Page 1

4

Minęło 25 lat wspólnego działania

9

Szansa na nowych inwestorów

15

Kongres w nowej odsłonie

Forum OPOLSKIEGO BIZNESU

25

LAT

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 10 (114) październik 2015


Z DRUGIEJ STRONY

Prosto z OIG 4. Minęło 25 lat wspólnego działania 7. Dopięte na ostatni guzik 8. Pierwsze spotkanie kluczborskiej Izby Gozpodarczej Inwestycje 9. Szansa na nowych inwestorów 10. Alternatywa z przyszłością Gospodarka 14. Opolszczyzna jest miejscem z ogromnym potencjałem 15. Kongres w nowej odsłonie

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Redaktor naczelny Mariusz Studzienny Skład, łamanie, reklama:

2

45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Polub nas na: www.facebook.com/ForumOpolskiegoBiznesu

nr 10 (114) październik 2015

www.forumopolskiegobiznesu.pl


NA DOBRY POCZĄTEK

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo Minęło 25 lat działalności Opolskiej Izby Gospodarczej. Jak świadczą wypowiedzi wielu podczas uroczystej gali jak i w licznych wywiadach, dzisiaj już chyba nikt nie wyobraża sobie opolskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej bez funkcjonowania izby. Jak słusznie zauważa wojewoda opolski - dzisiaj sukces odnoszą ci, którzy umieją ze sobą współpracować. Od początku istnienia misją Opolskiej Izby Gospodarczej były działania na rzecz wsparcia innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Izba reprezentuje ich interesy w relacjach z rządem, lokalnymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także opiniuje projekty nowych uregulowań prawnych z dziedziny życia gospodarczego. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że nie zawiedliśmy kapitału jaki oferowali nam opolscy przedsiębiorcy. A liczba członków jest tego dowodem. Jeszcze na początku naszej drogi było to kilkanaście firm, dzisiaj blisko pół tysiąca. To dla Was działamy, negocjujemy, jeśli trzeba również lobbujemy, bo takie jest zadanie izby. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie podejmowania strategicznych decyzji dla naszego regionu bez udziału głosu przedsiębiorców, a to odbywa się właśnie poprzez izbę. Przed nami również ogromne wyzwania. Musimy nadal poszerzać naszą liczbę członków, bo jak to słusznie prawi Tadeusz Jacek Rogoża, wieloletni działacz OIG „W jedności siła”. Stad dalszy rozwój izby w kolejnych miejscowościach województwa opolskiego. Jesteśmy już w Brzegu, Krapkowicach, Namysłowie, Kluczborku, Oleśnie. Teraz pora na Kędzierzyn – Koźle. A jestem przekonany, że na tym nie koniec.

HENRYK GALWAS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


PROSTO Z OIG

MINĘŁO 25 LAT WSPÓLNEGO DZIAŁANIA Wręczono nagrody PrezydentA RP i Krajowej Izby Gospodarczej

4

Blisko pięciuset przedsiębiorstw z całego regionu zrzesza Opolska Izba Gospodarcza. To kapitał, który stanowi o sile tej organizacji. Mówiono o tym podczas uroczystego jubileuszu. W  Filharmonii Opolskiej zorganizowano uroczystą galę, podczas której wręczono wiele odznaczeń i  medali. Otrzymały je osoby, które przyczyniły się do utworzenia Opolskiej Izby Gospodarczej i wpłynęły na jej rozwój. Opolska Izba Gospodarcza została utworzona w  1990 r., m.in. z  inicjatywy Ryszarda Zembaczyńskiego, ówczesnego wojewody opolskiego, który chciał, aby region miał własny samorząd gospodarczy. Podczas gali został uhonorowany odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki: - Byliśmy wszyscy wychowani na pewnych historycznych tradycjach demokratycznego państwa polskiego sprzed wojny – wspomina były prezydent. - Mając w  pamięci tamte wzorce szukaliśmy sposobu na to, by jak najszybciej – przy budowie nowej demokracji – zinstytucjonalizować zadania, które musiało wcześniej wykonywać państwo. Poza nr 10 (114) październik 2015

tym - gdybyśmy sami nie powołali takiej instytucji, to w końcu któraś z tego typu już istniejących organizacji objęłaby województwo opolskie swoimi wpływami i  działaniami, na przykład z  pobliskich Katowic. Najlepiej jest przecież mieć swoje własne pieniądze, organizację i  grupy, które dbają o  nasze interesy. Mając liczne kontakty towarzyskie w  tych kręgach wiedziałem, że czas się liczy i dlatego bez wahania podpisałem ten dokument. Wojciech Skupiński, jeden z założycieli Opolskiej Izby Gospodarczej wspomina: - Przedsiębiorcy spotykali się na ogólnych rozmowach, a  potem także w  grupach, dyskutując o  tej potrzebie. Wiele osób ją czuło. Choć byłem już wówczas doświadczonym zarządzającym na różnych stanowiskach i  przedsiębiorcą to wiedziałem, że raczkowaliśmy w  indywidualnej działalności. Nie mieliśmy siły przebicia, wsparcia. Ot, choćby - wynajmowaliśmy od miasta lokale, nie mając przy tym nic do powiedzenia. To samo było w relacjach z  urzędami skarbowymi, instytucjami typu ZUS, samorządami. Czuliśmy, że w  pojedynkę niespecjalnie jesteśmy skuteczni. Więc pomyśleliśmy: kupą, mości

Panowie! Poza tym był to czas, gdy takie rzeczy w Polsce się działy – powstawała choćby Krajowa Izba Gospodarcza. Trzeba więc było zebrać chętnych i zorganizować ów samorząd gospodarczy. Tadeusz Jacek Rogoża, jeden z założycieli i wieloletni działaczy Opolskiej Izby Gospodarczej snuje wizje na przyszłość W  mojej opinii źle się stało, że nie ustanowiono obligatoryjnej do niej przynależność, jak to ma miejsce w  niektórych państwach europejskich - mówi. - Im więcej jest podmiotów w  takim gronie, tym jest ono silniejsze. Wsparcie dużej organizacji jest korzystne. Życzę jej więc przynależności jak największej ilości członków. Tym bardziej, że wiele firm boryka się z różnymi problemami. Życzę jej też, by miała wpływ na tworzenie przepisów i aktów dotyczących biznesu. Wtedy będą one z pewnością bardziej proprzedsiębiorcze. Dziś do OIG należy 480 członków, ma cztery oddziały w miastach powiatowych i tworzy kolejne. - Okres tuż po zmianie ustroju sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości - podkreśla Henryk Galwas, prezes zarządu


PROSTO Z OIG

Opolskiej Izby Gospodarczej, który tłumaczył, że minione 25 lat trzeba rozpatrywać dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczy okresu 1989-2004, czyli do momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a drugi 2004-2014. Punktem zwrotnym w  zakresie likwidowania potężnego długu, celowo nie mówię ile go było, był 2004 r., kiedy minister finansów Grzegorz Kołodko poprzez wydanie rozporządzenia pozwolił się oddłużyć takim instytucjom, jak izby gospodarcze. Przez cały 2004 r. byliśmy na tzw. teście. Na koniec roku, kiedy spełniliśmy wymogi, umorzono nam zaległości z lat 1997-2003. W 2004 r. wyszliśmy na prostą i  byliśmy oddłużeni. Wtedy dopiero rzeczywiście zaczęła się działalność Izby, która mogła pomóc jej w  rozwijaniu się. Mogliśmy pozyskiwać środki różnymi metodami tam, gdzie trzeba było przedstawiać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i urzędzie skarbowym. Dokumenty mieliśmy czyste i  staraliśmy się różnymi źródłami, drogami pozyskiwać pieniądze. Przez lata zmienił się także charakter izby. - Na początku działalności był to trudny czas budowania organizacji – wspomina Henryk Galwas. - W  trackie pierwszego etapu nasze województwo znajdowało się w  specyficznych warunkach w  stosunku do reszty kraju. Bra-

