Page 1

KOMUNALÄŒEK

4/2017


IZ VSEBINE 3

4

IZGRADNJA POSLOVNO LOGISTIČNEGA CENTRA KOMUNALE TREBNJE D.O.O.  CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

11

TUDI OTROCI SKRBIJO ZA OKOLJE

13

SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO V TREBNJEM

5

KAKO RAVNATI V PRIMERU IZLIVA VODE

14

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

5

TIHI IZTOK VODE

14

GEODETSKA SLUŽBA V KOMUNALI TREBNJE

6

UPRAVLJANJE MALE ČISTILNE NAPRAVE

15

IZVAJANJE INVESTICIJ V KOMUNALI TREBNJE

17

OPRAVLJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

21

ALI STE VEDELI ...

22

VPRAŠANJA, PREDLOGI, PRIPOMBE

7

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

8

BODIMO KOREKTNI

9

LOČEVANJE ODPADKOV

Glasilo »Komunalček« je namenjeno informiranju uporabnikov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert o delovanju javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Izdajatelj in založnik: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, info@komunala-trebnje.si, www.komunala-trebnje.si, ID št. za DDV: SI96907436 Uredniški odbor: Stanko Tomšič in Bojana Rebolj Foto: Arhiv Komunala Trebnje d.o.o. Grafično oblikovanje: Metafora grafika Marjeta Gabrijel s.p. / Tisk: S-TISK Tomaž Sladič s.p. Naklada: 7.500 izvodov / Leto izdaje: december 2017 1

KOMUNALČEK 4/2017


Spoštovani uporabniki komunalnih storitev! Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ravnanje s komunalnimi odpadki so javne gospodarske službe, ki skrbijo za najpomembnejše človekove dobrine. Tudi vzdrževanje cest in javnih površin, pogrebna in pokopališka dejavnost ter oskrba s toplotno energijo so službe, ki zahtevajo veliko strokovne usposobljenosti ter predano in odgovorno delo. Skupaj s sodelavci delo sprejemamo tudi kot poslanstvo in ga tako tudi opravljamo. Na naše delo v podjetju sem ponosen ravno tako, kot sem ponosen na svoje sodelavce! Dobro delo Komunale Trebnje potrjujejo tako kazalniki poslovanja kot tudi druge primerjave. Čedalje več je uporabnikov naših storitev, ki prepoznavajo naše delo kot dobro in nam za to izrekajo pohvale. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bomo delali dobro. Še naprej bomo ohranjali ali celo povečevali obseg naših storitev. Obseg storitev namreč pomembno vpliva na ekonomiko poslovanja, ki je, poleg kakovosti storitev, doseganja okoljskih standardov in širše družbene vloge Komunale, najpomembnejši pokazatelj našega dobrega dela. Vsem občankam in občanom občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert osebno želim blagoslovljene božične praznike, ob prihajajočem letu pa naj bo tudi tokrat moje voščilo, da bodimo drug do drugega strpni in prijazni. Stanko Tomšič, direktor

KOMUNALČEK 4/2017

2


IZGRADNJA POSLOVNO LOGISTIČNEGA CENTRA KOMUNALE TREBNJE D.O.O. Stanko Tomšič

Že vsaj desetletje so oziroma smo razmišljali o prestavitvi upravnih in operativnih prostorov našega podjetja na drugo lokacijo izven mesta Trebnje. Primerno zemljišče v velikosti 13.000 m2 smo kupili konec leta 2016. Zemljišče se nahaja na obrobju mesta Trebnje v smeri Mirnske doline, kar je optimalna lokacija za dejavnosti in za območje, na katerem jih izvajamo. Predvidoma v začetku prihodnjega leta bomo za projekt novega Poslovno logističnega centra Komunale Trebnje pridobili gradbeno dovoljenje in nemudoma tudi pričeli z zemeljskimi in gradbenimi deli. Projekt se bo intenzivno izvajal tekom leta 2018 in bo predvidoma zaključen v prvih mesecih leta 2019, ko se bomo selili na novo lokacijo.

