Katalog vzdělávacích akcí

Page 1

Komora certifikovaných ú etních

Katalog vzd lávacích akcí pro leny a odbornou ve ejnost září 2016 —leden 2017


GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Váš nezávislý pojišťovací broker a poradce

Dopřejtte si komfort profesionální péče a svěřte starost o Vaše rizika odborníkům. Skupinaa GrECo JLT L Czech Republic s.r.o. r je nezávislý pojišťovací broker asociaace a municipality. řešeení pro oblast pojištění a risk managementu. S rozsáhlými zkušeno u stmi v mnoha oborech nabízí svým klientům exkluzivní slu užby. G ECo JLT Gr L je členem asociace českých pojišťovacích makléřů.

Náš klient, náš partner . . .

GrECo JLT L Czech Republic s.r.o. r Lomnického 1705/9 140 00 Praha 4 Klára Lichtenberková tel.: +420 296 331 243 mobil: +420 606 223 534 email: k.lichtenberkova@greco.cz

www.greco-jlt.com


Vážení účetní odborníci, již potřetí Vám přinášíme ucelenou nabídku vzdělávacích akcí pořádaných Komorou certifikovaných účetních. Doufáme, že i nabídka pro II. pololetí letošního roku Vás osloví a každý si najde alespoň jeden seminář či vícedenní akci. Koncept zůstává stejný, v katalogu tedy najdete přehledný program seminářů vč. stručné anotace. Podrobnější informace pak na internetových stránkách. Zde budou zveřejňovány i akce partnerů v Ostravě a v Tachově. Současně upozorňujeme, že nabídka akcí uvedených v katalogu může být ještě aktuálně doplněna o další. I v novém katalogu najdete v každém měsící nějaké nové téma i nové lektory. Z témat upozorňujeme např. na problematiku zahraničního obchodu se Slovenskem, oceňování vlastní výroby, kontrolní vazby v účetnictví, účtování cenných papírů a derivátů atd. Nových lektorů představujeme také několik, a co je potěšitelné, hned ve třech případech jsme „zalovili“ ve vlastních řadách a premiéru budou mít Ing. Barančicová, Bc. Dvořáková a Ing. Píša. S lektory nemáme žádné exkluzivní dohody, je pravděpodobné, že podobná témata přednáší i pro tradiční vzdělávací agentury. Přivítáme však, upřednostníte-li akce Vaší profesní organizace. Ceny seminářů pokrývají pouze nezbytné náklady a tudíž jsou výrazně nižší (a to i pro nečleny), než jiné nabídky. Všechny akce lze započítávat do systému kontinuálního profesního vzdělávaní certifikovaných účetních a členové navíc obdrží body v rámci motivačního programu. Připomínky k jednotlivým akcím či náměty jsou vítány. Posílejte je na info@komora-ucetnich.cz. Těšíme se na Vás!

Bc. Lucie Košťálová Ing. Ladislav Zemánek


Září 2016

3–10

Osobnostní rozvoj Pasadur, Lastovo ﹙Hotel Solitudo﹚ PhDr. Miloslav Hrubý Již tradiční školení v Chorvatsku zaměřené na rozvoj osobnosti. Emoční inteligence a její využití v profesním životě (vztah IQ a EQ, práce s emocemi, nácvik emočně vypjatých situací, asertivita). Kreativní myšlení pro jednotlivce a týmy (tvořivost, brainwritting, brainstorming, myšlenkové mapy, obrazové asociace). Osobní efektivita a kapacita (sebepoznání a seberozvoj, vnitřní motivace, selfselling, životní rovnováha). Individuální koučink účastníků.

12

Dlouhodobý majetek v podnikatelské sfé e roku $%&' Praha Ing. Helena Ludvíková Nabytí majetku a zařazení do užívání. Finanční leasing v roce 2016. Používání majetku a jeho vyřazení. Nové pojmy podle ObčZ a jejich účtování, pokyn D-22. Praktické příklady a jejich výpočty, nejzajímavější judikatura v dané oblasti.

13

DPH — p íklady, p íklady, p íklady Praha Olga Holubová Nejčastější omyly v plnění, která nejsou předmětem daně, speciální případy dodání zboží a poskytování služeb, povinnost přiznat daň, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, zálohy). Opravy základu daně, nejčastější otázky v souvislosti s osvobozením od daně, nároku na odpočet. Přenesená daňová povinnost, právo ES atd.


