{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

00 kapak yaz

10/20/10

12:05 PM

Page 1

Diyalog iZOCAM

Münevver fiefik Fergar ‹lkö¤retim Okulu

Çocuklar OZ‹ ile yal›t›m› ö¤reniyor

Nisan May›s Haziran 2010

Pasif Evlerde yal›t›mla enerji tasarrufu sa¤lan›yor, ‹zocam “Multi Konfor Binalar”› anlatt›, Ö¤renciler “OZ‹” ile enerji tasarrufunu ö¤rendi, ‹stanbul’un en prestijli projesi Trump Towers ‹zocam’la yal›t›ld›, ‹stanbul’un gözbebe¤i Avrupa Yakas›


IZOCAM 12

10/20/10

11:53 AM

Page 1

Nisan - May›s - Haziran 2010 ‹ZOCAM Diyalog ‹zocam Yay›n Organ›

içindekiler

Yay›n türü Yerel, süreli, üç ayl›k dergi

‹zocam Ad›na ‹mtiyaz Sahibi

s. 04

Röportaj Pasif Evlerde yal›t›mla enerji tasarrufu sa¤lan›yor

s. 08

Multi Konfor Binalar ‹zocam “Multi Konfor Binalar”› anlatt›

s. 12

‹zocam’dan Haberler Ö¤renciler “OZ‹” ile enerji tasarrufunu ö¤rendi

A. Nuri Bulut

Yay›n Sorumlusu ‹pek Seyhan

Yay›n Kurulu Fatih Öktem, ‹pek Seyhan, Volkan Biçer, Betül K›l›ç

Dan›flman Dr. Kemal Gani Bayraktar

Editör Demet fieker Akgünefl

Grafik Tasar›m Emre Alptekin

Röportaj s. 16

Siemens’in yeflil binas›na Türkiye’nin ilk alt›n sertifikas›

s. 20

Yol Hikayeleri ‹stanbul’un gözbebe¤i Avrupa Yakas›

Yaz›flma Adresi ‹zocam Tic. San. A.fi. Dilovas› Mevkii, 41455 Gebze-Kocaeli Tel: (0 262) 754 63 90 Faks: (0 262) 754 61 62 izoposta@izocam.com.tr

Yap›m Konak Medya Abbasa¤a Mah. Y›ld›z Cd. No: 21 Befliktafl / ‹stanbul Tel: (0 212) 236 23 10 Faks: (0 212) 236 23 14

s. 26

www.konakmedya.com

‹zocam Kullananlar ‹stanbul’un en prestijli projesi Trump Towers ‹zocam’la yal›t›ld›

Renk Ayr›m› ve Bask› Scala Bas›m Yay›m Tan›t›m San. ve Tic. Ltd. fiti. Yeflilce Mah.

s. 30

Kiflisel Geliflim Zaman› yönetmenin püf noktalar›

Girne Cad. Dalg›ç Sokak. No:3 4. Levent / ‹stanbul Tel: (0212) 281 62 00 Faks: (0212) 269 07 34

04

20

26

30


IZOCAM 12

10/20/10

11:53 AM

Page 2

Bafllarken

Gerçek enerji tasarrufunun yolu Multi Konfor Binalardan geçer Dergimizin Nisan-May›s-Haziran say›s›nda dünyada say›lar› h›zla artan Multi Konfor Binalar› ele ald›k. ‹zocam olarak Multi Konfor Binalar ile ilgili çeflitli çal›flmalar yürütüyoruz. Yak›n gelecekte ülkemizde de, enerji tüketimini ve sera gaz› sal›m›n› azaltan Multi Konfor Binalar›n yayg›nlaflaca¤›na inan›yorum. Küresel ›s›nmayla birlikte yaflanan s›k›nt›lar ve enerji kaynaklar›n›n ciddi oranda azalmas›, enerjiyi verimli kullanmam›z› zorunlu k›l›yor. Binalar›n toplam enerjinin yüzde 40’›n› tüketti¤i düflünülürse, enerji tasarruflu binalar›n önemi daha iyi anlafl›l›r. Binalarda enerji korunumunu temel alan ilk çal›flmalar 1970’te ABD’de bafllad›, 1980’lerden günümüze kadar da Avrupa Komisyonu’nun deste¤iyle gelifltirildi ve bugüne kadar Avrupa’da yaklafl›k 15 bin Pasif Ev infla edildi. Multi Konfor Bina ise, “Pasif Ev” kavram›ndan türeyen, biyoiklimsel tasar›m› hedefleyen bir kavramd›r. Multi Konfor Bina tasar›m›, yeni binalar›n yan› s›ra mevcut binalarda da uygulanabiliyor. Ayr›ca farkl› iklim koflullar›na da uyarlanabiliyor. Multi Konfor Binalar Konferans›m›za kat›lan ve de¤erli katk›larda bulunan konusunda uzman Mimar Roland Matzig Akdeniz ülkelerinde yap›lan uygulamalardan ve baflar› öykülerinden bolca örnekler verdi. Binalar›n ayd›nlat›lmas›, ›s›t›lmas›, so¤utulmas› ve s›cak su ihtiyac› için y›ll›k kifli bafl›na 630 kg karbondioksit eflde¤eri sal›m gerçekleflmektedir ki, Multi Konfor Binalar ile bunun önüne geçilebilir. Multi Konfor Binalar ile ›s›tma ve so¤utma ihtiyac› yüzde 90 azalarak, yüksek miktarda enerji tasarrufu sa¤lan›r. Örne¤in, so¤uk k›fl günle2 rinde 20 m büyüklü¤ünde bir oda, 10 küçük mumla, ya da 100 watt gücünde iki ampulle rahatl›kla ›s›t›labilir. Enerji harcamalar› aç›s›ndan Pa2 sif Ev, bir y›lda m bafl›na 1,5 litreden daha az yak›t ya da metrekare bafl›na 1,5 metreküp do¤algaza gereksinim duyar. Multi Konfor Binalar›n 5 temel prensibinden ilki ›s› yal›t›m›d›r. Çat›, duvar ve bodrum gibi her bir yap› eleman›n›n iyi bir ›s› yal›t›m›na sahip olmas›, ›s› kay›p ve kazanc›ndan kurtulmak için en güvenilir yoldur. Pek çok ev için temel ›s› kay›p ve kazanç noktalar›, kenarlar, köfleler, ba¤lant›lar ve girintilerin oldu¤u yerlerdir. Bu nedenle, bu alanlarda mümkün oldu¤unca boflluk b›rakmayarak, ›s› köprülerinin oluflumunu engelleyip ideal yal›t›m yap›l›r. Çift cam yerine “üç cam ve yal›t›lm›fl çerçeve”lerle Multi Konfor Bina pencereleri uygulan›r. Günefl enerjisi verimli kullan›l›r ve d›flar›dan al›nan günefl enerjisi kazanc› pencerelerden gerçekleflen ›s› kayb›n› büyük oranda

telafi eder. K›fl konforu yan›nda, Multi Konfor Bina s›cak yaz günlerinde de serin kal›r. Is› yal›t›m› ve üçlü camlar eve daha az ›s› girmesini sa¤lar. Multi Konfor Binalar enerji tasarrufunun yan› s›ra konforlu bir yaflam sunmaktad›r. Çat›dan bodrum kata kadar evi çevreleyen hava s›zd›rmazl›k kabu¤u, yap›y› ›s› kayb›, istenmeyen hava ak›m› (infiltrasyon), rutubet gibi istenmeyen etkenlere karfl› korur. Ayr›ca mekanik havaland›rma sistemiyle evin havas› düzenli olarak de¤ifltirilir, böylece temiz hava için cam› açmaya, enerji kayb›na gerek kalmaz. Bu ›s› 2 eflanjörlü havaland›rma sistemiyle 140 m büyüklü¤ünde bir dairede 1,5 kW’a kadar enerji katk›s› sa¤lanabilir. Multi Konfor Binalar, konforlu yaflam sunman›n bir parças› olarak, ses yal›t›m önlemleriyle de huzurlu bir ortam yarat›r. Genel olarak Multi Konfor Binalar›n konstrüksiyonunda kullan›lan tüm bina tipleri kusursuz ses yal›t›m kalitesini garanti etmektedir. Multi Konfor Binalar›n çevreye katk›lar›na gelince, ülkemizde 2008 y›l› itibar›yla, konutlar›n toplam enerji tüketimindeki pay›n›n 194 milyon varil petrol eflde¤eri oldu¤u hat›rlanmal›d›r. Buradan hareketle, ülkemizde TS 825’e uygun projelendirilen enerji etkin konutlarda 27 milyon ton karbondioksit sal›m›n› azaltma imkan› vard›r. Mevcut standart ve Enerji Performans› Yönetmeli¤i yerine Multi Konfor Binalar düflünüldü¤ünde ise y›lda en az 40 milyon ton karbondioksitin atmosfere at›lmas› önlenebilir. ‹zocam olarak, Multi Konfor Binalar›n ülkemizde yayg›nlaflmas› için çeflitli çal›flmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 15 Nisan 2010 tarihinde “Multi Konfor Binalar” konferans›n› gerçeklefltirdik. Yo¤un ilgi ve kat›l›m›n oldu¤u konferansta; Pasif Enstitü’nün Kurucusu ve ilk Pasif Evin sahibi Alman fizikçi Prof. Dr. Wolfgang Feist, Pasif Evler ve Multi Konfor Binalar konusunda uzman mimar Roland Matzig, Isover Fransa’da Multi Konfor Binalar›n standartlaflt›r›lmas› konusunda görev alan Zdenka Debartoli ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülten Manio¤lu birer konuflma yapt›lar. Dergimizin bu say›s›nda kendileri ile gerçeklefltirdi¤imiz röportajlar› okuyabilirsiniz. Ayr›ca, Türkiye ve yurtd›fl›nda y›llard›r yeflil binalar üzerine çal›flan ÇEDB‹K (Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Duygu Erten ile yap›lan röportaj› bulacaks›n›z. Türkiye’nin iki yeflil bina sertifikal› yap›s› Siemens Gebze Tesisi ve Ankara Gordion AVM de bu say›m›zda yer alan önemli uygulamalardan. Bu say›n›n “Yol Hikayeleri” bölümü için ‹stanbul’un Avrupa Yakas›’ndaki ‹zocam bayileriyle yap›lan söyleflileri bulacaks›n›z. Multi Konforlu günler dilerim. Sevgi ve Sayg›lar›mla,

A. Nuri Bulut Genel Müdür


IZOCAM 12

10/20/10

11:53 AM

Page 3

04 Röportaj

Pasif evlerde yal›t›mla enerji tasarrufu sa¤lan›yor ÇEDB‹K (Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Duygu Erten, pasif evlerin yüzde 75-95 aras›nda enerji tasarruf etti¤ini, bunda da en önemli etkenin yal›t›m oldu¤unu ifade ediyor. Dr. Erten, “Pasif Evler yal›t›m sektörünün Türkiye’de hak etti¤i yere gelmesini sa¤layacakt›r” diyor.

Ç

EDB‹K (Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i) Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Dr. Duygu Erten, y›llard›r çevre dostu binalar üzerine yurtiçi ve yurtd›fl›nda çal›flmalar yap›yor. Dr. Erten’in kurulufluna katk›da bulundu¤u ÇEDB‹K, yap› sektörünün sürdürülebilir ilkeler ›fl›¤›nda geliflmesi için binalar›n ekolojik duyarl›l›kla üretilmesi ve daha sa¤l›kl› yaflam ortam› oluflturulmas›na yönelik çal›flmalar yürütüyor. Yeflil bina sertifikalama sistemi BREEAM’in lisansl› ilk Türk flirketi olma özelli¤ine sahip. Ayn› zamanda Türkiye’nin ilk yeflil dan›flmanl›k flirketi. ‹nflaat, makina mühendisi ve mimarlardan oluflan profesyonel ekibiyle yeflil bina tasar›m› üzerine e¤itimler ve dan›flmanl›k hizmetleri veriyor. Yeni ve var olan binalar›n yeflil sertifika almas›n› sa¤l›yor. Pasif ev konusunda Türkiye’nin yolun bafl›nda oldu¤unu söyleyen Dr. Erten, Türkiye’de pasif evlerin yayg›nlaflmas› için mimar ve mühendislere önemli görevler düfltü¤ünü, malzeme üretici ve sat›c›lar›n›n da bu konuda eksikleri görüp ona göre hareket etmesi gerekti¤ini belirtiyor. Dr. Erten, “Uluslararas› kriterlere göre bin tonluk karbondioksit sal›m›n›n önlen-

mesi için 40 Euro yat›r›m yap›lmas› gerekiyor. Ancak bunun için yap›lan ›s› yal›t›m›yla 150 Euro tasarruf sa¤lanabiliyor ve karbon sal›m› da ayn› oranda düflüyor” diyor. Çevre dostu binalarla ilgili çal›flmaya ne zaman ve nas›l bafllad›n›z? ÇEDB‹K Derne¤i) nas›l kuruldu? ABD’de uzun y›llar çal›flt›m ve Yeflil Binalar Konseyi’nin (USGBC) aktif üyesiydim. Kar amac› gütmeyen bir kurulufl olarak 30 flirketle kurulan ve bugün 18 bin 500 flirket üyesi olan Konsey, ABD’de ifl dünyas› arac›l›¤›yla yeflil bina hareketini bafllatt› ve binalara gönüllü olarak baflvurularak al›nan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifika sisteminin yayg›nlaflmas›nda öncülük etti. Dünya Büyük Kentler ‹klim Liderli¤i taraf›ndan bafllat›lan “Clinton Küresel Giriflimi (CCI) Projesi” A¤ustos 2006’da Los Angeles’da tan›t›ld›. Eski ABD Baflkan› Clinton ve Londra Belediye Baflkan› Ken Livingstone taraf›ndan yap›lan anlaflmaya göre, CCI ve Büyük fiehirler ‹klim Liderli¤i Giriflimi dünyan›n önde gelen flehirlerinde, sera gaz› sal›mlar›n› azaltmak ve flehirlerdeki enerji tasarrufunu art›rmak için çal›flt›lar.

Haziran 2006’da Dünya Büyük Kentler ‹klim Liderli¤i çal›flmalar› kapsam›nda ‹stanbul’a gelen ekibi karfl›lad›m. TEMA’n›n Kurucusu Nihat Gökyi¤it’i ziyarete gittik ve kendisi Yeflil Binalar Konseyi fikrini destekledi. 23 kurucu flirketle Ekim 2007’de ÇEDB‹K’i (Çevre Dostu Yeflil Binalar Derne¤i), WGBC (Dünya Yeflil Binalar Konseyi) flemsiyesi alt›nda kurduk. 2007’den beri Dernek Baflkan Yard›mc›s› ve Genel Sekreteri olarak, dernek stratejisini belirleme, yeflil bina hareketinin sözcüsü olma ve uluslararas› iliflkiler alan›n› yönetme görevlerini yürütüyorum. ÇEDB‹K, 29 Eylül 2009’da WGBC Tam Üyelik Adayl›¤› Statüsü kazand›. Dünyadaki çeflitli de¤erlendirme ve sertifikasyon uygulamalar›n›n ilki ve öncüsü olan ve Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi ülkemizde de tercih edilen metodolojilerin bafl›nda gelen BREEAM’in (Building Research and Establishment Environmental Assessment Method) Türkiye’ye uyarlanmas›n› önceliklerimiz aras›na ald›k. ÇEDB‹K’in kurulufl amac› nedir? 2008’de BM’nin temas›, “Al›flkanl›klar›n› De¤ifltir, Daha Düflük bir Karbon Ekonomisine Do¤ru” idi. ÇEDB‹K, iflte bu do¤rultuda inflaat


IZOCAM 12

10/20/10

11:53 AM

Page 4

sektöründe yeflil dönüflüme öncülük etmek ve yap›lar›n bir de¤erlendirme sistemine tabii tutularak sertifikalanmas›n› sa¤lamak amac›yla kuruldu. Sektörün tüm paydafllar›nda “Yeflil Hareket”e olan ilgiyi görmek, herkesin karbon sal›m›n› düflürmek ad›na yeni ifl yap›fl flekilleri gelifltirmesi, çevre dostu malzeme seçimine yönelmesi, çevre dostu teknolojileri benimseyip uygulamaya koymas›, heyecan verici bir geliflme. ÇEDB‹K’in Enerji Verimlili¤i Kanunu ve Avrupa Enerji Direktifi gibi kanunlar›n ç›kt›¤› bir dönemde kurulmas› asl›nda sivil inisiyatif olarak çok da geç kalmad›¤›m›z› gösteriyor. Çünkü konuyla ilgili yasalar, yönetmelikler olmaks›z›n hareket kabiliyetimizin son derece s›n›rl› olaca¤› aç›kt›r. Bir ad›m ötesi olan kamu teflvikleri ve vergi inisiyatifleri için ise gerekli görüflmeleri yap›yoruz.

n›lmas› BREEAM’den farkl›d›r. Hangi dereceyi hedeflerseniz hedefleyin, bütün önkoflullar›n sa¤lanmas› gerekir. Bu önkoflullar aras›nda; inflaat aktivitelerinden ç›kan kirlili¤in önlenmesi, su kullan›m›n›n azalt›lmas›, bina enerji sistemlerinin temel iflletmeye al›nmas› yer al›r. Ülkemizde BREEAM ve LEED sertifikas›n› alm›fl projeler hangileri? Bunlar›n say›s›n›n artaca¤›n› düflünüyor musunuz? Bugün yeni inflaat kategorisinde Siemens’in LEED-Gold (Alt›n) ve Redevco flirketinin BREEAM-Very Good (Çok iyi) alan üç binas› d›fl›nda, Türkiye’de yeni yeflil inflaat sertifikas› yok. Bu y›l sonunda 5-6 bina daha sertifika almaya aday olacak.

Enerji tüketimindeki bu azalman›n karbon sal›m›nda da yüzde 95’lere varan düflüfl sa¤layarak evlerin dünya üzerindeki karbon ayak izlerini azaltaca¤›n› ve dolay›s›yla çevreye dost olabileceklerini görüyoruz. Türkiye’nin Pasif Evlerle ilgili bugünkü durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Türkiye, yolun çok bafl›nda… Bu konuda çok geride kald›k. AB ülkeleri 2019’dan itibaren, infla edilecek tüm binalar› Pasif Ev olarak tasarlamak üzere anlaflma sa¤lad›. Almanya’da hali haz›rda 12 binden fazla sertifikal› Pasif Ev var. Dünyada ise 17 bin civar›nda Pasif Ev bulunuyor. Türkiye’de Pasif Ev uygulamalar›n›n yayg›nlaflmas› için öncelikle mimar ve mühendislere, yani tasa-

Türkiye’de dört yeflil bina sertifikal› yap› var BREEAM ve LEED standartlar›ndan söz eder misiniz? LEED ve BREEAM, yeflil binalar›n yap›lmas›nda ve tan›nmas›nda dünyada en çok tan›nan, kullan›lan ve en detayl› yeflil bina sertifika sistemleridir. Her iki sistemin de, yeflil binalar›n tan›mlanmas› için denetleme gerektiren bir dizi kriterler listesi vard›r. Bu sistemler büyük ölçüde, hem yeflil binalar›n alg›lanmas›nda fark›ndal›¤›n yarat›lmas› hem de sürdürülebilirli¤in temel kriterini sa¤layan binalar›n tan›nmas›n› sa¤l›yor. LEED, puanlama sistemi (en fazla 110), BREEAM ise (100 puanl›k) bir sistemde yüzde a¤›rl›k üzerinden bir sistem kullan›yor. Bu sistemlerin Türkiye’ye uygun hale getirilmesinin hem çevresel hem de politik bak›mdan önemi büyük. LEED ve BREEAM, güvenilir bir yol haritas› çizse de, bu sertifikalar›n var olan durumlar›yla Türkiye’nin yap› sektörüne tesiri çok etkin olmayacakt›r. ‹ngiltere ve ABD’de oluflan ve olgunlaflan bu sertifika sistemleri, kendi ç›kt›klar› ülkelerin bina endüstrilerinin güçlü yönlerine uygun olarak haz›rland›. Daha yeni yeni uluslararas› farkl›l›klar›n gerçeklerini göz önüne alarak kriterlerini iklim, kaynak yeterlili¤i ve yerel inflaat sektörlerinin koflullar›na uygunlu¤a göre adapte etmeye bafllad›lar. BREEAM’in 2009 Aral›k itibar›yla ülkemizde uygulanan befl farkl› versiyonu bulunuyor. Bunlar; ofisler, endüstriyel binalar, al›flverifl merkezleri, Toyota sat›fl ma¤azalar› ve bu kategoriler d›fl›nda kalan binalar için kullan›l›yor. Ayr›ca yeni inflaat ve renovasyon, var olan binalar, binada yaflayanlar için iç tasar›m gibi farkl› projeler için farkl› LEED sertifika sistemleri mevcut. BREEAM’de uyman›z gereken önkoflullar hedefledi¤iniz yeflil standarda göre basamakl›d›r. BREEAM’de befl farkl› sertifika kategorisi vard›r. LEED’de önkoflullar›n kulla-

Pasif Evlerin çevreye ve insanlara katk›lar›ndan söz eder misiniz? Almanya’da Darmstadt’da 1990’da infla edilen ilk “Pasif Ev, o dönemdeki standartlara göre yüzde 90 az enerji kullan›yor. Ayn› konseptle ABD’de Minnesota’da yap›lan bir baflka Pasif Ev, 2003 y›l›nda Minnesota’da yap›lan evlerden yüzde 85 daha düflük enerji tüketiyor. Yap› sektörünün bütünüyle k›yasland›¤›nda Pasif Evin, normal eve göre yüzde 75 ila yüzde 95 oran›nda enerji tasarruf etti¤ini biliyoruz. ‹rlanda’da tipik bir aile evi Pasif Ev olarak tasarland›¤›nda, 2002 y›l› yönetmeliklerine göre yüzde 85 daha az enerjiyle bütün bir y›l› geçirebiliyor. Çok s›cak olan flehirlerde, so¤utma sistemlerini kullanman›n çok maliyetli oldu¤unu biliyoruz. S›cak flehirlerde evler pasif eve dönüfltürülürse, ayn› flartlarda s›cakl›k çok daha az hissedilebilir ve bu durumda klima gibi so¤utma sistemleri de çok daha az enerji tüketir.

r›m› yapan ekiplere önemli görevler düflüyor. Malzeme üreticileri ve sat›c›lar› da bu alandaki eksikleri görüp ona göre tedarik sa¤lamal›. Pasif Ev uygulamas›nda yal›t›m›n yeri ve öneminden söz eder misiniz? Pasif Evlerin yayg›nlaflmas›yla birlikte yal›t›m sektörüne ilginin daha fazla artaca¤›n› düflünüyor musunuz? Pasif Evlerin düflük enerji kullan›larak ›s›t›lmas›nda en önemli etken, binan›n d›fl kabu¤una ›s› yal›t›m› uygulanmas›d›r. Uluslararas› kriterlere göre, bin tonluk karbondioksit sal›m›n›n önlenmesi için 40 Euro yat›r›m yap›lmas› gerekiyor. Ancak bunun için yap›lan ›s› yal›t›m›yla 150 Euro tasarruf sa¤lanabiliyor ve karbon sal›m› da ayn› oranda düflüyor. Pasif Evler yal›t›m sektörünün Türkiye’de hak etti¤i yere gelmesin‹ sa¤layacakt›r.


