Page 1

Jaarverslag 2010


2


Samenva/ng Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en EuraziĂŤ dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties. Het bestuur van de stichting, dat uit zeven personen bestaat, bepaalt het beleid van de stichting en ziet toe op de uitvoering daarvan. In de verantwoordingsverklaring legt het bestuur de gemaakte keuzes uit. In 2010 is het meerjarenbeleidsplan 2010-2014 ingezet. Dit beleidsplan richt zich op ‘Kind en Gezin’. Programma’s Onder het thema ‘Kind en Gezin’ wil Kom over en help bijdragen aan het doel: ‘Kinderen in hun omgeving zijn ondersteund om een meer menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen.’ Er zijn vijf programma’s die gericht zijn op deze doelstelling: 1. Veilige leefomgeving Doelstelling: meer kinderen groeien op in een veilige (gezins)omgeving. Bestedingen in 2010: â‚Ź 143.854 (begro2ng 2010: â‚Ź 185.299) 2. Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Bestedingen in 2010: â‚Ź 954.891 (Begro2ng 2010: â‚Ź 1.002.275) 3. Toegang tot gezondheidszorg Doelstelling: Meer kinderen worden bereikt met voorlich2ng en hebben toegang tot basisgezondheidszorg. Bestedingen in 2010: â‚Ź 78.783 (Begro2ng 2010: â‚Ź 106.328) 4. Toegang tot onderwijs Doelstelling: Meer kinderen hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving. Bestedingen 2010: â‚Ź 467.111 (Begro2ng 2010: â‚Ź 444.018) 5. Bewustwording en draagvlakversterking Doelstelling: De achterban bewustmaken van de noodzaak van hulp in Oost-Europa en EuraziĂŤ. Bestedingen 2010: â‚Ź 60.498 (Begro2ng 2010: â‚Ź 81.455,00). Partners Kom over en help hee4 23 partners in acht landen. De partnerorganisa2es zijn kerken en christelijke organisa2es. PR en fondsenwerving Het bestand van Kom over en help telt 20.338 donateurs. Daaronder zijn 525 bedrijven, 276 scholen en 1.130 kerken. Ondanks de tegenvallende inkomsten tot en met de maand oktober hee4 Kom over en help het jaar goed afgesloten door de gi4enstroom in november en december. Dit werd versterkt met een bijdrage van EO-Me8erdaad, hogere inkomsten uit subsidies en inkomsten uit legaten en nalatenschappen. De begrote inkomsten zijn behaald. Vooruitblik Speerpunten voor 2011 zijn: • focus op ‘Kind en Gezin’ • meer eec2ef in minder landen: van 8 naar 6 landen • partneroriĂŤnta2e gericht op uitbreiding in MoldaviĂŤ • propor2onele hulpverlening door het streven naar een eigen bijdrage van 10% • capaciteitsversterking van partners op het gebied van visie, beleid, organisa2e en Planning, Monitoring en Evalua2e • uitbreiding van de achterban vooral gericht op jongeren • kostenbeheersing door eďŹƒciĂŤn2e Financieel Baten uit eigen fondsenwerving: Totale baten:

â‚Ź 2.122.420 â‚Ź 2.206.097

Besteed aan doelstellingen: Kosten eigen fondsenwerving: Kosten beheer en administra2e: Totale lasten:

â‚Ź 1.823.009 â‚Ź 135.613 (6,4% van de Baten uit eigen fondsenwerving) â‚Ź 95.723 (4,7% van de totale lasten) â‚Ź 2.054.345

3


Inhoudsopgave 1 2 3

Samenva/ng Inhoudsopgave Voorwoord

….3 ….4 ….5

4

Organisa4e - Missie, visie, kernwaarden - Bestuur - Verantwoordingsverklaring - Personeel en organisa2e

….6 ….7 ….8 ….10 ….14

5

Kind en gezin - Doel - Beleid - Strategie - Evalua2e - SWOT-analyse

….16 ….17 ….17 ….19 ….19 ….20

6

Programma’s - Veilige leefomgeving - Dagelijkse levensbehoe4en - Toegang tot gezondheidszorg - Toegang tot onderwijs - Bewustwording en draagvlakversterking

….24 ….26 ….26 ….27 ….27 ….28

7

Projecten - Albanië - Armenië - Bulgarije - Georgië - Moldavië - Oekraïne - Roemenië - Servië

….30 ….31 ….34 ….36 ….41 ….44 ….47 ….51 ….54

8

Partners

….58

9

PR en fondsenwerving

….60

10

Vooruitblik

….66

11

Financieel verslag - Balans per 31 december 2010 - Staat van baten en lasten over 2010 - Kasstroomoverzicht - Algemene toelich2ng op de jaarrekening - Toelich2ng op lastenverdeling kosten eigen organisa2e - Begro2ng 2011 en meerjarenbegro2ng 2012 en 2013 - Accountantsverklaring

….70 ...71 ...72 ...73 ...74 ...78 ...79 ...80

4


Voorwoord “Ondanks alle veranderingen, blijft één ding hetzelfde: Hij, de Schepper van hemel en aarde, verandert nooit!“ Er wordt wel eens gezegd: ‘De enige zekerheid is de constante verandering.’ Daar zit zeker een kern van waarheid in. Steeds vragen nieuwe zaken de aandacht. In dit jaarverslag doen we verslag van een proces van verandering. Want ook binnen Kom over en help zitten we in een veranderingsproces. De focus komt steeds meer op de hulp aan kinderen en gezinnen te liggen. We sluiten projecten af, we starten nieuwe. We nemen afscheid van partners en kiezen nieuwe. Maar de nood blijft! In OostEuropa en Eurazië leven nog steeds veel gezinnen in grote armoede. Deze kinderen en hun ouders hebben recht op een menswaardig en waardevol bestaan. Kom over en help zet zich hier vanuit haar christelijke roeping voor in. Toch is het niet goed om te zeggen dat constante verandering de enige zekerheid is. De Bijbel leert ons namelijk anders. Want ondanks alle veranderingen, blijft één ding hetzelfde: Hij, de Schepper van hemel en aarde, verandert nooit! In Jakobus 1 vers 17 lezen we: ‘Alle goede gave, en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering. Hij verandert nooit.’ En dat is de grootste zekerheid. En als het goed is ook de enige basis van ons leven. Die boodschap is het waard om na te volgen en te belijden. Hier in Nederland, maar ook in de landen waar we mogen werken. Ook in 2010 hebben we door de giften van vele mensen het werk kunnen doen. Samen met u kijken we terug. We doen verslag van de hulp die gegeven is, vanuit het perspectief dat Hij het was die ons de middelen gaf om het werk te mogen doen. Ondanks de crisis kwamen de gelden binnen. Daarin zien we de trouw en zegen van Hem Die nooit verandert. In dat perspectief kijken we terug. En in dat perspectief kijken we ook vooruit. Ondanks alle verandering is dat dé zekerheid! Groot is Uw trouw, o Heer’, o God en Vader Er is geen schaduw van omkeer bij U. Zijn wij ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Gerben Heldoorn, bestuursvoorzi:er

5


Organisa4e

6


Missie, visie en kernwaarden Visie De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom over en help de inspiratiebron en norm voor al haar handelen. Op grond hiervan weet ze zich van harte gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen, wezen en verdrukten te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld. Missie Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties. Kernwaarden De kernwaarden van Kom over en help zijn terug te voeren op de christelijke identiteit van de organisatie. In deze ‘basisverklaring’ wordt rekenschap gegeven van de ethiek van bestuur en medewerkers van Kom over en help. Zeven thema’s komen hierbij aan de orde: Verbondenheid | Holistisch mensbeeld | Aandacht | Barmhartigheid | Recht | Partnerschap | Betrouwbaarheid Verbondenheid Kom over en help heeft vanuit haar geschiedenis een sterke geestelijke verbondenheid met de christenen en kerken die geleden hebben en nog lijden onder de gevolgen van het communisme. Deze verbondenheid leidt tot blijvende betrokkenheid bij hen en bij hun samenleving. Een holistisch mensbeeld Kom over en help ziet het welzijn van de mens vanuit het holistische perspectief dat de mens in harmonie leeft in zijn relatie met God, zijn naaste, de schepping en zichzelf. Aandacht voor de kwetsbare naaste Kom over en help richt zich op kwetsbare groepen. Zij focust op kinderen en families, omdat door armoede en ontwrichting veel kinderen niet kunnen opgroeien en zich niet kunnen ontwikkelen in de veiligheid van een stabiel en waarde(n)vol gezin. Barmhartigheid Kom over en help ziet het als haar roeping om in bewogenheid haar kwetsbare naaste te dienen, in navolging van Christus die met innerlijke ontferming en bewogenheid omzag naar de mens in zijn geestelijke en lichamelijke noden. Recht Zoals de Bijbel richtlijnen geeft voor de ordening van het maatschappelijke leven waarin de armen rechten hebben en zoals Christus opkwam voor de armen en verdrukten, zo wil Kom over en help een stem geven aan hen die niet gehoord worden en geen helper hebben. Partnerschap Partnerschap betekent voor Kom over en help om samen met lokale partners, op basis van gedeelde christelijke visie en uitgaande van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, inhoud te geven aan armoedebestrijding. Betrouwbaar en professioneel Kom over en help is een betrouwbare en professionele organisatie. Zij is aanspreekbaar op een verantwoorde besteding van middelen, heeft een transparant beleid en is bereid te leren van ervaringen.

7


Bestuurssamenstelling Op 31 december 2010 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Dhr. G.J. Heldoorn MA, voorzitter Senior consultant CPS onderwijsontwikkeling en advies te Amersfoort, directeur School met de Bijbel Nieuwer ter Aa, voorzitter van de RMU sector Onderwijs-GOLV Mr. A. van Stuijvenberg, secretaris Advocaat, secretaris Raad van Toezicht RMU, lid Raad van Advies Stichting Ontmoeting, lid Adviescommissie Medezeggenschap Gereformeerd Schoolonderwijs Drs. A.P. de Jong, penningmeester Manager Credit Riskmanagement ING Domestic Bank Nederland, regio Zuid-West (Rotterdam), secretaris Raad van Advies Burgland Groep Ds. A. van Heteren, lid Predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk, partijvoorzitter SGP, secretaris Stichting Bewaar het Pand, secretaris Gereformeerde Bijbelstichting, lid Raad van Toezicht van VVORG Amersfoort, bestuurslid Stichting Reformatorische Publicatie Ir. R.H. Warnaar, lid Directeur NET Foundation, bestuurslid Stichting Reformatorische Hulpverlening Bali Dr. M.A. van den Berg, lid Predikant Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer, voorzitter Stichting Cursus Theologische Vorming Putten, voorzitter Van Rijswijk Foundation Mevr. C.H. de Jong, lid Adviseur marketing en communicatie Driestar Educatief, vrijwilliger Gevangenenzorg Nederland, lid thuisfrontcommissie InterServe. Gedurende 2010 is van vier bestuursleden afscheid genomen: J. Bosma - 16 februari 2010 W.C. Heuvelman (penningmeester) - 20 april 2010 Th. Van de Kamp - 25 november 2010 Ds. J.P. Ouwehand - 25 november 2010 Verkiezingen Naast de verkiezingen aangaande het bestuurslidmaatschap zijn er om de vier jaar verkiezingen voor de functies voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct. In 2010 betrof dat de functies penningmeester (W.C. Heuvelman) en voorzitter (G.J. Heldoorn MA). In de vacature penningmeester is gekozen drs. A.P. de Jong en in de functie voorzitter is herkozen G.J. Heldoorn MA. Voor de benoeming van nieuwe bestuursleden is een wervingsprocedure gevoerd. Deze procedure heeft geresulteerd in de benoeming van dr. M.A. van den Berg, drs. A.P. de Jong en mevr. C.H. de Jong. Commissies De directie wordt bijgestaan door een aantal commissies, waarin leden van het bestuur zitting hebben: Beleidscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA, mevr. C.H. de Jong, ir. R.H. Warnaar Financiële commissie: drs. A.P. de Jong, mevr. C.H. de Jong, dhr. E. Heger (administrateur). Personeelscommissie: dhr. G.J. Heldoorn MA, dr. M.A. van den Berg, ds. A. van Heteren, mr. A. van Stuijvenberg Commissie voor samenwerking met andere organisaties: dr. M.A. van den Berg, mr. A. van Stuijvenberg, ir. R.H. Warnaar De beleidscommissie, financiële commissie en de commissie voor samenwerking met andere organisaties hebben een adviserende rol richting de directeur. De personeelscommissie is een bestuurscommissie die beslissingsbevoegdheid heeft bij benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers. De directeur is adviseur van deze commissie. Vergoedingen De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. Bestuursleden ontvangen een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer voor de voor de stichting afgelegde reisafstand. In 2010 werd door bestuursleden in totaal € 524,16 voor gemaakte kosten gedeclareerd. 8


Bestuur Besproken onderwerpen In 2010 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen vonden plaats op 16 februari, 20 april, 13 september en 25 november 2010. Tijdens deze vergaderingen zijn zaken aangaande het functioneren van de stichting behandeld, zodat het bestuur zijn toezichthoudende rol kon vervullen. Bij alle vergaderingen stonden financiële rapportages op de agenda. Op deze wijze houdt het bestuur toezicht op de financiële situatie en zicht op ontwikkelingen. Eind 2009 is het meerjarenbeleidsplan 2010-2014 op hoofdlijnen vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is het jaarplan 2010 ontwikkelt. Gedurende het verslagjaar is het meerjarenbeleidsplan verder uitgewerkt. Tijdens de vergadering van 20 april 2010 is de meerjarenbegroting 2011-2012 vastgesteld en in de vergadering van 25 november de definitieve begroting voor 2011. Tijdens de vergadering van 20 april is het jaarverslag en de jaarrekening van 2009 besproken en vastgesteld. Gedurende het jaar is er toezicht gehouden op de uitvoering van het beleid via project- en financiële rapportages. Het bestuur ontving gedurende het jaar rapportages van de interne controles van de administratieve organisatieprocessen. Er zijn door het bestuur normeringen vastgesteld voor de kosten van de eigen fondsenwerving en kosten van de eigen organisatie. Verder is er tijdens de bestuursvergaderingen gesproken over personeelszaken als ontslag, benoemingen, ziekte en re-integratie. De samenstelling van de diverse commissies is aangepast en de commissie Lectuur is opgeheven. Er waren aftredingen en benoemingen van bestuursleden. Verder is er een procedure afgesproken voor de evaluatie van het functioneren van de bestuursleden. Deze procedure bestaat uit het invullen van een lijst over het functoneren van het bestuurslid dat herkiesbaar is. Na het invullen van de lijsten door de bestuursleden heeft het herkiesbare lid een gesprek met twee medebestuursleden naar aanleiding van deze informatie. Werkbezoeken Tijdens werkbezoeken werden vanuit het bestuur en door de medewerkers contacten onderhouden met de partners in OostEuropa en Eurazië. In 2010 zijn er zeven werkbezoeken uitgevoerd: Albanië (2x), Armenië en Georgië, Oekraïne, Moldavië (2x) en Servië. Daarnaast was er een monitoring– en lobbyreis en een partnerconsultatie in Bulgarije. Ook de vrijwilligersreis ging naar Bulgarije. De toerustingsconferentie vond plaats in Georgië. De Xperiencereis ging dit jaar naar Oekraïne en Moldavië.

9


Verantwoordingsverklaring Hieronder volgt de verantwoordingsverklaring volgens de CBF-richtlijn. 1. Toezicht houden, besturen en uitvoeren Volgens bestuursstatuut is het bestuur een beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan dat: • het beleid vaststelt en de uitvoering daarvan toetst; • het management van de stichting mandateert aan de titulaire directeur. Het bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang van de projecten door middel van een monitoring- en evaluatieplan. Deze evaluatie vindt plaats in september over het eerste halfjaar en in februari over het tweede halfjaar. Tegelijk wordt er dan een financiële rapportage gegeven met een analyse op hoofdlijnen. De directeur zorgt voor informatie over personeelszaken, reisverslagen, netwerkvergaderingen en relevante ontwikkelingen. Het bestuur krijgt eveneens één keer per jaar een rapportage betreffende de interne controle van de administratieve organisatie. Om de betrokkenheid van de bestuurders bij de landen, partners en projecten te borgen is er de mogelijkheid mee te gaan met werkbezoeken van de stafleden.

(Zelf)evaluatie van het bestuur De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. In november 2010 is in de bestuursvergadering een procedure vastgesteld voor de (zelf)evaluatie van het bestuur. Deze procedure wordt ook gebruikt bij het eerste evaluatiegesprek met een nieuw bestuurslid, na een jaar bestuurslidmaatschap. Herverkiezing van bestuursleden geschiedt op basis van een evaluatie van het functioneren conform het gewenste profiel: • Belijdend lid zijn van een van de navolgende kerken: Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en OudGereformeerde Gemeenten in Nederland; • Het vermogen binnen de interkerkelijke samenwerking van de stichting bij te dragen aan de realisering van de doelstelling; • Onderschrijven van de visie en de missie van de stichting; • Visie op het thema ‘Kind en Gezin’ en de beleidsgebieden veilige leefomgeving, dagelijkse levensbehoeften, gezondheidszorg,en onderwijs; • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad terzijde te staan; • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur en de organisatie te toetsen; • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen; • Voldoende beschikbaarheid en bereidheid tot het periodiek bezoeken van partners van de stichting in het buitenland; • Voldoende beschikbaarheid om vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen. Relatie bestuur en directie De directeur is verantwoordelijk voor het management van de stichting. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitwerking, uitvoering en periodieke (financiële) verslaggeving van het door het bestuur vast te stellen en gevoerde beleid van de stichting. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de opstelling van de concept-begroting, met inachtneming van de missie en visie, en voor de samenstelling van het concept- jaarverslag en de concept-jaarrekening. Het bestuur blijft echter wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk en de directeur is te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Jaarlijks voert een delegatie van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur. Daarbij wordt een aantal medewerkers gevraagd naar het functioneren van de directeur. 2. Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen Kom over en help streeft naar professionaliteit én maximale effectiviteit van haar bestedingen. Verschillende instrumenten worden gebruikt om haar strategische doelstellingen te realiseren. Deze instrumenten bieden de mogelijkheid om, indien nodig, tijdig in te grijpen en te anticiperen op ontwikkelingen in het werkgebied en in Nederland. Meerjarenbeleidsplan In het meerjarenbeleidsplan 2010 – 2014 is het beleid voor de langere termijn uitgewerkt. Het jaarplan inclusief begroting voor 2010 was een eerste stap in het bereiken van de langere termijn doelen. Het jaar 2010 was een transitiejaar met afbouw van oude doelstellingen en de ontwikkeling van nieuwe projecten. Het formuleren van specifieke doelen, activiteiten, verwachte resultaten en meetbare indicatoren heeft veel tijd en energie gekost en zal ook in 2011 nog bijstelling behoeven. Monitoring en evaluatie van de projecten heeft daarom op hoofdlijnen plaatsgevonden. In 2011 zal er weer per kwartaal projectmonitoring plaatsvinden op basis van een monitoringsheet en evaluatieplan gerelateerd aan het jaarplan. Halfjaarlijks is 10


Verantwoordingsverklaring een financiële rapportage inclusief analyse opgesteld. Jaarlijks wordt in het jaarverslag en jaarrekening verantwoording afgelegd van de uitvoering van de doelstellingen. Projectrapportage Aan de hand van duidelijk opgestelde rapportageformulieren leggen de partners aan Kom over en help verantwoording af over de ontvangen hulp. Door deze rapportage en incidentele controle ter plaatse is het mogelijk zicht te houden op de uitvoering en de voortgang van de hulpverlening. Daarnaast is een goede rapportage ook nodig voor een transparante verantwoording naar de donateurs toe. Voor de Winterhulp wordt in enkele landen ook een externe audit gedaan. Bij nieuwe projectaanvragen door partners wordt getoetst of ze binnen de kaders van het beleid en de vastgestelde kaders van de begroting passen. Aanvragen waarbij dit niet het geval is, kunnen slechts na een bestuursbesluit worden uitgevoerd. Het aangaan van samenwerking met nieuwe partners kan pas na bestuursbesluit. Kom over en help blijft, samen met haar partners in Oost-Europa en Eurazië, werken aan het proces van kwaliteitsontwikkeling. Het gaat daarbij vooral om het hanteren van meetbare doelstellingen. Op deze wijze kan het effect en de impact van de hulpverlening in kaart gebracht worden. Intern toezicht Om intern (toe)zicht te houden op de procedures binnen de organisatie worden door de interne controle functionaris per kwartaal controles uitgevoerd op de (risicovolle) processen binnen de (financieel) administratieve organisatie, zoals vastgelegd in het Handboek Administratieve Organisatie. Gedurende 2010 werden er 4 controles uitgevoerd. Na afloop van het boekjaar ontvangen zowel de directeur als het bestuur een rapportage. Via deze rapportages en informatievoorziening heeft het bestuur inzicht in het functioneren van de stichting en kan, indien nodig, tijdig ingrijpen. Focusbeleid Na evaluatie is besloten in de nieuwe beleidsperiode te focussen op het thema Kind en Gezin en projecten te steunen in minder landen. Hiermee wordt meer effectiviteit en efficiëntie beoogd. Reservebeleid Er is een bedrag als continuïteitsreserve gereserveerd. Deze reservering is nodig om de risico’s op korte termijn af te dekken en is inclusief de afwikkeling van lopende projecten en besteding van ontvangen fondsen. Met betrekking tot het uitzetten van beschikbare geldmiddelen heeft Kom over en help het volgende beleid bepaald: • De gelden mogen alleen ‘zonder’ risico worden uitgezet (lopende rekeningen, spaarrekeningen en kortlopende termijn deposito’s); • De gelden mogen, gerekend naar de toestand per 1 januari van een jaar, maximaal voor 60% en maximaal voor een periode van 1 jaar worden vastgezet, de overige gelden dienen direct opvraagbaar te zijn. Mailbeleid In 2010 is segmentering als basis voor mailingen uitgebreid. Er wordt continu gestreefd naar efficiëntie door de juiste samenhang tussen geefgedrag en mailfrequentie te zoeken. Bovendien geven de donateurs hun persoonlijke postwens aan. 3. Omgang met belanghebbenden Kom over en help streeft ernaar de relatie met de achterban te behouden en te verstevigen. Aandachtspunten hierbij zijn de uitbreiding van de achterban en het betrekken van jongeren bij onze stichting. Het communicatiebeleid van Kom over en help wil de beeldvorming over de organisatie sturen. Hieronder valt alle communicatie met de achterban en de media, zoals advertenties, pers– en opinieberichten, gerichte mailings, telemarketing, website, particuliere acties en de jaarlijkse tournee. Gedragscode Kom over en help heeft een ‘Gedragscode voor fondsenwerving’ met daarin beschreven hoe de werving, het beheer en de besteding van de ontvangen middelen is geregeld. In het benaderen en informeren van de donateurs, sponsors en andere betrokkenen en bij alle fondsenwervende activiteiten staan integriteit, betrouwbaarheid en transparantie centraal. Doelgroepen In het bestand van Kom over en help staan 20.338 particuliere donateurs. Daarnaast behoren ook veel kerkelijke gemeenten tot de achterban van Kom over en help. Deze kerkelijke gemeenten behoren hoofdzakelijk tot de Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Ook in het basis- en voortgezet onderwijs wordt geprobeerd meer draagvlak te creëren voor het werk van Kom over en help. Een andere doelgroep vormen bedrijven, waarvan er 525 in het bestand staan. Ook het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij het werk van Kom over en help is belangrijk. 11


“Doe het ene en laat het andere niet na.” Oost-Europa kreeg mijn bijzondere belangstelling 2jdens het vak geschiedenis op de middelbare school. In de jaren tach2g gaven we gehoor aan de oproep 'Zet een kaars voor je raam' om mee te leven met de Poolse bevolking. De opstand in Roemenië in 1989 onder leiding van Tökes Lászlo en de execu2e van president Ceauşescu en zijn vrouw Elena na een schijnproces in Targoviste deden me huiveren. Vervolgens bezocht ik Roemenië. Eerst in het voorjaar. Ik genoot van het prach2ge land met zijn Karpaten en uitgestrekte valleien. Een half jaar daarna bezocht ik het land weer. Midden in de winter. Met z’n vieren in een auto. We kwamen er bijna niet in en kwamen bijna niet meer thuis, vanwege de sneeuw. Toen heb ik gezien wat ontbering betekent. Op de terugweg naar Nederland dacht ik: ‘Niet alleen hier, niet alleen in dit land. Nee, miljoenen mensen in 2entallen landen, ook medechristenen in het voormalige Oostblok maken dit op dit moment mee.’ Dat beeld hee4 me nooit meer losgelaten. Ik vergeleek het met onze situa2e in ons land en kon het even niet bij elkaar krijgen. Toen in 2001 een oproep in de krant werd geplaatst voor een bestuurslid van Kom over en help kon ik de beslissing binnen een seconde maken. Zo is het eigenlijk gegaan. Hoe je dat verder noemen moet? Ik weet het niet. Het komt op je weg. Ik heb het als Gods leiding ervaren. En als ik dan denk aan al die mooie ontmoe2ngen, naast hun harde realiteit van het bestaan. De eenheid in verscheidenheid. De rijkdom in hun armoede. Het geloofsvertrouwen. De wederkerigheid. De begroe2ngen en de afscheidsmomenten. S2l in de auto of hoog in de lucht op de terugweg: ‘Dank U wel Heere.’ 2010 was een jaar met veel rampen, oorlogen, honger en leed in de wereld. Er zijn gelukkig veel organisa2es die in die nood willen voorzien. Groot- en kleinschalig. Als je kijkt naar Haï2, Pakistan en Indonesië, om maar een paar landen te noemen, is er een veelvoud aan nood die er heerst in vergelijking met Bulgarije of Albanië. Toch wil ik hierin benadrukken: ‘Doe het ene en laat het andere niet na.’ Daar bedoel ik mee te zeggen, dat we aan de grote nood in 'onze' landen echt niet voorbij mogen gaan. Als je zelf meermalen in die landen bent geweest, dan zie je, dan beleef je, dan voel je dat. Dit jaar heb ik Roemenië en Georgië bezocht. Twee verschillende landen waar ik wel hetzelfde zag. Waar je ook rijdt: er wordt veel gebouwd en gerestaureerd, er rijden veel nieuwe auto's, het assor2ment in de winkels breidt uit. Het lijkt erop of men met een inhaalslag bezig is. Of men West-Europese landen moet gaan volgen. En dat laatste zal ook zo zijn binnen het kader van EU, denk ik. Anderzijds zag ik dezelfde zigeuners, dezelfde armoede in grauwe flats en onderdakjes, medicijngebrek en eenzaamheid. Het kwam bij me over: de tegenstelling tussen 'schijn' en 'zijn' wordt groter. Het is geweldig, dat onze broeders en zusters juist voor die categorie 'zijn' oog blij4 houden. En, dat is niet onbelangrijk, dat wij als Kom over en help daar onze bijdrage aan kunnen leveren in de vorm van materiële en immateriële hulp. Mr. A. van Stuijvenberg, secretaris

12


Verantwoordingsverklaring Vrijwilligers Het beleid binnen de stichting is erop gericht dat, naast de vaste kantoormedewerkers, zoveel mogelijk werkzaamheden door vrijwilligers worden gedaan. Het werk van vrijwilligers vergroot enerzijds de betrokkenheid van de achterban en anderzijds is de inzet van vrijwilligers kostenbesparend. MVO Kom over en help wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn. Dit krijgt onder meer vorm in het bieden van mogelijkheden voor maatschappelijke stages. Ook wordt er door het gebruik van milieuvriendelijk papier voor de mailings en een efficient mailbeleid rekening gehouden met het milieu. Het aantal vluchten door medewerkers wordt zo beperkt mogelijk gehouden door meerdere landen tijdens één reis te bezoeken. Samenwerking met organisaties in Nederland De contacten met organisaties in Nederland zijn erop gericht om waar mogelijk samen te werken, van elkaar te leren en overlap te voorkomen. Kom over en help werkt onder anderen samen met de volgende organisaties: Prisma, kerkelijke deputaatschappen, stichting Hulp Oost-Europa, en de Gereformeerde Bijbelstichting. Klachtenprocedure Kom over en help ziet klachten als een waardevolle bron van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de achterban van het functioneren van de stichting heeft. Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure. Internationaal Kom over en help is actief in Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Roemenië en Servië. Er wordt samengewerkt met lokale partners als kerken en christelijke organisaties. Om zo optimaal mogelijk met deze belanghebbenden om te gaan, wordt gebruik gemaakt van projectaanvragen, rapportages, monitoring en evaluatie, partner- en projectovereenkomsten, werkbezoeken en gezamenlijke partnermeetings. Ook wordt continu gewerkt aan capaciteitsversterking door training en coaching. Verder is er samenwerking en afstemming met: Come Over And Help, Albanian Encouragement Project, Zending Gereformeerde Gemeenten en de Griekse Evangelische Kerk.

