Page 1

bizigura

DEBAIBAIA

Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa


bizigura

DEBAIBAIA

2


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

ÍNDICEAURKIBIDEA ÍNDICE

LEGEDI KORPORATIBOA

APLIKAZIO KORPORATIBOAK

NORMATIVA CORPORATIVA

APLICACIONES CORPORATIVAS

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA. .................................................... 06

PAPER KORPORATIBOA PAPELERÍA CORPORATIVA........................................... 22

TIPOGRAFIA KORPORATIBOA TIPOGRAFÍA CORPORATIVA. ....................................... 16

SEINALETIKA SEÑALÉTICA............................................................. 28

KOLORE GAMA

BESTE APLIKAZIO BATZUK OTRAS APLICACIONES................................................ 32

GAMA CROMÁTICA................................................... 18

ERABILERA OKERRAK USOS INDEBIDOS. .................................................... 19

3


bizigura

DEBAIBAIA

MARKA

LA MARCA

bizigura

DEBAIBAIA

4


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA MARKAREN ERAIKETA

CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA Hemen aurkezten dugu Markaren eraiketa prozesua, elementuen arteko distantziak eta proportzioak, gainera bere hondoko sarezko Modulua, edo berdin esanda, ezinbestekoa den Modulu koadrikulatua, Marka beste euskarri handiago batzuetan moldatzeko.

Presentamos aquí el proceso de construcción de la Marca, las distancias y proporciones entre sus elementos, así como su Fondo Modular Reticular, o lo que es lo mismo, el módulo cuadriculado imprescindible para la perfecta plasmación de la marca en grandes soportes como vallas publicitarias.

KOADRIKULAREN NEURRI UNITATEA (U) = UNIDAD DE MEDIDA DE CUADRICULA (U)

5U

5U

3U

bizigura

DEBAIBAIA

10 U

1/2 U

1U

8U

5


bizigura

DEBAIBAIA

ERAIKETA horizontala

Construcci贸n Horizontal

bizigura

DEBAIBAIA

6


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA

APLIKAZIO DESBERDINETARAKO ERAIKETA

CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES APLICACIONES

bizigura

DEBAIBAIA

7


bizigura

DEBAIBAIA

BRAILLERAKO ERAIKETA

Construcci贸n EN BRAILLE

8


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRテ:ICA

9


bizigura

DEBAIBAIA

BABES EREMUA

ESPACIO DE PROTECCIÓN “Babes eremu” deituriko espazio honek, Markaren zentzu egokia zihurtatzen du, lekuz kanpoko tipografiek edo elementuek, ez dezaten identitatearen zeinutan oztopatu.

Este Espacio, llamado “de Protección”, garantiza la buena percepción de la Marca, consiguiendo que tipografías o elementos gráficos extraños, no interfieran en la transmisión de los signos de identidad.

Orrialde honetan erakusten ditugun kotak, Marka modu egokian islatzeko gutxienez behar diren espazio minimoak dira. Dena den, eremu handiagoak mantentzea gomendatzen da Identitatearen efektuak balio maximoa izan dezan.

Las cotas que reflejamos en esta página son el espacio mínimo de protección que la Marca necesita para ser identificada de modo correcto. No obstante, es preferible mantener áreas mayores para maximizar el efecto de identidad.

UNITATEA = UNIDAD

bizigura

DEBAIBAIA 1/2

10


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA

IRUDIAREN ELEMENTU GRAFIKOAK ELEMENTOS DE LA IMAGEN GRÁFICA

Atal honetan, logotipoa eraikitzen duten elementu desberdinak definitzen dira. Hauxe, bere osotasunean azaldu beharko da, kasu berezietan izan ezik, testua ta deskripzio testua elkarrekin isotipotik bereizita agertzen direnean esaterako.

En esta sección se definen los diferentes elementos que completan el logotipo. Este siempre se deberá representar en su totalidad, salvo en casos específicos, en los que se podrán utilizar texto y texto descriptivo de manera conjunta, aislados del isotipo.

Isotipoa beti, irudi orokorraren parte izan beharko da. Salbuespen bakarra elementu grafiko hau era isolatuan erabiltzea da, ikusizko espazio berean logotipoa bere osotasunean baldin badago.

El isotipo siempre deberá formar parte de la imagen global. Como única excepción mencionaremos la utilización de este de manera aislada como elemento gráfico, siempre y cuando en el mismo espacio visual se encuentre el logotipo completo.