IZOCAM 12

10/20/10

11:53 AM

Page 5

06 Multi Konfor Binalar

‹zocam “Multi Konfor Binalar”› anlatt› ‹zocam, Pasif Ev prensiplerini temel alarak gelifltirilen Multi Konfor Binalar›n ülkemizde de uygulanmas› amac›yla çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu kapsamda, “Multi Konfor Binalar Buluflmas›” Konferans›n› gerçeklefltiren ‹zocam, konferansta yurtd›fl› ve yurtiçinden uzman konuflmac›lar› bir araya getirdi.

‹zocam, enerji tasarrufu sa¤layan ve pasif ev prensipleri temel al›narak gelifltirilen “Multi Konfor Binalar” ile ilgili 15 Nisan 2010’da Yap›-Endüstri Merkezi’nde bir konferans düzenledi. “Multi Konfor Binalar Buluflmas›” konulu konferansta, Türk ve yabanc› uzmanlar konuflma yapt›lar. Konferansla, enerji kullan›m›n› en aza düflüren sistemleri ve yap›lm›fl örnekleri yap› ve yal›t›m sektörü çal›flanlar›, mimarlar, makina mühendisleri, ilgili bölümlerde okuyan üniversite ö¤rencileri ve ö¤retim görevlileriyle paylaflmak amaçland›. Konferansta, Pasif Enstitü’nün Kurucusu ve ilk Pasif Evin sahibi Alman fizikçi Prof. Dr. Wolfgang Feist, Pasif Evler ve Multi Konfor Binalar konusunda uzman mimar Roland Matzig, Isover’de Multi Konfor Binalar›n standartlaflt›r›lmas› konusunda görev alan Zdenka Debartoli ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Ö¤retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gülten Manio¤lu konuflma yapt›.

Bulut: Multi Konfor Binalarla yüzde 90 tasarruf edilebilir Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› ‹zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut yapt›. ‹zocam’›n halk› bilinçlendirmek için Multi Konfor Binalarla ilgili çal›flmalar yürüttü¤ünü söyleyen Bulut, konferansla do¤aya yap›lan zararl› sal›mlar› ve temiz çevre için yap›lmas› gerekenleri konuflmay› amaçlad›klar›n› belirtti. Multi Konfor Binalar›n, yal›t›ml› ve özel binalar oldu¤una, toplumlar›n bilinçlenmesiyle yayg›nlaflaca¤›na de¤indi. Bulut konuflmas›nda, Multi Konfor Binalarla yüzde 90 tasarruf etmenin ve karbondioksit miktar›n› 40 milyon ton azaltman›n mümkün oldu¤unu dile getirdi.

‹zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 6

Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu: Do¤ayla uyumlu olmak gerekiyor

lu’da evlerde yap›lan pasif uygulamalar› bugüne uyarlamam›z yeterli olacakt›r” dedi.

Bulut’tan sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu, “Türkiye’de Geleneksel Binalarda ‹klimle Dengeli Tasar›m Örnekleri” konulu konuflma yapt›. Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu, mimar olarak konfor koflullar›n› sa¤lamakla görevli olduklar›n›, ancak iklim koflullar› zorlaflt›¤› zaman bunu sa¤laman›n zorlaflt›¤›n› dile getirdi. Anadolu’da iklimle dengeli mimarl›¤›n örneklerinin oldu¤unu belirten Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu, “Do¤ayla savaflmak de¤il, uyumlu olmak gerekiyor” dedi. Anadolu’daki iklimle dengeli mimari örnekleri anlatarak, geleneksel mimariyi örnek al›p bugünün teknolojisine uyarlamam›z gerekti¤ini vurgulad›. Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu konuflmas›n›n sonunda, “Gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b›rakmak için Anado-

Prof. Dr. Feist: Pasif evle s›f›ra yak›n enerji tüketimi söz konusu Konferans›n ikinci konuflmac›s› olan Prof. Dr. Feist, “Pasif Evler ve S›cak ‹klimlerde Pasif Ev Çözümleri” konulu bir konuflma gerçeklefltirdi. Avusturya’daki en büyük Pasif Ev örne¤ini anlatan Prof. Dr. Feist, enerji tasarrufu için eve temiz hava veren bir sistemin oldu¤unu ve bu sistemin k›fl›n evi ›s›tmak, yaz›n so¤utmak için kullan›ld›¤›n› söyledi. Prof. Dr. Feist, Avrupa ve Almanya’da camlarda yal›t›m amac›yla çift camlar›n kullan›ld›¤›, hatta Almanya’da baz› so¤uk bölgelerde üçlü cam tercih edildi¤i bilgisini verdi. Alman Enerji Verimlilik Kanunu ile Pasif Evlerde yüzde 50 tasarruf sa¤laman›n mümkün oldu¤unu belirten Prof. Dr. Feist, ‹sveç’te Pasif Evlerin birkaç y›l içinde zorunlu hale getirilece¤ini ifade etti. Farkl› iklim koflullar›nda Pasif Evler yapt›klar›n›, Türkiye’de de yapabileceklerine inand›klar›n› söyledi: “Pasif Ev, ‘s›f›r enerji’ anlam›na gelmiyor. Ama neredeyse s›f›ra yak›n enerji tüketimi söz konusu.”

n›n yüzde 30’unun binalardan kaynakland›¤›n› ifade eden Matzig, “Pasif Ev standartlar›n› uygulayarak sera gaz› sal›m›n› azaltabiliriz” dedi. ‹lk olarak 20 y›l önce kendi evini Pasif Ev olarak infla etti¤ini, Almanya’daki tüm yeni binalar› alt› y›ld›r Pasif Ev olarak tasarlad›¤›n› söylüyor. Matzig, “Pasif standartlar, en iyi standartlard›r. Sadece yeni binalar› Pasif Ev standard›na göre infla etmek yetmez, mevcut evleri de yenilemeliyiz” dedi.

Debartoli: Binalarda akustik konfor ve yang›n güvenli¤i önemli

Matzig: Pasif evlerle sera gaz› sal›m›n› azaltabiliriz

Konferans›n son konuflmac›s› Debartoli, “Multi Konfor Bina kavram› ve uygulamalar›”ndan söz etti. Gürültü denetimini anlatan Debartoli, AB ülkelerinde yaflayan insanlar›n yüzde 20’sinin yüksek gürültüye maruz kald›¤› bilgisini paylaflt›. Gürültünün binalar› etkilememesi için yal›t›m uygulamalar›na ihtiyaç oldu¤unu belirtti. Debartoli, “Akustik konfor son derece önemli. Bunun çözümü de yal›t›m” dedi. Ses yal›t›m›n› artt›rmak için kullan›lan yal›t›m malzemesinin kal›nl›¤›n›n artt›r›lmas› gerekti¤ini belirten Debartoli, okullarda ses akusti¤inin sa¤lanmas›n›n önemine de¤indi. Debartoli, yang›n güvenli¤iyle de ilgili konufltu. Pasif Evlerde yang›n ç›kmas› durumunda yang›n›n yay›lmas›n› önlemek için devreye giren sistemlerin kullan›ld›¤›n› söyleyen Debartoli, Pasif Evlerde AB standartlar›nda yanmaz yal›t›m malzemelerinin kullan›ld›¤›n› belirtti.

Prof. Dr. Feist’ten sonra söz alan Matzig, “Projenin planlanmas›ndan uygulaman›n bitimine kadar yaflanan tecrübelerin örneklerle incelenmesi” konulu bir konuflma yapt›. Matzig, konuflmas›n›n bafl›nda küresel ›s›nma ve sonuçlar›ndan söz etti. Bir mimar olarak yap›lar› inceledi¤ini, mimarlar›n gösterifl amaçl› yüksek binalar yapt›klar›n›, ama enerji verimlili¤ini göz önünde bulundurmad›klar›n› vurgulad›. Almanya’da karbondioksit sal›m›-

Günümüzde tükenen enerji kaynaklar›, do¤aya yap›lan zararl› sal›mlar, gelecek kuflaklara temiz bir çevre aktar›lamamas›, en önemli sorunlar olarak gündemde yer al›yor. Etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji içeren, enerji ihtiyac›n› ve kullan›m›n› en aza indirgeyen Multi Konfor Binalar, toplumlar›n bilinçlenmesi ve artan duyarl›l›kla birlikte h›zla yayg›nlafl›yor. ‹zocam, Multi Konfor Binalar›n ülkemizde de yayg›nlaflmas› için çal›flmalar›na devam ediyor.

Pasif Enstitü Kurucusu Prof. Dr. Wolfgang Feist

Multi Konfor Binalarda Uzman Mimar Roland Matnig

Isover Uluslararas› Pazarlama Bölümü’nden Zdenka Debartoli


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 7

08 Multi Konfor Binalar

Türkiye’de Pasif Ev uygulamalar› teflvik edilmeli ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gülten Manio¤lu, Türkiye’de iklim koflullar›na uygun flekilde Pasif Ev standartlar›n›n düzenlenmesi gerekti¤ini dile getiriyor. Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu ayr›ca, Pasif Ev uygulamalar›n›n teflvik edilmesinin ve buna yönelik yasa ve yönetmeliklerin güncellenmesinin önemine de¤iniyor.

TÜ Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Gülten Manio¤lu, yurtd›fl›nda Pasif Evlerle ilgili çal›flmalara kat›lm›fl. Ayr›ca 1993’ten beri, pasif iklimlendirme, binalarda enerji korunumu gibi konularda akademik çal›flmalar yürütüyor. Yrd. Doç. Dr. Manio¤lu, dünya yüzeyinde fosil yak›tlar›n giderek azalmas›, enerjinin pahal› olmas›, enerji tüketiminin beraberinde getirdi¤i kirlilik ve enerjide d›fl ülkelere ba¤›ml›l›k gibi sorunlar göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’de de Enerji Etkin Binalar kavram›n›n yayg›nlaflmas›n›n bir gereklilik haline geldi¤ini belirtiyor. Türkiye’nin içinde bulundu¤u ›l›ml› kuflakta, Pasif Ev standartlar›n›n yeniden ele al›nmas› ve düzenlenmesi gerekti¤ini söylüyor.

Pasif Evler üzerine bugüne kadar gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalarla ilgili bilgi verir misiniz? 2005’te doktora sonras› çal›flmalar›m için gitti¤im, Belçika KUL (Katolic University Leuven) Yap› Fizi¤i Laboratuvar›nda Prof. Dr. Hugo Hens taraf›ndan yürütülen araflt›rma projesi kapsam›nda pek çok Pasif Ev inceleme ve bir k›sm›nda da ölçümler yapma f›rsat›m oldu. “Pasif Ev” kavram›n›n d›fl›nda; pasif iklimlendirme, binalarda enerji korunumu, ekolojik mimarl›k, binalarda günefl enerjisi kullan›m›, enerji etkin bina tasar›m›, iklimle dengeli tasar›m ve geleneksel binalarda sürdürülebilirlik konular›nda 1993 y›l›ndan bu yana ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolü Birimi bünyesinde akademik çal›flmalar yap›yor ve dersler veriyorum. ‹zocam’›n düzenledi¤i “Multi Konfor Binalar Buluflmas›”nda yapt›¤›n›z konuflmada Pasif Ev uygulamalar›nda geleneksel mimarl›¤› bugünün teknolojisine uyarlayabilece¤inizi söylemifltiniz. Bunun için neler yapmak gerekiyor? Geleneksel binalar› inceledi¤inizde, o günün teknik olanaklar›yla yap›lan binalar›n iklimle uyumlu binalar oldu¤unu görüyorsunuz. Ancak yak›n geçmiflimizde tüm teknik ve mali yetersizliklere ra¤men al›nan önlemleri ve gelifltirilen yöntemleri incelersek, baz› temel tasar›m kurallar›n›n zamanla birlikte de¤iflmedi¤inin de gösterilmesinde fayda var. Öte yan-

dan bugünün teknolojisiyle üretilen malzemelerle yap›lacak binalar›n iç mekanlarda kullan›c› konfor koflullar›ndan ödün vermeksizin enerji tasarrufunu sa¤lamalar› ve buna yönelik yap›m tekniklerinin gelifltirilmesi gerekiyor. Anadolu insan› iklimin olumsuz etkilerinden korunmak için binalar›n› nas›l tasarlam›fl? Bu tasar›mlar›n Pasif Evle benzeflen taraflar› neler? Anadolu insan› yer seçimi, yerleflme dokusu, bina formu, yönlendirme, hacim organizasyonu ve bina kabu¤u gibi farkl› ölçeklerde tasar›m de¤iflkenlerinin kontrol alt›na al›nmas›yla iklimin olumsuz etkilerinden korunmay› baflarm›fl. Örne¤in ›l›ml› iklim bölgelerinde, k›fl›n günefl ›fl›n›m› ihtiyac› öncelikli oldu¤undan bu bölgelerdeki tasar›mlarda konutlar,

do¤u-güney-bat› diliminin içinde kalacak flekilde tasarlanm›fl. S›cak-kuru iklim bölgesinde birbirine yak›n binalar ve yüksek duvarlarla s›n›rlanan dar sokaklar ile gün boyu gölgeli alanlar elde edilmifl. Tüm bu önlemler “pasif tasar›m kriterleri”dir. Pasif Ev ise çeflitli teknoloji, tasar›m kriteri ve malzemelerin bir arada kullan›larak, “Enerji Etkin Bina” kavram›n›n gerçeklefltirilebilece¤i bir yap›m standard› olarak ifade edilebilir. Pasif Ev stratejileri “pasif tasar›m kriterleri” olmaks›z›n sa¤lanamayaca¤›ndan, bu iki kavram birbirini tamamlayan kavramlard›r. Pasif Ev konseptinin ülkemizde uygulanmas›n›n gerek ekonomi, gerekse çevre aç›s›ndan ne gibi yararlar› olaca¤›n› düflünüyorsunuz? Dünya yüzeyinde fosil yak›tlar›n giderek azalmas›, enerjinin pahal› olmas›, enerji tüketiminin beraberinde getirdi¤i kirlilik, CO2 sal›m› sorunu ve enerjide d›fl ülkelere ba¤›ml›l›k gibi sorunlar göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’de de Enerji Etkin Binalar kavram›n›n yayg›nlaflmas› bir gereklilik haline geldi. Ancak enerji harcamalar›n›n azalt›lmas› amac›yla belirlenmifl olan Pasif Ev kriterleri, ülkelere ve hatta iklim bölgelerine göre farkl›l›klar gösterebilir. Türkiye’nin de içinde bulundu¤u ›l›ml› kuflakta, özellikle s›cak iklim bölgelerinde, bu kriterler yeniden ele al›nmal› ve düzenlenmelidir. Tüm bunlara ek olarak Pasif Ev uygulamalar›n›n teflvik edilmesi ve buna yönelik yasa ve yönetmeliklerin de güncellenmesi gerekiyor. Türkiye’de Pasif Ev konseptinin yay›lmas› için mimarlara ne tür görevler düflüyor? Enerji Etkin Binalar kapsam›nda ele al›nan Pasif Evler, alternatif enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›, do¤ayla dengeli tasar›m›, sürdürülebilir tasar›m ve yap›m tekniklerini destekleyen tasar›m kavramlar›ndan biridir. Dünya genelinde enerji harcamalar›n›n azalt›lmas›n›n hedeflendi¤i bugünlerde, Pasif Evlerin sa¤layaca¤› kazanç ve avantajlardan maksimum faydalanmak amac›yla, tasar›mc›, uygulay›c› ve kullan›c›lar›n bilinçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle mimarlar›n bu tür tasar›mlar› bir gereklilik olarak benimsemeleri ve tasar›m çal›flmalar›nda her ölçekte Enerji Etkin Bina kriterlerini sa¤lamay› bir al›flkanl›k haline getirmeleri önemli.


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 8

Multi Konfor Binalar

Pasif Evler tüm dünyaya yay›lacak Pasif Ev konusunda Uzman Mimar Roland Matzig, Pasif Evlerin yeni popüler olmas›na ra¤men dünyan›n dört bir yan›nda uyguland›¤›n› belirtiyor. Matzig, “Konuya, yat›r›m, çevre ve çocuklar›m›z›n gelece¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, baflka tür evler yapmaya gerek olmad›¤›n› düflünüyorum” diyor.

P

asif Ev konusunda Uzman Mimar Roland Matzig, 10 y›ld›r pasif evler üzerine çal›fl›yor. Almanya’n›n önde gelen tasar›mc›lar› aras›nda yer alan Matzig, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Yunanistan ve ‹ngiltere’de çeflitli Pasif Ev projelerine imza at›yor. Matzig, ilk olarak 1998’de kendi evini Pasif Ev olarak tasarlam›fl ve Pasif Evin avantajlar›n› birebir yaflad›ktan sonra müflterilerine de Pasif Evler tasarlamaya karar vermifl. Pasif Ev tasar›m›n›n normal ev tasar›m›ndan çok farkl› olmad›¤›n› söyleyen Matzig, Pasif Evlerin enerji verimlili¤i aç›s›ndan avantajlar›n›n oldu¤unu dile getiriyor. “Multi Konfor Binalar

Buluflmas›”na kat›lan Matzing, Pasif Ev tasar›m›nda her türlü yal›t›m malzemesine ihtiyaç oldu¤unu belirtiyor. Pasif Evde oturman›n maliyetinin çok düflük oldu¤unu söyleyen Matzig, Pasif Evlerin tüm dünyaya yay›laca¤›na inand›¤›n› ifade ediyor. Almanya’n›n önde gelen Pasif Ev tasar›mc›lar›ndan birisiniz. Bir mimar olarak neden Pasif Ev alan›nda uzmanlaflt›n›z? 30 y›l önce R-M-P Architects flirketini kurdum ve 1998’de kendi evimi tasarlad›m. ‹flyerimin bulundu¤u Mannheim flehrinden 85 km uzakta, do¤al bir ortamda bulunan bu evde hafta sonlar› kalacakt›k. Evin inflaat› tamamlanmadan önce o¤lum Fabian dünyaya geldi. O¤lum çok hasta oldu¤u için havas› temiz olan bir yerde yaflamam›z gerekiyordu. Bunun üzerine hafta sonu için tasarlad›¤›m evde yaflamaya bafllad›k. Ev, son derece az enerji tüketen, Pasif Ev standartlar›na çok yak›n bir evdi. Bu evde yaflad›ktan sonra, bu yaflam standard›n› müflterilerime de sunmaya karar verdim. Bu nedenle

