Page 1

Buduj ISSN 1644-0374 ● INDEX 277444 ● cena: 8,90 zł (w tym 8% VAT)

poradnik budowlany z projektami

energo oszczędnie dobra cena

8,90 (w tym 8% VAT)

ENERGOOSZCZĘDNE ŚCIANY – POSTULATY I PRAKTYKA poradnik

ISSN 1644-0374

• Zadbaj o ciepły dach! • Pompy ciepła i kolektory. Czy inwestycja się opłaca? • Domy z prefabrykatów – alternatywa dla niecierpliwych • Wybieramy szczelne okna i drzwi

numer specjalny


Spis treści Nowości � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 Polecane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 RAPORT

Energooszczędność ścian – postulaty i praktyka���������������������������������� 1 2 Dlaczego przegrody zewnętrze są tak istotnym elementem konstrukcji domu? Ponieważ decydują o stabilności budynku, a co za tym idzie, również o bez­ pieczeństwie jego mieszkańców. Dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na  technologię wznoszenia ścian, rodzaj i  jakość używanych materiałów budowlanych, ale także na  błędy najczęściej popełniane przy wznoszeniu murów.

REALIZACJA

Po prostu mieszkaj!������������������������������������� 22 Idea domów firmy Simple House opiera się na  ciągłej ewolucji, mającej na celu elastyczne dopasowywanie się do zmieniających się potrzeb inwesto­ rów. Wpisuje się w nią również prefabrykowany dom pokazowy w Borowinie, wybudowany w technologii szkieletu drewnianego.

INSTALACJE

Ciepły dach nad głową�������������������������������� 3 0 Jak skutecznie zapobiegać stratom ciepła przez dach? Należy zadbać o sku­ teczną izolację cieplną i  przeciwwilgociową. Warto przy tym wiedzieć, że odpowiednia warstwa izolacji nie tylko zatrzyma ciepło we wnętrzu domu, ale spełni też funkcję wyciszającą. Nie zapomnijmy jednak, że warunkiem jej prawidłowego działania jest skuteczna wentylacja.

TECHNOLOGIE

Wprowadzaj się od jutra������������������������������� 38 Niezależnie od  tego, czy chcemy postawić tradycyjny murowany dom, czy nowoczesną energooszczędną konstrukcję opartą na  drewnianym szkiele­ cie, metoda budowy z prefabrykatów pozwoli nam uzyskać pożądany efekt w krótkim czasie.

INSTALACJE

Duet (niemal) idealny���������������������������������� 44 Pompy ciepła i kolektory – chcąc oszczędzać decydujemy się na wybór jed­ nego „uniwersalnego” urządzenia, które ma  przynieść ulgę naszej kieszeni. Czy faktem jest, że prawdziwe oszczędności w wielu wymiarach uzyskuje się, łącząc różne, uzupełniające się rozwiązania? Postanowiliśmy zapytać eksper­ tów.

nr 4 /2016

ISSN 1644-0374

INDEX 277444

Adres redakcji

15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 redakcja@koncept‑wydawnictwo.pl www.najciekawszeprojekty.pl

Redaktor naczelna

Anna Lewczuk alewczuk@koncept‑wydawnictwo.pl

Redakcja

Maria Kubala Maria.kubala@koncept‑wydawnictwo.pl

Szymon Trusewicz szymon.trusewicz@koncept‑wydawnictwo.pl

Grafik kreatywny

Tomasz Sosnowski tsosnowski@koncept‑wydawnictwo.pl

Projekt makiety i DTP

Tomasz Sosnowski

Wydawca

Koncept sp. z o.o. 15-638 Białystok, ul. Watykańska 13 tel. 85 743 82 10, fax 85 653 90 03 Dyrektor Wydawnictwa

Ewa Kuryłowicz Reklama i marketing

Ewa Kuryłowicz tel. 85 743 82 11 ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl

okładka

Projekt: Z200 Pracownia: Z500

TECHNOLOGIE

Sprawa niezwykłej wagi������������������������������� 54 Jedni przed wyborem energooszczędnej stolarki zewnętrznej będą chcieli uzbroić się w wiedzę, która pomoże podjąć właściwą decyzję. Inni liczą na to, że podczas wizyty w sklepie trafią na profesjonalnego sprzedawcę, który ob­ jaśniając zawiłe tajniki współczynników i parametrów okien i drzwi, zapro­ ponuje dopasowaną do ich potrzeb ofertę.

PROJEKT Z REKOMENDACJĄ

Pełny komfort za rozsądną cenę��������������������� 62 PORADNIK INWESTORA

Jak czytać projekt��������������������������������������� 64 Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 6 Prezentacje projektów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 8

P – packshot TS – tekst sponsorowany © Copyright by koncept Re­dak­cja nie zwra­ca nie­za­mó­wio­nych ma­te­ria­łów oraz za­strze­ga so­bie pra­wo do ich skra­ca­nia w przy­pad­ku pu­bli­ka­cji. Wszyst­kie ma­te­ria­ły są objęte pra­wem au­tor­skim. Prze­ druk w ja­kiej­kol­wiek for­mie bez wcześniej­szej pi­sem­nej zgo­dy Dy­rek­to­ra Wy­daw­nic­twa jest za­bro­nio­ny. Wszel­kie przed­sta­wio­ne pro­jek­ty pod­le­ga­ją ochro­nie pra­wa au­tor­skie­go i na­leżą do osób wy­mie­nio­nych przy każ­dym z nich. Pra­wa au­tor­skie do opra­co­wa­nia pla­stycz­ne­go ka­ta­lo­gu na­leżą wy­łącz­nie do wy­daw­cy. Po­wie­la­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie w ja­ki­kol­wiek spo­sób bez zgo­dy wy­daw­cy jest za­bro­nio­ne. Sprze­daż bez­u­mow­na nu­me­rów bieżących i ar­chi­wal­ nych jest za­bro­nio­na. Dzia­ła­nie wbrew po­wyż­sze­mu za­ka­zo­wi skut­ku­je od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną. Wy­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść re­klam i ma pra­wo od­mó­wić pu­bli­ka­cji bez po­da­nia przy­czy­ny. Ka­ta­log ni­niej­szy nie sta­no­wi ofer­ty w ro­zu­mie­niu pra­wa i jest pu­bli­ko­wa­ny je­dy­nie dla ce­lów in­for­ma­cyj­nych.


PROJEKTY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W STANDARDZIE NF40

Zx105 NF40

Z12 NF40

Z241 NF40

Zx54 NF40

Z200 NF40

Zb5 NF40

Z177 NF40

Z119 NF40

+48 (22) 355 15 55

Z273 NF40

WWW.Z500.PL


Dobry wybór

Æ

W kolorze antracytu

Æ

Tynk Silikonowy TN30 marki FOVEO TECH to wysokiej jakości tynk elewacyjny, który nie wiąże brudu, wykazuje cechy samooczyszczania oraz minimalizuje efekt nagrzewania się powłoki. Zapewnia wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną. Jest wysoce paroprzepuszczalny i łatwy w aplikacji. Bardzo dobrze sprawdza się na obiektach zlokalizowanych w pobliżu dużych skupisk zieleni, ruchliwych ciągów komunikacyjnych oraz obszarów przemysłowych.

W ostatnim czasie trendy rynkowe wyraźnie ujawniają rosnące zainteresowanie konsumentów oknami w kolorze antracytu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi SALAMANDER Window & Door Systems, wprowadzając do swojej oferty profile w całości barwione w swojej masie na ten właśnie kolor. To absolutna nowość, dostępna tylko u producentów okien współpracujących z marką SALAMANDER. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszukiwany przez klienta kolor pojawia się już nie tylko na zewnętrznej okleinie dekoracyjnej, ale w całym oknie. Zapewnia to atrakcyjny, nowoczesny wygląd – bez widocznych białych powierzchni. Antracytowe korpusy profili dostępne są w systemach Brügmann bluEvolution 73 i 82.

Æ

Æ

Foveo Tech

Gwarancja szczelności

www.foveotech.pl

Æ

SALAMANDER Window & Door Systems

Modna szarość

www.salamander.com.pl

Æ

PURFOAM‑EXTRA firmy Den Braven to jednoskładnikowa, półsztywna pianka, która świetnie sprawdza się we wszelkich pracach montażowo‑izolacyjno‑uszczelniających. Wyróżnia się wyjątkową stabilnością wymiarową i sprężystością. Dodatkowo, pianka jest odporna na wahania temperatury (od –40°C do +90°C, a krótkookresowo nawet do +140°C). Prezentowany produkt to skuteczny sposób na solidne osadzenie stolarki, dający gwarancję dobrej izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej.

Szarość to kolor coraz częściej zapraszany do naszych łazienek, kuchni i na tarasy. Z myślą o inwestorach, którzy swoje okładziny ceramiczne pragną uzupełnić o wysublimowany detal, Sopro wprowadziło do oferty sprawdzoną fugę Sopro DF 10 w nowym, bazaltowym odcieniu szarości. Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości jest zalecana do spoinowania szerokiej gamy okładzin z ceramiki, kamienia naturalnego czy płyt z konglomeratów. Dzięki wysokim parametrom użytkowym, Fuga Sopro DF 10 zapewnia stałą ochronę przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz powstawaniem osadów wapiennych pomiędzy okładzinami.

Æ

Æ

4

Den Braven

nowości

www.denbraven.pl

Sopro Polska

pl.sopro.com


NAJLEPSZA FORMA CIEPŁA Grzejniki płytowe Kermi – doskonałe w formie i funkcjonalności. W wersji profilowej lub Plan, z płaskim frontem. W pełnej palecie wymiarów, odpowiednie do każdego pomieszczenia i pod każde zapotrzebowanie grzewcze. Ekonomiczne ciepło, również w wykonaniu higienicznym, przeznaczonym do pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach, np. przychodnie, szpitale lub dla alergików. Pierwszy i jedyny na świecie grzejnik płytowy z przepływem szeregowym, który oszczędza do 11% energii zapewniając jednocześnie 100% komfortu cieplnego. Rozwiązanie, które zajmuje niewiele miejsca i doskonale pasuje do każdego pomieszczenia. Również w wykonaniu pionowym – nowoczesne wzornictwo w połączeniu z oszczędnością energii. Więcej informacji na www.kermi.pl i info@kermi.pl

Kermi Sp. z o.o. ul. Graniczna 8b 54-610 Wrocław www.kermi.pl info@kermi.pl


WIRTUALNA PODRÓŻ DO WNĘTRZA

Æ

BEZ DODATKOWYCH CIĘĆ

Æ

Panorama 360° to nowość w ofercie MTM STYL umożliwiająca oglądanie w sposób interaktywny wnętrza danego projektu. Wnętrze widziane jest z perspektywy osoby znajdującej się wewnątrz domu. To ona decyduje o tym, w którą stronę spojrzeć i który element otoczenia dokładniej obejrzeć. Dzięki aplikacji możemy swobodnie rozglądać się we wszystkich kierunkach, znacznie przybliżać interesujące nas detale oraz poczuć klimat danego pomieszczenia. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych form prezentacji, pozwalająca na wirtualne zwiedzanie całego domu. Wnętrza z interaktywną prezentacją dostępne są na stronie biura projektowego.

SILIKAT 1/2NP18 to element połówkowy przeznaczony do wykonywania ścian z silikatów o grubości 18 cm. Nowe bloczki zdecydowanie przyspieszają prace i umożliwiają optymalizację kosztów budowy. Stosując elementy o wymiarach 90x180x220 mm, z łatwością i dużą precyzją można wykonać przewiązania murarskie w narożnikach budynku, a także połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrzną. Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie bloczków (20 N/mm²) plasuje je w czołówce wyrobów budowlanych. W przypadku narożników oraz łączeń ścian, istotna jest także ich mrozoodporność.

Æ

Æ

MTM STYL 

www.domywstylu.pl

JEDEN AKUMULATOR, TRZY NARZĘDZIA

Æ

GrupA SILIKATY

EKOIZOLACJA

www.grupasilikaty.pl

Æ

Lekki, cichy, niezawodny i ekologiczny zestaw urządzeń do indywidualnej konfiguracji. Wykaszarka, nożyce do żywopłotu i dmuchawa zasilane są wymiennie tym samym akumulatorem litowo‑jonowym o konstrukcji eliminującej nagrzewanie i o największym na rynku napięciu 56V. Proponowane zasilanie to akumulator standardowy HBP 2 Ah lub wzmocniony HBP 4 Ah. W wyposażeniu dostępne są ładowarki: standardowa HHC 210W lub szybka HBC 550W.

Oto propozycja firmy VestaEco – polskiego producenta ekologicznych, opartych na naturalnych surowcach materiałów izolacyjnych. VestaEco CELL to sypka celuloza przeznaczona do izolacji stropów, ścian i podłóg. Aplikowana metodą wdmuchiwania lub natrysku włókien ze spoiwem wodnym, rekomendowana jest m.in. do obiektów o złożonej architekturze i trudno dostępnych przestrzeni. Skutecznie chroni przed zimnem i upałem. Całkowicie eliminuje mostki termiczne. Jako materiał paroprzepuszczalny korzystnie wpływa na mikroklimat wnętrza. Produkt pakowany w worki o wadze 12 kg.

Æ

Æ

6

Hondawww.mojahonda.pl

nowości

VestaEcowww.vestaeco.pl


Ochrona elewacji

Æ

Sposób na podciekającą farbę

Æ

Do ochrony domu przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wysoleniami czy glonami posłużą produkty krzemoorganiczne, takie jak silikonowa farba elewacyjna BOLIX SIL Complex. Specjalna formuła BOLIX Complex pozwoli zabezpieczyć powierzchnie przed glonami i grzybami. Zawarte w farbie absorbery UV pomogą ochronić ściany przed skutkami nadmiernego promieniowania słonecznego. Obecne w składzie produktu tzw. blokery wysoleń zabezpieczą powierzchnię przed negatywnym działaniem jonów wapnia. Farba charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i hydrofobowością.

Firma Benjamin Moore proponuje rozwiązanie na podciekającą podczas malowania farbę. FrogTape to taśma wzbogacona o rewolucyjną technologię PaintBlock. Użyty w taśmie specjalny polimer o wyjątkowej chłonności reaguje na wodę z farb wodorozcieńczalnych tworząc żel. Wytworzona w ten sposób bariera skutecznie uszczelnia krawędzie taśmy i wyrównuje nierówności podłoża, przez co jest bardzo przydatna przy malowaniu powierzchni o wyraźnej strukturze. Żółta FrogTape Shape Tape to taśma w kształcie fali i zygzaków, pozwalająca tworzyć oryginalne wzory na malowanych ścianach.

Æ

Æ

Bolix 

Subtelny dąb

www.Bolix.pl

Æ

Benjamin Moore

Klasyczna dachówka

www.benjaminmoore.pl

Æ

Widoczne w dębinie sęki, pęknięcia, zarysowania i ślady mechanicznej obróbki to poszukiwane walory produktów wykonanych z drewna. Na fali rustykalnych trendów wnętrzarskich firma Interprint prezentuje dekor z kolekcji Six Pack 2016 Eureka Oak. Wzór stanowi udane połączenie elementów stylu rustykalnego i klasycznego przekroju dębiny. Układ słojów jest subtelny, pozbawiony dysonansów, ostrych linii i kontrastów. Delikatnie wybarwione elementy wprowadzą do wnętrza spokój i równowagę.

Dachówka ceramiczna Rubin 13V firmy Braas ma za zadanie zapewnić naturalny, wysokojakościowy efekt pokrycia dachu. Klasyczna forma pozwala spełnić wymagania użytkowników. Dachówka Rubin 13V ma wyważony profil odpowiedni dla dachów o małym kącie nachylenia. Różnorodność zapewni paleta złożona z trzynastu kolorów: miedzianego, brązowego, łupkowego, kasztanowego, tekowego, łupkowego błyszczącego, czarnego błyszczącego i kryształowego, sosnowego, czarnego brylantu, bukowego i szarego. Dachówki odróżniają się również powierzchnią – wśród wykończeń znajdziemy angobę, glazurę, glazurę topline.

Æ

Æ

8

Interprint 

nowości

www.interprint.com

Braas 

www.monier.pl


Magiczna moc bieli. Biel doskonale sprawdza się w domowych aranżacjach. Może być wykorzystana jako wiodący motyw kolorystyczny, bądź stanowić jedynie tło dla kontrastowych dodatków. Łatwo ją zaakcentować lub przełamać innymi barwami, dzięki czemu jest ona dobrym rozwiązaniem dla osób lubiących zmiany. Świetnie komponuje się z szeroką gamą odcieni, zarówno pastelowych, jak i soczystych.

Drzwi ANCONA www.ruckzuck.pl

Drzwi RICO model 1, www.sentis.pl

Drzwi INEZ, model 1, www.sentis.pl


Wygląd kamienia, lekkość porcelany

Æ

Zabezpieczenie przed wilgocią

Æ

Kolekcja gresów porcelanowych Libet Ceramic została poszerzona o kolejny wzór – Quarziti 2.0. Odwozorowujące wygląd kamienia płyty zachwycają subtelną grą różnorodnych odcieni i niejednorodną strukturą. Płyta została pocieniowana, aby dodać jej naturalności. Na powierzchni Quarziti 2.0. widoczny jest niepowtarzalny rysunek, który może mieć różne barwy. Płyty dostępne są w dwóch podstawowych kolorach: waterfall i mountains i trzech produkowanych na zamówienie: mantle, glacier i river.

Firma Dragon Poland wypuściła na rynek folię w płynie „W”. Jest to preparat stosowany jako pierwsza warstwa hydroizolacyjna dla powierzchni betonowych i cementowych pod okładzinę z płytek ceramicznych. Producent poleca stosowanie go wewnątrz pomieszczeń o wysokiej wilgotności, np. w łazienkach, pralniach, piwnicach i kuchniach lub na zewnątrz, na balkonach czy tarasach. Gwarantuje solidne zabezpieczenie podłoża przed wilgocią. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, wodoszczelną i nieprzepuszczalną dla powietrza powłokę.

Æ

Æ

Libet 

Olej i lakierobejca w jednym

www.libet.pl

Æ

Dragon Poland 

www.dragon.com.pl

Osprzęt elektryczny najwyższej jakości

Æ

Firma V33 Polska przedstawia innowacyjny produkt do ochrony drewna. Lazura Ochronna Długotrwała – Efekt Drewna łączy w sobie zalety oleju i lakieru. Wnikający w pory drewna olej zapewnia mu ochronę wewnątrz, jednak pozostawia odkrytą powierzchnię, co zmusza do corocznego powtarzania pielęgnacji. Lakierobejca natomiast tworzy grubą powłokę, która podlega szybkiemu zużyciu i spękaniu. Produkt V33 Polska pozwala na zabezpieczenie drewna od wewnątrz jak i od zewnątrz, chroniąc w ten sposób przed wymywaniem oleju, promieniami UV oraz działaniem czynników atmosferycznych.

Popularna seria produktów AS firmy ospel została poszerzona o dwa nowe metaliczne kolory, które dołączyły do klasycznej bieli oraz ecru. Kolekcja podtynkowego osprzętu elektrycznego AS łączy w sobie wygodę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wśród dostępnych produktów znajdują się gniazda wtykowe, gniazda specjalistyczne (komputerowe, antenowe, głośnikowe, teleinformatyczne), różnego rodzaju łączniki, ściemniacze, czujniki i regulatory temperatury. W pomieszczeniach wymagających większego bezpieczeństwa, jak kuchnia, pokój dziecięcy czy łazienka swoją rolę spełnią gniazda Ospel z uziemieniem DATA lub schuko IP‑44, bryzgoszczelne i posiadające przesłony torów prądotwórczych.

Æ

Æ

10

V33 Poland 

nowości

www.v33.pl

Ospel 

www.ospel.pl


Inteligentny system dostępu zamontowany w strefie wejściowej zapewni domownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale też wygodę. Polecamy więc panelowe drzwi zewnętrzne z serii Schüco ADS SimplySmart, ale koniecznie w wersji z wbudowanym panelem dotykowym DCS Touch Display. To rozwiązanie łączy funkcje klawiatury do wprowadzania kodów, wideodomofonu, listy adresowej i wyświetlacza numerów. Po podłączeniu do lokalnej sieci IP użytkownicy uzyskują dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, jak zdalne sterowanie drzwiami za pośrednictwem smartfonu i przesyłanie rozmów video na urządzenia mobilne.

DRZWI Z WYSOKIM IQ

polecane W inteligentnej instalacji Fibaro można wykorzystać uniwersalny czujnik zbliżeniowy zasilany bateriami, poszerzając możliwości systemu poprzez monitorowanie stanu otwarcia drzwi, okien i bram garażowych. Urządzenie to znajduje zastosowanie w automatycznym sterowaniu światłem, kontroli dostępu i systemach ochrony mienia. Montując Door/ Window Sensor w domu, zwiększymy bezpieczeństwo i komfort jego mieszkańców, a także wyeliminujemy ryzyko ponoszenia większych opłat za ogrzewanie lub klimatyzację. Jest to najmniejsze urządzenie tego typu dostępne na rynku, pozwalające na niezauważalny montaż na oknach i drzwiach dowolnego producenta. FIBARO Fibar Group, www.fibaro.com/pl

INTELIGENCJA W KOMPAKCIE

Schüco, www.schueco.com/ web2/pl

OKO NA DOM Firma Somfy wprowadziła do sprzedaży nowy wideo-domofon V100. Dzięki wbudowanemu 5‑kanałowemu pilotowi może on służyć nie tylko do otwierania drzwi zewnętrznych, ale także do sterowania innymi urządzeniami działającymi w technologii radiowej Somfy (RTS). Za jego pomocą możemy otwierać i zamykać bramy garażowe, czy sterować roletami okiennymi. Po zmroku, korzystając z pilota w wideodomofonie, możemy włączyć oświetlenie ogrodowe i oświetlić drogę od furtki do drzwi wejściowych. Widok z kamery zewnętrznej wyświetlany jest na 4‑calowym, kolorowym monitorze. Istnieje także możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza.

To niewielkie, inteligentne urządzenie pozwala oszczędzać energię po zmroku. Gira Sensotec jest bezdotykowym łącznikiem ze zintegrowaną lampką orientacyjną LED, dzięki któremu nie musimy włączać górnego światła, aby odnaleźć w nocy drogę. Jeśli jednak zdarzy się, że potrzebne będzie jaśniejsze światło, użytkownik może bezdotykowo z odległości 5 cm włączyć górne oświetlenie w pomieszczeniu. Urządzenie można zamontować wraz z podtynkowym radiem, które odbiera sygnał ze smartfonów i MP3. Aby uniknąć efektu oślepiania, natężenie oświetlenia można ustawiać w trybie automatycznym.

