacyjnym kotłem gazowym o mocy 28 kW, który w tym urządzeniu zastępuje grzałkę elektryczną. Dzięki takiemu połączeniu dwóch różnych technologii, urządzenie można zastosować do instalacji grzewczych, gdzie wymagany zakres wody grzewczej oscyluje między 25 a 80°C, czyli są to wszystkie instalacje nisko- i wysokotemperaturowe. Hybryda pracuje w trzech trybach: ◗ w trybie pompy ciepła pracuje tylko pompa ciepła; ◗ w trybie hybrydowym pracuje pompa ciepła równolegle z kotłem gazowym; ◗ w trybie kotła gazowego pracuje tylko kocioł. Dzięki zastosowaniu inteligentnej automatyki w pompie ciepła, m.in. wprowadzonych cen za 1 kWh energii elektrycznej i gazu do re-

gulatora, odczycie temperatury zewnętrznej i żądania ciepła, urządzenie na bieżąco przelicza efektywność, opłacalność i wybiera tryb pracy, który gwarantuje najmniejsze koszty eksploatacji. W trybie hybrydowym, urządzenie, dzięki zastosowanemu zaworowi proporcjonalnemu, płynnej regulacji mocy pompy ciepła oraz kotła gazowego, będzie pracowało w trybie pompy ciepła i zużywało tylko tyle gazu, ile się opłaci. Do jakich budynków można stosować hybrydową pompę ciepła? ◗ Do każdego modernizowanego budynku z przyłączem gazowym ◗ Do nowych budynków z przyłączem gazowym ◗ Do budynków, w których oprócz grzania wymagane jest również chłodzenie. Jeśli budynek nie ma dostępu go gazu ziemnego, można do istniejącej instalacji domu modernizowanego zastosować wysokotemperaturową pompę ciepła Daikin Altherma 3H HT na nowoczesny czynnik R32 lub Daikin Altherma R HT gdzie zastosowano kaskadowy układ chłodniczy z dwiema sprężarkami. Pompy ciepła Daikin Altherma są objęte programem opieki serwisowej producenta. W cenie urządzenia użytkownik otrzymuje:

uruchomienie urządzenia przez serwis fabryczny, gwarancję 5‑letnią z możliwością jej przedłużenia do 10 lat, dostęp do infolinii przez 7 dni w tygodniu z czasem reakcji serwisu 24h. Technologia pomp ciepła marki Daikin jest znana od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy firma opracowała pierwszą japońską rotacyjną sprężarkę, a później wypuszczono na międzynarodowy rynek pierwszą pompę ciepła powietrze – powietrze. Intensywny rozwój tej technologii na początku lat dwutysięcznych spowodował opracowanie pomp ciepła powietrze – woda serii Daikin Altherma i jej pierwsze montaże w Polsce na przełomie 2006 i 2007 roku. Kolejne lata to stałe rozszerzanie oferty i wprowadzenie pomp ciepła wysokotemperaturowych i hybrydowej pompy ciepła z kondensacyjnym kotłem gazowym, które mają zastosowanie w budynkach nie tylko nowych, ale również modernizowanych.

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa

www. daikin.pl Artykuł reklamowy

79


80

Projekt z wnętrzem


109,89 m2

Hana 16,35 m

4m

4m

16,35 m

4m

HANA HANA

Pow. użytkowa domu: 109,89 m2 Pow. zabudowy: 149,6 m2 Kubatura: 871 m3 Wys. w kalenicy: 7,42 m Kąt nach. dachu: 35° Pow. dachu: 179 m2 Wysokość parteru: 2,66 m Wysokość piętra: 3,40 m Min. wym. działki: 24,35 x 18,15 m

18,15 m 18,15 m

24,35 m

5m

9,15 5mm 4 m9,15 m

4m

4m

24,35 m

h=1,4m

h=1,4m

h=2,2m

h=2,2m

h=1,4m

h=1,4m

h=2,2m

h=2,2m

49,39m² (80,94m²)

pustka nad salonem

49,39m² h=2,2m (80,94m²)

pustka nad salonem

Dach: dachówka lub blachodachówka Elewacje: wentylowana na ruszcie Strop: żelbetowy Ściany wewnętrzne: murowane Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny, docieplony wełną mineralną

