Page 1

2016 | (11)

Šiaulių universiteto bakalauro ir magistrantūros studijos Priėmimas 2016

STOJANTIESIEMS NAUJIENOS

Specialus leidinys stojantiesiems


Šiaulių universiteto studijų prorektorius dr. Remigijus Bubnys

Sveikas, atvykęs į mūsų universitetą! Tikiu, kad jis taps Tau ne tik Alma mater, bet ir savęs pažinimo, savo tikslų ir asmeninių pasirinkimų bei tobulėjimo galimybių vieta. Galvodamas apie savo ateitį ir atsakingai planuodamas karjerą, būtinai sulauksi sėkmės. Šiaulių universitete tikrai rasi ką pasirinkti. Šiemet vykdome priėmimą į visų sričių bakalauro ir magistrantūros studijų programas, taip pat į laipsnio nesuteikiančią studijų programą „Pedagogika“. Dauguma programų vykdomos nuolatine (3,5–4 m.) ir ištęstine (iki 5,5 m.) studijų forma. Yra galimybė keletą programų studijuoti anglų kalba ir nuotoliniu būdu. Kviečiu gerai apsvarstyti ir pasirinkti norimą bakalauro ar magistrantūros studijų programą Šiaulių universitete. Jeigu esi ambicingas ir sieki įgyti daugiau žinių ir kompetencijų, rinkis jungtinę studijų programą su Lietuvos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis. Universitete vykdomos 3 jungtinės bakalauro ir 3 jungtinės magistrantūros studijų programos, 5 iš jų yra tarptautinės. Kita galimybė studijuoti išmaniai – rinktis gretutines studijas ir per tą patį laiką įgyti platesnį išsilavinimą bei gauti pagrindinės ir gretutinės studijų krypčių bakalauro diplomą. Jei domiesi studijomis užsienyje, galėsi dalyvauti tarptautinėse mainų programose. Mūsų universitetas bendradarbiauja su visa Europa, taip pat Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Kirgizijos, JAV, Kanados, Kolumbijos, Pietų Korėjos, Šri Lankos ir kitų valstybių aukštosiomis mokyklomis. „Erasmus“ programos vykdomos su 95 aukštojo mokslo institucijomis! Taigi yra visos sąlygos studijuoti ir (ar) atlikti praktiką svetur, įgyti tarptautinės studijų, praktinės bei tarpkultūrinės patirties. Iš patirties žinau, kad studentas turi ne tik studijuoti, bet ir aktyviai dalyvauti universiteto, miesto, regiono gyvenime. Aktyvius studentus suburia sporto ir meno kolektyvai, studentų organizacijos, savanorystės akcijos, bendri projektai su kitų aukštųjų mokyklų studentais, moksleivių organizacijomis. Viskas priklauso nuo Tavęs. Kaip yra pasakęs amerikiečių rašytojas H. Džeksonas Braunas, „sėkmės reikia ne laukti, o pačiam susikurti“. Būk aktyvus ir drąsiai siek savo tikslų studijuodamas Šiaulių universitete!

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

1


TURINYS Priėmimas į bakalauro studijas / 3

Priėmimas į magistrantūros studijas / 31 BIOMEDICINOS MOKSLAI

Ekologija ir aplinkotyra / 6

Gamtinių sistemų valdymas / 35

Kineziterapija / 7

Gamtinė rekreacija / 35 FIZINIAI MOKSLAI

Finansų matematika / 9

Informatika / 38

Informatika / 9

Matematika / 39

Optometrija / 10 HUMANITARINIAI MOKSLAI Anglų filologija / 12

Gretinamoji kalbotyra / 41

Lietuvių filologija ir komunikacija / 12

Lietuvių kalbotyra / 41

Istorija / 13

Literatūrologija / 42 Istorija ir politika / 43 MENAI

Aplinkos objektų dizainas / 15

Dailė / 45

Dailė / 16 SOCIALINIAI MOKSLAI Integruotų gamtos mokslų pedagogika / 18

Edukologija / 47

Kultūrinė edukacija / 18

Karjeros edukologija / 47

Kūno kultūra / 19

Kūno kultūros ir sporto edukologija / 48

Muzika / 20

Muzikos pedagogika / 48 Pedagogika (laipsnio nesuteikianti

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas / 20 Socialinė pedagogika / 21

studijų programa) / 49

Specialioji pedagogika / 22

Taikomoji kūno kultūra / 50

Sveikatos edukologija / 22

Tarpkultūrinis ugdymas ir tarpininkavimas / 51

Ekonomika / 23

Ekonomika / 51

Ekonomika ir darnus verslas / 24

Finansų ir investicijų ekonomika / 52

Finansų valdymas / 24

Regionų plėtra ir valdymas / 53

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija / 25

Socialinis darbas / 54

Verslo administravimas / 25

Viešasis valdymas / 54

Viešasis administravimas / 26

Vadyba / 55

Specialioji pedagogika / 49

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI Informacinės technologijos / 28

Mechanikos inžinerija / 57

Elektronikos inžinerija / 28

Signalų technologija / 58

Mechanikos inžinerija / 29 Statybos inžinerija / 30 TĘSTINĖS STUDIJOS / 59

2

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


2016 M. PRIĖMIMAS Į BAKALAURO STUDIJAS VYKSTA TRIMIS ETAPAIS: I etapas.

Išankstinis institucinis prašymų dalyvauti konkurse priėmimas iš įgijusiųjų vidurinį išsilavinimą iki 2016 m. ir dokumentų registravimas (pretenduojant į valstybės nefinan­­suojamas studijas). Priėmimas vykdo­ mas Šiaulių universitete nuo 2016 m. kovo mėn. iki bendrojo priėmimo pradžios.

II etapas.

Bendrasis priėmimas į visas aukštąsias mokyklas (prašymai teikiami ir koreguojami tik internetu svetainėje www.lamabpo. lt.). Tikslias priėmimo datas ir terminus žr. www.lamabpo.lt.

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems Asmenys, 2016 m. įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę: • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (reikalavimas galioja stojant į visas universitetinių studijų programas); • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu (reikalavimas galioja stojant į visas universitetinių studijų programas); • matematikos valstybinį brandos egzaminą (galioja visiems, išskyrus stojantiems į menų studijas); • minimalus konkursinis balas – 2. Minimalus kriterijus stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas universitete – vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

III etapas.

Papildomas priėmimas į po ankstesnių etapų likusias valstybės nefinansuojamas vietas. Vykdomas 2016 m. rugpjūčio mėn., pasibaigus bendrajam priėmimui. Tikslios datos skelbiamos Šiaulių universiteto svetainėje www.su.lt.

2016 m. konkursinio balo pagrindiniai ir papildomi kriterijai geriausiųjų eilei sudaryti Pagrindiniai kriterijai: 1. Pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino arba sporto pasiekimų įvertinimas. 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. 3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.* 4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.** * 3-iasis dalykas neturi sutapti su kitais dalykais. ** arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, įvertinimas.

Papildomi kriterijai:  1. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietų laimėjimas.  2. Tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas (priimamiems į meno krypčių studijų programas).  3. Motyvacijos įvertinimas. ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

3


Ką reikia žinoti apie stojamuosius egzaminus?  Stojant į menų srities ir meno pedagogikos studijas pagrindinis konkursinis dalykas yra stojamasis egzaminas, kurį organizuoja LAMA BPO. Neišlaikiusieji stojamojo egzamino negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.  Stojant į kūno kultūros studijų programą pagrindinis konkursinis dalykas yra sporto pasiekimai, kurie vertinami pagal dešimties balų skalę remiantis ŠMM patvirtinta tvarka

DĖMESIO!

(stojantieji į su sportu susijusias specialybes turės pristatyti profesionalius pasiekimus pagrindžiančius dokumentus į LAMA BPO priėmimo punktus).  Stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias pirmosios pakopos studijų programas pri­ valo­mas motyvacijos įvertinimas.  Stojamųjų egzaminų rezultatai perskaičiuo­ jami kaip valstybinių brandos egzaminų įvertinimai.

Stojant į Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos studijų programą privalomas tarties tikrinimas, kuris balais nevertinamas. Neišlaikius įskaitos, konkurse dalyvauti neleidžiama.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas? Pagrindiniams kriterijams naudojama balų skalė nuo 0 iki 10. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimto balų skalėje, dalijami iš 10, padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento (0,4; 0,2) ir sudedami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai.

Konkursinio balo skaičiavimo pavyzdys, kai stojantysis renkasi informatikos studijų programą*: 1. Matematika – 93 (valstybinio egzamino įvertinimas). 2. Informacinės technologijos – 84 (valstybinio egzamino įvertinimas). 3. Istorija – 65 (valstybinio egzamino įvertinimas). 4. Lietuvių kalba ir literatūra – 79 (valstybinio egzamino įvertinimas). * Stojantysis turi būti išlaikęs ir privalomą stojant į univer­ sitetines studijas užsienio kalbos valstybinį egzaminą.

Jeigu stojantysis yra išlaikęs visus valstybinius brandos egzaminus (VBE), konkursinis balas skaičiuojamas taip: (93 : 10 • 0,4) + (84 : 10 • 0,2) + (65 : 10 • 0,2) + (79 : 10 • 0,2) = 8,28 balo (maksimalus surinktų balų skaičius gali būti 10).

4

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

Jeigu stojantysis nelaikė antrojo dalyko VBE, o turi A lygiu išklausyto kurso metinį pažymį 8, tuomet konkursinio balo skaičiavimas pasikeis: (93 : 10 • 0,4) + (8 = 7,2 • 0,5) • 0,2 + (65 : 10 • 0,2) + (79 : 10 • 0,2) = 7,32 balo (galutinis stojančiojo konkursinis balas). Informacija apie 2016 m. geriausiųjų eilės sudarymo kriterijus, stojamuosius egzaminus, motyvacijos vertinimą, papildomus balus ir kt. skelbiama interneto svetainėje www.lamabpo.lt. Priėmimo klausimais konsultuoja Šiaulių universiteto Studijų tarnyba, tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt.


BIOMEDICINOS MOKSLAI ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

5


EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA Biologijos studijų kryptis

Kvalifikacinis laipsnis Ekologijos bakalauro laipsnis

tucijose ir verslo įmonėse. Baigęs šias studijas, būsi aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistas (gamtosaugininkas, taršos kontrolierius, biologi­ nės įvairovės saugos ekspertas ir kt.) ir gebėsi kompetentingai spręsti aplinkos kokybės ir gy­ vosios gamtos problemas, kylančias dėl žmo­ gaus veiklos sukeltų ir natūralių globalių aplinkos pokyčių.