Somfy, www.somfy.pl

TEMA 2, www.tema.pl

BEZPIECZNIE W NOCY

inteligentne gadżety Æ  polecane

11


Energooszczędność

ścian

– postulaty i praktyka

Jeżeli budowę domu energooszczędnego traktujemy jako postulat do wypełnienia, to jego praktyczna realizacja wymaga podjęcia wspólnych i zsynchronizowanych działań wszystkich zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w proces budowlany: architekta, inwestora, dostawcy materiałów budowlanych i bezpośredniego wykonawcy. Artur Golak

W

ººWyraźnie widoczne szczegóły budowy ściany trójwarstwowej: elementy ściany nośnej, izolacja, oraz warstwa elewacyjna. FOT. RÖBEN

12

Raport Æ  ściany

wysiłkach tego zespołu nie ma elementu lub etapu ważniejszego i  mniej ważnego – takiego, który może zachęcić do  poczynienia oszczędności w  wydatkach finansowych lub nakładzie czasu przeznaczonego na realizację inwestycji. Dlatego śledząc przebieg procesu budowlanego, warto zwrócić uwagę nie tylko na technologię wznoszenia ścian, rodzaj i jakość używanych materiałów budowlanych, ale także na  najczęściej popełniane błędy i  zaniechania. Można się spierać, czy projekt i  wykonanie ścian budynku jest najważniejszym etapem prac projektowo‑budowlanych. Bezsporny jest fakt, że przez ściany zewnętrzne następuje sumarycznie największy ubytek ciepła, sięgający 30%. Pamiętajmy, że warstwa nośna ściany decyduje o stabilności całego budynku. Na  niej opierają się dach, stropy i  balkony. Trwałość konstrukcji, a  tym samym bezpieczeństwo mieszkańców jest i  będzie priorytetem, do  którego dostosować należy inne cele, stawiane sobie przez autora projektu i inwestorów. Ściany są integralnym elementem w systemie wentylacji pomieszczeń. Nawet najbardziej wydajna wentylacja nie sprawdzi się, jeżeli ściany nie będą w  stanie w  odpowiednio krótkim czasie usunąć nagromadzonej wilgoci na zewnątrz. W końcu konstrukcja ścian odpowiada za odpowiednią izolację akustyczną, co zwłaszcza w miastach, ma zasadnicze znaczenie.


ººFirma ZCB Owczary ma w swojej ofercie kilka ciepłych systemów do budowy przegród w technologii dwuwar‑ stwowej. Jedną z propozycji jest system TERMOton P+W 25 DIAMENT, który z dwudziestocentymetrową warstwą ocie‑ plenia osiąga współczynnik przenikalności cieplnej muru wynoszący 0,126 W/m²K. To standardy domu pasywnego. FOT. ZCB OWCZARY

ÆÆPodaj cegłę Do konstrukcji warstwy nośnej ścian energooszczędnych wykorzystuje się najczęściej ceramiczne pustaki poryzowane, bloczki z  betonu komórkowego, keramzytobeton lub też bloczki silikatowe. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i ograniczenia. – Silikaty charakteryzują się dużą gęstością – mówi Joanna Nowaczyk, doradca techniczny Grupy Silikaty. – Ich gęstość waha się w  granicach od  1400 do  2200  kg/m³. To przekłada się na dużą masę, która zapewnia bardzo dobre właściwości izolacyjności akustycznej oraz, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia energooszczędności, wysoką akumulację cieplną. W dużym stopniu wpływa to na  stabilność cieplną przegrody budowlanej, a  co  z  tym związane, również stabilizuje temperaturę wewnątrz, niwelując skutki zmian temperatur zewnętrznych.

W praktyce oznacza to, że tak wykonana warstwa nośna ściany stanowi skuteczną barierę przed wychładzaniem się budynków w  okresie zimowym, jak również nie dopuszcza do nadmiernego przegrzewania się w okresie letnim. Keramzytobeton wyróżnia się nieco mniejszą gęstością. W  szerokim zakresie mieści się ona w granicach od 700 do 1500 kg/m³. Z uwagi na mniejszą odporność na ściskanie, elementy wykonane z keramzytobetonu doskonale nadają się do budowy niewielkich, np. dwukondygnacyjnych budynków. W przypadku budowy wyższych obiektów, wymagają dodatkowego zbrojenia. Ściany wykonane z tego materiału cechują się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością. Pustaki można łączyć metodą „pióro‑wpust”, co  ułatwia zachowanie dużej dokładności w pracach budowlanych, zapewnia szczel-

ººKeramzytobetonowe pustaki Leca Blok 24 wyróżniają się wysoką paroprzepuszczalnością. FOT. LECA

ność przegrody, jak też pozwala na zminimalizowanie błędów murarskich. Elementy ceramiczne poryzowane powstają poprzez dodanie do  masy glinianej trocin lub włókna drzewnego. W  procesie wypalania dodatek drzewny ulega spaleniu, a  w  jego miejscu pozostają wolne przestrzenie–mikropory, poprawiające charakterystykę cieplną elementów budowlanych. Pustaki z  ceramiki poryzowanej wykorzystywane są powszechnie  m.in. do  wznoszenia ścian trójwarstwowych, konstrukcji uznawanej za  optymalną pod względem parametrów przenikania ciepła.

ÆÆStary gracz w nowej odsłonie Styropian należy nadal do  najpopularniejszych materiałów izolacyjnych stosowanych w  budownictwie. Wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi,

ººBloczki Silikat F25 mogą być stosowane w środo‑ wisku wilgotnym i narażonym na przemarzanie. FOT. GRUPA SILIKATY

ściany Æ  raport

13


Wymogi rynku Michał Piotrkowski, dorad‑ ca techniczny firmy Yetico Wydaje się, że przyszłość styropianów określać będą produkty na bazie specjalistycznych surowców z dodatkiem grafitu. To odpowiedź nie tylko na potrzeby klientów, ale także na rosnące wymagania energetyczne. Od stycznia 2017 roku zmienia się bowiem wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, dachów, stropów, stropodachów dla wszystkich rodzajów budynku. Oznacza to, że będziemy musieli zastosować grubszą warstwę termoizolacji niż dotychczas albo użyjemy styropianów o lepszych parametrach, które pozwolą zachować nam cieńszą warstwę termoizolacji.

jest prosty w stosowaniu i relatywnie tańszy niż inne rozwiązania dostępne na rynku materiałów izolacyjnych. Podstawowym parametrem materiałów termoizolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda). Ten współczynnik decyduje o  jakości ocieplenia. Im mniejsza wartość lambdy, tym większy opór cieplny i lepsze właściwości termoizolacyjne ma  materiał, który stosowany jest w  ocieplaniu. Szukając styropianu o  niskiej lambdzie, warto zwrócić uwagę na  styropiany wykonane z  szarego surowca z  domieszką grafitu. – To  właśnie grafit sprawia, że współczynnik przewodzenia ciepła charakteryzujący te produkty osiąga poziom nawet λ=0,030 [W/(m*K)] – mówi Michał Piotrkowski, doradca techniczny firmy Yetico. – Wykorzystując grafitowy styropian, zapewniający takie same parametry termoizolacyjne jak styropian biały, możemy wykonać aż o 30% cieńsze ocieplenie. Pozwala to, przy zachowaniu tej samej grubości warstwy izolacji co  styropiany białe, osiągnąć aż do  30% lepszą termoizolację. Dlatego też grafitowe płyty doskonale nadają się do  budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Wybierając określony rodzaj materiału izolacyjnego, obok termoizolacyjności, warto też zwracać uwagę na inne parametry wyróżniające produkt. – W  przypadku ocieplenia przegród przenoszących obciążenia, takich jak podłogi,

14

Raport Æ  ściany

ººPłyta Yetico Aqua Passive z hydrofobowego surowca z domieszką grafitu nadaje się do izolacji miejsc narażonych na zawilgocenie. Fot. Yetico

ººRównie istotny jak jakość stosowanych materiałów jest prawidłowy montaż izolacji. Fot. Knauf Insulation


Oszczędzanie na izolacji jest kosztownym błędem Ewa Kosmala, Technical Manager firmy Knauf Insulation Ogromna większość ociepleń wykonywana jest przy użyciu zbyt cienkiej warstwy termoizolacji. Najczęściej ma ona grubość pomiędzy ok. 10–12 cm, a niestety rzadziej 15–20 cm. Dziś nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego, ani technicznego do stosowania takich małych grubości. Stosowanie zbyt cienkiej warstwy izolacji termicznej jest wynikiem raczej przyzwyczajeń i nieznajomości obowiązujących przepisów budowlanych. Dzięki większej grubości warstwy izolacji, dokładniejszemu izolowaniu mostków termicznych zmniejszamy wydatki na energię, a dom w certyfikacie energetycznym będzie lepiej oceniony. Zmniejszenie strat ciepła umożliwia również optymalizację i zmniejszenie kosztów systemu grzewczego, więc może przynieść dodatkowe oszczędności już na etapie inwestowania (budowy lub remontu). W warunkach polskich koszty ogrzewania stanowią nawet do 80% opłat za mieszkanie, a koszty utrzymania mieszkań obciążają gospodarstwa domowe w większym stopniu niż w innych krajach, mimo że powierzchnia mieszkalna przypadająca na statystycznego Polaka jest prawie dwa razy mniejsza niż w krajach bardziej rozwiniętych. ººWełna szklana wyróżnia się wysoką termoizolacyjnością i izolacyjnością akustyczną. 

dachy użytkowe, balkony, posadzki czy tarasy, musimy zwrócić uwagę na odporność płyty na  naprężenia ściskające, określaną współczynnikiem CS(10) mierzonym w  kilopaskalach – podkreśla Michał Piotrkowski. – Im większa wartość CS(10), tym bardziej wytrzymały styropian. W  przypadku ocieplania przegród narażonych na  działanie wody i wilgoci, na przykład fundamentów, cokołów, dachów zielonych, myjni, chłodni, zwykłych łazienek, styropiany powinny cechować się niską nasiąkliwością, która określana jest współczynnikiem WLT. Im niższa wartość WLT, tym mniejsza podatność płyty na chłonność wody. Istotnym współczynnikiem branym pod uwagę powinna być także zdolność wytłumiania dźwięków. Styropiany wykorzystywane w  izolacji akustycznej poddawane są specjalnej obróbce, nadającej płytom wyjątkową elastyczność, która niczym „miękki dywan” pochłania dźwięki uderzeniowe. – Parametrem określającym zdolność do wyciszania styropianu jest sztywność dynamiczna SD – mówi Michał Piotrkowski. – Im niższa wartość SD, tym produkt wyróżnia się lepszą ochroną akustyczną.

Fot. ISOVER

ÆÆSzklana lub skalna na lata Zalety wełen mineralnych są powszechnie znane. To  materiał praktycznie niepalny, wyróżniający się nie tylko wysoką termoizolacyjnością, ale też doskonałą paroprzepuszczalnością i  niewielkim oporem dyfuzyjnym. Ma  bardzo wysokie parametry sprężysto‑elastyczne, dzięki czemu może być wykorzystywany do ocieplania budynków o złożonej bryle. Jako produkt naturalny, nieorganiczny odporny jest na działanie czynników biologicznych. Wełny mineralne są także skutecznymi izolatorami akustycznymi. Nie w każdym przypadku jednak wełna mineralna równie dobrze odegra swoją rolę. – Dzięki opatentowanej technologii rozwłókniania szkła – ThermiStar – stopień kompresji większości naszych produktów przekracza nawet stosunek 1:7, przy czym bezpośrednio po  rozpakowaniu produkt jest niezwykle sprężysty – mówi Anna Gil, kierownik biura doradztwa technicznego firmy ISOVER. – Dlatego też wełna szklana częściej sprawdza się w  izolacji dachów skośnych, suchej zabudowy, gdzie jej sprężystość przekłada się na doskonałe wypełnienie izolowanej przestrzeni, bez przerw

ściany Æ  raport

15


ººŚciana wzniesiona w technologii dwuwarstwowej. 

i ubytków, a w konsekwencji wysoką izolacyjność termiczną i  akustyczną przegrody. Dodatkowo jest lekka, przez co nie obciąża np. konstrukcji dachu. Z kolei wełna skalna jest chętniej stosowana w przypadku ocieplania np. fasad w metodzie lekkiej mokrej (BSO, ETICS), czy dachów płaskich. Dostępne w  ofercie krajowych producentów i  dystrybutorów wełny wyróżniają się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (lambda). Przykładem mogą tu być np. wełny szklane ISOVER charakteryzujące się współczynnikiem przewodzenia ciepła już od 0,030 W/mK.

ÆÆElewacja niczym płaszcz Postrzeganie zewnętrznej warstwy elewacyjnej wyłącznie przez pryzmat jej wartości estetycznej jest częstym błędem. – Elewacja stanowi swoisty płaszcz budynku, zabezpieczający go przed działaniem czynników atmosferycznych oraz stratami ciepła – mówi Ewa Kosmala, Technical Manager firmy Knauf Insulation. – Płaszcz, który nie będzie odpowiednio ocieplony, nie zapewni właściwej ochrony, dlatego też ściany zewnętrzne powinny być zaizo-

16

Raport Æ  ściany

Fot. Saint‑Gobain Multi‑Comfort

ººCegła licowa lub klinkierowa to nie tylko este‑ tyczny, ale i trwały materiał elewacyjny. FOT. WIENERBERGER


ººNawet niewielkie niedokładności w położonej war‑ stwie izolacyjnej w zasadniczy sposób wpłyną na termikę budynku. Fot. Saint‑Gobain Multi‑Comfort

lowane. Izolacyjność termiczna wszystkich przegród zewnętrznych (tzw. ciepła obudowa typu „koperta”) stanowi podstawę energooszczędności i komfortu korzystania z domu. Cały czas warto mieć w pamięci, że nieprawidłowo wykonana izolacja ścian zewnętrznych może być przyczyną utraty nawet do 30% energii cieplnej w budynku. Niesie to  ze  sobą nie tylko wysokie koszty utrzymania domu (w przeliczeniu na 1 m² w Polsce mamy jedne z  najwyższych w  UE), ale też w codziennym komforcie mieszkania. – Najpopularniejszą metodą ocieplania i  wykańczania elewacji, pozwalającą zachować ciągłość izolacji nawet przy skomplikowanej bryle budynku i  umożliwiającą obróbkę materiałem izolacyjnym takich miejsc jak węgarki czy ościeża, jest zastoso-

ººWyraźnie widoczne elemen‑ ty fasady wentylowanej. Fot. ISOVER

ściany Æ  raport

17


Ściana trójwarstwowa – optymalne rozwiązanie Roman Tereszczak, kierow‑ nik regionu firmy Röben

ººPrawidłowy sposób aplikacji kleju na styropian.

FOT. BAUMIT

ººStosowanie zaprawy klejowej w miejsce tradycyjnej zaprawy murarskiej, zmniejsza ryzyko powstawania mostków termicznych. Fot Röben

W przypadku domów energooszczędnych optymalną konstrukcją muru, która zapewnia pożądane parametry termoizolacyjności oraz ogranicza straty ciepła, są ściany trójwarstwowe, z warstwą zewnętrzną w postaci muru licowego z cegły klinkierowej. Struktura takiej ściany obejmuje trzy warstwy, odpowiadające za izolację cieplną przy jednoczesnym zapewnieniu stałej cyrkulacji powietrza. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ceramicznych pustaków poryzowanych do wzniesienia warstwy nośnej, wełny mineralnej lub styropianu dla zapewnienia izolacji, szczeliny wentylacyjnej oraz ściany osłonowej w postaci muru z cegły – licowej lub klinkierowej. To ona charakteryzuje się znaczną wytrzymałością na działanie czynników zewnętrznych oraz ochroni warstwy wewnętrzne przed działaniem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi. Właściwości termoizolacyjne ściany trójwarstwowej można dodatkowo podnieść, jeśli zastosowane zostaną pustaki wypełnione wełną mineralną. Do ich murowania stosuje się specjalną zaprawę klejową, zamiast tradycyjnej zaprawy murarskiej, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania mostków termicznych. Spoina z zaprawy klejowej ma zaledwie 2–3 mm. Bloczki charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (odpowiednio 0,07, 0,08, 0,09 i 0,10 W/mK), oraz spełniają wysokie wymagania energooszczędności zawarte w rozporządzeniu o ochronie energetycznej budynków. Gwarantuje to dużą oszczędność energii i niewielką emisję CO2.

wanie bezspoinowego systemu ocieplania – podkreśla Ewa Kosmala. – Minimalne grubości izolacji dla tych systemów wynikają z wymagań ochrony cieplnej stawianych ścianom zewnętrznym, są również uzależnione od rodzaju materiału, z którego zbudowane są ściany, a raczej jego parametrów cieplnych. Optymalna grubość ocieplenia wynika z  analizy opłacalności inwestycji. Zaleca się, aby była ona o 30–50% większa od minimalnej grubości izolacji wymaganej przez obecne przepisy w tej materii.

ÆÆCo robione jest źle Zastanawiając się nad zagadnieniem energooszczędności ścian, warto przeanalizować cały przebieg prac projektowo‑budowlanych. Błąd popełniony już na  etapie projektu architektonicznego nie tylko jest praktycznie niemożliwy do  usunięcia, ale będzie powielany w  trakcie prac budowlanych i  wykończeniowych. Podobnie jest

18

Raport Æ  ściany


Minimalizowanie powstawania błędów Joanna Nowaczyk, doradca techniczny Grupy SILIKATY Zaletą silikatowych elementów murowych jest dokładność wymiarowa oraz wypracowane rozwiązania takie jak np. system łączenia na pióro‑wpust, które ułatwiają prace murowe, gwarantują szczelność przegrody i pozwalają na zminimalizowanie błędów wykonawczych. Ściany z wykorzystaniem silikatowych elementów murowych mogą być z powodzeniem wznoszone nie tylko metodą tradycyjną, ale również w technologii cienkospoinowej, co dodatkowo eliminuje ryzyko powstania mostków cieplnych. Silikaty mogą być stosowane nie tylko w budynkach energooszczędnych, ale również przy wznoszeniu domów pasywnych spełniających najbardziej restrykcyjne normy. ººPłyty z wełny mineralnej z uwagi na wysoką elastyczność mogą być wykorzystywane również do izolacji budynków o złożonych bryłach. Fot. Knauf Insulation

z popularnym procederem dostosowywania istniejących projektów architektonicznych do  obowiązujących przepisów regulujących warunki techniczne nowo wznoszonych budynków. – Budowa domu niskoenergetycznego to  przedsięwzięcie, które musi być zaplanowane już na samym początku – w fazie

projektowania – mówi Piotr Wereski, Habitat Technical Manager firmy Saint-Gobain. – Myli się ten, kto twierdzi, że można zaadaptować istniejący, gotowy już projekt np. do  standardu NF15 czy Saint‑Gobain Multi‑Comfort. Oczywiście faza realizacji jest równie ważna i  błędy wykonawcze mogą zniweczyć założenia najlepszego

projektu. Co więcej, przez cały proces musi nam towarzyszyć konsekwencja i  dbałość o  prawidłowe zaprojektowanie, a  następnie wykonanie każdego detalu. W  przeciwnym razie nie uzyskamy oczekiwanego efektu. Punktem wyjścia jest projekt, który uwzględnia założenia energooszczędności

ººNa zdjęciu prezentujemy realizację firmy Baumit – ocieplona elewacja została wykończona estetycznym tynkiem w dwóch kontrastujących ze sobą kolorach. FOT. BAUMIT

ściany Æ  raport

19


ººPustaki keramzytobetonowe dosko‑ nale nadają się do wznoszenia niższych budowli. Fot. Leca

Bezpieczeństwo zawsze priorytetem Andrzej Dobrowolski, kierownik produktu, marka Leca® Przy budowie budynku energooszczędnego, jak i każdego innego, powinna być przestrzegana podstawowa zasada: budynek powinien zapewniać bezpieczeństwo jego użytkownikom. Realizacja pozostałych zasad związanych z odpowiednią lokalizacją, kosztami eksploatacji, spełnieniem funkcji użytkowych itp. zależy głównie od zasobności portfela inwestora. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa sprawdza się stabilność konstrukcji budynku oraz to, czy w trakcie eksploatacji w budynku nie będą zachodziły procesy, które mogą osłabić konstrukcję lub niekorzystnie wpływać na zdrowie użytkowników. Przykładowo, ważne jest zapewnienie odpowiedniej wymiany i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, co ustrzeże mieszkańców przed rozwojem chorób dróg oddechowych i reakcjami alergicznymi. Nie zawsze jednak budynek naszpikowany dużą ilością instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych to jedyna droga do utrzymania właściwych standardów powietrza w pomieszczeniach. Warto korzystać z naturalnych właściwości materiałów. Tu przykładem może być paroprzepuszczalna ściana, która w naturalny sposób odprowadza nadmiar wilgoci, nie zatrzymuje jej w przegrodzie, a tym samym eliminuje możliwość powstania zagrzybienia. Taką warstwową ścianę można wykonać z pustaków keramzytobetonowych jako warstwy nośnej, i wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego. Szybkie odprowadzenie wilgoci przez przegrodę skraca czas jej wysychania, a to powoduje, że ściana staje się w krótkim czasie suchym i skutecznym izolatorem cieplnym, co w efekcie zapewnia energooszczędność domu. Szybkie wysychanie to również brak możliwości rozwoju grzybów i pleśni, czyli uniemożliwienie rozwoju alergii z nimi związanych.