go, kadrowego, a jakby tego było mało, Opole ominęła pierwsza wybudowana w kraju autostrada A4 – wylicza. Członek rady OIG Andrzej Rybarczyk tłumaczył, że lata 90 były trudnymi - Nie wszyscy wówczas widzieli potrzebę zrzeszania się w  takich organizacjach – mówił. - Teraz firmy widzą potrzeba wspólnego działania. Charakter izby zmienił się wraz z nowym milenium - Od roku dwutysięcznego zajmujemy się już bezpośrednio pomocą przedsiębiorcom - wyjaśnia Henryk Galwas. - To aktywna działalność, pomoc w  przekazywaniu wiedzy zarówno tej prawnej jak i finansowej, jak dobrze prowadzić działalność gospodarczą. Jesteśmy centralą informacyjną dla przedsiębiorstw. Bo warto podkreślić, że aż 98 proc. opolskiej gospodarki opiera się na mikro- i  małych przedsiębiorstwach. Zaledwie 2 proc. to przedsiębiorstwa średnie. Prof. dr hab. Marian Duczmal Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej: - Opolska Izba Gospodarcza stara się w  sposób aktywny uczestniczyć w  rozwoju gospodarczym regionu - zaznacza. - Stąd ścisła współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli, w  tym m.in. z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Jesteśmy instytucją, która opiniuje

kowało nam fachowców, bo większość mająca paszporty wyjechała do pracy na Zachód. Straciliśmy przemysł ciężki na Opolszczyźnie. Poważni inwestorzy nas omijali, wybierając sąsiednie województwa, bo nie mieliśmy zaplecza naukowe-

wszystkie akty prawne mające wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Z  dużym zaangażowaniem przedstawiciele Izby współpracowali przy nadaniu ostatecznego kształtu takim dokumentom jak: Strategia Rozwoju Wojewódz-

twa Opolskiego do 2020 r., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Ta opinie podziela władze samorządowe. - Pobudzanie przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności gospodarki regionu to priorytety działania władz województwa - analizuje Andrzej Buła, marszałek województwa. - Staramy się wspierać regionalną przedsiębiorczość,

niezwykle wysoko cenimy też współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Dlatego też samorząd województwa opolskiego z dużą satysfakcją współpracuje od lat z Opolską Izbą Gospodarczą, która wieloletnią aktywnością udowadnia, jak ważna jest rola samorządu gospodarczego w nowoczesnym państwie. Przez 25 lat swojej działalności OIG potwierdziła ważną pozycję na rynku gospodarczym regionu. Od początku pełniła istotną rolę kreatora i opiekuna rozwoju przedsiębiorczości. Zawsze czynnie uczestniczyła w  tworzeniu w  województwie silnego środowiska gospodarczego, inspirując do nowych działań, zachęcając do konkurencji, zawsze w  centrum uwagi stawiając dobro regionu i rozwój przedsiębiorczości. - Opolska Izba Gospodarcza dla Miasta Opola jest ważnym i stabilnym partnerem w  tworzeniu przyjaznych warunków dla biznesu i  utrzymywania z  nim dobrych kontaktów - dodaje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola - Wszyscy dostrzegamy dużą dynamikę samorządu Opola w tych sprawach. Nie ulega wątpliwości, że Opolska Izba Gospodarcza, na przestrzeni 25 lat świętowanego jubileuszu, dopracowała się solidnych, profesjonalnie zarządzanych struktur. Do pełni szczęścia brakuje jednak FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

5


PROSTO Z OIG

6

uregulowań ustawowych: - Ubolewam nad tym, że nie mamy umocowanej pozycji w polskim prawodawstwie – zaznacza Galwas. - Bylibyśmy partnerami urzędów i  ministerstw, a  dzisiaj jesteśmy zapraszani jedynie do opiniowania pewnych spraw. Jesteśmy przygotowani do tego by usiąść z władzami i mówić o gospodarce, pomóc w  strategicznych decyzjach. Przez dwadzieścia pięć lat działalności izba pokazała, że jest wiarygodnym partnerem, kreującym konkurencyjną i  innowacyjną gospodarkę, integrując i  wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców, jednocześnie przestrzegając zasad etyki, uczciwości w  działalności gospodarczej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług jest m.in. Certyfikat Jakości PN EN ISO 9001:2009 w  zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz legalizacji dokumentów przyznany Izbie ponownie w  2015 roku. Opolska Izba Gospodarcza za swoją działalność otrzymała w 2014 r. Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego. Wyjątkowy jubileusz, który w  tym roku obchodzono 25 września był okazją do wyróżnienia zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości i  samorządu gospodarczego osób które tworzyły Izbę i z nią współpracowały. Najwyższe odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odebrali Wilhelm Beker, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, Andrzej Drosik, dyrektor Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu i Andrzej Kulpa, prezes POM w Krapkowicach.

nr 10 (114) październik 2015

ODZNACZENI I WYRÓŻNIENI PODCZAS JUBILEUSZOWEJ GALI HONOROWA ZŁOTA ODZNAKA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1. BĄK Zdzisław 2. BALCEREK Andrzej 3. SIERPINA Ewa 4. GARBACZ Józef 5. DUCZMAL Marian 6. SIWON Marian 7. ŻUR Piotr, 8. LESZKIEWICZ Adam 9. LUDWIG Christoph ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. ZDEBIK Cecylia 2. ADAMUS Kazimierz 3. BŁASZKÓW Ryszard 4. BREJWO Marek 5. CEBULA Karol 6. GALWAS Henryk 7. MICHALSKI Tomasz 8. SEBESTA Józef 9. RAK Adam 10. RYBARCZYK Andrzej 11. ZEMBACZYŃSKI Ryszard 12. SZTEFIC Władysław 13. ZAMOJSKI Henryk 14. PECELA Marian „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” 1. Maciej Sonik Starosta Powiatu Krapkowickiego

MEDAL 25 – lecia Krajowej Izby Gospodarczej 1. BEDNARSKI Józef 2. BUNDZ Zbigniew 3. CIOŁESZYŃSKA Urszula 4. GAD Piotr 5. GÓRSKI Jerzy 6. JARMUZIEWICZ Tadeusz 7. KĘPCZYŃSKA Krystyna 8. KLEPACZ Apolonia 9. KOCZUR Janusz 10. KOSIOREK Leszek 11. KOZÓW Czesław 12. MAJEWSKI Antoni 13. MARCISZEWSKI Feliks 14. NAJCZUK Jarosław 15. NOWAK Wanda 16. PANEK Józef 17. PĘKALA Józef 18. PODGÓRSKI Ryszard 19. SZECÓWKA Andrzej 20. GRUŻEWSKI Michał Listy Gratulacyjne Ministra Gospodarki i Prezesa KIG z okazji 25-lecia polskiej transformacji 1. BĄK Zdzisław 2. BERMAN Marian 3. GAJEK Ewa 4. KISIELEWICZ Adam 5. LEŚNIAK Stanisław 6. LYSEK Norbert 7. ROZMUS Jerzy 8. SKUPIŃSKI Wojciech 9. STANISZEWSKI Stanisław 10. WIERTELORZ Jerzy 11. ROGOŻA Tadeusz 12. ZADOROŻNY Adam


PROSTO Z OIG

DOPIĘTE NA OSTATNI GUZIK W połowie października zaplanowano trzydniowy V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyjadą eksperci niemal z całego świata. W planach m.in. dwa panele.

TTIP (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership), czyli porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i  Stanami Zjednoczonymi, obejmie swoim zakresem także działania podejmowane przez młodych przedsiębiorców. Projektowane regulacje budzą wśród nich nadzieje, ale też wiele obaw. Zakres i  postęp negocjacji porozumienia oraz szanse i  zagrożenia, jakie niesie on dla młodych przedsiębiorców, to tylko niektóre z  tematów, jakie poruszą eksperci z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych podczas okrągłego stołu poświęconego tematyce TTIP. Uczestnikami spotkania będą organizacje Młodych Przedsiębiorców zrzeszone w  YES for Europe – Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców, młodzi przedsiębiorcy z USA, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz think tanków ekonomicznych. Spotkanie rozpocznie Ambasador RP w  Waszyngtonie Pan Ryszard Schnepf. Celem dyskusji będzie wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego porozumienia TTIP z  perspektywy młodych przedsiębiorców z  Europy i  USA. Deklaracja ta następnie zostanie przekazana na ręce przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Departamentu Stanu USA. Wydarzenie odbędzie się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w  dniu 12.10.2015 r. w godz. 15.00-17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kolejny panel adresowany jest do młodych przedsiębiorców. Kim jest polski Młody Przedsiębiorca? W  czym jest podobny, a czym różni się od swoich kolegów z innych krajów na świecie? Co napędza przedsiębiorczość wśród młodych? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas panelu „Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie”. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. szans

