Page 1

KOMUNALČEK

2/2015

Spoštovani uporabniki naših storitev! Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vam hkrati voščimo blagoslovljen Božič ter srečno 2016.

Tu smo za vas. Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 3

17.12.2015 8:20:44


IZ VSEBINE PROJEKT »ZDRAVA KOMUNALA« OSNOVNI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE GRADBENA DELA NA ODLAGALIŠČU GLOBOKO ODLAGANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH LOČEVANJE ODPADKOV IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE PRIDOBITEV SODOBNE OPREME ZA MULČENJE POVRŠIN IN OBŽAGOVANJE VEJEVJA INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V LETU 2015 ALI STE VEDELI ...

Glasilo »Komunalček« je namenjen informiranju uporabnikov občin Trebnje, MokronogTrebelno, Mirna in Šentrupert o delovanju javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Izdajatelj in založnik: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, info@komunala-trebnje.si, www.komunala-trebnje.si, ID št. za DDV: SI96907436 Uredniški odbor: Stanko Tomšič in Bojana Rebolj Foto: Arhiv Komunala Trebnje d.o.o. Grafično oblikovanje: Metafora grafika Marjeta Gabrijel s.p. Tisk: S-TISK Tomaž Sladič s.p. Naklada: 7.500 izvodov Leto izdaje: december 2015 KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 4

17.12.2015 8:20:52


Spoštovani uporabniki komunalnih storitev! Na Komunali Trebnje skupaj s sodelavci odgovorno opravljamo svoje delo, ki ni le delo, ampak tudi poslanstvo. Predvsem obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja tj. oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda izvajamo z največjo mero odgovornosti tako do naših uporabnikov kot tudi do občin lastnic javnega podjetja in infrastrukture. Z nič manjšo odgovornostjo ne pristopamo k vzdrževanju cest, javnih površin, pogrebni in pokopališki dejavnosti ter drugim dejavnostim, ki jih opravljamo. Naše storitve vam želimo zagotavljati pod najugodnejšimi pogoji in s tem zadovoljiti vaša pričakovanja. Ob upoštevanju dejstva, da so storitve javnih služb, ki jih izvajamo na območju naših občin, objektivno med cenejšimi v regiji oziroma državi smo lahko z našim delom zadovoljni. Nizke cene nam uspe ohranjati s povečevanjem obsega del, kar posledično zmanjšuje skupne stroške posamezne javne službe. Bistveno povečan obseg del je vplival na to, da od leta 2013 dalje podjetje po dolgem času posluje pozitivno. Naši uspehi so bili zaznani tudi v okviru projekta Gazela 2015, kjer smo bili uvrščeni med najhitreje rastoča podjetja v regiji in državi. Naš trud v sodelovanju z lastnicami je omogočil, da postajamo stabilno podjetje s pomembno družbeno vlogo. Negotovo je le še področje ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer bo potrebno po 1.1.2016 izvajati mehansko-biološko obdelavo odpadkov. To storitev bodo za nas izvajali v enem izmed regijskih centrov, kar bo predstavljalo precej veliko dodatno finančno obremenitev te javne službe. Ob izpostavljanju pozitivnih trendov poslovanja je potrebno poleg vseh delavcev uprave posebej izpostaviti tudi odgovorno in prizadevno delo naših sodelavcev v operativi. Ravno sodelavci v operativi so tisti, ki štiriindvajset ur dnevno bdijo nad delovanjem vodovodnih sistemov, čistilnih naprav, stanjem cest ter drugih področij. Štiriindvajset ur na dan so pripravljeni poprijeti za delo in zagotoviti nemoteno oskrbo z osnovnimi človekovimi dobrinami. Ravno tako kot drugi prostovoljni delavci tudi naši delavci v primerih izrednih razmer opravijo posebej pomembno vlogo. Zato se želim tudi ob tej priložnosti posebej zahvaliti mojim sodelavcem za vso prizadevno delo, ki so ga opravili izven rednega delovnega časa, v snegu, dežju in neznosni vročini. Vsem občanom občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert osebno želim blagoslovljene božične praznike, v prihajajočem letu pa to, kar sami lahko storimo, da bi bili drug do drugega strpni in prijazni. Stanko Tomšič, direktor KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 5

17.12.2015 8:20:52


PROJEKT »ZDRAVA KOMUNALA«

tek k prehrani na delovnem mestu, in v ta namen uredili kotičke z logotipom »Zdrava komunala«, kjer je delavcem sadje dnevno na razpolago.