20

Raport Æ  ściany

nie tylko w kontekście bryły i  konstrukcji budynku, ale i układu wentylacji oraz instalacji ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dużo łatwiej wyeliminować można przeoczenia wynikające z  pośpiechu, niż np. złudnej chęci poczynienia oszczędności lub błędów wynikających wprost ze sztuki budowlanej. – Jednym z  podstawowych błędów przy pracach montażowych jest aplikacja zbyt cienkiej warstwy izolacji – zwraca uwagę Ewa Kosmala. – Częstym niedopatrzeniem jest tu również pozostawianie mostków termicznych, np.  w  miejscach, gdzie znajdują się nadproża czy też wokół otworów okiennych i  drzwiowych oraz niestosowanie całego systemu wg jednej aprobaty tech-

nicznej, tzn. łączenie produktów z różnych systemów, aby obniżyć koszty. Tymczasem wykorzystanie kompletnego systemu zapewnia dobre dopasowanie wszystkich jego elementów – takie rozwiązanie jest dostępne w  ofercie Knauf Insulation. Inne przykłady błędów wykonawczych, których należy unikać to  m.in. przyklejanie wełny na  plackach, zamiast metodą obwodowo‑punktową, niedokładne zatopienie siatki zbrojącej w  warstwie kleju (siatka powinna się znajdować pomiędzy dwoma warstwami kleju) i  niesprawdzenie przyczepności podłoża oraz brak jego oczyszczenia, co  może powodować odpadanie całych połaci izolacji. » ººPustaki ceramiczne to jeden z popularniejszych ma‑ teriałów do wznoszenia murów w każdej z technologii warstwowych. FOT. WIENERBERGER


Po prostu mieszkaj!

22

projekt i realizacja


Czy dom musi mieć swoją ostateczną formę? W tym konkretnym przypadku właściwie nie. W ideę tego pokazowego domu wpisana jest bowiem ewolucja – można go modyfikować w miarę zmieniających się potrzeb potencjalnych mieszkańców. Tekst: Maria Kubala

Wykonawca: Simple House, www.simplehouse.pl Projekt: Jakub Szczęsny, www.centrala.net.pl Zdjęcia: Bautech Futura, www.bautech.pl

projekt i realizacja

23


D

om pokazowy Simple House znajduje się w malowniczej mazowieckiej miejscowości Borowinie w  gminie Konstancin Jeziorna. Do  rogatek Warszawy dojedziemy stąd w  niecałe pół godziny. Charakterystyczna prosta bryła budynku zwraca uwagę przejeżdżających. Z  jednej strony przypomina tradycyjne domy z dwuspadowym dachem. Z drugiej zaś nowoczesne detale architektoniczne, modne materiały wykończeniowe i  atrakcyjna elewacja frontowa wydają się być zapowiedzią oryginalnego wnętrza...

ÆÆPełen możliwości To jeden z  najmniejszych modeli domów oferowanych przez firmę Simple House, ale najbardziej rozbudowany. – Naszą ideą było zaprezentowanie w  nim wszystkich możliwości, jakie daje nasza technologia szkieletu drewnianego. Stąd też, oprócz parteru, na którym znalazły się salon, kuchnia, łazienka i sypialnia, w domu urządzono także cześć użytkową poddasza, antresolę, a także przeszklony aneks gościnny. Łączna powierzchnia użytkowa domu wynosi 114  m² – mówi Adam Czajkowski, współwłaściciel firmy Simple House.

24

projekt i realizacja


Budynek został wykończony pod klucz, co daje szansę naocznego sprawdzenia, jak można urządzić taką przestrzeń, wykorzystując maksymalnie zalety naszej technologii. Tym bardziej, że autorem projektu i  koncepcji urządzenia wnętrza jest Jakub Szczęsny, twórca jednego z  najwęższych na świecie i na pewno najwęższego w Polsce budynku mieszkalnego – Domu Kereta na warszawskiej Woli.

ÆÆIdea ewolucji Domy Simple House są tanie, proste i szybkie w  budowie. To  ich potencjalna przewaga, w  porównaniu do  tradycyjnego budownictwa murowanego. Budowa ponadstumetrowego domu w  Borowinie trwała zaledwie 4 miesiące. To  dom całoroczny, prefabrykowany w technologi szkieletu drewnianego, zapewniający bardzo wysokie normy energooszczędności, które będą obowiązywały dopiero za  kilka lat. Firma początkowo planowała maksymalnie ustandaryzować wszystkie projekty dzieląc je na trzy podstawowe modele. Jednak okazało się, że potrzeby użytkowników są tak różne, że do  oferty wprowadziła kilkadzie-

siąt modyfikacji podstawowych modeli, ale także opcję wnoszenia indywidualnych zmian. Jednak najważniejszą zaletą prezentowanej technologii jest ewolucja, a więc możliwość modyfikowania przestrzeni w zależności od zmieniających się potrzeb mieszkańców, a także dobudowania dodatkowych elementów do istniejącej już bryły domu. – Możemy dodawać kolejne moduły zarówno na  etapie pierwszego zamówienia jak i  w  trakcie zamieszkiwania domu. Przykładowo, zamawiając dach o  skosie 45° można w  przyszłości wykorzystać ten wariant jako poddasze bez ponoszenia w  chwili zakupu kosztów wykończenia dodatkowej powierzchni. Można też zakupić sam dom drewniany z  podjazdem, a  kiedy zajdzie potrzeba, zamówić zadaszenie, dodatkowy aneks mieszkalny, pracownię lub kombinację tych elementów – wyjaśnia Adam Czajkowski.

ÆÆOszczędny z natury Domy w  prezentowanej technologii są receptą na  wciąż rosnące ceny energii. Możemy to sprawdzić udając się do Borowiny

DOM W BOROWINIE Technologia ÂÂszkieletowa konstrukcja budynków wykonana z drewna sosnowego, heblowanego, suszonego komorowo o wilgotności 18% ÂÂściany są wykończone płytą gipsową, wyszpachlowane i przygotowane do końcowego malowania – fundamenty wykonane są z wykorzystaniem płyty fundamentowej, która najlepiej chroni przed występowaniem mostków termicznych ÂÂdach – powlekana blacha stalowa, plannja emka click – na rąbek stojący ÂÂelewacja – lekko‑mokra struktura tynku silikonowego na warstwie docieplenia ÂÂmateriał elewacyjny – drewniana, pionowa, modrzewiowa deska gładka dwukrotnie olejowana ÂÂokna PCV o współczynniku 0,8 W/m²K Energooszczędność ÂÂWspółczynnik U ściany – 0,13 W/m²K ÂÂWspółczynnik U okna – 1,0 W/m²K ÂÂRoczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania – 40 kWh/m²/rok ÂÂCentralne ogrzewanie – instalacja wodna, montaż płytowych‑stalowych grzejników Kermi ÂÂKompletna kotłownia – kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania De Dietrich ÂÂWentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja)

projekt i realizacja

25


w trakcie sezonu grzewczego. Nieprzypadkowo bowiem producenci do  budowy domu pokazowego wybrali jeden z najpopularniejszych i najbardziej ekonomicznych modeli domów – Simple Energy. Prezentowany budynek w ciągu roku zużywa jedynie 40 kwh/m². Forma budynku już na pierwszy rzut oka  sugeruje, że mamy do  czynienia z  budynkiem energooszczędnym. Prosta, minimalistyczna bryła z dwuspadowym dachem to  rozwiązanie gwarantujące dobrą izolacyjność cieplną. – Zależało nam na tym, aby bryła miała jak najmniej potencjalnych rozwiązań architektonicznych generujących straty ciepła. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na prosty, dwuspadowy dach. Im mniej zewnętrznych połaci tym lepsza izolacyjność termiczna – potwierdza Adam Czajkowski. W  domu modelowym zastosowane zostały również: energooszczędna stolarka zewnętrzna z trzyszybowym pakietem, mechaniczna wentylacja z  odzyskiem ciepła, ogrzewanie powietrzną pompą ciepła i kon-

Dom modelowy – zobacz na własne oczy Adam Czajkowski, współ‑ właściciel firmy Simple House Dlaczego postanowiliśmy promować nasze domy za pośrednictwem domu modelowego? To najlepsza i najskuteczniejsza metoda, pozwalająca na zaprezentowanie klientom wszystkich możliwości, jakie daje nasza technologia. To tak, jak z samochodem – zanim go kupimy, chcemy wszystkiego dotknąć, przejechać się i dopiero na tej podstawie podejmujemy ostateczną decyzję. Tutaj w Borowinie osoby zainteresowane kupnem domu maja okazję sprawdzić, jakie korzyści przynosi technologia, z której korzystamy, zobaczyć na własne oczy, jak to działa. W domu znajdują się modele prezentujące przekrój naszej ściany szkieletowej, w którym widoczne są wszystkie warstwy izolacyjne przegród zewnętrznych. Klient może tu również zobaczyć, jak taką ścianę wykonać w tańszej wersji, przy zastosowaniu tańszych zamienników. Oczywiście promujemy budowanie według naszej technologii, ale zdarzają się sytuacje, w których Klient prosi o obniżenie kosztów budowy, a my musimy być na to przygotowani. Nasze domy mogą liczyć od 25 m² do nawet 200 m². Są to domy dostępne dla przeciętnej cztero-, pięcioosobowej rodziny, w których zaaranżować można dwie, trzy, a nawet cztery sypialnie. Klienci mogą wybierać spośród trzech modeli – Simple (roczne zużycie energii 105 kwh/m²), Simple Energy (roczne zużycie energii 40 kwh/ m²) oraz Simple Passive (roczne zużycie energii 15 kwh/m²).

26

projekt i realizacja


projekt i realizacja

27


Beton na podłodze Prosty minimalistyczny styl wnętrz domu pokazowego podkreśliła oryginalna betonowa podłoga, której powierzchnia została wyszlifowana, dzięki czemu nabrała szlachetnego połysku. Taki efekt uzyskano dzięki betonowej posadzce cienkowarstwowej Ultima Baufloor marki BAUTECH FUTURA. Wylewka ma grubość od 8 do 15 mm. Łączy wysoką odporność na ścieranie oraz łatwość utrzymania czystości posadzki przemysłowej z efektownym, lustrzanym połyskiem, osiągniętym dzięki starannemu polerowaniu. Taka posadzka doda każdemu wnętrzu wyjątkowego charakteru – jest industrialna w charakterze, a jednocześnie elegancka i nowoczesna. Świetnie sprawdza się w przestronnych, nowoczesnych wnętrzach. Lubi towarzystwo szkła, metalu, ale także kontrastowo ciepłego drewna. Posadzki dostępne są w 9 wersjach kolorystycznych – od standardowej szarości, poprzez grafit aż do oliwkowej zieleni, umbry i granatu.

densacyjnym kotłem gazowym. Natomiast stały nadzór i kontrola nad poprawnym wykonaniem przegród zewnętrznych dały gwarancję odpowiedniej izolacyjności ścian. Ich parametry cieplne potwierdzone zostały dzięki badaniu kamerą termowizyjną.

ÆÆProste i praktyczne

rozwiązania Wnętrze domu urządzone jest w taki sposób, aby korespondowało z  architekturą budynku. Prosty, minimalistyczny styl dominuje zarówno w  wyposażeniu domu, jak i materiałach wykończeniowych. W doborze mebli i  dodatków wyraźnie widać skandynawskie akcenty. Warto zaznaczyć, że efektywne wykorzystanie powierzchni w domu umożliwiają cztery regularne ściany zewnętrzne. Przez zredukowanie przestrzeni na hole, korytarze i kotłownie (które są małe, bo  obsługują nieduże metraże) uzyskujemy komfortowe, duże przestrzenie dzienne, ustawną kuchnię z  miejscem do jedzenia oraz obszerne sypialnie. Zarówno duży taras, jak i strefa wejściowa są kryte dachami i  pozwalają na  aktywność poza główną bryłą budynku niezależnie od  pogody, nawet kiedy pada deszcz. Autorem koncepcji urządzenia wnętrza jest wspomniany wcześniej Jakub Szczęsny, który w architekturze ceni szczególnie funkcjonalność, prostotę i dyskretne piękno. Jak

28

projekt i realizacja

sam zaznacza, jego pomysł gotowych domów opiera się na ponadczasowej formie pozbawionej pretensjonalności. To  mistrz małej formy, czego dowodem są z pewnością jasne i  przestronne wnętrza domów Simple House. Przebywając w domu, zupełnie nie odczuwamy, że powierzchnia parteru wynosi jedynie 58 m². Na tak niewielkiej przestrzeni udało się urządzić salon, sypialnię, kuchnię i  łazienkę. Nie bez znaczenia

jest też pomysł zaaranżowania w nim antresoli, która optycznie powiększa przestrzeń salonu z jadalnią. W drugiej części poddasza znalazły się jeszcze dwie dodatkowe sypialnie. Z kolei w przeszklonym aneksie w przyszłości będzie można urządzić garaż bądź przestrzeń gościnną. Oczywiście wszystko to zrealizujemy w zgodzie ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców i zasadą ewolucji Simple House. »


Ciepły dach

nad głową

fot. Isover

Jak ważną jest przegrodą nie trzeba przekonywać nikogo. Większość inwestorów zdaje sobie sprawę, że przez źle wykonany dach lub stropodach mogą stracić nawet 20–30% ciepła pozyskanego z systemów grzewczych. Nie wszyscy jednak pamiętają, że na straży naszych portfeli stoją również przepisy prawa, które mają przekładać się na oszczędność energii. Anna Lewczuk

A

ktualne przepisy prawa wyraźnie regulują parametry izolacyjności termicznej, jakimi powinny odznaczać się dachy, stropodachy i stropy w  przypadku poddaszy nieogrzewanych. Współczynnik przenikania ciepła dla wspomnianych przegród musi mieć wartość niższą lub równą 0,20 (W/m²K). Za  chwilę jednak, bo od 2017 roku według przepisów dopuszczalna wartość tego współczynnika spadnie do 0,18 (W/m²K), a za kolejne 4 lata do U ≤0,15 (W/m²K). W tym kontekście

30

izolacje Æ  dach

myślenie o dobrej izolacji termicznej dachu to  kwestia nie tylko rozsądku, ale wręcz obowiązek projektantów i inwestorów.

ÆÆWażny każdy etap Jak skutecznie zapobiegać stratom ciepła przez dach? Należy zadbać o skuteczną izolację cieplną i  przeciwwilgociową. Warto przy tym wiedzieć, że odpowiednia warstwa izolacji nie tylko zatrzyma ciepło we  wnętrzu domu, ale spełni też funkcję wyciszającą. Warunkiem jej prawidłowego

działania jest jednak skuteczna wentylacja. Podczas ocieplania dachu trzeba pamiętać, że każda z warstw jego izolacji ma do odegrania ważną rolę. Z  tego względu należy zadbać o  profesjonalne wykonanie każdego z etapów prac. Zaczynamy od warstwy wstępnego krycia, która uchroni nasz dach i  materiał izolacyjny przed wilgocią z  zewnątrz. W tym celu korzystamy najczęściej z  tzw. membrany dachowej. W  rzeczywistości jest to  po  prostu folia wysokoprzepuszczalna, stanowiąca skuteczną ochronę


przeciwwilgociową. W ofercie producentów znajdziemy membrany o różnym stopniu specjalizacji. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wody do  ocieplenia oraz wyprowadzanie na  zewnątrz pary wodnej z pomieszczeń domu. Możemy też zainwestować w  membrany z  dodatkami uszlachetniającymi, które są bardziej odporne na  uszkodzenia mechaniczne lub promieniowanie UV. Membrany dachowe układane są bezpośrednio na krokwiach lub na deskowaniu. Jeśli wybierzemy membrany o  wysokim stopniu przepuszczalności pary wodnej, nie musimy pamiętać o szczelinach wentylacyjnych. Jednak przy produktach niskoprzepuszczalnych zostawienie dwucentymetrowej szczeliny będzie niezbędne.

ÆÆCo z poddaszem? Zanim przejdziemy do  izolacji dachu zastanówmy się, jaką funkcję pełni poddasze. Może być ono zaadaptowane na przestrzeń mieszkalną, albo pełnić rolę niezagospodarowanego strychu. Inaczej będziemy postępowali też przy dachach skośnych, a inaczej w przypadku dachów płaskich. Jeżeli poddasze jest nieużytkowe nie ma konieczności ocieplania połaci dachu. Można z  tego zrezygnować i  położyć około 30‑centymetrową warstwę materiału izolacyjnego na stropie. Jednak jeśli marzymy o poddaszu użytkowym, niezbędne jest położenie ocieplenia na  konstrukcji dachowej. Warto wiedzieć, że zaleca się w  tym przypadku wykonanie izolacji dwuwarstwowej. Pierwszą z warstw układamy pomiędzy krokwiami, a drugą montujemy pod nimi. Dodatkowa warstwa izolacji, której ciągłość nie jest przedzielona belkami krokwi, dociepla poddasze w tych punktach, gdzie przy układzie jednowarstwowym możemy stracić ciepło.

ÆÆPowierzchnia gratis Wróćmy do wątku dachów płaskich, które – jak można zaobserwować, śledząc trendy we współczesnym budownictwie – wracają do łask. Nic dziwnego, przecież takie dachy stwarzają duże możliwości wykorzystania dodatkowej powierzchni. Na  dachach płaskich coraz częściej organizujemy tarasy, ogrody, a  nawet montujemy baseny. Dachy te  pełnią jednocześnie funkcję stropu. W  naszej strefie klimatycznej poprawnie wykonany dach płaski nie może mieć spadku mniejszego niż 2–3°. Nie jest to więc powierzchnia całkowicie pozbawiona nachylenia. Konstrukcje te są doceniane również

ººDo termoizolacji dachów skośnych metodą nakrokwiową firma Recticel Insulation proponuje płyty Powerroof P+W wykonane z rdzenia z pianki TauFoam o lambdzie 0,022 W/mK oraz obustronnej okładziny z grubej folii alumi‑ niowej stanowiącej dodatkowy ekran termiczny. Powerroof posiada wytrzymałość na ściskanie 15 ton/m² i strukturę zamknięto‑komórkową. FOT. RECTICEL izolacje

ze względu na  to, że są odporniejsze niż dachy spadziste na działanie wiatru. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dobrze wykonane dachy płaskie mniej narażają inwestorów na  ryzyko strat ciepła. Pamiętajmy jednak, że decydując się na  stropodach w  naszej strefie klimatycznej, podczas śnieżnych zim należy zawsze kontrolować ilość zalegającego na  nim śniegu. Jego ocieplenie wykonuje się inaczej niż w przypadku dachów skośnych. Przy minimalnych spadkach połaci zazwyczaj stosowana jest pełna izolacja bez warstwy wentylacyjnej. Jej funkcję, szczególnie w  okresach wiosenno‑letnich, przejmują kominki wentylacyjne. W  dachu płaskim stosuje się najczęściej następującą

sekwencję warstw: warstwa konstrukcyjna (zwykle żelbetowa płyta lub blacha trapezowa), warstwa paroizolacyjna, materiał izolacyjny, poszycie zewnętrzne. Stropodach musi być też bardzo odporny na odkształcenia mechaniczne, aby umożliwiać chodzenie po  dachu. Wobec tego jako materiał izolacyjny stosuje się twarde wełny, np. kompilację wełny skalnej i szklanej.

ÆÆZe skosami Dachy skośne nie przenoszą obciążeń użytkowych i  wymagają innego rodzaju ocieplenia. Jako materiał izolacyjny możemy stosować lekkie wełny szklane w  postaci mat z  rolki o  doskonałych parametrach

dach Æ  izolacje

31


Renover – izolacja nakro‑ kwiowa dachu skośnego Sławomir Kocur, Kierownik Produktu ISOVER Termorenowacja poddasza możliwa jest bez ingerencji we wnętrze budynku i bez ryzyka dla przyszłego funkcjonowania dachu. Rozwiązanie Renover polega na użyciu łatwych w montażu belek. Składają się one z wełny mineralnej szklanej o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, oraz desek stanowiących podstawę i górę belek, do których montowane są kontrłaty, a następnie łaty. Rozwiązanie do izolacji nakrokwiowej umożliwia przeprowadzenie prac tylko od zewnątrz budynku, co jest znacznym ułatwieniem dla mieszkańców, którzy chcą remontować dach z użytkowym poddaszem, dodatkowo pozwala np. wyeksponować konstrukcję dachu lub podnieść kubaturę pomieszczeń, wykorzystując przestrzeń między krokwiami, co jest doceniane przez inwestorów budujących nowe domy o nietuzinkowej aranżacji wnętrz. Dzięki zastosowaniu sprężystej wełny, będącej doskonałym tłumikiem akustycznym, system zapewnia doskonałą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych (krople deszczu) i tym samym poprawia akustykę wnętrza. Wypełnienie przestrzeni między belkami najlepiej wykonać za pomocą ciętej z rolki wełny mineralnej szklanaj Super‑Mata Plus o znakomitym współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK. Taki układ daje gwarancję łatwego montażu, optymalnego wykorzystania przestrzeni dachu oraz doskonałej izolacyjności. Nowe rozwiązanie ISOVER zostało skonstruowane tak, by zagwarantować termomodernizację bez liniowych mostków cieplnych od krokwi. Dużym udogodnieniem jest również prosty montaż. Po zmontowaniu belek stanowią one stabilną platformę do dalszych prac. System jest przetestowany w warunkach ekstremalnie obciążonego dachu w polskim klimacie. Ważną cechą tego rozwiązania jest otwartość dyfuzyjna, która pozwala bez ograniczeń kształtować przestrzeń poddasza, np. odsłaniając tylko część krokwi, a resztę przestrzeni wypełniając materiałem izolacyjnym bez ryzyka powstania zawilgocenia na styku izolacji z konstrukcją dachu. Niepalność wełny mineralnej i niska waga całego układu sprawiają, że jest to interesująca alternatywa dla obecnie stosowanych rozwiązań przy izolacji dachów nowych jak i renowacji istniejących.

