Page 1


•2


3


•4


5


•6


7


•8


9


• 10

กอง บก.

สวัสดีครับ ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ที่นิตยสาร คมช่าง ฉบับที่ 29 ประจ�ำเดือนมีนาคม ต้องถึงมือผู้อ่านล่าช้าออก ไป เนื่องจากมีความจ�ำเป็นต้องลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ จึงได้ลดจ�ำนวนหน้า 4 สีลง แต่ยัง คงจ�ำนวน 60 หน้า และเนื้อหาภายในเล่มจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆ ท่านยังคงอยู่เช่นเดิมทุกประการ และในฉบับนี้ก็เช่นเคย ทีมงานยังให้ความส�ำคัญกับ AEC อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสได้สัมภาษณ์ หญิงไทยคนเก่ง คุณจุฬาลักษณ์ ภุมรินทร์ ที่ท�ำธุรกิจในกรุงพนมเปญ ประเทศ กัมพูชา และรั้งท้ายในต�ำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ของ สมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา อีกด้วย ที่จะมาบอกเล่าถึง ประสบการณ์ การท�ำงานในต่างแดนตั้งแต่เริ่มเมื่อ ประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว ให้ได้ทราบกันครับ ถึงแม้มีความจ�ำเป็นในการปรับโฉมนิตยสารในครั้งนี้ โดยเริ่ม ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปก็ตามที แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วน ของการออกแบบจัดรูปเล่มเท่านั้น ซึ่งทางฝ่ายศิลปกรรม ก็จะ พยายามพัฒนาออกแบบปรับปรุงแก้ไขอย่างตอเนื่อง เพื่อให้รูปเล่ม ของนิตยสาร ออกมาสวยงามให้มากที่สุดครับ •


11


• 12

สารบัญ

14 16 18 22 24 26 28 30 32 34 38 39 40 41 42 44 46 48 52 56

สังคมข่าว เรื่องจากปก

LED

รายงานพิเศษ

จุฬาลักษณ์ ภุมรินทร์ หลากหลายงานช่าง

รองเท้าเซฟตี้ 2

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ถึงเวลาต้องปรับตัวสู่ความวั่งคั่งแบบยั่งยืน 2 คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น)

รถไฟความเร็วสูง ไทย-ญี่ปุ่น TOYOHASHI

พู่กันญี่ปุ่น

มุมสเตนเลส

ผลิตภัณฑ์สเตนเลส แม่น�้ำสเตนเลส

สเตนเลสเกรตติ้งกับการระบายน�้ำ ท�ำเนียบร้าน

จุ่นเจริญ

รอบรู้งานช่าง

ค่าความสว่างของ LED แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ

ทัศนคติที่ดีในที่ท�ำงาน ปฎิทินข่าว มุมกฎหมาย

ท�ำร้ายร่างกาย อ้างป้องกันตัวไม่ได้เสมอไป พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนมีนาคม ฮวงจุ้ย

คู่สี ขาว-ด�ำ ตานหลักฮวงจุ้ย สุขภาพ

ต้อกระจก

สบายๆ สไตล์คมช่าง

ทิวธารา จ.ตราด


สารบัญ

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2559

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ทุกท่านฉบับ นี้ขออนุญาติ น�ำบทความบางตอนของ

“วิคตอเรีย แจ็คสัน”

เรื่อง “จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ”

ผู้ประกอบการ

หมายถึงคนที่แบกรับความรับผิดชอบ ในการท�ำกิจการหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ที่คุณเคยท�ำ เพราะจะมีคนเรียงหน้ากันมาบอกคุณ ว่า ไอเดียของคุณไม่มีทางได้ผล พร้อมกับการแจกแจงให้คุณฟังว่าท�ำไม มันถึงใช้ไม่ได้ ซึ่งถ้าหากคุณคิดว่าความคิดของ คนอื่นส�ำคัญ.....หยุดเถอะครับ เพื่อจะประสบความส�ำเร็จ คุณต้องเชื่อมั่นเต็มหัวใจ พร้อมจะ ผ่าฟันพิชิตอุปสรรคขวากหนามทั้งปวง ที่ชีวิตกระหน�่ำเข้าใส่ คุณจะถูกท้าทายในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก ร่างกาย และการเงิน หลักการ “ท�ำเสมือนว่า” สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุม ถ้าคุณมองเหมือน...พูดเหมือน.. และจินตนาการเห็นความส�ำเร็จของ คุณเองล่ะก็

คุณจะรู้ว่า... อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น วิคตอเรีย แจ็คสัน

ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ วิคตอเรีย แจ็คสันคอสเมติคส์


• 14

สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

เอส บี อะไหล่ จ.ขอนแก่น

ร้านปึงเจริญ จ.อุดรธานี

ผู้บริหาร บ.ทีเอ็นโพลีคาร์บอเนต จ�ำกัด และกองบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร คมช่าง เยี่ยมร้านค้า พร้อมมอบรูปภาพ ร้านโพธ์ทอง จ.อุบลราชธานี มงคลเป็นที่ระลึก

ร้านเปลวทอง จ.ศรีษะเกษ

เอส บี อะไหล่ จ.ขอนแก่น

ร้านแสงตะวัน จ.อุดรธานี

ร้าน จ.จานการช่าง จ.อุดรธานี

ร้านอุดรรุ่งทรัพย์ จ.อุดรธานี

พิเศษสุด อาร์กอนถังใหญ่พร้อมฝาครอบ จากราคา 4,600.- เหลือเพียง

3,500.-


15

คุณณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ พาเยี่ยมชมและแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

งานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 50 ปี สวอท. (สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) ) ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 ที่ผ่านมา โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน อาทิเช่น • นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และศิษย์เก่า ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) • Mr. Kazuo KANEKO President of The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) • นางสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคม สวอท. และ • AOTS Alumni Society of Singapore. • AOTS Vietnam Alumni Society. • Myanmar HIDA Alumni Association • HIDA New Delhi Office.


• 16

เรื่องจากปก

LED มาจากค�ำเต็ม Light-Emitting Diode หรือศัพท์ เฉพาะทาง เรียกว่าไดโอดเปล่งแสง มีการพัฒนาจากแค่เพียง อุปกรณ์เล็กๆ ที่ท�ำหน้าที่เปล่งแสงออกมา จากนั้นมีการน�ำ มาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างหลายๆ อย่าง เช่น ไฟฉาย LED ไฟส�ำรองรองฉุกเฉิน หรือทีวีแบบ LED จนพัฒนาเรื่อย มาเป็นหลอดไฟ ที่ใช้งานตามบ้านในครัวเรือน ส�ำนักงาน ที่มาทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิมได้ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่า หลากหลายประการ

ประหยัดไฟ 90% เมื่อเทียบกับหลอดไส้ หลักการของ LED ไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงจ่ายไฟบวก กระแสตรงเข้าที่ขา อาร์โนด (Anode) หรือขาที่ยาวกว่า และ ต่อไฟลบเข้ากับขาแคโธด (Cathode) หรือขาสั้น จะท�ำให้ เกิดแรงดัน ที่เรียกว่า Vf หรือ Farword Voltage ด้วย คุณสมบัติของสารกึ่งตัวน�ำภายใน LED ก็จะเปล่งแสงออกมา

Light Emitting แสง •

เปล่งประกาย •

Diode

ไดโอด


17

20 00

50W

2500

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 50,000 ชม. ที่ความสว่างเท่าๆกัน (kWh)

23W

1000

W 12

0

LED FLUORESCENT HALOGEN 0

50

หลอด LED เดิมทีนั้นเริ่มมีในแผงวงจร เมื่อ ประมาณปี 1962 ซึ่งให้ความเข้มแสงไม่มากนัก และมี ใช้ในเฉพาะ ความถี่ในช่วงแสง infra-red ที่ไม่ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ (รีโมทคอนโทรล เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน) จนพัฒนาให้สามารถเปล่งแสงที่มองเห็นได้ เริ่ม จากแสงสีแดง ถูกคิดค้นขึ้นได้ก่อน แต่ก็ยังมีความ เข้มแสงที่ต�่ำอยู่ หลังจากนั้นก็ถูกพัฒนาเรื่อยมา จน น�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย ในอุปกรณ์ไฟแสดงตามแผง ควบคุมต่างๆ, นาฬิกาดิจิตอล และก็ถูกพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพด้านความเข้มแสงมากขึ้น จึงท�ำให้เกิด การน�ำมาใช้งานในการแสดงสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟ สัญญาณส�ำหรับการบิน ไฟสัญญาณจราจร และด้วยที่ LED นั้นมีข้อดีในหลากหลายประการ นักวิจัยและ บริษัทต่างๆ จึงมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพด้านความ เข้มแสงหรือความสว่างให้สูงมากขึ้น เพื่อหวังที่จะน�ำ เอา LED มาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่างในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อทดแทนหลอดไฟแบบที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

ประหยัดไฟ 70% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ จวบจนเมื่อปี 1990 นักวิทยาศาตร์ชาวญี่ปุ่น 3 คน ได้แก่ Mr.Isamu Akasaki, Mr.Hiroshi Amano และ Mr.Shuji Nakamura ได้ร่วมกันพัฒนาจนประสบ ความส�ำเร็จ ซึ่งได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลโน เบลสาขาฟิสิกส์ ในปี 2014 ในฐานะเป็นผู้คิดค้นสิ่ง ประดิษฐ์ ที่จะท�ำให้เกิดการปฏิวัติวงการด้านไฟฟ้า แสงสว่างและการใช้พลังงาน จนท�ำให้ในปัจจุบัน หลอด LED เริ่มน�ำมาใช้ให้ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปอย่าง แพร่หลาย เมื่อทราบถึงการพัฒนา กันมาอย่างยาวนานจวบ จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ยังติดปัญหาด้านต้นทุนการผลิต จึงท�ำให้ยังมีราคาที่สูงอยู่ แต่ในอนาคตอีกไม่นานเมื่อ ต้นทุนในการผลิตต�่ำลงเรื่อยๆ เราคงได้เห็นหลอดไฟ LED ได้โดยทั่วไป ซึ่งจะมาแทนหลอดไฟในปัจจุบัน อย่างแน่นอน จะเห็นว่าประโยชน์ของ LED นั้น นอกจากความประหยัดแล้ว ยังมีข้อดีอีกมากมาย ถึง เวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะมาช่วยกันประหยัดไฟ โดย การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED กันเถอะครับ •

• ปล่อยความร้อนน้อย • ทนการสั่นสะเทือน • แสงสว่างปราศจากรังสี UV • ใช้งานในที่เย็นจัดได้ • ไม่มีสารปรอทและสารตะกั่ว • ไม่มีกระพริบ หรือพล่ามัวของแสง • ไม่ต้องใช้บัลลาสต์ และสตัทเตอร์ • สามารถเปิดปิดได้บ่อยครั้ง จะให้แสงสว่างทันทีที่เปิด • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม • ประหยัดไฟ ลดพลังงาน ภาวะโลกร้อน • มีอายุการใช้งานยาวนาน


• 18

รายงานพิเศษ


19

เปิดโลก AEC . . . เปิดโอกาสทางธุรกิจ เปิดประเทศเพื่อนบ้าน เปิดโอกาสสร้างธุรกิจ

เมื่อกระแส AEC ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลาย มิติ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเคลื่อนย้ายตลาดแรงงาน รวม ถึงการแข่งขันในทุกสาขาอาชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการหลายรายเริ่มตื่นตัว หันมาเตรียมความ พร้อมมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองเพื่อรองรับตลาดที่ เปิดกว้างมากขึ้น นิตยสารคมช่างฉบับนี้ ยังคงเกาะติดกระแส AEC โดยเราจะพาท่านไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจคนเก่ง คุณจุฬา ลักษณ์ ภุมรินทร์ หรือ คุณแองจี้ ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรอง ประธานฝ่ายกิจกรรมและหารายได้ของสมาคมนักธุรกิจไทยใน กัมพูชาปี 2559-2560 และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคม นักธุรกิจไทยในกัมพูชาปี 2557-2558 ที่ประสบความส�ำเร็จใน เส้นทางสายธุรกิจ Logistic ในประเทศกัมพูชา ในระยะเวลา เพียง 5 ปี และยังคงเดินหน้าขยายสาขาไปยังประเทศลาวและ พม่าต่อไป ซึ่งคุณแองจี้จะมาเปิดเผยถึงเส้นทางความส�ำเร็จ มุมมองและโอกาสในการสร้างธุรกิจที่น่าสนใจ เพื่อเป็นไอเดีย ส�ำหรับผู้ประกอบการไทย ที่สนใจลงทุนในประเทศกัมพูชา ความเป็นมา “เริ่มต้นท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ Logistic ในประเทศกัมพูชามา ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในชื่อ Lions Integreated Logistics และ เริ่มมีแตกไลน์ธุรกิจออกมาเป็นประเภท Trading ด้วย ซึ่งตอน นี้เปิดส�ำนักงานหลักอยู่ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แต่ต้อง เดินทางไปๆ มาๆ เพราะมีติดต่อธุรกิจอยู่บ้างที่ลาวและพม่า ซึ่งในปีนี้ก็มีแผนที่จะเปิดส�ำนักงานอย่างเป็นทางการที่ประเทศ พม่าอีกด้วย” “ที่เริ่มมาท�ำธุรกิจที่นี่จริงๆ เป็นเพราะความโชคดีส่วนหนึ่ง เพราะก่อนหน้านี้มีประสบการณ์การท�ำงานเกี่ยวกับ Logistic มาตลอดเป็น 10 ปี ซึ่งเคยเป็นพนักงานประจ�ำมาก่อน แล้วมี อยู่ช่วงหนึ่งจับพลัดจับผลูต้องไปดูงานแถบอินโดไชน่า แล้วเกิด เหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองสมัยนั้น ที่ท�ำให้ เราต้องย้ายไปดูแลงานทั้งที่กัมพูชาและลาว ตอนนั้นย้ายไป ประจ�ำ มี Contact 1 ปี แต่พออยู่ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มคุ้นเคย เริ่ม จับจุดได้ว่าจริงๆ แล้วเราเองก็สามารถท�ำธุรกิจที่นี่ได้ พอหมด สัญญา ลูกค้าก็อยากให้ช่วยงานต่อ แถมยังหาลูกค้าให้เราด้วย เราเลยจ�ำเป็นต้องเปิดบริษัทเพื่อซัพพอร์ทลูกค้า รู้ตัวอีกทีก็คือ เรามีธุรกิจเป็นของตัวเองที่นี่ไปแล้ว”


• 20

รายงานพิเศษ

เปิดโลก AEC . . . เปิดโอกาสทางธุรกิจ


21

การแข่งขันด้านธุรกิจ

“การแข่งขันในธุรกิจด้าน Logistic ที่นี่ถือว่ามีการแข่งขันสูง มีบริษัทที่ท�ำ เกี่ยวกับ Logistic เป็น 100 บริษัท โดย เฉพาะตอนนี้ยิ่งเกิดขึ้นเยอะมาก เพราะประเทศกัมพูชา ยังนิยมการน�ำ เข้ามากกว่าส่งออก และยังไม่มีโรงงาน ที่สามารถผลิตสินค้าต่างๆ ได้เอง จ�ำนวนมาก ถ้าเทียบกันแล้วการน�ำเข้า ก็น่าจะมากถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้ต้องอาศัยธุรกิจของเราในการน�ำ เข้าสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั่งการน�ำ เข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อ จะน�ำมาใช้ในการผลิต”