V Komunali Trebnje d.o.o. se zavedamo, da je delovno okolje eno pomembnejših življenjskih okolij, kjer ljudje preživijo velik del svojega življenja. Zavedamo se, da le zdrav in zadovoljen delavec lahko dobro in kvalitetno opravlja svoje delo. V povabilu k sodelovanju v projektu »Zdrava komunala« smo videli priložnost, da našim zaposlenim ponudimo konkretne aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu. Skupaj z desetimi komunalnimi podjetji in Zbornico komunalnega gospodarstva Slovenije smo s projektom »Zdrava komunala« tako uspešno kandidirali na nepovratna sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Projekt »Zdrava komunala« hkrati pomeni eno od aktivnosti, ki jih naše podjetje izvaja v okviru svoje družbene odgovornosti. Kot tak je bil projekt »Zdrava komunala« predstavljen tudi v okviru predavanja o družbeni odgovornosti, ki ga je podjetje izvedlo 13.10.2015 slušateljem Univerze za tretje življenjsko obdobje na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Pridobljena sredstva smo v celoti namenili nabavi sezonskega sadja, ki ga našim zaposlenim tedensko ponujamo kot doda-

Projekt podjetje in delavci ocenjujemo kot zelo pozitiven, zato bomo tudi v bodoče iskali možnosti, da aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu peljemo naprej. »Projekt Zdrava komunala je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 6

17.12.2015 8:20:52


OSNOVNI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE V petek, 15.05.2015, je Komunala Trebnje d.o.o. na podelitvi, ki je potekala na Gospodarski zbornici Slovenije, iz rok državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Petra Pogačarja slovesno prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Ideja o pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje se je rodila, ker se v podjetju čedalje bolj zavedamo, da vlaganje v zaposlene kot največji kapital podjetja povečuje motivacijo in storilnost posameznika na delovnem mestu ter krepi njegovo pripadnost podjetju. Tudi na ta način želi podjetje pokazati, da mu ni vseeno za svoje zaposlene.

Pridobljeni certifikat z izbranimi ukrepi omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. V obdobju od pridobitve certifikata so delavci že koristili kar nekaj izbranih ukrepov. Tako smo s simboličnim zneskom obdarili novorojenca našega delavca, ukrep otroškega časovnega bonusa pa sta koristila dva delavca in tako svoja prvošolca na dodaten prost dan pospremila v prvi razred. V okviru sprejetih ukrepov je kar nekaj otrok v podjetju opravljalo počitniško delo, z miklavževanjem pa smo izvedli praznično obdarovanje otrok naših delavcev. Poleg že omenjenih ukrepov si bomo v bodoče prizadevali, da čim širši krog zaposlenih koristi tudi ostale sprejete ukrepe, ker želimo, da smo prijazno podjetje vsem zaposlenim in ne zgolj družinam.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 7

17.12.2015 8:20:54


GRADBENA DELA NA ODLAGALIŠČU GLOBOKO V letošnjem letu so bile v okviru odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko izvedene številne aktivnosti. Najpomembnejši med njimi sta gotovo izgradnja novega odlagalnega polja za odlaganje azbestnih odpadkov ter zapiranje zapolnjenega odlagalnega polja prve etape prve faze odlagališča. ščiten, nato pa nadaljevali z izgradnjo odplinjevalnega sistema, drenažnega sistema ter prekrivanjem odlagališča z geosintetičnimi drenažnimi plastmi, odplinjevalnimi plastmi ter zapornimi plastmi. Na vrhu se vgrajuje še rekultivacijska plast zemljine. Dela zapiranja prve etape prve faze odlagališča bodo v celoti zaključena v začetku prihodnjega leta.