ººIzolacja nakrokwiona RENOVER umożliwia aran‑ żację wnętrz z widoczną konstrukcją dachu. FOT. ISOVER

32

izolacje Æ  dach

izolacyjnych. Z kolei warstwy układamy następująco: poszycie dachowe, membrana wiatroizolacyjna wstępnego krycia, materiał izolacyjny, szczelna powłoka paroizolacyjna oraz najbardziej wewnętrzna – czwarta warstwa np. w postaci płyty g‑k. Jeśli chodzi o  rodzaj materiału izolacyjnego, możemy tradycyjnie użyć wełnę mineralną, styropian lub piankę poliuretanową. Do  zalet wełny mineralnej zaliczymy na  pewno: ognioodporność, dobrą izolacyjność akustyczną i  paroprzepuszczalność. Nie bez znaczenia dla ocieplania dachu pozostaje też fakt, że to materiał sprężysty. Układanie termoizolacji między elementami konstrukcji dachu jest więc w  tym przypadku ułatwione. Styropian częściej wybierany jest do  izolacji dachów płaskich, ale nie tylko. Do ocieplenia przestrzeni między krokwiaººSystem termorenowacji poddaszy od zewnątrz, obejmujący płyty z wełny mineralnej szklanej Taurus oraz belki konstrukcyjne wykonane z desek z wypełnieniem ze sztywnej wytrzymałej wełny. FOT. ISOVER

mi możemy wybrać płyty styropianowe z podłużnymi nacięciami, zwiększającymi sprężystość tego materiału. Mniejszą nasiąkliwością i większą twardością od styropianu wyróżnia się polistyren ekstrudowany. Najlepiej stosować go jako ocieplenie nakrokwiowe, układane pod pokryciem dachowym. Weźmy pod uwagę jednak, że jeśli zastosujemy go również pod krokwiami, musimy liczyć się z obniżeniem sufitu o kilka centymetrów. Do  izolacji dachów płaskich, jak i skośnych z powodzeniem stosuje się również lekkie i ciepłe płyty poliuretanowe PIR. Charakteryzują się one odpornością na wilgoć i wodę, a nawet mogą zastępować paroizolację. Na  dachach skośnych płyty stosowane są zarówno do ocieplenia nakrokwiowego, międzykrokwiowego, jak i podkrokwiowego.
ººW przypadku konstrukcji szkieleto‑ wych dachów skośnych bardzo ważne jest też to, aby materiał izolacyjny skutecznie zabezpie‑ czał elementy więźby dachowej, w których tworzą się największe mostki termiczne. W tym celu najlepiej sprawdzają się sprężyste płyty z wełny kamiennej o niskiej gęstości oraz zaburzonej strukturze włókien. Taka izolacja łatwo wpasowuje się pomiędzy drewniane elementy konstrukcji i skutecznie wypełnia puste przestrzenie. FOT. PAROC

IZOLACJA DACHU SKOśNEGO KROK PO KROKU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34

fot. isover

izolacje Æ  dach

1) Izolację poddasza rozpocznij od dokładnego pomiaru rozstawu pomiędzy krokwiami. 2) Drugą warstwę wełny zamontuj pod krokwiami. Między pierwszą warstwą wełny, a płytą kartonowo‑gipsową konieczne jest zastosowanie stelaża. Rozpocznij od przymocowania wieszaków dystansowych. 3) Odmierz odcinki wełny o 2 cm większe od odległości odmierzo‑ nej pomiędzy krokwiami. 4) Dotnij w poprzek wełnę do pożądanych wymiarów. 5) Umieść pierwszą warstwę wełny pomiędzy krokwiami, montując ją na lekki wcisk.

6) Drugą warstwę wełny ułóż prostopadle do warstwy poprzedniej, nabijając ją na wieszaki. 7) Po ułożeniu drugiej warstwy wełny, wepnij profile typu C. 8) Na całej powierzchni poddasza zamontuj paroizolację np. Vario KM Duplex z 10 cm zakładem, łącząc ją ze stelażem za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. 9) Aby zapewnić szczelność paroizolacji, poszczególne warstwy dodatkowo połącz ze sobą za pomocą taśmy klejącej KB1. Przy przejściach instalacyjnych zastosuj Multitape. 10) Do łączenia paroizolacji ze ścianą oraz innych specjalnych połączeń służy uszczelniacz np. Vario DS.
ººW domu pasywnym w Stawigu‑ dzie zastosowano izolację z wełny szklanej, uzyskując współczynnik przenikania ciepła na bardzo niskim poziomie 0,059 W/m²K. FOT. SAINT‑GOBAIN MULTI‑COMFORT

ÆÆJeśli nie styropian... Nowoczesną propozycją na rynku materiałów izolacyjnych są cienkie, metalizowane maty o warstwowej budowie, które wykorzystują zjawisko odbicia promieniowania cieplnego. Maty te charakteryzują się niewielkim ciężarem i znakomitą izolacyjnością cieplną. Ich błyszcząca powłoka odbija nawet do  92% promieniowania cieplnego. Maty mocowane są tak samo jak folia paroizolacyjna. Błyskawiczne tempo ocieplania zagwarantuje natomiast pianka poliuretanowa. Dzięki natryskowej metodzie aplikacji, otrzymujemy jednorodną izolację bez szczelin i łączeń. Zaletą pianki jest też możliwość wygodnego wykonania ocieplenia nawet na powierzchniach trudno dostępnych. Możemy wybrać piany całkiem paroszczelne oraz zapewniające paroprzepuszczalność. Rynek budowlany podbił ostatnio również aerożel. Choć materiał ten jest bardzo porowaty, to jednocześnie niezwykle wytrzymały na ściskanie. Ma postać sztywnej piany, w której ponad 90% masy zajmuje powietrze. Ponadto znakomicie tłumi dźwięki, co ma szczególne znaczenie w przypadku izolacji dachu.

ººIzolacja z płytami w podbiciu podkrokwio‑ FOT. PAROC wym.

ººPłyty izolacyjne między krokwiami. FOT. PAROC ººISOVER Super‑Mata to sprężysta wełna szklana, która nie wymaga sznur‑ kowania podczas montażu. Stanowi doskonałą izolację termiczną i akustyczną dachów skośnych pomiędzy krokwiami, poddaszy użyt‑ kowych i nieużytkowych, podłóg i stropów drewnia‑ nych pomiędzy legarami, drewnianej konstrukcji szkieletowej. FOT. isover

ººStropy poddaszy nieużytkowych. FOT. PAROC 

dach Æ  izolacje

35


ÆÆŚwieży oddech Paroizolacja jest kolejną warstwą o której nie możemy zapomnieć, jeśli chcemy cieszyć się ciepłym i  bezpiecznym dachem nad głową. Prawidłowo wykonana ogranicza dostęp pary wodnej do  warstwy materiału ociepleniowego, zapobiegając jego zawilgoceniu, jednocześnie chroni przed ucieczką ciepła. Na  koniec należy jeszcze zadbać o skuteczną wentylację dachu, która usunie nadmiar wilgoci spod materiału pokryciowego. Rozwiązaniem tego problemu może być pozostawienie pustki wentylacyjnej pod warstwami o  nieznacznej paroprzepuszczalności. Takimi są na  przykład pełne poszycie z  desek, folia o  niskiej paroprzepuszczalności czy warstwa papy. Strome dachy z kolei zazwyczaj zapewniają naturalny ciąg powietrza, co spowodowane jest różnicą w  wysokości okapu i  kalenicy dachu, dlatego do  skutecznej wentylacji wystarczą szczeliny wentylacyjne pozostawione pod okapem i  w  kalenicy. W  przypadku dachów o  małym kącie nachylenia lub tych z  długimi krokwiami konieczne może być zastosowanie dodatkowej wentylacji połaciowej w postaci dachówek lub kominków wentylacyjnych. »

ººNaturalnie brązowa wełna mineralna Knauf Insulation powstała przy użyciu technologii ECOSE® Technology wykorzystującej biospoiwo. Produkt posiada certyfikat Eurofins GOLD, który przyznawany jest produktom spełniającym najwyższe standardy w zakresie oddziaływania na jakość powietrza w domu. FOT. KNAUF-INSULATION

Dachy zielone w budynkach niskoenergetycznych Piotr Wereski, Habitat Technical Manager Saint‑Go‑ bain Multi‑Comfort

ººPrzekrój tarasu zielonego. FOT. LECA Dach pokryty roślinnością nadaje naturalny charakter każdemu budynkowi przy niewielkim wpływie na samą konstrukcję. Co istotne, to rozwiązanie architektoniczne można zastosować również w domach energooszczędnych bez ryzyka powstawania mostków cieplnych. Przykład może stanowić pierwszy dom niskoenergetyczny zbudowany wg standardu Saint‑Gobain Multi‑Comfort w 2011 roku w Beaucouzé we Francji przez firmę Comepos. W projekcie przeznaczonym dla czteroosobowej rodziny przewidziano duży zielony taras rozciągający się nad salonem oraz garażem. Warto zaznaczyć, że produkcja energii w tym domu wynosi 61 kWh/ m² rok, natomiast zużycie energii= 39 kWh/m² rok. Takie parametry stały się możliwe do osiągnięcia, dzięki innowacyjnym materiałom Saint‑Gobain zastosowanym do jego budowy. W przypadku izolowanego zielonego tarasu dachowego wykorzystano keramzyt Leca, który pozwala stworzyć trwałą i wytrzymałą izolację termiczną o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,1 W/(m²K). Zielony dach kładziony jest bezpośrednio na warstwie wodoszczelnej pokrycia dachowego i składa się z kilku poziomów. Na warstwie wodoszczelnej rozłożona jest pierwsza mata z ochronnej geowłókniny. Na macie z kolei rozprowadzana jest odpowiednia ilość granulatu keramzytowego. Całość przykryta zostaje kolejną matą z geowłókniny, która stanowi podstawę dla warstwy z podłożem hodowlanym dla roślin, rozwijanej bezpośrednio na macie. W przypadku tarasu zielonego zastosowano granulat o średnicy 10–20 mm i masie sześciokrotnie mniejszej niż tradycyjne produkty odwadniające. Granulat jest wykonany z gliny, dzięki czemu jest obojętny względem środowiska, nadaje się do odzyskania w stu procentach i jest produktem niepalnym. Keramzyt zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną, ponieważ wykazuje niski współczynnik przewodzenia ciepła i jednocześnie wysokie zdolności pochłaniania hałasu przenoszącego się drogą powietrzną. To też lekki materiał odwadniający, który korzystnie wpływa na rozwój roślin. Z jednej strony zapewnia wietrzenie podłoża dachu, a z drugiej ma zdolność zatrzymywania odpowiedniej ilości wód opadowych i odprowadzania nadmiaru wody. W ostatnim czasie rozwiązanie nawiązujące do dachów zielonych zostało zastosowane również w pasywnym domu pokazowym w Stawigudzie, gdzie na balkonie umiejscowionym nad garażem został wysiany trawnik.

36

izolacje Æ  dach


Energooszczędna termoizolacja dachu skośnego

płytami PIR Powerroof W ostatnim czasie widoczny jest wśród inwestorów wyraźny pęd do trwonienia pieniędzy. Teza ta brzmi paradoksalnie, jednak jest prawdziwa, gdy podąża się za  „sprawdzonymi rozwiązaniami”. Czasem warto zastanowić się i wybrać nowoczesne systemy budowlane. W klasycznym układzie ocieplenia międzykrokwiowego co  ok.  80–90  cm powstaje mostek termiczny, ponieważ drewno posiada ok. 4 razy gorsze parametry izolacyjne niż wełna. Jak inaczej, jeśli nie marnotrawstwem pieniędzy nazwać taki system ocieplenia połaci dachu? Chcąc zbudować dom energooszczędny czy nawet pasywny, należałoby użyć ok. 40 cm wełny, aby osiągnąć współczyn-

nik U = 0,15 W/m²K, i to bez uwzględnienia efektu mostków termicznych. Co  stosować więc zamiast ocieplania międzykrokwiowego? Firma Recticel proponuje izolowanie dachów metodą nakrokwiową płytami POWERROOF. Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest jednolita warstwa termoizolacji, która izoluje również konstrukcję dachu. Izolacja płytą POWERROOF gwarantuje wymierną oszczędność energii cieplnej. Aby osiągnąć współczynnik U, jak dla 25 cm ocieplenia zwykłej wełny o  λ = 0,039 W/ mK, wystarcza płyta grubości 14 cm. Płyty Powerroof są obustronnie pokryte okładziną z grubej folii aluminiowej o grubości 50 μ, stanowiącą warstwę paroizolacyjną

Dane techniczne: Współczynnik przewodzenia ciepła wg EN 12667 λd = 0,022 W/mK Gęstość objętościowa ±30 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie 150 kPa przy zaledwie 10% odkształceniu Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ= 50 -100 Euroklasa ogniowa D s2 d0 Wymiary 1200 x 2500 mm Grubość 60, 80,100,120,140,160, 180 mm, Wykończenie krawędzi pióro‑wpust

i usztywniającą, gwarantując perfekcyjną stabilność. Zastosowanie paroprzepuszczalnej folii na płycie gwarantuje zabezpieczenie przed wilgocią mogącą ewentualnie przenikać poprzez łączenia płyt. Wykończenie od  wewnątrz jest dowolne i  zależy tylko od  potrzeb użytkownika obiektu: może to być boazeria drewniana, płyta OSB, sklejka, płyta gipsowo–kartonowa lub płyta Eurothane G, która pozwala zmniejszyć grubość warstwy nakrokwiowej. Rdzeń płyty Powerroof stanowi pianka typu Taufoam by Recticel, która jest udoskonaloną wersją powszechnie stosowanych pianek PIR. W  porównaniu ze  zwykłą pianką PIR, Taufoam by  Recticel charakteryzuje się  m.in. stałą deklarowaną właściwością izolacyjną oraz posiada najwyższą klasyfikację ogniową – Euroklasa D s2d0. Wszystkie wyroby firmy Recticel, w  tym także płyty POWERROOF oznaczone są znakiem jakości Keymark. Recticel Insulation jest obecnie jedynym producentem, który posiada prawo posługiwania się tym znakiem. »

izolacje RECTICEL IZOLACJE Biuro handlowe ul. Cisowa 4, Niepruszewo 64-320 Buk tel./fax 61 815-10-08 sekretariat.pl@recticel.com www.recticelizolacje.pl

A rtykuł reklamowy 

37


Wprowadzaj się

od jutra

Niezależnie od tego, czy chcemy postawić tradycyjny murowany dom, czy nowoczesną, energooszczędną konstrukcję opartą na drewnianym szkielecie, metoda budowy z prefabrykatów pozwoli nam uzyskać pożądany efekt w szybkim czasie. Szymon Trusewicz 38

technologie Æ  domy prefabrykowane


ººPrzygotowanie prefabrykatów na hali produkcyjnej zapewnia większą niż na placu budowy precyzję wykonania poszczegól‑ nych elementów domu. Fot. Danwood

P

refabrykat to gotowy element budynku, który przywieziony na  plac budowy zostaje włączony w  konstrukcję powstającego domu. Budynek w  tej technologii jest więc „składany” według wcześniej ustalonego, szczegółowego planu, poprzedzonego wyborem projektu przez inwestora. Tego typu domy tylko z  pozoru wydają się rozwiązaniem mniej elastycznym niż domy murowane. Firmy specjalizujące się w budowie domów prefabrykowanych zatrudniają architektów, którzy nie tylko oferują szereg gotowych rozwiązań, ale pomagają też w ich modyfikacji, aby spełnić wszystkie wymagania klientów.

Odrębną kwestią jest projekt indywidualny, który również może powstać. Firmy starają się być elastyczne, co w praktyce oznacza, że są w  stanie wyprodukować każdy rodzaj elementu. Możemy przyjąć też inny model działania i  poszukać projektów domów w biurach architektonicznych, a jego wykonanie zlecić innej firmie. Możliwe jest zmodyfikowanie projektu domu murowanego, który zaplanuje i zbuduje producent prefabrykatów. Ważne, aby zwrócić uwagę na dotychczasowe realizacje i zakres usług firmy, żeby mieć pewność, że w ofercie znajduje się wykonanie wszystkich niezbędnych do powstania naszego domu prac. Przy wy-

borze wykonawcy nie zapominajmy o kwestii transportu. Prefabrykaty to duże i ciężkie elementy, których przewiezienie może być sporym kosztem. Dlatego lepiej, aby wynajęta przez nas firma miała swoją lokalizację jak najbliżej miejsca budowy.

ÆÆSzybko i sprawnie Oprócz elastyczności w dopasowaniu projektu do  naszych potrzeb, główną zaletą domów prefabrykowanych jest czas ich powstawania. Budowa budynku jednorodzinnego tą metodą do  stanu surowego zajmie kilka dni, choć sprawne ekipy przy pracy nad małymi domami uwiną się na-

domy prefabrykowane Æ  technologie

39


ººDom w standardzie NF40 w technologii drewnianej we‑ dług projektu pracowni Z500. Fot. Z500

wet w dobę. Wykończenie także potrwa krócej  w  przypadku tradycyjnego budownictwa, czyli od  miesiąca do  trzech. Zależne jest to od tego, na jakim etapie chcemy odebrać dom – w  stanie surowym otwartym, surowym zamkniętym, zamkniętym z  zamontowanymi instalacjami albo kompletnym deweloperskim. Pozostanie nam malowanie, montaż oświetlenia i  drzwi, położenie płytek, wstawienie mebli itp. Tak czy inaczej, czas potrzebny na wprowadzenie się jest o wiele krótszy niż w przypadku domu murowanego, który buduje się około dwóch lat. Do  zalet konstrukcji z  gotowych elementów zaliczyć trzeba też fakt, że na placu budowy nie trzeba wykonywać zbyt wielu prac, co oznacza brak odpadów,

40

ale również przerw technologicznych. Od warunków atmosferycznych również jesteśmy uzależnieni tylko w małym stopniu.

ÆÆElementy małoformatowe Domy budowane z elementów małoformatowych nie wymagają, w  przeciwieństwie do  tych budowanych z  prefabrykatów o  większej objętości, transportu z  wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Są to  moduły o  wiele mniejsze niż wielkoformatowe prefabrykaty z  keramzytobetonu, zazwyczaj istnieje też możliwość docięcia ich do  odpowiednich rozmiarów. Wykonuje się je  z  różnych materiałów: płyt zrębkocementowych, paneli z PCV i paneli styropianowych. Do  produkcji płyt zręb-

technologie Æ  domy prefabrykowane

kocementowych wykorzystuje się mieszaninę drewnianych zrębków wymieszanych z masą cementową i  szkłem wodnym, sprasowaną pod wysokim ciśnieniem. Takie prefabrykaty zostają połączone z wełną mineralną albo innym materiałem izolacyjnym i  służą do  budowy ścian nośnych. Nieocieplone elementy wykorzystuje się jako budulec ścian działowych. Płyty zrębkocementowe nazywa się szalunkiem traconym, czyli konstrukcją dwóch równolegle ustawionych powierzchni spiętych specjalnymi klamrami. Przestrzeń wewnątrz ściany (od 25 do 50‑centymetrowej) wypełnia się mieszanką betonową. Podobnie jest w przypadku paneli z PCV. Z grubszych płyt (15 i  20  cm) powstają ściany zewnętrzne,


Dom prefabrykowany – czy to dobre rozwiązanie? Jacek Wiśniewski ModernDach, autoryzowa‑ ny wykonawca Z500, www.z500.pl

ººProjekt domu pasywnego z powodzeniem można zrealizować metodą prefabrykatów. W Polsce Certyfikat Domu Pasywnego wydawany jest przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. Fot. Weissenseer Holz‑System‑Bau GMBH Z Kärntner

z tych cieńszych (o grubości 10 cm) ściany wewnętrzne. Panele styropianowe, trzeci materiał używany do  produkcji prefabrykatów małoformatowych, mają wewnątrz wtopione kątowniki stalowe, które zapewniają sztywność i nośność ścian wewnętrznych i  zewnętrznych. Do  stawiania tych pierwszych używa się paneli o  grubości 19 cm, do budowy ścian działowych 14 cm. Nie wymagają one dodatkowego ocieplenia ani betonowego wypełnienia. Muszą zostać wykończone od  zewnątrz i  od  wewnątrz.

ÆÆPrefabrykaty betonowe Sposób budowy z prefabrykatów pozwala na  wybór różnych technologii w  jakich wykonany będzie budynek. Najpopularniejsze są oczywiście elementy betonowe. Ściany nośne mają trzy warstwy. Warstwa wewnętrzna i  zewnętrzna wykonane są z  betonu i  połączone nierdzewnymi łącznikami, między nimi natomiast umieszcza się warstwę izolacji. Segmenty ścian

w domu prefabrykowanym zostają ustawione na fundamencie bądź płycie fundamentowej. To  dwa najczęściej spotykane rozwiązania. Zaletą płyty fundamentowej jest przede wszystkim ograniczenie prac ziemnych do  zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu. Ważne jest, żeby prace były wykonane precyzyjnie i aby powierzchnia fundamentu była idealnie płaska, bez odchyleń od poziomu. Płyta fundamentowa to dobre rozwiązanie również na  terenach podmokłych, niejednorodnych, o  słabej nośności. Na  tak przygotowanym fundamencie umieszcza się gotowe segmenty ścian, które kotwi się w betonie. Dalsze wykonywane na placu budowy prace, to ułożenie stropu z  żelbetu lub płyty żelbetowej z  kratownicami. Ściany wyposażone są już w  osłony do  poprowadzenia instalacji, podobnie jak kominy i  kanały wentylacyjne. Takie ściany od  wewnątrz nie wymagają tynkowania, gdyż zostały już wykończone mechanicznie w  fabryce, wystarczy je  tylko pomalować. Podobnie jest na zewnątrz, przy czym

Coraz częściej budując dom otwieramy się na nowoczesne rozwiązania. Domy prefabrykowane w technologii szkieletu drewnianego to ciekawa propozycja jeśli chcemy, aby dom był ciepły i solidny. Czasem niepokój budzi pytanie, czy tego typu projekty można dostosować do rodzimych przepisów budowlanych i naszego klimatu. Oczywiście że tak. Dom prefabrykowany nie ma słabych punktów. Jest ciepły i solidny od fundamentów aż po dach. W domach prefabrykowanych stosuje się płytę fundamentową. To obecnie najlepsze rozwiązanie, gdyż pod całą płytą znajduje się warstwa izolacji. Zalecam, by na tym etapie od razu pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym – zrównoważy to koszty i uchroni budynek przed powstaniem mostków termicznych. Kolejnym ważnym elementem domu są odpowiednio wykonane ściany. Rekomenduję te od razu spojone z konstrukcją i wykonane z płyty MFP, która zapewnia zwiększoną wytrzymałość ściany. Szczególne znaczenie ma też jakość zastosowanego drewna, z którego wykonywany jest szkielet ściany. Jeśli dom ma poddasze, warto zastosować prefabrykowany strop drewniany. Zwieńczeniem domu jest konstrukcja dachowa. Musi być wykonana z dużą dokładnością i z bardzo dobrego drewna. Niebagatelną kwestią jest zaizolowanie tej części domu. Najlepiej zastosować izolację celulozową, rozdrobnioną i układaną pneumatycznie. W domu prefabrykowanym mamy też pewność, że stolarka drzwiowa i okienna również będzie szczelna, gdyż bardzo często ich montaż odbywa się w fabryce. W prefabrykowanym domu niskoenergetycznym mamy do czynienia ze stałą temperaturą w ciągu roku, co korzystnie wpływa na komfort mieszkania. Nieodłącznym elementem domu niskoenergetycznego jest system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Jeżeli zależy Wam na domu, spełniającym normy energetyczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku, szanujecie przyrodę i lubicie płacić niskie rachunki za użytkowanie – dom prefabrykowany jest dla Was.