ลูกค้าคือเพื่อน

“ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะเป็น ญี่ปุ่น และจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ แทบทั้งหมด จะมีช่วงหลังๆ ที่มีคนใน พื้นที่ Walk In เข้ามาบ้าง ส่วนใหญ่ก็ อยากอิมพอร์ตสินค้าเข้ามาขายใน ประเทศ ท�ำให้เราแตกไลน์ธุรกิจไปได้ เยอะ ออฟฟิสของเราไม่ได้ใหญ่มาก มี พนักงานประมาณ 10 คน มีคนไทย 2 คน นอกนั้นเป็นคนในพื้นที่ อีกอย่าง คือบริษัทของเราไม่มีพนักงานขาย ที่ ท�ำธุรกิจก็อาศัยการเข้าไปพูดคุย เอาใจ ใส่ คุยกันแบบเพื่อนเหมือนเป็น Business Partner มากกว่า ซึ่งเราเป็น คนต่างถิ่นด้วยกัน ก็จะคุยกันเข้าใจ ง่ายขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการบอก ต่อ ชอบก็เอาไปแนะน�ำ ที่ส�ำคัญเรา เองก็ค่อนข้างมั่นใจว่า Performance ของเราที่โน่นว่าอยู่ในระดับที่โอเค จึง ท�ำให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้”

โอกาสที่มาพร้อม AEC “โดยภาพรวมแล้ว แม้การแข่งขัน จะค่อนข้างสูง แต่ยังคงมีช่องว่างบาง อย่างที่ท�ำให้ธุรกิจของเราสามารถ ด�ำเนินต่อไปได้ โดยเฉพาะด้านทักษะ การบริหารจัดการเกี่ยวกับ Logistic ที่ บ้านเรามีมากกว่าบ้านเค้า เพราะใน ขณะที่บ้านเราระบบต่างๆ ได้ถูก จัดสรรและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานแล้ว แต่ของเขาเองยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เราก็ อาศัยช่องว่างนี้เป็นตัวเสริมสร้างความ มั่นใจให้กับลูกค้าได้ ท�ำให้เราเองไม่ได้ รู้สึกว่ากดดันหรือต้องไปแข่งขันกับใคร ทุกอย่างก็ค่อยๆ ด�ำเนินไปด้วยตัวของ มันเอง”

“ประเทศกัมพูชาจะมีวิถีชีวิต คล้ายๆ บ้านเรา แต่ค่าครองชีพจะถูก กว่าบ้านเรามาก ในทางกลับกันก็มี ก�ำลังซื้อค่อนข้างเยอะ เขาจะมีวิธีคิด ในเรื่องการใช้เงินอย่างคุ้มค่า คิดแล้ว คิดอีก ท�ำงานมาก็เก็บเงินไว้อาจเพราะ ยังไม่มีสถานที่ให้ใช้จ่ายมาก ส่วนธุรกิจ ที่น่าจะมาแรงตอนนี้คงหนีไม่พ้นธุรกิจ ที่เกี่ยวกับ Construction ที่ตอนนี้อยู่ใน ระหว่างการก่อสร้างเยอะมาก ทั้งบ้าน จัดสรร คอนโดฯ ห้างสรรพสินค้า ส่วนธุรกิจที่คิดว่ายังขาดจริงๆ น่าจะ เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะบ้าน เค้ายังไม่สามารถผลิตสินค้าจ�ำนวน มากๆ ได้เอง ยังต้องอาศัยการน�ำเข้า อย่างที่บอกไป”

เตรียมพร้อม สู่ตลาดการค้าเสรี

“ในส่วนธุรกิจของตนเองก็ต้อง เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ AEC เช่นกัน แน่นอนว่าเมื่อเปิดประเทศอย่างเป็น ทางการแล้วก็ต้องมีบริษัทใหญ่ๆ เข้าไปลงทุน เราเองก็ต้องสร้าง Performance ให้สูง ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาทีมให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่ง ตอนนี้ ก็มั่นใจว่าทีมงานค่อนข้าง แข็งแกร่ง จะสร้างให้ทุกคนเป็นจิ๊กซอว์ ที่เมื่อต่อรวมกันแล้วก็จะสามารถเดิน ไปได้พร้อมๆ กัน และจะพยายามฝึก เขาให้เก่งในทีละเรื่องๆ เพราะเค้าไม่ สามารถรับได้หลายเรื่องในเวลา เดียวกัน ค่อยๆ ฝึก ค่อยๆ ใส่ข้อมูล ลงไปให้เค้า ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังต้อง พัฒนาระบบให้แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่ง เรามีการพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์ ใน การพัฒนาซอฟแวร์ ด้านบริหารจัดการ ต่างๆ เพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาเพราะต้องเดินทางบ่อย ทุก อย่างจะต้องอัพเดทและรู้ข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งโปรแกรมส�ำเร็จรูปต่างๆ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุม ทั้งหมด โดยเริ่มพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพื่อให้เราท�ำงานได้สะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น” สุดท้ายนี้ คุณแองจี้ได้ฝากข้อคิด ดีๆ เอาไว้ว่า ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต คือบททดสอบ เรียนรู้จากการล้ม เก็บ ทุกอย่างเอาไว้เป็นประสบการณ์ และ ใส่ใจกับทุกๆ งานที่เราท�ำ แล้วทุก อย่างก็จะสามารถผ่านพ้นและด�ำเนิน ต่อไปได้ •


• 22

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่างกับผม นายช่างตี๋ แห่งคอลัมน์หลาหลายงานช่าง ฉบับนี้ผมขอน�ำเสนอเรื่องของรองเท้าเซฟตี้ (Safety shoes) ภาคต่อจากฉบับที่แล้ว เราจะเห็นได้ว่ามาตราฐานต่างๆ ที่ผู้ผลิตรองเท้า กว่าจะได้มาตราฐานการต้องผ่านการ ทดสอบ มากมาย หากไม่ผ่านก็ต้องแก้ไข ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถจ�ำหน่ายสินค้าได้ ทีนี้นอกจาก Code PR CS ที่ป้องกันการแทงทะลุ และป้องกันเลื่อยยนต์ แล้วยังมี Code คุณสมบัติอื่นๆ ที่อยากให้ทราบกันอีกครับ


23

Code EH (Electrical Hazard) รองเท้านิรภัยที่มีคุณสมบัติการ

ต้านทานกระแสไฟฟ้า มีการทดสอบในสภาพแห้ง จะต้องทดกระแสไฟฟ้าที่ แรงดัน ไฟฟ้า 14,000 โวลต์ ที่ความถี่ 60 เฮิรตซ์ เป็นเวลาอย่างต�่ำ 1 นาที ยอมให้มีกระแส ไฟฟ้า รัวไหลได้ไม่เกิน 3 มิลลิแอมแปร์ จึงได้ Code นี้มาได้ กระแสที่รั่วขนาดนี้ น้อย มากครับ พอๆกับ ที่ตั้งในอุปกรณ์ เซฟทีคัท ที่ใช้ป้องกันไฟฟ้า ดูดที่ใช้ตามบ้านเลยครับ

Code Cd (Conductive) รองเท้านิรภัยที่มีคุณสมบัติเป็นตัวน�ำ เพื่อให้

ประจุไฟฟ้าสถิตสะสมบนตัวคนงานไหลผ่านลงพื้น ต้องมีค่าอยู่ที่ 0-500000 โอห์ม ต้อง ออกแบบให้มีการปล่อยไฟฟ้าสถิต จากร่างกายผู้สวมใส่ผ่านรองเท้าลงสู่พื้น ทั้งนี้พื้นจะ ต้องเรียบเพื่อให้ไฟฟ้าสถิตกระจายตัวออกไปได้ง่าย จุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ ไฟฟ้าสถิตเกิดการสะสม ทั้งบนร่างกายและพื้นที่ท�ำงาน ซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดประกาย ไฟได้ ท�ำให้การระเบิดหรือลุกไหม้ เมื่อสวมใส่ต้องเข้าไปท�ำงานในบริเวณที่มีวัตถุระเบิด หรือสารเคมีที่ระเบิดหรือลุกติดไฟได้ง่าย

Code SD (Static Dissipative) รองเท้านิรภัยที่มีคุณสมบัติเป็นทั้ง

รองเท้าตัวน�ำ และรองเท้าป้องกันไฟฟ้าดูดในคู่เดียวกัน ต้องมีคุณสมบัติในการลดการ สะสมสูงสุดของไฟฟ้าสถิตบนร่างกายได้ แต่ก็ยังมีไฟฟ้าสถิตในระดับสูงพอจะท�ำให้มี ความต้านทานกระแสไฟฟ้าในอัตราที่ก�ำหนดไว้ (อัตราก�ำหนดส�ำหรับการทดสอบ 106-109 โอห์ม) นั่นคือ รองเท้ากระจายไฟฟ้าสถิตจะต้องเป็นทั้งตัวน�ำไฟฟ้าสถิตและตัว ต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถสวมใส่เข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงทั้งสองลักษณะได้

Code DI (Dielectric Insulation) รองเท้านิรภัยที่มีคุณสมบัติป้องกัน

การสัมผัสกับตัวน�ำไฟฟ้า พูดง่ายๆ คือกรณีไปเหยียบสายไฟฟ้าเปลือย ต้องมีคุณสมบัติ ความเป็นฉนวน ผ่านเกณท์ครับ

สรุปได้ว่ารองเท้านิรภัยคู่ใดก็ตามที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ก็จะได้รับการ ทดสอบตาม Code ที่ได้รับมาข้างต้น แต่ในการเลือกใช้งาน ก็ให้เน้นเรื่องความสบาย ในการสวมใส่ โดยเมื่อมีคุณสมบัติความปลอดภัยตามที่ต้องการ และความจ�ำเป็นในการ ใช้งาน เมื่อสวมใส่เป็นเวลานาน ต้องไม่ท�ำให้เกิดการเจ็บปวดเหมื่อยล้า หรือท�ำให้เกิด เป็นแผลที่เท้า มีน�้ำหนักที่เบา ใส่แล้วมีความกระชับ ไม่หลวมเกินไป มีช่องว่างระหว่าง ปลายนิ้วเท้ากับผนังด้านใน หัวร้องเท้าประมาณ 12.5 ม.ม. จะให้ความสบาย โดยไม่ ขาดความกระชับ ควรทดลองสวมใส่ในตอนบ่าย เพราะตอนบ่ายเท้าขยายตัวเต็มที่ และ ควรสวมใส่ทั้งสองข้างเพราะบางคนเท้ายาวไม่เท่ากัน ก็ขอจบเรื่องร้องเท้านิรภัยไว้เพียงเท่านี้ รายละเอียดสามารถสอบถามผู้จัดจ�ำหน่าย ได้ครับ ร้องเท้านิรภัยที่ดี จะต้องก้าวทันเทรนด์ และเป็นที่นิยม เพราะสามารถจ�ำหน่าย ได้มาก ผลิตมาก ราคาก็จะไม่สูงมาก ครับขอบคุณ •


• 24

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์ กรรมการ สวอท.

ประเทศที่มีประชากรที่เกิน 100 ล้านคน ส่วนใหญ่จะอยู่ในเอเชีย และมีประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นของ สิ่งส�ำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งคือดูตัวเองว่ามีเรื่องใดไม่ ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม มี แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สอดรับกับธุรกิจแนวใหม่ ให้ท�ำการปรับปรุง โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่ ส�ำคัญที่สุดในสมัยปัจจุบัน เพราะบริษัท จะต้องเดินไปในทิศทางรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นการ หากเราท�ำธุรกิจอาหารและเครื่องดี่ม เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไร้รูปแบบ หรือปรับปรุง ดังนั้นเราเตรียมเครื่องมือและที่หนี ต้องใส่ใจในการท�ำ รับรองมาตรฐาน ไม่พ้นก็คือคนของเราให้มีความสามารถในการท�ำธุรกรรมต่างๆ ที่เราจะด�ำเนินการใน ฮาราล ด้วยจึงจะมีความปลอดภัย อนาคต ดังนั้นจึงขอให้ท�ำการส�ำรวจคนของเราว่าเขาขาดอะไร ก็เสริมจุดอ่อนให้โดยมี ในการท�ำการค้าขายที่ไหนก็ได้ใน โลกใบนี้นะคะ ข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายจึงจะประสบความส�ำเร็จ ดังนี้

1. หัวหน้างานควรท�ำการประเมินร่วม

กับลูกน้องให้เสริมจุดอ่อน และยอมรับ ร่วมกัน ส่งให้ HR ท�ำการ จัดให้มีการ อบรมเสริมส่วนที่อ่อนหรือขาดไป เพื่อ ให้สามารถท�ำงานได้

2. สร้างให้พนักงานมีความรัก ความ 3. สมัยใหม่ส�ำหรับบริษัท ที่มีงบ มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีวิธีคิดในการ ปรับปรุงตลอดเวลา มีวินัย สนุกในการ ท�ำงาน และสามารถเติบโตคู่กับองค์กร ต่อไป

ประมาณและมีการลงทุนสร้างบุคลากร โดยจ้าง โคตมืออาชีพหรือผู้บริหาร ระดับสูงเฉพาะตัว เพื่อชี้แนะข้อ บกพร่อง ระบบนี้ได้ผลดี แต่ค่าใช้จ่าย สูง ดังนั้นจึงควรมีการท�ำสัญญาใจ และสัญญาให้อยู่กับองค์กรเป็นเวลากี่ปี ส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส�ำหรับ สัญญาใจอย่างเดียวไม่สามารถใช้ได้ใน สังคมปัจจุบัน

4. การตลาดสมัยปัจจุบันนี้แตกต่าง

อย่างสิ้นเชิง การท�ำวิจัยดูผลวิจัยต้องดู กลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดต้อง ท�ำการธุรกิจ

Cost Leadership ราคาที่แข่งขันได้ ถูก เร็ว ดี

Innovation

สินค้าที่มีนวัตกรรม ให้เข้าถึงสิ่งที่ ลูกค้าได้พึงพอใจ

Customer intimacy

ลูกค้าชอบบรรยากาศ สินค้า มีความ คุ้มค่าพึงพอใจ


25

5. พนักงานควรมีความรู้ภาษาต่าง

7. การลงทุนนวัฒนกรรมแปลกใหม่

ประเทศ อย่างน้อยต้อง 3 ภาษา เช่น ท�ำให้ลูกค้าอยากใช้หรือบริโภคสินค้า อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น ปัจจุบันมีภาษา ของเรา เช่น ไอศกรีมกูริโก๊ะ เป็นต้น อาเซียนสามารถฝึกได้จะดี เช่น พม่า, ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) เพราะ การเปิดเสรี ท�ำให้สามารถ ขายสินค้า และบริการหากันภาษีเป็นศูนย์ส่วน ใหญ่ยกเว้นสินค้าที่แต่ละประเทศ 12 11 10 ยังไม่ได้ยกให้ ดังนั้นการจะ 9 ท�ำการสั่งซื้อสินค้าต้องท�ำการ 8 1 เช็คอัตราภาษีให้แน่ชัดก่อน และต้องมี Form D อาเซีย หากประเทศจีนใช้ Form E