3

KOMUNALČEK 4/2017

S poslovanjem na novi lokaciji tako ne bomo obremenjevali samega mesta Trebnje hkrati pa bo prijaznejša tako do zaposlenih kot do uporabnikov komunalnih storitev, kar nam bo omogočalo, da bomo pri izvajanju naših storitev lahko še boljši.


CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE Bojana Rebolj

Naše podjetje je od leta 2015 dalje nosilec certifikata Družini prijazno podjetje. Zavedamo se namreč, da lahko le zdravi in zadovoljni delavci učinkovito opravljajo svoje delo v podjetju. Pridobljeni certifikat z izbranimi ukrepi omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Delavci so ukrepom naklonjeni in so jih dobro sprejeli. Med bolj prepoznavnimi in koriščenimi so otroški časovni bonus, miklavževanje za otroke naših zaposlenih, opravljanje počitniškega dela otrok in promocija zdravja na delovnem mestu v obliki tedenske ponudbe sadja in izvajanja športnih aktivnosti zaposlenih. Naš cilj je, da vsak izmed zaposlenih med ponujenimi ukrepi najde nekaj zase. Želimo namreč, da smo prijazno podjetje vsem zaposlenim in ne zgolj družinam.

KOMUNALČEK 4/2017

4


KAKO RAVNATI V PRIMERU IZLIVA VODE Suzana Judež

V primeru izliva vode, do katerega lahko pride zaradi različnih vzrokov, je potrebno najprej sanirati škodo, ki je nastala, in fotografirati okvaro. Po končani sanaciji popišite stanje števca in ga javite na obračun komunalnih storitev. To lahko storite preko naše spletne strani http://www.komunala-trebnje.si/kontakti/sporocanja-stanja-porabe/ ali se osebno zglasite na blagajni našega podjetja. Ko boste prejeli povečan račun za komunalne storitve, je potrebno v roku 8 dni od prejema računa vložiti »Vlogo za delno oprostitev plačila pri izlivu vode«. Obrazec dobite na naši spletni strani http://www.ko-

munala-trebnje.si/kontakti/obrazci-soglaja-in-vloge/ ali osebno na blagajni podjetja. Obrazcu je potrebno priložiti dokazila o izlivu vode, kot sta fotografija in račun izvajalca, ki je okvaro odpravil. Račun izvajalca ni potrebno priložiti, če je popravilo izvajalo naše podjetje. V primeru, da ste okvaro odpravili sami, vas bo obiskal naš delavec in naredil zapisnik o ogledu. Popolno vlogo bo nato obravnavala strokovna komisija v podjetju. Svetujemo vam, da v primeru izliva spremljate in sporočate stanje vodomera vsaj še tri mesece ter se tako prepričate, da je okvara sanirana in poraba pravilno obračunana.

TIHI IZTOK VODE Marjan Mejaš

Kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo se večkrat srečujemo z reklamacijami strank zaradi povečane porabe pitne vode. Razlogi za nekontroliran iztok vode so lahko zelo različni. Med drugim je bilo v številnih primerih na terenu ugotovljeno, da je vzrok za povečano porabo vode puščanje WC kotlička, kar je večkrat skoraj neopazno in čemur najpogosteje ne posvečamo posebne pozornosti. Vendar v daljšem časovnem obdobju na videz zelo majhno iztekanje vode lahko predstavlja veliko količino izgubljene pitne vode. V primeru manjšega puščanja WC kotlička, 5

KOMUNALČEK 4/2017

pri katerem izteče 0,01 l vode/s, oziroma 0,6 l vode/min, to pomeni, da v enem mesecu izteče 26 m3 vode. Povprečna mesečna poraba pitne vode gospodinjstva s štirimi družinskimi člani pa znaša povprečno 16 m3. Primerjava nam pokaže, da je lahko tihi, na videz neopazni iztok vode večji kot povprečna mesečna poraba štiričlanske družine. Da bi se izognili morebitnim neprijetnostim ob obdobnih popisih oziroma poračunih, do katerih lahko pride zaradi takšnih na videz nepomembnih stvari, vam predlagamo, da mesečno spremljate in nam tudi sporočate stanje porabe vode.


