Page 1

1


•2


3


•4


5


•6


7


•8

เป็นเวลา 2 ปีแล้ว ที่นิตยสารคมช่าง ได้ออกสู่สาธารณะ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา ทั้งด้านความรู้ทั่วไปและในเชิงช่างหลากหลายสาขาอาชีพ โดยจะให้ความส�ำคัญ เน้นหนักกับการที่จะให้ข้อมูล และข่าวสารเพื่อเสริมทักษะรายละเอียดให้กับความคิด และการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มคุณค่าของงานช่าง ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระอันหลากหลาย จึงท�ำให้ถูกกล่าวถึงและพาดพิงกันอยู่บ่อยๆ ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา แต่ “คมช่าง” เป็น ”นิตยสาร” ที่ได้ท�ำการจดแจ้งการพิมพ์ กับส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เพราะค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “นิตยสาร” นั้นก็คือ นิตยสารจะเน้นในการน�ำเสนอบทความสารคดีและข้อเขียนต่างๆ ที่จะถ่ายทอดเสริมสร้างความรู้และความบันเทิงกับผู้อ่านได้มากกว่า และละเอียดกว่า ด้วยการจัดหน้า รูปเล่มที่สวยงามสะดุดตาและพิถีพิถันมากกว่า และมีก�ำหนดออก เผยแพร่ตรงเวลาอย่างสม�่ำเสมอ จวบจน ณ วันนี้ นิตยสารคมช่าง เป็นฉบับทีื่ 25 ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 3 จะเป็นก้าวย่างที่ ก่อเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ทั้งการออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาสาระที่จะมาน�ำเสนอ ให้หลากหลายเข้มข้นมากกว่าเดิม จากคอลัมนิสต์อาวุโสที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ที่พร้อมจะน�ำเสนอถ่ายทอดบทความ อีกมากมายหลายท่าน ให้กับท่านผู้อ่านอย่างเต็มที่

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการบริหาร


9


•10

สารบัญ 12 16 18 20 22 สวัสดี ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน “นิตยสารคมช่าง” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วครับ วันเวลาผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่สำ�คัญมากกว่านั้น ก็คือตัว เรานี่เองครับ บางคนก็ปล่อยให้ เวลาผ่านไปอย่างไม่มีความหมาย อะไร แต่บางคนก็ไม่ยอมไห้เวลา ผ่านไปง่ายๆ แต่ “เวลานั้นเราไม่ สามารถไปหาซื้อหรือยืมใครได้” เวลาในหนึ่งวันนั้นมีให้กับทุกคน เท่าๆกันเพียงแต่เราจะใช้เวลาให้ มีค่ามากที่สุดได้อย่างไร หลายคน มองทรัพย์สินนอกกายตัวเราว่ามี่ค่า มากไม่ว่าจะเป็น เงิน ทอง ที่ดิน แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วที่เราสามารถ หาได้ แต่ท่านครับ “เวลา” นั้นมันมีค่ายิ่งกว่าสิ่ง เหล่านี้มากมายนัก แล้วท่านจะมี ความสุขกับอะไรดีครับ

24 26 28 30 32

34 38 40 41 42 43 44 เหนือสิ่งอื่นใดต้องจำ�ไว้ว่า... 46 เวลาของคุณมีค่า 50 มาร์ค เอลวูด 52 54

สังคมข่าว เรื่องจากปก

ก้าวสู่ปีที่ 3 นิตยสารคมช่าง รายงานพิเศษ

คมช่าง

หลากหลายงานช่าง

ยางรถยนต์ (2)

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โอกาสและอุปสรรคและในการก้าวสู่การเปิดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2559 คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น)

ชุดประจ�ำชาติ ไทย-ญี่ปุ่น

ASOT สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย แม่น�้ำสเตนเลส

สเตนเลสกับสระว่ายน�้ำ ท�ำเนียบร้าน

อภิพิมพ์ชัย มุมสเตนเลส

สนิม เกิดจากงานช่างสเตนเลส รอบรู้งานช่าง

อันตรายจากงานเชื่อม (2) แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ

ผู้น�ำ ที่ดีกว่าเดิม ปฎิทินข่าว คมช่าง ไอที

5 เหตุผลช๊อปปิ้งออนไลน์ มุมกฎหมาย

อย่าเซ็นสัญญา โดยไม่มีข้อความให้เข้าใจ สุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่ สบายๆ สไตล์คมช่าง

สารทไทย กล้วยไข่เมืองก�ำแพงฯ พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน ฮวงจุ้ย

10 ฮวงจุ้ย โจ๊ะท�ำงาน


11

ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย

ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม


•12

สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือ

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน การประชุมสมาพันธ์ศิษย์เก่า AOTS ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครังที่ 12 (Federation of Southeast Asia Alumni Societies-the 12th FOSAAS Convention) โดย Myanmar HIDA (AOTS) Alumni Association เป็นเจ้าภาพ โดยมี คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล (นายกสมาคม) คุณสุชัย พงษ์พากเพียร (เลขาธิการ) คุณชไมพร ตันติวงศ์ (กรรมการ) สวอท. ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 13 สมาคม จาก ประเทศกัมพูชา อินโดนีเชีย มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อ 15 ตค. 2558

ขอแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมงคลสมรสระหว่าง นางสาวอลิษา รัดแรง กับนายกิตติพงศ์ สิรินภาคุณ บุตรชาย คุณโรจน์วิชญ์ สิรินภาคุณ (เฮียหมู) จาก ราชาแกรนด์ซัพพลาย ณ โซเรนโต้ ราชพฤกษ์ เมื่อ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้าน “นานา” ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ความงามเกี่ยวกับเส้นผม ครบวงจร กลางใจเมืองก�ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา


13


•14

สังคมข่าว

Create Innovation Together

สมาคมศิษย์เก่า HIDA/AOTS ประเทศไทย ร่วมกับ HIDA/AOTS ประเทศญี่ปุ่น และ Nikkei B.P. บริษัทส่ื่อใหญ่อันดับหนึ่งแห่ง ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงาน Monozukuri ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา


15


•16

เรื่องจากปก

นิตยสารคมช่าง ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติและคอลัมนิสต์ทุกท่าน ที่มาร่วมอวยพร พบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ในงาน“ก้ า วสู ่ ป ี ที่ 3 นิ ต ยสารคมช่ า ง” ที่ สปอร์ตแอนด์สปา คอมเพล็ค ถ.รามค�ำแหง มีนบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา


17


•18

รายงานพิเศษ


19

นิตยสารคมช่าง ได้ถือก�ำเนิดขึ้นจากหลากหลายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน ร่วมมือ กันทั้งแรงกายและใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้นิตยสารคมช่างเป็นนิตยสารที่มีคุณภาพ ที่ใช้เวลาในการเตรียมงาน กันเกือบ 1 ปีเต็ม ก่อนที่จะได้เริ่มต้นในฉบับปฐมฤกษ์ โดยได้เปิดตัวนิตยสารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จวบจนฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 25 ก็นับร่วมเวลา ที่ทีมงานได้ร่วมท�ำงานร่วมกันมาตลอด รวมทั้งการเตรียมงานก็นับเป็นเวลา 3 ปีแล้ว นิตยสารคมช่าง ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์หลายๆ ท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ และความช�ำนาญเฉพาะด้านโดยตรง เพื่อให้เป็นนิตยสารที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง •


•20

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่าง กับผมนายตี๋ เรามาต่อเรื่องการเลือกใช้ยางรถ กันอีกนิดหลังจากที่เราได้รู้โค๊ด ต่างๆ ของยาง กันไปในฉบับที่แล้ว ในฉบับนี้เรามาดูวิธีการเลือกยางกันบ้างครับ ยางรถยนต์ ก็เหมือน รองเท้าของเราครับ มีหน้าที สัมผัส ถนน กันลื่น เวลาเข้าโค้งหรือฝนตก เวลาเบรกและรับแรงกระแทก

วิธีการเลือกยางรถยนต์

1. เลือกขนาดยางตรงตามสเปกที่ติดมากับรถดีที่สุด ถ้าเปลี่ยนก็อย่าให้มากเกิน 2. เลือกยางที่รหัสความเร็ว และน�้ำหนักบรรทุก อย่าไปจ่ายแพงโดยไม่ได้ใช้ 3. อายุยางต้องไม่เก่าจนเกินไป ดูจากวันเดือนปีที่ผลิต ไม่ควรเกิน 6 เดือน 4. ถ่วงล้อทั้ง 4 ล้อ และควรตั้งศูนย์ล้อทั้ง 4 ล้อทุกครั้งที่เปลี่ยนยาง

195 = ความกว้างยาง (มิลลิเมตร) 65 = อัตราส่วนขนาดยาง (60 %) Aspect Ratio หรือ ซีรี่ส์ R = โครงสร้างยางแบบเรเดียล (เสริมไยเหล็ก) 15 = เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ (นิ้ว)


21

ลักษณะของดอกยางรถยนต์

การเลือกใช้ลักษณะดอกยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์ จากการใช้งานอย่างเต็มที่ และตอบสนองลักษณะการขับขี่ที่แตกต่างกันด้วยลายดอกยาง จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนามาโดย ตลอดจนปัจจุบันมีลายดอกยางมากมายนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ดีหากแบ่งลายดอกยางโดยค�ำนึงถึงทิศทางการเคลื่อนที่มี คุณสมบัติแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นของการขับขี่ของแต่ละคน.

ดอกยางสองทิศ/ลายสมมาตร ดอกยางไม่สมมาตร SYMMETRICAL TREAD PATTERNS ดอกยางสองทิศมีดอกยางละเอียด หรือดอกบล็อกเหมือนกันทั้งด้านใน และด้านนอกของยาง ส่วนมากมักเป็น ลายลูกคลื่น เป็นลายที่ออกแบบเพื่อ ความนุ่มนวลและเงียบโดยเฉพาะ มีร่องด้านข้างเพื่อรีดน�้ำออก เหมาะส�ำหรับผู้ขับที่ต้องการ การขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวล

Asymmetrical Tread PATTERNS ดอกยางไม่สมมาตรมีดอกยางสอง ด้านไม่เหมือนกัน โดยด้านนอกมักจะมี ร่องที่ลึกกว่าส�ำหรับรีดน�้ำ เพื่อให้ ควบคุมรถขณะพื้นเปียกได้ดีขึ้น ส่วน ดอกยางด้านในมักมีร่องตื้นกว่าเพื่อ เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสกับถนน ท�ำการ ควบคุมรถท�ำได้ดีทั้งพื้นถนนแห้งและ เปียก สามารถเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง ได้ดี เหมาะส�ำหรับผู้ขับที่ต้องการยาง สมรรถนะสูง

ดอกยางทิศทางเดียว

Uni-directional Tread PATTERNS ดอกยางทิศเดียวจะมีรอยบากบน แก้มยางที่ชี้ไปในทิศทางเดียว โดยมัก บากป็นรูปตัว V สามารถรีดน�้ำได้ มากกว่า เพื่อการยึดเกาะที่ดีทั้งในสภาพ ถนนเปียกและถนนแห้ง มีความสามารถ ในการควบคุมและเบรกดีกว่า มักมี ขนาดใหญ่กว่า (15 นิ้วขึ้นไป) ขีดจ�ำกัด ความเร็วอยู่ในเกณฑ์สูง เหมาะส�ำหรับผู้ ขับที่ต้องการได้ยางที่วิ่งได้ดีขณะวิ่งด้วย ความเร็วสูง

ท้ายนี้ ขอให้เลือกการใช้ยางให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เพื่อความคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไป สวัสดีครับ •


•22

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญซัพพลายเชนและศุลกากร หมายเลข 588 ที่ปรึกษาอิสระและกรรมการ ABK & AOTS Alumni Association Thailand Mobile: 081 9135285 E-mail : chamaiporn.t9484@gmail.com

เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ ในช่วงขาลง เป็นเวลาที่เศรษฐกิจถดถอย ทุกภูมิภาคทั่วโลก ประเทศไทยก็เช่น เดียวกัน ไทยเสียความเป็นจุดสนใจมาเป็น เวลา 10 ปีเเล้ว เนื่องจากการเมืองท�ำให้ การพัฒนาเราไม่มีโครงการณ์ที่ต่อเนื่องมีแต่ การใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์และเป็นการให้ โดยไม่มีการลงมือท�ำ มีผลท�ำให้ประชาชน รอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ ท�ำให้ขาด การต่อยอดทางธุรกิจ ท�ำให้คนไทยที่ไม่มี โอกาสก็จะไม่สามารถด�ำเนินชีวิตให้มี คุณภาพดีขึ้น คนรวยกระจุกจนกระจาย มากขึ้นเพราะไม่ท�ำงาน รอคอยความหวัง การชดเชยความเสียหายจากภาครัฐ ซึ่งทุก วันนี้รัฐก็ไม่มีเงินจะมาช่วยเหลือเนื่องจากมี ปัญหาหลายด้านรอการช่วยเหลือ จึงออ่น แอและไม่มีการสร้างนวัตกรรมมาต่อยอด สินค้าซึ่งหมดความน่าสนใจ อิ่มตัว