15

Bezpe né používání informa ních technologií v praxi Praha Ing. Tomáš Přibyl Bezpečné používání informačních technologií – od počítačů přes tablety a mobily až po chytrou elektroniku. Seznámení se současnými trendy v oblasti útoků – a jak se s nimi se ctí vypořádat. Phishing, spam, škodlivé kódy, útoky DoS, odcizení identity, průmyslová špionáž, sociální inženýrství a mnoho dalšího. Vážně si myslíte, že se Vás to netýká?

Praha Mgr. Ing. Radim Bláha Současný přístup k problematice stálých provozoven. Problematika „místa vedení“ a „skutečného vlastníka příjmů“. Určení základu daně stálé provozovny na principu tržního odstupu. Příjmy ze závislé činnosti a povinnosti plátce daně v mezinárodním zdanění.

Chorvatsko, ostrov Lastovo

19

Mezinárodní zda*ování v p ímých daních aktuáln


Říjen 2016

5

Zahrani ní obchod se Slovenskem Praha Marek Reinoha Uplatňování DPH na Slovensku, definice rizikových oblastí a jejich řešení – osoby povinné k dani na Slovensku, dodání zboží a pořízení zboží, poskytování a přijetí služeb, daňové doklady a vznik povinnosti přiznat DPH na Slovensku.

11

Excel pro ú etní Ostrava Petr Čermák Pokročilé funkce v programu MS Excel s důrazem na využití v účetní praxi (např. chytré a kontingenční tabulky, filtrování dat, práce s buňkami, se vzorci a s funkcemi, podmíněné formátování atd.).

12

Oce*ování zásob vlastní výroby Praha David Mrozek Vymezení legislativního rámce ve vztahu k zásobám, přímé a nepřímé náklady výroby, kapacita výroby ve vztahu k plánování výroby a kalkulaci ocenění zásob vlastní výroby, druhy kalkulace, vlastní náklady výroby ve vztahu k úplným nákladům, ocenění zásob u výrobních a nevýrobních společností, dopady legislativních změn v oblasti ocenění zásob na účetní závěrku 2016, příklady.

13–15

Neziskové organizace — problémové oblasti v ú etnictví a v daních Velké B ezno ﹙Panství Velichov﹚ Ing. Simona Pacáková Účetnictví – kategorizace účetních jednotek, povinnost auditu atd. Jednoduché účetnictví – subjekty, které ho mohou vést, výpočet ukazatelů, vedení pomocných evidencí, přehledy o příjmech a výdajích, majetku a závazcích. Dlouhodobý majetek. Daně z příjmů – položky zvyšující a snižující základ daně, majetkový prospěch, osvobozené příjmy atd. DPH, osvobozené plnění, poměrný a krátící koeficient, různé povinnosti plátců s částečným nárokem na odpočet, dotace u plátců atd. Novinky pro rok 2017.


14

Leasingové operace z aktuálního ú etního a da*ového hlediska Praha Ing. Jiří Jindrák Účetní a daňový pohled (daně z příjmů, DPH) na leasingové operace u nájemce i pronajímatele, dopady změn daňové legislativy 2015–2016 na oblast leasingu, očekávané změny 2017, nejčastější chyby v oblasti leasingu z pohledu kontrol správce daně, judikatura soudů v oblasti leasingu,

19

Excel pro ú etní Praha Luboš Kičmer Pokročilé funkce v programu MS Excel s důrazem na využití v účetní praxi (např. chytré tabulky, kontingenční tabulky, filtrování dat, práce s buňkami, se vzorci a s funkcemi, podmíněné formátování atd.).

19

Rezervy a opravné položky Praha RNDr. Ivan Brychta Účetní vymezení rezerv a opravných položek v návaznosti na novelu zákona o účetnictví v roce 2016, příklady účetních rezerv a postupů účtování při jejich tvorbě – rezervy na soudní spory, záruční opravy, restrukturalizace, zaměstnanecké požitky, rezervy na daň z příjmů, interpretace NÚR. Daňové vymezení rezerv a související příklady. Účetní a daňové vymezení opravných položek v příkladech.