UPRAVLJANJE MALE ČISTILNE NAPRAVE Iztok Zupančič

Pred vgradnjo male čistilne naprave mora lastnik pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode (v kolikor je mala komunalna čistilna naprava že vgrajena, to storite čim prej). O vgradnji male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja. V nadaljevanju ste dolžni pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa in prvih meritev naročiti izvedbo prvih meritev, na podlagi česar vam bo pooblaščeni izvajalec izdal analizni izvid, ki ga morate priložiti izpolnjenemu poročilu o prvih meritvah. Izpolnjeno poročilo nam morate posredovati v roku 30 dni po prejemu analiznega izvida. Na podlagi poročila o prvih meritvah, iz katerega izhaja doseganje predpisanih vrednosti, vam naslednji mesec po prejemu poročila znižamo okoljsko dajatev. V prvem naslednjem koledarskem letu po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka 3 leta) vas obvestimo, se dogovorimo za termin, opravimo pregled male komunalne čistilne naprave in izdamo poročilo o pregledu. V sklopu pregleda se preveri ali naprava deluje in ali hranite vso predpisano dokumentacijo: - izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (za tipske male komunalne čistilne naprave), - navodilo za obratovanje in vzdrževanje naprave, - vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, in ime vodotoka,

če gre za odvajanje v vodotok (izdaja Direkcija RS za vode), - poročilo o prvih meritvah, - dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi, - podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata (oziroma kopijo izjave lastnika o uporabi blata skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu z navedbo datumov in količine odstranjenega blata, če gre za kmetijsko gospodarstvo), - podatke o izrednih dogodkih ter času njihovega trajanja. Nadaljnji pregledi male komunalne čistilne naprave (po prvem pregledu) se ne izvedejo, če nam v roku za izvedbo pregleda, predložite analizne izvide, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec. Več informacij lahko preberete na naši spletni strani www.komunala-trebnje.si ali nas pokličete na telefonsko številko 07 348 12 60.

KOMUNALČEK 4/2017

6


OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA Suzana Gorc

7

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode in je zaračunana skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljevanju Uredba). Obračunava jo izvajalec javne službe v imenu in za račun občine, v kateri odpadna voda nastaja. Zavezanec za plačilo je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, ne glede na to, ali je objekt priključen na javni kanalizacijski sistem ali ne.

Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva zmanjšanje enot obremenitve zaradi čiščenja komunalne odpadne vode, če se odvedena odpadna voda očisti na čistilni napravi.

Osnovo za obračun okoljske dajatve predstavlja seštevek enot obremenitve (EO) okolja, ki nastanejo v koledarskem letu zaradi odvajanja te odpadne vode, in sicer: - kjer se količina porabljene pitne vode meri, je letni seštevek enot obremenitve (EO) enak količniku med celoletno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3, in 50 m3; - kjer se poraba pitne vode ne meri, je le-

Za nekatere primere Uredba predvideva oprostitve plačila okoljske dajatve. Najbolj pogost primer upravičene oprostitve je opravljanje kmetijske dejavnosti. V kolikor so izpolnjeni pogoji, se lahko okoljsko dajatev zniža za tisti del vode, ki je porabljen v kmetijske namene. Za znižanje okoljske dajatve lahko upravičenci izvajalcu javne službe predložijo vlogo, ki je objavljena na naši spletni strani.

KOMUNALČEK 4/2017

tni seštevek enot obremenitve (EO) enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej stavbi. Kadar se v takšni stavbi izvaja tudi gospodarska dejavnost, se letnemu seštevku enot obremenitve (EO), prišteje še število enot obremenitve (EO), ki je enako eni tretjini števila uporabnikov stavbe (za poslovni subjekt).