R-M-P olarak 10 y›ld›r müflterilerimize özel Pasif Evler tasarl›yoruz. Pasif bir ev sahibi olarak, evinizin yaflaman›za getirdi¤i avantajlar› bizimle paylafl›r m›s›n›z? Eski bir evi, Pasif Ev standartlar›n› karfl›layan bir ev haline getirdik. Bu ev, 1920 y›l›nda infla edilmifl, ‹kinci Dünya Savafl›’nda y›k›lm›fl ve tekrar infla edilmifl. Son olarak da 2009’da geniflletildi ve tamamen yenilendi. Evin bir k›sm›nda ailemle yafl›yorum. Girifl kat› ise, ofis alan› olarak kullan›yoruz. Ev içinde hem çal›flma hem yaflama alan› yaratt›k. Eve, bölgemizde havalar›n çok s›cak oldu¤u 2009 y›l›n›n A¤ustos ay›nda tafl›nd›k. Ancak evimiz Pasif Ev özelliklerine sahip oldu¤u için s›cak havalarda so¤uk ve rahat, so¤uk havalarda ise s›cak. Evin konforunu etkileyen nem ve s›cakl›k oranlar› her zaman ideal derecede. Bunu sa¤lamak için pahal› cihazlar kullanm›yoruz. Pasif bir evde oturman›n maliyeti çok düflük. Pasif bir evde olmas› gereken mimari unsurlar nelerdir? Pasif Ev tasarlamak, normal bir ev tasarlamaktan çok da farkl› de¤il. Ancak Pasif Evler, enerji verimlili¤i aç›s›ndan baz› avantajlara sahip. Örne¤in, e¤er bulundu¤unuz bina güneye bak›yorsa ve evinizde büyük pencereler varsa, k›fl›n günefl ›fl›¤›ndan faydalanabilirsiniz ve bu da büyük bir rahatl›k sa¤lar. Bununla birlikte, afl›r› ›s›nmaya karfl› d›fl cepheyi boyatmak gerekir. Binan›z›n iskeletinin kompak bir yap›da olmas›, termal kay›plar›n en düflük seviyede olmas›n› sa¤lar. Bu da, enerji masraf›n›z› düflürür. Bunun d›fl›nda küçük boyutlar, ›s›l köprüler ve U-de¤eri gibi Pasif Evlere ait temel faktörleri de dikkate almak gerekiyor. Benim için en önemli nokta, PHPP hesaplamas›n› yapmakt›r. Bu, özellikle mimarlar için, yeni bir zorluk olup, di¤er tüm tasar›m aflamalar›n› etkileyebilir. fiu anda üzerinde çal›flt›¤›n›z pasif ev projeleriyle ilgili bilgi verir misiniz? Halihaz›rda farkl› birkaç Pasif Ev projesi üzerinde çal›fl›yoruz. Bunlar normal tek bir ailenin ve birkaç ailenin yaflayabilece¤i evler, ofis binalar›, okullar, anaokullar› ve hastane projelerinden olufluyor. Yani ilgilen-

di¤imiz projelerin alan›, 200 m2 ile 70 bin m2 aras›nda de¤ifliyor. Tasar›m ifllerinin yan›nda, dan›flmanl›k da yap›yoruz. Tasarlad›¤›n›z Pasif Evlerde ne tür yal›t›m uygulamalar›na yer veriyorsunuz? Farkl› detaylarda farkl› gereksinimler söz konusu oldu¤u için her türlü yal›t›m malzemesinden faydalan›yoruz. Örne¤in, pencere kenarlar›nda gölgelendirme amaçl› olarak yal›t›m kullan›yoruz. Ayr›ca düz çat›l› binalarda da polistiren kullan›yoruz. Mineral yünleri a¤›rl›kl› olarak tercih ediyoruz. Teras alt› yap›lar gibi çok özel detaylarda VIP (vakum yal›t›ml› panel) kullan›yoruz. Sonuç olarak, bir Pasif Ev tasar›m›nda her türlü yal›t›m malzemesine ihtiyaç var. Tasar›mc›n›n bunu bilmesi gerekiyor. Pasif Evlerin gelece¤iyle ilgili düflünceleriniz nelerdir? Pasif Evlerin, gelecekte Türkiye dahil tüm dünyada popüler olaca¤›na inan›yor musunuz? Pasif Evlerin tüm dünyaya yay›laca¤›yla ilgili hiç flüphem yok. Pasif Ev standartlar› daha çok yeni popüler oldu. Ancak k›sa zamanda bile, dünyan›n dört bir yan›nda ve farkl› iklim koflullar›nda Pasif Ev örneklerine rastlamak mümkün. ‹nflaat sektörünün de¤iflmesi uzun zaman al›r. Ancak flu an itibar›yla 15 binden fazla Pasif Ev mevcut. Bu ev sahiplerinin, evlerinden memnun olduklar›na inan›yorum. Konuya, yat›r›m, çevre ve çocuklar›m›z›n gelece¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, baflka tür evler yapmaya gerek olmad›¤›n› düflünüyorum.


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 9

10 Multi Konfor Binalar

Multi Konfor Binalarda ses yal›t›m› konfor sa¤lar Yap›lan araflt›rmalar 80 milyondan fazla Avrupal›’n›n, kabul edilir düzeyden yüksek gürültüye maruz kald›¤›n› gösteriyor. Bu noktada ses yal›t›m› devreye giriyor. Isover Uluslararas› Pazarlama Bölümü’nde Multi Konfor Binalar›n standartlaflt›r›lmas› konusunda çal›flan Zdenka Debartoli, Multi Konfor Binalarda gürültüye karfl› farkl› çözümler sunduklar›n› söylüyor.

nflaat mühendisi Zdenka Debartoli, Isover Uluslararas› Pazarlama Bölümü’nde Multi Konfor Binalar›n standartlaflt›r›lmas› konusunda görev yap›yor. “Multi Konfor Binalar Buluflmas›’nda” konuflma yapan Debartoli, Multi Konfor Bina kavram›n›n bilgi ve araçlar›n›n gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› alan›nda çal›fl›yor. Pasif Ev Enstitüsü ile çeflitli çal›flmalar yürüten Debartoli, birlikte pasif ev uygulamas›n›n farkl› iklim koflullar›nda nas›l bir performans sergileyece¤ini araflt›rd›klar›n› dile getiriyor. Debartoli, konforlu yaflam için ses yal›t›m›n›n öneminden söz ederek, binalarda tüm gürültü kaynaklar›na karfl› ‹zocam ve Isover’in ses yal›t›m ürünlerinden yararland›klar›n› belirtiyor. Multi Konfor Binalarda ses yal›t›m›ndan iyi bir sonuç almak için planlamac›, tasar›mc› ve uygulamac›lar›n e¤itilmesi gerekti¤ini ifade ediyor. Multi Konfor Binalarla ilgili Pasif Ev Enstitüsü ile ne tür çal›flmalar gerçeklefltiriyorsunuz? Halihaz›rda, Darmstadt flehrinde, PHI (Passive House Institute) ile ortaklafla olarak “5 Farkl› ‹klim Bölgesindeki Pasif Evler” isimli araflt›rma projesinin son aflamas›n› yürütüyoruz. Bu araflt›rman›n, Pasif Ev konseptinin Las Vegas, Dubai, Yekatherinenburg, fiangay ve Tokyo flehirlerinde hangi flartlar alt›nda hayata geçirilebilece¤i sorusuna yan›t vermesini bekliyoruz. Pasif Ev uygulamas›n›n baflar›s›, Orta Avrupa ile Avrupa’n›n s›cak ülkeleri olan ‹spanya, Güney Fransa ve ‹talya’da kan›tland›. Ancak uygulaman›n di¤er farkl› iklim koflullar›nda nas›l bir performans sergileyece¤ine dair hala baz› sorular var. Bu araflt›rma, bize bu sorular›n cevaplar›n› verecek ve bu alanlardaki pilot projeler için mükemmel bir referans noktas› olacak. Bununla birlikte, Dresden’de düzenlenen 13. Uluslararas› Yap› Konferans›’nda sertifikam›z› ald›k. Yap› veritaban›m›z› ileride daha da gelifltirece¤iz. Bunun d›fl›nda tüm pilot projelerimiz, PHI taraf›ndan onayland›. Bu, çok önemli bir sertifikasyon olup, bina inflaatlar›n›n kalitesinin artt›r›lmas›na katk›da bulunuyor. Ayr›ca tüm dünyadaki yerel Pasif Ev Dernekleri’ni destekliyoruz. Bu dernekler, bizim uluslararas› stratejik ortaklar›m›z. Gürültüyle ilgili çeflitli araflt›rmalar yapt›¤›n›z› biliyoruz. Bu noktada ses yal›t›m›n›n öneminden söz eder misiniz? Ses yal›t›m› nas›l bir akustik konfor sa¤l›yor?

Avrupa Komisyonu’nun DG Araflt›rma Birimi CALM Network’ün 2002 y›l›n›n Temmuz ay›nda yay›nlad›¤› Strateji Belgesi’ne göre, Avrupa’daki toplam nüfusun yüzde 20’sini oluflturan 80 milyondan fazla Avrupal›, kabul edilir düzeyden yüksek gürültüye maruz kal›yor. Bu gürültünün insan sa¤l›¤› ve kaliteli yaflam üzerinde do¤rudan etkileri bulunuyor. Bununla birlikte, 170 milyondan fazla Avrupal›, gürültünün ciddi rahats›zl›klara neden oldu¤u, “gri alan” olarak bilinen yerlerde yafl›yor ve çal›fl›yor. Gürültü, günlük yaflamam›zda rahats›zl›k veren en önemli faktörlerden biridir. Gürültüye, hem ifl hem de günlük yaflant›m›zda maruz kal›yoruz. Ses yal›t›m› ve iyi bir oda akusti¤i, insan sa¤l›¤› ile konforlu yaflam ve çal›flma hayat› için gereklidir. Araflt›rmalar, ö¤rencilerin ö¤renim

becerilerinin kaliteli bir akustik ortamda artt›¤›n› ve bu tip ortamlar›n, ö¤renci ve ö¤retmenlerin stresini azaltt›¤›n› kan›tl›yor. Ses yal›t›m› iyi olan ev ve yerleflim birimlerinde, daha iyi ve çabuk flekilde kendinizi toplayabilirsiniz. Mineral yünlü ahflab›n avantaj›, ses yal›t›m› ile birlikte ›s› yal›t›m› da sa¤lamas›d›r. Tüm koflullarda ve yap›larda iyi planlan›p kurulan bir ›s› yal›t›m sistemi, otomatik olarak ses yal›t›m› da sa¤lar. Multi Konfor Binalardaki ses yal›t›m uygulamalar›yla ilgili bilgi verir misiniz? Binalarda tüm gürültü kaynaklar›na karfl› çözüm sunuyoruz. Örne¤in, araç trafi¤i, tren ya da uçak gibi harici gürültü kaynaklar›na karfl› yal›t›m sa¤lamak için mineral yünlü ahflaptan imal edilen ETICS sistemimiz var. Bu sistem, gürültü seviyesini düflürüyor. Ayr›ca, içten ses yal›t›m› için OPTIMA sistemimiz mevcut. Tavan aras› yal›t›m›nda mineral yün kullan›m›, bir yandan gürültü seviyesini düflürürken, di¤er yandan ›s› yal›t›m› sa¤l›yor. Bina içinden gelen ve havadan ulaflan gürültüler için çok verimli bölmeli duvarlar›m›z var, bu duvarlar›n tam koruma sa¤layabilmesi için mineral yün ile tatbik edilmesi gerekiyor. Bina içinden gelen ayak seslerine karfl› etkin ses yal›t›m› için levhalar›m›z bulunuyor. ‹zocam ve Isover ses yal›t›m› için komple bir ürün ve çözüm paketi sunuyor. Multi Konfor Binalarda ses yal›t›m›ndan iyi sonuç almak için hangi koflullara ihtiyaç var? Planlamac›lar› ve tasar›mc›lar› e¤itmek son derece önemli. Bu kiflilerin, planlama ve tasarlama sürecinde akusti¤in önemini anlamalar› ve bunu uygulamalar› gerekiyor. Bu kiflilerin, tüm detaylar› bilmelerine de gerek yok. Çünkü bu uzmanlar›n alan›d›r, ancak dan›flmanlarla ortak çal›flmalar› flartt›r. Bu durum, ilk bak›flta, planlama sürecini daha karmafl›k hale getirebilir, ancak sistem bir kez kuruldu¤unda, statik ve ›s›l performans aç›s›ndan her fley normale dönecektir. Yal›t›m uygulamas›n› yapanlar› da dikkate almal›y›z. Onlar da yeni sistemi düzgün kurabilmek için e¤itilmelidirler. Akustik konusu, genifl kitlelere anlat›lmal›d›r. Ortalama bir tüketici ve yat›r›mc›, akustik ve konfor için çözümlerin var oldu¤unu bilmelidir. Ayr›ca, planlama sürecinin bafl›ndan itibaren dikkate al›nmas› kofluluyla, iyi bir ses yal›t›m›n›n bina maliyetlerini art›rmayaca¤› konusunda bilgilendirilmelidirler.


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 10

‹zocam’dan Haberler

‹zocam 10. Yal›t›m Yar›flmas›’nda dereceye giren ö¤renciler aç›kland› ‹zocam’›n bu y›l onuncusunu düzenledi¤i Yal›t›m Yar›flmas› sonuçland›. Dereceye giren ö¤renciler, 15 Nisan’da Yap› Endüstri Merkezi’nde gerçekleflen “Multi Konfor Binalar Buluflmas›” Konferans› s›ras›nda ödüllerini ald›lar. Bu y›l ilk kez ‹zocam-Isover iflbirli¤iyle düzenlenen Yal›t›m Yar›flmas›’nda proje konusu, Paris’te bulunan eski bir binan›n “Multi Konfor Bina Çözümleri” ile bir baflka deyiflle, bio-iklimsel, enerji korunumlu, sürdürülebilir ve tam yal›t›ml› flekilde hayata döndürülmesi olarak belirlendi.

turulmas›na yönelik yarat›c› yaklafl›mlar” konusu ele al›nd›. Türkiye ve KKTC üniversitelerinden 75 ön baflvurunun yap›ld›¤› yar›flmada 11 proje de¤erlendirmeye girebildi. Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç (Mak. Müh.- ‹TÜ), Dr. Do¤an Hasol (Yük Müh. Mim.- Has Mimarl›k), Erkan fiahmal› (Y.Mimar- Günarda Enerji ve Yap›), Yrd. Doç. Dr. Gülten Manio¤lu (Mimar- ‹TÜ), Prof. Dr. Mehmet Çal›flkan (Mak. Müh.- ODTÜ) ve

Yar›flmaya kat›l›m, en fazla üç ö¤renciden oluflan ekiplerle gerçekleflti. Mimarl›k, Tasar›m, ‹nflaat Mühendisli¤i ve Makina Mühendisli¤i ö¤rencilerinin kat›labildi¤i ‹zocam 10. Yal›t›m Yar›flmas›’nda, “mevcut binalarda Pasif Ev seviyesinde enerji tasarruflu binalar olufl-

fievki Pekin (Mimar- fievki Pekin Mimarl›k) gibi önemli ve yetkin isimlerin yer ald›¤› ulusal jüride üç proje dereceye girdi. Yar›flmada birincilik ödülünü Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri ald›. ‹kincilik ödülü ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi ve üçüncülük ödülünü ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileri kazand›. Yar›flmac›lar Avusturya’da yap›lan uluslararas› etapta yar›flma hakk›n› da kazand›lar. 20 May›s’ta 20 ülkeden gelen projelerin sunumu yap›ld›. 21 May›s’ta ise ö¤renciler Inssbruck Üniversitesi’nde e¤itime kat›lma ve Pasif Ev örneklerini gezme ve inceleme flans›n› buldular. Akflam yap›lan gala yeme¤inde de uluslararas› etapta dereceye giren ö¤renciler ödüllerini ald›lar. Yar›flmada birincili¤i Avusturyal› ekip kazand›.

‹zocam, Siyah Giyen Adamlar ile serinletti ‹zocam, 15 May›s–13 Haziran tarihleri aras›nda Anadolu ve Avrupa yakas›nda pek çok semtte merak uyand›r›c› bir faaliyete imza att›. Enerji tasarrufunda yal›t›m›n önemine dikkat çekmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan çal›flmalara a¤›rl›k veren ‹zocam, bu kez gerilla pazarlama çal›flmas›yla dikkat çekti.

30 A⁄USTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

“Siyah Giyen Adamlar” 15–16 May›s tarihlerinde Anadolu Yakas›’nda Suadiye ve fiaflk›nbakkal’da, Avrupa Yakas›’nda 22 May›s’ta Befliktafl’ta, 23 May›s’ta Ortaköy, Arnavutköy, Bebek’te ve 12-13 Haziran tarihlerinde Niflantafl›, Ortaköy, Bebek’te yal›t›m›n önemine dikkat çekmek amac›yla yürüdü. Etkinlik çerçevesinde, “Siyah Giyen

Adamlar” timinin yürüyüflünün ard›ndan, promotörler kozmetik kutulu ›slak mendil ve el vantilatörü da¤›tarak yaklafl›k 10 bin kifliyi serinletti. Siyah k›yafetleri, siyah gözlükleri ve sar› eldivenleriyle “Siyah Giyen Adamlar”, so¤u¤un yan› s›ra s›ca¤a karfl› da yal›t›m›n önemli oldu¤una dikkat çektiler.


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 11

12 ‹zocam’dan Haberler

Ö¤renciler “OZ‹” ile enerji tasarrufunu ö¤rendi ‹zocam, ‹stanbul’un Kad›köy ilçesine ba¤l› 38 okuldaki yaklafl›k 10 bin ilkö¤retim ö¤rencisine, enerji tasarrufu ve yal›t›m›n önemi konusunda e¤itim verdi. Proje kapsam›nda, Grafi 2000 ekibinin Foamboard’dan yola ç›karak yaratt›¤› OZ‹ karakteri ve çizgi filmi ö¤rencilerin yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. ‹zocam, sosyal sorumluluk projeleri kapsam›nda ilkö¤retim ö¤rencilerine, “enerji tasarrufunu” ve “yal›t›m”›n önemini anlatt›. 12 Nisan’da bafllayan e¤itimlerin ilk etab›, 20 May›s’ta sona erdi. Kad›köy ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne ba¤l› 38 okul ve yaklafl›k 10 bin ö¤renciye e¤itim verildi. “Yal›t›m›n Önemi ve Enerji Tasarrufu” konulu proje kapsam›nda ‹zocam’›n düzenledi¤i e¤itimler, ilkö¤retim 3, 4 ve 5. s›n›f ö¤rencilerine bir ders saati boyunca verildi. E¤itim çerçevesinde; “Küresel Is›nman›n Sebepleri”, “Enerji Kaynaklar› ve Hidro Elektrik Santralleri”, “Birincil Enerji Kaynaklar› Fosil Yak›tlar”, “Enerji Tüketimi”, “Sera Etkisi”, “‹klim De¤iflikli¤i”, “Küresel Is›nma ile Mücadele Nas›l Olmal›?” ve “Yal›t›mla Enerji Tasarrufu Nas›l Olur?” bafll›kl› konularda ö¤renciler bilgilendirildi.


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 12

Ö¤rencilerin, e¤lenerek ö¤renmesinin amaçland›¤› proje kapsam›nda, Grafi 2000 ekibi, “OZ‹” karakterini yaratarak 10 dakikal›k bir çizgi film haz›rlad›. Çocuk tiyatrolar›nda görev yapan bir oyuncu taraf›ndan verilen e¤itimin ard›ndan ö¤renciler, OZ‹’nin maceralar›yla, yal›t›m›n enerji verimlili¤i üzerindeki önemini ö¤rendiler. Ö¤rencilerin özellikle OZ‹’ye yo¤un ilgi gösterdi¤i e¤itimlerin sonunda, ö¤rencilere çeflitli hediyeler da¤›t›ld›. E¤itim alan›n›n önümüzdeki y›llarda geniflletilmesi ve ‹stanbul geneline yay›lmas› planlan›yor. ‹zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Fatih Öktem 4 May›s Sal› günü projenin yürütüldü¤ü okullardan birisi olan Irmak ‹lkö¤retim Okulu’nu ziyaret etti. Bulut ve Öktem, ö¤rencilerle e¤itime kat›lma ve sohbet etme flans›n› yakalad›lar. Bulut, projeyle küresel ›s›nman›n büyük bir tehlike oldu¤u günümüzde, çocuklar› bilinçlendirmeyi ve çevreyi korumak ad›na neler yapmalar› gerekti¤ine dair bilgileri aktarmay› hedeflediklerini belirtti. “A¤aç yaflken e¤ilir atasözümüz, bu projemizi çok güzel özetliyor” dedi. Öktem ise, ö¤rencilerden ald›klar› tepkilerin bu konuda bir bilinç uyand›rd›klar›n› kan›tlad›¤›n›, bilinçlenen çocuklar›n, ailelerini de her konuda yönlendireceklerini dile getirdi.

“OZ‹ ile gurur duyuyorum”

Grafi 2000’in Kurucusu Varol Yaflaro¤lu ile OZ‹ karakteri ve animasyon filminin yarat›lma aflamas›n› konufltuk. Grafi 2000 ekibi olarak projede nas›l yer ald›n›z? ‹zocam’›n iletiflim ajans› ve ‹zocam yetkilileriyle projeyi konuflmak için bir araya geldik. Proje için bir animasyon yapmak istediklerini söylediklerinde çok heyecanland›m. Bir karakter yaratmam gerekiyordu. Bunun için ‹zocam fabrikas›n› gezerek ürünlerin nas›l üretildi¤ini inceledim. Ürünler aras›nda Foamboard pembe oldu¤u için ilgimi çekti. OZ‹ karakterinin pembe olmas›na karar verdim. Sonras›nda ekibimle birlikte konsept ve senaryo üzerinde çal›flt›k. Çizgi filmlerde iyiyle kötünün çat›flmas›n›n olmas›ndan hareketle, biz de do¤a olaylar›yla iliflkilendirdi¤imiz kötü bir karakter yaratt›k ve OZ‹’nin dünyay› kurtarmas›n› kurgulad›k. OZ‹ karakterini ben çizdim. Basit ama, ak›lda kal›c› bir karakter olmas›n› istedim. ‹smini de ‹zocam’dan yola ç›karak koydum. ‹zocam, Foamboard üretti¤i için karaktere bak›ld›¤›nda insanlar›n Foamboard’u görmesini istedim. Karakterin yarat›lmas›n›n ard›ndan animasyon çal›flmalar› bir ayda tamamland›. Sonunda hepimizin içine sinen güzel bir ifl ortaya ç›kt›. Projenin yürütüldü¤ü okullarda OZ‹ karakterini görünce ne hissediyorsunuz? Yaratt›¤›m karakterler üzerinde uzun süre çal›flt›¤›m için onlar› çok seviyorum. Çünkü ben her fleyden önce iflimi severek yap›yorum. OZ‹’nin güzel bir karakter oldu¤unu düflünüyorum ve onunla gurur duyuyorum. Okullarda çocuklar›n OZ‹’ye yo¤un ilgisini görünce çok mutlu oldum. Dört dörtlük bir proje yarat›ld›¤›n› düflünüyorum. E¤lenirken ö¤reten bir proje yarat›lmas› amaçlan›yordu. Bu anlamda sizin projeye yaklafl›m›n›z nas›l oldu? Yapt›¤›m›z birçok projede, hedef kitlemizde çocuklar yer al›yor. Gerek “Koca Kafalar” gerekse internette yay›nlanan animasyonlar› genellikle çocuklar be¤eniyor. Bu nedenle projeyi duyunca çok sevindik, “tam bizim iflimiz” diye düflündük. Yal›t›m bilincinin çocukluktan itibaren ö¤retilmesi için animasyon en etkili araç. Bu anlamda bence animasyonla çocuklara yal›t›m bilincini afl›lamak çok do¤ru bir seçimdi. ‹zocam’›n y›llar önce “Sa¤olas›n ‹zocam” slogan›yla yay›nlanan reklam› hala akl›m›zda. Ayn› flekilde ak›lda kal›c› oldu¤u için OZ‹ karakteri de, ‹zocam da ileride çocuklar›n akl›nda kalacak.