Projekt Hana to dom w stylu nowoczesnej stodoły. Bezokapowa bryła postawiona jest na planie prostokąta. Duże przeszklenia i otwarta przestrzeń salonu nadają nowoczesnego charakteru. Dom spełnia program użytkowy w parterze (113,06 m2) a antresola (50 m2) jest dodatkową powierzchnią, niewliczoną do powierzchni użytkowej, która może być zaadaptowana jako mieszkalna lub zabudowana w formie strychu. Dom Hana jest prosty i funkcjonalny a wnętrze pozwala na wiele sposobów aranżacji. Standardowo dom wyposażony jest w rekuperację oraz pompę ciepła.

h=1,4m h=2,2m

h=1,4m

1,50m (2,5m) 37,06m² 12,73m²

9,21m²

12,73m²

9,21m²

1,50m (2,5m)

9,15 m

9,15 m

37,06m² 16,91m²

13,93m² 16,91m²

5,09m²

13,93m²

1,87m²

5,09m² 4,79m²

4,50m²

4,79m²

4,50m²

16,35 m

1,87m²

2,30m²

2,30m²

Archetyp.pl projekty domów ul. Warszawska 9, 15-062 Białystok tel. +48 85 652 55 54, tel. kom. 504 682 562 www.archetyp.pl e-mail: biuro@archetyp.pl

16,35 m

Projekt z wnętrzem

81


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆwizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆwizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

82

Poradnik inwestora

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂ powierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂ wysokość budynku – wyrażona w me‑ trach i mierzona od poziomu terenu (przyję‑ tego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to naj‑ wyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂ kubatura – mierzona w metrach sześcien‑ nych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂ k ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂ powierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂ minimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wy‑ maganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂ propozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂ krótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂ adres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


86

95

Anulka N z garażem

91

Azalia (B-BL2)

88

Irga_z_garażem

Iskierka I

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. Bratek (B1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Turkawka (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bursztyn II (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pogodna (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Biała (A-BL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Głuszec III (A-BL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Azalia (B-BL2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

93

84

Biała (A-BL)

Bratek (B1)

92

90

Luna z garażem dwustanowiskowym

Pogodna (A)

Archetyp.PL Projekty Domów Hana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

89

94

Bursztyn II (A)

87 Szarotka

Głuszec III (A-BL)

85 Turkawka (A)

HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak Anulka N z garażem . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Szarotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Iskierka I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Irga_z_garażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Luna z garażem dwustanowiskowym. . . . 92

aktualności architektura technologia wnęrza design styl życia ogrody inwestycje projekty

Zapraszamy do

Świata Rezydencji

dobra marka

nowości i Trendy

facebook

zaproś dobrą markę do domu lub ogrodu

bądź z nami codziennie

dołącz do nas

www.swiatrezydencji.pl/dobra-marka

www.swiatrezydencji.pl

www.facebook.com/SwiatRezydencji

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni

83


40,30 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

cena projektu:

8,00 m

4m

4m

15,60 m

7,60 m

4m

4m

Bratek (B1)

3300 zł

PARTER 40,30 m2 + kotłownia 3,5 m2

16,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 60,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 4,90 m KUBATURA 240,50 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 81,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 16,00 x 15,60 m Sypialnia 8,8 m²

Salon + jadalnia 18,8 m²

Łazienka 4,7 m²

Kuchnia 5,7 m²

Wiatrołap 2,3 m²

PARTER

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

84

Kotłownia* 3,5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny okładzina drewniana Æ strop wiązary prefabrykowane Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: Porotherm + styropian Projekt domu Bratek B1 to wariant bez zadaszenia tarasu ogrodowego. Bratek to mały domek parterowy dla 2-3 osobowej rodziny. Prosta konstrukcja i forma budynku w tym dwuspadowy dach sprawiają, że jest to dom bardzo ekonomiczny w budowie i w użytkowaniu. Projekt domu Bratek można z powodzeniem wykorzystać jako dom rekreacyjny do użytku własnego lub inwestycyjnie. Na funkcję domu składa się wiatrołap z wnękową szafą, kuchnia, salon z jadalnią, sypialnia, wygodna łazienka oraz kotłownia, na paliwo stałe. W kotłowni z powodzeniem można zastosować również piec na paliwo gazowe, w tym celu możemy opracować stosowny aneks. PODOBNE PROJEKTY Bartek (B) KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 77 526 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 1 kw 2021