13


Bestuur en medewerkers Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De directeur heeft de dagelijkse leiding. Naast de directeur en de secretaresse zijn er drie afdelingen, namelijk PR/Fondsenwerving, Projecten en Administratie. Vanwege de omvang van het personeelsbestand is gekozen voor een platte organisatiestructuur met korte lijnen. De directie heeft overleg met de afdelingen, waarbij de afdelingscoördinatoren het aanspreekpunt zijn. Naast de vaste medewerkers zijn er veel vrijwilligers die op allerlei gebieden meehelpen. De stichting heeft een comité van aanbeveling waarin predikanten uit diverse kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd. De organisatiestructuur van stichting Kom over en help ziet er als volgt uit:

Bestuur 7 personen

Directeur Karst de Vries (36 uur)

Secretaresse He8y van Walderveen – de Groot (24 uur)

Coördinator PR/ Fondsenwerving Jan2ne Pekaar (32 uur)

Coördinator Projecten Maris Goudzwaard (28 uur)

Administrateur Evert Heger (32 uur)

Medewerker PR/ Fondsenwerving José Groeneveld-Bakker (16 uur)

Medewerker Projecten Ruth Brouwer- van Holst (36 uur)

Administra4ef medewerker Wilma van MaanenVersteeg (24 uur)

205 Vrijwilligers

Opleidingen en cursussen van bestuur en medewerkers in 2010 • Creëren van een gezamenlijk referentiekader rondom visie op (Bijbels) opvoeden en kennis op gebied van opvoedondersteuning • Training PME: Meten is weten? / Wat telt werkelijk in partnerrelaties? • Training ‘Between Faith and Profession’ • Seminar ‘Socializing 2.0’ • Training ‘donateurs werven en behouden met direct mail en andere dm-technieken’ • Herhalingscursus bedrijfshulpverlening

14


Personeel en organisa4e Mutaties Afdeling PR/Fondsenwerving Per 31.05.2010 is Fokko van Braak gestopt als coördinator PR/Fondsenwerving. Per 01.02.2010 is Jantine Pekaar begonnen in deze functie. Afdeling Projecten Per 30.06.2010 is Mirma van den Brink-de Romph gestopt als medewerker projecten. Afdeling Administratie Per 31.07.2010 is Marjoleen van Davelaar-de Visser gestopt als telefoniste en administratief medewerker. Secretariaat Per 31.07.2010 is Hanneke Wassinkmaat gestopt als secretaresse. Per 01.08.2010 heeft Hetty van Walderveen-de Groot deze functie overgenomen. Arbeidsvoorwaarden Sinds 2005 hanteert Kom over en help de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met enkele aanvullingen en kleine wijzigingen. De medewerkers worden beloond op basis van een functiewaarderingssysteem en de salarisschalen behorend bij de arbeidsvoorwaardenregeling. De directeur is ingeschaald in salarisschaal 11 van de arbeidsvoorwaardenregeling. In 2010 bedroegen de totale salariskosten van de directeur € 72.900,00 inclusief pensioenpremie en sociale lasten. Er bestaat geen bonusregeling. Nevenfunctie directeur De directeur is ambtsdrager in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Genemuiden. Dit draagt bij in het beter verstaan van pastoraat en diaconaat. Vanuit de kerkenraad en de kerkelijke gemeente is er een sterke, stimulerende betrokkenheid bij zijn werk, die als bemoedigend ervaren wordt. Deze nevenfunctie is geen risico voor belangenverstrengeling of voor onvoldoende onafhankelijkheid. Diversen • Het ziektepercentage over 2010 is 4,59% (2009: 5,27% en 2008: 0,52%). • De werkzaamheden van Karin de Koning, ten behoeve van de afdeling PR/Fondsenwerving zijn beëindigd. • Twee medewerkers zijn in het bezit van een certificaat voor bedrijfshulpverlener. • Per 31 december 2010 is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 40,5 jaar. • Qua samenstelling is de verhouding van vrouwelijk en mannelijk personeel als volgt: in aantallen: 5 (62,5%) vrouwen en 3 (37,5%) mannen; in formatie-uren: vrouwen 132 uur (57,9%) en mannen 96 uur (42,1%). Vrijwilligersbeleid De stichting streeft ernaar zoveel mogelijk werkzaamheden door vrijwilligers te laten uitvoeren. Dit vergroot de betrokkenheid van de achterban en is ook kostenbesparend. Ruim 205 vrijwilligers ondersteunen de verschillende afdelingen binnen de organisatie. Hierbij valt te denken aan het verzamelen, ophalen en inladen van hulpgoederen, het geven van voorlichtingen, het organiseren van fondsenwervende acties en het ondersteunen bij administratieve en allerhande kantoorwerkzaamheden. Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer voor de voor de stichting afgelegde reisafstand. Er zijn diverse kerkelijke gemeenten (partnergemeenten) die een band hebben met een kerkelijke gemeente in Oost-Europa of Eurazië en deze financieel dan wel materieel ondersteunen. De voorlichters worden eens in de drie jaar in de gelegenheid gesteld om het werkveld te bezoeken. Daarnaast wordt eens in de twee jaar een vrijwilligersreis naar Oost-Europa of Eurazië georganiseerd. Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling van Kom over en help bestond op 31 december 2010 uit de volgende personen: Ds. C. Bos, Urk, ds. J. Brons, Urk, ds. J.J. van Eckeveld, Zeist, ds. A.A. Floor, Barendrecht, ds. G. Gerritsen, Salfort, Canada, ds. W.J. op ‘t Hof, Urk, ds. R. Kattenberg, Lelystad, ds. R. Kok, Noordeloos, ds. C.J. Meeuse, Goes, ds. A. Moerkerken, Capelle a/d IJssel, ds. J. Oosterbroek, Havelterberg, ds. M.C. Tanis, Werkendam en ds. P. de Vries, Driebruggen.

15


Kind & Gezin

16


Doel, beleid en strategie Doel Onder het thema ‘Kind en Gezin’ wil Kom over en help bijdragen aan het doel: ‘Kinderen in hun omgeving zijn ondersteund om een meer menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen.’ Er zijn vijf programma’s die gericht zijn op deze algemene doelstelling: 1. veilige leefomgeving 2. dagelijkse levensbehoeften 3. toegang tot gezondheidszorg 4. toegang tot (vak)onderwijs 5. bewustwording en draagvlakversterking Binnen deze programma’s richt Kom over en help zich op de volgende interventiestrategieën: • Directe armoedebestrijding: Kom over en help wil in samenwerking met haar partnerorganisaties kinderen in hun omgeving direct ondersteunen zodat zij een meer menswaardig en waardevol bestaan op kunnen bouwen. • Maatschappijopbouw: Effectiviteit en impact van interventies, gericht op directe armoedebestrijding en beleidsbeïnvloeding, is grotendeels afhankelijk van de capaciteit en kwaliteit van de partnerorganisaties. Kom over en help wil haar partnerorganisaties (incl. kerken) versterken zodat zij binnen de lokale context effectief de doelgroep kunnen bereiken. Binnen capaciteitsversterking wordt vooral aandacht gegeven aan visie, beleid en organisatieontwikkeling. • Beleidsbeïnvloeding: Kom over en help wil samen met haar partners als pleitbezorgers opkomen voor de positie en rechten van het kwetsbare kind om door middel van beïnvloeding van (inter)nationaal beleid en (rechts)systemen voor-waarden te scheppen dat kinderen in hun omgeving een menswaardig en waardevol bestaan op kunnen bouwen. Bewustwording en uitbreiding van (inter)nationale netwerken van partnerorganisaties spelen hierin een grote rol. • Bewustwording en draagvlakversterking in Nederland. Hieronder wordt verstaan het informeren van de achterban over de armoedeproblematiek in Oost-Europa en Eurazië en hen actief hierbij betrekken. Evenals informatieverstrekking over het kerkelijk en maatschappelijk leven in Oost-Europa en Eurazië. Beleid Kom over en help wil zich samen met haar partners inzetten voor kinderen en gezinnen die door omstandigheden belemmerd worden om een menswaardig en waardevol bestaan op te bouwen. Alle interventies worden in samenwerking met de partnerorganisaties projectmatig uitgevoerd binnen de PME-afspraken van Kom over en help. Er wordt uitgegaan van ‘integrated child development’. Kind en gezin worden bezien vanuit een holistisch perspectief: Iedereen leeft in harmonie in zijn relatie met God, zijn naaste, de schepping en zichzelf. De interventies zijn gericht op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn, zodat tekenen van hoop en van de toekomst van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld. In het beleid wordt uitgegaan van de gezinsbenadering. Ieder mens én kind is onderdeel van een gezin en familie. Hierbij wordt de bredere definitie voor ‘gezin’ gehanteerd, zoals deze ook gebruikt wordt in de interventielanden: ‘als zijnde het geheel van bloed-verwanten en/of zij die een wettelijke verplichting hebben als voogd/pleegouder’. In het Engels wordt ‘gezin’ en ‘familie’ beide met ‘family’ vertaald. Kom over en help gebruikt in de Nederlandse documentatie beide begrippen maar doelt op de hierboven beschreven brede definitie. Kom over en help ziet kinderen als zegen van God waarbij de ouder(s) eerste en natuurlijke zorgdrager zijn voor de behoefte van het kind. In de verhouding tussen ouders en kinderen zijn drie relaties te onderscheiden: • Emotionele liefdesrelatie: kinderen ontvangen alle liefde, aandacht en geborgenheid die zij nodig hebben van hun ouders. Het gezin blijft een veilige thuishaven tijdens het opgroeien, waarin het kind een eigen identiteit ontwikkelt en verantwoordelijkheden krijgt. • Gezagsrelatie: ouders geven liefdevol een kader aan voor een gezonde ontwikkeling van het kind waarbinnen het morele grenzen leert te aanvaarden. • Zorgrelatie: ouders hebben als taak om hun kinderen te verzorgen door liefde, aandacht en toewijding maar ook in materiële zin. Kom over en help gelooft dat beide ouders een significante invloed hebben op de ontwikkeling en welzijn van het kind. Waar nodig moeten ouders worden gestimuleerd en gesterkt in het opnemen van de verantwoordelijkheden van het ouderschap om zodoende de positie van het kind veilig te stellen. Duurzaamheid en stabiliteit van het huwelijk hebben directe betekenis voor kinderen. Vanuit de Bijbel worden huwelijk en gezin nauw aan elkaar verbonden. In de christelijke visie op huwelijk en gezin wordt het huwelijk gekenmerkt door drie zaken: • De mens is geschapen als man of vrouw; man en vrouw zijn onderscheiden maar ook op elkaar aangewezen. Man en vrouw vormen een allesomvattende levensgemeenschap; • Deze levensgemeenschap is bedoeld als een permanente relatie. Man en vrouw dragen een blijvende verantwoordelijkheid voor elkaar; • Het huwelijk is in de schepping van één man en één vrouw bedoeld als een monogame relatie. 17


“Het raakt me steeds heel erg als armoede en nood een gezicht krijgt door de rechtstreekse ontmoe2ng.” Een christelijke handreiking doen door diaconaat en ontwikkelingsprojecten is de passie van mijn leven. Hulpverlenen in de naam van Christus, Die de armen, verdrukten, weduwen en wezen op het oog heeft, Die het verlorene zoekt. In de communistische tijd was dat door het smokkelen van Bijbels en christelijke lectuur om zo de verdrukte kerk te helpen overleven. Na ‘De Wende’ was dat door de kerk te helpen opbouwen in alle facetten van het kerk-zijn. De verbinding met mensen die het gevolg is van deze Bijbelse roeping, is een dagelijkse stimulans. Gelukkig zien we ontwikkeling in Oost-Europa op politiek, economisch en kerkelijk gebied. Maar juist de kwetsbare groepen als kinderen en arme gezinnen hebben hulp nodig om te overleven en zich te ontwikkelen. Duizenden kinderen verblijven nog in de postcommunistische opvanginstituten. Ze missen vader en moeder, terwijl die er wel zijn, maar die niet voor hen kunnen of willen zorgen. Heel veel gehandicapte kinderen worden in staatstehuizen achtergelaten. Er is hoegenaamd geen screening op de individuele problematiek van deze kinderen. Het gevolg is dat licht, zwaar en dubbel gehandicapte kinderen in één tehuis zijn gestopt. Het uitgangspunt is dat ze toch niets kunnen bereiken. De zorg bestaat uit een bed, wat eten en een oppasser. De meeste ouders van deze kinderen komen nooit meer op bezoek. Velen sterven ‘vroegtijdig’ of leven in zeer geïsoleerde omstandigheden. Ze hebben geen toegang tot passend onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Daarom richten we ons op hen die hulp nodig hebben maar geen helper hebben. Ik heb veel gereisd en ik heb veel armoede en ellende gezien. Het raakt me steeds heel erg als armoede en nood een gezicht krijgen door de rechtstreekse ontmoeting. Daardoor ben ik des temeer gemotiveerd om iets bij te dragen in hulpverlening en ontwikkeling. De uitdaging is altijd weer om die ervaringen zo te vertalen en zo dicht bij onze achterban te brengen dat ze dezelfde bewogenheid en verbinding gaan beleven zodat er gebeden en blijmoedig gegeven wordt. Vanwege de economische en financiële crisis was er steeds de spanning of we voldoende middelen zouden hebben om onze hulpverleningsdoelen te halen. Deze dagelijkse spanning is soms een geloofsbeproeving. Juist hierin zijn onze broeders en zusters in Oost-Europa mij ten voorbeeld. Velen weten ’s morgens niet wat ze ’s avonds moeten eten. Als er al werk en inkomen is dan is het vaak te weinig om van te leven. Vaders en moeders worstelen dagelijks met de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Ze stellen hun vertrouwen op God. Ze bidden om hulp terwijl die nog niet voorhanden lijkt te zijn. Zij bidden ook: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Maar het staat nog niet op tafel! En ze geloven en vertrouwen dat God toch zorgt, dwars door alle moeite en vragen heen. ’t Is een voorrecht samen te mogen dienen om in de naam van Christus hulp te bieden in die nood.

Karst de Vries, directeur

18


Doel, beleid en strategie Kom over en help gaat uit van de christelijke familiewaarden en ‘positive parenting’ waarbij trouw een sleutelwoord is. Tal van oorzaken kunnen worden aangewezen bij het uiteenvallen van gezinnen, zoals armoede, scheiding, Hiv/Aids, oorlog, rampen, overlijden of afwezigheid van ouder(s) en huiselijk geweld. Het uiteenvallen van gezinnen heeft een toename in het aantal éénoudergezinnen, kindgezinnen, buitenechtelijke kinderen, weduwen en wezen als gevolg. Kom over en help richt zich, daar waar mogelijk, op preventie en herstel van gezinsstructuren. Ook wordt het (re)integreren van kinderen uit institutionele opvang in (pleeg)families sterk gestimuleerd. Gezinnen, in kleiner en uitgebreider verband, hebben het grootste potentieel om te zorgen voor kwetsbare kinderen. Dit blijkt ook duidelijk uit Bijbelse normen en waarden en ook uit vele culturele normen en waarden wereldwijd. Bij de uitvoering van het beleid is aandacht voor de diversiteit in vorm en structuur die een familie in verschillende culturele contexten kan aannemen. Hierbij wordt uitgegaan van een ‘open ontmoeting’ met haar lokale partners die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid. Samen met haar partners zoekt Kom over en help naar oplossingen voor problemen van kinderen en gezinnen. Uitgangspunt daarbij is de gedeelde christelijke visie op kind en gezin. Ook de samenleving heeft een grote invloed op de ontwikkeling en welzijn van het kind. Kom over en help wil het kind zélf, ouders, kerken, docenten, lokale leiders en andere volwassenen betrekken bij de ontwikkeling van het kind. Hierbij is bewustwording van de behoeften en rechten van het kind en de Bijbelse opdracht daarin van groot belang. Kinderen maken verschillende ontwikkelingsfases door. De behoeften per fase zijn verschillend. Een kind ontwikkelt zich ook op verschillende gebieden. Elk gebied heeft zijn eigen leermomenten. Deze ontwikkelingsfases zijn cultuurgebonden. Iedere cultuur kent eigen normen en waarden en legt de nadruk op datgene wat zij belangrijk vindt om over te brengen op het kind. Veiligheid, voedsel, gezondheid en onderwijs worden gezien als basisvoorwaarden om de ontwikkeling van het kind goed te laten verlopen en mogelijk te maken. Strategie De strategie van Kom over en help is erop gericht de projecten van lokale partners te versterken. Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande kerkelijke structuren en christelijke organisaties om in goed overleg op strategisch en operationeel niveau samen te werken. Dat impliceert dat Kom over en help geen projecten in eigen beheer uitvoert en in principe geen medewerkers uitzendt naar de doelgebieden. Het werkgebied omvat de volgende landen in Oost-Europa en Eurazië: Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Roemenië en Servië. Evaluatie Het in 2010 ingezette nieuwe beleid met als thema ‘Kind en Gezin’ is nog niet rijp voor een diepgaande evaluatie. In deze transitieperiode is vooral tijd gestoken in de opbouw en invulling van de beleidsvoornemens. In februari 2010 is een tweede partnerconsultatie gehouden in Bulgarije waar partners uit Bulgarije, Georgië, Armenië en Oekraïne vertegenwoordigd waren. Ook deze bijeenkomst onderstreepte de conclusie dat de grote verscheidenheid aan doelstellingen, landen, partners en projecten tot versnippering leiden, waardoor de effectiviteit afneemt. Ook werd duidelijk dat de kerken die uit de verdrukking zijn gekomen zich ontwikkelen, zodat ze minder hulpontvangers zijn maar partners om andere hulpbehoevenden te bereiken. Afbouw Roemenië en Servië De afbouw van oude doelstellingen per land en de afbouw van partnerrelaties in Roemenië en Servië is in 2010 in goed overleg voortgezet. Ondanks veel problemen beseffen onze partners in Roemenië dat het tijd wordt meer op eigen benen te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkeling. In vergelijking met andere landen zijn deze partners ook het meest in staat zelf of met behulp van andere donoren via nationale en internationale netwerken hun projecten vorm te geven en voort te zetten. Ook in Servië zijn nog veel problemen als ontheemde vluchtelingen, werkloosheid en politieke instabiliteit. Toch is de verwachting dat dit snel tot verbetering kan komen na uitlevering van verdachte oorlogsmisdadigers en opheffing van de economische sancties. In tegenstelling tot de nieuwe doelstellingen van Kom over en help, richt de partner (Serbian Baptist Union) zich vooral op evangelisatie en kerkplanting. Hun diaconale en sociale werk wordt uitgevoerd door de organisatie Love your Neighbour. De projecten van deze organisatie zijn vooral gericht op het ondersteunen van het evangelisatiewerk en het versterken van de bestaande gemeenten. Opbouw in Albanië, Oekraïne en Bulgarije In Albanië, Oekraïne en Bulgarije zijn de armoedeproblemen van kwetsbare kinderen en gezinnen zo groot dat in deze landen uitbreiding en verdieping van projecten plaatsvindt. Vooral de vele kinderen in institutionele opvang vragen om aandacht. Hierbij is ook de politieke lobby van groot belang. Er moet veel gebeuren op het gebied van maatschappelijke bewustwording. Alle (gehandicapte) kinderen hebben immers recht op een mens- en levenswaardig bestaan. Oriëntatie in Moldavië, Armenië en Georgië In Moldavië, Armenië en Georgië is onderzoek gedaan naar (nieuwe) partners die zich richten op hulpverlening aan kwetsbare kinderen en gezinnen. In Armenië en Georgië hebben bestaande partners nieuwe projectaanvragen gedaan die om uitwerking vragen. In Moldavië zijn contacten gelegd met potentiële partnerorganisaties. Ook hier is verdere oriëntatie nodig. 19


De SWOT analyse en daaruit voortvloeiende ac4epunten

De interne omgeving STERKE PUNTEN

• •

• • •

Kom over en help ziet de noodzaak tot visieontwikkeling en strategisch beleid, en is innova4ef Het thema4sche werkterrein van Kom over en help t.w. Kind & Gezin gee veel mogelijkheden om aanslui4ng te blijven zoeken/houden bij de interesses van de zeer trouwe achterban Kom over en help hee in 36 jaar hulpverlening in Oost-Europa veel exper4se opgedaan. De grote betrokkenheid van het bestuur, het personeel en de vrijwilligers Kom over en help investeert veel in haar rela4es met de partners in Oost-Europa en hee daardoor een sterk partnernetwerk

ZWAKKE PUNTEN

• • •

• •

De beperkte kwaliteit van de kerkelijke partners en trage implementa4e van de ontwikkelingsdoelstelling door Christelijke NGO’s Kom over en help steunt te veel (kleine) projecten in te veel landen De kerkelijke breedte van de achterban van Kom over en help maakt de betrokkenheid van die achterban bij het werk van Kom over en help in OostEuropa m.n. kwetsbaar voor theologische kwes4es Inzet van veel vrijwilligers is noodzaak, maar maakt de s4ch4ng kwetsbaar op het gebied van con4nuïteit en kwaliteit van het werk De historisch ontwikkelde betrokkenheid van de achterban leidt tot vergrijzing ervan

De externe omgeving KANSEN

• • •

• • •

Kom over en help wil nieuwe partners vinden voor het uitwerken van de nieuwe focus en bestaande partners versterken Door beperking in landen is intensivering van de hulp mogelijk. Betere monitoring op impact en eec4viteit op focus ‘Kind en Gezin’ Binnen Oost-Europese landen en ook in het Westen is hernieuwde aandacht voor de zigeuners, als zeer achtergebleven groep in een zich ont-wikkelend Oost-Europa. Kom over en help kan zich met het werk voor deze groepen proďŹ leren en nieuwe (poten4ĂŤle) gevers bereiken Kom over en help kan inze:en op meer samenwerking met andere organisa4es Het Xperience programma voor jongeren biedt kansen voor duurzame betrokkenheid van jongeren; Kom over en help kan inspelen op de belangstelling die er in Nederland lee voor andere culturen zoals in Oost-Europa en EuraziĂŤ

BEDREIGINGEN

• Partners zijn de zwakste schakel. Door de

• • •

•

nieuwe focus kunnen partners aVaken, ze kunnen andere prioriteiten hebben of niet professioneel genoeg zijn De eigen proďŹ lering van kerkelijke deputaatschappen Weinig ontwikkelt maatschappelijk middenveld in Oost-Europa; cultuur van aVankelijkheid (ďŹ nancieel, ontwikkeling visie) Toetreding tot de Europese Unie van projectlanden en de algemene sfeer van ontwikkeling rondom Oost -Europa, kan de interesse van poten4ĂŤle par4culiere gevers af doen nemen (inclusief kerken). Daarbij wordt het moeilijker voor Kom over en help de reden van haar bestaan en werk in OostEuropa te blijven legi4meren De theologische verschillen tussen de achterban (donoren) en de voorban (doelgroepen) kunnen leiden tot verminderde bereidheid tot verbinding

Professionalisering Kom over en help stree4 naar voortgaande professionalisering. Dit betekent dat een duidelijke interven2elogica wordt geformuleerd waarin de doelstellingen op de verschillende niveaus goede samenhang vertonen. Door eenduidige indicatoren worden de doelstellingen gemeten. Belangrijk is daarbij dat Kom over en help dit proces vorm gee4 in nauwe samenwerking met haar partners in Oost-Europa en EuraziĂŤ. In samenwerking met partners wordt een capaciteitsversterkingsprogramma uitgewerkt om inhoudelijk en op organisa2eniveau capaciteit te versterken. Bij ‘inhoud’ moet men daarbij denken aan het, 20


