Page 1

s.

6

Sektor finansowy poszukuje fachowców

s.

7

Projekt Aktywny Senior

10

s.

Sektor finansowy poszukuje fachowców

Forum OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 8 (122) sierpień 2016

Ostrawa, najlepsze miejsce do rozmów o polsko-czeskim biznesie


Z DRUGIEJ STRONY

Wydarzenie

4. Ostrawa - najlepsze miejsce do rozmów o polsko-czeskim biznesie 6. Niemiecka firma REKERS buduje swój zakład pod Ujazdem 7. Projekt Aktywny Senior 8. Doradca podatkowy wsparciem dla nowych przedsiębiorców 9. Obwodnica w budowie Gospodarka

10. Sektor finansowy poszukuje fachowców 12. Ministerstwo Rozwoju przeznaczy środki na inwestycje Eko

2

15. Cały ten azbest Energia z powietrza 16. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach 17. w świetle istniejących przepisów 18. Panele solarne i ich rodzaje 19. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas - Prezes Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl Skład, łamanie, reklama: Komunikator PR 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

Skład Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2016 Pragniemy poinformować, iż w związku z uroczystą galą Laury Umiejętności i Kompetencji, która odbędzie się w Filharmonii Opolskiej 27.01.2017 r., Rada OIG w dniu 24.05 br. powołała skład opolskiej Kapituły Laury Umiejętności i Kompetencji, którą reprezentować będą: Adrian Czubak - Wojewoda Opolski Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego, Laureat Platynowego Lauru 2015 Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola, Laureat Złotego Lauru 2015 Marian Duczmal - Przewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2005 Karol Cebula - Laureat Platynowego Lauru 2007 i Kryształowego Lauru 2010 Andrzej Drosik - Członek Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2013 Wilhelm Beker - Wiceprzewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014 Krzysztof Zyzik - Redaktor Naczelny NTO Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej, Laureat Platynowego Lauru 2015 Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski, Laureat Złotego Lauru 2008 Henryk Galwas - Prezes Zarządu OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014 nr 8 (122) sierpień 2016


NA DOBRY POCZĄTEK

Wyróżnienie Laurów Umiejętności i Kompetencji to oprócz prestiżu zobowiązanie i odpowiedzialność O Laurach Umiejętności i Kompetencji przyznawanej przez Opolską Izbę Gospodarczą rozmawiamy z Profesorem dr. hab. Marianem Duczmalem – Przewodniczącym Rady OIG oraz członkiem składu Kapituły przyznającej nagrodę, na co dzień Rektorem WSZIA w Opolu.

Jak długo jest Pan związany z Opolską Izbą Gospodarczą? Z opolską jak i katowicką Izbą Gospodarczą związany jestem od 2000 roku. Pracując na rzecz Izby w regionie, tym samym jestem związany z Kapitułą Laurów Umiejętności i Kompetencji. Czym dla danej firmy, osoby są Laury Umiejętności i Kompetencji, oprócz oczywiście samego faktu uhonorowania tym wyróżnieniem? Dla firmy wyróżnienie Laurów i Kompetencji to oprócz docenienia jej działań, zobowiązanie do zachowania standardów i odpowiedzialność za swoją działalność w regionie. Ważne jest to, by dany laureat jeszcze lepiej pracował, podnosił swoje standardy. Czy są to firmy, które wchodzą w skład OIG czy mogą być one spoza Izby Gospodarczej ? Nie ma takiego ograniczenia, mogą być oczywiście spoza i często są to niewielkie firmy rodzinne, które są mocno zaangażowane na rzecz społeczności lokalnej, jak np. działalność na rzecz sportu czy akcje charytatywne, co jest niezwykle ważne. Jak wygląda praca Państwa w Kapitule? Rozpatrujemy propozycje firm, osób, które są zgłaszane przez samorządy, Izbę Gospodarczą jak i samych laureatów nagrody. Sprawdzamy czy dany podmiot nie jest zadłużony, co jest dyskwalifikujące w takim przypadku. Wyniki finansowe są oczywiście ważne, ale sprawdzamy też całą strukturę firmy, jak: jakość pracy i zaangażowanie na rzecz regionu. Generalnie wszystko jest precyzyjnie określone w regulaminie nagrody.

3 Czy Gala, która jest przed nami dokładnie 27.01.2017 r. będzie jakoś odbiegała od porzedniej? Generalnie będzie w późniejszym terminie niż ta w Katowicach, co jest wyjątkiem, bo zawsze była sytuacja odwrotna. Dodatkowo wprowadzamy nagrodę, specjalne wyróżnienie dla zasłużonej osoby, a mianowicie nagrodę Księcia Jana Dobrego. Ma to być stałym elementem gali w Opolu. Czy jest jeszcze możliwość zgłaszania firm, osób do uhonorowania nagrodą Laurów Umiejętności i Kompetencji? Oczywiście z tego miejsca serdecznie zapraszam do składania propozycji kandydatur. Przed nami kolejne posiedzenie Kapituły, gdzie będziemy takie wnioski rozpatrywać. Dziękujemy serdecznie za rozmowę i życzymy owocnej pracy na rzecz Kapituły. J.S.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIE

Ostrawa – najlepsze miejsce do rozmów o polsko-czeskim biznesie

4

Inwestycje i innowacyjność w praktyce, fundusze europejskie, wspólne projekty oraz współpraca firm i instytucji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także rynek pracy w krajach Grupy - to m.in. tematy paneli dyskusyjnych, które odbyły się w ramach XXII Spotkania Biznesu w Ostrawie.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Czesko-Polską Izbę Handlową w Ostrawe i Konsulat Generalny RP w Ostrawie w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki/ Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole w dniu 29 czerwca br., w Urzędzie Miasta w Ostrawie oraz ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele stu firm oraz 50 instytucji otoczenia biznesu i organizacji skupiających przedsiębiorców z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wśród ok. 300 uczestników tego wydarzenia byli też ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie Jakub Karfik oraz ambasador Republiki Słowacji w Pradze Petr Weiss, a także np. prezes Polsko-Czeskiej Izby Handlowej i pełnomocnik Rządu ds. Kraju Morawsko-Śląskiego, Karlowarskiego i Usteckiego Jiri Cienciala; prezydent Ostrawy Tomas Macura czy zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu Czech Jiri Dornak. Woj. opolskie reprezentowali natomiast członek zarządu woj. opolskiego An-

nr 8 (122) sierpień 2016

toni Konopka, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Jacek Suski, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono, wicedyrektor OCRG Małgorzata Adamska oraz Maria Woźniak reprezentująca Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole (PIE Europe-Direct-Opole). Tematem konferencji gospodarczej, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy XXII Spotkania Biznesu, były „Szanse i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej Grupy Wyszehradzkiej”. Podsumowano na niej m.in. prezydencję Czech w Grupie Wyszehradzkiej, mówiono o programie i priorytetach prezydencji Słowacji w Radzie UE. Natomiast ambasador RP w Pradze poinformowała o założeniach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Jak mówiła Grażyna Bernatowicz pięć głównych, równoważnych celów tej prezydencji to: silny głos Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej, budowanie synergii poprzez wzmocniony dialog, bezpieczeństwo i stabilność regionu, tożsamość i wizerunek Grupy Wyszehradzkiej – rozumiane też jako promocja tej Grupy oraz spójność i po-


WYDARZENIE wiązania – np. w zakresie infrastruktury drogowej czy kolejowej. - Dyskusje, które miały miejsce podczas Spotkania w Ostrawie doskonale obrazuje powiedzenie: myśl globalnie, działaj lokalnie. Podejmowaliśmy na tym Spotkaniu wiele bieżących i ważnych tematów, istotnych dziś dla całej Europy. Ale posługiwaliśmy się przykładami dobrze układającej się współpracy naszych regionów – mówił Antoni Konopka podczas zorganizowanej w trakcie ostrawskiej imprezy konferencji prasowej. Jednym z tematów Spotkania była właśnie współpraca regionów państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek Konopka mówił, jak ta współpraca wygląda po stronie woj. opolskiego i jego partnerskich regionów.

to, że procedury pozyskiwania pracowników z zagranicy są zbyt zbiurokratyzowane i należałoby je uprościć.

Dyrektor OCRG Roland Wrzeciono relacjonował natomiast, że w woj. opolskim Podczas panelu poświęconego inwesty- – zwłaszcza w powiatach o niskim, kilkucjom i innowacyjności uczestnicy dys- procentowym bezrobociu – zaczyna brakusji zwracali uwagę, że aby innowacje kować rąk do pracy. Powiedział, że bywa mogły powstawać w danym mieście czy to dla niektórych firm kwestią ważniejszą, regionie potrzebna jest edukacja na wy- niż np. oferowane im na danym terenie

sokim poziomie, mała ilość barier administracyjnych ze strony państwa oraz kapitał – niekoniecznie wielki, służący finansowaniu wynalazków, ale na początek taki, który pozwoliłby pracować innowatorom bez konieczności martwienia się o byt. W firmach natomiast – jak mówili – ważna jest np. kultura i organizacja pracy, jak również motywowanie pracowników do innowacyjnego myślenia. Przedstawiciele biznesu zapewniali, że nie ma firm, które nie myślą o rozwoju i wprowadzaniu innowacji, a tym samym o budowaniu przewag konkurencyjnych.

ulgi. Dodał, że aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom OCRG podejmuje działania dot. np. wzmocnienia szkolnictwa zawodowego w regionie – tak, by bardziej związać je z biznesem i dostosować do jego potrzeb. Wrzeciono mówił również o realizowanym przez OCRG projekcie Opolski Program Stażowy, w ramach którego

z funduszy unijnych finansowane są atrakcyjne, płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, zawodowych i ponadgimnazjalnych. Co ważne – obecnie realizowana jest już druga edycja programu stażowego. Ponad 70 proc. osób, które brały udział w jego pierwszej edycji, znalazło pracę w ciągu 3 miesięcy od czasu zakończenia stażu. Z kolei podczas panelu poświęconego funduszom europejskim jego uczestnicy z Polski, Czech i Słowacji wymienili się informacjami o programach unijnych realizowanych w ich krajach i regionach oraz zainteresowaniu pieniędzmi z UE ze strony beneficjentów. W ramach uruchomionego Mobilnego PIE Europe-Direct-Opole uczestnicy mogli skorzystać z publikacji dotyczących UE a w szczególności w zakresie poruszanych podczas paneli i konferencji tematów. Wraz z OCRG do gościnnej Ostrawy pojechało kilkunastu przedsiębiorców z Opolszczyzny oraz kilku przedstawicieli izb gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu. Wśród firm, które w Ostrawie szukały biznesowych inspiracji albo partnerów wśród tamtejszych przedsiębiorców były m.in. Filplast, Protec, Poliglotus, Trans Row, Elsteel, ISM Consulting oraz kilku przedsiębiorców skupionych w Oleskim Koszyku, Opolskiej Izbie Gospodarczej czy Izbie Gospodarczej Śląsk. J.S.