BODIMO KOREKTNI Stanko Tomšič

O ravnanju s komunalnimi odpadki je bilo v zadnjih letih že ogromno napisanega … Skorajda v vsakem občinskem glasilu uporabnike prosimo in pozivamo, naj v skrbi za prijaznejše okolje, za cenejšo storitev in nenazadnje v izogib sankcijam inšpekcijskih služb vendarle ustrezno ravnajo z odpadki. Vse zgolj z namenom, da bi uporabnike prepričali, da je ustrezno ravnanje z odpadki potrebno oziroma celo nujno. Ustrezno ravnanje z odpadki pomeni korekten odnos do okolja, do soseda in do celotne družbe, v kateri živimo!

Ni potrebno veliko. Poskusimo zgolj: - Ustrezno ločevati odpadke, - Odlagati odpadke v ustrezne zabojnike, - Nevarne odpadke predati ob organiziranem odvozu ali na zbirnem centru, - Za odvoz kosovnih odpadkov poklicati Komunalo, - Povečane količine odpadkov predati na zbirnem centru Globoko. Že samo s tem bomo naredili veliko!

KOMUNALČEK 4/2017

8


MEŠANA EMBALAŽA

Zeleno telo z zelenim pokrovom

Zeleno telo z rumenim pokrovom

Možnost oddaje odpadka

Na domu

Na domu

celofan, cigaretne ogorke, higienske materiale (vatirane palčke, plenice, vložke, vate ipd.), izrabljene kuhinjske krpe in gobice, iztrebke malih živali, keramiko, kosti, lase, lepilne trakove, polne vrečke od sesalnikov, ohlajen pepel, onesnažene vrečke od mesa iz skrinje, papirnate serviete, papirnate brisače in papirnate robčke za enkratno uporabo, plastificiran papir, porcelan, razbita ogledala, razbite krožnike in skodelice, kristalne kozarce, smeti od pometanja, zobne ščetke, navadne žarnice, žvečilne gumije ipd.

PLASTIČNO EMBALAŽO: jogurtove lončke in ostalo embalažo od živil, nakupovalne in gospodinjske vrečke, ovojne folije, plastično embalažo živil, plastenke od pijač in živil, plastenke pralnih in čistilnih sredstev ipd.

Vrsta in barva zabojnika za odpadke

PREOSTANEK ODPADKOV (mešani)

Kaj lahko odlagamo v posamezni zabojnik?

LOČEVANJE ODPADKOV

9

KOMUNALČEK 4/2017

KOVINSKO EMBALAŽO: kovinske pokrovčke s kozarcev za vlaganje, konzerve, kovinske posodice živil, pločevinke pijač in živil ipd. SESTAVLJENO EMBALAŽO: tetrapake (od mleka, sokov, omak ipd.), vrečke od čipsa, bonbonov ipd.


Kot izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki si želimo, da bi bili rezultati ločevanja odpadkov še boljši. Na pomen ločevanja odpadkov smo tudi v letošnjem letu uporabnike večkrat opozarjali s članki v lokalnih glasilih, z objavami na naši sple-

tni strani in ob različnih drugih priložnostih. Tako sami kot v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom smo izvajali nadzor nad stanjem ločevanja odpadkov. Z vsemi aktivnostmi ozaveščanja in tudi nadzorovanja bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

BIOLOŠKI ODPADKI

STEKLENA EMBALAŽA

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA

Rjavo telo z rjavim pokrovom

Zeleno telo z belim pokrovom

Zeleno telo z modrim pokrovom

Kompostiranje doma ali oddaja Komunali Trebnje d.o.o. po dogovoru

Na ekoloških otokih ali v zbirnem centru Globoko

Na ekoloških otokih ali v zbirnem centru Globoko

ZELENE VRTNE ODPADKE: cvetje, plevel, odpadno sadje in zelenjavo, odpadno vejevje in grmičevje, pokošeno travo, listje, staro zemljo lončnic ipd.