SWOT-analyse zo mogelijk, toevoegen van een ‘ontwikkelingsdimensie’ aan de diaconale ac2viteiten. Kom over en help wil meer effec2ef zijn in minder landen door samenhangende programma’s per land substan2eel te steunen en zodoende versnippering tegen te gaan. Daarnaast moet gezocht worden naar samenwerking met bestaande christelijke NGO’s ter versterking van structurele ontwikkelingsac2viteiten. Focus op Roma-gemeenschap Er moet meer aandacht komen voor projecten voor Roma omdat dit een vergeten etnische groep is met een sterk afwijkende culturele achtergrond. Door discrimina2e, uitslui2ng en geringe integra2e missen ze vaak de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. De genderproblema2ek speelt binnen de Roma-gemeenschap een nega2eve rol voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen. Ini2a2even tot meer integra2e dienen met respect voor de eigenheid van de groep te worden ontwikkeld. Draagvlak Kom over en help betrekt jongeren bij de problema2ek van de kwetsbare groepen door Xperience-reizen naar de projectlanden te organiseren. Als ‘ambassadeurs’ van de s2ch2ng geven de jongeren na afloop van de reis presenta2es om anderen te informeren over de situa2e in Oost-Europa en om fondsen voor projecten te werven. Daarnaast staat Kom over en help open voor ini2a2even van (jeugd)groepen uit Nederlandse kerken of andere ini2a2even. Er wordt con2nu gestreefd naar het vergroten van de omvang van de achterban binnen de kerkgenootschappen waaruit die achterban nu a_oms2g is. Ook de financiële en materiële inzet van Nederlandse bedrijven zal versterkt moeten worden. Tevredenheid van partners Uit rapportages, werkbezoeken, consulta2es, enquêtes en evalua2es blijkt een grote tevredenheid van de partners over de samenwerking met Kom over en help. Door de vaak jarenlange partnerband worden vooral trouw, con2nuïteit en consisten2e genoemd. Innova2e is vaak in eerste instan2e bedreigend, maar op termijn juist ook een punt van tevredenheid omdat het leidt tot ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Investering in rela2es en aandacht voor de persoonlijke situa2e van partnerleden en hun persoonlijke- en organisa2eproblemen wordt als zeer wezenlijk gezien en gewaardeerd. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor Kom over en help. Tevredenheid van stakeholders De veelal jarenlange rela2e met par2culiere donateurs die regulier of heel gericht blijven doneren voor onze projecten gee4 aan dat Kom over en help als een betrouwbare organisa2e wordt ervaren. De binding die er is met kerken uit de diverse denomina2es is uniek te noemen, gezien de verdeeldheid tussen de kerken en denomina2es. Op zowel basisscholen als op middelbare scholen zijn de voorlichters van Kom over en help welkom om informa2e over landen en projecten te geven, waarna meestal ac2es in gang worden gezet. Overheidssubsidies zijn steeds professioneel en naar tevredenheid verantwoord. Er wordt inzichtelijke verantwoording gegeven aan vermogensfondsen die doneren na een projectaanvraag. Er is regulier overleg met Plaatselijke Comités, werkgroepen en partnergemeenten over func2oneren, ac2es en projectdoelen. Mogelijke miscommunica2e of frustra2e worden daarmee voorkomen dan wel 2jdig opgelost, zodat de mo2va2e blij4 of wordt versterkt. Er is contact met enkele grote par2culiere donoren en bedrijven die aan projectsponsoring doen. Het reguliere contact ter informa2e en verantwoording wordt zeer gewaardeerd. Om de vier à vijf jaar wordt een imago-onderzoek uitgevoerd. Ook daaruit blijkt waardering voor professionaliteit, het interkerkelijke karakter van de organisa2e en transparan2e. De s2ch2ngsstructuur leent zich minder voor inbreng van stakeholders en ontevredenheid kan tot ui2ng komen in veelvuldige klachten of het stoppen van de rela2e en het inhouden van dona2es. Van beide is geen sprake, wat mede leidt tot genoemde conclusies. Posi4onering De ontstaansgeschiedenis van Kom over en help begint bij de Bijbel- en lectuurvoorziening aan kerken en christenen in OostEuropa. Daar was het in de communis2sche 2jd verboden om christelijke lectuur te bezi8en. Juist de reformatorische kerken en christenen in Nederland wisten zich geroepen zich in te ze8en voor de vervolgde kerk. De s2ch2ng had en hee4 een brede interkerkelijke achterban en richt zich op de versterking van (projecten van) bijbelgetrouwe kerkelijke en/of christelijke organisa2es. Dit in tegenstelling tot andere hulporganisa2es en kerkelijke deputaatschappen die zich vanuit een denomina2e in belangrijke mate richten op een denomina2e in Oost-Europa. Ook zijn er meer evangelisch georiënteerde organisa2es die zich in Oost-Eurapa voornamelijk richten op evangelische kerken en christenen. Kom over en help onderscheidt zich verder met een sterke focus op het thema ‘Kind en Gezin’ en heldere doelstellingen als het creëren van veilige leefomgeving, dagelijkse levensbehoe4en, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, waarbij diaconaat en ontwikkeling wel onderscheiden maar niet gescheiden worden. Zonder zelf mensen uit te zenden, werkt Kom over en help strategisch samen met lokale partners in de projectlanden op het gebied van armoedebestrijding, maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding. Tegelijker2jd richt Kom over en help zich ook op bewustwording en draagvlakversterking in Nederland. In de landenkeuzes komt een prioritering naar voren die te maken hee4 met de problema2ek en de bereidheid juist daar present te zijn waar 21


anderen niet of minder zijn en daar niet meer te zijn waar anderen veelvuldig aanwezig zijn. Samenwerking Kom over en help zoekt afstemming en samenwerking met andere (Nederlandse) organisa2es die op onderdelen hetzelfde doel dienen of in dezelfde landen werkzaam zijn. Deze afstemming leidt tot transparan2e en voorkomt doublures. Samenwerking kan leiden tot kwan2ta2eve en kwalita2eve versterking van programma’s en projecten. Voor de achterban gee4 dit duidelijkheid en inzicht over de inzet en de effec2viteit van de diverse organisa2es. De samenwerking binnen Prisma richt zich op gezamenlijke bezinning op ontwikkelingsvraagstukken, (poli2eke) lobby en fondsenwerving. In Oost-Europa en Eurazië hee4 Kom over en help een samenhangend capaciteitsversterkingsprogramma voor haar partners opgezet. Met de inzet van direc2e, projectmedewerkers en externe consultants worden partnermee2ngs georganiseerd waarbij interna2onale partners op loca2e worden uitgenodigd voor gezamenlijke training en coaching op het gebied van visie, beleids- en projectontwikkeling. Netwerken, samen leren en het s2muleren van (inter)na2onale contacten van zowel Kom over en help als haar partners met de andere maatschappelijke organisa2es, is van groot belang. Ook samenwerking met de overheid is belangrijk. Risicomanagement Bij de beleidsuitvoering spelen risico’s op het gebied van o.a. financiën, strategie, iden2teit, fondsenwerving en compliance. Om snel op de risico’s die zich bij de beleidsuitvoering kunnen voordoen te reageren, is een 2jdige signalering van groot belang. De directeur hee4 overleg met de coördinatoren van de afdelingen en evalueert per kwartaal de ontwikkelingen aan de hand van een monitoringsplan en de parallel lopende financiële rapportages. Analyse van de gegevens kan aanleiding zijn tot een voorstel van aanpassingen in het jaarplan of de begro2ng. Financiën Hoewel voor 2010 begroot was op het niveau van de beter dan verwachte inkomsten over 2009, was er wel het risico van teruglopende inkomsten vanwege de economische crisis. Dit bleek in het tweede kwartaal waarheid te worden. Er is besloten een deel van de te besteden middelen te ‘bevriezen’, zodat verder tegenvallende inkomsten niet tot financieringsproblemen zouden leiden. Omdat de ervaring leert dat 45% van de inkomsten in het laatste kwartaal van het jaar worden ontvangen, is het las2g de uitgaven af te stemmen op de begro2ngsbudge8en. De bevriezing van met name de werkbudge8en had vooral impact op het ondersteunen van innova2eve projecten in het kader van ‘Kind en Gezin’. Bestaande projecten en zelfs noodhulp konden worden gefinancierd. Daarnaast is risicospreiding aangebracht door de vereiste reserves onder te brengen bij meerdere banken vanwege de overheidsgaran2e van € 100.000,- per bank. Strategie Door partnerbezoeken en partnerconsulta2es is een aantal problemen geconstateerd waarop we adequaat beleid ontwikkelen. Enkele partners hebben moeite met het ontwikkelen van beleid en uitvoeringscriteria waardoor er geen op2male waarborg is dat de allerarmsten profiteren van diaconale hulp en/of ontwikkelingsprogramma’s. Niet alle partners geven voldoende openheid zodat op basis van gelijkwaardigheid beleid gemaakt kan worden. Soms wordt er nog een acankelijkheidsrela2e ervaren waardoor er geen op2male communica2e mogelijk is op beleidsniveau. Het niveauverschil tussen kerkelijke partners en christelijk NGO’s is dermate dat er beleid op maat nodig blijkt. Daarnaast is er behoe4e aan een gezamenlijke visie op diaconaat en ontwikkeling zodat wederzijdse doelstellingen complementair kunnen zijn. Iden4teit De hulp die Kom over en help verleent, richt zich met name op kerken en organisa2es van bap2s2sche signatuur omdat in de projectlanden kerken met een reformatorische achtergrond veelal ontbreken. De geloofsbeleving en -ui2ngen van onze broeders en zusters in de projectlanden zijn soms anders dan die van de achterban in Nederland. Het is steeds weer een uitdaging om in de informa2evoorziening naar de achterban de juiste balans te vinden in de vertaalslag van de ene kerkelijke cultuur naar de andere. Wederkerigheid is een belangrijke kernwaarde die inhoud krijgt, door uitwisseling van informa2e en mensen, om zo de waarden van elkaars kerk- en geloofsbeleving te ontdekken en te respecteren. Opera4oneel Kom over en help werkt met gekwalificeerde medewerkers die professioneel zijn én de iden2teit van de s2ch2ng uitdragen. Vanwege 2jd- en kostenbeheersing is een efficiënte werkwijze van belang. Omdat (financiële) rapportages en de controle daarvan veel vraagt, staat de inhoudelijke begeleiding van projecten onder druk. Door het bouwen aan sterkere partnerrela2es en capaciteitsversterking van bestaande partners zal er meer werk in de projectlanden gedaan kunnen worden. De keerzijde van deze kostenbesparende ontwikkeling is dat de organisa2e in Nederland meer kwetsbaar wordt bij het 2jdelijk uitvallen van een medewerker. 22


SWOT-analyse Fondsenwerving De fondsenwerving van Kom over en help richt zich met name op kerken, scholen, bedrijven en par2culieren. Door naamsbekendheid, transparan2e en professionaliteit van de organisa2e is er een trouwe achterban die reageert met gi4en op fondsenwervingsac2viteiten zoals mailingen en nieuwsbrieven. Uit onderzoek blijkt dat de achterban van Kom over en help vergrijst. Jongeren binden zich steeds minder voor langere 2jd aan een organisa2e maar reageren meer op kwaliteit en nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zijn er steeds meer organisa2es, ook van evangelische signatuur, die in de ‘reformatorische vijver’ vissen. Er is daardoor meer inspanning nodig om de inkomsten op peil te houden en te vergroten. Gezien de veranderde verhoudingen en de (economische) ontwikkelingen in Oost-Europa wordt het moeilijker fondsen te werven voor de onveranderde noden van kwetsbare doelgroepen als (wees)kinderen en Roma. Subsidie De mogelijkheden voor het verkrijgen van overheidssubsidie zijn voor de projecten van Kom over en help beperkt, gezien het overheidsbeleid ten aanzien van de projectlanden. Kom over en help zoekt steeds naar mogelijkheden voor subsidie, maar wil niet acankelijk zijn van ins2tu2onele fondsen. In 2010 is voor het laatst MFS-subsidie ontvangen via Prisma. Samen met andere Prismaleden is een ‘liaison officer’ benoemd die in 2010 onderzoek hee4 gedaan naar samenwerkingsverbanden tussen de leden en subsidiemogelijkheden bij met name vermogensfondsen. In 2011 zal deze dienst niet langer afgenomen worden en worden vermogensfondsen in eigen beheer geworven. Compliance Het par2ciperen in het MedeFinancieringsStelsel (MFS) via de vereniging Prisma vereist voldoende (financiële) capaciteit op het gebied van projectaanvraag, -begeleiding, financiële verantwoording en programma2sch werken. Bovendien is het hebben van het CBF-keurmerk een voorwaarde voor lidmaatschap; Kom over en help is sinds 1999 keurmerkhouder. Sinds december 2007 is Kom over en help ANBI gecer2ficeerd, waardoor de gi4en van de gevers fiscaal a4rekbaar blijven en Kom over en help als s2ch2ng geen schenkingsrecht verschuldigd is over de ontvangen gi4en. Door het Prisma-lidmaatschap dingt Kom over en help ook mee naar de meeli4projecten van EO-Me8erdaad. De kwaliteitsverbetering die dergelijke verbanden met zich meebrengt is de investering waard.

23


Programma’s

24


Kom over en help richt zich binnen de algemene doelstelling: ‘Kinderen in hun omgeving zijn ondersteund om een meer menswaardig en waarde(n)vol bestaan op te bouwen’ op de volgende programma’s: 1. Veilige leefomgeving 2. Dagelijkse levensbehoe4en 3. Toegang tot gezondheidszorg 4. Toegang tot onderwijs 5. Bewustwording en draagvlakversterking In 2009 is besloten de doelstelling ‘toerus2ng en gemeenteopbouw’ in twee jaar af te bouwen. Het jaar 2010 stond in het teken van de adouw van steun aan lectuurprojecten, kerkbouwprojecten en ondersteuning van voorgangers en evangelisten. Kom over en help hanteert binnen de bestaande programma’s de eerder genoemde drie verschillende interven2estrategieĂŤn: Directe armoedebestrijding, maatschappijopbouw en beleidsbeĂŻnvloeding. In de komende paragrafen zal de interven2estrategie ‘directe armoedebestrijding’ per programma toegelicht worden. Kom over en help wil daarnaast haar partners s2muleren een waarde(n)volle visie te ontwikkelen op gemarginaliseerde kinderen en gezinnen in hun omgeving. De interven2estrategie maatschappijopbouw is erop gericht de partners en hun omgeving te ontwikkelen om de kwaliteit, eďŹƒciĂŤn2e en impact van de verschillende programma’s te op2maliseren. Binnen het thema ‘Kind & Gezin’ is de interven2estrategie ‘maatschappijopbouw’ gericht op visie en beleidsontwikkeling, capaciteitsversterking en ‘linking & learning’. In 2010 zijn in dit kader consultancybezoeken gebracht aan AlbaniĂŤ en Bulgarije. Daarnaast is er in Bulgarije een bewustwordingsconferen2e georganiseerd en hebben bijna alle partners de partnerconsulta2e bezocht. In 2011 zal dit traject verder worden voortgezet. Hulpverlening vraagt om een posi2eve maatschappelijke omgeving waar in de wetgeving en in de toekenning van overheidsďŹ nanciĂŤn oog is voor de posi2e van maatschappelijk kwetsbare groepen. Kom over en help wil samen met haar partners door middel van beleidsbeĂŻnvloeding als pleitbezorgers opkomen voor de posi2e en rechten van het kwetsbare kind en wil s2muleren dat deze op de agenda van de (lokale) overheid en poli2eke par2jen komen te staan. Gezien de omvang van Kom over en help en haar partners zijn de ac2viteiten en de impact op het gebied van beleidsbeĂŻnvloeding beperkt. In 2010 is in samenwerking met EU/SGP in Bulgarije aandacht gevraagd voor de posi2e van tehuiskinderen. Dit hee4 er mede toe geleid dat tehuizen in 2010 niet gekort zijn op hun budget. In 2011 zal daar waar mogelijk meer ingezet worden op beleidsbeĂŻnvloeding.

Veiligheid

Directe armoede bestrijding

Dagelijkse levensbehoeen

•

Gezinsbegeleiding Pleegzorg Verbetering van zorg in tehuizen Integra2e

Maatschappij opbouw

• • •

Visie en beleidsontwikkeling Capaciteitsversterking Linking & learning

BeleidsbeĂŻnvloeding

•

Lobby & advocacy

• • •

• • •

MateriĂŤle hulp Inkomensondersteuning Zelfstandig inkomen verwerven

Gezondheidszorg

• • • •

Preven2e Voorlich2ng Rehabilita2e Kleine medische ingrepen

Onderwijs

•

• •

Verbeteren van par2cipa2e Lifeskills Ouderpar2cipa2e

25


Veilige leefomgeving Doelstelling: meer kinderen groeien op in een veilige (gezins)omgeving Voor de ontwikkeling van het kind is een veilige, geborgen en liefdevolle (gezins)omgeving van primair belang. Kom over en help ziet vanuit Bijbels perspec2ef het gezin als hoeksteen van de samenleving, die als opdracht hee4 deze veiligheid voor het kind te waarborgen. De christelijke gemeente kan hierin een grote rol spelen in de kerk en in de maatschappij. Ook de maatschappij hee4 grote invloed op de veiligheid van het kind. Veel kinderen in Oost-Europa en EuraziĂŤ groeien op in tehuizen, een omgeving waarin de veiligheid niet gewaarborgd is of hebben te maken met migra2e van ouder(s), armoede, huiselijk geweld en verslaving van ouder(s). Het communis2sche systeem en de val daarvan hee4 mede bijgedragen aan deze situa2e. Daarnaast hee4 het maatschappelijk systeem grote invloed (gehad) op de houding ten opzichte van gemarginaliseerde kinderen, ook binnen de christelijke kerken. Het ontbreken van een veilige leefomgeving hee4 grote invloed op de fysieke en emo2onele ontwikkeling van het kind en hee4 in veel gevallen een nega2eve invloed op de volgende genera2e. Bestedingen 2010: â‚Ź 143.854 (Begro4ng 2010: â‚Ź 185.299) Het programma ‘veilige leefomgeving’ hee4 de volgende subdoelstellingen: 1. Gezinnen met (opvoedings)problemen hebben een gezonde gezinsstructuur en doen aan ‘posi2ve paren2ng’ 2. Kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen opgroeien, zijn opgenomen in pleeggezinnen 3. Kinderen die noodgedwongen opgroeien binnen ins2tu2onele opvang hebben menswaardige levensomstandigheden 4. Isolement van kinderen die opgroeien in kindertehuizen is doorbroken In 2010 hee4 dit programma circa 750 kinderen in Bulgarije, MoldaviĂŤ, OekraĂŻne en RoemeniĂŤ bereikt en is de veiligheid van de leefomgeving van deze kinderen sterk verbeterd. In 2011 wordt dit programma verder uitgebreid en ligt de nadruk op de eerste twee subdoelstellingen.

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien Naast een veilige leefomgeving zijn ook voedsel, kleding, warmte en inkomen als dagelijkse levensbehoe4en van levensbelang voor het kind en zijn ontwikkeling. Voor velen in de projectlanden zijn deze levensbehoe4en geen vanzelfsprekendheid. Het helpen van mensen in hun dagelijkse levensbehoe4en is een vorm van diaconale hulp. Kom over en help richt zich met name op kwetsbare kinderen en gezinnen en alleenstaande ouderen die geen of ontoereikend sociaal vangnet hebben. Hulp is in principe eindig en daarom worden mensen ges2muleerd om hun mogelijkheden te gebruiken en te voorzien in hun eigen inkomen. Een aantal kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen met een beperking en sociaal zeer zwakke gezinnen zullen echter permanente ondersteuning nodig hebben. De kerk hee4 de roeping tot 26


Programma’s barmhar2gheid en Kom over en help ondersteunt kerken in de partnerlanden hierin. De omvang van de hulp is beperkt en draagt in geringe mate bij aan de verbetering van de kwaliteit van het leven. Het gee4 wel mogelijkheden tot contact tussen de kerk en de gemeenschap en gee4 hoop en verbondenheid aan hen die het moeilijk hebben. Gezien de beperkte omvang van Kom over en help en haar lokale partners worden mensen waar mogelijk ondergebracht bij het sociale vangnet van de overheid. Bestedingen in 2010: € 954.891 (Begro4ng 2010: € 1.002.275) Het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ hee4 de volgende drie subdoelstellingen: 1. Allerarmste gezinnen in de samenleving zijn ondersteund door middel van 2jdelijke materiële hulpverlening 2. Kwetsbare gezinnen met kinderen zijn 2jdelijk financieel ondersteund 3. Gezinnen hebben een zelfstandig bestaan opgebouwd en kunnen in hun eigen inkomen voorzien In 2010 hebben circa 46.800 gezinnen ondersteuning ontvangen in hun dagelijkse levensbehoe4en. In 2011 wordt meer aandacht gevraagd voor structurele oplossing en begeleiding van gezinnen.

Toegang tot gezondheidszorg Doelstelling: meer kinderen worden bereikt met voorlich2ng en hebben toegang tot basisgezondheidszorg Toegang tot goede, betaalbare basisgezondheidszorg is van levensbelang en cruciaal in de ontwikkeling van een kind. Hoewel deze toegang de laatste twin2g jaar in de project-landen aanzienlijk is toegenomen, geldt dit niet voor iedereen. Kom over en help wil bijdragen aan de toegang tot zorg voor kwetsbare kinderen en gezondheidsvoorlich2ng aan jongeren. Verslaving is daarbij een belangrijk thema, met name alcohol en drugsmisbruik is een groot probleem. Oost-Europa en Centraal Azië zijn daarnaast de enige regio’s waar het aantal HIVgeïnfecteerden nog steeds s2jgt. In Oost-Europa is besmefng met HIV veelal gevolg van drugsgebruik. Onderzoek wijst uit dat in toenemende mate besmefng plaats vindt via seksuele overdracht. Uit recent onderzoek blijkt dat ondanks de (interna2onale) aandacht voor Roma in Oost-Europa vooral kinderen van Roma beperkte toegang hebben tot gezondheidszorg. De grootste barrières vormen armoede, laag opleidingsniveau van ouders, taal, culturele gewoonten en administra2eve/geografische obstakels. Het probleem van een slechte toegang tot gezondheidszorg kan niet los worden gezien van andere problemen waarmee deze minderheidsgroepering kampt, zoals discrimina2e, armoede en beperkte toegang tot onderwijs. Bestedingen in 2010: € 78.783 (Begro4ng 2010: € 106.328) Het programma ‘gezondheidszorg’ hee4 de volgende subdoelstellingen: 1. De gezondheid van kwetsbare kinderen is beter beschermd en verbeterd door preven2eve middelen 2. Jongeren en ouders maken bewuste en posi2eve keuzes met betrekking tot hun gezondheid en hebben een verbeterde toegang tot gezondheidszorg 3. Ex-verslaafden en gehandicapten nemen zelfstandig deel aan de maatschappij 4. Levensomstandigheden en toekomstperspec2ef van kinderen is verbeterd door middel van kleine medische ingrepen Het programma ‘toegang tot gezondheidszorg’ bevond zich in 2010 in een opbouwfase. Circa 1.320 personen zijn bereikt via de verschillende interven2es. In 2011 wordt dit programma verder uitgebouwd en onderzoek gedaan naar de toegang tot gezondheidszorg in Oost-Europa door een Nederlandse studente Culturele Antropologie.

27


Toegang tot onderwijs Doelstelling: meer kinderen hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving Onderwijs, zowel formeel als informeel, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het kind en is mede bepalend voor de mogelijkheden die het hee4 in de toekomst. In de projectlanden is nog steeds geen sprake van gelijke kansen in het onderwijs. Onderwijs voor kinderen met een andere culturele achtergrond (met name Roma) of een beperking is niet of nauwelijks ontwikkeld en hee4 vooralsnog bij de meeste overheden geen hoge prioriteit. Ondanks het feit dat Roma officieel erkend zijn als minderheidsgroepering is discrimina2e nog al2jd wijdverbreid. Kom over en help richt zich samen met haar partners op verbeteren van de toegang tot kwalita2ef onderwijs voor economisch en cultureel gemarginaliseerde kinderen. Onderwijs en religie zijn in de projectlanden strikt gescheiden. Kom over en help wil de mogelijkheden die er zijn binnen het formele en informele onderwijs op2maal benu8en als het gaat over doorgeven van christelijke normen en waarden. Bestedingen 2010: € 467.111 (Begro4ng 2010: € 444.018) Het programma ’onderwijs’ hee4 de volgende subdoelstellingen: 1. Gemarginaliseerde kinderen par2ciperen beter in regulier onderwijs 2. Kinderen zijn geestelijk toegerust en sociaalvaardiger 3. Ouders par2ciperen ac2ef in het onderwijs van hun kinderen In 2010 zijn meerdere projecten binnen dit programma van start gegaan. Ruim 2.100 kinderen en 3.300 docenten zijn bereikt. In 2011 wordt het programma uitgebreid met projecten gericht op inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking.

Bewustwording en draagvlakversterking Doelstelling: Kom over en help vindt het belangrijk om de achterban in Nederland bewust te maken van de problema2ek in Oost-Europa en Eurazië. Hierdoor zal het draagvlak voor onze doelstellingen groter worden. Om onze achterban bewust te maken van de noodzaak van hulp voorzien wij hen van informa2e en brengen we ze in contact met onze partners en doelgroep in Oost-Europa en Eurazië. Publica4es In 2010 zijn vier nieuwsbrieven verschenen in magazinevorm waarin de problema2ek in Oost-Europa en Eurazië aan de orde kwam. In oktober werd weer een Winterhulp Special verzonden in het kader van de Winterhulpac2e. Hierin vertelde een Oekraïens gezin over hun leefsitua2e. Dit bracht de problema2ek dichter bij de mensen en zorgde voor een gevoel van wederkerigheid. SGP-Europarlementariër Bas Belder bezocht in februari van dit jaar verschillende projecten in Bulgarije. Zijn publica2es hierover in diverse media genereerden ook aandacht voor de problema2ek. Verder is Kom over en help in 2010 begonnen met twi8eren. De tweets beva8en veelal achtergrondinforma2e met betrekking tot het werkgebied. Tournee In november 2010 werd een tournee georganiseerd. Ds. Yuriy Shargordoskiy uit Oekraïne-Zuid bezocht samen met zijn vrouw een aantal (basis)scholen, een conferen2e, een informa2eavond en twee zangavonden. Zij vertelden hier over het belang van Winterhulp in hun regio. Deze ontmoe2ngen zorgden voor een sterkere band met de achterban. Ook werden de scholieren en de bezoekers van de zangavonden geïnformeerd over de problema2ek in Oekraïne. In totaal werden 1785 mensen bereikt met deze tournee. De tournee bracht € 4.960,76 op. Bedrijven en kerken Het streven van Kom over en help is om bedrijven en kerken te koppelen aan projecten in de projectlanden. In 2010 hebben 28 bedrijven structureel gegeven aan specifieke projecten in Oost-Europa. Eén bedrijf is heel concreet gekoppeld aan een 28


Programma’s project. Samen brachten zij € 15.716,56 op. Er waren negen kerkelijke partnergemeenten, die samen € 18.375,05 inbrachten. Xperience In 2010 is één Xperiencereis georganiseerd. Vij4ien jongeren en drie begeleiders bezochten verschillende projecten in Oekraïne-Zuid en Moldavië. Na afloop gaven de jongeren in hun omgeving presenta2es over de projecten die zij bezocht hebben. Ook haalden ze door middel van allerlei ac2es geld op voor deze projecten. In 2010 kwam er in totaal € 19.831,28 binnen via Xperiencejongeren. Voorlich4ngen In 2010 zijn zes2en voorlich2ngen gegeven door voorlichters van Kom over en help. Dit gebeurde op scholen, in kerken en op verenigingen. De voorlich2ngen zijn bedoeld om informa2e te geven over het werk van Kom over en help en de concrete projecten die gesteund worden. In de meeste gevallen ging een voorlich2ng gepaard met geldinzameling of een ac2e. Bestedingen 2010: € 60.498 (Begro4ng 2010: € 81.455,00)

29


Projecten

30


AlbaniĂŤ AlbaniĂŤ kent een turbulente geschiedenis en behoort binnen Europa tot de landen met de laagste levensstandaard. Van 1944 tot 1991 was AlbaniĂŤ een communis2sche volksrepubliek. Jarenlang was het land geheel geĂŻsoleerd van de omliggende landen. In 1967 werd AlbaniĂŤ oďŹƒcieel tot atheĂŻs2sche staat uitgeroepen. Tot 1990 waren alle moskeeĂŤn en kerken gesloten. Gelovigen werden 2jdens het regime van Enver Hoxha zwaar vervolgd. Direct na de val van het communisme in 1991, toen de grenzen open gingen, is Kom over en help gestart met hulpverlening in met name Zuid AlbaniĂŤ. Het communis2sche verleden hee4 diepe sporen nagelaten in de samenleving. Armoede, werkloosheid, beperkte of geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg zijn algemene problemen in AlbaniĂŤ. Naar schafng hee4 ongeveer 25% van de bevolking na de val van het communisme het land verlaten om elders hun geluk te beproeven. In 2010 woonden circa 3.6 miljoen mensen in AlbaniĂŤ, vooral gecentreerd in de grote steden. De Roma bevolking hee4 een minderheidsposi2e. Kom over en help richt zich in AlbaniĂŤ met de programma’s ‘dagelijkse levensbehoe4en’ en ‘onderwijs’ vooral op de Roma bevolking in Zuid AlbaniĂŤ. Het programma ‘gezondheidszorg’ is in opbouw en is gericht op chronisch zieken en kinderen met een beperking. Partners in AlbaniĂŤ In 2010 hee4 Kom over en help samengewerkt met drie lokale christelijke organisa2es in Zuid AlbaniĂŤ. Daarnaast is in 2010 besloten om per 2011 de samenwerking met Swiss Founda2on Interna2onal (SFI) te hernieuwen. Met deze organisa2e is 2jdens de Kosovo crisis (1999) samengewerkt. SFI richt zich op ‘dagelijkse levensbehoe4en’ en ‘onderwijs’ in Centraal AlbaniĂŤ. Deze organisa2e zal ook worden ingezet op capaciteitsversterking en kwaliteitsverbetering van de verschillende programma’s gericht op ‘dagelijkse levensbehoe4en’ van de andere lokale partnerorganisa2es. In 2009 hee4 Kom over en help AlbaniĂŤ aangemerkt als focusland. In mei 2010 is in dit kader een oriĂŤnta2ereis gemaakt naar Noord AlbaniĂŤ om mogelijkheden te onderzoeken van uitbreiding partnernetwerk naar Noord AlbaniĂŤ. Vanwege grote culturele verschillen tussen Zuid en Noord AlbaniĂŤ en de geograďŹ sche afstand is vooralsnog besloten te focussen op Zuid en Centraal AlbaniĂŤ. In maart 2010 is een steekproef controle uitgevoerd in de (ďŹ nanciĂŤle) administra2e van Good Samaritan Founda2on en Lidia Founda2on door een externe Albanese consultant; dit als aanvulling op de jaarlijkse accountantscontrole. Partners in 2010 Good Samaritan Founda4on Lidia Founda4on

Dagelijkse levensbehoeen â‚Ź 37.128

Gezondheidszorg

Onderwijs

Totaal

â‚Ź 800

â‚Ź 2.600

â‚Ź 40.528

â‚Ź 8.000

â‚Ź 400

â‚Ź 212.430

â‚Ź 220.830

MNRC DelvinĂŤ Totaal

â‚Ź 45.128

â‚Ź 900 â‚Ź 2.100

â‚Ź 215.030

â‚Ź 900 â‚Ź 262.258

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in AlbaniÍ groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Strategie: directe armoedebestrijding Resultaten • 130 kinderen (95 gezinnen) zijn maandelijks ondersteund met voedselbonnen • 12 oudere echtparen met een chronische ziekte zijn maandelijks ondersteund • Tijdens de overstromingen in SkhÜder zijn in januari 79 gezinnen en in december 100 gezinnen voorzien van voedsel, kleding en toiletar2kelen. Impact Doordat de zorg voor de meest noodzakelijke dagelijkse levensbehoe4en grotendeels is weggenomen hebben families de kans om de draad weer op te pakken en te werken aan de toekomst.

