Page 1

2016 | PAVASARIS (12)

Laura Remeikienė: „Muzika yra kelias, kuris svaigina“

Prisijunk ir TU! Sauliaus Jankausko nuotr.

Šiaulių universiteto žurnalas jaunimui


AgnÄ— NaunikaitÄ—. Gravitacija. 2012 m.


Lina Šerpitytė. Iš ciklo „Sapnas: realybė-nerealybė“

Labas! Štai ir įpusėjo pavasaris! Vis daugiau bundančios gamtos ženklų aplink: žalią paklotę sparčiai auginasi žemė, pumpurus brandina augmenija, vis garsesnėmis ir melodingesnėmis giesmėmis saulę sveikina paukščiai. Dar kelios savaitės – ir sužydės sumirgės visa aplinkui... Dar pora gerų mėnesių – ir baigsis mokslo metai, pradėsime planuoti vasaros atostogas. O kad jos būtų tikrai turiningos, reikia susirasti sau įdomios veiklos. Tai padaryti padėsime dalindamiesi su jumis Šiaulių universiteto studentų ir absolventų gerąja patirtimi bei idėjomis. Šio „Atrask!“ numerio herojai puikiai žino, kaip siekti savo tikslų. Štai Šiaulių universiteto ketvirtakursis Dovydas Žymantas yra Europos ir pasaulio karatė čempionas. Kaip pavyko Dovydui tapti čempionu ir suderinti studijas, darbą ir sportą, sužinosite perskaitę straipsnį. Universiteto magistrantė Laura Remeikienė, šiauliečių choro „Chameleonas“ generolė, taip pat pasidalins savo patirtimi, kaip ji pasiekė puikių rezultatų, ir atskleis, kas yra svarbu jos gyvenime. Stiprų įspūdį, neabejojame, paliks ir motyvaciją siekti svajonės sustiprins Aušros ir Ramūno Paulauskų, šiuo metu gyvenančių Čikagoje (JAV), istorija. Šie aktyvūs Universiteto absolventai rado būdą, kaip pritaikyti įgytą patirtį ir save realizuoti už Atlanto. Paulauskai įkūrė mokyklėlę ir teatrą, kuriame moko vaikus teatro meno, dailės, lietuviškų tradicijų, kitaip sakant, puoselėja lietuvių kultūrą Amerikoje. Netrūksta iniciatyvos ir Lietuvoje po studijų veiklą tęsiantiems absolventams. Jau, galima sakyti, įgyvendinta puiki idėja įsteigti Šiaulių universiteto alumnų asociaciją, kurios steigėju gali tapti ir Tu! Tikimės, jums patiks ir žurnalo istorijos apie jaunų žmonių visuomeninę veiklą, vykdomus projektus, vasarą vyksiančius festivalius ir kt. Bet apie tai – vėliau. O kol kas, kaip kvietė poetas Maironis, „Į darbą, broliai, vyrs į vyrą. Šarvuoti mokslu atkakliu!“ Atrask!

Nr. 12 ATRASK! ISSN 2029-8390 Šiaulių universiteto žurnalas jaunimui ATRASK! Numerį rengė: Laima Juzulėnienė (vyr. red.) Tomas Andrijauskas Zenonas Ripinskis Germinta Patašiūtė Aušrinė Petrevičiūtė Roberta Stonkutė Sonata Tenytė Enrika Valančiūtė Alina Žilinaitė Maketuotoja Rasa Šeikuvienė Kalbos redaktorius Algirdas Malakauskas Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“ Vasario 16-osios g. 52 LT-76291 Šiauliai Tiražas 4 000 egz. Redakcija www.su.lt komunikacija@su.lt Tel. (8 41) 59 58 20 Vilniaus g. 88 LT-76285 Šiauliai Platinti šio leidinio tekstus ir vaizdo informaciją galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.

ATRASK! • PAVASARIS

1


Pasaulio šotokan karatė čempionas Dovydas Žymantas: laiko yra viskam p. 4

Aušra ir Ramūnas – lietuviškos kultūros ambasadoriai Čikagoje p. 11

Laura Remeikienė: „Muzika yra kelias, kuris svaigina“ p. 13

Šiaulių universiteto alumnai: nuo idėjos link tikslo p. 17

Studente, ką veiksi vasarą? Arba festivaliai, kuriuos būtina aplankyti p. 22

2

ATRASK! • PAVASARIS


„Mano Tavo ekranas“ – asmeniniam santykiui su kinu

p. 25

Studijos, orientuotos į studentą, atveria dar daugiau galimybių

p. 28

Muzikuojantis gimnazistas savo ateitį sies su medicina

p. 30

Šiaulių universitetas: gyvenimas su mūzomis

p. 37

Jonas Bartkus: „ Ir visai nesvarbu, jei manęs nesuprasi...“

p. 40

ATRASK! • PAVASARIS

3


UNIVERSITETO SAVI

Pasaulio šotokan karatė čempionas Dovydas Žymantas: laiko yra viskam Germinta Patašiūtė Dovydo Žymanto archyvas

Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto viešojo administravimo specialybės ketvirto kurso studentas Dovydas Žymantas ne tik rašo baigiamąjį bakalauro darbą, kasdien žygiuoja į darbą, bet ir aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Be to, kiekvieną rytą prakaituoja sporto salėje. Anot jo paties, ,,laiko yra viskam, tik reikia mokėti jį paskirstyti“. Šiuo metu sportininkas ruošiasi Lietuvos karatė varžyboms ir Nordic karate čempionatui, kuris vyks Kopenhagoje (Danija). Tai ne pirmos sportininko varžybos. Dovydas sakosi nebesuskaičiuojąs, kiek iš viso aukso medalių ir įvairių apdovanojimų yra iškovojęs Lietuvos, Europos ir pasaulio karatė čempionatuose. 4

ATRASK! • PAVASARIS


Karatė praktikuoja nuo šešerių

Sėkmė nuvedė į Japoniją

Paklaustas, kada susidomėjo šiuo kovos

Kad galėtų dirbti karatė mokytoju, vaikinas

menu, Dovydas nusišypso: ,,Dar vaikų darželyje,

turėjo baigti pedagogikos ir psichologijos kur-

1998 ar 1999 metais“. Būdamas šešerių jis pirmą

sus ir gauti diplomą. Kūno kultūros ir sporto de-

kartą susitiko su savo treneriu Egidijumi Dakniu.

partamente įgijęs diplomą, Dovydas įsidarbino

Japonų karatė kovos meną praktikuojantis vai-

Šiaulių karatė klubo ,,Baltasis tigras“ Gegužių

kinas sako, kad pirmoji jį pastūmėjo sportuoti

progimnazijos skyriaus instruktoriumi. Nauja

mama. ,,Aš buvau toks gerietis ir kiemo berniu-

veikla buvo įdomi ir sekėsi. ,,90 proc. darbo ir

kai mane skriausdavo, todėl mama paskatino

10 proc. sėkmės, ir dar labai didelis noras“, – at-

lankyti karatė pamokas, kad už save galėčiau

skleidė savo sėkmės formulę Dovydas. Moldo-

pastovėti“, – pasakojo Dovydas.

vos, Baltarusijos, Ispanijos, Prancūzijos ir kitų

Pradėjęs sportuoti, berniukas sparčiai tobu-

šalių karatė seminaruose tobulinęsis sportinin-

lėjo. Kasmet po keletą kartų dalyvaudavo varžy-

kas kaupė naują patirtį, stiprėjo fiziškai ir sėmėsi

bose – ne tik Lietuvos, bet ir Europos bei pasau-

šiam kovos menui būtinų teorinių žinių.

lio arenose. Sportinė karjera sekėsi, nes Dovydą

Kartą viename seminare japonų karatė meis-

palaikė ne tik šeima ir draugai, bet ir Šiaulių

trai pateikė jaunuoliui viliojantį pasiūlymą – ug-

Lieporių gimnazijos, kurioje mokėsi, kolektyvas.

dyti karatė įgūdžius viename iš Japonijos univer-

Žinoma, už sėkmę sportininkas labiausiai yra

sitetų. Dovydo teigimu, galimybė tęsti karjerą

dėkingas savo treneriui Egidijui Dakniui. Tai tre-

Rytuose – tikra likimo dovana ir kiekvieno sporti-

neris, matydamas, kad Dovydui puikiai sekasi,

ninko svajonė. Mat, tokių pasiūlymų europiečiai

pasiūlė jaunuoliui mokyti japonų kovos meno

sulaukia gana retai, o tarp lietuvių karatė atstovų

kitus. Šio pasiūlymo vaikinas sulaukė baigdamas

tai apskritai tik antras atvejis.

12 klasių, ir jis tapo lemtingas.

ATRASK! • PAVASARIS

5


Studijos Šiaulių universitete veža

paskaitose, bet ir neakademinėje veikloje.

