Page 1

1


•2


3


•4


5


•6

ปีที่ 2 ฉบับที่ 23

ประจ�ำเดือนกันยายน 2558

__ __ __ __

ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน นิตยสารคมช่าง เดือนหน้าก็ครบ 2 ปี แล้วครับ ท่านผู้อ่านยังสามารอ่านย้อน หลังหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.komchang.com หรือเขาร่วมใน Facebook /komchangmag นิตยสารคมช่าง ขอขอบคุณ อ. ชไมพร ตันติวงศ์ ที่ ให้เกิยรติ เขียน บทความในคอลัมส์ AEC ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ท่านผู้อ่านครับคนเราบางคนชอบ ดูถูกตัวเองก็เลยทำ�ให้ ไม่กล้าแสดงออก และไม่กล้าทำ� แต่ “ทุกคนมีดี ในตัวเอง” ทั้งนั้นล่ะครับ บางครั้งเราทำ�อะไรสัก อย่าง ผลออกมามันไม่ดีเหมือนคนอื่น ก็อย่าคิดมากเพียงแค่คิดว่าเราอาจจะ ไม่มีพรสวรรค์เหมือนเขา แต่การพัฒนา ความสามารถเฉพาะตัวของเรา บวกกับ ความมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้สำ�เร็จท่านอาจจะ ได้มากกว่าพรสวรรค์ที่ท่านขาดหาย และทันที่ท่านประสพความสำ�เร็จ ในสิ่งที่ท่านพยายาม ก็จะพบกับความ สุขปลาบปลื้มในตัวเรา และที่สำ�คัญ ท่านจะเกิดพลัง ที่ไม่ถูกตัวเองอีกต่อไป

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

__ ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา

__ __ __ __

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986

__

แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

__

ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ. ชไมพร ตันติวงศ์

ทุกคนมีดีในตัวเอง ยอนนี่ แบลร์

__

กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี รายเดือน


7


สารบัญ

•8

10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 41 42 43 44 46 50 52 54

สังคมข่าว เรื่องจากปก BUTTERFLY GATE รายงานพิเศษ

HWA LIN STAINLESS STEEL INDUSTRY CO., LTD.

หลากหลายงานช่าง 3 ข้อแนะน�ำ ส�ำหรับผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจต้องปรับตัวสู่ความมั่งคั่ง คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น) ร�ำวงพื้นบ้าน ไทย-ญี่ปุ่น ASOT สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย แม่น�้ำสเตนเลส การจัดการงานสเตนเลสให้ได้ดี เยี่ยมร้าน ส.ชัยเจริญโลหะกิจ มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ ตัวอย่างลวดลายงานสเตนเลส มุมสเตนเลส แม่เหล็กดูดติด ไม่ใช่สเตนเลส จริงหรือไม่ รอบรู้งานช่าง 4 ปัจจัย การใช่ตู้เชื่อม แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ 3 เทคนิค การฟัง ปฎิทินข่าว คมช่าง ไอที คุณสมบัติพื้นฐาน POWER BANK มุมกฎหมาย กฎหมายลิขสิทธ์ ฉบับใหม่ สุขภาพ โรคอุจจาระร่วง สบายๆ สไตล์คมช่าง อุทยานพระพิฆเนศ พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนกันยายน ฮวงจุ้ย อัญมณีศิริมงคล 9 ชนิด


9


•10

สังคมข่าว

กองบรรณาธิการ นิตยสารคมช่าง ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ที่ได้รับต�ำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ในคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา (ครม.ประยุทธ์ 3)

เนื่องในโอกาสที่จะมีการเปิดเสรี ASEAN อันใกล้นี้กอง บรรณาธิการ ขอขอบคุณ อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ ให้เกียรติ นิตยสารคมช่าง เขียนบทความในคอ ลัมส์ “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยจะเริ่มตั้งแต่ ฉบับนี้เป็นต้นไป

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง นิตยสารคมช่าง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

จ�ำกัด ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ทาง โดยทางบริษัทได้มีการท�ำบุญเลี้ยงพระ เพื่อ ความเป็นศิริมงคงแก่องค์กรฯ และจัดเลี้ยงขอบคุณพนักงานที่อยู่เคียงข้าง กันมาตลอด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา


11


•12

เรื่องจากปก

หลายๆท่าน อาจจะเข้าใจว่า สเตนเลสผิวมันเงานั้น ท�ำให้ เกิดรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่าย แต่ ในคุณสมบัติข้อดี ของสเตนเลสผิว มันเงานั้น ก็มีไม่น้อยเช่นกัน 1. สเตนเลสที่มีผิวเงา จะมีความสามารถในการป้องกันการ กัดกร่อน หรือการเกิดสนิมดีกว่า 2. ในการน�ำสเตนเลสไปใช้งานภายนอกนั้น ควรจะใช้สเตนเลส ที่มีผิวเงาจะดีที่สุด เพราะผิวจะสะสมคราบฝุ่นละอองได้น้อย กว่า อีกทั้งสามารถท�ำความสะอาดผิวได้ด้วยตัวเอง (Self Cleaning) เมื่อโดนแรงลม และการชะล้างจากน�้ำฝน 3. อายุการใช้งานจะดีกว่าผิวขนแมว (Hair line) ผิวที่มีความ หยาบของผิวมาก เช่น ผิว No.3 , No.4 4. การดูแลรักษาง่ายและสะดวกกว่าผิวอื่น ๆ 5. ในกรณีที่ต้องน�ำสเตนเลส โดยเฉพาะสเตนเลสในตระกูล 200 ไปใช้งานภายนอกในบางพื้นที่ ยกเว้นบริเวณที่มีไอ ทะเล หรือสารเคมี จะต้องท�ำให้สเตนเลสนี้ผิวเงามาก ๆ เพราะสามารถจะลดปัญหาการเกิดสนิมได้ และเพิ่มอายุการ ใช้งาน อ. กนก ไร้สนิม


13


•14

รายงานพิเศษ

HWA LIN STAINLESS STEEL INDUSTRY CO., LTD. ศิลปะบนพื้นผิวสเตนเลสในปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ และกลายเป็นที่นิยมของนัก ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ที่ต้องการน�ำเสนอแนวทางการออกแบบใหม่ๆ ในการตอบโจทย์ความต้องการ ของคนที่รักงานศิลปะ ชื่นชอบความทันสมัย และค้นหาความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา วันนี้นิตยสารคม ช่าง จะพาท่านมารู้จักกับผู้ผลิตและจัด จ�ำหน่าย “แผ่นสเตนเลสสี” เจ้าเดียวในประเทศไทย “ฮวา หลิน ส เตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี” ที่นอกจากสินค้าจะมี สีสัน ลวดลายสวยงามโดดเด่นสะดุดตาแล้ว ยังเน้น การน�ำเสนอไอเดียเพื่อน�ำไปพัฒนาต่อยอดในการใช้งานให้กับเหล่าดี ไซเนอร์ทั่วประเทศอีกด้วย


15

คุณพรชัย พันธ์ศิริพจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ฮวา หลิน สเตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี จ�ำกัด ที่มีประสบการณ์การท�ำงานกับ ฮวา หลิน ส เตนเลสส์ สตีล มานานกว่า 10 ปี รวมถึงรู้จักกับ มิสเตอร์หลิน ช่างจาง ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ มานานกว่า 20 ปี ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้เราฟังว่า “เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา มิสเตอร์หลิน ซึ่ง เป็นชาวไต้หวัน ได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวใน ประเทศไทย และเห็นว่าเมืองไทยมีกระแสความ นิยมเกี่ยวกับ ตัวสเตนเลสค่อนข้างมาก แต่ยังไม่มีส เตนเลสแบบมิลเลอร์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ามา ก่อตั้งบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ปั้น เอี๋ยน สเตนเลส สตีล การท�ำตลาดในช่วง แรกๆ ยังค่อนข้างทุกลักทุเล โรงงานแรกของเรา ตั้งอยู่ที่ โคราช สมัยก่อนกว่าสินค้าจะเดินทางมาถึง กรุงเทพ ก็ ใช้เวลาเกือบ 2 วัน ไม่ทันใจลูกค้า พอมี การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ ก็เลยได้ โอกาสย้าย โรงงานมาที่ จ.เพชรบุรี แทน”


•16

รายงานพิเศษ

ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดียใหม่อย่างสร้างสรรค์ “ในปัจจุบันเราได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ ฮวา หลิน สเตนเลสส์ สตีล เป็นบริษัทที่ดูแลส่วน งานขายในประเทศ และ อีกหนึ่งบริษัทคือ ฮวา หยัง สเตนเลสส์ สตีล จะดูแลในส่วน ของงานส่งออก การบริหารการตลาดของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การ ค้าส่ง ซึ่งจะมีร้านค้าตัวแทนที่คอยสนับสนุนเป็นพาร์ทเนอร์ของเราอยู่จ�ำนวนหนึ่ง และ อีกส่วนหนึ่งเป็นการน�ำเสนอสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้งานโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น เราจะ มีการออกบูธในงานสถาปนิกทุกปี เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร เราเองก็ต้องท�ำการบ้านค่อนข้างมากในการเติมไอเดียสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อให้นักออกแบบได้น�ำไปต่อยอดและประยุกต์ ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเราเองก็จะ คอยสนับสนุนในเรื่องฐานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า เช่น สเปคสินค้า ฐานข้อมูลผู้ผลิต ตัวอย่างงาน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมา เราก็จะเห็นผลงานดีๆ ที่ ออกมาหลากหลายรูปแบบจากไอเดียที่เราช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์กับนักออกแบบ เหล่านั้นด้วย” คุณพรชัยเล่าต่อว่า “ธุรกิจของเราเริ่มมาจาก แผ่นสเตนเลสมิลเลอร์เป็นหลัก และเริ่มมีการ พัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆ เริ่มมีแฮร์ลาย พัฒนาต่อ มาเป็นแผ่นสี โดยในช่วงแรกมีการทดลองส่ง วัตถุดิบไปผลิตที่เมืองนอกแล้วน�ำเข้ามาขาย จาก สีทองก็กลายมาเป็นหลายๆ สีที่เห็นกัน และ พัฒนาต่อจนเกิดเป็นลวดลายสวยงาม ซึ่งก�ำลัง ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักออกแบบ และสถาปนิกที่ชื่นชอบความสวยงามและความ แปลกใหม่ ตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวในฐานะผู้ ผลิตและจ�ำหน่ายสเตนเลสสี ส่วนหนึ่งที่เราผลิต เองจะเป็นกลุ่มสีอ่อน เช่น สีทอง นิกเกิลซิลเวอร์ และไวท์ โกลด์ ส่วนสีเข้มเราจะสั่งมาจากโรงงาน ที่จีนและไต้หวัน เช่น สีโรสโกลด์ เพราะต้องใช้ เทคนิคและช่างที่มีความช�ำนาญสูงจึงจะได้งานที่ มีคุณภาพ”


17

“สินค้าของเราส่วนใหญ่ได้รับความนิยมในกลุ่มของ อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า โรงหนัง คอนโด ที่มีการออกแบบเพื่อหาจุดเด่นให้กับตนเอง หรือมี การออกแบบห้องสูทต่างๆ ให้ดูทันสมัย สามารถ ตกแต่งได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยสินค้าของเรา มีลวดลายให้เลือกสรรประมาณ 100 กว่ารูปแบบ โดยเราเป็นคนออกแบบขึ้นมาเอง และสามารถท�ำ เป็น Custom design ตามแบบของลูกค้าได้ด้วย สินค้าที่ขายดีที่สุดของเราคือ “แผ่นสีแฮร์ ไลน์” ที่ นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังมีคุณสมบัติไม่สะท้อน ดูดซับสีและแสงโดยรอบได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ เรา ยังท�ำสินค้าขนาดพิเศษ ประมาณ 10 ฟุต เพื่อตอบ โจทย์การดีไซน์ของนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยขนาด พิเศษนี้ ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป ต้องสั่ง จากโรงงานของเราเท่านั้น” เราเชื่อว่า ฮวา หลิน สเตนเลสส์ สตีล น่าจะเป็นตัว เลือกอันดับต้นๆ ของเหล่าบรรดานักออกแบบฝีมือ ดี ที่พร้อมจะค้นหาสิ่งใหม่ๆ และสร้างศิลปะในแบบ ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ แล้วพบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ •

HWA LIN STAINLESS STEEL INDUSTRY CO., LTD.

61/271-272 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 246 6675 - 8 โรงงาน : 90 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย เพชรบุรี


•18

หลากหลายงานช่าง

นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ ผมนายช่างตี๋ ฉบับนี้ขอน�ำเสนอ บทความ 3 ข้อแนะน�ำ ส�ำหรับผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า การเลือกใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าสักเครื่องหนึ่งส�ำหรับ ช่าง หรือผู้ ใช้งานทั่วไป มีหลักเกณฑ์ ในการเลือก ซื้อที่แตกต่างกันไป อาจเลือกให้เหมาะสมกับงาน ขนาดของตู้เชื่อมไฟฟ้า หรือราคาของตู้เชื่อมไฟฟ้า ดังนั้นจึงท�ำให้บริษัท โรงงาน ห้างร้านต่างๆ ที่เป็นผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า เลือกสรรตู้เชื่อมไฟฟ้าใน หลายแบบหลายประเภท เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ ช่างและผู้ ใช้งานทั้งหลายที่ต้องการเลือก โดยผู้ ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า ควรทราบถึงความต้องการของผู้ ซื้อ อีกทั้งยังต้องตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้

1.เตือนอันตรายจากไฟดูด

ผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า ควรแนะน�ำและเตือนอันตรายที่ อาจเกิดจากการใช้งานตู้เชื่อมไฟฟ้า โดยอันตรายที่อาจ เกิดจากการใช้งานตู้เชื่อมไฟฟ้ามากที่สุด คือ อันตราย จากการเกิดไฟดูด โดยก่อนการใช้งานควรตรวจสอบ สภาพ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้งานอยู่ ในสภาพพร้อม ใช้ ผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า จะต้องน�ำตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มี มาตรฐานเท่านั้นมาขาย เพื่อความมั่นใจก่อนการใช้งาน ตู้เชื่อมไม่ ให้เกิดอันตรายจากไฟดูด บริเวณที่ ใช้งานจะ ต้องแห้งสนิทปราศจากความเปียกชื้น หรือฉนวนที่ก่อ ให้เกิดไฟดูด


19

2.เตือนอันตรายจากการอาร์ก

การอาร์ก คือการเกิดประกายไฟ โดยเป็นแสงอุลตร้าไวโอ เลตและแสงอินฟราเรด ผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า ควรแนะน�ำวิธีการ ป้องกัน โดยผู้ ใช้งานควรสวมเสื้อหนังแขนยาวและท�ำจากวัสดุที่ ไม่ติดไฟยาว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการอาร์กเป็น ประกายไฟกระทบกับผิวหนังซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บกับ ผิวหนังได้ โดยเกิดอาการแสบร้อน ไหม้ ผิวระคายเคือง และ กลายเป็นแผล อีกทั้งยังต้องสวมหน้ากากเชื่อมไฟฟ้า หรือสวม แว่นตาอีกชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับดวงตา โดยการ ท�ำงานเชื่อมดวงตาจะต้องสัมผัสกับแสงเป็นเวลานานจึงต้อง ป้องกันหลายชั้น

3.เตือนอันตรายจากการสูดดม

ผู้ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า ต้องให้ค�ำแนะน�ำและค�ำเตือนแก่ ช่างหรือลูกค้า ในเรื่องอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูดดม สารเคมี ในระหว่างการเชื่อมชิ้นงาน โดยในขณะที่ท�ำการ เชื่อมงาน จะเกิดควันขึ้น ผู้ ใช้งานและช่างควรหลีกเลี่ยง การสูดดมควันอย่างเด็ดขาด โดยผู้ ขายตู้เชื่อมไฟฟ้า ต้อง ให้ผู้ ใช้งานสวมหน้ากากปิดจมูกอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยง ในการสูดดมควันเข้าไปเต็มๆ อันตรายจะไม่เกิดขึ้นทันทีแต่ จะเกิดการสะสมจนท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ หวังว่าจะช่วยให้การท�ำงานของท่าน มีประสิทธิภาพ ไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ •


•20

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์ กรรมการ สวอท.