Vader verliest zijn baan in de bouw en het kleine beetje geld wat moeder verdient met het vegen van de straten, is nog niet eens genoeg voor de huur van het huisje waarin de familie woont. En dan nog vier jonge kinderen die eten nodig hebben en naar school willen..

Sterke en zwakke punten + De lokale partners bieden de meest kwetsbare en gemarginaliseerden in de samenleving een helpende hand en helpen hen met dagelijks brood. Een christelijke getuigenis in een samenleving vol armoede en wantrouwen. - Ondanks strenge criteria m.b.t. tot de keuze van kinderen en gezinnen die geholpen worden en de duur van de hulp ontstaat gemakkelijk een ongewenste acankelijke situa2e. Leer- en verbeterpunten De lokale partners missen de structuur en capaciteit om een structurele oplossing te bieden. 31


Albanië Toekomst In 2011 zal het Poor Family project zich op 100 kinderen richten en zullen deze kinderen naast voedselhulp ook schoolboeken en uniformen ontvangen. Financiën De verleende noodhulp 2jdens de twee overstromingen in Shköder was niet opgenomen in de begro2ng van 2010 maar is in januari en in december op verzoek van de partner verstrekt. Overige uitgaven zijn conform begro2ng. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

50120/68000

Poor Family Sarandë

€ 33.960

€ 33.960

68013

Special care Sarandë

€ 2.640

€ 3.168

60130

Noodhulp Skhöder overstroming

-

€ 8.000

€ 36.600

€ 45.128

Totaal

Gezondheidszorg Doelstelling: meer kinderen in Albanië worden bereikt met voorlich2ng en hebben toegang tot basisgezondheidszorg. Strategie: directe armoedebestrijding en maatschappijopbouw. Resultaten • 31 mensen zijn ondersteund bij een noodzakelijke medische behandeling • De plaatselijke kerken hebben resp. 10% - 20% bijgedragen aan de kosten van deze behandelingen. • Het in 2009 gestarte onderzoek naar de situa2e van gehandicaptenzorg in Zuid-Albanie is afgerond. Impact De financiële support voor medische behandeling maakt behandeling mogelijk voor hen die door armoede buitengesloten zijn van gezondheidszorg. De gezondheid en het toekomstperspec2ef van de persoon en zijn/haar omgeving is hierdoor aanmerkelijk verbeterd. De voor het onderzoek uitgevoerde inventarisa2e van het aantal gehandicapten en hun (levens) omstandigheden hee4 er toe geleid dat ouders elkaar zijn gaan ontmoeten. Deze ontmoe2ngen hebben maatschappelijke bewustwording en lotgenotencontact sterk ges2muleerd en een ‘drive’ om ‘iets’ te gaan doen voor deze kinderen. Sterke en zwakke punten + In 2010 hebben de lokale kerken voor het eerst zelf financieel bijgedragen aan het medisch fonds van hun gemeente. + Het onderzoek naar de situa2e van gehandicapten hee4 lokaal een bewustwordingsproces op gang gebracht. - Het onderzoek naar wat er op dit gebied plaats vindt in andere delen van Albanië is niet goed van de grond gekomen en overgedragen aan Lidia Founda2on (NGO) die meer exper2se en capaciteit hee4. - Het medische fonds is propor2oneel ten opzichte van de groo8e van de gemeente daarom beperkt in omvang en impact Leer- en verbeterpunten Medische zorg en kennis met betrekking tot specialis2sche zorg (vb. fysiotherapie) is lokaal niet aanwezig. Visie ontwikkeling en training van betrokken mensen is van groot belang. Het opleidingsniveau in de omgeving is echter beperkt.

Malenë woont met haar ouders in Delvinë. De buren weten dat zij er is, maar kennen haar niet. Ze is al3jd binnen. Haar beentjes zijn vergroeid, ze hee4 epilepsie en Malenë is broodmager. Als ze wakker is, neuriet ze zacht. Ze wil vaak niet eten. Water met suiker, dat krijgt haar moeder er nog wel in. Haar ouders zijn werkloos en het gezin lee4 van de uitkering die ze krijgen voor de handicap van Malenë: 1800 Lek (€ 13,-). Medische zorg is niet alleen duur, ook ver weg..

Toekomst Vooralsnog zullen in 2011 de medische fondsen niet worden uitgebreid. In 2011 zal de partner een projectvoorstel schrijven voor gehandicapten(thuis)zorg. Kom over en help wil dit ini2a2ef financieel en met (externe) exper2se ondersteunen. In de toekomst zal daarmee de nadruk meer gaan liggen op het (zelfstandig) deelnemen van gehandicapten aan de maatschappij.

Financiën De uitgaven voor de medische fondsen in Delvinë en Sarandë zijn conform de begro2ng. Het onderzoek naar gehandicaptenzorg is gefinancierd vanuit het werkbudget.

32


Albanië Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

50130

Onderzoek gehandicaptenzorg

-

€400

68025

Medisch fonds Delvinë

€ 900

€ 900

68026

Medisch fonds Sarandë

€ 800

€ 800

€ 1.700

€ 2.100

Totaal

Onderwijs Doelstelling: meer kinderen in Albanië hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving. Strategie: directe armoede bestrijding en maatschappijopbouw. Resultaten • 48 kinderen hebben deelgenomen aan het nieuwe huiswerkproject in Delvinë • 40 Romakinderen hebben deelgenomen aan de ABC-klassen • 270 jongeren hebben met succes een vakopleiding gevolgd • 736 docenten hebben deelgenomen aan één van de negen trainingen en 2630 docenten zijn indirect getraind • Twee scholen zijn opgeknapt en vijf scholen ontvingen educa2eve hulpmiddelen • In de zomer van 2010 hebben ca. 250 jongeren deelgenomen aan educa2eve zomerkampen • De overheid van Delvinë hee4 ruimte beschikbaar gesteld voor het huiswerkproject • De overheid van Sarandë hee4 toegezegd de huur van het kantoor van Lidia Founda2on te financieren • Ter ondersteuning van de projecten zijn 25 schoolsets, 40 computers en 10 flatscreens naar Albanië verstuurd • In samenwerking met ZGG zijn 13 grote tenten voor de zomerkampen gesponsord. In mei 2010 is het onderwijsprogramma van Lidia Founda2on door een externe consultant geëvalueerd. Impact Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling en toekomstperspec2ef van kinderen en helpt hen aan de armoedespiraal te ontsnappen. Roma kinderen en kinderen uit andere kwetsbare gezinnen hebben in 2010 enorme kansen gekregen; Kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door faciliteiten en kwaliteiten van de docenten. Op beide face8en hee4 het onderwijsprogramma in 2010 bijgedragen; Dat de overheid verantwoordelijkheid wil nemen voor een onderdeel van de overheadkosten is voor lokale begrippen ‘revolu2onair’. Tijdens de zomerkampen wordt veel aandacht gegeven aan ‘lifeskills’. Sterke en zwakke punten + Door in te spelen op de verschillende school2jden hebben meer kinderen deelgenomen aan het huiswerkproject in Delvinë. - Het blijkt erg moeilijk om docenten te vinden die én opgeleid zijn én christen. Leer- en verbeterpunten De effec2viteit van de vakopleidingen kunnen verbeterd worden door de duur te verlengen, samenwerking met de lokale overheid te versterken en binnen het opleidingsprogramma meer aandacht te geven aan bedrijfsvoering; Een (financiële) bijdrage van deelnemers zal de betrokkenheid vergroten en de financiële situa2e van Lidia Founda2on versterken; Het bestuur van Lidia Founda2on hee4 zich de laatste jaren passief opgesteld ten opzichte van fondsenwerving ondanks de wetenschap dat de overheidssteun vanuit Nederland per 31-12-2010 zal worden stopgezet. Toekomst Verbeteren van toegang tot onderwijs voor kinderen met een beperking zal in 2011 een van de speerpunten zijn. Financiën De onderwijsprojecten van Lidia Founda2on zijn in samenwerking met Prisma/ICCO allian2e uitgevoerd en gefinancierd door MFS. Per 1 januari 2011 komen deze projecten echter niet langer in aanmerking voor deze subsidie. In 2010 is € 18.000 extra aan subsidie ontvangen voor het QETP programma. In totaal is in 2010 € 141.716 aan MFS subsidie ontvangen. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

80410

Quality Educa2on Training Programme

€ 136.000

€ 154.000

80440

Evalua2e Onderwijsprogramma

-

€ 5.717

80420

Huiswerkproject Delvinë

€ 52.713

€ 52.713

52080

Zomerkampen Sarandë

€ 3.500

€ 2.600

€ 192.213

€ 215.030

Totaal

33


ArmeniĂŤ ArmeniĂŤ is de oudste christelijke staat en ĂŠĂŠn van de oudste landen ter wereld. GeograďŹ sch ligt het land in AziĂŤ maar vanuit cultureel en historisch perspec2ef beschouwt men zich behorend tot Europa. ArmeniĂŤ grenst aan Azerbeidzjan, GeorgiĂŤ, Turkije en Iran en hee4 zelf geen toegang tot een zee. De grenzen met Turkije en Azerbeidjan zijn gesloten. Sinds 2001 is ArmeniĂŤ lid van de Raad van Europa. De gevolgen van de zware aardbeving (1988) en de oorlog met Azerbeidzjan (1991) over Nagorno-Karabach hee4 diepe sporen achtergelaten in de samenleving. Velen zijn door (de nasleep van) deze gebeurtenissen niet in staat geweest een redelijk bestaan op te bouwen. In de jaren ’90 is meer dan een kwart van de totale bevolking uit het land geĂŤmigreerd als gevolg van de economische situa2e. Vluchtelingen die alles moesten achterlaten in Azerbeidzjan wonen in de verlaten en kapotgeschoten dorpen van Nagorno-Karabach. Kom over en help richt zich in ArmeniĂŤ met het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ op de allerarmsten in de samenleving. Kom over en help ziet ArmeniĂŤ als oriĂŤnta2eland en zoekt naar mogelijke uitbreiding van programma’s. Partners In ArmeniĂŤ werkt Kom over en help sinds 2007 samen met de Union of Evangelical Chris2an Bap2st Churches of Armenia. De gemeentes zijn goed georganiseerd en zijn zich zeer bewust van hun diaconale taak en hebben een goede rela2e met de Armeens-Apostolische kerk. In 2010 is de samenwerking met deze partner verdiept. In dit jaar zijn ook andere organisa2es in ArmeniĂŤ bezocht maar is besloten het partnernetwerk in ArmeniĂŤ vooralsnog niet uit te breiden. Partners in 2010 Evangelical Chris4an Bap4st Churches of Armenia

Dagelijkse levensbehoeen â‚Ź 87.110

AYouw oude doelstellingen â‚Ź 4.800

Totaal â‚Ź 91.910

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in ArmeniĂŤ groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Strategie: directe armoede bestrijding. Resultaten • 3 gaarkeukens zijn ondersteund en 300 mensen bezochten vijf keer per week de gaarkeuken • In totaal zijn er ca. 75.000 maal2jden verstrekt. • 10 gezinnen (33 kinderen) hebben maandelijks hulp ontvangen via het Poor Family programma • 562 gezinnen (1381 kinderen) hebben gedurende de wintermaanden voedselhulp en brandhout ontvangen • Er is een bakkerijproject gestart waardoor vier gezinnen een zelfstandig inkomen verwerven. Impact De gaarkeukens zijn veel meer dan een maal2jd alleen. Ontmoe2ng en daarmee het doorbreken van het (sociaal) isolement is een belangrijk element van de gaarkeukens; Tijdelijke materiĂŤle hulpverlening is vooral een ‘steun’ in de rug van arme gezinnen. Onmisbaar, maar voor velen niet genoeg om te ontsnappen aan de armoedespiraal. Sterke en zwakke punten + Winterhulp wordt op maat gegeven: brandhout, voedselpakke8en en speciale pakke8en voor de kinderen rond de kerst + Gaarkeukens hebben een veelzijdig eect en zijn een helder christelijk getuigenis in de plaatselijke gemeenschap - Zelfstandig inkomen verwerven is binnen het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ vooralsnog een klein onderdeel. Leer- en verbeterpunten De aanloop2jd voordat de Lavash bakkerij gestart kon worden is lang geweest. De bakkerij die in 2010 opgezet is voldoet echter aan de lokale wensen en mogelijkheden. Toekomst In 2011 zullen nog vier bakkerijen gestart worden met hulp van Nederlandse bakkers en subsidie van NCDO. FinanciĂŤn De Winterhulp en gaarkeukens worden geďŹ nancierd vanuit de Winterhulp inkomsten. Mede dankzij de bijdrage van EO-Me8erdaad in 2009 konden enkele extra gaar-keukens geopend worden die ook in 2010 gesteund konden worden.

Wonen met je gezin op vij4ien vierkante meter. Karton bijeenscharrelen dat als brandstof dienst moet doen voor een oventje om eten te warmen. Geen vast inkomen en alle dagen ‘kale pasta’ op het menu. De Armeense Bap3stengemeente wil via een prak3sche christelijke handreiking de meest arme (kinderrijke) gezinnen bereiken.

34


Armenië Project nr.

Project

50700

Poor Family hulp

61004

Lavash Bakkerij

60491

Winterhulp Armenië

€ 29.750

€ 29.750

61002

Gaarkeuken Armavir

€ 26.000

€ 22.960

61003

Gaarkeuken Hrazdan

€ 5.000

€ 5.000

61006

Gaarkeuken Ararat

€ 19.000

€ 19.000

€ 82.150

€ 87.110

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

€ 2.400

€ 2.400 € 8.000

AYouw oude doelstellingen Doelstelling: zorgen om bestaan voorgangers en evangelisten zijn weggenomen. In 2010 zijn drie Armeense voorgangers maandelijks financieel ondersteund. Dit project behoort tot de oude doelstelling ‘geestelijke toerus2ng’. De kosten van dit project zijn € 4.800. Dit is conform de begro2ng. Volgens de opzet van dit fonds neemt deze steun per jaar met 25% af. Per 2012 zal deze financiële ondersteuning geheel stopgezet worden.

35


Bulgarije Bulgarije is sinds 1 januari 2007 lid van de Europese Unie. In 1989 werd het land na een jarenlang communis2sche regime een democra2sche meer par2jenstaat. Het land is ook in 2010 nog volop in transi2e, met name op het gebied van Kindzorg. De benadering dat kinderen ook rechten hebben staat in contrast met de communis2sche opvafng dat kinderen door de staat ‘beschermd’ moeten worden. In 2009 is de ‘hervorming van de Kindzorg’ aangemerkt als een ĂŠĂŠn van de prioriteiten van de Bulgaarse overheid. In februari 2010 hee4 de ministerraad een hervormingsstrategie geaccepteerd met als doel alle kindertehuizen binnen 15 jaar te sluiten. Er is in Bulgarije duidelijk een proces gaande van allerlei wetsvernieuwingen op het gebied van Kindzorg, maar tot op heden ontbreekt veelal het mechanisme van implementa2e. Naar schafng leven er 8 tot 10% Roma in Bulgarije. Dit is het hoogste percentage binnen Europa. Uitslui2ng en discrimina2e van de Roma is echter een groot probleem in Bulgarije. De Roma’s in de Romawijken hebben veelal geen toegang tot basisvoorzieningen als gezondheidszorg, kwaliteitsonderwijs en openbaar vervoer. Naar schafng is ongeveer 80% van de kinderen in tehuizen van Romaa_omst. Kom over en help richt zich samen met haar partners in Bulgarije voornamelijk op ‘veilige leefomgeving’ en op ‘dagelijkse levens-behoe4en’. In 2010 is ĂŠĂŠn project gericht op gezondheidszorg ondersteund en is een voorzich2ge start gemaakt met het programma ‘onderwijs’. Partners In Bulgarije werkt Kom over en help samen met drie partners. De contacten met de Bulgarian Bap3st Union dateren al van de communis2sche 2jd. Zij waren het die Kom over en help na de val van het communisme meenamen naar de kindertehuizen in Bulgarije om de nood te laten zien van deze verwaarloosde en achtergelaten kinderen naast alle andere noden van het land op dat moment. De samenwerking met Bulgarian Child Inc. en New Hope for the Balkans is in 2010 verder uitgebreid. Partners in 2010 Bap4st Union of Bulgaria Bulgarian Child Inc. New Hope for the Balkans Totaal

Veilige leefomgeving â‚Ź 14.572

Dagelijkse levensbehoeen â‚Ź 66.640

Gezondheidszorg

Onderwijs

-

AYouw oude doelstellingen â‚Ź 11.706

Totaal â‚Ź 92.918

-

â‚Ź 23.698

â‚Ź 14.880

-

â‚Ź 8.818

-

â‚Ź 24.900

â‚Ź 17.586

-

â‚Ź 1.900 *

-

â‚Ź 44.386

â‚Ź 54.352

â‚Ź 84.226

â‚Ź 8.818

â‚Ź 1.900

â‚Ź 11.706

â‚Ź 161.002

* kosten 2010 onderzoek naar onderwijssitua3e Roma, onderzoek zal in 2011 worden afgerond

Veilige leefomgeving Doelstelling: meer kinderen in Bulgarije groeien op in een veilige (gezins)omgeving. Strategie: directe armoedebestrijding, maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding. Resultaten • In vier tehuizen hebben 273 kinderen extra zorg ontvangen • Bij drie van de vier projecten gericht op extra zorg voor kinderen in tehuizen is de lokale kerk betrokken • Bij twee van de projecten zijn Nederlandse partnergemeenten betrokken • Het project in Gorna Goznitsa is medio april 2010 gestopt vanwege slui2ng van het tehuis • 52 kinderen namen deel aan zomerkampen • Twee jeugdteams bezochten twee kindertehuizen • Voor het eerst hebben de leiders van drie Bulgaarse kerkgenootschappen gezamenlijk 2jdens een bezinningsconferen2e nagedacht over kindproblema2ek in hun land. In Bulgarije groeien naar schaAng 15.000 kinderen op in kinderte• 45 kerkleiders hebben deze bewustworhuizen. Slechts 1.8% hee4 beide ouders verloren. Alle andere kindingsconferen2e bezocht deren hebben ÊÊn of beide ouder(s) nog maar zijn vanwege hun Het Romavrouwenproject is geÍvalueerd door een externe consultant; Op basis van het evalua2erapport is het project een tweede fase ingegaan. In februari is in samenwerking met Kom over en help door EU parlementariÍr Bas Belder (EU/SGP) een monitoring bezoek gebracht om op verschillend niveau de ontwikkelingen op het gebied van kindzorg in Bulgarije te volgen.

thuissitua3e en/of vanwege hun beperking in een kindertehuis opgenomen. Het oude communis3sche denkpatroon dat de Staat beter voor de kinderen kan zorgen is nog springlevend. De situa3e van de kinderen in de kindertehuizen is echter schrijnend. En hoe langer een kind verblij4 in een tehuis, hoe slechter het sociale en economische toekomstperspec3ef. Onder druk van de EU is Bulgarije gestart met deĂŻns3tu3onalisering van de tehuizen. Er is echter nog een lange weg te gaan. 36


Bulgarije Impact “Om een goed beeld te krijgen van zijn leven, ben ik een hele dag Kinderen die nooit bezocht worden door familie of met Splendid mee geweest. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat waarvoor het personeel 2jdens het weekend geen is hij te vinden op een vuilnisbelt, een half uur lopen bij zijn huis 2jd had om hen te voeden krijgen nu liefde en vandaan. Hij verzamelt metaal, in de hoop dat hij aan het eind van aandacht van mensen van buiten hun ‘wereldje’. de dag genoeg betaald krijgt om zijn vrouw Borka en hun twee Kinderen voelen het haarscherp aan: ze worden dochters te eten te geven. Ondanks mijn hulp is de opbrengst van (toch) niet vergeten. Bulgaarse kerken zijn zich die dag Lev 2,40 (€ 1,20). Dat betekent droog brood vandaag. Zijn meer en meer bewust van de problema2ek door gemiddelde dagopbrengst moet zeker € 3,- zijn. Als ik bij hen thuis middel van plaatselijke ini2a2even, bewustin hun krotje ben, overvalt me de uitzichtloosheid. Geen uitzicht op wordingsconferen2e en kerkelijke jeugdteams en ander werk, kinderen die niet of amper naar school gaan, moeder denken ac2ef na over de volgende stap die zij die doof is en ook niet kan werken. De koude wind giert door de zouden kunnen en moeten ze8en. De Bulgaarse scheuren van het dak, honger staat in hun ogen.“ overheid is zich bewust van de aandacht vanuit de EO-MeIerdaad-Presentatrice, Carla van Weelie. EU voor de kindzorg. Begin 2010 is vanwege een begro2ngstekort op alle budge8en gekort, behalve die van de kindertehuizen. Door de directeurs gezien als duidelijk gevolg van de herhaalde bezoeken van de EU-delega2e. Sterke en zwakke punten + Toenemende betrokkenheid van partners en kerken bij de Kindzorg problema2ek - Rela2ef weinig lobby door de kerken. Nieuwe regelgeving beperkt de toegang tot kindertehuizen. Het nieuwe beleid van de overheid veroorzaakt veel onrust en onzekerheid. Hoewel partners goede rela2es hebben met de overheid worden zij niet betrokken Leer- en verbeterpunten Het EU beleid leidt in Bulgarije tot krampach2ge slui2ng van tehuizen, terwijl er nog geen adequate opvang voorhanden is met ‘schijnoplossingen’ als gevolg. Toekomst Kom over en help wil zich in het algemeen samen met haar partners prioriteit geven aan het programma ‘veilige leefomgeving’; De projecten binnen dit programma zullen in Bulgarije in 2011 worden voortgezet; In 2011 zal in Dubnitsa een thuiszorg project gestart worden waarbij gezinnen met kinderen met een (meervoudige) beperking financieel ondersteund en begeleid worden zodat deze kinderen thuis kunnen opgroeien. CGK Genemuiden hee4 toegezegd dit project financieel te ondersteunen; In 2011 zal een 18+ jongeren project ondersteund worden (Borovtsi) waar jongens uit tehuizen begeleid worden om een zelfstandig leven op te bouwen en te integreren in de maatschappij; In 2011 zal een training ‘sensory integra2on’ aan personeelsleden van kindertehuizen worden gegeven. Financiën In 2010 is vanwege de problema2ek in Bulgarije het programma ‘veilige leefomgeving’ in de loop van het jaar uitgebreid. Extra projecten zijn gefinancierd uit werkbudge8en. De projecten in Gorna Goznitsa en in Lom zijn in 2010 gefinancierd door de resp. partnergemeenten GCK Genemuiden en GCK Bennekom. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