7

i zagrożeń w  prowadzeniu i  rozwijaniu młodego biznesu w  Polsce i  innych krajach. Zaproszeni goście porozmawiają o  możliwościach wsparcia Młodych Przedsiębiorców w  Polsce związanymi m.in. z otoczeniem prawno-podatkowym czy wsparciem oferowanym przez samorządy i  instytucje otoczenia biznesu. Inspiracją będą najlepsze przykłady działań podejmowanych w  Europie na rzecz poprawy sytuacji Młodych Przedsiębiorców w pierwszych latach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Sesja odbędzie się w  ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w  dniu 13.10.2015 r. w godz. 09.00-11.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w  Katowicach. Udział w  sesji, jak i  w  całym Kongresie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login. Akademia Marketingu i  Sprzedaży jest odpowiedzią na potrzeby małych i  średnich firm w  zakresie prezentacji praktycznego podejścia do tematu mar-

ketingu i sprzedaży. Tegorocznym motywem warsztatów w  ramach Akademii jest hasło „Klient – Internet – Wizerunek”. Podejście to symbolizuje kierunek, w  jakim powinny być rozwijane relacje z  klientami przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi oraz kształtowany wizerunek firmy w  Internecie poprzez tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z otoczeniem. Organizatorzy Akademii pragną wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i  przekazać praktyczną wiedzę podczas trzech warsztatów poruszających tematykę: monitorowania sieci w  kontekście ochrony wizerunku, social media oraz prowadzenia własnego sklepu on-line w Internecie. Warsztaty odbędą się w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP w dniu 14.10.2015 r. w  godz. 09.00-11:30, 11:30-13.30 oraz 14:00-16:00 w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. | MS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


PROSTO Z OIG

PIERWSZE SPOTKANIE KLUCZBORSKIEJ

IZBY GOSPODARCZEJ

8

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Opolskiej Izbie Gospodarczej oddział Kluczbork, wzięli udział w pierwszym - od przejęcia oddziału przez Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości - spotkaniu. Urząd Skarbowy w Kluczborku, Wydział Edukacji Starostwa i Urząd Pracy przedstawiły przydatne dla przedsiębiorców informacje, a przeprowadzona podczas spotkania ankieta pozwoli konkretnie określić ich oczekiwania. Podczas spotkania prezes OIG Henryk Galwas, starosta Piotr Pośpiech mieli okazję złożyć podziękowania Iwonie Zbryk, dotychczasowej dyrektor kluczborskiego oddziału OIG, za wieloletnią pracę na rzecz Izby. Rozalia Słoniowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie, przedstawiła przedsiębiorcom możliwości związane z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi prowadzonymi w naszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i w ZSP nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz w Wojewódzkim Ośrodku Doskonr 10 (114) październik 2015

nalenia i Dokształcania Nauczycieli. Ważne informacje ze strony Urzędu Skarbowego przekazał dyrektor placówki Robert Skiba i Iwona Świerc, która mówiła o nowych standardach obsługi klienta w ramach bezpłatnej usługi asystenta podatnika. Iwona Marzec z PUP mówiła o Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Całe spotkanie poprowadził Paweł Wąsiak, dyrektor Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy którym od lipca działa kluczborski oddział OIG (za prowadzenia oddziału nie pobiera wynagrodzenia). - Na pierwszym spotkaniu chciałem zbadać oczekiwania przedsiębiorców, przygotowałem ankiety, które wypełnili i już widać, że to czego im brakuje, to mniej szkolenia czy doradztwo, a bardziej sieciowanie firm oraz kooperacji z zagranicą. Nasze firmy chcą konkretnej wymiany gospodarczej - mówi Paweł Wąsiak. Aktualnie do kluczborskiego oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej nale-

ży 52 firm. Dyrektor chce pozyskiwać nowych członków: - Żeby skuteczniej tworzyć współpracę branżową z firmami z zagranicy, tworzyć klastry czy grupy producenckie, musi nas być więcej. Chcemy dotrzeć do wszystkich firm w naszym powiecie. Miesięczna składka w zależności od wielkości firmy wynosi 20-100 zł. Żeby przystąpić do OIG, należy wypełnić deklarację członkowską w biurze które teraz mieści się w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22. Paweł Wąsiak chce m.in. ułatwić kluczborskim przedsiębiorcom kooperację z zagranicznymi kontrahentami przez Biuro Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego w Niemczech. - Dzięki temu możemy uczestniczyć w giełdach kooperacyjnych różnych branż - zapowiada Paweł Wąsiak. Źródło: powiat kluczbork, oig | MS


INWESTYCJE

SZANSA NA NOWYCH INWESTORÓW Gigantyczna inwestycja na Opolszczyźnie.

Przez Opolszczyznę przebiegać będzie Korytarz Gazowy Północ-Południe o strategicznym znaczeniu dla Polski i Unii Europejskiej – połączy terminal gazu ciekłego w Świnoujściu z planowanym terminalem w Chorwacji. Trwają prace przygotowujące realizację zadania. Inwestycja ma status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym”. Jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa dostaw „błękitnego paliwa” na obszarze Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Dla gminy Kędzierzyn-Koźle nowy gazociąg będzie oznaczał także stałe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości infrastruktury znajdującej się na jej terenie. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zdolności przesyłowych i dywersyfikacja źródeł dostaw gazu w Polsce i Europie, a także znaczne wpływy do budżetu gmin - to największe korzyści, jakie przyniesie planowana budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław. Nowa nitka sieci przesyłowej będzie liczyła aż 130 kilometrów długości i 1000 mm średnicy, a gaz tłoczony będzie nią pod ciśnieniem 8,4 MPa. Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław będzie realizowany w dwóch województwach: opolskim w gminach: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Komprachcice, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica o długości ok. 89 km, dolnośląskim, w gminach: Długołęka, Czernica, Siechnice, Domaniów i Oława o długości ok. 41 km. W ramach tej inwestycji powstanie także odgałęzienie od powyższego gazociągu relacji Kąty Opolskie – Przywory, o długości około 4 km i średnicy 400 mm. Natomiast w gminie Leśnica gazociąg Zdzieszowice – Wrocław zostanie połączony z gazociągiem relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowi-

ce – Wrocław wpłynie na zwiększenie zdolności przesyłowych gazu w rejonie Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska. Inwestycja ta jest także kluczowym projektem dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Nowy gazociąg będzie stanowił ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. O tym, jak ważna jest ta inwestycja może świadczyć fakt, że Komisja Europejska wpisała budowę gazociągu na listę projektów o znaczeniu wspólnotowym tzw. PCI („Project of Common Interest”). Ważną korzyścią dla gminy będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na jego terenie. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Budowa sieci gazociągowej zwiększy też atrakcyjność terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje. Przy budowie gazociągu zastosowane zostaną rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości i specjalna izolacja, spawanie wykonywane będzie automatycznie lub półautomatycznie, zaś sam gazociąg zostanie poddany hydraulicznym próbom specjalnym (stresowym), a każda spoina będzie kontrolowana przez specjalistyczne badania. Daje to gwarancję bezawaryjnej eksploatacji i zabezpiecza przed emisją gazu do środowiska, wód powierzchniowych czy podziemnych. Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu współfinansowane jest ze środków unijnych z Europejskiego Programu Transeuropejska Sieć Energetyczna (TEN-E). Ta inwestycja również będzie realizowana w latach 2017-2018. | MS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

9


INWESTYCJE

ALTERNATYWA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Betonowa droga z Otmic do Izbicka oficjalnie otwarta

10

9 września br. w gminie Izbicko odbyło się uroczyste otwarcie nowej drogi powiatowej, która z inicjatywy władz powiatu strzeleckiego została wykonana z betonu. Symboliczne przecięcie wstęgi poprzedziło seminarium poświęcone zagadnieniu betonowych dróg lokalnych zorganizowane przez Starostwo Strzelce Opolskie i Górażdże Cement SA w Pałacu Izbicko. W seminarium wzięło udział około 90 uczestników, w tym przedstawiciele władz lokalnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektanci i wykonawcy. W imieniu Górażdży – głównego dostawcy cementu na budowę drogi, pełniącego również nadzór laboratoryjny nad jakością dostarczanej mieszanki betonowej – o realizacji inwestycji mówili Prezes Andrzej Balcerek oraz prof. Zbigniew Giergiczny. O technologii i sposobie realizacji nawierzchni betonowych na przykładzie drogi Izbicko-Otmice opowiadał Józef Mokrzycki, przedstawiciel firmy Mo-BRUK SA. – generalnego wykonawcy drogi. Gościem seminarium był prof. Jan Deja z AGH w Krakowie, ekspert w dziedzinie betonowych nawierzchni drogowych, który przedstawił fakty i mity dotyczące dróg wykonanych z betonu. O godz. 12.30 uczestnicy autokarem udali się na drogę betonową Otmice- Izbicko, gdzie nastąpiło jej oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi. Według założeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2023 roku w Polsce ma powstać 3 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, z czego 850 km będzie wykonane z betonu. – Inwestowanie w drogi betonowe jest rozsądną decyzją nie tylko dlatego, że wybieramy technologię z długą gwarancją użytkowania, odporną na działanie nr 10 (114) październik 2015

czynników atmosferycznych, zjawisko koleinowania i przede wszystkim bezpieczną dla kierowców. W południowej Polsce istnieje wiele cementowni – mając takie zaplecze, możemy budować wysokiej jakości drogi z korzyścią dla infrastruktury i gospodarki. Warto podkreślić, że wykonywanie nawierzchni betonowych nie jest sztuką trudną. Jestem przekonany, że wraz ze wzrostem ilości zamówień na drogi betonowe, rozwinie się także rynek wykonawców - mówił podczas seminarium Andrzej Balcerek, Prezes Górażdże Cement SA. Nowa jezdnia w gminie Izbicko, oddana do użytku publicznego już na początku sierpnia, wpisuje się w ten coraz bardziej zauważalny trend zastępowania dróg asfaltowych dużo bardziej odpornymi na warunki atmosferyczne oraz zjawisko koleinowania drogami betonowymi.