Pridobili smo sodobno zgrajeno polje za odlaganje azbestnih odpadkov, ki so ga v celoti financirale občine lastnice v sorazmernem deležu iz naslova amortizacije infrastrukture. Novozgrajeno odlagalno polje bo omogočalo odlaganje azbestnih odpadkov brez škodljivih emisij v okolje. Izvajanje zapiralnih del prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko je izvajala Komunala Trebnje. Dela so financirana iz finančnega jamstva, ki se za ta namen zbira iz naslova omrežnine za področje odlaganja odpadkov. V letu 2014 smo izvedli prekrivanje zapolnjenega odlagalnega polja z zemljino, v letošnjem letu pa smo nadaljevali z zapiralnimi deli. Najprej smo z zapornimi plastmi sanirali del odlagališča, ki ni bil ustrezno zaKOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 8

17.12.2015 8:21:04


ODLAGANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH V letu 2015 so bili z ekoloških otokov odstranjeni zabojniki za zbiranje mešane komunalne embalaže. Odvoz je zagotovljen neposredno od gospodinjstev, zato ni razloga, da se tovrstna frakcija zbira tudi na ekoloških otokih. Morebitne povečane količine mešane komunalne embalaže lahko uporabniki odložite na svoje odjemno mesto v namenskih vrečkah, ki jih kupite na Komunali Trebnje. Po uvedbi neposrednega odvoza mešane komunalne embalaže od gospodinjstev so zabojniki za to frakcijo na ekoloških otokih postali prostor za odlaganje odpadkov, ki tja ne sodijo. Pogosto so nekontrolirano na ekoloških otokih odpadke odlagali tudi uporabniki, ki niso iz naših občin. Vse to je nemalokrat povzročalo neurejeno stanje na samih ekoloških otokih in slabo voljo pri uporabnikih. Kljub temu, da so ekološki otoki namenjeni izključno zbiranju frakcij, ki jih neposredno od gospodinjstev ne odvažamo, tj. stekla in

papirja, se na teh mestih še vedno odlagajo druge frakcije komunalnih odpadkov, ki tja ne sodijo. Želimo, da bi bili ekološki otoki urejena mesta, ki bodo v estetskem sožitju z ostalo urbano arhitekturo služila izključno zbiranju stekla in steklene embalaže ter papirja in papirne embalaže. Odlaganje ostalih vrst odpadkov na ekoloških otokih nenazadnje povzroča tudi dodatne stroške odvoza odpadkov, saj je za vse frakcije, ki ne sodijo na ekološke otoke, potrebno zagotoviti posebni odvoz. Nad odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih že nekaj časa izvajamo posebni nadzor, pri čemer kršitelje medobčinski inšpektorat tudi sankcionira. Vse uporabnike pozivamo, da navodila za ločevanje odpadkov dosledno upoštevate! Prosimo vas, da morebitne povečane količine vseh vrst komunalnih odpadkov brezplačno pripeljete na zbirni center Globoko. Za odvoz kosovnih odpadkov lahko enkrat letno pokličete Komunalo Trebnje, ki bo tovrstne odpadke na podlagi predhodnega dogovora brezplačno prevzela neposredno z vašega odjemnega mesta.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 9

17.12.2015 8:21:08


PREOSTANEK ODPADKOV (mešani)

Zeleno telo z rumenim pokrovom

Zeleno telo z zelenim pokrovom

Na domu (odvoz vsak drugi teden) ali v zbirnem centru Globoko

Na domu (odvoz vsak drugi teden) ali v zbirnem centru Globoko

Kaj lahko odlagamo v posamezni zabojnik?

MEŠANA EMBALAŽA

Barva zabojnika

Na pomen ločevanja odpadkov smo tudi v letošnjem letu uporabnike večkrat opozarjali s članki v lokalnih glasilih, z objavami na naši spletni strani in s predavanji ob

Možnost oddaje odpadka

Vrsta zabojnika za odpadke

LOČEVANJE ODPADKOV

PLASTIČNO EMBALAŽO: jogurtove lončke in ostalo embalažo od živil, nakupovalne in gospodinjske vrečke, ovojne folije, plastično embalažo živil, plastenke od pijač in živil, plastenke pralnih in čistilnih sredstev ipd. KOVINSKO EMBALAŽO: kovinske pokrovčke s kozarcev za vlaganje, konzerve, kovinske posodice živil, pločevinke pijač in živil ipd. SESTAVLJENO EMBALAŽO: tetrapake (od mleka, sokov, omak ipd.), vrečke od čipsa, bonbonov ipd.