LOGOTIPOA LOGOTIPO

ISOTIPOA ISOTIPO

bizigura

DEBAIBAIA

TESTUA TEXTO 11


bizigura

DEBAIBAIA

KOLORE KORPORATIBOA Color corporativo

bizigura

DEBAIBAIA

B&Z B&N

bizigura

DEBAIBAIA

gris ESKALA

Escala de grises

bizigura

DEBAIBAIA

12


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA

LOGOTIPOAREN EZARPENA HONDO LAUETAN

APLICACIÓN DEL LOGOTIPO SOBRE FONDOS PLANOS

bizigura

bizigura

bizigura

bizigura

DEBAIBAIA

DEBAIBAIA

DEBAIBAIA

DEBAIBAIA

13


bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

14


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA

LOGOTIPOAREN EZARPENA ARGAZKI HONDOETAN

APLICACIÓN DEL LOGOTIPO SOBRE FONDOS fotográficos

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

15


bizigura

DEBAIBAIA

IRUDI GRAFIKOA IMAGEN GRÁFICA TAMAINU EGOKIAK

TAMAÑOS CORRECTOS Marka inoiz ezingo da 30 mm.ko zabaleran baino gutxiagoko tamainu batean irudikatu, ta proportzioa beti errespetatu beharko da. La marca nunca se podrá reproducir a un tamaño menor de 30 mm de ancho y siempre se deberá respetar su proporción.

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

30 mm

16


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

TIPOGRAFiA KORPORATIBOA TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

INPRIMATZEA

WEB

Inprimituriko aplikazio guztientzat, korporatiboak eta era berean publizitatezkoentzat erabiliko den tipografia ÓPTIMA izango da bere aldaera guztiekin:

Aplikazio digital guztientzat, erabiliko den tipografia ARIAL izango da. Bestela TAHOMA erabili beharko da, sistema operatiboak ala eskatzen badu. Inoiz ezingo da erabili 9 puntu baino txikiagoa den tamainurik.

IMPRESIÓN

Para todas las aplicaciones impresas, tanto corporativas como publicitarias la tipografía utilizada será la ÓPTIMA en sus diferentes variantes:

WEB

Para todas las aplicaciones digitales, la tipografía utilizada será la ARIAL, pudiendo ser sustituida por TAHOMA, dependiendo del sistema operativo. En ningun caso se podrá utilizar un tamaño inferior a 9 puntos.

ÓPTIMA REGULAR

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

ÓPTIMA BOLD

TAHOMA

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑ OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmn opqrstuvwxyz 0123456789

17


bizigura

DEBAIBAIA

KOLORE GAMA GAMA CROMÁTICA

Kolore gama honen erabilpena, derrigorrezkoa izango da BIZIGURA irudi grafikoa irudikatzen duten guztientzat, edozein erabilera edo euskarritan izanda. BIZIGURAREN irudi grafikoak behar duen

urdina azul

berdea verde

Directo Pantone 2935 EC

Directo Pantone 362 EC

Cuatricromía C100 M60 Y0 K0

Cuatricromía C70 M0 Y100 K0

RGB R0 G94 B168

RGB R88 G171 B39

RAL 5015

RAL 3020

Web # 005EA8

Web # 57ab27

zuria blanco

beltza negro

tratamendu bereziagatik, hutsak eta interpretazio txarrak sahiesteko, hemen erakusten dira kolore korporatiboak beraien egokitzapenekin etorkizuneko aplikazioetan erabiltzeko, kasuak kasu.

Esta gama cromática será de obligada referencia por parte de los responsables de la repro-

Directo Process Black C Cuatricromía C0 M0 Y0 K0

Cuatricromía C0 M0 Y0 K100

RGB R255 G255 B255

RGB R0 G0 B0

RAL 9016

RAL 9017

Web # FFFFFF

Web # 000000

ducción de la Imagen Gráfica de BIZIGURA, cualquiera que sea su uso o soporte. Debido al tratamiento especial que requiere la

Directo Pantone 430

Imagen Gráfica de BIZIGURA, para evitar erro-

Cuatricromía C0 M0 Y0 K50

res y malas interpretaciones, se muestran aquí los colores corporativos con sus equivalencias para su futura aplicación, según sea el caso.

18

grisa gris RGB R147 G149 B152 RAL 7030 Web # 757877


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

ERABILERA OKERRAK USOS INDEBIDOS

Korporatiboak ez diren koloreak Colores no corporativos

X

Espazio erreserbatua ez errespetatzea

X

No respetar el espacio reserbado

bizigura

bizigura

DEBAIBAIA

Isotipoa era isolatuan erabiltzea

X

Utilizaci贸n del isotipo de manera aislada

Markaren berreraikuntza Reconstrucci贸n de la marca

X

bizigura DEBAIBAIA

DEBAIBAIA

logotipoa era desegokian ikustea

X

Incorrecta visualizaci贸n del logotipo

bizigura

DEBAIBAIA

19


bizigura

DEBAIBAIA


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

APLIKAZIO KORPORATIBOAK APLICACIONES CORPORATIVAS

21


bizigura

DEBAIBAIA

TXARTELA Tarjeta

(100%)

bizigura

DEBAIBAIA

Nombre Apellido1 Apellido2 Puesto / Lanpostua

www.debegesa.com

e-mail: bizigura@debegesa.com Pol. Ind. Azitain 3 Bis / 20600 Eibar (Gipuzkoa) Tfno.: +34 943 820 110 / Lanbide: 943820180 Fax: +34 943 200 350