KOZARCE OD PREHRAMBENIH IZDELKOV

PAPIR: časopise, kataloge, knjige, kuverte, ovojni papir, pisarniški papir, revije, zvezke ipd.

VSE VRSTE STEKLENIC Steklena embalaža mora biti prazna!

PAPIRNO IN KARTONSKO EMBALAŽO: embalažo od prehrambenih izdelkov, kartonske škatle, papirnate vrečke ipd. LEPENKO

KOMUNALČEK 4/2017

10


TUDI OTROCI SKRBIJO ZA OKOLJE

BIOLOŠKI ODPADKI

OTROCI, POMAGAJTE MI ZGORAJ RAZVRSTITI BIOLOŠKE ODPADKE!

11

KOMUNALČEK 4/2017


TUKAJ BOM ODLOŽILA ODPADNO STEKLO.

PRINESEL SEM STAR PAPIR.

PAPIR

STEKLO

TUKAJ JE PROSTOR ZA ODLAGANJE ODPADKOV. POBARVAJ ME.

KOMUNALČEK 4/2017

12


SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO V TREBNJEM Janez Zaletel

Komunala Trebnje je na podlagi Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja investitor in izvajalec javne službe daljinskega ogrevanja za javne objekte v centru mesta Trebnje. Ob navedenem smo sklenili pogodbo o zagotavljanju toplote še šestim večstanovanjskim objektom v mestu Trebnje. Daljinski sistem ogrevanja »DOLB Trebnje Center« je bil zasnovan z namenom, da se več manjših kurilnih naprav nadomesti z eno večjo kurilno napravo, s čimer se bistveno zmanjšajo emisije v okolje in strošek toplotne energije za objekte, ki so priključeni na sistem. Po pridobitvi omenjene javne službe smo nemudoma pristopili k pripravi projektne dokumentacije in zagotovitvi ostalih pogojev, ki so bili potrebni za prijavo projekta na javni razpis za sofinanciranje. V začetku leta 2017 letu smo s projektom kandidirali in uspeli na razpisu Ministrstva za infrastrukturo ter tako pridobili finančna sredstva v višini 347.764,26 EUR.

13

KOMUNALČEK 4/2017

Dela so se na projektu izvajala od junija do oktobra 2017, ko je bil izveden poskusni zagon in tudi pričetek ogrevanja priključenih objektov. Trenutno potekajo natančne nastavitve posameznih sklopov in optimizacija delovanja sistema. Sistem daljinskega ogrevanja na leseno biomaso »DOLB Trebnje Center« ima kapaciteto 1.1 mW, pri čemer smo ohranili nekatere obstoječe kurilne naprave, ki bodo lahko služile pokrivanju konic takrat, ko bo sistem polno obremenjen. V začetku prihodnjega leta bomo preučili možnosti za razširitev sistema in tudi pristopili k drugi fazi projekta, v kolikor bo za to obstajal interes uporabnikov.


VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST Robert Pavlin

Komunala Trebnje od letošnjega leta, ko smo v vzdrževanje prevzeli tudi občinske ceste v občini Šentrupert in v vseh krajevnih skupnostih v občini Trebnje, vzdržuje vse občinske ceste v občinah Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Skupno tako vzdržujemo 636 km lokalnih cest in javnih poti. Poleg vzdrževanja cest, ki vključuje redno letno in zimsko vzdrževanje, vzdržujemo tudi javne površine v Trebnjem, Šentrupertu in Mokronogu. Naš primarni cilj je zagotoviti pravočasno

pripravo cestnega omrežja za varno in nemoteno vožnjo tako v letnem kot zimskem času, na javnih površinah pa zagotavljati urejen videz in uporabnikom prijazno funkcionalnost. V kolikor imate pripombe oziroma pobude glede vzdrževanja občinskih cest, ki jih vzdržujemo, nam, prosimo, le te sporočite na mobilno dežurno telefonsko številko, na kateri smo dosegljivi 24 ur dnevno.