ดังนั้นผู้ประกอบการต้องกลับมาดูแลตัวเองปรับปรุงสินค้า ดังนี้ 1. เพิ่มนวัตกรรมหรือมูลค่าเพิ่มจับเขาแต่งตัวใหม่ สร้างสตอรี่ให้กับสินค้า 2. ปรับกระบวนการท�ำงานเพื่อลดต้นทุนมีเงินเหลือในการท�ำการตลาด จะท�ำให้สินค้าขายได้มากขึ้น 3. น�ำ IT มาใช้ลดงานซ�้ำซ้อนผิดพลาดลดเวลาท�ำงานและต้นทุน และ Megatrends / Internet of things 4. สร้างพันธมิตรกับผู้ขายสินค้าในการผลิต การหาสินค้าตัวใหม่แทนตัวเดิม 5. ต้องรู้ความต้องการของลูกค้าว่าชอบแบบไหนอย่างไร รวมทั้งการให้ บริการเสริมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ มีความภูมิใจที่ได้ใช้หรือบริโภคสินค้าของ เรา ในปัจจุบันเรายังโชคดีที่สินค้าเราเป็นที่ต้องการของคนใน CLMV 6. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถท�ำงานได้ ในหน้าที่ตนถนัด และบ่มเพราะความสามารถให้กับคนที่จะเติบโตควบคู่กับองค์กร และสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนคนท�ำงานให้อยู่ควบคู่การเติบขององค์ต่อไป และ ไม่เสียคนดีไปให้ที่อื่น คนไทยจึงต้องช่วยกันออกแรงไม่มากก็จะสามารถเข้าถึงใจผู้บริโภคก่อนที่ เขาจะตั้งตัวได้ ใครขายก่อนได้เปรียบเพราะเขาจะคิดถึงเราก่อนนะคะ และขอ เรียนให้พวกเราทราบเหรียญมี 2 ด้านนะคะ ส่วนอีกด้านที่น่ากังวล คือ ปัจจุบันประเทศไทยสูญเสียความเป็นสปอตร์ของเอเชีย เนื่องจากการเติบโต ทางเศรษกิจของประเทศอื่นในภูมิภาคอยู่ที่ GDP 4 - 7% รวมทั้ง จีนก็อยู่ที่ 7% จากเคย 10 -12% มีแต่เพียงไทยอยู่ 2 - 3% มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ขอส่ง ตารางประมาณการของ ADB ว่าไทยน่าจะเติบโตที่ 4.5% ปี 2015 แต่น่า เสียดายที่ไทยไม่สามารถท�ำได้คาดว่าจะท�ำได้ดีที่ 2.98% วันนี้ประเทศไทยมี เครื่องยนต์ที่ช่วยเหลืออยู่คือ ภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นธุรกิจเกียวเนื่อง ได้รับอ นิสงค์ไปด้วย เช่น เครื่องบิน โรงแรม เศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องตามจังหวัดท่อง เที่ยว ดังนั้น แต่ละจังหวัดต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์และcontent เป็นเรื่อง ราวเพื่อดึงดูด นักทองเที่ยวทางภายในและนอกประเทศนะคะ


23

1.1 1.2 7 7.3 5.7 6 7.3 7.5 5.1 5 7.8 7.8 6.4 6.7 3.9 4.1 2.9 4.5 5.6 5.8 Brunei Cambodia Indonesia

Laos

Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam

% 2014 2015

สิ่งที่ต้องเป็นกังวลส�ำหรับคนไทยที่ยังไม่ทราบว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับตัวเองและครอบครัว ในการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใก้ลนี้นะคะ ดูจากตารางผลส�ำรวจนะคะ เรามาดูว่าอะไรที่เขาส�ำรวจมา ว่าเราอ่อนแอจริงหรือ และหากรู้แล้วเราจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรดี และเราจะต้องท�ำอะไร ก่อน และเห็นด้วยกับผลส�ำรวจหรือไม่นะคะ

AEC ready for Thai’s SME

Ready 6.3% Not Ready 58.6% Uncertain 35.1% ตองปรับตัว

ความสามารถของผูบริหาร ทักษะและฝมือแรงงาน ความสามารถดานภาษา คุณภาพสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ การบริหารจัดการตนทุน ราคาสินคา การเขาถึงลูกคาในกลุมอาเซี่ยน ระดับเทคโนโลยี •

0%

21.4 51.8 35.7 44.9

• 25%

46.3

• 50%

ไมตองปรับตัว 78.6 48.2 77.8 22.2 64.3 55.1 93.7 6.3 89.4 10.6 71.2 28.8 53.7 • • 75%

ขอน�ำเสนอให้ท่านเท่านี้ก่อนนะคะ และจะมาเล่าให้ฟังต่อไปในโอกาสหน้าส�ำหรับ บรรยากาศที่จังหวัดชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านนะคะ ขออนุญาตให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนนะคะ พบกันครั้งหน้านะคะ •

100%


•24

คมช่างเล่าเรื่อง • ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ชุดประจ�ำชาติไทย

คนไทยจะแต่งชุดไทย ในงานพิธี ต่างๆเช่นงานแต่งงาน หรือไปท�ำบุญที่ วัด หรือวันเทศกาลด้านวัฒนธรรม ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันไม่ค่อยมี โอกาสได้แต่งชุดไทย ปัจจุบันมีการ รณรงค์ให้ประชาชนคนไทย แต่งกาย ชุดไทยกัน โดยภาครัฐ กระทรวง วัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาฯ รณรงค์ให้นักเรียน-นักศึกษาแต่งกาย ด้วยผ้าไทย หรือชุดประจ�ำถิ่นสัปดาห์ ละครั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ สวมชุดผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน สถาบันอุดมศึกษามีการรณรงค์ให้ นักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ร่วมแต่งชุด ผ้าไทย เช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษา แต่งชุดท้องถิ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจัด ให้นักเรียนแต่งกายชุดท้องถิ่น หรือผ้า ไทยสัปดาห์ละครั้ง ส่วนภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง มีส่วนลดให้ ลูกค้าที่แต่งชุดไทย นับเป็นสิ่งที่ดีเรา ควรสนับสนุนให้ด�ำเนินการอย่างต่อ เนื่อง เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของไทย


25

Seijin-shiki ตอนอายุครบ 20 ปี

ชุดประจ�ำชาติญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี อากาศหนาวเย็น มีฝนตกเนื่องจากมี ภูมิประเทศเป็นเกาะเสื้อผ้าที่สวมใส่จึง ต้องให้ความอบอุ่น เรียกว่า “กิโมโน” ซึ่งเป็นเสื้อ คลุมยาวถึงเท้าเป็นชุด ประจ�ำชาติที่มีเอกลักษณ์สวยงาม

Kimono ชุดกิโมโน

กิโมโน เป็นชุดประจ�ำชาติญี่ปุ่น ที่ถือว่าเป็น ชุดที่มีเกียรติ นิยมใส่ใน โอกาสพิเศษและเป็นทางการ ตัดเย็บ จากผ้าไหมประดับด้วยดิ้นไหมสีทอง และเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลาย ดอกไม้หรือนก และราคาแพงมาก คนญี่ปุ่นจะแต่งชุดประจ�ำชาติหลาก หลายโอกาสดังนี้ค่ะ

Miya-mai-ri

ตอนเด็ก เกิดได้ 1 เดือน 0 ขวบ เมื่อเด็กเกิดได้ 1 เดือน พ่อแม่ชาว ญี่ปุ่นจะห่มลูกด้วยผ้ากิโมโนแล้วพาไป ศาลเจ้า เป็นการพาลูกไปรายงานตัว กับเทพเจ้าประจ�ำเมืองนั้น และขอให้ เทพเจ้าคุ้มครองให้เด็กมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง

Shichi-go-san

ตอนเด็กอายุ 3 หรือ 5 หรือ 7 ขวบ ในงาน Shichi-go-san หรือการ เฉลิมฉลองเด็กอายุครบ 3-5-7 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ให้เด็กน้อยใส่กิโมโน (ที่ไม่รัดพุงแน่นมากเท่าของผู้ใหญ่) แล้วพาไปศาลเจ้า เพื่อไปขอพรให้เด็ก เติบโตแข็งแรงสุขภาพดี โดยมีเกณฑ์ ก�ำหนดอายุคือพอเด็กอายุ 3 ขวบ ก็จะพาไปทีหนึ่ง กรณีมีลูกชายเขาจะ พาไปอีกทีตอนอายุ 5 ขวบ ส่วนเด็ก หญิงจะพาไปอีกทีตอนอายุ 7 ขวบ

เนื่องในวันฉลองบรรลุนิติภาวะ เป็นพิธีที่บอกหนุ่มสาวญี่ปุ่นว่าเธอเป็นผู้ใหญ่ แล้ว ส่วนใหญ่จะจัดวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ใครไปญี่ปุ่นช่วงนั้นจะเห็น สาวญี่ปุ่นแต่งชุดกิโมโนชายเสื้อยาวๆ ทางส�ำนักงานเขตหรือเทศบาลเมืองนั้นๆ จะ ส่งไปรษณียบัตรเชิญให้ไปร่วมงานฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ พิธีจัดง่ายๆ งานส่วนใหญ่ ก็จะจัดที่ห้องประชุมใหญ่ ในเมืองนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคนมีชื่อเสียง หรือ บุคคลตัวอย่างมาให้โอวาท ส�ำหรับหนุ่มสาวญี่ปุ่นจะตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่ไป ร่วมงานนี้ เพราะจะได้พบเพื่อนเก่า เนื่องจากพอจบมัธยมออกไป ต่างคนต่างแยก ย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างที่ต่างถิ่นกันไม่ค่อยได้เจอกัน ได้โอกาสมารวมตัวกัน ฉลองกันในวันนี้ และเป็นวันแรกที่เด็กๆ สามารถดื่มเหล้าได้อย่างถูกกฎหมายด้วย

ตอนเรียนจบ

ในวันรับปริญญา ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่มีครุย และไม่ก�ำหนดว่าต้องแต่งชุด ไหนอย่างไร ผู้หญิงจะใส่ชุดสุภาพก็ได้ แต่บัณฑิตสาวที่ญี่ปุ่น ส่วนใหญ่นิยมแต่งชุด ที่เรียกว่าชุด “ฮากามะ” เป็นกิโมโนด้านบน ด้านล่างเป็นกระโปรงยาว ส่วนบัณฑิต ชายจะใส่สูทธรรมดา (ประเทศไทยแต่ละมหาวิทยาลัยไทยมีครุยเฉพาะแต่ละคณะ ก็มีสีประจ�ำคณะอีก)

ตอนแต่งงาน

ในพิธีแต่งงานหากเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลือกแต่งแบบญี่ปุ่น คือแต่งในศาลเจ้า ก็จะ ได้ใส่ชุดกิโมโน เจ้าสาวใส่ชุดกิโมโนสีขาวบริสุทธิ์ ส่วนญาติและเจ้าบ่าวจะใส่กิโมโน สีด�ำ ที่ไหล่ จะมีตราเล็กๆ เป็นตราประจ�ำตระกูลของบ้านนั้นๆ

Yukata ชุดยูกาตะ

ชุดล�ำลองสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะใส่ในชีวิตประจ�ำวัน รูป แบบคล้ายๆ กิโมโน แต่เนื้อผ้าเป็นผ้าฝ้ายธรรมดา สวมใส่ในหน้าร้อน โดยมักจะ สวมใส่กันในหลายๆ โอกาส ใส่อยู่กับบ้านในช่วงกลางคืนของฤดูร้อนหรือ หนุ่ม สาวญี่ปุ่นจะสวมใส่ตอนไปเที่ยวกับคนรัก กับเพื่อน ตามงานเทศกาลดอกไม้ไฟ, เทศกาลร�ำวงโอบ้ง, และใช้สวมใส่ในสถานที่อาบน�้ำสาธารณะ รวมไปถึงการใส่ชุดนี้ เมื่อเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ในญี่ปุ่นด้วยค่ะ นอกจากชุดกิโมโน และชุดยูกะตะญี่ปุ่น แล้วยังมีเครื่องแต่งกายอื่นๆ อีก เช่น  1. เสื้อแฮปปี้ เป็นเสื้อชิ้นนอกสีด�ำ ส�ำหรับคนงานแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน  2. เสื้อฮาโอริ เป็นเสื้อชิ้นนอกสีด�ำเช่นกัน จะมีลวดลายเป็นสีขาวหรือเครื่องหมาย นามสกุล  3. เสื้อฮะกามา เป็นเสื้อที่มีรูปร่างคล้ายกางเกงขากว้าง ใช้ในงานพิธี  4. โกโซเดะ (Kosode) เป็นชุดกิโมโนของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เป็นชุดกิโมโนแขน ยาว ธรรมดา “ฟูริโวเดะ” เป็นกิโมโนของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน มีแขนยาว กว้างเป็นพิเศษ คนญี่ปุ่นได้ใส่ชุดชาติตัวเองหลายครั้ง ตั้งแต่เกิดและรวมถึงวันงานส�ำคัญๆ ในชีวิต หากท่านผู้อ่านมีโอกาสจะลองสวมใส่ชุดญี่ปุ่นสักครั้ง เพื่อได้รู้ว่าการเดิน แบบหนีบขากับการโดนรัดพุงนั้นรู้สึกดีอย่างไรค่ะ •


•26

สวอท.

