Page 1

KOMUNALČEK

3/2016

KOMUNALČEK 3/2016


IZ VSEBINE POSLANSTVO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TREBNJE D.O.O. CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE SPREMENJENA FREKVENCA ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV CENTER PONOVNE UPORABE LOČEVANJE ODPADKOV IZVEDBA PROJEKTA »ČRPALIŠČE IN POVEZOVALNI VODOVOD BRATNICA«

INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V LETU 2016, PRI KATERIH JE SODELOVALA KOMUNALA NOV TEHNIČNI PRAVILNIK O JAVNEM VODOVODU OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE KMETOM IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI DEJAVNOST OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO ALI STE VEDELI ...

URNIK REDNEGA ODVOZA ODPADKOV V LETU 2017 ZAPRTJE PRVE ETAPE PRVE FAZE ODLAGALIŠČA GLOBOKO

Glasilo »Komunalček« je namenjen informiranju uporabnikov občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert o delovanju javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Izdajatelj in založnik: Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, info@komunala-trebnje.si, www.komunala-trebnje.si, ID št. za DDV: SI96907436 Uredniški odbor: Stanko Tomšič in Bojana Rebolj Foto: Arhiv Komunala Trebnje d.o.o. Grafično oblikovanje: Metafora grafika Marjeta Gabrijel s.p. / Tisk: S-TISK Tomaž Sladič s.p. Naklada: 7.500 izvodov / Leto izdaje: december 2016 KOMUNALČEK 3/2016


Spoštovani uporabniki komunalnih storitev! Na Komunali Trebnje se skupaj s sodelavci trudimo delati pošteno, v korist vas, uporabnikov naših storitev, ter občin stoodstotnih lastnic podjetja. Naši sodelavci delo med drugim sprejemajo tudi kot poslanstvo, kar dokazujejo s tem, da jim ni težko poprijeti za delo v vsakem trenutku, kadarkoli se za to izkaže potreba. Pripravljeni so delati ponoči, ob nedeljah, praznikih, v vseh vremenskih razmerah. Vsem sodelavcem, ki opravljajo delo prizadevno in nesebično, se tudi ob tej priložnosti zahvaljujem in jim izrekam moje spoštovanje. V podjetju skupaj s sodelavci dokazujemo, da se lahko tudi z javnimi podjetji upravlja odgovorno in gospodarno. V zadnjih letih smo skupaj izvedli številne aktivnosti, ki so prispevale k izboljšanju stanja na področju izvajanja javnih služb. Izrazito smo povečali obseg del na drugih, t.i. tržnih dejavnostih, kar posledično vpliva na zmanjševanje skupnih stroškov. V upanju, da bomo še bolj postali zaupanja vredno podjetje, si bomo za javno dobro in javne koristi prizadevali tudi v prihodnje. Medsebojno zaupanje je namreč eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na odličnost sodelovanja. Vsem občankam in občanom občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert osebno želim blagoslovljene božične praznike, ob prihajajočem letu pa naj bo tudi tokrat moje voščilo, da bi bili drug do drugega strpni in prijazni. Stanko Tomšič, direktor

KOMUNALČEK 3/2016


POSLANSTVO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TREBNJE D.O.O.

Osnovno poslanstvo javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. je učinkovito zagotavljanje storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Posebno pozornost moramo posvečati obveznim občinskim gospodarskim javnim službam varstva okolja, kamor uvrščamo oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki. Podjetje poleg omenjenih namreč opravlja tudi dejavnost vzdrževanja cest in javnih površin, pogrebno in pokopališko dejavnost ter druge tržne dejavnosti. Ob povečevanju obsega del predvsem na področju drugih tržnih dejavnosti se moramo namreč zavedati, da je in ostaja osnovni namen javnega podjetja oskrba

KOMUNALČEK 3/2016

gospodinjstev in gospodarstva s storitvami gospodarskih javnih služb varstva okolja ter drugih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Druge dejavnosti so namenjene izključno izboljševanju izkoriščenosti resursov in zmanjševanju skupnih stroškov, kar posledično pozitivno vpliva na cene storitev javnih služb. Zaupanje uporabnikov, visoka kakovost storitev, optimalno zadovoljevanje javnih potreb in doseganje ciljev varstva okolja ob stroškovno učinkovitem poslovanju so torej bistveni temelji poslovanja Komunale Trebnje danes in v prihodnje. Ob tem ni nepomembno zaposlenim zagotavljati varne delovne pogoje in jim omogočati strokovni in osebnostni razvoj.


CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

V podjetju se dobro zavedamo, da lahko le zdravi in zadovoljni delavci vzporedno z zasebnim življenjem učinkovito opravljajo tudi svoje delo v podjetju. Tudi zato smo pristopili k projektu Družini prijazno podjetje. Pridobljeni certifikat z izbranimi ukrepi omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Prvo leto izvajanja sprejetih ukrepov kaže, da so delavci ukrepom naklonjeni in so jih dobro sprejeli. Med bolj prepoznavnimi in koriščenimi so otroški časovni bonus, miklavževanje, opravljanje počitniškega dela otrok in promocija zdravja na delovnem mestu v obliki tedenske ponudbe sadja in izvajanja športnih aktivnosti zaposlenih. Naš cilj je, da vsak izmed zaposlenih med ponujenimi ukrepi najde nekaj zase. Želimo namreč, da smo prijazno podjetje vsem zaposlenim in ne zgolj družinam.

KOMUNALČEK 3/2016


SPREMENJENA FREKVENCA ODVOZA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Kot smo vas že obveščali, s 01.01.2017 poskusno spreminjamo frekvenco odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov bo po novem potekal vsake 3 tedne in ne več na 2 tedna, kot je bilo to doslej. Odvoz mešane komunalne embalaže in odvoz bioloških odpadkov ostajata nespremenjena. Urnik odvoza posamezne frakcije bo v naslednjem letu zaradi spremenjenega načina odvoza nekoliko drugačen in ga lahko najdete kot prilogo tega glasila. Z omenjenim ukrepom želimo vplivati na doslednejše ločevanje odpadkov, zmanjševati

KOMUNALČEK 3/2016

količine mešanih komunalnih odpadkov ter seveda zmanjšati stroške storitev ravnanja z odpadki, ki so se zaradi zagotavljanja visokih ekoloških standardov v zadnjem času izjemno povečali. Odločitev o spremenjenem načinu odvoza odpadkov za nekajmesečno poskusno obdobje so sprejeli občinski sveti vseh občin. Ker gre za poskusno obdobje, vas naprošamo, da nas o vseh morebitnih nevšečnostih v zvezi s spremenjenim načinom odvoza odpadkov obvestite in vas hkrati prosimo za razumevanje.


ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

Od leta 2014 dalje odvoz kosovnih odpadkov izvajamo »na klic uporabnikov«. Vaše naročilo v podjetju evidentiramo in storitev v najkrajšem možnem času tudi izvedemo. O točnem terminu izvedbe vas predhodno obvestimo na telefonsko številko, ki nam jo pustite skupaj z vašim naročilom. S takšnim načinom odvoza kosovnih odpadkov smo naredili velik korak v smeri lepšega in prijaznejšega okolja, saj se tovrstni odpadki ne odlagajo več v naravi, kar je nemalokrat privabljalo nepooblaščene odjemalce.

stanovanj in hiš. Tovrstne odpadke lahko uporabniki sami pripeljete na zbirni center Globoko oziroma odvoz proti plačilu naročite v našem podjetju.

Odvoz kosovnih odpadkov na klic je za kosovne odpadke iz gospodinjstev brezplačen. Posebej želimo poudariti, da redni odvoz kosovnih odpadkov, ki ga lahko brezplačno naročite enkrat letno, ni namenjen kosovnim odpadkom, ki niso iz gospodinjstev, ter večjim količinam kosovnih odpadkov, ki nastanejo pri adaptacijah

CENTER PONOVNE UPORABE V letošnjem decembru je Komunala Trebnje za investitorja, Občino Trebnje, ob vstopni tehtnici na Globokem zgradila nov montažni objekt s pripadajočo infrastrukturo. V navedeni objekt se bo v začetku leta 2017 preselil Center ponovne uporabe, ki se sedaj nahaja v centru mesta Trebnje. Komunala Trebnje s Centrom ponovne upora-

be, ki je sicer v lasti in upravljanju podjetja Center ponovne uporabe d.o.o., intenzivno sodeluje, saj gre za promocijo dveh načinov ravnanja s komunalnimi odpadki, ki sta v samem vrhu hierarhije ravnanja s komunalnimi odpadki. To sta zmanjšanje količin nastalih odpadkov in ponovne uporabe.