Šiauliuose gimęs ir augęs Dovydas savo

,,Universitete jaučiuosi esąs eilinis studentas,

mieste jaučiasi puikiai. Nors vaikinas iš pradžių

o ne statistinis vienetas. Džiugu, kad fakulteto

galvojo apie studijas kituose miestuose ar

dėstytojai domisi mano pasiekimais, mane

net užsienyje, vis dėlto apsisprendė rinktis

palaiko, visada randa laiko padėti“, – geru

Šiaulių universitetą ir iki šiol džiaugiasi savo

žodžiu dėstytojus mini Dovydas ir paneigia

sprendimu. Būtent čia jis realizavo savo

stereotipą, kad Šiaulių universitete studentai

svajones. Įstojęs į pirmą kursą, Dovydas turėjo

turi mažiau galimybių. „Šiauliuose yra labai

derinti studijas ir darbą. Studentas neslepia,

daug galimybių, tiesiog reikia rodyti iniciatyvą

kad trūkdavo laiko ruoštis egzaminams,

ir veikti“, – įsitikinęs D. Žymantas.

seminarams, tekdavo sėdėti naktimis, kartais

6

net iki 6 valandos ryto, tačiau vaikinas dėl to

Hobis – filmai, istorija, Rytų kultūra...

nesiskundžia – dabar turįs ką prisiminti. Kaip

Jeigu galvojate, kad karatė yra vienintelė

pats tikina, sunku buvo tik pirmą pusmetį, o

Dovydo domėjimosi sritis, labai klystate.

vėliau „viskas stojo į savo vėžes“.

,,Esu kinomanas, – prisipažįsta Dovydas.

Studijas

treniruotėmis

– Turėdamas laisvo laiko mėgstu žiūrėti

derinantis jaunuolis džiaugiasi, kad Viešojo

fantastinius filmus, komedijas. Tiesa, niekada

administravimo

studijų

nežiūriu jų antrą kartą, nes tai tik filmo

programą pasirinko, dėstytojai jį palaiko

gadinimas.“ Dar karatė čempionas, kaip

ir noriai padeda. Lankstus studijų grafikas

ir kiekvienas šiuolaikinis žmogus, mėgsta

leidžia sportininkui save realizuoti ne tik

laisvalaikiu

ir

darbą

su

katedros,

ATRASK! • PAVASARIS

kurios

naršyti

po

įvairius

naujienų


tinklalapius, tačiau priklausomybės internetui sakosi nejaučiąs, mat, yra, kaip pats save apibūdina, labai universalus, todėl turi daug kitų domėjimosi sričių. Studentą labai domina istorija, kurią pamėgo mokykloje, taip pat Rytų filosofija ir kultūra – tai, kaip jis pats pabrėžia, esąs jo didžiausias hobis. Galimybė seminarų metu pabendrauti su Rytų šalių karatė treneriais dar labiau žadina vaikino smalsumą ir skatina aktyviau domėtis Rytų kultūra. Be istorijos ir Rytų kultūros, Dovydas dar domisi politika ir aviacija, laisvalaikiu su draugais mėgsta žaisti futbolą, stalo tenisą. Įvairiomis veiklomis užsiimantis vaikinas ir kitiems pataria patiems imtis

iniciatyvos,

viskuo

domėtis,

viską

stengtis išbandyti, o ne laukti, kol kas nors ką nors pasiūlys.

ATRASK! • PAVASARIS

7


Aušra ir Ramūnas – lietuviškos kultūros ambasadoriai Čikagoje Zenonas Ripinskis Aušros ir Ramūno Paulauskų archyvas Šiaulių universiteto absolventai Aušra ir Ramūnas Paulauskai gyvena JAV, Čikagoje. Aušra 2003 m. Šiaulių universiteto tuometiniame Edukologijos fakultete baigė pradinio ir papildomo meninio ugdymo bakalauro studijas, o 2005 m. – edukologijos psichologijos magistro studijas. Keletą metų prieš tai Ramūnas baigė studijas Šiaulių universiteto tuometiniame Specialiosios pedagogikos fakultete. Net ir praėjus nemažai laiko jie nepamiršta savo Alma mater, studijų draugų, savo studijų miesto. 8

ATRASK! • PAVASARIS


Meilės emigrantė

Studijos Šiauliuose daug ko išmokė

Aušra Čikagoje gyvena jau dešimti metai.

Studijų metais Aušra ir Ramūnas buvo

„Esu meilės emigrantė, nes čia persikėliau

labai aktyvūs: domėjosi teatru, mėgo muziką,

sutikusi Ramūną, kuris tuo metu, tikėdamasis

šokti. Aušra: „Iki šiol labai mėgstame teatrą,

skalsesnės duonos, jau buvo nutūpęs už

šokį ir muziką. Kaip aš sakau, neišskiriamą

Atlanto. Aušra papasakojo, kaip jie netikėtai

trejybę.

susitiko Šiauliuose, klube „Juonė pastuogė“

šokome. Aš dainavau ir Universiteto merginų

vykusiame vakarėlyje, kur Šiaulių universiteto

chore „Pavasaris“, kuriam tuo metu vadovavo

liaudiškos muzikos ansamblio „Saulė“ dalyviai

šviesaus atminimo maestro Stasys Žalalis. Esu

šventė naujosios kompaktinės plokštelės

labai dėkinga Meno pedagogikos katedros

pristatymą. „Kadangi skirtingu laiku abu

dėstytojams,

šokome

Pečeliūnui,

šiame

šauniame

kolektyve,

tai

likimas, matyt, ir suvedė mus“, – sakė Aušra.

Studijų

laikais

ypač Stasiui

S.

abu

Žalaliui,

Kazlauskui,

vaidinome,

Romaldui taip

pat

mylimai aktorei Nijolei Mirončikaitei. Visus

Šiuo metu už Atlanto pora leidžia vis

spektaklius, kuriuos tuo metu rodė Šiaulių

stipresnes šaknis – neseniai persikėlė į

dramos teatras, esame išžiūrėję. Žodžiu, visur

nuosavą namą, pasaulį išvydo du sūnūs. Vis

mus lydėjo menai.“

dėlto Lietuvos jie jokiu būdu neužmiršta.

Su menais buvo susijusios ir Aušros

Kiekvienais metais grįžta aplankyti tėvelių ir

studijos. Kaip ir viskas, jos yra naudingos,

brangių draugų.

jeigu rimtai dirbi, studijuoji. „Man studijos

Išvykoje su A. ir R. Paulauskų įkurtos mokyklėlės nariais ATRASK! • PAVASARIS

9


Teatriuko spektaklis

suteikė reikiamų žinių ir galimybę tobulėti.

Čikagoje gyvenanti Aušra svajojo ten dirbti

Labai džiaugiuosi studijų metais sudarytomis

pedagoginį darbą. Pradėjusi karjerą nuo vaikų

puikiomis galimybėmis užsiimti mėgstama

auklės, ji ryžosi tikrai pedagoginei veiklai –

neakademine veikla. Iki dabar prisimenu

su kolege Vaida, taip pat „Saulės“ šokėja,

su

teatro

gyvenančia JAV, įsteigė privačią vaikų šokių

aktore ir režisiere N. Mirončikaite statytus

mokyklėlę, vėliau įkūrė savo vaikų teatriuką

spektaklius,

„Užtrauktukas“, kur vaikus moko teatrinio

dėstytoja,

Šiaulių

pirmąjį

dramos

Lietuvos

studentų

teatrų festivalį „Po saule“, kuris vyko Šiaulių dramos teatro scenoje. Kokie nuostabūs buvo laikai!“

meno, dailės, lietuviškų tradicijų. Aušra šiuo metu yra gerai žinoma vaikų pedagogė

visoje

Čikagoje.

Jos

vedami

užsiėmimai ir renginiai vyksta įvairiuose šio Pedagoginis darbas – ir Amerikoje

10

miesto rajonuose, ypač kur susitelkę daugiau

Aušra mano, kad dirbti su vaikais – jos

lietuvių. Paklausta, ar skiriasi vaikų auklėjimas

pašaukimas. Būtent todėl ji iš Panevėžio

Amerikoje ir Lietuvoje, Aušra nedvejodama

rajono kaimo atvyko studijuoti į Šiaulius.

atsako, kad skiriasi. „Čia, Amerikoje, labai

Spindinčios mokytojos akys, šypsena, švelnus

vertinami vaiko pasiekimai. Skirtingai nei

balsas traukia vaikus prie šios simpatiškos

Lietuvoje, čia vaikai yra atviresni, daugiau

pedagogės ir dabar. Daugiau kaip dešimtmetį

išreiškia emocijų“, – sako Aušra.

ATRASK! • PAVASARIS


Kultūros ambasadoriai

kad vieno recepto nėra. „Rinkdamasi studijas

Aušra ir Ramūnas yra tikrieji Lietuvos kultūros

ambasadoriai

Čikagoje.