ทุนอบรม (บางส่วน) หลักสูตรบริหาร @ Osaka หลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ

Energy Management in Manufacturing Industry [PEMM]

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบัน ชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความ สัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่าน การท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org LINE ID :

66899946882

20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 (2 สัปดาห์) @ ศูนย์ฯ HIDA คันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น (KKC) การจัดการพลังงานในภาคการผลิตเป็นเรื่องส�ำคัญในปัจจุบันที่บริษัทชั้นน�ำ ของญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมการประหยัด พลังงานแล้วยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนทันที HIDA ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจระดับผู้จัดการระดับกลางถึงอาวุโสซึ่งดูแล การบริหารพลังงานในการผลิตร่วมโครงการ PEMM (Energy Management in Manufacturing Industry) ผ่านสมาคมศิษย์เก่า AOTS/HIDA ในประเทศไทย

พิเศษ !!! โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมใหม่ที่เน้นการลดต้นทุนผ่านเรื่องพลังงาน ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 258,610 เยน (77,583 บาท โดยประมาณ)* (รวมค่าตั๋ว เครื่องบิน, ที่พักห้องเดี่ยว, อาหาร, เบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่นๆ เกี่ยวกับ การอบรม) ปิดรับใบสมัครตัวจริง 10 พฤศจิกายน 2558 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ) ทุนอบรม (บางส่วน) หลักสูตรบริหาร @ Osaka หลักสูตรบรรยายภาษาอังกฤษ

Solving Human & Organizational Problems [SHOP] 20 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559 (2 สัปดาห์) @ ศูนย์ฯ HIDA คันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น (KKC) หลักสูตรการแก้ปัญหาคนและองค์กรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจบทบาทการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวกับคนและองค์กรและยกระดับการท�ำงานเป็นทีมรวมถึงศักยภาพ ความเป็นผู้น�ำในองค์กรระดับนานาชาติ ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจะมุ่งเน้นที่การสื่อสารภายในกลุ่ม/ข้ามแผนกใน องค์กร/บริษัท การน�ำคนในกลุ่มโดยต้องเข้าใจบทบาทสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิด ผลส�ำเร็จจากการท�ำงานเป็นทีม รวมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกใน กลุ่มและท้ายสุดการโน้มน้าวใจลูกน้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม HIDA ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครผู้สนใจระดับผู้จัดการและซูเปอร์ไวเซอร์ (ทุก แผนก/ฝ่าย) ร่วมโปรแกรม SHOP (Solving Human and Organizational Problems) ผ่านสมาคมศิษย์เก่า AOTS/HIDA ในประเทศไทย พิเศษ !!! โปรแกรมปีนี้จะมีผู้เข้าอบรมชาวญี่ปุ่นร่วมด้วยในบางวันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ค่าใช้จ่าย (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว) 256,077 เยน ( 76,824 บาท โดยประมาณ)* (รวมค่า ตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักห้องเดี่ยว 15 คืน, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทางสนามบิน-ศูนย์ และอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรม) ปิดรับใบสมัครตัวจริง 10 พฤศจิกายน 2558 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)

* ณ อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 100 เยน


27


•28

แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง สเตนเลสเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นมาอย่างดี เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการ ป้องกันการกัดกร่อน หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า สนิม มาเป็นเวลานับร้อยปี สเตนเลสถูกน�ำมาใช้งานภายในอาคาร นอกอาคาร โดยเฉพาะพื้นที่ สาธารณะ รวมถึงพื้นที่ๆ ที่มีสภาวะการกัดกร่อนสูง เช่น สระว่ายน�้ำ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสระว่ายน�้ำ ที่ใช้สเตนเลส อาทิ เช่น บันได ราวจับ ตะแกรงน�้ำล้น ตะแกรงกรองน�้ำ เครื่องผลิตคลื่น น็อต สกรู อุปกรณ์ยึด ติดต่างๆ รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในสระว่ายน�้ำโดยตรง รวมถึงพื้นที่ใกล้ เคียงอีกด้วย

เกรดสเตนเลสที่สเกรดสเตนเลส ามารถใช้ข้องแนะน�านในสระว่ า ยน ้ � ำ และสถานที ่ ใ กล้ เ คี ย ง ำในการใช้งาน 201, 304, 316, 321

สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ทางเข้า ร้านอาหาร ส่วนต้อนรับที่ห่างจากสระว่ายน�้ำพอสมควร หากสเตนเลสเกรดนั้นๆ มีค่าเคมีตามมาตรฐาน

316, 316L

แนะน�ำให้ใช้เกรดเหล่านี้ส�ำหรับภายในสระว่ายน�้ำ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากการทนทานต่อคราบสนิมและการผุกร่อนได้ดี


การศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความส�ำคัญอัน ดับต้นๆ ที่จะท�ำให้สเตนเลสสามารถใช้งานได้ดี ทนทานต่อการกัดกร่อน ก็คือการเลือกเกรดสเตนเลส ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมการใช้งาน ไม่ว่าจะ เป็นการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาสระว่ายน�้ำที่ใช้งาน ปัจจุบัน หรือ จะเป็นการสร้างสระว่ายน�้ำใหม่ก็ตาม สระว่ายน�้ำโดยเฉพาะสระว่ายน�้ำสาธารณะ จ�ำเป็นจะต้องป้องกันเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ดังนั้น สารคลอรีน และสารเคมี ก�ำจัดกลิ่นต่างๆ ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ น�้ำในสระว่ายน�้ำยังคงสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อ โรค ซึ่งคลอรีนนี้เองที่เรียกได้ว่า เป็นคู่กัดกับ สเตนเลสเลยก็ว่าได้

29

โดยเฉพาะสระว่ายน�้ำที่มีอุณหภูมิสูงๆ จะยิ่งมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์ชิ้นส่วน สเตนเลสจะถูกกัดกร่อนได้เร็วและรุนแรงมากขึ้น โดยทั่วไปอุณหภูมิของสระ จะอยู่ที่ประมาณ 26๐C (สระน�้ำที่ใช้ในการแข่งขันว่ายน�้ำ) และอุณหภูมิประมาณ 30๐C ส�ำหรับสระว่ายน�้ำในการพักผ่อนหย่อนใจทั่วไป แต่หากสระว่ายน�้ำนั้นๆ เป็นสระว่ายน�้ำที่อยู่ในสปา อุณหภูมิเฉลี่ยอาจสูงกว่า 37๐C ก็มีความจ�ำเป็นอย่าง ยิ่งที่เจ้าของจะต้องลงทุนกับการเลือกใช้สเตนเลสที่มีคุณสมบัติที่ดีพอ ก็จะลด ปัญหาต่างๆ ในระยะยาวได้มาก เนื่องจากคุณสมบัติสเตนเลสของเกรดที่เหมาะ สม จะมีความคงทนต่อการกัดกร่อนของคลอรีน กรดเกลือ ความเค็ม และสารเคมีต่างๆ เช่น เกรด 316L ที่แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าเกรดอื่น แต่ในระยะ ยาว เจ้าของก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องการซ่อมแซม หรือปวดหัวกับปัญหาสนิม คราบแดง หรืออุปกรณ์ยึดติดต่างๆที่อาจจะเกิดการคลอน ไม่แน่นหนา อันเนื่อง มาจากการขึ้นสนิมของน็อต สกรู ซึ่งเมื่อมีผู้ใช้งานจ�ำนวนมากๆ ก็อาจจะก่อให้ เกิดอันตรายอย่างไม่คาดคิดอีกด้วย •

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร. 02-725-3999 อีเมล์ : info@menamstainless.com ทีมงานคุณภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคุณภาพพรีเมียม และลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือก แม่น�้ำสแตนเลส - องค์กรที่มีความสุข จาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯ ในแง่มุมที่แตกต่างที่ www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข”


•30

ท�ำเนียบร้านค้า

สินค้าที่มีความหลากหลาย จะ กลายเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าใน ปัจจุบัน สินค้ายิ่งมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาส ทางธุรกิจ เช่นเดียวกับ คุณพิมพ์ภิรดา อภิพิมพ์ชัย หรือคุณเบล เจ้าของกิจการ อภิพิมพ์ชัย จ�ำกัด ซึ่งจากที่เคยท�ำ อุปกรณ์ฝ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็มีการ คิดริเริ่มพัฒนาต่อยอดให้เกิดสินค้าที่ หลากหลายมากขึ้น โดยจ�ำหน่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานฝ้า ผนัง จนถึงมี การน�ำเข้าอลูมิเนียมในปัจจุบัน ด้วย การบริหารที่ถูกจัดสรรอย่างลงตัว ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินมาแล้วกว่า 7 ปี คุณพิมพ์ภิรดา อภิพิมพ์ชัย หรือ คุณเบล เจ้าของกิจการอภิพิมพ์ชัย ได้ เล่าถึงความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งให้ เราฟังว่า “ร้านอภิพิมพ์ชัย ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากโรงงานปั๊ม เหล็ก แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ เริ่มผลิต อุปกรณ์ฝ้า ผนัง และปัจจุบันก็มีการน�ำ เข้าอุปกรณ์อลูมิเนียมด้วย ในช่วงแรกๆ ก็จะมีการวางแผนการตลาด ก�ำหนด กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเราขาย อะไร ลูกค้าของเราคือใคร”

“ร้านของเรามีจุดเด่นด้านการบริการ หัวใจหลักคือต้องรู้ความต้องการของ ลูกค้าให้ถูกจุด เลือกใช้สินค้าที่มี คุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล”


31

“ร้านของเรามีจุดเด่นด้านการบริการ หัวใจหลักคือต้องรู้ความ ต้องการของลูกค้าให้ถูกจุด เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสม ผล เราเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์ฝ้า สินค้าของเราสามารถควบคุมให้อยู่ ในมาตรฐานแน่นอน และราคาถูก มีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก รวมถึงที่ร้านเรามีบริการรถส่งสินค้า ไม่ว่าจะซื้อเยอะหรือน้อย เรา บริการส่งให้ทุกที่ จัดส่งรวดเร็วภายในเวลาที่ก�ำหนดตามที่ลูกค้าต้องการ แต่อุปสรรคในการท�ำธุรกิจก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพียงแต่เราต้องหาจุด แข็งของตัวเองให้เจอ และรักษาเอาไว้ให้ได้ พยายามสร้างสรรค์สินค้า และบริการใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่พึงพอใจ“ “การด�ำเนินธุรกิจให้สามารถก้าวต่อไปได้ ต้องหาจุดยืนและมีความ แตกต่างที่ชัดเจน ต้องอัพเดทตัวเองให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ต้องเกาะ ติดตามกระแสให้ได้ เพราะเราอยู่ในยุคของโซเชียล ทุกอย่างเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และจางหายในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกัน” คุณเบลกล่าวทิ้งท้ายว่า “ในอนาคตเราจะพยายามรักษามาตรฐาน ของตัวเองเอาไว้เป็นอย่างดี พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวทันโลก และมีแผนที่จะขยายสินค้าไปตามจุดต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าให้ถึงมือ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ขยายเครือข่ายธุรกิจให้กว้างขึ้นทั้งวงการก่อสร้าง และธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ด้วย หากถามว่าการประสบความส�ำเร็จใน แบบของตัวเองเป็นแบบไหน ก็น่าจะเป็นการที่เราสามารถบริหารธุรกิจ ให้ด�ำเนินไปได้อย่างมั่นคง สามารถบริหารทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างดี ทั้งคน เงินทุน วัตถุดิบ และการวางแผนที่ดี” ความคิดที่เป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสมลงตัว ถือเป็นการปูพื้นฐานความส�ำเร็จให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไม่ไกลเกิน เอื้อมแน่นอน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค๊ะ . . .

สร้างความแตกต่างให้ชัดเจน และปรับตัวให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา

บริษัท อภิพิมพ์ชัย จ�ำกัด 634/3 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 082 450 6565


•32

มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

kanokn@gmail.com

เกิดจากงานช่างสเตนเลส

สวัสดีครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางนิตยสาร คมช่าง ซึ่งมีอายุครบ 2 ปี ตลอดเวลาที่ได้ท�ำงานร่วมกัน ได้เห็นว่าทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิตยสารคมช่าง ได้ทุ่มเททั้งพลังกาย พลังใจที่จะให้นิตยสารคมช่างนี้ ได้ให้ประโยชน์ต่อสังคม และทุกส่วนทุกสาขาที่จะสามารถน�ำเอา องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้งาน การแก้ปัญหา และอื่นๆ ในทุกหัวเรื่องที่ได้น�ำเสนอมาแล้วกว่า 2 ปี ครับ


33

ฉบับที่แล้ว เราทุกคนก็รู้แล้วว่าสเตนเลส ถ้าน�ำไปพ่น หรือทาสี จะไม่ เป็นผลดีกับตัวสเตนเลสเองนะครับ ในวันนี้จะไม่พูดเกี่ยวกับ เรื่องสนิมที่ เกิดขึ้นกัน สเตนเลสซึ่งจะเกิดขึ้นจากปัจจัย ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่จะพูดถึงปัญหาการเกิดสนิมกับสเตนเลส ที่เราเป็นคนวางยาตัวเราเอง ให้กับลูกค้า หรือหน่วยงานต่างๆ อาจจะมองได้ 3 กรณี ก็คือ

ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย วางยาไว้ เพื่อให้ลูกค้า เรียกตามมาแก้ไขและได้งานเพิ่มขึ้น แข่งขันด้านราคา เพื่อจะให้ได้งาน ราคางานได้ต�่ำ ก�ำไรน้อย การวางรางประตูที่เป็นสเตนเลสนั้น จะเห็นว่าจากรูป เพลาที่ลูกล้อซึ่งเป็น สเตนเลสวิ่งนั้น เป็นเพลาเหล็กธรรมดา จะสามารถสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้ในอนาคต นั่นก็คือ สนิ ม ที่เกิดขึ้นบนเพลาเหล็กส่งผ่านไปยังลูกล้อสเตนเลส ซึ่งเกิดขึ้นมา จากการสัมผัสของโลหะต่างชนิดกัน ซึ่งจะมีค่าไฟฟ้าสถิตในตัวเองที่แตกต่างกัน และการสัมผัสจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นโดยจะส่งผลต่อการสึกหรอของเพลาเหล็ก ที่ใช้เป็นรางวิ่งประตู เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเจตนา หรือไม่ก็ตาม ในการแก้ปัญหาของผู้ใช้งาน หรือลูกค้านั้น ส่วนมากเนื่องจากการเลื่อนเข้าออกของประตู มีแรงเสียดทานสูง ก็จะใช้น�้ำมัน จารบี หรือสเปร่ย์อเนกประสงค์ฉีดที่ลูกล้อซึ่งเป็นสเตนเลส โดยจะส่ง ผลดีต่อการลดแรงเสียดทาน หรือแรงฝืดให้น้อยลง และเพลาเหล็กก็จะช่วยป้องกัน สนิมได้ แต่ก็จะส่งผลตรงกันข้ามกับสเตนเลส ที่ท�ำเป็นลูกล้อนั้นถูกน�้ำมันเคลือบ บนผิว ท�ำให้อากาศไม่สามารถ เข้าท�ำปฏิกิริยากับผิวสเตนเลสได้ เกิดสภาวะการ ขาดอากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสนิมขึ้นในอนาคต เพื่อจะเป็นผลดีต่อการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่าใช้จ่ายในการลงทุน เราควรจะ ต้องให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใช้งานหรือลูกค้าเสียก่อนว่า ถ้าใช้เพลาเหล็กธรรมดาจะเป็น อย่างไร อะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น ให้ลูกค้า ฟังและเปรียบเทียบก่อนว่า จะเปลี่ยนเป็นเพลาสเตนเลสเลยดีหรือไม่ เนื่องจากจะมี ผลต่อด้านต้นทุนการผลิต เพราะลูกค้านั้นจะไม่มีความรู้ในด้านที่เราท�ำอยู่ เขาจะ เชื่อค�ำแนะน�ำของช่าง ถึงผลได้ผลเสียที่จะได้รับในอนาคต เพลาสเตนแสที่ใช้ท�ำรางประตูนั้น สามารถใช้สเตนเลสเกรดใดก็ได้ ไม่ว่าจะ เป็น 201, 202, 304 ก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะยอมจ่ายเพิ่ม เพราะสเตนเลส ทุกเกรด ในตัวจะมีไฟฟ้าสถิตที่ไม่แตกต่างกันครับ แต่อย่าลืมแนะน�ำวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาสเตนเลสให้ลูกค้าของท่านให้เข้าใจด้วยนะครับ เพราะอย่าลืมว่า ปัญหาการเกิดสนิมก็สามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน •


•34

รอบรู้งานช่าง

สวัสดีครับในฉบับนี้มาขอต่อในหัวข้อที่ 2 ต่อจากฉบับที่ แล้วกันเลบนะครับ แสงจ้าจากการเชื่อมเป็นอันตรายต่อดวงตาและอาจ ท�ำให้ผิวหนังไหม้ได้ รังสีในห้องเชื่อมที่เป็นอันตรายจะอยู่ใน ช่วงความถี่ที่เราตามองไม่เห็น คือช่องรังสีใต้แดง(infrared) และรังสีเหนือม่วง (ultraviolet) รังสีทั้งสองชนิดนี้ท�ำให้เกิด อันตรายต่อสายตา และผิวหนังได้อย่างรุนแรง คือ ดวงตา ระคายเคืองถึงกับอักเสบและน�้ำตาไหล ผิวหนังส่วนที่ได้รับ รังสีจะเป็นเหตุให้ผิวไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงขึ้นไป ยาวนานตามระยะเวลาที่ได้รับรังสีนั้นๆ ก๊าซบางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ จะสามารถกรอง และดูดซับรังสีนี้ได้มาก แต่ในทางตรงกันข้าม อาร์กอนจะ ไม่มีผลต่อการลดความเข้มของรังสีเหนือม่วง ดังนั้นคนที่ เชื่อมโดยใช้อาร์กอนจึงมีความเสี่ยงต่อรังสีเหนือม่วงมากกว่า ที่เชื่อมโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ สารที่เคลือบลวดเชื่อม หลายชนิดจะให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นมาขณะเกิด การเผาไหม้ นอกจากนี้สารที่เคลือบลวดเชื่อมบางชนิดก็จะมี ผลต่อการลดการแพร่รังสีเหนือม่วงอีกด้วย แต่โดยทั่วไปแล้ว อัตราการแพร่รังสีของรังสีเหนือม่วงในงานเชื่อมประเภทการ เชื่อมด้วยก๊าซก็ยังมีค่าสูง ดังนั้นควรปกป้องสายตา โดยการใช้กระจกค่าตัดแสงที่ เหมาะสมกับชนิดของงาน โดย American Welding Society ได้ก�ำหนดระดับความเข้มข้นของแผ่นตัดแสงที่ เหมาะสมกับงานเชื่อมแต่ละประเภทเอาไว้ ดังนั้นจึงไม่ควร เลือกใช้แผ่นที่มีความเข้มต�่ำกว่าที่ก�ำหนด แผ่นกรองแสงนี้ อาจท�ำมาจากกระจก พลาสติก อาจมีการเคลือบทองใน ลักษณะที่มนุษย์อวกาศใช้ หากใช้แผ่นกรองแสงเคลือบทอง ควรตรวจสอบการเคลือบด้วยว่าไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ เนื่องจากดวงตาจะไม่สามารถรับรู้อาการเจ็บป่วยได้จนกว่า ดวงตาจะถูกรังสีต่างๆ ท�ำลายอย่างรุนแรงและอาจเป็นการ ท�ำลายโดยถาวร ส่วนอันตรายต่อผิวหนังนั้น ก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้ม ไม่สะท้อนแสง ถ้าสวมใส่ชุดสีอ่อนอาจสะท้อนแสง จนเกิด อาการผิวหนังไหม้ได้ การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน และเลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะ สมสามารถช่วยป้องกันได้ควรมีการปกปิดผิวหนังทุกส่วน อย่างมิดชิด ส่วนในฉบับหน้า ก็จะกล่าวถึง อันตรายอีก อย่างนึงนั้นก็คือเรื่องกระแสไฟสูง แล้วพบกันฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ •


•36


37


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

BOSCH • GBH 7-46 DE สว่านโรตารี่

สว่านโรตารี่ที่ทรงพลังสุดในรุ่น ด้วยมอเตอร์ ก�ำลังสูงถึง 1350 w อัตราการคายเศษวัตถุสูงมาก เมื่อท�ำการสกัด ด้วยระบบ Turbo-Power ที่มีแรง กระแทกต่อครั้งสูงถึง 15 จูล อายุการใช้งาน ยาวนาน ชิ้นส่วนต่างๆผลิตขึ้นจากโลหะที่มีความ แข็งแกร่ง ท�ำงานได้อย่างสบาย เนื่องจากควบคุม ความเร็วได้อิสระ มีก้านสวิตช์แบบล็อคได้ส�ำหรับ ท�ำงานสกัด และมีด้ามจับเสริมแบบใหม่ที่จับได้ อย่างสะดวก ฉนวน 2 ชั้น สมบูรณ์แบบ ระบบ ควบคุมความเร็วคงที่ ระบบเทอร์โบ พาวเวอร์ เป็น สว่านโรตารี่ 2 ระบบ คือ ระบบเจาะกระแทก และ ระบบสกัดท�ำลาย ด้วย Constant Electronic พร้อม คลัตช์ป้องกันการโอเวอร์โหลด มีความเร็วรอบ 145-280 รอบ/นาที ด้วยอัตราการกระแทก 1,3752,800 รอบ/นาที หัวจับดอกแบบ SDS-max น�้ำหนัก ไม่รวมสายไฟอยู่ที่ 8.2 กก. •

MAKTEC • MT362 เครื่องเซาะร่อง

มอเตอร์ก�ำลังสูง เหมาะกับงานหนัก รูปทรง ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระศาสตร์ เพื่อการท�ำงานที่ คล่องตัว ด้ามจับยางกันลื่น เพื่อง่ายต่อการควบคุม ฉนวน 2 ชั้น / ระบบสมบูรณ์แบบ ก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,650 วัตต์ ขนาดหัวจับดอก 12 มม. (1/2”) ความ สามารถในการตั้งระดับ 0-60 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐาน 160 มม. ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 22,000 รอบ/นาที มีน�้ำหนัก 5.5 กก. •

MAKITA • Power Planer 1600 กบไฟฟ้า ขนาด 3 1/8”

มอเตอร์พลังสูง ตัวถังอะลูมิเนียม ใช้ไสไม้ ให้ได้ตามขนาดที่ ต้องการ ใช้ลบคมลบเหลี่ยมไม้ แบบใช้ตัวเครื่องเคลื่อนที่มอเตอร์ 750W ที่มีประสิทธิภาพส่งกระแสไฟส�ำหรับประสิทธิภาพการท�ำงาน ที่เพิ่มขึ้น พร้อมสองขอบทังสเตนคาร์ไบด์ใบ-mini ส�ำหรับอายุการ ใช้งานที่ยาวนานและตัดเรียบ ระบบการตั้งค่าส�ำหรับการติดตั้งใบ มีดได้อย่างรวดเร็ว ก�ำลังไฟ 750 W ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/ นาที หน้ากว้างใบมีด 80 mm. (3 1/8”) ระยะลึกสูงสุด 3 มม. (1/8”) มีน�้ำหนัก 5.0 กก. •


39

MAKITA • BUC 250 เลื่อยตัดไม้ไร้สาย

มีระบบเบรกกระทันหัน เพื่อให้ สามารถหยุดการท�ำงานอย่างรวดเร็ว สามารถถอดเปลี่ยนโซ่ได้ง่าย มีระบบ หล่อลื่นน�้ำมันอัตโนมัติ ใช้โซ่ตัดไม้ขนาด 3/8” หรือโซ่แกะสลักขนาด 1/4” ก�ำลัง ไฟฟ้า : 36 โวลด์ Li-ion แบตเตอรี่ ความเร็วโซ่ต่อนาที 500 เมตร (1,640 ฟุต) ความยาวที่ตัดได้ 250 มิลลิเมตร (9-7/8”) ขนาดโซ่ตัดไม้ 3/8”, โซ่แกะสลัก 1/4” ขนาดถังบรรจุน�้ำมัน 85 มิลลิลิตร น�้ำหนัก : 4.5 กิโลกรัม (9.9 ปอนด์) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน แบตเตอรี่ BL3626 แท่นชาร์ต DC36RA แผ่นปิดบาร์โซ่ •


•40

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

TUBE STORY ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

โดยมากเราจะเห็นไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบในงานดีไซน์ที่ เกี่ยวกับงานโครงสร้างหรือที่พักอาศัย แต่ด้วยคุณสมบัติที่หลาก หลาย ท�ำให้ลามมาจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันอีก ด้วย Tube Story เป็นโปรเจคท์ที่คิดค้นโดย นักออกแบบจากฝั่ง ยุโรป Samy Rio ที่หลงรักในวัสดุไม้ไผ่ ล่าสุดได้ทดลองและ พัฒนาให้สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ให้ สามารถใช้งานได้จริง และแสดงศักยภาพของไม้ไผ่ออกมาได้ อย่างเต็มที่ในเวลาเดียวกัน โดยมีการทดลองท�ำกว่า 100 ชิ้น จนกระทั่งได้งานที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานออกมา 2 ชิ้นด้วย กัน ได้แก่ ล�ำโพงบลูทูธและไดร์เป่าผม โดยผลงานที่เกิดขึ้นถูกคิดไว้อย่างรอบด้าน ทั้งการท�ำให้ ไม้ไผ่สามารถผลิตแบบแยกชิ้นส่วนซึ่งท�ำให้ผู้ใช้ถอดประกอบ และเปลี่ยนชิ้นส่วนได้หากมีการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังมีการ ค�ำนวณต�ำแหน่งการควบคุมการเปิดปิด ระบบเซ็นเซอร์ และ วงจรต่างๆ ให้เหมาะสมกับไม้ไผ่ด้วยเช่นกัน ถือเป็นไอเดีย ใหม่ๆ ที่ผสมผสานวัสดุจากธรรมชาติและระบบกลไลได้อย่าง ลงตัว รายละเอียด www.samyrio.com/ •

BRICK HOUSE บ้านอิฐฉีกกฏทรงสี่เหลี่ยม

ด้วยคุณสมบัติของอิฐที่มีรูปทรงทึบ ตัน แข็ง และหนัก ท�ำให้เราเห็นตึกหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐมีดีไซน์ทรง เหลี่ยมแบบเดิมๆ แต่คงไม่ใช่กับ Brick House บ้านอิฐที่ให้ ความรู้สึกความเป็นสมัยใหม่หลังนี้ ที่ออกแบบโดย iStudio architecture บริษัทสถาปนิกสัญชาติอินเดีย ความแปลก ใหม่ของบ้านอิฐหลังนี้ เริ่มตั้งแต่การวางผังของอาคารซึ่ง เต็มไปด้วยวงกลมและเส้นโค้ง โครงสร้างของอาคาร ทั้งหมดเป็นแบบผนังรับน�้ำหนัก ซึ่งผนังทั้งหมดจะถูกก่อ โดยอิฐดินเผา ช่างที่ก่อต้องใช้ทักษะอย่างมากในการ เอาชนะข้อจ�ำกัด และก่ออิฐให้มีความโค้งตามที่ผู้ออกแบบ ต้องการได้ ภายในของบ้าน คล้ายกับบ้านพักอาศัยทั่วไป คือ มีห้องนั่งเล่น ครัว ห้องนอน โดยมีความพิเศษอยู่ที่ มี การเปิดโถงโล่ง (Courtyard) เพื่อให้แสงและอากาศจาก ภายนอกสามารถถ่ายเทได้อย่างทั่วถึง ใช้ลมจากธรรมชาติ และน�้ำในการถ่ายเทความร้อนได้อย่างลงตัว ฉีกกฏความ จ�ำเจและยังสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยอีก ด้วย รายละเอียดที่ www.istudioarchitecture.com/•