celofan, cigaretne ogorke, higienske materiale (vatirane palčke, plenice, vložke, vate ipd.), izrabljene kuhinjske krpe in gobice, iztrebke malih živali, keramiko, kosti, lase, lepilne trakove, polne vrečke od sesalnikov, ohlajen pepel, onesnažene vrečke od mesa iz skrinje, papirnate serviete, papirnate brisače in papirnate robčke za enkratno uporabo, plastificiran papir, porcelan, razbita ogledala, razbite krožnike in skodelice, kristalne kozarce, smeti od pometanja, zobne ščetke, navadne žarnice, žvečilne gumije ipd.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 10

17.12.2015 8:21:08


različnih priložnostih. Tako sami kot v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom smo izvajali nadzor nad stanjem ločevanja odpadkov. Želimo si, da bi bili rezultati lo-

STEKLENA EMBALAŽA

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA

BIOLOŠKI ODPADKI

Zeleno telo z zelenim pokrovom (po novem bodo pokrovi beli)

Zeleno telo z modrim pokrovom

Rjavo telo z rjavim pokrovom

Na ekoloških otokih ali v zbirnem centru Globoko

Na ekoloških otokih ali v zbirnem centru Globoko

Kompostiranje doma ali oddaja Komunali Trebnje d.o.o. po dogovoru

PAPIR: časopise, kataloge, knjige, kuverte, ovojni papir, pisarniški papir, revije, zvezke ipd.

ZELENE VRTNE ODPADKE: cvetje, plevel, odpadno sadje in zelenjavo, odpadno vejevje in grmičevje, pokošeno travo, listje, staro zemljo lončnic ipd.

ske ce, jske

KOZARCE OD PREHRAMBENIH IZDELKOV

e ov, od e, bčke n

VSE VRSTE STEKLENIC

alne ne

čevanja odpadkov še boljši, zato bomo z vsemi aktivnostmi ozaveščanja in tudi nadzorovanja nadaljevali tudi v prihodnje.

Steklena embalaža mora biti prazna!

PAPIRNO IN KARTONSKO EMBALAŽO: embalažo od prehrambenih izdelkov, kartonske škatle, papirnate vrečke ipd. LEPENKO

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 11

17.12.2015 8:21:08


IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE Komunala Trebnje d.o.o. izvaja vzdrževanje občinskih cest v občinah Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. V Občini Trebnje vzdržujemo lokalne ceste, v zimskem obdobju pa tudi ceste, po katerih se vrši avtobusni prevoz šolskih otrok. Izvajamo tudi vzdrževanje javnih poti v celotni Krajevni skupnosti Trebnje. V občinah Mirna in Mokronog-Trebelno vzdržujemo vse kategorizirane lokalne ceste in javne poti. Zimska služba se praviloma izvaja v obdobju med 15.11. tekočega leta in 15.3. naslednjega leta. Pripravljalno obdobje se začne v prvi polovici meseca oktobra ter vključuje pripravo izvedbenih načrtov, se nadaljuje s postavitvijo snežnih kolov, pripravo posipnih materialov, pripravo strojne opreme ter konkretnimi akcijami pluženja oziroma posipanja cest, zaključi pa se v začetku meseca aprila z odstranjevanjem snežnih kolov in čiščenjem vozišč. Pluženje snega se prične, ko višina zapadlega snega na cestah I. in II. prednostnega

razreda doseže 10 cm in na drugih cestah 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme na vozilih. Podjetje z namenom zagotavljati čim višjo kakovost prevoznosti cest izvaja tudi preventivno posipanje cest ali vsaj izpostavljenih odsekov cest za preprečitev nastanka poledice, v kolikor je le to mogoče predvideti. Komunala Trebnje ima za področje vzdrževanja cest zagotovljeno dežurno službo, ki je v nujnih primerih dosegljiva 24 ur dnevno na telefonski številki 031 609 557. Več informacij v zvezi z izvajanjem zimske službe lahko dobite na naši spletni strani www.komunala-trebnje.si, kjer si lahko podrobno preberete celotne programe zimske službe za posamezno občino oziroma Krajevno skupnost Trebnje. Iz programa zimske službe je razviden tako koncept izvajanja službe kot tudi posamezni sklopi oziroma izvajalci posameznih sklopov cest. V nujnih primerih se namreč lahko obrnete tako na dežurno službo Komunale Trebnje kot tudi neposredno na podizvajalca, v kolikor na vašem območju zimsko službo izvaja naš pogodbeni podizvajalec.