KOMUNALČEK 3/2016


MEŠANA EMBALAŽA

Zeleno telo z zelenim pokrovom

Zeleno telo z rumenim pokrovom

Možnost oddaje odpadka

Na domu

Na domu

celofan, cigaretne ogorke, higienske materiale (vatirane palčke, plenice, vložke, vate ipd.), izrabljene kuhinjske krpe in gobice, iztrebke malih živali, keramiko, kosti, lase, lepilne trakove, polne vrečke od sesalnikov, ohlajen pepel, onesnažene vrečke od mesa iz skrinje, papirnate serviete, papirnate brisače in papirnate robčke za enkratno uporabo, plastificiran papir, porcelan, razbita ogledala, razbite krožnike in skodelice, kristalne kozarce, smeti od pometanja, zobne ščetke, navadne žarnice, žvečilne gumije ipd.

PLASTIČNO EMBALAŽO: jogurtove lončke in ostalo embalažo od živil, nakupovalne in gospodinjske vrečke, ovojne folije, plastično embalažo živil, plastenke od pijač in živil, plastenke pralnih in čistilnih sredstev ipd.

Vrsta in barva zabojnika za odpadke

PREOSTANEK ODPADKOV (mešani)

Kaj lahko odlagamo v posamezni zabojnik?

LOČEVANJE ODPADKOV

KOMUNALČEK 3/2016

KOVINSKO EMBALAŽO: kovinske pokrovčke s kozarcev za vlaganje, konzerve, kovinske posodice živil, pločevinke pijač in živil ipd. SESTAVLJENO EMBALAŽO: tetrapake (od mleka, sokov, omak ipd.), vrečke od čipsa, bonbonov ipd.


Kot izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki si želimo, da bi bili rezultati ločevanja odpadkov še boljši. Na pomen ločevanja odpadkov smo tudi v letošnjem letu uporabnike večkrat opozarjali s članki v lokalnih glasilih, z objavami na naši sple-

tni strani in ob različnih drugih priložnostih. Tako sami kot v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom smo izvajali nadzor nad stanjem ločevanja odpadkov. Z vsemi aktivnostmi ozaveščanja in tudi nadzorovanja bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

BIOLOŠKI ODPADKI

STEKLENA EMBALAŽA

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA

Rjavo telo z rjavim pokrovom

Zeleno telo z belim pokrovom

Zeleno telo z modrim pokrovom

Kompostiranje doma ali oddaja Komunali Trebnje d.o.o. po dogovoru

Na ekoloških otokih ali v zbirnem centru Globoko

Na ekoloških otokih ali v zbirnem centru Globoko

ZELENE VRTNE ODPADKE: cvetje, plevel, odpadno sadje in zelenjavo, odpadno vejevje in grmičevje, pokošeno travo, listje, staro zemljo lončnic ipd.

KOZARCE OD PREHRAMBENIH IZDELKOV

PAPIR: časopise, kataloge, knjige, kuverte, ovojni papir, pisarniški papir, revije, zvezke ipd.

VSE VRSTE STEKLENIC Steklena embalaža mora biti prazna!

PAPIRNO IN KARTONSKO EMBALAŽO: embalažo od prehrambenih izdelkov, kartonske škatle, papirnate vrečke ipd. LEPENKO

KOMUNALČEK 3/2016


IZVEDBA PROJEKTA »ČRPALIŠČE IN POVEZOVALNI VODOVOD BRATNICA«

Izmed številnih projektov, ki jih je Komunala Trebnje izvedla v letu 2016, je zagotovo najpomembnejši projekt izgradnje črpališča in povezovalnega vodovoda Bratnica v skupni vrednosti približno 600.000 EUR. Projekt je Občina Trebnje svojemu javnemu podjetju v izvedbo podelila na podlagi internega »in house« naročila, v okviru katerega mora sicer interno izbrani izvajalec v skladu z določili javnega naročanja ponuditi najnižjo ceno, ki jo je možno doseči na trgu. Gre za dober primer sodelovanja med občino in njenim javnim podjetjem, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Komunala Trebnje se je pri izvedbi projekta izka-

KOMUNALČEK 3/2016

zala kot kredibilni partner, ki je sposoben izvesti tudi najbolj kompleksne projekte s področja komunalne infrastrukture. V omrežje sistema oskrbe s pitno vodo Trebnje je tako priključen nov, izdaten rezervni vodni vir. Z izgradnjo črpališča in povezovalnega vodovoda Bratnica se na nek način zaključuje sklop številnih investicij v Občini Trebnje, s katerimi bo dolgoročno zagotovljena varna in stabilna oskrbo s pitno vodo mesta Trebnje in ostalih področij, ki se napajajo s pitno vodo iz trebanjskega vodovodnega sistema.