GEODETSKA SLUŽBA V KOMUNALI TREBNJE Marjan Bregar

Katastri vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so bili za številne vode vzpostavljeni po tem, ko so bili ti že zgrajeni, zato se pri posegih v prostor na geodetske podatke ne gre brezpogojno zanašati.

entacija možna le po vodovodnih priključkih in drugih elementih vodovodnega sistema. Med drugim skušamo trase določiti tudi tako, da posnamemo lokacijo vsake okvare na vodovodu.

V podjetju smo v zadnjem času intenzivno pristopili k posodobitvi katastrov s posebnim poudarkom na snemanju celotnega kanalizacijskega omrežja. Na ta način bomo prišli do zelo natančnih podatkov, ki bodo omogočali minimalno odstopanje zavedenih podatkov od dejanskega stanja. Trase kanalizacijskih vodov je relativno enostavno določiti, saj so znane lokacije jaškov, ki kot take služijo tudi določanju tras. Z večjimi težavami se srečujemo pri vodovodnem omrežju, kjer je ori-

Glede na to, da so katastri velikokrat pomanjkljivi in nenatančni, lastnike zemljišč pozivamo, naj se na njih brezpogojno ne zanašajo. Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na trasah vodovodov oziroma kanalizacij je zato potrebno obvestiti upravljavca komunalnih vodov in predhodno naročiti odkaz posameznih vodov. Pri delu na območju tras vodovoda in kanalizacije je ob upoštevanju vsega navedenega kljub temu potrebna posebna previdnost. KOMUNALČEK 4/2017

14


IZVAJANJE INVESTICIJ V KOMUNALI TREBNJE Matjaž Bregar

V letu 2017 smo izvedli številne pomembne investicije predvsem na področju cestne in komunalne infrastrukture. Ustvarili smo preko 650.000 EUR prihodkov, ki zmanjšujejo skupne stroške in pozitivno vplivajo na cene komunalnih storitev. Ob tem je pomembno tudi to, da je infrastruktura kvalitetno zgrajena in kot bodoči upravljalec poznamo vse lastnosti novo zgrajene infrastrukture. Pomembnejše investicije, ki jih je v letu 2017 izvedla Komunala, so: - Obnova vodovoda od naselja Log do naselja Glinek v občini Mirna v skupni dolžini 1000 metrov iz PEHD cevi,

Izvedba del na projektu »Kanalizacija Račje selo – Blato«.

Izgradnja vodovoda Arčelca

15

KOMUNALČEK 4/2017

- Obnova ceste in vodovoda v naselju Šentrupert, odsek Zavrl – OŠ v skupni dolžini 165 metrov iz litoželeznih cevi DN 100, - Obnova ceste ter izgradnja opornega zidu pod Gradom na Mirni, - Obnova javne poti ter kanalizacije v sklopu javne poti Podlog na Mirni, - Izgradnja vodovoda Babna Gora iz PEHD cevi DN 90 v dolžini 300 metrov, - Izgradnja in obnova vodovoda v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob v dolžini 730 metrov z vsemi priključki, - Ureditev ceste Kraguljev hrib, - Postavitev tehničnih ovir pred odlaganjem nevarnih odpadkov na lastniške parcele v naselju Vejar,


- Zamenjava vodovoda na Gubčevi cesti v Trebnjem v dolžini 235 z litoželeznimi cevmi DN 100, - Sanacija nekaj vodovodnih objektov v Občini Trebnje, - Gradbena dela za vzpostavitev polnilne postaje v centru Trebnjega, - Rušitev Pungartnikove hiše in ureditev križišča med Rimsko cesto in Ulico Talcev v Trebnjem, - Tlakovanje platoja pri Športnem parku Trebnje na Cvibljah ter izvedba pripadajočih gradbenih del na odvodnjavanju, - Izvedba opazovalne vrtine v Radanji vasi, - Izvedba zemeljskih in gradbenih del na kabelski kanalizaciji na Mirni, - Izgradnja vodovoda Arčelca – Orlaka v dolžini 905 metrov iz PEHD cevi DN 90,