DEŽURNI-CESTE:

031 609 557

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 12

17.12.2015 8:21:09


PRIDOBITEV SODOBNE OPREME ZA MULČENJE POVRŠIN IN OBŽAGOVANJE VEJEVJA Kot izvajalec javne službe vzdrževanja cest v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna težimo k temu, da bi dela opravili kar najhitreje po pridobitvi naročila in ekonomsko najbolj učinkovito. Med pomembnejše naloge v okviru vzdrževanja cest sodita košnja obcestnih površin in obžagovanje vejevja. Te storitve so v preteklosti za nas opravljali zunanji podizvajalci in so predstavljale za naročnika velik strošek. Ker gre za sezonska dela, nam je dodatno težavo predstavljalo usklajevanje termina za izvedbo naročenih storitev. Zato smo se odločili, da ustrezno opremo za opravljanje tovrstnih storitev nabavimo sami. V

letošnjem letu smo tako pridobili traktor ter napravo za mulčenje in obrezovanje oziroma obžagovanje vejevja. Predvsem za obžagovanje vejevja razpolagamo s krožno žago, ki je bistveno bolj učinkovita od klasičnih škarij, ki so se uporabljale pred tem. Tako storitev mulčenja kot tudi obžagovanja dreves oziroma živih mej lahko uporabniki pri nas naročite tudi za svoje potrebe.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 13

17.12.2015 8:21:09


INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V LETU 2015 Občine so v letu 2015 precej sredstev namenile v novogradnje in obnove vodovodne ter kanalizacijske infrastrukture. Pri navedenih investicijah je sodelovala tudi Komunala Trebnje kot partner, ki je vodil projekt, ali kot podizvajalec za montažna dela. V letošnjem letu se je na vodovodu Trebnje zaključila zamenjava cevovoda po Temeniški dolini. Na relaciji Krtina – Velika loka – Trebnje so bile salonitne cevi zamenjane z litoželeznimi cevmi v skupni dolžini 6.342 metrov. S posegom je bil zamenjan dotrajan azbestno cementni cevovod, zaradi česar bodo zmanjšane vodne izgube, zmanjšalo se bo število okvar, povečala pa se bo zmogljivost tega transportnega cevovoda. Pri zamenjavi cevovoda smo sodelovali kot podizvajalec za montažna dela.

Letos je bila zaključena tudi izgradnja novega javnega vodovodnega sistema Zabrdje-Praprotnica-Gradišče. Nov sistem obsega 8.935 metrov vodovodnih cevi, črpališče z vrtino Zabrdje, črpališče z vrtino in vodno akumulacijo Praprotnica ter 200 m³ vodohran Koren. Nov vodovodni sistem bo zagotavljal zdravstveno ustrezno pitno vodo predvsem uporabnikom iz naselij Praprotnica in Stara gora. Ob tem bo vodni vir zagotavljal pitno vodo tudi nekaj naseljem na območju občine Trebnje ter služil kot rezervni vodni vir za vodovod Trebnje. Pri projektu smo sodelovali v postopku pridobitve projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja ter kot podizvajalec za montažna dela. V letu 2014 se je zaradi pogostih motenj v oskrbi s pitno vodo ter neustrezne požarne varnosti pričela izgradnja novega vodovoda za naselje Belšinja vas. V letošnjem letu se je omenjen projekt zaključil v celoti. Gradnja je obsegala izvedbo 776 m tlačnega cevovoda, 315 m napajalnega

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 14

17.12.2015 8:21:13


cevovoda, prečrpališče ter vodohran 50 m3. Na podlagi pogodbe z Občino Trebnje smo skrbeli za izvedbo investicije. Zaradi slabše kakovosti pitne vode v lokalnih vodovodnih sistemih Lukovek, Jezero in Dolenja Dobrava so bili že v letu 2014 začeti postopki za priključitev teh vodovodov na javni sistem oskrbe s pitno vodo Trebnje. V letošnjem letu so bile izvedene vse prevezave, ki so omogočile napajanje navedenih vaških sistemov iz javnega sistema ter 571 metrov glavnih vodov in stranski odcepi v dolžini cca. 580 metrov. V skladu s pogodbo z občino Trebnje je vsa gradbena dela izvedla Komunala Trebnje. Poleg že omenjenih so bili v letu 2015 izvedeni tudi številni manjši projekti, ki bodo ravno tako pomembno vplivali na kakovost pitne vode in na varnost vodooskrbe na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert.