Budowa nawierzchni drogi Otmice-Izbicko trwała niespełna dwa miesiące. Od czerwca do sierpnia br. zrealizowano odcinek o długości 1502 m i szerokości jezdni 6 m. Droga Otmice – Izbicko została wykonana z betonu na bazie cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S 42,5N produkowanego przez Górażdże Cement SA. Cementy portlandzkie żużlowe CEM II/B-S, zawierające granulowany żużel wielkopiecowy, w porównaniu do najczęściej stosowanych w budowie nawierzchni betonowych cementów portlandzkich CEM I, charakteryzują się większą wytrzymałością w dłuższym okresie, co dodatkowo podnosi jakość betonu. Łącznie na potrzeby tej drogi zabudowano 1420 m3 betonu. Źródło: Górażdże Cement


GOSPODARKA

KRYTYKA PROGRAMÓW INNOWACYJNYCH Przedsiębiorcy mają wiele uwag co do sposobu finansowania przez państwo rozwiązań innowacyjnych w naszym kraju. Marszałek województwa opolskiego spotkał się z przedstawicielami branży energetycznej. Tematem rozmów były pieniądze unijne, jakie ma województwo na innowacje.

Przedstawiciele biznesu chcą zmian w proponowanych kryteriach wyboru projektów, które mają ubiegać się o unijne wsparcie: - Jeśli szefem projektu będzie przedstawiciel nauki, to będą to projekty badawcze, które dadzą naukowcom pracę – mówił Adam Zadorożny z WT&T. Inny problem na jaki zwrócił uwagę, to brak możliwości zaciągnięcia kredytu w bankach na projekty innowacyjne, które są obarczone pewnym ryzykiem: - Zaproponował mi jeden z banków, bym przerejestrował firmę do Anglii, wtedy jeden z zagranicznych banków udzieli mi kredytu – mówi Zadorożny. – Innowacje niosą ze sobą pewne ryzyko. Ale jeśli go nie podejmiemy, to zamiast innowacyjnych rozwiązań będziemy tylko modernizować nasze zakłady.

Przedsiębiorcy byli także zdziwieni tym, że innowacyjne projekty mają dawać zatrudnienie. Zdaniem przedsiębiorców innowacyjne rozwiązania dadzą zatrudnienie w przemyśle, ale dopiero wtedy, gdy zostaną wdrożone. Nie powinien to być wymóg na etapie samych badań: - Taka otwarta dyskusja jest potrzebna. To są propozycje kryteriów, chcemy by przedsiębiorcy zgłosili do nich swoje uwagi – mówi marszałek Andrzej Buła. – Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców, jednocześnie mamy na uwadze zapisy unijne, których musimy się trzymać. Wszystkie uwagi zapisujemy, czekamy na podobne dyskusje i uwagi na kolejnych spotkaniach. | MS

KARTON – PACK NA PODIUM Dnia 24 września we Wrocławiu podsumowano uroczyście X edycję regionalnego konkursu Lodołamacze dla województw dolnośląskiego i opolskiego. Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. To pracodawcy, którzy integrują osoby niepełnosprawne i stwarzają im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Gratulacje w imieniu władz regionu przekazywał laureatom wicemarszałek Roman Kolek. - We wspaniałym gronie miałem możliwość wręczenia wyróżnień i gratulacji dla stowarzyszeń, zakładów pracy oraz wybitnych postaci zaangażowanych w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. powiedział FOB wicemarszałek. Honorowy tytuł Superlodołamacza otrzymało nasze, opolskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. W kategorii „otwarty rynek pracy” na trzecim miejscu znalazła się spółka Karton-Pack z Michałowic, zaś w kategorii „instytucja” – Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych SHAMROCK z Krapkowic. Wyróżnienie odebrały Sybilla Fusiarz i Irena Mocek. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

11


SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dzielą się pozytywną energią

12

Ponad 80 uczestniczących domów dziecka, w których mieszka 2100 dzieci, imprezy zorganizowane dla ponad 800 wychowanków, atrakcyjne nagrody finansowe dla półfinalistów i finalistów z pięciu województw – to bilans działań przeprowadzonych w ramach akcji Domy Pozytywnej Energii. Jej kolejny półfinał już za nami w Opolu. Domy Pozytywnej Energii to autorska akcja Grupy TAURON skierowana do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych publicznych i niepublicznych, działających na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podstawową ideą akcji jest poprawa warunków bytowych wychowanków domów dziecka. Laureaci akcji otrzymują nagrody pieniężne i tytuł „Dom Pozytywnej Energii”. Akcji towarzyszą imprezy dla dzieci z wieloma atrakcjami i upominkami.

W tym roku podopieczni domów dziecka przekazywali raport ze swoje działalności charytatywnej na rzecz innych osób. - Każda edycja akcji ma aspekt zarówno wychowawczy, jak i edukacyjny- mówi Roman Guła, Dyrektor Oddziału w Opolu i Częstochowie TAURON Dystrybucja S.A. - W tym roku zadanie polegało na przeprowadzeniu i opisaniu w formie raportu inicjatywy (wydarzenia, imprezy), której celem była współpraca ze społecznością lokalną. nr 10 (114) październik 2015

Temat tegorocznej, XI edycja akcji to: „DZIELIMY SIĘ POZYTYWNĄ ENERGIĄ”. - Przygotowane przez podopiecznych domów dziecka inicjatywy mogły mieć charakter jednorazowy i zostać przygotowana na potrzeby akcji, mogły też być kontynuacją wcześniej prowadzonej aktywności na rzecz najbliższego otoczenia, np. sąsiedzkiego, seniorów, dzieci lub młodzieży, zwierząt w schroniskach. Ważnym było, aby inicjatywę dedykowano jednej grupie docelowej – dodaje Roman Guła. Do udziału w akcji w 2015 roku zostało zaproszonych 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa opolskiego. Do konkursu zgłosiło się 10 Domów Dziecka. 27 sierpnia br. obradowała Kapituła Półfinałowa, której zadaniem było wyłonienie 3 laureatów etapu wojewódzkiego. Oto oni: Dom Dziecka w Chmielowicach, Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu, Dom Dziecka w Namysłowie. W gali półfinałowej poprowadzonej przez dziennikarza Mariusza Studziennego udział wziął również Tomasz Hamerlak – paraolimpijczyk, brązowy medalista Igrzysk w Atenach, zdobywca 3 złotych medali i 6 srebrnych w Mistrzostwach Europy . Najlepszy Niepełnosprawny Sportowiec Roku 2005 w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Opowiadał o swojej historii, o tym jak stracił nogę, o tym jak się nie poddał i postanowił walczyć ze swoimi słabościami. Wszystko po to by przekonać młodzież, że można osiągnąć sukces mimo przeciwności losu. | MS