Z kolei uczestnicy panelu poświęconego rynkowi pracy w krajach Czwórki Wyszehradzkiej rozmawiali m.in. o wymianie siły roboczej na pograniczu, depopulacji w krajach tej Czwórki i tym, jak przekłada się to na rynki pracy w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Paneliści – w tym przedstawiciele urzędów pracy z Polski – zwracali uwagę m.in. na FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

5


WYDARZENIE

Niemiecka firma Rekers buduje swój zakład pod Ujazdem Firma Rekers zaczęła budowę zakładu przy Autostradzie A4 koło miejscowości Ujazd.

Profil firmy to produkcja betonowych bloków, barier i ścian tarasowych. Docelowo zakład ma zatrudnić 50 osób. Roboty budowlane mają być zakończone na przełomie roku, start produkcji już na początku 2017 roku. Koszt budowy to około 20 mln złotych . Dla niemieckiej firmy lokalizacja pod Ujazdem jest nie bez znaczenia – to przede wszystkim miejsce gdzie możemy znaleźć wielu wykwalifikowanych

6

nr 8 (122) sierpień 2016

fachowców z językiem niemieckim oraz dostęp do autostrady A4 - powiedział właściciel firmy Christof Rekers podczas uroczystości wmurowywania kamienia węgielnego pod budowę zakładu. Firma Rekers posiadająca ogromny potencjał produkcyjny jak i logistyczny zapewne mocno wpisze się w struktury opolskiego rynku budowlanego.


WYDARZENIE

7

Projekt Aktywny Senior Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do udziału w projekcie kierowanym do mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej. Uczestnicy projektu do wyboru mają szeroki wachlarz szkoleń i usług. Projekt pn. „Młodość przychodzi z wie- – ruchowych). Do projektu mogą zgłaszać kiem – aktywny senior w Aglomeracji się osoby w wieku 60+ z terenu gmin: Opolskiej” realizowany jest przez Opol- Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń skie Centrum Demokracji Lokalnej Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, FRDL i Stowarzyszenie Aglomeracja Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Opolska. Celem projektu jest zwiększe- Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, nie dostępności i podniesienie jakości Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, usług społecznych na rzecz seniorów, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice. rozwój systemów wsparcia oraz rozwój Jak się zgłosić? usług społecznych w sferze m.in. rekreacji i kultury na terenie Aglomeracji Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa Opolskiej. Kiedy? Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016 r. Dla kogo? Kto może zostać uczestnikiem? Uczestnicy: min. 220 seniorów z terenu Aglomeracji Opolskiej, w wieku 60 +, chętnych do skorzystania ze szkoleń „Asystent Edukacyjny” oraz usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo - doradczych, rehabilitacyjno

w projekcie, zapraszamy do zapoznania się dokumentami aplikacyjnymi. Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać wymagane dane i odkreślić jaką formą wsparcia są Państwo zainteresowani. Prosimy również o zapoznanie się z zapisami Regulaminu. W pierwszej kolejności, prowadzona będzie rekrutacja na szkolenia „Asystent Edukacyjny”, które odbywać się będą we wrześniu 2016 r. Rekrutacja potrwa do końca sierpnia br.

Osoby do kontaktu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska:

Joanna Kucharska e-mail: jkucharska@opole.frdl.pl

Mateusz Huk e-mail: mateusz.huk@ao.opole.pl

Alicja Szwiec e-mail: aszwiec@opole.frdl.pl

www.aglomeracja-opolska.pl tel.: 77 44 61 402.

www.opole.frdl.pl tel.: 77 454 48 29.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIE

Doradca podatkowy wsparciem dla nowych przedsiębiorców

8

Krajowa Izba Doradców Podatkowych organizuje akcję pod nazwą „START BIZNES”, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych – wraz z Oddziałami: Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim, Małopolskim, Pomorskim, Śląskim i Wielkopolskim – włączył się do tej akcji, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Opolskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „START BIZNES” będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów ww. jednorazowej porady. Należy zaznaczyć, że czynności doradztwa podatkowego są zarezerwowane dla osób posiadających wpis na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Osoby wykonujące zawód doradcy podatkowego, jako zawód zaufania publicznego, poprzez odpowiednie zapisy ustawowe, gwarantują swoim klientom m.in. ochronę tajemnicy zawodowej. Poza tym na każdym doradcy podatkowym ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Doradca Podatkowy, to zawód, który wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i nieustannego śledzenia przepisów, jak również przestrzegania zasad etyki zawodowej. Śmiało można stwierdzić, iż doradca podatkowy posiada wiedzę i uprawnienia do realizacji tego typu przedsięwzięcia, bowiem jest to zawód doceniany za profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług. OOKIDP w ramach prowadzonej akcji podejmie działania na terenie urzędów miast i gmin Opolszczyzny, w których nowy przedsiębiorca - przy składaniu wniosku o wpis do CEIDG - zostanie poinformowany o możliwości uzyska-

nr 8 (122) sierpień 2016

nia nieodpłatnej porady w zakresie projektu „START BIZNES”. Z uwagi na to, że program „START BIZNES” ma obecnie swój początek na Opolszczyźnie, a ilość doradców podatkowych biorących w nim udział systematycznie przybywa, można założyć, że w niedługim czasie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą miały łatwy dostęp i duży wybór doradcy, który profesjonalnie wprowadzi nowego przedsiębiorcę w szczegóły związane z działalnością gospodarczą. Tego typu akcja jest projektem nowatorskim, którego kontynuacja planowana jest długofalowo, zaś szczegóły pomysłu opisane są na stronach: www. startbiznesdp.pl oraz www.opolskiepodatki.pl. Doradca podatkowy Andrzej Tysier