ZAPRTJE PRVE ETAPE PRVE FAZE ODLAGALIŠČA GLOBOKO

DECEMBER 2015

OKTOBER 2014

deponijskega plina na baklo, ki je bila zgrajena v letu 2013. Del izcednih voda se skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem vrača na zaprto odlagalno polje, del le-teh pa se odvaža na čistilno napravo Novo mesto. Z vsemi navedenimi ukrepi so iz zaprtega dela odlagališča omejene praktično vse emisije v okolje.

OKTOBER 2016

V letošnjem letu smo zaključili v letu 2015 začeti projekt »Zapiranje prve etape prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko«. Dela v vrednosti preko 300.000 EUR so bila financirana iz naslova finančnih jamstev, ki se zbirajo v okviru obračuna storitev odlaganja odpadkov. Ob samem zapiranju je bilo urejeno tudi odvajanje

KOMUNALČEK 3/2016


INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V LETU 2016,

Tudi v letošnjem letu so občine precej sredstev namenile za novogradnje in obnove vodovodne ter kanalizacijske infrastrukture. Pri navedenih investicijah v vedno večjem obsegu kot izvajalec del sodeluje tudi Komunala Trebnje. Tudi na tem področju se Komunala izkazuje kot kredibilen in zanesljiv partner. Na tem mestu želimo ob investicijah, ki so posebej predstavljene (povezovalni cevovod in črpališče Bratnica, zapiranje I. etape prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko ter izgradnje objektov in okolice novega centra ponovne uporabe) na kratko predstaviti še druge investicije, ki imajo pomembnejši vpliv na kakovost izvajanja javnih služb v posameznih občinah.

Med pomembnejšimi investicijami v komunalno infrastrukturo v Občini Trebnje moramo omeniti menjavo PVC cevi z litoželeznimi cevmi DN 150 v skupni dolžini 360 metrov ter izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 98 metrov na območju Cvibelj v sklopu rekonstrukcije cestišča. V okviru investicijskega vzdrževanja vodovodnega sistema so bile v Občini Trebnje v letošnjem letu zamenjane tudi vodovodne cevi v naselju Martinja vas in Račje selo. V obeh primerih so bile zaradi dotrajanosti vodovoda in pogostih okvar obstoječe alkaten vodovodne cevi zamenjane s kakovostnimi lito-železnimi cevmi, in sicer v naselju Martinja vas v dolžini 175 m in v naselju Račje selo v dolžini 140 m. V obeh primerih je vsa gradbena in montažna dela izvajala Komunala Trebnje. KOMUNALČEK 3/2016


PRI KATERIH JE SODELOVALA KOMUNALA

V Občini Mokronog- Trebelno je bil zgrajen nov vodovod DN 110 iz PEHD cevi v skupni dolžini 840 metrov, in sicer od kmetije Škrjanc do naselja Čužnja vas, s čimer bo večji del naselja Čužnja vas priključen na javno vodovodno omrežje. V sklopu urejanja trškega jedra v samem centru Mokronoga je bila obnovljena ustrezna komunalna infrastruktura. V Občini Mirna so bili v letu 2016 zgrajeni stranski odcepi vodovoda Zabrdje - Stara Gora -Praprotnica v skupni dolžini 343 metrov iz PEHD cevi. V Občini Šentrupert smo v sklopu sanacije ceste v jedru naselja Šentrupert z litoželeznimi cevmi obnovili cevovod v dolžini 200 metrov. Z deli v samem naselju Šentrupert bomo predvidoma nadaljevali v letu 2017. Komunalna infrastruktura je bila urejena tudi v obrtni coni Šentrupert.