Visi

aš negalvojau nei apie karjerą, nei apie darbą,

be

nei apie šeimą. Aš tik labai norėjau studijuoti

išimties Šiaulių universiteto rengiami kultūrinių

šokį, teatrą ir muziką, nes jie yra svarbūs

mainų projektai su partneriu – Nebraskos

dalykai mano gyvenime. Esu laiminga tai

universitetu Omahoje, nepraeina be šiauliečių

pasirinkusi“, – džiaugiasi Aušra.

apsistojimo Čikagoje. Aušros ir Ramūno dėka

Praėję penkeri metai šeimai buvo patys

šiame JAV lietuvybės lopšyje ne kartą buvo

nuostabiausi ir įsimintiniausi. 2011 m. ėmė

surengti Šiaulių universiteto meno kolektyvų

krykštauti nepaprastas stebukliukas – sūnus

– chorų „Studium“ ir „Pavasaris“, ansamblio

Ąžuolas Roy, kuris visiškai pakeitė šeimos

„Saulė“, taip pat Šiaulių miesto vaikų dainavimo

gyvenimą, o praėjusį birželį gimė ir jo broliukas

studijos „Rokoko“ ir Šiaulių rajono vaikų teatro

Tauras. „Žodžiu, dabar esu pagerbta tarp vyrų.

„Ikaras“ – pasirodymai. Visiems atvykusiems

Visi kartu džiaugiamės kiekviena akimirka,

atsiveria Aušros ir Ramūno namų durys.

nes laikas lekia žaibišku greičiu. Vaikų juokas išlėkę

ir šypsenos atperka visas bemieges naktis“,

emigrantai tik plėšosi gaudydami ilgesnį dolerį.

Kartais

atrodo,

kad

Amerikon

– kaip visada optimistiškai nusiteikusi sako

Tai Aušrai ir Ramūnui nebūdinga. Visą laisvą

Aušra.

laiką jie skiria savo pomėgiams, kultūrinei veiklai, savo atžaloms. „Kartu mes vedame įvairius

lietuviškus

renginius,

koncertus,

organizuojame kalendorines šventes, vaikų ir suaugusiųjų gimtadienius, vaikučiams rodome lėlių spektakliukus. Neužmirštame ir šokių – šokame liaudies šokių kolektyve „Laumė“, su kuriuo jau dalyvavome Amerikos lietuvių šokių šventėje Bostone ir Dainų šventėje Vilniuje, vaidiname

teatro

sambūryje

„Žaltvykslė“.

Daugelis jau mus pažįsta kaip Aušrą ir Hansą (tokia Ramūno pravardė – aut. pastaba).“ „Širdis atsigauna, kai darai tai, kas miela, – sako Aušra. – Mums svarbi ir miela Lietuva, todėl vykstame ten kasmet, todėl smagu saugoti ir puoselėti lietuvybę gyvenant čia, Amerikoje. Mums patinka tokia veikla, tokie jau mes – meniškos sielos.“ Esame laimingi Kai paklausiau, kaip baigus mokyklą teisingai pasirinkti tolesnį kelią, Aušra atsakė,

Šokių kolektyvo „Laumė“ dalyviai ATRASK! • PAVASARIS

11


Lina Šerpitytė. Iš ciklo „Sapnas: realybė-nerealybė“. Diplominis darbas. 2008 m. Vadovė doc. Regina Šulskytė

12

ATRASK! • PAVASARIS


VIRŠELIO VEIDAS

Rolando Parafinavičiaus nuotr.

Laura Remeikienė: „Muzika yra kelias, kuris svaigina“ ATRASK! • PAVASARIS

13


Laima Juzulėnienė Zenonas Ripinskis, Lauros Remeikienės archyvas Šiaulių universiteto muzikos pedagogikos studijų programos magistrantė Laura Remeikienė yra žinoma dainų ir muzikos kūrėja bei atlikėja, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos mokytoja. 2006 m. Laura įkūrė vaikų dainavimo studiją „Lauros studija“ ir iki šiol jai vadovauja. 2007 m. jauna entuziastė iš Šiaulių išgarsėjo dalyvaudama TV3 televizijos muzikiniame realybės šou „Dangus 2“. 2010 metais Lauros daina „Sparnai gerumo“ buvo pripažinta gražiausia nauja daina radijo stoties „Lietus“ kartu su Lietuvos Autorių Teisių gynimo Asociacijos Agentūra (LATGA-A) organizuotame konkurse. TV3 projekte „Chorų karai 2015“ Laura atstovavo Šiauliams ir buvo šiauliečių choro „Chameleonas“ generolė. 2015 m. muzikantė išleido 3 kompaktinių diskų rinkinį „Pažadai kavos puodukui“ – tai pirmasis, ilgai brandintas LAUROS autorinių dainų rinkinys. 14

ATRASK! • PAVASARIS


nervintis ir vėl džiaugtis... Kol galų gale pasiekiau rezultatų. Laikas dirba mūsų naudai, reikia naudotis šia galimybe ir nuolatos judėti pirmyn. – Ar laikote save scenos veterane? – Žiūrint, su kuo lyginsi. Jeigu su kokiu populiariu ansambliu, švenčiančiu 60-metį scenoje, tai tada mes labai jauni. Rudenį bus tik 10 metų. Bet mokykloje dirbu jau apie 25-erius metus, todėl leidžiu save vadinti „veterane“. – Turbūt kaip visos mergaitės svajojote vaikystėje dainuoti scenoje? – Pagal profesiją esu muzikos mokytoja, choro dirigentė. Kuriu dainas ir atlieku jas, tiksliau – retransliuoju savo tekstą. Ši veikla man labai patinka. Visai neseniai išleidau trigubą debiutinį autorinių dainų albumą „Pažadai kavos puodukui“. Šiuo metu kartu su gyvo garso grupe ir choru „Chameleonas“ koncertuojame įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Dar viena sritis, kuri man labai patinka, – tai darbas su vaikais mokykloje ir už jos ribų.

Šiaulių choro „Chameleonas“ pasirodymas

– Kaip tapote populiari? – Nemanau, kad esu populiari. Na, gal šiek tiek esu. Populiarumo nesureikšminu, nes jis praeina. Dažnai – labai greitai. Visai tikėtina, kad kokiame nors Lietuvos miestelyje niekas nepažintų manęs, einančios gatve. Žinomumas yra kelio dalis. Tą dalį nueiti nebuvo labai lengva ir paprasta. Tai buvo kruopštus darbas – kiekvieną dieną, rytą ir naktį dėti tašką prie taško, ženklą prie ženklo,

– Ar muzikos pedagogikos studijas pasirinkote tikslingai? – Pirmiausia įstojau į Klaipėdos konservatoriją, vėliau išmokau kirpėjos-kosmetologės amato, o paskui baigiau Šiaulių pedagoginį institutą. Dabar studijuoju muzikos pedagogiką Šiaulių universitete ir siekiu meno pedagogikos magistro laipsnio. – Daug laiko ir dėmesio skiriate studijoms? – Man patinka mokytis, rimtai gilintis, o paskui pasidalyti žiniomis su vaikais. Studijavau ir studijuoju ne dėl karjeros ar diplomo, tik dėl žinių. ATRASK! • PAVASARIS

15


– Ar jaučiatės einanti savo keliu? – Manau, kad taip. Nes pastebiu daug ženklų, rodančių, jog einu keliu, kuris yra man skirtas. Muzika yra kelias, kuris svaigina. –  Kokiais savo pasiekimais labiausiai džiaugiatės? – Džiaugiuosi, kai atlieku darbą, kuris reikalauja pastangų, įkvėpimo ir atsidavimo. Smagu, jei pavyksta įkvėpti šalia esančius. Visi svarbiausi dalykai vyksta viduje, ne išorėje. – Ko palinkėtumėte jaunuoliams, kurie ateityje rinksis savo kelią? – Šiuolaikinis jaunimas yra šaunus. Mes tokie nebuvome. Aš labai žaviuosi savo mokiniais ir visaip juos palaikau. Nesakau, kad mes buvome blogesni. Juk buvome aktyvistai, visuomenininkai, nešėme vėliavą, rinkome makulatūrą ir t. t. Valio! Bet vis dėlto mes buvome kitokie. Dabartiniai vaikai labai motyvuoti, dauguma žino, ko nori iš gyvenimo, todėl nemanau, kad

Šiaulių choro „Chameleonas“ pasirodymas

16

ATRASK! • PAVASARIS

reikia jiems ko nors linkėti. Žinau, kad auga daug puikių įvairių sričių būsimų specialistų. Tikiuosi, kad dalis jų rinksis pedagogines studijas Šiaulių universitete ir padarys viską, kad pakiltų mokytojo profesijos prestižas. Aš mokykloje dirbu daugiau kaip 20 metų ir žinau, kad dirbti su vaikais yra nuostabu, o mokytojo darbas – labiausiai vertas pagarbos.