World Population

7 6

4

3 2

ควรมีการลงทุนด้าน IT เพื่อการท�ำงาน ซ�้ำซ้อน และลดการใช้กระดาษ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการท�ำงาน ภายในและภายนอกองค์กร และท�ำให้ สามารถมีการเรียกรายงานมาท�ำการ วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการท�ำการ ปรับปรุง ปัจจุบันการการท�ำธุรกรรม ขายสินค้า มือถือมีความส�ำคัญแทน note book ท�ำให้ลูกค้าเข้าถึงผู้ขายได้ ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นบริษัท ควรมี พนักงานที่มีความรู้ด้าน IT สามารถ ช่วยเหลือต่อยอดงานให้บริษัท เช่น ส่ง เสริมการขายด้วยการท�ำเวปไซด์ และมี การสั่งซื้อ ออนไลท์ เป็นการเพิ่มช่อง ทางการอีก 1 ช่องทาง

ทางธุรกิจคู่ค้า (ลูกค้า, ซัพพลายเออร์, ภาครัฐ, ภาคธุรกิจ,) สมัยใหม่จะไม่ สามารถท�ำธุรกิจแบบตัวคนเดียวได้อีก ต่อไป เพราะจะแพง จึงต้องมีการสร้าง พันธมิตรทางธุรกิจ

5

Countries Over 100 Millions

6. IT เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท

9. สร้าง Relationship กับพันธมิตร

8. การมอบหมายงานที่ท้าทาย เพื่อ

เป็นการทดลองความสามารถให้ด�ำเนิน การ โดยมีโค้ชหรือหัวหน้างานคอยให้ ค�ำชี้แนะ เพื่อการประคับประคองให้ เกิดความช�ำนาญ หากสามารถท�ำ ส�ำเร็จได้เพียงครั้งแรก ก็จะท�ำให้มี ก�ำลังใจสามารถท�ำก้าวต่อไปได้ ด้วย ความมั่นใจ

Rank

Country

Population

1

China

1,336,718,015

2

India

1,189,172,906

3

United States

313,232,044

4

Indonesia

245,613,043

5

Brazil

203,429,773

6

Pakistan

187,342,721

7

Bangladesh

158,570,535

8

Nigeria

155,215,573

9

Russia

138,739,892

10

Japan

126,475,664

11

Mexico

113,724,226

12

Philippine

101,833,938

10 ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีความ

สามารถ ในการขับเคลื่อนองค์กร และ มีความเป็นผู้น�ำสูงสามารถน�ำองค์กร ให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ วางไว้

ที่กล่าวข้างต้น เราต้องการให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ ต้องมีการ วางแผนการสร้างคนให้เติบโตควบคู่กับองค์กรของท่าน การลงทุนสร้าง คนค่าใช้จ่ายถือเป็นการลงทุน และรัฐบาลให้สามารถน�ำไปบางรายการที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้หักภาษี 2 เท่า ดังนั้นทางแผนกอบรมพัฒนา บุคลากรควรเช็ค เพื่อประโยชน์ในการในการลดต้นทุน •


• 26

คมช่างเล่าเรื่อง • ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ประเทศไทย

เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้มีการลงนามบันทึก ความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยกับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาระบบรางของไทย และเดือนตุลาคม 2558 ที่ ผ่านมา คณะท�ำงานไทย-ญี่ปุ่นได้ประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความ คืบหน้า ความร่วมมือ โดยแบ่งกลุ่มท�ำการส�ำรวจ แนวเส้นทาง รถไฟความเร็วสูง ที่ทางประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้สร้าง แบ่งเป็น 2 เส้นทาง 1. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 672 กม. 2. เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทราอรัญประเทศ, กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง ระยะทาง 574 กม. เนื่องจากญี่ปุ่นมีมาตรฐาน และความปลอดภัยต้องได้ 100% เส้นทางที่จะสร้างนี้ เป็นรถไฟความเร็วสูง ที่ใช้เทคโนโลยีชินคัน เซ็นของประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยบริษัทเอกชน คือ บริษัท JR East จึงมีกรอบเวลาท�ำงาน มีแผนงานจะต้องใช้เวลาส�ำรวจ แบบ ประมาณราคา แล้วน�ำข้อมูลมาทบทวนกับแบบอย่างละเอียด คาด ว่าการส�ำรวจ และการทบทวน จะเสร็จในต้นปี 2559 จากนั้นกลาง ปีจึงเริ่มสร้าง จะแล้วเสร็จปี 2563 ใช้เวลา 4 ปี ทั้งหมดนี้เป็น ข้อมูลเบื้องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยค่ะ

ประเทศ ญี่ปุ่น

รถไฟความเร็วสูงสายแรกคือ โทไก โด ชิงกันเซ็ง (ระยะทาง 515.4 กม.) ได้ เปิดใช้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ซึ่งประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 ณ กรุงโตเกียวพอดี ซึ่งนับว่า ประสบความส�ำเร็จทันทีทีเปิดใช้บริการ รถไฟชิงกันเซ็ง ขบวนแรกวิ่งด้วย ความเร็วสูงสุดถึง 210 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง หลังจากนั้นก็เพิ่มเป็น 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีจ�ำนวนผู้ โดยสารถึง 100 ล้านคนในเวลาน้อยกว่า 3 ปีคือวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) และยอดผู้โดยสารรวมมี จ�ำนวนถึง 1,000 ล้านคนในปี 1976 รถไฟบางขบวนที่มีรูปร่างเป็นหัวกระสุน นั้นยังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และหัว รถจักรคันหนึ่งในจ�ำนวนนี้ได้น�ำได้น�ำไป แสดงที่พิพิธภัณฑ์โทไกโด ชิงกันเซ็ง และรถไฟขบวนโดยสาร 16 ตู้ ญี่ปุ่นน�ำ มาจัดแสดงนิทรรศการ ที่โอซะกะ


27

สถิติด้านความปลอดภัย ชิงกันเซ็ง ระหว่างการใช้งานกว่า 50 ปี ชิงกันเซ็งก็ไม่เคยมีประวัติว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิต เนื่องจากรถไฟตกรางหรือรถไฟชนกันเลย มีเพียงการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากประตู รถไฟงับผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารเท่านั้น เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลความ ปลอดภัยอยู่เป็นจ�ำนวนมากที่สถานีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็เคยมี ประวัติผู้โดยสารฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในรางขณะที่รถไฟก�ำลังเทียบชานชาลา หรือกระโดดออกจากรถไฟก่อนที่รถไฟจะจอด ชิงกันเซ็งช่วงที่ก�ำลังรับส่งผู้โดยสารนั้นเคยตกรางเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ เกิดแผ่นดินไหวในชูเอะสึ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ตอนโดยสารจ�ำนวน 8 ตอน จากทั้งหมด 10 ตอนของรถไฟหมายเลข 325 สาย โจเอ็ทสุ ชิงกันเซ็ง ตกรางใกล้ๆ กับ สถานีนะงะโอะกะ ในเมืองนะงะโอะกะ จังหวัดนีงะตะ แต่ผู้โดยสารทั้ง 154 คนไม่มีผู้ใด ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่าง ใดในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้น ระบบตรวจ จับแผ่นดินไหวสามารถสั่งการให้รถไฟหยุดได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาอย่างหนึ่งของชิงกันเซ็งคือ ยิ่งเพิ่มความเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท�ำให้มีมลพิษทาง เสียงมากขึ้นและแก้ไขได้ยากขึ้นอีกด้วย การศึกษาวิจัยในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด เสียงดังที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่เกิดขึ้นในอุโมงค์ หรือ Tunnel Boom อันเกิด จากการที่รถไฟวิ่งออกจากอุโมงค์ด้วยความเร็วสูง •

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดย การรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำ กิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจาก ทั้ง 2 องค์กร


• 28

TOYOHASHI จุดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมเก่าแก่กับเทคโนโลยีทันสมัย

เมืองโตโยฮาชิ เมืองอารยะธรรมอัน เก่าแก่ ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นที่ ปกคลุมไปด้วยขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติอัน บริสุทธิ์ ด้วยผลิตผลทางการเกษตร ที่นับได้ว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก คือ “ลูกพลับ” ที่สามารถลิ้มรส ความหวาน กรอบอร่อยของลูกพลับ จากต้นได้เลย โดยไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแต่อย่างใด

หากกล่าวถึงพู่กันของเมืองไทย ก็ต้องนึกถึง สง่า มะยุระ แต่ถ้าเป็นที่ ญี่ปุ่นแล้ว พู่กันที่เมืองโตโยฮาชิ ก็ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้วยความ พิถีพิถัน ในการท�ำ ผลิตด้วยมือ ทั้งหมด หรือแฮนด์เมด ที่มีกรรมวิธีที่ เก่าแก่มานับร้อยปี ขนแปรงของพู่กันทั้งหมด ท�ำมา จากขนสัตว์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะ เป็นขนม้า ขนแพะ ขนกระต่าย หรือ ขนแรคคูน ฯลฯ และก็จะใช้ขนของ สัตว์ในบริเวณตัวสัตว์ที่แตกต่างกันไป จะให้ความนิ่มของขนจะแตกต่างกัน ไปด้วย โดยเฉพาะคุณภาพของขนม้า ในญี่ปุ่น จะดีกว่าขนม้าของจีน พู่กัน ขนแพะมีราคาแพงและมีความอ่อน นุ่มที่สุด ในการท�ำพู่กันของที่เมืองโตโยฮา ชินี้ มีกรรมวิธีในการท�ำถึง 36 ขั้น ตอน มีความพิถีพิถันค�ำนึงถึงตั้งแต่ การคัดเลือกขนของสัตว์ ที่มาจาก การเลี้ยงหรือจากสัตว์ป่าตาม ธรรมชาติ ก็จะให้คุณสมบัติของขนที่ แตกต่างกันไป เพื่อน�ำไปใช้งาน ตาม แต่ลักษณะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ เป็นการใช้ทางด้านศิลปะ หรือ แปรง ส�ำหรับเสริมความงามสุภาพสตรี หากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเมืองโต โยฮาชิ ของประเทศญี่ปุ่น ก็อย่าลืม ลองหาและเลือกซื้อมาใช้หรือจะเป็น ของที่ระลึก ก็จะให้ความรู้สึกถึง คุณค่าความละเอียดอ่อนพิถีพิถันใน งานคุณภาพ ไม่มากก็น้อย •


29


• 30

มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

kanokn@gmail.com

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน และติดตามในคอลัมน์ “มุมสเตนเลส” มีผู้ติดตามอ่านได้สอบถามมาว่า เจ้าสเตนเลสนี้ นอกจากท�ำ ชาม หม้อ กะละมัง ช้อน ชาม ที่ใช้ในครัว หรือแม้กระทั่งท�ำประตู สเตนเลสดัดกันขโมย และรวมไปถึงงานที่ใช้ในเชิง อุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า งานตกแต่งรถยนต์ อาคารบ้านเรือน มันยังสามารถจะน�ำไปใช้อะไรที่เอาคุณสมบัติ ของสเตนเลส ไปใช้ได้อีกหรือเปล่า ฉบับนี้ก็เลยจะพาไปดูว่า เราสามารถน�ำสเตนเลสมาใช้งานนอกเหนือจากที่เราได้รู้ๆ กัน และเคยเห็นผ่านหูผ่านมาตาบ้าง ที่ปัจจุบันน�ำมาใช้กันไม่ว่าในต่างประเทศ หรือในประเทศของเราเอง

เม็ดกาแฟสเตนเลส

สเตนเลสเองมีคุณสมบัติ การน�ำ ความร้อนที่ไม่ดีนัก นั่นหมายถึงเมื่อใส่ ความร้อนกับสเตนเลส มันจะถ่ายเท ความร้อนออกจากตังมันเอง จะใช้ เวลาค่อนข้างนานกว่าจะอยู่ในสภาพ อุณหภูมิปกติ จึงมีคนคิดที่จะน�ำ คุณสมบัตินี้ของตัวสเตนเลสมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ โดยน�ำมาปั๊มขึ้นรูปเป็น เม็ดกาแฟ ลักษณะการใช้งานโดยการ ให้ความร้อน ผ่านเม็ดกาแฟสเตนเลส เพื่อน�ำมาใส่ลงในถ้วยกาแฟ หรือ ชา ท�ำให้กาแฟ หรือ ชา ไม่เย็นลงในเวลา อันรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศที่มี อากาศหนาว ท�ำให้ไม่ต้องมาใช้ เพลท ไฟฟ้าเพื่ออุ่นกาแฟ หรือชา ตลอดเวลา ซึ่งจะไม่สิ้นเปลื้องและ ประหยัดค่า กระแสไฟฟ้า

ก้อนน�้ำแข็งสเตนเลส

คุณสมบัติการถ่ายเทอุณหภูมิเช่น กัน แต่จะเปลี่ยนจากความร้อน เป็น ความเย็นบ้าง ก็เปลี่ยนการน�ำเอา คุณสมบัติการถ่ายเทอุณหภูมิที่ไม่ดีของ สเตนเลส มาใช้งาน แต่จะกลับกันจาก ความร้อน เป็นความเย็น ในการดื่ม แอลกอฮออล์ ไม่ว่าจะเป็น เหล้า เบียร์ ไวท์ แม้กระทั่งน�้ำผลไม้สดชนิดต่างๆ การใส่ก้อนน�้ำแข็งปกติ จะท�ำให้เสีย รสชาติของเครื่องดื่มนั่นๆ เนื่องมาจาก น�้ำแข็งปกติจะละลายเป็นน�้ำ ท�ำให้ รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป แนวทางนี้ถือว่าดีที่สุดเพราะสามารถ รักษาสภาพรสชาติเครื่องดื่มแบบชนิด ไม่เปลี่ยนแปลงเลย และยังถ่ายเท ความเย็นสู่เครื่องดื่มได้นาน

สบู่สเตนเลส

เป็นการน�ำคุณสมบัติเรื่องการถ่าย อิออน ของกลิ่นบนสเตนเลสมาใช้งาน โดยน�ำสเตนเลสมาปั๊มขึ้นรูปเป็นสบู่ มื่ อน�ำสบู่สเตนเลสนี้มาถูบนมือผ่านน�้ำ หลังจากที่คุณสัมผัส กับอาหารสด หรืออาหารทะเล เช่น ปลา กุ้ง หอย ปู แม้กระทั่งกระเทียม พริก หัวหอม จะ มีกลิ่นติดมาที่มือของคุณ หลายที่อาจ จะใช้ผงซักฟอก สบู่ หรือสมุนไพรพื้น บ้าน เช่น มะกูด มะนาว ฯลฯ มา ท�ำความสะอาดกลิ่นดังกล่าว แต่ก็ยัง คงมีกลิ่นติดมือ ในต่างประเทศ คน ส่วนมากจะไม่ชอบใช้สารเคมีมา ท�ำความสะอาดมือ เมื่อมีกลิ่นต่างๆ เหล่านี้ เพราะบางคนมีอาการแพ้ที่แตก ต่างกัน การใช้สบู่สเตนเลสนี้จะไม่ต้อง ใช้สารเคมีใดๆ เพียงล้างมือผ่านน�้ำ ด้วยสบู่นี้ จะดึงอิออนของกลิ่นผ่านไปที่ ผิวสบู่ หลังจากปล่อยวางไว้กลิ่นก็จะ ถ่ายเทจากสบู่สเตนเลสนี้ ออกสู่ บรรยากาศทั่วไป


