Page 1

520  Del 5 Oppfølgingsfasen

Når man som fosterforeldre skal forberede seg kan man stille seg følgende spørsmål: • Hva ønsker jeg å fortelle, og hva ønsker jeg å la være å si noe om? • Hvilke ord og formuleringer bør jeg bruke for tydelig å få sagt det jeg ønsker å si? Fylkesnemnda trenger å få nøkterne og fyllestgjørende beskrivelser av barnet, dets reaksjonsmønstre og hvordan barnet oppleves av andre. Gjennom disse kan fylkesnemnda få et mer helhetlig bilde av barnets tilværelse og treffe riktig beslutning (ibid.). Noen barneverntjenester oppfordrer fosterforeldrene til å skrive dagbøker om fosterbarnets reaksjonsmønstre og utsagn, og disse kan være spesielt nyttige å ha forut for en fylkesnemnds- eller domstolsbehandling. Det kan for eksempel være beskrivelser av barnet rett før og etter samvær, og man kan da lettere se om det skjer noen endringer (ibid.). Dagbøker fra fosterforeldre har vært viktige grunnlag for beslutninger både i samværssaker og ved tilbakeføringssaker.

Taushetsplikten for vitner Fosterforeldre som blir innkalt som vitner til fylkesnemnda eller domstoler, kan vitne uten hinder av taushetsplikten (Lindboe, 2012). Barne- og familiedepartementets rundskriv Barnevernet og om taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten (2005) punkt 10.1: Rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak, omhandler dette: Ansatte i barneverntjenesten, sakkyndige barneverntjenesten har engasjert, og alle andre med taushetsplikt etter barnevernloven forklarer seg for domstolen uten hinder av taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13b nr. 2.

Fosterforeldre kan innkalles som vitner i andre saker, for eksempel barnefordelingssaker eller straffesaker som gjelder barnets foreldre. Om fosterforeldre skal uttale seg i slike saker, må de på forhånd være fritatt for taushetsplikten. Partene skal først høres om de samtykker til at vitnet føres. Det er Fylkesmannen etter fullmakt fra Barne- og likestillingsdepartementet som avgjør fritak eller ikke (taushetspliktrundskrivet punkt 10.2, BFD 2005; Lindboe, 2012).

Fosterhjemhandboka.indd 520

07.10.2016 12:55:07

Profile for Kommuneforlaget

Fosterhjemshåndboka - side  

Fosterhjemshåndboka - side