82,00 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Maja Klimowicz

Turkawka (A)

cena projektu:

3410 zł 9,10 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 87,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,20 m KUBATURA 302,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 136,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 17,10 x 17,10 m

PODOBNE PROJEKTY Turkawka II, Greta III trend, Eco 3, Głuszec KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty * 189 209,76 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 1 kw 2021

17,10 m

PARTER

Schody 3,9 m²

Pom. tech.* 6,6 m²

Salon 20,1 m² Hol i garderoba 2,1 m² Kuchnia 5,8 m²

WC 1,4 m² Spiżarnia 1,7 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: porotherm + gk, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Turkawka to propozycja projektowa niewielkiego domu jednorodzinnego z wykorzystanym poddaszem na cele mieszkalne. Na niewielkiej powierzchni (niecałe 90 m2 - bez garażu) zaproponowano ustawną i efektywnie wykorzystaną przestrzeń. Na pierwszej kondygnacji mieści się strefa wspólna, dzienna. Mamy tu kwadratowy salon z jadalnią i wyjściem na taras, otwartą kuchnię i schody na druga kondygnację. Pod schodami zaproponowano miejsce na kominek i garderobę dostępną z niewielkiego holu. Kuchnia posiada wygodną spiżarnię, a z wiatrołapu można dostać się do niewielkiego WC oraz do garażu i dalej do kotłowni przewidzianej na paliwo stałe.

4m

PARTER 38,70 m2 + garaż 17,9 m2 + pom. techn. 6,6 m2 PODDASZE 43,40 m2 (55,9 m2) + garderoba (strych) 2,1 m2 (3,2 m2)

17,10 m

9,10 m

4m

4m

Wiatrołap 3,7 m²

Garaż* 17,9 m²

H=1,90m Sypialnia 10,3 (13,7) m²

Sypialnia 13,3 (16,2) m² Przedpokój 3,2 (3,2) m²

Łazienka 8,3 (10,5) m²

Garderoba (strych)* 2,1 (3,2) m²

Sypialnia 8,3 (12,3) m²

H=1,90m

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

85


106,40 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

18,40 m

4m

5m

21,00 m

12,00 m

4m

4m

Anulka N z garażem

3090 zł

26,40 m

PARTER 106,40 m2 + garaż 29,4 m2 + pom. gosp. 3,1 m2 + pom. gosp. 3,2 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 187,00 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,60 m KUBATURA 393,25 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 251,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,40 x 21,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna, blachodachówka Æ elewacje tynk Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny + ocieplenie

pokój 12,1 m² pokój 10,0 m²

garaż* 29,4 m²

garderoba 4,8 m² przedpokój 7,6 m²

pokój dzienny 37,3 m²

pom. gosp.* 3,1 m² hall 3,9 m²

Nowoczesny a zarazem przytulny domek parterowy charakteryzujący się funkcjonalnym układem pomieszczeń. Do dyspozycji mamy przestronny salon z kominkiem i z wyjściem na taras, trzy sypialnie oraz przestronną łazienkę. Zaletą domu jest wyraźnie oddzielona część dzienna, od nocnej. W projekcie przewidziano dużą garderobę, która zminimalizuje ilość szaf w domu. Istnieje możliwość jej likwidacji, dzięki czemu uzyskamy większą powierzchnię pokoi. Przy kuchni znajduje pomieszczenie, które z powodzeniem nadaje się na spiżarkę. Dom ma lekką i prostą konstrukcję co sprawia, że będzie niedrogi w budowie i eksploatacji. Dostępna jest również wersja bez garażu i w odbiciu lustrzanym.

wc 2,2 m² pokój 7,6 m²

łazienka 6,2 m²

wiatrołap pom. 3,6 m² pomocnicze/c.o.*. spiżarnia 3,2 m² 1,0 m²

kuchnia 10,1 m²

KOSZTY BUDOWY * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

86

PARTER

www.hbstudio.pl


113,70 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Szarotka

cena projektu:

3400 zł 13,00 m

3m

5m

8,00 m

17,00 m

4m

4m

20,00 m

PARTER 73,00 m2 PODDASZE 40,70 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 95,30 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,70 m KUBATURA 439,60 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,00 x 17,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ strop żelbetowy Æ ściany wewnętrzne: silka, zewnętrzne: dwuwarstwowe, silka Parterowy dom z poddaszem użytkowym Szarotka o nowoczesnym wyglądzie zamknięty w minimalistycznej bryle. Parter domu stanowi połączenie strefy wypoczynkowej salonu z jadalnią i otwartą kuchnią, co daje domownikom możliwość wspólnego spędzania czasu. Niewątpliwym atutem są duże przeszklenia, które dobrze doświetlą pomieszczenia. Uwagę zwraca pustka nad pokojem dziennym. Strefę nocną na poddaszu tworzą dwie wygodne sypialnie. Dzięki zwartej bryle budynku dom będzie niedrogi w budowie oraz eksploatacji.

pokój 10,30 m²

salon 33,70 m²

łazienka 3,40 m²

komunikacja 7,10 m² kuchnia 12,00 m²

pom. tech. 3,10 m²

PARTER

wiatrołap 3,40 m²

PODDASZE

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

pokój 13,20 m² komunikacja 7,70 m² pokój 13,20 m² łazienka 5,10 m²

garderoba 1,50 m²

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

87


114,10 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

11,00 m

4m

5m

20,40 m

9,60 m

5,8 m

4m

Iskierka I

2990 zł

19,00 m

PARTER 54,90 m2 garaż 17,5 m2 + 7,9 m2 pom. gosp. PODDASZE 59,20 m2 + garderoby 13,0 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,59 m KUBATURA 490,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 208,30 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,00 x 20,40 m

PARTER

pom. pomocnicze/c.o.* 7,9 m2 pokój dzienny z jadalnią - 31,2 m2 garaż* - 17,5 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny

hall - 7,5 m2 kuchnia 8,7 m2 łazienka 3,3 m2

wiatrołap - 4,2 m

łazienka - 8,6 m2

garderoba* 7,2 m2

pokój - 14,4 m2 hall - 6,0 m2 pokój - 16,3 m2 pokój - 13,8 m2

KOSZTY BUDOWY garderoba* 5,8 m2

PODDASZE * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

88

Iskierka I to dom o architekturze, która doskonale wpisuje się w klimat naszego kraju, jednocześnie ciesząc oko. Parterowy domek z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem. Prosty i niedrogi w budowie oraz użytkowaniu. Adresowany jest dla 4 osobowej rodziny. Na parterze znajduje się duży salon z kominkiem i z przylegającą do niego kuchnią. Dodatkową zaletą tego domu jest duże pomieszczenie gospodarcze. Z wiatrołapu możemy również łatwo wejść do garażu. Poddasze to miejsce z 3-ma sypialniami i wygodną łazienką. Dodatkowym atutem jest zadaszony taras. Dostępna jest również wersja w lustrzanym odbiciu.

www.hbstudio.pl


129,20 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor: arch. Tomasz Pisaniak, arch. Maja Klimowicz

Bursztyn II (A)

cena projektu:

3520 zł 13,60 m

4m

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina klinkierowa Æ strop Mitek Æ ściany wewnętrzne: pustak Porotherm, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Projekt domu jednorodzinnego Bursztyn II to propozycja wygodnego domu parterowego z dachem wielospadowym i dwustanowiskowym garażem. Projekt przeznaczony jest dla czteroosobowej rodziny. Bursztyn II posiada sporych rozmiarów strefę dzienną (z dużym salonem z wyjściem na obszerny,zadaszony taras, dużą kuchnią z wyspą, sporą spiżarnią i WC dla gości) oraz funkcjonalną strefę nocną, na którą składają się: 3 sypialnie-w tym jedna posiada wewnętrzną łazienkę i garderobę, duża łazienka z oknem, pralnia oraz kotłownia z przejściem do garażu. Podcień z przodu domu chroni wejście główne przed opadami. Sporych rozmiarów kotłownia pomieści piec na paliwo stałe.