31

• หลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีคลอไรด์ เช่น กรดเกลือ, น�้ำยาท�ำความสะอาดห้องน�้ำ หรือสูตรเคมี ลงท้ายด้วย “CL” (ซีแอล) จะท�ำให้สเตนเลสเป็นสนิมได้ • ไม่ควรใช้ลวดเหล็กมัดติดกับสเตนเลส เพราะจะเกิดการถ่ายเทไฟฟ้าสถิต จะเป็นสนิมได้ • ไม่ใช้กระดาษกาว, STICKER, พลาสติก ปิดผิวสเตนเลส เพราะจะท�ำให้เกิดสนิม • หลีกเลี่ยงการใช้ น�้ำมันสน ทินเนอร์ เช็ดท�ำความสะอาด สเตนเลส ควรใช้น�้ำประปา, เอททิลแอลกอ ฮอร์ หรืออาซิโตน ในการท�ำความสะอาดผิวสเตนเลส • การท�ำความสะอาดคราบฉี่สุนัขกับสเตนเลส ควรใช้น�้ำสบู่ ใช้น�้ำสะอาดล้างตามอีกครั้ง • ผงแป้งมันส�ำปะหลัง น�ำมาเช็ดกับผลิตภัณฑ์สเตนเลส ช่วยให้แวววาวได้ • ผลิตภัณฑ์สเตนเลสภายในห้องน�้ำ ควรใช้เกรด 304 จะทนทานกว่า เกรด 201 และ 202 • การล้างภาชนะสเตนเลส เช่นหม้อ กระทะ ที่มีส่วนเงาและด้านร่วมกัน ให้ใช้ฟองน�้ำแบบที่มีอีกด้านเป็นใยขัด ส่วนที่มีความเงาใช้ฟองน�้ำ ส่วนผิวด้านใช้ด้านที่เป็นใยขัด • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปรุงอาหาร ควรเป็นสเตนเลสกลุ่มอาหาร (Food Grade) เกรด 304 หรือ 316 • อย่าปิดรูระบายอากาศของแทงค์เก็บน�้ำสเตนเลส เพราะจะท�ำให้ไอคลอรีนในน�้ำประปา ระบายออกไม่ได้ ท�ำให้อายุการ ใช้งานของถังสเตนเลสสั้นลง


• 32

แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

การระบายน�้ำออกจากอาคารนั้นมีความส�ำคัญ ที่หลายคนอาจจะ ละเลยไปโดยไม่ตั้งใจ ในส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่นท่อระบายน�้ำ รางระบายน�้ำ จากพื้นที่ต่างๆ เช่น กันสาด ระบียง นอกชาน ดาดฟ้า หลังคา มีความจ�ำเป็นมากที่จะต้องคิด และออกแบบเรื่องการระบายน�้ำด้วย เสมอ เนื่องจากหากการระบายน�้ำท�ำได้ไม่ดี การที่มีน�้ำนิ่งขังอยู่ในอาคาร ร่องน�้ำ ท่อระบายน�้ำ ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารได้อย่างไม่ คาดคิด จากความชื้นและพลังการกัดกร่อนของน�้ำ รวมถึงความสกปรก อันเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆ ได้อีกด้วย สเตนเลสเป็นวัสดุทใี่ นต่างประเทศนิยมน�ำมาใช้ในส่วนปิดท่อระบายน�ำ้ รางระบายน�้ำ และงานพื้น เนื่องจากคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน หรือสนิม ได้เป็นอย่างดี สเตนเลสนี้อาจจะเป็นแผ่นสเตนเลสเจาะรู หรืออาจจะ เป็นการเชื่อมเป็นแผ่น ลักษณะเหมือนตะแกรง เพื่อให้น�้ำจากด้านบน สามารถ ไหลผ่านไปยังท่อ หรือร่องน�้ำด้านล่างได้ โดยรูหรือร่องระบายด้านบนนี้ ก็จะมี ขนาดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ประมาณ 5 มม. - 25 มม. ตะแกรงสเตนเลสเชื่อมนี้ เรียกกันอีกชื่อว่า สเตนเลสเกรตติ้ง ซึ่งสามารถใช้งานภายในและภายนอกอาคาร ได้เป็นอย่างดี เกรดของสเตนเลสที่นิยมน�ำมาใช้งานเป็นฝาครอบท่อน�้ำ รางน�้ำ คือสเตนเลสเกรด 304 หรือ 304L ในสภาพพื้นที่ใช้งานทั่วไป หากเป็นพื้นที่ใช้งาน ริมทะเล หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะมีกรด หรือภาวะการกัดกร่อนสูง ก็แนะน�ำให้ใช้สเตนเลสเกรด 316 หรือ 316L ในระยะหลัง งานสเตนเลสเกรตติ้ง ก็นิยมใช้ในบริเวณทางเข้าอาคาร ร้านอาหาร ส�ำนักงาน ห้างสรรพสินค้า แม้แต่ บ้านพักอาศัย ในประเทศไทยกันมากขึ้น ทั้งในด้านงานพื้น ครอบรางระบายน�้ำ และกรองฝุ่น-ดักฝุ่น ก่อนเข้าอาคารแทนพรม ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความสกปรก และท�ำความสะอาดยาก การใช้งานเกรตติ้ง โดยปกติจะวางแผ่นเกรตติ้งบนฉากสเตนเลส ที่ติดตั้งเหนือร่อง หรือรางน�้ำ และแนะน�ำให้วางบนพื้นผิวที่ไม่ใช่เหล็กเท่านั้น เพราะหากวางสเตนเลส เกรตติ้งบนฉากเหล็ก จะท�ำให้เกรตติ้งเสียหายผุกร่อนได้ จากการสัมผัสกับเหล็ก


33

ข้อดีของสเตนเลสเกรตติ้ง คือผลิตจากเส้นสเตนเลสตัน เชื่อมโดยใช้ความต้านทานสูงจนสเตนเลสหลอมละลายยึดกันแน่น จึงมีความแข็งแรงทนทานสูง รถยนต์สามารถขับผ่านได้สบายๆ จึงเหมาะแก่การใช้งานที่ต้องรับน�้ำหนักมาก ในขณะที่ฝาครอบ ท่อน�้ำ ร่องน�้ำ ที่ท�ำจากแผ่นสเตนเลสเจาะรูนั้น เหมาะส�ำหรับ พื้นที่ๆ ไม่ต้องมีการรับน�้ำหนักมาก เพราะจะบุบ งอ เสียรูปง่าย ส่งผลให้ระบายน�้ำจากด้านบนไม่ได้ ท�ำให้น�้ำขังอยู่บริเวณรอยบุบ เป็นแอ่งน�้ำบนแผ่นเจาะรู ไม่สวยงาม และอาจจะท�ำให้ลื่นได้ สเตนเลสเกรตติ้ง จึงถือเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ ส�ำหรับงาน ครอบรางน�้ำ ท่อระบายน�้ำ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน คุ้มค่า ต้นทุนการดูและรักษาต�่ำ และยังมีความเรียบร้อย สวยงาม หากใครสนใจคุณสมบัติอันโดดเด่นนี้ ก็อาจจะลองมองหาวัสดุ สเตนเลสเกรตติ้งมาใช้งานแทนเกรตติ้งเหล็ก ที่มักจะมีปัญหา เรื่องสนิมและความไม่แข็งแรง เป็นอีกทางเลือกใหม่ ที่ใส่ใจสิ่ง แวดล้อมที่ดีทีเดียว • Source: http://www.bssa.org.uk http://siamkaewkumsai.blogspot.com

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์:info@menamstainless.com. ทีมงานคณุภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคณุภาพพรีเมียม และลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือกแมน่า้สแตนเลส-องค์กร ที่มีความสขุจาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯในแง่มุมที่แตกต่างที่ https://www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข”


• 34

ท�ำเนียบร้านค้า

“เอาปัญหามาเปลี่ยนเป็นโอกาสในชีวิต” ค�ำ พูดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงกายแรงใจ และพร้อมที่ จะต่อสู้กับปัญหาทุกรูปแบบ แนวคิดการท�ำธุรกิจ แบบคิดบวกนี้มาจาก คุณปิยธิดา ชุ่มจิตต์ หรือคุณ อุ๋ย ร้านจุ่นเจริญ อ.เมือง จ. สระแก้ว ที่ท�ำให้ธุรกิจ ด�ำเนินมาได้นานกว่า 13 ปี รวมถึงยังมีแนวคิด ใหม่ๆ ที่จะน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตัว เองอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าการไม่ยึดติดกับอะไร เดิมๆ จะช่วยให้เราเห็นโอกาสในการประสบความ ส�ำเร็จมากกว่าคนอื่น


35

คุณอุ๋ยเล่าถึงช่วงเริ่มท�ำธุรกิจแรกๆ ให้ฟังว่า “ก่อนหน้าที่ จะเริ่มท�ำธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เคยให้เช่าโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ ในงาน พิธีต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยและต้องใช้แรงงานเยอะ จึงคิดว่า น่าจะหางานเสริมอื่นๆ ท�ำไปด้วย เลยออกมาเปิดร้านสเตนเลส ซึ่งตอนนั้น จ.สระแก้ว ยังไม่มีร้านพวกนี้ขาย รวมถึงคุณแม่เอง ก็เรียนจบสายก่อสร้างมา คิดว่าถ้าเปิดเป็นร้านเกี่ยวกับวัสดุ ก่อสร้าง ก็น่าจะให้ความรู้กับลูกค้าได้ โดยแรกๆ ก็เริ่มจาก ผลิตประตูม้วน หลังคาเมทัลชีท สเตนเลสและอุปกรณ์ต่างๆ แล้วจึงเริ่มหาสินค้าอื่นๆ เข้ามาขายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ ลูกค้า” “เวลาท�ำธุรกิจเราก็จะหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ การขายบ้าง ปรับเปลี่ยนไปตามพัฒนาการของโลก โดยเฉพาะ ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนการด�ำเนินชีวิตของคน เราก็ ต้องศึกษาและตามให้ทัน เพื่อน�ำมาพัฒนาธุรกิจของเราเอง อีก ทั้งเรื่องของราคาที่ผันแปรตามเศรษฐกิจ เราก็ต้องหมั่นอัพเดท ทั้งสินค้าและราคาอย่างสม�่ำเสมอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ของเรา ยิ่งตอนนี้ AEC ก็ยังอยู่ในความสนใจ เพราะร้านของ เราติดอยู่กับชายแดนกัมพูชา ก�ำลังมีการขยายตัวในกลุ่มงาน ก่อสร้าง ตลาดมีการขยายตัวสูง เริ่มมีคนมาลงทุนมากขึ้น มี โครงการขึ้นมากมาย เราก็ต้องปรับความคิด พัฒนาระบบ พัฒนาตัวเอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการค้าเสรีมากขึ้น” คุณอุ๋ยกล่าวต่อว่า “หัวใจส�ำคัญในการท�ำธุรกิจต้องมีการ วางแผนก่อนลงมือท�ำ ต้องแนะน�ำลูกค้าได้ว่าจะน�ำไปใช้งาน อะไร หรือท�ำอะไร เพื่อให้ลูกค้าใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด ทางร้านจึงมีบริการแนะน�ำก่อนซื้อสินค้า พูดคุยกับลูกค้าเรื่อง การใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากเรื่อง บริการที่เราใส่ใจลูกค้าแล้ว ด้านราคาก็ต้องเหมาะสม ไม่แพง เกินไป รวมถึงมีบริการขนส่งในเขตพื้นที่เพื่ออ�ำนวยความ สะดวกให้กับลูกค้าทุกคน”

ปรับแนวคิด เปลี่ยนมุมมอง มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง “ในอนาคตอาจจะมีการขยายสาขาเพื่อรองรับ AEC เจาะกลุ่มผู้ลงทุนหรือโครงการต่างๆ ที่มีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง เราโชคดีที่ได้ท�ำงานที่ชอบและเจอธุรกิจที่ใช่ใน เวลาเดียวกัน สิ่งที่ได้รับกลับมามากกว่าผลก�ำไรก็คือความ สุขของตัวเรา พนักงานในองค์กร และคนในครอบครัว” เพียงเรามองปัจจุบันให้มากขึ้น เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ขึ้น ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจของตนเองด้วยนะ ครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า •

ร้านจุ่นเจริญ 42 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว


• 36


37


• 38

รอบรู้งานช่าง

ลักซ์ หน่วยที่ใช้วัดความส่องสว่าง (lx) ซึ่งความส่องสว่าง (Illuminance) หมายถึง ปริมาณแสงที่ตกกระทบลง บนวัตถุต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็นลูเมน ต่อตารางเมตร (lm/m2)

ลูเมน หน่วยที่ใช้วัดความสว่าง (lm) ซึ่งความสว่าง (Luminous) หมายถึง ปริมาณแสงที่สะท้อนออกจาก วัตถุต่อพื้นที่ หรือเป็นการวัดเฉพาะแสงช่วงที่สายตา มองเห็นนั่นเอง มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2) แคนเดลา หรือ แรงเทียน (Candle Power) หน่วยที่ใช้วัดความเข้มของการส่องสว่าง (luminous intensity) มีหน่วยเป็น cd Luminous Flux Lumen พลังงานแสงที่ออกจากต้นก�ำเนิด Cadela/m แสงที่สะท้อนออกจากวัตถุ ช่วงที่สายตามองเห็น Lux (lm/m2) แสงที่กระทบลงบนวัตถุ

การเลือกหลอดไฟ LED ก็จะสามารถดูค่าความสว่างของหลอดไฟได้จากค่า Lumen(lm) ซึ่งจะมีระบุอยู่ข้างกล่อง ยิ่งค่า lumen มาก ความสว่างก็จะมากขึ้นเช่นกัน ส่วนจ�ำนวน Watt จะเป็นการบอกถึงก�ำลังในการกินไฟ นั่นเอง •


39

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOLID • BL-330D สว่านแบตเตอรี่ไร้สาย

สว่านเจาะ และเป็นไขควงไฟฟ้า แบบไร้สาย (ด้วยแบตเตอรี่ 12 V Li-on) ใช้งานร่วมกับดอกหัวไขควงและดอกเจาะต่างๆ ที่ขนาดตั้งแต่ 0.8-10 มม. มีระบบปรับแรงบิดได้หลายระดับ ช่วยในการขันเกลียว ปล่อยให้แน่น (มาก-น้อย) เมื่อไขสุดแล้วจะไม่ท�ำให้เกลียวหวานและ ไม่มีการสบัด ใช้งานง่าย มีหัวจับดอกสว่านสะดวกในการเปลี่ยนดอก พร้อมไฟส่องสว่างในตัวส�ำหรับงานในมุมมืด สามารถปรับทิศทางการ หมุนขันได้ทั้งซ้ายและขวา ควบคุมความเร็วด้วยปลายนิ้วกด สามารถ ปรับความเร็วรอบได้ พร้อมการตั้งล็อคไกการท�ำงานได้ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • •

DCA • S1TFF100X610 เครื่องขัดสายพาน

••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STANLEY• STST1825 โต๊ะเลื่อย 10”

พื้นหน้าโต๊ะฉีดขึ้นรูป แข็งแรง พร้อม ฟันเฟืองส�ำหรับปรับมุม เป็นเหล็ก พร้อม ขาตั้ง ด้วยขนาดใบเลื่อย 10” และรูเพลา ขนาด 25.4 มม. ความเร็วใบเลื่อย 4800 r/min. ระบบไฟ 220-240V / 50 Hz มอเตอร์ขนาด 1800 W มีระบบเบรกเพื่อ การหยุดได้อย่างรวดเร็ว ขนาดโต๊ะ 610 x 508 มิลลิเมตร สามารถปรับเอียงใบเลื่อย ได้ 0 - 45๐ ปรับใบเลื่อยขึ้น-ลง หรือ สูง-ต�่ำได้ น�้ำหนักรวม 22.50 kg.