2016 se je projekt zaključil v celoti. Celotna trasa kanalizacije obsega 786,5 metrov cevovodov in črpalni jašek. Pričakujemo, da bo do konca leta za projekt pridobljeno uporabno dovoljenje, s čimer bo možna tudi neposredna priključitev uporabnikov na novi sistem. Pomembnejši projekt je bila tudi II. faza obnove kanalizacije Stari trg v Trebnjem. Projekt je bil zaradi prostorskih omejitev in tehnologije izgradnje še posebej zahteven. V okviru tega projekta smo zamenjali dotrajano in dimenzijsko neustrezno kanalizacijo z novim fekalnim in meteornim vodom.

Poleg že omenjenih so bili v letu 2016 izvedeni tudi številni manjši projekti, ki bodo ravno tako pomembno vplivali na kakovost pitne vode in na varnost vodooskrbe na območju občin Trebnje, Mokronog–Trebelno, Šentrupert in Mirna. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod gre posebej izpostaviti zaključek izgradnje fekalne kanalizacije za naselje Dolenja Nemška vas pri Trebnjem – II. faza. Kanalizacija se smiselno navezuje na obstoječo kanalizacijo I. faze, vezano na zbiralnik neposredno pred priključkom na centralno čistilno napravo Trebnje. V letu KOMUNALČEK 3/2016


NOV TEHNIČNI PRAVILNIK O JAVNEM VODOVODU V letu 2016 je bil v okviru prizadevanj za ureditev vseh področij, kjer izvajamo svoje storitve, v vseh občinah sprejet tehnični pravilnik za izgradnjo javnega vodovoda. Tehnični pravilnik v svoji osnovi določa normative za gradnjo novih javnih vodovodnih sistemov. Ta določila so namenjena predvsem projektantom, ki bodo projektirali nova vodovodna omrežja. Ključna določila, ki bodo vplivala na uporabnika, pa so seveda tista, ki se nanašajo na izgradnjo vodovodnega priključka. Tehnični pravilnik namreč določa tudi postopke za pridobitev vodovodnega priključka in način izgradnje le-tega. Ena izmed novosti, ki jo prinaša tehnični pravilnik, je pogodba, ki jo pred izvedbo novega

priključka skleneta uporabnik in izvajalec javne službe. Pogodba bo določala vsa ključna razmerja med pogodbenima strankama. Po novem bo vodomerni jašek načeloma dopusten le na robu parcele, vodomerno mesto pa bo lahko le v tipskem termo jašku, ki bo imel pridobljene ustrezne certifikate za odpornost na zmrzal. V skladu z letnim načrtom obnove priključkov in glede na zagotovljena sredstva bo obstoječe neustrezne vodomerne jaške zamenjal izvajalec javne službe na svoje stroške. Prednost bodo imela območja, kjer se bodo obnavljali sekundarni vodi, ter uporabniki, ki bodo obnavljali interno vodovodno omrežje. Predlog posameznega uporabnika, ki bo želel izvesti menjavo priključka in vodomernega jaška, bo izvajalec javne službe vključil v svoj načrt dela in ga izvedel skladno s svojim terminskim planom.

OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE KMETOM Nosilci kmetijskega gospodarstva so na osnovi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15), 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) in Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/09, 5/13, 22/15) upravičeni do oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

KOMUNALČEK 3/2016

V mesecu novembru smo pričeli ažurirati seznam nosilcev kmetijskega gospodarstva, ki so kot taki zavedeni v naših evidencah, zato jim je bil poslan poziv za obnovo zahtevka za oprostitev plačila okoljske dajatve. Vse, ki ste prejeli poziv, prosimo, da obrazec vloge skupaj s prilogami čim prej vrnete. V kolikor smatrate, da ste upravičeni do oprostitve plačila okoljske dajatve, pa poziva niste prejeli, lahko vlogo za znižanje plačila dobite na naši spletni strani ali se osebno zglasite v našem podjetju.


IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI Komunala Trebnje skupno upravlja s šestimi pokopališči, in sicer Trebnje, Mirna, Šentrupert, Veliki Gaber, Grm in Šentlovrenc. V želji po celovitem urejanju področij, ki jih izvajamo, si prizadevamo tudi za pridobitev pokopališč, ki trenutno še niso v našem upravljanju. Ker je naš cilj kvalitetno delo, ves čas iščemo možnosti za izboljšave in novosti.

V letošnjem letu smo vzpostavili digitalni kataster pokopališč v našem upravljanju, pri čemer smo podatke uskladili z dejanskim stanjem. Še vedno velja, da nas obvestite, v kolikor je pri usklajevanju podatkov prišlo do napak, in vas prosimo za razumevanje.