IZOCAM 12

10/20/10

11:54 AM

Page 13

14 ‹zocam’dan Haberler

“‹klimlerin Efendileri” e¤itiminde zaman yönetimi anlat›ld› ‹zocam, dokuz farkl› flehirde gerçeklefltirdi¤i “‹klimlerin Efendileri” temal› e¤itimde, “Zaman ve Stres Yönetimi” konusunu ele ald›. E¤itim toplant›lar›na ‹zocam bayi ve müflterileri yo¤un ilgi gösterdi. Yal›t›m sektöründeki faaliyetlerini her geçen gün daha da gelifltirerek sürdüren ‹zocam için bayi ve müflterilerin görüflleri büyük önem tafl›yor. ‹zocam, bayi ve müflterilerine verdi¤i “‹klimlerin Efendileri” temal› e¤itimin üçüncüsünü yaz döneminde gerçeklefltirdi.

temeyenler”, “zaman yönetimi aflamalar›”, “zaman analizi”, “kiflisel liderlik”, “stratejik hedefler”, “örgütsel zaman yönetimi” bafll›klar›nda, günlük hayattan örnekler ve mini testler eflli¤inde e¤itimler verildi. E¤itimlere, ‹zocam bayi ve müflterileri yo¤un ilgi gösterdi.

E¤itimde, “Zaman ve Stres Yönetimi” konusu ele al›nd›. “Zaman›n özellikleri”, “zaman› yöne-

E¤itimde; zaman yönetiminde önemli ve acil ifllere öncelik verilmesi gerekti¤i üzerinde durularak, “Zamanla savaflmaktan vazgeçin, zaman› bir f›rsat olarak düflünün” mesaj› verildi. ‹fl hayat›nda zaman› yönetmek için hedefleri belirlemenin ve iflleri baflkas›na delege etmenin zaman kayb›n› önleyece¤i anlat›ld›. ‹fl hayat›nda iyi iletiflim kuran insanlar›n, sadece iflini iyi yapan insanlardan daha baflar›l› oldu¤u ve zaman yönetiminde insanlarla do¤ru iletiflim kurman›n önemli oldu¤u vurguland›.

di. Toplant›lar›n ilki, 26 May›s 2010’da Erzurum’da gerçeklefltirildi. Di¤er e¤itim toplant›lar› ise s›rayla; Ankara (27 May›s), Samsun (8 Haziran), Adana (9 Haziran), ‹zmir (10 Haziran), Antalya (15 Haziran), ‹stanbul Avrupa Yakas› (16 Haziran), Diyarbak›r (17 Haziran), ‹stanbul Anadolu Yakas› (22 Haziran) ve Bursa’da (24 Haziran) düzenlendi.

‹zocam e¤itimleri, Türkiye genelindeki dokuz farkl› flehirde, yaklafl›k 300 kifliye veril-

‹zocam ISK SODEX Fuar›’nda Solar Ürün Grubu’nu tan›tt›

‹zocam Yap› Fuar›’nda ziyaretçilerini zaman yolculu¤una ç›kartt›

Türk yal›t›m sektörünün öncü markalar›ndan ‹zocam, ISK SODEX Fuar›’nda bir yenili¤i daha sektör temsilcilerine tan›tt›. ‹zocam, 5-8 May›s tarihleri aras›nda, ‹stanbul Fuar Merkezi-CNR Expo’da düzenlenen ISK SODEX Fuar›’nda Solar Ürün Grubu’nu 5 no’lu salonda bulunan A06 numaral› stand›nda tan›tt›.

‹zocam, Uluslararas› Yap› 2010 ‹stanbul Fuar›’nda yal›t›m›n geleneksel Türk evlerinde bafllayan tarihine stand›yla ›fl›k tuttu. Fuar’da sergilenen ‹zocam zaman tüneli, ziyaretçileri yal›t›m›n zaman yolculu¤una ç›kartt›. Zaman tüneli, 1965 öncesinden bafllayarak geleneksel Türk evlerinde al›nan yal›t›m önlemlerinden, 2010 y›l›na kadarki yal›t›m sürecinin detayl› geliflimini kaps›yor.

ISK SODEX Fuar›’nda ‹zocam; sanayide, bina tesisatlar›nda ve çeflitli ekipmanlarda ›s› ve ses yal›t›m›, yang›n güvenli¤i, yo¤uflma kontrolü ihtiyaçlar›n› karfl›layacak Camyünü (Klima fiiltesi, Klima Levhas›, Prefabrik Klima Kanal›, Prefabrik Boru, Akustik, ‹¤nelenmifl Camyünü), Taflyünü (Sanayi fiiltesi, Sanayi Levhas›, Prefabrik Boru), Elastomerik Kauçuk Köpük (‹zocam Armaflex Boru ve Levha) ve Polietilen Köpük (‹zocam PEflex Boru ve Levha) esasl› ‹zocam Teknik Yal›t›m ürünleri, ‹zocam Vana Ceketi ve günefl enerji sistemlerinde kullan›lmak üzere gelifltirilen, SPF onayl› ‹zocam Solar Ürün Grubu’nu ziyaretçilerle buluflturdu. ‹zocam Fuarda, özellikle Günefl Kolektörlerinde kullan›lan yal›t›m malzemelerine dikkat çekti.

‹zocam stand›nda, 2010 y›l› için gelece¤in binalar› olarak gösterilen ekolojik yap›lar›n temelini oluflturan “Multi Konforlu Bina” konsepti ziyaretçilere sergilendi. Enerji tasarrufu, ses yal›t›m› ve yang›n güvenli¤i sa¤layan uygulama detaylar› da zaman tünelinin sonunda ziyaretçilere aktar›ld›. Fuarda ayr›ca, Camyünü, Taflyünü, Foamboard (Ekstrüde Polistiren), ‹zopor (Ekspande Polistiren), ‹zocam Asma Tavan Sistemleri, Terratherm-manto S›val› D›fl Cephe Is› Yal›t›m Sistemleri, ‹zocam Tekiz Çat›-Cephe Sistemleri’nden ise; Taflyünü Çat›Cephe Panelleri, Poliüretan Çat›-Cephe Panelleri ve Trapez Levhalar konusunda ayr›nt›l› bilgiler de ziyaretçilere aktar›ld›.


IZOCAM 12

10/20/10

11:55 AM

Page 14

‹zocam bayileri Singapur-Kamboçya-Vietnam’da tarihe yolculuk ettiler ‹zocam’›n ilk 2010 bayi seyahati May›s ay›nda Singapur-Kamboçya-Vietnam’a yap›ld›. ‹zocam bayileri, gördükleri tarihi eserleri be¤eniyle izlediler. Vietnam’daki göl ve nehir gezisinde ise keyifli anlar yaflad›lar. ‹zocam bayileri 8-16 May›s 2010 tarihleri aras›nda, bir ada devleti olan Singapur ile Güneydo¤u Asya ülkeleri Kamboçya ve Vietnam’› ziyaret ettiler. Bayilerin seyahati dünyan›n az say›daki flehir devletlerinden olan Singapur ile bafllad›. Bayiler Singapur’da, 10. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde yapt›r›lan tu¤la tap›nak Prasat Kravan, Seramoniler ve kraliyet ailesinin y›kand›¤› suni göl Srah Srang ile romantik Ta Prohom’u ve tarihi an›tlarla mabedleri ziyaret ettiler. ‹zocam bayileri, sonraki duraklar› olan

Kamboçya’da, UNESCO taraf›ndan “insanl›k miras›” olarak nitelenen efsane Angkor tap›naklar› ve Angkor Wat’› gezerek geçmifle yolculuk yapt›lar. Bayiler son olarak Vietnam’a giderek, Tonle Sap Gölü üzerinde bulunan Kampong Kleang gezisine ç›kt›lar. Mekong Nehri’nde kanallar aras›nda “Sampan”larla keyifli dakikalar geçiren bayiler, Hindistan cevizi fabrikas›n› da ziyaret ettiler. Vietnam’›n 200 km uzunlu¤unda labirent tünelleriyle bir yeralt› köyü olan Cu Chi tünellerinin gezisinde ilginç dakikalar yafland›. Bayiler, Vietnam’da ayr›ca Notre

Dame Katedrali’ni, Savafl Müzesi’ni ve Saigon flehrinin sembolü durumundaki Saat Kulesi’ni görme flans›n› yakalad›lar.

‹zocam bayileri Hollanda’n›n güzelli¤ini keflfettiler ‹zocam bayileri, ikinci bayi seyahatinde Hollanda ve çevresindeki flehirleri ziyaret ettiler. Amsterdam-Rotterdam-Delf flehirleriyle, Volendam kasabas› ve Zaanse Schans köyünü kapsayan seyahat, unutulmaz anlarla doluydu.

Y›l›n ikinci bayi seyahati 28 May›s-1 Haziran tarihleri aras›nda Benelüks ülkelerinden biri olan Hollanda’ya düzenlendi. Bayilerin ilk dura¤› Hollanda’n›n baflkenti Amsterdam’d›. Amsterdam kanal ve panoramik flehir turunda, Dam Meydan›, Mund Meydan›, Skinny Bridge, Central Station ve müze bölgesi gezildi. ‹zocam bayileri, Amsterdam’›n ard›ndan Hollanda’n›n güney bölümünde yer alan ve liman flehri olarak bilinen Rotterdam flehrini ziyaret ettiler. Rotterdam’da

Willeam ve Erasmus köprüleri, eski liman, küp evleri gezen bayiler, daha sonra Hollanda’n›n en tarihi flehri olan ve Kraliyet ailesinin anavatan› olarak bilinen Delft flehrine geçtiler. Hollanda’n›n üçüncü büyük kasabas› olan Den Haag’daki, Hollanda’n›n 1/25 oran›nda küçültülmüfl minyatür hali olan “Miniature Holland”› gezen bayiler, Hollanda’n›n güzelli¤i karfl›s›nda büyülendiler. Bayiler sonraki

gün, Hollanda’n›n bal›kç› kasabas› olan Volendam’› ziyaret ettiler. Teknelerle dolu manzaran›n tad›n› ç›karan ‹zocam bayileri, hediyelik eflya al›flverifli yapt›lar. Bayilerin son dura¤›, Amsterdam’›n kuzeyinde yer alan, Zan nehrinin k›y›s›ndaki Zaanse Schans köyü oldu. Bayiler köydeki müzeleri ziyaret etmenin yan›nda, Willig’deki peynir ve Kooijman’daki tahta ayakkab› imalathanelerini de gezdiler. ‹zocam bayileri dört günlük, keyifli bir Hollanda turu gerçeklefltirdiler.

1 EYLÜL DÜNYA BARIfi GÜNÜ KUTLU OLSUN


IZOCAM 12

10/20/10

11:55 AM

Page 15

16 Röportaj

Siemens’in yeflil binas›na Türkiye’nin ilk alt›n sertifikas› Siemens, Gebze’de infla edilen çevreci tesisleriyle Türkiye’de bir ilke imza atarak LEED Gold sertifikas›na sahip oldu. Siemens Gayrimenkul Yönetimi Bölümü K›s›m Müdürü, ayn› zamanda Yeflil Bina Uzman› ve LEED E¤itmeni olan Cemil Yaman, Siemens’in Gebze Tesisleri’nde, yüzde 30 enerji ve peyzaj sulamas›nda yüzde 70 su tasarrufu sa¤lad›klar›n› dile getiriyor.

S

iemens, dünyada çevreci yap›lar konusunda referans olarak kabul edilen LEED Yeflil Bina Sertifikas›’n› Türkiye’de Gold düzeyinde almaya hak kazanan ilk ve halen tek olan firma. Enerji tüketiminde tasarruf sa¤laman›n yan› s›ra çevreci malzemelerin kullan›m›yla do¤aya verilen zarar› minimize etmeyi hedefleyen yeflil binalar, sürdürülebilir topluma dönüflüm için gelece¤in yap›lar› olarak kabul ediliyor. Siemens’in LEED baflvurusunun ard›ndan Gebze Tesisleri’nin “Yeflil Bina” sertifikas› 28 Eylül 2009’da onayland›. Yaklafl›k 16 ay süren bir çal›flman›n ürünü olan Siemens Gebze Tesisleri Nisan 2009’da faaliyete girdi. 35 bin m2 üzerine kurulu olan Siemens Gebze Tesisleri’nde, 700 kiflinin çal›fl›yor. Tesislerde alçak gerilim, orta gerilim da¤›t›m panolar› ve kesiciler üretiliyor. Proje sorumlusu Siemens Gayrimenkul Yönetimi Bölümü K›s›m Müdürü, ayn› zamanda Yeflil Bina Uzman› ve LEED E¤itmeni olan Cemil Yaman, bundan sonraki tüm ya-

p›lar›nda Siemens’in LEED sertifikas›n› hedefleyece¤ini söylüyor. Yaman, LEED Accredited Professional, BREEAM Assessor ve LEED Faculty unvanlar› sayesinde dan›flmanl›k ve e¤itim verme yetkisine sahip. Türkiye’de LEED sertifikas› almak isteyen kurum ve kiflilere dan›flmanl›k hizmeti verebilmenin yan› s›ra sertifikasyon öncesi gereken e¤itimi uluslararas› düzeyde verebilecek tek yetkili kifli. Siemens’in Gebze’deki fabrikas›n›n yeflil bina özelli¤inde yap›lmas›na nas›l karar verildi? Siemens içinde bina yat›r›mlar›ndan sorumluyum. Küçük bir grubum var ve sadece Siemens’e hizmet veriyoruz. Gebze tesisleri yap›laca¤› zaman, proje tasar›m aflamas›nda Siemens’in dünyada yapaca¤› her çal›flmada LEED sertifikas› almay› hedefledi¤ini ö¤rendik. Dolay›s›yla biz de yeflil yap›ya yönelmifl olduk. Sürdürülebilir topluma dönüflüm sürecinde yeflil yap›lar›n ço¤almas› gerekti¤inden,

biz de çevreci duyarl›l›¤›m›z do¤rultusunda bu fikre s›cak bakt›k. Ancak bütçe, kalite ve süre çok önemliydi. Sürecin ne getirip ne götürece¤ini tahmin edemiyorduk. En büyük eksi¤imiz, benzer çal›flmalarla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmamakt›. Bir bütçe haz›rlad›k ve LEED sürecini projeye dahil ettik. Çal›flmalara bafllad›¤›m›zda ise LEED’e özel ilgi göstermeye bafllad›m. Daha sonra bu konuyu çok sevdim ve profesyonel süreçte daha çok araflt›r›p ne ad›m varsa hepsini atmaya karar verdim. ‹flin bafl›nda korktu¤umuz gibi olmad›; ne maliyetimiz artt› ne de süreçte bir gecikme oldu. Ayn› zamanda bu alanda ilk olman›n ve yeflil binalar›n artmas›na öncülük etmenin gururunu yaflad›k. Bu çal›flmalar›m›n da yetmeyece¤ini ö¤rendikten sonra LEED E¤itmeni olmaya karar verdim. ‹nflaat sektöründe LEED sertifikas› alman›n ne gibi getirileri oluyor? “Bir yat›r›mc› neden yeflil bina ister?” diye bakt›¤›m›zda, ABD’de bu konuda yap›lan çal›flmalar› inceleyerek bu sorunun cevab›n› bulabiliriz. Örnek vermek gerekirse yeflil binalar, iflletme giderlerini yüzde 8 ila 9 düflürüyor. Bu yat›r›m, binan›n de¤erini yüzde 7,5, doluluk oran›n› yüzde 3,5 ve kiray› da yüzde 3 art›r›yor. Yat›r›mc›lar do¤aya, çevreye ve insan sa¤l›¤›na verdikleri önemi ortaya koymak ve ayr›ca enerjiyle su tasarrufu istedikleri için bu sertifikay› almaya çal›fl›yorlar. Bir bak›ma sürdürülebilir topluma dönüflüm yat›r›mc›lar aç›s›ndan oldukça karl› bir süreçtir. Di¤er taraftan yeflil binan›n en önemli özelli¤i de sa¤l›kl› bina olmas›d›r. Kullan›lan boya ve di¤er inflaat malzemelerinin tümü sa¤l›¤›m›z› tehdit etmeyecek flekilde düflük VOC- Volatile Organic Compounds (Uçucu Organik Bileflikler) içeriyor.

Yüzde 70 su, yüzde 30 enerji tasarrufu sa¤land›

Siemens Gayrimenkul Yönetimi Bölümü K›s›m Müdürü Cemil Yaman

Tesis yeflil bina olarak ne gibi tasar›msal özelliklere sahip? Sürdürülebilir alanlar konusunda, inflaat faaliyetlerinden dolay› oluflan çevre kirlili¤ini


IZOCAM 12

10/20/10

11:55 AM

Page 16

azaltmak, toprak kaymas›n› ve su kirlili¤ini önlemek için, erozyon ve sedimantasyon plan› kapsam›nda inflaat sahas›nda, saha boyunca geotekstil malzemesi ile perdeleme yap›lmas›, su kanallar›nda toprak çökeltme sistemlerinin uygulanmas› gibi birçok tedbir al›nd›. Yeralt› su kaynaklar›n› ve kalitesini korumak için sahaya gelen ya¤mur suyunun sahada topra¤a geçmesini ve toprak taraf›ndan emilmesini sa¤lamak amac›yla otoparkta delikli tafllar ve yeflil alan kullan›m› art›r›ld›. Yine ayn› amaçla, çat›daki ya¤mur suyu depoland›ktan sonra bina içerisinde yeniden kullan›lmaya baflland›. Ayd›nlatma kirlili¤inin en az seviyede tutulmas› için iç mekanlarda bina ayd›nlatma otomasyonundan faydalan›ld›. D›fl ayd›nlatmada ise cephe ayd›nlatmas› yap›lmad›, çevre ve peyzaj ayd›nlatmas› ise ASHRAE standartlar›na göre belli s›n›rlar dahilinde tasarland›. Su verimlili¤i konusunda, peyzaj alanlar›nda su tüketimini düflürmek için ithal çim yerine, yerel bitkiler tercih edildi ve sprinkler sulama sistemi yerine, damlama sulama sistemi tercih edildi. Ar›tmadan elde edilen su, bahçe sulamas›nda kullan›l›yor. Bu stratejilerin uygulanmas›yla peyzaj sulamas›nda yüzde 70 su tasarrufu sa¤lan›yor. Enerji ve atmosfer konusunda, elektrik ve mekanik sistemlerinin tasarlanmas›nda ASHRAE standartlar› dikkate al›nd›. Böylece, bilgisayar destekli enerji modellemesinin sonucu olarak ASHRAE standartlar›na göre yüzde 30 enerji tasarrufu sa¤lan›yor. Ofislerde gün ›fl›¤› ve harekete duyarl› ayakl› armatürler, üretim alanlar›nda ise ›fl›k fliddeti ayarlanabilen armatürler kullan›ld›. Gün ›fl›¤›ndan en üst seviyede faydalanarak, elektrik tüketiminin düflük seviyede tutulmas› hedeflendi. So¤utma klima yüklerini düflürmek, efektif bir gölgeleme yapa-

rak çal›flanlar›n verimini art›rmak ve içeriye günefl enerjisinin girmesini engellemek için ofis cephelerinde günefl k›r›c›lar kullan›ld›. Binalar›n d›fl kabuklar› ›s› yal›t›m›n› optimum yapacak flekilde tasarland›. Binalar›n çat› elemanlar› ve katmanlar› da yine ayn› flekilde ›s› iletimini minimum seviyede tutacak flekilde tasarland›. D›fl hava s›cakl›¤› 14-20 derece aras›nda oldu¤unda bina otomasyonu yard›m›yla en az enerji tüketimiyle ofislerin so¤utma ihtiyac›n› karfl›layan de¤iflken hava debili klima sistemleri kullan›ld›. Malzeme ve kaynaklar konusunda, kaynaklar›n ve çevrenin korunmas› kapsam›nda inflaat at›k yönetimi plan›na uygun olarak at›k sahas› oluflturuldu ve geri dönüfltürülebilecek at›klar ayr› toplat›larak inflaat at›klar›n›n yüzde 75’i de¤erlendirildi. Ayn› zamanda belediye at›k alan›na daha az at›k gönderilerek çevrenin korunmas›na da katk›da bulunuldu. Yeflil bina tasar›m›nda yal›t›m›n öneminden söz eder misiniz? Yal›t›m, enerji tüketiminin, fosil tabanl› yak›tlar›n tüketiminin ve özellikle CO2 sal›m›n›n düflürülmesi demektir. S›n›rl› miktarda do¤ada var olan fosil tabanl› yak›tlar›n tüketiminin düflürülmesi için en etkili yöntemlerden biri de binalarda iyi, sa¤l›kl› ve optimum bir yal›t›m yapmakt›r. Yeni bir binada enerji tasarrufu sa¤lamak için öncelikle bina sahada do¤ru yönlere yerlefltirilmeli, daha sonra d›fl kabuk ›s› yal›t›m› iyi yap›lmal› ve elektro-mekanik sistemler do¤ru seçilmelidir. Is› yal›t›m›, binan›n iflletme süresi dikkate al›nd›¤›nda enerji tasarrufu sa¤lamak için ekonomik, kolay ve en etkili yöntemdir. Yeflil Bina Sertifika konular› kapsam›nda en çok önem verilen ve de¤erlendirmede en fazla a¤›rl›k yal›t›mla ilgilidir. Yeflil bina konseptinin ç›k›fl amac› enerji ta-

sarrufudur. LEED yeflil bina sertifika ana konular›ndan bir tanesi de enerji ve atmosferdir. En yüksek puan (106 üzerinden 35 puan enerjiye ayr›ld›) bu bafll›k alt›nda verilir. Gebze Tesisleri’nde ›s› yal›t›m› amac›yla cephe ve çat›da Taflyünü Levha kullan›ld›.