ººWybudowany w Stawigudzie przez firmę Saint‑Gobain Multi-Comfort dom prefabrykowany spełnia kryteria standardu domu pasywnego. Konstrukcja oparta jest na szkielecie drewnianym. fot. Saint‑Gobain Multi-comfort

domy prefabrykowane Æ  technologie

41


ººZ prefabrykatów powstają również budynki o dużej powierzchni. Dzięki gustownemu połączeniu materiałów wykończeniowych dom prezentuje się elegancko i nowo‑ cześnie. Fot. Domikon

ººDom o powierzchni 167 m2 wybudowany w konstrukcji słupowo‑ryglowej. Doskonale prezentuje się otwarty salon połączony z jadalnią i kuchnią o wysokości około 8 m z dużymi przeszkleniami. Takie rozwiązanie pozwala w czasie słonecznych dni zgromadzić wewnątrz domu energię, unikając tym samym dogrzewania. Fot. Domikon

można zamówić elewację w innym stylu, malowaną, impregnowaną, szczotkowaną albo z dodatkiem kruszyw.

ÆÆPrefabrykaty betonowo‑drew‑

niane Innego typu fundament stosowany jest przy prefabrykatach betonowo‑drewnia-

nych. Podstawą są słupy fundamentowe, na których ustawia się belki podwalinowe. To  na  nich osadza się elementy ścian. Na  słupach fundamentowych opiera się również podłoga zbudowana z belek. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniają betonowe płyty podłogowe. W ścianach znajdują się drewniane stelaże ocieplone wełną mineralną. Zewnętrzna warstwa to  przymocowane płyty gipsowo‑kartonowe. W tego typu zabudowie większość instalacji prowadzi się w  podłodze, w  ścianach działowych albo w suficie.

ÆÆPrefabrykaty z drewna klejo‑

nego Prefabrykowane ściany drewniane muszą być wykonane z drewna o  wysokiej klasie gęstości np.  GL24h, a  nawet GL32c. Drewno jest suszone komorowo, czterostronnie. Dzięki temu wilgotność materiału wynosi poniżej 18%. Kolejnym krokiem jest impregnacja, pozwalająca uodpornić drewno na  trudne warunki atmosferyczne i  korozję biologiczną. Do  zespolenia desek w  element konstrukcyjny wykorzystuje się mikrowczepy. Powstałe w  ten sposób panele o  wysokości jednego metra łączy się na podwójne pióro i wpust. Z tak klejone-

42

technologie Æ  domy prefabrykowane


go drewna powstają takie elementy domu jak ściany, stropy i więźba dachowa, które izoluje się wełną mineralną. Dodatkowym zabezpieczeniem jest folia wiatroizolacyjna, która chroni materiał przed wiatrem i  wilgocią oraz paroizolacja, zapobiegająca gromadzeniu się pary wodnej w  warstwie ocieplenia.

ÆÆDom prefabrykowany, dom

energooszczędny Dom prefabrykowany może zostać zaprojektowany jako dom pasywny, czyli taki w którym zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15 kWh/(m2/rok). W  tego typu budynkach ściany są ocieplone grubą warstwą izolacji zewnętrznej na  ścianach, w  dachu i  pod fundamentem. Ich współczynnik U  (przenikania ciepła) wynosi nie więcej niż 0,1 W/m²K. Te wymagania spełniają domy prefabrykowane o  szkielecie drewnianym. Są to konstrukcje pozbawione mostków cieplnych. Drewno to naturalny izolator ciepła. Oszczędności zapewni nam również wysoka szczelność domów

ººW przypadku elementów wielkoformatowych konieczne jest użycie ciężkiego sprzętu. Transport to dodatkowe koszty, dlatego dobrze jest wybrać firmę produkującą prefabrykaty stosunkowo niedaleko od działki. Fot. Zetbeer Domy

prefabrykowanych. Wytwarzane w fabryce moduły będą z  oczywistych przyczyn wykonane z  większą starannością niż te na placu budowy. Dom pasywny zyskuje energię cieplną na przykład dzięki dużym

przeszkleniom, ale wykorzystuje również ciepło z użytkowanych w domu sprzętów RTV i  AGD. Zimą dodatkowe ogrzewanie zapewni pompa ciepła lub kondensacyjny kocioł gazowy. » 

ººDomy szkieletowe Wolf Haus powstają z prefabrykatów, zacho‑ wują przy tym swój niepowtarzalny wygląd. Możliwe jest dostosowanie prezentowanych przez firmę projek‑ tów do własnych potrzeb. Fot. Wolf Haus

domy prefabrykowane Æ  technologie

43


Duet

(niemal)

idealny

Chcąc oszczędzać, zazwyczaj decydujemy się na wybór jednego urządzenia, traktowanego trochę jak rozwiązanie uniwersalne, które spełni wszystkie nasze oczekiwania i przyniesie wyczuwalną ulgę kieszeni. Tymczasem, jak uczy doświadczenie, prawdziwe oszczędności w wielu wymiarach, uzyskuje się łącząc różne, uzupełniające się rozwiązania. Artur Golak

Z

ałóżmy idealistycznie, że wzrost zainteresowania zielonymi źródłami energii wynika ze wzrostu świadomości ekologicznej Polaków. Jakkolwiek jednak ochrona środowiska naturalnego jest niezwykle istotną przesłanką, to  decyzje o zainwestowaniu w odnawialne źródła energii wynikają bardziej z  twardego bilansu ekonomicznego. Gdyby do  „zielonej energii” trzeba było dopłacać, to  nawet najbardziej zagorzały jej zwolennik, widząc comiesięczne rachunki za energię, musiałby zrewidować swoje poglądy. A  warto zdawać sobie sprawę, że w Polsce sezon grzewczy trwa przez siedem miesięcy. W Unii Europejskiej wyższe rachunki za  ciepło płacą tylko Czesi i Słowacy. To zasadniczy powód,

44

dla którego decydujemy się na instalację pompy ciepła. Jeśli więc rachunek ekonomiczny skłania nas do  zakupu tego urządzenia, to  powinien on również wpłynąć na  decyzję o  równoległym wykorzystaniu innego źródeł energii odnawialnej – kolektora słonecznego.

ÆÆDiabeł tkwi w szczegółach Pompa ciepła to urządzenie wymuszające przepompowanie ciepła wbrew zasadom termodynamiki z  obszaru chłodniejszego (źródła dolnego) do  obszaru o  wyższej temperaturze (źródła górnego). Tak więc pompa ciepła nie jest samoistnym źródłem energii, tylko urządzeniem ją transportującym. I  jak każde urządzenie, działa

instalacje Æ  pompy ciepła i kolektory

dzięki zewnętrznemu źródłu energii elektrycznej, która napędza serce pompy – sprężarkę. W laikach budzi to szereg pytań o ekologiczność urządzenia, ale także jego „darmowy” charater. O  ile ciepło pozyskiwane ze  źródła dolnego jest absolutnie bezpłatne, to prąd dzięki któremu pompa ciepła działa – na pewno nie. Tyle że bilans energetyczny pracy pompy jest dodatni, to znaczy, że więcej energii zostało uzyskanej niż zużyła jej sprężarka. Oczywiście relacje te zależą od wielu czynników – obszaru z którego ciepło jest pozyskiwane, różnicy temperatur między dolnym i górnym źródłem energii, wydajności maszyny, jej stanu technicznego, prawidłowości instalacji oraz kultury technicznej użytkowników.


fot. Buderus/Bosch

Stąd też koszty eksploatacji mogą ulegać wahaniom wywołanym upływem czasu i sezonowością naszego klimatu. Warto też zwrócić uwagę na  fakt, że pompa ciepła wykorzystywana jest raczej do  ogrzewania ciepłej wody użytkowej, w  minimalnym stopniu tylko do  wspierania centralnego ogrzewania. Jej zużycie zmienia się na  przestrzeni roku, a  okres największego zapotrzebowania na  jej pracę przypada na miesiące zimne, kiedy wydajność pomp ciepła jest mniejsza. Problem ten dotyka zwłaszcza pompy czerpiące ciepło z  powietrza. Wtedy też koszty jego uzyskania są najwyższe. Pompy czerpiące ciepło z ziemi i wody działają w znacznie bardziej stabilnych środowiskach i  nie podlegają w  takim stopniu wahaniom sezonowym. Jednak z  badań dokonanych przez skandynawskich naukowców wynika, że z biegiem lat źródła te  też stygną i  potrzebują regeneracji. Stąd nasuwa się wniosek, że zasadnym jest wspomożenie potencjału pomp ciepła dodatkowym źródłem energii w  okresie największego zapotrzebowania na  ciepłą wodę. Jako rozwiązanie

wspomagające warto rozważyć instalację kolektorów słonecznych. Za takim wyborem przemawia m.in. istnienie skutecznych i  wydajnych rozwiązań technologicznych, łączących pracę obu urządzeń.

ÆÆDo tanga trzeba dwojga Podobnie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czerpią energię z  otoczenia. O  ile w  przypadku pomp jest to  energia cieplna zmagazynowana w  powietrzu at-

ººWykorzystanie rekuperatora zintegrowanego z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi może obniżyć koszty ogrzania ciepłej wody o 80% i tym samym ograniczy wydatki związane z ogrzewaniem domu. Fot. WOLF – technika grzewcza

pompy ciepła i kolektory Æ  Instalacje

45


ººCOMAIR Polska oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Uniflexplus+ to innowacyjny system kanałów wentylacyjnych, które ukryte są w wylewkach, stropach lub ścianach. System dostępny jest w sześciu wariantach już od 52 mm wysokości. FOT. COMAIR

mosferycznym, wodzie lub gruncie, o tyle kolektory słoneczne pobierają ją wprost ze  słońca. To  jedyne całkowicie „zielone” źródło energii. Kolektory nie potrzebują do prawidłowego działania energii pochodzącej ze źródeł zewnętrznych, a także nie emitują do  atmosfery produktów spalania paliw kopalnych. Jednym z podstawowych zarzutów stawianych kolektorom słonecznym jest zbyt krótki okres nasłonecznienia, by montaż paneli słonecznych był usprawiedliwiony ekonomicznie. Nie jest to  w  żadnej mierze prawdą. W  naszej szerokości geograficznej natężenie promieniowania słonecznego, w  zależności od  regionu, mieści się w  przedziale 930–1160 kWh/m²/ rok. Pełna wydajność kolektorów indywidualnie dobranych do konkretnych potrzeb użytkownika, regularnie konserwowanych i prawidłowo eksploatowanych w połączeniu z optymalną kulturą korzystania z „zielonych” źródeł energii, wynosi ok.  70–75%. Realnym pułapem wykorzystania kolektorów słonecznych w przypadku domów jedno- i  wielorodzinnych jest osiągnięcie ich wydajności na  poziomie 60%, zakładając istniejącą powierzchnię kolektorów na jednego mieszkańca w  przedziale 1,0–1,5  m². Przy prawidłowo zainstalowanym i eksploatowanym systemie i powyższym założeniu powierzchni użytkowej paneli, pozyskanie energii średnio wynosi od  300 do  450 kWh/m²/rok. Pozostałe 300‑450 W/m²/rok, w przypadku istnienia autonomicznej insta-

ººKotłownia z urządzeniami firmy Miller. Fot. Miller

46

instalacje Æ  pompy ciepła i kolektory


Rozważ wszystkie za i przeciw Marek Bosiacki, ekspert firmy Stiebel EltronººNowoczesny panel sterujący, wyposażony w ekran LCD, umożliwia stałą kontrolę parame‑ trów pracy pompy ciepła.

Inwestycja w integrację pompy ciepła i kolektorów słonecznych sprawdzi się w przypadku obiektów takich jak hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe. Budynki te charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W takich przypadkach zastosowanie kolektorów słonecznych wraz z pompą ciepła daje najwięcej korzyści. W okresie letnim, gdy mamy zwiększone zapotrzebowanie na c.w.u. większość wody ogrzewana będzie przy użyciu instalacji kolektorów słonecznych, co przełoży się wprost na niskie koszty eksploatacji. Dodatkową zaletą w tej sytuacji będzie odciążenie dolnego źródła gruntowej pompy ciepła i lepsza regeneracja przed okresem grzewczym. Jeśli pompa ciepła wykorzystywana jest przez cały rok do celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i dodatkowo w okresie letnim byłaby intensywnie eksploatowana do celów podgrzewu c.w.u. to regeneracja gruntu trwałaby dłużej. W takim przypadku okres letni, gdy nie ma potrzeby uruchamiania pompy ciepła, pozwala naturze zregenerować dolne źródło i odbudować moc cieplną po sezonie grzewczym. Regenerować dolne źródło możemy również bezpośrednio (poprzez dodatkową instalację) z układu kolektorów słonecznych, kierując do niego nadwyżki energii z systemu solarnego. W obu przypadkach rozwiązanie takie zdecydowanie wydłuża żywotność pompy poprzez ograniczenie czasu obciążenia sprężarki.

Fot. Stiebel Eltron

r e k l a m a

Ogrzewanie nadmuchowe

wentylacja, rekuperacja i klimatyzacja Technologia w zgodzie z naturą zapewniająca Ci najwyższy komfort w każdym obiekcie System obniża w stosunku do tradycyjnych systemów wodnych koszt eksploatacji o ponad 30%. Zalety systemu Miller:  niski koszt instalacji,  najniższy koszt eksploatacji,  najwyższy komfort (ogrzewanie i klimatyzacja),  estetyka – brak kaloryferów,

 całoroczna funkcjonalność,  najniższa bezwładność systemu,  kontrola zapylenia i wilgotności,  bezawaryjność,  brak wody w instalacji,

 5-letnia gwarancja,  atrakcyjna cena,  możliwość realizacji etapami.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Komorowicka 9 tel. 32 214 56 44, fax 32 215 55 66 e-mail: poczta@miller-cieplo.pl, www.miller-cieplo.pl

BE 1/2012 


Kolektory podwyższają efektywność pomp ciepła Ireneusz Jeleń, ekspert firmy Hewalex Połączenie pompy ciepła powietrze/woda z kolektorami słonecznymi może mieć miejsce albo po stronie obiegu wtórnego, albo pierwotnego (np. kolektory powietrzne). Częściej spotyka się współpracę obydwu systemów po stronie wtórnej, jak np. w przypadku pompy ciepła wody użytkowej z wbudowaną w zbiorniku wężownicą, podłączoną do instalacji solarnej. Mimo że ciepło wytwarzane przez pompę ciepła jest już tanie, to dołączenie do niej jeszcze kolektorów słonecznych ma w większości sytuacji sens techniczny i ekonomiczny. Energia słoneczna jest wykorzystywana z najwyższą efektywnością (minimalne zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową). Przede wszystkim więc można podwyższyć roczną efektywność (SCOP) pompy ciepła o około 20–30% jeśli instalacja solarna pracuje tylko dla wody użytkowej. Przy solarnym wspomaganiu ogrzewania budynku, pompa ciepła powietrze/ woda może zwiększyć efektywność roczną SCOP nawet dwukrotnie (dane m.in. austriackiego instytutu AEE INTEC). Oczywiście należy dobrać racjonalnie wielkość i rodzaj instalacji solarnej, najlepiej w oparciu o programy symulacyjne dostępne u producentów pomp ciepła. Instalacja solarna obniża zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła, a skrócenie czasu pracy sprężarki przekłada się na jej mniejsze wykorzystanie i wydłużenie trwałości. W przypadku gruntowych pomp ciepła, współpraca z kolektorami słonecznymi jest korzystna z uwagi na skrócenie czasu pracy sprężarki, odciążenie dolnego źródła ciepła (sond pionowych, kolektora poziomego) dla poprawy warunków jego regeneracji cieplnej. To także przekłada się na wzrost efektywności pompy ciepła, która u progu sezonu grzewczego będzie korzystać z wyższej temperatury gruntu.

ººInwerterowe pompy ciepła marki Stiebel Eltron, jak model WPL 25AC to najnowocześniejsze na rynku produkty typu powietrze/woda, które oferują aż trzy funkcje. Za pomocą pompy będziemy w stanie ogrzać oraz ochłodzić nasze pomieszczenia, a także podgrzać wodę użytkową. Pompa umożliwia również chłodzenie budynku w okresie letnim. Jest to możliwe dzięki odwróconemu obiegowi w obwodzie pompy, co czyni produkt niezwykle uniwersalnym. FOT. STIEBEL ELTRON

ººPompa ciepła może być stosowana zarówno do ogrze‑ wania budynku, jak i do podgrzewania wody użytkowej, a także podgrzewania wody basenowej. Niektóre typy pomp ciepła można także stosować do chłodzenia pomieszczeń – stałego lub okresowego. FOT. HEWALEX

ººKompromisem między ekologicznymi źródłami energii a tradycyjnymi mogą być gazowo‑solarne centrale grzewcze. Fot. WOLF technika grzewcza

48

instalacje Æ  pompy ciepła i kolektory


lacji solarnej jest tracone. W przypadku istnienia pompy ciepła kwestia utraty energii prezentuje się zupełnie inaczej. Ciepło, choć nie jest „konsumowane” w postaci ciepłej wody użytkowej, może być użyte do  poprawy wydajności pompy i  regeneracji dolnego źródła ciepła. Wbrew powszechnym opiniom grunt również ulega wychłodzeniu. W  Skandynawii zauważono, że okres wegetacji roślin w miejscu pracy pompy ciepła wyraźnie się odsuwa w  czasie. Z  przeprowadzonych obserwacji wynika, że już przy zastosowaniu 2 m² kolektora na 10 kW mocy chłodniczej pompy ciepła, regeneracja gruntu następuje już w maju, choć normalnie może trwać to nawet do sierpnia. Przekłada się to na temperaturę źródła ciepła w okresie najbardziej intensywnej eksploatacji. Temperatura dolnego źródła ciepła może być wyższa nawet o  3°C, co  jest równoznaczne z  poprawą współczynnika sprawności o ponad 10%.

ÆÆDecyzja z kalkulatorem w ręku

ººPompa Rickenbacher HP to rozwiązanie, które doskonale sprawdzi się w przypadku modernizacji instalacji grzewczej i konieczności zmiany sposobu przygotowywania c.w.u. Urządzenie można stosować w połączeniu z dowolnym zasobnikiem, a jego optymalna cena, duża wydajność i niskie za‑ potrzebowanie na energię elektryczną czynią z niego doskonałą alternatywę dla popularnych w naszym kraju przepływowych podgrzewaczy wody. FOT. WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA

REKLAMA

Inwestycję w zakup pompy ciepła i  współpracującego z  nim kolektora słonecznego warto gruntowanie przemyśleć i  nie sugerować się informacjami zaczerpniętymi z sieci czy też opiniami innych użytkowników. Dobór obu rozwiązań razem, jak też każdego oddzielnie, powinien być dostosowany do potrzeb i oczekiwań indywidualnego odbiorcy. Zarówno pompy ciepła, jaki i kolektory to nadal znaczny wydatek jednostkowy. Równie kosztowne jest utrzymanie systemu w odpowiedniej sprawności, a zwrotu inwestycji można spodziewać się po latach. – W mojej subiektywnej opinii w przypadku domków jednorodzinnych instalacja pompy ciepła współpracującej z kolektorem słonecznym, nie do końca ma rację bytu – mówi Marek Bosiacki z firmy Stiebel Eltron. – Montaż kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła w  jednym budynku umożliwi bowiem osiągnięcie spodziewanych korzyści jedynie w  ściśle określonych przypadkach. W  Polsce kolektory nie sprawdzają się przez cały rok ze względu na panujące warunki atmosferyczne. 80% całkowitego nasłonecznienia przypada na okres od kwietnia do września,


Uwaga na błędy w instalacji Grzegorz Żbik, firma HENNLICH

ººW okresach dużego nasłonecznienia nadwyżka energii uzyskanej z pracy pomp ciepła i kolektorów słonecznych, a wykorzystywanej do ogrzania c.w.u, może być użyta np. do ogrzania wody w basenie. Fot. Hennlich

dlatego w pozostałym czasie wydajność takiej instalacji znacząco spada. Kolektory słoneczne stosuje się zatem głównie do ogrzewania wody użytkowej oraz dużo rzadziej jako niewielkie wsparcie dla centralnego ogrzewania. Stosowanie pompy ciepła, która jest efektywnym i  oszczędnym źródłem ciepła wraz z  kolektorami słonecznymi do  podgrzewu c.w.u. w  przypadku domków jednorodzinnych z  ekonomicznego punktu widzenia jest inwestycją mało opłacalną. Przyjmując roczny koszt przygotowania c.w.u. przez pompę ciepła na poziomie 600 zł (50 zł/m‑c) i zakładając, że instalacja kolektorów słonecznych pokryje 60% rocznego zapotrzebowania na c.w.u. uzyskamy oszczędność rzędu 360 zł. Zakładając, że montaż instalacji kolektorów słonecznych

Integracja systemu pompy ciepła z kolektorami słonecznymi przynosi szereg korzyści, takich jak: obniżanie zapotrzebowania energii oraz zwiększanie wykorzystania darmowej energii odnawialnej, wspomaganie przygotowania w lecie ciepłej wody użytkowej, gdy pompa nastawiona jest na chłodzenie, wspomaganie dolnego źródła poprzez zrzut nadmiaru ciepła do sond gruntowych, bardzo dobre połączenie jako zasilanie basenów całorocznych i wsparcie w podgrzewaniu wody w basenie. Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie systemu wraz z kolektorami słonecznymi. Właściwie zaprojektowane kolektory słoneczne, w zależności od nasłonecznienia, mogą w całości pokryć zapotrzebowanie na energię potrzebną do podgrzewania wody użytkowej. Przewymiarowanie jest w tym momencie niekorzystne, ponieważ zbyt dużo ciepłej wody, szczególnie latem, to problem. Niepoprawne wykonanie instalacji pompy ciepła wraz z kolektorami słonecznymi, stanowi jedną z głównych przyczyn problemów z eksploatacją. Podstawowe problemy to zapowietrzenie się instalacji. Żeby nie dopuścić do takich sytuacji należy w instalacji solarnej, między polem kolektorów a zasobnikiem, zamontować separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem oraz zadbać o czystość wykonywanych prac montażowych, aby opiłki rur PE, piasek, pakuły i inne drobne zanieczyszczenia nie spowodowały zablokowania się systemu. Nowoczesne pompy ciepła w standardzie są dostosowane do pracy z kolektorami słonecznymi.