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 4” x 24” ใช้ก�ำลังไฟ 1200 w ความเร็วสายพาน 500 m/min. น�้ำหนัก 5.8 kg. •

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SKIL • 8023 สว่านแท่นแม่เหล็ก

เป็นสว่านแท่นแม่เหล็ก ที่มีก�ำลังมอเตอร์ 1,500 W เจาะได้รวดเร็ว เจาะได้ยาวนาน ขึ้น ฝาครอบท�ำจากเหล็ก ทนทาน ยาวนาน ปรับความเร็วได้ หลายระดับ ส�ำหรับการเจาะที่หลากหลายขนาด ระบบการเจาะความเร็ว คงที่ ลดการสูญเสียความเร็วขณะท�ำงาน ด้วยพลังแม่เหล็ก 14,000 N มี ความเร็วรอบ 200 - 600 r/min. เจาะแบบ twist สูงสุด 23 มม. และแบบ core สูงสุด 40 มม. ปรับความเร็วรอบได้ 6 ระดับ ปรับหมุนช้าย-ขวาได้ พร้อมระบบหล่อเย็น น�้ำหนักโดยรวมประมาณ 25 Kg. •


• 40

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

Learning Hub สถาปัตยกรรมแห่งการเรียนรู้

สถาปัตยกรรมด้านการเรียนของประเทศสิงคโปร์ ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับแนวคิดของการศึกษาในปัจจุบันที่ สอนให้นักเรียนคิดผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองในแบบที่เรียกว่า “Teach Less, Learn More” โดยเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของ Nanyang Technological University ในชื่อว่า “Learning Hub” หรือชื่อเล่นว่า “อาคารติ่มซ�ำ” ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย Heatherwick Studio รองรับนักศึกษา 33,000 คน สถาปนิกได้ตีความเป็นการสร้างพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ไปพร้อมกับ การก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้เข้าเรียน รวมถึงสร้างพื้นที่ให้มีความสะดวกสบาย โครงสร้างภายในคอร์ตจึงห่อหุ้มกับ สเปซที่โค้งเว้าไปมา ส่งผลให้โครงสร้างเสาภายในสุดค่อยๆ ดัดโค้งไปตามการยื่นเข้าออกของพื้นแต่ละชั้น ส่วนรูปทรง ภายนอกออกแบบให้พื้นแต่ละชั้นยื่นเข้าออกคล้ายการวางถาดติ่มซ�ำที่ไม่เสมอกัน เสาภายนอกที่นอกจากต้องรองรับพื้นยื่น แต่ละชั้นแล้ว ยังต้องรองรับผนังคอนกรีตหล่อส�ำเร็จด้วยเสาที่โค้งตามการเอียงไปมาด้วยเช่นกัน ถือเป็นสถาปัตยกรรม ที่เป็น หน้าตาของประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว www.huftonandcrow.com •

Bilbao ศิลปะของชั้นวางหนังสือ

ชั้นวางหนังสือสุดอาร์ตชิ้นนี้มีชื่อว่า Bilbao เป็นการผสมผสาน ระหว่างงานออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยกับรูปทรงศิลปะของ วัตถุดิบที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างลงตัว ผลงานของ Sebastian Errazuriz ศิลปินและนักออกแบบชาวชิลี ซึ่งเจ้า Bilbao ชิ้นนี้ นอกจากจะถูกออกแบบมาเพื่อเป็นชั้นวางหนังสือแล้ว ยังเป็นงาน ศิลปะที่สามารถน�ำไปใช้ตกแต่งห้องหรือออฟฟิสให้ดูโมเดิร์นได้ อย่างเหลือเชื่อ ด้วยแนวคิดการน�ำเอาเศษซากวัสดุเหลือใช้ในชีวิต ประจ�ำวันมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จากกองไม้แห้งๆ ที่ไม่มี ใครสนใจ ก็กลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง www.boredpanda.com •


บอกเล่าธุรกิจ

41

ปรับปรุงแก้ไข เมื่อผิดพลาด

หยุดเสียใจเมื่อท�ำงานผิดพลาด ยิ่งมัวจมกับ ความผิดพลาดเดิมๆ ก็จะท�ำงานอื่นต่อไม่ได้ เอาความผิดพลาดมาแก้ไขท�ำให้ถูกต้องในงานชิ้น ใหม่ดีกว่า

Inception Chair เก้าอี้ไม้ดีไซน์เก๋

เก้าอี้ดีไซน์แปลกตาตัวนี้ เป็นผล งานที่มีชื่อว่า Inception Chair เป็นผล งานการออกแบบของ Vivian Chiu โดย เป็นการใช้โครงเก้าอี้ที่ไม่มีที่นั่งตรงกลาง เป็นแม่แบบ และวางซ้อนด้านในด้วย โครงเก้าอี้แบบเดียวกันแต่ขนาดเล็กกว่า ลงไปเรื่อยๆ เป็นชั้นๆ ซึ่งเก้าอี้แบบ ส�ำเร็จหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วยโครง เก้าอี้ที่วางซ้อนกันถึง 10 ตัวด้วยกัน โดยโครงเก้าอี้แต่ละตัวจะมีการเซาะร่อง และท�ำเป็นสลักเพื่อให้การประกอบเก้าอี้ ลงไปแต่ละชั้นมีความมั่นคงแน่นหนา ทั้งในส่วนของพื้นที่ที่รองก้น และพนักพิง โดยการเซาะร่องและสลักของโครงเก้าอี้ แต่ละตัวก็จะมีขนาดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงเก้าอี้ แต่ขนาด ของร่องและสลักจะสวมกันได้สนิทและ แน่นหนาพอดี ซึ่งแน่นอนว่าเป็นกลไก ง่ายๆ ที่สามารถจะถอดหรือประกอบมัน ได้ด้วยตัวเอง ใครที่อยากได้เก้าอี้สุดเท่ห์ ไม่ซ�้ำใคร ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.vivianchiudesigns.com •

งานไม่ได้หนักทุกวัน เดี๋ยวก็ได้พักแล้ว

เวลางานล้นมืออาจท้อ แต่ท้อไปงานก็ไม่เสร็จ หรือเสร็จแบบลวกๆ หันมาทุ่มเทกับงานจะดีกว่า คิดเสียว่า เมื่อเสร็จก็ได้พัก และควรจัดเวลาจบของ งานแต่ละชิ้น ต่อรองถ้าคิดว่าไม่เสร็จตรงเวลา แล้ว ก็ค่อยๆ ท�ำไป จะดีกว่า

ถึงจะไม่เก่ง แต่ก็พยายามเต็มที่แล้ว

หากได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด ก็ควรท�ำให้ เต็มที่ แต่ก่อนลงมือควรบอกผู้ที่มอบหมายงานให้ ทราบ แต่จะท�ำเต็มที่ ผิดพลาดอะไรก็บอก จะได้ไม่ คาดหวังมาก แต่ถ้าท�ำออกมาแล้วดีก็ถือเป็นผลงาน เพราะเราก็อาจจะเก่งในงานประเภทอื่นก็เป็นได้

ไม่สนใจค�ำนินทา

ควรจะเชื่อมั่น และแสดงออกมาในผลงานอย่าง เต็มที่ในทางที่ถูกต้อง จะท�ำให้ทุกๆ คนเข้าใจถึงตัว เราอย่างแท้จริงมากกว่า

ให้เกียรติงานที่ท�ำ อย่าบ่นไม่ชอบงาน อย่าดูถูกงานของตัวเอง ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่ ต่างอะไรกับการดูถูกตัวเอง อย่าลืมว่าเราต่างหากที่ เป็นคนเลือกที่จะท�ำหรือไม่ท�ำ ดังนั้นการท�ำงานที่ เราเลือกนั้นๆ เราเป็นผู้เลือกเอง แล้วเราต่างหากที่ ท�ำให้ตัวเองเป็นทุกข์ ผลงานที่ออกมาก็จะไม่มี ประสิทธิภาพ •


• 42

ปฎิทินข่าว

Thailand Industrial Fair 2016

TIFF 2016

9 - 13 มีนาคม 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี 3-6 มีนาคม 2558 งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ล�้ำ @ ไบเทค บางนา งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยี สมัยที่สุดของอาเซียนและเวทีเจรจาการ ค้าเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก กรมส่งเสริม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อนัก การค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ กลุ่ม อุตสาหกรรมไทยและอาเซียน มหกรรมงานจัดแสดงเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภา และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นน�ำ อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่กว่า สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย Offiice Mate Fair 20,000 ตารางเมตร ภายในงานจะได้ เชิญชวนดีไซเนอร์ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 10 - 15 มีนาคม 2559 พบกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเฟอร์นิเจอร์ • @ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชั้นน�ำ เน้นหนักสินค้าด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในราคาลดพิเศษ เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 ส�ำนักงานสไตล์โมเดิร์น ในราคาสุดคุ้ม สูงสุด 30 - 70 % ตอบสนองความ 10 - 13 มีนาคม 2559 สินค้าส�ำนักงานที่ขนขบวนมาลดราคา ต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ @ ไบเทค บางนา กันอย่างจุใจ ทั้งเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน, ไทยและอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่ม งานแสดงผลงานนวัตศิลป์ ด้าน เครื่องเขียน, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ หัตถกรมสุดยิ่งใหญ่ในอาเซียน จ�ำหน่าย ต่างๆ ในราคาลดสูงสุด 70% • โอกาสทางธุรกิจในเวทีอาเซียน สินค้างานหัตถกรมที่มีนวัตกรรมของไทย ประชันเทคโนโลยีการผลิตล่าสุด และต่างประเทศ กว่า 350 คูหา Money Expo Hatyai 2016 จากผู้ประกอบการชั้นน�ำ สัมผัส ชมนิทรรศการแนวโน้มการออกแบบงาน 11 - 13 มีนาคม 2559 สมรรถนะสุดยอดของเครื่องจักร หัตถกรรมไทย และอาเซียน (SACICT @ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ แห่งปี Craft Trend) ฟังสัมมนา งานหัตถกรรม พบกับแหล่งเงินทุนและบริการ • นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสุดล�้ำจาก ไทยกับตลาดในต่างประเทศ ร่วมสาธิต ทางการเงินที่สะดวกมากขึ้น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน และประดิษฐ์งานหัตถกรรมนานาชาติ ธนาคาร สถาบันการเงิน น�ำเสนอการ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ด้วยตนเอง เปิดโลกนวัตศิลป์ไทยก้บกิ บริการทางการเงินและการลงทุนครบ ลาดกระบัง จกรรมน่าสนใจอีกมากมาย • วงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ • การโชว์สมรรถนะหุ่นยนต์ รถยนต์, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อ อุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นน�ำระดับโลก BIKE MARKET @Fortune รัชดา เอสเอ็มอี, การออมรูปแบบประกันชีวิต, • การสาธิตเครื่องจักร CNC เครื่องจักร 10 - 13 มีนาคม 2559 สลากออมทรัพย์ พันธบัตร และ การ งานโลหะ  @ ชั้น 2 ฝั่งโรงแรม Fortune รัชดา ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ หุ้น • การสาธิตเครื่องจักรงานพลาสติก Bike Market ตลาดนัดของคนที่รัก อนุพันธ์ ทอง กองทุนรวม ตราสารหนี้ เครื่องจักรเป่าขวด   จักรยานไม่ควรพลาด !!! ตลาดนัดที่ ฯลฯ พร้อมโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษ • สัมผัสเทคโนโลยีระบบขนส่งล�ำเลียง รวบรวมร้านค้าจ�ำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง รวมถึงการลุ้นรางวัลชิงโชค และของ การบริหารจัดการคลังสินค้า และโลจิสติ จักรยาน เก๋ ๆ แนว ๆ ทั้งมือ 1 และ แจกของแถมมากมาย นอกจากนี้ ยังมี กส์ ครบวงจร  มือ 2 มาไว้ที่นี่ แหล่งรวมนักปั่นสามารถ สัมมนาจากกูรู ด้านการเงินการธนาคาร พร้อมรับโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษ มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ชื่อดัง และพบกับความบันเทิงจากดารา ส�ำหรับผู้ประกอบการ นักอุตสาหกรรม เห็นกันได้ • มากมาย การแสดงมินิคอนเสิร์ต • และทุกท่านที่เข้าชมงาน •


43

Zoom Camera Fair 2016

16 - 22 มีนาคม 2559 @ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โปรโมชั่นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด กับโปร โมชั่นสุดพิเศษทั้งงาน อุปกรณ์ถ่ายภาพ ลดสูงสุด 70% พบกิจกรรมสุดพิเศษ จากช่างภาพมืออาชีพ ที่มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การถ่ายภาพ •

PCB Expo Thailand 2016

19 - 22 เมษายน 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์งานเดียวใน อาเซียน เวทีทางการค้าที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้จัดจ�ำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ แผ่นวงจรพิมพ์ •

Business Marketing Expo 2016 The 4th Print Tech Expo 2016

15 - 17 มีนาคม 2559 @ ไบเทค บางนา งาน BMX 2016 เป็นงานแสดง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาด ระดับนานาชาติ เป็นเวทีกลางส�ำหรับ การพบปะและพูดคุยส�ำหรับนักการ ตลาดชั้นน�ำ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และก�ำเนิดไอเดียใหม่ ที่จะพบกับผู้ให้ บริการทางด้านการตลาด ที่นักการ ตลาดมืออาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นหาแรงบันดาลใจ เต็มไปด้วยกิจกรรม เพื่อนักการตลาดชั้นน�ำอีกมากมาย “โครงการจับคู่ทางธุรกิจ” โดยกลุ่มผู้ ขายสามารถพบปะกับกลุ่มผู้ซื้อเป้า หมายหรือนักการตลาดชั้นน�ำกว่า 5,000 รายจากทั่วภูมิภาคอาเซียน • Commart Summer Sale 2016 17 - 20 มีนาคม 2559 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานไอที Solution Showcase & IT Trading แห่งปี เพื่อองค์กร และเพื่อ การน�ำเสนอโซลูชั่นไอทีให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และธุรกิจในภาค SME รวมทั้งเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์สังคมใน ปัจจุบัน พบกับ 6 โซนใหญ่ อาทิ Magnet Zone, SMEs Solutions, Game, Top IT Brand, Showcase & Customer Solution, IT Market •