GOSPODARKA

NIEBEZPIECZNE WYPADKI W pierwszym półroczu 2015 r. do oddziału regionalnego KRUS w Opolu zgłoszono 159 zdarzeń wypadkowych, to o 10 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tegoroczne żniwa należały do jednych z bezpieczniejszych od lat. Zmniejszenie liczby wypadków na wsi jest efektem m.in. prowadzonej od wielu lat działalności prewencyjnej wśród rolników, dzieci i młodzieży szkolnej, przez członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. - Stałym punktem w naszym kalendarium jest już Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie skierowany do dzieci i młodzieży. Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym, pod hasłem „Zagrożenia w gospodarstwie wiejskim w oczach dziecka”. Prace plastyczne na arkuszu w formatach A3 lub A4 prosimy

nadsyłać na adres inspekcji – informuje Agnieszka Stefaniak , rzecznik inspekcji. Uczniów szkół gimnazjalnych zachęcamy do udziału w konkursie wiedzy o BHP w rolnictwie. Eliminacje powiatowe odbędą się 6 listopada o godz. 10.00 w dwunastu placówkach szkolnych na terenie całego województwa jednocześnie. Uczniowie zmierzą się z testem wiedzy o BHP. II etapem jest finał wojewódzki. - Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapraszamy do konkursu wojewódzkiego. Każda szkoła może zgłosić jednego reprezentanta. Pisemne zgłoszenia przyjmujemy do końca października. A finałowa potyczka odbędzie się 4 grudnia – dodaje A.Stefaniak. | MS

POSYPAŁY SIĘ KARY Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę w firmach z powiatu oleskiego i głubczyckiego. Posypały się grzywny, skierowano też wnioski do prokuratury. W tym pierwszym przypadku inspektor pracy ujawnił, iż od dłuższego czasu występowało zjawisko nieterminowego dokonywania wypłat wynagrodzeń za pracę. Z miesiąca na miesiąc opóźnienia dotyczyły coraz dłuższych okresów i większej liczby zatrudnionych, a suma przekroczyła 70 tys. złotych brutto. - Dodatkowo ujawniono, że od listopada ubiegłego roku firma miała liczne zaległości w opłacaniu składek - wyjasnia Agnieszka Stefaniak, rzecznik OIP. - Inspektor wydał nakaz wypłacenia zaległych wynagrodzeń, a także skierował 2 wnioski do sądu przeciwko byłemu i obecnemu prezesowi firmy, z uwzględnieniem kar grzywny 3 tys. zł, w obu przypadkach. W czasie kontroli stwierdzono również, iż pracownicy byli dopuszczani do pracy bez stosownych zaświadczeń potwierdzających przeprowadzenie wstępnych profilaktycznych badań lekarskich. Część z nich nie była również poddawana okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy. W przedsiębiorstwie dochodziło również do zawierania umów o pracę na okres próbny z naruszeniem przepisów prawa pracy. Inspekcja Pracy zakończyła również kontrolę w jednej z firm w powiecie głubczyckim. W przedsiębiorstwie dochodziło do nieprawidłowości w zakresie zatrudniania młodocianych oraz rozwiązywania stosunku pracy. W przypadku jednej osoby stwierdzono wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenia przed dniem rozpoczęcia kontroli bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. - W trakcie kontroli pracodawca okazał dokumenty, potwierdzające odbycie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń bhp, podczas gdy przesłuchani pracownicy zeznali, że nie odbyli ani badań ani szkoleń - mówi Agnieszka Stefaniak, rzecznik OIP. - Również na podstawie zeznań świadków ustalono, że otrzymywali oni faktycznie wyższe wynagro-

13

dzenie, niż wynika to z przedstawionej przez pracodawcę dokumentacji płacowej. Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (stanowiące jednocześnie podstawę do obliczenia wysokości składek na Fundusz Pracy) pracodawca podawał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w listach płac, różniącej się – zgodnie z zeznaniami świadków - od faktycznie wypłaconego wynagrodzenia. Inspektor Pracy skierował zawiadomienie do właściwej Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono ZUS, UKS, WOMP. | MS FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


GOSPODARKA

OPOLSZCZYZNA JEST MIEJSCEM Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Do podniesienia atrakcyjności Opolszczyzny przyczyniły się głównie unijne fundusze.

14

W krasiejowskim JuraParku zakończyły się obrady II Kongresu Turystycznego Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jego hasło to „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu”. Nie bez powodu kongres odbywa się w JuraParku. W roku 2014 Polska Organizacja Turystyczna przyznała mu „Złoty Certyfikat” , który był potwierdzeniem, że mamy do czynienia z najwyższej klasy produktem turystycznym. Rafał Szmytke, prezes POT, oceniał, że Opolszczyzna jest miejscem z ogromnym potencjałem. -Dzięki pomysłom i wspaniałym ludziom udało się przyciągnąć do waszego regionu turystów z całego świata. Dodał też, że na 200 sklasyfikowanych państw Polska zajmuje 17 miejsce pod względem atrakcyjności turystycznej. A turystyka generuje dwa razy więcej zysków niż rolnictwo. W ostatnich czasach ruch krajowy – jak oszacowano – zwiększył się o 50 proc, a zagraniczny o 20 proc. 90 proc. osób, które nas odwiedziły, deklarowały, że polecą Polskę jako miejsce atrakcyjnego wypoczynku. Za nowe inicjatywy dziękował osobom związanym z turystyką Grzegorz Sawicki, członek Zarządu Województwa. Przypomniał, że w ostatnim roku region opolski odwiedziło 35 tysięcy zagranicznych turystów. Do podniesienia atrakcyjności Opolszczyzny przyczyniły się głównie unijne fundusze. Za 700 mln złotych dotacji powstało wiele nowoczesnych hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, restauracji i zajazdów. Oferta turystyczna jest coraz pełniejsza i bardziej atrakcyjna. OROT, jak co roku, przyznała swoje certyfikaty najlep-

szym produktom turystycznym Opolszczyzny, których zgłoszono do oceny trzydzieści. Otrzymali je: Zamek Moszna, Park Miniatur Sakralnych w Olszowej za „Prawdziwe dzieła sztuki na wyciągnięcie ręki”, Jemielnica za Jarmark Cysterski, Opolska Przygoda za spływy kajakowe i usługi przewodnickie po województwie opolskim, gmina Prudnik za „Prudnicką granicę cudów – niezapomnianą przygodę w Górach Opawskich”. Opolszczyznę w rywalizacji ogólnopolskiej reprezentować będą Moszna, Prudnik i Olszowa. Zamek Moszna uznany także został przez radiosłuchaczy Radia Opole za najlepszą atrakcję turystyczną Opolszczyzny. Oprócz certyfikatów OROT wyróżniła cztery produkty turystyczne: Perunicę za Republikę Byczyńską, gminę Dąbrowa za „Rowerem po szlaku dąbrowskim, Park Jachtowy w Krapkowicach za produkt „Port Jachtowy – miejsce, gdzie wolno płynie czas”, gminę Głuchołazy za skuteczność w budowie marki miejsca – Międzynarodowy Festiwal Turystyczny „Kropka”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało odznaki honorowe „Za Zasługi dla Turystyki”. Otrzymali je: Wilhelm Beker, Andrzej Boczarowski, Ryszard Grüner, Barbara Kamińska, Waldemar Kampa, Bogdan Kurys, Piotr Mielec, Leszek Szagdaj, Maria Śmigielska i Barbara Zając. Z kolei OROT uhonorowała osoby zasłużone dla turystyki medalem „Za Zasługi dla OROT”. Otrzymali je: Krzysztof Adamski, Aneta Czarnecka, Jacek Gabryś, Ewa i Beniamin Godyla, Sabina Gorzkulla-Kotzot, Marzena Kawałko, Andrzej Kościuk, Jolanta Labus, Danuta Majewska, Tadeusz Jacek Rogoża, Katarzyna Szydełko, Witold Szymula i Joanna Wilk. Źródło: urząd marszałkowski, OROT, inf.wł.

nr 10 (114) październik 2015


GOSPODARKA

KONGRES W NOWEJ ODSŁONIE Zorganizowana zostanie giełda kooperacyjna

Wielkimi krokami zbliża się V Ogólnopolskim Kongresie Branży Spożywczej w Opolu. Wydarzenie to niezmiennie stanowi forum wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce a przede wszystkim ma na celu przybliżenie znaczącej roli Opolszczyzny dla branży spożywczej. Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszyć będzie giełda kooperacyjna branży spożywczej. - Kongres wraz z giełdą kooperacyjną stanowi doskonałą okazję do spotkań, rozmów i negocjacji dla wszystkich firm poszukujących partnerów biznesowych nabywców jak i dostawców zainteresowanych poszerzaniem kontaktów handlowych – informuje Mateusz Magdziarz, rzecznik prezydenta Opola. Wydarzenie składa się z części konferencyjnej stanowiącej wprowadzenie, wystawy produktów (zarówno nabywców jak i dostawców) oraz rozmów handlowych umożliwiających nawiązanie nowych kontraktów. Całości towarzyszy wyjątkowy bankiet, pozwalający prowadzić rozmowy kuluarowe i budować relacje osobiste. Spotkanie branży spożywczej na różnych platformach: giełda kooperacyjna, warsztaty, konferencje, targi, wystawy, konkurs opakowaniowy OOPAK, bankiet branżowy. Obszary wiejskie zajmują ok. 92% powierzchni województwa opolskiego. Ludność wiejska to ok. 500 tys. osób, tj. ok. 47% ogółu mieszkańców regionu. Wieś opolska wyróżnia się w kraju ładem przestrzennym, estetyką i urodą wiejskich wnętrz krajobrazowych oraz relatywnie wysokim standardem przestrzeni publicznej, indywidualnej zabudowy mieszkaniowej i obejść.