Konkursinio balo sandara 0,4 Biologija 0,2 Chemija arba matematika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Kur galėsiu dirbti? Šių specialistų reikia valstybės tarnyboms (dirbti Lietuvos saugomose teritorijose ir Aplinkos mi­ nisterijos padaliniuose), jie įsitraukia į gamtosau­ ginį konsultavimą ir verslo auditą arba patys ku­ ria tokio pobūdžio paslaugas teikiančias įmones.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Šioje studijų programoje numatyta daug prakti­ nių veiklų nacionaliniuose ir regioni­niuose par­ kuose, už aplinką atsakingose valstybės insti­

Kokios galimybės tęsti studijas? Yra galimybė kelti kompetencijas biologijos, ekologijos ir kitų krypčių biomedicinos mokslų magistrantūroje, o vėliau ir doktorantūroje.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., 80 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu)

6

BIOMEDICINOS MOKSLAI

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


KINEZITERAPIJA Reabilitacijos studijų krypties jungtinė studijų programa su Klaipėdos universitetu Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., per 10 proc. programos vykdo­ ma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Jungtinis (išduodamas dviejų universitetų diplo­ mas) kineziterapijos bakalauro laipsnis, kinezite­ rapeutas Konkursinio balo sandara 0,4 Biologija 0,2 Chemija arba matematika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

BIOMEDICINOS MOKSLAI Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Studijuodamas Šiaulių universitete ir dalį pro­ gramos Klaipėdos universitete, įgysi reikiamų žinių, įgūdžių, išsiugdysi vertybes, būtinas kineziterapeu­ to darbe. Gebėsi ištirti, įvertinti pacientą, sudaryti kineziterapijos planą ir jį vykdyti. Jungdamas įgy­ tas mokslo žinias ir tyrimų rezultatus, gebėsi juos apibendrinti ir pristatyti specialistų bendruomenei. Būsi aukštos kvalifikacijos kineziterapijos srities dar­ buotojas (kineziterapeutas, masažuotojas), todėl mokėsi tinkamai padėti pacientams atgauti opti­ malų fizinį aktyvumą ligų ir traumų atvejais, gydyti judesiu, fizioterapija ir masažo procedūromis. Kur galėsiu dirbti? Baigęs studijas galėsi savarankiškai arba kartu su kitais specialistais dirbti ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių visų lygių sveikatos prie­ žiūros ir ugdymo įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos pas­laugas.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Bakalauro studijos → Biomedicinos mokslai

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

7


FIZINIAI MOKSLAI 8

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


FINANSŲ MATEMATIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., daugiau kaip 20 proc. progra­ mos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Finansų ir draudimo matematikos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Informacinės technologijos arba fizika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Įgijęs finansų ir draudimo matematikos bakalau­ ro laipsnį, turėsi gerą matematinį pasirengimą, tarpdisciplininių finansų, draudimo ir ekonomi­ kos žinių bei įvairiapusiškų kompetencijų, gebėsi sudaryti realių procesų matematinius modelius,

INFORMATIKA Specializacijos* Kompiuterinių sistemų administravimas, Multimedijos sistemos, Programų sistemos *Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje. Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu), ištęstinė (5,5 m., programa vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Informatikos bakalauro laipsnis

FIZINIAI MOKSLAI vykdyti statistinę analizę, vertinti bei prognozuo­ ti sandorių, draudžiamųjų žalų ar premijų vertes, naudotis specializuotais kompiuteriniais paketais ir kt. Veiklos spektras platus – nuo draudimo specialisto iki finansų ar draudimo analitiko, ver­ tintojo, optimizavimo modelių kūrėjo ir pan. Kur galėsiu dirbti? Baigęs studijas galėsi dirbti įvairaus profilio fi­ nansų ar draudimo bei jų priežiūros institucijose (bankuose, investiciniuose, pensijų fonduose, vertybinių popierių biržose, draudimo kom­ panijose ir pan.), logistikos bei verslo įmonėse, viešajame sektoriuje, mokslo centruose – visur, kur reikalingas geras matematinis pasirengimas ir informacinių technologijų išmanymas. Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas matematikos, finansų ir drau­ dimo matematikos ar socialinių mokslų ekono­ mikos, finansų ir kitų krypčių magistrantūrose.

FIZINIAI MOKSLAI Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Informacinės technologijos arba fizika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Baigęs studijas, būsi programų arba multimedi­ jos turinio kūrėju, informacinių sistemų adminis­ tratoriumi, išmanysi sistemų analizės pagrindus, kompiuterių, programavimo technologijas, duo­ menų bazes, gebėsi programiškai valdyti kom­ piuterių sistemas, paskirstyti jų išteklius, dirbti programinių projektų grupėse. Įgysi dvimatės ir trimatės grafikos, GIS žinių ir praktinių įgūdžių. ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

9


Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti programinės įrangos kūrimo srityje, informacinių ir telekomunikacinių technologijų įmonėse, kompiuterinės grafikos ir kt. multime­ dijos turinio kūrimo įmonėse, kitų įmonių IT pa­ daliniuose.

Kokios galimybės tęsti studijas? Tęsti studijas galėsi informatikos ar informati­ kos inžinerijos krypties ir kitose matematikos bei kompiuterių mokslų, inžinerijos krypčių grupių magistrantūrose.

OPTOMETRIJA* Fizikos studijų kryptis Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., 30 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Fizikos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Fizika 0,2 Matematika arba biologija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra * Pirmus metus studijas planuojama vykdyti Kaune pagal Universitetų klasterio susitarimą.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Šiaulių universitetas vienintelis Lietuvoje ren­ gia optometrininkus. Baigęs šią programą, be

FIZINIAI MOKSLAI fizikinio išsilavinimo, įgysi ir optometrijos speci­ alistui būtinų žinių apie regos anomalijas, regos korekciją bei optines technologijas, gebėsi dirbti su šiuolaikine optometrijos įranga. Būsi optome­ trijos specialistu (optometrininku) – gebėsi tinka­ mai atlikti regėjimo korekciją, parinkti akinius ir kontaktinius lęšius. Dalykines ir profesines žinias galėsi pritaikyti ir tokiose srityse kaip regos ergo­ nomika, aktyvi reabilitacinė optometrija, regėji­ mo higiena ir kt. Kur galėsiu dirbti? Baigęs studijas galėsi dirbti akies ir regos siste­ mos pirminės priežiūros centruose arba švieti­ mo ir mokslo institucijose, valstybinėse bei ko­ mercinėse struktūrose. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti fizinių ar biomedicinos moks­ lų srities magistrantūroje.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Bakalauro studijos → Fiziniai mokslai

10

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


HUMANITARINIAI MOKSLAI ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

11


ANGLŲ FILOLOGIJA Gretutinė kryptis – vertimas raštu Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.). Kvalifikacinis laipsnis Anglų filologijos bakalauro laipsnis. Pasirinkusiems gretutinę kryptį – anglų filologijos ir vertimo raštu bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Istorija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Užsienio kalba Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Studijuosi visuotinės literatūros, kalbotyros, akademinio rašymo, anglų kalbos leksikos, gramatikos ir kt. dalykus, išmoksi versti naudo­ damas naujausią vertimo programinę įrangą. Be to, turėsi galimybę dalyvauti „Erasmus“ mainų

LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR KOMUNIKACIJA Specializacija Ryšiai su visuomene Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.). Kvalifikacinis laipsnis Lietuvių filologijos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Istorija 12

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

HUMANITARINIAI MOKSLAI programose, atlikti praktikas užsienyje. Baigęs šią studijų programą, būsi kvalifikuotas anglų filologijos specialistas (kalbininkas, referentas, administratorius), mokėsi anglų kalbą, o jei įgysi anglų filologijos ir vertimo raštu bakalauro laipsnį, gebėsi versti ir dalykinius tekstus. Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti kultūros ir švietimo institucijose, prekybos ir aptarnavimo sferose, transporto ir logistikos bendrovėse, turizmo sektoriuje (kelionių agentūrose), tarptautinėse organiza­ cijose, kitose verslo įmonėse (ypač užsienio kapitalo), vertimų biuruose, redakcijose, lei­ dyklose ir kitur, kur reikia kalbėti ir rašyti bei tarpininkauti (versti) anglų kalba. Kokios galimybės tęsti studijas? Jei norėsi tapti anglų kalbos ir literatūros tyrėju, mokslininku, anglų kalbos ir literatūros dėstytoju, galėsi tęsti studijas filologijos krypties magistrantūroje ir doktorantūroje.

HUMANITARINIAI MOKSLAI 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Užsienio kalba Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Daugiausia dėmesio skirsi lietuvių kalbai ir literatūrai, kalbos faktų, tekstų, kūrinių analizei ir specializuotoms ryšių su visuomene studijoms, įgysi bendrųjų filologinių, lituanistinių ir ryšių su visuomene žinių. Būsi aukštos kvalifikacijos lietuvių filologijos ir komunikacijos specialistas (kalbos tvarkytojas, redaktorius, stilistas,


reporteris, literatūros ir kultūros apžvalgininkas, tyrinėtojas, kritikas, viešųjų ryšių specialistas, spaudos atstovas). Kur galėsiu dirbti? Įgūdžius pritaikysi dirbdamas kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos, ryšių su visuomene ir kitose srityse, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas, darbo su sakytiniu ir rašytiniu

ISTORIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.). Kvalifikacinis laipsnis Istorijos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Istorija 0,2 Geografija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Studijuodamas įgysi įvairių istorikui būtinų kompetencijų, turėsi nuoseklų ir platų supratimą apie istoriją, gebėsi interpretuoti praeities ir dabarties socialinius, politinius, ekonominius reiškinius ir procesus. Daug dėmesio skirsi šiuolaikinių ir senųjų kalbų studijoms. Praktinės

tekstu įgūdžiai, specialus literatūrinis ir bendras humanitarinis išprusimas. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti kalbotyros, literatūrologijos, komunikacijos, kitose humanitarinių, socialinių mokslų magistrantūrose arba rinktis 60 kreditų apimties pedagogikos studijas.

HUMANITARINIAI MOKSLAI patirties įgysi atlikdamas archyvinę, paveldosaugos arba muziejininkystės, archeologijos, žodinės is­ torijos praktikas. Baigęs studijas, galėsi dirbti istoriku (muziejininku, archyvų specialistu, gidu, politologu, paveldo specialistu), o papildomai įgijęs pedagogo kvalifikaciją – ir istorijos mokytoju. Kur galėsiu dirbti? Baigęs programą galėsi dirbti kultūros, mokslo ir švietimo įstaigose, paveldosaugos institucijose, turizmo sektoriuje, archyvuose, visuomeninėse ir politinėse organizacijose, valstybinėse įstaigose bei institucijose ir kitur, kur reikia istorijos ir (ar) politikos žinių. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti istorijos ar kitų humanitarinių arba socialinių mokslų krypties magistrantūroje, doktorantūroje arba rinktis papildomas 60 kreditų apimties pedagogikos studijas.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Bakalauro studijos → Humanitariniai mokslai

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

13


MENAI 14

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


APLINKOS OBJEKTŲ DIZAINAS Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.). Kvalifikacinis laipsnis Dizaino bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,7 Stojamasis egzaminas* 0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra *Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti aplinkos objektų dizainerius. Baigęs šią studijų programą, mokėsi projektuoti dvimatės ir

MENAI

trimatės reklamos objektus, vizualinės infor­ macijos sistemas, miesto švenčių atributiką, lauko kavines, vitrinas, mažosios architektūros objektus, išmanysi šiuolaikinius kūrybos ir pro­jektavimo metodus, mokėsi valdyti naujausias kom­piu­ terines projektavimo programas ir tech­nologijas. Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti gamybos, projektavimo įmonėse ir organizacijose, steigti individualią dizaino, reklamos, projektavimo įmonę, savarankiškai dirbti kūrybinį darbą. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti dizaino ar dailės krypčių magistrantūroje. Jei norėsi dirbti pedagoginį darbą, turėsi papildomai baigti pedagogikos studijas ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

15


DAILĖ Specializacija Grafika Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.). Kvalifikacinis laipsnis Dailės bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,7 Stojamasis egzaminas* 0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra *Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Derindamas kūrybinę laisvę su profesionalumu, gebėsi savarankiškai suvokti, interpretuoti ir kritiškai vertinti naujausias meno tendencijas, profesionaliai panaudoti praktinius įgūdžius ir savarankiškai kurti meno kūrinius įvairiomis

MENAI grafikos technikomis. Studijuojami dailės krypties dalykai (tapyba, kompozicija, pieši­mas, meno istorija, autoriaus teisės ir kultūros politika, taikomoji fotografija ir kt.), grafikos specializacijos dalykai (grafika, taikomoji ir kompiuterinė grafika, estampo kompozicija, rašto menas ir kaligrafija, knygos menas, vizualinės technologijos, virtualus internetinis projektas ir kt.), atliekant praktikas pasiren­giama dailininko veiklai. Kur galėsiu dirbti? Baigusieji šią studijų programą gali dirbti kūrybinį darbą spausdintinės ir elektroninės leidybos srityse, muziejuose, meno galerijose, vizualinės reklamos srityje, dalyvauti meno projektuose, organizuoti ir kurti privatų verslą. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti meno studijų krypčių magistrantūroje. Papildomai baigęs 60 kreditų apimties pedagogikos studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją, galėsi dirbti švietimo įstaigose.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Bakalauro studijos → Menai

16

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


SOCIALINIAI MOKSLAI ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

17


INTEGRUOTŲ GAMTOS MOKSLŲ PEDAGOGIKA* Pedagogikos studijų kryptis Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogas Konkursinio balo sandara Privalomas motyvacijos įvertinimas 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Istorija *Į šią studijų programą bus priimama tik tuo atveju, jeigu ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

KULTŪRINĖ EDUKACIJA* Švietimo ir ugdymo studijų kryptis. Gretutinė kryptis – verslas Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Švietimo ir ugdymo bakalauro laipsnis. Pasirinkus gretutines verslo administravimo studijas – švietimo ir ugdymo ir verslo bakalauro laipsnis. Pasirinkus gilinamąjį neformaliojo meninio ugdymo studijų bloką – švietimo ir ugdymo krypties bakalauro laipsnis. Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.)