WYDARZENIE

9

Obwodnica w budowie Budowa obwodnicy Czarnowąs, która została rozpoczęta jesienią 2015 roku z dnia na dzień nabiera oczekiwanych kształtów. Koszt inwestycji to 160 mln. PLN. Zaplanowany odcinek budowy to 5,3 km. Budowa obwodnicy jest jak dotąd największą inwestycją drogową realizowaną przez samorząd województwa. Warto przypomnieć dla przykładu, iż koszt realizacji obwodnic

Głubczyc czy Białej wyniósł 30-40 mln. PLN. Jak twierdzą wykonawcy inwestycji, firma DROG-BUD z Częstochowy, termin realizacji budowy będzie dotrzymany. Droga z Opola do Dobrzenia Wielkiego zgodnie z terminem kontraktu ma być oddana do użytku do dnia 18.09.2017 roku.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


GOSPODARKA

Sektor finansowy poszukuje fachowców

10

Polska jest w europejskiej czołówce w obszarze usług biznesowych dedykowanych dla sektora finansowego. Polscy ekonomiści świadczą usługi dla największych światowych banków i funduszy inwestycyjnych.

nr 8 (122) sierpień 2016

Nasz kraj ma ogromny potencjał rozwoju w tym kierunku. Oznacza to dynamiczny wzrost zapotrzebowania na kadrę do działów operacyjnych, wpierających pracowników odpowiadających za inwestycje na rynkach papierów wartościowych. Dlatego też przedsiębiorstwa świadczące usługi wsparcia (np. Business Process Outsourcing, Shared Services) poszukują kandydatów posiadających podstawową wiedzę z zakresu rynków inwestycyjnych na pewnym standardowym poziomie. Na każde stanowisko decyzyjne w obszarze zarządzania inwestycjami przypada wiele etatów

w departamentach wsparcia, np. HR, dział prawny, księgowość, back-office, audyt wewnętrzny, kontrola zgodności, IT czy inne działy operacyjne. Osoby zatrudnione na tych posadach, zaczynając pracę, nie zawsze posiadają niezbędny zestaw wiedzy z zakresu rynków inwestycyjnych. Aby sprawnie poruszać się w świecie finansów i efektywnie wykonywać powierzone zadania, trzeba zrozumieć podstawowe procesy, które zachodzą w branży i zdawać sobie sprawę z kierunków jej rozwoju. Stąd pojawia się konieczność dokształcania pracowników działów operacyjnych w zakresie


GOSPODARKA podstawowej wiedzy na temat instrumentów, mechanizmów i regulacji rynków inwestycyjnych.

Polska w czołówce Na chwilę obecną w sektorze usług finansowych pracuje w Polsce ponad 150 tys. osób. Branża ta dynamicznie się rozwija, przyrosty roczne sięgają ponad 20%. W samych działach obsługujących procesy inwestycyjne jest zatrudnionych ponad 30 000 osób – prognozuje się, że liczba ta będzie nadal szybko wzrastać. Polska jest naturalnym kierunkiem dla offshoringu. Do najbardziej istotnych na skalę kraju usług można zaliczyć działania związane z obsługą transakcyjną. Z powodu powstałej luki na rynku pracy pracodawcy dość często muszą zatrudniać osoby bez odpowiedniego przygotowania i dokształcać ich w pracy. Obecnie jest bowiem duże zapotrzebowanie na agentów transferowych (mogą zajmować się m.in. prowadzeniem: księgowości funduszu, rejestru uczestników, punktu informacyjnego dla inwestorów, rejestru reklamacji i wyjaśnień, obsługi sieci dystrybucji czy naliczaniem prowizji dla sieci dystrybucji), na znaczeniu zyskują ponadto stanowiska księgowych funduszy inwestycyjnych. A do tego dochodzą stanowiska w działach wsparcia operacyjnego (HR, IT, prawnicy, PR itd.). Pomimo że pracę w działach operacyjnych mogą wykonywać osoby bez wykształcenia finansowego, to jednak efektywne wykonywanie obowiązków wymaga ogólnej wiedzy z zakresu instrumentów i rynków finansowych oraz kodeksu etyki. – Pracodawcy mogą pomóc pracownikom firm usługowych

odnaleźć się w branży poprzez dodatkowe szkolenia. Edukacja kadry gwarantuje świadczenie usług na wyższym poziomie i podniesienie efektywności w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych.

uczciwe traktowanie. – Wybierając kurs dokształcający z finansów, warto zwrócić uwagę, czy jest on zgodny ze standardami CFA Institute, wiodącej organizacji okre-

Odpowiednią wiedzę można natomiast zdobyć na specjalnych kursach – tłumaczy Dmytro Osiichuk, prowadzący w Akademii Leona Koźmińskiego kurs „Rynki inwestycyjne: instrumenty, mechanizmy i regulacje”, który został przyjęty do CFA Institute Claritas® Academic Program – powstał on w celu podniesienia wiedzy pracowników do poziomu wymagań pracodawców. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim w terminach: 22, 23, 24, 29 i 30 września oraz 1 października.

Potrzeba wykwalifikowanych specjalistów W związku z postępującymi zmianami i pojawiającymi się na rynku nowymi tendencjami wzrasta poziom zaawansowania obsługiwanych procesów, co z kolei wymaga od pracowników działów operacyjnych specjalistycznej, aczkolwiek wystandaryzowanej wiedzy na temat rynków inwestycyjnych. Zatem kadra zatrudniona na stanowiskach wspierających pracę osób decyzyjnych powinna mieć świadomość obowiązków etycznych, kultury prowadzenia rozmów w firmie z klientami, rozumieć ich potrzeby, być zorientowana w obowiązujących w branży standardach, w tym w przepisach prawa. Trzeba bowiem podkreślić wagę takich powinności wobec klientów jak: lojalność, staranność oraz

ślającej standardy zawodowe w branży inwestycyjnej. Można mieć dzięki temu pewność, że podniesiemy kompetencje zawodowe pracowników, co przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na rynku – opowiada Dmytro Osiichuk. W Polsce powstaje aktualnie ogromny, szybko rozwijający się, sektor gospodarki – usługi dla branży finansowej. Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla centrów usług finansowych, co otwiera drogę do rozwoju na tej płaszczyźnie wielu specjalistom z różnych dziedzin, wspierającym stanowiska doradcze w finansach. Kluczem do sukcesu jest podstawowa, wystandaryzowana wiedza o rynkach inwestycyjnych.