INICIATYVOS

Šiaulių universiteto alumnai: nuo idėjos link tikslo Sonata Tenytė Alumnų archyvas „Daryk tai, kas kyla iš širdies“, – tokios Albomo Mitcho minties prasmė turbūt lydi ne vienos savanoriškai susikūrusios organizacijos veiklą ir atsiradimo intenciją. Šie žodžiai yra prasmingi ir Šiaulių universiteto absolventams, kurie nusprendė kurti alumnų asociaciją, siekdami paskatinti absolventų bendradarbiavimą ir pagerinti bendravimo su Alma mater kokybę. Apie tai, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip klostosi Šiaulių universiteto alumnų asociacijos kūrimo reikalai, pasakoja iniciatyvinės grupės nariai.

Dovydas Petkus, VšĮ „Naisių vasaros teatras“ ir VšĮ „Baltų arena“ direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas, „Naisių vasaros radijo“ vadovas ir programų vedėjas, renginių organizatorius ir vedėjas: Nors studijų metais ir nebuvau tas studentas, kuris mokėsi vien tik dešimtukais, tačiau turiu pakankamai idėjų ir žinių, kurias galiu sėkmingai panaudoti įvairiose srityse. Didžiausias lobis, kurį čia radau, mano antroji pusė (šypsosi). Pagaliau – studentiškas gyvenimas. Jis yra neįkainojamas. Džiaugiuosi, kad tebesu kviečiamas dalyvauti Universiteto renginiuose. Tai skatina mane domėtis Universiteto veikla. Mintys apie alumnų asociacijos kūrimą atsirado natūraliai. Jei dar gerai menu, buvęs ŠUSA prezidentas Klaidas Palikevičius iškėlė tokią idėją. Tikiuosi, kad ateityje asociacija vienys visus, kurie baigė ŠPI (Šiaulių pedagoginį institutą) ir ŠU. Įvairių sričių absolventai turės galimybę dar intensyviau kontaktuoti tarpusavyje ir dalintis naudinga patirtimi, kartu padėdami Universitetui ir studentams. ATRASK! • PAVASARIS

17


Vidmantas Butvydas, architektas-projektuotojas: Keletą metų iš eilės dalyvauju Šiaulių universiteto studentų atstovybės alumnų susitikimuose ir juose visada buvo užsimenama apie panašios organizacijos sukūrimą. Praeitą vasarą organizuotame ŠUSA alumnų susitikime nutarėme rimtai užsiimti šios asociacijos įkūrimu ir aptarėme veiklos gaires. Nuomonės sutapo, todėl prisidėjau prie šios veiklos. Tikiuosi, Asociacijos įkūrimo naudą pajus visi. Gabrielė Gendvilaitė, LR generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė: Studijų

laikas

buvo

pati

geriausia

mokykla.

Vertingiausia patirtis – bendravimas su dėstytojais ir galimybė mokytis iš jų. Maloniai prisimenu ir veiklą studentų

atstovybėje.

Atstovavimas

jiems

Senate,

rektorate, įvairiose komisijose leido į studijas pažvelgti kitaip. Supratau, kad studijos universitete – tai daugiau nei žinios. Gauta patirtis leido tinkamai dėlioti pirmuosius karjeros žingsnius. Alumnų asociaciją kurti ėmėsi motyvuoti absolventai.  Tikiu, kad organizacija sėkmingai augs. Ateityje, kai veikla įsibėgės, manau, imsimės įvairių mokymų organizavimo, padėsime kaip Universiteto partneriai kurti ir atnaujinti studijų programas, išsakysime siūlymus, kaip pagerinti mūsų aukštosios mokyklos veiklą regione, ir skatinsime jaunimą aktyviai veikti Šiaulių mieste. Aurimas Jurkaitis, UAB „Jupojos technika“ vadybininkas: Prisidėti prie Šiaulių universiteto alumnų asociacijos kūrimo paskatino vis dar jaučiamas noras veikti Universiteto labui. Tikiu, kad ateityje ši organizacija tik stiprės ir rimtai prisidės prie Universiteto klestėjimo, taip pat bus naudinga kiekvienam jos nariui. Priklausydami asociacijai galėsime greičiau ir lengviau užmegzti naudingus ryšius ir pažintis, nenutolti nuo savo Alma mater.

18

ATRASK! • PAVASARIS


Stasė Vyčiūtė, Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos vyresn. specialistė: Prisimindama savo studijas labiausiai džiaugiuosi žmonėmis, kuriuos sutikau – dėstytojais, studentais. Iš jų gavau daug patirties. Studijuodama susiradau puikių draugų, daug išmokau. Universitetas yra puiki vieta tobulėti, imtis įvairių iniciatyvų, organizuoti renginius. Jų mano studijų metais buvo labai daug  – tiek mokslinių, tiek pramoginių. Baigusi studijas po kiek laiko įsidarbinau savo Alma mater. Žinoma, dabar į viską žvelgiu kitaip, nei būdama studentė. Manau, alumnų asociacijos vizija labai paprasta – tapti stipria ir absolventus vienijančia organizacija, kuri gali ir turi padėti savo Universitetui. Ne tik absolventams, bet ir studentams ar būsimiems studentams bus naudinga susipažinti ir praplėsti savo kontaktų ratą, įsitikinti, kokie šaunūs ŠU alumnai. Klaidas Palikevičius, UAB „Mantijų karalius“ plėtros vadovas, Šiaulių universiteto tarybos narys: Idėja kurti asociaciją pradėjo bręsti turbūt prieš metus, stebint, kaip veikia, vienija universiteto

absolventus,

duoda

naudą

kiekvienam nariui JAV esančios asociacijos ar Lietuvoje kol kas vienintelė veikianti KTU alumnų organizacija. Prieš metus teko pristatyti asociacijos idėją kai kuriems Universiteto darbuotojams,

bet

tuomet

nepajaučiau

paskatinimo ar tikėjimo šia mintimi. Galbūt buvo

netinkamas

laikas.

Viskas

pasikeitė

2015 m. rugsėjį per ŠUSA organizuojamą alumnų susitikimą, kurio metu vyko kelių valandų pokalbis alumnų vienijimosi tema. Tuomet susiformavo iniciatyvinė alumnų grupė. Manau, tai bus vieninga, auganti ir tobulėjanti organizacija. Asociacijos, kuri netrukus žengs pirmuosius žingsnius, nariai tikrai turės konkrečių darbų ir galimybių. Kviečiu balandžio 16 dieną prisijungti prie Šiaulių universiteto alumnų asociacijos steigėjų ir tapti istorinio įvykio dalyviu! INFORMACIJĄ APIE ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ALUMNŲ VEIKLĄ RASITE INTERNETO SVETAINĖJE www.sualumnai.lt, taip pat „Facebook“ paskyroje www.facebook .com/SiauliuUniversitetoAlumni. ATRASK! • PAVASARIS

19


20

ATRASK! • PAVASARIS


Rosita Venckutė. „K 3“. Uždaros erdvės emocinis turinys lietuvių portretinėje fotografijoje. Diplominis darbas. 2011 m. Darbo vadovė doc. Regina Šulskytė.

Diplominio darbo temos pavadinimas „Uždaros erdvės emocinis turinys lietuvių portretinėje fotografijoje“ nurodo į kūrinio erdvės ir žmogaus ryšį. Šiame darbe analizuojama kūrinio erdvė yra suvokiama kaip portretuojamojo aplinka. Kūrinio idėjų negalima pagrįsti tik racionalumu, nes jos visuomet suaugusios su tam tikru emociniu nusiteikimu – simpatija, susižavėjimu ar ironija, panieka; jas gaubia giedra nuotaika, viltis, džiaugsmas ar liūdesys, melancholija, sielvartas. Taigi kūrinių emocinis turinys gali būti įvairus. Šio diplominio darbo tikslas – išanalizuoti, koks bendras emocinis turinys / atmosfera būdingi lietuvių fotografų A. Valiaugos, A. Mikšio, A. Ostašenkovo, R. Urbono kūriniams, kurių portretinės fotografijos erdvė yra kambariai. Šių fotografų kūryba palyginta su trijų kino režisierių A. Tarkovskio (1), F. Felinio (2), I. Bergmano (3) kuriama filmų atmosfera. Portretinių fotografijų triptiku „K 3“ siekiama perteikti emocinę atmosferą, suteikiant minėtų menininkų kūrybai būdingų nuotaikų. ATRASK! • PAVASARIS

21


LAISVALAIKIS

Studente, ką veiksi vasarą? Arba festivaliai, kuriuos būtina aplankyti

Alina Žilinaitė R. Drukteinytės ir T. Pigulevičiaus („Kilkim žaibu“), D. Macijausko („Yaga Gathering“), Good life 2015, Magic M 2015 („Yaga Gathering“) archyvas Iki vasaros liko visai nedaug, tad ar žinai, ką veiksi visus tris mėnesius. Puiku, jeigu nutarei šį laiką skirti kelionėms, kitų kultūrų pažinimui ar užsidirbti pinigų ateinantiems mokslo metams. Bet jeigu vis dėlto nutarei šią vasarą likti Lietuvoje, nepraleisk pačių įdomiausių įvykių ir apsilankyk bent viename festivalyje. 22