41

คมช่างไอที

JAVA CORE นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจาก “กากกาแฟ”

ด้วยกระแสการเปิดร้านกาแฟที่ก�ำลัง มาแรง ท�ำให้ร้านกาแฟผุดขึ้นเหมือนกับ ดอกเห็ด สิ่งที่ตามมาคือขยะหรือกาก กาแฟที่เต็มเปี่ยม ซึ่งร้านกาแฟแบรนด์ ใหญ่อย่าง “สตาร์บักส์” ได้ร่วมมือกับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบจาก แบรนด์ OSISU และบริษัท Sonite Innovative Surfaces เพื่อหาหนทางน�ำ “นวัตกรรม” เข้ามาจัดการแปรกากกาแฟ ให้เป็น วัสดุใหม่ส�ำหรับการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องอาศัยทั้งเทคนิคการ ผสานวัตถุดิบธรรมชาติเข้ากับวัสดุ ประสาน (ซึ่งเป็นงานของนักเคมีในห้อง แลป) นอกจากนั้นยังต้องเผชิญกับความ ยุ่งยากในการจัดการและจัดเก็บวัสดุ การ วางแผนจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อไม่ให้วัตถุดิบ เสียสภาพ แต่ท้ายที่สุดผลลัพท์ที่ออกมา ก็ท�ำให้เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมา ใหม่ ในรูปแบบ “แผ่นเรียบ” ซึ่งสามารถ น�ำไปใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุ “ทดแทน ไม้” ได้ โดยมีชื่อว่า “JAVA Core” ตาม ชื่อเมล็ดพันธุ์กาแฟอันเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็มีการแปรรูปออกมา เป็นชิ้นงาน 3 มิติ และสามารถน�ำไป ดัดแปลงท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลาย รูปแบบ จาก www.tcdc.or.th/•

การช๊อปปิ้งออนไลน์ก�ำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะยุคนี้ใครๆ ก็หันมาใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสาร หาข้อมูล อัพเดทข้อมูลต่างๆ อีกทั้งไลฟ์สไตล์ คนเมืองที่ยุ่งเหยิง การท�ำงานที่ต้องต่อสู้ การจราจรที่ติดขัด ทุกวัน ท�ำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมน�ำเอาเทคโนโลยีไอทีมา ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น ลองดูสาเหตุหลักๆ ที่ท�ำให้คนสนใจซื้อของผ่านทาง ออนไลน์มากขึ้น เป็นที่น่าสนใจและยังมองเป็นโอกาสที่ดีใน การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

1. ซื้อได้ตลอดเวลา 24 ชม.

ไม่ต้องรอให้ร้านเปิดหรือกลัวจะไปซื้อสินค้าไม่ทัน เพราะการซื้อของผ่าน ทางอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ท�ำได้อย่างสะดวกสบายได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่มี สัญญานอินเตอร์เน็ต Wifi ก็พอ

2. ตัดสินใจได้รอบคอบ ไม่ต้องเครียดกับสิ่งรอบตัว

การช๊อปปิ้งออนไลน์ ท�ำให้มีเวลาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในการเลือก สินค้าและเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น

3. เปรียบเทียบราคาได้

สามารถหาข้อมูลสินค้าได้สะดวกกว่าเดิม และสามารถเปรียบเทียบราคา ได้ก่อนที่จะติดสินใจซื้อ

4. ได้สิทธิพิเศษก่อนใคร

โลกออนไลน์สามารถท�ำให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทั่วโลก คุณสามารถ Pre-order หรือเลือกซื้อสินค้าใหม่จากทั่วโลกได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว

5. ส่งสินค้าตรงถึงบ้าน

ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างส�ำหรับคนที่ไม่มีเวลา คือสินค้าส่งตรงถึงมือ โดยที่ ไม่ต้องไปเสียเวลา เดินทางไปซื้อสินค้าให้เหน็ดเหนื่อย และเสียค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง นีจ่ งึ เป็นสาเหตุให้คนมากมายหันมาหาข้อมูลซือ้ สินค้าทางออนไลน์มากขึน้ แม้กระทั่งบริษัทดังๆ หลายแห่งเริ่มเพิ่มช่องทางให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า มากขึ้น เห็นไหมค่ะว่า ในยุคที่คนเราหันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น โอกาสดีๆ ทางธุรกิจย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ที่ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจทางออนไลน์สิ่งที่ส�ำคัญ คือ อย่าลืมให้สิ่งดีๆ และสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าของคุณ…..


•42

ปฎิทินข่าว .................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................

HOME BUYERS FOCUS @CENTRALPLAZA CHAINGMAI AIRPORT

4 - 8 พฤศจิกายน 2558 @ ซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานแสดงที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ทรัพย์สินรอ การขายจากสถาบันการเงินราคาพิเศษ ในท�ำเลจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้า ที่จอง-ซื้อ ภายในงาน •

....................................................................................

BANGKOK LED & DIGITAL SIGN 2015

12 - 15 พฤศจิกายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นวัตกรรมไฟแอลอีดีเพื่อการตกแต่ง ป้ายและสื่อโฆษณา ไฟแอลอีดีเพื่องาน ออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบ วงจร ภายใต้แนวคิด “MEA presents Metro LED Lighting Solutions” พบสินค้าอาทิเช่น ไฟแอลอีดีเพื่อการ ตกแต่งป้ายและสื่อโฆษณา, เพื่องาน ออกแบบและตกแต่งภายใน, ผู้ผลิตและ ตัวแทนจ�ำหน่ายแอลอีดี ดิสเพลย์, ตู้ไฟ ไลท์บ๊อกซ์ส�ำหรับงานตกแต่ง และสื่อ โฆษณา, จอดิจิตอล แอลซีดี พลาสมา แอลอีดี วิดีโอวอลล์ สื่ออินเทอร์แอคทีฟ เทคโนโลยี 3 มิติ, ผู้ติดตั้งจอดิจิตอล และให้บริการด้านจอดิจิตอล, ผู้บริหาร จัดการเครือข่าย และซอฟท์แวร์ด้าน คอนเทนท์, ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ คอนเทนท์, ผู้ให้บริการด้านการจัดหา อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, ผู้บริหารจัดการระบบ วัสดุอุปกรณ์ด้านจอสกรีนต่างๆ ฯลฯ •

MONEY EXPO 2015 @ Chiangmai

13 - 15 พฤศจิกายน 2558 @ ซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้ง ที่ 10 จะได้พบกับแหล่งเงินทุนและ บริการทางการเงินที่สะดวกมากขึ้น โดย ธนาคาร สถาบันการเงิน น�ำเสนอการ บริการทางการเงินและการลงทุนครบ วงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ รถยนต์, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อ เอสเอ็มอี, การออมรูปแบบประกันชีวิต, สลากออมทรัพย์ พันธบัตร และ การ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ หุ้น อนุพันธ์ ทอง กองทุนรวม ตราสารหนี้ ฯลฯ พร้อมโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาจากกูรูด้านการ เงินการธนาคารชื่อดัง •

....................................................................................

ECOLIGHTTECH ASIA 2015

19 - 21 พฤศจิกายน 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน แสงสว่างประหยัดพลังงาน ประกอบไป ด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนหลอดไฟ ผู้ผลิต อุปกรณ์แสงสว่าง บริษัทรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง บริษัทให้ค�ำปรึกษาและจัดการพลังงาน และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทั้งจาก ในและต่างประเทศ •

METALEX 2015

18 - 21 พฤศจิกายน 2558 @ ไบเทค บางนา พบกับหลากหลายวิธีการในการยก ระดับการผลิตจากการแสดงนวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ กว่า 4,000 รายการ จากกว่า 2,700 แบรนด์จาก 50 ประเทศ และรวมถึง 9 พาวิเลียน นานาชาติ จึงเป็นการรวมตัวของ เทคโนโลยีที่ครบครันมากที่สุด การ สัมมนาสองรายการหลักที่จะให้ความรู้ ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนา ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมแก่ผู้เข้า สัมมนา อันได้แก่ “เมทัลเล็กซ์ คองเกรส” “เมทัลเล็กซ์ นาโน ฟอรัม” และ “เมทัลเลอร์จี้ ฟอรัม” เพื่อรับองค์ ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ดี ที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ พร้อมกับ ท�ำความรู้จักกับ ว่าที่พันธมิตรทางธุรกิจ รายใหม่ๆ โดยเลือกจากหัวข้อสัมมนาที่ ท่านสนใจ ซึ่งล้วนได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงาน และสมาคมที่เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล ยกระดับการ พัฒนาทางอุตสาหกรรมและความ ก้าวหน้าทางธุรกิจในแวดวงโลหะการ •

....................................................................................

C-TECH ASIA 2015

19 - 21 พฤศจิกายน 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเครื่องปรับอากาศ บนพื้นที่จัดงาน 4,500 ตารางเมตร แสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องปรับ อากาศ การสัมมนาเกี่ยวกับการเลือก อุปกรณ์ / เครื่องปรับอากาศเพื่อให้เกิด ประสิทธ์ภาพและประหยัดพลังงาน •


43

บอกเล่าธุรกิจ ....................................................................................

2015 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR

27 - 29 พฤศจิกายน 2558 @ อิมแพค เมืองทองธานี      งานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐาน ไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 5 ที่รวบรวม สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 20,000 รายการ บนพื้นที่การจัดงานกว่า 8,000 ตรม. และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดง สินค้ากว่า 400 บริษัท โดยมีการคัดสรร สินค้าคุณภาพส่งออกทั้งโรงงานผู้ผลิต จากไทยและจีน โดยเฉพาะสินค้าจีนได้ รับการรับรองคุณภาพจากทางรัฐบาลจีน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้า ของผู้ผลิตจากหลายมณฑลในประเทศ จีน สินค้าที่น�ำมาจัดแสดง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ยาจีน และยาสมุนไพรจีน, อุปกรณ์การแพทย์ ต่างๆ, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิคส์, อุปกรณ์การก่อสร้าง, เครื่องจักรกล การเกษตร, อุปกรณ์ทางการเกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม, อะไหล่ เครื่องยนต์และจักรยานยนต์, สิ่งทอ, อาหาร แปรรูป เป็นต้น งานนี้จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเวที สําคัญ สําหรับนักธุรกิจไทยและจีน ที่จะ ได้มีโอกาสทําความรู้จัก แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและทัศนคติ เพื่อส่งเสริมการ ค้าและเปิดโอกาสทางธุรกิจ ระหว่างนัก ธุรกิจการค้าไทยและจีน ในการขยาย ตลาดการค้าสู่ตลาดอาเซียนต่อไปใน อนาคต •

การเป็นผู้น�ำ ไม่ใช่แค่การชี้นิ้วออกค�ำสั่งเพียงอย่างเดียว แต่การเป็นผู้น�ำ ต้องใช้ศิลปะทางด้านจิตวิทยาควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาลูกน้อง การใช้ทักษะการพูด หรือแม้แต่การวางตัวให้เหมาะสม เพื่อให้ผลงานหรือ การกระท�ำต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นถูกถ่ายทอดออกมาได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ค�ำว่า “ผู้น�ำ” ไม่ใช่ค�ำที่จ�ำกัดความหมายถึงคนที่เป็น หัวหน้าอย่างเดียวเท่านั้น ความจริงแล้วบทบาทผู้น�ำมีอยู่ภายในตัวทุกคน ไม่ ว่าจะเป็น ผู้น�ำให้แก่ครอบครัว แก่เพื่อน หรือแม้แต่แก่ตนเอง ดังนั้นภาวะการ เป็นผู้น�ำก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราเลย ลองมาดูกันว่ามีข้อไหนบ้างที่สามารถน�ำไป ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้บ้าง

อย่ายึดติดกับผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว

น่าเสียดายที่ผู้น�ำส่วนใหญ่มักยึดติดกับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ มากกว่า การที่เราไปจดจ่อคิดถึงตัวเลขและผลประโยชน์มากเกินไป ก็อาจมี ส่วนท�ำให้เราพลาดโอกาสที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับตัวเองและทีมได้

หมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม

แรงบันดาลใจที่ดีที่สุด ไม่ใช่การกระตุ้นด้วยจ�ำนวนเงินเดือน หรือโบนัส แต่เป็นการสร้างเป้าหมายร่วม จะต้องบอกด้วยเหตุผล จะเป็นตัวจุดประกาย ให้ลูกทีมมีแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล อีกทั้งยังได้มี 3 กลวิธีที่จะช่วยให้ พัฒนาศักยภาพของทีมเพิ่มขึ้นอีกด้วยคือ 2.1) มุ่งเป้าหมายไปที่ “การเป็นอยู่ที่ดีกว่า” ไม่ใช่แค่ “การท�ำสิ่งที่ดีกว่า” 2.2) ไล่คนที่มีความคิดลบในบริษัทออกให้หมด พร้อมทั้งค้นหาต้นตอความคิด ลบที่สร้างผลเสียต่างๆ ที่เกิดให้เจอ และท�ำลายมันทิ้งซะ 2.3) กล่าวค�ำขอโทษทุกครั้งเมื่อท�ำสิ่งผิดพลาด นอกจากนี้ยังต้องสื่อสารกับคน รอบตัว และลูกทีมให้เข้าใจชัดเจน ว่าก�ำลังคาดหวังอะไรกับพวกเขาบ้าง และด้วยวิธีง่ายๆ ที่ควรปฎิบัติเป็นประจ�ำท�ำให้เป็นกิจวัตร ที่ซื้อใจลูกทีม ได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้พัฒนาศักยภาพร่วมกันในทีมได้ดีอีกด้วยก็คือ