Nowi członkowie OIG Pragniemy poinformować, że skład Opolskiej Izby Gospodarczej został poszerzony o kolejne firmy z naszego regionu.

Gratulujemy członkostwa, życząc owocnej współpracy z OIG. FOR. CAR Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 23

47-200 Kędzierzyn-Kozle

tel. 77 481 95 76, 730 003 300

e-mail: biuro@forcar.auto.pl

SOLAR-ICE Bartosz Szczepański

ALMATUR Opole sp. z o.o.

47-224 Kędzierzyn-Kozle

tel. 77 423 28 33/53

ul. Odrzańska 1

tel. 690 988 105

e-mail: solarice@op.pl VIAMED Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 23

ul. Ozimska 26/2, 45-058 Opole fax 77 423 28 40

e-mail: opole@almatur.pl PROPERUN Marcin Szega

ul. Kilińskiego 1

47-200 Kędzierzyn-Kozle

47-303 Krapkowice

e-mail: a.kochanski@agricola.pl

e-mail: biuro@properun.pl

tel. 791 930 000, 790 40 547

tel. 600 823 698, 600 349 918

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

11


GOSPODARKA

12

Ministerstwo Rozwoju przeznaczy środki na inwestycje Ministerstwo Rozwoju przeznaczy w tym roku specjalną pulę środków na tworzenie centrów badawczo – rozwojowych dla firm. Mogą to być inwestycje w aparaturę, technologie, sprzęt wszystko to co ma służyć prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych tym samym służyć tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

nr 8 (122) sierpień 2016

Wnioski w ramach tego naboru będzie można składać od 1 września do 31 października br. w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, który organizuje konkurs. Ogólna pula pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie w tym naborze to 460 mln zł. Z tego blisko 44,8 mln zł zarezerwowano dla projektów firm z woj. mazowieckiego, a ponad 415,2 mln zł na projekty firm z pozostałych regionów Polski. W regulaminie podano, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie ma wynosić 2 mln zł, a maksymalna nie może przekroczyć 50 mln euro. Zaznaczono w nim też, że wnioskodawca może rozpocząć realizację swojego projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wówczas ma miejsce tzw. początek okresu kwalifikowalności wydatków.

Wnioski o dofinansowanie - wraz z załącznikami – trzeba składać w formie papierowej i na nośniku elektronicznym bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy tej instytucji w godz. 8.15-16.15 albo też przesłać listem poleconym, pocztą kurierską czy złożyć osobiście w kancelarii na adres Ministerstwa Rozwoju z dopiskiem „Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 2/2016”. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania lub datę na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju, gdy skorzysta się właśnie z tej drogi. Więcej na: https://www.poir.gov.pl/ nabory/21-wsparcie-inwestycji-winfrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/


PROSTO Z OIG

Szanowni Państwo! Informujemy Państwa, że przy OIG działa Sąd Polubowny (Arbitrażowy) z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 39, tel. 77 44 17 666, lub kom. 519 517 215. Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005 r. (Dz. Ust 178 poz. 1478 z późn. zm.). Poddanie sporów gospodarczych orzecznictwu sądów arbitrażowych wymaga umieszczenia przez strony w umowie gospodarczej wyraźnego jasnego zapisu na sąd arbitrażowy. Przykładowy zapis w takiej umowie winien brzmieć: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu zgodnie z regulaminem tego Sądu”. Dokonanie takiego wspólnego zapisu może wprawdzie nastąpić później jednak praktyka wykazała, że udaje się to stronom najbardziej na początku współpracy przy zawieraniu umowy. W świetle przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest wielokrotnie krótszy. Opłata za postępowanie jest znacznie niższa, niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności występują w sporach o zapłatę dużych kwot

powyżej 500.000 zł, przy których opłata wynosi od 2,5% do 1% za każdą instancję, a w sądach powszechnych opłata stała wynosi 5% w każdej instancji. Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi więzi gospodarczych. Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) prezydium tego sądu zaproponowało pięć List Arbitrów Rekomendowanych i Mediatorów, na których znajdują się między innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwiska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych oraz praktyków gospodarczych. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM MOŻE BYĆ DWUINSTANCYJNE. Zapraszamy do rozstrzygania sporów poprzez umieszczanie w/w klauzul w umowach i rozstrzyganie ich w Sądzie Arbitrażowym działającym przy OIG w Opolu. Szczegóły działania Sądu Arbitrażowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.oig.opole.pl Zarząd OIG w Opolu

13

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Korzyści wynikające z oferty to : niskie oprocentowanie, brak dodatkowych opłat i prowizji oraz profesjonalna obsługa i doświadczenie Wojewódzkiego Funduszu w finansowaniu inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców działających w sektorze MŚP.

od 2,5% bez opłat i prowizji

21

14

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Punkt Informacyjny Pożyczek

Opole ul. Krakowska 53, pokój nr 1,

tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 103 e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl www.wfosigw.opole.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU nr 8 (122) sierpień 2016