Sprzyjające warunki naturalne województwa opolskiego umożliwiają intensywną produkcję rolniczą. Pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej region zajmuje 1 miejsce w Polsce, a struktura użytkowania ziemi nawiązuje do niej. Rolnictwo odgrywa stosunkowo dużą rolę w gospodarce województwa opolskiego. W porównaniu z innymi województwami jego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto (WDB) regionu jest wysoki (4,7%, przy średniej dla Polski 3,1%), co plasuje go na 6 pozycji w kraju. Użytki rolne zajmują ok. 58% (2003 r.) powierzchni regionu, a pod

ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW: - Produkcja żywności i napojów (maszyny i technologie produkcji, systemy monitoringu i kontroli, automatyzacja produkcji, itp.); - Produkcja rolna; - Bezpieczeństwo i kontrola jakości; - Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności; - Logistyka i sprzedaż detaliczna; - Materiały opakowaniowe i design; - Ochrona żywności i okres przydatności do spożycia

względem ich udziału w powierzchni ogółem opolskie znajduje się na 4 miejscu w kraju. Opolskie rolnictwo charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami wydajności; pod względem plonów zbóż oraz rzepaku i buraków cukrowych przoduje w kraju. Plony zbóż w województwie opolskim są najwyższe w Polsce (38,7 dt/ha w 2003 r.). Również pod względem przeciętnego rocznego udoju mleka od 1 krowy (w 2003 r. – 5015 l) województwo opolskie zajmuje w Polsce 1 pozycję, a w produkcji żywca rzeźnego 7 miejsce (195,5 kg żywca na 1 ha użytków rolnych w 2003 r.). Opolskie rolnictwo charakteryzuje się wysokim udziałem nowoczesnych gospodarstw rolnych o dużym potencjale rozwojowym. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych w połowie 2003 r. w województwie opolskim wyniosła 9,4 ha (8 pozycja w kraju). Podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej zorganizowana zostanie giełda kooperacyjna. | MS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


GOSPODARKA

16

SZUKAJĄ POMYSŁU NA PLAC Do wygrania 45 tysięcy złotych Prezydent miasta Opola ogłasza konkurs i zatwierdza regulamin konkursu, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania części południowej placu Mikołaja Kopernika w Opolu oraz ich bezpośredniego otoczenia. Zakresem opracowania jest projekt nawierzchni placu, małej architektury, wiaty przystankowej, pawilonu wyjścia z parkingu podziemnego, kompozycja zieleni oraz oświetlenie. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej i przestrzennej przedstawiającej nowy wizerunek placu Mikołaja Kopernika nadający mu odpowiednią rangę w architekturze miasta poprzez jego zagospodarowanie odpowiadające lokalizacji w centralnej części miasta oraz planowanej funkcjonalności w postaci miejsca codziennych spotkań i organizacji imprez masowych o charakterze wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Autor (zespół projektowy), który otrzyma I nagrodę zostanie zaproszony do współpracy projektowej w zakresie przygotowania Koncepcji Architektonicznej przez Partnera Prywatnego Przedsięwzięcia pn. ”Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu”. nr 10 (114) październik 2015

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny otwarty, jednoetapowy, studialny.

HARMONOGRAM KONKURSU: ogłoszenie Konkursu – 22 września 2015 r. składanie prac – 24 listopada 2015 r. ogłoszenie wyników – 03 grudnia 2015 r.

Łączna wartość nagród finansowych wynosi 45 000PLN. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału nagród, z zachowaniem minimum 30 000PLN dla I nagrody w ramach przewidywanej puli nagród. | MS


GOSPODARKA

I POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA

GOSPODARCZA W OPOLU

- Rynki wschodnie, to niewykorzystana szansa polskiej gospodarki – mówił Zbigniew Bereza

Z inicjatywy Samorządu Województwa oraz Konsulatu Generalnego Ukrainy i pod honorowym patronatem naszego Stowarzyszenia odbyła się Konferencja Gospodarcza z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk gospodarczych z Polski i Ukrainy. Głównym celem spotkania była wymiana informacji o warunkach i perspektywach prowadzenia biznesu pomiędzy firmami z naszych krajów. Ukraina, mimo wielu potencjalnych możliwości, jest trudnym rynkiem dla małych i średnich firm. Zmniejsza się także zainteresowanie tym krajem ze strony zagranicznych inwestorów. Znacznie maleją obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą (o blisko 50% za rok ubiegły w stosunku do 2008 r, a po I półroczu br. o prawie 30% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Głównymi przyczynami tej sytuacji u naszego sąsiada, są problemy polityczne, konflikty wewnętrzne i załamanie gospodarcze, których rozwiązanie nie jest możliwe bez pomocy zewnętrznej. Wsparcie finansowe z zachodu i deklarowane ułatwienia w dostępie ukraińskich towarów do państw Unii Europejskiej (UE) mają pomóc w odzyskiwaniu samodzielności i porządkowania państwa.

O perspektywach stowarzyszeniowych z UE, a wcześniej przewidywanych decyzjach w sprawie zniesienia ceł, mówił konsul generalny Ukrainy z Krakowa – Witalij Maksymenko. Prezentację przedstawiającą rolę Ukrainy w naszym handlu zagranicznym oraz jej słabe i silne strony zaprezentował Zbigniew Bereza. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przedstawili główne elementy systemów wsparcia dla polskich eksporterów na rynku ukraińskim. Przedstawiciele firm podzielili się (szkoda, że głównie w kuluarach) swoimi doświadczeniami z pracy na tym rynku. Mimo zapowiedzi zmian, nadal jest tam jeszcze wiele utrudnień i ryzyka w prowadzeniu transakcji. Członkowie Zarządu województwa przypomnieli przykłady konkretnej współpracy z partnerskimi regionami Ukrainy, sprawdzanej szczególnie w trudnych chwilach klęsk żywiołowych, czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Udzielana wzajemnie „szybka pomoc sąsiedzka” była najlepszym przykładem praktycznego wypełniania umów o dobrym sąsiedztwie. Wymiana doświadczeń w wielu obszarach, współpraca miast i samorządów, szkół i uczelni, a także bogata oferta współ-

pracy w kulturze, to od lat budowana baza dobrych kontaktów międzyludzkich i wzajemnego poznawania się. - Rynki wschodnie, to niewykorzystana szansa polskiej gospodarki – mówił Zbigniew Bereza, dyrektor Centrum Informacji, Monitoringu, Szkoleń i Wydawnictw Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Ale nie krył też, że wpływ na spadek wzajemnych obrotów ma sytuacja polityczna Ukrainy. W najlepszym roku – 2008 – obroty te wyniosły 9 mld dolarów. W roku ubiegłym eksport towarów z Polski na Ukrainę miał wartość 4,2 mld dolarów. Dane za I półrocze tego roku mówią o 28 proc. spadku. Eksperci przewidują, że taki regres potrwa jeszcze około 2 lat. Zbigniew Bereza nie krył, że warunki do prowadzenia biznesu u naszych wschodnich sąsiadów nie są sielanką. O ile u nas margines szarej strefy oceniany jest na 18 proc., na Ukrainie wynosi on 70 proc. W 2013 roku kraj ten zajmował pod względem wskaźnika łatwości prowadzenia interesów 137 miejsce na 180 branych pod uwagę państw, obecnie – 96. Ale pod względem ochrony praw inwestorów – 109 miejsce, a obciążeń podatkowych – 108. | MS