• สั่งสอนแนะน�ำ • ให้ความรู้ • มอบสิ่งตอบแทน• ปกป้อง • ลองน�ำไปปรับใช้กันดูนะครับ •


•44

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

ทอมไปตกลงท�ำสัญญาเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์กับไฟแนนซ์ ในราคา ประมาณ 70,000 บาท ตกลงจ่าย ดาวน์ 20,000 บาท ขณะท�ำสัญญา เซ็นชื่อไม่มีการกรอกข้อความมาก่อนเพราะเชื่อใจกัน เอกสารมาที่ บ้านก็ไม่ได้ตรวจสอบ ผ่อนมาระยะหนึ่งแล้ว มาดูภายหลังพบว่า ต้อง ผ่อนยอดรวม 130,000 บาท ส่วนเงินดาวน์หายไปด้วย ไม่ต้องการ ผ่อนต่อแล้วยอดสูงมากเกินไป ส่วนเงินดาวน์ต้องการได้คืน ฟังได้ ความประมาณนี้ เรื่องนี้ผู้เช่าซื้อไม่ตรวจสอบสัญญาไม่ท�ำความเข้าใจให้ตลอด สัญญามีข้อความปิดท้ายไว้เสมอว่าคู่สัญญาสองฝ่ายได้อ่านข้อความ โดยตลอดแล้วถูกต้องตรงกันจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ ดังนั้นจะ บอกว่าไม่รู้ อ้างไม่ขึ้น และตัวแทนเชิดเอาเงินดาวน์ไป ไม่น�ำเข้า บริษัท การด�ำเนินคดีกับตัวแทนเชิดเงินเป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่สัญญานี้ ผลบังคับใช้ บทเรียนที่ต้องระวัง สุภาษิตโบราณบอกว่าอย่าไว้ใจทาง อย่า วางใจคน จะจนตัวเอง หลายท่านอาจเคยได้ยินว่า เขาเซ็นชื่อใน กระดาษเปล่า แล้ววันหนึ่งมีเจ้าหนี้เรียกร้องหนี้จากเขา เหตุใดจึงต้อง รับผิดชอบตามกระดาษแผ่นนั้นซึ่งเขาไม่เคยเห็นข้อความมาก่อน หาก คิดตามหลักทั่วไปอาจไม่ต้องรับผิดในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็น แต่หลัก กฎหมายก�ำหนดขึ้นเพื่อให้สังคมสงบสุขและคนต้องมีความรอบคอบ และต้องรับผิดชอบทุกการกระท�ำของเขา มิฉะนั้น สังคมจักมีความ วุ่นวายโดยการปฏิเสธทุกการกระท�ำซึ่งเป็นผลร้ายต่อตนเอง กฎหมาย จึงก�ำหนดข้อยกเว้นความรับผิดชอบไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง นอก เหนือจากนั้นเขาจ�ำต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือหนี้ที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่พบบ่อยในชีวิตประจ�ำวันและสร้าง ความสงสัยแก่ทุกคนว่า เหตุใดเขาเซ็นชื่อในสัญญา ค�้ำประกันซึ่งยังไม่มีการกรอกข้อความมาก่อน จึง ต้องรับผิดชอบในหนี้ของลูกหนี้ด้วย เรื่องนี้เป็นกรณี พิพาทขึ้นสู่ศาลจนกระทั่งมีผลการตัดสินออกมาใน ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 357/2548 ลงชื่อในสัญญาค�้ำ ประกันซึ่งยังไม่มีการกรอกข้อความใดๆ พร้อมมอบ ส�ำเนาทะเบียนบ้านและส�ำเนาบัตรประชาชนแก่ เจ้า หนี้ ต่อมาวันหนึ่งเขาถูกฟ้องเรียกหนี้ค�้ำประกันแทน ลูกหนี้ ตามสัญญาดังกล่าว พฤติกรรมเช่นนี้ถือ เป็นการกระท�ำโดยประมาทเลินเล่อซึ่งเป็นการเสี่ยง ภัยในการกระท�ำของตนเองอย่างร้ายแรง เมื่อมี การน�ำสัญญาค�้ำประกันที่กรอกข้อความผิดไปจาก เจตนาของตน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จ�ำเลยไม่อาจอ้าง ความส�ำคัญผิดนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 158 ซึ่ง บัญญัติว่า ความส�ำคัญผิดตามมาตร 156 หรือ มาตรา 157 ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลนั้นจะ ถือเอาความส�ำคัญผิดนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตนไม่ได้ จึงท�ำให้จ�ำเลยต้องร่วมรับผิดกับ ลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ ตามสัญญาค�้ำประกัน


45

ท่านถาม-เราตอบ

ถาม บริษัทสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่ เอารถเข้าถมดิน ผ่านทาง

กรณีข้างต้นเป็นตัวอย่างเตือนใจ ให้พึงระวังการเซ็นชื่อในกระดาษว่าง เปล่า แล้วไว้วางใจคนอื่นไปกรอก ข้อความตามใจชอบ จนกระทั่งกลาย เป็นลูกหนี้ในท้ายที่สุด ข้อวินิจฉัยของ ศาลถือว่า พฤติกรรมแบบนี้เป็นความ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และน�ำ มาอ้างเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบของ ตนมิได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสีย หายที่อาจมีขึ้น ท่านจึงต้องรับรู้ ข้อความในสัญญาทุกชนิดและท�ำความ เข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน จึงเซ็นชื่อใน เอกสาร มิควรท�ำอย่างเร่งร้อนหรือขาด ความรอบคอบ เนื่องเพราะผู้กระท�ำ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวโดย มิอาจอ้างความส�ำคัญผิดตามข้อ กฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนได้ •

เข้าออกบริเวณที่ผู้ซื้อรายอื่นเข้าอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การน�ำรถเข้าถมดินโดยใช้รถบรรทุกหนัก ผ่านเข้าออกส่งผลให้ผู้ อยู่อาศัยเดิมได้รับความเดือดร้อน สะพานทรุด ถนนทรุด บ้าน สั่นสะเทือน เจ้าของหมู่บ้านแจ้งเป็นหนังสือว่าเขาได้สิทธิ ภาระ จ�ำยอม ท�ำตามกฎหมาย คนที่อยู่อาศัยถามผมว่าภาระจ�ำยอม คืออะไร ตอบ ภาระจ�ำยอม เป็นทรัพยสิทธิ ประเภทหนึ่ง ที่ตัดทอน กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น อันท�ำให้เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องยอมรับภาระบางอย่างซึ่งกระทบ กระเทือนอ�ำนาจกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ ในทางกฏหมายแล้ว อสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จาก ภาระจ�ำยอมเรียกว่า “สามยทรัพย์“ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน บังคับภาระจ�ำยอมเรียกว่า “ภารยทรัพย์“ ตัวอย่างภาระจ�ำยอม เช่น ยอมให้มีทางเดิน หรือ ทางน�้ำ ยอมให้ชายคา หรือ หน้าต่างบุคคลอื่น ล�้ำเข้ามาในที่ดินของตน ยอมที่จะไม่ปลูก สร้างอาคาร ปิดบังแสงสว่าง ทางลม แก่ที่ดินข้างเคียง  ถาม นายผดุง ทองเสมถูกฟ้องตกเป็นจ�ำเลย ที่ศาลจังหวัด อุดรธานี ได้รับหมายเรียก และส�ำเนาค�ำฟ้องโดยชอบแล้ว ไม่ ยื่นค�ำให้การภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือ ศาลก�ำหนด เหตุผลเพราะไกลไป แปลว่าปล่อยเลยตามเลย ตอบ ผลจะเป็นอย่างไร โจทก์มีหน้าที่ต้องยื่นค�ำขอต่อศาลเพื่อ ขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาให้ฝ่ายโจทก์ชนะคดีเพราะเหตุจ�ำเลย ขาดนัดภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นก�ำหนดระยะ เวลายื่นค�ำ ให้การของจ�ำเลย มิฉะนั้นศาลอาจมีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีของโจทก์ ได้ ผลของการจงใจขาดนัดยื่นค�ำให้การ จ�ำเลยจะน�ำพยานของ ตนเข้าสืบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร จ�ำเลย มีสิทธิถามค้านพยานโจทก์ได้ *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


•46

สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว.. หม้อยาใหญ่ใช้รักษาสารพัดโรค(ปัญหา)…

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นช่วงเวลา ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากฤดูฝนต่อ เนื่องเข้าสู่ฤดูหนาว จากการปรับเปลี่ยนของ อากาศที่เย็นลง ส่งผลท�ำให้เกิดปัญหาเจ็บ ป่วยที่ตามมากับอากาศที่เปลี่ยนไปนั่นคือ ไข้หวัดใหญ่ สมาชิกทุกท่านต้องดูแลสุขภาพ ตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ฉบับนี้เรามาท�ำความรู้จักกับไข้หวัดใหญ่ เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับตัวโรค และสามารถปฏิบัติตัวป้องกันตนเอง และดูแลบุคคลในครอบครัวห่าง ไกลจากโรคดังกล่าว

โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อของระบบ ทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน เกิดจาก เชื้อไวรัสอินฟูเอนซ่า (Influenza virus) เชื้อมีอยู่ 3 ชนิดคือ influenza A , B และ C แต่ที่ส�ำคัญก่อให้เกิดการ ระบาดและมีความรุนแรงท�ำให้เกิดการ เจ็บป่วยในมนุษย์ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้ หวัดใหญ่ชนิด A และ B ไข้หวัดใหญ่ จะมีการระบาดเป็นไปตามช่วงฤดูกาล คือ หน้าฝนและหนาว โรคนี้สามารถ หายได้เองแต่ผู้ป่วยต้องมีสภาพร่างกาย ที่แข็งแรง ส�ำหรับผู้ป่วยที่สุขภาพไม่ ค่อยแข็งแรงการปล่อยให้โรคหายเอง จะต้องใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ขึ้นไป บางรายอาจท�ำให้เกิดภาวะโรค แทรกซ้อนที่รุนแรงถึงกลับท�ำให้เสีย ชีวิตได้

การแพร่กระจายและการติดต่อ

การติดต่อของโรคนี้มีด้วยกัน 2 วิธีคือ 1.การติดต่อโดยตรง เป็นการติดต่อจากการหายใจเอาเชื้อไข้ หวัดใหญ่ที่ปนเปื้อนออกมากับละอองไอน�้ำมูก น�้ำลาย เสมหะ ของผู้ป่วย หรือไอ จามรดกัน 2.การติดต่อโดยอ้อม หรือการสัมผัส เป็นการติดต่อจากมือของ คนปกติไปสัมผัสกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆที่มีเชื้อไข้หวัด ใหญ่ปนเปื้อน เช่น แก้วน�้ำ โทรศัพท์ โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู แป้นคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ปากกา ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น เมื่อมือของเราไปสัมผัสจับกับอุปกรณ์ ดังกล่าว แล้วก็จะมาจับต้องกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของ เราเอง เช่น แคะจมูก ปาก ขยี้ตา โดยยังไม่ท�ำการล้างมือ ให้สะอาดก่อนที่จะมาสัมผัส จึงส่งผลท�ำให้เกิดการติดต่อ โรคไข้หวัดใหญ่


47

อาการ

หลังจากได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าสู่ร่างกายประมาณ 1-3 วัน ผู้ป่วยก็จะเริ่ม แสดงอาการเจ็บป่วยปรากฏออกมาให้เห็น อาทิเช่นผู้ป่วยจะมีอาการ 1. มีอาการไข้สูง หนาวสั่น อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส 2. ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย 3. เจ็บคอ คัดจมูก น�้ำมูกไหล ไอแห้งๆ โดยเฉพาะอาการไอมักจะเรื้อรัง นาน ถึง 2 สัปดาห์ขึ้นไป ถ้ามีอาการรุนแรง อาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ท�ำให้มีอาการหายใจล�ำบาก หอบเหนื่อย อาจ ถึงขั้นเสียชีวิต กลุ่มที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงจากไข้หวัด ใหญ่ ได้แก่ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง และ ผู้สูงอายุ ในคน ปกติอาการของผู้ป่วยจะเริ่มดีขึ้นภายใน 5 วันหลังป่วย และหายเป็นปกติใน เวลา 7-10 วัน ยกเว้นในรายที่มีอาการรุนแรงจะต้องเข้ารับการรักษาในโรง พยาบาล 4. ผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการอาเจียน หรือท้องร่วงถ่ายเป็นน�้ำได้เช่นกัน

การวินิจฉัย

เราสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ดังนี้ 1. การสอบถามประวัติการเจ็บป่วยและอาการที่ผิดปกติ ดังได้กล่าวไปแล้วใน หัวข้อข้างต้น ถือว่าเป็นการวินิจฉัยหลักที่ส�ำคัญ 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือ การแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จากคอ จมูก หรือสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกหรือนํ้าล้าง จากท่อหลอดลม น�ำไปเพาะหาเชื้อ ต้นเหตุของไข้หวัดใหญ่ว่าเป็นชนิดใด 3. การตรวจทางระบบนํ้าเหลืองวิทยา โดยการเจาะเลือดน�ำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน ต่อโรคไข้หวัดใหญ่ (แอนติบอดีไตเตอร์ในซีรั่ม)