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) EX-MBA #1 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง MMP รุ่น 5 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้ช�ำนาญการศุลกากร หมายเลข 588 ประสบการณ์ 1. ผู้จัดการทั่วไป การจัดการซัพพลายเชน และพัฒนาธุรกิจ • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด 2. วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทาน การจัดการคลังสินค้า 3. Warehousing Designed and implementing • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด, • Excel Logistics (Far East) Co., Ltd., • Schneider (Thailand) Co., Ltd, • AT& T Tele Communication Product Co., Ltd., • Yon Trakit Motor (Thailand) Co., Ltd. Email : chamaiporn.t9484@gmail.com

เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนทิศทางการเจริญเติบโตและก�ำลังมุ่งหน้า มาที่ ASIA ซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง และประเทศไทย มี ประชากรอยู่ 65 ล้านคน แต่มีไม่ถึง 40% ของประชากรทราบเรื่องนี้ และไม่ค่อยตระหนักถึงภัยที่ก�ำลังคืบคลานมาหาเรา เหมือนทฤษฏีต้ม กบในน�้ำเย็นและปล่อยให้น�้ำค่อยๆ เดือดช้าๆ เมื่อน�้ำเดือดกบก็ ไม่ สามารถกระโดดออกมาจากหม้อได้ เนื่องด้วยขาชา หมดแรงแล้ว และ ตายในที่สุด เช่นเดียวกับบริษัทฯ ของเรา ซึ่งถ้าหากเรารู้จุดอ่อน แล้ว ท�ำการพัฒนาจุดอ่อนของบริษัทฯ และเสริมสร้างพัฒนาคนในองค์กร ให้มีนวัตกรรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอัน ใก้ลนี้ ที่จะมีเปิดเสรี ในปี 2015 หรือ 2558 การเปิดเสรี ASEAN คือการที่ชาติต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียง ใต้ รวมตัวกันเป็นประชาคม 10 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปิ นส์ อินโดนีเซีย บรูไน ไทย เขมร พม่า ลาว และ เวียตนาม เพื่อท�ำ กิจกรรมร่วมกัน 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) 2) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม (ASCC) 3) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - AEC Blue print พิมพ์เขียว AEC ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะข้อ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


21

การเปิดเสรีหมายความว่าอย่างไร มีข้อสรุปดังนี้ เคลื่อนย้ายการบริการอย่างเสรี เปิดเสรีการค้าบริการ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน ปี 2558 (2015) ปี 2556 (2013) ปี 2553 (2010) ปี 2551 (2008) ปี 2549 (2006)

70% 51% 49% • สาขา PIS

70% 51% 49%

70% 51% 49% 30%

• เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) • สาขาอื่นๆ • สุขภาพ • ท่องเที่ยว • การบิน • โลจิสติกส์ PSI : Priority Integration Sectors (สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม)

AEC Blue print พิมพ์เขียว AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง

เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม • เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี • เคลื่อนย้ายการบริการอย่างเสรี • เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี • เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี • เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน • E- ASEAN, นโยบายภาษี • นโยบายการแข่งขัน, การคุ้มครองผู้บริโภค • สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

• ลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างเศรษฐกิจเก่า-ใหม่ • สนับสนุนการพัฒนา SME

การบูรณาการให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก • ปรับประสานนโยบานเศรษฐกิจ • สร้างเครือข่ายการผลิต จ�ำหน่าย • จัดท�ำ FTA นอกภูมิภาค

ฉบับนี้ของจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ และโปรดติดตาม ตอนต่อไป ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ •


•22

คมช่างเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ศิลปะการร�ำวง ของไทย และ ศิลปการร�ำวงของญี่ปุ่น มีรูปแบบ เหมือนหรือ ต่างกันอย่างไร อ่านในคมช่างฉบับนี้ค่ะ

ร�ำวงพื้นบ้านของญี่ปุ่น ร�ำวงบงโอโดริ (Bon Odori)

ร�ำวงแบบพื้นบ้านของญี่ปุ่น จะจัดในเทศกาลโอบ้ง ชุมชนต่างๆจะ มีการจัดงานตามสวนสาธารณะโดยจะท�ำเวที ยกพื้นขึ้นสูงตกแต่ง สถานที่ประดับประดาโคมไฟ หลากสี สวยงาม มีการละเล่นมีงานออก ร้าน ผู้คนในชุมชนคนหนุ่มสาว คนสูงอายุ หรือว่าเด็กๆ จะแต่งชุดยู กะตะ ออกมาร่วมกันร้องร�ำท�ำเพลง เต้นบงโอโดริ (ชุดยูกะตะ ซึ่งมี ลักษณะคล้ายๆ กับกิโมโน แต่ท�ำจากผ้าฝ้าย ไม่ ใช่ผ้าไหมราคาแพง เหมือนกิโมโน ใส่สบายในหน้าร้อน) การร�ำวงหรือเต้นบงโอโดริ ชาวญี่ปุ่นจะเต้นหรือร�ำกันเป็นจังหวะ ตามเพลงเดินไปรอบๆ เวที คล้ายๆ กับการเต้นเข้าจังหวะ เป็น ท่าทางง่ายๆ การร�ำวงแบบญี่ปุ่นช่วงโอบ้ง แต่ละท้องถิ่นก็จะมี เอกลักษณ์ของการเต้นร�ำวงบงโอโดริที่แตกต่างกันไป ส�ำหรับ ครอบครัวคนญี่ปุ่นเทศกาลโอบ้ง นี้เรียกได้ว่ามีความอบอุ่นกันมากๆ เพราะว่าใครที่ท�ำงานต่างที่ต่างถิ่นก็จะเดินทางกลับมาไหว้บรรพบุรุษ ด้วยกัน เป็นงานที่รวมคนในครอบครัว คนในชุมชนได้อย่างดี (ใน ประเทศไทย ปี2014 สมาคมญี่ปุ่น ในประเทศไทย ได้จัดงานเทศกาล ร�ำวงบงโอโดริ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ)

เทศกาลโอบ้ง (Obon Matsuri)

ในฤดูร้อนช่วงวันที่ 13-15 เดือนสิงหาคม ของทุกปีในญี่ปุ่น เป็น ช่วงเทศกาลโอบ้ง โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับ มาเยี่ยม เยี่ยม ลูกหลานที่บ้านก็จะจัดการเซ่นไหว้ ท�ำความสะอาด สุสาน พอช่วงค�่ำ ผู้คนในชุมชนก็จะแต่งชุดยูกะตะ ออกมาร่วมกันร้อง ร�ำท�ำเพลง เต้นบงโอโดริ


23

ร�ำวงพื้นบ้านของไทย ร�ำวงย้อนยุค

ร�ำวง เดิมเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวบ้าน ที่ ร่วมกันเล่นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความสามัคคี เริ่มเกิดขึ้นในระหว่าง พ.ศ.2484-2488 (ยุคจอมพล ป พิบูลสงคราม) ร�ำวงนั้นเดิมเรียกว่า “ร�ำโทน” เพราะใช้ โทน เป็นเครื่องดนตรีตีประกอบจังหวะ ผู้ร�ำก็ร�ำไปตาม จังหวะโทน ลักษณะการร�ำก็ ไม่มีก�ำหนด กฎเกณฑ์ เพียงแต่ย�่ำเท้าให้ลงจังหวะโทน ต่อมาได้พัฒนาเป็น “ร�ำวง” ลักษณะคือ มีโต๊ะตั้งอยู่กลางวง ชาย - หญิงร�ำ เป็นคู่ๆ ไปตามวงอย่างมีระเบียบ เรียกว่า “ร�ำวงพื้น เมือง” เล่นได้ทุกงานเทศกาล ต่อมาได้รับความนิยม และอย่างแพร่หลาย ได้มีปรับเปลี่ยนและ พัฒนาการ รูปแบบต่างๆ จนถึงมีการตั้งคณะร�ำวงรับจ้างไปแสดง ในงานทั่วๆ ไป เช่น งานวัด งานรื่น เริงต่างๆ ใน ปัจจุบันจะเรียกว่า ร�ำวงย้อนยุค

ร�ำวงคณะหนึ่งประกอบด้วย นางร�ำอย่างน้อย 10-30 คน มี เวทีร�ำวงที่ตั้งเวทียกสูงประมาณ 1-1.5 เมตร การร�ำวงก�ำหนด เป็นรอบๆ ละ ประมาณ 3-5 นาที หรือประมาณ 1 เพลง ขึ้น ตอน จะมีการร�ำไหว้ครูในรอบแรก มีการจ�ำหน่ายตั๋วร�ำวง ราคา ตั๋ว 1-3 บาท ปัจจุบัน ราคา 5 บาท ผู้ร�ำเมื่อซื้อตั๋ว แล้วก็จะขึ้นไป ร�ำกับนางร�ำที่ตนพอใจหมายตาไว้ และหยุดร�ำต่อเมื่อได้ยินเสียง นกหวีด และบางครั้งก็มีการเหมารอบเฉพาะพรรคพวกก็มี มีช่วงหนึ่งที่ร�ำวงขาดหายไป เนื่องจากเกิดการแย่ง “นางร�ำ” กันขึ้น จนเป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทจนยากแก่การ ควบคุม ท�ำให้ทางราชการต้องสั่งยกเลิก ห้ามมีการแสดงร�ำวง ปัจจุบัน มีความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ อนุรักษ์ความเป็นไทย “ร�ำวง” กลับมาอีกครั้ง มี 2 รูปแบบ คือ คณะร�ำวงที่ตั้งขึ้นท�ำเป็นงานอาชีพรับจ้างรับงานทั่วไป และคณะ ร�ำวงที่ประชาชนในท้องถิ่นรวมตัวกันตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ จุด ประสงค์เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อความสามัคคีของคนใน ชุมชน เมื่อเสร็จงานก็เลิกวง หลายๆ ท่าน คงเคยสัมผัสบรรยากาศ งานร�ำวง ย้อนยุคที่ สนุกสนานกันมาบ้างแล้วนะคะ •


•24

สวอท.

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม เอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและ ไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของ ศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

HIDA Japanese E-learning มีทั้งหมด 4 คอร์สดังนี้ Hiragana-Katakana (ราคา 1,800 บาทใช้ ได้ 90 วัน เฉลี่ยวันละ 20 บาท) : คอร์สที่ช่วยท่านเรียนการอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะ และ คาตะคานะ อย่างถูกต้อง เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการ “เรียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตะคานะด้วยตัวเองก่อนเดินทางไป ประเทศญี่ปุ่น”

Kanji Basic (ราคา 1,800 บาทใช้ ได้ 90 วัน เฉลี่ยวันละ 20 บาท) : เหมาะส�ำหรับผู้ที่ เรียนรู้”ตัวอักษรคันจิ” เป็นครั้งแรก คอร์สนี้จะให้เรียนตัวอักษร “คันจิ” 100 ตัวที่คัดสรรมา อย่างพิถีพิถัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเรียน “คันจิ” พื้นฐานส�ำหรับการเขียนอีเมล์และ เอกสาร

Nihongo for Beginners (ราคา 5,400 บาทใช้ ได้ 180 วันเฉลี่ยวันละ 30

บาท) : เหมาะสมส�ำหรับผู้เรียนครั้งแรกซึ่งคอร์สนี้จะแนะน�ำผู้เรียนจนกระทั่งสามารถสนทนาได้ ทุกวันเป็นขั้นเป็นตอนจากไวยากรณ์พื้นฐานด้วยแบบฝึกหัดการพูดมากมาย อีกทั้งยังมีเวอร์ชั่น ตัวอักษรโรมัน ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เรียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตะคานะด้วย

Business Nihongo (ราคา 5,400 บาทใช้ ได้ 180 วันเฉลี่ยวันละ 30 บาท)

:ประกอบด้วยวีดีโอและอะนิเมชั่น (ภาพเคลื่อนไหว) ซึ่งคอร์สนี้จะใหัเรียนวิธีถาม, ยืนยัน, ร้องขอ, ขอโทษ, ฯลฯ แบบชาวญี่ปุ่นที่กระตือรือร้นในฉากธุรกิจ คอร์สนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ ได้ เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาแล้วและต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถน�ำไปใช้ ในธุรกิจได้มาก ขึ้น ** กรณีเป็นศิษย์เก่า AOTS/HIDA จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 3% จากราคาขาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น**

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


25


•26

แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

ค�ำถามเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลก จากการที่ผู้ ใช้ งานผิดหวังจากการใช้งานสเตนเลส ไม่เฉพาะกับผู้ ใช้งานสเตนเลสในประเทศไทยเท่านั้น ที่มักคิดว่า เมื่อใช้สเตนเลสแล้ว จะไม่มีทางพบปัญหาเรื่อง สนิม การผุกร่อน อย่างแน่นอน ที่จริงแล้วนั้น มี เหตุผลเบื้องต้นหลายประการที่ท�ำให้เกิดความผิด หวังของผู้ ใช้งาน เมื่อเลือกใช้วัสดุสแตนเลส มี หลายปัจจัยที่แนะน�ำให้พิจารณาเมื่อต้องใช้งานส เตนเลสดังนี้