ATRASK! • PAVASARIS


Festivalių Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse bus

„Tundra 2016 – Happy end“

išties labai daug. Juose visada sutiksi daugybę

Nuo birželio 30-os iki liepos 4 dienos

įdomių žmonių, atrasi unikalių amatų dirbtuvių,

Varėnos Dainų slėnyje tikrai bus karšta,

paklausysi geriausių atlikėjų. Tikriausiai jau

o kartu ir šiek tiek liūdna. Daugybę metų

girdėjai ir žinai „Bliuzo naktis“, „Karklę“, „Roko na-

elektroninės muzikos mylėtojus džiuginusi

ktis“, „Galapagus“, „Granatos Live“ ar visai nese-

„Tundra“ šiemet Lietuvos padangę nušvies

niai vykstantį, bet labai greitai išpopuliarėjusį

paskutinį

„Radistai Village“ (beje, radistas Jonas studijavo

padaryti taip galingai, kad dar ilgai išliks

Šiaulių universitete). Be populiariųjų, masėms

visų dalyvių atmintyje. Kaip jau tapo įprasta,

skirtų festivalių, gausu alternatyvių, netradicinių,

naktimis keliose muzikos scenose pasirodys

skatinančių kitokį mąstymą, ir pasaulį kitu

įvairios elektroninės muzikos (nuo techno iki

kampu matančių renginių, tokių kaip „New-

psichodelinio roko) atlikėjai. Net jei nesi šios

Man“, „Sūpynės“, „Mandala“, „Akacijų alėja“,

muzikos gerbėjas, apsilankyti festivalyje ir

„Revolution“, „Nibiru“, „Devilstone“ ir kt. Visi jie

susipažinti su jo stiliumi tikrai verta. Veikti bus

įdomūs ir verti dėmesio, tačiau per vieną vasarą

ką ir dienomis, nes festivalis visuomet siūlo

visų apkeliauti nepavyks. Pristatysiu penkis

turiningas dienos programas.

netradicinius, į populiariosios kultūros rėmus

Tad

kartą.

Organizatoriai

nepraleisk

paskutinės

žada

tai

galimybės

netelpančius, festivalius, kuriuos tiesiog būtina

apsilankyti trylika metų vykusiame ir į Lietuvos

aplankyti šią vasarą.

festivalių istoriją svarų indėlį įnešusiame renginyje.

„Kilkim žaibu XVII“ Senųjų tradicijų ir sunkiosios muzikos festivalis „Kilkim žaibu“ šiemet vyks birželio 23–25 dienomis prie Lūksto ežero Varniuose. Tai

neabejotinai

festivalis

Lietuvoje,

sunkiausios

muzikos

skatinantis

atkreipti

dėmesį į mūsų krašto istoriją, tradicijas, už ką tikrai reikia padėkoti organizatoriams. Matyt, neatsitiktinai pasirinkta ir renginio data – festivalis vyksta per Jonines. Jau dabar festivalio svetainėje galima rasti netrumpą atlikėjų sąrašą. O kaip svarbiausią pasirodymą

organizatoriai

anonsuoja

sunkiojo metalo grupę iš Didžiosios Britanijos „Venom“, kurios pasirodymas turėtų būti įspūdingas.

Negaliu

nutylėti

fakto,

kad

festivalis gimė ir pirmą kartą įvyko visai netoli Šiaulių. Tad visi Šiaurės Lietuvos patriotai bent kartą privalo jame apsilankyti! ATRASK! • PAVASARIS

23


jaunimui

aktualiomis

temomis,

paragauti

pasaulio virtuvių skanėstų, paskęsti muzikos garsuose. O gal netgi tapsi šiuolaikinio cirko artistu... Nepamirštami įspūdžiai garantuoti! „Rafta“ Ar kada buvai festivalyje ant vandens? Bent kartą privalai tokiame dalyvauti. „Rafta“ – vienintelis toks festivalis Lietuvoje, vykstantis Kuršių mariose jau ketvirtus metus. Karšta vasaros saulė ir vandenyje plūduriuojanti scena pritraukia vis daugiau festivalio bendraminčių. O ir kainos čia tikrai nesikandžioja. Nors kol kas dar nėra paskelbta šių metų festivalio data, jis paprastai vyksta rugpjūčio pradžioje. Tad sek reklamą, susirink draugų kompaniją ir keliauk pasisemti naujos patirties.

„Yaga Gathering 2016“ Muzikos, menų ir alternatyvaus gyvenimo būdo

festivalis

„Yaga

Gathering

2016“,

vyksiantis nuostabiame gamtos kampelyje prie Spenglos ežero Varėnos rajone, nukels į alternatyvią realybę, iš kurios tikrai nenorėsi sugrįžti.

Tai,

festivalis

be

abejonės,

Lietuvoje,

vizualiausias

kasmet

žavintis

išskirtinėmis ryškiaspalvėmis dekoracijomis, šiuolaikinių menininkų parodomis, naujojo cirko artistų pasirodymais. Elektroninės

muzikos

garsai,

vaizdo

projekcijomis nuspalvintos miško sienos ir pozityvūs žmonės į miško pasaką įtrauks liepos 28 – rugpjūčio 1 dienomis. Patikėki, kartą nukeliavęs ten, kasmet nekantriai lauksi kito „Yaga Gathering“. Ypatinga renginio dvasia, tarptautinė publika, nuostabi gamta ir kosminiai vaizdai pakeri kiekvieną. Bet tai dar ne viskas, ką rasi čia atvykęs. Visas penkias dienas galėsi dalyvauti

įdomiausiose

meditacijos

24

pamokose,

ATRASK! • PAVASARIS

dirbtuvėse, klausytis

jogos,

paskaitų

„Mėnuo Juodaragis XIX“ Kasmet vyksta

paskutinį

rugpjūčio

nepriklausomas,

savaitgalį tarptautinis

šiuolaikinės baltų kultūros, postfolkloro ir alternatyviosios muzikos festivalis „Mėnuo Juodaragis“. Čia pristatomas pagoniškosios kultūros palikimas, neofolkloro kryptys ir postmoderniosios kūrybos avangardas. Be jokios abejonės, tai vienas įdomiausių ir kokybiškiausių festivalių Lietuvoje, turintis labai aiškią kryptį ir savo auditoriją. Net tie, kurie priskiria save kitoms kultūroms ir klauso kitokios muzikos, pripažįsta, kad „Mėnuo Juodaragis“ yra vienas stipriausių festivalių Lietuvoje. Išaugęs festivalis keliasi į naują vietą – šiemet jis vyks Dūburio ežero saloje Zarasuose. Tad rezervuok vietą savo kalendoriuje ir keliauk į senovės baltų erdvę. *Šis tekstas paremtas subjektyviu požiūriu, kuris nebūtinai turi sutapti su daugumos nuomone.


„Mano Tavo ekranas“ – asmeniniam santykiui su kinu

Enrika Valančiūtė Antano Gluskino archyvas „Mano Tavo ekranas“ – režisieriaus Antano Gluskino iniciatyva atsiradęs projektas, kurio tikslas – supažindinti akademinę bendruomenę su lietuvių režisierių sukurtais kino filmais. Kas antrą pirmadienį Šiaulių universiteto bibliotekoje rodomi lietuviški filmai pirmiausia orientuojami į jaunus žmones – studentus, besidominčius kinu kaip kultūros dalimi ir vertinančius autorinį kiną. 2015 metais „Mano Tavo ekranas“ Šiaulių miesto savivaldybės buvo įvertintas kaip geriausias metų kultūrinės edukacijos projektas. Apie šį projektą ir lietuviškąjį kiną „Atrask!“ skaitytojams pasakoja režisierius Antanas Gluskinas.

ATRASK! • PAVASARIS

25


Susitikimas su režisieriumi, operatoriumi, gamtininku Mindaugu Survila

Projektas skirtas šiauliečiams

teatre buvo labai šalta, persikraustėme į

Iš Vilniaus kilęs režisierius tikina, kad

Šiaulių universiteto biblioteką ir pakeitėme

sumanymas organizuoti lietuviškojo kino

pavadinimą į ,,Mano Tavo ekranas“. Norėjosi,

vakarus Šiauliuose kilo neatsitiktinai. 2013

kad ši vieta taptų kiekvienam asmeniškai

metais, dirbdamas Šiaulių universitete, A.

svarbi, t. y. kiekvienas jaustųsi šių kino vakarų

Gluskinas

dalimi, šeimininku“, – pasakoja pašnekovas.

pastebėjo,

kad

šiame

mieste

reikia salės, kurioje būtų rodomas autorinis lietuviškasis kinas. Pasidalijęs idėja su kitais ir

sulaukęs

pritarimo,

ėmėsi

Jau trejus metus vykdomo projekto metu

įgyvendinti savo tikslą. „Mano iniciatyvą palaikė

žiūrovai turėjo galimybę išvysti apie 100

Šiaulių universiteto buvusio Menų fakulteto

lietuviškų filmų. Pasak režisieriaus A. Gluskino,

dekanas Vaidotas Janulis, todėl pradėjau

filmų atranka daroma atsižvelgiant į vieną

rodyti

universiteto

svarbų kriterijų – filmas turi būti nekomercinis.