Praha Ing. Libor Vašek, Ph.D. Změny v IFRS přijaté nebo navržené s účinností od 1. 1. 2016 nebo pozdější. Přehled všech novelizací, které mohou v různém rozsahu ovlivnit budoucí účetní výkaznictví společnosti, zejména pak IFRS 16, IFRS 15 a IFRS 9.

České středohoří

26

IFRS Update


Listopad 2016

3

Jak využívat kontrolní vazby v ú etnictví Praha Bc. Lenka Dvořáková Základní kontrolní vazby mezi rozvahovými a nákladovými účty, způsob odstranění konkrétních chyb z účetního a daňového pohledu, prevence chyb, nastavení vnitřního kontrolního systému. Modelové příklady.

7

Ocen ní reálnou hodnotou v ú etnictví aneb jak porozum t ocen ní znalcem Praha Ing. Petr Píša Reálná hodnota, tržní hodnota, obvyklá cena, způsoby a metody ocenění, které jsou prakticky využitelné k vykázání ocenění reálnou hodnotou v účetnictví podnikatelů. Právní úprava ocenění znalcem, spolupráce účetních se znalcem, použití znaleckého posudku pro potřeby účetnictví, promítnutí ocenění do účetních výkazů.

9

Ú tování cenných papír+ a derivát+ Praha Ing. David Ondroušek Cenné papíry a jejich právní regulace v ČR, účtování cenných papírů a derivátů podle národních přdpisů pro podnikatelské subjekty (nikoliv finanční instituce) z pohledu investora i emitenta, účtování a oceňování vybraných kontraktů, očekávané změny v oblasti cenných papírů a derivátů.


11

Da*ová optimalizace a její zákonné meze Praha Mgr. Ondřej Dráb JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. Základní vymezení daňové optimalizace a její procesní souvislosti – základní principy daňové uznatelnosti výdajů a uplatnitelnosti odčitatelných položek a slev na dani, obecné meze optimalizačních struktur; procesní postavení daňového subjektu, kontrolní mechanismy správy daní, výměna informací v mezinárodním i vnitrostátním měřítku; formy daňového plánování a možnosti daňových úspor – základní formy optimalizace, ceny mezi spojenými osobami, optimalizace formy zdanění, přeshraniční struktury; důsledky nesprávně nastavené struktury v rovině daňové a trestní.

14–15

Konsolidace Praha Ing. Libor Vašek, Ph.D. Význam konsolidace a proces sestavování konsolidovaných účetních závěrek v koncepci IFRS a českých účetních předpisů. Výklad bude kombinovat požadavky a zvyklosti obou účetních systémů a zdůrazňovat existující rozdíly. Identifikace konsolidačního celku, řešení akvizice, konsolidační postupy a metody.

28

Google Apps prakticky Praha Ing. Radek Pohnán Seznámení s Google aplikacemi, principy používání, výhody, nevýhody; porovnání s „desktop“ verzemi, filozofie cloudového řešení; Google Gmail – pokročilejší možnosti nastavení, tipy a triky, Google Drive – možnosti jednotlivých verzí (web, mobilní desktop aplikace), off-line verze, tipy a triky, Google dokumenty, tabulky a prezentace – uživatelské rozhraní aplikací, možnosti jednotlivých verzí, používání Google dokumentů v reálném čase, možnosti rozšíření a programové úpravy; bezpečnost.


Prosinec 2016

1–3

Zm ny da*ové legislativy $%&﹙dan z p íjm+, DPH, správa daní﹚ Bo etice ﹙Hotel Kraví Hora﹚ Ing. Jiří Klíma Ing. Miloslav Kopřiva Ing. Igor Pantůček Školení bude zaměřeno na rozsáhlé novinky daňové legislativy pro rok 2017 (daně z příjmů, DPH a správa daní).

6

Novinky pro mzdové ú etní $%&Praha PhDr. Dagmar Kučerová Komplexní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 2017.

7

Cash flow podle eských ú etních p edpis+ Brno Ing. Marie Barančicová Podstata cash flow. Úprava v českých účetních předpisech. Metody sestavení výkazu. Praktický příklad sestavení cash flow a interpretace údajů pro finanční řízení.