21,60 m

PARTER Łazienka 3,8 m² Sypialnia 14,1 m² Garderoba 5,3 m²

Łazienka 7,4 m²

Sypialnia 12,9 m² Korytarz 8,5 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 218,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 326,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,60 x 27,60 m

4m

PARTER 129,20 m2 + garaż 34,2 m2 + kotłownia 7,9 m2 + pralnia 3,2 m2

27,60 m

19,60 m

4m

4m

Sypialnia 12,9 m²

Pralnia* 3,2 m² Salon 35,5 m² WC 1,8 m²

Kotłownia* 7,9 m²

Garaż* 34,2 m²

Hol 4,9 m²

Wiatrołap z garderobą 7,1 m²

Kuchnia ze spiżarnią 15,0 m²

PODOBNE PROJEKTY Bursztyn, Kajetan, Basia KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty 296 900 zł (kwota netto bez instalacji) * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

89


138,60 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

cena projektu:

14,50 m

4m

PARTER 138,60 m2 + pom. tech. z CO 7,7 m2 + garaż 36,2 m2

4m

18,70 m

26,70 m

4m

4m

Pogodna (A)

3740 zł

22,50 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 249,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,00 m KUBATURA 395,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 25° POWIERZCHNIA DACHU 332,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,50 x 26,70 m

Pokój 17,4 m² Pokój 16,1 m²

Łazienka 6,5 m² Łazienka 3,9 m² Pokój 12,7 m²

Garderoba 3,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop teriva I Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: Porotherm 25cm + ocieplenie 20cm

Salon 36,4 m²

Komunikacja +garderoba 19,5 m² Pom. techniczne z CO* 7,7 m²

WC 2,1 m² Kuchnia 12,5 m²

Garaż* 36,2 m²

Wiatrołap 5,5 m²

Pogodna to projekt optymalnego domu jednorodzinnego dla 3-4osobowej rodziny. Główna bryła Pogodnej jest założona na planie kwadratu przekryta regularnym dachem o kącie nachylenia 25 stopni. Strefa wejściowa przed domem oraz dwustanowiskowy garaż stanowią spójną całość w strefie wejściowej. Budynek ozdobiony jest detalami w naturalnych kolorach – cegłą oraz jasnym drewnem.

Spiżarnia 2,8 m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty * 313 833 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

PARTER

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

90


156,24 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Irga z garażem

cena projektu:

3600 zł 4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 125,24 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,80 m KUBATURA 872,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,70 x 20,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ strop monolityczny Æ ściany wewnętrzne: silka, zewnętrzne: dwuwarstwowe, silka Irga to nowoczesny, parterowy dom z poddaszem użytkowym przeznaczonym dla 4-6 osobowej rodziny. Na parterze zaprojektowano przestronny salon z jadalnią połączony z kuchnią. Dodatkowy pokój na parterze może pełnić funkcję gabinetu lub pokoju gościnnego. Poddasze to zacisze domu przeznaczone dla domowników. Znajdziemy tam cztery wygodne pokoje z garderobami oraz dużą łazienkę. Dzięki zwartej bryle budynku dom będzie niedrogi w budowie oraz eksploatacji.

5m

PARTER 70,37 m2 + garaż 20,63 m2 + pom. gosp.5,28 m2 PODDASZE 85,87 m2

20,70 m

11,70 m

4m

12,00 m

20,00 m

PARTER

pokój 10,28 m² pom. gosp.* 5,28 m² pokój dzienny 31,35 m²

garaż* 20,63 m² komunikacja 6,34 m²

przedpokój 2,64 m² Wiatrołap 4,69 m²

toaleta 3,37 m²

kuchnia 11,70 m²

garderoba 6,08 m²

pokój 13,01 m²

pokój 12,33 m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

garderoba 2,41 m² pokój 16,15 m²

komunikacja 8,25 m² garderoba 2,41 m²

łazienka 12,90 m²

pokój 12,33 m²

PODDASZE * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

91


183,30 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu: 13,00 m

4m

27,40 m

18,40 m

4m

4m

Luna z garażem dwustanowiskowym

3800 zł

5m

PARTER 95,70 m2 + garaż 42,3 m2 + pom. gosp.9,1 m2 + tarasy 11,5 m2 i 35,5 m2 PODDASZE 87,50 m2 + pralnia/suszarnia 6,2 m2+ tarasy 52,1 m2 i 28,3 m2