to wydatek rzędu kilku/kilkunastu tysięcy złotych, do  czego dochodzą także stałe koszty eksploatacyjne, związane z  regularnymi przeglądami technicznymi, widać że zanim wydane pieniądze się zwrócą, minie kilkanaście lat. Z  drugiej strony konsumpcja ciepłej wody stale rośnie, a  mimo coraz liczniejszych kabin prysznicowych w  łazienkach długie wylegiwanie się w  wannie to  nadal polski sport narodowy. Istnieje również szereg obiektów, gdzie zużycie ciepłej wody przekracza znacznie konsumpcję przeciętnego gospodarstwa rodzinnego i  utrzymuje się na wysokim, stałym poziomie. – Warto zdawać sobie sprawę, że kolektory słoneczne w  większości przypadków

ººMocna i trwała konstrukcja pomp ciepła gwarantuje nie tylko długą i bezproblemową eksploatację, ale też ważną w warunkach domowych cichą pracę. Fot. Hennlich

50

instalacje Æ  pompy ciepła i kolektory


ººNowa pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive posiada wbudowa‑ ny zasobnik o pojemności 185 l, a w podstawowym wyposażeniu jest pompą typu solanka‑woda. Dzięki odpowiednim modułom można ją przezbroić na pompę ciepła typu powietrze‑woda lub woda‑woda. FOT. VAILLANT

r e k l a m a


ººWbrew powszechnej opinii, kolektory słoneczne mogą czerpać energię słoneczną przez cały rok. Fot. Hewalex

są przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej, rzadziej do  wspomagania centralnego ogrzewania – mówi Grzegorz Łukasik, ekspert firmy Bosch Termotechnika. – Powstaje zatem pytanie, czy warto inwestować jednocześnie w obydwa źródła ciepła? Odpowiedź powinna być poparta przeanalizowaniem potrzeb konkretnego użytkownika. Jeśli w  projektowanym obiekcie planowane jest większe zużycie wody, np. gdy użytkownicy będą korzystali często z kąpieli w wannie, warto rozważyć montaż kolektorów słonecznych z  pompą ciepła. W  tej analizie należy uwzględnić nakłady inwestycyjne względem osiągniętych później oszczędności z  zastosowania określonego źródła ciepła. Czasami może okazać się, że koszty inwestycyjne są na tyle wysokie względem oszczędności, że nie warto inwestować w  obydwie technologie jednocześnie i  trzeba zdecydować się na  jedną z  nich. Relacja między kosztami a  oszczędnościami poprawia się znacząco, kiedy przysługuje nam dotacja na  zakup odnawialnych źródeł energii, czyli pompy ciepła i kolektorów słonecznych. »

52

ººSupraeco A SAO‑2 to pierwsza linia pomp ciepła marki Junkers wyposażona w opcję komunikacji przez Internet. Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany moduł sieciowy, dzięki czemu można je komfortowo obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja Junkers Home do obsługi pomp ciepła zapewnia posiadaczom domów i mieszkań bezpieczny i wygodny dostęp do wszystkich ustawień systemu grzewczego. Fot. JUNKERS /BOSCH

instalacje Æ  pompy ciepła i kolektory


Rekuperacja – logiczne uzupełnienie duetu Przemek Adamczyk, specjalista ds. wentyla‑ cji firmy Wolf‑Technika Grzewcza

ººInstalacja solarna to nadal najtańszy sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Fot. Buderus/Bosch

REKLAMA

Integracja systemu grzewczego z kolektorem słonecznym i rekuperatorem ciepła to rozwiązanie, które coraz częściej wybierają osoby poszukujące komfortowego i oszczędnego sposobu na ogrzanie pomieszczeń i podgrzanie wody użytkowej. Choć łączenie wielu systemów wiąże się z koniecznością odpowiedniego przystosowania instalacji oraz dodatkowymi kosztami, wynikającymi z zakupu kolejnych urządzeń, to ma ono także liczne zalety. Co prawda kolektory słoneczne nie są rozwiązaniem tanim, jednak warto rozważyć ich zakup w przypadku, gdy będą w stanie w znacznym stopniu zastąpić urządzenia drogie w eksploatacji, np. elektryczne podgrzewacze wody. Instalacja kolektorowa wykonana w sposób poprawny i odpowiednio wyeksponowana na światło słoneczne pozwoli na podgrzanie wody bez konieczności uruchamiania urządzeń grzewczych i tym samym bez ponoszenia kosztów jej ogrzewania. Istotnym wsparciem dla pompy ciepła, a także sposobem na zaoszczędzenie na rachunkach za ogrzewanie, będzie właśnie instalacja centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Dzięki temu znaczna część ciepła dostarczona przez pompę ciepła do budynku nie jest tracona. Instalacja rekuperacji podgrzeje zimne, czyste powietrze dostarczane do pomieszczeń, zmniejszając tym samym do minimum straty ciepła przez wentylację. Podsumowując – współpraca rekuperatora z pompą ciepła i z kolektorem słonecznym zawsze daje użytkownikowi duże korzyści. Dzięki takiemu połączeniu koszty ogrzewania mogą spaść do 20–25%. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wcale nie musi być drogie. Jeśli w bilansie ekonomicznym uwzględni się koszty budowy instalacji wentylacji grawitacyjnej, okaże się, że często znacznie pokrywają one koszty zakupu rekuperatora.


Sprawa

niezwykłej wagi Zakup okien i drzwi zewnętrznych do nowego domu jest dla inwestora poważnym wyzwaniem. Po pierwsze bogactwo oferty rynkowej może niejednego kupującego przyprawić o zawrót głowy. Po drugie – ich odpowiedni dobór jest szczególnie istotny z uwagi na energooszczędność całego budynku. Maria Kubala

54

technologie Æ  stolarka otworowa

Fot. Schüco

UWAGA! Przez nieszczelną stolarkę otworową z budynku może uciekać od 20 do 30% energii.

P

rzed wyborem energooszczędnej stolarki zewnętrznej warto uzbroić się w wiedzę, która pomoże nam podjąć właściwą decyzję. Możemy oczywiście liczyć na to, że podczas wizyty w sklepie trafimy na profesjonalnego sprzedawcę, który objaśniając zawiłe tajniki współczynników i parametrów okien i drzwi, doradzi nam dopasowaną do  naszych potrzeb ofertę. Czy jednak należy zdać się jedynie na  wiedzę sprzedawcy? Praktyka potwierdza, że świadomy inwestor rzadziej podejmuje błędne decyzje. Przed wizytą w sklepie warto więc zapoznać się z krótkim przewodnikiem objaśniającym podstawowe parametry energooszczędnej stolarki i prezentującym najpopularniejsze rozwiązania technologiczne.
ººDachowe okno obrotowe Roto Q‑4 H2S nowej generacji. Zapewnia w standardzie wy‑ soką termoizolację (Uw=1,2W/ m²K) oraz czwartą, najwyższą klasę przepuszczalności po‑ wietrza, a także dwuszybowy pakiet energooszczędny (Ug=1,0 W/m²K) z zewnętrz‑ nym szkłem hartowanym. Fot. Roto

ÆÆWedług przepisów

ÆÆOkna z profilu

Nie istnieje definicja okna energooszczędnego, choć umownie określa się tak produkt, który spełnia wymogi budownictwa energooszczędnego, a zastosowane w nim rozwiązania w  istotny sposób wpływają na  ograniczanie strat ciepła w  budynku. Obowiązujące w  Polsce przepisy dotyczące przenikalności cieplej okien zmieniły się w  2014 roku. Jednak w  2017 roku musimy spodziewać się kolejnych zaostrzeń, zgodnie z  wytycznymi dotyczącymi współczynnika przenikania ciepła Uw, który według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury jest sukcesywnie obniżany. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2014 roku w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,3 W/m²K, zaś połaciowe 1,5  W/ m²K. Natomiast od  1 stycznia 2017 roku nastąpi zmiana tych wymagań na 1,1 W/m²K dla okien pionowych, a 1,3 W/m²K dla połaciowych. W kolejnym etapie, tj. od 1 stycznia 2021 roku współczynnik ten dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m²K, zaś połaciowych 1,1 W/m²K.

Popularny plastik czyli polichlorek winylu (PVC) to obecnie najpopularniejszy materiał wykorzystywany do produkcji profili okiennych. Wśród jego zalet wymienia się przede wszystkim trwałość, relatywnie niską cenę i łatwość pielęgnacji i eksploatacji. Na energooszczędność plastikowych okien wpływ ma  kilka podstawowych parametrów profili: ich głębokość, ilość komór oraz kształt i  wielkość wzmocnień. Zacznijmy jednak od przekroju. Konstrukcja plastikowej ramy jest z  reguły efektem pracy konstruktorów konkretnych producentów. Bierze pod uwagę nie tylko parametry izolacyjności termicznej, ale także wygląd zamontowanego okna. Profil może zawierać od 3 do 6 komór. Im większa liczba komór tym lepsze parametry izolacyjne, ale tylko wówczas, gdy wraz z ich liczbą zwiększa się głębokość zabudowy. Tak naprawdę właśnie od tego parametru zależy energooszczędność ramy. Ciepłe okna, które umożliwiają głębokość zabudowy wynoszącą od  70 do  90  mm to  dobry wybór z  kilku powodów. W  szerszym profilu zazwyczaj znajdziemy większą

liczbę komór i możemy liczyć, że zastosowano w  nim ciepłe pakiety trzyszybowe. Ostatnim czynnikiem wpływającym na energooszczędność ramy są wzmocnienia profilu, występujące najczęściej w  postaci kształtowników ze  stali. Zapewniają one oknom plastikowym odpowiednią sztywność. W tym jednak przypadku zależność jest odwrotna, czyli im większa jest powierzchnia kształtownika tym mniejsza izolacyjność termiczna. Producenci poszukują więc wciąż nowych sposobów na usztywnienie plastikowej ramy, tak, aby nie pogarszały one jej parametrów cieplnych. Coraz częściej wykorzystywane są do tego na  przykład włókna szklane, tym bardziej, że moda na niezwykle wymagające w tym względzie przeszklenia wielkogabarytowe we współczesnej architekturze zdaje się nie słabnąć. Proces usztywniania odbywa się za  pomocą technologii koekstruzji profili specjalnymi termoplastycznymi wkładkami z  włóknem szklanym (technologia BASF). Pozostał jeszcze jeden niewielki szczegół, czyli przekładki termoizolacyjne stosowane wewnątrz profili w postaci pianki poliuretanowej (λ=0,020–0,022 W/(mK) lub prawie dwa razy „cieplejszego” aerożelu. Warto również wspomnieć o  innym parametrze, którym posługują się producenci, przekonując nas, że okna są energooszczędne. Chodzi o  klasy profili. Zgodnie z normą PN‑EN 12608:2004 mamy trzy klasy: A, B i C. O tym, czy profil jest w takiej, czy innej klasie świadczy grubość zewnętrznych i  wewnętrznych ścianek ramy. Kwe-

ººOkno HV 350 marki Internorm z seryjnym potrójnym oszkleniem (Ug = 0,95 W/m²K) i zewnętrznym aluminiowym wykończeniem. Głębokość profilu: 85 mm. Uw do 0,68 W/m²K. Fot. Internorm

stolarka otworowa Æ  technologie

55


stią dyskusyjną jest to, czy w każdym przypadku profil, którego ścianki zewnętrzne będą grubsze lub równe 2,8 mm (A) będzie przewyższał profil klasy B (o grubości ścianek co najmniej 2,5 mm). Dlatego też przy wyborze nigdy nie trzeba brać pod uwagę tylko jednego parametru profili, ale całość konstrukcji i  wzajemną korelację poszczególnych rozwiązań energooszczędnych.

ÆÆNie tylko plastik Drugim, równie popularnym materiałem wykorzystywanym do produkcji profili jest drewno. Drewniane ramy mają swoich wiernych sympatyków, ceniących nie tylko ich naturalny i  elegancki wygląd, ale także rozwiązania konstrukcyjne i trwałość. Oczywiście musimy pamiętać, że współczesne okno nie ma  zbyt wiele wspólnego z  rozwiązaniami, które były stosowane jeszcze kilkanaście lat temu. Profile nowoczesnego okna drewnianego budowane są z klejonki, czyli sklejonych ze  sobą lameli. Taka konstrukcja ramy sprawia, że drewno nie skręca się i  nie wypacza, charakteryzuje się także większą wytrzymałością mechaniczną niż drewno lite. Ramy drewniane nie wymagają też dodatkowych wzmocnień, które wpływałyby na ich izolacyjność termiczną, ale umieszcza się w  nich z  kolei przekładki z  materiałów izolacyjnych. Ramy okien drewnianych są odporne na  zmiany formy pod wpływem temperatury. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków konserwujących mają również dużą odporność na inne warunki atmosferyczne.

ººSchüco ThermoSlide – energooszczędny system do drzwi podnoszono‑przesywnych to odpowiedź na modne wielkogabarytowe przeszklenia. Fot. Dobroplast

56

ººOkna w systemie ENCORE marki Dobroplast dedykowa‑ ne w szczególności do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Fot. Dobroplast

ººBrügmann bluEvolution 73 i 82 w kolorze antracytu. Fot. SALAMANDER Window & Door Systems

ººOkna MS Evolution [pasywne] z wzmocnieniami termicznymi SteelPUR®. Fot. MS Evolution

ººSchüco Alu Inside z siedmiokomorowym systemem profili (Uf=0,76 W/(m²K) polecane do domów pasywnych. Fot. Schüco

Najmłodszą propozycją producentów stolarki okiennej, skierowaną przede wszystkim do domów energooszczędnych i  pasywnych są okna aluminiowe, których profile, podobnie jak ramy okien plastikowych, wymagają dodatkowych wzmocnień. Wśród zalet aluminium należy wymienić odporność na  korozję, lekkość, wytrzymałość i plastyczność. Do stopu aluminium dodawany jest krzem (zwiększa twardość) i magnez (poprawia wytrzymałość.) Warto też zaznaczyć, że w budownictwie mieszkaniowym stosuje się ciepłe profile aluminiowe, w przeciwieństwie do zimnych, używanych w konstrukcjach fasadowych budynków publicznych. Składają się one z dwóch kształtowników połączonych wkładką termiczną, wykonaną najczęściej z  tworzywa sztucznego. Ciepłe okna aluminiowe najczęściej mają dwie lub trzy komory wypełnione materiałem termoizolacyjnym, co zwiększa

ich właściwości termoizolacyjne. Poza tym pozwalają one na montowanie w  typowej ramie skrzydła oszklenia grubości od  3 do 60 mm i masie 50–60 kg/m², co chętnie wykorzystywane jest przez inwestorów, którym zależy na  montażu okien antywłamaniowych. Na rynku dostępne są również okna drewniane z aluminiowymi nakładkami, których profile łączą zalety tych dwóch materiałów.

technologie Æ  stolarka otworowa

Ważne współczynniki ÆWspółczynnik przenikania ciepła ramy – Uf ÆWspółczynnik przenikania całego okna – Uw


ÆÆZ widokiem na oszczędności Najważniejszym, ale także największym elementem okna – biorąc pod uwagę powierzchnię – jest szyba. Ma  więc ona kluczowe znaczenie dla izolacyjności cieplej całego okna. Czym należy się kierować przy wyborze przeszklenia? Dom energooszczędny wymaga z  pewnością przeszklenia charakteryzującego się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Ug (0,4–0,6 W/ m²K). Zasada jest prosta – im niższy współczynnik, tym cieplejsze okno. Mówienie jednak o szybie, w przypadku okien energooszczędnych i pasywnych jest jednak pewnym nieporozumieniem. Mamy tu bowiem do czynienia raczej z pakietami szybowymi niż pojedynczą szybą, czyli hermetycznie uszczelnionym zestawem co  najmniej dwóch szyb, pomiędzy którymi znajduje się zamknięta przestrzeń. Warto zauważyć, że współczesne okna energooszczędne mają najczęściej potrójne, a  nawet poczwórne szklenie. Przestrzeń w tego rodzaju szybach

Ważne współczynniki ÆWspółczynnik przenikania ciepła szyby – Ug ÆWspółczynnik promieniowania słonecznego (solar factor) – g ÆWspółczynnik przepuszczalności światła – Lt

zespolonych wypełniona jest gazem szlachetnym – argonem lub kryptonem, a pomiędzy taflami szkła montowana jest ciepła ramka dystansowa, obecnie wykonana częściej ze stali szlachetnej lub modyfikowanego poliwęglanu niż aluminium. Aby szyby zespolone miały lepszą izolację cieplną, stosuje się w nich szkło niskoemisyjne, które umożliwia bierne pozyskiwanie energii słonecznej. Szkło niskoemisyjne pokryte jest bowiem niewidoczną dla oka powłoką, która przepuszcza do  budynku wysokotemperaturowe promieniowanie słoneczne, a jednocześnie zatrzymuje niskotemperaturowe promieniowanie cieplne, emitowane przez grzejniki i inne obiekty znajdujące się w pomieszczeniu. Dzięki takim rozwiązaniom w jednym pakiecie szybowym udaje się połączyć parametry dotyczące ochrony przed słońcem oraz niskiej emisyjności. Przepisy które weszły w  życie od  stycznia 2014  roku wprowadziły bowiem wymóg obniżania wartości współczynnika słonecznego  g, czyli całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla okien oraz przegród szklanych i przezroczystych. Od  stycznia 2014  roku maksymalna wartość współczynnika g została obniżona z 0,5 do 0,35. Uzyskanie obniżonej wartości współczynnika g, szczególnie w przypadku dużych przeszkleń, umożliwia zastosowanie w  szybach zespolonych szkła o  wysokim współczynniku selektywności, łączącego właściwości niskoemisyjne z  przeciwsłonecznymi.

Szklana ściana w projekcie arch. Maciej Matłowski, Biu‑ ro Projektów MTM STYL Duże przeszklenia to nieodłączny element współczesnej architektury. Decyduje się na nie coraz więcej inwestorów, dostrzegając ich walory estetyczne i funkcjonalne. Prawidłowe doświetlenie wnętrza, izolacyjność cieplna oraz ochrona przez słońcem to główne cechy, jakie bierze się pod uwagę projektując przeszklenia. W domach energooszczędnych dąży się do tego, aby zastosowane szkło odznaczało się neutralnością odwzorowania barw, było o możliwie niskim współczynniku przenikania ciepła (Ug) oraz wysokim współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie energii słonecznej oraz ograniczenie do minimum sztucznego oświetlenia, co wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania budynków i energii elektrycznej. Planując przeszkloną ścianę, koniecznie musimy zwrócić uwagę na odpowiednie usytuowanie domu na działce, a tym samym na przemyślane umiejscowienie przeszkleń. W domu energooszczędnym przeszklenia powinny być skierowane na stronę południową, aby móc pozyskać maksymalną ilość światła i ciepła z promieni słonecznych. Nie wolno jednak zapomnieć, iż tak usytuowane przeszklenie może doprowadzić do przegrzewania pomieszczeń w miesiącach letnich. Warto wtedy stosować systemy przesłaniające takie jak rolety lub żaluzje zewnętrzne. Dobrze jest jednocześnie ograniczyć okna od strony północnej, bowiem słabe nasłonecznienie spowoduje zwiększone straty ciepła. Dzięki nowoczesnym technologiom, wielkogabarytowe przeszklenia stały się bezpiecznym i funkcjonalnym rozwiązaniem architektonicznym, w pełni pozwalającym realizować najbardziej oryginalne projekty.

ººSzyby dwukomorowe marki Guardian o współczynniku U=0,5 W/m²K oraz wartości g równej 33%. Jako szybę zewnętrzną zastosowano tu wysokoselektywne szkło powlekane SunGuard® SuperNeutral® 70/37, szybę wewnętrzną stanowi niskoemisyjne szkło ClimaGuard® Premium T. Dzięki temu uzyskano przepuszczalność światła widzialnego na poziomie 59%. Fot. Guardian

stolarka otworowa Æ  technologie

57


Energooszczędne rozwiązania w oknach dachowych Tadeusz Małyska, ekspert Roto Okna Dachowe, trener Roto Campus Marka Roto Okna Dachowe proponuje dwa odmienne modele okien z energooszczędnymi zestawami szybowymi. Pierwszy z nich to drewniane okno obrotowe RotoQ z ergonomiczną klamką u góry. Dzięki zamontowanemu fabrycznie termo‑blokowi WD od zewnątrz (model Q Plus) i wysokiej jakości szkleniom termoizolacyjnym, współczynnik przenikania ciepła dla tych okien wynosi od 1,2 W/m²K (dla Q Standard 2S) do 0,78 W/m²K (dla okna Q Plus 3P). Okno RotoQ dostępne jest w kilku wariantach szklenia (Standard, Comfort, Premium i Acustic). Zastosowane rozwiązania techniczne oraz unikalna konstrukcja oparta na wyjątkowo solidnych profilach, pozwalają na produkcję okien o wymiarach nawet 134/160. Innowacyjna technologia „na klik” umożliwia bezawaryjny montaż, nawet bez wcześniejszego szkolenia, a o poprawnym zamontowaniu informuje ów charakterystyczny dźwięk. Dodatkowo pomyślano o usunięciu wkrętów z oblachowania, co przekłada się na długotrwałą szczelność połączeń oraz stanowi kolejne ułatwienie przy pracach montażowych. Drewno użyte do produkcji okna posiada potrójną ochronę przed niszczącym wpływem pary wodnej w pomieszczeniach, a także ciemnieniem na skutek działania promieni UV. Z kolei drugi model to RotoComfort i8, czyli pierwsze w pełni automatyczne okno uchylno‑wysokoosiowe, sterowane za pomocą pilota, przełącznika, smartfona lub tabletu, którego układ napędowy został zintegrowany z konstrukcją tak, aby pozostać niewidocznym dla użytkowników poddasza. Dodatkowo okno spełnia najwyższe standardy termoizolacji, dzięki wyposażeniu w niskoemisyjny pakiet szybowy, który pozwala na oszczędność energii. Występuje ono w pięciu różnych rodzajach szklenia dwuszybowego i trzyszybowego. W zależności od potrzeb, aranżacji i typu wznoszonego budynku inwestorzy znajdą pośród propozycji RotoComfort i8 najbardziej optymalne rozwiązania.

