Page 1

4223'4'2007 odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I rr-267g12006 od

4.1... page r of 5

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 1432 Ustavni sud Reoublike Hrvatske, u sastavu Petar Klarii,, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos' Ivan Matija, I"";M;l;n:ii, lurnu-oG;; potodnjak Z"iko smiljko Sokor, Nevenka igiituRadan. Em'ija naiie, vur.o.;-;;i;,'"-p*tunJcu ko:r je ujuuno, Y ' B' iz o', na sjednici oa.zunoi+.ir""":" tuZbom pokrenuo 2007.' godi'n, lonio.1.

,

$;h;;;"vi..

ODLTIKT] I. Ustavna tuilba se usvaja. II. Ukida se presuda Upruunog suda Republike Hrvatske, broj: zpa-9r2006-4 godine. od III. Ova odluka objavit ce se u >Narodnim novin

l. lipnja 2006.

ama<<.

ObrazloZenje I

' Ustavna tuzba podnesenaje.protil rye;ud,e

upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Zpa-g12006-4 c,.ud,kos vijeea-craoa

"'i1* ;r,;; "-r. ';;3?:,'3i;::ai;;;1:lfru;nln,EJ#;:':illXl:il':if"Tff'H:',,iftHi1;T3;:!;,,"f,* h'it{*'',31"?'"3:,-,:i',1;:

osporenom presudom

5:*rr,ll';;*j;*"

upt"il'"g

ti4,gly*trugi

izreke) pgnjsjela je odluka Sredisnjeg drLavnog i-oo-,-t-# ,,avnja zoo'o -goaine 1u Fii,t.ff,Jf;Xlb.lnTtA';u,l:;;i15fijYol*"i,'fi's-i

;

odlukom od 4' travnj" a. ,l.anica Gradskog. vijeia ?gpu"o"niL.nu ru ourjni"'i-'^.t".,u' ,pornu ,:J"i*1, a ooruiivanie Grada osijeka odrLana 3.

i.

:fi:f"3::t;,f,:Xi[:

o

In.uno.

redu re sjednice

2' Podnositelj smatra da su osporenom presudom, njemu i jos desetorici povrijedena ustavnaprava vijeinika Gradskog zajamtenau.l,.ir.l?:#;il;i;tq ,,,#il'i. i 29. stavkom T. viieia, u.vezi

;^91ffiTt#illllij7;.r''ii''-il+. .llol-u*"irt"pubrike

n."ut,r.. io,.a tosa, ukazuje i na obrazlazu(i povrede' podnositelj istide,da.njemu (kao i ostaloj desetorici viieinika Gradskog vijeia na diji prijedlog je proveden nualor-nua zaron-i-tosi;;;"-c-;;;{;;;;,i'j travnja 2006')' kao zaintet"tituni. oon"r.na odrul.a od 4. grollru. ri:.-L"g:ieno sudjelovanje u postupku Upravnim sudom' niti su ; pred il;;rt"ptu uiii polazeii od- roga, osporena presuda nije dostavljena, kao i dinjenice di im podnotit.r; "u""i:"s,."i r-uiiu"au ,nu;" u t*tr.t?om srudaju 'ziiam1enogr""t", ustavno pravo na nravidno povrijedeno sudenje zq. stavkom l. ustava. Tumadenje mjerodavnil' oattJuil'u iiionuo lokarno; ipoaruenoi (regionarnoj) samoupravi (>Narodne novine<' broj 33/01 60/01' tnTo''t^u daljnjem Li.!r* z"t"'"),-Sr"*i"'dluau '' glasnik< Grada osljeka, u'": etol.il;in. -^u dalt;d;;:t", si"trii-ipJ"*'.aosijeka (>SruZbeni Grada osiieka ()sl;zbeni Gradskog vijeia si"r;ik; Cr.* or1.tffi']'Al0r., 8/05., u daljnjem iToi -,rrn*rak, suda poano,'ii,ri smatra pog,.s'niio i razlidite pravne

i

F[lld':llJ"1,3;ffi*iJ ;'J;flfl,iT:',11':f#og "; ;"dt;;ujri.'rtuJ[u'2.3#ffi,]:t(iJffiiXmgri,ffi:: vijeia) 'ituuril., i onu

Q3{s!oe

vlSeca).