18

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

SOCIALINIAI MOKSLAI Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Tapsi aukštos kvalifikacijos pedagogu, turė­si įvairių gamtos mokslų žinių, gebėsi mode­liuoti, tobulinti ir nuosekliai plėtoti gamtamokslinio ugdymo procesą, taikyti šiuolaikinių gamtos mokslų ir visuomenės raidos patirtį ugdymu užsiimančiose institucijose. Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti šalies bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigo­se, kitose švietimo ir ugdymo bei kultū­ros institucijose, galėsi konsultuoti gamta­mokslinio ugdymo klausimais. Kokios galimybės tęsti studijas? Baigęs studijas galėsi tęsti mokslus edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

SOCIALINIAI MOKSLAI Konkursinio balo sandara 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Istorija *Į šią studijų programą bus priimama tik tuo atveju, jeigu ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Tapsi edukatoriumi, padėsi jauniems žmonėms suvokti sudėtingus socialinius įvykius ir dalyvauti juose. Gebėsi panaudoti kultūrinę aplinką asmenų kultūriniam švietimui ir ugdymui, tarpininkauti


tarp kultūros, meno, švietimo institucijų ir visuomenės. Verslo studijų krypties dalykai padės išsiugdyti kompetencijas, leisiančias kurti darbo vietas. Neformaliojo meninio ugdymo studijos padės tikslingai panaudoti meno raiškos būdus edukacinėje veikloje.

socioedukacinę veiklą vykdančiose institucijose, užsiimti individualia edukatoriaus veikla. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti edukologijos, verslo ir vadybos krypčių grupės ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti kultūros, rekreacijos institucijose, muziejuose, jaunimo organizacijose ir kitose

KŪNO KULTŪRA Pedagogikos studijų kryptis Specializacijos* Sporto pedagogika, Sporto vadyba *Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.), ištęstinė (5,5 m.) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Dalyko pedagogikos, sporto bakalauro laipsnis, pedagogas Konkursinio balo sandara Privalomas motyvacijos įvertinimas 0,4 Sporto pasiekimai* 0,2 Biologija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra *Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai pagal dešimtbalę skalę vertinami remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta tvarka, atsižvelgus

SOCIALINIAI MOKSLAI į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymus.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Baigęs šią studijų programą, būsi kūno kultūros ir sporto pedagogas, gebėsi analizuoti mokinių sportinį ugdymą, įžvelgti jo tendencijas, derinti fizinių pratimų taikymo technologijas, naudoti įvairias mokslinio tyrimo metodikas. Specializacijų dalykai padės taikyti efektyvias vaikų kūno kultūros ugdymo(si) sistemas, numatyti vaiko raidos perspektyvas, suvokti šiuolaikines jaunųjų sportininkų ugdymo tendencijas, valdyti vaikų kūno kultūros ugdymą(si). Kur galėsiu dirbti? Baigęs studijas galėsi dirbti bendrojo ugdy­ mo ir neformaliojo švietimo institucijose, svei­ katos ir sporto klubuose, visuomeninėse ir nevyriausybinėse organizacijose. Kokios galimybės tęsti studijas? Tęsti studijas galima edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

19


MUZIKA

SOCIALINIAI MOKSLAI

Pedagogikos studijų kryptis Specializacijos* Garso režisavimas, Popmuzika, Renginių vadyba *Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų kiekiui grupėje.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.). Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Meno pedagogikos, muzikos bakalauro laipsnis, pedagogas Konkursinio balo sandara Privalomas motyvacijos įvertinimas 0,6 Stojamasis egzaminas* 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra *Stojamojo

egzamino

struktūra

detalizuojama

LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Būsi pasirengęs dirbti muzikos srities specialistu (pedagogu, muzikos renginių organizatoriumi, kolektyvų vadovu, garso technologu), turėsi tvirtus muzikologijos, metodikos pagrindus, gebėsi dainuoti, diriguoti, groti, organizuoti mokinių muzikinį ugdymą, dirbti su taikomosiomis kompiuterinėmis programomis. Pasirinkęs atitinkamą specializaciją, įgysi garso režisavimo, muzikos prodiusavimo ir vadybos pagrindus, gebėsi organizuoti mokinių ir jaunimo muzikos kolektyvų veiklą ir jiems vadovauti. Kur galėsiu dirbti? Įgytas žinias pritaikysi daugelyje veiklos sričių: bendrojo ugdymo, muzikos mokyklose, kultūros įstaigose, garso įrašų studijose, galėsi rengti mokinius koncertinei veiklai, kurti kompiuteriu muzikines aranžuotes. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti muzikos pedagogikos magistrantūroje. Jei plėtosi edukacines kom­ petencijas, tai ir kitose švietimo ir ugdymo kryp­ čių grupės magistrantūrose.

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGIKA IR IKIMOKYKLINIS UGDYMAS Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogas Konkursinio balo sandara Privalomas motyvacijos įvertinimas 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 20

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

SOCIALINIAI MOKSLAI

0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Istorija Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Studijuodamas susipažinsi su pažangiąja šalies ir tarptautine edukacine patirtimi, pedagogų rengimo praktika, bendradarbiausi su socialiniais


partneriais. Pedagoginių praktikų metu stebėsi, analizuosi, organizuosi ir vertinsi ugdymo procesą. Tapsi aukštos kvalifikacijos pedagogu (pradinių klasių mokytoju, vaikų darželio auklėtoju), pasirengusiu dirbti su ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikais, mokėsi įvertinti jų poreikius ir gebėjimus.

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA Specializacija Pedagoginis psichologinis konsultavimas Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., studijos vykdomos nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Socialinės pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogas

Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti valstybinėse ir privačiose pradinėse mokyklose arba ikimokyklinėse įstaigose bei kitose švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančiose institucijose. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti edukologijos ar kitos studijų krypties magistrantūroje, po to – doktorantūroje.

SOCIALINIAI MOKSLAI ugdytinius įveikti socializacijos sunkumus ir problemas. Praktinius gebėjimus ugdysies atlikdamas 4 praktikas. Baigęs studijas, būsi pasirengęs dirbti aukštos kvalifikacijos socialinio ugdymo specialistu, gebėsi užtikrinti vaiko saugumą, jo teisę į veiksmingą ugdymą(si), konsultuoti ugdymosi proceso dalyvius, priimti sprendimus švietimo pagalbos veiksmingumui didinti.

Konkursinio balo sandara Privalomas motyvacijos įvertinimas 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Istorija

Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti savivaldybių ar regioninėse švietimo, socialinę pedagoginę veiklą vykdančiose institucijose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose, vaikų, asmenų, turinčių negalią, ir kt. dienos centruose, globos institucijose, socializacijos centruose, šeimos centruose ir pan., nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Studijuodamas mokysies nustatyti ir tenkinti ugdymo(si) proceso dalyvių poreikius, koor­ dinuoti švietimo pagalbos veiklas, mokyti

Kokios galimybės tęsti studijas? Turėsi galimybę tęsti studijas socialinių mokslų srities magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

21


SPECIALIOJI PEDAGOGIKA* Specializacijos** Autizmo spektro ir elgesio sutrikimai, Logopedija **Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., 40 proc. programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis, pedagogas Konkursinio balo sandara Tarties tikrinimas Privalomas motyvacijos įvertinimas 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Istorija *Planuojama formuoti 2 studentų grupes: vieną – Šiaulių universitete, antrą – Vilniuje.

SVEIKATOS EDUKOLOGIJA Edukologijos studijų kryptis. Gretutinės studijų kryptys: sveikata*, pedagoginės studijos

visuomenės

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., apie 25 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Edukologijos bakalauro laipsnis. Pasirinkus gretutines pedagogikos studijas – 22

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

SOCIALINIAI MOKSLAI Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Tapsi specialiuoju pedagogu ir būsi pasirengęs dirbti su žmonėmis, turinčiais negalią. Specialieji pedagogai rengiami tik Šiaulių universitete. Pasirinkęs autizmo spektro ir elgesio sutrikimų specializaciją, išmoksi ugdyti vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų. Pasirinkęs logopedijos specializaciją, išmoksi teikti logopedinę pagalbą vaikams ir įvairaus amžiaus asmenims, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Praktikas atliksi mokyklose. Turėsi galimybę dalį laiko studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose. Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti ankstyvojo, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose arba socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemoms priklausančiuose specializuotuose ugdymo centruose vaikams, suaugusiems asmenims, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, kalbėjimo ir kalbos arba kitokių sutrikimų. Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas edukologijos, pedagogikos (specialiosios pedagogikos) ar kitų socialinių mokslų krypčių grupės magistrantūroje. SOCIALINIAI MOKSLAI edukologijos bakalauro laipsnis, pedagogas. Pasirinkus gretutines visuomenės sveikatos studijas – edukologijos ir visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Istorija


*Visuomenės sveikatos krypties gretutinės studijos vyks, jeigu ši gretutinių studijų su Lietuvos sporto universitetu galimybė bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

sveikatos paslaugas, vykdyti visuomenės sveikatos saugą, analizuoti neinfekcinių ir infekcinių ligų paplitimą populiacijoje.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Būsi sveikatos edukologu (sveikos gyvensenos ugdytoju, visuomenės sveikatos specialistu), išmanysi nacionalinę, Europos ir pasaulio sveikatos politiką, teisę ir ekonomiką, išmoksi kūrybiškai taikyti visuomenės sveikatos ugdymo ir stiprinimo teorijas ir technologijas, gebėsi pasirūpinti asmens ir bendruomenių fiziniu aktyvumu bei sveika gyvensena. Įgijęs gretutinę visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikaciją, gebėsi teikti visuomenei

Kur galėsiu dirbti? Įgyta kvalifikacija suteiks teisę dirbti švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, savivaldybių sveikatos biuruose, savarankiško gyvenimo namuose, kurti individualų verslą, būti sveikos gyvensenos konsultantu. Baigęs gretutines pedagogikos studijas, galėsi dirbti ir pedagoginį darbą, laisvuoju mokytoju neformaliajame ugdyme. Baigęs gretutines visuomenės sveikatos studijas – visuomenės sveikatos centruose.

EKONOMIKA Specializacijos* Buhalterinė apskaita, Finansai ir bankininkystė, Logistikos ekonomika *Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu), ištęstinė (5 m., programa vyk­ doma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Ekonomikos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Istorija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Baigęs pasirinktą studijų programą, žinosi, kaip su ribotais ištekliais patenkinti kuo daugiau poreikių, gebėsi vertinti ir planuoti įmonės

SOCIALINIAI MOKSLAI finansus, analizuoti ir vertinti tiek įmonių, tiek šalių ekonominę situaciją ir numatyti, kas gali įvykti ateityje, galėsi konsultuoti įmones, organizacijas, valstybines institucijas apie jų sprendimų kaštus ir naudą. Galėsi dirbti ekonomistu, finansininku, konsultantu ar specialistu (mokesčių, finansų, logistikos, verslo klientų), analitiku (rinkų, verslo ir finansų, kreditų, pardavimų), padalinio ar skyriaus vadovu, projektų vadovu, įmonės vadovu. Kur galėsiu dirbti? Ekonomikos bakalaurai eina ekonomisto kom­ petencijų reikalaujančias valdymo ir admi­ nistravimo pareigas privačiame ar viešajame sektoriuje, taip pat gali patys kurti verslą. Jie atlieka ekonominės analizės, veiklos planavimo, prognozavimo ir ekonominių procesų mo­ deliavimo veiklas, vykdo finansininko funkcijas. Kokios galimybės tęsti studijas? Baigus programą, studijas galima tęsti ekonomikos ar kitos studijų krypties magis­ trantūroje.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

23


EKONOMIKA IR DARNUS VERSLAS* Jungtinė studijų programa su Vroclavo (Lenkija) universitetu Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., studijos vykdomos anglų kalba. Dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu, dalis – Vroclavo universitete) Kvalifikacinis laipsnis Jungtinis (išduodamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas) ekonomikos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Istorija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra *Planuojama formuoti 2 studentų grupes: vieną – Šiaulių universitete, antrą – Vilniuje.