ÆÆSpójrzmy w niebo W wyścigu do osiągnięcia jak najwyższych parametrów energooszczędności biorą udział również producenci okien dachowych. Dzięki temu stolarka połaciowa chroni dom przed stratami ciepła w równym stopniu jak tradycyjna. Istotne jest również to, że z uwagi na ich położenie wpada przez nie znacznie więcej światła (i  ciepła) niż przez okna pionowe. Decydując się na  montaż okien dachowych, warto wiedzieć, że światło słoneczne wpadające do  pomieszczeń przez okna dachowe jest najczystszym i najefektywniejszym źródłem energii. Można oszacować, że zyski energii z tego tytułu mogą wynieść ponad 10%. Najlepsze rezultaty osiągniemy wówczas, gdy zamontujemy okna dachowe od południowej strony, a kąt nachylenia dachu budynku będzie wynosił 45°. Tutaj słońce świeci przez większą część dnia i jest najintensywniejsze, w przeciwieństwie do  najmniej nasłonecznionej strony północnej. Optymalnie powierzchnia wszystkich okien (również elewacyjnych) w pomieszczeniach znajdujących się od południa powinna wynosić co najmniej 20% powierzchni podłogi, a  od  północy tylko 10%. W  usytuowanych od  wschodu

ººNowatorska konstrukcja okien dachowych FTT gwarantuje doskonałe parametry termoizolacyjne i dużą oszczędność energii cieplnej. Okno dachowe FTT U8 Thermo o współczynniku Uw=0,58W/m²K to energooszczędne okno dachowe z pojedynczym pakietem szybowym. Fot. Fakro

58

technologie Æ  stolarka otworowa

i zachodu okna powinny zajmować 10–20% powierzchni podłogi, w zależności od funkcji, jaką pełni pomieszczenie. Pamiętajmy jednak, że okna dachowe dają więcej światła niż elewacyjne, dlatego ich powierzchnia może być mniejsza. Mając na  uwadze ogólny bilans energetyczny budynku warto dobierać parametry izolacyjności termicznej okien połaciowych w  ścisłej zależności od  usytuowania okien wobec stron świata. Na południowej połaci dachu najlepsze efekty osiągnie się montując okna z  szybą o  parametrach U  = 1,1 W/(m²K) i  g = 0,6, od  północy lepiej wykorzystać okna o  parametrach U = 0,5 W/(m²K) i g = 0,45. Najnowocześniejsze okna połaciowe mają współczynniki przenikania ciepła U  na  poziomie 0,5–0,68 W/(m²K). Nietrudno więc zastosować się do  powyższych wskazówek. Tym bardziej, że wyposażone w  szerokie ramy i pakiety dwu-, trzy-, a nawet czteroszybowe okna dachowe zapewniają nam niejednokrotnie znacznie wyższe parametry cieplne, niż te, które są zalecane. Istotnym czynnikiem wpływającym na  energooszczędność okien dachowych jest szczelność, tak by nie przepuszczały one wody spływającej po dachu. Szczelność okien, kołnierzy


uszczelniających oraz blach osłonowych określona jest w aprobacie technicznej. Producenci proponują różne rozwiązania tego problemu w postaci rynienek odprowadzających skropliny, które są integralną częścią kołnierzy uszczelniających.

ÆÆDodatkowe wyposażenie Zasady budowy pakietów szybowych w dachowych oknach energooszczędnych są takie same jak w przypadku okien tradycyjnych. Ze  względu na  stałą ekspozycję na  słońce w  sposób szczególny powinniśmy zwrócić uwagę na  parametry niskoemisyjności szyby, zapobiegające wychładzaniu poddasza w  zimie, a  przegrzewaniu w  lecie. Niezmiernie ważnym elementem energooszczędnego okna dachowego są też uszczelki, a także specjalne kołnierze uszczelniające do montażu okna. W  przypadku tego pierwszego rozwiązania, musimy wiedzieć, że najcieplejsze okna mają poczwórny system uszczelek, które zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych na styku skrzydła i ościeżnicy. Uszczelki wykonane są z  wysokiej jakości gumy na  bazie kauczuku. Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła wynosi około 0,7 W/(m²K), a  nawet 0,58 W/(m²K), co umożliwia ich montaż nawet w domach pasywnych. Obok walorów termoizolacyjnych nowoczesne okna dachowe mają

ººOd stycznia 2017 roku producenci stolarki będą musieli dostosować swoje produkty do nowych wymagań. Firma VELUX już teraz całkowicie zmieniła swoją ofertę. Wszystkie oferowane przez nią okna dachowe mają współczynnik Uw niższy lub równy 1,3 W/m²K. Fot. Velux

ººObrotowe okna dachowe marki INSYGNO firmy OKPOL zaprojektowano z myślą o oszczędzaniu energii cieplnej w bu‑ dynku. Dzięki ich konstrukcji opartej na trzyszybowym pakiecie, dwóch ciepłych ramkach międzyszybowych, powłoce niskoemisyjnej oraz gazie szlachetnym – kryptonie, osiągnięto bardzo niski współczynnik przenikania ciepła. Dla całego okna wynosi on Uw=0,93 W/m²K, a w przypadku szyby jest to wartość na poziomie Ug=0,5 W/m²K. Fot. Okpol

jeszcze jedną zaletę – wysoką izolacyjność akustyczną, która w przypadku połaci dachu ma szczególne znaczenie (38–40 dB). Do budynków energooszczędnych producenci okien połaciowych zalecają wybieranie produktów wraz z akcesoriami przeciwsłonecznymi. – W lecie duże przeszklenia mogą być przyczyną przegrzewania pomieszczeń, dlatego warto zaplanować w  projekcie dachu rolety lub markizy skutecznie ograniczające przenikanie promieni słonecznych. Roleta zewnętrzna (np.  RotoTherm ZRO) chroni okna dachowe przed śniegiem, stanowi dodatkową izolację cieplną, a także wpływa na poprawę parametru izolacji akustycznej okna. Z kolei markiza zewnętrzna (np. ZMA), wykonana z  odpornego na  działanie warunków atmosferycznych włókna szklanego, skutecznie chroni pomieszczenie przed nadmiernym nagrzewaniem się i jednocześnie pozwala na  wykorzystanie dziennego światła. – mówi Tadeusz Małyska, ekspert Roto Okna Dachowe.

stolarka otworowa Æ  technologie

59


Pamiętaj! Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w styczniu 2014 roku współczynnik przenikania ciepła w przypadku drzwi zewnętrznych od stycznia 2014 roku powinien wynosić 1,7 W/(m²K), od stycznia 2017 roku zostaje zaostrzony do poziomu 1,5 W/(m²K), a do 2021 roku powinien osiągnąć 1,3 W/(m²K).

ÆÆCiepło od progu Dla ogólnego bilansu energetycznego budynku istotne znaczenie ma również izolacyjność cieplna drzwi zewnętrznych. Obok wyglądu jest to  obecnie najczęściej brane pod uwagę przez inwestorów kryterium wyboru. Jakie drzwi polecane są do  domów energooszczędnych – drewniane, plastikowe, czy może aluminiowe? Zanim jednak przejdziemy do  materiałów warto zapoznać się ze współczynnikami. Podstawową informacją, jaką powinniśmy uzyskać przy zakupie ciepłych drzwi zewnętrznych, jest wartość współczynnika przenikania ciepła Ud. Wskazuje on ilość ciepła przenikającego w określonym czasie przez 1 m² powierzchni drzwi. W przypadku drzwi do  domu energooszczędnego powinien on być jak najniższy. Na  rynku dominują drzwi o współczynniku przenikania ciepła Ud równym 1,5–2 W/(m²K), wiele firm oferuje drzwi o  Ud w  granicach 1–1,5 W/(m²K). Zgodnie z  ideą domów pasywnych najlepiej izolowane drzwi mają współczynnik Ud = 0,7–0,8 W/(m²K). Na  poziom termoizolacyjności drzwi wpływa kilka czynników, między innymi rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest skrzydło, ale także jego konstrukcja. W  przypadku materiału ma  tu  znaczenie nie tylko to, czy są one aluminiowe czy drewniane. W samej grupie drzwi drewnianych w zależności od rodzaju zastosowanego drewna mogą one charakteryzować się innym współczynnikiem Ud. Na przykład drzwi sosnowe będą znacznie cieplejsze od dębowych. Dodatkowo dobre właściwości termoizolacyjne zapewniają drzwiom także materiały mocowane wewnątrz płycin – pianki poliuretanowe, styropian lub wełna mineralna, a także przylga drzwiowa. W  drzwiach aluminiowych lub plastikowych wkładka termoizolacyjna (najczęściej z pianki poliuretanowej) montowana jest także w jednej z komór ramy. Podsta-

60

ººDrzwi z Kolekcji Arktycznej CAL przeznaczone do domów energooszczędnych i pasywnych. Współczynnik termoizola‑ cyjności – 0,58 W/m²K, izolacyjność akustyczna 34 dB, klasa odporności na włamanie RC2. Drzwi spełniają wymagania standardu NF 15 i NF 40 dla wszystkich stref klimatycznych w Polsce. W całości wykonane z dębu lub sosny o grubości skrzydła aż 90 mm. Istnieje również możliwość zamówienia drzwi w okładzinie kamiennej i aluminiowej. Fot. CAL

wowa warstwa ocieplenia jest umieszczona między płytami wypełnienia wykonanymi z PCW lub aluminium. Z kolei profile drzwi drewnianych wykonywane są z  drewna klejonego warstwowo, a  wypełnienie stanowią płyty lub płyciny z  drewna lub materiałów drewnopochodnych, pomiędzy którymi umieszcza się termoizolację. W drzwiach stalowych gruba warstwa wełny mineralnej lub styropianu musi być umieszczona pomiędzy arkuszami blachy. Mogą być one pokryte laminowanymi płytami stalowymi lub z  włókna szklanego, płytami MDF czy sklejką. W przypadku parametrów izolacyjności termicznej drzwi warto zwrócić uwagę na przylgę, która skutecznie zwiększa ich szczelność. Wykonana jest najczęściej z  elastomeru termoplastycznego lub syntetycznej gumy. Podwójny system uszczelek zamontowanych na  obwodzie skrzydła i  ościeżnicy znacznie poprawia parametry cieplne drzwi. Integralną częścią tego układu jest zamek, który zapewnia odpowiedni docisk skrzydła do  ościeżnicy na  całej długości połączenia. Zastosowanie przeszkleń także wpływa negatywnie na  ich parametry techniczne. Zawsze obniżają one izolacyjność cieplną drzwi

technologie Æ  stolarka otworowa

zewnętrznych, dlatego szukając drzwi termoizolacyjnych wybierajmy jednak takie, w których powierzchnia szkła nie będzie zbyt duża. Tafle szybowe powinny być wypełnione ciepłym pakietem dwu- lub trzyszybowym. Podobnie jak w przypadku okien, przestrzenie pomiędzy taflami szkła powinny być wypełnione argonem lub kryptonem, ze względu na  lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze. »

ººStalowe drzwi ThermoPlus marki Hörmann o grubości 65 mm, z przegrodą termiczną na całej powierzchni wypełnione są pianką poliuretanową. Aluminiowe ościeżnice również posiadają przegrodę termiczną. Dzięki takiej konstrukcji współczynnik przenikania ciepła drzwi Fot. Hörmann ThermoPlus wynosi 0,87 W/(m²K). 


dom w malinówkach 3

Pełny komfort za rozsądną cenę Czy marzenia o komfortowym i nowoczesnym domu można połączyć z ekonomiczną realizacją inwestycji? Doskonały pomysł na to, jak to zrobić, prezentuje Biuro Projektów ARCHON+.

A

PARTER

Kotłownia 7,19 m²

Garaż 22,21 m²

Pokój 10,36 m²

Salon + Jadalnia 26,84 m²

Łazienka 3,13 m²

Garderoba 3,17 m²

Wiatrołap 4,44 m²

Kuchnia 9,11 m²

Spiżarnia 2,65m² (5,66m²)

140

Strych 17,78m² (30,09m²)

Pokój 11,46m² (14,35m²)

Pokój 10,93m² (13,61m²)

220

Hol i schody 13,44m² (13,44m²) Łazienka 4,99m² (6,36m²)

Pralnia 3,80m² (4,78m²)

Pokój 10,70m² (12,52m²)

220 140

PODDASZE

62

projekt z rekomendacją

powierzchnia użytkowa: 115,02 m² + garaż: 2 2,21 m² + strych: 1 7,78 m² + kotłownia: 7,19 m² powierzchnia całkowita: 2 46,26m² powierzchnia zabudowy: 124,53 m² powierzchnia dachu: 2 35,7 m² powierzchnia netto: 1 87,26 m² kubatura: 778,8 m³ wysokość budynku: 8,37 m min. wym. działki: 2 2,3 x 17 m

trakcyjny projekt domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i  jednostanowiskowym garażem to  interesująca propozycja dla Inwestorów poszukujących funkcjonalnego, eleganckiego i  niedużego domu. W projekcie „Domu w malinówkach 3” zastosowano rozwiązania architektoniczne, gwarantujące ekonomiczną realizację inwestycji. Nowoczesną stylizację bryły podkreślają jasne tynki, wzbogacone naturalnymi okładzinami. Dwuspadowy dach umożliwił zaprojektowanie w  ścianach szczytowych modnych i  praktycznych portfenetrów. Garaż został wysunięty przed linię elewacji frontowej i wraz z przedłużonym okapem stworzył zaciszną strefę wejściową do  domu. Wnętrze natomiast to  dobrze zaprojektowana i  funkcjonalna przestrzeń. Duże przeszklenie w  salonie połączonym z  jadalnią otwiera dom na częściowo zadaszony taras i ogród. Strefa relaksu na tarasie została rozmieszczona wzdłuż dwóch ścian budynku, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość relaksowania się w  promieniach słońca także późnym popołudniem. Interesującą propozycją jest narożne okno, które dobrze doświetla przestrzeń kuchni. Znajdująca się obok spiżarnia to doskonałe miejsce na przechowywanie przetworów. Dodatkowy pokój na parterze, obok którego zlokalizowano łazienkę, spełni funkcję wygodnego pokoju gościnnego. Przez garderobę można przejść do garażu i dalej do kotłowni, w której zaprojektowano piec na  paliwo stałe. Dodatkowo, projekt domu przewiduje na poddaszu trzy komfortowe sypialnie, pralnię oraz łazienkę. Nad garażem zaprojektowano strych. Projekt „Domu w  malinówkach 3” jest również ciekawą propozycją do  realizacji w dwóch etapach.


14,30 m

4m

9,00 m

17,00 m

4m

4m

Archon + Biuro Projektów 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 86 tel. 12 37 21 900 www.archon.pl e-mail: archon@archon.pl

4m

ściany zewn.: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk strop: płyta żelbetowa ścianka kolankowa: h =127 cm dach: d wuspadowy nachylenie dachu: 4 0°

22,30 m

Narożne okno doskonale doświetla wnętrze domu.

Prosta bryła przykryta dwuspadowym dachem.

Zadaszone wejście chroni przed deszczem i śniegiem.

Naturalne okładziny podkreślają charakter domu.

projekt z rekomendacją

63


Jak czytać projekt?

Każdy projekt w katalogu zawiera informacje i materiały ilustracyjne, na podstawie których możemy ocenić jego cechy. Oto kilka wskazówek, jak należy je interpretować, aby wybrać dom na miarę naszych potrzeb i możliwości.

ÆÆpowierzchnia użytkowa całkowita domu – mierzona w metrach kwadratowych (m²); zgodnie z normą PN‑ISO 9836:1997 łączna powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 1,90 m ÆÆwizytówka katalogowa biura projektowego – logotyp z nazwą pracowni projektowej, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko autora projektu ÆÆ wizualizacja domu – staranna ilustracja wyglądu zewnętrznego domu na działce, która z rzutami kondygnacji i rysunkami elewacji stanowi najważniejszą część katalogowej prezentacji; niektóre pracowne prezentują dwie wizualizacje ÆÆcena projektu – wyrażona w złotych cena standardowego i kompletnego projektu, dostępnego w biurze projektowym ÆÆnazwa projektu ÆÆplan sytuacyjny – ilustruje położenie budynku na działce, zawiera wymiary domu na posesji

64

ÆÆrysunki elewacji – określają wielkość i położenie drzwi, okien i innych detali, wysokość budynku i jego poziomów; rysunki dają wyobrażenie wyglądu zewnętrznego budynku z każdej strony ÆÆpowierzchnia poszczególnych kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza (ze wskazaniem powierzchni podłogi i odrębnie strychu) ÆÆcharakterystyka energetyczna domu (dla budynku nowego oraz przebudowanego) – wartość EP budynku referencyjnego, czyli budynku spełniającego minimum wymagań według Warunków Technicznych 2008; wyniki mają formę suwaka; ÆÆrzuty kondygnacji – piwnicy, parteru, piętra lub poddasza

Porady Æ ściągawka dla czytelnika

Podstawowe parametry i ogólny opis projektu, czyli metryczka: ÂÂpowierzchnia zabudowy – mierzona w metrach kwadratowych (m2) powierzchnia rzutu budynku, mierzona po obrysie ścian przyziemia. Wielkość ta pozwala ocenić, jaki procent działki w stosunku do jej powierzchni ulegnie zabudowie ÂÂwysokość budynku – wyrażona w metrach i mierzona od poziomu terenu (przyjętego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu, tj. do kalenicy. Kalenica to najwyżej położona, pozioma krawędź dachu ÂÂkubatura – mierzona w metrach sześciennych (m³). Zasady obliczania kubatury określa norma. W przybliżeniu wylicza się ją mnożąc powierzchnię rzutu budynku przez jego wysokość. Precyzyjne określenie kubatury umożliwia oszacowanie m.in. ile energii potrzeba do ogrzania domu ÂÂk ąt nachylenia dachu – kąt ostry pomiędzy połacią dachu a poziomem, może być wyrażany w stopniach; od tej wartości zależy użycie określonego rodzaju pokrycia dachowego ÂÂpowierzchnia dachu – wyrażona jest w m², przyjmuje się całkowity obszar połaci dachowych (często także wychodzących poza obrys budynku) ÂÂminimalne wymiary działki – mierzone w metrach; wynikają z wymiarów domu i wymaganej przepisami odległości ścian domu od granic działki; wielkość ta pozwala określić, czy dom mieści się na działce ÂÂpropozycje materiałów do budowy dachu, elewacji, stropu, ścian ÂÂkrótki opis projektu oraz charakterystyka domu, jego przeznaczenia i podstawowych atrybutów ÂÂadres internetowy, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje o innych projektach oraz kosztach budowy domu


83 Anulka N z garażem

79 Inka II

81 Nowinka

87 Dom w idaredach (A)

85 Dom w malinówkach 3

82 Iskierka N

80 Julek trend

86 TK8

78 Eco 1

84 Marcel z garażem

88 Wika z garażem

ARCHECO Sp. z o.o. Inka II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

HB STUDIO Pracownia Projektowa Katarzyna Herba-Janiak

Julek trend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Iskierka N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Nowinka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Anulka N z garażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Eco 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Marcel z garażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Wika z garażem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

ARCHITEKA Pracownia Architektoniczna Tomasz Kałaska

MTM Styl

TK8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Ambrozja 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Ariel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ambrozja 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Decyma 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Wilga 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Archon+ Biuro Projektów Dom w malinówkach 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Dom w idaredach (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

66

Bez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Jeżyna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Amarylis 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Alfabetyczne zestawienie projektów i pracowni


Zbuduj z nami Znajdziesz u nas:

swój dom

■■ ponad

5 300 projektów ■■ aktualności budowlane i porady ■■ vademecum inwestora ■■ ABC formalności ■■ katalog

firm i produktów ■■ wypowiedzi ekspertów ■■ budownictwo energooszczędne


14,14

4,47 m²

4,25 m²

14,08 m²

16,53 m²

5,36 m²

17,19

11,47 m²

Dostępny kąt 30°

13,89 m² 5,86 m²

2,01 m²

31,90 m²

68

32,86 m²

5,47 m²

2,84 m²

9,43 m²


69


16,85

5,76 m² 14,11 m² 12,47 m² 5,78 m² 8,92 m²

12,43 m²

21,95

6,79 m² 12,35 m²

35,83 m² 12,77 m² 3,53 m²

Zapytaj o kąt 30°

3,87 m²

11,48 m² 3,13 m²

2,11 m² 33,72 m²

inne wersje:

AMBROZJA 6 zadaszony taras

AMBROZJA 5 z piwnicą

70

7,15 m²


16,85

17,23 m²

4,59 m²

5,91 m²

11,64 m²

6,51 m² 12,35 m²

19,25

36,25 m²

12,77 m² 13,83 m²

3,44 m²

4,44 m²

3,73 m² 3,13 m²

7,29 m²

2,11 m² 33,72 m²

inne wersje:

AMBROZJA 2

z poddaszem

AMBROZJA 8

mniejsza powierzchnia użytkowa

71


14,75

12,03 m²

3,47 m²

11,73 m²

10,28 m² 7,95 m²

42,72 m²

10,28 m²

18,53

4,05 m²

20,55 m²

Zapytaj o kąt 30°

3,20 m² 9,83 m²

inne wersje:

DECYMA 7 z poddaszem

DECYMA

mniejsza powierzchnia użytkowa

72

2,83 m²

31,58 m² 4,89 m²

4,69 m²


11,40

8,27 m² 7,93 m² 5,83 m² 8,75 m²

2,50 m²

12,80

2,83 m²

9,77 m²

16,00 m²

11,55 m²

28,33 m²

1,85 m²

10,66 m² 4,79 m²

12,65 m²

3,18 m²

8,37 m²

3,85 m²

inne wersje:

WILGA

z garażem

WILGA 4 z piwnicą

73


9,94

4,22 m²

6,94

5,01 m²

22,00 m²

4,21 m²

2,32 m²

1,65 m²

2,00 m²

8,59 m² 7,91 m²

3,85 m²

8,11 m²

MULTIMEDIALNA PREZENTACJA WNĘTRZA:

ZAMÓW PROJEKT

 85-732-08-79

www.domywstylu.pl

74

3,66 m²

10,20 m²

2,17 m²


11,45

4,55 m² 2,61 m²

11,80 m² 9,66 m² 26,36 m²

12,14 m²

11,61 m²

5,52 m²

8,95

7,37 m²

5,45 m²

5,96 m²

11,50 m² 8,19 m²

2,82 m²

7,92 m² 4,39 m²

inne wersje:

JEŻYNA 2

z garażem

JEŻYNA 3

mniejsza powierzchnia użytkowa

75


9,05

16,11 m² 12,52 m²

20,45 m² 12,22 m² 8,59 m²

16,67

5,29 m² 2,81 m²

5,94 m²

12,32 m² 9,60 m²

7,96 m² 9,11 m²

4,67 m²

4,60 m²

4,80 m²

5,13 m²

5,94 m² 9,10 m²

33,78 m² 13,32 m²

76

28,23 m²

13,54 m²

13,26 m²


77


92,30 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Tomasz Pisaniak

cena projektu:

13,8 m

4m

4m

8,4 m

16,4 m

4m

4m

Eco 1

2250 zł

PARTER 56,60 m2 garaż 19,30 m2 + pralnia 4,0 m2 PODDASZE 40,20 m2 pow. podłogi 51,40 m2

21,8 m

kuchnia 7,3 m2

pralnia* + C.O. 4,0 m2

hol 6,0 m2

pokój dzienny 22,4 m2

schody 2,1m2

pokój 8,6 m2

sypialnia 8,1 m2 (11,0 m2)

wiatrołap 4,4 m2 * - pomieszczenie nie wliczone do powierzchni użytkowej

przedpokój 4,3 m2

h=1,90m

PODDASZE

78

sypialnia 12,5 m2 (16,2 m2) schody 1,9 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: Porotherm i g-k, zewnętrzne: Porotherm 25 cm + styropian 15 cm Eco 1 to pierwszy projekt z serii domów ekonomicznych. Jest to nowoczesny dom jednorodzinny dla 4-, 5-osobowej rodziny; o prostej i zwartej formie, co przekłada się na oszczędność w budowie oraz w użytkowaniu, poprzez zminimalizowanie miejsc narażonych na straty ciepła. Pomimo prostej formy dom ma przyciągający uwagę wygląd. Parter obejmuje doświetlony dużymi przeszkleniami pokój dzienny z kominkiem i kuchnią, dodatkowy niewielki pokój i małą łazienkę. Poddasze to część prywatna – aż 3 sypialnie i łazienka. Z głównej sypialni można wyjść bezpośrednio na taras zaprojektowany na stropie garażu.