Tako smo v začetku letošnjega leta na vseh pokopališčih namestili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov s pokopališč. Kot novost vam pod dostopni ceni nudimo pospravilo cvetja z grobov in enkratno ali trajno storitev vzdrževanja grobov. Navedene storitve lahko kadarkoli naročite na telefonski številki 07-348-12-74.

DEJAVNOST OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO Komunali Trebnje je bila s strani Občine Trebnje v letu 2015 neposredno podeljena javna služba oskrbe s toplotno energijo za javne objekte v centru mesta Trebnje. V nadaljevanju smo se za dobavo toplotne energije že dogovorili tudi z bližnjimi večstanovanjskimi objekti. Komunala Trebnje bo na področju proizvodnje in distribucije toplotne energije v sistemu daljinskega ogrevanja Trebnje (DOLB Trebnje) nastopala v vlogi investitorja kot tudi izvajalca javne službe. Že v začetku leta 2016 je bila pripravljena potrebna dokumentacija za kandidiranje na razpis za pridobitev

nepovratnih sredstev. Razpis je bil objavljen v mesecu novembru, pri čemer je prvi rok za oddajo vlog 29.12.2016. V primeru uspešne kandidature bomo za kotlovnico in toplovod po centru mesta Trebnje pridobili 50% oziroma okoli 400.000 EUR nepovratnih sredstev. Tudi to nam bo omogočilo, da bomo našim odjemalcem zagotavljali nizke cene toplotne energije. Z gradbenimi deli izgradnje nove kotlovnice in toplovoda v okviru sistema DOLB Trebnje bomo pričeli spomladi leta 2017. Naše uporabnike bomo s toploto tako pričeli oskrbovati v kurilni sezoni 2017/2018. KOMUNALČEK 3/2016


ALI STE VEDELI ... da smo z mesecem majem spremenili obliko računa za

komunalne storitve, ki je uporabniku bolj prijazen in pregleden,

da smo v mesecu aprilu gostili in obiskali najmlajše v šolah in

vrtcih, ki so z iskrenim zanimanjem pokazali, da je naše delo opaženo,

da vam naše podjetje nudi možnost naročila

brezplačnega e-računa,

da vam je na naši spletni strani od meseca oktobra dalje na voljo posebni

spletni portal, ki vam omogoča, da lahko 24 ur spremljate podatke o vašem odjemnem mestu, da ste kot nosilec kmetijskega gospodarstva upravičeni do oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja

zaradi odvajanja odpadnih vod za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti, v kolikor pri nas podate ustrezno vlogo,

da vam od 01.01.2017 ponujamo možnost izdaje zbirnih računov za večmesečno obdobje 6 ali 12 mesecev,

da je Komunala v letu 2016 kupila zemljišče na obrobju mesta Trebnje,

kjer bo v prihodnjih letih zgradila lastne prostore.

KOMUNALČEK 3/2016


Si ne upate iz avta? Kar brez skrbi.

Več kot le avtomobilsko zavarovanje z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas: • zavarovanje prtljage, • zavarovanje odgovornosti in asistence za kolesarje, • zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči in • do 30 EUR popusta pri letnem turističnem zavarovanju. Več na triglav.si.

Zavarovalnica Triglav

tiskan_oglas_sprosti_cas_134x196_zar.indd 1

29. 11. 16 15:17


Paket dobrodoslice brezplačno vodenje računa 3 mesece brezplačna pristopnina na elektronsko banko eLON dovoljeno negativno stanje v višini 600,00 EUR* brezplačna Activa Maestro kartica predplačniška kartica Activa Prepaid MasterCard za 1 EUR nakazilo 20 EUR na osebni račun ob prejemu prvega priliva *komitent mora izpolnjevati pogoje hranilnice za pridobitev limita

Hranilnica LON d. d. Poslovna enota Novo mesto Rozmanova 10 8000 Novo mesto

07 620 25 80

#HranilnicaLON

novomesto@lon.si

www.lon.si


Spoštovani uporabniki in poslovni partnerji! Sreča je v majhnih pozornostih in velikih dejanjih. Bodite odprti za prve in imejte pogum za slednje. Želimo vam blagoslovljen Božič in srečno v 2017.

Tu smo za vas. Vaša Komunala Trebnje d.o.o.

Casopis Komunalcek 3 2016 web  

Časopis Komunale Trebnje - Komunalček 3/2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you