Mokomajame teatre. Pradžioje jis vadinosi

„Rodau filmus, sukurtus Nepriklausomybės

,,MT ekranas“ (Mokomojo teatro ekranas), –

laikotarpiu, t. y. nuo 1990-ųjų. Stengiuosi

projekto pradžią prisimena jo sumanytojas.

parodyti ir jaunųjų kino kūrėjų darbus, ir

Pagrindinis projekto tikslas buvo supažindinti

pripažintų, tiek ilgo metro filmus, tiek ir

šiauliečius su lietuviškuoju autoriniu kinu.

trumpo, dokumentinius ir vaidybinius. Bet

filmus

režisierius

tuomečiame

Tiesa, dėl nepalankių aplinkos sąlygų

26

Dėmesys tik autoriniams filmams

nerodau komercinių filmų“, – teigia režisierius.

organizatoriams teko pakeisti filmų seansų

Kalbėdamas apie žiūrovus, jis sako, kad per

vietą, o kartu atsirado poreikis pakeisti

šitiek metų jau susiformavo pastovi publika,

ir

susirenkanti į filmų seansus. O paklaustas,

pavadinimą.

„Kadangi

ATRASK! • PAVASARIS

Mokomajame


Susitikimas su režisiere Giedre Žičkyte

koks yra jaunimo požiūris į lietuviškąjį kiną,

Nemokami filmų seansai kartu su kūrėjais

tikina, kad jaunuoliai, ateinantys pažiūrėti

Autorinio kino vakarai Šiaulių universite-

filmų, iš tiesų vertina autorinį kiną. Be to,

to bibliotekoje vyksta nuo rugsėjo iki gegužės

anot pašnekovo, labai svarbu neturėti jokios

mėnesio, o filmai rodomi kas antrą pirmadienį

išankstinės nuomonės. „Siūlyčiau žiūrovui

17 val. Be to, kai kurių seansų metu žiūrovams

ateiti atviram, be išankstinio nusistatymo, nes

suteikiama išskirtinė galimybė pabendrauti, pa-

nusistatymai trukdo pamatyti esmę“, – pataria

diskutuoti su filmų kūrėjais. „Nuo 2014 metų,

A. Gluskinas.

parėmus Šaulių miesto savivaldybei ir Kultūros

Lietuviškojo autorinio kino sklaidą skati-

tarybai prie Lietuvos Respublikos kultūros mi-

nantis režisierius teigia, kad filmų kūrėjai išsi-

nisterijos, organizuoju susitikimus su kino kūrė-

skiria ypatingu santykiu su aktualizuojamomis

jais, kurie ne tik pristato filmus, bet ir papasakoja

temomis. „Žiūrovai jaučia, kada kūrėjas me-

apie filmo kūrimo užkulisius bei apie kiną aps-

luoja, o kada kalba atvirai, šneka su žiūrovais

kritai“, – džiaugiasi Antanas Gluskinas. O kalbė-

tomis temomis, kurios aktualios jam pačiam.

damas apie projekto ateitį jo sumanytojas teigia

Čia kalbu tik apie autorinį kiną“, – savo min-

turintis didesnių užmojų – atėjo laikas keisti for-

timis dalijasi pašnekovas. Paprašytas įvardyti

matą ir tapti nedideliu kino teatru, todėl tolesnė

dabartines kino tendencijas, jis pastebi, kad

projekto veikla kol kas dar nežinoma.

ateina stiprūs jauni kino kūrėjai, o dokumenti-

Tiesa, šiais metais projektas vyks iki gegužės

nis kinas tvirtai laiko pozicijas pasaulinio kino

vidurio, todėl visi norintys pamatyti lietuviškų

kontekste.

nekomercinių filmų yra laukiami lietuviškojo kino vakaruose. Daugiau informacijos apie projektą ir numatomus filmų seansus galima rasti „Facebook“ paskyroje „Mano Tavo ekranas“. ATRASK! • PAVASARIS

27


STUDIJOS

Studijos, orientuotos į studentą, atveria dar daugiau galimybių Zenonas Ripinskis Šiaulių universitetas 2016 m. stojantiesiems siūlo daugiau kaip 20 bakalauro (I pakopa) ir tiek pat magistrantūros (II pakopa) studijų programų, taip pat laipsnio nesuteikiančią studijų programą „Pedagogika“. Daugiau kaip pusė studijų programų Lietuvos ir tarptautinių ekspertų įvertintos ir akredituotos maksimaliam laikotarpiui. Sudarytos sąlygos rinktis Šiaulių universitete studentams sudarytos sąlygos pasirinkti jiems įdomius dalykus, įgyti kuo daugiau tarpdisciplininių žinių. Studentai gali pasirinkti gretutines studijas, gali derinti tradicines studijas su nuotolinėmis ir kooperuotomis studijomis, kai realios užduotys atliekamos organizacijose, rinktis jungtines studijų programas su Lietuvos ir kitų 28

ATRASK! • PAVASARIS

šalių aukštosiomis mokyklomis. Jas baigus suteikiamas jungtinis bakalauro (magistro) kvalifikacinis laipsnis. Šiaulių universitete vykdomos 5 tarptautinės jungtinės studijų programos su Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Ukrainos aukštosiomis mokyklomis, viena jungtinė studijų programa – su Klaipėdos universitetu. Vykdant tarptautines jungtines studijų


programas, kaip ir tarptautinius ERASMUS mainus (bendradarbiavimo sutartys su daugiau kaip 40 šalių), studentams sudaromos sąlygos įgyti kitos šalies studijų ir (ar) praktinės, tarpkultūrinės patirties, patobulinti užsienio kalbos įgūdžius, tapti atviresniems naujovėms, padidinti įsidarbinimo kitoje šalyje šansus. Daugiau galimybių stojantiesiems atveria ir 2015 m. Šiaulių universiteto pasirašytas memorandumas su Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Klaipėdos universitetais. Remiantis memorandumu, 2016 m. Šiaulių universitetas planuoja studijas vykdyti Kaune ir Vilniuje. Studijų programos įvertintos gerai 2015 m. žurnalo „Reitingai“ apklausos duomenys rodo, kad Šiaulių universitetas gerokai pagerino savo pozicijas atskirose studijų kryptyse. Matematikos studijų sritis iš 7-os pozicijos pakilo į 4-ą, o matematikos studijų programa pripažinta geriausia tarp Lietuvos universitetų pagal parengtų mokslinių publikacijų skaičių. Mechanikos inžinerijos studijų kryptis pakilo iš 6-os į 3-ią poziciją. Šią programą baigę absolventai įsidarbinę gauna vieną didžiausių atlyginimų. Studijų kokybės vertinimo centras aukščiausiais balais pagal parengtų mokslinių publikacijų skaičių įvertino (lyginant su kitais Lietuvos universitetais) ir viešojo administravimo sritį. Aukštais balais įvertintos ir dailės bei dizaino studijų sritys, o istorijos studijų srities rodikliai nenusileidžia Vilniaus universiteto tos pačios programos vertinimo rodikliams. Iš magistrantūros studijų programų aukščiausius rodiklius surinko finansų ir vadybos studijų programos. Daugiau kaip pusė Universiteto studijų programų Lietuvos ir tarptautinių ekspertų įvertintos ir akredituotos maksimaliam lai-

kotarpiui. Kaip rodo skirtingos apklausos, ŠU studentai ne tik patenkinti studijų kokybe, bet ir savo Alma mater, kurią vertina už puikią psichologinę, draugišką atmosferą. Šiaulių universiteto specialistai – paklausūs Šiaulių universiteto studentai studijuodami įgyja reikiamų žinių bei gebėjimų ir išeina puikiai pasirengę profesinei karjerai. Tokią išvadą leidžia daryti jų integracijos į darbo rinką statistika. Absolventų įsidarbinimo rodiklis per 12 mėnesių po magistrantūros studijų baigimo siekia 83 proc. Greičiausiai įsidarbina fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių absolventai, baigę informatikos, optometrijos, informacinių technologijų bei inžinerines studijų programas. Taip pat sėkmingai įsidarbina ir socialinius bei humanitarinius mokslus baigę absolventai. Valstybės tarnybos departamento (VTD) duomenimis, šiuo metu 1482 Šiaulių universiteto absolventai dirba valstybės tarnyboje. Trys iš jų yra viceministrai, per 600 absolventų savivaldybėse eina įvairias pareigas nuo mero iki specialisto. Apie 1000 absolventų dirba vyresniaisiais specialistais. Netoli šimto jaunų iki 30 metų amžiaus absolventų dirba valstybės tarnyboje, dar apie 1000 absolventų yra išlaikę testus darbui valstybės tarnyboje. Tokie skaičiai, VTD direktoriaus teigimu, rodo, kad Šiaulių universitetas užima deramą vietą tarp kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų rengiant specialistus darbui valstybės tarnyboje.