27

ความส�ำคัญของการจัดการผิวหน้าส แตนเลส โดยทั่วไป ผิวเรียบและเงาเป็นพื้น ผิวที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนมาก ที่สุด ทั้งนี้มีปัจจัยเรื่องชนิด หรือ เกรดของ สเตนเลสร่วมพิจารณาด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสเตนเลสที่ ใช้งานในด้าน ตกแต่ง สถาปัตยกรรม การละเลยเรื่องการ จัดการผิวที่ไม่ดี ก็จะน�ำไปสู่ปัญหาสนิมและ คราบต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดความไม่สวยงาม ภายหลัง ความส�ำคัญของการท�ำความสะอาด หลังงานเชื่อม บ่อยครั้งที่งานเชื่อม เป็นบ่อ เกิดแห่งปัญหาต่างๆ เช่น สนิม รอยรั่ว ต่างๆ การผุกร่อนของสเตนเลส ที่พบ บ่อยๆ ในบริเวณรอยเชื่อมหรือพื้นที่ๆ ที่มี ความร้อนสูง หลักการง่ายๆ ที่ก�ำจัดปัญหา ในอนาคต นั่นคือการท�ำความสะอาดรอย เชื่อม คราบด�ำ คราบความร้อนออกจากชิ้น งานให้ ได้มากที่สุดภายหลังจากเสร็จการ ท�ำงานนั่นเอง การปะปนกันระหว่างสนิมและเหล็ก หลายต่อหลายครั้งที่พบว่า สนิมที่เกิดบน พื้นผิวสเตนเลสนั้น ไม่ ใช่สนิมที่เกิดจากส เตนเลส หากแต่เป็นสนิมจากเหล็กที่ปน เปื้อนมากับเหล็กคาร์บอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น จากการผลิต หรือ การใช้งานใกล้กับเหล็ก คาร์บอนที่เป็นสนิม ดังนั้นจึงต้องพิจารณา ด้วยว่า สนิมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสเตนเลส เองหรือเหล็กคาร์บอน เพื่อที่จะได้แก้ปัญหา ได้ตรงจุด

การจัดการไซต์การผลิตงาน สภาพ ไซต์งาน ห้องท�ำงานสเตนเลส โรงงาน โรงประกอบ อาคารที่เหมาะสม ก็เป็น อีกเรื่องที่ส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึง เพราะ อาจจะมีการเก็บสารเคมีต่างๆ ที่มีความ เป็นกรดเป็นด่างสูงจนท�ำให้สเตนเลส เกิดความเสียหายได้ การจัดระเบียบ พื้นที่ท�ำงานจึงเป็นเรื่องส�ำคัญเช่นกัน ความส�ำคัญของการเลือกเกรดให้ ถูกต้อง มักจะกล่าวถึงเรื่องนี้เสมอๆ เนื่องจากสเตนเลสเกรดต่างๆ ก็จะมี คุณลักษณะเด่นที่ต่างกัน การเลือก เกรดที่เหมาะกับการใช้งาน ก็จะ ปลอดภัย ทนทาน ต้นทุนการดูแลรักษา ต�่ำ เรียกว่าใช้กันนานหายห่วง แต่ถ้า เลือกผิด ก็มักจะเกิดปัญหายุ่งยากตาม มามากมาย แม้ว่าราคาจะสูงในตอน แรก แต่ค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขงานมักมี ต้นทุนที่แพงกว่าเสมอ การที่เราให้ความส�ำคัญต่อการ เรียนรู้ลักษณะเฉพาะของวัสดุสเตนเลส ก็จะสามารถช่วยให้เราเข้าใจ เลือกใช้ วัสดุหรือใช้งานอย่างถูกต้องได้ หรือหาก เป็นผู้ผลิตหรือออกแบบสเตนเลส ก็จะ สามารถให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าต่อไป เพื่อให้ทุกคนที่ ใช้สเตนเลสมีความสุขกัน อย่างถ้วนหน้า • Source : http://www.bssa.org.uk/

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์ :info@menamstainless.com. ทีมงานคุณภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ


•28

เยี่ยมร้าน

เมื่อธุรกิจในวงการก่อสร้างต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์ ในการด�ำเนิน ธุรกิจให้อยู่รอด คุณสุวรรณา สันตวะกุล เจ้าของกิจการร้านวัสดุก่อสร้างย่าน ดอนเมือง ส.ชัยเจริญโลหะกิจ ได้พิสูจน์ตัวเองในวงการนี้มายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยการบริหารคนและบริหารงานอย่างมืออาชีพ ท�ำให้ ในวันนี้ ส.ชัยเจริญโลหะ กิจ เป็นร้านวัสดุก่อสร้าง ที่มีลูกค้ามากมายหลายระดับ และมีลูกค้าประจ�ำแวะ เวียนกันมาใช้บริการไม่ขาดสาย


29

“เรามีหลักในการท�ำงานที่ชัดเจน อย่างแรกเรา ต้องรู้จักสินค้าและรู้จักลูกค้า ยิ่งเรารู้จักสินค้าดีมาก เท่าไร ก็จะสามารถแนะน�ำสินค้าที่ตอบโจทย์แก่ลูกค้า ได้ ในขณะเดียวกันหากเราเข้าใจลูกค้า เข้าถึงลูกค้า ก็ จะช่วยสร้างความประทับใจ เมื่อเขามีปัญหาหรือ ต้องการสินค้าแบบไหน เขาก็จะนึกถึงเรา นอกจากนี้ สินค้าในร้านของเรายังมีหลากหลายเพื่อให้สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ลูกค้า มักจะชอบร้านที่ราคาสมเหตุสมผลและการบริการที่ดี มีสินค้าครบในที่เดียว หรือ One Stop Service แน่นอนว่าบางอย่างร้านเราอาจจะไม่มี แต่ก็ต้องหา สินค้านั้นๆ มาซัพพอร์ทลูกค้าให้ ได้ เพื่อให้เกิดความ ความประทับใจ และกลับมาซื้อของที่ร้านของเราอีก แต่สิ่งส�ำคัญที่เราต้องยึดมั่นไว้เสมอในการบริการก็คือ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และจริงใจกับลูกค้า” คุณสุวรรณา เล่าต่อว่า “การบริหารงานว่ายาก แล้ว แต่การบริหารคน การซื้อใจลูกน้องเป็นสิ่งที่ยาก ยิ่งกว่า เราต้องดูแลพวกเขาด้วยใจ การรับฟังลูกน้อง จะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึงปัญหา เพราะถ้าลูกน้องมี ปัญหา เราก็จะได้รับผลกระทบไปด้ว จึงต้องคอยเอาใจ ใส่ คอยสังเกตเมื่อเขามีปัญหาหรือมีสิ่งผิดปกติ หากมี อะไรที่เราพอช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไป” “อย่างที่รู้กันว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันเอาแน่เอา นอนไม่ได้ เราจึงต้องเตรียมรับมืออยู่ตลอดเวลา หมั่น เช็คข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ ให้เป็น เราก็จะรับมือกับ คุณสุวรรณา เล่าให้เราฟังว่า “ร้านของเราก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2533 ปัญหาได้ ต้องมีการวางแผนรับมือในการใช้จ่ายโดย เริ่มจากการขายเหล็กและอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องตัด เครื่องเจียร โดย เฉพาะในช่วงเศรษฐกิจย�่ำแย่ ที่ส�ำคัญต้องมีวินัย เริ่มมองเห็นลู่ทางในการท�ำธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างว่าน่าจะไปได้ ทางการเงินอย่างเคร่งครัดด้วย” ไกล เพราะสมัยนั้นเป็นยุคของความเจริญที่ก�ำลังเข้ามา คนเข้ามา จริงๆ แล้ว ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ อาศัยในกรุงเทพฯ มากขึ้น แน่นอนว่าสิ่งปลูกสร้างก็ต้องเพิ่มจ�ำนวน ได้ แต่ถ้าจะท�ำให้ธุรกิจของเราอยู่มั่นคงนั้น คงไม่ ใช่ มากขึ้น วัสดุก่อสร้างต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ” แค่เฮงแน่ครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า •

บริหารอย่างเข้าใจ ซื่อตรงและจริงใจต่อลูกค้า

259-261 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


•30

มุมสวยช่วยสร้างสรรค์

ตัวอย่างลวดลายงานสเตนเลส


31


•32

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม

kanokn@gmail.com

เมื่อย้อนอดีตไปสัก 40 กว่าปี สเตนเลสยัง ไม่เป็นที่นิยมนักในตลาดค้าขายโลหะ ใน ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นพวก เหล็ก, ทอง เหลือง, อลูมิเนียม จะนิยมใช้กันมากกว่าเพราะ เนื่องจากสเตนเลสนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ส่วน มากจะนิยมใช้กับผู้ที่มีฐานะดี น้อยนักที่จะเห็น ประตู รั้ว ที่ท�ำด้วยสเตนเลสเหมือนในปัจจุบัน ในการตรวจดูว่าใช่สเตนเลสใช่หรือไม่ จะนิยมใช้ แม่เหล็กมาเป็นตัวทดสอบ เพื่อแยกระหว่าง เหล็กชุบโครเมี่ยมกับสเตนเลส เพราะในอดีต จะมีสเตนเลสที่เข้ามาใช้กันอยู่เกรดเดียวใน ตลาด ก็คือ เกรด 304 หรือสเตนเลสซี่รี่ย์ 300 ซึ่งจะมีปฎิกริยาการตอบสนองการดูดติดน้อย มาก แม่เหล็กจึงดูดไม่ติด ท�ำให้คนรุ่นหลังๆ จดจ�ำวิธีการตรวจสอบสเตนเลส ด้วยวิธีนี้อย่าง แม่นย�ำ และใช้กันต่อมาเรื่อยๆ จนถึงใน ปัจจุบัน


33

แต่ ในปัจจุบัน มีการน�ำสเตนเลสเข้ามาใช้ ในประเทศอีกมากมายหลายเกรดบางเกรดแม่เหล็กดูด ติด และบางเกรดแม่เหล็กดูดไม่ติด ท�ำให้เกิดค�ำถามกันต่อมาว่า สเตนเลสที่แม่เหล็กดูดติด มันคือ สเตนเลสเทียม หรือสเตนเลสปลอม ใช่หรือไม่

สเตนเลสในปัจจุบันนี้ ที่มีความนิยมใช้กันทั่วไป จะมีอยู่ 3 ตระกูลใหญ่ๆ

ตระกูล 200 หรือ ซี่รี่ย์ 200 เช่น เกรด 201, 202, 204, 204 Cu เป็นต้น

เป็นสเตนเลสในกลุ่ม ออสเตนนิติก ไม่มีผลตอบสนองต่อการดูดติดของแม่เหล็ก

ตระกูล 300 หรือ ซี่รี่ย์ 300 เช่น เกรด 310, 302, 304, 316 เป็นต้น

เป็นสเตนเลสในกลุ่ม ออสเตนนิติก ไม่มีผลตอบสนองต่อการดูดติดของแม่เหล็ก

ตระกูล 400 หรือ ซี่รี่ย์ 400 เช่น เกรด 409, 430, 439, 444 เป็นต้น

เป็นสเตนเลสในกลุ่ม เฟอร์ริติก มีผลตอบสนองต่อการดูดติดของแม่เหล็ก เหมือนเหล็กคาร์บอนทั่วไป จึงกล่าวได้ว่า สเตนเลสที่แม่เหล็กดูดติดนั้น ก็ ใช่ว่าจะเป็นสเตนเลสปลอม, สเตนเลสเทียม แต่ว่าเป็นสเตนเลส ในตระกูลหนึ่ง จากหลายๆ ตระกูลของสเตนเลสเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมีการน�ำมาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมาย เช่น เครื่องซักผ้า ช้อน จาน เป็นต้น การใช้แม่เหล็กเป็นตัวทดสอบสเตนเสนั้น ก็ ใช่ว่าจะสามารถตรวจแยกตระกูลของสเตนเลส ระหว่าง ตระกูล 200 และ 300 ได้ว่าเป็นตระกูลไหน ตัวไหน ซึ่งอันตรายมากกว่าที่จะแยกสเตนเลส ในกลุ่มที่ แม่เหล็กดูดติดเสียอีก เพราะว่าสเตนเลสตระกูล 200 นั้นเป็นสเตนเลสที่มีความสามารถใน การต้านทานการกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมได้น้อยกว่า ตระกูล 300 เมื่อน�ำไปติด ตั้งภายนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีไอเค็ม เช่น ชายทะเล, เกาะ, โรงงานสารเคมี เป็นต้น แต่เมื่อท่านได้ท�ำความเข้าใจกับสเตนเลสมากขึ้น ท่านก็จะรู้ว่า สเตนเลสที่แม่ เหล็กดูดไม่ติดนั้น ก็สามารถท�ำให้ดูดติดได้เช่นกัน ตามจุดต่างๆ ดังเช่น .บริเวณ รอยเชื่อม, บริเวณรอยพับ รอยหักมุม, บริเวณจุดดัดโค้ง, ส่วนที่ถูกปั๊มขึ้นรูป, บริเวณขอบรอยตัด •


•34

รอบรู้งานช่าง

ท�ำความสะอาด

ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ นิยมน�ำ มาเลือกใช้มากขึ้นจากช่างเชื่อม หรือผู้ ที่ต้องการท�ำงานเชื่อมเองโดยไม่พึ่งช่าง ตู้เชื่อมไฟฟ้าก็เหมือนอุปกรณ์หรือ เครื่องมือทั่วไป ที่ต้องการการดูแล รักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อม ไฟฟ้าราคาแพง หรือ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ราคาถูก ก็ตาม ควรเลือกให้เหมาะกับ สมกับชิ้นงานที่จะท�ำการเชื่อม โดยให้ตู้ เชื่อมไฟฟ้าพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วย 4 ปัจจัยง่ายๆ

ควรท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอเมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้ง ควร ท�ำการท�ำความสะอาดในจุดต่างๆ อาทิ สายเชื่อม สายดิน ข้อต่อสาย เชื่อม จุดเชื่อมต่อสาย โดยการใช้การเป่าลมจากปั๊มลมหรือBlower เป่า ท�ำความสะอาด เพื่อไม่ ให้ฝุ่นละอองจับตัวและเข้าไปอุดตันในส่วนต่างๆ ของตู้เชื่อมไฟฟ้าซึ่งจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อตู้เชื่อมไฟฟ้า ดังนั้น ความสะอาดจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการดูแล ตู้เชื่อมไฟฟ้าทุกชนิด