Smatra da

iz

eranrta

I r-s.ltuutu

+. porrounitu liruunr"ano

je

l-i""r:"

sjednice cradskog

postuoak prihvaianja dnevnog.redl.foji je posrov.nik9.ry propisan sjednicu Gradskos-.Iij*u,6;tJ"t* redovito szvvanu u Iituaciji i.":": ;" r.uuiin-.ffi'-ilrojzavijee izvanredno saziva"nie sjednicl. nika zatrazio Niisr:.":" o anruno,n-redu sto ga predlozi kvalificirani broi uiieeniu ti:i-:"Z^ir*io:;. iruu,ir.aiJ"Lziuanie instituta izvanreinog legarnoj svrsi c*a.t"g-ri:*",.i* talavfi;".';rotivno postupai'moze dovesti (kao u

i #j.-g;ii';*:,

t*i'uiii ri!o;;

http: I I narodne-novine.nn .hrl clanci/slu zbenil2007

04

_42 I 432.html

29.9.2012


42 23'4'2007 odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:u-I il-267g/2006 od 4.

1...

page 2 of 5

Istide da je pravSa,.ot*tttuttiia<,.izrazena u demokratskim nadelima, cilju i-*rri.-.1.rg&;"i1"'p";ih..normi_ -osporenoj presudi_upravnog suda, protivna svim kojima je ureden pravni institut

(if#ffil .'J;**,"i:il*ff lifrFllii navodi Podnositelj d1 mu

fr

#a

j

edinica

ililil i por,uen.' ffi

ona,ne)

i"'orpo..nom presudom povrijedeno ustavno pravo jednakosti zakonom zajamdeno dlankom 14' pred Jtavkom z. lokalnu s'moupravu preko predstavnidkog uri"t"-" vezi s"ustavni. ju,ortuom ostvarenja prava na tij;i;,Jrlug"nog izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelj.u neposrednos,:Eo"1Jr."iil,o:* bir"dkd;;;;: je da je Upravni Misljenja sud' pogresnim,llmadeniem

; dl#;;

it1.r"9.it'iiil-;*ffi,^oii19r1,.r:;

ostvarivanju niit'out uituun. i.intci;e t"ifi:1."ff,T""f,f,|"T.: PredlaZe usvajanje ustavne tuzbe i ukidanje

i""ilril

i*ilr""h

deset- vijernika Gradskog p..dstavnika gradana u jedinici

osporene presude.

Ustavna tuZba

je

osnovano.

l|:|,trlH1g'ffi.115:iililix,Ha podnositelja Clanak 132. stavci l. i 2. Usta;;il", (l) Graclanima

mjerodavne su odredbe dlanka 132. ustava, dlanka

jamdi pravonuTor.anu podrudnu i (regionalnu) sa,mouprqvu ostvar.uie se pretco -fokarnih,' samoupravu. podruinih (regionatnih) predstavniikih tiieta koia aTri-";;;;;;;h ,i'{i:iZal,im t-ey e li u. n, p o r rcd i tajnim izborimq na 'iii"itir;" r.o g, i ia ry l"lZ.g i"lp t:, g o b i r a i ko g p r av a. Mjerodavne odredbe Etuntu i{ionuglase: se

(2) Pravo na

;;

i',

lt/r::;ft;i#rpredsnvniikog-;ittt

";;;;;;

sizivq siednice predstavniikog ttieta po potrebi, a najmanie

(4) Predsiednikie dlian sazvati siednicu preds,tauniikog tiiela na obrazrozeni zahtjev najmanje jedne tretine ilanova prld{2tniiko_s tiiio u riku od t s iina'oa primitka zahtjeva. (5) ukoliko predsiednik prtaFtoiilikog ttiera n, sjednicu ,rorko 4. ovoga ,anka, sjednicu te sazvaii opanikt nicriiii srodonaielniiit iupon u roku od I5 dana. (6) Nakon protekn iokova a ttoi[i'si. ",;";;-;;;k"'r1{aruu moie sqzvati, na zahrjev jedne tretine

,o^i

, ;;i; i'

';;;:;!,!W;:;'f#,2::;:fr',it: "'ai,i"s iiii"-i,|o,n,

l' zakiniptopir*o stavci 2,4 i t.-P;J;""ik;, koii;;;''#.li; ;'st$.rits'

up,o,i.ioii,z,og

za postove tokarne

clankom 36' stavkom

?ko

j"

je-da predstavnidko tijelo donosi odluke ve6inom glasova na sjednici nazodna veeina etaiova predstavnidkog tijela. navedene odredbe dranka 34. Zakona,