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

17


18

nr 10 (114) paĹşdziernik 2015


Miasta dostaną wsparcie na autobusy trolejbusy

Za nami konsultacje nowego programu Niskoemisyjny Transport Miejski. Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 19 alizacji planów gospodarki niskoemisyjnej i oferowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospoim finansowania uzupełniającego do funduszy unijnych darki Wodnej przygotował nowy program skierowany – mówi Dorota Zawadzka Stępniak, Zastępca Prezesa do miast, które planują odnowić tabor transportu Zarządu NFOŚiGW. miejskiego. Z programu Niskoemisyjny Transport MiejNarodowy Fundusz będzie udzielał pożyczek pokryski będą mogły otrzymać preferencyjne finansowanie, pokrywające do 90 proc. kosztów inwestycji w nowocze- wających do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia, którego koszt kwalifikowany nie może być mniejszy niż 5 mln sne, niskoemisyjne autobusy i trolejbusy. zł i wyższy niż 50 mln zł. Pożyczka powinna być przeDofinansowane będą przedsięwzięcia, które przyznaczona na uzupełnienie środków unijnych w finansoczynią się do obniżenia zużycia energii i paliw w komuwaniu przedsięwzięcia, za wyjątkiem przypadku, kiedy nikacji miejskiej i tym samym do obniżenia szkodliwych wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania wsparcia emisji oraz poprawy jakości powietrza w miastach. ze środków UE. Okres kwalifikowalności kosztów od Narodowy Fundusz na program Niskoemisyjny 01.01.2016 r. do 31.12.2023 r., w którym to poniesione Transport Miejski przeznacza do 300 mln zł. koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Co ważne, Program obejmuje zakup nowych trolejbusów lub zgodnie z założeniem programu, do dofinansowania autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej gazowym. Dofinansowane obejmie też modernizację i budowę odpowiedniej infrastruktury obsługującej dokumentacji poniesione przed 01.01.2016 r nowe pojazdy – stacje tankowania lub ładowania, aby Program realizowany będzie w latach 2016 - 2023, dostosować je do nowo zakupionego taboru. Miasta przy czym podpisywanie umów będzie do 2020 r., środbędą mogły otrzymać także dofinansowanie na wdroki wydatkowane będą do 2023 r. W wyniku realizacji żenie systemów zarządzania transportem miejskim – programu oczekuje się redukcji emisji dwutlenku węgla czytamy w komunikacie. o co najmniej 3,5 tys. ton rocznie. Beneficjentami programu mogą być gminy miejskie, Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie spółki komunalne oraz inne podmioty, które wypełniają ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania zadania gmin miejskich dotyczące lokalnego transportu określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o nabozbiorowego. rze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą - Widzimy duże potrzeby miast, związane z rozwojem na stronie internetowej NFOŚiGW. nowoczesnego, niskoemisyjnego transportu publicznego. Naszym celem jest wspieranie samorządów w re| MS FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


KAWKA w Opolu

Miasto planuje wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania, w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

20

Miasto Opole planuje przystąpić do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA” – III nabór 2015 r. Przedsięwzięcie będzie realizowane na rzecz osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie nawet 55% kosztów modernizacji systemu grzewczego i tym samym ograniczenia niskiej emisji, w tym 45% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10% ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach ww. Programu na terenie Miasta Opola, objętego obszarem przekroczeń stężeń pyłu i benzo(a) pirenu, będzie możliwe dofinansowanie, tj.: likwidacji lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk węglowych) i zastąpienie ich przez urządzenia grzewcze, tj.: gazowe, olejowe, elektryczne, przyłącze budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (w przypadku gdy zadanie nie będzie realizowane przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A., jako drugiego beneficjenta Programu KAWKA) oraz odnawialne źródło energii (pompy ciepła). Miasto Opole planuje wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania, w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie będzie udzielane na zasadzie refundacji kosztów poniesionych na realizację przedmiotowego zadania, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nr 10 (114) październik 2015

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Miasta Opola o dotację, przez WFOŚiGW w Opolu. Dofinansowanie może być udzielane na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku przez Urząd Miasta Opola do WFOŚiGW w Opolu, tj.: 30.11.2015r. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia od 01.01.2015r. do 15.12.2017r. (koszty kwalifikowane liczone są od całości zrealizowanego przedsięwzięcia, z tym że kwota dotacji nie przekracza kwoty wynikającej z faktur, wystawionych po 18.08.2015r., natomiast dokumentem potwierdzającym zakończenie zrealizowanego przedsięwzięcia jest tylko i wyłącznie protokół odbioru zakończenia danego przedsięwzięcia). W związku z powyższym prosimy osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z terenu Miasta Opola, zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania, o wypełnienie deklaracji przygotowanej przez Urząd Miasta Opola i złożenie jej w terminie do 30.10.2015r. w Urzędzie Miasta Opola, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Równocześnie przypominamy, że w 2015 roku istnieje również możliwość pozyskania dotacji z budżetu Miasta Opola, zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie określającym zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola – ze środków własnych budżetu Miasta Opola” (załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola). | MS


Radni lali wodę

Kranówa z Opola jest jedną z najlepszych w kraju. Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Na sesji rady miasta w Opolu spółka wodociągowa woda sprzedawana w butelkach. W 2008 roku Ken częstowała prezydentów, radnych oraz przybyłych Livingstone, ówczesny burmistrz Londynu, wypowiegości opolską wodą z dodatkiem cytryny, pomarańdział wojnę butelkowaniu wody. Stwierdził, że mieszczy oraz mięty. W ten sposób spółka rozpoczyna kańcy jego miasta powinni zastanowić się nad wybokampanię informacyjną i edukacyjną mającą na rem tańszej i przyjaznej naturze wodzie z kranu. celu zachęcenie mieszkańców miasta do picia wody Jego obliczenia wskazywały na to, że woda buz kranu, bo jest ona zdrowa i czysta. Poza tym pijąc telkowana jest 300 razy bardziej szkodliwa i 500 kranówkę dbamy o nasze środowisko oraz o swoją razy droższa od zwykłej kranówki. Do apelu dołączył kieszeń, przekonują władze WiK. brytyjski minister środowiska Phil Woolas, który po„Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu realizując wiedział w BBC, że produkcja butelkowanej wody jest nową strategię w ramach społecznej odpowiedzialno- „moralnie nie do przyjęcia”. ści biznesu przyjmuje na siebie dobrowolne zobowiąKranówa z Opola jest jedną z najlepszych w kraju zania wobec społeczności co jest wynikiem dojrzałoi można ją pić bez przegotowania. Wiele miast ma ści w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. problem z jakością wody. Tymczasem w Opolu woda W związku z tym wspieramy zadania w zakresie jest nie tylko bezpieczna, ale i smaczna, głównie dobroczynności i sponsoringu, ochrony środowiska dlatego, że inaczej niż w innych miastach, nie musi i edukacji.” - czytamy w  komunikacie WiK. przechodzić długiego procesu uzdatniania. Akcja spożywania „kranówki” rośnie w siłę i ma Tajemnica tkwi bardzo głęboko pod ziemią, gdzie coraz więcej sprzymierzeńców. Magda Popławska znajduje się zbiornik wód podziemnych o wielkości znana aktora, twarz kampanii promującej picie wody ponad 1000 kilometrów kwadratowych. z kranu mówi: - Piję wodę z kranu, bo to dla mnie To jeden z największych skarbów Opolszczyzny, same korzyści: mniej plastiku w koszu, więcej piechoć niewielu opolan zdaje sobie z tego sprawę. Dzięniędzy w kieszeni i satysfakcja, że nie jestem ofiarą ki zbiornikowi mamy wodę czerpaną z wnętrza ziemi, marketingu nabitą w butelkę. a niektóre studnie sięgają nawet 700 metrów w głąb. - Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w poNajnowsze badania wykazały, że woda, którą staci osadu (kamienia) części minerałów – zwłaszcza mieszkańcy Opola mają w kranach, może mieć na związków wapnia i magnezu – co zmiękcza wodę, ale nas pozytywny wpływ. I tak np. niski poziom fluorrównież powoduje zubożenie składu mineralnego ków (F) klasyfikuje naszą wodę jako bardzo dobrą do wody. Z tego powodu gotowanie wody nie jest zalespożywania. W opolskiej kranówie odnotowywany cane przy bezpośrednim spożyciu. - analizuje prof. dr jest tak, że stały poziom boru, a to pierwiastek, który hab. Marek Biziuk z Wydziału Chemicznego Politechrazem z wapniem i magnezem, także obecnymi niki Gdańskiej. w wodzie, reguluje metabolizm i rozwój tkanki kostWoda z kranu podlega w Polsce ( ale też np: nej człowieka. | MS w USA) bardziej restrykcyjnym wymaganiom niż FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

21


Wszyscy „tworzymy atmosferę”