ตรวจสอบสภาพ

นอกจากการดูแลความสะอาดแล้ว การตรวจสภาพของสายเชื่อม สายดิน จุดเชื่อมสาย หรือข้อต่อต่างๆ ของตู้เชื่อมไฟฟ้า ควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอ เช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดอันตรายต่อผู้ ใช้งาน โดยต้องตรวจสอบ อย่างละเอียด ไม่ ให้มีการดัดแปลง หรือความช�ำรุด เมื่อพบจึงต้อง ท�ำการซ่อมแซมหรือแก้ ไขทันที

ซ่อมแซมเมื่อช�ำรุด

เมื่อ มีการช�ำรุดหรือเสียหายในส่วนใดๆ ก็ตาม ควรท�ำการแก้ ไข หรือการซ่อมแซมอย่างทันที โดยการซ่อมแซมจะต้องท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญ ในการซ่อมเท่านั้น ผู้ ใช้งานที่ไม่มีความช�ำนาญในการซ่อม ไม่ควรซ่อมตู้ เชื่อมไฟฟ้าด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาด เพราะ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ถือเป็นเครื่อง มือหรืออุปกรณ์ที่มีการซ่อมแซมเฉพาะ หรืออาจท�ำการส่งซ่อมกับทางผู้ ผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย

หยุดพักเครื่อง

ไม่ควรใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดพักบ้าง เพราะเครื่อง อาจจะเกิดการช�ำรุดในบางส่วนหรือเสียหายทั้งเครื่องได้ และที่ส�ำคัญควร เลือก ตู้เชื่อมไฟฟ้า ที่มีพัดลมส�ำหรับการระบายอากาศ ระบายความร้อน ออกจากตัวตู้ ได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายจากความร้อนเกินไป การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้า ตู้ เชื่อม Co2 ตู้เชื่อมอาร์กอน หรือเครื่องตัดพลาสม่า ก็ตามต้องมีการดูแล รักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และให้ตู้เชื่อมไฟฟ้านั้นยังคง ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีครับ •


35


•36


37


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

KIKAWA • KQ 400 ปั๊มน�้ำอัตโนมัติ

ปั้มน�้ำอัตโนมัติ ที่รวมทุกอย่างในเครื่องเดียวกัน ได้แก่ มอเตอร์ ปั้มถังลม สวิทซ์แรงดัน และสวิทซ์ควบคุมการ ไหล ของน�้ำ (Flow switch) น�้ำไหลแรงสม�่ำเสมอทุกก๊อก ไม่เกิด เสียงรบกวน และประหยัดไฟ ด้วยสวิทซ์ควบคุมการไหลของ น�้ำ รักษาระดับแรงดันของเสื้อปั้มเป็น เหล็กหล่ออย่างดี หรือสแตนเลส ถังลมสแตนเลส ระบบ air pre-charge มอเตอร์แบบ Dual wiring มีระบบป้องกัน ความร้อน ตัด อัตโนมัติเมื่อน�้ำแห้งติดตั้งง่าย มีก�ำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ใช้ แรงดันไฟฟ้า 220/230 โวลล์ มีน�้ำหนัก 12 ก.ก. •

MAKITA • 2012NB ขนาด 12” เครื่องรีดไม้

เป็นเครื่องรีดแบบยึดติดอยู่กับที่ รูปทรงมีขนาดกะทัดรัด และประหยัดพื้นที่ ในการติดตั้งวางเครื่องน�้ำหนักเบา และขน ย้ายง่าย ใช้ ไสไม้ ให้ ได้ตามขนาดที่ต้องการ ใช้ลบคมลบเหลี่ยม ไม้ ก�ำลังไฟที่ ใช้ 1,650 วัตต์ หน้ากว้างการไสไม้ 12” ความเร็ว รอบขณะเดินเครื่องเปล่า 8,500 รอบ/นาที ความยาวสายไฟ 2.5 เมตร น�้ำหนักสุทธิ 28.1 ก.ก. •

MAKITA • 4100NH 4-3/8” เครื่องตัดคอนกรีต

ด้วยก�ำลังไฟ 1,300 วัตต์ ความเร็วหมุนรอบ 1,300 rpm นอก เหนือจากใช้ตัดคอนกรีต แล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องตัดหินแกรนิต เครื่องตัดหินอ่อน หรือเป็นเครื่องตัดกระเบื้องได้ ใช้ ได้ทั้งกับใบตัด เปียกและ ใบตัดแห้ง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ควรเลือกใบตัด ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ตัดได้เรียบ จานรองปรับได้หลาย มุม ใบมีดตัดได้ทั้งเเห้งเเละเปียก เหมาะส�ำหรับวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ด้วยน�้ำหนัก 2.9 ก.ก. •


39

BOSCH • GBH 2-23 REA สว่านโรตารี่

ขนาดกระทัดรัด ท�ำงานได้อย่างสะดวก พร้อมชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นในตัวแบบถอด ได้ช่วยให้ท�ำงานได้อย่างสะอาด ปราศจากฝุ่น ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ท�ำงานได้อย่างสะดวกแม้กับการท�ำงานเหนื่อศรีษะ พร้อมชุดอะแดปเตอร์ส�ำหรับ ดอกเจาะคว้าน ส�ำหรับการดูดฝุ่นเมื่อใช้ดอกเจาะคว้าน (ขนาดไม่เกิน 68 มม.) มีวาล์วดักฝุ่นป้องกันไม่ ให้ฝุ่นฟุ้งออกมา ด้วยชุดอุปกรณ์ดูดฝุ่นที่ถอดออกได้ง่าย สามารถท�ำงานแบบไม่ ต้องใช้ชุดดูดฝุ่นได้เช่นกัน มีฟังก์ชั่นหยุดการกระแทกส�ำหรับงานเจาะไม้และเหล็กกล้า ควบคุมความเร็ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลัตช์ป้องกันการโอเวอร์ โหลด มีช่องตาแมวที่หัวดูดฝุ่นท�ำให้การเจาะน�ำง่าย ยิ่งขึ้น มีก�ำลังวัตต์ 710 วัตต์ ความเร็วรอบ 0 - 1000 รอบ/นาที อัตราการกระแทก 0-4400 รอบ/นาที มีน�้ำหนัก 2.9/3.6 ก.ก. •


•40

ปฎิทินข่าว .................................... .................................... ....................................

Midday - Midnight @ Amatanakhorn

4 - 6 กันยายน 2558 @ นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร ชลบุรี กินซ่าบ้าช็อป เที่ยงวันยันเที่ยงคืน พบกับบูธจ�ำนวนกว่า 500 บูธ งานตลาด นัดครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวมสินค้าหลากหลาย และอาหารนานาชนิด • ....................................

Bangkok Furniture Fair 2015

5 - 13 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ และ ของตกแต่งบ้าน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ รวบรวมผู้ผลิต และผู้จ�ำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน หลากหลายสไตล์ จากกลุ่มผู้ผลิต เฟอร์นิเจอร์ชั้นน�ำทั่วประเทศ และเครื่อง ใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งโทรทัศน์ เครื่อง เสียง โฮมเธียรเตอร์ สิ่งอ�ำนวยความ สะดวกภายในบ้าน • ....................................

Lanna Expo 2015

4 - 13 กันยายน 2558 @ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ 4 จังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้ ได้รับการ ยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การสร้างชื่อ เสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ ได้รับมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ความเป็น ล้านนา รวมไปถึงความพร้อมในการ รองรับการจัดประชุมสัมมนา ช่วยขยาย ช่องทางและโอกาสการตลาดสินค้าและ บริการ โดยตั้งเป้าส่งเสริมการฟื้นฟู และ อนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้าง สร้างสรรค์บรรยากาศล้านนาที่สวยงาม มีเสน่ห์ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้ โดดเด่นและมีคุณค่า •

BMAM Expo Asia 2015

17 - 19 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าและการประชุม สัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ส�ำหรับ อาคารและโรงงานแห่งเอเชีย งาน แสดงสินค้า เทคโนโลยี และการ ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการ บ�ำรุง รักษาอาคาร และบริหารจัดการ ทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ซึ่งได้ รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกร รมฯ อาทิเช่น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา สถาปนิก ผู้ดูแลด้านอาคาร และสถานที่ ผู้จัดการอาคารและ สินทรัพย์ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้าน การบ�ำรุงรักษาอาคารเข้าด้วยกันใน งานฯ เพื่อแบ่งปัน คิดวิเคราะห์ และ แลกเปลี่ยนทัศนคติของแนวโน้มทาง ธุรกิจ ความท้าทาย ในการบริหาร นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อขยาย เครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ • ....................................

Thai Clean Expo 2015

17 - 19 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจท�ำงาน สะอาดมาตรฐานสากล โดยได้ ใช้ชื่อ เดียวกันกับงานที่จัดขึ้นที่เวโรนา ณ ประเทศอิตาลี ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้า ด้านการท�ำความสะอาดที่ ใหญ่ที่สุดใน ยุโรป และเป็นรองอันดับสองของโลก และอีกหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ดูไบ อินเดีย ออสเตรเลีย รัสเซีย เป็นต้น ภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าเกี่ยว กับอุปกรณ์ท�ำความสะอาด สุขอนามัย เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ระบบก�ำจัดของ เสีย แนวทางการแก้ปัญหา และบริการ ต่างๆ ครอบคลุมธุรกิจท�ำความสะอาด •

Green Building & Retrofits Expo Asia 2015 (GBR Expo Asia 2015)

17 - 19 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าและการประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการ ก่อสร้างและต่อเติม อาคารและโรงงาน เขียวแห่งเอเชีย และการประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติ ด้านการบ�ำรุงรักษา อาคาร และบริหาร จัดการทรัพยากร อาคาร • ....................................

RetailEX ASEAN 2015 & FranchisEX ASEAN 2015

17 - 19 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี อุปกรณ์ การบริการ การแก้ปัญหา ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีก จากผู้เข้าร่วมแสดง สินค้าจากใน และต่างประเทศ และเป็น เวทีการค้าที่ครบวงจร และการประชุม ระดับนานาชาติ ส�ำหรับธุรกิจผู้ค้าปลีก โดยเฉพาะภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (ไทย, เวียดนาม, พม่า, กัมพูชา, ลาว) และ ตลาดอาเซียน • ....................................

Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015 )

17 - 19 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นศักราชใหม่ ของวงการรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ของ ภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และ ขยายตลาดสินค้า/บริการ ผู้ประกอบการ ด้านการขนส่งสามารถมามองหารถ บรรทุกที่ตรงตามการใช้งานได้ภายใน งาน และผู้ผลิตสามารถน�ำเสนอ ขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้กับผู้ซื้อได้ โดยตรง •


บอกเล่าธุรกิจ

41

....................................

THAILAND INDUSTRY EXPO 2015

22 - 27 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมไทย ก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม เพียบ พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ชั้นน�ำของประเทศมากกว่า 70 ราย ผู้ ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP จากทั่วประเทศ รวมทั้งมีผู้ ประกอบการมากกว่า 1,400 ราย • ....................................

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 5

23 - 25 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สินค้าคุณภาพจากผู้ผลิต และผู้ ประกอบการชาวจีน และสินค้าที่ได้รับการ รับรองคุณภาพ โดยบริษัทผู้ผลิตชั้นน�ำ พร้อมด้วยการเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตจีนที่ น�ำสินค้าคุณภาพมาจัดแสดงในงาน อาทิ กลุ่มเครื่องจักรกล สินค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร อะไหล่และ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลเพื่อการ ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์และพลาสติก วัสดุ ก่อสร้าง วัสดุปูพื้น เครื่องสุขภัณฑ์ ระบบ ไฟฟ้าของอาคาร ประตูและหน้าต่าง สินค้าครัวเรือน อาหาร และอื่นๆ • ....................................

The 6th China Products (Bangkok, Thailand) show 2015

23 - 25 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสุดยอดสินค้าคุณภาพ จาก ประเทศจีน อาทิ เครื่องจักรกล เครื่อง หนัง เครื่องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ในบ้าน และสินค้าที่ ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยบริษัทผู้ผลิต ชั้นน�ำ พร้อมด้วยการเจรจาธุรกิจกับผู้ ผลิตจีนที่น�ำสินค้ามาจัดแสดงในงาน •

ในการบริหารงาน จะได้ปฏิสัมพันธ์ กับคนมากมาย ส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่ง คือ “การฟัง” เนื่องจากเป็นวิธีการที่ ท�ำให้ ได้รับข้อมูลเนื้อหาต่างๆ มาใช้ ในการประมวลตัดสินใจในเรื่อง ต่างๆ ยิ่งสามารถรับรู้ข้อมูลได้มาก เท่าไหร่ ก็จะมีปัจจัยใช้ ในการตัดสิน ใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

เนื้อหา หรือค�ำพูดที่ผู้พูดพูดออกมา เป็นค�ำบรรยาย ข้อเท็จ

จริง หรือเนื้อหาอะไรก็ตามที่เอ่ยออกมา พูดเร็วหรือช้า มีเหตุมีผล หรือกระโดดไปมา โดยทั่วไปเรามักจะฟังได้เนื้อหาหรือเข้าใจว่า ค�ำ ที่ผู้พูดบอกเราคืออะไร

ความตั้งใจ อะไรคือความหมายที่แท้จริงที่ผู้พูดหมายถึง ที่

จริงแล้วผู้พูดมีความตั้งใจอะไร ผู้พูดมีแนวโน้มจะท�ำอะไรเกี่ยวกับ เหตุการณ์นั้น ต้องอาศัยการตีความเข้ามาช่วย ที่ส�ำคัญคือ อาจจะเผลอตีความเกินจริงไป ทั้งในส่วนของความ รู้สึกและความตั้งใจได้ ควรเผื่อใจไว้ด้วยว่านี่เป็นเพียงการตีความ ของเราที่อาจผิดพลาดได้ ถ้าจะให้ถูกต้องจริง อาจถามกลับเพื่อ สะท้อนความเข้าใจ เมื่ออยู่ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม อย่างเช่นใช้ ค�ำว่า ที่คุณพูดมาหมายถึง......คือ.......