50410

Baba project Gorna Gosnitsa*

€ 4.728

€ 1.522

50480

Baba project Burzitsa

€ 3.000

€ 1.500

50520

Kindertehuis Lom

€ 5.140

€ 4.730

50390

Helping Hands – Vidrare

-

€ 13.380

53029

Zomerkamp

€ 3.000

€ 3.000

53090

Jeugdteams

-

€ 1300

80266/80200

Roma vrouwen

€ 16.000

€ 24.900

80060

Bewustwordingsconferen2e

-

€ 4.020

€ 31.868

€ 54.352

Totaal * In 2010 is dit tehuis gesloten

37


“De partners hebben ondersteuning nodig, maar de medewerkers in Nederland ook.” Toen ik voor het eerst met Kom over en help te maken kreeg, zo’n vijf jaar geleden, zag ik de organisatie vooral als assistentiegericht. Bestuursleden of personeel waren in Oost-Europa geweest, hadden daar de nood gezien en wilden hulp bieden. Er ontstond een hele organisatie met transporten, winterhulp en goederen, gericht op het geven van noodhulp. In de afgelopen vijf jaar heb ik twee verschuivingen gezien binnen de stichting. De eerste ligt in de contacten met de kerken. Kom over en help wil de kerken nu toerusten om zélf in hun omgeving te kunnen helpen. Dat laat respect zien voor hoe anderen naar hun omgeving kijken, maar het is ook een uitdaging voor de kerken om zelf kritisch te gaan kijken naar de problemen. De tweede verschuiving is dat Kom over en help van de assistentiegerichte benadering af gaat. Niet omdat die fout is, maar omdat je de problemen vóór wilt zijn. Je wilt mensen geen vis geven, maar een hengel. Dat is veel ingrijpender. Als er een man langs de weg naar Jericho is aangevallen en gewond aan de kant van de weg ligt, verzorg je hem en breng je hem naar de herberg. Maar als er 250 gewonde mensen langs de weg liggen, dan moet je ook iets doen, maar op een andere manier. Dan moet je aankloppen bij het gemeentebestuur van Jericho, en proberen samen iets aan de criminaliteit te doen. Dat is een heel andere benadering: je richt je dan niet op de gevolgen, maar op de oorzaken van het probleem. De training die de medewerkers van Kom over en help afgelopen jaar bij mij volgden, is er op gericht om de partners in Oost-Europa beter te helpen. Hierdoor kunnen zij groeien in het uitvoeren van hun activiteiten, waardoor de levensomstandigheden van bijvoorbeeld Roma beter worden. De partners hebben ondersteuning nodig, maar de medewerkers in Nederland ook. Hoe ga ik met mijn partners om? In hoeverre geef ik ze vrijheid om zelf een lijn uit te zetten? Zij werken anders dan wij in het Westen. In hoeverre geef je dan ruimte en ondersteuning voor het varen van een eigen koers? Ik denk dat het belangrijk is dat dat in balans blijft. Je bent samen verantwoordelijk voor de projecten. Voor een goed resultaat ben je van elkaar afhankelijk. Staf en bestuur van Kom over en help moeten hier steeds over nadenken. Hoe houden we de balans tussen respect voor hún keuzes en je éigen gedachten over goede hulp. Er is in dit vakgebied altijd een verschil tussen wat je mag verwachten en wat je graag zou willen. We willen zoveel en zo snel, maar Kom over en help heeft ervoor gekozen om niet zelf ter plaatse te helpen, maar daarvoor partnerorganisaties in te schakelen. Dat is een cruciale keuze, want je moet rekening houden met wat die partners kunnen en willen. Wat ik het mooie vind aan Kom over en help (daarom ben ik er ook zo met hart en ziel bij betrokken), is dat de organisatie heel bewust bezig is met en kritisch kijkt naar het resultaat van het werk. Veel mensen vinden het heerlijk om noodlijdende mensen te eten te geven. Maar die hulp geeft vaak geen blijvend resultaat. Kom over en help gaat wel voor een blijvend resultaat, bijvoorbeeld door de plaatselijke politieke situatie te beïnvloeden ten gunste van bijvoorbeeld kinderen en ouderen. Het is soms lastig om voor dit type projecten de achterban te motiveren. Toch helpt deze vorm van hulp beter dan het geven van eten. Kom over en help zit mijns inziens op de goede weg. Er is een voortschrijdende bewustwording van gelijkwaardigheid met de partners in Oost-Europa. Dat is een erg belangrijk proces. Het is ook een heel transparante organisatie. Ik vind het bijvoorbeeld geweldig dat er ook twee bestuursleden aan de training hebben meegedaan. Iedereen in deze organisatie toont zijn passie voor de zaak. Ik vraag me wel af of er onder de achterban voldoende draagvlak blijft bestaan voor Oost-Europa. Dit komt denk ik enerzijds door het huidige politieke klimaat over de Europese Unie. Men betaalt immers al aan de EU, dus waarom zou men via een ander kanaal Oost-Europa helpen. Anderzijds komt het doordat mensen verder reizen, waardoor de aandacht voor mensen in nood verschuift naar verre bestemmingen. Ik zou willen zeggen: Oost-Europa ligt dichtbij maar je komt er nog veel uitsluiting, corruptie en degelijke problemen tegen. Je hoeft dus niet ver weg te gaan om de naaste te worden van mensen in nood. En dat is toch wat Jezus van ons vraagt. Gerard Verbeek, internationaal consultant

38


Bulgarije Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in Bulgarije groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Strategie: directe armoedebestrijding. Resultaten • Iedere maand bezochten 30-50 bezoekers de gaarkeuken in Varna • Tijdens de wintermaanden hebben 4.070 personen voedselpakke8en ontvangen en zijn 613 boeken verspreid • Twin2g gezinnen namen deel aan het koeienproject. Tien gezinnen zijn in 2010 eigenaar geworden van de koeien; Hiervan breiden twee eigenaren hun veestapel langzaam uit. De acht andere eigenaren hebben echter hun koe verkocht; • Honderd pakke8en groentezaden zijn gedistribueerd • Twee transporten met hulpgoederen zijn naar Bulgarije gegaan Impact Tijdelijke voedselverstrekking is vooral een ‘steuntje’ in de rug van de arme gezinnen. Gezien de omvang van de hulp en de nood van de gezinnen is de impact echter gering; Voor de bezoekers van de gaarkeuken is niet alleen de goede maal2jd die men ontvangt van groot belang maar door de onderlinge contacten wordt het sociaal isolement waarin velen leven verbroken. Ondanks eerdere posi2eve reac2es en intensieve begeleiding hee4 80% van de eigenaren na het verkrijgen van eigendom hun koe verkocht. De tweede groep lijkt echter zeer gemo2veerd en bestaat uit een jongere genera2e van Roma families voor wie de koeien een deel van de familie geworden zijn en de melk niet meer te missen is; Sterke en zwakke punten + De persoonlijke betrokkenheid van de partners en de kerken is een sterke christelijke getuigenis naar de samenleving. Voedselhulp blij4 echter een korte termijnoplossing en neemt de oorzaak van de problemen niet weg; - De projecten gericht op zelfstandige inkomstenverwerving staan nog in de kinderschoenen en moeten zich verder ontwikkelen. Leer- en verbeterpunten In 2010 zijn stevige discussies gevoerd met de partner over winterhulp. Deze open discussie over criteria en omvang van hulp hebben geleid tot een nieuw plan van aanpak voor winterhulp bij de partner. Ondanks de posi2eve evalua2e van het koeienproject in 2010 blijkt de betrokkenheid van de doelgroep tegen te vallen. In het algemeen zijn de Roma vooral gericht op direct resultaat. Meer betrokkenheid en meer par2cipa2e van de doelgroep is een verbeterpunt voor 2011. Toekomst Kom over en help wil in 2011 nog meer de nadruk bij de partner leggen op belang van een sociaal vangnet voor de gezinnen en het belang van een integrale aanpak. Daarnaast zal er naar nieuwe mogelijkheden gezocht worden om gezinnen te ondersteunen een zelfstandig bestaan op te bouwen. FinanciĂŤn Partnergemeente CGK Veenendaal hee4 in 2010 opnieuw de gaarkeuken ďŹ nancieel ondersteund en hee4 â‚Ź 5.000 bijgedragen. EO me8erdaad hee4 vanuit hun winterac2e 2009-2010 â‚Ź 55.000 ter beschikking gesteld voor winterhulp Bulgarije 2010. In 2010 is hiervan 90% ontvangen (â‚Ź 49.500)

Gezondheidszorg In 2010 is ĂŠĂŠn project op het gebied van gezondheidszorg ondersteund. De gezondheidssitua2e van veel kinderen in tehuizen is zorgelijk. Omdat veel tehuizen kampen met grote ďŹ nanciĂŤle tekorten hebben zij niet of nauwelijks geld voor de meest noodzakelijke medicijnen. In samenwerking met Bulgarian Child Inc. hebben in 2010 525 kinderen in 10 tehuizen vitaminen, medicijnen en vaccina2es ontvangen voor de winterperiode. De directeurs van de tehuizen geven aan dat deze hulp hee4 geleid tot minder zieke kinderen in de winterperiode. Dit project is geďŹ nancierd vanuit de Winterhulpcampagne en zal in 2011 worden voortgezet.

Onderwijs Het programma ‘onderwijs’ bevindt zich in de oriĂŤnterende fase. Onderwijs wordt meer en meer als middel gezien om de armoedespiraal van de Roma te doorbreken. Medio 2010 is een baseline onderzoek gestart naar de onderwijssitua2e van Roma dat in 2011 zal worden afgerond. Hier zal in het jaarverslag van 2011 verslag van worden gedaan. Het onderzoek zal naar verwach2ng leidraad zijn in nieuw te starten projecten en als lobby document rich2ng de (lokale) overheid. In 2010 is â‚Ź 1.900 uitgegeven voor de start van dit onderzoek.

39


Bulgarije AYouw oude doelstellingen Doelstelling: toerus2ng en opbouw van kerkelijke gemeenten. In 2010 zijn veer2g voorgangers financieel ondersteund. De financiële bijdrage van Kom over en help in de salarissen van de voorgangers neemt per jaar met 25% af. In 2011 zal dit project geheel worden afgebouwd. Kerkbouwprojecten zijn in 2009 afgesloten. Ontvangen bestemmingsgi4en (in totaal € 4.401) naar aanleiding van ac2es zijn overgemaakt aan het betreffende kerkbouwproject. Project nr.

Project

7000/70010

Ondersteuning voorgangers

40077

Kerkbouw Kislitza

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

€ 7.200

€ 7.305

-

€ 4.401

€ 7.200

€ 11.706

40


GeorgiĂŤ GeorgiĂŤ is een transcon2nentale staat en ligt voor een zeer klein deel in Europa en voor het overige deel in AziĂŤ. GeorgiĂŤ is sinds 27 april 1999 lid van de Raad van Europa en beschouwt zichzelf als een Europees land. Het land grenst aan Rusland, Azerbeidzjan, ArmeniĂŤ, Turkije en de Zwarte Zee. In de prak2jk zijn de autonome regio's AbchaziĂŤ en Zuid-Osse2ĂŤ sinds 1991 onacankelijk, zodat de Georgische overheid hier in de prak2jk geen gezag meer over hee4. Deze onacankelijkheid is een bron van terugkerende gewapende conicten, waarbij buurland Rusland regelma2g een grote rol speelt. Voornamelijk om die reden is de rela2e tussen beide landen slecht. In augustus 2008 hee4 tegen deze achtergrond een oorlog gewoed in ZuidOsse2ĂŤ tussen GeorgiĂŤ en Rusland. Sinds die 2jd hebben zowel Rusland als GeorgiĂŤ melding gedaan van schendingen van het vredesbestand. Deze laatste oorlog hee4 tot in 2010 grote economische en sociale gevolgen. Voor een groot aantal vluchtelingen zijn huizen gebouwd, maar er zijn ook nog steeds groepen vluchtelingen die erbarmelijk gehuisvest zijn en die niet weten wat ze de volgende dag moeten eten. Kom over en help richt zich in GeorgiĂŤ met het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ op vluchtelingen en andere kwetsbare gezinnen. In 2011 zullen ook verschillende projecten gericht op ‘onderwijs’ worden gestart. Gedurende 2010 – 2011 zal de doelstelling ‘geestelijke toerus3ng’ worden afgebouwd. Partners Sinds 2006 werkt Kom over en help in GeorgiĂŤ samen met Evangelical Bap2st Church of Georgia. Zij hebben hun diaconale ac2viteiten ondergebracht in ‘Interna3onal Charity Humanitarian Associa3on “Beteliâ€?. Georgische bap2sten proberen aanslui2ng te zoeken bij de oude christelijke cultuur van hun land en onderscheiden zich daarmee van Bap2stengroeperingen in het buurland ArmeniĂŤ. Deze samenwerking hee4 zich in 2010 posi2ef ontwikkeld. Men par2cipeert op de nieuwe koers van Kom over en help en wil haar bestaande projecten gericht op Kind en gezin graag uitbreiden. In 2010 zijn ook verschillende andere organisa2es in GeorgiĂŤ bezocht, vooralsnog zal het partnernetwerk in GeorgiĂŤ niet worden uitgebreid maar de samenwerking met de Evangelical Bap2st Church of Georgia verdiept worden. Partners in 2010 Evangelical Bap4st Church Georgia Totaal

Dagelijkse levensbehoeen â‚Ź 36.500

Onderwijs â‚Ź 3.000

AYouw oude doelstellingen â‚Ź 7.456

â‚Ź 36.500

Totaal â‚Ź 46.956

â‚Ź 3.000

â‚Ź 7.456

â‚Ź 46.956

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in GeorgiĂŤ groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Strategie: directe armoedebestrijding, beleidsbeĂŻnvloeding. Resultaten • Tijdens de wintermaanden zijn 275 gezinnen (640 kinderen) bereikt met winterhulppakke8en en brandhout • 240 chronisch zieken zijn in de winter bereikt met medicijnen via een thuiszorgproject • 145 vluchtelingen die niet terug kunnen keren naar huis zijn bereikt met voedselpakke8en Impact De allerarmste gezinnen in de samenleving die geen (sociaal) vangnet hebben worden bereikt met prak2sche hulp en een luisterend oor. Gedesillusioneerden weten en ervaren hierdoor dat ze niet vergeten zijn. Sterke en zwakke punten + Prioriteit wordt gegeven aan gebroken gezinnen en ouderen; Sterke betrokkenheid en sobere levenss2jl van de leiders van de partnerorganisa2e - Het programma dagelijkse levensbehoe4en in GeorgiĂŤ is vooralsnog gericht op het ‘uitdelen’ van hulp. “Anno 2010 lee4 35% van de bevolking onder de armoedeLeer- en verbeterpunten Partner bezint zich op de wijze van hulpverlening en onderzoekt de mogelijkheden om niet alleen mensen te helpen die zich in een armoedespiraal bevinden maar hen ook te helpen hieraan te ontsnappen; Kom over en help hee4 aandacht gevraagd voor de situa2e van bepaalde groepen vluchtelingen bij Sandra Roelofs (Nederlandse) vrouw van President Mikheil Saakashvili, echter zonder direct resultaat.

grens. GeorgiÍ wordt niet gezien als ontwikkelingsland maar de tragische werkelijkheid is dat veel mensen het heel moeilijk hebben. Velen kunnen de prijzen van voedsel, elektriciteit en gas niet betalen. De ina3e van de voedselprijzen tussen oktober 2010 en januari 2011 is 20%. EÊn maal3jd per dag is vaker regel dan uitzondering. Vooral de wintermaanden zijn moeilijk.�- Merab Gaprindashvili

Toekomst In 2011 zal de nadruk nog meer liggen op het bereiken van vluchtelingen die niet naar huis terug kunnen keren. Vluchtelingen ac2veren en samen zoeken naar mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen. 41


“Iets in je is gebroken als je ziet dat er zoveel kinderen zijn die geen mogelijkheden hebben. Er is maar zo weinig dat je kan doen. Je móet kiezen.”

Ik ben Ibrahim Bajrami, directeur van Lidia Founda2on in Sarandё. Als kleine jongen ging ik naar de kerk in Sarandё, en maakte ik kennis met Lidia Founda2on. Later, toen ik studeerde, ging ik in de zomervakan2es mee met de zomerkampen. Ik studeerde geneeskunde, en ging mee als hulpverlener. Tijdens mijn studie deed ik ook onderzoek naar welke hulp nodig was om de mensen écht en structureel te helpen. Na mijn studie in Amerika voelden mijn vrouw en ik dat we terug moesten naar Albanië om de mensen te helpen. We keerden terug en ik werd directeur van Lidia Founda2on. Een goede mogelijkheid om te helpen en om terug te keren naar Albanië, waar de werkloosheid hoog is. We zijn blij dat we terug gekeerd zijn naar Albanië. We kunnen een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen. Ik wil graag arts zijn, maar nog liever de mensen in Albanië helpen. Mensen vragen me soms waarom ik niet in Amerika ben gebleven en arts ben geworden. Dat komt door mijn emo2onele binding met Albanië en Lidia Founda2on. Iets in je is gebroken als je ziet dat er zoveel kinderen zijn die geen mogelijkheden hebben. Er is maar zo weinig dat je kan doen. Je móet kiezen. Als ik de kinderen in Delvinё zie als ze na school2jd naar het huiswerkproject komen, voel ik voldoening. Ik zie heel duidelijk dat de kinderen ermee geholpen worden. Elk kind dat geholpen is, is een zegen. We krijgen steeds meer ervaring met de projecten. Waar we eerst niet van konden dromen, is er nu. We hebben meer en betere partners. De dingen gaan makkelijker. We willen ook buiten onze organisa2e kijken. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld een ambulance aan de gemeente Sarandё geschonken. Deze ambulance kregen we door veel brieven te sturen naar allerlei partners en instellingen. Door dit gebaar hebben we nu een betere verhouding met de lokale gemeenschap. We hebben ook de toeris2sche sector in Sarandё geholpen, door foto’s te maken en een duidelijke pla8egrond van het gebied te maken. Hiermee hebben we als organisa2e veel bekendheid gekregen bij de lokale bevolking én overheid. De naam Lidia Founda2on is gekozen omdat Lidia een voorbeeld was van onacankelijkheid en zelfvoorzienendheid. Ze was een inspirerend persoon. Het laat iets zien van hoe we als organisa2e willen zijn voor onze omgeving. Mijn droom voor Lidia Founda2on? Ik droom van een Albanië dat geen Lidia Founda2on nodig hee4. Ibrahim Bajrami, directeur Lidia Founda4on

42


Georgië Financiën Gedurende het vierde kwartaal blijkt dat een aantal vluchtelingengezinnen nog steeds niet naar huis kan terugkeren en in erbarmelijke omstandigheden lee4. Deze zijn extra ondersteund met voedselhulp ter waarde van € 4.000. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

60490

Winterhulp Georgië

€ 27.500

€ 27.500

Medicijnen Georgië

€ 5.000

€ 5.000

-

€ 4.000

€ 32.500

€ 36.500

Voedselhulp vluchtelingen Totaal

Onderwijs Onderwijs in Georgië is verplicht van 6 tot 14 jaar. Ieder jaar worden de lesmethodes vernieuwd en zijn de boeken van voorgaande jaren niet meer in gebruik. Ieder jaar boeken aanschaffen: voor veel ouders een onmogelijke opgave en uitgave... In 2010 hee4 Kom over en help voor het eerst zomerkampen voor kinderen van vluchtelingen ondersteund. 87 kinderen hebben deelgenomen aan deze zomerkampen. Een echt feest en lichtpuntje in hun grauwe bestaan en voor velen de eerste kennismaking met het christelijke geloof. Kom over en help hee4 aan dit project (53110) € 3.000 bijgedragen. Toekomst In 2011 zullen opnieuw zomerkampen worden ondersteund. Daarnaast zullen in 2011 twee nieuwe projecten gericht op onderwijs worden gestart. Het huiswerkproject zal zich richten op 25 kinderen die opgroeien in eenouder gezinnen of zonder ouders. Het Onderwijs centrum richt zich op 80-100 middelbare schoolleerlingen uit gezinnen met een sociale achterstand en wil hen s2muleren en voorbereiden op een verdere studie.

AYouw oude doelstellingen In 2010 zijn 4 voorgangers financieel ondersteund. De kosten van dit project zijn conform begro2ng. Per 2012 zal deze financiële ondersteuning geheel stopgezet worden. In mei 2010 hebben 15 Georgische voorgangers deelgenomen aan de voorgangersconferen2e waarin de Tien Geboden zijn behandeld. Tot grote spijt van de deelnemers zal deze echter in deze vorm geen vervolg krijgen, gezien de nieuwe focus van Kom over en help. Project nr.

Project

20709 70050 Totaal

Begro4ng

Uitgaven

Toerus2ngsconferen2e

€ 5.000

€ 2.656

Ondersteuning voorgangers

€ 4.800

€ 4.800

€ 9.800

€ 7.456

43


MoldaviĂŤ MoldaviĂŤ ligt tussen OekraĂŻne en RoemeniĂŤ en is een smeltkroes die de Roemeense cultuur met de Russische cultuur verbindt. MoldaviĂŤ is een van de armste landen in Europa en kent een hoge buitenlandse staatschuld. De eens zeer bloeiende wijnhandel is tanende en is sterk acankelijk van de Russische energie voorziening. Economische hervormingen zijn hard nodig in MoldaviĂŤ maar gezien de poli2eke impasse waarin het land zich bevind, worden deze niet ingezet. Sinds de zomer van 2009 hee4 MoldaviĂŤ geen president en de pogingen in 2010 om het poli2eke stelsel te hervormen zijn op niets uitgelopen. Door de hoge werkloosheid vertrekken velen naar omliggende landen om daar werk te zoeken. Meer dan 30.000 kinderen groeien op zonder hun ouders. De zorg voor deze kinderen wordt veelal aan de grootouders overgedragen of kinderen worden opgenomen in kindertehuizen. Door hun achtergrond van armoede en sociale problemen kunnen veel kinderen niet goed meekomen op school. Kom over en help richt zich in MoldaviĂŤ op ‘veilige leefomgeving’ en ‘onderwijs’. Deze programma’s richten zich met name op directe armoede bestrijding. Een incidentele bestemmingsgi4 binnen de doelstelling ‘dagelijkse levensbehoe4en’ wordt overgemaakt. Er is op dit moment geen programma gericht op ‘dagelijkse levensbehoe4en’. Partners In 2010 hee4 Kom over en help samengewerkt met drie lokale christelijke organisa2es. De samenwerking met Bethania Founda2on en Spring of Life Church is voortgezet. MoldaviĂŤ is in 2009 door Kom over en help aangemerkt als ‘oriĂŤnta2eland’. In 2010 zijn 7 organisa2es bezocht om nieuwe contacten te leggen en een beeld te krijgen van de algemene situa2e in MoldaviĂŤ. Met de organisa2e Tinerii Pentru Cristos is een pilotproject gestart. Bij voldoende ďŹ nanciĂŤn zal in 2011 nog een partner worden toegevoegd. De samenwerking met Bethesda, het kindertehuis in Kishinev, is eind 2008 afgebouwd. De priva2sering van de grond waarop het gebouw staat is vanwege de steeds wisselende poli2eke situa2e nog steeds niet rond waardoor het gebouw niet verkocht kan worden. Daarom is het gebouw in 2010 verhuurd aan een interna2onale school. Na investering in onderhoud en een omheining, kan vanuit de huuropbrengsten de overeengekomen terugbetaling van de investering op gang komen. De verwach2ng is dat dit in 2011 ongeveer 10000,- euro zal bedragen. Kom over en help wil de vrijkomende ďŹ nanciĂŤle middelen herinvesteren in kinderhulp projecten in MoldaviĂŤ.In Nederland is de werkgroep BunschotenSpakenburg/Eemdijk nauw betrokken bij een groot aantal projecten in MoldaviĂŤ. Partners in 2010

Dagelijkse levensbehoeen -

Onderwijs

Bethania Founda4on

Veilige leefomgeving â‚Ź 14.452

â‚Ź 11.439

AYouw oude doelstellingen â‚Ź 2.700

Afronding Bethesda

â‚Ź 2.803

Spring of Life Church

â‚Ź 28.591

-

-

-

â‚Ź 2.803

-

-

â‚Ź 10.700

-

â‚Ź 10.700

Kerken in Zuid-MoldaviĂŤ

-

â‚Ź 2.000*

-

-

â‚Ź 2.000

Tinerii Pentru Cristos

-

-

â‚Ź 4.000

-

â‚Ź 4.000

â‚Ź17.255

â‚Ź 2.000

â‚Ź 26.139

â‚Ź 2.700

â‚Ź 48.094

Totaal

Totaal

* bestemmingsgi4 Hervormde gemeente Opheusden

Veilige leefomgeving Doelstelling: meer kinderen in MoldaviĂŤ groeien op in een veilige (gezins)omgeving Strategie: directe armoedebestrijding, maatschappijopbouw Resultaten • In 2010 is een pleegzorgproject gestart • 18 kinderen zijn opgenomen in vijf pleeggezinnen • alle pleeggezinnen zijn professioneel begeleid en ďŹ nancieel ondersteund • drie jongeren uit het voormalige Bethesda kindertehuis zijn ďŹ nancieel ondersteund

Op dit moment groeien in MoldaviÍ meer dan 12.000 kinderen op in staatstehuizen. Ongeveer 10% van de kinderen hee4 geen ouders, de overige kinderen hebben wel ouders, maar deze zijn niet in staat om voor hen te zorgen. Omdat de kinderen zonder de liefde, zorg en structuur van een gezin opgroeien zijn deze kinderen op 3enerlee4ijd erg kwetsbaar en poten3eel slachtoer voor mensensmokkel en criminaliteit.

Impact Tehuiskinderen groeien op in een gewone gezinssitua2e en dit hee4 grote invloed op hun ontwikkeling en toekomstperspec2ef Sterke en zwakke punten - Gezinnen worden professioneel begeleid en volgen gezamenlijk trainingen; + Door de ďŹ nanciĂŤle ondersteuning acankelijk te laten zijn van het totaal aantal kinderen in het gezin wordt jaloezie en claimgedrag voorkomen; 44


MoldaviĂŤ Leer- en verbeterpunten Bewustwording binnen de kerken rond het thema ‘Pleegzorg’ komt langzaam op gang maar is noodzakelijk om kinderen in christelijke pleeggezinnen te kunnen plaatsen Toekomst In 2011 zal het pleegzorgproject van Bethania verder uitgebreid worden. De ďŹ nanciĂŤle ondersteuning van de kinderen uit het voormalige Bethesda Kindertehuis zal geleidelijk worden afgebouwd, al naar gelang van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. FinanciĂŤn Het pleegzorgproject is gestart in 2010 en wordt langzaam opgebouwd. In de begro2ng is uitgegaan van de maximale omvang. Project nr.

Project

50095

Nazorg kinderen Bethesda *

50096

Pleegzorg Bethania *

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

â‚Ź 4.000

â‚Ź 2.803

â‚Ź 33.000

â‚Ź 14.452

â‚Ź 37.000

â‚Ź 17.255

* 100% geďŹ nancierd door werkgroep Bunschoten-Spakenburg/-Eemdijk

Dagelijkse levensbehoeen Kom over en help hee4 op dit moment geen programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ in MoldaviĂŤ. In het verleden zijn vriendschappen ontstaan tussen gemeenten in Zuid MoldaviĂŤ en in Nederland. De Hervormde gemeente van Opheusden hee4 in 2010 tegen die achtergrond â‚Ź 2.000 overgemaakt voor winterhulp in Zuid MoldaviĂŤ. Deze bestemmingsgi4 is overgemaakt naar de betreende gemeente.

Onderwijs Doelstelling: meer kinderen hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving. Strategie: directe armoedebestrijding. Omdat veel kinderen in MoldaviĂŤ in armoede opgroeien, is er vaak thuis weinig aandacht voor onderwijs. De al dan niet permanente afwezigheid van ouders en het ontbreken van begeleiding, s3mulans en structuur zorgt er voor dat veel kinderen niet goed kunnen meekomen op school en het onderwijs vroeg3jdig verlaten. Het onderwijsprogramma in MoldaviĂŤ richt zich op verbeteren van ‘par2cipa2e in het onderwijs’ en ‘life skills’. Resultaten • Drie huiswerkprojecten zijn ondersteund; Binnen deze projecten hebben 57 kinderen dagelijks begeleiding en een goede maal2jd gekregen • In de zomer van 2010 zijn 4 kampen ondersteund en hebben 323 kinderen deelgenomen • In 2010 is een personenbusje geďŹ nancierd om kinderen te vervoeren 2jdens de verschillende ac2viteiten Impact Par2cipa2e in het onderwijs is toegenomen en kinderen hebben betere resultaten behaald; Ouders/verzorgers zijn meer betrokken geraakt bij het onderwijs van hun kinderen; Door middel van crea2eve lessen en sport en spel zijn sociale vaardigheden van kinderen ges2muleerd en zijn ze in aanraking gekomen met het Evangelie. Sterke en zwakke punten + huiswerkprojecten voorkomen vroeg2jdige schoolverla2ng en hebben ruime aandacht voor christelijke normen en waarden - geen zicht op ďŹ nanciĂŤle ondersteuning vanuit de overheid Leer- en verbeterpunten Lokale bewustwording en fondsenwerving maakt project minder acankelijk van interna2onale fondsen. Toekomst In 2011 zullen de mogelijkheden om het onderwijsprogramma uit te breiden met een onderwijsproject gericht op kinderen met een beperking worden onderzocht.