Daugiau informacijos apie studijas ir priėmimo tvarką rasite Šiaulių universiteto svetainėje adresu www.su.lt/Stojantiesiems

ATRASK! • PAVASARIS

29


GIMNAZISTAI

Muzikuojantis gimnazistas savo ateitį sies su medicina Aušrinė Petrevičiūtė Dovydo Vaitkaus archyvas Nors šie metai Šiaulių universiteto gimnazijos moksleiviui Dovydui Vaitkui mokykloje jau paskutiniai, tačiau vaikinas, besiruošdamas egzaminams, spėja užsiimti ir kita veikla. Jis aktyviai dalyvauja olimpiadose, muzikuoja, skiria laiko ir kitiems savo pomėgiams. Šių metų kovo 12 d. biologijos olimpiadoje Dovydas laimėjo jau ketvirtąjį – paskutinį savo bronzos medalį ir laureato vardą už ne mažiau kaip 3 kartus laimėtas prizines vietas. Biologija užima išskirtinę vietą vaikino gyvenime – gimnazistas tvirtai žino, kad savo ateitį sies su medicina. 30

ATRASK! • PAVASARIS


Sekasi viskas, bet pasirinko biologiją Gabiam Šiaulių universiteto gimnazijos ketvirtokui Dovydui Vaitkui sekasi viskas. Jis yra pelnęs apdovanojimų chemijos, fizikos, matematikos, geografijos, istorijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos olimpiadose ir konkursuose. Paklaustas, kaip jam pavyksta pasirengti tokiai gausybei olimpiadų, vaikinas buvo atviras: „Keista, tačiau, išskyrus biologiją, daugiau laiko visada skirdavau tik chemijos ir istorijos olimpiadoms – visur kitur eidavau pasimokęs tik vieną dieną, nes pasikliaudavau savo išprusimu.“ Dovydas sakė, kad iki devintos klasės rimtai nesusimąstė nei apie mėgstamą sritį, nei apie savo ateitį. Kadangi jam sekėsi mokytis visus dalykus, buvo sunku išskirti mėgstamiausią. Tik laikui bėgant tapo aišku, kad tikrasis Dovydo pašaukimas – biologija. Pamėgti biologiją labiau už kitus mokslus, gimnazisto tvirtu įsitikinimu, padėjo biologijos mokytoja. „Ji sugebėjo įskelti smalsumo kibirkštį ir išlaikyti degančią aistrą mokslui. Tokių mokytojų, laimei, buvo ne vienas“, – džiaugiasi gimnazistas. Dalyvavimas olimpiadose – įvairiapusiška patirtis Artimiausiu metu kartu su keturiolika biologijos olimpiados šalies etapo prizininkų Dovydas dalyvaus atrankinėje stovykloje į 27ąją tarptautinę biologijos olimpiadą (IBO), kuri vasarą vyks Hanojuje (Vietnamas). Į ją pateks komanda, sudaryta iš keturių geriausių mokyklinio amžiaus biologų Lietuvoje. Pasak Dovydo, olimpiada – tai ne tik žinių demonstravimo konkursas, tai dvi paras trunkantis renginys, kuriam sielą suteikia Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacijos (LGMOA) studentai savanoriai –

oranžiniai. Dalyvavimas biologijos olimpiadose padeda užmegzti vertingus ryšius su kitais moksleiviais, studentais ir net universitetų dėstytojais ir taip įgyti naujos patirties bei žinių. Kaip teigė Dovydas, visas įdomumas prasideda trečiajame olimpiados etape. Likusiu laisvu nuo teorinių ir praktinių užduočių sprendimo laiku dalyvaujama protų mūšyje, komandiniame orientavimosi žaidime, žaidžiami visą naktį trunkantys stalo žaidimai, vyksta šokiai. Vaikinas neslėpė, kad dalyvavimas olimpiadoje atima nemažai jėgų. Kiekvienas iškovotas medalis pareikalauja didžiulių pastangų ir bemiegių naktų, ne kartą teko išgyventi sąžinės graužatį dėl padarytų kvailų klaidų ar užmirštų sąvokų. „Bet gerai tai, kad ilgainiui blogi išgyvenimai užsimiršta, o visam laikui palieka gražiausi tų dienų atsiminimai“, – džiaugėsi Dovydas.

ATRASK! • PAVASARIS

31


Ateities scenarijus dar kuriamas Dovydas sako, kad paskutiniai mokslo metai jam nėra sunkūs, o egzaminų baimė jo, kaip olimpiadininko, nekamuoja. Vaikinas net įžvelgia privalumą, kad šiemet galima labiau susikoncentruoti ties svarbiausiais dalykais. „Baimintis nėra dėl ko – juk

Atsikvėpti nuo mokslų padeda muzika ir futbolas Atitrūkti nuo mokslų ir atsipalaiduoti vaikinui padeda muzikinė veikla. Ketvirtus metus Dovydas groja mušamaisiais gimnazijos roko grupėje „Ekstra“, taip pat pučia tromboną Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestre „Romuva“ ir taip prisideda prie pučiamųjų instrumentų populiarinimo. Nežiūrint kilnios muzikanto misijos, vis dėlto artimesnis Dovydo sielai rokas ir metalas – būtent į šio muzikos stiliaus koncertus bei festivalius dažniausiai traukia muzikalus vaikinas, siekiantis trumpam atitrūkti nuo mokymosi. Atsipalaiduoti padeda ir futbolas. Vaikinas yra A. C. Milan futbolo klubo iš Italijos gerbėjas ir, kai pasitaiko galimybė, žiūri futbolą ir palaiko savo komandą. Ir tai dar ne viskas. Dovydas mėgsta skaityti apie keliones ir domisi pasaulio naujienomis, lanko šokių pamokas mokykloje, namie prižiūri katę ir vabzdžiaėdį augalą. Baigęs mokyklą vaikinas neatmeta galimybės išbandyti ir savanorystę – iki šiol tam pritrūkdavę laiko. Kad viską suspėtų, Dovydas vadovaujasi paprasta taisykle: svarbiausia – netinginiauti: mokymosi metu reikia mokytis, o poilsio metu – užsiimti mėgstama veikla. 32

ATRASK! • PAVASARIS

egzaminus nesėkmės atveju bus galima laikyti pakartotinai kitais metais. Tuo tarpu laisvus metus galima skirti rekreacinei veiklai, galima eiti dirbti, savanoriauti kariuomenėje, keliauti, atostogauti, išradinėti vaistus nuo vėžio ar tiesiog įgyvendinti savo svajones“, – idėjomis dalijosi vaikinas. Dar prieš keletą mėnesių Dovydas rimtai svarstė po mokyklos baigimo išvažiuoti mokytis mikrobiologijos ar virusologijos į Škotiją. Vis dėlto nusprendė pasilikti prie anksčiau apgalvoto sprendimo ir studijuoti mediciną Vilniaus universitete, tik po to gilinti žinias užsienio universitetuose. „Viena žinau tiksliai, kad siesiu savo ateitį su žmonių gydymu. Gal gydysiu, gal tirsiu – tai nuspręsiu vėliau. Kita vertus, apie šiuos dalykus iki šiol daug negalvojau, todėl negaliu žinoti, kur ateityje pasisuks mano gyvenimo kelias“, – sakė Dovydas. Palinkėkim Dovydui sėkmės!


AGNĖ NAUNIKAITĖ 2015 m. Šiaulių universiteto dailės magistrė. 2012 m. Nominacija „Meniškiausias Šiaulių universiteto studentas“. 2011 m. Nominacija „Meniškiausias Šiaulių universiteto studentas“.

Parodos 2008–2016 m. 20 grupinių parodų dalyvė. 2014 m. Personalinė paroda „Išnykstantys“. Galerija „Meno arka“, Šiauliai. Projektai, konkursai 2014 m. Interaktyvus projektas „Be vietos“ (http://bevietos.wix.com/withoutplace). 2012 m. Tarptautinės Jelgavos ledo skulptūrų dirbtuvės, paroda, Latvija.

Agnė Naunikaitė. Kolekcija „Sapnas“, skaitmeninė spauda. 2013 m. ATRASK! • PAVASARIS

33


Agnė Naunikaitė. Kolekcija „Sapnas“, skaitmeninė spauda. 2013 m.

34

ATRASK! • PAVASARIS


ATRASK! • PAVASARIS

35


Agnė Naunikaitė. Kolekcija „Sapnas“, skaitmeninė spauda. 2013 m.

36

ATRASK! • PAVASARIS


Šiaulių universitetas: gyvenimas su mūzomis

Skaitymai kavinėje „Siela“. D. Zakarevičiūtės nuotr.