łazienka 4,1 m2 (6,16 m2)

sypialnia 8,1 m2 (11,0 m2)

garaż* 19,3 m2

łazienka 2,5 m²

PARTER

h=1,90m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,20 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KUBATURA 281,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 119,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,80 x 16,40 m

PODOBNE PROJEKTY Eco 2, Eco 3, Ala, Iza trend. KOSZTY BUDOWY 237 578 zł (stan wykończony bez instalacji)


96,60 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Bożena Rusin

Inka II

cena projektu:

2500 zł 11,6 m

4m

4m

17,0 m

8,7 m

4m

4m

PARTER 52,90 m2 garaż 18,00 m2, pralnia 3,1 m2 PODDASZE 46,80 m2

19,6 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 100,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 182,50 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,60 x 17,00 m Kotłownia* 6,5 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cem. lub cer. Æ elewacje tynk strukturalny, okł.klinkierowa Æ strop teriva Æ ściany wewnętrzne: porotherm, gk, zewnętrzne: porotherm + ocieplenie Inka II to nowocześniejsza i lekko powiększona wersja Inki. Nieduży ale przemyślany, funkcjonalny i ekonomiczny dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym dla 3-4 osobowej rodziny. Budynek posiada prostą konstrukcję i zwartą bryłę a równocześnie przyjemny i urokliwy wygląd. Parter stanowią (oprócz wiatrołapu i łazienki): pokój, który oddzielony jest od salonu ścianką działową - łatwą do likwidacji w przypadku chęci powiększenia salonu, wygodna kuchnia (ze spiżarnią pod schodami), oraz atrakcyjny salon, z którego wychodzi się na duży taras. Garaż włączony do bryły, dostępny jest z wiatrołapu a duża kotłownia znajduje się za garażem. Poddasze składa się z trzech sypialni (w tym jedna posiada garderobę), łazienki oraz wygodnej pralni. KOSZTY BUDOWY 257 002 zł (stan wykończony bez instalacji)

Pokój 9,7 m²

Sypialnia 8,7(14.3)m²

Sypialnia 8,0(13.8)m²

Salon z kuchnią 30,1 m² Hol 2,0 m²

Łazienka 2,7 m²

Garaż* 18,0 m²

Łazienka 5,7(9.6)m²

Sypialnia z garderobą 15,1(25.0)m²

Przedpokój 6,2 m² Pralnia 3,1(7.2)m²

Spiżarnia 0,9 m² Schody Wiatrołap 2,9 m² 4,7 m²

PARTER

PODDASZE

* - powierzchnia niewliczona do użytkowej

79


99,00 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Robert Łukomski, Tomasz Pisaniak

cena projektu:

16,8 m

4m

4m

17,9 m

9,9 m

4m

4m

Julek trend

2400 zł

24,8 m

PARTER 99,00 m2 garaż 18,0 m2 kotłownia 6,6 m2

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

kotłownia* 6,6 m2 salon 29,2 m2

sypialnia 10,7 m2

sypialnia 16,6 m2

schowek 2,1 m2

hol 8,9 m2 w.c. 1,4 m2 wiatrołap 3,3 m2

kuchnia 8,2 m2 spiżarnia 1,9 m2

garaż* 18,0 m2

sypialnia 9,8 m2 łazienka 7,1 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 161,70 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 6,60 m KUBATURA 295,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 30° POWIERZCHNIA DACHU 241,00 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 24,80 x 17,90 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny, okładzina kamienna i drewniana Æ strop Teriva I Æ ściany wewnętrzne: porotherm, zewnętrzne: porotherm + ocieplenie Julek trend to funkcjonalny i tani w budowie dom parterowy. Prostokątny obrys budynku i nieskomplikowany dwuspadowy dach, decydują o jego ekonomicznych zaletach. Zaprojektowany z myślą o 4-5 osobowej rodzinie. Wejście do budynku jak i wyjście na taras zadaszone jest wysuniętymi fragmentami dachu głównego. Zadbano o prosty podział strefy dziennej i nocnej. Strefa dzienna zawiera salon z otwartą kuchnią i spiżarnię, natomiast strefa nocna to trzy sypialnie, łazienka, wc oraz dodatkowy schowek z przejściem do garażu. Kotłownia została zaprojektowana z tyłu garażu w której umieszczony jest piec na paliwo stałe. Ten projekt to idealna propozycja dla osób szukających nieskomplikowanej bryły z czytelnym układem pomieszczeń. PODOBNE PROJEKTY Julek, Piotr, Piotr II, Filipek

PARTER

80

KOSZTY BUDOWY 269 539 zł (stan wykończony bez instalacji)


100,80 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHECO Sp z o.o. 55-075 Bielany Wrocławskie ul. Sosnowa 30/2 tel. 71 361 46 86 tel. 71 311 20 66 tel. kom. 886 994 975 www.domdlaciebie.com.pl e-mail: biuro@domdlaciebie.com.pl autor:arch. Maja Klimowicz

Nowinka

cena projektu:

2500 zł 10,3 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 103,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,90 m KĄT NACHYLENIA DACHU 35° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 18,30 x 18,30 m

4m

PARTER 52,00 m2 garaż 20,40 m2, kotłownia 6,0 m2 PODDASZE 53,50 m2 (82,3 m2) + garderoba (strych) 4,7 m2

18,3 m

10,3 m

4m

4m

18,3 m

Pokój 10.8 m²

Kotłownia 6.0 m² * Komunikacja Łazienka 2.7 m² 3.3 m² Garaż 20.4 m² * Salon 21.3 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna Æ elewacje tynk strukturalny Æ strop teriva I Æ ściany wewnętrzne: , zewnętrzne: porotherm 25cm+ocieplenie 15cm

Kuchnia 8.5 m²

Spiżarnia Wiatrołap 4.2 m² 1.2 m²

PARTER

Nowinka jest projektem domu, który spełnia wymogi współczesnego budownictwa jednorodzinnego. Jest to dom ekonomiczny w użytkowaniu ze względu na zwartą prosta bryłę, nieskomplikowany dach i skumulowane łazienki i kotłownia w jednym pionie w celu obniżenia kosztów eksploatacji i budowy. Projekt tego kompaktowego domu obejmuje na parterze salon z otwarta kuchnią ze spiżarnią, pokój gościnny, wiatrołap, łazienkę. W bryle budynku zamknięto również garaż oraz dużą kotłownię przewidzianą na paliwo stałe. Poddasze obejmuje trzy sypialnie łazienkę i garderobę.

H=1,90m

Sypialnia 10.1 (17.6) m²

PODOBNE PROJEKTY Nowinka II, Nowinka III, Nowinka IV, Jarząbek

Łazienka 6.0 (11.3 ) m² Schody 3.7 m²

Sypialnia 10.8 (20.4) m²

H=1,90m

H=1,90m

Hol 8.3 m²

KOSZTY BUDOWY 280 000 zł (stan wykończony bez instalacji)

Garderoba* 4.7 m² Sypialnia 9.9 (17.6) m² * - powierzchnia niewliczona do użytkowej

PODDASZE

81


105,00 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

11,06 m

4m

19,60 m

9,60 m

5m

4m

Iskierka N

2320 zł

5m

PARTER 54,90 m2 + pom. gosp. 7,9 m2 + garaż 17,5 m2 PODDASZE 50,00 m2 + garderoba 5,5 m2

19,06 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 105,50 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,09 m KUBATURA 438,00 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,06 x 19,60 m

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

pom. gosp.* 7,85 m2

pokój 10,8 m2

pokój dzienny z jadalnią 31,2 m2

łazienka 5,4 m2

garderoba* 5,5 m2

hall 6,0 m2

kuchnia 8,7 m2

hall 7,5 m2

garaż* 17,5 m2

pokój 14,5 m2 pokój 13,3 m2

łazienka 3,3 m2 wiatrołap 4,2 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna, cementowa Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny Mały, parterowy domek z użytkowym poddaszem i wbudowanym garażem. Prosty niedrogi w budowie. Adresowany jest dla 4-osobowej rodziny. Na parterze znajduje się duży salon z przylegającą do niego kuchnią, a bezpośrednio z wiatrołapu można dostać się do garażu. Zaletą tego domu jest duże pomieszczenie gospodarcze. Poddasze to miejsce z trzema sypialniami i wygodną łazienką. Dostępna jest również wersja w lustrzanym odbiciu. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto 124 700 zł

PARTER

82

PODDASZE


106,40 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

Anulka N z garażem

cena projektu:

2450 zł 18,40 m

4m

5m

21,00 m

12,00 m

4m

4m

26,40 m

PARTER 106,40 m2 + garaż 29,4 m2 + pom. gosp. 3,1 m2 + pom. gosp. 3,2 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 184,60 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 5,60 m KUBATURA 393,25 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 22° POWIERZCHNIA DACHU 251,60 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 26,40 x 21,00 m PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna, blachodachówka Æ elewacje tynk Æ strop drewniany Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny + ocieplenie Nowoczesny a zarazem przytulny domek parterowy charakteryzujący się funkcjonalnym układem pomieszczeń. Do dyspozycji mamy przestronny salon z kominkiem i z wyjściem na taras, trzy sypialnie oraz przestronną łazienkę. Zaletą domu jest wyraźnie oddzielona część dzienna, od nocnej. W projekcie przewidziano dużą garderobę, która zminimalizuje ilość szaf w domu. Istnieje możliwość jej likwidacji, dzięki czemu uzyskamy większą powierzchnię pokoi. Przy kuchni znajduje pomieszczenie, które z powodzeniem nadaje się na spiżarkę. Dom ma lekką i prostą konstrukcję co sprawia, że będzie niedrogi w budowie i eksploatacji. Dostępna jest również wersja bez garażu i w odbiciu lustrzanym.

pokój 12,1 m² pokój 10,0 m²

garaż* 29,4 m²

garderoba 4,8 m² przedpokój 7,6 m²

pokój dzienny 37,3 m²

pom. gosp.* 3,1 m² hall 3,9 m² wc 2,2 m²

pokój 7,6 m²

łazienka 6,2 m²

wiatrołap pom. 3,6 m² pomocnicze/c.o.*. spiżarnia 3,2 m² 1,0 m²

kuchnia 10,1 m²

KOSZTY BUDOWY

www.hbstudio.pl

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

PARTER

83


112,20 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu:

13,6 m

4m

4m

18 m

26 m

4m

4m

Marcel z garażem

2420 zł

21,6 m

PARTER 112,20 m2 garaż 22,7 m2

PARTER

pokój 13,3 m2 pokój 18,2 m2 pokój dzienny z jadalnią 30,5 m2

przedpokój 4,5 m2 w.c. 1,4 m2

łazienka 7,4 m2 hall 6,3 m2

kuchnia 11,8 m2

spiżarnia 4,2 m2

pokój 10,3 m2

wiatrołap 4,2 m2

84

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka cementowa, ceramiczna Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak ceramiczny Dom o nowoczesnej, prostej architekturze przeznaczony dla 4-, 5-osobowej rodziny. W strefie dziennej zaprojektowano salon wraz z jadalnią i otwartą kuchnię ze spiżarnią, natomiast wyciszoną strefę nocną stanowią trzy sypialnie oraz duża łazienka. Dodatkową zaletą domu jest możliwość powiększenia jego powierzchni adaptując poddasze. KOSZTY BUDOWY stan surowy zamknięty netto: 169 000 zł

pom. gospodarcze/c.o.* 12,7 m2

pomieszczenia oznaczone * nie są wliczone do powierzchni użytkowej mieszkalnej budynku

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 199,80 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,20 m KĄT NACHYLENIA DACHU 30° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 21,60 x 26,00 m

garaż* 22,7 m2


115,02 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w malinówkach 3

cena projektu:

2530 zł 14,30 m

4m

9,00 m

17,00 m

4m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 124,53 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,37 m KUBATURA 778,80 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 235,70 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 22,30 x 17,00 m

4m

PARTER 81,10 m2 pow. podł. 92,11 m2 PODDASZE 73,10 m2 pow. podł. 95,15 m2

22,30 m

PARTER

Kotłownia 7,19 m² Pokój 10,36 m² Garaż 22,21 m²

Salon + Jadalnia 26,84 m²

Łazienka 3,13 m²

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: bloczek z betonu komórkowego H+H 24 cm styropian 20 cm + tynk

Garderoba 3,17 m²

Wiatrołap 4,44 m²

Kuchnia 9,11 m²

Spiżarnia 2,65m² (5,66m²)

Projekt posiada: 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, garaż, strych 140

PODOBNE PROJEKTY Dom w malinówkach: bez garażu Dom w malinówkach (G): z innym układem dachu Dom w malinówkach 2: bez garażu, pomniejszony Dom w lipcówkach: bez garażu, pomniejszony Dom w malinówkach 4: bez garażu, powiększony

220

Strych 17,78m² (30,09m²)

Pokój 10,93m² (13,61m²)

Hol i schody 13,44m² (13,44m²)

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 202 400 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

Pokój 11,46m² (14,35m²)

Łazienka 4,99m² (6,36m²)

Pralnia 3,80m² (4,78m²)

Pokój 10,70m² (12,52m²)

220 140

PODDASZE

85


116,30 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHITEKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ KAŁASKA UL. KORCZUNKOWA 39 05-503 GŁOSKÓW tel. +48 22 371 13 18 tel.kom. 601 71 72 27 www.budujdom.pl e-mail: biuro@architeka.pl autor: arch. Tomasz Kałaska

cena projektu:

TK8

2250 zł 11,65 m

4m

4m

8,35 m

16,35 m

4m

4m

PARTER 74,00 m2 PODDASZE 44,69 m2

19,65 m

pokój 11,52 m2 (19,55 m2)

pokój 9,42 m2 (15,77 m2)

korytarz 5,89 m2

łazienka 6,56 m2 (9,56 m2)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 97,28 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 7,87 m KUBATURA 458,40 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 19,65 x 16,35 m

pokój 11,98 m2 (17,85 m2)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach konstrukcja drewniana, dachówka ceram. lub blachodachówka Æ elewacje tynk strukturalny + okładzina drewniana Æ strop Teriva Æ ściany wewnętrzne: pustak ceramiczny, zewnętrzne: pustak ceramiczny + ocieplenie styropian

schowek 1,71 m2 (3,64 m2)

PODDASZE

gabinet 13,14 m2

kuchnia 8,73 m2

sień 2,53 m2

salon z jadalnią 31,91 m2

PODOBNE PROJEKTY TK8GL1 z garażem 1-stanowiskowym TK8GL2 z garażem 2-stanowiskowym

schowek 2,2 m2

hall 7,87 m2

łazienka 3,64 m2

kotłownia 3,29 m2

Dom sprawdzi się doskonale na działce z wjazdem od południa jak również od północy. Niezwykle funkcjonalny, dzięki pokojowi na parterze, który według potrzeb może zmienić się w gabinet lub dodatkowy pokój dla osoby starszej. Dom posiada dwa pomieszczenia pomocnicze tzw. „schowki”, które doskonale sprawdzają się np. jako garderoba.Poddasze mieści trzy sypialnie i dużą łazienkę. W naszej ofercie dostępna jest również wersja z garażem oraz w odbiciu lustrzanym. Ponadto pracownia nasza jest otwarta na Państwa sugestie i propozycje zmian.

PARTER

86

KOSZTY BUDOWY

www.budujdom.pl


129,66 m2 powierzchnia użytkowa

ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 86 archon.pl e-mail: archon@archon.pl tel. 12 37 21 900 autor: Zespół Projektowy ARCHON+

Dom w idaredach (A)

cena projektu:

2530 zł 12,70 m

4m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 116,14 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,57 m KUBATURA 773,94 m3 KĄT NACHYLENIA DACHU 40° POWIERZCHNIA DACHU 209,77 m2 MIN. WYMIARY DZIAŁKI 20,70 x 17,92 m

4m

PARTER 84,68 m2 pow. podł. 87,26 m2 PODDASZE 72,06 m2 pow. podł. 87,33 m2

17,92 m

9,92 m

4m

4m

20,70 m

PARTER

Kotłownia 6,85 m²

Spiżarnia 2,48 m²

Garaż 20,23m² (20,40m²)

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dwuspadowy, więźba drewniana, dachówka ceramiczna Æ strop płyta żelbetowa Æ ściany wewnętrzne: murowane, zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm styropian 20 cm + tynk

Kuchnia 10,60 m²

Schowek Hol Salon + Jadalnia 0,92m² (1,79m²) 5,64m² 31,49 m² (7,18m²) Łazienka 3,52 m² Wiatrołap 2,95 m²

Projekt posiada: 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, garaż 140

PODOBNE PROJEKTY Dom w idaredach ver.2: podobny Dom w idaredach (G2) ver.2: z garażem dwustanowiskowym Dom w idaredach (P): z piwnicami Dom w idaredach 3 ver.2: bez garażu Dom w idaredach 5: powiększony

220

Pokój 10,75m² (11,62m²)

Schody 6,17m² (6,17m²)

KOSZTY BUDOWY Stan surowy zamknięty (na II kwartał 2016 r.) - 198 600 zł Szukasz innego projektu? Skontaktuj się z nami. Zamów bezpłatny katalog ARCHON+ – tel. 12 37 21 900.

220

Pokój 9,85m² (14,46m²)

220

Łazienka 8,29m² (10,61m²)

Hol 6,30m² (6,30m²) Pralnia Garderoba 2,67m² 2,68m² (3,81m²) (3,78m²)

Pokój 13,74m² (16,36m²)

Pokój 11,61m² (14,22m²) 220 140

140

PODDASZE

87


134,60 m2 powierzchnia użytkowa

HB Studio Pracownia Projektowa 51-162 Wrocław ul. Długosza 2-6 tel./fax 71 784 39 36 tel. kom. 502-133-157 www.hbstudio.pl e-mail: biuro@hbstudio.pl autor: arch. Katarzyna Herba-Janiak

cena projektu: 11,5 m

4m 4m

4m

10,7 m

18,7 m

4m

4m

Wika z garażem

2420 zł

23,5 m

PARTER 75,90 m2 + garaż 24,0 m2 + pom. gosp./c.o. 5,6 m2 PODDASZE 58,70 m2 + strych 13,0 m2

PARTER pokój 10,1 m2

garaż* 24,0 m2

pokój dzienny 37,6 m2

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW Æ dach dachówka ceramiczna, cementowa Æ elewacje tynk Æ strop gęstożebrowy Æ ściany wewnętrzne: beton komórkowy, zewnętrzne: beton komórkowy + ocieplenie

przedpokój 4,7 m2 hall 6,8 m2 kuchnia 8,5 m2 spiżarnia 1,7 m2 wiatrołap 3,1 m2

pom. gosp./c.o.* 5,6 m2 łazienka 3,4 m2

PODDASZE pokój 15,3 m2

pokój 11,1 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 136,40 m2 WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,00 m KĄT NACHYLENIA DACHU 37° MIN. WYMIARY DZIAŁKI 23,50 x 18,70 m

Nowoczesny dom przeznaczony dla 4-5 osobowej rodziny. Parterowy, niepodpiwniczony o prostej i niebanalnej konstrukcji. Dobrze rozplanowany wewnętrzny układ pomieszczeń sprawia, że mieszkańcy tego domu będą przyjemnie spędzać w nim czas. Na parterze znajduje się przestronny salon, kuchnia ze spiżarką, łazienka oraz pokój, który może pełnić rolę gabinetu lub pokoju gościnnego. Na poddaszu znajdują się 3 pokoje i łazienka. Umieszczony w centralnym miejscu kominek umożliwia rozprowadzenie ciepła po całym domu. Projekt dostępny jest w wersji lustrzanego odbicia, w wersji z garażem dwustanowiskowym oraz bez garażu. KOSZTY BUDOWY

strych* 13,0 m2

przedpokój 9,8 m2

pokój 16,6 m2

* Pomieszczenia nie wliczone do powierzchni użytkowej

88

łazienka 5,9 m2

www.hbstudio.pl


Dom który

czuje, myśli i słucha. Przyszłość właśnie zawitała do naszych domów wraz z technologicznymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Ma na imię TaHoma® Premium. To system do zarządzania inteligentnym domem, który czuje, myśli i słucha. Urządzenie odmieni Twoje codzienne życie, pozwoli zarządzać domem w zależności od Twoich potrzeb i planu dnia. Dzięki temu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który możesz spożytkować na ważne dla Ciebie rzeczy, nie przejmując się rutynowymi czynnościami. Dowiedz się więcej na www.somfy.pl

SPOKÓJ

PODGLĄD

OCHRONA


Buduj Energooszczędnie 4/2016  

Wydanie specjalne katalogu "Najciekawsze Projekty", poświęcone budownictwu pasywnemu i energooszczędnemu, projekty domów uwzględniających w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you