45


Moldavië Financiën De onderwijsprojecten zijn voornamelijk gefinancierd door de werkgroep Bunschoten/Spakenburg-Eemdijk. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

50093

Huiswerkproject Bulboaca *

€ 16.000

€ 11.439

50097

Huiswerkprojecten Zuid Moldavië

-

€ 4.000

53020

Zomerkampen *

€ 3.600

€ 5.700

61052

Personenbusje *

-

€ 5.000

€ 19.600

€ 26.139

Totaal * 100% gefinancierd door werkgroep Bunschoten-Spakenburg/-Eemdijk

AYouw oude doelstellingen In 2010 is in Moldavië de ondersteuning aan voorgangers verder afgebouwd. In 2012 zal het project geheel worden afgerond. In 2010 hebben twee voorgangers financiële ondersteuning ontvangen. Kosten van deze ondersteuning (project 70040) in 2010 zijn € 2.700. Dit is € 900,- minder dan begroot aangezien één voorganger het project voor2jdig hee4 verlaten.

46


OekraĂŻne OekraĂŻne is het grootste land dat geheel in Europa ligt en is sinds 1991 een onacankelijke staat. In West OekraĂŻne spreekt men OekraĂŻens en is men in het algemeen pro-Europa. Het Oosten ven OekraĂŻne is sterk Russisch georiĂŤnteerd en er wordt veelal Russisch gesproken. Door deze poli2eke verscheidenheid en het taalprobleem ontbreekt eenheid in het land. De wereldwijde economische recessie hee4 hard toegeslagen in het land en de economische groei stagneert omdat bedrijven minder willen investeren. Onder de bevolking zijn grote welvaarstegenstellingen. Corrup2e, verslavingsproblema2ek, arbeidsmigra2e en straatkinderen zijn algemene problemen waarmee men in het gehele land mee kampt. Kom over en help ondersteunt in OekraĂŻne projecten gericht op ‘veilige leefomgeving’, ‘dagelijkse levensbehoe4en’, ‘gezondheidszorg’ en ‘onderwijs’. Partners Kom over en help werkt in OekraĂŻne samen met 7 partners. De jarenlange samenwerking met de twee broederraden is gezien de nieuwe focus op Kind en gezin en de toenemende eisen aan partnerschap in een nieuwe fase gekomen. In 2011 zal de samenwerking verder besproken en geĂŤvalueerd worden. De samenwerking met Good Shepherd is stabiel gebleven. Dit geldt eveneens voor de samenwerking met Ray of Hope. In 2009 is de Living Word Ministry na het vertrek van de oprichter in drie verschillende onderdelen uiteengevallen. In 2010 hebben de drie partners in Rovno zich zeer posi2ef ontwikkeld. Partners in 2010

Evangelical Chris4an Bap4st Churches Ukraine Union of Evangelical Bap4st Churches Ukraine Ray of Hope Good Shepherd Living Word * New Life House of Gospel Totaal

Veilige leefomgeving

Gezondheidszorg

Onderwijs

AYouw oude doelstellingen

Totaal

-

Dagelijkse levensbehoeen â‚Ź 104.000

-

â‚Ź 25.000

-

â‚Ź 129.000

-

â‚Ź 37.500

-

â‚Ź 3.000

â‚Ź 16.390

â‚Ź 56.890

â‚Ź 35.000 â‚Ź 3.500 â‚Ź 38.500

â‚Ź 141.500

â‚Ź 5.000

â‚Ź 28.000

â‚Ź 16.390

â‚Ź 5.000 â‚Ź 35.000 â‚Ź 13.600 â‚Ź 3.500 â‚Ź 242.990

â‚Ź 13.600 â‚Ź 18.600

Veilige leefomgeving Doelstelling: meer kinderen in OekraĂŻne groeien op in een veilige (gezins)omgeving Strategie: directe armoedebestrijding Het programma ‘veilige leefomgeving’ richt zich in OekraĂŻne op ondersteuning van ‘family home’ en ‘integra2e’. Resultaten • 37 Kinderen zijn in Good Shepherd Shelter opgenomen • 92 kinderen namen deel aan het integra2eproject

Kolya (17) kent de hoofdsteden van bijna alle landen uit zijn hoofd. Het liefst wordt hij later ontdekkingsreiziger zodat hij alle landen kan bezoeken waar hij over gelezen hee4. Daarnaast houdt hij van hardlopen en onder de jongens is hij echt de leider. Kolya woont in een kindertehuis in Oekraïne. Zijn vader zit in de gevangenis, zijn moeder is niet geïnteresseerd in hem‌

Impact Vanaf de oprich2ng zijn inmiddels duizenden kinderen die aan hun lot waren overgelaten 2jdelijk opgevangen in de Good Shepherd Shelter. Een klein deel van de kinderen is daar permanent gebleven, de overige kinderen zijn ondergebracht bij gezinnen en andere tehuizen. Een klein gedeelte van de kinderen kan weer teruggeplaatst worden in het gezin waar ze vandaan komen. De lokale overheid weet de shelter ook te vinden als men een plaats zoekt om kinderen onder te brengen. In Rovno organiseert men voor een ‘vergeten’ groep kinderen met een handicap speciale zomerkampen waarbij ook de ouders betrokken worden. Juist deze kinderen worden zo ook uit hun isolement gehaald. Sterke en zwakke punten + Liefde en betrokkenheid partners + An2cipa2e op 18+ problema2ek - Vooralsnog focus op opvang en niet op pleegzorg

47


OekraĂŻne Leer- en verbeterpunten Good Shepherd hee4 in 2010 deelgenomen aan na2onale conferen2e gericht op kindzorg; Verdere visie ontwikkeling op pleegzorg is noodzakelijk. Toekomst In 2011 zullen in Rovno meer ac2viteiten gestart worden om het isolement van kinderen met een beperking te doorbreken. Daarnaast zal in samenwerking met SGJ/Lindafonds en de lokale partners een methodiek gericht op Pleegzorg worden vertaald naar het Russisch en OekraĂŻens. De mogelijkheden van pleegzorg in de OekraĂŻense context zullen verder onderzocht worden. FinanciĂŤn De ďŹ nanciering van de projecten is gedaan vanuit het budget voor Kinderhulp, terwijl een belangrijke bijdrage voor de Good Shepherd al jarenlang komt van de het lokale comitĂŠ uit Alblasserdam. Project nr.

Project

50060

Good Shepherd Shelter

51100

Integra2e kampen

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

â‚Ź 35.000

â‚Ź 35.000

-

â‚Ź 3.500

â‚Ź 35.000

â‚Ź 38.500

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in OekraĂŻne groeien op in een omgeving waarin hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien Strategie: directe armoedebestrijding Kom over en help richt zich in OekraĂŻne binnen het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ vooral op winterhulp en inkomensondersteuning. Resultaten • Circa 9.500 gezinnen hebben winterhulp ontvangen • Circa 150 gezinnen namen deel aan Poor Family project • 400 pakke8en met groentezaden zijn verspreid • Twin2g transporten met hulpgoederen gingen naar OekraĂŻne Impact De zorgen van families zijn 2jdelijk verlicht . Het zadenproject gee4 gezinnen de mogelijkheid zelfstandig in levensbehoe4en te voorzien. Sterke en zwakke punten + allerarmsten in de samenleving worden bereikt - het programma is vooral gericht op hulp bieden en in mindere mate op ontwikkeling Leer en verbeter punten Partners tonen weinig ini2a2ef en communis2sch denken lijkt nog sterk. Het is een zoektocht voor Kom over en help om haar partners op de juiste manier te s2muleren. Toekomst In 2011 zal het Poor Family project in OekraĂŻne geĂŤvalueerd worden . FinanciĂŤn De verschillende projecten werden geďŹ nancierd vanuit de jaarlijkse Winterhulpcampagne en vanuit de Kinderhulpsponsoring.

“It is pleasant to see the cheerful faces of our students and their parents, which are pleased that have found for children such school in which them is good. The price of dinners and fare in the school bus also has been risen. The complete sum for study at our school - 1200 Grivnas per one month for one student. Certainly, for many families it is the large problem. Without your help, hardly we would have 110 students. We express the large gra2tude to that people who support of such families. It is 40 children from 23 families.� - Director “River of Life� school, Ta3ana Yakshina

48


Oekraïne Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

60481

Winterhulp Oekraïne

€ 80.000

€ 80.000

60482

Winterhulp Oekraïne Zuid

€ 37.500

€ 37.500

50460/50465/50490

Poor family hulp

€ 24.000

€ 24.000

€ 141.500

€ 141.500

Totaal

Gezondheidszorg Doelstelling: meer kinderen worden bereikt met voorlich2ng en hebben toegang tot basisgezondheidszorg. Strategie: directe armoedebestrijding. In Oekraïne richt Kom over en help zich met haar partners op voorlich2ng en rehabilita2e van verslaafden. De partners zien grote mogelijkheden om juist aan deze gemarginaliseerden het Evangelie te brengen door middel van Woord en rehabilita2e. Resultaten • 30 jongeren zijn opgevangen en begeleid in a_ickcentra • 327 jongeren in scholen zijn bereikt met voorlich2ng gericht op verslaving Impact Der2g jongeren zijn succesvol afgekickt. Sterke en zwakke punten + programma richt zich op rehabilita2e en voorlich2ng/preven2e + Goede verhouding met overheid en orthodoxe kerken - Ontwikkeling van de partner van het preven2e project in Oekraïne Zuid blij4 achter ondanks eerdere consultancy bezoeken Leer- en verbeterpunten In West Oekraïne is er een goede wisselwerking tussen de rehabilita2eprojecten en de preven2eac2viteiten. In Zuid Oekraïne is echter weinig ontwikkeling te bespeuren. De voorlich2ng die men gee4 is posi2ef, maar het ontbreekt aan visie voor de toekomst. Toekomst Met de partner in Oekraïne zuid zal in 2011 verder gesproken worden over mogelijke veranderingen/uitbreidingen voor de toekomst. Financiën De projecten zijn gefinancierd vanuit de reguliere inkomsten Project nr.

Project

80310

Preven2e Project Oekraïne Zuid

80322

Preven2e Project Oekraïne West

80320

Rehabilita2e project Oekraïne West

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

€ 10.000

€ 5.000

-

€ 4.000

€ 9.600

€ 9.600

€ 19.600

€ 18.600

49


Oekraïne Onderwijs Doelstelling: meer kinderen in Oekraïne hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving Strategie: directe armoedebestrijding Resultaten • 42 kinderen uit arme gezinnen namen deel aan het schoolfonds • 647 kinderen namen deel aan zomerkampen Impact 42 extra kinderen zijn in de gelegenheid christelijk onderwijs te volgen; 647 kinderen kwamen in aanraking met christelijke normen en waarden en zijn ges2muleerd in verbeteren van sociale vaardigheden. Sterke en zwakke punten + kinderen uit de hele samenleving nemen deel aan zomerkampen - christelijk onderwijs is par2culier en krijgt geen ondersteuning van de overheid, en zal dus acankelijk blijven van buitenlandse fondsen Leer- en verbeterpunten Meer aandacht voor fondsenwerving en werving van extra leerlingen die een bijdrage kunnen betalen is noodzakelijk om op de lange termijn minder acankelijk te worden van derden. Toekomst In 2011 zal een project gericht op inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking ondersteund worden. Financiën De zomerkampen worden gefinancierd vanuit de kinderhulp sponsoring. Voor het schoolfonds zijn ook enkele specifieke donoren zoals het Ichthus college uit Veenendaal. Project nr. 54010

Project Schoolfonds Kiev

53010

Zomerkampen Oekraïne

53070

Zomerkampen Oekraïne Zuid

Totaal

Begro4ng € 15.000

Uitgaven € 15.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 4.000

€ 3.000

€ 29.000

€ 28.000

50


RoemeniĂŤ In verzet tegen de onderdrukking van communis2sche dictator CeauĹ&#x;escu kwam het Roemeense volk in 1989 in opstand. CeauĹ&#x;escu werd samen met zijn vrouw Elena afgezet en na een kort proces geĂŤxecuteerd. CeauĹ&#x;escu liet een sterk verarmd volk achter. Na het eind van de Koude Oorlog ontwikkelde RoemeniĂŤ betere banden met het Westen van Europa. De Hongaarstalige en Roemeens talige bevolking is weinig geĂŻntegreerd. De Roma bevolking wordt in het algemeen door beide bevolkingsgroepen gediscrimineerd. RoemeniĂŤ is sinds 1 januari 2007 lid van de Europese Unie. De krediet crisis hee4 echter het land in opbouw een geduchte terugslag gegeven. Kom over en help ondersteunt al meer dan 35 jaar projecten in RoemeniĂŤ. Gezien het focusbeleid van Kom over en help en de verbeterde situa2e in RoemeniĂŤ ten opzichte van de andere partnerlanden is in 2010 een start gemaakt met de adouw van steun aan projecten. Eind 2011 zal de steun naar verwach2ng geheel zijn afgebouwd. Kom over en help richt zich samen met haar partners in RoemeniĂŤ op ‘veilige leefomgeving’ , ‘dagelijkse levensbehoe4en’ en ‘onderwijs’. De programma’s richten zich op directe armoedebestrijding. Partners In RoemeniĂŤ werkt Kom over en help samen met vier partners. Deze partners hebben een breed donoren bestand en zijn als organisa2e niet ďŹ nancieel acankelijk van Kom over en help. In 2011 zal een afscheidsbezoek gebracht worden als afslui2ng van een jarenlange goede samenwerking. Partners in 2010

Veilige leefomgeving

Dagelijkse levensbehoeen

Onderwijs

Totaal

CE Oradea

â‚Ź 3.240

â‚Ź 25.670

â‚Ź 1.900

â‚Ź 30.810

Lazarenum Founda4on

â‚Ź 2.700

â‚Ź 29.477

â‚Ź 8.615

â‚Ź 40.792

Eszter Molnar

-

-

â‚Ź 1.250

â‚Ź 1.250

Csaba Korodi

-

-

â‚Ź 2.000

â‚Ź 2.000

â‚Ź 5.940

â‚Ź 55.147

â‚Ź 13.765

â‚Ź 74.852

Totaal

Veilige leefomgeving Doelstelling: meer kinderen in RoemeniĂŤ groeien op in een veilige (gezins)omgeving Strategie: directe armoedebestrijding Resultaten • 27 kinderen zijn in door Kom over en help ondersteunde ‘family homes’ opgevangen • De twee ondersteunde ‘family homes’ hebben hun 18+ integra2ebeleid verder ontwikkeld Impact De 27 kinderen die door omstandigheden niet thuis op kunnen groeien is een veilig thuis geboden. Door middel van persoonlijke begeleiding en de mogelijkheid om goed onderwijs te volgen worden zij voorbereid op een zelfstandig leven.

RoemeniĂŤ voert, onder druk van de EU, een ac3ef beleid om kindertehuizen te sluiten. Sinds 1997 kent RoemeniĂŤ de mogelijkheid van pleegouderschap. De kindertehuizen zijn ontstaan in de 3jd van het communisme. Gezinnen werden toen aangespoord om veel kinderen te krijgen. De regering nam daarbij een deel van de verzorging over in de vorm van kindertehuizen. Na de val van het communisme bleven de kindertehuizen bestaan. Niet zozeer om grote gezinnen te ondersteunen, maar vanwege de grote armoede.

Sterke en zwakke punten + goede persoonlijke begeleiding en aandacht voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan - family homes blijven nabootsing van een gezinssitua2e Leer- en verbeter punten Partnerorganisa2es hebben geen toegang tot fondsen van overheid en EU. Toekomst Lidia Home hee4 wil in de toekomst kost en inwoning aanbieden aan kinderen uit arme gezinnen die in de stad studeren. Beide kindertehuizen willen zich in de toekomst meer richten op preven2e. FinanciĂŤn Projecten zijn conform de begro2ng uitgevoerd. De Hervormde gemeente van Vlist/Polsbroek hee4 het Julia home ďŹ nancieel ondersteund. De bijdrage van Kom over en help aan deze projecten bedraagt circa 10% van de begro2ng van de tehuizen. 51


RoemeniĂŤ Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

50030

Kindertehuis Lidia Home

â‚Ź 2.700

â‚Ź 2.700

50170

Kindertehuis Julia Home

â‚Ź 3.240

â‚Ź 3.240

â‚Ź 5.940

â‚Ź 5.940

Totaal

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in RoemeniÍ groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Strategie: directe armoedebestrijding. Resultaten • 354 gezinnen hebben winterhulp ontvangen • Circa 600 kinderen zijn maandelijks ondersteund Kom over en help hee4 in Nederland deelgenomen aan een rondetafelgesprek met de ChristenUnie om aandacht te voor de situa2e van Roma in RoemeniÍ. Impact De zorgen van families zijn 2jdelijk verlicht .

De armoede onder de Romabevolking is groot. Soms is er behoe4e aan elementaire bestaansmiddelen, zoals brood. Soms zijn er problemen ontstaan, zoals een dreigende scheiding of een erns3ge ziekte. Luisteren en meeleven is erg belangrijk voor deze mensen, die vaak aan de rand van de samenleving staan. De kerk ziet het als haar taak om deze mensen te helpen.

Sterke en zwakke punten + programma bereikt de allerarmsten in de samenleving en hen die ‘geen helper’ hebben + er is speciďŹ eke aandacht voor verbetering van leefomstandigheden van gezinnen - rela2ef geringe aandacht voor het zelfstandig verwerven van inkomen Leer en verbeter punten Meer aandacht voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan is van groot belang voor het zeldeeld van mensen en gezien de afnemende ďŹ nanciĂŤle steun. Toekomst Indien de partners geen andere donoren zullen vinden in 2011 zal schaalverkleining onvermijdelijk zijn. FinanciĂŤn Uitgaven voor ‘dagelijkse levensbehoe4en’ in RoemeniĂŤ zijn conform de begro2ng. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

80488

Winterhulp Tirgu Mures

â‚Ź 20.000

â‚Ź 20.000

80489

Winterhulp Oradea

â‚Ź 20.000

â‚Ź 20.000

50430

Poor family Tirgu Mures

â‚Ź 9.477

â‚Ź 9.477

50440

Poor family Oradea

â‚Ź 5.670

â‚Ź 5.670

â‚Ź 55.147

â‚Ź 55.147

Totaal

Onderwijs Doelstelling: meer kinderen in RoemeniĂŤ hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving Strategie: Directe armoedebestrijding Het onderwijsprogramma in RoemeniĂŤ richt zich met name op ‘life skills’. De focus van de partners ligt op kinderen uit gezinnen met een sociaaleconomische achtergrond. Resultaten • Twin2g kinderen hebben deelgenomen aan het huiswerkproject Pici Haz • 50 kinderen hebben deelgenomen aan wekelijkse kinderclubs • De 6 kinderkampen zijn door 195 kinderen bezocht 52


Roemenië Impact Door begeleiding en extra lessen in het onderwijs is voorkomen dat kinderen hun 2jd op straat doorbrengen en zijn op school betere resultaten behaald. Door middel van crea2eve lessen en sport en spel zijn sociale vaardigheden van kinderen ges2muleerd en zijn ze in aanraking gekomen met het Evangelie. Sterke en zwakke punten + heldere missie en visie: onderwijsbegeleiding en evangelisa2e - voor een groot deel acankelijk van buitenlandse fondsen Leer- en verbeter punten Lokale fondsenwerving onder bedrijven en kerken is noodzakelijk bij teruglopende buitenlandse financiering voor de toekomst van een aantal projecten.

Hoewel Roemenië een lid is van de EU is de armoede op het plaIeland nog steeds groot. Vooral de Roma leven vaak in moeilijke omstandigheden. S3jgende (voedsel)prijzen, werkloosheid en de koude winters maken het voor velen extra zwaar.

Toekomst Afnemende financiële steun maakt de toekomst van de onderwijsprojecten na 2011 onzeker. Financiën Uitgaven ongeveer conform de begro2ng. Incidenteel zijn op dringend verzoek van de partner in 2010 de bijdragen aan zomerkampen verhoogd. Project nr.

Project

Begro4ng

Uitgaven

50431

Huiswerkproject Pici Haz

€ 7.200

€ 7.200

50180

Kinderclub CE Oradea

€ 900

€ 900

52010

Zomerkampen dove kinderen

€ 750

€ 1.000

52010

Zomerkampen Roma kinderen

€ 750

€ 1.000

52020

Zomerkampen Oradea

€ 1.000

€ 1.000

52040

Zomerkampen Tirgu Mures

€ 1.000

€ 1.415

52060

Zomerkampen Bogata

€ 750

€ 1.250

€ 12.350

€ 13.765

Totaal

53


ServiĂŤ ServiĂŤ ligt in Zuidoost Europa en is sinds 2006 een onacankelijke staat nadat het 85 jaar lang onderdeel was van JoegoslaviĂŤ en tussen 2003 en 2006 van de confedera2e ServiĂŤ en Montenegro. ServiĂŤ kent een turbulente geschiedenis met Balkan oorlogen en de Joegoslavische oorlogen (waaronder de Kosovo crisis - 1999). Na de val van voormalig president Milosevic in 2000 ving in ServiĂŤ een proces aan van democra2sering en economische wederopbouw, dat aangedreven wordt door de wens om op termijn deel uit te maken van de Europese Unie. Het punt van de samenwerking door ServiĂŤ met het JoegoslaviĂŤ Tribunaal is momenteel een belangrijk onderwerp in het toenaderingsproces van het land tot de Europese Unie. De wereldwijde economische crisis hee4 geleidt tot stagna2e van de economische groei. Vooral onder de Roma bevolking is veel armoede. De belangrijkste religie in ServiĂŤ is de Servisch-orthodoxe Kerk. Verspreid over het land zijn er vele orthodoxe kloosters. In het zuidwesten van ServiĂŤ hangt de meerderheid van de inwoners de islam aan. De Bap2s2sche gemeenten vormen een zeer kleine minderheid in ServiĂŤ. Kom over en help richt zich met de programma’s ‘dagelijkse levensbehoe4en’, ‘gezondheidszorg’ en ‘onderwijs’ op directe armoedebestrijding onder met name de Romagemeenschap. Partners Kom over en help werkt in ServiĂŤ samen met de Bap2stenorganisa2e Love Your Neighbour. Deze organisa2e richt zich met name op evangelisa2e en kerkplan2ng. Vanwege het nieuwe focusbeleid van Kom over en help zal de samenwerking per 2012 worden beĂŤindigd. Gedurende 2010 is de partner ac2ef op zoek gegaan naar andere donoren. Partners in 2010

Dagelijkse levensbehoeen â‚Ź 49.741

Love Your Neighbour

Gezondheidszorg

Onderwijs

â‚Ź 31.992

â‚Ź 14.950

AYouw oude doelstellingen â‚Ź 8.828

Totaal â‚Ź 105.511

Dagelijkse levensbehoeen Doelstelling: meer kinderen in ServiĂŤ groeien op in een omgeving waar in hun dagelijkse levensbehoe4en wordt voorzien. Strategie: directe armoedebestrijding Resultaten • 145 families hebben gedurende de wintermaanden voedselpakke8en ontvangen • 14 families (65 kinderen) zijn maandelijks ondersteund door middel van Poor Family help • Na de aardbeving in Kraljevo (3 november) zijn 180 noodhulppakke8en uitgedeeld aan 50 getroen gezinnen • 4 vrachtwagens met hulpgoederen zijn naar Servie gegaan. Ongeveer 800 gezinnen zijn geholpen met hulpgoederen. Impact De verleende materiĂŤle hulp is voor veel gezinnen een verlich2ng en bemoediging. Sterke en zwakke punten + Door de partner worden de meest kwetsbaren in de samenleving bereikt met prak2sche hulp. - Het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’ richt zich op materiĂŤle hulp en inkomensondersteuning en biedt een 2jdelijke oplossing in de armoedeproblema2ek. Leer- en verbeterpunten In 2010 is geprobeerd om een tweedehandskledingwinkeltje op te ze8en om daarmee ook lokaal inkomen te verwerven. Vanwege douaneproblemen in ServiĂŤ moest dit project worden afgeblazen. Toekomst De toekomst voor de projecten gericht op dagelijkse levensbehoe4en is na 2011 vooralsnog onzeker. De omvang van de bap2stengemeenten is gering terwijl met hulp vanuit buitenland men een groot aantal projecten uitvoert. Het wegvallen van de steun van Kom over en help zal naar verwach2ng leiden tot schaalverkleining. FinanciĂŤn In 2010 hee4 Come over and Help bijgedragen aan het programma ‘dagelijkse levensbehoe4en’. Project nr.

Project

60487

Winterhulp ServiĂŤ

60131

Noodhulp aardbeving Kraljevo

50300

Poor Family hulp

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

â‚Ź 40.000

â‚Ź 40.070

-

â‚Ź 4.000

â‚Ź 5.670

â‚Ź 5.671

â‚Ź 45.670

â‚Ź 49.741 54


Servië Gezondheidszorg Doelstelling: meer kinderen in Servië worden bereikt met voorlich2ng en hebben toegang tot basisgezondheidszorg. Strategie: directe armoedebestrijding. Het dorpje Sainovac ligt in het zuiden van Servië. Het hee4 1.000 inwoners, waarvan 15% Roma. In de samenleving horen deze Roma er vaak niet bij. 60% van hen is ongele8erd, omdat er voor hen geen onderwijs beschikbaar is of ook omdat ze zelf geen vervoermiddelen hebben. De werkloosheid onder Roma is nagenoeg 100%. Een vaste baan is een droom, het kunnen uitvoeren van seizoensarbeid een buitenkans. Veel gezinnen in dit dorpje en omgeving moeten rondkomen van 50 tot 100 euro per maand. Gezondheid is een groot probleem in Sainovac en omgeving: hygiëne wordt niet in acht genomen; het drinkwater is van een zeer slechte kwaliteit (geen (gescheiden) riolerings- en drinkwatersysteem); 85% van de bevolking hee4 geen toegang tot enige vorm van medische hulp. Dr. Olga, een arts uit de omgeving, houdt iedere week gra2s spreekuur in het centrum. Resultaten Al snel na de start van het project was het vertrouwen gewonnen van de lokale bevolking. Vele mensen die eerst verstoken waren van hulp weten nu de weg te vinden naar het centrum voor eerstelijns hulp, maar er worden er inmiddels ook diverse doorverwezen naar en geholpen in het ziekenhuis van Nis. Deze hulp is in sommige gevallen levensreddend. Met name ook voor de mensen die aan huis gebonden zijn en thuis opgezocht worden. Impact Impact wordt door de partner omschreven als ‘levensreddend’; Voorlich2ng en begeleiding voorkomt erger, verbetert de toegang tot gezondheidszorg en gee4 toekomstperspec2ef. Sterke zwakke punten + Project is gericht op een arm en verlaten gebied met weinig tot geen faciliteiten; + Overheid en ziekenhuisartsen zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen en de implementa2e van het project; - Onzekere financiële toekomst belemmert verdere ontwikkeling. Leer en verbeterpunten De smalle basis waarop dit project steunt is een groot gevaar voor de con2nuïteit. Men hee4 weinig eigen middelen vanwege de geringe omvang van de bap2stengemeenten en Kom over en help is nog steeds de enige financiële sponsor van dit project. Toekomst In 2011 wordt de discussie met de partner voortgezet en wordt geholpen bij het zoeken naar alterna2eve financiering voor de ac2viteiten vanaf 2012. Financiën De uitgaven voor dit project worden gefinancierd uit reguliere inkomsten. In het verleden is voor de opzet van het project deels subsidie ontvangen. Project nr.