- Izgradnja vodovoda Male Dole pri Stehanji vasi v dolžini 215 metrov iz PEHD cevi DN 90, - Zamenjava 29 hidrantov na vodovodnem omrežju na območju Trebnjega, KS Sela Šumberk ter KS Knežja vas, - Pričetek izvedbe kanalizacije Račje selo – Blato s predvidenim zaključkom v juniju 2018, - Pričetek izgradnje vodovoda Čilpah v občini Mokronog – Trebelno v dolžini 1470 metrov iz PEHD DN90 s predvidenim zaključkom konec leta 2017, - Zamenjava cevi PEHD DN 90 v naselju Velika Loka – Trnje v dolžini 300 metrov, - Rušitev garaž in skladiščnih objektov v neposredni bližini Občine Trebnje.

Rušitev objekta na Rimski cesti

KOMUNALČEK 4/2017

16


OPRAVLJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI Stanko Tomšič

Komunala Trebnje je eno izmed redkih komunalnih podjetij na področju jugovzhodne Slovenije, ki z lastnimi viri ne opravlja pogrebne dejavnosti. Glede na to, da smo že izvajalec pokopališke dejavnosti, v številnih primerih prihaja do tega, da morajo svojci posebej naročati storitve iz obsega pokopališke dejavnosti in posebej storitve iz obsega pogrebne dejavnosti, za kar dobivajo ločena računa od različnih podjetij. Komunala Trebnje bo predvidoma v mesecu februarju 2018 z lastnimi viri pričela opravljati tudi pogrebne storitve, s čimer bomo svojcem omogočili, da se bodo o vseh storitvah, potrebnih ob slovesu od pokojnika, dogovorili na enem mestu. Pri tem želimo poudariti, da bodo svojci skladno z Zakonom o pogrebni in pokopali-

17

KOMUNALČEK 4/2017

ški dejavnosti še vedno imeli možnost izbire izvajalca za večji del pogrebnih storitev. Obvezna občinska gospodarska javna služba je namreč le 24 urna dežurna služba, ki jo mora izvajati izvajalec javne službe. Vse storitve bomo zagotovo izvajali na vrhunski ravni in pod konkurenčnimi pogoji, zaradi česar verjamemo, da si bomo pridobili zaupanje. Za namen opravljanja pogrebne dejavnosti smo odkupili prostore v spodnji etaži mrliške vežice Trebnje, kjer bomo uredili vse potrebne prostore za opravljanje dejavnosti. V omenjenih prostorih bomo tekom prihodnjega leta uredili tudi cvetličarno. Tako bomo svojcem zagotavljali celostno storitev, vključno z dobavo cvetja, sveč in ureditvijo grobov.


Ko kupujete čistilno napravo, zahtevajte ODLIČNOST! Trajna, zanesljiva in varčna rešitev za odpadne vode iz gospodinjstva

+ ZNATEN PRIHRANEK + ZANESLJIVO DELOVANJE + PREVERJENA REŠITEV + DELUJE TUDI V VAŠI ODSOTNOSTI + ZAJAMČENA KAKOVOST in VARNOST NAKUPA Komunala Trebnje d.o.o. nudi nakup AQUAmax čistilnih naprav pod ugodnimi plačilnimi pogoji. S to ponudbo se želimo še bolj približati našim uporabnikom. Le skupaj lahko namreč uspešno doprinesemo k varovanju okolja. Vabimo vas, da nas pokličete in se prepričate.

Zahtevajte ODLIČNOST! Izberite AQUAmax®. Komunala Trebnje d.o.o. | Goliev trg 9, Trebnje T: 07 348 12 60 | E: info@komunala-trebnje.si www.komunala-trebnje.si

Ko imamo ob sebi najboljše, smo pripravljeni na vse, kar sledi. Naj vam v 2018 sledi le najboljše.