Prestijli projeler sertifika almaya çal›fl›yor Türkiye’de çevreci binalara karfl› yaklafl›m›n nas›l geliflti¤iyle ilgili bir de¤erlendirme yapar m›s›n›z? Ciddi bir e¤ilim ve talep var. Tüm prestijli projeler yeflil bina sertifikas› almaya çal›fl›yor. Bundan sonra tüm projeler, örne¤in al›flverifl merkezleri, residence’lar ve ofisler yeflil olacakt›r. Bir projeyi satmak için yat›r›mc›lar aç›s›ndan yap›lar›n çevreci olmas› çok önemli bir ayr›nt› haline geldi. Yabanc› yat›r›mc›lar ‹stanbul’da bir binay› kiralamadan önce yeflil bina sertifikas›n› sorgulamaya bafllad›lar. Yeflil bina sertifikas› olan bir bina di¤erlerine göre kirac›lar için daha caziptir ve kiras› da daha fazlad›r. Yeflil binalar, içinde bulunan insanlara enerji tasarrufu d›fl›nda ne gibi faydalar sa¤l›yor? Bina kullan›c›s›n›n konforunu ve rahat›n› sa¤lar, verimini art›r›r ve hastalanma oran›n› düflürür. ABD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, yeflil binalarda çal›flanlar›n verimi di¤er binalara göre yüzde 16 daha yüksektir. Düflük VOC de¤erli malzeme kullan›m›, kaliteli taze hava miktar›n›n fazla olmas›, gün ›fl›¤›ndan yararlan›lmas› kifliye iklimlendirme ve ayd›nlatma sistemlerinin sa¤lanmas›yla bu verim elde edilir. Böylece yeflil bina kullan›c›s› di¤erlerine göre daha konforlu ve sa¤l›kl› ortamlarda çal›flarak hem mutlu olur hem de verimli çal›fl›r.


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 17

18 Röportaj

Yeflil AVM Gordion elektrik enerjisinde yüzde 50 tasarruf ediyor Uluslararas› yeflil bina standard› olan BREEAM Sertifikas›’na sahip Türkiye’nin ilk yeflil AVM’si Gordion, elektrik ihtiyac›n› yüzde 50 oran›nda karfl›layarak enerji tasarruf ediyor. Gordion AVM Genel Müdürü Alp Atilla, binalar›n çevreye olan uzun vadeli etkisini azaltmay›, su ve fosil yak›t gibi kaynaklar›n kullan›m›n› en aza indirmeyi, inflaat›n kalitesini ve ziyaretçilerin konforunu art›rmay› amaçlad›klar›n› belirtiyor.

A

nkara Ümitköy’de yer alan Gordion AVM, Türkiye’nin ilk yeflil AVM’si olma özelli¤ine sahip. AVM, Avrupa’n›n önde gelen gayrimenkul flirketlerinden Redevco’nun bir yat›r›m›. Yat›r›m bedeli 150 milyon Euro olan ve yap›m›na 2007 y›l›n›n Haziran ay›nda bafllanan Gordion AVM, 17 Eylül 2009’da hizmete aç›ld›. Gordion AVM Genel Müdürü Alp Atilla, dünyan›n do¤al kaynaklar›n› paylar›na düflenin üzerinde tükettikleri bilinciyle Gordion AVM olarak, daha yaflan›labilir bir baflkent için harekete geçtiklerini belirtiyor. Atilla, Gordion AVM’nin, elektrik ihtiyac›n›n yaklafl›k yüzde 18’inin kojenerasyon sistemiyle sa¤land›-

¤›na dikkat çekiyor. Sistemin verimlili¤inin, at›k ›s›n›n ›s›tma ve so¤utmada kullan›m› yoluyla maksimize edildi¤ini, bunun da Türkiye’deki di¤er al›flverifl merkezlerine k›yasla metrekare bafl›na daha az karbondioksit sal›m›na imkan verdi¤ini dile getiriyor. Atilla, Gordion AVM’de yürütülen sistemle; elektrik ihtiyac›n›n yüzde 50, at›k ›s›n›n kullan›m›yla ›s›tma ihtiyac›n›n yüzde 75 ve so¤utma ihtiyac›n›n ise yüzde 40 oran›nda karfl›land›¤›n› belirtiyor. Ayr›ca, Gordion AVM’de yal›t›m malzemesi olarak XPS ve EPS Levha ile Polyester tafl›y›c›l› su yal›t›m› kullan›ld›¤›n›, tesisat yal›t›m›nda Elastomerik Kauçuk tercih edildi¤ini ifade ediyor. Yeflil bir AVM yap›lmas›na nas›l karar verildi? Gordion AVM, gayrimenkul sektöründe 150 y›ll›k tecrübesi olan, Avrupa’n›n önde gelen firmas› Redevco’nun bir yat›r›m›d›r. COFRA Holding’in bir ifltiraki olan Redevco, Avrupa’daki en büyük gayrimenkul portföylerinden birine sahip. Avrupa’da 21 ülkede faaliyet gösteren flirket, Avrupa’n›n büyük flehirlerindeki önemli alanlarda perakende gayrimenkulleri gelifltiriyor ve yönetiyor. Redevco’nun sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde çevreye duyarl› bir politika izlemesinin yan› s›ra, gayrimenkul pazar›n›n gelece¤ini göz önünde bulundurarak yeflil binalar›n gayrimenkul de¤erinin daha yüksek oldu¤unun bilincinde olmas› “yeflil” bir AVM yap›m› karar›nda etkin faktörler oldu. Redevco, mevcut teknolojileri kullanarak al›flverifl

merkezlerinde enerji verimlili¤i konusunda ç›tay› yükselten geliflmeler sa¤lamay› kendine görev addediyor. Yeflil bina nedir aç›klar m›s›n›z? Hangi amaçla Gordion’u yeflil bina olarak tasarlad›n›z? Yeflil bina olarak da adland›r›lan do¤ayla uyumlu yap›lar, yap›n›n arazi seçiminden bafllayarak, sosyal ve çevresel sorumluluk anlay›fl›yla tasarlanan, iklim verilerine ve o yere özgü koflullara uygun, ihtiyac› kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanan, do¤al ve at›k üretmeyen malzemelerin kullan›m›n› teflvik eden, ekosisteme duyarl› yap›lar olarak tan›mlanabilir. Kentsel yaflam alanlar›na katt›¤› de¤erle Gordion’un tasar›m›nda öncelik kazanan, do¤aya sayg›l›, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan yeflil binalar belli standartlar getirilerek sertifikalan›r. Yeflil bina uygulamalar› ile enerji tasarrufu, do¤ay› koruma ve konforlu bir yaflam ortam› hedeflenir. Dünyan›n do¤al kaynaklar›n› pay›m›za düflenin üzerinde tüketti¤imizin bilinciyle Gordion AVM olarak, daha yaflan›labilir bir baflkent için harekete geçtik. Binalar›n, küresel ›s›nma, asit ya¤murlar› ve ozon tabakas›ndaki incelme üzerindeki büyük etkisi konusunda fark›ndal›¤› yükseltmek, çevreye olan uzun vadeli etkilerini azaltmak, her geçen gün azalan su ve fosil yak›tlar gibi kaynaklar›n kullan›m›n› en aza indirmek ve inflaat›n kalitesini, bu sayede de ziyaretçilerin memnuniyetini ve konforunu art›rmak öncelikli hedefimizdi.


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 18

Gordion AVM’nin özellikleriyle ilgili bilgi verir misiniz? Gordion AVM, flehir merkezini modern yaflam alanlar›na ba¤layan, kamu kurumlar›n›n pek ço¤unun da konuflland›¤›, baflkentin ana aks› Eskiflehir Yolu üzerinde Ümitköy’de yer al›yor. AVM, 50 bin m2 brüt kiralanabilir alana sahip. Bu alan›n içerisinde 36 bin 500 m2’lik perakende alan›, 3 bin 500 m2’lik yemek alan›, 2 bin 250 m2’lik CarrefourSA, 4 bin 250 m2’lik 13 salonlu Cinebonus ve 3 bin 500 m2lik elektronik market (Electrowold ve Teknosa) yer al›yor. Bunun yan› s›ra 2 bin 300 araçl›k kapal› park alan› bulunuyor. Efsanevi Gordion Dü¤ümü temas›n› ilk defa bir AVM’de iflleyen, dünyaca ünlü mimarl›k firmas› Chapman Taylor ve RedevConcepts’in yaratt›¤› Gordion’un özellikli marka karmas›nda Zara, Bershka, Stradivarus gibi markalar› bünyesinde toplayan Inditex Grubu, Mango, Cinebonus, GAP gibi sektöründe lider markalar yer al›yor.

Metrekare bafl›na daha az karbondioksit sal›m› yap›yor Gordion AVM’nin yeflil al›flverifl merkezi olarak, di¤er AVM’lerden ayr›lan özelliklerinden söz eder misiniz? Gordion AVM, enerjisinin bir k›sm›n› kendi üretiyor. AVM’nin elektrik ihtiyac›n›n yaklafl›k yüzde 18’i kojenerasyon sistemiyle sa¤lan›yor. Sistemin verimlili¤i, at›k ›s›n›n ›s›tma ve so¤utmada kullan›m› yoluyla maksimize ediliyor. Bu da, Türkiye’deki di¤er al›flverifl merkezlerine k›yasla metrekare bafl›na daha az karbondioksit sal›m›na imkan veriyor. Konumu ve inflaat› devam eden Çayyolu Metrosu tamamland›¤›nda do¤rudan metro ba¤lant›l› ilk AVM olacak olmas›, Gordion’u di¤er AVM’lerden öne ç›kar›yor. Gordion AVM’nin metro istasyonu üzerinde konumlanmas›, metro hizmete girdi¤inde, ziyaretçilerden kaynaklanan karbondioksit sal›m›n› da aza indirgenmesini sa¤layacak. Gordion AVM Genel Müdürü Alp Atilla

AVM’nin yeflil bina tasar›m›nda hangi kriterler göz önünde bulunduruldu? Gordion AVM’nin ayd›nlatmas›nda yüksek frekansl› elektronik balastl› enerji verimli floresan ayd›nlatma, depo, tuvaletler ve teknik alanlarda hareket sensörlü ayd›nlatma kontrolü kullan›ld›. Fan ve pompalarda frekans ve h›z sürücülü motorlar, fan gücü 1,4 W/litre/sn alt›nda olan sistem tasar›m› ve ekipman seçimi kullan›ld›. Is›tma, so¤utma ve havaland›rma sistemlerinde ise, ›s› geri kazan›ml› karbondioksit sensörleri tercih edildi. Temiz hava giriflleri, egzoz ç›k›fl›, otopark ve otoyol gibi kirli hava üreten alanlara olan mesafe ASHRAE standartlar›na uygun olarak belirlendi. Ayr›ca AVM’de eco disk özellikli, makine dairesiz ve konvansiyonel sistemlere göre yüzde 60’a yak›n enerji verimlili¤i sa¤layan asansörler ve hareket sensörlü, yüklü ve boflken farkl› h›zlarda çal›flma özelli¤ine sahip yürüyen merdivenler kullan›ld›. Enerjiyi yo¤un tüketen sistemlerin ayr› sayaçlarla ölçümlenmesi, BYS taraf›ndan izlenmesi (so¤utma üniteleri, havaland›rma üniteleri, ayd›nlatma ve büyük güçteki motor ve fanlar), kirac›lar›n enerji tüketimlerinin ayr› sayaçlarla izlenmesi ve kay›t alt›na al›nmas›na olanak sa¤layan otomasyon sistemleri tercih edildi. Suyun etkin kullan›m› için ise tuvaletlerde düflük kapasiteli rezervuar kullan›m›, sensörlü armatürler, infraredli pisuvarlar, düflük s›cakl›k, bas›nç ve debide s›cak su tedari¤i, kaçak ve s›z›nt›lar için tespit ve uyar› sistemi, tuvalet

girifllerinde selonoid valfler yard›m›yla su giriflinin otomatik kontrolü ve ya¤mur suyunun depolanmas› gözetildi.

Elektrikte yüzde 50, ›s›nmada yüzde 75 ve so¤utmada yüzde 40 tasarruf Yeflil bina özelli¤ine sahip olman›n ne gibi art›lar›n› yafl›yorsunuz? Yeflil bina özelli¤i sayesinde y›lda ne kadar enerji tasarruf ediyorsunuz? Gordion AVM’de yürütülen sistemle; elektrik ihtiyac› yüzde 50, at›k ›s›n›n kullan›m›yla ›s›tma ihtiyac› yüzde 75 ve so¤utma ihtiyac› yüzde 40 oran›nda karfl›land›. Çevresel faktörlerin yan› s›ra mali faktörler de enerji tasarrufunun önemini art›rd›. Özellikle AVM’lerde en çok kullan›lan elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle elektri¤in tüketimi konusuna önem vermek gerekir. Enerji ihtiyac›n›n yüzde 62’sini ithal etmek zorunda olan ve fosil yak›t kullanarak elektrik enerjisine dönüflüm sa¤layan santrallerin toplam veriminin yüzde 30 oldu¤u ülkemizde enerjinin verimli kullan›m› AVM’lerde de çok önemlidir. Gordion AVM’nin BREEAM Sertifikas›’na sahip olmas› ne anlama geliyor? Bu sertifikay› almaya nas›l hak kazand›n›z? Sertifikaya sahip olman›n ne gibi avantajlar› var? BREEAM (Bina Araflt›rma Kuruluflu Çevresel De¤erlendirme Metodu) dünyadaki en yayg›n ve uzun süredir kullan›lan uluslararas› yeflil bina standard›d›r. Türkiye’de flu anda ikisi de Redevco’nun ifltiraki Erzurum AVM ve Gordion olmak üzere iki tane BREEAM Sertifikal› AVM vard›r. Bu sertifikay› alabilmek için AVM binas›n›n karbon sal›m›n›n en az düzeyde olmas› ve genel operasyonlar›nda binan›n çevreye karfl› duyarl› olmas› gerekiyor. Biz de Gordion olarak enerjimizin yüzde 18’ini kendimiz üretiyoruz. Zaman içinde AVM operasyonu için harcanan enerjiyi ve bu enerjiyle ba¤lant›l› yap›lan harcamalar› da azaltmas› nedeniyle, AVM’lerin bu sertifikaya sahip olmalar› faydal›d›r. Ayn› zamanda bulunulan mekan ve çevrenin kirlenmesini en aza indirgemesi nedeniyle de BREEAM Sertifikal› binalar, bulunduklar› bölgenin insanlar›na karfl› sosyal sorumlulu¤unu yerine getirmifl oluyor. Gordion AVM ad›na, binan›n çevresel performans›n›n sürekli iyilefltirilmesini garantiye almak üzere “BREEAM in Use” Sertifikas› için de ayr›ca baflvuruda bulunulacak.


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 19

20 Yol Hikayeleri

‹stanbul’un gözbebe¤i Avrupa Yakas›

Avrupa Yakas›, 25 ilçesi ve sekiz milyonu aflk›n nüfusuyla ‹stanbul’un göz bebe¤i… Bir yandan Ayasofya’s›, Kapal›çarfl›’s› ve Pierre Loti’si ile tarih kokuyor, di¤er yandan Dolmabahçe Saray›, Arkeoloji Müzesi, Ç›ra¤an Saray› ile ihtiflam kokuyor. Yol Hikayeleri bölümümüz için bu kez ‹zocam’›n 6 bayisiyle birlikte ‹stanbul’un Avrupa Yakas›’nday›z. Yaz›m›zda, ‹stanbul’un güzelliklerinin yan›nda, ‹zocam ve ‹zocam Tekiz bayileriyle gerçeklefltirdi¤imiz söyleflileri bulacaks›n›z. ‹stanbul’un Avrupa K›tas› üzerindeki topraklar› “Avrupa Yakas›” ya da “Rumeli Yakas›” olarak adland›r›l›r. Rumeli Yakas› ismi, Osmanl› döneminden beri kullan›l›r. Avrupa Yakas›’n›n kuzey sahilinde Eyüp, Gaziosmanpafla ve Çatalca, güney sahilinde ise Fatih, Zeytinburnu, Bak›rköy, Büyükçekmece ve Silivri yer al›r. Bo¤aziçinde bulunan ilçeler Eminönü, Beyo¤lu, Befliktafl, Sar›yer’dir. ‹ç ilçeler ise Bahçelievler, Ba¤c›lar, Güngören, Esenler, Bayrampafla, Ka¤›thane ve fiiflli’dir. 12 milyonu aflk›n nüfusa sahip olan ‹stanbul’un 8 milyondan fazla nüfusu Avrupa Yakas›’nda yaflar. Son yap›lan düzenlemelerle ‹stanbul’un ilçe say›s› 39’a ulaflt›. Avrupa Yakas›’nda ise 25 ilçe bulunuyor. ‹stanbul’un nüfusu en yüksek ilçe s›ralamas›nda birinci s›rada 719 bin 267 nüfus ile Ba¤c›lar, ikinci s›rada 662 bin 566 nüfusuyla Küçükçekmece yer al›yor.

Sultanahmet Meydan› Avrupa Yakas›’n›n tarihi eserleri ve meydan› ile ünlü Sultanahmet semti, ilk olarak ziyaret edilmesi gereken semtlerinden biridir. Sul-

tanahmet, ‹stanbul’un üzerine kuruldu¤u yedi tepenin ilkidir. Sultanahmet Meydan›, Bizans döneminde “Hipodrom”, Osmanl› döneminde at binenlerin meydan› anlam›nda “At Meydan›” olarak an›l›r. Hipodrom, ilk kuruldu-


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 20

¤unda akropol surlarla çevrili, ticari yerleflim alan›d›r. Roma döneminde geniflletilerek yenilenir. Günümüze çok az kal›nt›lar› ulaflan Roma Devri önemli yap›lar› Hipodrom çevresinde infla edilir. Hamamlar, mabetler, kültürel, dini ve sosyal merkezler bu civara yerlefltirilir. Semt, Bizans ve Türkler döneminde de merkezi önemini devam ettirir.

Hagia Sofia: Ayasofya Müzesi

Sultanahmet’teki tarihi yap›lardan birisi Ayasofya Müzesi’dir. Dünyan›n 8. harikalar›ndan birisi say›lan Ayasofya, sanat tarihi ve mimarinin bir numaral› yap›s› durumundad›r. Ayasofya’n›n orijinal ad› “Hagia Sofia”d›r. Küçük ölçülerdeki ahflap çat›l› ilk yap› 4. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Büyük Konstantin’in o¤lu Konstantinus zaman›nda yap›l›r. 404 y›l›nda, bir isyan s›ras›nda yanan ilk yap›n›n yerine, daha büyük ölçülerde infla edilen 2. kilise 415’te törenle aç›l›r. 532’deki isyanda zarar gören Ayasofya, ‹mparator Justinyen taraf›ndan yenilenerek 537’de tekrar hizmet vermeye bafllar. 1453’te ‹stanbul’un fethiyle birlikte harap durumdaki Ayasofya camiye çevrilir. Türk mimar› Mimar Sinan’›n 16. yüzy›ldaki çal›flmalar›, 19. yüzy›l ortas›nda Mimar Fossati kardefllerin ve 1930’dan itibaren yap›lan di¤er restorasyonlarla Ayasofya bugünkü halini al›r. Bizans ve Osmanl› döneminin izlerini tafl›yan Ayasofya Müzesi, muhteflem mimarisiyle ülkemizin en çok ziyaret edilen ilk üç müzesinden biridir.

kapl›d›r. Cami, ilk infla edildi¤inde mavi renk a¤›rl›kta de¤ildir. Restorasyon çal›flmalar› sonunda mavi süslemeler kullan›l›r. Böylece “Mavi Cami” olarak an›lmaya bafllar.

Yerebatan Sarn›c› Sultanahmet’e gelen turistlerin mutlaka ziyaret ettikleri bir di¤er eser de Tarihi Yar›mada’n›n ortas›nda bulunan Yerebatan Sarn›c›. Sarn›ç, 532 y›l›nda Bizans ‹mparatoru I. Justinianus taraf›ndan Büyük Saray’›n su ihtiyac›n› karfl›lamak üzere yapt›r›l›r. Suyun içinden yükselen mermer sütunlar›n ihtiflam›ndan dolay› “Yerebatan Saray›” olarak da an›l›r. Yerebatan Sarn›c› 9 bin 800 m2’lik bir alan› kaplayan dev bir yap›d›r. Burada her biri 9 metre yüksekli¤inde 336 sütun bulunur. Belirli aral›klarla dikilen bu sütunlar, her s›rada 28 tane olmak üzere 12 s›ra meydana getirir. Sarn›ç, kuruldu¤undan günümüze kadar çeflitli onar›mlardan geçer. Yerebatan Sarn›c›, bugün müze olarak hizmet etmenin yan›nda, ulusal ve uluslararas› birçok etkinli¤e ev sahipli¤i yap›yor.