V letu 2015 smo v upravljanje prevzeli obnovljeno čistilno napravo Mokronog ter novo čistilno napravo Blato. Prva bo čistila fekalne odpadne vode naselja Mokronog, druga pa sprva iz naselja Vejar, v nadaljevanju pa tudi iz naselij Račje selo in Blato. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod gre posebej izpostaviti nadaljevanje izgradnje fekalne kanalizacije za naselje Dolenja Nemška vas pri Trebnjem – 2 faza. Kanalizacija se smiselno navezuje na obstoječo kanalizacijo 1. faze, vezano na zbiralnik neposredno pred priključkom na centralno čistilno napravo Trebnje. Celotna trasa kanalizacije obsega 791 m in črpalni jašek. V letošnjem letu je bil zgrajen kanal DN 250 v dolžini 390 m, tlačni vod DN 100 v dolžini 72 m ter črpalni jašek. V letu 2016 se bodo dela v celotnem predvidenem obsegu zaključila.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 15

17.12.2015 8:21:16


ALI STE VEDELI ... ... da je s 1.1.2015 v veljavo stopil interni akt za ... da je naše podjetje razporejanje stroškov, odhodkov in s 1.1.2015 prešlo na prihodkov po dejavnostih ter občinah, s brezpapirni sistem poslovanja, čimer je določeno jasno razmerje med ki omogoča učinkovito in poceni posameznimi dejavnostmi elektronsko izmenjavo vseh in občinami. veljavnih dokumentov v podjetju. ... da je naše podjetje na podlagi sklenjene pogodbe s Krajevno skupnostjo Šentlovrenc s 1.1.2015 prevzelo upravljanje pokopališče in mrliško vežico ... da na Šentlovrenc. podlagi Odloka o načinu ... da je Zbornica opravljanja gospodarske javne komunalnega gospodarstva v službe vzdrževanja občinskih cest v okviru posveta vodstvenih in vodilnih Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih ter strokovnih delavcev komunalnega občin, št. 4/2015) od 1.2.2015 dalje v gospodarstva Slovenije, ki je potekal v Občini Mirna izvajamo vzdrževanje vseh mesecu juniju, Komunali Trebnje podelila kategoriziranih lokalnih cest in javnih priznanje za 50 letno uspešno poti na podlagi odloka tako kot v delovanje na komunalnem občinah Trebnje in Mokronogpodročju. Trebelno« ... da želimo naše uporabnike spodbujati k pitju vode iz pipe, zato smo se odločili za akcijo postavitve enega pitnika v vsaki izmed naših občin. V letošnjem letu smo projekt realizirali v Občini Trebnje, s projektom pa bomo v ostalih občinah nadaljevali v prihodnjem letu. ... da smo v letošnjem letu izvedli montažna dela vseh novozgrajenih vodovodov v dolini Temenice ter Zabrdje – Praprotnica-Stara Gora.

... da se je naše podjetje pri izboru projekta Gazela 2015 uvrstilo med sto najhitreje rastočih podjetij v dolenjsko-posavski regiji.

... da smo na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2015) od meseca oktobra dalje izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališču Mirna.

KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 16

17.12.2015 8:21:16


... da smo v mesecu oktobru pričeli z usklajevanjem zabojnikov za komunalne odpadke z novim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, pri čemer smo z odlokom uskladili vse zabojnike na ekoloških otokih.

... da smo v okviru naše družbene odgovornosti v mesecu septembru pristopili k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.