Sfelnicu Gradskog vijeta saziva predsjednik Gradskog vijeta. (. .) Predsiednik Gradskog vtf.eca duianie sazvati siednicu Gradsko,g viieta ako to zatraii najmanje jedna tretina ukupnog broja v.ijetniky , plrrorr, e 5j dana od primitka zahtjeva. (...) uz zahtiev za sazivanli dulan ;r;;t;;;i dnevni red sjednice i 'i'aiii[-ilir";;;'A";;:;,*:i, atcn ;a i odtuiiianie;,;k" ih vet

::;,xi:;,;I;i:;:,,odnosio

i,iiii*

;;;;;;;

niu'ii,io,,i

4' rz mietodavne doliumentacije sadrzane 11 sqisu predmeta i osporene presude razvidno je sljedeie: - podneskom od 20' veljade zooa'u&: rni:i:r r cruJrtgT poglavarstvu Grada osijeka zaprimljen 2l' veljade 2006' aodine), potiuottinu dlanak irs. p"rr*ritu, i.-i**rl9t"ri l) vijeinika crraoslog vijeia (medu koiiira.;e fiii, ustavne tuzu.l oganr:grg je zahtjev za sazivanje sjednice Gradskog vijeia, te predlozilf "l',.' rr:"J.Ji ,-i.uie i .raspiava o povecanju cijena komunalnih usluga.fo:.e nruzaju u:;;."., GPP d.o.o. i v. o..d.o,g.., p.jediogom opozivasuglasnosti na cjenike trgovadkih pogiuuurrt* ooni;. ro na34.sjednici<; _111t",i".r.."::1.^or+*o - u povodu tog zahtj.eva predsjednil cry{$og-uffied osijeka ro aur:J:"- tekstu: predsjednik) sazvao je spomu sjednicuza 3. ozujka)ooo. g6Ad;; na podetku sporne sjednice bilo je nazodno i.tnu.rt (15) vijeinika (od ukupno 25);

id;;;elj

http I lnarcdne-novine :

i

.nn.I[

lclanci I

fi#l"#'

sluzbenil2xl7 04 42

| 432.html

29.9.2012


42 23'4'2007 odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I rr-267g/2006 od 4. t... page 3 of 5

;"'ffiillii!:ffT.l;.1ffiil5r':1X;,t[.XE"tu,. -

nazodne

vijeinike pozvaoda iznesu prijedroge

nakon utvrdenja

da nema taflvih p;ij;il;, predsjednik je stavio predlozeni dnevni red na glasovanje; - nakon glasovanja' a prema prijepisu tonske snimke sporne sjednice, sjednica je zakljudena na sljedeii nadin: (Predsiednik)' tKonstatiram

iram da gvai Potom se iuje g Ko ns t at

predsjednii:

qn

za

utvrdivanie dnevnog redg potrebna g, i z a klj uiuj em sj e dn i c u. < -ur-uoi

? ni: e i ; ti e

je

natporoviina vetina.

,iiffi,'7!iff,,"^ifif,i!;#;l;:::W::iii,i;:n ilr, i:

ovoga trenutka' Predloieni dnevni nazoino je 2r viietnik ,r( d"i;- s ;ir;ova. Da-bi se dnelini red apsolutna vetina' dakle I3, dnevni utvrdio potrebna.ie re! iiil ,iiiirn'iirola tijepa. Zaktjuiujem U Zapisniku sa sporne sjednice ". 8. sjednicu.< nuu.O.nol"rlj;d;.;. Nalan provedenog gloiouanii predloienog dnevnog reda'"te lprratir:ai;k-1.*i-r*rdu( da je 8 vijetnika glasalo na< usvajanje ia snga predlo2eni dne,_vyti red ntie ysvojen jer nrje clobio potrebnu iazoian-zt ,uitiir,.'itog neprihvatanii predtozenog ttnevnog rerta ;:#:'::";,;,'-:"tr1:3f,!:,1: 5' Na prijedlog polnositelja i ostalih deset vijeinika G.radskog- vijeia sjednice' SrediSnji dtzavni su predroZ'i sazivanje i.uplayu je na temelju erurir.u-zi] koji |ixonuproveo nadzor nad To'ill'*": a2006.e"ai"" ponistio spomu sjednicu, Navedena odluka +, trlvnj" iodl.,"r"..r:.r,u je na srajaristu da predsjednik Gradskog postupio sukladno 9f vije.a nije dlanku :+'"stavku +. u u"i sli""i.". sr- stavkoir i."iuxonu.Samim sazivanjem sjednice' bez nrovode":l t^pt"t.-i odludiv-:"-"tpli:edrogu iieenika, sredisnjeg drZavnog *9ou eunat il1-,.iuli 0,.^1?ognuniie pottiuan prema staialistu svrha i cilj navedene-odredbe 'u'upruuu, u iiierosti. liaime, r:.o"i.i'i.e :. to i rasprlvu i odrueiuanje Jer samo na takav nadin tre6ina"iit @y"":" o prijedrogu, predstavnidr.o* tii.ru, moZe ostvariri pravo