Project

80560

Preven2e & Voorlich2ng – More than Health

Begro4ng

Uitgaven

€ 32.000

€ 31.992

Onderwijs Doelstelling: meer kinderen in Servië hebben toegang tot kwalita2ef onderwijs in hun omgeving. Strategie: directe armoedebestrijding. Resultaten • 40 jongeren zijn in 2010 begonnen aan een computercursus • 55 kinderen bezochten het zomerkamp en hebben les ontvangen op het gebied van lifeskills.

Het onderwijsprogramma in Servië is kleinschalig en richt zich op verbeteren van par3cipa3e binnen het onderwijs en lifeskills. De projecten worden uitgevoerd in Sainovac, een dorp in Zuid Servië met circa 1.000 inwoners (85% Serven, 15% Roma).

Impact Impact van computerlessen zijn nog niet te meten gezien het feit dat deze nog niet afgerond zijn. Naar verwach2ng gee4 het jongeren meer kansen binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Sterke en zwakke punten + Partner hee4 een goede reputa2e in gemeenschap en is goed georganiseerd - Projecten zijn sterk acankelijk van buitenlandse fondsen

55


Servië Leer- en verbeter punten Een con2nu punt van aandacht is om partners niet acankelijk te maken van één of enkele donors uit het buitenland. Nu de hulp aan Servië wordt afgebouwd verdient dit nog meer aandacht in 2011. Financiën De zomerkampen werden gefinancierd vanuit de Kinderhulp inkomsten; de nieuw gestarte computer cursus is gefinancierd vanuit het werkbudget. Project nr.

Project

80562

Computer cursussen

60131

Zomerkampen

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

-

€ 12.700

€ 2.250

€ 2.250

€ 2.250

€ 14.950

AYouw oude doelstellingen Gezien de adouw van de doelstelling ‘geestelijke toerus2ng’ is in 2010 de laatste toerus2ngsconferen2e voor voorgangers gehouden. Deze conferen2e is door 65 deelnemers bezocht. Daarnaast is binnen dezelfde doelstelling het project ondersteuning voorgangers verder afgebouwd. In 2010 hebben vijf voorgangers maandelijkse financiële ondersteuning ontvangen. Per 2012 zal dit project worden beëindigd. Evenals in eerdere jaren ontvangt het uitvoerende comité in 2010 en in 2011 een tegemoetkoming in de administra2eve kosten. Project nr.

Project

20010

Toerus2ngsconferen2e Servië *

70030

Ondersteuning voorgangers

Totaal

Begro4ng

Uitgaven

-

€ 4.828

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 8.828

* 100% gefinancierd door Come over and Help.

56


57


Partners

58


Partners Kom over en help werkt samen met lokale Bijbelgetrouwe kerken en christelijke organisa2es in Oost Europa en EuraziĂŤ die hulp verlenen aan kwetsbare groepen (met name kinderen en families) in kerk en samenleving. Samenwerking geschiedt op basis van een gedeelde christelijke visie, gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en hee4 als doel inhoud te geven aan armoedebestrijding. Kom over en help beoordeelt nieuwe en bestaande partners op de volgende punten: • voldoende aanslui2ng met visie, missie en beleid van Kom over en help • transparan2e • exper2se • organisa2estructuur en wefge registra2e • rela2e met de plaatselijke kerken • (ďŹ nanciĂŤle) monitoring Partnerconsulta4e In februari 2010 is een partnerconsulta2e gehouden in Bulgarije. De partners die niet aanwezig konden zijn 2jdens de consulta2e van december 2009 (MoldaviĂŤ) hebben deze consulta2e bezocht. Samen is nagedacht over het nieuwe thema ‘Kind en Gezin’. Deze consulta2e zal in voorjaar 2011 een vervolg hebben waarbij, naast bezinning en overleg, training in Project Cycle Management centraal zal staan. Land AlbaniĂŤ

ArmeniĂŤ

Bulgarije

GeorgiĂŤ MoldaviĂŤ

OekraĂŻne

RoemeniĂŤ

ServiĂŤ

Partner

Veilige leefomgeving

Evangelical Bap2st Church Georgia Bethania Founda2on, Tintereni Spring of Life Church, Chisinau Tinerii Pentru Cristos Evangelical Chris2an Bap2st Churches Ukraine Good Shepherd, Makeevka House of Gospel, Rovno Living Word, Rovno New Life, Rovno Ray of Hope Union of Evangelical Bap2st Churches Ukraine CE Oradea, Oradea Csaba Korodi, Tirgu Mures Eszter Molnar, Bogata Lazarenum Founda2on, Tirgu Mures Love your neighbour, Vrnjancka Banja

Gezondheidszorg

x

Good Samaritan Founda2on, SarandĂŤ Lidia Founda2on, SarandĂŤ MNRC DelvinĂŤ Union of Evangelical Chris2an Bap2st Churches of Armenia Bap2st Union of Bulgaria Bulgarian Child Inc. New Hope for the Balkans

Dagelijkse levensbehoeen

x

Onderwijs

AYouw oude doestellingen

x x

x

x x

x x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

x x x

x

x

x

X

x

x x x x

x x

x

x

x

x 59


PR en Fondsenwerving

60


Het werk van Kom over en help is gefundeerd op de trouwe steun van de donateurs. Zonder hen kan Kom over en help de ondersteuning van de allerarmsten in Oost-Europa en Eurazië niet uitvoeren. Kom over en help is dankbaar voor deze groep trouwe donateurs, die ook in economisch moeilijke 4jden blijven geven. Doel Het doel van de PR en fondsenwervingsac2viteiten is het proac2ef sturen van de beeldvorming over de organisa2e binnen het donateursbestand en daarbuiten en het werven van financiële middelen voor de uitvoering van de hulpverlening. Alle ac2viteiten in 2010 hadden als doel de rela2e met de achterban te behouden en te versterken en het werven van financiële middelen. Belangrijke speerpunt was het communiceren met de achterban over de nieuwe focus op ‘Kind en gezin’. Verder is er dit jaar veel aandacht geweest voor aanvullende (vermogens)fondsen. Onze achterban Kom over en help hee4 een trouwe achterban. Ruim de hel4 van de donateurs kent de s2ch2ng al vij4ien jaar of langer. De achterban bevindt zich voornamelijk in de Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerken, Protestantse Kerken in Nederland en in de Hersteld Hervormde Kerken. De meest gelezen bladen zijn het Reformatorisch Dagblad, de Terdege en de Gezinsgids. Het grootste deel van de donateurs woont in Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland. Doelgroepen Donateurs Onder donateurs verstaat Kom over en help personen en instan2es uit het adressenbestand die de laatste vier jaar één of meerdere gi4en gegeven hebben. Donateurs die het algemene werk van Kom over en help structureel steunen door middel van een incasso vallen onder de categorie ‘VasteDonateur’. Op 31 december 2010 had Kom over en help 20.338 donateurs. Door middel van telemarke2ng en het huren van adresbestanden wordt het aantal donateurs op peil gehouden en uitgebreid. In maart zijn er twee telemarke2ng-ac2es geweest. In oktober is de Winterhulp Special verstuurd naar een aangekocht adresbestand. Tevens is de Winterhulp Special als bijsluiter bij De Wekker meegestuurd. In totaal leverden deze ac2es 609 nieuwe donateurs op. Het totale aantal nieuwe donateurs in 2010 bedroeg 971. Er zijn 120 toezeggingen beëindigd in 2010. Kerken Het donateursbestand van Kom over en help telt 1.130 kerken. Deze kerken bevinden zich in een breed christelijk spectrum. De kerken worden meerdere malen per jaar benaderd met een vraag om een dona2e. In 2010 is er vanuit kerken € 123.641,05 gedoneerd. Dat is iets meer dan in 2009. Toen brachten de kerken € 123.311,79 op. Scholen Het bestand van Kom over en help telt 276 scholen. In 2010 kwamen 37 (basis)scholen in ac2e om geld in te zamelen voor Kom over en help. Dit zijn minder scholenac2es dan in 2009. Toen kwamen 53 (basis)scholen in ac2e. In 2010 is er door scholen € 53.550,07 bijgedragen. In 2009 was dit bedrag aanzienlijk hoger: € 73.570,36. Bedrijven Het bestand van Kom over en help telt 525 bedrijven. In 2010 waren de inkomsten uit bedrijven € 57.700,11. In 2009 lag dit bedrag op € 65.602,71. Dit is een terugloop, die met het oog op de financiële crisis verklaarbaar is. Jongeren Het jongerenprogramma ‘4YOU’ richt zich op jongeren van met name 16 tot 18 jaar. Onder ‘4YOU’ vallen de Xperiencereizen en het Youngiver-programma. Kom over en help stree4 ernaar om de betrokkenheid van jongeren bij het werk van de s2ch2ng te vergroten. In 2011 zal hierbij de inzet van social media een rol gaan spelen. De jongeren hebben dit jaar € 20.225 bijgedragen aan de totale inkomsten. Vrijwilligers Er zijn ruim tweehonderd vrijwilligers ac2ef voor Kom over en help. Zij ze8en zich o.a. in door het runnen van kledingdepots, het vervoeren van hulpgoederen, het laden van vrachtwagens, het geven van voorlich2ngen en het organiseren van fondsenwervende ac2viteiten. Alle vrijwilligers ontvingen in 2010 drie maal het interne blad ‘InterKom’. Daarnaast zijn de vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Dit zorgde voor draagvlak en betrokkenheid onder de vrijwilligers. Ook persoonlijk contact met de vrijwilligers is erg belangrijk. Pers Kom over en help onderhoudt contacten met verschillende (christelijke) media. Er zijn vier persberichten verstuurd in 2010, namelijk bij de publica2e van het jaarverslag, de theologische conferen2e in Bulgarije, de tournee en de noodhulp in Albanië. Alle persberichten zijn geplaatst in landelijke en/of regionale media. 61


Evalua4e De doelstelling was om in 2010 honderd nieuwe donateurs te werven. Met het totale aantal van 971 nieuwe donateurs is deze doelstelling ruimschoots gehaald. Dit hee4 te maken met de huur van het adresbestand voor de Winterhulpcampagne. In 2010 ontving Kom over en help 366 gi4en van kerken. Dit is ruim boven het gestelde doel van honderd gevende kerken. Het aantal ac2evoerende scholen is lager dan verwacht. In 2010 kwamen 37 scholen in ac2e, terwijl de doelstelling zes2g scholen aangaf. Dit hee4 rela2e met de personele wisselingen op de afdeling PR/Fondsenwerving, waardoor in de tweede hel4 van het jaar pas ac2e is ondernomen op dit gebied. In 2011 zal Kom over en help zich richten op het ontwikkelen van nieuw materiaal dat aanslui2ng vind bij leerkrachten en leerlingen. In verband met de economische crisis was er geen beleid op het uitbreiden van het aantal betrokken bedrijven in 2010. In 2011 wil Kom over en help de bedrijven gerichter benaderen, met de mogelijkheid om een specifiek project te ondersteunen. Ook jongeren kunnen nog gerichter benaderd worden. In 2010 zijn er geen mogelijkheden ontwikkelt om stelselma2g contact met jongeren te onderhouden. In 2011 zal dit wel vorm krijgen, in de vorm van e-mailnieuwsbrieven en social media. Het contact met de vrijwilligers loopt naar tevredenheid. In 2011 wil Kom over en help nog meer inze8en op het koppelen van de juiste vrijwilligers aan de juiste taken. De drie edi2es van InterKom werden gewaardeerd door de vrijwilligers. De inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst trok 63 vrijwilligers. De contacten met de media waren ook in 2010 goed. De doelstelling van vier geplaatste persberichten is gehaald. Het contact met de verschillende doelgroepen was in 2010 goed, maar kan op bovenstaande punten geop2maliseerd worden. Kom over en help ziet dit als een uitdaging voor 2011. Communica4emiddelen Mailingen Jaarlijks verstuurt Kom over en help zeven mailingen. In 2010 waren dit drie magazines, twee fondsenwervende brieven, een folder en een Winterhulp Special. De Winterhulp Special wordt nader genoemd onder ‘Winterhulp’. Op de overige zes mailingen kwam een gemiddelde respons van 17,2%. In 2009 was dat 18%. De gemiddelde inkomsten per mailing waren in 2010 € 57.807,48. In 2009 lag dat bedrag op € 57.667,22. Er wordt con2nu gestreefd naar efficiën2e door de juiste samenhang tussen geefgedrag en mailfrequen2e. Website In de afgelopen jaren is de website ontwikkeld tot de huidige website, met speciale pagina’s voor jongeren, kinderen en bedrijven. De website werd in 2010 gemiddeld 52 keer per dag bezocht, met een gemiddelde van 4,8 pageviews per bezoeker. Met name 2jdens de eerste maanden van de Winterhulpcampagne werd de website goed bekeken. In de maanden oktober, november en december, lag het gemiddelde aantal bezoekers op 69 per dag. De mogelijkheid tot online doneren is in 2010 uitgebreid. Elke pagina waarop een project beschreven wordt biedt tevens de mogelijkheid tot online dona2e voor dit specifieke project. Via online dona2es kwam in 2010 € 6.012 binnen. Nieuwsbrief Kinderhulp De nieuwsbrief Kinderhulp is dit jaar twee keer verstuurd naar 587 KinderhulpSponsors. 126 sponsors ontvangen deze nieuwsbrief per e-mail. In deze nieuwsbrieven kwamen verschillende kinderhulpprojecten aan de orde. De Kinderhulpsponsors blijven op deze manier betrokken bij de projecten waaraan ze bijdragen. Telemarke3ng In 2010 zijn er twee telemarke2ngac2es geweest, namelijk een reac2vering en een happy call. In de reac2vering werden donateurs die langer dan twee jaar niets hadden gegeven benaderd. De telemarke2ngac2es werden uitgevoerd door Christal Teleservice. De happy call had het bedanken en vasthouden van nieuwe Winterhulp-donateurs op het oog. De respons op de reac2vering was 11,9%. De happy call had een respons van 12,3%. Aangeleverde adressen

Aantal eenmalige toezeggingen

Aantal nieuwe Vaste Donateurs

Waarvan reeds beëindigd

Maart 2009

1.316

22

140

7

Maart 2010

1.124

26

107

4

Maart 2009

607

3

69

3

Maart 2010

948

17

100

5

Reac4vering

Happy Call

62


PR en Fondsenwerving Adverten3es In 2010 hee4 Kom over en help vijf verschillende soorten adverten2es geplaatst. Het ging hierbij om twee personeelsadverten2es, een adverten2e met betrekking tot Xperience, een algemene adverten2e in de kerkelijke jaarboeken en adverten2es ter ondersteuning van de Winterhulpcampagne. Laatstgenoemde adverten2es werden in totaal 27 keer geplaatst in 2en verschillende (dag)bladen. Foldermateriaal In 2010 is er een nieuwe folder ontwikkeld voor de Xperiencereizen in 2011. Free publicity In 2010 is er viermaal een persbericht van Kom over en help geplaatst in diverse kranten, websites en e-nieuwsbrieven. Ook de tournee en de Winterhulpcampagne zijn in diverse regionale bladen onder de aandacht gebracht. Daarnaast hee4 er in december een ar2kel in het Reformatorisch Dagblad gestaan over het belang van Winterhulp en de manier waarop deze wordt verstrekt. Deze nieuwsberichten creëren bewustwording over de problema2ek bij de achterban. Deze impact is merkbaar in reac2es per e-mail en telefoon. Evalua4e De doelstelling om zeven mailingen te verzenden in 2010 is behaald. De ten doel gestelde gemiddelde respons van 20% helaas niet. Ondanks deze lagere respons, is de gemiddelde opbrengst per mailing ongeveer gelijk gebleven. Dit terwijl de kosten van deze mailingen gelijk zijn gebleven. Aan de doelstelling om de website veer2g keer per jaar te updaten is voldaan. Bijna wekelijks is de website aangepast met nieuwe informa2e over projecten en actuele zaken. Ook de doelstelling om de Nieuwsbrief Kinderhulp tweemaal te versturen in 2010 is behaald. De telemarke2ngac2e leverde een gemiddelde respons op van 12,1%. De doelstelling, een gemiddelde respons van 15%, is hiermee niet gehaald. Volgens de uitvoerende organisa2e is dit deels te wijten aan de economische crisis. Toch is besloten om in 2011 een nieuwe telemarke2ngac2e uit te voeren. Dit is nodig om ‘slapende’ donateurs te reac2veren en zodoende het donateursbestand zo goed mogelijk te benu8en. De doelstelling om vij4ien adverten2es te plaatsen in 2010 is ruimschoots behaald. Er is geadverteerd in 2en verschillende (dag) bladen, waarmee een breed publiek is bereikt. Bij het ontwikkelen van de adverten2eplanning voor 2011 wordt nagedacht over nieuwe media en online adverteren. Er is zoals gepland nieuw foldermateriaal tot stand gekomen. Gezien de nieuwe focus op ‘Kind en Gezin’ zal er in 2011 een nieuwe algemene folder ontwikkeld worden. In 2011 zal Kom over en help zich meer richten op online publiciteit. Dit is een vorm van free publicity die een zeer brede doelgroep bereikt. De communica2emiddelen van Kom over en help zijn in 2010 zo op2maal mogelijk ingezet. Ondanks de economische crisis is de financiële respons niet sterk gedaald. In 2011 ligt de focus op het versterken en beter afstemmen van de bestaande communica2emiddelen. Daarnaast zal ingezet worden op digitale communica2e.

Inkomsten 2006 t/m 2010 3.000.000

2.500.000

2.000.000

Bedragen

Winterhulp De Winterhulpcampagne 2010/2011 stond in het teken van wederkerigheid en gastvrijheid. In de Winterhulp Special en op de website kon men kennismaken met Nina, Boris en het gezin van Vera uit OekraïneZuid. De gi4en ten bate van Winterhulp bedroegen in 2010 € 496.446. Daarnaast is er voor Winterhulp € 56.737 ontvangen van Prisma/EO-Me8erdaad. Dit is in totaal € 128.183 meer dan de begrote € 425.000. De Winterhulpac2e leverde 609 nieuwe donateurs op.

1.500.000

1.000.000

Fondsenwerving Inkomsten 2006 t/m 2010 Hiernaast zijn in een grafiek de inkomsten van 2006 tot en met 2010 weergegeven.

500.000

0 2006

2007

2008

2009

2010

Jaren Giften

Natura

Subsidies

Nalatenschappen

Overige baten

Acties derden

63


Baten uit eigen fondsenwerving In 2010 waren de baten uit eigen fondsenwerving totaal € 2.122.420. Hierin is begrepen € 88.526 uit nalatenschappen en legaten, € 148.594 uit subsidies en € 216.590 als waarde van ontvangen materiële hulp in natura. Begroot was een totale bate van € 1.957.000. Er is € 165.420 meer ontvangen dan begroot. In 2009 waren de baten uit eigen fondsenwerving € 2.090.830. Procentueel gezien gee4 2010 een s2jging in de inkomsten van 8,5% ten opzichte van de begro2ng van 2010 en een s2jging van 1,51% ten opzichte van de inkomsten in 2009. Van zusterorganisa2e Come Over And Help (COAH) in Canada is € 43.215 ontvangen. In 2009 was dit € 26.725.

Aanvullende fondsen Er zijn in 2010 negen fondsaanvragen gedaan door Kom over en help of haar partners. Twee fondsen zijn toegekend. Hieruit werd in totaal € 30.700 ontvangen. De ervaring die opgedaan is met het aanvragen van fondsen in 2010 wordt in 2011 ingezet. Hierdoor kunnen de aanvragen nog effec2ever gedaan worden. Plaatselijke Comités In 2010 is er geregeld contact geweest met acht Plaatselijke Comités (PC’s). De PC’s zorgden voor een bedrag van € 34.966,00. In 2009 zorgden de PC’s voor € 24.836,10 aan inkomsten. Daarnaast is er ‘werkgroep Bunschoten-Spakenburg-Eemdijk’ die in 2010 € 51.511 opbracht voor diverse projecten in Moldavië. Noodhulp In 2010 was er sprake van twee overstromingen in Albanië. Er is hiervoor € 1.627,50 aan gi4en binnengekomen. Ook was er een aardbeving in Servië, waarvoor € 4.000 is binnengekomen. Kosten eigen fondsenwerving De kosten van eigen fondsenwerving waren begroot op € 118.755,00. In werkelijkheid is er € 83.441 uitgegeven. Inclusief de toegerekende kosten van de eigen organisa2e waren de kosten voor PR & Fondsenwerving totaal € 135.613. Dit is 6,4% van de baten uit eigen fondsenwerving. Hiermee bleef Kom over en help ruim onder de norm van 25% van het CBF. Evalua4e Ondanks de tegenvallende inkomsten tot en met de maand oktober hee4 Kom over en help het jaar goed afgesloten door de gi4enstroom in november en december. Dit werd versterkt met een toezegging van EO-Me8erdaad, hogere inkomsten uit subsidies en inkomsten uit legaten en nalatenschappen. De begrote inkomsten zijn behaald. Ook de doelstelling van twee toegekende vermogensfondsen is behaald. In 2011 wordt er opnieuw ingezet op het werven van aanvullende fondsen. Ook stree4 Kom over en help naar het opstarten van nieuwe en het behouden en begeleiden van bestaande Plaatselijke Comité’s. Speerpunten 2011 In 2011 focust Kom over en help zich op het up-to-date houden van het donateursbestand en het upgraden en reac2veren van 64


PR en Fondsenwerving donateurs. Dit gebeurt door middel van telemarke2ng en mailingen. De mailingen zullen in 2011 verschijnen in de vorm van themanummers. Ook zal de e-nieuwsbrief ingezet gaan worden. In 2011 zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van online fondsenwerving en de inzet van social media daarbij. Een ander speerpunt is het gericht benaderen van bedrijven en het uitbouwen van de bedrijvensponsoring. Voor 2011 zijn de kosten van eigen fondsenwerving begroot op € 113.755. Gedragscode Kom over en help hee4 een ‘Gedragscode voor fondsenwerving’. In het benaderen en informeren van de donateurs, sponsors en andere betrokkenen wordt garant gestaan voor integriteit, betrouwbaarheid en transparan2e. Gevers kunnen er op vertrouwen dat zoveel mogelijk van de ontvangen middelen besteed wordt aan het doel waarvoor gegeven is. Kom over en help hee4 het CBF-keurmerk. Dit keurmerk wil dat ‘werving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvinden, zowel in het belang van publiek als de betrokken goede doelenorganisa2e’. Het CBF hanteert voor de kosten van fondsenwerving een norm van 25% van de baten van de eigen fondsenwerving. Kom over en help probeert dit bedrag zo laag mogelijk te houden. Kom over en help ziet klachten als een waardevolle bron van informa2e met betrekking tot de kwaliteit van de organisa2e. Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure.

“Ik vond het bijzonder om te zien hoe de mensen daar leven. Ze hebben niks, en toch vertrouwen ze voor 1000% op God.” Ik vond de reis geweldig! Je ziet zóveel in een week. Ik vond het bijzonder om te zien hoe de mensen daar leven. Ze hebben niks, en toch vertrouwen ze voor 1000% op God. We hadden ook een hele leuke groep we konden allemaal goed met elkaar opschieten. Wat mij het meest is bijgebleven, is het volgende: We gingen op een dag voedsel en kledingpakke8en uitdelen bij arme gezinnen. We kwamen bij een gezin die vertelden over hun zoontje. Toen hij een paar maanden oud was, moest hij naar het ziekenhuis. Die avond hadden de dokters een feest, zij kwamen helemaal stomdronken in het ziekenhuis en hebben toen bewúst de kleine baby de verkeerde medica2e gegeven waardoor het kind is overleden. De ouders hebben te weinig geld voor een rechtszaak. Die dokter is nu gewoon vrolijk aan het werk, en het gezin moet verder leven zonder hun lieve zoontje. Wat ik zo mooi vind: ze vertelden dat God het zo gewild hee4 en dat ze genoten hebben van de 2jd die God hun hee4 gegeven met hun kind. Van dat vertrouwen kunnen wij nog wat leren! Ik zou een Xperiencereis aan alle jongeren aanraden. Je ziet hoe het is om in een hele andere cultuur te leven. Wij denken al2jd dat we zoveel tekortkomen, maar als je ziet wat ze daar (niet) hebben zie je pas hoe dankbaar we moeten zijn! De leiding is ook super en een week is véél te kort! Een absolute aanrader!