ความรู้สึก อะไรคือความรู้สึกเบื้องหลังค�ำพูดเหล่านั้น ตอน

นี้ผู้พูดรู้สึกอย่างไร เขาหรือเธอรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องที่เล่า การ สังเกตภาษาที่ไม่ ใช่ค�ำพูดก็จะช่วยได้มาก เช่น สีหน้า ท่าทาง น�้ำ เสียง เป็นการฟังที่รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดด้วย ในบาง ครั้งความรู้สึกของผู้พูดอาจแสดงไม่เด่นชัด ผู้ฟังยิ่งต้องเปิดใจรับ ฟังให้ลึกซึ้งเข้าไปอีก หรือสังเกตพฤติกรรมต่างๆ อย่างละเอียด มากขึ้น หัวใจส�ำคัญอย่างหนึ่งของการฟัง ไม่ว่าจะด้วยเทคนิคใดก็ตาม นั่นคือความตั้งใจของเราที่จะ “เข้าใจ” เขาหรือเธอผู้พูดเหล่านั้น อย่างแท้จริง มิใช่เพียงได้ข้อมูลผิวเผิน ซึ่งการฟังอย่างตั้งใจนี้ส่ง ผลให้เกิดสิ่งอื่นๆ ตามมาที่น่าสนใจอีกมาก •


•42

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

Bios Urn โกศรักษ์โลก เปลี่ยนกระดูกมนุษย์และสัตว์ให้เป็นปุ๋ย เมื่อเทรนด์รักษ์ โลกก�ำลังมาแรง จึงท�ำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่ง แวดล้อมมากมาย อย่าง ไบโอส เอิร์น (Bios Urn) โกศแนวคิดใหม่เพื่ออนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม ท�ำจากวัสดุย่อยสลายได้ ช่วยเปลี่ยนกระดูกของคนและสัตว์ ให้เป็นปุ๋ย ส�ำหรับต้นไม้ ไบโอส เอิร์น เป็นโกศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยบริษัท Estudi Moline จากประเทศสเปน ที่ออกแบบโกศให้มีลักษณะคล้ายกระถางต้นไม้ทรงสูงที่ผลิตด้วย วัสดุย่อยสลายตามธรรมชาติได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ภายในโกศไบโอส เอิร์น บรรจุส่วนผสมช่วยย่อยเถ้ากระดูกให้เป็นปุ๋ยอย่าง ดิน กาบมะพร้าว และเซลลูโลส การใช้งานก็ง่ายนิดเดียว แค่น�ำเถ้ากระดูกของคนหรือสัตว์ ใส่เป็นอย่างแรกที่ฐาน ของโกศ ตามด้วยการใส่เมล็ดพันธุ์ที่ต้องการในส่วนบนสุดจากนั้นให้น�ำไปเพาะดินไว้ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อย แล้วปล่อยให้ โกศย่อยสลายเถ้ากระดูกตามกระบวนการ ทางธรรมชาติเพื่อเป็นปุ๋ยส�ำหรับหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ ให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ต่อไป ทั้งนี้ ทางผู้ผลิตได้วางขายโกศไบโอส เอิร์น 2 แบบ คือ ส�ำหรับคนและสัตว์ พร้อมกับ มีเมล็ดพันธุ์ ให้เลือกถึง 5 ชนิด ได้แก่ เมเปิล ต้นสน แป๊ะก๊วย ต้นบีช และต้นแอช หรือจะใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นที่คุณต้องการก็ ได้ ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่ www.urnabios.com •

Skysphere บ้านต้นไม้สไตล์ดิจิตอล

บ้านต้นไม้ธรรมดาๆ คงเก่าไปแล้วส�ำหรับยุคดิจิตอล ลองมาดู Skysphere บ้านต้นไม้ที่ไม่มีต้นไม้ แต่แทนที่ด้วยเทคโนโลยี สุดล�้ำ เว็บไซต์ androidpolice.com ได้เผยไอเดียสุดล�้ำของนาย Jono Williams วิศวกรพลาสติกและนักออกแบบกราฟิกชาว นิวซีแลนด์ ที่ออกแบบบ้าน Skysphere ขึ้นมา เพราะต้องการข้ามขีดจ�ำกัดของบ้านต้นไม้ธรรมดาๆ ทั่วไป บ้านต้นไม้ Skysphere ใช้เงินลงทุนประมาณ $50,000 หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท รวมถึงใช้เวลามากกว่า 3,000 ชั่วโมง ในการออกแบบและสร้าง Skysphere ขึ้นมา ด้วยการสร้างชิ้นส่วนทีละชิ้นแล้วเอามาประกอบกันจนเป็นบ้านรูปร่างทรงกลมตั้ง อยู่บนเสาเหล็กที่สูงระดับเดียวกับบ้านต้นไม้ทั่วไป มีหน้าต่างรอบตัวบ้าน พร้อมทั้งตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ นอกจากนี้ การปลดล็อกประตูทางเข้าบ้านยังเป็นแบบสแกนลายนิ้วมือ บันไดที่อยู่ภายในเสาเหล็กท�ำให้สามารถปีนขึ้นไปบนตัวบ้านหรือ ดาดฟ้าได้ แถมด้านในยังมีเครื่องฉายภาพ ล�ำโพงระบบเสียงแบบไร้สาย และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะใช้ พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์บนตัวบ้านที่สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ส�ำหรับเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ในตัวบ้านได้นานถึง 2 วันต่อ สัปดาห์ และสิ่งที่ล�้ำที่สุดของ Skysphere ก็คือ สามารถใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ควบคุมสิ่งต่างๆ ในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟ LED, ผ้าม่าน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย เข้าไปชมภาพและรายละเอียดกันได้ที่ www.theskysphere.com •


คมช่างไอที

43

Phree ปากกาที่เขียนได้ทุกพื้นที่

ในบ้านเรามี Power Bank ให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อหลายระดับ ราคา ที่จะแตกต่างกันที่ฟังชั่นต์การใช้งาน ที่มีมากมายหลายรูปแบบ แต่ก็ ไม่ควรมองข้ามสิ่งจ�ำเป็นที่ขาดเสียไม่ได้ ที่ต้องมี ในการตัดสินใจ จากที่กล่าวไว้ ในฉบับที่แล้วเราจะมาพูดถึง คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะ ต้องมีกันครับ

ควรมีบอกระดับพลังงานคงเหลือ แม้เราจะอยู่ ในยุคที่ ใช้นิ้วกด Smartphone แต่ก็ยังต้องมีช่วงเวลาเร่งด่วนที่ ต้องค้นหากระดาษปากกาในกระเป๋าเช่นกัน ทีมนักประดิษฐ์จาก OTM Technologies ได้สร้างปากกาอัจฉริยะที่ชื่อว่า ฟรี (Phree) ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งมองเผินๆ จากภายนอก ก็ดูเหมือนปากกาธรรมดา ทั่วๆ ไป แต่มีหน้าจอแสดงผลอยู่บนตัว อุปกรณ์ด้วย เพราะภายในปากกานั้นมี เซ็นเซอร์ติดอยู่ ช่วยให้คุณเขียนสิ่งที่ ต้องการลงบนพื้นผิวได้แทบทุกชนิด ไม่มี กระดาษก็ ไม่ ใช่ปัญหาอีกต่อไป ปากกา ท�ำงานแบบง่ายๆ เพียงวาด หรือเขียนสิ่งที่ต้องการ ลงในวัสดุอะไรก็ ได้ สิ่งที่คุณเขียน ก็จะไปปรากฏอยู่บนหน้าจอ ของอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อบลูทูธ ไม่ว่าจะ เป็น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ก หรือ ทีวี เป็นต้น รวมทั้งยังรองรับการใช้งาน ร่วมกับซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกอย่าง หนึ่งคือ สามารถเปลี่ยนปากกา ให้กลาย เป็นหูฟังเพื่อรับสายโทรศัพท์ ได้อีกด้วย ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.otmtech.com •

การใช้ Power Bank ที่ไม่มีสเกลบอกระดับพลังงานเป็นอะไรที่น่าอึดอัด เพราะเราไม่มีทางรู้ ได้เลยว่ามีพลังงานเหลืออยู่เท่าไหร่ เมื่อจ�ำเป็นต้อง หยิบมาใช้สักทีก็อาจจะปรากฏว่าพลังงานใน Power Bank เองก็หมดไป เสียแล้ว กลายเป็นที่ทับกระดาษไปเสียอย่างนั้น

ควรมีระบบป้องกันไฟลัดวงจร

Short Circuit Protection เป็นระบบที่ช่วยตัดการจ่ายไฟของ Power Bank โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดการลัดวงจรขณะชาร์จ ช่วยป้องกันปัญหาไฟ ลุกไหม้ตัว Power Bank

ควรมีระบบตัดไฟเมื่อชาร์จเต็ม

Overcharge Protection เป็นระบบที่ช่วยตัดการชาร์จไฟให้กับสมาร์ท โฟน หรือแท็บเล็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็ม เพื่อไม่ ให้ เกิดการชาร์จไฟเกิน ซึ่งจะท�ำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง และ เปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ

ควรมีระยะเวลาการรับประกันที่ชัดเจน และแบรนด์เป็นที่ยอมรับของตลาด

ในบ้านเรามี ให้เลือกซื้อหลายยี่ห้อหลายระดับราคา แต่ควรหลีก เลี่ยงที่ไม่มีระยะเวลาการรับประกันสินค้าอย่างชัดเจน เนื่องจากมีโอกาส สูงที่ Power Bank เหล่านั้นจะใช้แบตเตอรี่ประสิทธิภาพต�่ำ ท�ำให้ ไม่ สามารถชาร์จได้ครบจ�ำนวนรอบตรงตามสเปค รวมถึงการเลือกซื้อยี่ห้อที่ ได้รับการยอมรับในท้องตลาด ย่อมเป็นเครื่องหมายรับประกันได้ว่าจะ รองรับการใช้งานไปได้อย่างยาวนาน และที่ส�ำคัญควรตรวจสอบให้แน่ ใจ ว่าไม่ ใช่ของลอกเลียนแบบ ด้วยเทคนิคง่ายๆ ข้างต้นเพียงเท่านี้ ก็สามารถที่จะเลือกให้ ได้ คุณภาพ และคุ้มค่าคุ้มราคา ตรงกับความต้องการ พร้อมที่จะมาเป็น Power Bank คู่ ใจของคุณแล้วครับ •


•44

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

เดือนที่ผ่านมานี้ กฎหมายลิขสิทธ์ ได้มีผลบังคับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ สังคมยุคปัจจุบัน ส�ำหรับเราๆ ท่านๆ ที่อยู่ ในสังคมข้อมูลข่าวสารต้องมีความ ระมัดระวังมากขึ้นเรียนรู้ปรับตัวไปตาม ความเปลี่ยนแปลง กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ผลักดันการแก้ ไขกฎหมายนี้มา นานเพื่อ ให้ทันต่อสถานการณ์ ความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มีการเพิ่มประเด็นใหม่ 5 เรื่อง และยืนยันหลักการ กฎหมายเดิม 2 เรื่องประกอบด้วย 1) การให้ความคุ้มครอง “ข้อมูลการบริหารสิทธิ์” (Right Management Information : RMI) หมายถึง ข้อมูลที่บ่งชี้ถึง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เช่น ชื่อผู้แต่ง วันเดือนปีที่ผลิต เลข รหัส ISBN ของหนังสือ เลขรหัส ISRC ของเพลง ชื่อผู้วาด ภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพ เป็นต้น กฎหมายก�ำหนด “ห้ามไม่ ให้ผู้ ใดเปลี่ยนแปลง ลบ แก้ ไข” เพราะข้อมูลนี้เปรียบเสมือนเลข บัตรประชาชนของงานลิขสิทธิ์นั้นๆ หากผู้ ใดฝ่าฝืนมีโทษ 2 กรณี คือ ฝ่าฝืนในลักษณะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้ ใช้เชิง พาณิชย์ โทษปรับ 1 แสนบาท หากฝ่าฝืนในลักษณะเชิง พาณิชย์ โทษปรับ 4 แสนบาท หรือจ�ำคุก 2 ปี หรือทั้งจ�ำทั้ง ปรับ 2) ให้ความคุ้มครอง “มาตรการทางเทคโนโลยี” หมาย ถึง มาตรการที่เจ้าของสิทธ์น�ำมาใช้ปกป้องงานลิขสิทธิ์ เพื่อ ป้องกันไม่ ให้มีการละเมิด เช่น การตั้งรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าซื้อ E-Book เป็นต้น หากผู้ ใดฝ่าฝืน เช่น ลักลอบ ท�ำลายมาตรการทางเทคโนโลยี (Hacking) รหัสผ่าน โดย เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ยินยอม จะมีความผิดโทษจ�ำคุก 2 ปี 3) กฎหมายเพิ่มความชัดเจนเรื่อง “ความรับผิดของผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต” หรือที่รู้จักในนามของ Liability Limitation of ISP เช่น ล็อกซอินโฟร์ บีบีบีบรอดแบนด์ ทรู เป็นต้น หากเจ้าของสิทธิ์พบว่ามีการละเมิดงานลิขสิทธิ์ผ่าน เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ISP ก็สามารถร้องต่อศาล ให้ศาลสั่งให้ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต “ถอด” งานลิขสิทธิ์ที่มี การละเมิดนั้นออกจากเว็บได้ จากเดิมที่ไม่มีความชัดเจน ท�ำให้เจ้าของงานลิขสิทธิ์ต้องใช้ระบบการขอความร่วมมือกับ ISP เป็นรายๆ ไป แต่ ในกฎหมายนี้ก�ำหนดชัดเจน หรืออาจ เรียกว่า “บังคับให้ฟ้อง” ไม่แสวงหาก�ำไรให้สิทธิ์ยกเว้น