21,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 101,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,90 m KUBATURA 669,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 27,40 x 21,00 m

taras * 35,5"m² garderoba 7,4"m²

spiżarnia 3,8"m²

pralnia/ suszarnia 6,2*"m²

salon z"jadalnią 39,0"m²

kuchnia 18,6"m²

pokój 14,2"m²

garderoba 8,6"m²

klatka schodowa 3,5"m² łazienka 8,9"m² pom. pomocnicze/c.o.* 9,1"m²

łazienka 4,8"m²

taras * 28,3 m²

przedpokój 7,1"m² pokój 12,7"m²

taras * 52,1"m²

toaleta 2,7"m²

przedpokój 15,9"m²

Luna 2G to nowoczesny, wygodny dom parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczonym dla 4-6 osobowej rodziny. Parter stanowi przestronny salon z jadalnią oraz kuchnia wraz ze spiżarnią. Dodatkowy pokój na parterze to niewątpliwy atut. Poddasze to zacisze domu, gdzie odnajdziemy trzy komfortowe pokoje garderobę oraz wygodną łazienkę i pralnię. Dzięki zwartej bryle budynku dom będzie niedrogi w budowie oraz eksploatacji.

araż * 42,3"m² pokój 14,7"m²

wiatrołap 6,2 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ strop monolityczny Æ ściany wewnętrzne: silka, zewnętrzne: dwuwarstwowe, silka

pokój 15,1"m²

taras * 11,5"m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

PARTER

PODDASZE

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

92


188,20 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

Biała (A-BL)

cena projektu:

6138 zł 9,8 m

9,8 m

4m

4m

18,50 m

10,50 m

4m

4m

PARTER 43,30 m2 + pom. tech. 5,9 m2 + garaż 21,0 m2 PODDASZE 50,70 m2 (65,8 m2) POWIERZCHNIA ZABUDOWY 202,90 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,10 m KUBATURA 340,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 295,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 27,60 x 18,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: Porotherm, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm + styropian Termo Organika Jeden segment projekt gotowego Biała to nieduży dom jednorodzinny z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne. W projekcie zaproponowano ustawną i efektywnie wykorzystaną przestrzeń. Na parterze mieści się strefa wspólna, dzienna. Mamy tu prostokątny, ustawny salon z jadalnią i wyjściem na zadaszony taras, otwartą kuchnię i schody na druga kondygnację. Centralnie w salonie zaprojektowano komin, do którego można podłączyć kominek, aby równomiernie rozprowadzić ciepło po domu. Pod schodami zaproponowano miejsce na niewielką garderobę dostępną z holu. PODOBNE PROJEKTY Biała, Turkawka, Szczęśliwa, Azalia II KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 395 496 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 1 kw 2021

27,60 m

PARTER

Salon 22,9 m²

Schody 3,9 m²

Pom. tech.* 5,9 m²

Pom. tech.* 5,9 m²

Garaż* 21,0 m²

Garaż* 21,0 m²

WC 1,4 m²

WC 1,4 m²

Wiatrołap 4,1 m²

Wiatrołap 4,1 m²

Sypialnia 13,9 (17,0) m²

Sypialnia 13,9 (17,0) m²

Przedpokój 2,5 m²

Przedpokój 2,5 m² Sypialnia 11,3 (16,4) m²

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

Kuchnia, Spiżarnia 8,7 m²

Sypialnia 11,9 (15,8) m²

Sypialnia 11,9 (15,8) m²

Łazienka 11,1 (14,1) m²

Salon 22,9 m²

Hol i garderoba 2,3 m²

Hol i garderoba 2,3 m² Kuchnia, Spiżarnia 8,7 m²

Schody 3,9 m²

Łazienka 11,1 (14,1) m²

Sypialnia 11,3 (16,4) m²

PODDASZE

93


195,80 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

cena projektu: 7,5 m

7,5 m

4m

20,20 m

12,20 m

4m

4m

Głuszec III (A-BL)

6138 zł

4m

PARTER 49,90 m2 + garaż 16,8 m2 + pom. tech.4,3 m2 PODDASZE 48,10 m2 (66,9 m2)

23,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 179,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,70 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° POWIERZCHNIA DACHU 219,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,00 x 20,20 m