Cały ten azbest

Azbest wykorzystywany w materiale budowlanym jak i innych produktach od lat zaliczany jest jako szkodliwy dla człowieka. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w grupach minerałów krzemianowych tworzących włókna azbestu, które zaklasyfikowane są do wysoce niebezpiecznych dla organizmu ludzkiego. Minerały te w kontakcie z żywą tkanką organiczną co zostało potwierdzone poprzez badania naukowe powodują włóknienie płuc oraz uaktywniają komórki rakowe. Ten stan rzeczy spowodował, iż w wielu krajach w tym Polsce (1997rok) zabroniono stosowania produktów zawierających azbest tym samym rozpoczęto działania mające na celu jego utylizację. Warto przypomnieć, że lata poprzedzające potwierdzenie szkodliwości azbestu były okresem jego szerokiego zastosowania w przemyśle. Gdzie podlegał klasyfikacji na tzw. „wyroby miękkie” oraz „wyroby twarde” . Azbest mający właściwości ogniotrwałe będącym odporny na czynniki chemiczne – stosowany był w produkcji materiałów ochronnych jak np. : rękawice, specjalne koce, fartuchy co klasyfikowane było jako w wyroby miękkie , drugą grupą były produkty wykorzystywane w przemyśle budowlanym. Głównie w pokryciach dachowych jak i elewacji, dodatkowo w instalacjach wodno kanalizacyjnych, a także w przewodach kominowych. „Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych” z dnia 19 marca 1997 roku w Polsce jednoznacznie zakończyła okres wykorzystywania azbestu w przemyśle, tym samym zabroniono handlu i gromadzenia szkodliwego surowca na terenie kraju. Całkowity zakaz produkcji, obrotu oraz import wyrobów azbestowych Unia Europejska wprowadziła 1 stycznia 2005 roku- dziesięć lat wcześniej zakaz obejmował tylko „azbest niebieski”. Lata wykorzystywania azbestu spowodowały ogromne nagromadzenie tego materiału

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie naszego kraju jak i innych krajów członkowskich UE, tym samym pozostaje problem z odpowiednią utylizacją tego niebezpiecznego surowca. Nie jest to proces łatwy i szybki w realizacji. Dodatkowo jest on kosztowny ze względu na środki bezpieczeństwo osób, które mogą zajmować się pracą w kontakcie z azbestem. Stąd niezbędne certyfikaty, pozwolenia i oczywiście sprzęt. Okres kiedy Polska ma zakończyć proces pozbywania się azbestu ma przypadać na rok 2032 co zostało przedstawione w komunikacie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącego wieloletniego programu pod nazwą „Program Oczyszczania z Azbestu na lata 2009-2032”. Koordynatorem działań związanych z zabezpieczeniem azbestu jego utylizacją są gminy(biorące udział w programach utylizacji azbestu), które wykorzystują środki z funduszy ochrony środowiska dedykowane do tego procesu. Fundusze, które dodatkowo można uzyskać w celu pozbycia się niebezpiecznego materiału są dystrybuowane np. poprzez konkursy tak jak w przypadku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Fundusz realizuje VII edycję konkursu naboru wniosków dotyczącego usuwania azbestu, gdzie pula środków finansowych wyniosła i w tym roku 1 883 267 PLN . FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


Energia z powietrza

16

Wykorzystanie energii wiatru towarzyszy ludzkości od początku istnienia. Pierwsze wiatraki pojawiły się w Chinach oraz krajach basenu Morza Śródziemnego już na początku naszej ery. Typowy wiatrak czteroskrzydłowy wszedł do użycia w całej Europie w VIII wieku . Specjalistami w budowie tych wiatraków byli Holendrzy stąd ich często stosowana nazwa - Holender. Energia elektryczna wytwarzana przez pracę wiatraka to już historia nie tak odległa, pierwszym konstruktorem siłowni wiatrowej z generatorem prądu przemiennego był duński inżynier Johannes Juul , który swoje rozwiązania konstrukcyjne wdrożył przy budowie pierwszej elektrowni wiatrowej o mocy 200KW na wybrzeżu Gedser w Danii w roku 1957. Elektrownia ta ciągle jest w użyciu. Rozwój energetyki wiatrowej na świecie rozpoczął się w latach 80 XX wieku. Głównym powodem rozbudowywania tej gałęzi energetyki był jak w przypadku większości źródeł odnawialnej energii, kryzys energetyczny. W tym czasie ewolucja techniczna systemów energetyki wiatrowej gwałtownie przyspieszyła. Państwami, które były i są liderami w rozwiązaniach technicznych i ilościach siłowni wiatrowych są Dania i Niemcy. W państwach tych stałym elementem krajobrazu są trójpłatowe elektrownie wiatrowe wytwarzające energię elektryczną. W Polsce, która przez lata zaniedbywała ekologiczne rozwiązania w produkcji energii elektrycznej – rozwój energetyki wiatrowej to początek XXI wieku na, który to przypada dynamiczny rozwój tzw. Farm wiatrowych. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na początek października 2015 roku moc zainstalowana wzrosła z 83,3 MW w roku 2005 do 5005 MW w roku 2015. Instalacji wiatrowych w Polsce (pojedyncze turbiny i duże farmy) znajduje się 981(stan z 2015). W 2013 roku nasz kraj plasował się na dziewiątej pozycji spośród państw UE pod względem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Najlepsze warunki do wykorzystywania farm wiatrowych w Polsce to region północny oraz środkowo zachodni obszar naszego kraju. O tym, że w porównaniu do konwencjonalnych nr 8 (122) sierpień 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu źródeł energii, wykorzystywanie energii powietrznej jest w pełni ekologiczne nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Zachodzi pytanie o koszty inwestycji: Jeszcze do niedawna strefa elektrowni wiatrowych była przeznaczona dla osób z wielkimi funduszami lub monopolistami w dziedzinie energii elektrycznej czyli zakładami energetycznymi. Dzisiaj dzięki formie tzw. spółki celowej są już one dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie ważny jest fakt, iż przy tego typu inwestycji banki udzielają preferencyjnego systemu finansowania. Banki są w stanie dzisiaj kredytować budowę farm wiatrowych na poziomie 80 % inwestycji stąd jest to inwestycja realna tak jak powiedziałem nie tylko dla potentatów finansowych czy zakładów energetycznych. Zaletą takiej inwestycji jest niezależność od niestabilnej sytuacji rynków finansowych – nie ważne czy na giełdzie jest hossa czy bessa, zapotrzebowanie na energie elektryczną jest i będzie zawsze. Koniunktura w gospodarce również ma niewielki wpływ na zużycie energii i nie ma w ogóle wpływu na zapotrzebowanie na energie zieloną, której produkujemy ciągle mniej niż potrzeba. Dzisiaj według wskaźników energetycznych jest to 10 % wszystkich źródeł energii odnawialnej do 2050 roku założenia są by był to poziom 50% Inwestycja w wiatraki może być konkurencyjna z inwestycjami giełdowymi, gdzie w przypadku inwestycji farmy wiatrowej jest to stabilny zysk również w okresie dekoniunktury.


Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach, w świetle istniejących przepisów.

Bez względu na branże czy też kierunek prowadzonej działalności, każdy przedsiębiorca zobligowany jest do przestrzegania przepisów regulujących gospodarkę odpadami. Wynika to z szeregu dyrektyw, które jasno i wyraźnie wskazują jak należy obchodzić się z odpadami. Polska wchodząc w struktury UE przystąpiła do programu mówiącego o należytym gospodarowaniu odpadami, co tyczy się ich weryfikacji pod kątem szkodliwości jak i ponownego wykorzystania. Proces adaptacji prawa UE dla członków unii wiąże się z okresem przejściowym jego zastosowania w strukturach prawnych państw członkowskich. Okresy przejściowe co do ich pełnego czasu wdrożenia są wynikiem negocjacji rządowych. W przypadku Polski okres ten wynosił pięć lat - dyrektywa UE 94/62/WE (opakowania, odpady opakowane), trzy lata w odniesieniu do składowisk odpadów 99/31/WE. W przypadku transportu i kontroli odpadów w obrębie UE oraz poza jej granice okres przejściowy wyniósł pięć lat. Fundamentem prawa ekologicznego Unii jest zrównoważony rozwój, wysoki poziom ochrony środowiska, przezorność przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań, prewencji i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz likwidacji ich źródła. Kwestią najbardziej istotną jest fakt, iż osoba zanieczyszczająca środowisko płaci wszelkie koszty likwidacji szkód ekologicznych! Stąd właśnie właściciele firm produkcyjnych prowadzą na terenie swoich zakładów politykę gospodarowania odpadami. Co wiąże się z ich odpowiednią selekcją. „Katalog odpadów” dzieli odpady na grupy w zależności od źródła ich powstania. Grup tych jest dwadzieścia, związane są one głównie z branżą skąd pochodzą. W zasadzie każda gałąź przemysłu mieści się w spisie katalogu. Odpady oprócz klasyfikacji powstania dzielą się również pod kątem bezpieczeństwa. Największą grupę stanowią odpady komunalne, wytwarzane przez każde gospodarstwo domowe jak i przedsiębiorstwa. Zaliczmy do nich opakowania, odpady podlegające biodegradacji oraz szereg innych, z którymi na co dzień się stykamy.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Odpady komunalne zmieszane dzielą się na niebezpieczne, wytwarzane w strumieniu odpadów komunalnych, to przede wszystkim: baterie, lekarstwa, farby, lakiery oraz opakowania po nich. Odpady niebezpieczne powinny być selektywnie gromadzone i przekazywane do odzysku oraz unieszkodliwiania. Odpady ulegające biodegradacji – są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Tak jak wszystkie rodzaje odpadów, również i te powinny być zbierane w sposób selektywny. Należy pamiętać o tym, iż każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji. Prawo polskie zakazuje unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów ulegających biodegradacji, które zostały selektywnie zebrane. Powinny one zostać skierowane do odzysku. Obowiązki związane z gospodarowaniem tą grupą odpadów skierowane są do gmin gdzie funkcjonuje dany zakład. Rozróżniamy również szereg produktów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów szkodliwych, które podlegają rygorom przechowywania i utylizacji. Są to akumulatory, baterie, oleje i farby. Odrębną grupę stanowią odpady medyczne i weterynaryjne, co do których prowadzona jest odpowiednia polityka utylizacyjna.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

17


Panele solarne i ich rodzaje

Panele solarne montowane na dachach budynków są coraz bardziej popularne w naszym kraju. Ma to związek z promocją ekologicznych systemów i względami ekonomicznymi. Na popularność paneli wpływ ma m.in. fakt ocieplania klimatu. Możliwości wykorzystywania energii słonecznej są coraz większe, nawet w rejonach gdzie nasłonecznienie jest niewielkie. 18