45

4) เพิ่มความคุ้มครอง “สิทธิทางศีล ธรรมของนักแสดง” (Moral Right) หมายรวมถึง ผู้ที่มีอาชีพนักแสดง ให้มี สิทธิ์ เช่นเดียวกับศิลปิน จิตรกร นักแต่ง เพลง ผู้แต่งหนังสือ เป็นต้น ที่เป็นผู้ สร้างสรรค์ผลงาน สามารถระบุชื่อของตน ลงไปในงานลิขสิทธิ์ หากผู้ ใดกระท�ำให้ งานลิขสิทธิ์นั้นมีความเสียหาย หรือน�ำไป เผยแพร่ โดย “ไม่ ให้เครดิต” เช่น ลบชื่อ นามปากกาออกจากภาพวาด หรือลบชื่อผู้ ถ่ายภาพออกจากภาพถ่าย ทางเจ้าของผล งานสามารถร้องต่อศาล เพื่อเรียกค่าเสีย หายเพิ่มขึ้น ไม่เกิน 2 เท่า ของค่าเสีย หายจากการละเมิดผลงานจริง 5) ให้สิทธิ์ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ กับ “เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสถานศึกษา” สามารถแก้ ไข หรือเข้าไปเปลี่ยนแปลง ข้อมูล RMI และมาตรการทางเทคโนโลยี หากเป็นการกระท�ำเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่แสวงก�ำไร ส่วนการยืนยันหลักการกฎหมายเดิม 2 เรื่อง เพื่อให้เกิด ความชัดเจน ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดข้อยกเว้น “เรื่องการท�ำซ�้ำชั่วคราว” เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายว่า การท�ำซ�้ำชั่วคราวที่ เกิดจากระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น เปิดเครื่องแล้วระบบ ดึงโปรแกรมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ กรณีนี้ถือว่าเป็นการท�ำซ�้ำ ชั่วคราวที่ ไม่ถือเป็นการละเมิด และ 2) การยกเว้นกรณี “การซื้อขายงานลิขสิทธิ์มือสอง” โดย จะถือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ขายกรรมสิทธิ์ ในงานครั้งแรกให้กับผู้ บริโภคคนที่ 1 ไปแล้ว หากผู้บริโภคจะน�ำงานลิขสิทธิ์ ไปจ�ำหน่าย ต่อ ก็ ได้รับการยกเว้นว่าไม่ผิดกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หากงานลิขสิทธิ์มือสองบางประเภท เช่น ซีดีภาพยนตร์ ก็ ไม่ สามารถน�ำไปจ�ำหน่ายต่อได้ เพราะต้องได้รับอนุญาตจาก กฎหมาย พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ก่อน

กฎหมายใหม่ที่ออกมาอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติ บางมาตรา เช่น มาตรา 53/3 เรื่องการยกเว้นการ ละเมิดสิทธิ์ ให้เจ้าหน้ารัฐ หรือสถาบันการศึกษา เป็นการเปิดกว้างเกินไป เสี่ยงจะเกิดปัญหาการแอบ อ้างว่าใช้เพื่อการศึกษา หรือสาธารณประโยชน์ หรือเรื่องความรับผิดของ ISP ซึ่งเดิมเมื่อมีการ ละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของสิทธิ์จะใช้ระบบขอความร่วมมือไป ยัง ISP ให้ถอดงานละเมิดนั้นออกจากเว็บไซต์ แต่ กฎหมายใหม่ “บังคับให้ฟ้องร้องต่อศาล” ก่อน แล้วแจ้ง ให้ ISP ให้ยุติการเผยแพร่ ท�ำให้เกิด “ความล่าช้า” ปัญหาการละเมิดลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหาย ต่อเจ้าของสิทธิ์ และการฟ้องร้องต่อศาลยังสร้าง “ภาระ ค่าใช้จ่าย” ให้เจ้าของสิทธิ์ อีกด้วย •

ท่านถาม-เราตอบ

ถาม ผมหรั่งครับทนายวิรัตน์เป็นช่างเลี่ยมพระ ขาด ส่งค่างวดรถมาหลายเดือนแล้ว ตอนนี้ช่วงพวก ไฟแนนซ์มาทวงแล้วขอเก็บเงินค่าค่าทวงถามก่อนถ้า ไม่จ่ายจะเอารถไปผมจะท�ำไงดี ตอบ เป็นแนวทางให้เห็นภาพนะครับ ศาลได้เคย ลงโทษผู้ขู่เข็ญจนผู้ถูขู่เข็ญมอบเงินให้ ไปดังนี้ครับ การที่ไฟแนนซ์ ติดตามทวงถามค่างวด เมื่อพบผู้เช่า ซื้อรถ ก็บังคับให้จ่ายค่าติดตามทวงถามอีกต่างหาก ถ้าไม่ยอมจ่ายค่าติดตามทวงถามจะยึดรถที่เช่าซื้อไป ผู้เช่าซื้อเกิดความกลัวจึงจ่ายเงินค่าทวงถามให้ ไป 2300 บาท การกระท�ำดังกล่าวโดยขู่เข็ญว่า ถ้าไม่ ยอมจ่ายค่าทวงถามจะยึดรถไป มีความผิดฐานกรร โชคทรัพย์ศาลชั้นต้นพิพากษาจ�ำคุก 3 ปี ไม่รอการ ลงโทษ ตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5146/2557 *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


•46

สุขภาพ

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว.. หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค(ปัญหา)… คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว การดูแลผู้ป่วยตามหลักของเวชศาสตร์ ครอบครัว ก็คือต้องแก้ ไขปัญหาแบบองค์รวม ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มิได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะการ รักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียว ให้การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่การป้องกันโรค (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) เป็นการดูแลคนให้มีสุขภาพที่ปกติแข็งแรงไม่ ให้เกิดการเจ็บป่วย ด้านการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย(treatment)ให้หายจากโรคและไม่ ให้รุนแรงมากขึ้น และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) พยายามที่จะลดหรือหยุดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ให้ค�ำแนะน�ำวิธีการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัว การพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพให้เหมาะสม ส�ำหรับช่วงนี้สมาชิกทุกท่านคงได้ยินการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ใหม่ 2012 (โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ส) ซึ่งก�ำลังระบาดประเทศเกาหลี ใต้และตะวันออกกลาง หมอได้ส่งบทความไป แล้วติดตามอ่านในฉบับต่อไป ส�ำหรับประเทศไทยยังมีอาการเจ็บป่วยอีกโรคหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะเวลาที่ อากาศร้อนจัดในบ้านเรา โรคที่กล่าวถึงคือ โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) ดั้งนั้นเรามาท�ำความรู้จักกับโรคนี้ เพื่อ จะได้ป้องกันตัวเองห่างไกลไม่เกิดการเจ็บป่วย

ชาวบ้านเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่น ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน ดังนั้นความหมายโรคอุจจาระร่วงคือ การถ่าย อุจจาระเหลวหรือถ่ายเป็นน�้ำ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน�้ำปริมาณมากๆ เพียงครั้งเดียวหรือถ่ายเป็น มูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 วัน ให้การวินิจฉัยว่า บุคคลนั้นเป็นโรคอุจจาระร่วงแล้ว ลักษณะของอุจจาระร่วง แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้คือ • อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งจะแสดงอาการอุจจาระร่วงผิด ปกติเป็นชั่วโมง เป็นหลายวัน แต่ไม่เกิน 7 วัน • อุจจาระร่วงยืดเยื้อ ซึ่งจะแสดงอาการอุจจาระร่วงผิดปกติ นานเกิน 2 สัปดาห์ อุจจาระร่วงผิดปกติแบบที่หนึ่งและ สองสาเหตุมักเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในล�ำไส้ • อุจจาระร่วงเรื้อรัง จะแสดงอาการอุจจาระร่วงผิดปกติ นานเกินกว่า 3 สัปดาห์ สาเหตุส่วนใหญ่มักไม่เกี่ยวข้อง กับการติดเชื้อในล�ำไส้


47

สาเหตุของโรค สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการติด

เชื้อต่างๆได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิต และ หนอนพยาธิ การติดต่อของโรค เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน�้ำที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อที่ออกมากับอุจจาระ ของผู้ป่วย รวมถึงการไม่ล้างมือให้สะอาดตั้งแต่ขั้นการเตรี ยมอาหาร ปรุงอาหาร และภาชนะใช้ ในการประกอบอาหาร สกปรก ระยะติดต่อโรคพบได้ ในช่วงที่มีอาการของโรค ระยะฟักตัวของโรค เมื่อคนเราได้รับเชื้อเข้าสู่ ร่างกายแล้วแสดงอาการถ่ายเป็นน�้ำออกมาให้เห็นนั้นจะใช้ เวลาไม่เท่ากัน อาการจะปรากฏให้เห็นภายในระยะเวลา ตั้งแต่ 10-12 ชั่วโมง หรือ 24-72 ชั่วโมง อาการจะแสดงให้ เห็นเร็วหรือช้า ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเชื้อที่ก่อโรคนั้นๆ ที่เรา ได้รับเข้าไป

อาการของโรค อาการส�ำคัญของโรคอุจจาระร่วงโดย

ทั่วไปได้แก่ ถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นน�้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด อาจมีหรือไม่มีอาการอาเจียน ปวดท้อง ไข้ ก็ ได้ อาการต่างๆ เหล่านี้จะแสดงออกมาจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการติดเชื้อของ แต่ละชนิด เช่นโรคอุจจาระร่วงติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Staphylococcus Aureus มาด้วยอาการอาเจียนที่รุนแรง ปวดท้อง มัก ไม่มีไข้ เป็นต้น คนที่เป็นโรคอุจจาระร่วงภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ซึ่งสามารถท�ำให้ผู้ป่วยถึงกับเสียชีวิตได้ คือ ภาวะการขาดน�้ำสารเกลือแร่ของร่างกายซึ่งจะพบได้ ในช่วง แรกของอาการอุจจาระร่วง ต่อมาภายหลังจะเริ่มเกิดภาวะขาด สารอาหาร เนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารได้ เพราะเมื่อ รับประทานแล้วก็จะเกิดอาการถ่ายเหลวและอาการต่างๆเหมือน เดิมดังได้กล่าวตอนต้น เราสามารถประเมินภาวะการขาดน�้ำของ ผู้ป่วยออกได้ 3 ประเภทคือ 1. ภาวะขาดน�้ำเล็กน้อย : ผู้ป่วยจะมีน�้ำหนักลดลงประมาณ 3-5% มีการสูญเสียน�้ำในร่างกายประมาณ 30-50 มิลลิลิตรต่อ น�้ำหนัก 1 กิโลกรัม ตรวจวัดผู้ป่วยยังคงมีชีพจรปกติ ความดัน เลือดปกติ พฤติกรรมที่แสดงออกมาปกติ เยื่อบุปาก (ริมฝีปาก) ไม่แห้งไม่เหี่ยว ความยืดหยุ่นของผิวหนังเวลาจับดึงผิวหนังแล้ว ปล่อยมือก็จะกลับคืนตามปกติ กระหม่อมหน้าปกติไม่บุ๋ม อาการ ที่กล่าวมาทั้งหมดปกติ มีน�้ำตา มีอาการกระหายน�้ำเล็กน้อย 2. ภาวะขาดน�้ำปานกลาง : ผู้ป่วยจะมีน�้ำหนักลดลงประมาณ 6-9% มีการสูญเสียน�้ำในร่างกายประมาณ 60-90 มิลลิลิตรต่อ น�้ำหนัก 1 กิโลกรัม ตรวจวัดผู้ป่วยพบว่าชีพจรเต้นเร็ว ความดัน เลือดปกติหรือต�่ำลงมากกว่า 10 มิลลิเมตรปรอท พฤติกรรม แสดงออกมาจะกระสับกระส่าย เยื่อบุปาก (ริมฝีปาก) แห้ง น�้ำตา การตรวจวินิจฉัย โดยการซักประวัติอาการถ่าย ลดลง กระหม่อมหน้าบุ๋มเล็กน้อย ความยืดหยุ่นของผิวหนังผิด เหลวผิดปกติและการตรวจอุจจาระรวมถึงการเพาะเชื้อเพื่อ ปกติเล็กน้อยเวลาจับดึงผิวหนังแล้วปล่อยมือผิวหนังจะไม่กลับคืน หาเชื้อก่อโรค เช่น ตรวจอุจจาระเพื่อดูเม็ดเลือดแดง เม็ด ตามเดิมภายในเวลา 2 วินาที อาการกระหายน�้ำอยู่ ในระดับปาน เลือดขาว พยาธิ เชื้อรา กลาง 1. ถามประวัติอาการถ่ายที่ผิดปกติและการประเมินระดับ 3. ภาวะขาดน�้ำรุนแรง : ผู้ป่วยจะมีน�้ำหนักลดลงประมาณ ความรุนแรงของโรค 10% มีการสูญเสียน�้ำในร่างกายประมาณ 100 มิลลิลิตรต่อน�้ำ 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจ หนัก 1 กิโลกรัม ตรวจวัดผู้ป่วยพบว่าชีพจรเต้นเร็วเบา ปัสสาวะ อุจจาระ หรืออาเจียนของผู้ป่วยเพื่อดูลักษณะเชื้อ ออกน้อย หรือไม่มีปัสสาวะ ความดันเลือดต�่ำมีช่วงต่างของความ 3. การตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ เพื่อค้นหาชนิดของเชื้อ ดันน้อยกว่า 20 มิลลิเมตรของปรอทมีอาการหน้ามืด หายใจลึก ก่อโรค ผิดปกติ พฤติกรรมแสดงออกมาจะกระสับกระส่าย อ่อนเพลีย กระวนกระวายจนถึงซึมมาก เยื่อบุปาก (ริมฝีปาก) จะแห้งจน กระทั่งเหี่ยว ไม่มีน�้ำตา ตาลึกโหล กระหม่อมหน้าบุ๋มมาก ความ ยืดหยุ่นของผิวหนังผิดปกติเวลาจับดึงผิวหนังแล้วปล่อยมือ ผิวหนังจะไม่กลับคืนมาตามปกติตั้งอยู่นานเกินมากกว่า 4 วินาที ผิวหนังเหี่ยวย่น มีอาการกระหายน�้ำมาก


•48

สุขภาพ

การรักษาโรคอุจจาระร่วง แนวคิดการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่ใช้

