Page 1

มาตรการใช้ สระนา้ เป่ าลมอย่ างปลอดภัย สำหรับช่วงเวลำพักผ่อนของครอบครัวกำรใช้ สระนา้ เป่ าลมเป็ นกำรใช้ เวลำที่สนุกร่วมกันอย่ำงน่ำตื่นเต้ น ทังพ่ ้ อแม่และ เด็กๆ สำมำรถเล่นน ้ำในสระนา้ เป่ าลมและสนุกด้ วยกันได้ อย่ำงเต็มที่ แต่ก็มีเรื่ องที่สำคัญยิง่ กว่ำควำมสนุกนัน่ คือ มำตรกำรกำรใช้ งำนสระว่ ายนา้ เป่ าลมอย่ำงปลอดภัย ซึง่ บำงครัง้ ก็เป็ นเรื่ องที่คณ ุ พ่อและคุณแม่อำจนึกไม่ถงึ kids-pool จึงขอนำมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำนสระนา้ เป่ าลมมำฝำกคุณพ่อและคุณแม่กนั ครับ 1. ตรวจสอบพื ้นที่ที่จะวำงสระว่ ายนา้ เป่ าลมทุกครัง้ สระนา้ เป่ าลมสำมำรถวำงบนพื ้นที่รำบได้ ทกุ ที่ไม่วำ่ จะเป็ นพื ้นปูน พื ้นไม้ กระเบื ้องหรื อสนำมหญ้ ำ แต่พื ้นที่ที่เรำวำงก็ควร เป็ นพื ้นโล่ง ไม่มีสงิ่ กีดขวำง ปรำศจำกสิง่ ของมีคมที่อำจเกิดอันตรำยต่อเด็กๆ ทีว่ ิ่งเล่นรอบๆ สระ นอกจำกนี ้กำรวำงสระที่ พื ้นโล่งยังช่วยถนอมผิวพื ้นสระด้ วยครับ 2. ตรวจสอบสภำพสระนา้ เป่ าลมก่อนใช้ งำนทุกครัง้ ก่อนใช้ งำนทุกครัง้ เรำควรตรวจเช็คสภำพของสระนา้ เป่ าลมก่อนเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำไม่มีรอยฉีกขำดหรื อรอยรั่วซึม หำก พบว่ำมีจดุ ไหนชำรุดต้ องซ่อมด้ วยชุดซ่อมสระนา้ เป่ าลมโดยเฉพำะจึงจะดีและมีคณ ุ ภำพเหมำะสมกับสระที่สดุ กำรเติม ลมหรื อน ้ำทังๆ ้ ที่มีรอยรั่วนันไม่ ้ ใช่เรื่ องร้ ำยแรงแต่หำกพบรอยรั่วหลังเติมน ้ำเข้ ำไปแล้ ว ก็ต้องหมดสนุกกันเลยทีเดียวครับ 3. คอยจับตำดูเด็กๆ อย่ำงใกล้ ชิด ในกำรเล่นน ้ำในสระนา้ เป่ าลมแต่ละครัง้ แม้ เรำจะเลือกซื ้อสระที่มีขนำดไม่กว้ ำงและมีขอบตำ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมคุณพ่อ และคุณแม่ก็ควรเฝ้ำดูลกู น้ อยอย่ำงใกล้ ชิดระหว่ำงเล่นน ้ำ เพรำะหำกเรำคลำดสำยตำไปก็อำจเกิดเหตุที่ไม่คำดฝันได้ ดังนันอย่ ้ ำลืมอยูด่ แู ลเด็กๆ ทุกครัง้ เมื่อพวกเขำเล่นน ้ำด้ วยครับ 4. กรณีที่เป็ นเด็กเล็กให้ คอยประคองเด็กๆ เสมอระหว่ำงกำรเล่นสระนา้ เป่ าลม หำกเรำฝึ กให้ เด็กเล็กลองเล่นน ้ำในสระนา้ เป่ าลมเพื่อทำควำมคุ้นเคย เรำต้ องทำกำรประคองตัวและระวังไม่ให้ ศีรษะของ เด็กจุ่มน ้ำเสมอครับ นอกจำกนี ้อำจใช้ ปลออกแขนเป่ ำลมหรื อห่วงยำงเพื่อช่วยด้ วยก็ได้ กำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรที่ปลอดภัยเมื่อสระนา้ เป่ าลมนันนอกจำกจะท ้ ำให้ กำรเล่นน ้ำของเด็กๆ มีควำมสนุกสนำนโดยไม่ ต้ องห่วงเรื่ องอันตรำยที่จะเกิดแล้ ว คุณพ่อคุณแม่ก็ยงั สำมำรถใช้ เวลำในช่วงวันหยุดกับลูกๆ ได้ อย่ำงสบำยใจมำกขึ ้นและ วำงใจให้ ลกู เล่นน ้ำจำกสระนา้ เป่ าลมได้ อย่ำงเต็มที่ครับ

ข้อควรระวังการใช้สระน้ำเป่าลมอย่างปลอดภัย  
ข้อควรระวังการใช้สระน้ำเป่าลมอย่างปลอดภัย  

รวบรวมสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเล่น สระน้ำเป่าลม เชิญอ่านต่อได้ที่นี่เลย www.kids-pool.net

Advertisement