18


SKUPAJ V AKCIJI Zavarovalnica Triglav in Petrol vam podarita do 60 € brezplačnega goriva. Kupite vinjeto na Petrolu in sklenite avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav ter brezplačno natočite do 30 € goriva. S Petrol Elektriko pa si zagotovite še do 30 € dodatnega brezplačnega goriva.

Natoči do 60 € brezplačnega goriva

Več na www.triglav.si in www.petrol.si

19

tiskan_oglas_vinjeta_petrol_134x196.indd 1

06/12/2017 16:35


20


ALI STE VEDELI ...

da smo za projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Trebnjem (DOLB Trebnje) pridobili nepovratna sredstva v višini 347.764,26 EUR, da smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s CPU Trebnje pridobili nepovratna sredstva v višini 21.649,12 EUR za operacijo INTELEGENCA ROK, da smo v letošnjem letu z željo po urejeni okolici in doslednem ločevanju odpadkov v vseh občinah intenzivno urejali ekološke otoke in skupne zbiralnice, in jih postavljali bližje naseljem, da smo v letošnjem letu pričeli z opravljanjem gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v občini Šentrupert, in v vseh krajevnih skupnostih v občini Trebnje, da so na območju vseh občin nameščeni ulični zbiralniki za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij, da od 1. 9. 2017 dalje Center ponovne uporabe Trebnje v prenovljeni obliki deluje na novi lokaciji ob zbirnem centru Globoko in ne več v samem centru mesta Trebnje, da je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda le-to dolžan plačati tudi v primeru, ko vodo v okviru svojega gospodinjstva uporablja za polnjenje bazena,

da vam naše podjetje nudi možnost naročila brezplačnega e-računa,

da vam je na naši spletni strani na voljo posebni spletni portal, ki vam omogoča, da lahko 24 ur spremljate podatke o vašem odjemnem mestu. 21

KOMUNALČEK 4/2017


VPRAŠANJA, PREDLOGI, PRIPOMBE

TAJNIŠTVO

Tadeja Jevnikar

07 348 12 60

DIREKTOR

Stanko Tomšič

07 348 12 62

POMOČNIK DIREKTORJA

Janez Zaletel

07 348 12 70 031 783 408

VODJA SPLOŠNEGA SEKTORJA

Bojana Rebolj

07 348 12 72

VODJA INVESTICIJ

Matjaž Bregar

07 348 12 64

VODJA VODOOSKRBE IN KANALIZACIJE

Marjan Mejaš

07 348 12 68 051 372 866

@komunala-trebnje.si

VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ

Robert Pavlin

07 348 12 83 041 648 747

@komunala-trebnje.si

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Nuša Šemrov

07 348 12 74

NABAVA, PRODAJA

Sonja Lokar

07 348 12 87

IZDAJA SOGLASIJ, GEOMETER

Marjan Bregar

07 348 12 68

ODLAGALIŠČE GLOBOKO IN ZBIRNI CENTER

Andreja Martinčič 07 348 18 22 040 757 622

BLAGAJNA, OBRAČUN

Branka Može

07 348 12 86

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Anton Gorc

051 372 863

ENERGETIKA

Matej Možina

041 379 854

info@komunala-trebnje.si stanko.tomsic

@komunala-trebnje.si

janez.zaletel

@komunala-trebnje.si

bojana.rebolj

@komunala-trebnje.si

matjaz.bregar

@komunala-trebnje.si

marjan.mejas

robert.pavlin

nusa.semrov

@komunala-trebnje.si

sonja.lokar

@komunala-trebnje.si

marjan.bregar

@komunala-trebnje.si

andreja.martincic

@komunala-trebnje.si

branka.moze

@komunala-trebnje.si

anton.gorc

@komunala-trebnje.si

matej.mozina

@komunala-trebnje.si KOMUNALČEK 4/2017

22


Spoštovani uporabniki in poslovni partnerji! Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi. In ko imaš nekoga rad. (Tone Pavček)

Želimo vam blagoslovljen Božič in srečno v 2018.

Tu smo za vas. Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

Casopis komunalcek 4 2017  
Casopis komunalcek 4 2017  
Advertisement