ประกอบในการพิจารณามีดังนี้ • การป้องกันและรักษาภาวะขาดน�้ำ เมื่อผู้ป่วยเกิดโรคอุจจาระร่วงที่มีการถ่ายเป็น น�้ำจ�ำนวนมากท�ำให้มีการสูญเสียน�้ำและเกลือแร่ปนออกมากับอุจจาระ เพื่อ ป้องกันภาวะการขาดน�้ำจึงควรเริ่มให้การรักษาโดยเร็วด้วยการให้สารน�้ำทดแทน ทางปาก (ดื่มน�้ำเกลือแร่โออาร์เอส ORS) ใช้ ในกรณีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง น�้ำ เกลือแร่ที่ ใช้รับประทานสามารถเตรียมท�ำเองใช้ที่บ้านได้ดังนี้ ก) ใช้เกลือป่นจ�ำนวน ครึ่งช้อนชา ข) น�้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ ค) น�้ำต้มสุกเย็น 1 ขวดน�้ำปลากลม (ปริมาณ 750 ลูกบาศก์เซนติเมตร) น�ำมาละลายให้เข้ากันแล้วใช้ดื่ม ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องรับไว้รักษา ในโรงพยาบาลให้สารน�้ำ/น�้ำเกลือทดแทนทางเส้นเลือดด�ำ เพื่อป้องกันไม่ ให้ผู้ ป่วยขาดน�้ำขั้นรุนแรงอาจจะช็อกและตายได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยดูแลตนเองในเบื้อง ต้นแล้วอาการโรคอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้นดังนี้ ถ่ายเป็นน�้ำมากขึ้น กระหายน�้ำกว่า ปกติ อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ ถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือปนเลือด มีไข้สูง สมควรที่ ไปพบแพทย์ • การป้องกันภาวะทุพโภชนาการ ขณะที่ผู้ป่วยยังมีอาการของอุจจาระร่วงไม่ จ�ำเป็นต้องงดอาหาร เราสามารถที่จะให้อาหารอ่อนย่อยง่ายเช่น โจ๊ก ข้าวต้ม น�้ำข้าว แกงจืด เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัด • การให้ยาปฏิชีวนะและยาต้านอุจจาระร่วง พิจารณาจากผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระ ร่วงดังนี้ ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นอหิวาตกโรค ผู้ป่วยที่ถ่ายเป็นมูกเลือด ผู้ป่วยอายุ มากกว่า 60 ปี เกิดในช่วงที่มีการระบาดของโรคอุจจาระร่วง นักท่องเที่ยวชาว ต่างประเทศ ผู้ป่วยที่กินยากดภูมิต้านทาน ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด ผู้ป่วยโรค เอดส์ ผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดง่ายกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ป่วยโรคเบา หวานที่ควบคุมน�้ำตาลไม่ดี ผู้ป่วยโรคตับแข็ง ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งแพร่ กระจาย เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน เป็นต้น การรักษาให้ตามอาการ มีไข้ ให้ ยาลดไข้ พาราเซ็ทตามอล (Paracetamol) ครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง มี อาเจียนให้ยาแก้อาเจียน Domperidone ครั้งละ 1 เม็ดให้ก่อนอาหาร 15-30 นาที ยาปฏิชีวนะที่ ใช้เช่น Norfloxacin, Ciprofloxacin, Cotrimoxazole, Metronidazole, Ceftriaxone ยาที่ไม่ควรใช้ผู้ป่วยที่ยังมีอาการอุจจาระร่วงคือยา หดเกร็งของล�ำไส้ ยาหยุดถ่าย

การป้องกันโรค เราสามารถ

ป้องกันตัวเองและครอบครัวให้ ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วง ตามแนว ปฏิบัติขององค์การอนามัยโลกที่เรียก ว่า กฎทอง 10 ประการ มีดังนี้คือ • เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต อย่างปลอดภัย เช่น เลือกนมที่ผ่าน กระบวนการพาสเจอร์ ไรซ์ ผักผลไม้ ควรล้างด้วยน�้ำปริมาณมากๆ ให้ สะอาดทั่วถึง • ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงก่อนรับ ประทาน • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ • หากมีความจ�ำเป็นต้องเก็บอาหารที่ ปรุงสุกไว้นานกว่า 4-5 ชั่วโมง ควร เก็บไว้ ในตู้เย็น ส่วนอาหารส�ำหรับ ทารกนั้นไม่ควรเก็บไว้ข้ามมื้อ • ก่อนที่จะน�ำอาหารมารับประทาน ควรอุ่นให้ร้อน • ไม่น�ำอาหารที่ปรุงสุกแล้วมาปนกับ อาหารดิบอีก เพราะอาหารที่สุกอาจ ปนเปื้อนเชื้อโรคได้ • ล้างมือให้สะอาด ไม่ว่าจะเป็นก่อน การปรุงอาหาร ก่อนรับประทาน และโดยเฉพาะหลังการเข้าห้องน�้ำ • ดูแลความสะอาดของพื้นที่ส�ำหรับ เตรียมอาหาร ล้างท�ำความสะอาด หลังการใช้ทุกครั้ง • เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ • ใช้น�้ำสะอาดในการปรุงอาหาร และ ควรระวังเป็นพิเศษในการใช้น�้ำเพื่อ เตรียมอาหารเด็กทารกได้ สวัสดีครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า •


49


•50

สบายๆ สไตล์คนายสาระบั มช่าง นเทิง

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่างฉบับนี้ ผมจะพาท่านมาสักการะ ขอพรกับองค์พระพิฆเนศองค์ยืน ที่สง่างาม สูงที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้ำบางปะกง ต�ำบลคลองเขื่อน อ�ำเภอ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเมืองแปดริ้ว กันครับ พระพิฆเนศองค์ยืนนี้มีขนาดสูงถึง 39 เมตร เนื้อองค์ท�ำจาก ส�ำริด มี 4 กร ในพระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ มะม่วง กล้วย อ้อย และ ขนุน และที่พระบาทก็มีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลไม้ ขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของ แผ่นดิน เทวสถาน จะเปิดให้ผู้ศรัทธาเข้ากราบไหว้ขอพรทุกวัน โดย เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีอาจารย์ พราหมณ์ ผู้ท�ำพิธีสวดมนต์หมู่ อารตีไฟ (การบูชาด้วยไฟ) เพื่อ เสริมศิริมงคล ปัดเป่าเคราะห์ และน�ำพาโชคลาภ ความสุข วันละ 3 รอบ ในเวลา 10.00 น.,14.00 น. และ 16.00 น. ส่วน ภายในบรเวณเทวสถาน ก็ยังจะมีเทวรูปอยู่ 2 องค์ คือ พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ซึ่งตามต�ำนานกล่าวว่า เทพทั้งสอง เป็นพระบิดาและพระมารดาของพระพิฆเนศนั่นเอง และยังมีรูป ปั้นพระพิฆเนศปางประจ�ำวันเกิดต่างๆ ครบทุกองค์ บนพื้นที่ทั้งหมดของเทวสถานกว่า 25 ไร่ แบ่งเป็นสัดเป็น ส่วนไม่ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ สวนหย่อม ร้านค้า และส่วนบูชา วัตถุมงคล เพื่อรองรับผู้มีจิตศรัทธาแล้วนั้น สถานที่แห่งนี้ ยังได้ รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำของจังหวัด ฉะเชิงเทรา อีกแห่งหนึ่งด้วยในปัจจุบัน หากมีโอกาสไปจังหวัด ฉะเชิงเทรา ก็อย่าลืมแวะไปสักการะ ขอพร กับองค์พระพิฆเนศยืน ที่สูงใหญ่สง่างาม กันนะครับ •


51


•52

พยากรณ์จักรราศี • กันยายน 2558

ราศีมังกร

ราศีมีน

ราศีพฤษภ

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน จัดอยู่ ในสภาพที่ดีขึ้น ต่างจาก เดือนที่ผ่านๆ มา ปัญหาค่อยๆ คลี่คลาย ไปในทางที่ดี ท่านที่มีเรื่องให้ต้องติดต่อ เจรจา สื่อสาร อาจเจอข้อมูลที่ถูกบิดเบือน เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่คิดว่าไม่ส�ำคัญ อาจ เป็นประเด็นท�ำให้ขัดใจ หรือบาดหมางจน ทะเลาะวิวาทกันได้ การเงิน มีแนวโน้มที่จะเสียเงินเสียทองไป กับรถยนต์และยานพาหนะ แต่จะมีโชคลาภ จากสิ่งเก่าๆ เรื่องเก่าๆ ตลอดจนเพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือคนเคยรู้จัก เป็นผู้น�ำพามา ให้ อาจเป็นข่าวดี ของขวัญ ของฝาก หรือ ลูกหนี้เก่าเอาเงินมาใช้คืนก็เป็นได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความรักยังราบรื่น ไปได้ด้วยดี แต่ ให้เชื่อมั่นในกันและกัน มากๆ เพราะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้า มาพิสูจน์ความรักของท่านเช่นกัน ส�ำหรับ ท่านที่ยังโสด จะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามา เกี่ยวพัน ทางที่ดีควรออกห่างให้เร็วที่สุด •

การงาน ในเดือนนี้ท่านจะเหนื่อยพอ สมควรทีเดียว จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มี อุปสรรคมากมายนัก ต้องอาศัยทั้งก�ำลัง กายและก�ำลังใจ การท�ำดีจนเด่น อาจท�ำให้ เกิดการอิจฉาริษยาระหว่างเพื่อนร่วมงาน ในช่วงนี้ ให้ระวังการท�ำงานหนักจนอาจล้ม หมอนนอนเสื่อได้ การเงิน รู้สึกจะดีสวนกระแสกับด้านอื่นๆ และยังจะได้ลาภมาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกด้วย รายรับ-รายจ่าย ค่อนข้างสมดุลกันมากขึ้น กว่าเดือนที่ผ่านๆ มา มีเงินเก็บ สามารถ ปลดหนี้ที่เป็นภาระบางอย่างออกไปได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว จะมีบททดสอบชีวิต คู่มาให้ท่านได้หวั่นไหว และถ้าอยากให้ชีวิต คู่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ต้องยอมรับความเป็น จริง และรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้นให้ ได้ ส่วนที่ยังโสด จะมีคนผ่านเข้ามา แบบฉาบฉวย ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น •

การงาน ในด้านธุรกิจการค้าถือว่าไปได้ด้วย ดี แต่ ให้ระวังเรื่องการล่อลวง หรือโดนหัก หลังในช่วงนี้เอาไว้ ให้มาก เช่น การหลอก ขายสินค้าปลอม หรือการให้ข้อมูลแบบ ผิดๆ จนอาจท�ำให้ธุรกิจของท่านเสียหายได้ เรื่องเอกสารสัญญาให้คิดไตรตรองให้ดีก่อน ลงนาม การเงิน มีค่าใช้จ่ายหลายทาง เข้ามือซ้าย ออกมือขวาตลอด ไม่มีเหลือเก็บ และสิ่งที่ ต้องระมัดระวังให้ดี ในช่วงนี้ คือการคบหา หรือเสวนากับคนที่ไม่ดี จะพาลท�ำให้ท่าน เดือดร้อน มีปัญหาเสียเงินเสียทองได้ ความรัก ในระยะนี้ความสัมพันธ์ยังไปได้ เรื่อยๆ ไม่หวือหวา หาเวลาไปเที่ยวด้วยกัน บ้าง จะท�ำให้ความรักของท่านหวานชื่นยิ่ง ขึ้น ส่วนท่านที่ยังโสด คงมีโอกาสได้แค่ แอบชอบ หรือแอบปลื้มคนที่ท่านเล็งไว้ แบบไกลๆ อาศัยดูท่าทีกันไปก่อน •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน การงานยังมีอุปสรรคอยู่มาก สิ่ง ต่างๆ แม้จะไม่เป็นไปตามแผน แต่ก็จะมี ผู้ ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยเหลือ จนผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ในช่วงนี้มีเกณฑ์ เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาจะ เห็นความส�ำคัญ ขอให้เตรียมตัวไว้ ให้พร้อม ส�ำหรับงานใหม่ๆ ที่ก�ำลังเข้ามา การเงิน เงินทองอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก และ ยังมีโชคลาภเข้ามาหนุนอีกด้วย ในระยะนี้ เป็นสัญญาณที่ดี ในการลงทุนท�ำธุรกิจ ต่างๆ ซึ่งจะเห็นผลก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ และยังมีผู้ ใหญ่คอยให้การสนับสนุนด้าน การเงินอีกด้วย ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความรักอยู่ ใน เกณฑ์มีความสุขดีมาก ความคิดเห็นที่เคย แปลกแยกก็จะลงรอยกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ แถมยังมีแพลนท�ำสิ่งใหญ่ๆ ร่วมกันอีกด้วย ส่วนท่านที่ยังโสด มีแนวโน้มว่าจะได้ลงจาก คานในเร็ววันนี้ •

ราศีเมษ

ราศีเมถุน

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน มีโอกาสก้าวหน้ามากในช่วงเวลานี้ ได้ศึกษางานใหม่ๆ หรือเดินทางไปดูงาน ต่างถิ่นต่างแดน มีการพัฒนาเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง หรือบางท่านอาจได้เงิน เดือนเพิ่มขึ้น ได้รับข่าวดีจากหลายทางทั้ง ผู้ ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนและเพื่อนรวม งานก็จะพาโชคมาให้ การเงิน มีโอกาสใช้จ่ายเงินไปกับเรื่อง ครอบครัวค่อนข้างมาก ทั้งของชิ้นเล็กๆ เช่น ทีวี โซฟา ไปจนถึงชิ้นใหญ่อย่างรถ หรือบ้านกันเลยทีเดียว แต่ก็เป็นช่วงเก็บ เกี่ยวความสุขจากการท�ำงานมานาน ถือ เป็นเรื่องน่ายินดี ส่วนโชคลาภก็จะมีมา แบบไม่คาดฝันด้วย ความรัก อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก ท่านที่มีคู่แล้ว อยู่ ในระยะที่ราบรื่น ที่เคยมีปัญหาขุ่นข้อง หมองใจกัน ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้หันหน้า คุยกันและคืนดีกันในที่สุด ส่วนที่ยังโสด มี แนวโน้มได้เจอคนในฝันที่จะมาท�ำให้หัวใจ กระชุ่มกระชวย •

การงาน ดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับญาติสนิท มิตรสหายค่อนข้างโดดเด่น โดยเฉพาะท่าน ที่ท�ำธุรกิจกับครอบครัวหรือมีเพื่อนเป็นหุ้น ส่วน ในช่วงนี้จะได้ผลประโยชน์อย่างมาก นอกจากก�ำไรที่เห็นเป็นตัวเงินแล้ว ค�ำ แนะน�ำ ความช่วยเหลือต่างๆ ที่เคยคิดไว้ ก็สมปรารถนา การเงิน ในเดือนนี้โชคลาภต่างๆ อยู่ ใน เกณฑ์ดี แต่พอได้มาก็ต้องจ่ายออกไป ใน ช่วงปลายเดือนอาจมีเหตุให้หมุนเงินไม่ทัน ต้องวางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือน มี โอกาสได้สิ่งของเครื่องใช้ ใหม่ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือโทรทัศน์เครื่องใหม่ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ความสัมพันธ์อยู่ ใน เกณฑ์ที่ดี ไม่มีอะไรให้น่าหนักใจ ยิ่งท�ำดีต่อ กันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะเกิดผลดีสะท้อนกลับ มาหาท่านมากเช่นกัน ส่วนท่านที่ยังโสด หากในช่วงนี้ ได้พบรักกับใครเข้าละก็ มี โอกาสสูงมากที่จะได้คบกันจนถึงขั้น แต่งงาน •