Roberta Stonkutė Austėja Pašviestytė, Deimantė Zakarevičiūtė, Edita Puskunigytė, Dalia Jakaitė Pradėsiu nuo to, kad studentų menininkų Šiaulių universitete netrūksta. Kasdien eidama Povilo Višinskio gatve sutinku talentingų muzikantų, besitampančių gitaras, prie Studentų kampo prasilenkiu su nuolat besijuokiančiais aktoriais – estrados meno studijų programos studentais, su geležinkelio stotį, medžius ir viską, kas tik pakliūva į objektyvą, paveiksluojančiais fotografais, aplinką ramiai stebinčiais dizaineriais. Tačiau šį kartą kalbėti noriu apie tuos, kurių pagrindinis kūrybos įrankis – žodis. ATRASK! • PAVASARIS

37


Pomėgis tapo rimtu užsiėmimu Bent du kartus per mėnesį žodinei kūrybai neabejingi studentai ir dėstytojai, absolventai užsuka į Šiaulių universiteto humanitarų rūmus, esančius P. Višinskio g. 38. Čia įsikūręs literatų sambūris „Mūzynas“ atviras ne tik Universiteto bendruomenei, bet ir miesto rašytojams, įvairaus žanro menininkams. Sulaukiame kuriančių istorikų, menų studentų ar absolventų, iš kurių dažni svečiai – Jonas Bartkus ir Laura Baltijūtė. Tad koks tas kuriančių literatų gyvenimas Šiaulių universitete? Apie ką kalbasi „Mūzyno“ literatai savo būrelyje? Kas apskritai skatina jaunus žmones kurti? Kadangi pati esu mūzynietė su stažu, tai remdamasi savo patirtimi trumpai apžvelgsiu „Mūzyno“ veiklą. Pirmiausia apie tai, kaip aš ten atsiradau. Tikriausiai nebūčiau aktyviai įsitraukusi į literatų veiklą, jeigu nestudijuočiau lietuvių filologijos ir komunikacijos studijų programos ir jeigu nebūčiau susipažinusi su Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto docente Dalia Jakaite, kuri mane (kaip ir daugelį kitų studentų) paskatino dalytis savo kūryba. Atsivėrusi bendruomenei ir išgirdusi nuomones ir kritiką, pradėjau eksperimentuoti, ėmiau kurti intensyviau, pradėjau viešai skaityti, kol tapau aktyvia sambūrio literate, o dabar jau antrus metus pati organizuoju „Mūzyno“ narių susitikimus ir skaitymus. Turiu pasakyti, kad šiuose renginiuose netrūksta norinčių paskaityti savo mėgstamų autorių kūrinių ištraukas ar tiesiog pasiklausyti skaitančių savo draugų, atsipūsti nuo kasdienių rūpesčių. Stengdamiesi, kad tokio vienišo užsiėmimo kaip kūryba vaisiais būtų pasidalyta, mes skaitome. Skaitome vieni kitus ir kartu augame. Ir jei centras tikrai yra ten, kur esi tu, tada mes jį kuriame. Vakarai, praleisti „Mūzyne“, visada sukelia šiltus prisiminimus ir nuoširdžią šypseną. Galbūt dėl „Mūzyno“ skaitymai

38

ATRASK! • PAVASARIS


to, kad niekada nežinosi, ko tikėtis; kūrybiniai vaisiai visada neprognozuojami, kaip ir jų kūrėjai – nenuspėjami. Gyvenimui ir studijoms spalvų suteikia bendravimas Jei reikėtų įvardyti įsimintiniausią mūzyniečių susiėjimą, būtų sunku – nemažai jų būta... Ryškiausi išliko 2015 metais Šiaulių miesto amfiteatre surengtų skaitymų, skirtų „Dieviškosios komedijos“ autoriaus Dantės 750-osioms gimimo metinėms paminėti, įspūdžiai. Pamenu, labai baiminomės, kad mūsų skaitymai nesudomins šiauliečių, kad teks skaityti pustuščiame amfiteatre. Bet įvyko priešingai. Smalsūs praeiviai, išgirdę, kaip skaitome poeziją, prozą, dramas – žemiškąsias komedijas, – sustodavo pasiklausyti, prisėsdavo ant suolelio. Praeitą pavasarį „Mūzyno“ literatus praturtino ir įkvėpė pažintis su žinomu Lietuvoje ir už jos ribų rašytoju Jaroslavu Melniku. Rašytojas, mūsų paprašytas, susitiko Šiaulių universiteto Dailės galerijoje su studentais ir pasidalijo savo mintimis apie filosofiją, egzistenciją ir kūrybą. Kaip pačiai teko įsitikinti, „Mūzynui“ ypač dosnūs yra pavasariai. Ramus, bet įsimintas buvo pirmasis šių metų pavasario susitikimas, skirtas Tarptautinei rašytojų dienai paminėti. Su jaunaisiais kūrėjais ir klausytojais pasibūti užsuko naują kūrybos etapą pradėjęs rašytojas Darius Tauginas ir iš Australijos atostogų sugrįžusi leidyklos „Jovaro tiltai“ ir svetainės grafomanija.com įkūrėja, rašytoja Sandra Bernotaitė. Bendravimas su rašytojais, kuriančiais studentais man pačiai ir, manau, kitiems padeda įsikrauti energijos, daug ką permąstyti ir, žinoma, įsivertinti savo kūrybą. Kūrybiniai „Mūzyno“ susitikimai laikui einant pasidaro būtini kaip vanduo. Jie ne tik brandina

studentus kūrėjus, bet ir suteikia spalvų jų gyvenimui ir studijoms. Na, jeigu visai atvirai, tai norėtųsi rasti kelią ne tik į savų širdis. Norėtųsi, kad žinia apie kuriančius literatus ir jų kūrybą eitų iš lūpų į lūpas, kad draugai žinotų, jog rašome ir ką rašome, kad nekuriantys nepabijotų praverti durų – juk už jų sėdime mes, vaikystės ir studijų draugai, pažįstami. Norėtųsi ir „rūgštesnių“ literatūrinių (ir ne tik) diskusijų, gyvesnio pokalbio prie arbatos puodelio. Tikiuosi, visa tai dar bus. Jeigu susidomėjai „Mūzyno“ veikla ir nori prisidėti prie mūsų, parašyk laišką man, Robertai, arba tiesiog užsuk į literatūrinį vakarą. Informaciją apie renginius skelbiame „Mūzyno“ tinklaraštyje muzynas.blogspot.lt.

Roberta Stonkutė

Rašytoja Sandra Bernotaitė ATRASK! • PAVASARIS

39


Jonas Bartkus: „Ir visai nesvarbu, jei manęs nesuprasi...“ Jono Bartkaus archyvas Esu videografas (filmų kūrėjas), Šiaulių universiteto Menų fakulteto audiovizualinio meno studijų programos absolventas. Simpatijos kūrybos procesui ir pirmieji kūriniai užgimė dar mokyklos laikais. Sulig kiekvienu nauju kūriniu augau ir stiprėjau dvasiškai. Šiandien mano kūryba šiek tiek kitokia. Naujų eilėraščių rašymą nusvėrė nauja simpatija – videografija, bet aš vis dar degu noru rašyti. Rakinu

Konstruktoriai

Vis ieškau ir ieškau tinkamiausios eilutės lyg smilgos ar adatos ašarų vėriniui.

Surink mane iš dūzgesio kamanių kaitroje, Kai išdžiūsta vanduo ir nusvyra galva. Kai praeitis išrasta, o ateitis tavo rankose, Tik žemyn nusileisk ir suvoksi, kas darosi...

Vis ieškau ir ieškau saujomis kraujo daugžodžiaujančiam vakarui tavo šešėlio.

Kai plyšta pagalvės, decibelų kutentos, Panirus į tamsą nutraukiamos rankos, Surink mane po lašą kaip ištroškusi žemė. Durys mano liūdesio – pirmųjų snaigių gatvė.

Kai sutrupa saulė lašais ant grindų, peizažai saulėgrąžų tampa tikrove...

Jei savo pėdsakus ištrinsi iš gatvės archyvų, Suremontuok ir mane, kai kirminėlis grauš vidų Ir su tavim pasiliksiu net saulėgrąžoms byrant Į purpuru apgaubtą vakaro tylą.

Pilnatis po stalu – Vėl duris rakinu. Naktis po nakties eilutes į rankovę

Būsiu tas, kur naktim dėl tavęs neužmiega, Klijuoja įtrūkusius tavo sparnus. Stebėsiu aušros dar nepaliestą veidą Sau užduodamas klausimą: „Ar laiminga pabus?“

kaupiu. Sagomis, užtrauktais ir medvilne slepiu nuo savęs. Neturiu savo veido.

Ir visai nesvarbu, jei manęs nesuprasi, Kodėl taip nesudedu bluosto lig ryto. Surinksiu tave sąsiuviniais, po žodelį... Net jeigu pirmų snaigių gatvė patvino.

Bet jeigu turėčiau, ar tavo šešėlis gyventų eilutėmis, kurių nepaleidau?

40

ATRASK! • PAVASARIS


Rolando ParafinaviÄ?iaus nuotr.

Atrask nr12  
Advertisement