Rumeli Hisar› Bo¤aziçi’ni süsleyen Rumeli Hisar›, Avrupa Yakas›’n›n sembollerinden biridir. ‹stanbul’un kuflat›lmas›ndan önce 1452’de, Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan Karadeniz’den gelebilecek yard›m ve takviyeleri önlemek amac›yla infla edilir. Bu askeri yap› dört ay gibi k›sa bir sürede tamamlan›r. Ortaça¤’›n en büyük ve kuvvetli hisar› olma özelli¤ine sahiptir. Hisar, 1950’li y›llarda yap›lan onar›mlar› takiben müzeye çevrilir. Her y›l yap›lan ‹stanbul Festivallerinde Hisar içi bir aç›k hava tiyatrosu olarak kullan›l›r. Hisar bütünüyle, Bo¤az›n karfl› Asya sahillerinden ya da Bo¤az’da sefer yapan vapurlardan net olarak seyredilir.

Tarihi Sirkeci Gar›

Haydarpafla Gar› ile birlikte ‹stanbul’daki iki ana tren gar›ndan biri olan Sirkeci Gar›, 2. Abdülhamit döneminde ‹stanbul’un Avrupa Yakas›’nda infla edilir. Sirkeci Gar›’n›n bulunMavi Cami du¤u yerde daha önce geçici olarak yap›lan küçük bir istasyon vard›r. Alman Mimar AuSultanahmet’teki bir di¤er tarihi yap›, Türk gust Jachmund taraf›ndan plan› çizilen flimve ‹slam dünyas›n›n en ünlü eserlerinden bidiki Gar›n yap›m›nda, granit mermer ve Marrisi olan Sultanahmet Camisi. Herkes taraf›nsilya Aden’den getirilen tafllar kullan›l›r. ‹ki y›ldan hayranl›kla ziyaret edilen Cami, orijinal da yap›m› tamamlanan Gar›n aç›l›fl› 1890’da olarak alt› minareyle infla edilen tek camidir. yap›l›r. Sirkeci Gar›’n›n ön cephesinde iki Caminin as›l ad› “I. Sultan Ahmet Camii”dir. adet saat kulesi bulunur. ‹nfla edildiMimar Mehmet A¤a, Caminin içini ¤i y›llarda denize çok yak›n dekore eder. Cami, 1609-1616 olan Gar›n çevresi geçen zay›llar› aras›nda Koca Sinan’›n man içinde büyük bir de¤iö¤rencisi Mehmet A¤a taraflime u¤rar. Gar›n lokanf›ndan infla edilir. Cami, tas› tan›nm›fl yazar ve büyük bir kompleksin gazetecilerin buluflma içinde yer al›r. Camide, noktas› olur. Paris’ten Sultan Ahmet’in türbesi TAfiYÜNÜ PREFABR‹K BORU kalkan fiark Ekspresi bulunur. Caminin minare250 dereceden yüksek s›cakl›ktaki tesisatlaruzun y›llar bu istasyona leri klasik Türk üslubunun da enerji tasarrufu, yang›na karfl› korunum yolcu indirir ve buradan örne¤idir. Kubbeler ve misa¤lanmas›, personel korunmas› ve proses yolcu al›r. narelerin üstleri kurflunla ekipmanlar›n›n ses ve titreflim yal›t›m›nda kullan›l›r.

‹ki görkemli saray: Dolmabahçe ve Ç›ra¤an Avrupa Yakas›’n›n Befliktafl ve Ortaköy semtlerinde ‹stanbul’un önemli iki saray› yer al›r. Bunlar; Dolmabahçe Saray› ve Ç›ra¤an Saray›d›r. Dolmabahçe Saray›, 1843-1856 y›llar› aras›nda infla edilir. Sultan Abdülmecid’in mimar› Karabet Balyan’›n eseridir. Osmanl› sultanlar›n›n her devirde birçok saray› bulunur. Ancak as›l saray Topkap›, Dolmabahçe Saray›’n›n tamamlanmas›ndan sonra terk edilir. Dolmabahçe Saray› üç katl›, simetrik planl›d›r. Saray, iç dekorasyonu, mobilyalar›, ipek hal›, perdeleri ve di¤er tüm eflyalar›yla orijinaldeki gibi günümüze gelir. Dolmabahçe Saray›, mevcut hiçbir sarayda bulunmayan bir zenginlik ve ihtiflama sahiptir. Saray bugün Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet verir. Cumhuriyet döneminde, Atatürk’ün ‹stanbul ziyaretlerinde ikametgah olarak kulland›¤› Sarayda, 1938’de Atatürk vefat eder. Halen Saraydaki saatler Atatürk’ün an›s›na ölüm saatini gösterir. Dolmabahçe Saray› haftan›n belirli günlerinde ziyarete aç›kt›r. Befliktafl Ç›ra¤an Caddesi üzerinde bulunan Ç›ra¤an Saray›, 1871’de Sultan Abdülaziz taraf›ndan ahflap bir saray›n yerine infla ettirilir. Yap›m› Sultan Abdülmecid taraf›ndan bafllat›l›r, ancak Abdülmecid’in ölümüyle Saray›n yap›m› yar›m kal›r. Yap›m› dört y›lda tamamlanan Saray, birçok önemli toplant›ya mekan olur. 1909’da Parlamento Binas› olarak kullan›l›r. Y›ld›z Saray›’na bir köprüyle ba¤lanan Ç›ra¤an Saray›, y›llar boyu harabe fleklinde durur ve daha sonra restore edilerek güzellefltirilir. Saray yan›na ilave edilen eklentilerle 5 y›ld›zl›, güzel bir sahil otelinin aç›l›fl› 1990’da yap›l›r. Saray taraf› da 1992’de yeniden hizmete aç›l›r.

En eski al›flverifl merkezleri, Kapal›çarfl› ve M›s›r Çarfl›s›

‹stanbul’un Avrupa Yakas›’nda mutlaka görülmesi gereken tarihi yap›lardan birisi olan Kapal›çarfl›, Nuruosmaniye, Mercan ve Beyaz›t aras›nda yer al›r. Kapal›çarfl›, 64 cadde ve soka¤›, iki bedesteni, 16 han›, 22 kap›s› ve yaklafl›k 3 bin 600 dükkan›yla dünyan›n en eski ve en büyük al›flverifl merkezidir. 45 bin m2 kapal› alana sahiptir. Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan 1461’da infla ettirilir. As›l büyük çarfl› ise Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan ahflap olarak infla ettirilir.


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 21

22 Yol Hikayeleri Eski zenginlerin mücevher, k›ymetli maden, kürk gibi de¤erli eflyalar›n›n yan› s›ra, devlet hazinesinin büyük k›sm› da Kapal›çarfl›’daki kasalarda muhafaza edilir. Kapal›çarfl›’n›n cadde ve sokaklar› o zaman ayn› ifli yapan insanlar›n topland›¤› yerler oldu¤u için Kalpakç›lar, Kuyumcular, Aynac›lar ve Fesçiler gibi ifl kollar›na göre isim al›r. Çarfl›, 1894 depreminden sonra yap›lan tadilat çal›flmalar›yla bugünkü halini al›r.

Türkiye’nin ilk müzesi Arkeoloji Müzeleri

Ülkemizdeki ilk müzecilik çal›flmalar›n› bünyesinde toplayan ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri’nin temelini, 1869’da kurulan “Müze-i Hümayun” oluflturur. ‹stanbul Arkeoloji Müzesi, 1891’de hizmete aç›l›r. Müze, bugün üç ayr› müze binas› olarak ziyaret edilir. Bunlardan birisi olan Çinili Köflk Müzesi Fatih Sultan Mehmed döneminde yapt›r›l›r. Halen ‹stanbul Arkeoloji Eminönü’nde Yeni Cami’nin arkas›nda ve ÇiMüzesi’ne ba¤l› olan Çinili Köflk, restore edileçek Pazar›’n›n yan›nda yer alan M›s›r Çarfl›s›, rek 1880’de aç›l›r. Çinili Köflk’te Türk çini ve Kapal›çarfl› gibi ‹stanbul’un en eski kapal› çarseramik örnekleri sergilenir. Arkeoloji Müzelefl›lar›ndand›r. M›s›r Çarfl›s›, 1660’da Turhan ri’nin içinde Çinili Köflk’ün d›fl›nda infla edilen Sultan taraf›ndan yapt›r›l›r. Mimar› Kaz›m Eski fiark Eserleri Müzesi’nde, Yak›ndo¤u ülA¤a’d›r. Çarfl› son olarak 1940kelerinin eski kültürlerine ait eserleriyle, 1943 y›llar› aras›nda ‹stanbul Yunan, Roma ve Bizans eserleri yer Belediyesi taraf›ndan resal›r. Farkl› uygarl›klardan kalan çe‹ZOCAM PEFLEX tore edilir. Aktarlar›yla flitli eserlere ev sahipli¤i yapan ‹sGünefl enerjisi sistemleri, iklimlendirme ve meflhur olan Çarfl›’da, tanbul Arkeoloji Müzeleri, dünso¤utma ekipmanlar›, havaland›rma kanallar› halen do¤al ilaçlar, yada müze binas› olarak tasarve tanklar, büyük çapl› borular›n fitingleri, yer baharatlar, çiçek tolanan ve kullan›lan ilk 10 müalt›ndan geçen borular ve yang›n tesisat›n›n humlar›, nadir bitki ze aras›nda yer al›r. Ayr›ca Türdonmas›na karfl› kullan›l›r. kök ve kabuklar› gikiye’nin de müze olarak dübi ürünlerin yan› s›ra, zenlenmifl ilk kurumudur. Sakuruyemifl, flarküteri hip oldu¤u koleksiyonlar›n yan› ürünleri, farkl› g›da s›ra müze binalar›n›n mimarisi ve maddeleri de sat›l›r. Çarbahçesi ile de tarihsel ve do¤al fl›, Pazar günleri kapal›d›r. öneme sahiptir.

Zeyrek semti ve Molla Zeyrek Camisi ‹stanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Zeyrek, Fatih’te flehrin dördüncü tepesi üzerinde yer al›r. Arnavut kald›r›ml› sokaklar›, dik yokufllar›, camileri, hamamlar› ve ahflap evleriyle yaflayan bir tarihtir. Semt ismini, Fatih Sultan Mehmed’in Molla Zeyrek Camisi’nin bafl›na getirdi¤i bilgin Zeyrek Mehmed Efendi’den al›r. Molla Zeyrek Camisi, olarak bilinen “Pantokrator” bugüne kalabilmifl önemli Bizans kiliselerinden biridir. Yap›n›n tarihi 12. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine kadar uzan›r. Kilise, asl›nda üç kilisenin bir araya gelmesinden oluflur. Üç kilise bir arada, ‹stanbul’da, Ayasofya’dan sonra, ayakta kalan en büyük kiliseyi oluflturur. Fatih Sultan Mehmed zaman›nda camiye dönüfltürülen yap›n›n, bugün güney k›sm› cami olarak kullan›l›r.

Eyüp Camisi ve Pierre Loti ‹stanbul’un fethinden sonra sur d›fl›nda kurulan ilk yerleflim yeri olan Eyüp, ismini s›n›rlar› içinde türbesi bulunan Ebu Eyyub El-Ensari’den al›r. Eyüp’te Osmanl› döneminden kalan çok say›da eser vard›r. Bunlardan biri Eyüp Camisi ve Türbesi’dir. Eyyub El-Ensari, 7. yüzy›lda burada ölür. ‹stanbul’un fethi s›ras›nda

“‹zocam Tekiz bayisi olarak müflteriye güven veriyoruz”

“‹zocam’›n ismi, profesyonel yaklafl›m› her zaman avantajl›”

“‹zocam’›n ürünlerini inanarak sat›yoruz”

Celil Arslan Ticaret Sahibi Celil Arslan: “1972’de lise ö¤rencisiyken çat› kaplama ifline babam›n arac›l›¤›yla girdim. Celil Arslan Ticaret’i 1974’te flah›s flirketi olarak kurdum. Çat› ve cephe kaplama alan›nda faaliyet gösteriyoruz. 1982’de Tekiz ile tan›flt›m. O dönemde bayilik sistemi olmad›¤› için ürünleri al›p uygulama yap›yordum. 1992’de Tekiz’in bayisi oldum ve Tekiz ile Sabanc›, Koç, fiiflecam ve Mercedes gibi Türkiye’nin en büyük flirketlerinin uygulamalar›n› yapt›m. 2008’de ise ‹zocam Tekiz bayisi oldum. ‹zocam Tekiz’i tercih etmemin birinci nedeni, Türkiye’de panel uygulamas›n› ilk kez Tekiz’in yapmas›d›r. Y›llard›r Tekiz ile çal›flt›¤›m için art›k Tekiz ile aile gibi olduk.

Ça¤la ‹nflaat Yap› San. Tic. Ltd. fiti. Kurucusu Nadir Y›ld›r›m: “Y›ld›z Üniversitesi Mimarl›k bölümünden 1990’da mezun oldum. Bir dönem çat› sektöründe faaliyet gösteren bir flirkette çal›flt›ktan sonra 1996’da Ça¤la ‹nflaat’› kurdum. Çat› ve cephe kaplama alan›nda faaliyet gösteriyor, sanayi tesisleri ve al›flverifl merkezlerinin çat› ve cephe kaplama ifllerini yürütüyoruz. Ayr›ca malzeme sat›fl› yap›yoruz. A¤›rl›kl› olarak taahhüt alan›nda faaliyet gösteriyoruz. Son dönemde F›rat Plastik’in Büyükçekmece, Çorlu ve Ankara’daki fabrikalar›, Maslak Ac›badem Hastanesi ve Atapark Al›flverifl Merkezi’nin çat› cephe kaplama ifllerini yapt›k.

Erk ‹nflaat ‹zolasyon Malz. Taah. San. Tic. Ltd. fiti. Kurucusu Ufuk Erkmen: “‹TÜ ‹nflaat Mühendisli¤i’nden mezun olduktan sonra çeflitli flantiyelerde çal›flt›m. Ard›ndan radikal bir kararla 1998’de ‹zocam’›n bir bayisinde çal›flmaya bafllad›m. 2003 y›l›nda ise eflim Serpil Erkmen ile birlikte, Erk ‹zolasyon’u kurduk. fiirketi kurdu¤umuz ilk y›llarda yal›t›m malzemelerinin sat›fl› ve sat›fl›n› yapt›¤›m›z ürünlerin uygulamas› alan›nda faaliyet gösteriyorduk. 2007’de ‹zocam bayisi olduktan sonra uygulama alan›ndan tamamen ç›karak faaliyet alan›m›z› sat›fla yönlendirdik. Malzeme sat›fl›m›z› perakende ve toptan olarak; sanayi kurulufllar›, büyük konut projelerinin yap› ve mekanik bölümleriyle tali sat›c›lara gerçeklefltiriyoruz.

Müflterilerimiz, kaliteye önem veriyor. Ben de Tekiz ürünlerine al›flt›¤›m için gözüm, ‹zocam Tekiz ürünlerinden baflka bir ürün görmüyor. Geçen y›l ‹zocam Tekiz bayileri aras›nda Türkiye ‹kincili¤ini elde ettik. ‘‹zocam Tekiz’in bayisiyim’ dedi¤inizde, müflteri nezdinde güveniniz art›yor. ‹zocam Tekiz’in ürünleri zaman›nda temin etmesi ve ürünlerin kaliteli olmas› bize avantaj sa¤l›yor. Son dönemde ‹zocam Tekiz ürünleriyle, çok büyük bir ifl olan Özak Tekstil fabrikas›n›n çat› cephe uygulamalas›n› tamamlad›k. Di¤er flirketlerden farkl› olarak geçici elemanlarla de¤il, taraf›m›zdan e¤itilmifl kadrolu elemanlarla uygulamalar› gerçeklefltiriyorum. Çünkü yapt›¤›m iflin kalitesine önem veriyorum. Yal›t›m sektörü sürekli gelifliyor. Bu konuda ‹zocam’›n çal›flmalar›n› takdir ediyorum. ‹nsanlar yal›t›m konusunda bilinçlenmeye bafllad›. ‹leride daha fazla bilinçleneceklerine, sektörün çok büyüyece¤ine inan›yorum.”

2000’de Tekiz’den malzeme almaya bafllad›m. 2001’de Tekiz, 2005’te de ‹zocam Tekiz bayisi oldum. Tekiz’in yapt›¤› iflleri hayranl›kla izlerdim. Çünkü o dönemde bizim kulland›¤›m›z ürünler Tekiz’in kalitesinde de¤ildi. ‹zocam Tekiz’i, ürünlerinin kalitesi ve detaya önem vermesi nedeniyle tercih ettim. ‹zocam’›n ismi, profesyonel yaklafl›m› ve piyasan›n belirleyicisi olmas› bize her zaman avantaj kazand›r›yor. Arkam›zda çok büyük bir kurulufl var. Bu nedenle müflteriler verdikleri paran›n karfl›l›¤›n› en iyi flekilde alacaklar›n› biliyorlar. Eskiden insanlar sadece çat› ve cepheyi kapatmay› amaçlarken, ‹zocam Tekiz’in bilgilendirmesiyle, ayn› zamanda yal›t›ma ve görselli¤e de önem vermeye bafllad›lar. Bofl zamanlar›mda hal› sahada futbol, masa tenisi ve tenis oynamay› seviyordum. Mimarl›ktan önce ikinci ligde futbolcuydum.”

Sektöre ‹zocam’la girdim. ‹zocam bayisi olmay› tercih etmemin en önemli sebebi güvendir. Biz üretici ve tüketici aras›nda köprü kuran flirketleriz. Tüketicilere do¤ru, kaliteli ve sorununa çözüm olacak optimum ürünü sunmaya gayret ediyoruz. Yani ‹zocam’›n ürünlerine önce firma olarak biz inan›yoruz. ‹nand›¤›m›z ürünün de sat›fl›n› rahatl›kla yap›yoruz. Bu nedenle ‹zocam bayisi olduk ve bayili¤imizden memnunuz. En çok sat›fl›n› yapt›¤›m›z ‹zocam ürünleri, Taflyünü, Foamboard (XPS) ve Camyünü. 500 m2’lik ana binan›n d›fl›nda, Esenyurt’ta bin 100 metrekarelik depomuz var. Türkiye’de yal›t›m sektörü, inflaat sektörünün küçüldü¤ü y›llarda bile büyümeye devam etti. ‹lerleyen y›llarda büyük üreticilerin ve sektörde faaliyet gösteren firmalar›n katk›lar›yla, sektörün daha h›zl› büyüyece¤ini düflünüyorum. En büyük hobim taraftar› oldu¤um Befliktafl’›n maçlar›n› izlemek.”


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 22

Avrupa Yakas›’n›n iki ünlü lezzeti

mezar› fark edilir, Eyüp Cami ve Türbesi buraya yap›l›r. ‹lk cami depremde y›k›l›nca, bugünkü cami 1800’de infla edilir. Fatih Sultan Mehmed’den sonra tahta geçen sultanlar, Eyüp Sultan’›n Türbesini ziyaret ederler. Bugün Eyüp Sultan Cami ve Türbesi ziyaretçi ak›n›na u¤ramaya devam ediyor. Eyüp Sultan Camisi’nin yan›ndaki mezarl›klar›n aras›ndan upuzun merdivenleri t›rmand›¤›n›zda yolun sonunda sizi tarihi Pierre Loti Kahvesi karfl›lar. 19. yüzy›l›n sonlar›na kadar “Rabia Kad›n Kahvehanesi” olarak bilinen kahve, Frans›z yazar Pierre Loti’nin kahveye gelmeye bafllamas›ndan sonra “Pierre Loti Kahvesi” ismini al›r. Deniz subay› olan Loti, Türkiye’ye ilk kez 1876’da gelir ve bir y›l kal›r. Eyüp s›rtlar›ndaki tarihi kahveyi de o y›llarda keflfeder. Pierre Loti’nin, Aziyade isimli bir Osmanl› han›m›na afl›k oldu¤u ve aflk›n› gizledi¤i söylenir.

Avrupa Yakas›’n›n tad›lmas› gereken özel lezzetlerine gelince… Öncelikle yolu Sar›yer’e düflen herkesin mutlaka böreklerinden tatt›¤› Tarihi Sar›yer Börekçisi, Yeni Mahalle Caddesi üzerindeki dört katl› tarihi binada hizmet verir. 1895’te kurulan Börekçi, y›llar›n tecrübe ve deneyimiyle lezzetli böreklerini sunar. Sar›yer Börekçisi müflterilerine, böreklerinin yan› s›ra Bo¤az›n eflsiz manzaras›n› da seyretme imkan› verir. Börekçi, özellikle ‹stanbullular›n aileleriyle birlikte hafta sonlar› tercih etti¤i bir mekand›r. ‹stanbul’da Sar›yer Börekçi isimli pek çok börekçi vard›r. Ancak Tarihi Sar›yer Börekçisi’nin Sar›yer d›fl›nda baflka bir yerde flubesi yoktur.

da, çikolatal› baklava, baklava böre¤i ve diyabetik baklava gibi çeflitleri de sunmaya bafllar.