*"i

l*."'li'l"Ui1i1":lX"'ffiJ3:E#fiS,llfl

t;;i";

uiitett*aL;;;;il"'i f ili;,1ffi'ililfff:"f :*,'J?i"'*i:'mjh*h;;;;';#il#p,opi.*aveiinadonosi Stajali5te izralent +L{r,ivi+d# jJ#i.;:1ff'.:"Tb',i*i?!fi stavka

2'

ffitr:.;i.:ll1,l;:jui:;:ffi :,};;,#:1: Fj;-J;:tr.it*"ffii;#; (a oanosir. n'u-irk-ivanje

Zakona piediozila provesti

ff3i,,:il:t?U',',rf,::a

'i"j-t"i"i:.

u

nepovjerenja

,iJlo^Junu od dana aortuu" prijedroga predsjedniku 'otu

6' odludujuii u postupku koji je pokrenut zahtjevom Gradskog vijeia, kojeg je. z-a zastitu Ustavom zajamd"enog zastupao predsjednik, ptuu.u i slo6ode-i"ru; t- gilarir";' p.totiv odruk. sr.iisnl.g drZavnog ureda zaupravu od 4] tiavnia..zogo. g"iiro"uor"* sud je povrijeden zakon-nauti.aio da je tom odlukom Gtlatlol ui:"eu, tr-au-ru iovrijedena it^t]" stavkom 2' i dlankom 132' stavko*?, ,prava zajamtenadrankom 14. t1_r'""1]!,J!ui: odl uku Sredi sni ee drzavnog ur: vijeia i ponistio )od. 4. travnji 2006.godine. tJ obrazlozeniu olpo'ene presude "ii Uprbvni "pru1u sud u istid.Jda prema posrovnika, Gradsko vijeie moze odl;div;li aao'ie sieanti--nuffi ueiina vije.nika,dlanku 149. veiinom glasova nazodnih ui:.e"itu, dok se odruke donose ur.o ,utono-,"s,urrro-

i rl*r*lr*b*orr.og

;ffi;

iil--p*i;"nikom nije drugadije odredeno' ilankom 125' stavka ioriounit" da se prihvadanju o glasovanjem. dnevnog reda odluduje Polazeli od navedenih odredaba Poslovnika, kao i utvrdenih iinjenica, Upravni sud je zakljudio da je Sredisnji driavni ur1{za uptuuu p"rii,i" akte predsi.;idk;; neprihvatljivos staialista prema tijera, jer je posao od treiine dlanova oredstavnidt piiledrogu ri.i.i"^i"rpravljati i grurou# na nadin propisan zakona' Taj se Shnak zutonu"oa'n-o]iirp.i:.iaros;r.iin.-;r""";p;J;#;;;k"s dlankom "g 51. stavkom 4. nepovjerenja opiins.kom nadelniku, tijerazaiskazivanje giuaonue"rrit"-ili i:upTn -ruou, ,pojedinom dranu pogravarstva ili ari ne, ocjeni up;;;";; sugrasnosti na cjenike il:fJrTiflJ,,I,"'jiltd' 7'Polazeti od dlanka 132'.Ustava kojim se gradanima jamdi pravo na lokalnu i podrudnu (regionalnu) samoupravu i koji propisuje da se privo na samoupravu t:ffiirin, oonorno podrudnih

i

pdil;je

r.i:.r":. ""1j";;;;;;;; d;;;#-k;,ii"i;;ti;;i"L""Tr"nkretnom

p;;

i il6;;t,

ostffi;;:k;