Rusza ogólnopolska kampania na temat ochrony powietrza

22

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas wanego w sierpniu 2015 r. dla Ministerstwa Środowipowietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się ska pokazują, że choć Polacy zdają sobie sprawę ze kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, to Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszmieszkańców Polski do działań ograniczających emisję czenia powietrza nie dotyczy miejsca, w który mieszszkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. kają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu W głównych stacjach telewizyjnych są emitowane jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonaspoty kampanii „TworzyMY atmosferę”. Mają one nie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne codziennych zachowań, informuje też o skali zaniewybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie – czyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych. na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także Kontekst kampanii najbliższych członków rodziny. Wbrew obiegowym Kampania wdraża zalecenia Krajowego Programu opiniom za przekroczone normy dotyczące jakoOchrony Powietrza – dokumentu ogłoszonego dziś ści powietrza w naszym kraju odpowiadają przede przez Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego. wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport Określa on działania na poziomie krajowym, regiosamochodowy, a nie przemysł. nalnym i lokalnym niezbędne do tego, by jakość Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powiepowietrza w Polsce uległa poprawie. Oprócz działań trza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno wę- edukacyjno-informacyjnych, takich jak kampania gla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność „TworzyMY atmosferę”, program wskazuje też m.in. domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia na konieczność wprowadzenia zmian w prawie. Więśmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy moż- cej o programie można przeczytać na stronie internena skorzystać z transportu publicznego lub roweru. towej Ministerstwa Środowiska. - Ma też uświadomić, że większość działań ograOprócz spotów telewizyjnych i radiowych, które niczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się pojawią się w październiku, w ramach kampanii będą z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie, w dłuższej realizowane m.in. następujące działania: emisja reklam perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędw internecie, działania na portalach społecznościowych ności w domowym budżecie. Założeniem kampanii i w blogosferze oraz na stronie internetowej kampanii. jest więc mówienie o ochronie powietrza w sposób Kampania będzie realizowana do końca listopada. pozytywny, budowanie poczucia współodpowiedzialKampania została sfinansowana ze środków ności – mówi Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Mini- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosposterstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki darki Wodnej. Działania mające na celu zbudowanie Klimatycznej. świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na Potrzebę przeprowadzenia kampanii potwierdzają zdrowie wspiera Ministerstwo Zdrowia. | MS badania opinii publicznej. Wyniki sondażu zrealizonr 10 (114) październik 2015


Opolszczyzna nadal w ogonie

Rośnie grono gmin działających na rzecz klimatu

Porozumienie między burmistrzami to popularny ruch europejski, skupiający władze lokalne i regionalne. Dobrowolnie włączają się one w działania na rzecz lepszego wykorzystania energii, jej oszczędzania i wykorzystania źródeł odnawialnych. Członkowie Porozumienia Burmistrzów zobowiązują się do spełnienia, a nawet przekroczenia, celów pakietu energetyczno-klimatycznego. To oznacza, że do 2020 roku zmniejszą, na podlegających im obszarach, emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc. Niestety, ale na Opolszczyźnie to ruch, który nie ma jeszcze swoich przedstawicieli. Zdecydowało się kilkanaście gmin w sąsiednich województwach:dolnośląskim i śląskim. Ostatnio deklarację przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów podpisali podczas tegorocznych Pomorskich Dni Energii przedstawiciele władz: Sopotu, Krokowej, Pruszcza Gdańskiego, Kalisk, Gniewu, Miastka, Tuchomia, Czarnej Dąbrówki, Ustki, Chojnic, Skarszew, Pelplina, Rumii, Wicka, Lęborka, Pucka, Słupska i Brus. Tym samym lista sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów zwiększyła się w Polsce do 60, a województwo pomorskie stało się liderem w działaniach na rzecz unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. – To ambitna inicjatywa europejska, która osiągnęła bezprecedensowy sukces. Zrzesza niemal 6,5 tys. miast i gmin europejskich i obejmuje jedną trzecią populacji Europy. Narodowy Fundusz aktywnie, poprzez udzielane wsparcie finansowe, pomaga polskim samorządom w ochronie środowiska – powiedział Jacek Gdański, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW. NFOŚiGW pełni rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów na mocy umowy partnerstwa z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Plany działań na rzecz zrównoważonej energii mają kluczowe znaczenie dla samorządów,

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu które chcę ograniczać szkodliwe emisje. Narodowy Fundusz podpisał umowy na dofinansowanie ponad 600 planów gospodarki niskoemisyjnej, które są podstawą do realizacji celów energetyczno-klimatycznych i umożliwią gminom przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów. – Porozumienie zakłada współpracę władz lokalnych i regionalnych, by zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Cieszę się, że tak wiele pomorskich samorządów przystąpiło do projektu koordynowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział minister środowiska Maciej Grabowski. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako terytorialny koordynator Porozumienia Burmistrzów, zdołał zaangażować do działań na rzecz zrównoważonej energii najwięcej gmin w kraju. – Porozumienie ułatwia wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwiązań proekologicznych pomiędzy poszczególnymi samorządami. Wierzę, że podpisanie go doprowadzi do zwiększenia liczby inwestycji i projektów, związanych z ochroną środowiska w całym regionie – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Mieszkańcy miast zużywają 70 proc. ogółu wytworzonej energii, wpływającej na emisje gazów cieplarnianych. Dlatego Komisja Europejska uznała, że współpraca i wymiana wiedzy pomiędzy miastami jest niezwykle ważna. Porozumienie Burmistrzów planuje włączyć się w realizację nowych ram politycznych UE na lata 2020-2030, dotyczących klimatu i energii. Unia Europejska postawiła sobie za zadanie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 40 proc. do 2030 roku. | MS FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

23


Zarezerwowano 300 mln zł

Wkrótce program dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych - RYŚ

24

Termomodernizacja domów jednorodzinnych przyniesie duże oszczędności energii, poprawi jakość i komfort życia mieszkańców oraz przyczyni się do spełnienia unijnych standardów powietrza - podkreślali uczestnicy 75. Forum Efekt – Energia – Środowisko. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się konsultacje nowego programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz liczni eksperci. Wstępem do dyskusji była prezentacja, w której Zarząd i pracownicy Narodowego Funduszu przedstawili założenia pilotażowego programu Ryś. Jego celem jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej wśród mieszkańców i pracowników gmin. Bez poprawy efektywności energetycznej działania na rzecz poprawy jakości powietrza nie będą skuteczne. Zaczynem do przygotowania programu był dokument Mapa Drogowa Polska 2050 r , wskazujący na ogromny obszar do poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Prace nad programem Ryś są wspierane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii. - Polska zrobiła bardzo dużo dla poprawy jakości powietrza, ale nadal potrzebujemy intensywnych działań, by w pełni dostosować się do unijnej dyrektywy CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – podkreśliła Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW. Dużo miejsca poświęcono podsumowaniu konsultacji społecznych, które Narodowy Fundusz przepronr 10 (114) październik 2015

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wadził na szeroką skalę. O wyrażenie opinii zostały poproszone wszystkie gminy, urzędy marszałkowskie, WFOŚIGW, ministerstwa, instytucje branżowe, banki oraz właściciele domów jednorodzinnych. Uzyskano ponad 120 odpowiedzi, najwięcej od samorządów. Dotyczyły one w dużej mierze intensywności bezzwrotnego dofinansowania, maksymalnych kosztów kwalifikowanych oraz części składowych programu. Narodowy Fundusz uwzględnił wiele uwag, m.in. zwiększył proponowane maksymalne koszty kwalifikowane inwestycji i wysokość dotacji do 20 proc. i 40 proc. - Zgodnie z projektem programu Ryś wsparcie w pilotażu będzie udzielane w formie kredytów z dotacją, poprzez banki wybrane zgodnie z zasadami Prawa ochrony środowiska. Zwrotna forma pomocy daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do jak największej liczby osób. Całkowita alokacja na pilotaż programu to 300 mln zł – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Jak zaznaczyła Prezes Małgorzata Skucha, w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 zwiększyła się rola instrumentów zwrotnych i także Narodowy Fundusz dąży do większego udziału zwrotnej pomocy finansowej, aby mieć możliwość finansowania większej liczby projektów w dłuższej perspektywie. Eksperci uczestniczący w spotkaniu wskazali, że z dofinansowanie inwestycji z programu Ryś będzie dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy korzystają z węgla, jako paliwa do ogrzewania domu. Do tej pory na polskim rynku nie było programu termomodernizacji, który efektywnie trafiałby w potrzeby tych osób. Program Ryś będzie więc przełomowym rozwiązaniem dla mieszkańców Polski. | MS


25

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Forum

26

OPOLSKIEGO BIZNESU

nr 10 (114) październik 2015

Profile for Komunikator PR

Fob pazdziernik 2015  

Fob pazdziernik 2015  

Advertisement