Silivri ve Büyükçekmece

‹stanbul’a ba¤l› ören yerlerinden biri olan Silivri, Marmara Denizi sahilinde bulunur. Silivri’nin ‹stanbul nüfusu içindeki pay› yüzde 1’dir. Ancak yaz aylar›nda nüfusu artar. Silivri denilince, “Silivri Yo¤urdu” akla gelir. Bugün Silivri’de her y›l düzenlenen Yo¤urt Festivali ile yo¤urt gelene¤i sürdürülür. ‹stanbullu yazlar› özellikle hafta sonlar› denize girmek için Silivri’yi tercih eder. ‹stanbul’a yak›n olan bir di¤er sayfiye yeri de Büyükçekmecedir. ‹stanbul’un en temiz ve en iyi düzenlenmifl 25 km uzunlu¤unda sahil fleridine sahiptir. Trafi¤e kapal› olan k›y› fleridinde plaj, restoran ve Avrupa Yakas›’n›n bir di¤er tad›çay bahçeleriyle küçük bir na doyulmaz lezzeti Karaköy tatil beldesi havas› hakimGüllüo¤lu Baklavas›’d›r. Gazidir. Büyükçekmece ayr›ca antepli ünlü baklava ustas› tarihi güzelliklere de saMustafa Güllü, 1949’da hiptir. Kanuni Sultan SüKaraköy’de ‹stanbul’un ilk leyman Köprüsü, Sokullu f›r›nl› baklavac› dükkan›n› TERRATHERM MANTO Mehmet Pafla Camisi, açar. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda S›val› d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemleri binan›n Zeynep Dudu Çeflmesi, ün salan Karaköy Güllüo¤lu tüm atmosferik etkilerden korunmas›, ›s› Fatih Sultan Mehmed CaBaklavas›, 1996’dan beri ihköprülerinin oluflmas›n›n engellenmesi ve misi, Büyükçekmece Hamaracat yap›yor. Güllüo¤lu y›llar yak›t tüketiminin azalt›lmas› m›, Büyükçekmece’deki tarihi içinde tüketici istekleri do¤rultuamac›yla kullan›l›r. yap›lar aras›nda yer al›r. sunda geleneksel baklavan›n yan›n-

“‹zocam’›n en büyük gücü kaliteli ürün gam›na sahip olmas›d›r”

“‹zocam Tekiz bayisi olmak çok güzel bir duygu”

“‹zocam, sözünün arkas›nda duran bir flirket”

Himerpa Havaland›rma ‹zolasyon Malzemeleri Paz. Ve Tic. A.fi. Genel Müdür Yard›mc›s› Eren Ero¤lu: “Himerpa, 1980 y›l›nda ‹stanbul’da yal›t›m sektörünün malzeme ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kuruldu. Kuruluflundan bugüne kadar Himerpa, ›s›, su, ses ve yang›n yal›t›m malzemelerinin pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m sürecinde öncü olmay› hedefledi. Himerpa bugün, yal›t›m malzemelerinde, eksiksiz ürün çeflitlili¤iyle sektörünün pazarlama, sat›fl ve da¤›t›mda lider firmas›d›r. Ekibimiz 50 kifliden olufluyor. Farkl› yerlerde iki flehir içi ve bir lojistik merkez depomuzla toplam 72 bin m2 kapal› stok hacmine sahibiz. fiirketimiz kuruluflundan hemen sonra 1982 y›l›nda ‹zocam bayisi oldu. O dönemde ‹zocam sektörde tekti. Türkiye’de modern ›s› yal›t›m›n›n tarihi ‹zocam’la bafllad›.

Koniküre ‹nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti. Kurucusu Hunberk Kan›belli: “1982 y›l›nda Teknik ‹zolasyon ve Yap› Elemanlar›’nda (Tekiz) çal›flmaya bafllad›m. Teknik ‹zolasyon, o dönemde Koç Toplulu¤u bünyesindeki ‹zocam’dan do¤an bir flirketti. 1995’te Tekiz’den ayr›larak, flirketlerin sat›l›p birleflti¤i bir dönemde Koniküre’yi kurdum. Daha önce 10 y›l boyunca Tekiz’de sandviç panellerinin tan›t›lmas› konusunda çal›flt›m. O dönemde tasarlay›p üretti¤imiz ürünlerin sat›fl›n› yaparken mimarl›k ve mühendislik hizmetleri de veriyorduk. Bugün Koniküre olarak hala mimarl›kmühendislik ifline bulaflmadan ürün satam›yoruz. Projenin oluflumunda devreye giriyor, nokta detaylar›n›, sandviç panel gibi malzemelere göre sa¤l›kl› bir biçimde çözerek çal›fl›yoruz.

Levent ‹nfl. ‹zolasyon Malz. San. ve Tic. A.fi. Sahibi Melih Gani ‹brahimo¤lu: Yal›t›m sektörüne 1976’da girdim. 1985’te Levent ‹nflaat’› kurdum. fiirket ilk kuruldu¤unda inflaat ve yal›t›m malzemelerinin perakende ve toptan sat›fl›n›n yan›nda, yal›t›m uygulamalar› da yap›yorduk. Daha sonra perakende sat›fl›m›z› b›rakt›k, toptan sat›fllara ve yal›t›m uygulamalar›na devam ettik. Aksaray’dan Gayrettepe’ye tafl›nd›k ve 20 y›l Gayrettepe’de faaliyet gösterdik. Bugün perakende ve toptan sat›fllarla yal›t›m uygulamalar› alan›nda faaliyet gösteriyoruz. Mart sonunda Kartal’daki yeni ofisimize tafl›nd›k. Ofisin alt kat›nda yal›t›m malzemelerini sergiledi¤imiz 125 m2’lik showroom’umuz var. ‹zmir ve ‹zmit d›fl›ndaki bütün Carrefour’lar›n uygulamalar›n› yapt›k. Carrefour’larda ‹zocam Taflyünü’nü kulland›k. Ankara Bilkent, ‹stanbul Kartal, Gaziantep ve Adana’daki Real Praktiker’in çat› uygulamalar›n› gerçeklefltirdik.

Bugün ‹zocam’›n en büyük gücü hala ilk tercih edilen firma ve marka alg›lamas›yla, en kaliteli ürün gam›na sahip olmas›d›r. ‹zocam’›n özellikle ›s› yal›t›m sektörünü yaratan flirket olmas›n›n ve 1998’den itibaren ‹YEM e¤itimleriyle bilinçlenmeye katk›da bulunmas›n›n memnuniyeti ve avantaj›n› her zaman yafl›yoruz. Yeni kurulan birçok üretici firman›n projelerde kabul görememe sorununu ‹zocam ile hiçbir zaman yaflamad›k. Çal›flt›¤›n›z markan›n sayg›nl›¤›, sizin sayg›nl›¤›n›zla her zaman paralel gider. Biz, bunu her zaman göz önünde bulundurduk. ‹zocam bayileri, çok nezih, keyifli, kültürlü, sayg›n, tevazulu ve çal›flkan kiflilerden oluflur. Art›k ‹zocam bayili¤i bir cemiyet halini ald› ve al›flkanl›k yaratt›. Dile¤im, bu yap›n›n sürekli güçlenmesi ve sayg›nl›¤›n› korumas›d›r.”

Geçen y›l Sabiha Gökçen’in Uluslararas› Yeni Terminal binas› projesinde çat› ve ya¤mur derelerinin yap›lmas› iflinde çal›flt›k. fiu anda da AzerbeycanBakü’de Haydar Aliyev Kültür Merkezi Projesinin çal›flmalar›n› yürütüyoruz. Tekiz’den ayr›l›p kendi flirketimi kurdu¤um andan itibaren kendimi hep Tekiz bayisi gibi hissettim ve öyle çal›flt›m. 2005’te ‹zocam ve Tekiz’in birleflmesiyle birlikte ‹zocam Tekiz bayisi olduk. Tekiz’den y›llarca edindi¤im örf, adet, vizyon ve zenginli¤i, ‹zocam Tekiz bayilik tac› alt›nda sürdürmem benim için çok güzel bir duygu. Yal›t›m deyince ço¤umuzun akl›na su ve s›cak geliyor. Kimileri bodrum kat›na giren sudan, kimileri de yaz›n s›cakta evinde oturamamaktan flikayetçi. Hiçbir yal›t›m malzemesi tek bafl›na kullan›lamaz. Sektörde en büyük eksiklik de bu konuda yaflan›yor.”

1998’den beri ‹zocam, 2005’ten beri ‹zocam Tekiz bayisiyiz. ‹zocam bayileri aras›nda 2000 y›l›nda Türkiye ve ‹stanbul ikincisi olduk. ‹zocam çok köklü, sözünün arkas›nda duran bir flirket. Sektörde ‹zocam’›n yeri önemlidir. 1998’den beri ‹YEM’de su yal›t›m› konusunda ders veriyorum. Yal›t›m sektörü, gelece¤i en parlak olan sektör. Ancak baz› sorunlar› var. Örne¤in, yal›t›m uygulamalar›n› her flirket yapmaya çal›fl›yor. Oysa bu, bir uzmanl›k alan›. Yal›t›m hata kabul etmeyen bir sektör. Bizim prensibimiz do¤ru malzeme, do¤ru detay ve do¤ru uygulamad›r. En önemlisi de do¤ru uygulamad›r. Bofl zamanlar›mda pul koleksiyonu yap›yorum. Bir de fanatik bir Fenerbahçe taraftar›y›m.”


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 23

24 Proje

Hilton Garden Inn Kütahya’da ‹zocam imzas› Hilton Garden Inn Kütahya projesi, Kosifler ‹nflaat taraf›ndan infla ediliyor. Atatürk Bulvar› üzerinde, Kütahya ifl ve al›flverifl bölgesinin tam ortas›nda konumlanan Hilton Garden Inn Kütahya, bünyesinde bulundurdu¤u lüks al›flverifl merkezi ile flehrin en önemli buluflma noktas› olma özelli¤ine sahip. Kosifler ‹nflaat, Konya ve Urfa’da da ayn› konseptte Hilton Garden Inn otellerinin inflaat›na devam ediyor. Projenin yal›t›m›nda ‹zocam ürünleri tercih edildi. 121 odal› otelin bütün odalar›nda alç›pan bölme duvarlar aras›nda ses yal›t›m› amaçl› olarak 70 Kg/m3 yo¤unlukta ve 5 cm kal›nl›¤›nda ‹zocam Taflyünü Levha kullan›ld›. Binan›n cephe kaplamalar› arkas›nda ise 0,035 W/mK ›s› iletkenli¤inde ve 8 cm kal›nl›¤›nda Taflyünü Levhalar tercih edildi. Otelin mekanik havaland›rma sisteminde de hava kanallar›n›n yal›t›m›nda ‹zocam’›n Armaflex Elastomerik Kauçuk Köpük Boru ve Levha ürünleri kullan›ld›.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi’de ‹zocam Tekiz Panelleri tercih edildi Günefl Plastik A.fi. taraf›ndan yap›lan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi’deki yeni imalat binas›n›n çat› ve cephe kaplamalar›nda ‹zocam Tekiz Panelleri tercih edildi. Uygulamac› bayi Mepafl Yap› Taahhüt’ün çat› ve cephe kaplamalar›n› yapt›¤› projede, 5 bin 500 m2 sibropanel, 940 50 mm Poliüretan Fibro Çat› Paneli, 6 bin m2 SPD-1015 50 mm Poliüretan Cephe Panelleri kullan›ld›.


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 24

Sokak Röportaj›

Pasif Ev nedir?

Ad›-Soyad›: Nuri Ulusoy Yafl›: 65 Meslek: Emekli

Ad›-Soyad›: Yasin Ç›nar Yafl›: 22 Meslek: Belediye iflçisi

Ad›-Soyad›: Engin Ertan Yafl›: 34 Meslek: Muhasebeci

Yal›t›ml› binalard›r

Çevreci binalard›r

Do¤ayla uyumlu binalard›r

“Enerjisini kendi üretti¤i için az enerji harcayan, yal›t›ml› binalard›r. Bu binalarda d›fltan yal›t›m yap›lmas› tasarruf aç›s›ndan çok önemlidir. Biz de evimize yal›t›m yapt›rd›k. Evimizin çat› kat›na ‹zocam’›n fliltesi uyguland›. Yal›t›m sayesinde do¤algaz faturam›z ciddi anlamda azald›. K›fl› çok rahat geçirdik.”

“Çevreci binalard›r. Büyük oranda enerji tasarruf eder. Bu da yal›t›m sayesinde gerçekleflir. Bildi¤im kadar›yla ülkemizde çok fazla çevreci bina yok. Bu binalar›n çevre kirlili¤ini önleyece¤ini düflünüyorum. Bu nedenle de say›lar› artmal›.”

“Do¤ayla uyumlu binalard›r. Bu evlerde günefl enerjisiyle çal›flan sistemlerin kullan›ld›¤›n› biliyorum. Böylece evin s›cak su ihtiyac› karfl›lan›yor. Bu binalar kendi enerjisini kendisi üretiyor. Ayr›ca ›s› yal›t›m› uygulan›yor. Bu sayede enerji tasarruf ediliyor. Bu binalar›n çevreye olumlu katk›lar› oluyor.”

Soka¤a ç›kt›k ve “Pasif Ev nedir?” diye sorduk. Pasif Evlerin çevreci binalar oldu¤unu biliyorlar. Pasif Evlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi sahibi olmasalar da, enerji tasarruf etti¤i ve yal›t›ml› oldu¤u konusunda hemfikirler.

Ad›-Soyad›: Taflk›n Öztürk Yafl›: 47 Meslek: Yorganc›

Ad›-Soyad›: Sabahattin Çatalbafl Yafl›: 57 Meslek: Restoran iflletmecisi

Ad›-Soyad›: Hasan Özgül Yafl›: 49 Meslek: Tekstilci

K›fl›n s›cak, yaz›n serin evdir

Ak›ll› ve yal›t›ml› binalard›r

Kendi enerjisini kendisi üretir

“Yal›t›ml› binalard›r. Bu sistemin daha çok yeni binalarda uyguland›¤›n› biliyorum. Bugüne kadar hiç Pasif Ev görmedim. Bu evlerde yaflaman›n iyi olaca¤›n› düflünüyorum. K›fl›n s›cak bir ev, yaz›n serin bir evde oturmak iyi olsa gerek… Ancak herkesin yaflam standard› bunu karfl›lamaya yetmez.”

“Ak›ll› binalar oldu¤unu biliyorum. Giriflleri kontrollü, uzaktan kumandayla ›fl›klar› yanan, emniyet sistemi güçlü, içeride yabanc› oldu¤unda ev sahibine haber veren, gelen telefonlar› not alan ve ev sahibinin izlemek istedi¤i filmleri otomatik ayarlayan evlerdir. Bu ak›ll› binalarda mutlaka yal›t›m vard›r diye düflünüyorum.”

“Kendi enerjisini kendisi üreten binalard›r. Enerji üreterek ayn› zamanda dünyadaki enerji sorununa az da olsa çözüm üretirler. Bu binalar›n ›s›tma ve so¤utma sistemleri normal binalardan farkl›d›r. Çok kolay ›s›n›r ve so¤utulurlar. Is› yal›t›m› uygulamas›yla az enerji kullan›l›r.”


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 25

26 ‹zocam Kullananlar

‹stanbul’un en prestijli projesi Trump Towers ‹zocam’la yal›t›ld› D-Yap› taraf›ndan fiiflli’de yap›lan ve Donald Trump’›n Avrupa’daki ilk projesi olan Trump Towers’da, kalite ve güvenin ad› ‹zocam ürünleri tercih edildi. D-Yap› Proje Müdürü Celil Özata, ‹zocam’› bilinen bir marka olmas›, tüm ürünlerde mutlak bir kalite standard›n›n olmas› ve farkl› zamanlarda al›nan ürünlerde beklenmedik sonuçlarla karfl›lmamas› nedeniyle ‹zocam’› tercih ettiklerini belirtiyor.

Trump Towers ‹stanbul Projesi, dünyan›n en ünlü gayrimenkul devi olan Donald Trump’›n, Avrupa’daki ilk projesi olma özelli¤ine sahip. fiiflli’de yükselen, gösteriflli iki yüksek kuleden oluflan proje, D-Yap› ‹nflaat taraf›ndan yürütülüyor. Projenin mimar› ise yine ünlü bir isim olan Brigitte Weber. 23 bin m2 arsa üzerine kurulu olan Trump Towers, 39 katl› konut ve 37 katl› ofis kulesi ile 65 bin m2’lik al›flverifl kompleksinden olufluyor. Konut kulesinde, 205 adet farkl› metrekarelerde daire, ofis kulesinde ise 85 ofis bulunuyor. Ayr›ca 65 bin m2’lik alana yay›lacak olan befl katl› al›flverifl merkezi kompleksinde 185 ma¤aza yer alacak. Bugüne kadar sat›fllar›n yüzde 60-65 oran›nda gerçeklefltirildi¤i projedeki konutlar Aral›k ay›nda teslim edilecek. Al›flverifl merkezi k›sm› ise A¤ustos 2011’de tamamlanacak. Konut, ofis ve al›flverifl merkezinin yan›nda proje bünyesinde “Well Being Center” da yer al›yor. Trump Towers sakinlerinin yan› s›ra, d›flar›dan isteyen herkes burada çeflitli sporlar yapabilecek. D-Yap› Proje Müdürü Celil Özata, Trump Towers’›n ‹stanbul’un en önemli ana trafik arterlerinden birinin üzerinde ve

önemli bir kesiflim noktas›nda bulundu¤unu söylüyor. Trump Towers’›n benzer projelerden ayr›lan özelliklerinin oldu¤unu belirten Özata, projenin tasar›m›nda geometrik olarak özel bir form kullan›ld›¤›n› dile getiriyor. Özata, “Tüm dünyada yap›lar›, kalite, prestij ve lüks kelimeleriyle tan›mlanan, Trump ad›na yak›fl›r bir mimari proje, yüksek inflaat standartlar› gerektirir. Trump markas›n›n, Avrupa’da iki k›tay› birlefltiren yegane flehir konumundaki ‹stanbul’da yükseliyor olmas› ayr› bir gururdur… Trump Towers’›n ‹stanbul’un uluslararas› marka tan›m›na büyük katk› sa¤layaca¤› muhakkakt›r. Bu proje ile ‹stanbul bir dünya markas› haline gelecektir” diyor. D-Yap›, böyle prestijli bir projede ‹zocam ürünleri kullanmay› tercih etti. D-Yap› kuruldu¤undan beri ‹zocam ürünlerini kulland›klar›n› belirten Özata, Trump Towers Projesi’nde tesisat yal›t›mlar›ndan bölme duvar içi yal›t›mlar› ve giydirme cephe yal›t›mlar›na kadar, birçok uygulamada ‹zocam ürünlerini kulland›klar›n› ifade ediyor. Özata, “‹zocam markas›n›n çok köklü ve bilinen bir marka olmas› sebebiyle, ‹zocam ürünleriyle tan›flma ve ürünlerine al›flma gibi kayg›lar›m›z olmad›” diyor.

D- Yap›’n›n kuruluflu ve faaliyetlerinden söz eder misiniz? D-Yap› ‹nflaat San. ve Tic. A.fi., medya, enerji, finans, sanayi, ticaret, turizm ve telekomünikasyon alanlar›nda faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük gruplar›ndan biri olan Do¤an Grubu’na ba¤l› flirketlerin inflaat projelerini yürütmek amac›yla 1998’de kuruldu. fiirket bugün yurtiçi ve yurtd›fl›nda; konut, villa, AVM, okul, ifl merkezi, akaryak›t istasyonu ve endüstriyel yap› projelerinde her türlü altyap› ve bina projelerini gerçeklefltiriyor. fiu anda devam eden projelerinizle ilgili bilgi verir misiniz? fiu anda devam eden en prestijli projemiz Trump Towers ‹stanbul. Bunun yan› s›ra Altunizade Do¤an Holding Merkez Binas› inflaat› da devam eden projelerimiz aras›nda yer al›yor. Bu projelere ek olarak konut, villa ve ofis gibi pek çok gayrimenkul projeleri de gelifltirme ve ön tasar›m aflamas›ndad›r. Donald Trump’›n Avrupa’da gerçeklefltirdi¤i ilk projesi olan Trump Towers Projesi’nden söz eder misiniz? ‹stanbul’un kalbi fiiflli’de 23 bin m2 arsa


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 26

üzerine kurulu, 39 katl› konut ve 37 katl› ofis kulesi ve 65 bin m2’lik al›flverifl kompleksini içeren Trump Towers ‹stanbul, 15 y›ld›r Türkiye’de önemli projelere imza atan Brigitte Weber Mimarl›k ofisi taraf›ndan projelendirildi. Projenin yap›m›, Do¤an Grubu flirketlerinden Ortado¤u Otomotiv’e ait 23 bin m2’lik arsa üzerinde devam ediyor. Trump Towers, 65 bin m2 çarfl›, 38 bin 400 metrekare konut, 36 bin 600 m2 ofis ve 100 bin m2 otopark ve toplu tafl›ma peron alanlar› olmak üzere toplam 260 bin m2 kapal› alana sahip. Konut kulesinde 205 adet farkl› metrekarelerde daire bulunuyor. Kulenin alt k›sm›nda daire sahiplerinin kullan›m›na aç›k 300 m2’lik sosyal tesiste; özel lounge alan›, özel toplant› odalar›, kütüphane, çal›flma bölümü, bar ve çocuk oyun odas› yer al›yor. Bunun

yan› s›ra kulenin alt k›sm›nda daire sahibi olmayanlar›n da yararlanabilece¤i ayr› bir sosyal tesiste, kapal› yüzme havuzu, fitness center ve spa bulunuyor. Sosyal tesisin teras›, yaflayanlar›n yararlanabilece¤i bir rekreasyon alan› olarak planland›. Bu yeflil çat›, kulelerde yaflayanlar ve çal›flanlar için hofl bir manzara olmas› ad›na tasarland›. Arsan›n kuzeyindeki 37 katl› kulede yine farkl› metrekarelerde toplam 85 ofis yer al›yor. Bu kütlenin alt›nda bulunan üçgen formlu yap›da, bahçeye bakan balkonlu ofisler bulunuyor. Ofis blo¤unun alt›nda gerekti¤inde kiralanabilecek ortak toplant› odalar›yla, toplant› öncesi ve sonras› için dinlenme alanlar›na sahip olan bir sosyal tesis yer al›yor. Projenin yap›m›na ne zaman baflland›? fiu anda hangi aflamada? Ne zaman tamamlanacak? Trump Towers Projesi’nin yap›m›na fiubat 2006 tarihinde baflland›. Dairelerin teslimleri Aral›k 2010’da gerçekleflecek. Sat›fllar devam ediyor. Bugüne kadar yüzde 60-65 oran›nda sat›fl gerçeklefliyor. AVM k›sm› A¤ustos 2011’de tamamlanacak.