12

Zdravotní pojišt ní $%&- a p íklady z praxe Praha Ing. Antonín Daněk Aktuality z oblasti zdravotního pojištění – péče o děti, pohřešovaný zaměstnanec, konfliktní zaměstnanec, nemoc zaměstnance; právní stránka zdravotního pojištění, rozbor problémových situací, specifika u cizinců v návaznosti na koordinační řízení EU. Problémové oblasti a judikatura. Příklady z praxe. Změny pro rok 2017.


14

Jak využít IFRS p i p íprav ú etní záv rky Praha Ing. Alice Šrámková Shodná východiska účtování a vykazování podle českých předpisů a podle IFRS. Definice aktiva, závazku výnosu a nákladu. Odložená daň, rezervy, výzkum a vývoj. Snížení hodnoty stálých aktiv a okamžik vykázání tržeb.

15

DPH v roce $%&Praha Olga Holubová Přehled změn a novinek v problematice DPH pro rok 2017 s důrazem na problémové oblasti (např. definice obchodního majetku, leasing, společnost bez právní subjektivity, upřesnění místa plnění, oprava základu a výše daně, ručení za daň, osvobození služeb dětských skupin, rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti, časový posun, institut nespolehlivé osoby, úprava vzniku povinnosti přiznat daň atd.).

20

Zm ny v ú etnictví a v daních pro rok $%&Praha RNDr. Petr Beránek Souhrn nejdůležitějších změn v účetnictví podnikatelských subjektů a daních (zejména daně z příjmů – např. závislé činnosti malého rozsahu, změna slev pro FO, přiznání v pozůstalosti, úrokové příjmy veřejně prospěšných poplatníků, rodinné nadační fondy, TZ a vyřazení stavby, spoluvlastnictví HM, atd.; nejdůležitější změny v DPH) pro rok 2017.


Leden 2017

11

Zm ny v ú etnictví a daních $%&Brno Ing. Jiří Klíma Souhrn nejdůležitějších změn v oblasti účetnictví, daní z příjmů a DPH pro rok 2017.

12–14

Mzdové ú etnictví $%&Češkovice ﹙Hotel Panorama﹚ Mgr. Ondřej Dráb PhDr. Dagmar Kučerová JUDr. Jaromír Zrutský Komplexní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 2017. Změny v pracovním právu 2017 (novely zákoníku práce). Zaměstnanecké benefity z daňového a účetního pohledu.

26

„Státní“ neziskové organizace $%&Praha Ing. Simona Pacáková Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 2017 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (zejména obce, příspěvkové organizace).

27

Nestátní neziskové organizace $%&Praha Ing. Simona Pacáková Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 2017 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.Další informace Kontakty Bc. Lucie Koš<álová Jednodenní semináře tel.: 739 245 846, kostalova@komora-ucetnich.cz

Ing. Ladislav Zemánek Vícedenní školení tel.: 603 153 473, zemanek@komora-ucetnich.cz

Více informací www.Komora-ucetnich.cz Bližší informace, aktualizace, nové vzdělávací akce a semináře pořádané partnerskými organizacemi v Ostravě a v Tachově naleznete na našich internetových stránkách v sekci Vzdělávání — Semináře Komory.

Jazykové vzd lávání Odborné jazykové vzdělávání (dvoudenní i několikaměsíční kurz) realizované ve spolupráci s KDP ČR. Podrobné informace na našich internetových stránkách v sekci Vzdělávání — Další akce.


Nevzdělávací akce 15. září 18. října 13. prosince 16. září 10. listopadu 1. listopadu

Klubové ve ery Praha, Brno Témata a program chystaných tří podzimních klubových večerů pro členy připravujeme, dosavadní koncept zůstane zachován (seminář na zajímavé téma, gastronomická část).

Snídan s Komorou Praha Ranní setkání u kávy a snídaně se zajímavým hostem na odborná témata pro příjemný rozjezd dne.

Odborná konference a sn m KCÚ Praha


Hybernská &%%?@$Q, &&% %% Praha &, Tel.: +Q$% '%Y &[Y Q-Y info﹫komora-ucetnich.cz, www.komora-ucetnich.cz


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.