22


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

PAPER KORPORATIBOA

PAPELERĂ?A CORPORATIVA orriA Hoja

(50%) bizigura

DEBAIBAIA

Pol. Ind. Azitain 3 Bis 20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tfno.: +34 943 820 110 Lanbide: 943 820 180 Fax: +34 943 200 350

www.debegesa.com e-mail: bizigura@debegesa.com

23


bizigura

DEBAIBAIA

kartazala SOBRE

(75%)

bizigura

DEBAIBAIA

Pol. Ind. Azitain 3 Bis 20600 Eibar (Gipuzkoa)

24

www.debegesa.com e-mail: bizigura@debegesa.com


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

PAPER KORPORATIBOA

PAPELERĂ?A CORPORATIVA kartazal poltsa SOBRE BOLSA

(50%)

bizigura

DEBAIBAIA

Pol. Ind. Azitain 3 Bis 20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tfno.: +34 943 820 110 Lanbide: 943 820 180 Fax: +34 943 200 350

www.debegesa.com e-mail: bizigura@debegesa.com

25


bizigura

DEBAIBAIA

POSTA ELEKTRONIKORAKO SINADURA Firma para correo electr贸nico ARCHIVO .GIF ARTXIBOA 735 p x 150 p 65 %

www.bizigura.org

bizigura

DEBAIBAIA

26

e-mail: bizigura@bizigura.org Pol. Ind. Azitain 3 Bis / 20600 Eibar (Gipuzkoa) Tfno.: +34 943 820 110 / Lanbide: 943820180 / Fax: +34 943 200 350


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

PAPER KORPORATIBOA

PAPELERĂ?A CORPORATIVA CD (100%)

bizigura

DEBAIBAIA

27


bizigura

DEBAIBAIA

BARRUKO DEKORAZIO errotulua Rótulo decorativo interior

Seinaletikak, elementu grafiko eta erabilitako materialetan

La señalética ha de transmitir la identidad corporativa tanto

bere irudi korporatiboa igorri behar du.

en sus elementos gráficos como en los materiales usados para elaborarlos.

Elementu hauek 3 mm.ko metakrilatozko rotulu zuri eta binilozko hondo urdin baten gainean inprimatzen dira, torloju

Estos elementos se componen de metacrilato de 3 mm. rotu-

herdoilezin batzuen bidez hormatik 3cm.ra gutxi gorabehera

lado en blanco sobre un fondo de vinilo azul impreso, fijado

ipiniz.

a la pared mediante tornillos con tapa decorativa de acero inoxidable a 3 cm. de la pared (aprox.).

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

28

Bulegoak Agenda 21

bizigura

DEBAIBAIA

Bulegoak Agenda 21


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

SEINALETIKA SEÑALÉTICA

KANPO SEINALIZAZIOA

Rótulo INDICATIVO exterior

bizigura

DEBAIBAIA

29


bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

30

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

SEĂ‘ALETICA

31


bizigura

DEBAIBAIA

MERCHANDISINGA MERCHANDISING

32

Merchandisingeko aplikazioentzat, logotipoaren hirugarren

Para aplicaciones de merchandising utilizaremos la tercera

bertsioa erabiliko dugu, isotipoa handiagoa dena. Era horretan

versi贸n del logotipo, en la que el isotipo es de mayor tama帽o

bere identifikazioa erreztuko dugu.

para facilitar su identificaci贸n.


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

BESTE APLIKAZIO BATZUK OTRAS APLICACIONES

ELASTIKOA

Camiseta

bizigura

DEBAIBAIA

ra biziguDEBAIBAIA

biz

igu DE

ra

BA IBA IA

33


bizigura

DEBAIBAIA

KIROL EKINTZAK

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

bizigura

DEBAIBAIA

34


Korporazio-identitate eskuliburua Manual de Identidad Corporativa

BESTE APLIKAZIO BATZUK OTRAS APLICACIONES FURGONETA FURGONETA

bizigura

DEBAIBAIA

bizigura

DEBAIBAIA

www.debegesa.com

35


bizigura

DEBAIBAIA

Munual Bizigura  
Munual Bizigura  

Manual Corporativo de Bizigura

Advertisement