53

ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

ราศีพิจิก

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน เป็นช่วงงานเข้าอย่างแท้จริง จะมี ปัญหาเข้ามาให้จัดการมากมายหลายอย่าง นัก ท่านจึงจ�ำเป็นต้องเลือกบริวารที่จะเข้า มาช่วยบริหารจัดการให้ดี เรียงล�ำดับความ ส�ำคัญของงาน อย่าจับปลาสองมือ เพราะ ท่านจะพลาดไปเสียทุกอย่าง การเงิน โชคลาภยังจัดว่าดี รายรับ- ราย จ่าย หมุนเวียนได้ดี เป็นระยะของงานท�ำ เงิน ที่ช้าๆ ถึงจะได้พร้าเล่มงาม อย่าใช้ อารมณ์ ในการจัดการปัญหา เพราะจะท�ำให้ ท่านเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ได้ ความรัก ยังด�ำเนินไปได้ค่อนข้างราบรื่น แต่ ให้ระวังความใกล้ชิดมากเกินไป อาจ ท�ำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่าย เว้นช่องว่างระหว่างกันบ้าง แล้วทุกอย่างก็ จะแฮปปี้ ส่วนท่านที่ยังโสด ช่วงนี้ท่านจะ เสน่ห์แรงและมีโอกาสสูงที่จะพบคนถูกใจ แบบกะทันหัน •

การงาน ก�ำลังไปได้สวย แต่ต้องพึ่งพา ความสามารถและเรี่ยวแรงของตัวเองเป็น หลัก จึงจะประสบความส�ำเร็จด้วยดี ช่วงนี้ อาจจะต้องเหนื่อยหน่อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ เกินคุ้มแน่นอน การเงิน มีมาทั้งเงินทองและโชคลาภ โดย เฉพาะในระยะนี้มีแนวโน้มว่าจะได้ลาภและ พบกับเรื่องที่น่ายินดี มีโอกาสได้รับของ ขวัญ ของฝาก จากคนใกล้ตัว เงินทอง หมุนเวียนดี ไม่มีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจ รวมถึงถ้าจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็น่าลุ้น ความรัก ความสัมพันธ์ ในช่วงนี้มีดีกรีหนัก ไปทางร้อนแรง ท่านที่มีคู่แล้ว ให้ระวัง อารมณ์พลุ่งพล่าน รักแรง โกรธแรง อาจ จะน�ำมาซึ่งปัญหาเลิกราได้ ส่วนท่านที่ยัง โสด ระยะนี้ ให้ระวังการปล่อยตัวปล่อยใจไป กับคนที่ก�ำลังแอบชอบ เพราะอาจท�ำให้ ท่านผิดหวังได้ •

การงาน ธุรกิจการงาน อยู่ ในเกณฑ์ดี แต่ เป็นระยะที่ควรระวังการเจรจา ต่อรอง กับ หุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา ที่คิดมากเกินไปหรือ ลังเล อาจท�ำให้ท่านเสียโอกาสหรือผล ประโยชน์ ได้ ส่วนท่านที่ก�ำลังมองหางาน ใหม่ ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับข่าวดี หรือได้ ขยับขยายงานไปในส่วนที่ตนเองถนัด การเงิน มีโอกาสได้รับทรัพย์สินเงินทอง หรือข้าวของที่มีค่าจากผู้ ใหญ่ที่นับถือ การ ลงทุนในช่วงนี้ ไม่ควรท�ำเกินก�ำลัง เพราะ อาจท�ำให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลัง ได้ รวมถึงควรงดการเสี่ยงโชคทุกชนิด ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว จะได้ ใช้เวลาร่วม ทุกข์ ร่วมสุข ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ ให้ ระวังหรือหลีกเลี่ยงการคุยแสดงความคิด เห็นทางศาสนา การเมืองที่แตกต่างกัน เพราะอาจท�ำให้ทะเลาะวิวาทจนแตกหักได้ ส่วนท่านที่ยังโสด ให้หมั่นท�ำบุญให้มากๆ แล้วเรื่องดีๆ จะตามมาเอง •

ราศีสิงห์

ราศีตุลย์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ความสัมพันธ์ ในด้านบุคคลค่อน ข้างดี แม้ตัวงานจะมีความยุ่งยากล�ำบาก กายใจอยู่บ้าง และยังเป็นระยะที่ท่าน ต้องหาคนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ อย่าคิดคน เดียว เพราะอาจท�ำให้ผิดพลาดได้ง่าย การเงิน ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก จะเสียเงินไปกับ สิ่งที่ ไม่ ได้ต้องการอย่างแท้จริง แต่เป็น เพราะคนอื่นชักน�ำเป็นเหตุ การแสวงหา รายได้ระยะนี้จะมีเกณฑ์ ได้มาจากการเจรจา การต่อรองที่ตรงไปตรงมา แต่ ให้ระวังการ เซ็นสัญญา เอกสารส�ำคัญ อาจเสียรู้หรือ เสียผลประโยชน์ ได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังกาย ใจให้ดี ปฏิบัติให้อยู่ ในศีลในธรรม อย่าออก นอกลู่นอกทาง เพราะอาจท�ำให้เกิดปัญหา ใหญ่ตามมาได้ ท่านที่ยังโสด ในระยะนี้หาก ถูกใจใคร ต้องเช็คประวัติให้ดี เพราะคนๆ นั้นอาจมีคนรักอยู่แล้ว •

การงาน โดยทั่วไปอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีเป็นส่วน ใหญ่ แต่ ให้ระวังเรื่องการลงนามในเอกสาร สัญญาต่างๆ ต้องพิจารณาตรวจสอบให้ รอบคอบ เพราะมีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องหมก เม็ด ความผิดพลาด หรือเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งอาจท�ำให้ท่านเสียผลประโยชน์ ได้ การเงิน ยังอยู่ ในสภาพคล่อง มีเกณฑ์ ได้ รับโชคลาภเป็นเงินทองหรือสิ่งของ ส�ำหรับ ท่านที่ท�ำธุรกิจและต้องการขยายสาขา หรือ ลงทุนท�ำกิจการใหม่ๆ ก็อยู่ ในช่วงที่จะได้รับ ผลประโยชน์ดี แต่ ให้ระวังการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยไปกับการสังสรรค์ ความรัก บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างดี ท่านที่มีคู่แล้ว จะเป็นเดือนที่มีแต่ความโร แมนติก เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน แถมยังคิด เห็นตรงกันเป็นปี่เป็นขลุ่ย ส่วนท่านที่ยัง โสด ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเลย คู่ของท่าน อยู่แค่ปลายจมูกนี่เอง •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน เจ้านาย ผู้หลักผู้ ใหญ่ จะให้การ สนับสนุนท่านอย่างเต็มที่ การขอความ อนุเคราะห์ช่วยเหลือต่างๆ ก็จะได้ผลเป็น อย่างดี มีโอกาสได้ปรับเงินเดือน เลื่อน ต�ำแหน่ง ยิ่งแสดงความสามารถออกมา ก็จะยิ่งได้รับโอกาสและเรื่องดีๆ ตามมา การเงิน มีเกณฑ์มีรายรับมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นเป็นผลพวงจากการท�ำงานและความ สามารถเป็นหลัก ยังไม่มีลาภลอยมาให้เห็น มีโอกาสจัดการกับปัญหาการเงินหรือหนี้สิน ที่คั่งค้างได้เป็นอย่างดี และยังเป็นช่วงเวลา ที่ดี ในการเริ่มต้นท�ำอะไรใหม่ๆ อีกด้วย ความรัก ความสัมพันธ์ จะมีคนคอยยุแยง ให้ผิดใจกัน ท่านที่มีคู่แล้ว ต้องเชื่อใจซึ่งกัน และกันเป็นอย่างมาก ส่วนท่านที่ยังโสด ระวังจะได้พบเจอคนหลอกลวง หรือมีคนรัก อยู่แล้วมาหลอกให้ท่านช�้ำใจ •


•54

ฮวงจุ้ย

ตามความเชื่อที่ว่าอัญมณีแต่ละชนิดมี คุณสมบัติในทางมงคล ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ และขจัดความไม่เป็นมงคลทั้งหลายให้สิ้นไปได้ หากผู้ ใดมีไว้ ในครอบครองก็เท่า กับมีมงคลไว้ ติดตัว ท�ำสิ่งใดย่อมมีความส�ำเร็จ “นพเก้า” หรือ “นพรัตน์” เป็นอัญมณี 9 ชนิด ที่ถือกันว่าถ้าผู้ ใดมีไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็น สิริมงคลอย่างสูงสุด ตามโบราณราชประเพณี “ความเชื่อ” ของผู้คนที่มีมาแต่โบราณกาลว่า อัญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่า “นพรัตน์” นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของ ดาวนพเคราะห์ ถือเป็นของสูง เป็นสิริ มงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ก็ ล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองด้วย ประการทั้งปวง เลิศด้วยความ ดีงามทั้งปวง


55

เพชร (Diamond) เนื้อใสบริสุทธิ์ ไพลินหรือนิลกาฬ

ไม่มีสีอื่นปน มีรูปร่างในการเจียระไน สวยงามและไม่มีมลทิน เพชรราชาแห่ง อัญมณีที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจสูง เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู ร�่ำรวย ทับทิม (Ruby) ควรมีสีแดงสดใส ไม่ด�ำคล�้ำ หรืออมม่วง เป็นอัญมณีที่ สร้างความกระตือรือร้นมากมาย สร้าง เสน่ห์ สร้างงานกลายเป็นคนมีศักยภาพ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี ความ ส�ำเร็จ ลาภยศ อายุยืน เหมาะกับนัก ธุรกิจ มรกต (Emerald) สีเขียวสดใส และมีต�ำหนิน้อยที่สุด เพราะตาม ธรรมชาติของมรกต มักจะมีต�ำหนิแทบ ทุกเม็ด เป็นอัญมณีแห่งขุมทรัพย์หรือ พลังแห่งชีวิตเป็นสีที่มอบความสุขสดชื่น และสร้างความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี ความ ศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้ง ปวง เหมาะกับคนที่ต้องท�ำงานด้าน วิเคราะห์

บุษราคัม (Yellow Sapphire)

สีเหลืองเข้มสดใส ไม่มีต�ำหนิ หรือแตก ร้าว มีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงเหลือง กึ่งเคลือบแดง เป็นอัญมณีแห่งสติปัญญา และความมั่นคงเป็นศูนย์รวมของพลัง แห่งอาทิตย์ ซึ่งแข็งแกร่งอดทน และพลัง แห่งจันทร์ เป็นความอ่อนโยนอ่อนหวาน จึงสร้างความมั่นคงสมดุล มีเสน่ห์เป็น ที่รัก โกเมน (Garnet) มีสีแดงเข้ม (สี แดงแก่กว่าทับทิม) ไม่อมสีน�้ำตาล หรือ เหลือง หรือออกด�ำมากนัก ควรเลือกเม็ด ที่มีคุณภาพดี ไม่มีต�ำหนิหรือแตกร้าว เป็นอัญมณีของกษัตริย์ โดยน�ำมาแกะสลัก เป็นตราพระเจ้าแผ่นดิน ช่วยเสริมด้าน ความรักและความสัมพันธ์ สุขภาพดี อายุ ยืนนาน

(Blue Sapphire) สีน�้ำเงินสดใส

หรือสีเข้มคล้ายท้องฟ้า (สีหมอกเมฆ) เนื้อใส เป็นอัญมณีแห่งโชคลาภและการ แสวงหาในสิ่งที่เหนือกว่าที่คาดหวัง สี แห่งท้องฟ้าและน�้ำทะเลมารวมกัน ผู้ ครอบครองจะพบแต่สิ่งดี ๆมากกว่าสิ่ง ร้าย มักต้องท�ำงานที่ยิ่งใหญ่เสมอ เป็น สมบัติที่มีค่าแห่งผู้น�ำ เหมาะส�ำหรับนัก ธุรกิจ ผู้บริหาร ความรัก ความเมตตา กรุณา ความร�่ำรวย

มุกดาหาร (Moonstone)

ควรเลือกสีขาวสด และเส้นพาดกลาง หน้าพลอย คล้ายตรงกลางของตาแมว เนื้อใส ไม่มีต�ำหนิ มุกดาหารเป็น อัญมณีที่มีเสน่ห์ซ่อนเปรี้ยวมีผล ประโยชน์เข้ามาอย่างสม�่ำเสมอ มักไม่ ยอมเปิดเผยความรู้สึกแท้จริงให้ ใครได้รู้ เหมาะส�ำหรับนักจิตวิทยา ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะแก่ศัตรู เพทาย (Zircon) มีหลายสีแต่ นิยมสีออกแดงๆ ซึ่งหาได้ยาก เป็น รัตนชาติที่เก่าแก่ที่รู้จักกันดี เพราะ ความมีน�้ำเป็นประกายสดใสดุจเพชร เป็นอัญมณีที่สร้างความพลังความคิด สร้างสรรค์ ช่วยให้การงานเจริญ ก้าวหน้าเสริมลาภยศ ความร�่ำรวย ชนะ คดีความ

ไพฑูรย์หรือตาแมว

(Chrysoberyl Cat Eye) สี

เหลืองออกเข้มใส คล้ายน�้ำผึ้ง และต้อง มีเส้นพาดกลางหน้าพลอยคมชัด เป็น เส้นตรงเช่นเดียวกับ มุกดาหาร นิยมใช้ เป็นเครื่องรางป้องกันอาถรรพ์และภัย พิบัติ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ


•56

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี

• ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

ธนุยา ออกแบบ ตกแต่ง

THANUYA INTERIOR & DESIGN โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

บริ ษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com

www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


SIGN STEP CO., LTD.

บริ ษ ท ั ซายน์ สเต็ ป จ� ำ กั ด ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดี ไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767

ชื่อ ……………………………………...................…………...….……………….. อาชีพ………………….……....……………………….…........……………..……… บริษทั /ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………….......…………….….…...……..................

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

081-5417611 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก-ภายใน และอลูมิเนียมคอมโพสิต

จัมากประสบการณ์ นทร์ดาสร้คอนสตรั คชัน่ างงานคุณภาพ ด้วยความจริงใจ โทร. 091 056 2541

ทีอ่ ยู………………………………… ่ ................……...................................... .......................................…...........................................……….……. .......................................…...........................................……….……. จังหวัด…………………….....................รหัสไปรษณีย์…….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....………………................... แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....…...............….. E-mail…………………………………………....……………....….…......…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com Facebook : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


•58


59


Kc23s  
Kc23s  
Advertisement