http:l lnarodne-novine.nn .kvl clanci/slu zbenil2007 04

42 I 432.html

29.9.2012


42 23'4'2007 odluka ustavnog suda Republike Hrvatske broj:uJ rr-267g/2006 od 4. t... page 4 of 5 (regionalnih) predstavnidkih tijela,koja.su sastavljena od dlanova izabranihna slobodnim i tajnim izborima na temelju ntpott.onf!,:;aryG i oP6L; btradkog pruuu, uri"""i sud ocjenjuje iz podrudja lokaine i^poarutnE'1r.gio*in da propise t';;;;pravJ valja.tumaliti u korist-n-esmetanog i redovitog funkcioniranju lokuln" i'poiruene rr.g.""i;e; ,amoupr*ini"rine pravila postupanja' u"pr.Jr-tuuffiild'liilu'i"r.rynazastite, pri demu je pretpos tavka za 5ffi:lj:,'f;'ffSil'k1h Sve dok je izbor dlanova predstavnidkih tijela utemeljen na izbornom sustavu propisanom izboru dlanova predstavnidmrrti:.i":.Jirir" o r"i."i"?ip"a.*ne (regionalne) samouprave Zakonom novine<<' broj 33/01 (>Narodne ', 60101-, totozl.,-1iiioi.,'-+iioz'.,'40/05. i q+70s. prodisieni tekst, odluka o nedavanj.u vjqlglgstoinog.tumadenja), 28/06. propir..i, p"a*e:" r"talne i podrudne (regional'e) samouprave valja tumaditi i s aspekta zastite o.,not sustava, najvise vrednote ustavnog poretka Repubrike Hrvatske utvrdene"is.rttunuetog u dranku 3. Ustava. Polaziste za ruzmatrinjg ocjene otnouuno.ti ustavne luia",ruJJ-*o je u dranku 34. stavku 4. zakona, kojim je najmanje tredini Stunouu'oreastau'ilto;itj;t (u darjnjem-t.r.rtu, predstavnidka manjina) dano ovlastenje da zahtijevat-t"*i: slealice tof ,uH;. Ato p..ari;rrtdk; manjina iskoristi ro svoje pravo' predsjednik predstavnidtog iiieia o"z""l?"J#uti ,1.ani.u u rotJ oa 15 dana od primitka zahtjeva. Prema stajaliStu ustavnog suda, svrha navedenih zakonskih pravila nije samo puki din sazivanja sjednice predstavnidtog frjera,l.Z'i .urpruuu i^loiroiti"-ie o.prijedlogu zbog kojeg su zakonom ovlasteni predlagatelji-rl"iryq:"-t erur"ru^pr.ostavnidkog tijela, odnosno predstavnidka manjina) i trazili saziuur';""s;tJni"". "einu sumo ,4'nuein, naime, mobeosigurati pravo predstavnidkom tijeru au.. ;9 manjine u "" rulp*rr:u i odruduje. o ni*rouom.qr.ije{loeu znaderye koje zikonodavac r"siiti a.,nltruiltil, pruuu predstavnid.kg razvidno iz dinjenice da zakonodivac .manjine osobito je obv.ez,rJ. *e.tni[u, g*Jonut.rnika, da sazove sjednicu, dije je t*iu*ii" odnosno zupana dranova, u srudaju da to ne udini predsjednik predstavni8tog sam tij.ra, odnisno delniil rrjera nadleznog za poslove lokalie drZavne uprave i"ffiudne (r.gionatnljl"*oupruve da ,-ouJ sjednicu predstavnidkog tijela u sludaju da to ne ueini niipci"rti '^p^(dlanak nueEiniii'etii;"eeinik, i 6. Zakona). 34. stavci 5. u takvoj situaciji' a vodeii se demokratskim nadelom zastite predstavnidke manjine, ustavnopravno prihvatljive osnove nema nikakve stajaliste u;;;;""g .'ua" a"j" ,*hudiuika 34. stavak a2.,3. i 4. ein;-nicom sto i. rint:"7, ir"ein. e1"*""iffica predstavnidkog tijera Iz stajalista URrayngg suda proizlazi, naime, da svrha dlanka 34. stavaka 2.,3. i 4. zakona nije raspravljanje i odludivanje o tun'o,n prijedlffi pr"alu*iek. ;"nJi;;)[og je sjednica i :?'yya' Drugim rijedima, pravo p*dj4ft1."^;;";i". ,noru-r'.-'r-"o",itolega crnJerucom sazivanja sjednice, istrosenim samom i to stoga Sto predsta*ieiu veiina ima jade poslovnidko pravo da vei na podetku sjednice glasovanjet n. piiho"i;rij.dr;;'o;*.t reda, s posljedicom da ie sjednica predstavnidke ,uftJue.;", o prijedrogu neie ni Ustavni sud napominje da je.s aspekta zastite ustavnih pluyu podnositelja ustavne tuzbenavedeno stajaliSte upravnog. suda, sairz;;;;;p"Lenoj presuai, ii:.r"rti neprihvatljivo. U postupku u kojem se trebalo provesti ispitivanje otpor.n. b,ar,4" gq " a;zoo!.radi.zastite pravai gradanina i sloboda dovjeka zajamtâ&#x201A;Źnih urtuuoil fJiu*t. ee ius_ii Unr11111 sud je svoju presudu zasnovao formalistidkom tumadenju mjeroil;ih na zakonskih i p6rr";"iekih odreJa uu,"i aupri tome nije vodio raduna o zakonskoi svrsi tuog to1.;. ustanovljen institui sazivanjasjednica predstavnidkog tijela na njegovilr eran&a i#t-ita visestran;dGL.okratskog Slij:l^ittuine sustava zaititapredstavnidke manJrne).