Theun van Dijk, Xperienceganger

65


Vooruitblik

66


Meerjarenbeleidsplan 2010-2014 Het bestuur hee4 besloten het nieuwe meerjarenbeleidplan een jaar eerder dan gepland in te laten gaan. Het jaar 2010 was een jaar van adouw, transi2e en implementa2e. De komende jaren wil Kom over en help zich richten op verdieping van het thema ‘Kind en Gezin’ en de uitwerking van de (strategische) doelen. In 2011 worden de oude doelstellingen als kerkbouw, theologische toerus2ngconferen2es en ondersteuning van voorgangers, helemaal afgebouwd. Voor Roemenië en Servië is 2011 een jaar van afscheid nemen. Speerpunten voor 2011 zijn: • focus op “Kind en Gezin”; • meer effec2ef in minder landen: van 8 naar 6 landen; • partneroriënta2e gericht op uitbreiding in Moldavië; • propor2onele hulpverlening door het streven naar een eigen bijdrage van 10% • capaciteitsversterking van partners op het gebied van visie, beleid, organisa2e en PME • uitbreiding van de achterban vooral gericht op jongeren • kostenbeheersing door efficiën2e. Kinderen In de nieuwe EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije is er druk op de overheid om de ins2tu2onele opvang sterk terug te dringen door adop2e en pleegzorg mogelijk te maken. Ook in Oekraïne en Moldavië zijn het met name (inter)na2onale NGO’s die dit proces in gang ze8en. Dit vraagt om een mentaliteitsverandering en visieontwikkeling van de overheid en van de samenleving. De kerken kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen. Kom over en help pleit voor een geleidelijke overgang van bestaande opvang naar pleegzorg en adop2e. Hierbij moet aandacht zijn voor voorlich2ng, begeleiding en financiële bijdragen. Tegelijk moet het achterlaten van kinderen, die daarmee aan de overheid afgestaan worden, verboden worden. Probleemgezinnen moeten begeleiding krijgen en de verantwoordelijkheid voor eigen kinderen kunnen nemen. Dit in tegenstelling tot wat de overheden nu laten zien, namelijk het sluiten van tehuizen terwijl er nog geen goede alterna2eve opvang voorhanden is. Tegelijker2jd wordt het afstaan van kinderen toegestaan of zelfs gepromoot. Het overheidsbeleid is er op gericht de tehuizen voor gehandicapte kinderen het eerst te sluiten, omdat deze tehuizen veel nega2eve publiciteit geven in het Westen. Door slui2ng of door een naamsverandering dreigen met name (meervoudig) gehandicapte kinderen nog meer de dupe te worden, omdat voor hen de noodzakelijke professionele opvang meer en meer ontbreekt. Kom over en help wil zich juist voor deze kwetsbare kinderen en jongeren inze8en op poli2ek (Europees) niveau en aan de basis. In dit kader vindt er in 2011 opnieuw een monitoringbezoek aan Bulgarije plaats van Europarlementariër Bas Belder en de directeur van Kom over en help. Door toedoen van het amendement van de SGP-eurofrac2e op de Europese begro2ng was er in 2010 meer geld voor kinderzorg in Oost-Europa via de zogenaamde structuurfondsen beschikbaar. Het werkbezoek is mede gericht op de vraag of er inderdaad meer geld voor kinderzorg wordt besteed en welke impact dat hee4. Ook wordt gekeken of de overheidsmaatregelen passend zijn en werkelijk ten goede van de kinderen komen. Partners Kom over en help werkt samen met kerkelijke partners en met christelijke ontwikkelingsorganisa2es. Er wordt geen scheiding gemaakt tussen diaconale- en ontwikkelingsprojecten. Toch is er wel onderscheid en wordt er andere exper2se gevraagd. Daarbij is transparan2e van onze partners het uitgangspunt, zodat helder wordt wat er aan hulp van Kom over en help gevraagd wordt. Overleg en samenwerking met de partnerorganisa2es op basis van gelijkwaardigheid is hierbij van essen2eel belang. Capaciteitsopbouw Kom over en help wil in 2011 het capaciteitsversterkingsprogramma in het kader van het programma ‘Structurele Ontwikkelingsac2viteiten’ voortze8en. De coördina2e van dit programma ligt bij de directeur, projectcoördinator en een externe consultant. De partners kunnen training aanvragen om hun kennis te versterken. In maart 2011 is er een partnerconferen2e in Armenië waar een afvaardiging van alle partners wordt uitgenodigd. Op het programma staat o.a.: • Partnerbeleid: gezamenlijk visie en hoe kunnen wederzijdse doelen completerend zijn • Missie- en strategieontwikkeling en het formaliseren van projectaanvraag en rapportage • Project Cycle Management en Planning, Monitoring en Evalua2e processen • Communica2e, commitment en ownership • Netwerken en eigen fondsenwerving Wat betre4 capaciteitsversterking van de medewerkers van Kom over en help is er gerichtheid op cursussen met de focus op

67


‘Kind en Gezin’ in de context van ontwikkelingswerk. Hierbij valt te denken aan thema’s als veiligheid, verantwoordelijkheid, ontwikkelingscyclus, maatschappelijke bewustwording van de kindproblema2ek in Oost-Europa en Eurazië, inclusie, pleegzorg en ins2tu2onele zorg. Bewustwording en draagvlakversterking Voor 2011 staan weer twee Xperiencereizen gepland naar verschillende projectlanden. Deze reizen zijn van grote waarde voor bewustwording onder jongeren. Er wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een eigen online community, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. De digitale nieuwsbrief doet z’n intrede en er wordt gebruik gemaakt van Twi8er. De resultaten van het imago-onderzoek onder donateurs zullen worden geanalyseerd. Er wordt ac2e ondernomen op de aanbevelingen. In 2011 wordt het ac2viteitenplan voor de bedrijfssponsoring in gang gezet. Het onderzoek naar subsidiemogelijkheden bij (ins2tu2onele) en vermogensfondsen in 2010 hee4 tot financieel resultaat geleid en ook in 2011 zullen een aantal aanvragen kunnen worden gedaan. Toelich4ng op de meerjarenbegro4ng In de begro2ng van 2011 wordt rekening gehouden met de adouw van de hulpverlening in Roemenië en Servië tot eind 2011. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de financieringsopbouw van de nieuwe doelstellingen: veiligheid, dagelijkse levensbehoe4en, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. In het begro2ngsjaar 2011 zijn dan ook diverse nieuwe projectaanvragen gehonoreerd om het nieuwe beleid te implementeren. Het nega2eve resultaat dat verwacht wordt in 2011 is veroorzaakt door extra bestedingen vanuit het niet verwachte posi2eve resultaat over 2010. Ook hierdoor kunnen in 2011 extra projectaanvragen gehonoreerd binnen het nieuwe beleid.

68


Vooruitblik Ontwikkelingen en visie op de lange termijn Door de economische crises ziet Kom over en help de voorzich2ge posi2eve ontwikkelingen in Oost-Europa en Eurazië op economisch gebied fors stagneren. Daardoor zijn er zelfs toenemende problemen voor de kwetsbare groepen als (gehandicapte) kinderen, arme families en Roma. De Nederlandse overheid hee4 de ontwikkelingsrela2e met Albanië en Armenië beëindigd en dat gee4 aan dat er minder ontwikkelingsgelden geïnvesteerd zullen worden in Oost-Europa en Eurazië. Door de opening van de grenzen voor Oost-Europese burgers komt migra2e op gang. Werkzoekers, gelukzoekers en criminelen komen ons land binnen. Voor de beeldvorming in de achterban zal dit geen posi2eve ontwikkeling zijn, gezien de consequen2es voor werkgelegenheid en veiligheid in ons land. Dit zal de fondsenwerving onder druk ze8en. Kom over en help gaat de uitdaging aan om goede informa2e te geven over juist de kwetsbare groepen, zodat onze donateurs daarvoor blijven geven. Hulpverlening zal plaatsvinden in samenwerking met bestaande kerkelijke partners en christelijke organisa2es. Het zoeken naar nieuwe christelijke partners en partnerontwikkeling is een speerpunt van beleid. De ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld als stuwende kracht tot het s2muleren van veranderingen is belangrijk. Evenals maatschappelijke bewustwording van de minderhedenproblema2ek door lobby en advocacy. Diaconale hulp in de vorm van noodhulp blij4 in extreme armoedesitua2es noodzakelijk. Professionaliteit, transparan2e en innova2e blijven kernwoorden in de ontwikkeling van Kom over en help. Dit om de doelgroepen op efficiënte wijze te dienen en om donateurs betrokken te maken en te houden. We zien 2011 met vertrouwen tegemoet. Temeer omdat 2010 financieel, hoewel las2g, toch posi2ef kon worden gesloten. Ondanks de nasleep van de crisis, die ons allen hoe dan ook raakt, zien we een trouwe achterban die betrokken is en blij4. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, meeleven en gi4en. Samen dienen in de Naam van Christus de Koning van de Kerk, is een opdracht die in dankbaarheid vervuld mag worden. Hij gaat ons voor als Eén die dient.

“Het samenwerken van Kom over en help en haar partners is denk ik heel goed te vergelijken met een omhelzing.” Begroe2ngen in Oost Europa gaan vaak gepaard met een kus. Mannen die mannen kussen is heel gewoon en als we op reis zijn moet ik wel eens moeite doen om een grijns te verbergen als ik naar mijn mannelijke collega’s kijk.. In Albanië ging afgelopen jaar een nieuw project van start: een huiswerkproject voor kinderen uit arme gezinnen, veelal Roma. De kinderen komen na school2jd bij elkaar, krijgen een stevige maal2jd en worden geholpen met hun huiswerk. Afgelopen November gingen we bij het project langs. Terwijl we even buiten stonden te praten huppelde er een klein meisje langs. De juf, in een (verplichte) strenge wi8e medische jas, stond op haar te wachten. Dit Romameisje, door de maatschappij gezien als minderwaardig, werd door de juf met een kus begroet... Het samenwerken van Kom over en help en haar partners is denk ik heel goed te vergelijken met een omhelzing. Le8erlijk en figuurlijk mogen wij onze broeders en zusters in Oost Europa begroeten met een kus: bijstaan en ondersteunen, daar waar mogelijk en daar waar nodig. Hen helpen om te zien naar de verschoppelingen en kwetsbaren in de maatschappij. Samen als gemeente van Christus Zijn Shalom doorgeven. Een kus van liefde, een kus van vrede.. ook namens u?! (1 Petrus 5:14)

Ruth Brouwer-van Holst, medewerker Projecten

69


Financieel verslag

70


Balans per 31 december 2010 In het financieel verslag komen de volgende onderdelen aan de orde: 1. Balans per 31 december 2010 2. Staat van baten en lasten over 2010 3. Kasstroomoverzicht 4. Algemene toelich2ng op de jaarrekening 5. Toelich2ng op lastenverdeling kosten eigen organisa2e 6. Begro2ng 2011 en meerjarenbegro2ng 2012 en 2013 7. Accountantsverklaring

1. Balans per 31 december 2010 31 december 2010

31 december 2009

16.597 20.542 37.139

20.745 2.804 23.549

0

0

24.995

36.325

253.341

193.656

Liquide middelen

1.260.667 1.539.003

1.270.272 1.500.253

TOTAAL

1.576.142

1.523.802

440.000 161.336 62.134 0 663.470

440.000 145.339 59.874 0 645.213

Fondsen - Bestemmingsfonds

802.201

668.708

Kortlopende schulden

110.471

209.881

1.576.142

1.523.802

ACTIVA Materiële vaste ac4va Benodigd voor de bedrijfsvoering Direct in gebruik voor de doelstelling

Financiële vaste ac4va Lening verstrekt in het kader van de doelstelling Voorraden Vorderingen en overlopende ac4va

PASSIVA Reserves - Con2nuïteitsreserves - Bestemmingsreserve projecten (bestuur) - Reserve financiering ac2va - Overige reserves

TOTAAL

71


Staat van baten en lasten over 2010 2. Staat van baten en lasten over 2010 realisa4e 2010

begro4ng 2010

realisa4e 2009

1.172.264 496.446 216.590 88.526 148.594 2.122.420

1.207.000 425.000 225.000 0 100.000 1.957.000

1.259.221 472.822 247.845 2.524 108.418 2.090.830

Baten uit ac4es van derden

56.737

0

425.000

Overige baten

26.940

17.000

38.096

Som der baten

2.206.097

1.974.000

2.553.926

65.700 143.854 954.891 78.783 467.111 112.670 1.823.009

61.996 185.299 1.002.275 106.328 444.018 135.241 1.935.157

1.845.850

115.861 1.961.711

135.613

172.541

167.905

95.723

98.690

93.229

2.054.345

2.206.388

2.222.845

151.752

-232.388

331.081

0

0

165.000

15.997 2.260 0 133.495 151.752

-57.388 0 0 -175.000 -232.388

-4.458 -9.032 0 179.571 331.081

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Algemeen Winterhulp en gaarkeukens Materiële hulp in natura Nalatenschappen Subsidies

LASTEN Besteed aan doelstellingen (*) Adouw oude doelstellingen Veiligheid Dagelijkse levensbehoe4en Basis gezondheidszorg Basis onderwijs Bewustwording Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administra4e Kosten beheer en administra2e Som der lasten RESULTAAT

Resultaatbestemming 2010 Toevoeging/on:rekking aan: - con2nuïteitsreserve - bestemmingsreserve projecten (bestuur) - reserve financiering ac2va - overige reserves - bestemmingsfonds projecten (*) doelstellingen 2009: toerus2ng en gemeenteopbouw, diaconaat, ontwikkelingswerk, bewustwording 72


Kasstroomoverzicht 3. Kasstroomoverzicht 2010

2009

x € 1.000

x € 1.000

152

331

11 11 -60 -99 -137

12 -5 31 14 52

Totaal kasstroom uit opera4onele ac4viteiten

15

383

Kasstroom uit investeringsac4viteiten Investeringen materiële vaste ac2va Totaal kasstroom uit investeringsac4viteiten

-25 -25

-6 -6

Kasstroom uit financieringsac4viteiten Verstrekte lening aan partner Totaal kasstroom uit financieringsac4viteiten

0 0

8 8

1.270 1.260 -10

885 1.270 385

Kasstroom uit opera4onele ac4viteiten Resultaat Aanpassingen betreffende: Afschrijvingen materiële vaste ac2va Muta2e voorraden Muta2e vorderingen Muta2e kortlopende schulden

Muta4e liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december Muta4e liquide middelen

Toelich4ng •

• •

De vorderingen zijn vooral toegenomen door nalatenschappen waarvan de omvang in dit boekjaar betrouwbaar kon worden vastgesteld, maar die in een volgend boekjaar tot uitbetaling komen. Eveneens is de vordering op rente toegenomen, deze is in het volgende boekjaar uitbetaald. De kortlopende schulden zijn met name afgenomen door nagekomen verplich2ngen wegens het gereedkomen van vertaalprojecten en het afleveren van de theologische boeken in Oost-Europa. De liquide middelen zijn minder afgenomen dan verwacht werd omdat er bestedingen uitgesteld zijn vanwege de nega2eve trendma2ge ontwikkeling in de fondsenwerving in de eerste 10 maanden van het jaar. In het volgende boekjaar zullen er versnelde bestedingen plaatsvinden.

73


Algemene toelich4ng op de jaarrekening 4. Algemene toelich4ng op de jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkoms2g RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Waardering - De materiĂŤle vaste ac2va worden gewaardeerd tegen hun historische kostprijs verminderd met jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn: Inventaris 20% Apparatuur kantoor 33 1/3% en 20% Voorlich2ngsapparatuur 33 1/3% Vervoermiddelen 20% - De voorraad hulpgoederen wordt gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer in Nederland. - De gi4en met speciale bestemming zijn in de balans toegevoegd aan het bestemmingsfonds, terwijl de uitgaven overeenkoms2g de bestemming daarvan zijn afgeboekt. Indien de uitgaven van een bepaalde bestemming hoger waren dan de ontvangsten, is het verschil ten laste van de algemene gi4en gebracht. - Alle overige ac2va en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepaling Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Alle posten in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen de historische uitgaafprijzen, terwijl de ontvangsten en uitgaven in vreemde valuta gedurende het boekjaar zijn omgerekend tegen de betaalde feitelijke koers.

Resultaten Werkelijk 2010

Begro4ng 2010

Verschil

Fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit ac2es van derden Overige baten

2.122 57 27

1.957 0 17

165 57 10

Totaal beschikbaar voor doelstelling

2.206

1.974

232

66 144 955 79 467 113

62 185 1.003 106 444 135

4 -41 -48 -27 23 -22

172

-37

96

99

-3

2.055

2.206

-151

151

-232

383

In duizenden euro’s

Bestedingen Adouw oude doelstellingen Veiligheid Dagelijkse levensbehoe4en Basis gezondheidszorg Basis onderwijs Bewustwording Werving baten Kosten eigen fondsenwerving d.i. in % van de Baten uit eigen fondsenwerving Kosten beheer en administra4e Totale lasten Tekort (-) / Overschot (+)

135 6,4%

8,8%

Met uitzondering van bovenstaande bedragen zijn alle bedragen in deze jaarrekening in hele euro's weergegeven.

74


Algemene toelich4ng op de jaarrekening Richtlijnen De Jaarrekening is opgemaakt volgens de actuele Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Dit is o.m. een voorwaarde voor het keurmerk van het Centraal Bureau Fonsenwerving (CBF). De bestedingen zijn verantwoord overeenkoms2g de doelstellingen van de s2ch2ng. Dit impliceert o.m. dat de kosten van "Voorbereiding en coördina2e vanuit Nederland" evenals de "Uitvoeringskosten Oost-Europa" volledig toegerekend zijn aan de primaire doelstellingen.

Geformuleerde doelstellingen in deze rapportage t.o.v. voorgaande jaren Ten opzichte van eerdere rapportages is de onderliggende rapportage aangepast op de nieuw geformuleerde doelstellingen in het kader van de Focus op Kind & Gezin. Tot en met 2009 golden de doelstellingen: Toerus2ng en gemeenteopbouw, Diaconaat, Ontwikkelingswerk en Bewustwording. Vanaf 2010 is de formule: Veiligheid, Dagelijkse levensbehoe4e, Toegang tot gezondheidszorg, Toegang tot onderwijs en Bewustwording. Hieraan wordt in de rapportage (zolang als dat nog van toepassing is en nodig is voor de administra2eve afwikkeling) toegevoegd: Adouw oude doelstellingen.

Resultaat Over 2010 is het resultaat € 151.752 posi2ef. Begroot was een resultaat van € 232.388 nega2ef. Het verschil bedraagt € 384.140. De nega2eve begro2ng 2010 volgde uit de voorgenomen extra bestedingen uit het Bestemmingsfonds Winterhulp. Vanwege de nega2eve trendma2ge ontwikkeling in de fondsenwerving vanaf januari t/m oktober, zijn een deel van de voorgenomen extra bestedingen niet uitgevoerd en zijn de beschikbare werkbudge8en voor een deel bevroren. In de laatste twee maanden zijn de achterblijvende inkomsten uit eigen fondsenwerving alsnog ontvangen. Ook werden in deze twee maanden berichten ontvangen van enkele legaten plus een aandeel in een nalatenschap, evenals van een aandeel in een ac2e van EO-Me8erdaad voor Winterhulp. Het totaal van de niet voorziene, extra baten in 2010 is € 193.857. Baten uit eigen fondsenwerving De Baten uit eigen fondsenwerving zijn € 165.420 hoger dan het begrote bedrag over 2010. Dit is grotendeels het gevolg van de baten uit nalatenschappen € 88.526 en een hoger bedrag aan MFS-I subsidies van € 48.594. Tot en met oktober 2010 was er sprake van een neerwaartse trend in de ontvangsten van par2culieren, scholen, kerken, bedrijven. Dit is in november en december alsnog ingelopen. In de twee voorgaande jaren werd in het laatste kwartaal 45% van het totale jaarbedrag ontvangen. In 2010 is dit toegenomen tot 48%. Baten uit ac4es van derden Hiervoor was in 2010 niets begroot. Uit de ac2e van EO-Me8erdaad voor Winterhulp ten bate van Dorcas is aan ons, voor een meeli4project, € 56.737 toegekend. De Overige baten zijn € 9.940 hoger dan begroot. Dit betre4 voornamelijk renteinkomsten. Bestedingen aan doelstellingen De Bestedingen aan doelstellingen zijn op een totaalbedrag van € 1.823.009, per saldo € 112.148 lager dan begroot. Dit als gevolg van de verwachte vermindering van inkomsten uit Fondsenwerving. Aan Winterhulp is in 2010 € 418.560 besteed. Door de toekenning uit de EO-Me8erdaad ac2e van € 56.737 is het aandeel voor Winterhulp in het Bestemmingsfonds gestegen van € 389.644 per 1 januari tot € 424.977 per 31 december 2010. In 2011 zal er een verdere besteding van dit fonds plaatsvinden. Kosten eigen fondsenwerving De Kosten eigen fondsenwerving zijn in 2010 € 36.928 lager dan begroot. Dit is een verdere daling t.o.v. 2007, 2008 en 2009. Uitvoeringskosten eigen organisa4e De Uitvoeringskosten eigen organisa2e waren begroot op € 467.710 en bedroegen in 2010 € 453.663, tegenover € 441.847 in 2009. Hiervan is 81,5% besteed aan Personeelskosten. Het aantal FTE's bedroeg ul2mo 2008 7,03 en ul2mo 2010 6,33. De ambi2e is om deze door verdere efficiency verbeteringen terug te brengen tot 6,00 per 31-12-2012.

Kwalita4eve analyse van het resultaat Consumenten stellen door de onzekere economische situa2e (sedert ul2mo 2008) betalingen uit, zowel voor duurzame aankopen als voor het steunen van goede doelen. Dat was in 2010 voor ons merkbaar. Evenwel werden wij verrast door het inhaaleffect in november/december, waardoor de voor 2010 begrote fondsen alsnog werden ontvangen. Ook werden wij verrast door (en dankbaar voor) de in november/december reeds ontvangen of de nog te ontvangen maar toegezegde baten uit nalatenschappen én de bijdrage uit ac2es van derden. Door de in eerste instan2e achtergebleven inkomsten waren wij

75


Algemene toelich4ng op de jaarrekening genoodzaakt enkele voorgenomen bestedingen, waaronder Winterhulp, uit te stellen. De onzekerheid m.b.t. de hoogte van de inkomsten in de laatste 3 maanden (in 2010 49,6% van het jaarbedrag) bemoeilijkt het vaststellen van de voorgenomen bestedingen voor het volgende jaar. De begro2ng van een jaar wordt grotendeels uitgevoerd uit de ontvangsten uit fondsenwerving van het betreffende jaar. Het jaar 2010 hee4 laten zien dat het verloop van de fondsenwerving in de loop van het jaar niet geheel voorspelbaar is. Overwogen wordt daarom om bij achterblijvende ontvangsten, de begro2ng van het betreffende jaar in principe toch geheel uit te voeren, waarbij geen rekening wordt gehouden met evt. achterblijvende ontvangsten tot maximaal 15% van het verwachte jaarbedrag. Dit wordt dan gefinancierd uit de reserves. In het eerstvolgende begro2ngsjaar wordt hiermee rekening gehouden. Hierdoor wordt een verschil tussen de begrote en de gerealiseerde bestedingen, zoals in 2010, voorkomen.

Normeringen en kengetallen werkelijk

werkelijk

vastgestelde

Totaal Bestedingen aan de doelstellingen in % van het totaal van de Baten

82,6

76,8

Totaal Bestedingen aan de doelstellingen in % van het totaal van de Lasten

88,7

88,3

Kosten eigen fondsenwerving in % van de Baten uit eigen fondsenwerving

6,4

8,0

25,0 CBF

Kosten van Beheer & Administra2e in % van de totale lasten

4,7

4,2

4,5 S2ch2ng

Normeringen, conform RJ-Richtlijn 650 art. 204 en 423

Reserves en fondsen De omvang van de Reserves en Fondsen is per saldo toegenomen met € 151.750. Het aandeel in het totaal van de gelabelde fondsen (Bestemmingsfonds) is gestegen met € 133.493 tot € 802.201. Deze gelden worden in de komende jaren verder besteed. De con2nuïteitsreserve is ongewijzigd € 440.000. In 2009 is de hoogte van deze reserve opnieuw vastgesteld. Volgens de richtlijn van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) kan een con2nuïteitsreserve worden aangehouden van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisa2e. Deze kosten bedragen in 2010 € 453.663, het maximum bedrag derhalve is € 680.500, terwijl € 440.000 is aangehouden. De reserve waarover het bestuur kan beschikken nam toe met € 15.997 tot € 161.336. Dit zijn niet-gelabelde gi4en die worden besteed aan projecten waarvoor geen specifieke fondsen worden ontvangen. Ook wordt uit deze reserve eventuele noodhulp betaald.

Uitze:en beschikbare middelen M.b.t. het uitze8en van beschikbare geldmiddelen geldt het volgende, in 2007 vastgestelde en onveranderde, beleid: 1. De gelden mogen alleen zonder risico worden uitgezet (lopende rekeningen, spaarrekeningen en kortlopende termijndeposito’s) Sinds oktober 2008 garandeert de Staat der Nederlanden spaartegoeden tot maximaal € 100.000. 2. De gelden mogen, gerekend naar de situa2e per 1 januari van een jaar, maximaal voor 60% en maximaal voor een periode van 1 jaar worden vastgezet; de overige gelden dienen direct opvraagbaar te zijn. Omvang en uitgeze8e gelden: De omvang van de liquide middelen per 1 januari 2010 was € 1.270.272; 60% hiervan is € 762.000. € 420.261: SNS bank, Meerspaarrekening, direct opvraagbaar, variabele rente 2,5 / 2,4%, € 400.000: ABN-Amro, Vermogensspaarrekening, direct opvraagbaar, variabele rente 2,6 / 2,4% surplus: Rabo bank, Bedrijfstelerekening, direct opvraagbaar, variabele rente 1,6% surplus: ING-bank, Rentemeerrekening, direct opvraagbaar, variabele rente 1,6%

76


Toelich4ng Accountant De al jaren bestaande rela2e met Van Ree Accountants BV te Barneveld is in 2010 gecon2nueerd. Hun werkzaamheden bestaan voornamelijk uit controle van de Jaarrekening. Na de controle vindt overleg plaats van de leden van de FinanciĂŤle Commissie van de S2ch2ng met een afvaardiging van Van Ree Accountants. In deze commissie hebben naast de directeur en administrateur, twee bestuursleden zifng, waaronder de penningmeester. In dit overleg wordt de managementle8er besproken en wordt de Accountantsverklaring uitgereikt. De salarisverwerking wordt uitgevoerd door een partner van Van Ree Accountants, namelijk Van Ree HR Consultants BV.

77


78


Begro4ng Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012 en 2013 begro4ng 2011

begro4ng 2012

begro4ng 2013

Algemeen Winterhulp en gaarkeukens

1.300.000 425.000

1.325.000 425.000

1.350.000 425.000

Materiële hulp in natura Nalatenschappen Subsidies

225.000 pm 30.000 1.980.000

225.000 pm 0 1.975.000

225.000 pm 0 2.000.000

13.500

13.500

13.500

1.993.500

1.988.500

2.013.500

Adouw oude doelstellingen

34.053

3.197

0

Veiligheid Dagelijkse levensbehoe4en

288.301 1.064.575

270.592 1.129.192

281.709 1.143.957

138.535

80.656

80.451

313.947 132.366 1.971.777

282.362 128.528 1.894.527

287.547 128.274 1.921.938

164.666

165.828

165.574

93.410

95.541

95.077

SOM DER LASTEN

2.229.853

2.155.896

2.182.589

RESULTAAT

-236.353

-167.396

-169.089

0 0 0 0 -236.353 -236.353

0 0 0 0 -167.396 -167.396

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit ac4es van derden Overige baten SOM DER BATEN

0

LASTEN Besteed aan doelstellingen

Toegang tot gezondheidszorg Toegang tot onderwijs Bewustwording Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administra4e Kosten beheer en administra2e

Resultaatbestemming Toevoeging/on:rekking aan: - con4nuïteitsreserve - bestemmingsreserve projecten -bestuur- reserve financiering ac4va - overige reserves - bestemmingsfonds projecten

0 0 0 0 -169.089 -169.089

Toelich4ng De Begro2ng 2011 en de Meerjarenbegro2ng 2012 en 2013 waren oorspronkelijk vastgesteld voordat bekend kon zijn dat het Resultaat over 2010 € 380.000 hoger uit zou komen dan was begroot. Dit vanwege de nega2eve trendma2ge ontwikkeling gedurende 2010, waarom bestedingen werden uitgesteld. Deze uitgestelde bestedingen worden alsnog in 2011 uitgevoerd. Daarnaast zijn de begrote bestedingen voor 2012 en 2013 naar boven bijgesteld. Hierdoor zal er de komende drie jaren een 79 nega2ef resultaat ontstaan.


Accountantsverklaring

80


S4ch4ng Kom over en help Postbus 138, 3860 AC Nijkerk 033 246 32 08 info@komoverenhelp.nl www.komoverenhelp.nl Rabobank 16.10.04.555 81

Jaarverslag 2010  

Jaarverslag 2010 van de stichting Kom over en help.