Material Handling & Machinery Exhibition 2016

25 - 28 มีนาคม 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อการขนส่งล�ำเลียง และเพื่อการจัด เก็บ ครั้งที่ 2 “ลดต้นทุนเพิ่มผลก�ำไร ตอบโจทย์รับ AEC”    เป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีทาง ด้านอุตสาหกรรม เพื่อแสดงสินค้า อุตสาหกรรม เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ขนส่งล�ำเลียง เครื่องมือเครื่องใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม และการบรรจุ ภัณฑ์ นวัตกรรมที่ช่วยในการขนส่ง ล�ำเลียงและการจัดเก็บสินค้าให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ สัมมนาทางธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุน จากสมาคมชั้นน�ำในประเทศไทย •

25 - 27 มีนาคม 2559 @ อิมแพค เมืองทองธานี เปิดโลกแห่งงานพิมพ์แบบครบวงจร พบกับเทคโนโลยี และนวตกรรมใหม่ ด้านงานพิมพ์ อาทิเช่น กลุ่มเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น, กลุ่ม เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, กลุ่มงานพิมพ์ Packaging และกลุ่มธุรกิจบริการ เช่น งานป้ายโฆษณา ธุรกิจด้านงานพิมพ์ อุปกรณ์ส�ำหรับงานพิมพ์ ธุรกิจด้านของ ขวัญของช�ำร่วย เครื่องพิมพ์บนวัสดุ Northern Auto Show 2016 เครื่องพิมพ์บนผ้า กลุ่มงานสกรีน และ 25 มีนาคม 2559 - 3 เมษายน 2559 อื่นๆ อีกมากมาย • @ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานมหกรรมยานยนต์ที่มีผู้เข้าชม มากที่สุดในภาคเหนือ ที่มาพร้อมกับข้อ The 1st Garment & Textile เสนอดีๆ เหมือนมอเตอร์โชว์กรุงเทพฯ Embroidery Expo 2016 และกิจกรรมอื่นๆ พร้อมของรางวัลอีก 25 - 28 มีนาคม 2559 มากมาย • @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องจักรที่ ใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอ อาทิเช่น ART in SUMMER #2 เครื่องพิมพ์บนผ้า, กลุ่มจักรปัก, กลุ่ม 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2559 จักรเย็บผ้า, กลุ่มจักรเย็บเครื่องหนัง, @ เมเจอร์รัชโยธิน กลุ่มงานทรานเฟอร์, กลุ่มแพคเกจจิ้ง กิจกรรมการแข่งขัน ความคิด และวัสดุอุปกรณ์ จะได้รับข้อมูลข่าวสาร สร้างสรรค์ งานศิลปะ โชว์ดนตรีไทย อันทันสมัย จากองค์กรต่างๆเพื่อน�ำมา สากล จากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประยุกต์ และปรับใช้กับการท�ำงาน เพื่อ และพบกับสินค้า แฮนด์เมด มุม D.I.Y. เป็นการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการ ของมือสอง รวมถึงการสร้างสรรค์ผล ผลิต บริหารพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานดีๆ เพื่อสังคม ในบรรยากาศ ซัมเมอร์สุดชิล • สร้างงานคุณภาพเทียบเท่าสากล •


• 44

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

ยุคนี้คนเราใจร้อนหุนหันพลันแล่น ท�ำร้าย ร่างกาย หรือฆ่าผู้อื่นตายอย่างง่ายๆ เพราะ อารมณ์ความโกรธแค้นชิงชัง แย่งประโยชน์ทั้ง ทางการค้าการธุรกิจมากมาย ผู้ต้องหารายหนึ่ง เล่าว่าเขาท�ำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีดปลาย แหลมยาวประมาณ หนึ่งคืบแทงคู่กรณีได้รับบาด เจ็บสาหัส เขาอ้างว่าท�ำไปเพื่อป้องกันตัวเอง ผม ถามว่าป้องกันตัวอย่างไร เขาบอกว่าเพราะอีก ฝ่ายขับรถปาดหน้าเปิดประตูรถเดินลงจากรถตรง มาหาเขาแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า เขา เชื่อว่าเขาจะต้องถูกร้ายจึงใช้มีดปลายแหลมที่พก มาด้วยแทงไปหนึ่งที ผมบอกว่าเราท�ำร้ายใครง่ายๆไม่ได้หรอก การที่ผู้เสียหายเดินลงมาจากรถโดยไม่มี พฤติการณ์อื่นประกอบจะทึกทักเอาเองว่าเขาจะ มาท�ำร้ายร่างกายตนจึงตัดสินใจใช้มีดแทงท�ำร้าย ผู้เสียหาย

ความรับผิดในทางอาญาของผู้กระท�ำความผิด เมื่อมีการกรท�ำครบองค์ประกอบความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้ว หากแต่มีเหตุ ใดเหตุหนึ่งมาหยุดยั้งให้การกระท�ำดังกล่าวไม่เป็นความผิดอย่างเช่น กรณีการป้องกันสิทธิของตนเอง หรือที่เรียกว่า การ ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายการป้องกันสิทธิ เป็นสิทธิที่มีขึ้นเอง นักกฎหมายบางท่านได้ให้ความหมายว่าเป็นสิทธิที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ หรือเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการมีชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ในอีกแง่หนึ่งว่าเป็นสัญชาตญาณในการ ป้องกันตัวนั่นเอง และเมื่อการป้องกัน เป็นสิทธิตามธรรมชาติและเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการมีชีวิตของมนุษย์ การกระท�ำที่ เป็นการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่พึ่งกระท�ำได้


45

กฎหมายเองก็ยอมรับในหลักการดังกล่าว ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดจ�ำต้อง กระท�ำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็น ภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท�ำพอสมควรแก่เหตุ การกระท�ำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด ดัง นั้นมนุษย์จึงมีสิทธิที่จะป้องกันตนเองได้ตามเหตุผลและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนี้ เป็นเรื่อง ที่รัฐให้สิทธิในการป้องกันตนเองแก่ประชาชนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกระชั้นชิดและละเมิดต่อกฎหมาย โดยรัฐถือว่าการกระท�ำโดย ป้องกันดังกล่าวแม้จะเกิดความเสียหายบ้าง หากเป็นความเสียหายที่สมควรแก่เหตุ ผู้กระท�ำก็ไม่มีความผิด การที่รัฐให้สิทธิแก่ ประชาชนเช่นนี้ เพราะภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนพลเมืองนั้น เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นบางครั้งบางเวลาบางสถานที่ รัฐก็อาจจะให้ความคุ้มครองได้ไม่ทั่วถึง จึงให้ผู้ประสบอันตรายจากภัยนี้ ป้องกันตัว ให้ พ้นจากภัยนั้นๆ ไปก่อนได้ แต่ที่ส�ำคัญคือการป้องกันตนเองนั้น ต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ด้วยจึงจะพ้นความผิด • หลักเกณฑ์ของการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายปรกอบด้วย • มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย นั่นคือ ท่านถาม-เราตอบ ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นผู้กระท�ำไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายจะท�ำได้ หาก ผู้ก่อภัยนั้นมีอ�ำนาจท�ำได้โดยชอบ ท่านก็ไม่มีสิทธิจะป้องกัน ถาม ไพโรจน์คนรู้จักกัน พี่ผมมีเรื่องขอความ • ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง แม้ท่านจะมีภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย ช่วยเหลือขอฟ้องคดีให้หน่อย มันกู้เงิน เกิดขึ้นแล้วก็ตาม ก็อย่าเพิ่งนอนใจว่าท่านจะมีสิทธิป้องกันได้ กล่าวคือ ผมไปห้าแสน บอกไปปรับปรุงบ้านเพื่อ ท่านจะมีสิทธิป้องกันตัวได้ต่อเมื่อภยันตรายนั้น เป็นภยันตรายที่ใกล้จะ จะขายไม่มีสัญญา อยู่ที่ท�ำงานเดียวกัน ถึง คือภัยที่เกิดขึ้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่ไม่มีหนทางอื่นที่จะขจัดปัดเป่า บอกจะผ่อนให้จ่ายผมสามเดือนแล้วไม่ ภัยนั้นได้ นอกจากการป้องกันตัวเอง ให้อีกเลย ผมมอบอ�ำนาจให้พี่ฟ้องคดี • ผู้กระท�ำจ�ำต้องกระท�ำเพื่อป้องกันสิทธิของตน ให้พ้นจากภยันตรายนั้น เลย ท�ำได้ไหม เมื่อมีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและ ตอบ เรื่องนี้ฟังดูขัดหูบางอย่าง แต่เอาเถอะ เป็นภยันตรายกันใกล้จะถึงดังที่กล่าว แล้ว ท่านก็สามารถป้องกัน อาจยืมเงินเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจเป็น ตนเองได้ ตามแต่สถานการณ์ ไปได้ในชีวิตจริง แต่การกู้ยืมเงินเกว่า • การกระท�ำป้องกันตัวตามสมควรแก่เหตุ ก็คือแม้กฎหมายจะให้สิทธิแก่ 2000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหนังสือสัญญา ประชาชนผู้ประสบอันตรายป้องกันตนเองได้ตนเองแต่ก็ไม่ได้ให้เสียจน เป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะฟ้องร้องคับคดี หาขอบเขตไม่ได้ จนกลายเป็นการป้อง กันผสมกับความโกรธแค้น ได้ กฎหมายว่าไว้อย่างนั้น ทางออกต้อง บันดาลโทสะ หรือสะใจ การทะเลาะวิวาทกันโดยต่างคนต่างสมัครใจที่ ไปท�ำหนังสือสัญญากู้ยืมหรือหนังสือรับ จะทะเลาะวิวาทกัน มีการลงมือลงไม้กันแล้วจนเกิดการบาดเจ็บของ สภาพหนี้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการ แต่ละฝ่าย อีกฝ่ายจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้ หรือท�ำไปเกินสมควรแก่เหตุ ฟ้องร้องคดีได้ครับ อ้างป้องกันไม่ได้เช่นกัน *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


• 46

พยากรณ์จักรราศี • มีนาคม 2559

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ท่านจะได้รับมอบหมายในต�ำแหน่ง การงาน งานใหญ่ยังมีปัญหาและอุปสรรคให้ การงาน จะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลัก

ที่ส�ำคัญ มีอ�ำนาจ ชื่อเสียง และมีคนนับหน้า ถือตา มีโอกาสที่จะน�ำเสนอความคิดไอเดีย ใหม่ๆ และสามารถท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ได้ แต่ให้ระวังการติดต่อ สัมพันธ์กับคู่ค้าทาง ธุรกิจ เอกสารสัญญาต่างๆ ควรท�ำอย่าง รอบคอบ การเงิน หาเงินได้เท่าไหร่ ก็มีอันต้องใช้จ่าย ออกไปหมด ระยะนี้ให้ระวังเกี่ยวกับการเจ็บ ป่วยของญาติผู้ใหญ่ มีเกณฑ์เสียเงินไปกับ การดูแลสุขภาพ การทวงถามติดตามหนี้สิน เก่าๆ ก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาสูง ด้าน โชคลาภ มีมาให้เห็นเล็กๆ น้อยๆ ความรัก ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ให้ ระวังถ้าคู่ไหนมีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็มีเกณฑ์ที่จะแตกหักได้ ส่วนท่านที่ยังโสด การหลงระเริงไปกับความ สัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้น จะท�ำให้เสียรู้และเสีย เปรียบได้ง่าย •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ต้องแก้ไขกันตลอดเวลา ให้ระมัดระวังปัญหา ที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาต่างๆ ที่จะท�ำให้ กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขไม่จบสิ้น ในช่วง นี้อาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อย แต่ผลลัพธ์ที่ ได้ก็ถือว่าคุ้มค่า การเงิน เงินทองรั่วไหลจากค่าใช้จ่ายที่ ฟุ่มเฟือย หาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ ระวัง ลูกน้อง บริวาร หรือคนใกล้ชิด อาจท�ำให้ เดือดร้อน สูญเสียเงินจ�ำนวนมากได้ ด้านโชค ลาภ มีโอกาสได้โชคลาภจากการเดินทาง หรือคนไกลน�ำพาโชคมาให้ท่าน เรื่องการ เสี่ยงโชคควรงดไปก่อน ความรัก ความสัมพันธ์ยังมีเกณฑ์ที่ดี เป็น ความรักแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นช่วงที่ดีใน การลงหลักปักฐานร่วมกัน ส่วนท่านที่ยังโสด ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างผิดท�ำนองคลอง ธรรม อาจเป็นเหตุท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และอาจถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีได้ •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน เป็นช่วงเริ่มต้นของภาระหน้าที่อัน การงาน ธุรกิจการงานนี้เจริญก้าวหน้าดี

หนักหน่วง จะได้รับมอบหมายในงานส�ำคัญ โดยที่มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เป็นระยะที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อ น�ำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ท่านที่จะเริ่มต้นท�ำธุรกิจ การงานใหม่ๆ ถือเป็นโอกาสที่ดี การเงิน รายได้และรายจ่ายหมุนเวียนได้ดี รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่ สัญญาต่างๆ อาจท�ำให้เกิดรายได้อย่างไม่ คาดฝัน มีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่จากเซ็นต์ สัญญาค�้ำประกันที่เกิดขึ้นในอดีต ด้านโชค ลาภยังมีการพลิกผันตลอดเวลา ไม่ควรเสี่ยง โชคหรือลงทุนด้วยเงินจ�ำนวนมาก ความรัก ที่มีคู่แล้ว การโกหกหลอกลวงใน เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจท�ำให้เกิดเป็นปัญหา ใหญ่ในภายหลัง ควรพูดจากันอย่างตรงไป ตรงมา ท่านที่ยังโสด คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะ ท�ำให้มีความสุขชุ่มชื่นหัวใจ •

ท่านที่ลงทุนท�ำกิจการใหม่ๆ ก็จะได้เป็นที่น่า พอใจ มีเกณฑ์ต้องเดินทางบ่อย ระมัดระวัง เรื่องสุขภาพ อาจเจ็บป่วยได้ง่าย คู่ค้าที่เป็น ชาวต่างชาติจะท�ำให้ได้ขยับขยายกิจการ หรือเปิดส�ำนักงานใหม่ร่วมกัน การเงิน ผลก�ำไร ผลประกอบการต่างๆ ได้ ตามที่คาดหวัง แต่รายจ่ายก็มารอคิวเป็นแถว ยาว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลาน บริวาร ให้วางแผนส�ำรองเงินให้ดีในเดือนนี้ ด้านโชคลาภ อาจได้สิ่งของบางอย่างที่อยาก ได้มานานโดยไม่คาดฝัน ความรัก ที่มีคู่แล้ว ในช่วงนี้บรรยากาศ ความรักสดใส มีโอกาสได้ท่องเที่ยวร่วมกัน ช่วยปลูกสัมพันธ์รักให้หนักแน่นยิ่งขึ้น ส่วนที่ ยังโสด เป็นช่วงที่มีคนอยากเข้ามาท�ำความ รู้จัก มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานดี แต่พอจะ จริงจัง ปัญหาก็ตามมาซะอย่างนั้น •

ผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบภาระหน้าที่ที่สูงขึ้น มี โอกาสได้ปรับต�ำแหน่งใหม่ หรือปรับเงินเดือน สูงขึ้น เป็นช่วงที่สามารถประสบความส�ำเร็จ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ การลงทุนครั้งใหญ่อาจยังต้องรอเวลาเพื่อให้ ได้ผลก�ำไรตามเป้าหมาย การเงิน รายรับยังเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ ยังมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะภายใน ครอบครัว มีโอกาสเป็นหนี้ระยะยาวจากการ กู้ยืมหรือซื้อของเงินผ่อน ให้ระมัดระวังด้าน การลงทุนที่ใช้เงินจ�ำนวนมาก เพราะอาจ ขาดทุนได้ ด้านโชคลาภยังไม่มีให้เห็น ความรัก ในช่วงนี้คู่ของท่านอารมณ์ไม่คงที่ ชวนทะเลาะแบบไม่มีเหตุผล เอาเรื่องเก่ามา เล่าใหม่ จนท�ำให้เกิดความร�ำคาญใจ และมี โอกาสเลิกราสูง ส่วนท่านที่ยังโสด ระยะนี้ อาจได้พบเจอคนถูกใจ และมีโอกาสสาน สัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ธุรกิจการงานมีผู้ใหญ่ให้การ

สนับสนุนเป็นอย่างดี เป็นช่วงที่ท�ำงานหนัก แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ระมัดระวังเรื่อง การท�ำเอกสารสัญญากับคู่ค้า ควรละเอียด รอบคอบให้มาก เพราะความไว้วางใจอาจ ท�ำให้ท่านเสียเปรียบอีกฝ่ายได้ การเงิน รายรับอยู่ในเกณฑ์ดี ผลก�ำไรต่างๆ ก็ได้ตามที่คาดหวัง หลีกเลี่ยงการร่วมหุ้น ลงทุน หรือให้ญาติสนิทมิตรสหายกู้ยืมเงิน มี โอกาสสูงที่จะไม่ได้คืน ด้านโชคลาภ มีเกณฑ์ ได้เงินจากทรัพย์มรดก หรือลาภลอยจากสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่เคยขอไว้เป็นเวลานานแล้ว ความรัก บรรยากาศความรักราบรื่น มี ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการใช้ชีวิตร่วมกัน ท่านที่ยังโสด มีโอกาสพบคนที่ถูกใจ หรือเจอ คนรักเก่า อดีตรักฝังใจที่จะมีโอกาสรื้อฟื้นคืน สัมพันธ์กันใหม่ ถ้าท่านไม่รีบร้อนก็น่าจะมี โอกาสสานสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานได้ •


47

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน มีเกณฑ์ต้องเดินทางไปท�ำงานต่าง การงาน ระมัดระวังการท�ำสัญญาในธุรกิจที่ การงาน ในช่วงนี้มีเกณฑ์ย้ายสถานที่ท�ำงาน

ถิ่นต่างแดน ท่านที่ท�ำงานประจ�ำมีโอกาสที่จะ ได้ปรับต�ำแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือน แต่อาจ ต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคบ่อยครั้ง จน ท�ำให้ท่านรู้สึกท้อแท้ ควรหาเวลาว่างเพื่อไป พักผ่อนเติมพลังบ้าง จะท�ำให้ท่านรู้สึกสดชื่น มีแรงในการท�ำงานมากขึ้น การเงิน มีลาภผลอยู่ในเกณฑ์ดี งานเข้าเงิน เข้าตลอดทั้งเดือน แต่เงินที่หาได้ก็มีอันต้อง เสียออกไปหมดจากการสังสรรค์เพื่อนฝูง งาน สังคม หรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปกับความสุข ของตนเอง ช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือ เสี่ยงโชคทุกรูปแบบ เพราะมีเกณฑ์ขาดทุนสูง ความรัก ที่มีคู่แล้วจะมีโอกาสเลิกรากันสูง เพราะความไม่เข้าใจกัน ต่างฝ่ายต่างมีความ คิดเป็นของตนเองจนไม่สามารถปรับจูนให้ เข้ากันได้ ลดทิฐิลงบ้าง ก็จะช่วยผ่อนหนักให้ เป็นเบา ท่านที่ยังโสด อย่าเพิ่งตัดสินใจคบ ใคร เพราะอาจมีปัญหาตามมาภายหลัง •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

มีหุ้นส่วน อาจท�ำให้มีปัญหาเรื่องการแบ่งผล ก�ำไรตามมา และท่านอาจเป็นผู้ที่เสียเปรียบ ได้ ระยะนี้ ควรระวังความสัมพันธ์กับลูกน้อง บริวาร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะอาจสร้าง ปัญหาหรือ เสนอเงื่อนไขที่ท�ำให้ท่านเดือด ร้อน การเงิน เป็นช่วงที่รายรับมาก แต่ภาระหนี้ สินก็มากตามไปด้วย ให้ระมัดระวังการใช้ จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อความสุขของตนเอง ในช่วง นี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการลงทุน เสี่ยงโชค เก็งก�ำไร แต่ก็มีโอกาสถูกหลอกลวงให้เสีย เงินจ�ำนวนมากได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วให้ระวังปัญหามือที่ สาม คนนอกจะเข้ามาท�ำให้ท่านผิดใจกันได้ ถ้าไม่หนักแน่นพอ ระยะนี้ควรเชื่อใจกันและ กันให้มาก และปัญหาจะผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนท่านที่ยังโสด ระวังคนไม่จริงใจจะเข้า มาหลอกให้ท่านหลงรักและจากไป •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ใหม่ เปลี่ยนตึกใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ระยะนี้ข้อควรระวังคือการเชื่อมั่นในตัวเอง มากเกินไป เร่งรีบที่จะท�ำให้งานส�ำเร็จโดยไม่ ฟังค�ำท้วงติงใดๆ อาจกลายเป็นความเสีย หายที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต การเงิน ช่วงนี้ให้ระมัดระวังการร่วมหุ้น ลงทุนกับญาติสนิทมิตรสหาย ที่จะท�ำให้เกิด ปัญหาตามมาภายหลัง รวมถึงการให้กู้หนี้ยืม สินก็มีโอกาสที่จะเสียแล้วเสียเลย ไม่ได้คืน ด้านโชคลาภในช่วงนี้อาจมีมาให้เห็นจากการ เสี่ยงโชคเล็กๆ แต่ถ้าเสี่ยงโชคแบบไม่ถูก ท�ำนองคลองธรรม รับรองว่ามีแต่เสียกับเสีย ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว มีเกณฑ์ทะเลาะ เบาะแว้งจนถึงขั้นเลิกรากันได้ ให้ระวังการ แสดงออกทางอารมณ์ที่มากจนเกินไป ที่จะ ท�ำให้คนรักของท่านทนไม่ไหว ส่วนท่านที่ยัง โสด ระวังคนหลอกลวงเข้ามาท�ำให้เจ็บช�้ำ น�้ำใจ จนอาจท�ำให้ท่านเสียศูนย์ได้ •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ธุรกิจของก�ำลังไปได้สวย จะมีคู่ค้า การงาน ชีพจรลงเท้า มีเกณฑ์ต้องเดินทาง การงาน ระมัดระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับ

หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาสนับ สนุนให้งานของท่านประสบความส�ำเร็จเร็วยิ่ง ขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ท้าทาย ท่านที่ท�ำงาน ประจ�ำ เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีทั้ง ดีและร้ายปะปนกันไป การเงิน ยังอยู่ในเกณฑ์ดี มีรายรับมากกว่า รายจ่ายเป็นที่น่าพอใจ แต่มีเกณฑ์ต้องเสีย เงินก้อนใหญ่ จากการเซ็นต์เอกสารสัญญา หรือเซ็นต์ค�้ำประกันในอดีต หรือมีเหตุให้ต้อง เสียเงินแบบกระทันหัน ด้านโชคลาภ มีเกณฑ์ ได้ลาภลอยจากญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ แต่ให้งด การเสี่ยงโชคทุกชนิด ความรัก มีเกณฑ์ต้องหมางเมินจนเลิกรากัน ไปได้ เพราะความเอาแต่ใจและเอาตัวเองเป็น ศูนย์กลาง เว้นระยะเพื่อคิดทบทวนสักนิด ท่านที่ยังโสด ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ แรก จะท�ำให้เกิดปัญหาตามมา •

ไปท�ำงานต่างแดนบ่อยๆ เกิดคู่ค้าทางธุรกิจ ใหม่ๆ ที่จะมาสนับสนุนให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนท่านที่ท�ำงานประจ�ำ และอยากเปลี่ยน งานใหม่ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มท�ำสิ่งที่ ดีกว่า และมีโอกาสประสบความส�ำเร็จสูง การเงิน รายได้มั่นคง มีสินทรัพย์มากขึ้น เช่น บ้าน รถ ท�ำให้ครอบครัวมีความสุขตาม ไปด้วย การร่วมหุ้น ลงทุน ให้ผลก�ำไรเป็นที่ น่าพอใจ ด้านโชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภ จากคนไกล แต่ให้ระมัดระวังเรื่องของหาย หรือทรัพย์สินที่อาจสูญไประหว่างทาง ความรัก ที่มีคู่แล้วเป็นช่วงลงหลักปักฐาน สร้างครอบครัว แต่อย่ามัวแต่ท�ำงานหาเงิน จนลืมเอาใจใส่คนรักของท่าน เพราะความ ห่างเหินอาจเข้ามาเยือนได้ง่ายๆ ท่านที่ยัง โสด คงต้องดูแลตัวเองไปก่อน คนที่เข้ามาก็ ยังไม่ถูกใจ •

เอกสารสัญญาเช่า ใบอนุญาติ หรือภาษี ที่จะ ท�ำให้ท่านเดือดร้อนได้ ธุรกิจยังต้องใช้ความ พยายามในการประคับประคองให้อยู่รอด รวมถึงลูกน้อง บริวาร ก็มีแต่จะสร้างปัญหา ถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ อนาคตก็จะสดใส การเงิน มีรายรับสมดุลกับรายจ่าย แต่ไม่มี เหลือเก็บ มีเกณฑ์ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ ให้ กับปัญหาสะสมที่เพิ่งมาระเบิดในช่วงนี้ รวม ถึงอาจถูกหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จาก ชาวต่างชาติ ด้านโชคลาภควรงดการลงทุน เสี่ยงโชคทุกชนิด เพราะมีแต่จะขาดทุน ความรัก ที่มีคู่แล้ว มีเกณฑ์แตกหักได้ง่าย เพราะปัญหาที่สะสมกันมานาน ต่างคนต่าง ไม่เข้าใจกัน และไม่คิดที่จะหันหน้าเข้ามาคุย กัน ส่วนที่ยังโสด ระวังจะกลายเป็นมือที่สาม โดยไม่รู้ตัว รวมถึงมีเข้ามาหลอกลวงเพื่อหวัง ผลประโยชน์ •


• 48

ฮวงจุ้ย

ด�ำ-ขาว : เป็นคู่สีที่เสริมสร้างกัน ธาตุน�้ำ (สีด�ำ) สื่อถึงโชคด้านความมั่งคั่งที่ก่อก�ำเนิดขึ้นจากการ กระตุ้นของธาตุโลหะ (สีขาว) ซึ่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคง ดังนั้นจึงเป็นคู่สีแห่งการเสริมสร้างความมั่งคั่ง เสริมดวงด้านผู้ช่วยเหลือ ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งส�ำหรับการท�ำงานเป็น ทีม เช่นกีฬา และสีโลโก้บริษัท นอกจากนี้ยังสื่อถึงการผสานรวมกัน ระหว่างหยินและหยางด้วย สีมีพลังงานที่ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตได้ โดยสีแต่ละสีนั้น สามารถส่งผลให้คนนั้นรับรู้ และเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน ส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ การใช้สี จะต้องเลือกใช้อย่างสมดุล ไม่มากหรือน้อยจน เกินไป ซึ่งแท้จริงแล้วพลังงานสีนั้น ส่งผลต่อการหลังฮอร์โมน และเกิดปฎิกิริยาทางเคมีในร่างกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นพลังงานจากสี จึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ให้ความ ส�ำคัญในศาสตร์ฮวงจุ้ย เนื่องจากชาวจีนนั้นเชื่อว่าทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น ธาตุต่างๆ โดยสีจะแบ่งเป็น 5 ธาตุ (ดิน ทอง น�้ำ ไม้ ไฟ) แต่ละธาตุก็จะมีลักษณะของพลังงาน รูปทรงรูปร่าง วัตถุสสาร สีสรร ฯลฯ • ธาตุดิน ได้แก่ สีเหลือง,ส้ม,น�้ำตาล,ครีม,อิฐ,สีแทน • ธาตุทอง ได้แก่ ทอง สีขาว , เงิน , ทอง • ธาตุน�้ำ ได้แก่ สีฟ้า , น�้ำเงิน , ด�ำ, เทาเข้ม • ธาตุไม้ ได้แก่ สีเขียว (แก่และอ่อน) • ธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง , ม่วงแดง, ชมพู

สีขาว (ธาตุทอง หรือธาตุลม) เป็นพลังสีแห่งความ บริสุทธิ์ อ่อนโยน น่าทะนุถนอม เทวดา สันติภาพ ความ บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธา ความเรียบง่าย ความสะอาด การเกิด ความดี การปลอด เชื้อ ความชัดเจน ความสมบูรณ์แบบ ความยุติธรรม ความ ปลอดภัย คิดบวก บุญกุศล ความส�ำเร็จ เป็นเอกภาพ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นสีที่ รวบรวมสีในธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล ส่งเสริม พลังงานชีวิต ให้มีความสมดุล สามารถมองการณ์ไกล สงบ เยือกเย็น ให้ความคิดปลอดโปร่ง แจ่มใส ธาตุทอง ซึ่งเปรียบได้กับโลหะที่มีความแข็งแรง ความ ชัดเจน เร็วแรง เฉียบคม ความแน่นอนเด็ดขาด ยุติธรรม หากสังเกตสิ่งของที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือของแข็งต่างๆ มัก จะเป็นวัตถุธาตุที่เป็นโลหะ เช่น เครื่องจักร รถยนต์ ฯลฯ