FINANSŲ VALDYMAS Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m.), ištęstinė (5 m.) Kvalifikacinis laipsnis Finansų bakalauro laipsnis

24

SOCIALINIAI MOKSLAI

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Baigęs pasirinktą studijų programą, žinosi, kaip su ribotais ištekliais patenkinti kuo daugiau poreikių, išmanysi darnaus verslo principus, gebėsi vertinti ir planuoti įmonės finansus, analizuoti tiek įmonių, tiek šalių ekonominę situaciją ir numatyti, kas gali įvykti ateityje, konsultuoti darnaus verslo organizavimo, ekonominės analizės ir planavimo, rizikos valdymo bei efektyvios veiklos užtikrinimo klausimais. Galėsi dirbti ekonomistu, finansininku, konsultantu ar specialistu (įmonių ar valstybės valdymo institucijų darnaus verslo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais), analitiku, padalinio ar skyriaus vadovu, projektų vadovu, įmonės vadovu. Kur galėsiu dirbti? Regiono, šalies ir tarptautinėse smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse, kuriančiose socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę vertę. Kokios galimybės tęsti studijas? Baigęs programą galėsi tęsti studijas ekonomikos ar kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje. SOCIALINIAI MOKSLAI mokslo inovacijas, planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti finansinius išteklius bei priimti finansų valdymo sprendimus nuolat besikeičiančioje šalies ir globalioje profesinėje aplinkoje. Turėsi galimybę gilinti žinias įmonės finansų valdymo arba viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymo srityse.

Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Istorija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti verslo įmonėse, viešajame sektoriuje, finansų institucijose, konsultuoti ūkio subjektus ir fizinius asmenis finansavimo, investavimo, finansų valdymo klausimais.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Baigęs studijų programą, tapsi finansų valdymo specialistu (finansininku), suvoksi finansų mokslo ir finansinės veiklos esmę, gebėsi taikyti finansų

Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas ekonomikos, verslo ir vadybos ar kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


SOCIALINIS DARBAS IR SOCIALINĖ REABILITACIJA Jungtinė studijų programa su Rėzeknės (Latvija) aukštąja mokykla Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m.) Kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Jungtinis (išduodamas dviejų aukštųjų mokyklų diplomas) socialinio darbo bakalauro laipsnis, socialinis darbuotojas

SOCIALINIAI MOKSLAI rezultatus pristatyti specialistų bendruomenei. Baigęs studijas, būsi pasirengęs dirbti socialinės apsaugos sistemoje, pirmiausia socialiniu darbuotoju. Gebėsi teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas, kompleksiškai vertinti asmens, grupės socialinius poreikius, spręsti kylančias problemas, vertinti savo profesinę veiklą ir ją tobulinti.

Konkursinio balo sandara 0,4 Istorija 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemų institucijose: paramos šeimai įstaigose, vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų, socialinės rizikos, suaugusiųjų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos, dienos užimtumo centruose, priklausomybių, migrantų, kalinių reabilitacijos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat galėsi kurti savo verslą.

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Studijuodamas gilinsiesi į šiuolaikines socialinio darbo bei kitų socialinių mokslų teorijas, praktinius atvejus, juos tirsi ir mokysies tyrimo

Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas socialinio darbo arba artimos krypties magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

VERSLO ADMINISTRAVIMAS Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu), ištęstinė (5 m., pro­ grama vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Verslo bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Istorija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

SOCIALINIAI MOKSLAI

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Tapsi verslo administravimo specialistu (rinkodaros specialistu, finansų vadybininku, verslo konsultantu, administratoriumi, projektų vadovu, pirkimų ar pardavimų, logistikos, kokybės vadybininku). Baigęs studijas, gebėsi suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesus, priimti tinkamiausius verslo administravimo sprendimus. Turėsi galimybę gilinti žinias personalo valdymo, logistikos valdymo, rinkodaros valdymo ir finansų valdymo srityse.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

25


Kur galėsiu dirbti? Galėsi kurti savo verslą, dirbti gamybos, logistikos, reklamos įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, nekilnojamojo turto agentūrose, prekybos, konsultavimo įmonėse ir kt.

Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas ekonomikos, verslo ir vadybos ar kitoje socialinių mokslų srities magistrantūroje.

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS Specializacijos* Strateginis valdymas, Viešojo valdymo teisė *Bus formuojamos susirinkus reikiamam studentų skaičiui grupėje.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m.), ištęstinė (5 m.) Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu Kvalifikacinis laipsnis Viešojo administravimo bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Istorija 0,2 Matematika arba informacinės technologijos 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Tapsi viešojo administravimo sistemos specialistu, gebėsi inicijuoti ir priimti administracinius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir sprendimų

įgyvendinimą bei viešųjų paslaugų teikimą, gebėsi rengti teisės dokumentus ir vadovautis teisės normomis darbe. Strateginio valdymo specializacija suteiks kompetencijų, būtinų organizacijos strateginei vizijai, strateginei plėtrai kurti, projektinei veiklai vadovauti. Viešojo valdymo teisės specializacija suteiks teisės žinių apie valstybės tarnybos reglamentavimą, viešuosius pirkimus, tarptautinių santykių ir ES teisės principus viešajame sektoriuje. Kur galėsiu dirbti? Dirbsi vadybinį ar administracinį darbą valstybės valdymo ir administravimo institucijose (minis­ terijose, departamentuose, savivaldybių ad­mi­ nis­tracijose, mokesčių administravimo, teisė­ saugos, sveikatos apsaugos, švietimo įstai­ gose ir kt.), privačiose bei pelno nesiekiančiose organizacijose. Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas viešojo administravimo, vadybos ar kitose socialinių mokslų srities magistrantūrose.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Bakalauro studijos → Socialiniai mokslai

26

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

SOCIALINIAI MOKSLAI


TECHNOLOGIJOS MOKSLAI ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

27


INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS Informatikos inžinerijos studijų kryptis Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (4 m., apie 50 proc. programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu)

įranga, kompiuterių tinklai, serveriai ir duo­ menų saugyklos ir kt.). Išmanysi IT srities prin­ cipus, gebėsi spręsti įvairias iškylančias IT problemas ir mokėsi naudotis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis.

Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Informacinės technologijos arba fizika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

Kur galėsiu dirbti? Galėsi dirbti IT kūrimo, diegimo, administravimo, priežiūros ir vystymo specialistu įvairaus profilio įmonėse. Šios studijų programos absolventai sėkmingai įsidarbina IT kūrimo ir vystymo įmonėse (AB „TEO LT“), kompiuterizuotas sis­ te­mas kuriančiose įmonėse (UAB „Coral Solu­ tions“), kitus produktus ar paslaugas teikiančiose įmonėse (UAB „Elga“).

Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Būsi pasirengęs veikti informatiko ir informatikos inžinieriaus pozicijose. Gebėsi projektuoti, diegti, administruoti ir vertinti kompiuterių sistemas (kompiuterių techninė ir programinė

Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas informatikos ar informatikos inžinerijos krypties magistrantūroje bei kitose kompiuterių mokslų, inžinerijos krypčių grupių magistrantūrose.

Kvalifikacinis laipsnis Informatikos inžinerijos bakalauro laipsnis

ELEKTRONIKOS INŽINERIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., apie 30 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Elektronikos ir elektros inžinerijos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Fizika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra

28

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Išmanysi elektronikos mokslo pagrindus, vers­lo aplinkos veiksnius. Įgysi profesinių kompetencijų projektuoti, diegti ir eksploatuoti elektroninę techniką, kompiuterių sistemas, bendravimo, skaičiavimo, darbo komandoje įgūdžių. Daug dėmesio skirsi elektroninių schemų, mazgų, įrenginių analizei ir jų taikymui praktinėje veikloje. Papildomai galėsi įgyti žinių automatikos ar kompiuterių inžinerijos srityse. Pasirengsi veikti elektronikos inžinieriaus, atsakingo už elektriniųelektroninių mazgų ir programuojamos elek­ tronikos funkcionavimą, pozicijoje.


Kur dirbsiu? Galėsi dirbti įvairių profilių įmonėse, kuriose projektuojama ir gaminama ar eksploatuojama sudėtinga elektroninė, automatikos, tele­ komunikacinė ar kompiuterinė įranga.

MECHANIKOS INŽINERIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., apie 30 proc. programos vyk­doma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Fizika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Išmanysi esminius mechanikos inžinerijos prin­ cipus, gebėsi juos taikyti spręsdamas inžinerines problemas, išmanysi inžinerinio projektavimo procesą, suprasi pagrindinius verslo aplinkos

Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti technologijos mokslų srities magistrantūroje.

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI veiksnius – rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą, turėsi skaičiavimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų val­ dymo ir kitų perkeliamųjų įgūdžių. Baigęs studijas, būsi pasirengęs dirbti plataus profilio mechanikos inžinieriumi (konstruktoriumi, tech­ nologu, gamybos vadovu). Kur dirbsiu? Baigęs šias studijas, galėsi dirbti įvairių profilių įmonėse, steigti naujas įmones, būsi laukiamas ne tik mechanikos objektų, bet ir lengvosios, maisto pramonės, energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių mechaninėse tarnybose, privačiose įmonėse. Kokios galimybės tęsti studijas? Studijas galėsi tęsti mechanikos inžinerijos krypties bei kitose technologijos mokslų srities magistrantūrose.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

29


STATYBOS INŽINERIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (3,5 m., apie 30 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Kvalifikacinis laipsnis Statybos inžinerijos bakalauro laipsnis Konkursinio balo sandara 0,4 Matematika 0,2 Fizika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2 Lietuvių kalba ir literatūra Ko išmoksiu ir kuo būsiu? Išmanysi esminius statybos inžinerijos principus, inžinerinio projektavimo procesą, statybos darbų technologiją, organizavimą ir ekonomiką, viso statybos proceso eigą, turėsi pakankamai žinių apie statybines medžiagas, pastatų architektūrą, inžinerines komunikacijas, gebėsi projektuoti

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI ir statyti gyvenamuosius, visuomeninius ir pra­ moninius pastatus. Baigęs studijas, būsi pasi­ rengęs dirbti inžinieriaus statybininko (techninio prižiūrėtojo, statinių prižiūrėtojo) pozicijoje. Studijose įgyti informacinių technologijų, pro­ jektų valdymo, darbo ko­mandoje ir bendravimo, bendradarbiavimo, verslumo plėtojimo gebė­ j­imai, ­­ atliktos praktikos įgalins dirbti įvairaus dydžio organizacijose, užsiimti privačia veikla. Kur dirbsiu? Galėsi dirbti įvairiuose projektavimo biuruose, rangovų statybos organizacijose, statybų kon­ trolės įstaigose, techniniu prižiūrėtoju visose statybvietėse, statinių prižiūrėtoju įmonėse ir įstai­gose. Kokios galimybės tęsti studijas? Galėsi tęsti studijas statybos inžinerijos kryp­ ties bei kitose technologijos mokslų srities ma­ gistrantūrose.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Bakalauro studijos → Technologijos mokslai

30

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


MAGISTRANTŪRA – TAI ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJOS Šiaulių universitetas siūlo magistrantūros studijų programas iš visų studijų sričių: bio­ medicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir menų, kurias baigus įgyjamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Universitete taip pat vykdomos laipsnio nesutei­ kiančios pedagogikos studijos. Pradžiuginti galime besidominčius studijų tarptautiškumu – jums parengtos 3 jungtinės magistrantūros studijų programos, kurios vykdomos anglų (rusų) kalba. Jas baigusiems suteikiamas jungtinis dviejų universitetų magistro kvalifikacinis laipsnis. Tai su Kijevo universitetu „Ukraina“ (Ukraina) vykdoma jungtinė studijų programa „Socialinis darbas“, su Pardubicių universitetu (Čekija) – jungtinė studijų programa „Regionų plėtra ir valdymas“, su Daugpilio universitetu (Latvija) – jungtinė studijų programa „Gamtinė rekreacija“ (į šią studijų programą 2016 metais priėmimas bus vykdomas Daugpilio universitete). Antrosios pakopos studijos Šiaulių universitete įprastai vykdomos nuolatine ir (ar) ištęstine studijų forma, tačiau yra galimybė rinktis ir mišrias studijas, kai dalis studijų dalykų studijuojama nuotoliniu būdu, derinti tradicines studijas su nuotolinėmis ir kooperuotomis studijomis. Lanksti studijų sistema ypač aktuali dirbantiems, keliaujantiems, šeimas sukūrusiems ar judėjimo negalią turintiems studentams, todėl Universitete atsižvelgiama į šių socialinių grupių studentų norą derinti studijas ir darbą ar šeimą.

