Page 1

C kategorija 3. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 18.-19. svibnja 2012.

NATJECATELJ:

USTANOVA:

MENTOR:

Ivana Cvetkovski

Paolo Peru!ko

Emili Jankov

Trajko Iljovski

Ivan "verko

Ivana Cvetkovski

/

95

93

95

89

94.00

1.

92

94

91

95

92

92.66

1.

/

93

91

94

88

92.00

1.

91

90

92

86

94

91.00

1.

89

93

89

/

93

91.00

1.

1.LOVRENOVI#, LUKA

G" Zlatka Balokovi$a, Zagreb

2. DO%I#, NOEL

G" Ivana Mateti$a Orhida Antunovi$ Ronjgova, Pula G" Zlatka

3. GRDI#, DAVID Balokovi$a,

Ivana Cvetkovski

BODOVI: NAGRADA:

Zagreb

4. "IMEK, DANIJEL

SG" Ivana Mate!i$a Ronjgova, Rijeka

5. %IVANOVI#, VANJA

G" pri O" Dragutina Tadijanovi$a, Vukovar

6. VUKELI#, JOSIPA

G" u Vara&dinu

Kristijan Poto!njak

90

90

90

90

90

90.00

1.

7. LON"ARI#, ROBERT

G" Alberta "trige, Kri&evci

Nikola Jankov

86

86

88

88

87

87.00

2.

8. KOR"ANIN, MATIJA

G" Fortunata Pintari$a, Koprivnica

Emili Jankov

77.50

82

/

79

84

80.50

2.

Josip Nemet Trajko Iljovski


C kategorija 3. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, 18.-19. svibnja 2012.

NATJECATELJ:

USTANOVA:

MENTOR:

Ivana Cvetkovski

Paolo Peru!ko

Emili Jankov

Trajko Iljovski

Ivan "verko

78.50

81

78

71

83

79.16

3.

BODOVI: NAGRADA:

9. RU"NOV, PAULO

G" Ferde Livadi$a, Gordana "u!ti$ Samobor

10. HODALI#, MARTIN

G" Vatroslava Vesna "o! Lisinskog, Bjelovar

78

78

75

78

83

78.00

3.

11. "AMANI#, DAMJAN

SG" Ivana Mate!i$a Ronjgova, Rijeka

Josip Nemet

76

76

77

73

78

76.33

3.

12. MOREL, KRISTINA

G" Jana Vla!imskog, Virovitica

Beatrica "u!ak

70

80

70

76

85

75.33

3.

13. MARKOVI#, MIRNA

G" Ivana Mateti$a Josip Nemet Ronjgova, Rijeka

72

78

73

72

80

74.33

3.

14. BRNJI#, LUKA

G" Slavonski Brod

66

68

67

60

70

67.00

Priznanje

Marijan Belovi$

Predsjednik ocjenjiva!kog suda

_____________________________________

M.P.

Predsjednik povjerenstva za natjecanje

___________________________________________

C kategorija - ZA WEB  
C kategorija - ZA WEB  

1.LOVRENOVI#, LUKA 6. VUKELI#, JOSIPA G" u Vara&dinu Kristijan Poto!njak 7. LON"ARI#, ROBERT G" Alberta "trige, Kri&evci Nikola Jank...

Advertisement