Trump Towers ayr›cal›kl› bir yaflam sunuyor Projenin özelliklerinden söz eder misiniz? Trump Towers ‹stanbul projesindeki iki kuleden biri “rezidans” olarak kullan›ma aç›lacak. 39 katl› bu kulede 102 ile 680 m2 aras›nda de¤iflen daireler yer al›yor. Rezidans ev sahipleri, tavandan yere kadar cam kapl› olan bu çok özel dairelerde, muhteflem bir ‹stanbul ve Bo¤az manzaras›n›n keyfini sürerken, tek tarafl› ›fl›k geçiren özel cam sayesinde özel yaflamlar›n› rahatl›kla sürdürebilecekler. Toplam 36 bin 600 m2’lik “Executive Office Tower”da, 187 ile 761 m2 aras›nda de¤iflen, bunlardan 2’si dubleks, 12’si balkonlu olan toplam 85 ofis, 600

m2’lik kiralanabilir ortak toplant› odalar› ile toplant› öncesi ve sonras› için dinlenme alanlar› mevcut. Trump Towers ‹stanbul’da 65 bin m2’lik alana yay›lacak olan befl katl› al›flverifl merkezi kompleksinde 185 ma¤aza bulunacak. Yine Trump Towers ‹stanbul bünyesinde bulunacak, “Well Being Center”, kaliteli yaflam için her detay›n düflünüldü¤ü ofis ve rezidans binalar›n› tamamlayan en önemli yap›. Her tür sporun yap›labilmesine olanak tan›yacak flekilde tasarlanan merkezde sporun yan› s›ra, profosyonel sa¤l›k dan›flmanlar› eflli¤inde özel tedavi, terapi ve rahatlama programlar› da uygulanacak. ‹fl stresinden kurtulmak, rahatlamak, zinde ve mutlu bir yaflam sürmek isteyen herkes Trump Towers Well Being Center’da vücut yap›s›na ve beklentilerine en uygun yöntemle spor yapma ayr›cal›¤›na kavuflacak. Trump Towers, içinde yaflayacak, çal›flacak ve al›flverifl yapacaklara ne gibi konfor ve kalite imkan› sunuyor? Rezidans ev sahipleri, “Trump Residance Tower”da daire sahibi olman›n tüm ayr›cal›kl› avantajlar›ndan yararlanacaklar. Kullan›c›lara farkl› yaflam ihtiyaçlar›na ve zevklere hitap edebilecek iç mimari tasar›m seçenekleri sunuyoruz. Her oda için ba¤›ms›z kontrol edilebilen ve ayn› zamanda merkezi 4 borulu “fancoil” sistemine ba¤l› merkezi iklimlendirme, her mekanda aç›labilir camlara ek olarak 24 saat temiz hava ve egzost sistemi, yang›n ve duman güvenlik otomasyon sistemleri, tüm daireler ve ortak mekanlar için kesintisiz yedek enerji jenaratörleri, h›zl› internet, uydu televizyon sistemleri ve her daireye dört harici, bir dahili telefon hatt› verebilen teknolojik altyap› hizmeti veriyoruz. Günümüzün önemli bir bölümünü iflyerinde geçiriyoruz. Evimizdeki televizyonun karfl›s›ndaki o rahat koltuktan daha uzun süre, ofisi-


IZOCAM 12

10/20/10

11:57 AM

Page 27

28 ‹zocam Kullananlar mizdeki koltu¤a oturuyoruz. En önemli kararlar›m›z› burada veriyoruz, en önemli toplant›lar›m›z› burda yap›yoruz. Trump Towers ‹stanbul ofisleri, zaman›n›n ço¤unu iflyerinde geçiren ve burada ekonominin gelece¤ini belirleyecek kararlara imza atan profosyonellerin, tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde tasarland›. VIP ulafl›m servisinden catering hizmetli toplant› salonlar›na, fonksiyonel bir çal›flma ortam› sa¤lamaya yönelik her tür hizmet ve özel alan “Trump Executive Office Tower”da bulunuyor. Çal›flanlar, Trump Towers ‹stanbul sayesinde, Türkiye’nin en prestijli ofisinde ifllerinin keyfine varacaklar. Ofislerde fonksiyonlara göre bölünebilir altyap›, her ofis için ba¤›ms›z kontrol edilebilen merkezi dört borulu “fancoil” sistemine ba¤l› merkezi iklimlendirme, birinci derecede üst düzey güvenlik sa¤-

Proje için neden fiiflli tercih edildi? Trump Towers’›n ‹stanbul’da nas›l bir yerinin olaca¤› düflünülüyor? fiiflli, ‹stanbul’un en önemli ana trafik arterlerinden biri ve pek çok aç›dan önemli bir kesiflim noktas›. Bölgenin gözard› edilemez bir dinamizmi var. Proje tasarlanma aflamas›ndayken projenin konumunu göz önüne alarak, dikkate al›nan en önemli konulardan biri kamusal alan yaratmakt›. Bölgenin flu anda bulundu¤undan daha merkezi bir konum haline gelece¤ine inan›yoruz. Trump Towers’›n ‹stanbul silüetine dinamizm kataca¤›n› ve y›llar sonra bile ilk günkü heyecan›yla var olaca¤›n› umuyoruz.

lanmas› için tasarlanan yatay ve dikey sirkülasyon, genifl otopark alan›, tüm ofis ve ortak mekanlar için kesintisiz yedek jeneratörler de bulunuyor.

fik arterlerinden birinin üzerinde ve pek çok aç›dan önemli bir kesiflim noktas›nda bulunuyor. Proje öncelikle mimari olarak benzer projelerden ayr›l›yor. Kütlelerin heyecan verici hareketinin flehrin çeflitli noktalar›ndan fark edilmesini sa¤lad›¤› gibi, farkl› aç›lardan bak›ld›¤›nda ayn› kimli¤i farkl› bir görüntüyle sergiliyor. Cephede siyah ve beyaz›n asimetrik kullan›m›, farkl›laflan e¤imler, binaya nereden bak›l›rsa bak›ls›n binan›n karakterinde ve tan›nmas›nda belirleyici oluyor. Tasar›m›nda geometrik olarak özel bir form çal›fl›ld›. Kulelerin ön cephesi iki farkl› e¤imden olufluyor. Kütlenin yar›s› yedi derece içe e¤imliyken, di¤er yar›s› dört derece d›fla do¤ru e¤imli. Ayr›ca Trump Towers projelendirme aflamas›ndan itibaren ekipman temini ve geliflmifl otomasyon sistemleriyle birlikte enerji tasarrufuna büyük önem veriliyor.

Son moda tasar›mlar› ve en yeni trendleri ‹stanbul’a tafl›yacak olan al›flverifl merkezinde, en güzeli ve en kaliteliyi arayanlar buluflacak. “Trump Towers ‹stanbul Al›flverifl Merkezi”inde dünyaca ünlü giyim, aksesuvar ve elektronik markalar›n yan› s›ra, farkl› lezzetleriyle uluslararas› üne sahip restoranlar ve ‹stanbul gece hayat›na renk katacak barlar da yer alacak. Hem keyifli bir al›flverifl yapman›z hem tad› dama¤›n›zda kalacak bir ziyafet çekmeniz hem de unutulmaz bir gece yaflaman›z için dünyan›n ve Türkiye’nin en seçkin isimleri Trump Towers ‹stanbul Al›flverifl Merkezi’nde buluflacak.

Trump Towers Projesi’ni benzer projelerden ay›ran özellikleri nelerdir? Trump Towers, ‹stanbul’un en önemli ana tra-

Trump Towers ile ‹stanbul bir dünya markas› olacak Projenin mimari özellikleriyle ilgili bilgi verir misiniz? ‹stanbul fiiflli ‹lçesi Mecidiyeköy Mahallesi’nde yer alan D-100 otoyoluna cephesi bulunan Trump Towers, befl bloktan olufluyor ve konut, ofis, al›flverifl merkezi ve otopark birimlerini içeriyor. Yap›lar›n 250 bin m2’si betonarme karkas, 10 bin m2’si de çelik karkas olarak tasarland›. Bu bloklar, 37 ve 39 kattan oluflan yüksek yap›lard›r. Ön cepheye yak›n olan konut blo¤u, arkadaki ise ofis blo¤u olarak planland›. B blok, Kule-1 olarak isimlendirilen konut yap›s›n›n 10 bodrum kat› bulunuyor. Yukar›dan afla¤›ya ilk dört bodrum kat› çarfl› olarak, alttaki alt› bodrum kat ise oto-

park olarak tasarland›. Zemin kat, çarfl›n›n bir parças› olarak düzenlendi. Birinci ve ikinci kat sosyal alanlar olarak düzenlendi. Birinci katta bir yüzme havuzu mevcut. Üçüncü kat ise mekanik alan olarak ayr›ld›. Üst katlar konut olarak tasarland›. D blok Kule-2 olarak isimlendirilen ofis yap›s›n›n 12 bodrum kat› bulunuyor. Yine Kule-1’e benzer olarak ilk dört bodrum kat›, çarfl› olarak planland›. Çarfl› bölümü içinde sekiz ayr› sinema salonu oluflturuldu. Daha alttaki sekiz bodrum kat ise otopark olarak düzenlendi. Zemin kat burada da çarfl›n›n bir bölümünü oluflturuyor. Birinci kat tesisat kat› olarak b›rak›ld›, ikinci kattan yukar›ya do¤ru üst katlar ofis alanlar› olarak tasarland›. Di¤er bloklardan üçü (A, C ve E Bloklar) ço¤unlukla toprak alt›ndad›r. A blokta da 10 tane bodrum


IZOCAM 12

10/20/10

11:58 AM

Page 28

kat› vard›r. Kule bloklar›nda oldu¤u gibi ilk dört bodrum kat› çarfl›, di¤er alt› bodrum kat› ise otopark olarak tasarland›. D-Yap› olarak Donald Trump’›n sahibi oldu¤u projede yer alman›z›n size ne gibi katk›lar› oldu? Donald Trump, baflta New York olmak üzere, Las Vegas, Chicago, New Orleans, Dubai, Honolulu ve Panama City olmak üzere, pek çok flehirde kendine özgü lüks konseptiyle farkl› bir yaflam tarz› sunuyor. Trump imzas›, dünyada lüks gayrimenkulün güvenilir ad› olarak bilinir. The Trump Organization, yenilikçi yaklafl›m›yla, kendine de¤er katacak giriflimlerde bulunmaya devam ediyor. Trump Towers ‹stanbul da bunlardan biri niteli¤inde. Bu proje, ‹stanbul’un uluslararas› tan›t›m›na

katk› sa¤layacak. Tüm dünyada yap›lar›, kalite, prestij ve lüks kelimeleriyle tan›mlanan, Trump ad›na yak›fl›r bir mimari proje, yüksek inflaat standartlar› gerektirir. Trump markas›n›n, Avrupa’da iki k›tay› birlefltiren yegane flehir konumundaki ‹stanbul’da yükseliyor olmas› ayr› bir gururdur. Küresel turist ziyaret merkezine dönüflme yolunda h›zla ilerleyen ülkemizin, bu önemli flehrinin her geçen gün hak etti¤i marka de¤erine ve uluslararas› itibara bu gibi önemli yat›r›mlarla ulaflaca¤›n› düflünüyoruz. Trump Towers’›n ‹stanbul’un uluslararas› marka tan›m›na büyük katk› sa¤layaca¤› muhakkakt›r. Bu proje ile ‹stanbul bir dünya markas› haline gelecektir. Donald Trump’›n ne gibi kalite ölçütleri bulunuyor? Trump Towers Projesi, yal›n lüksü temsil edi-

yor. Trump Towers ‹stanbul, do¤al malzemeler (duvar kaplamalar›, do¤al ahflap dolaplar) ile lüks yaflam kriterlerini modern mimari çizgide ortaya koyuyor. Avrupa’n›n ilk Trump projesi olan Trump Towers ‹stanbul, ‹stanbullular› beyaz eldiven konseptiyle karfl›l›yor. Örne¤in, aylar önce tüm biletleri tükenmifl bir gösteriye en önden davetiye bulmak, bir müzenin s›radan ziyaretçilere kapal› bölümlerini açt›rmak, 10 günlük rezervasyon listesi dolu olan bir gece kulübü ya da restorana bir saat sonras› için yer ay›rtmak Trump Towers sakinleri için mümkündür. Beyaz Eldiven Konsiyerj Hizmeti özel ba¤lant›lar›, 7 gün, 24 saat Trump Towers sakinlerinin tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için çal›fl›r ve Türkiye’de efli benzeri görülmemifl bir kararl›l›kta tüm beklentilerin ötesine geçer. Trump Towers ‹stanbul’da daire sahibi

bölme duvar içi yal›t›mlar›ndan giydirme cephe yal›t›mlar›na kadar, birçok uygulamada ‹zocam ürünleri kullan›ld›. Dairelerin iç bölme duvarlar›nda çift kat alç›pan aras›nda 55 bin m2, 5 cm sar› camtülü kapl› Taflyünü Levha, d›fl cephelerde aluminyum kompozit paneller arkas›nda 10 bin m2, 8 cm Taflyünü Levha ve ayr›ca baz› cephe detaylar› için özel ebat Taflyünü Levha tercih edildi. Is›tma ve havaland›rma tesisatlar›nda 20 bin m2, 2,5 cm kal›nl›kta folyolu Taflyünü Levha ve muhtelif çaplarda Armaflex Elastomerik Kauçuk Boru malzemeleri kullan›ld›.

olanlar, bu hizmetten, Trump binalar› aras›nda kurulu olan uluslararas› a¤ sayesinde, dünyan›n her yerinde yararlanabilirler.

dik sonuçlarla karfl›lafl›lmamas›, bunun yan› s›ra fiyat aç›s›ndan da uygun olmas› tercih sebeplerimizdir.

‹zocam ürünlerine al›flma gibi kayg›m›z olmad›

‹nflaat sektöründe yal›t›m›n öneminden söz eder misiniz? D-Yap› olarak yal›t›ma yaklafl›m›n›z nas›l? Artan nüfus ve buna ba¤l› olarak yükselen enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›, enerji kaynaklar›n›n tasarruflu kullan›lmas›, küresel ›s›nman›n iklimlere ve dünyam›za olumsuz etkilerinin kontrol alt›na al›nmas›, ancak ›s› yal›t›m›n›n etkin flekilde uygulanmas›yla mümkündür. DYap›, bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i ve devam eden projelerde; proje ön tasar›m aflamas›ndan itibaren tedarik ve uygulama aflamalar›n›n hepsinde, yal›t›m teknolojisinin ulaflt›¤› son imkanlar› kullanarak çözümlerini gerçeklefltiriyor.

D-Yap› olarak ne kadar zamand›r ‹zocam ürünlerini kullan›yorsunuz? ‹zocam ürünlerini kullanmaya nas›l bafllad›n›z? D-Yap› olarak kuruluflumuzdan itibaren ‹zocam ürünlerini kullan›yoruz. ‹zocam markas›n›n çok köklü ve bilinen bir marka olmas› sebebiyle, ‹zocam ürünleriyle tan›flma ve ürünlerine al›flma gibi kayg›lar›m›z olmad›. Trump Towers Projesi’nde hangi ‹zocam ürünlerini kulland›n›z? Trump Towers Projesi’nde tesisat yal›t›mlar›,

Trump Towers gibi büyük bir projede neden ‹zocam’› tercih ettiniz? ‹zocam’›n bilinen bir marka olmas›, tüm ürünlerde mutlak bir kalite standard›n›n olmas›, farkl› zamanlarda al›nan ürünlerde beklenme-


IZOCAM 12

10/20/10

11:58 AM

Page 29

30 Kiflisel Geliflim

Zaman› yönetmenin püf noktalar› ‹fl hayat›nda ‘hay›r’ diyememek, uzun süren toplant›lar ve plans›z çal›flmak zaman yönetiminde sorunlar yaflanmas›na neden oluyor. Oysa, öncelikle amaç ve hedefleri belirlemek, günlük ifl plan› yapmak, elimizdeki iflleri aciliyeti ve önemine göre s›n›fland›rmak gerekiyor.

‹fl hayat›nda en önemli sorunlardan birisi “zaman› yönetememek”tir. ‹fl yo¤unlu¤unun fazla olmas›, öncelikli iflleri belirlemek ve iflleri yetifltirmek zorunda olmak, ço¤u zaman çal›flanlar› strese sokar. ‹fller birikir ve nereden bafllayaca¤›m›z›, ne yapaca¤›m›z› bilemeyiz. Hepimizin s›k s›k yaflad›¤› bu ve benzer sorunlar›n çözümü, ifl hayat›nda da, özel hayatta da “zaman› iyi yönetmek”ten geçiyor. Zaman yönetimini kararl› bir flekilde uygulamak için baz› kiflisel özelliklere sahip olmak gerekiyor. Hedef bazl› çal›flmay› ve yaflamay› seven, olaylara proaktif yaklaflan, yaflam›nda denge kurmaya özen gösteren, planlama konusunda yetkin, önceliklerini belirleyebilen ve gerekli olan yerlerde rahatl›kla “hay›r” diyebilen kifliler, zaman yönetimini daha rahat yapabilen kiflilerdir. “Hay›r” diyememek ise iflyerinde zaman kayb›n›n en önemli nedenlerinden biri. Örne¤in, odaklanmam›z› bölen telefonlara,

odam›za ya da masam›za u¤rayan ifl arkadafllar›m›za “hay›r” diyememek, zaman›m›z›n harcanmas› anlam›na gelir. Ayn› flekilde ifllerimizi s›n›fland›rmamak ve önemli olmayan ifllere yo¤unlaflmak da de¤erli zaman›m›z› bizden al›r götürür. Verimsiz toplant›lar da ifl hayat›nda zaman kayb›na neden olur. Gere¤inden fazla toplant› yap›lmas› ya da çok az toplant› yap›lmas› ayn› etkiyi yaratabilir, ifllerin ak›fl› aç›s›ndan zaman kayb›na neden olabilir. Efektif bir toplant› için toplant›n›n ak›fl plan›n›n toplant› öncesinde kat›l›mc›lara verilmeli, toplant›da konuflulacak konular belirlenmelidir.

Kurumlardan kaynaklanan sorunlar fiirketlerden kaynaklanan baz› faktörler de zaman kayb›na neden olur. Bunlar: • Kurumun genel politikas›n›n olmay›fl›

• Yönetimin önceliklerini çok s›k de¤ifltirmesi • Görev tan›mlar›n›n iyi yap›lmam›fl olmas› • Otorite yoklu¤u • Toplant›lar • Üst makamlar›n kararlar›n› bekleme • Uzayan müflteri ziyaretleri • Çal›flan say›s›n›n azl›¤›

Öncelikler belirlenmeli Zaman yönetimini iyi yapmak için baz› noktalara dikkat etmek gerekiyor: • Zaman yönetiminin temelini, öncelikler ve denge oluflturur. Kiflinin zaman›n› en iyi flekilde yönetebilmesi için yaflam›ndaki öncelikleri belirlemesi gerekir. Bu öncelikler baz›nda bireyin yaflam dengesi ve bireye özel zaman yönetimi oluflturulur. • ‹fl hayat›nda zaman› en iyi flekilde yönetmek için amaç ve hedefler net olarak belirlenmeli. Bu, ayn› zamanda kiflinin ifl hayat›ndaki önceliklerini belirlemesini de sa¤lar. Bu flekilde kifli, zaman›n› hangi oranlarda neler için de¤erlendirece¤ini belirler ve onu hedeflerine götüren çal›flmalara öncelik tan›r. • Her günün bitiminde, o gün yap›lmas› gereken ifllerin ne kadar›n›n tamamland›¤› gözden geçirilebilir. Bu gözden geçirme ertesi gün için bir haz›rl›k niteli¤ini tafl›r. • Günlük ifl plan›n› yaparken dikkat edilecek en önemli nokta hedeflere yönelik çal›flmalara öncelik tan›makt›r. Bu ayn› zamanda sistematik ve proaktif yaklafl›m anlam›na da gelir. Ayn› anda yap›lmas› gereken birden fazla ifl oldu¤unda öncelikle elimizdeki ifllerden baflkalar›na devredebilece¤imiz ifller olup olmad›¤›na bakmam›z gerekir. • Bunlar›n mümkün olmamas› durumunda, elimizdeki iflleri aciliyetine ve önemine göre s›n›fland›rmal›y›z. Acil ve önemli ifllerle ilk s›rada ilgilenebilir, acil ve önemli olmayan iflleri ise bir kenara b›rakabiliriz.

Profile for Konak Medya İçerik Ajansı

İzocam Diyalog  

İzocam Diyalog Dergisi

İzocam Diyalog  

İzocam Diyalog Dergisi

Advertisement