Stojantiesiems, įgijusiems išsilavinimą kole­ gijose ar norintiems studijuoti kitą studijų sritį ar kryptį, sudaromos sąlygos išklausyti trūkstamus dalykus ir išlaikyti egzaminus studijuojant magistrantūroje arba prieš studijas organizuojamose papildomosiose stu­dijose. Asmenys, turintys bakalauro, profesinio ba­ka­ lauro, magistro ar jiems prilygintą akademinį laipsnį ir norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, gali rinktis Pedagogikos studijų programą. Norintieji dirbti mokslininko ar dėstytojo darbą gali tęsti studijas trečiojoje (doktorantūros) pakopoje. Daugiau informacijos Šiaulių universiteto Studijų tarnyba, Vilniaus g. 88, I a., tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt, www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

31


Priėmimas į magistrantūros studijas Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir

2016 m. birželio 20 d. – liepos 9 d.

dokumentų registravimas Priėmimo komisijoje (Vytauto g. 84, 410 kab., tel. (8 41) 595 755 Savarankiškų darbų kolekcijos pristatymas

Pasirinkusiems dailės studijų programą 2016 m. liepos 12 d. 11 val

Įvertintų kolekcijos darbų rezultatų paskelbimas

2016 m. liepos 12 d. 15 val.

Fakultetų / instituto priėmimo komisijų posė­

2016 m. liepos 14 d.:

džiai dalyvaujant stojantiesiems, pakviestųjų

11 val. Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto

studijuoti sąrašo paskelbimas ir priėmimas (P.

priėmimo komisijos posėdis (švietimo ir ugdymo studijų

Višinskio g. 25 / Vytauto g. 84)

bei socialinių studijų krypčių grupių programos) 12 val. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto priėmimo komisijos posėdis (socialinių mokslų (ekono­ mikos, vadybos, viešojo administravimo, humanitarinių mokslų ir menų programos) 13 val. Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fa­ kulteto priėmimo komisijos posėdis (technologijos, fizinių bei biomedicinos mokslų programos)

Apeliacijų priėmimas

Apeliacija dėl konkursinio balo turi būti pateikta raštu universiteto Priėmimo komisijai per 24 valandas po pakviestųjų studijuoti sąrašo paskelbimo

Apeliacijų nagrinėjimas

Apeliacija išnagrinėjama per vieną darbo dieną nuo įteikimo, atsakymas paskelbiamas

2016 m. liepos 15 d. iki 13 val. Priimtųjų studijuoti sąrašo paskelbimas

2016 m. liepos 19 d. iki 14 val. internete www.su.lt/stojantiesiems

Papildomas priėmimas, likus laisvų vietų

2016-07-20 – 2016-08-14

Konkursinis balas Stojančiųjų į magistrantūros studijas konkursinis balas apskaičiuojamas, remiantis stojančiojo universitetinių pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir papildomų balų (jeigu yra numatyta) duomenimis, pvz.: 1 rodiklis – diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis; 2 rodiklis – papildomi balai už mokslinę (publikacijos, pranešimai mokslinėse konferencijose) ar kitą numatytą veiklą (kūrybinių darbų aplankas). Šių rodiklių suma ir sudarytų konkursinį balą. Tikslesnė skaičiavimo metodika bus pateikta universiteto svetainėje adresu www.su.lt/Stojantiesiems/Magistrantūros studijos.

32

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


Reikalingi dokumentai • bakalauro arba aukštojo universitetinio, pro­fesijos bakalauro mokslo baigimo dip­ lomas ir jo priedėlis (priedas) arba diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) notaro ar aukštosios mo­kyklos vadovo įgalioto asmens Priė­mimo komisijoje patvirtintos kopijos, kitų išsil­a­ vinimą patvirtinančių dokumentų kopijos; • papildomųjų studijų pažyma bei praktinės veiklos patirtį įrodantis dokumentas (tik pro­fesijos bakalaurams); • 1 nuotrauka (3 x 4 cm); • paso asmens duomenų puslapio kopija ar­ ba asmens tapatybės kortelės kopija;

SVARBU! Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, ang­lų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų nurodyta tvarka.

• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde; • mokslo darbų (publikacijų, pažymėjimų ir sertifikatų (jeigu reikalaujama) kopijos; • kūrybinių darbų kolekcija (jeigu reika­lau­ jama); • stojamosios studijų įmokos (35 Eur) kvito kopija.* * Įmokos kvite turi būti nurodyti stojančiojo vardas, pavardė, asmens kodas. Mokėjimą patvirtinantis kvitas pateikiamas kartu su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Nutraukus studijų sutartį, stojamoji įmoka negrąžinama.

Universiteto rekvizitai: gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas, gavėjo sąskaitos nr. LT767180000000141119, banko kodas – 71800, įmokos pavadinimas – ŠU stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 2567, mokėtojo kodas – (nurodyti stojančiojo asmens kodą).

Prašymų stoti pateikimas Prašyme kiekvienas asmuo turi teisę pateikti iki 9 pageidavimų. Jie išdėstomi prioriteto ma­žėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas stu­dijų programos arba studijų programų grupės kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo pobūdžio nurodymas. Asmenų, pirmosios pa­ ko­pos išsilavinimą įgijusių Šiaulių universitete, bakalauro diplomų duomenys pateikiami iš Universiteto duomenų bazių. Mokslinės ar

kitos papildomus pasiekimus įrodančios veik­los įrodymų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Prašymai dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse pateikiami ir koreguojami priėmimo komisijoje: Vytauto g. 84, 410 kab., tel. (8 41) 595 755, faksas (8 41) 595 809, el. paštas studijuok@su.lt.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

33


BIOMEDICINOS MOKSLAI 34

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


GAMTINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS Biologijos studijų kryptis Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m., 90 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Suteikiama kvalifikacija Ekologijos magistras Priimami asmenys, baigę universitetines gyvybės mokslų krypčių grupės pagrindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. Trumpas studijų programos aprašas Programa ugdo inovatyviai mąstančias pilie­ tiškas asmenybes, gebančias įgytas žinias ir

GAMTINĖ REKREACIJA* Biologijos studijų krypties jungtinė studijų programa su Daugpilio universitetu (Latvija) Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m., 30 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis.) Suteikiama kvalifikacija Jungtinis biologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines gyvybės mokslų krypčių grupės pagrindines studijas. *Į šią studijų programą 2016 m. priėmimas bus vykdomas Daugpilio universitete.

BIOMEDICINOS MOKSLAI

sampratą apie globalizacijos ir antropogeninės apkrovos keliamą poveikį biologinei įvairovei ir žmogaus sveikatai taikyti analitinių gebėjimų reikalaujančiame praktiniame gamtinių sistemų raidos valdyme. Išmokstama šiuolaikinių me­ todų ir žinių integracijos pagrindu spręsti aplinkosaugos ir gamtosaugos problemas bei plėtoti ekologines idėjas nuolat kintančioje aplinkoje. Karjeros ir studijų galimybės Ekologijos magistrai gali būti atsakingi už gamtinių sistemų valdymą Lietuvos ir Europos institucijose. Turi žinių ir įgūdžių eiti pareigas, susijusias su atsakomybe už augalijos ir gyvūnijos raidą, pa­ žaidų vertinimu ir sprendimų dėl gamtinės ap­ linkos atkūrimo priėmimu. Absolventai turi ga­li­ mybę tęsti studijas doktorantūroje, vykdyti fun­ damentinius bei taikomuosius tyrimus Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.

BIOMEDICINOS MOKSLAI Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. Svarbu! Stojantieji privalo turėti gerus anglų kalbos vartojimo įgūdžius. Asmenys, išlaikę anglų kalbos egzaminą mažesniu nei B2 lygiu, privalo sustiprinti anglų kalbos gebėjimus intensyviuose kalbos kursuose vasarą ar studijų pradžioje, bet ne vėliau kaip per pirmuosius du semestro mėnesius. Trumpas studijų programos aprašas Šiaulių ir Daugpilio universitetuose gilinami ir plėtojami gebėjimai taupiai naudoti biologinius

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

35


išteklius rekreaciniams poreikiams gamtoje ir antropogeninėse ekosistemose, kūrybiškai ir atsakingai pasirinkti rekreacinių teritorijų biotos būklės inovatyvius vertinimo būdus. Ugdomi konceptualiai nauji gebėjimai spręsti biologinės ir socialinės kilmės problemas, kylančias daugiakultūrėje aplinkoje, sudaromos galimybės atlikti tiriamąjį darbą gamtoje ir laboratorijose.

Karjeros ir studijų galimybės Absolventai gebės dirbti gamtinės rekreacijos specialistais ministerijų padaliniuose ir savi­ valdoje, konsultantais žuvininkystės, medžioklės / miškų ūkiuose, komercinės medžioklės / žvejybos / kaimo turizmo paslaugų įmonėse, imtis individualios veiklos gamtinės rekreacijos srityje, galės studijuoti doktorantūroje ir siekti mokslininko karjeros.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos → Biologijos mokslai

36

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


FIZINIAI MOKSLAI ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

37


INFORMATIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m., 80 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Suteikiama kvalifikacija Informatikos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines informatikos arba informatikos inžinerijos krypčių pagrindines studijas bei kitas fizinių ir technologijos mokslų sričių studijas. Pirmenybė teikiama baigusiems informatikos arba informatikos inžinerijos studijų krypčių programas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. Svarbu! Neturintieji informatikos arba informatikos inžinerijos krypties bakalauro diplomo per pirmus studijų metus turi išlaikyti trūkstamus

38

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

FIZINIAI MOKSLAI dalykus: Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Programavimo kalbos, Objektinis programavimas, Duomenų bazių valdymo sistemos, Programinis tinklų valdymas, Tinklinis programavimas, Dirbtinis intelektas, Kriptografija, Programų sistemų inžinerija, Programų sistemų saugumas. Trumpas studijų programos aprašas Studijų programa rengia informatikos magistrus, turinčius informacinių sistemų analizės ir kūrimo įgūdžių, valdančius naujausias programavimo technologijas, modeliavimo ir duomenų tyrybos priemones. Magistrai įgyja kompetenciją atlikti mokslinius tyrimus, taikyti jų rezultatus praktikoje, geba projektuoti multimedijos sistemas ir tinklines aplikacijas, užtikrinti jų saugumą. Karjeros ir studijų galimybės Įgyta kvalifikacija leidžia kurti ir diegti paskirstytąsias informacines sistemas, dirbti programinės įrangos kūrimo grupių vadovais, studijuoti Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų doktorantūroje.


MATEMATIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Matematikos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę tos pačios studijų krypties pagrindines studijas ar kitų fizinių mokslų krypčių, biomedicinos, technologijos ar socialinių mokslų bakalauro laipsnį bei papildomųjų studijų metu išklausę trūkstamus dalykus: Algebra ir skaičių teorija, Matematinė analizė, Tikimybių teorija ir statistika, Diskrečioji matematika, Geometrija, Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, Diferencialinės lygtys, Matematinis modeliavimas ir optimizavimo metodai, Funkcinė analizė, Matematikos programinė įranga. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

FIZINIAI MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Matematikos magistrantai studijuodami įgyja funda­ mentalių, mokslinių tyrimų rezultatais grindžiamų, ma­te­matikos žinių, išmoksta jas taikyti spręsdami nestandartinius uždavinius naujoje aplinkoje vykdant moks­linius tyrimus, diegiant inovacijas, geba anali­ zuoti, sisteminti, vertinti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai svarbius duomenis, įgyja savarankiško kūrybinio darbo įgūdžių. Karjeros ir studijų galimybės Matematikos magistrai gali dirbti dėstytojais aukštosiose mokyklose, mokslo darbuotojais, analitikais, modeliavimo specialistais įvairiose laboratorijose, specialistais finansų institucijose, konsultavimo, logistikos ir prekybos kompanijose ar įstaigose, kur reikia gero matematinio pasi­ren­gimo ir informacinių technologijų išmanymo, tęsti studijas matematikos (ir ne tik) doktorantūroje.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos → Fiziniai mokslai

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

39


HUMANITARINIAI MOKSLAI 40

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


GRETINAMOJI KALBOTYRA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Lingvistikos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­ grin­dines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties stu­ dijų programas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji filologijos krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Kalbotyros įvadas, Leksikologija, Vertimo teorija. Trumpas studijų programos aprašas Universitete rengiami aukštos kvalifikacijos spe­

HUMANITARINIAI MOKSLAI cialistai, išmanantys gimtosios ir užsienio kalbų struktūras ir jų funkcionavimo dėsningumus, ge­­ban­tys savarankiškai gretinti kalbų ir kultū­rų ypatybes ir taikyti praktines įžvalgas gretina­ mosios kalbotyros ir tarpkultūrinės komu­ni­ka­­ cijos kontekste. Gretinamosios kalbo­tyros ma­ gis­tro darbas rengiamas dviejų ar daugiau kalbų gretinamųjų tyrinėjimų pagrindu, viena iš šių kalbų paprastai būna lietuvių. Karjeros ir studijų galimybės Baigusieji šias studijas gali dirbti kultūros, švietimo, verslo, viešojo sektoriaus, tarptautinėse organizacijose ir kitose įstaigose, kur būtinas geras dviejų kalbų mokėjimas (vertimas, redagavimas, kalbų mokymas), kalbų ir kultūrų sąveikos išmanymas, kalbų gretinimo įgūdžiai ir gretinimo metodologijų išmanymas, terminų tvarkybos ir darybos, žodynų ir elektroninių tekstynų supratimas ir gebėjimas juos analizuoti. Galvojantys apie mokslininko karjerą magistrai gali tęsti studijas jungtinėje filologijos mokslo krypties doktorantūroje.

LIETUVIŲ KALBOTYRA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Filologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas.

HUMANITARINIAI MOKSLAI Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji filologijos krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Kalbotyros įvadas, Teksto lingvistika, Lingvistinė teksto analizė. Trumpas studijų programos aprašas Svarbiausi programos tikslai – gilinti bendrąjį lingvistinį ir lituanistinį išsilavinimą, analitinio

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

41


vertinamojo požiūrio į šiuolaikines kalbotyros teorijas kompetenciją, ugdyti mokslo tiriamojo ir taikomojo darbo įgūdžius. Filologijos magistras turi tvirtus lingvistinės teksto analizės gebėjimus, yra susidaręs pradinius akademinio darbo aukštojoje mokykloje įgūdžius.

LITERATŪROLOGIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Literatūrologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji filologijos krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Literatūros mokslo įvadas, Literatūros teorija, Bendroji literatūros istorija.

42

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

Karjeros ir studijų galimybės Baigusieji šias studijas gali dirbti kalbos tvarkytojais įmonėse ir įstaigose, kalbos redaktoriais leidyklose, stoti į kalbotyros, žurnalistikos doktorantūrą (trys programos absolventai sėkmingai studijuoja jungtinėje filologijos krypties doktorantūroje). Papildomai įgiję pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti bendrojo ugdymo ar aukštosiose mokyklose.

HUMANITARINIAI MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Literatūrologijos studijų programa rengia kva­ lifikuotus literatūrologijos specialistus, turin­­čius klasikinių ir šiuolaikinių literatūros mokslo, teksto analizės žinių ir suvokiančius literatūrologijos, literatūros, verbalinės kultūros raidos procesų dėsningumus, gebančius kūrybiškai taikyti įgytas žinias ir tyrimo metodus, analizuoti ir vertinti literatūrologijos, literatūros, verbalinės kultūros naujoves, spręsti šių naujovių iškeltas problemas ir gebančius integruotis į darbo rinką. Magistrantams dėsto ir kviestiniai lektoriai iš kitų šalies aukštųjų mokyklų, mokslo institutų. Karjeros ir studijų galimybės Literatūrologinis išsilavinimas suteikia teisę dirbti redakcijose, leidyklose, aukštosiose mokyklose, kitose kultūros ir švietimo institucijose. Magistras savo tyrinėjimus gali tęsti doktorantūroje Lietuvoje ar užsienyje. Iki dabar fakulteto absolventai yra apgynę 9 literatūrologijos daktaro disertacijas, šiuo metu 5 studentai studijuoja literatūrologijos doktorantūroje.


ISTORIJA IR POLITIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Istorijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių moks­ lų srities studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji istorijos krypties bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Istorijos studijų įvadas, Istoriografijos paradigmos, Politikos mokslų pagrindai, Naujausiųjų laikų Lietuvos istorija.

HUMANITARINIAI MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Programa siūlo specifinį tarpdalykinį, apimantį istorijos teoriją, metodologiją ir politikos praktiką, derinį. Magistrantai išmano istorijos ir politikos teoriją, geba tirti ir vertinti šiuolaikines visuomenės socialinės ir politinės raidos aktualijas bei tendencijas, suvokti politinius ir socialinius procesus regioniniu ir lokaliniu kontekstu, atlikti tarpdisciplininius tyrimus, be privalomųjų dalykų, išklauso ir pasirenkamuosius dalykus. Magistrantūra baigiama magistro darbu. Karjeros ir studijų galimybės Baigus šią studijų programą galima dirbti intelektinį-analitinį ir praktinį darbą mokslo, švietimo, kultūros įstaigose, politinėse ir ne­ vyriausybinėse organizacijose, medijose. Ma­­ gistrai, pasirinkę mokslininko kelią, gali tęsti mokslus doktorantūros studijose.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos → Humanitariniai mokslai

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

43


MENAI 44

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


DAILĖ

MENAI

Specializacijos Dizainas, Grafika, Oda, Tapyba

Kitais atvejais studentai papildomųjų studijų metu turi išlaikyti trūkstamus dalykus.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.)

Trumpas studijų programos aprašas Studijuojantys asmenys – būsimi dailės magistrai įgyja profesionalaus kūrybinio darbo, šiuolaikinio meno, mokslinio darbo metodologijos žinių, gebėjimų savarankiškai ir profesionaliai kurti bei įgyvendinti dailės projektus, programas, sudarančias galimybes atsiskleisti meninei brandai ir kūrybinių idėjų realizavimui, įgauna kompetencijų savarankiškai ir nepriklausomai analizuoti, įvertinti dailės reiškinių meninę kokybę, teikti konsultacijas, formuoti nuomones ir sprendimus specialistams ir ne specialistams dailės klausimais.

Suteikiama kvalifikacija Dailės magistro laipsnis Priimami asmenys, turintys dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Konkursinio balo sandara Stojantieji pateikia savarankišką kūrybinių darbų kolekciją. Konkursinį balą sudaro kolekcijos įvertinimo ir diplomo priedėlio (priedo) įverti­ nimų svertinio vidurkio suma.

SVARBU! Dizaino, amatų, audiovizualinio meno (fotografijų ir medijų), architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba dailės mokytojo pedagoginę kvalifikaciją turintys absolventai į dailės ma­ gistrantūrą be išlyginamųjų studijų priimami, kai dailės dalykų turinio ir apimties kreditai atitinka dailės magistrantūrai būtiną bazinį išsilavinimą.

Karjeros ir studijų galimybės Programa rengia naujos kartos profesionalius dailininkus, gebančius dirbti kūrybinį darbą, realizuoti savo menines idėjas Lietuvos ir užsienio dailės gyvenime, analizuoti meninę situaciją šalyje, bendruomenėje, profesionaliai spręsti, konceptualizuoti meno problemas, galinčius dirbti įvairiose meno, kultūros ir socialinėse, įvairių lygių viešosiose institucijose, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos → Menai

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

45


SOCIALINIAI MOKSLAI 46

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


EDUKOLOGIJA

SOCIALINIAI MOKSLAI

Specializacijos Švietimo vadyba, Edukacinis konsultavimas

pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.)

Trumpas studijų programos aprašas Programa rengia plataus profilio edukologijos magistrus, turinčius tarpdisciplininių žinių, būtinų edukaciniams reiškiniams, procesams, sistemoms, organizacijų esmei ir funkcijoms suprasti bei tyrėjoanalitiko veiklai atlikti. Baigę studijas, gebėsite projektuoti įvairaus amžiaus žmonių ugdymą(si) visą gyvenimą skirtingose formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijose, spręsti švietimo vadybos problemas arba vykdyti edukacinį konsultavimą.

Suteikiama kvalifikacija Edukologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­ grin­dines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos

KARJEROS EDUKOLOGIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.) Suteikiama kvalifikacija Edukologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­ grindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (peda­ gogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir

Karjeros ir studijų galimybės Edukologijos magistrai gali dirbti edukacinį ir administracinį darbą įvairiose švietimo sistemos pakopose, švietimo centruose, švietimo ir ugdymo institucijose, verslo ir viešojo administravimo paslaugų sektoriuose. Absolventai gali tęsti studijas jungtinėje edukologijos mokslo krypties doktorantūroje. SOCIALINIAI MOKSLAI ugdymo) grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Bendroji didaktika, Auklėjimo teorija ir praktika. Trumpas studijų programos aprašas Studijų programa rengia kompetentingus karjeros edukologijos specialistus, išmanančius ugdymo(si) ir švietimo karjerai teorines sam­ pratas, gebančius jas taikyti karjeros plėtotei bei strategijų kūrimui nuolat kintančių švietimo ir darbo rinkos poreikių kontekste. Baigę studijas, turėsite karjeros projektavimo kompetencijų, padėsite kitiems asmenims priimti sprendimus dėl savo karjeros, prisitaikyti prie nuolat vykstančių pokyčių. ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

47


Karjeros ir studijų galimybės Studijų programos absolventai gali dirbti profesinio konsultavimo ir karjeros ugdymo specialistais formaliojo ir neformaliojo ugdymo institucijose, teritorinėse darbo rinkos

konsultavimo tarnybose ir darbo biržose, įvairiuose informavimo ir konsultavimo centruose. Absolventai gali tęsti studijas edukologijos krypties doktorantūroje.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO EDUKOLOGIJA Specializacijos Kūno kultūros edukologija, Sportinio ugdymo vadyba

Pedagogikos pagrindai, Psichologija, Kūno kultūros teorija. Didaktika, Sporto teorija, Didaktika.

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.)

Trumpas studijų programos aprašas Studijų programa rengia kompetentingus kūno kultūros ir sporto specialistus, gebančius šiuolaikinėje visuomenėje diegti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo žinias, tobulinti įgūdžius bei puoselėti vertybes. Baigę studijas, gebėsite organizuoti pedagoginę veiklą, pasitelkę tarp­disciplinines žinias ir šiuolaikinius tyrimo metodus, kūrybiškai valdyti skirtingo amžiaus bei meistriškumo besimokančiųjų fizinį ugdymą(si).

Suteikiama kvalifikacija Edukologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­grin­dines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji švietimo ir ugdymo krypčių (peda­ gogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) grupės arba sporto krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus:

MUZIKOS PEDAGOGIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Meno pedagogikos magistro laipsnis

48

SOCIALINIAI MOKSLAI

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

Karjeros ir studijų galimybės Edukologijos magistrai gali dirbti edukacinį ir administracinį darbą kūno kultūros ir sporto srities mokslo ir studijų institucijose, sporto ir kultūros įstaigose ir organizacijose, taip pat tęsti studijas doktorantūroje.