แนวทางการรักษา

การรักษาไข้หวัดใหญ่เป็นการรักษาตามอาการได้แก่ 1. ยาลดไข้ บรรเทาอาการปวดและไข้ ยาแก้ไอ ยาคัดจมูก น�้ำมูกไหล นอนพัก ผ่อนมากๆ รับประทานอาหารอ่อน ดื่มน�้ำเปล่าที่ไม่ต้องเย็นมากๆ ยา ปฏิชีวนะในรายติดเชื้อแบคที่เรียร่วมด้วย 2. ยาต้านไวรัส กรณีผู้ป่วยที่ให้การรักษาตามอาการเบื้องต้นแล้วอาการผิดปกติ ต่างๆยังไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยกลับมีอาการรุนแรงมากขึ้น จะต้องมาพิจารณาการให้ ยาต้านไวรัส ยาที่ใช้การรักษา เช่น โอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ผู้ใหญ่ ขนาด 75 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังอาหาร นาน 5 วัน ส�ำหรับเด็กอายุ มากกว่า 1 ปี รับประทานครั้งละ 30 มก. วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังอาหาร นาน 5 วัน เช่นกัน เนื่องจากยาตัวนี้ผู้ป่วยที่รับประทาน ยาบางท่านอาจเกิดอาการผลข้างเคียงและอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนี้ คือจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น

การป้องกัน

เราสามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก โรคไข้หวัดใหญ่ดังนี้ 1. ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 2. พักผ่อนให้พอเพียง รักษาร่างกายให้ อบอุ่น งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงด สูบบุหรี่ 3. รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพียง พอกับความต้องการของร่างกายที่มี ประโยชน์รวมถึงผัก และผลไม้ เพื่อให้ ได้รับสารอาหาร และวิตามินเพียงพอ ส�ำหรับบ�ำรุงร่างกายสร้างเสริมภูมิ ต้านทานโรค 4. หลีกเลี่ยงไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดย เฉพาะผู้มีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัด ใหญ่ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ แก้ว น�้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น และพยายาม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าว 5. หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปสถานที่ที่มีผู้คนแอ อัดมากๆและสถานที่อากาศถ่ายเทไม่ สะดวก 6. กรณีที่เจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้หวัด ใหญ่ ควรระวังไม่แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่น โดยการใช้หน้ากากอนามัย หรือใช้ ผ้าเช็ดหน้า กระดาษทิชชู ปิดปาก ปิด จมูก เวลาไอจาม และล้างมือท�ำความ สะอาดบ่อยๆด้วยสบู่ หยุดเรียน หยุด งาน พักผ่อนที่บ้านควรแยกห้องพักคน เดียว ไม่ควรไปในที่สาธารณะจนกว่า อาการจะหายปกติ


•48

สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

การให้วัคซีน

การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่นับว่ามีประโยชน์มากส�ำหรับบุคคลปกติที่ยัง ไม่มีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อในผู้ใหญ่ที่มี สุขภาพดีได้ร้อยละ 70- 90 และสามารถช่วยลดความรุนแรงและภาวะ แทรกซ้อนของโรคได้ร้อยละ 50-60 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แก่ • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป • หญิงตั้งครรภ์ ที่ก�ำลังตั้งครรภ์อยู่ในไตรมาสที่ 2 ขึ้นไป เทียบอายุ ครรภ์ได้ 14 สัปดาห์ (สามเดือนครึ่ง) • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหืด โรคหัวใจและหลอด เลือด โรคตับ โรคไต เบาหวาน โรคลมชัก โรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต�่ำบกพร่อง หรือกินยากดภูมิคุ้มกัน เช่น เอดส์/ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) มะเร็ง เอสแอลอี (SLE) เป็นต้น • โรคอ้วนผู้ที่มีค่าดรรชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอยู่ประจ�ำ

กลุ่มที่ไม่สมควรรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

• บุคคลที่มีประวัติเคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเกิดอาการ แพ้อย่างรุนแรง • บุคคลที่มีประวัติเคยเป็นโรคนี้หรือก�ำลังเป็นอยู่ คือโรคกิลแลง-บาร์ เรซินโดรม (GBS จีบีเอสหรือ Guillain-Barre syndrome) • บุคคลที่รู้สึกอาการไม่สบาย ก�ำลังเป็นไข้หวัด หรือป่วยวัดอุณหภูมิ พบมีไข้ขึ้นสูง ก็ควรงดการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปก่อน หากอาการ เริ่มดีขึ้นหายปกติแล้วจึงค่อยกลับมาฉีดวัคซีนภายหลัง จ�ำนวนครั้งของการให้วัคซีน 1. ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 9 ปี และไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มา ก่อน ครั้งแรกจะต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ต่อจากนั้น ฉีดเพื่อป้องกันปีละ 1 เข็ม หรือไม่ฉีดก็ได้ 2. ในผู้ใหญ่ และไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนครั้งแรกฉีด1 เข็มต่อจากนั้นฉีดเพื่อป้องกันปีละ 1 เข็ม หรือไม่ฉีดก็ได้ ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้เข้มแข็งร่าเริงไม่วิตกกังวลมากเกินไปกับการเจ็บป่วย เพื่อให้ ร่างกายตอบสนองต่อการสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ ขจัดเชื้อที่ ร่างกายได้รับอย่างรวดเร็ว เวลาการเจ็บไม่นาน ขอให้ทุกท่าน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนครับ •


49


•50

สบายๆ สไตล์คมช่าง นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกนิตยสารคมช่าง ทุกท่าน เร็วนะครับส�ำหรับนิตยสารคมช่าง ของเรา ย่างเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วครับ ผ่านมาสองปี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก นิตยสารคมช่าง ทุกท่านจากใจเลยนะครับ ส�ำหรับฉบับนี้ได้มี โอกาสเดินไปจังหวัดก�ำแพงเพชร ไปร่วมงาน เพื่อนได้เปิดร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย ขยายสาขา ประจวบเหมาะมาตรงกับช่วงงาน เทศกาลกระยาสารท ที่ก�ำแพงเพชรพอดี จึงได้ เก็บถาพบรรยากาศในงานมาฝากกันครับ “สารท” เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัย โบราณ ซึ่งฤดูสารทนี้เป็นฤดูที่ต้นไม้เริ่มออกผล เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร เทศกาลท�ำบุญสารท นั้นเป็นการท�ำบุญเพื่อเน้น ความเป็นสิริมงคลแก่ข้าวในนา ที่เป็นการเก็บ เกี่ยวพืชผลครั้งแรก “กระยาสารท” หมายถึงอาหารที่ท�ำในฤดู สารท ส่วนกล้วยไข่ของจังหวัดก�ำแพงเพชรนั้น ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติอร่อย หอม หวาน จึง นิยมน�ำเอาไปรับประทานควบคู่กับกระยาสารท อันเป็นการเพิ่มรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อม มากขึ้น ส่วนงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และ ของดีเมืองก�ำแพง ประจ�ำปี 2558 นี้ มีตั้งแต่วัน ที่ 12-21 ตุลาคม 2558 บริเวณหน้าที่ว่าการ อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร จุดเด่นของงานคือต้น กล้วยไข่ยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร แข่งขัน กวนกระยาสารท นิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไข่ นิทรรศการด้านการเกษตร ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และไปอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน ในตลาดย้อนยุคของชาวนครชุมกันครับ •


51


•52

พยากรณ์จักรราศี • พฤศจิกายน 2558

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน ถือว่าไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่าง การงาน ในเดือนนี้จะมีอุปสรรคและ

ยิ่ง ท่านที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขาย การ เดินทาง การท่องเที่ยว งานสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีมาก มีเกณฑ์ ได้รับข่าวดีจากคู่ค้า หรือมีการลงทุนท�ำธุรกิจ ร่วมกัน การเงิน มีเกณฑ์รายจ่ายมาก จากบุตร บริวาร และคนภายในครอบครัว โชคลาภใน เดือนนี้ยังไม่ปรากฏ ทรัพย์สินที่มีควรเก็บ รักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะมีเกณฑ์ถูกลักขโมย ได้ ให้ระวังวิธีการพูดโน้มน้าวใจ หรือพูดให้ ไว้ใจ จนตัดสินใจผิดพลาดท�ำให้เสียเงิน จ�ำนวนมากได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ให้ระวังเรื่องอารมณ์ แปรปรวนให้มาก รวมทั้งการพูดจาเหน็บแนม ขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆ มาเป็นประเด็นให้เจ็บใจ อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงตามมา ส่วนท่านที่ ยังโสด เป็นเวลาที่ต้องท�ำใจ หากเผลอไปรัก คนที่เขาไม่รักเรา •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ความเครียดสะสม เนื่องจากมีปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับคู่ค้า หรือหุ้นส่วนที่ท�ำให้ท่านต้อง กุมขมับ โดยรวมท่านที่ท�ำธุรกิจการค้า ยังมี รายได้และผลประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วน ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ มีเกณฑ์เข้าตาผู้ใหญ่จน ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง การเงิน เป็นช่วงที่ต้องใกล้หมอตลอดเวลา เสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพทั้งตนเองและ คนในครอบครัว ส่วนรายได้และรายจ่าย อยู่ ในเกณฑ์ดี มีเงินเข้าออกหลายทาง ต้องระวัง การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อาจได้ลาภ ผลประโยชน์ จากการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าด้วย ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว เป็นช่วงที่ขาเตียง ก�ำลังสั่นคลอน ต้องหันหน้าเข้าหากัน พยายามปรับทัศนคติกันใหม่ หากท่านร่วม มือกัน ก็ไม่ยากที่จะผ่านพ้นไปได้ ส่วนท่านที่ ยังโสด ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ล�ำพังกับใครก็ตาม ที่ไม่น่าไว้วางใจ •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้รับความช่วย

เหลือจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี สิ่งที่คิดและวางแผนไว้ก็จะเป็นไปตามความ คาดหวัง แต่ให้ระวังเรื่องความเครียด หรือ ความวิตกกังวลมากเกินไป เพราะอาจมีผล ท�ำให้สุขภาพย�่ำแย่ได้ การเงิน มีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์มหาศาล จากการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ หรือการท�ำ สัญญากับคู่ค้า แต่เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวัง เรื่องรายจ่ายที่มีเกณฑ์สูงมาก จากเรื่องคนใน ครอบครัวและด้านสุขภาพ โชคลาภที่มาจาก การเสี่ยงโชค ควรงดไปก่อนจะดีที่สุด ความรัก ให้ระวังการเกิดเรื่องราวที่รุนแรงได้ ง่าย ระมัดระวังค�ำพูดที่ท�ำให้อีกฝ่ายเสียความ รู้สึก เพราะมีโอกาสทางใครทางมันได้ง่าย ส่วนที่ยังโสด อยู่คนเดียวไปก่อนจะดีที่สุด เพราะถ้าเผลอไปรักใครเข้า จะน�้ำตาเช็ดหัว เข่าได้ง่ายๆ •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน เป็นเดือนแห่งความขัดข้องและไม่ การงาน ค่อนข้างมีอุปสรรคเข้ามาท�ำให้เสีย การงาน ช่วงนี้ให้ระมัดระวังการมีปัญหากับ

ได้ดังใจ งานที่วางแผนไว้ก็ไม่ส�ำเร็จตามเป้า หมาย รวมถึงบริวารก็ก่อปัญหาให้ท่านตาม แก้ อาจจะต้องเหนื่อยในการจัดการกับปัญหา ด้วยตัวเอง แต่ไม่ต้องห่วง ปัญหาจะอยู่กับ ท่านเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น การเงิน ระยะนี้ยังประคองตัวไปได้เรื่อยๆ ไม่เดือดร้อนอะไร การลงทุนเสี่ยงโชคมีสิทธิ์ เสียเงินก้อนใหญ่อย่างรวดเร็ว มีเกณฑ์เสียเงิน ไปกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่อง ใช้ หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ มีเกณฑ์การขยับ ขยายธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่มากขึ้น ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว เป็นช่วงแห่งความ หวานชื่น เข้าใจกันเป็นอย่างดี ปัญหาที่เข้า มารบกวนก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้ ส่วนท่านที่ ยังโสด มีแนวโน้มที่จะได้พบกับคนที่มีวิชา ความรู้ หรือผู้มีคุณวุฒิ ท�ำให้ต้องหลงไหล •

ก�ำลังใจ แต่สิ่งไม่ดีต่างๆ ที่เข้ามาในช่วงนี้จะ เป็นเพียงอุปสรรคระยะสั้นเท่านั้น นอกจากนี้ ให้ระมัดระวังจะเกิดการเสียเปรียบจากการ ติดต่อ สัมพันธ์กับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา รวมถึงการสื่อสารกับลูกน้องด้วย การเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สู้ดีนัก มีแนวโน้ม ในการเสียเงินมากกว่าปกติ ระวังอย่าให้ใคร มาหยิบยืมเงินในช่วงนี้ เพราะอาจจะไม่ได้คืน ง่ายๆ และควรระวังทรัพย์สินมีค่าจะสูญหาย ด้านโชคลาภก็ยังคงต้องรอต่อไปก่อน ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว จะมีปากเสียงหรือ ขุ่นเคืองใจกับคนรัก เนื่องจากความไม่เข้าใจ กัน ระยะนี้ควรยึดถือความประนีประนอมเป็น ที่ตั้ง ทุกอย่างก็จะกลับมาราบรื่น ส่วนท่านที่ มีคู่แล้ว ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจ คบหากับใคร ให้ลองดูๆ กันไปก่อน •

ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา การจัดท�ำเอกสาร เสนอผลงานใดๆ ควรตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ เพราะเป็นระยะที่อาจถูกจ้องจับผิด มองในแง่ร้าย จนท�ำให้ถูกต�ำหนิว่ากล่าว มี เกณฑ์โยกย้าย เปลี่ยนหน้าที่อย่างกะทันหัน การเงิน มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนใกล้ตัว เป็นเหตุ โดยเฉพาะจากคนที่มีอายุมากกว่า หรือคุณวุฒิสูงกว่าจะยิ่งเห็นเด่นชัด แต่มี เกณฑ์สูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปกับเรื่องของ คนในครอบครัว ช่วงนี้ควรงดการเสี่ยงโชค ความรัก จะมีความสุขราบรื่นดี ไม่มีปัญหา ให้กังวลใจ มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางท่อง เที่ยวด้วยกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนท่านที่ยังโสด จะมีคนมา แอบมองแอบชอบอยู่ห่างๆ ลองเช็คคนใกล้ ตัวให้ดีๆ •


53

ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

ราศีพิจิก

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ในเดือนนี้จะพบเจอกับปัญหา

การงาน ก�ำลังไปได้สวย ท่านที่ท�ำการ

การงาน ท่านที่มีหุ้นส่วน จะเกิดปัญหาไม่ลง

ภายในเสียส่วนใหญ่ หมายถึงความรู้สึกลังเล ตัดสินใจไม่ถูก ความคิดแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอค�ำแนะน�ำ การ ตัดสินใจด้วยตนเอง อาจท�ำให้ท่านเกิดปัญหา ได้ง่าย จากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ การเงิน ในช่วงนี้ไม่ควรลงทุนกับอะไรที่มี ความเสี่ยงสูง เช่น การปั่นหุ้น หรือเก็งก�ำไร หรือคาดหวังเงินทองจากการเสี่ยงโชค เพราะ โชคลาภในเดือนนี้ไม่เข้าข้างท่านสักเท่าไหร่ มีแววว่าจะได้มากกว่าเสีย และอาจจะเสีย หนักด้วย จะท�ำการใดต้องรอบคอบให้มาก ความรัก ที่มีคู่แล้ว จะมีเกณฑ์ของความเบื่อ หน่าย ให้หมั่นใกล้ชิดกับคนรักของท่านเอาไว้ หรือโทรหาบ่อยๆ ใส่ใจกันให้มาก บรรยากาศ ความรักก็จะค่อยๆ ดีขึ้น ส่วนท่านที่ยังโสด จะหลงไหลคลั่งไคล้กับคนที่เข้ามาเอาใจได้ ง่ายๆ ให้ระวังจะเจอคนหลอกลวง •

ราศีสิงห์

ค้าขายในช่วงนี้สถานการณ์จะดูสดใสมากขึ้น รายรับหรือผลประโยชน์ก็เก็บเกี่ยวได้เต็ม จ�ำนวน ท่านที่ท�ำงานประจ�ำ ก็จะได้รับความ เอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง รวมไปถึงโบนัสอีกด้วย การเงิน เป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ความ เหน็ดเหนื่อยที่ลงทุนมาตลอดทั้งปี จะได้รับ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีเงินเข้าหลายทาง การ ลงทุนท�ำธุรกิจใหม่ๆ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะ ได้รับผลก�ำไรมาก แต่มีเกณฑ์จะเสียเงินไป กับการดูแลสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้น ล้มหมอนนอนเสื่อ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความสัมพันธ์อยู่ใน เกณฑ์ที่ดี มีโอกาสพัฒนาไปจนถึงขั้นแต่งงาน ครอบครัวญาติผู้ใหญ่มีความสุขทั้งสองฝ่าย ส่วนท่านที่ยังโสด ให้ระวังความคิดที่ จินตนาการ เพ้อฝันไปเอง อาจท�ำร้ายตัวเอง ให้เจ็บปวดโดยไม่รู้ตัว •

ราศีตุลย์

รอยกันได้ง่าย ส่วนท่านใดที่ก�ำลังตัดสินใจ เรื่องการเข้าหุ้น ให้ระมัดระวังเรื่องการท�ำ สัญญา หรือส่วนแบ่งทางผลประโยชน์ให้ดี เพราะท่านอาจจะเสียเปรียบได้ ท่านที่ท�ำการ ค้าในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ การเงิน ระยะนี้มีเกณฑ์สูญเสียทรัพย์สินหรือ เงินก้อนโตได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การ ฉ้อโกง ถูกลักขโมย หรือถูกลอกเลียนแบบ งาน ดังนั้นควรดูแลทรัพย์สินอันมีค่าให้อยู่ใน ที่ที่ปลอดภัยมากที่สุด การลงทุนในช่วงนี้ควร พักเบรคเอาไว้ก่อน ความรัก ที่มีคู่แล้ว สภาพความคิดและ อารมณ์จะแปรปรวน จึงต้องระมัดระวังการ ถูกล่อลวงได้ง่าย ต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในกัน และกันให้มาก ท่านที่ยังโสด ความพยายาม อยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จก็อยู่ที่นั่น •

ราศีธนู

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน เป็นช่วงที่ท�ำอะไรก็ประสบความ

การงาน เป็นช่วงที่จะได้รับผลประโยชน์จาก การงาน ค่อนข้างมีแต่ความวุ่นวาย ควร

ส�ำเร็จ การเข้าสังคม สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับมิตร สหาย จะท�ำให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีตามมา การสื่อสารเจรจาเรื่องการค้า ก็จะได้รับข่าวดี หรือได้ผู้ร่วมลงทุนท�ำธุรกิจใหม่ๆ การเงิน มีเกณฑ์จะได้มาก แต่ก็จะเสียไป มากเช่นกัน มีเกณฑ์เสียเงินไปกับที่อยู่อาศัย หรือเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน ใน ช่วงนี้ควรงดการลงทุนที่ต้องใช้เงินจ�ำนวน มาก เพราะได้มาก็จะไม่คุ้มเสีย ในเดือนนี้ อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่น�ำพาโชคลาภมาให้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ในช่วงนี้สภาพจิตใจ ค่อนข้างหวั่นไหวง่าย อาจคิดไปในทางที่ไม่ เหมาะไม่ควร หรือเผลอใจไปกับคนอื่นได้ง่าย ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะไม่นานปัญหา จะตามา ท่านที่ยังโสด ให้ระวังรักในรูปแบบ รักสามเส้า •

การติดต่อ พบปะสังสรรค์มิตรสหายในวงการ เดียวกัน ในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมใน การสะสางงาน และภารกิจต่างๆ ที่คั่งค้างไว้ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อกิจการงานทั่วไป รวมถึงส่งผลต่อการลงทุนในอนาคต การเงิน ควรวางแผนเรื่องการเงินให้ดี เพราะ มีเกณฑ์สูญเสียเงินทองค่อนข้างมาก อันเกี่ยว กับบุตรหลานและบริวารเป็นเหตุ รวมถึงมี เกณฑ์โดนผู้ไม่หวังดี มาหลอกให้เสียทรัพย์ ช่วงนี้ควรงดการลงทุนเสี่ยงโชคทุกรูปแบบ ความรัก ที่มีคู่แล้ว ระยะนี้บรรยากาศไม่ ค่อยดีเท่าที่ควร มีความรู้สึกห่างเหินมากเป็น พิเศษ บางท่านอาจห่างด้วยระยะทาง แต่บาง ท่านห่างเพราะหมดรัก ต้องคอยดูแลใส่ใจกัน เป็นพิเศษ ส่วนท่านที่ยังโสด คงต้องนับเวลา รอคนที่ใช่ต่อไป •

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

เตรียมรับมือไปกับการถูกนินทา ใส่ร้ายป้ายสี ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี เรื่องงานด้านเอกสาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ ต้องตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด ระวังเกิดความผิดพลาดเอาไว้ ให้มาก เพราะมีคนเพ่งเล็งท่านอยู่ การเงิน มีรายจ่ายค่อนข้างสูง ต้องวางแผน การใช้จ่ายให้ดี หากเผลอเรอ รับรองว่าจะมี หนี้สินเบ่งบานอย่างแน่นอน โชคลาภ ใน เดือนนี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจน อาจมาในรูป แบบของเงินทอง สินทรัพย์ ความรู้ ล้วนแล้ว แต่เป็นเรื่องดีทั้งสิ้น ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ควรหาเวลาอยู่ร่วม กันให้มาก และเมื่อมีปัญหาหนักนิดเบาหน่อย ก็พยายามอภัยให้กัน รับรองว่าเดือนนี้ท่านจะ เป็นคู่ที่น่าอิจฉามากทีเดียว ส่วนท่านที่ยังโสด ให้ระวังเผลอใจไปกับคนที่มีเจ้าของแล้ว •


•54

ฮวงจุ้ย

จัดโต๊ะท�ำงานอย่างไรให้เสริมพลัง เพิ่มความส�ำเร็จ ในการ ท�ำงาน เรามีเทคนิคง่ายๆ ในการปรับฮวงจุ้ยที่ท�ำงาน ที่จะช่วยเสริม พลังความส�ำเร็จในงานให้กับ working mom เช่นคุณ


55

1มั่น. คงต�ำแหน่ถ้านัง่งโต๊หันะหลัท�ำงงานที ่ดี ให้ดูที่ต�ำแหน่งด้านหลัง เพราะทางฮวงจุ้ยข้างหลังถือว่าหมายถึงความ ให้กระจกซึ่งเป็นวัตถุที่มีการสะท้อนอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าหน้าที่การงานของ คุณไม่แน่นอน ทางแก้คือหามู่ลี่มาปิดทับบริเวณด้านหลังให้ทึบอยู่ตลอดเวลา หรือถ้ามีตู้ทึบอยู่ ด้านหลังก็พอจะช่วยได้ แต่ถ้าจะให้ดี ควรนั่งหันหลังให้ก�ำแพงและหารูปภาพมาติดไว้ตรงบริเวณ ด้านนี้ โดยเลือกที่มีความหนักแน่น เช่น ภูเขา ส่วนทิศทางต�ำแหน่งของการนั่งนั้น ถ้าเป็นห้อง ส่วนตัว ควรตั้งโต๊ะไว้ในลักษณะที่จะสามารถมองเห็นคนที่เข้ามาในห้องได้อย่างชัดเจน

2ควรนั. พยายามหลี กเลี่ยงการตั้งโต๊ะท�ำงานตรงกับประตู เพราะจะถูกนินทาว่าร้ายเอาได้ และไม่ ่งหลังลอยหรือนั่งหันหลังให้ประตู เพราะอาจถูกแทงข้างหลังจากเพื่อนร่วมงานได้ แต่ถ้าหาก เลี่ยงไม่ได้ควรหาฉากหรือต้นไม้มาคั้นระหว่างประตูหรือโต๊ะท�ำงาน

3ให้ห. าคริไม่คสวรให้ โต๊ะท�ำงานหันไปชนกับมุมเสา เพราะจะท�ำให้เจอแต่เรื่องไม่ค่อยดี ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ตัลมาวางสะท้อนพลังงานด้านลบออกไป 4ในทิ.ศหัทางเดี นโต๊ะท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน หากต้องนั่งรวมกับคนอื่น ควรพยายามหันโต๊ะท�ำงานไป ยวกัน และหลีกเลี่ยงการหันหน้าโต๊ะเข้าหากัน 5ได้ง.่าการนั ่งใต้คานจะส่งผลให้คนๆ นั้นมีความเครียดสูง การงานไม่ราบรื่น หรือท�ำงานผิดพลาด ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในแผนกบัญชีหรือการเงิน อาจจะส่งผลเสียต่อองค์กรเป็นอย่าง มาก ทางแก้ไขมีหลายแบบ แต่ที่ง่ายที่สุด คือการใช้คานให้เป็นประโยชน์ด้วยการแขวนนาฬิกา หรือติดหลอดไฟไว้ใต้คาน

6 . ด้านซ้ายของโต๊ะท�ำงาน เป็นต�ำแหน่งแห่งอ�ำนาจในการท�ำงาน ให้วางของที่มีความสูงมาก ที่สุดเอาไว้มุมนี้ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ ชั้นวางเอกสารสูงๆ และควรที่จะมีต้นไม้เล็กๆ วางไว้

ข้างจอคอมพิวเตอร์ จะเป็นต้นตะบองเพชร เฟิร์น เพื่อเป็นการลดความแรงของสนามแม่เหล็กจาก จอคอมพิวเตอร์

7หนู. งูควรหลี กเลี่ยงของตกแต่งบนโต๊ะท�ำงาน หรือรูปภาพที่เป็นรูปสัตว์ในสิบสองปีนักกษัตร เช่น ม้า ไก่ ลิง ฯลฯ เพราะสิ่งที่เราตั้งอาจกลายเป็นการชงปะทะกันเองกับปีเกิดของตัวเอง หรือ ผู้ที่มาติดต่อโดยไม่รู้ตัว

8เครื่อ. งใช้ด้านขวาของโต๊ ะ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งของการประสานงาน ความราบรื่น ให้วางพวกข้าวของ ต่างๆ ที่มีความสูงน้อยไว้ในส่วนนี้ 9 . เสริมพลังตรงด้านหลังของโต๊ะ หากมีชั้นหรือมีพื้นที่วางของได้ ให้หา “เต่าคริสตัล” มาวาง เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังงานด้านการสนับสนุน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 10 . ดูดซับพลังงานตรงด้านหน้าของโต๊ะ ตรงนี้ถือเป็นจุดรับพลังงานต่างๆ ที่จะไหลเข้ามาสู่ โต๊ะโดยตรง ให้หาแก้วน�้ำใส่น�้ำและหินเก๋ๆ มาวางประดับไว้ เพื่อดูดซับพลังงานที่ดี

เป็นอย่างไรบ้างครับ ทั้ง 10 ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้าอย่างไรก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ •


•56

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู…่ ………………………………................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…์ ….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… E-mail…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com Facebook : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


•58


59


•60

Kc25s  
Kc25s  
Advertisement