;k;;

-

f"i.

ili;;k;g talti,;;;ffiffi1J {.:ill ;;ilil; ;;;i"

"d;;;;

ffi:###*H:.'*ot

"i

ffffiffi;|!1,il,ilf:tene

#j;;"-;iti

-

;";;;.

. _il;;j

i

upravni sud je stoga pogrijesio kad ie zauzeo stajaliste da se na sjednici sazvanoj na obrazlozeni prijedlog najmanje treein; *ogrt^a"g otilti.ql":" pravila o pril,r.eun:u p'jedloga dnevnog reda' propisana dlancimaia;; 122' do tis. poslwni[L. 'il"-u. tim pravilima, oaruta o prihvaianju prijedloga dnevnog reda donosi t.^nu-temelju rezul,tati,grurouuinlu, pretpostavka za raspravu i donosenie dnevni red je odluku o toJ[r,,ul,i.unog ,iiu.-r!^re "^plirr"ueeni odredbe posrovnika,

s,*:iefi '#,#,.:,jiJ:ix.::*_ra*n_*li?;#"#J;,h*:HilT,"mS,,*; http :l lnatodne-novine.lln. hrl clanci/slu zbenil2007

04 42 I 432.html

29.9.2012


4223'4'2007 odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-I rr-267g/2006 od 4.1... page 5 of 5 manjina) kad koristi svoje pravo propisano dlankom 34. stavkom 4. zakonai dlankom l r5. stavcima 4. i 5. Poslovnika. ustavni sud stosa::fliqtt je osporenom presudom, kojom je poniStio odluku od 4. travnj a2006., ta upravni sud oivrijedio -ustavn" pr"".fi;i;.";il1,;',irlun. tuZbena jednakost pred z;kono.n, na rokarnu ipodrudnu (regionarnu) 8' S obzirom ni utvrdent p";;;iiiuunil, p.*yu zajamdenih eventualne povrede ostalih usta"nid;;" n1toi" nrh""rir"r1 drancima 14. stavkom 2. i r32.Ustava, u;tu#ruo nije ispitivao. 9' Slijedom izniietog' na. temelju diana-ka "k.;;j;; T. I f;.i;ouoog zakonao urtuuno,o sudu Repubrike Hrvatske 1>Narodne-novine<<o iii^igitgg., 2g/02.-'i;;/0; proeilelri ,"r.ltl, odrudeno je kao u q 1'# z .i;,1, u sta,,no JJl ,8',iffi ."-'.",,""1'#if

:"'Tfri1l1;'Allil.,ll;"#5ffi:ii#'i"Jllt'*"'T'uvo

ffi:xffJ

iffi

il,1,-:.

i *r.'

"

i

j ;;;;;

Broj: U-III-2679/2006 Zagreb, 4. tavn1a2007.

USTA\NI SUD REPTJBLIKE HRVATSKE Predsjednik

dr. sc. petar Klarid, v. r.

http:l lnarodne-novine.nn .hrl clanci/slu zbenil2007 04 42 l432.html

29.9.2012

"

ustavni  

bjelovar ustavni hdz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you