SOCIALINIAI MOKSLAI Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios studijų krypties pagrindines studijas. Muzikos bakalaurai, papildomai įgiję pedagogo kvalifikaciją, taip pat gali studijuoti šioje pro­ gramoje.


Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. Trumpas studijų programos aprašas Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos, kompetentingus, orientuotus į mokslinę tiriamąją veiklą, tarpdiscipliniškumą bei inovatyvias technologijas meno pedagogikos specialistus, gebančius tirti, projektuoti skirtingus formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo modelius. Dėstomų dalykų specifika orientuoja į naujausius

PEDAGOGIKA Laipsnio nesuteikianti studijų programa Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1 m.), ištęstinė (1,5 m.) Suteikiama kvalifikacija Pedagogas Priimami asmenys, turintys bakalauro, pro­ fesinio bakalauro, magistro ar jiems prilygstantį akademinį laipsnį. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma, svarbus motyvacijos pokalbio įvertis.

SPECIALIOJI PEDAGOGIKA

mokslo ir meno pasiekimus, plėtojamos kompetencijos, būtinos sėkmingai adaptuotis besikeičiančioje darbo rinkoje. Karjeros ir studijų galimybės Baigusieji šias studijas gali dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo ir meno mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kolektyvams, taip pat inicijuoti privačią muzikinio ugdymo veiklą. Studijas galima tęsti socialinių mokslų srities doktorantūroje.

SOCIALINIAI MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuo­ tus pedagogus, gebančius kompetentingai dirb­­ti formaliojo ir neformaliojo ugdymo insti­ tucijose. Teorinės programos studijos apima pedagogikos, psichologijos, dalyko (pedagoginės specializacijos) metodikos mokslų pagrindus, tyrimų vykdymo, pasirengimo pamokoms ir ugdymo veikloms (mokymosi, ugdymo medžia­ gos rengimo, pamokų planavimo ir kt.) žinias. Praktinės programos studijos orientuotos į teorinių žinių taikymą praktikoje bei praktinių veiklų atlikimą ugdymo institucijose. Karjeros galimybės Baigę šią laipsnio nesuteikiančią studijų programą, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą švietimo ir neformaliojo ugdymo institucijose. SOCIALINIAI MOKSLAI

Specializacija Specialiojo ugdymo koordinavimas

Suteikiama kvalifikacija Specialiosios pedagogikos magistro laipsnis

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.), ištęstinė (2 m.). 30 proc. programos gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, kai kurie dalykai gali būti dėstomi anglų kalba.

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines švietimo ir ugdymo studijų kryp­ čių grupių (pedagogikos, edukologijos, andragogikos, švietimo ir ugdymo) studijas. ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

49


Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems specialiosios pedagogikos studijų programą. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų sver­ tinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnio turi išlaikyti papildomus dalykus (numatytas iki 15 kreditų apimties dalykų pa­ ketas; kreditų skaičius priklauso nuo anksčiau studijuotų ir diplomo priedėlyje įrašytų dalykų turinio ir apimties). Trumpas studijų programos aprašas Rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, ge­bantys savarankiškai tyrinėti, kritiškai ana­

lizuoti specialiojo ir inkliuzinio ugdymo pro­ blemas, kompleksiškai ir sistemiškai vertinti teikiamos švietimo pagalbos kokybę, veikti tarpdisciplininėje komandoje ir koordinuotai spręsti kompleksines problemas, diegti ugdymo naujoves. 25 proc. studijų programos vykdoma taikant tarptautiškumu ir tyrinėjimo veikla grįstų studijų principus. Karjeros ir studijų galimybės Absolventai gali dirbti specialiaisiais pedagogais švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos sistemai priklausančiose įstaigose, koordinuoti specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą instituciniu ir tarpinstituciniu lygmenimis dirbdami vai­ko gerovės komisijose ar pedagoginėse psicho­ loginėse tarnybose, dalyvauti projektuose ir juos inicijuoti. Yra galimybė tęsti studijas trečiosios pakopos (doktorantūros) studijose.

TAIKOMOJI KŪNO KULTŪRA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m., 15 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu)

tamus dalykus: Judesio korekcijos technologijos, Edukologijos įvadas, Bendroji ir specialioji pedagogika.

Suteikiama kvalifikacija Edukologijos magistro laipsnis

Trumpas studijų programos aprašas Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos ir profesinės kompetencijos taiko­ mosios kūno kultūros specialistus moksliniam, edukaciniam darbui bei šalies specialiųjų poreikių asmenų inkliuzijos ir valorizacijos plėtotei. Taikomosios kūno kultūros magistro studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems edukologijos magistro kvalifikacinio laipsnio.

Priimami asmenys, baigę universitetines so­ cialinių mokslų ir biomedicinos mokslų studijų sričių pagrindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų sver­ tinio vidurkio ir papildomų balų suma. Pir­ menybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems sveikatos edukologijos, specialiosios pedagogikos krypties studijas.

SVARBU! Neturintieji socialinių ir biomedicinos mokslo krypčių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūks­ 50

SOCIALINIAI MOKSLAI

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

Karjeros ir studijų galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti taikomosios kūno kultūros specialistu su specialiųjų poreikių vai­ kais Lietuvos ir teisės aktų nustatyta tvarka užsienio šalių sveikatos apsaugos, ugdymo, savivaldos ir kt. institucijose. Magistras gali stoti į doktorantūrą.


TARPKULTŪRINIS UGDYMAS IR TARPININKAVIMAS Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m.) Suteikiama kvalifikacija Edukologijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­ grindines studijas. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems edukologijos krypties programas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU!

Neturintieji atitinkamos krypties bakalauro diplomo per pirmus studijų metus turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Ugdymo filosofijos pagrin­ dai, Tarpkultūrinio ugdymo pagrindai. Trumpas studijų programos aprašas Programa rengia tarpkultūrinio ugdymo ir tarpininkavimo specialistus, gebančius kūrybiškai

SOCIALINIAI MOKSLAI

plėtoti naujausias ugdymo žinias besikeičiančioje daugiakultūrėje edukacinėje aplinkoje, efektyviai spręsti visuomenės socialines, kultūrines problemas, suderinti skirtingų etnosų ir kultūrų interesus, vykdyti daugiakultūrės visuomenės poreikius atitinkančius mokslinius tyrimus, tai­ kyti naujausias ugdymo, tarpkultūrinės komu­ nikacijos, psichologijos ir mediacijos teorijas, kon­ceptualiai reikšti idėjas, reflektuoti savo veik­lą ir patirtį. Studijų programa yra paremta tarptautiniu bendradarbiavimu ir suderinta su daugelio Europos Sąjungos universitetų analo­ giškomis programomis. Karjeros ir studijų galimybės Absolventai gali dirbti aukštosiose ir bendrojo ugdymo mokyklose, kitose švietimo ir kultūros organizacijose, kur reikalinga tarpkultūrinė kom­petencija: socialinės rūpybos skyriuose, visuo­meninėse ir politinėse organizacijose. Ma­gistrantai skatinami studijas tęsti dokto­ rantūroje.

EKONOMIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.), ištęstinė (2 m.). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu Suteikiama kvalifikacija Ekonomikos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SOCIALINIAI MOKSLAI

SVARBU! Neturintieji ekonomikos krypties bei verslo ir vadybos studijų krypčių grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Ekonometrija, Ekonominė analizė, Mikroekonomika, Makroekonomika. Trumpas studijų programos aprašas Studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, turinčius naujausių ekonomikos mokslo bei tyrimų metodologijos žinių, gebančius taikyti kiekybinės analizės ir modeliavimo technikas atliekant sisteminius ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

51


ekonominių problemų tyrimus. Magistrantai geba atpažinti, modeliuoti ir interpretuoti socialinius ir ekonominius reiškinius, konstruoti modelius, atlikti jų analizę, taikyti šiuolaikinius tyrimo metodus ir modeliavimo technikas, kritiškai vertinti ir generuoti naujas idėjas, priimti pagrįstus ekonominius sprendimus, prisitaikyti prie naujų, nuolat kintančių ekonominių sąlygų regiono, šalies ir tarptautinėje erdvėje.

Karjeros ir studijų galimybės Ekonomikos magistrai dirba verslo įmonėse, draudimo kompanijose, mokesčių inspekcijoje, valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, bankuose ekonomikos ir finansų analitikais, ekspertais, yra atsakingi už ekonominių procesų strateginį planavimą ir prognozavimą. Absolventai gali tęsti studijas ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje.

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ EKONOMIKA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.), ištęstinė (2 m.). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu Suteikiama kvalifikacija Ekonomikos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji ekonomikos krypties bei verslo ir vadybos studijų krypčių grupės bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Ekonometrija, Ekonominė analizė, Mikroekonomika, Makroekonomika. Trumpas studijų programos aprašas Rengiami aukštos kvalifikacijos finansų ir investavimo srities specialistai, turintys

52

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

SOCIALINIAI MOKSLAI

fundamentalių finansų mokslo žinių, gebantys suvokti finansų rinkose vykstančius procesus ir efektyviai spręsti investavimo problemas, priimti optimalius finansavimo ir investavimo sprendimus, planuoti ir prognozuoti finansinių ir realiųjų investicijų procesus. Magistrantai įgyja finansų ir investicijų ekonomikos žinių, suvokia verslo įmonių investavimo ir finansavimo teorijas, geba valdyti finansinę riziką, kompleksiškai spręsti finansines problemas, vertinti procesus, vykstančius pasaulio finansų, valiutų rinkose, vertinti investicinių fondų veiklą. Karjeros ir studijų galimybės Magistrai dirba verslo įmonių, valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijų finansų tarnybose, bankuose finansų ir investavimo analitikais ar ekspertais, padalinių vadovais regiono, šalies ar tarptautinėse finansų institucijose, investicinių fondų valdymo įmonėse, viešojo sektoriaus ir mokslo institucijose. Absolventai gali tęsti studijas ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje.


REGIONŲ PLĖTRA IR VALDYMAS Jungtinė studijų programa universitetu (Čekija)

su

Pardubicių

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m., dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu). Studijos vyksta anglų kalba, dalį dalykų stu­ dijuojant Pardubicių universitete (Čekija). Suteikiama kvalifikacija Jungtinis viešojo administravimo magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines studijas. Norintieji dalyvauti konkur­ se turi turėti ne mažesnį kaip B2 anglų kalbos lygį* pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji ekonomikos studijų krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Teisės pagrindai, Makroekonomika. * Anglų kalbos mokėjimas gali būti pagrindžiamas šiais dokumentais: pirmosios pakopos išsilavinimą

SOCIALINIAI MOKSLAI

liudijančio diplomo priedėliu, kuriame įrašytas užsienio kalbos (anglų) studijų dalykas (ne mažiau kaip 6 kreditų), arba kitu B2 anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiu dokumentu.

Trumpas studijų programos aprašymas Rengiami aukštos kvalifikacijos viešojo adminis­ travimo specialistai-ekspertai ir analitikai, gebantys integruoti viešojo valdymo ir regionų plėtros žinias, turintys mokslinio tyrimo ir ekspertinės veiklos gebėjimų rengti ir įgyvendinti regionų plėtros programas. Studijų metu siekiama integruoti ir gilinti analitines tyrimų organizavimo, viešosios, ypač regionų darnaus vystymo, socialinės ir ekonominės politikos procesų valdymo ir įgyvendinimo kompetencijas, kurios būtinos įgyvendinant regioninės plėtros politiką, stiprinant regionų sanglaudą ir didinant regiono socioekonominį vystymą bei konkurencingumą. Karjeros ir studijų galimybės Magistrai gali dirbti valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, verslo įmonėse, regionų plėtros bei konsultacijų agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose, tyrimų centruose, kuriuose reikalingos regionų plėtros ir valdymo kompetencijos, analitikais, konsultantais, regionų vystymo programų ir projektų rengėjais bei koordinatoriais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

53


SOCIALINIS DARBAS Jungtinė studijų programa su universitetu „Ukraina“ Kijeve Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.). Studijos vyksta anglų ir / ar rusų kalbomis Suteikiama kvalifikacija Jungtinis socialinio darbo magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­ grindines studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems socialinio darbo, socialinės pedagogikos studijų programas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji socialinio darbo arba socialinio pedagogo bakalauro diplomo papildomųjų studijų metu turi išlaikyti trūkstamus dalykus.