49

สีด�ำ (ธาตุน�้ำ) เป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาด แต่แฝงเร้นด้วยความลึกลับ และมีพลังดึงดูดสูง ด้วยคุณสมบัติลึกลับไม่แน่นอนแต่สามารถอยู่หลอมรวมกับ ทุกสิ่งได้ มีทั้งพลังอ�ำนาจและความอ่อนไหวไปพร้อมๆ กัน สีด�ำจึงหมายถึงความคลุมเครือไม่แน่นอนเช่นเดียวกับ กระแสน�้ำ หมายถึงความลึกล�้ำที่ยากจะหยั่งถึง แต่อีกแง่หนึ่งก็ให้ความ รู้สึกสงบนิ่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ สายน�้ำนั่นเอง แต่มีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดส�ำหรับการใช้สีด�ำ คือห้ามใช้สีด�ำส�ำหรับฝ้า เพดาน หรือหลังคา เพราะสีด�ำ บนฝ้าเพดานหมายถึงเมฆหมอกแห่งพายุที่จะก่อให้เกิด ภยันตราย และความเสียหาย ธาตุน�้ำ เปรียบเสมือนความใสของปัญญา ความลึกซึ้งของความคิดเหมือนน�้ำที่ใสสะอาด นอกจากนี้น�้ำเป็นสิ่งที่สามารถไหลไปได้ทุกแห่งหน เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุได้จึงเปรียบเสมือนกับ การพลิกแพลง ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆนั้นได้ ธาตุน�้ำยังหมายถึงความลึกลับ ซ้อนเร้น เหมือนกับมหาสมุทรที่ลึกมืดจนมองไม่เห็นสิ่งใดๆ

ตามความเชื่อของชาวจีนได้ใช้หลักของธาตุทั้ง 5 เป็นเครื่องมือในการจ�ำแนกว่า สีอะไรให้ผลทางด้านไหนบ้าง ธาตุไฟ สัมพันธ์กับสีแดง เป็นตัวแทนของความสดชื่นกระปรี้กระเปล่า สดใส จะส่งเสริมโชคลาภ และความมั่งคั่งมั่นคง ธาตุน�้ำ สัมพันธ์กับสีด�ำ เป็นตัวแทนของความลี้ลับ ซับซ้อน สัญลักษณ์ ความผิดหวังเรื่องบุตร คู่ครอง บริวาร ญาติมิตร ธาตุไม้ สัมพันธ์กับสีเขียว เป็นตัวแทนของการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรือง การปรับเปลี่ยน ธาตุดิน สัมพันธ์กับสีเหลือง เป็นตัวแทนของความหนักแน่นมั่นคง สัญลักษณ์ส่งเสริมของที่อยู่อาศัย และอ�ำนาจบารมี ธาตุทอง สัมพันธ์กับสีขาว เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ สัญลักษณ์ แห่งโชคลาภ ดึงดูดทรัพย์สินน�ำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง


• 50

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


51

ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู………………………………… ่ ................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…… ์ .……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… อีเมล์…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

Fax : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


• 52

สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว... หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค (ปัญหา)… ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นการน�ำเสนอเนื้อหาต่อเนื่องจาก ครั้งที่แล้ว เกี่ยวข้องกับดวงตาของเรา ฉบับนี้จะพูดคุยเรื่อง โรคต้อกระจก(Cataract) ปัญหาทางสายตา หรือสายตาเลือนรางมองอะไรไม่ชัดเจนหรือ ตาบอด นับว่าเป็นภาวะคุกคามต่อครอบครัว บ้านเมือง หนึ่งใน สาเหตุที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอาการตาบอดก็คือโรคต้อกระจก พบได้ร้อยละ 51 ในปี 2553 นิตยสารคมช่าง ฉบับนี้หมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสายตาตนเองและบุคคล ในครอบครัว ในการค้นหาความผิดปกติแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้รีบท�ำการรักษาป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียดวง ตาอย่างถาวรในโรคที่สามารถป้องกันได้

สาเหตุท�ำให้การเกิดโรคต้อกระจก โรคต้อกระจกคืออะไร โรคที่เกิดจากการ เสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตาจนท�ำให้เลนส์ตาขุ่น มัวขึ้น ท�ำให้แสงไม่สามารถผ่านดวงตาเข้าไปยัง ประสาทตา ส่งผลท�ำให้การมองเห็นของสายตา ลดลง มองไม่ชัดเจน มีอาการตามัว ในกรณี ต้อกระจกที่มีความขุ่นไม่มากก็ยังสามารถมอง เห็นได้ หากเป็นมากก็จะท�ำให้มองไม่เห็นอะไร เลย โรคนี้เป็นตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง พร้อมกันก็ได้

1. พบว่าความผิดปกติของโรคต้อกระจกจะมีความเสี่ยงการเป็นโรคนี้มาก ขึ้น เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นตามความชราของคนเรา โดยเฉพาะเมื่ออายุ มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ส�ำหรับประเทศไทย ผู้มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไปมี โอกาสเป็นโรคต้อกระจกร้อยละ 50 แต่ยังไม่แสดงอาการตามัวผิดปติ เริ่มอาการเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป พอถึงอายุ 75 ปีขึ้นไป เกือบทุกคนเป็น โรคต้อกระจก 2. ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคต่อมไทรอยด์ การสูบบุหรี่ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการควบคุมโรคต่างๆ ได้ไม่ดี เป็นต้น 3. การถูกกระทบกระเทือนหรือได้รับอุบัติเหตุที่ดวงตาบ่อยๆ 4. ความผิดปกติตั้งแต่เกิดจาก การติดเชื้อหัดเยอรมันของมารดา ระหว่าง ตั้งครรภ์ 5. การใช้ยาสเตียรอยด์ทุกชนิดไม่ว่าจะใข้เป็นยาหยอดตา ยาพ่น ยารับ ประทาน หรือยาฉีด โดยเฉพาะการซื้อยารับประทานเองแก้ปวดต่างๆ พวกยาชุด ยาผีบอก ยากระจายเส้น 6. สิ่งแวดล้อมจากการท�ำงาน เช่นได้รับแสงจ้า ผู้ที่ท�ำงานกลางแดดได้รับ แสงอัลตราไวโอเลตบีเข้าตาเป็นเวลานานๆ อาชีพเชื่อมโลหะโดยไม่ใส่ อุปกรณ์ป้องกันสายตาจากการจ้องแสงจ้าที่เชื่อม เป็นต้น 7. การขาดสารอาหารพวกสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินบางชนิด ได้แก่ บุคคลที่ไม่นิยมทานผลไม้สด ผักสด ขาดวิตามินเอ (A) ซี (C) อี (E) และลูทีน (Lutien)


53

อาการแสดงของโรคต้อกระจก

1. ตามัว มองไม่ชัด แต่ไม่ปวดศีรษะ ระยะแรกที่เลนส์ตาขุ่นไม่มาก ผู้ป่วยอาจจะยังแยกไม่ ออกถึงการมองเห็นมีภาวะผิดปกติใดๆ เนื่องจากอาการตามัวจะเริ่มไปอย่างช้าๆ ผู้ป่วย อาจจะรู้สึกตามัวลงบ้างเล็กน้อย เมื่อเลนส์ตาขุ่นมากขึ้น เริ่มสังเกตเห็นมีหมอกมัวในลูกตา แม้ว่าจะใส่แว่นก็ยังมองเห็นได้ไม่ชัดเจน ตาจะเริ่มมัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ใน ที่มีแสงสว่างจ้าๆหรือกลางแดด แต่การมองเห็นจะดีขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดสลัว 2. มองเห็นภาพซ้อน เนื่องจากความขุ่นในดวงตาไม่เท่ากัน 3 .มองเห็นแสงไฟจ้ากระจาย โดยเฉพาะ เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนขณะขับรถ ขณะที่มองดู แสงไฟของรถที่ก�ำลังวิ่งสวนทางมา 4. สายตาเปลี่ยนแปลงบ่อย ท�ำให้ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆ สายตาสั้นลง เวลามองดูระยะใกล้ จะชัดเจนไม่ต้องใส่แว่น 5. รูม่านตาเปลี่ยนสี ภาวะปกติรูม่านตาของคนเราจะเป็นสีด�ำ เมื่อผิดปกติเป็นโรคต้อกระจก จะเห็นเป็นสีขาวขุ่น

การวินิจฉัยโรคต้อกระจก

การวินิจฉัยโรคท�ำได้โดยการซักประวัติอาการและอาการแสดงเจ็บป่วยตามอาการที่กล่าว ข้างต้นบวกกับการตรวจร่างกายทางจักษุวิทยาได้แก่ การวัดสายตา (Visual Acuity) เช่น ใช้ แผ่นตรวจ (Snellen) อ่านตัวเลขหรือตัวหนังสือ วัดความดันลูกตา ตรวจตาภายนอก ประเมิน ปฏิกิริยาของม่านตา ตรวจการเคลื่อนไหวของตา ตรวจตาด้วยร่องโคมไฟ (Slit-Lamp) ใน สภาวะปกติและหลังขยายม่านตา ตรวจจอประสาทตาหลังขยายม่านตา ขั้นตอนนี้ต้องด�ำเนิน การโดยจักษุแพทย์

การรักษาโรคต้อกระจก

เนื่องจากโรคต้อกระจกเกิดจากเลนส์ตาขุ่น เมื่อเลนส์ตาขุ่นสุกเต็มที่การรักษาโรค ต้อกระจกท�ำโดยการผ่าตัดน�ำเลนส์แก้วตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ วิธีการผ่าตัด มีด้วยกัน 2 แบบที่นิยมกัน 1) การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 2) ใช้เลเซอร์ผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียม


• 54

โรคต้อกระจกCataract

คนปกติ : รูม่านตาสีด�ำ

โรคต้อกระจก : รูม่านตาสีขาวขุ่น

การป้องกันโรคก่อนที่มีภาวะผิดปกติ

การป้องกันโรคก่อนที่มีภาวะผิดปกติ แนวคิดการป้องกันโรคคือ การส่ง เสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันมิให้ร่างกายอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรค เมื่อเริ่มมีอาการของ โรคเกิดขึ้นในระยะนี้ท�ำการป้องกันมิให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นจากเดิม ต่อจาก นั้นการฟื้นคืนสภาพจากการเจ็บป่วย เพื่อป้องกันผู้ป่วยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ขึ้น โดยการรีบฟื้นฟูสภาพของร่างกาย ให้สามารถท�ำงานได้ดีที่สุดเท่าที่ท�ำได้ หนทางการป้องกันเพื่อชะลอหรือไม่ให้เกิดภาวะโรคต้อกระจก จะต้องด�ำเนินการ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกัน การ ท�ำงานที่ต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานานควรต้องพักสายตาเป็นระยะๆ 2. ลีกเลี่ยงการที่จะต้องจ้องแสงจ้ากลางแจ้งและมองดวงอาทิตย์โดยตรง ควรสวม แว่นกันแดดที่สามารถกรองแสงอัลตราอุลตร้าไวโอเลต 3.ควรรับประทานอาหารครบห้าหมู่และผักผลไม้ที่มีประโยชน์ช่วยบ�ำรุงสายตาที่ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ คือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง10 อันดับคือ 1. ฝรั่งกลมสาลี่ 2. ฝรั่งไร้เมล็ด 3. มะขามป้อม 4. มะขามเทศ 5. เงาะโรงเรียน 6. ลูกพลับ 7. สตรอเบอร์รี่ 8. มะละกอสุก 9. ส้มโอขาว 10. แตงกวา วิตามิน อี ป้องกันต้อกระจก จะมีอยู่ใน ผลไม้ที่มีวิตามินอีสูง10 อันดับคือ 1. ขนุน หนัง 2. มะขามเทศ 3. มะม่วงเขียวเสวยดิบ 4. มะเขือเทศราชินี 5. มะม่วง เขียวเสวยสุก 6. มะม่วงน�้ำดอกไม้สุก 7. มะม่วงยายกล�่ำสุก 8. แก้วมังกรเนื้อ สีชมพู 9. สตรอเบอร์รี่ 10. กล้วยไข่ ส�ำหรับวิตามินเอ จะมีสีเหลือง ส้ม แดง และเขียวเข้ม ส่วนพวกธัญพืชต่างๆ ที่มีวิตามินอี เช่น งาด�ำ ข้าวซ้อมมือ จมูกข้าว ข้าวโพด 4. ควรงดสูบบุหรี่ ลดอาหารประเภทแป้ง น�้ำตาล ทานอาหารเนื้อปลากรดไขมัน ที่มีโอเมก้า 3 สูง 5. ผู้ที่มีโรค ประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน ควรพบจักษุแพทย์เพื่อ ตรวจดวงตาอย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง


55


• 56

สบายๆ สไตล์คมช่าง นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับท่านสมาชิกคมช่างทุกท่าน ฉบับนี้พาไปเที่ยวแถบ ตะวันออกกันครับอากาศก�ำลังสบายๆ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมลูกค้า จากฉะเชิงเทรา ไล่มาเรื่อย จนมาถึง จ.ตราด ยังไม่มีที่พักเลย บ่ายแก่ๆ แล้วท้องก็เริ่มหิวได้ถามเฮียกับซ้อร้านพัฒนวัฒน์ อ.ขลุง ได้แนะน�ำร้านทิวธารา อาหารทะเล ไม่รอช้าหยิบโทรศัพท์ เข้ากู เกิ้ลแมพ น�ำทางไปที่ร้าน เรื่องที่พักค่อยว่ากันทีหลัง จาก อ.ขลุง ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง มาถึงปากทางเข้า เป็นทางเล็กแต่ ถนนดี วิ่งเข้าไปอีกประมาณกิโลกว่าๆ พอมาถึงร้านรถจอดเยอะ ลูกค้าแน่นร้าน มาถึงก็ห้าโมงเย็นแล้วบรรยากาศดีมาก เป็นร้าน แบบบ้านๆ ติดคลองน�้ำเชี่ยว หิวแล้วสั่งอาหารก่อน ตามเมนูนิยม ข้าวผัดมันปู ปลาดุกทะเลผัดฉ่า(เสียดายไม่มีปลาเก๋า) ทอดมัน ปูฯ ระหว่างรออาหาร ที่ร้านได้เวลาห้าโมงครึ่งให้อาหารเหยี่ยว แดง โดยให้ลูกค้าลงเรือออกไปกลางคลอง และทางร้านก็เป่า นกหวีดเท่านั้นแหละ บินออกมาจากป่าโกงกางเป็นฝูงเลย หลัง จากดูนกกินอาหารเสร็จ ถึงเวลาคนกินบ้างแล้ว ตามเมนูที่สั่งต้อง บอกว่าอาหารที่ร้านทิวธารารสชาติใช้ได้เลย กินจนลืมที่พัก คนดี ตกน�้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ (อันนี้โม้เอง) มีที่พักเสียด้วย เป็นสไตล์ โฮมสเตย์ ไม่รอช้าเข้าไปดูที่พักห่างจากร้านไปไม่ใกล มองเห็นได้ จากที่ร้าน อยู่ติดคลองเหมือนกัน บริเวณที่พักเป็นชุมชนหมู่บ้าน ชาวประมง เป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นมีห้องทั้งหมดประมาณ 5 ห้อง พักได้ประมาณ 20 กว่าคนบังเอิญวันนั้นมีพวกผมอยู่กัน 3 คน บ้านหลังเบ้อเริ่ม


57

แนะน�ำท่านสมาชิกคมช่างเลยนะครับ ถ้าอยากจะหา บรรยากาศแบบบ้านๆ อาหารอร่อย แนะน�ำที่นี่เลยครับ ทิวธารา ปากคลองน�้ำเชี่ยว (ซอยปากคลองน�้ำเชี่ยว) หนองโสน, เมืองตราด เบอร์ติดต่อ 080-575-3598, 039-593-669


• 58


59


Kc29s  
Kc29s  
Advertisement