... da smo v mesecu novembru pričeli s postopki za ... da smo uvajanje ISO standarda kakovosti, ki bo v mesecu oktobru s pripomogel k zmanjšanju različnih tveganj, slušatelji Univerze za tretje povečanju kakovosti naših storitev ter življenjsko obdobje, ki deluje v okviru predstavljal pomemben korak na Centra za izobraževanje in kulturo poti k odličnosti. Trebnje, sooblikovali delavnico na temo »Pravilnega ločevanja ... da v svoji odpadkov« dejavnosti pod ... da smo v ... da smo v ugodnimi plačilnimi mesecu oktobru na zaprto odlagalno pogoji še vedno ponujamo zbirnem centru Globoko polje odlagališča nakup AQUAmax namestili nove zabojnike Globoko izvedli bioloških čistilnih za odlaganje odpadkov ter prečrpavanje izcednih vod, naprav. uredili bokse za začasno s čimer se bo zmanjšal skladiščenje ločenih strošek odvoza frakcij. izcednih vod. ... da so občinski sveti občin Trebnje, Mokronog ... da je občinski svet Občine – Trebelno, Mirna in Šentrupert Trebnje v mesecu oktobru sprejeli Odlok o dopolnitvah Odloka o sprejel Odlok o načinu opravljanja ustanovitvi javnega podjetja Komunala izbirne lokalne gospodarske javne službe Trebnje (Ur.l. RS, št. 29/2015), ki med daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje (Ur. dejavnosti podjetja uvršča tudi l. RS, št. 81/2015), ki izvajanje javne službe dejavnost »35.300 Oskrba s paro prenaša na javno podjetje Komunala Trebnje, in vročo vodo«. s čimer nastopamo kot investitor, izvajalec in upravljavec sistema daljinskega ogrevanja. ... da imate možnost naročila brezplačnega e-računa, ki je izdan v standardni elektronski ... da smo od obliki in enakovredno nadomešča meseca oktobra račun v papirni obliki, namenjen pa prisotni tudi na je uporabnikom, ki svoje račune Facebooku. Vaša Komunala poravnavajo preko elektronskega Trebnje d.o.o. bančništva. KOMUNALČEK 2/2015

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 17

17.12.2015 8:21:17


URNIK REDNEGA ODVOZA ODPADKOV V LETU 2016 P T S Č P 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 P T S Č P 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 P T S Č P 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Januar S N 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 April S N 2 3 9 10 16 17 23 24 30 Julij S N 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Oktober P T S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23

S 3 10 17 24

Č 4 11 18 25

Februar P S N 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

P T S Č P 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

P 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

S 3 10 17 24 31

P T 1 7 8 14 15 21 22 28 29

S 2 9 16 23 30

Maj S N 1 7 8 14 15 21 22 28 29

5 12 19 26

6 13 20 27

Č 4 11 18 25

Avgust P S N 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

November Č P S N 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27

P T 1 7 8 14 15 21 22 28 29

S 2 9 16 23 30

P T S 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29 P T S 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

P T S 5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Č 3 10 17 24 31

P 4 11 18 25

Marec S N 5 6 12 13 19 20 26 27 Junij S N 4 5 11 12 18 19 25 26

Č P 2 3 9 10 16 17 23 24 30 September Č P S N 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 December Č P S N 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

LEGENDA:

odvoz EMBALAŽE v rumenih vrečah in zabojnikih odvoz PREOSTANKA komunalnih odpadkov NI ODVOZA odpadkov odvoz EMBALAŽE z EKOLOŠKIH OTOKOV

odvoz STEKLA z EKOLOŠKIH OTOKOV odvoz PAPIRJA z EKOLOŠKIH OTOKOV odvoz SVEČ s pokopališč + EKOLOŠKI OTOKI odvoz BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH odpadkov

Opomba: 27.4., 2.5.,15.8., 31.10.,26.12. 2016 poteka odvoz odpadkov. 1.1., 28.3., 1.11.2016 ni odvoza odpadkov. GOLIEV TRG 9, 8210 TREBNJE T: 07 348 12 60, F: 07 348 12 82 E: info@komunala-trebnje.si www. komunala-trebnje.si

ZBIRNI CENTER GLOBOKO HUDEJE 40, 8210 TREBNJE T: 07 348 18 20

DELOVNI ČAS: Pon—pet: 07.00—18.00 Sob: 08.00—12.00 Ob nedeljah in praznikih zaprto

Pomembne številke: DEŽURNI-VODOVOD: 031 626 360, DEŽURNI-CESTE: 031 609 557, POGREBNE STORITVE: 051 372 868

Casopis Komunalcek_16strani_12-2015_2.indd 2

17.12.2015 8:21:17

Komunalček 2-2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you