SOCIALINIAI MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Jungtinė studijų programa su Kijevo atviruoju tarptautiniu žmogiškosios plėtros universitetu „Ukraina“ (angl. Open International University of Human Development „Ukraina“) rengia aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus, tinkamus profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams, gebančius veikti neapibrėžtomis ir kompleksinėmis aplinkybėmis, teikti pagalbą asmenims, turintiems įgimtą, įgytą ir (ar) senatvės negalią. Karjeros ir studijų galimybės Absolventai gali dirbti mokslinių tyrimų institucijose ir programose, socialinės apsaugos, teisėsaugos ir švietimo sistemoms priklausančiose įstaigose vadybinį darbą, susijusį su socialinės veiklos (paslaugų) vystymo strategija, projektų rengimu, įvairaus pavaldumo socialines paslaugas teikiančiose institucijose. Septinto lygio kvalifikacija suteikia magistrui galimybę tęsti studijas doktorantūroje.

VIEŠASIS VALDYMAS Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.), ištęstinė (2 m.). Dalis programos vykdoma mišriu nuotoliniu būdu Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines pa­ grin­dines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma. 54

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

SOCIALINIAI MOKSLAI

SVARBU! Neturintieji ekonomikos studijų krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Vadyba, Teisės pagrindai, Makroekonomika. Trumpas studijų programos aprašas Rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys fundamentaliųjų viešojo sektoriaus valdymo žinių, gebantys kritiškai vertinti valstybės valdymo priemones, suprantantys viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo kompleksiškumą, ge­


bantys pasirinkti viešosios politikos įgyvendinimo būdus. Studijų metu siekiama integruoti analitines tyrimų organizavimo, viešosios politikos procesų valdymo ir įgyvendinimo kompetencijas, ku­rios skatintų demokratijos vertybių ugdymą ir užtikrintų viešojo intereso atstovavimą. Magistrantams leidžiama pasirinkti nuotoliniu būdu anglų kalba studijuoti dalykus, dėstomus mokslininkų iš Nebraskos universiteto (Omaha, JAV).

VADYBA

SOCIALINIAI MOKSLAI

Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (1,5 m.), ištęstinė (2 m.). Programa parengta dėstyti nuotoliniu būdu Suteikiama kvalifikacija Vadybos magistro laipsnis Priimami asmenys, pagrindines studijas.

Karjeros ir studijų galimybės Viešojo valdymo magistrai dirba valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros bei kituose valstybinio administravimo sektoriuose organizacijų, padalinių, nevyriausybinių organizacijų vadovais. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.

baigę

universitetines

Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji ekonomikos studijų krypties ar verslo ir vadybos krypčių grupių bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus 5 kreditų apimties dalykus: Marketingas, Makroekonomika, Mikroeko­ nomika, Vadyba.

Trumpas studijų programos aprašas Studijų programos tikslas – parengti sisteminį vadybinį mąstymą turinčius specialistus, galinčius dirbti organizacijų arba jų padalinių vadovais. Studijų metu plėtojamas studentų kritinis ir kūrybinis mąstymas, tiriamoji ir tarpkultūrinė kompetencija, savarankiško mokymosi įgūdžiai. Magistrai geba kritiškai vertinti organizacijų strateginės plėtros alternatyvas, spręsti kompleksines organizacijos problemas, vertinti pokyčių poveikį organizacijai. Karjeros ir studijų galimybės Vadybos magistrai sėkmingai dirba verslo įmonių arba jų padalinių vadovais, užima atsakingas pareigas valstybinėse institucijose, kuria savo verslą, dirba finansų valdymo specialistais arba tęsia studijas doktorantūroje.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos → Socialiniai mokslai

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

55


TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 56

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


MECHANIKOS INŽINERIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m., 30 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Suteikiama kvalifikacija Mechanikos inžinerijos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines tech­ nologijos bei fizinių mokslų sričių pagrindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji mechanikos inžinerijos studijų kryp­ ties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Konstrukcinių elementų mechanika (statybos inžinerijos bakalaurams šio dalyko laikyti nereikia), Mechanizmų ir mašinų teorija, Mašinų detalės, Kompiuterinis projektavimas 1, Semestro projektas.

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Magistrantai, be inžinerinių ir technologinių dalykų, gilinasi į fundamentaliuosius dalykus: tamprumo ir plastiškumo teoriją, mašinų ir konstrukcijų dinamiką. Tai universaliausia mechanikos srities programa. Absolventai turi gebėjimų dirbti inžinerinį darbą pramonės įmonėse, spręsti problemas ir panaudoti informacinių technologijų valdymo įgūdžius, pritaikomus įvairiomis aplinkybėmis, išmoksta formuluoti mokslines problemas ir jas spręsti, savarankiškai gilinti žinias ir jas taikyti, prisiimti asmeninę atsakomybę. Karjeros ir studijų galimybės Įgiję mechanikos inžinerijos magistro laipsnį, galėsite dirbti inžinerinį darbą pramonės įmonėse, taip pat galėsite studijuoti doktorantūroje ir siekti mokslininko ar pedagogo karjeros.

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

57


SIGNALŲ TECHNOLOGIJA Studijų forma ir trukmė Nuolatinė (2 m., 30 proc. programos vykdoma nuotoliniu būdu) Suteikiama kvalifikacija Robotikos ir kibernetikos magistro laipsnis Priimami asmenys, baigę universitetines tech­ nologijos bei fizinių mokslų sričių pagrindines studijas. Konkursinio balo sandara Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

SVARBU! Neturintieji elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties bakalauro diplomo turi išlaikyti trūkstamus dalykus: Elektronika, Skaitmeniniai įtaisai, Skaitmeninis signalų apdorojimas, Mikrovaldikliai, Grandinių teorija.

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI Trumpas studijų programos aprašas Magistrantai studijuoja pažangius dalykus, susijusius su skaitmeninių signalų ir vaizdų apdo­ rojimo metodais, eksperimentų meto­do­logija, optimizavimu, sistemų valdymu, jutik­lių tinklais. Absolventai geba projektuoti skait­menines sis­ temas, panaudodami progra­muojamus įren­ ginius ir modernias projektavimo technologijas, geba kurti vaizdinės informacijos apdorojimo sistemas, projektuoti ir tirti duomenų surinkimo ir automatizavimo sistemas, įgyja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo įgūdžių. Karjeros ir studijų galimybės Robotikos ir kibernetikos magistrai dirba dėstytojais universitetuose ir kolegijose, mokslo darbuotojais mokslo tyrimų institutuose, pro­ jektų, grupių ar padalinių vadovais gamybos ir paslaugų įmonėse. Gali studijuoti elektros ir elektronikos krypties doktorantūroje.

Plačiau apie studijų programas www.su.lt → Stojantiesiems → Magistrantūros studijos → Technologijos mokslai

58

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS


TĘSTINĖS STUDIJOS Tęstinio mokymo paslaugos organizuojamos asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius. Studijos vyksta Tęstinių studijų institute, struktūriniame Šiaulių universiteto padalinyje, kuris vykdo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą. Institute vykdomos aktualios tęstinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, orientuotos į visuomenės ir darbo rinkos poreikius regione. Studijos yra mokamos.

I pakopos perkvalifikavimo studijų programos Studijų trukmė 2–2,5 m. Priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavi­ nimą ir pedagogo kvalifikaciją. Neturintiems pedagogo kvalifikacijos sudaromos sąlygos stu­ di­juoti laipsnio nesuteikiančią programą Peda­ gogika. •Anglų filologija (specializacija − anglų kalbos pedagogika; suteikiamas anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis); •Istorija (suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis); •Lietuvių filologija (suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis); •Socialinė pedagogika (suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo kvalifikacija).

I pakopos tęstinių studijų programos baigusiems kolegijas Studijų trukmė 1,5–2 m. •Mechanikos inžinerija (priimami asmenys, turintys transporto inžinerijos ir mechanikos inžinerijos profesinę kvalifikaciją; baigusiems studijas suteikiamas mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnis); •Socialinė pedagogika (priimami asmenys, turintys socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją; baigusiems studijas suteikiamas socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo kvalifikacija. Socialiniai darbuotojai, neturintys pedagogo kvalifikacijos, , turi baigti trūkstamus pedagogikos dalykus).

Laipsnio nesuteikianti studijų programa Studijų apimtis 60 kreditų. Studijų trukmė 1–1,5 m. Pedagogika (priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą; baigusiems studijas sutei­kiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas stu­dijų pažymėjimas).

Neformaliosios studijos (specializacijos moduliai) Priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje ir siekiantys įgyti papildomą pedagoginę ar dalykinę specializaciją. Baigu­siems išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla. Studijų apimtis: 90 kreditų. ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

59


Pedagoginės specializacijos studijos: •Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; •Socialinė pedagogika; •Surdopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija); •Tiflopedagogika (specialiosios pedagogikos specializacija).

Mokomojo dalyko studijos: •Anglų kalba pradinėse klasėse; •Biologija (SP Ekologija ir aplinkotyra); •Fizika; •Informatika (informacinės technologijos); •Istorija; •Lietuvių filologija; •Matematika.

Neformaliosios kvalifikacijos tobulinimo programos (moduliai) •Andragogika (modulio apimtis 10–30 ECTS; suteikiamos andragogui (dirbantis su suaugusiaisiais) reikalingos kompetencijos); •Kompiuterinio raštingumo moduliai (pagal ECDL); •Kūno kultūros mokymo programa (programos apimtis 30 ECTS, arba 700 val.; skirta asmenims, siekiantiems gauti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, suteikiantį teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra);

•Mokytojų dalykinio pasirengimo kursai (pagal reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, ŠMM 2014-08-24 Įsak. Nr. V-774); •Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas (kurso apimtis 120 val., skirtas neformaliojo ugdymo ir profesijos mokytojams); •Praktinė anglų kalba (A1–A2, B2, C1 lygiai pagal BEKM).

Kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas įvairių sričių specialistams, valstybės tarnautojams, medikams, įmonių specialistams, įstaigų darbuotojams. Daugiau informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo programas ir neformaliojo mokymosi vertinimo ir pripažinimo klausimais teikiama tel. (8 41) 39 30 16, interneto svetainėje www.tsi.su.lt. Apie priėmimą ir reikiamus dokumentus teirautis Priėmimo komisijoje darbo dienomis:

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BAKALAURO IR MAGISTRANTŪROS STUDIJOS PRIĖMIMAS 2016 Leidinyje paskelbta informacija nėra galutinė, todėl prieš teikiant prašymą stoti būtina pasitikslinti priėmimo sąlygas ir studijų programų aprašus Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) svetainėje www.lamabpo.lt arba Šiaulių universiteto interneto svetainėje www.su.lt.

60

ATRASK! • SPECIALUS LEIDINYS STOJANTIESIEMS

Stoties g. 11, Šiauliai Tel.: (8 41) 59 58 50 / 59 58 54 El. p. priėmimas@tsi.su.lt www.tsi.su.lt Nr. 11 ATRASK!

Specialus leidinys stojantiesiems

Numerį rengė: Laima Juzulėnienė (vyr. red.) Tomas Andrijauskas Zenonas Ripinskis Arūnas Jonaitis Lina Bivainienė Laima Liukinevičienė Greta Vaidonavičiūtė

Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“ Vasario 16-osios g. 52 LT-76291 Šiauliai

Maketuotoja Rasa Šeikuvienė Kalbos redaktorius Algirdas Malakauskas

Tiražas 4 000 egz. Redakcija www.su.lt komunikacija@su.lt Tel. (8 41) 59 58 20 Vilniaus g. 88 LT-76285 Šiauliai


Atrask 11 Specialus Šiaulių universiteto leidinys stojantiesiems  
Advertisement