Jako pierwszy energię słoneczną wykorzystał w swoim urządzeniu do podgrzewania wody szwajcarski naukowiec Horace de Saussare. Podobne urządzenia wprowadzono do sprzedaży w USA w 1891 roku. Była to początkowo prosta konstrukcja. Kolektor tworzyła drewniana skrzynka, w której umieszczano pomalowany na czarno zbiornik. Montowano je na dachach by dostęp promieni słonecznych był jak największy. Pomimo prymitywnej budowy i wysokich cen cieszyły się one dużą popularnością. Następny był system zaprojektowany przez Williama J. Bailleya w roku 1909. Wykorzystał on miedziane rurki połączone ze zbiornikiem stojącym we wnętrzu budynku. Było to technologią dość zaawansowaną. Kolektory płaskie zostały opracowane w roku 1950. Zbiegło się to z podwyżkami cen na rynku paliw konwencjonalnych. Polska zajmuje siódme miejsce w Europie w sprzedaży kolektorów, co jest wynikiem bardzo dobrym biorąc pod uwagę fakt, że system ten w Polsce długie lata w ogóle nie istniał. Dostępne na naszym rynku są kolektory płaskie. Najbardziej rozpowszechnione charakteryzują się dużą wytrzymałością obudowy zewnętrznej. Ich wierzchnia strona zbudowana jest ze specjalnego wysoko przepuszczalnego szkła solarnego. Z dołu i z boku znajduje się izolacja wykonana z wełny mineralnej o niskim przewodnictwie cieplnym. Specjalne systemy montażowe są tak zaprojektowane, że montaż nie stanowi problemów w przypadku różnych kątów nachylenia dachu i pokrycia dachowego. Służą do podgrzewania wody w budynkach i basenach. Kolektory próżniowo – rurowe wykonane są nr 8 (122) sierpień 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z rur solarnych, zapewniających izolację absorberowi (pochłaniaczowi) umiejscowionemu w każdej z tych rur i zespolonemu z rurą specjalną tzw. HEAT-PIPE. Próżnia gwarantuje minimalne ubytki ciepła, a specjalna technologia umożliwia niemal natychmiastowy rozruch kolektora i uzyskanie dużych mocy. Ten system może być nawet trzykrotnie bardziej wydajny niż kolektor płaski. Niezależne rury próżniowe połączone są z miedzianą głowicą kolektora, w której ciepło przekazywane jest do układu solarnego. Zastosowanie niezależnych, próżniowych rur solarnych jest rozwiązaniem bardzo bezpiecznym (w sytuacji mechanicznego uszkodzenia kolektora można wymienić pojedynczą rurę próżniową, podczas gdy cały układ solarny pracuje normalnie). Dużą zaletą próżniowych kolektorów słonecznych jest ich zdolność do wyłapywania rozproszonego promieniowania słonecznego, co oznacza, że kolektory te wytwarzają ciepło nawet w pochmurne dni. Konstrukcja kolektora chroni instalację przed przegrzaniem- nie ma potrzeby zasłaniania paneli na czas dłuższej nieobecności. Kolektory płaskie –próżniowe mają budowę i parametry wytrzymałościowe kolektorów płaskich oraz izolację kolektorów próżniowo-rurowych. Posiadają bardzo długą żywotność (gwarancja 12 lat). Wykluczono w nich całkiem temperaturę startową, dzięki czemu udało się zwiększyć ich sprawność i wydajność, są wykorzystywane do wsparcia centralnego ogrzewania. Są niestety najdroższym rodzajem kolektorów słonecznych.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Organem nadrzędnym, który odpowiedzialny jest za działalność dotyczącą ochrony środowiska w kraju jest od 1989 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funduszami realizującymi strategie pro ekologiczne na poziomie wojewódzkim są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze wojewódzkie podlegają pod samorządy, swoimi działaniami realizują wspólną misję ochrony środowiska wykorzystując do tego środki finansowe krajowe i zagraniczne. Na przykładzie WFOŚIGW w Opolu możemy zobaczyć jakie kierunki pro ekologiczne są wdrażane w województwie opolskim i kto jest głównym beneficjentem Funduszu. Głównym celem Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie opolskim. Kierunki działalności są następujące :

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Jednym z głównych form wsparcia działań ochrony środowiska są fundusze finansowe, dzięki którym stan środowiska naturalnego ma z roku na rok się polepszać. Takim finansowym wsparciem jest m.in. Prosument Opolski czyli „Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚIGW w Opolu”.

• ochrona wód (inwestycje wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków)

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nie• gospodarka wodna i likwidacja nadzwyczajnych zagro- ruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. żeń (inwestycje przeciwpowodziowe, likwidacja skut- Wsparciem finansowym w formie dotacji będą objęte ków powodzi, osuwiska) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii • ochrona ziemi (gospodarka odpadami, likwidacja cieplnej lub energii elektrycznej takie jak pompy ciepła, szczególnych zagrożeń środowiska (tzw. bomb ekolo- instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne, małe elekgicznych), rekultywacja terenów zdegradowanych), po- trownie wiatrowe. Kolejną formą wsparcia finansoweszukiwania źródeł energii geotermalnej go są niskooprocentowane pożyczki dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które są przeznaczane na • ochrona klimatu (poprawa efektywności energetycz- modernizację firm, inwestycje w maszyny, sprzęt czy nej, odnawialne źródła energii, inteligentne sieci ener- termomodernizację budynków. getyczne) Fundusz to przede wszystkim działania na rzecz edu• ochrona przyrody (współfinansowanie projektów PO kacji ekologicznej, która promowana jest wśród dzieci IiŚ, LIFE+, wsparcie parków narodowych) i młodzieży. Przykładem może być tutaj program EKO DZIECIAKI czy szereg konkursów o tematyce środo• edukacja ekologiczna (głównie projekty nieinwestycyj- wiskowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ne realizowane przez organizacje pozarządowe, pań- i Gospodarki Wodnej w Opolu dzięki swojej misji dotystwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu czącej ochrony środowiska jest gwarantem działań na terytorialnego, przedsiębiorców, media) rzecz ekologii w regionie. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

19


Forum OPOLSKIEGO BIZNESU

FOB - sierpien 2016  
FOB - sierpien 2016  
Advertisement