PARTER

Salon 23,3 m²

Spiżarnia 1,0 m² Schody Hol 4,1 m² 5,5 m²

Salon 23,3 m² Kuchnia 7,5 m²

Kuchnia 7,5 m²

WC 2,2 m²

WC 2,2 m²

Pom. tech. +CO* 4,3 m²

Spiżarnia 1,0 m² Hol Schody 5,5 m² 4,1 m²

Garaż* 16,8 m²

Garaż* 16,8 m²

Wiatrołap, garderoba 6,3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: Porotherm + styropian Termo Organika

Pom. tech. +CO* 4,3 m² Wiatrołap, garderoba 6,3 m²

Sypialnia 8,3 (13,0) m²

Hol 8,0 (8,0) m² Pralnia 2,7 (2,7) m² Sypialnia 9,4 (15,5) m²

PODDASZE * Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

94

Sypialnia 8,0 (12,7) m²

Łazienka 6,7 (6,7) m²

Łazienka 3,4 (3,4) m² Garderoba 1,6 (4,9) m²

Sypialnia 8,0 (12,7) m²

Łazienka 6,7 (6,7) m²

Łazienka 3,4 (3,4) m² Garderoba 1,6 (4,9) m²

Sypialnia 8,3 (13,0) m²

Poniższy opis dotyczy jednego segmentu: Projekt domu Głuszec III to propozycja klasycznego domu jednorodzinnego z zagospodarowanym poddaszem na cele mieszkalne. Ten dwukondygnacyjny i prosty konstrukcyjnie dom z wbudowanym garażem jest dobrą alternatywą na wąskie działki lub do zabudowy bliźniaczej. Zadaszone wejście jest usytuowane frontalnie, co umożliwia również zabudowę szeregową. KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 496 440 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 1 kw 2021

Hol 8,0 (8,0) m² Pralnia 2,7 (2,7) m² Sypialnia 9,4 (15,5) m²


200,50 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

Azalia (B-BL2)

cena projektu:

6138 zł 12,70 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 155,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,60 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,70 x 20,50 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna lub cementowa Æ elewacje tynki strukturalny Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: porotherm 25 + ocieplenie 15 cm Azalia to prosty w budowie dom, co przekłada się na niski koszt jego budowy i użytkowania. Ciepła nowoczesna kolorystyka domu Azalia wyróżnia się kontrastowym zestawieniem barw. Atrakcyjna funkcja budynku przewiduje dwie podział na dwie strefy: ogólnodostępną i prywatną. Na parterze mamy część ogólnodostępną gdzie mieści się niewielki wiatrołap, hol ze spiżarnią i schodami, pokój lub gabinet (który można też wykorzystać na inne funkcje np. na pralnię).

4m

PARTER 55,80 m2 + kotłownia 6,6 m2 PODDASZE 44,40 m2 (59,1 m2)

20,50 m

12,50 m

4m

4m

20,70 m

PARTER

Salon 22,7 m²

Salon 22,7 m²

Kuchnia 7,8 m²

Kuchnia 7,8 m² WC 1,3 m² Kotłownia* 6,6 m²

Schody Hol 3,8 m² 6,0 m²

WC Schody 1,3 m² 3,8 m² Hol 6,0 m²

Kotłownia* 6,6 m²

Spiżarnia/ Spiżarnia/ Schowek Schowek 1,4 m² 1,4 m² Pokój 9,2 m²

Wiatrołap 3,6 m²

Wiatrołap 3,6 m²

Pokój 9,2 m² H=1,9m H=1,9m

Sypialnia 9,6 (12,9) m²

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty* 317 013 zł * kwota netto bez instalacji ceny aktualne na 4 kw 2020

Łazienka 7,7 (7,7) m²

Sypialnia 7,5 (11,5) m²

Sypialnia 7,5 (11,5) m²

Przedpokój 6,8 (6,8) m²

Przedpokój 6,8 (6,8) m²

Sypialnia+garderoba 12,8 (20,2) m² H=1,9m

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

Sypialnia 9,6 (12,9) m²

Łazienka 7,7 (7,7) m²

Sypialnia+garderoba 12,8 (20,2) m² H=1,9m

PODDASZE

95


INSPIRUJĄCY PORTAL O WNĘTRZACH

Z nami wykreujesz komfortową przestrzeń
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.